Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

CAPITOLUL 1.................................................................................................................4
SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR
PUBLICE ÎN ROMÂNIA..............................................................................................4
1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul....................................................................4
1.2. Principiile bugetare.................................................................................................5
1.3. Organizarea sistemului bugetar în România............................................................8
1.3.1. Sfera de activitate şi instituţiile publice implicate............................................8

1.3.3. Clasificaţia bugetară - cadrul unic de Elena Hlaciuc


1.3.2. Organizarea sistemului bugetar în România..................................................10

a veniturilor şi cheltuielilor publice.........................................................................14


prezentare

1.3.4. Ordonatorii de credite - rol şi responsabilităţi................................................22


1.4. Procedura bugetară................................................................................................23
CAPITOLUL 2...............................................................................................................27
CONTABILITATEA CAPITALURILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE.................27
2.1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII..........................................27
2.1.1. Fondurile instituţiei publice...........................................................................27
2.1.2. Rezervele din reevaluare................................................................................29
2.1.3. Contabilitatea rezultatelor instituţiei publice.................................................30
2.1.4. Fonduri cu destinaţie specială........................................................................32
2.2. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli..................................................................33
2.3. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate............................................34
2.3.1. Împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni..................................................37
2.3.2. Împrumuturi interne şi externe contractate sau garantate de stat....................38
2.3.3. Împrumuturi contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale
.................................................................................................................................38
CAPITOLUL 3...............................................................................................................40
CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE DEŢINUTE DE INSTITUŢIILE PUBLICE
.........................................................................................................................................40
3.1. Contabilitatea activelor active fixe necorporale....................................................40
3.1.1. Completări conform cerinţelor IPSAS - urilor...............................................42
3.2. Contabilitatea activelor active fixe corporale........................................................42
3.2.1. Terenurile şi amenajările la terenuri..............................................................43
3.3. Contabilitatea activelor active fixe financiare.......................................................55
3.4. Contabilizarea avansurilor acordate pentru activele fixe în instituţiile publice.....56
CAPITOLUL 4...............................................................................................................57
CONTABILITATEA STOCURILOR..........................................................................57
4.1. Contabilitatea stocurilor destinate utilizării în procesul de producţie....................58
4.1.1. Evaluarea stocurilor ce participă la procesul de producţie la intrarea în gestiune
.................................................................................................................................59
4.2. Stocuri rezultate în urma unui proces de producţie...............................................60
4.3. Stocurile destinate vânzării...................................................................................61
4.3.1. Mărfurile........................................................................................................61
4.3.2. Ambalajele.....................................................................................................62
4.3.3. Reducerile comerciale şi financiare...............................................................62
4.4. Stocuri de materiale aflate la terţi spre prelucrare.................................................62
4.5. Materiale utilizate de instituţii pentru cercetare sau pentru reprezentare...............63
4.6. Ajustări pentru deprecierea stocurilor...................................................................63
CAPITOLUL 5...............................................................................................................64
CONTABILITATEA RELAŢIILOR CU TERŢII......................................................64
5.1. Noţiuni teoretice despre relaţiile cu terţii; clasificare............................................64
5.2. Evaluarea creanţelor şi datoriilor..........................................................................65
5.3. Organizarea contabilităţii relaţiilor cu terţii..........................................................66
5.3.1. Contabilitatea relaţiilor cu furnizorii şi clienţii..............................................66
5.3.2. Contabilitatea decontărilor cu personalul.......................................................74
5.3.3. Contabilitatea contribuţiilor la asigurări sociale, protecţia socială şi asimilate
.................................................................................................................................77
5.3.4. Creanţe şi datorii fiscale................................................................................83
5.3.5. Decontări-fonduri de la Comunitatea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD)
.................................................................................................................................87
5.3.6. Contabilitatea decontărilor.............................................................................88
CAPITOLUL 6...............................................................................................................89
CONTABILITATEA TREZORERIEI INSTITUŢIILOR PUBLICE.......................89
6.1. Prezentarea generală şi structura trezoreriei..........................................................89
6.2. Contabilitatea încasărilor şi plăţilor efectuate prin conturi la trezoreria statului şi bănci
.....................................................................................................................................90
6.2.1. Contabilitatea încasărilor şi plăţilor prin conturile la bănci............................90
6.3. Contabilitatea mijloacelor băneşti în numerar.......................................................91
6.4. Contabilitatea altor valori de trezorerie.................................................................92
6.5. Contabilitatea acreditivelor şi avansurilor de trezorerie........................................92
6.6. Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi din venituri proprii......................92
6.7. Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie...93
CAPITOLUL 7...............................................................................................................94
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE
.........................................................................................................................................94
7.1. Contabilitatea cheltuielilor instituţiilor publice.....................................................94
7.1.1. Delimitări privind cheltuielile instituţiilor publice.........................................94
7.1.2. Clasificarea cheltuielilor instituţiilor publice.................................................96
7.1.3. Fazele efectuării cheltuielilor.........................................................................99
7.1.4. Conţinutul economic al conturilor de cheltuieli...........................................100
CAPITOLUL 8.............................................................................................................101
RAPORTĂRILE CONTABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE..............................101
8.1. Inventarierea generală a patrimoniului................................................................101
8.2. Întocmirea balanţei de verificare sintetice...........................................................106
8.3. Întocmirea situaţiilor financiare..........................................................................106
8.3.1. Bilanţul contabil..........................................................................................107
8.3.2. Contul de rezultat patrimonial......................................................................108
8.3.3. Situaţia fluxurilor de trezorerie....................................................................109
8.3.4. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor.............................109
8.3.5. Anexele la situaţiile financiare.....................................................................109

S-ar putea să vă placă și