Sunteți pe pagina 1din 145

FLANCO INTERNATIONAL SRL

PLAN DE
REORGANIZARE
FLANCO INTERNATIONAL SRL

[Iulie 2010]

1
CONTENTS

1.Preambul .................................................................................................................................................. 4
1.1. Justificare ........................................................................................................................................................ 4
1.2. Autorul planului ........................................................................................................................................... 4
1.3 Durata de implementare a planului și administrarea societății .................................................... 5
1.4. Scopul planului ............................................................................................................................................. 5
2.2. Aspecte sociale ............................................................................................................................................... 7
2.3. Avantajele reorganizării ............................................................................................................................. 8
2.3.1. Premisele reorganizării FLANCO INTERNATIONAL......................................................................8
2.3.2. Avantaje generale faţă de procedura falimentului ...............................................................................9
2.3.3.Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societăţii în caz
de faliment ......................................................................................................................................................................... 10
2.3.4. Avantaje pentru principalele categorii de creditori .......................................................................... 12

3. Prezentarea societăţii debitoare ................................................................................................... 13


3.1. Identificarea societăţii debitoare ........................................................................................................... 13
3.2. Obiectul de activitate................................................................................................................................. 13
3.3. Asociaţii. Capitalul social ........................................................................................................................ 14
3.4. Scurt istoric al societăţii debitoare........................................................................................................ 17
3.4.1 Istoric privind managementul societății. ................................................................................................. 18
3.4.2. Istoric privind evoluția indicatorilor financiari................................................................................... 19
3.4.3 Istoric privind evoluția rețelei de retail .................................................................................................... 19
3.5. Principalele cauze care au dus la starea de încetare de plăţi a debitoarei ........................... 25
4. Starea societăţii la data propunerii planului .......................................................................... 28
4.1. Structura actuală a managementului ................................................................................................... 28
4.2 Structura de personal şi organizarea internă ..................................................................................... 29
4.3 Prezentarea situației actuale a rețelei de magazine ......................................................................... 29
4.4 Prezentarea activității societății debitoare cu descrierea serviciilor prestate ......................... 31
4.5. Pasivul societăţii ......................................................................................................................................... 32

5. Prezentarea pieței căreia i se adresează societatea ................................................................. 32


5.1 Prezentarea principalelor caracteristici ale pieței. Mărimea pieței ............................................ 32
5.2 Prezentarea evoluției anterioare a pieței .............................................................................................33
5.3 Prezentarea previziunilor privind piața căreia i se adresează societatea ................................. 34
5.4 Prezentarea principalilor competitori și a poziției societății față de aceștia ....................... 37
5.5 Prezentarea principalilor parteneri comerciali ai Societății ......................................................... 39
5.6 Prezentarea politicii de prețuri ............................................................................................................... 40
6. Analiza situației economico - financiare ................................................................................... 40
6.1. Analiza patrimoniului societății debitoare...................................................................................... 40
6.2. Evoluția contului de profit şi pierdere în evoluție în perioada 2005- nov. 2009 ................ 56
6.3. Diagnosticul financiar patrimonial ..................................................................................................... 72

2
6.3.1. Analiza patrimoniului net ................................................................................................................................ 72
6.3.2 Analiza solvabilității. Analiza fondului de rulment, a necesarului de fond de rulment și a
trezoreriei nete. ................................................................................................................................................................ 73
6.3.3 Analiza lichidității ................................................................................................................................................. 76
6.3.4 Diagnosticul rentabilității pentru a evidenția modul în care societatea reușește să
utilizeze activele în vederea obținerii de rezultate am analizat evoluția ratelor de gestiune. . 77
6.4. Analiza SWOT ............................................................................................................................................ 79
7. Strategia de reorganizare ............................................................................................................... 80
7.1. Măsuri de regorganizare internă ......................................................................................................... 80
7.2 Analiza activităţii debitoarei de la deschiderea procedurii până la zi ................................... 83
7.2.1. Analiza contului de profit şi pierdere ...................................................................................................... 83
7.3 Măsurile de reorganizare judiciară........................................................................................................ 97
7.3.1 Măsuri de optimizare a managementului:.............................................................................................. 97
7.3.2 Masuri de optimizare a strategiei de marketing ................................................................................... 103
7.3.3 Măsuri de optimizare a activității financiar contabile....................................................................... 106
7.3.4 Măsuri adecvate de realizare a planului de reorganizare................................................................. 106
7.4. Prezentarea previziunilor privind fluxul financiar .................................................................... 112
7.5. Previziuni privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada planului......................... 113
8. Distribuiri .......................................................................................................................................... 116
8.1. Tratamentul creanţelor........................................................................................................................... 116
8.1.1. Categoriile de creanţă care nu sunt defavorizate prin plan ....................................................... 116
8.1.2. Categoriile de creanţe defavorizate prin plan ................................................................................... 117
8.2. Distribuiri................................................................................................................................................... 118
8.2.1. Distribuiri către creditorii bugetari ........................................................................................................ 118
8.2.2. Distribuiri către creditorii garantaţi ....................................................................................................... 119
8.2.3. Distribuiri către creditorii salariaţi ......................................................................................................... 119
8.2.4. Distribuiri către creditorii chirografari ................................................................................................. 119
8.3 Programul de plată al creanțelor.......................................................................................................... 120
8.3.1 Plata creanțelor născute în cursul procedurii ..................................................................................... 120
8.3.2 Programul de plată a creanțelor înscrise în tabelul definitiv...................................................... 120
8.4 Prezentara comparativă a sumelor estimate a fi obținute în procedura falimentului ... 121
8.5 Descărcarea de obligații și de răspundere a debitorului ............................................................ 123
8.6 Plata retribuției administratorului judiciar ..................................................................................... 123

9. Controlul implementării planului .............................................................................................124


10.Concluzii............................................................................................................................................125
Anexa nr. 1 ..............................................................................................................................................128
Anexa nr. 2 ..............................................................................................................................................134
Anexa nr. 3 ..............................................................................................................................................140
Anexa nr. 4 ..............................................................................................................................................145

3
1.PREAMBUL

1.1. JUSTIFICARE

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea
85/2006 privind procedura insolvenței.
Legea consacră problematicii reorganizării două secţiuni distincte, respectiv Secţiunea a V-a
(Planul), şi Secţiunea a VI-a, (Reorganizarea). Prin prisma acestor prevederi legale se oferă şansa
debitorului faţă de care s-a deschis procedura prevăzută de legea mai sus menţionată să-şi
continue viaţa comercială, reorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare care,
conform art. 95 (1) : „ va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității
debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde
măsuri concordante cu ordinea publică (…)” (Art.95 alin.1 din Legea 85/2006).
Menționăm faptul că societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenței de la înființarea acesteia până în prezent. Nici societatea și
nici un membru al organelor sale de conducere nu a fost condamnată definitiv pentru niciuna
dintre infracțiunile expres prevăzute de art. 94 alin. 4 al legii privind procedura insolvenței. Prin
urmare, condițiile legale prevăzute de legea privind procedura insolvenței pentru propunerea
unui plan de reorganizare sunt întrunite.

1.2. AUTORUL PLANULUI

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, un plan
de reorganizare va putea fi propus de către debitor, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor,
în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe sau de către administratorul
judiciar în același termen.Conceperea şi întocmirea planului de reorganizare al SC FLANCO
INTERNATIONAL SRL (denumită în continuare „Societatea”) a fost asigurată de către
administratorul judiciar și de către administratorul special al societății. Planul de reorganizare va
fi depus de administratorul judiciar. Același plan de reorganizare va fi depus și de către
debitoare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților, prin administratorul special.
Această alegere a fost considerată cea mai viabilă atât de către reprezentanţii Societăţii, cât şi de
către reprezentanţii administratorului judiciar, având în vedere faptul că, administratorul judiciar
a asigurat conducerea activității curente începând cu data deschiderii procedurii de insolvență
având conturată o imagine fidelă asupra situaţiei actuale şi asupra obiectivelor de urmărit în
perspectiva reorganizării, beneficiind totodată de suportul echipei de conducere executivă a

4
Societății, desemnată de către administratorul judiciar după deschiderea procedurii, echipă cu o
vastă experiență în domeniul comercializării echipamentelor electronice și al comerțului cu
amănuntul al produselor electronice, desfășurându-și activitatea și în cadrul echipei de conducere
a Societății și anterior deschiderii procedurii de insolvență și care a avut în frunte ca și CEO al
societății pe actualul administrator special.

1.3 DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI ȘI ADMINISTRAREA


SOCIETĂȚII

În ceea ce privește durata de implemenatre a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-o


cât mai mare măsură a pasivului Societății, se propune implementarea acestuia pe durata
corespunzătoare prevederilor art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 și anume 6 luni de la data
confirmării acestuia de către judecătorul-sindic.
În acest sens, precizăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 95 alin. 4 din Legea nr.
85/2006, la recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18
luni de la confirmarea planului, perioada propusă pentru implementarea planului va putea fi
extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă o astfel de propunere este votată de cel puţin
două treimi din creditorii aflaţi în sold la dată la care aceasta este făcută.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și
completările ulterioare „modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul
procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare, prevăzute de prezenta lege.”

Pe durata de implementare a planului de reorganizare, cu respectarea prevederilor art. 95 alin. 6


lit. A din Legea nr. 85/2006, se propune menținerea ridicării dreptului de administrare al
Societății, urmând ca conducerea activității acesteia să fie asigurată de către administratorul
judiciar în condițiile legii.

1.4. SCOPUL PLANULUI

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat fără
echivoc în art. 2 al legii, şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă.
Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii, este reorganizarea
debitorului şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate consecinţele sociale şi economice
care decurg din aceasta. Astfel, este relevantă funcţia economică a procedurii instituite de Legea
85/2006, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv
restructurare economică, şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de

5
viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor
creditorilor.
Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări
structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de
activitate, dar aliniindu-se modul de desfăşurare a activităţii la noua strategie, conform cu
resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite să
facă activitatea de bază a societăţii profitabilă.
Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfacă scopul reorganizării
lato sensu, anume menţinerea debitoarei în viaţa comercială şi socială, cu efectul menţinerii
serviciilor şi produselor debitorului pe piaţă. Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea
intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la realizarea creanţelor lor. Aceasta pentru că, în
concepţia modernă a legii, este mult mai probabil ca o afacere funcţională să producă resursele
necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment. Argumentele
care pledează în favoarea acoperirii pasivului Societății prin reorganizarea activității acesteia sunt
accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acută criză de
lichidități și scăderea semnificativă a puterii de cumpărare a populației, precum și de o
contractare a sectorului creditării la nivel mondial și național cu consecințe directe în
imposibilitatea găsirii resurselor necesare finanțării investițiilor decât cu reale dificultăți. În acest
context economic încercarea de acoperire a pasivului Societății prin lichidarea bunurilor din
patrimoniul acesteia va necesita un interval de valorificare destul de ridicat generat de specificul
bunurilor existente în patrimoniul Societății și de specificul cererii pentru acestea, sumele
obținute din valorificarea activelor putându-se dovedi insuficiente pentru acoperirea într-o
manieră satisfăcătoare a creanțelor existente împotriva Societății. De asemenea, cheltuielile
generate de derularea unei proceduri de lichidare a activelor Societății, compuse în general de
elemente de natura stocurilor specifice activității Societății, se pot dovedi superioare celor
generate de continuarea activității acesteia. În acest sens dorim să învederăm faptul că lichidarea
elementelor de natura stocurilor, în condiții de lichidare fără utilizarea rețelei de distribuție a
Societății va avea ca și consecință scăderea valorii recuperate ca urmare a vânzării, prin raportare
la valoarea de piață a activelor respective.
Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a Societăţii pe mai multe
planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi social având ca scop principal plata
pasivului Societăţii, relansarea viabilă a activităţii, sub controlul strict al administratorului
judiciar în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor menţionate și valorificarea tuturor activelor
existente în patrimoniul Societății către o persoană juridică înființată anterior sau ulterior
confirmării planului de reorganizare, în conformitate cu prevederile art. 96 alin. 5 lit. C din Legea
nr. 85/2010, cu modificările și completările ulterioare.
În ceea ce privește variantele de reorganziare a activității Societății avute în vedere în prezentul
plan, menționăm faptul că se prevede restructurarea operațională și finanicară a Societății și
continuarea activității acesteia cu transmiterea activelor aflate în patrimoniul acesteia către o
persoană juridică înființată anterior sau ulterior confirmării planului. Adoptarea acestei
strategii de reorganizare a Societății a fost determinată și de natura elementelor patrimoniale de
activ existente în patrimoniul acesteia (în cea mai mare parte fiind vorba de elemente de natura
stocurilor) și de posibilitățile de continuare a activității Societății. Astfel, administratorul judiciar

6
împreună cu conducerea executivă a Societății a concluzionat faptul că susținerea activității
curente a Societății nu este posibilă decât în condițiile în care Societatea va beneficia de credit
furnizor, precum și de o infuzie de capital substanțială. Or, în condițiile în care față de Societate
pe toată durata implementării planului de reorganizare, planează spectrul posibilității de
deschidere a falimentului Societății, posibilitățile de identificare a surselor de finanțare sunt
extrem de limitate.
În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite comerciantului aflat
într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze şi să-şi urmeze comerţul. O
asemenea procedură își găsește finalitatea în încercarea de păstrare a afacerii în circuitul
comercial cu consecința participării acesteia în mod activ la viața economică și contribuția acesteia
la performanțele economiei naționale în ansamblul ei.
Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a unor obiective ce
trebuie atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul angajării unor noi afaceri, lansării pe
piaţă a unor produse şi servicii sau îmbunătăţirii calităţii şi cantităţii produselor şi serviciilor deja
lansate. Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe adoptarea
unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice şi structurale toate
menite să transforme societatea din una aflată în dificultate într-un competitor viabil generator de
plus valoare și beneficii.

2.2. ASPECTE SOCIALE

Reorganizarea Societăţii şi continuarea activităţii sale (chiar și în cadrul altei entități juridice ca
urmare a transferului tuturor activelor Societății) îşi manifestă efectele sociale prin păstrarea
salariaților existenți în cadrul societății. Relansarea activității Societăţii, ca urmare a preluării
afacerii de noua entitate creată în acest scop și cooptarea unui investitor de anvergură, va putea
impune noi angajări, acest aspect urmând a avea impact şi asupra pieţei muncii.
Astfel, Societatea îşi propune relansarea activității de bază prin restructurarea acesteia din punct
de vedere operațional și transferul acestei afaceri în cadrul unei noi entități juridice. În acest sens,
în prezent se efectuează demersuri în vederea creșterii cifrei de afaceri a Societății prin
intensificarea demersurilor de marketing.
Prezentul plan de reorganizare este gândit în sensul creări posibilității creşterii numărului de
salariaţi direct productivi, care au un rol important în procesul de comercializare a elementelor de
natura stocurilor ce fac obiectul activităţii acesteia, întrucât Societatea urmăreşte ca în urma
restructurării activității sale să obțină un profit însemnat, care să fie destinat plăţii pasivului.
Numeroasele disponibilizări efectuate în ultimul an, datorate scăderii activităţii pe piaţa
comerțului cu echipamente electronice și IT, în principal ca urmare a propagării efectelor crizei
financiare pe care o traversăm, criză ce a afectat foarte mult așa cum se știe sectorul anterior
menționat, au creat adevărate frământări sociale, astfel că în acest context relansarea activităţii

7
Societăţii şi implicit crearea de noi locuri de muncă sunt premise ale creşterii nivelului de viaţă şi
ale rezolvării nemulţumirilor atât a salariaților Societății, cât și potențialilor noi angajați.
Societatea s-a canalizat încă de la înființare pe o politică de dezvoltare permanentă a activității
sale și a rețelei de magazine, dezvoltarea ce a implicat în mod obligatoriu crearea de noi locuri de
muncă. În acest sens, chiar și pe durata de implementare a prezentului plan, cât și după depășirea
cu succes a perioadei dificile pe care Societatea o traversează, ținta pe care aceasta și-o propune
este aceea de dezvoltare a rețelei sale de distribuție și de recucerire a locului deținut anterior
deschiderii procedurii, și anume acela de lider al pieței distribuției de echipamente electronice.
Pentru realizarea acestor deziderate este necesară inclusiv realizarea de noi angajări. Societatea va
avea în vedere la angajare, pe lângă criteriile de competenţă şi eficienţă, pe foștii salariaţi rămaşi
fără loc de muncă din motive extrinseci activităţii lor, salariaţi dintre care mare parte nu şi-au
găsit alt loc de muncă după disponibilizare sau lucrează pe salarii mici, din lipsă de alternativă.

2.3. AVANTAJELE REORGANIZĂRII

2.3.1. PREMISELE REORGANIZĂRII FLANCO INTERNATIONAL.

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea Societăţii sunt următoarele:


• imaginea de care se bucură Societatea în percepția consumatorilor;

• capacitatea acesteia de a relua activitatea la un nivel apropiat de cel desfășurat în


trecut, fapt dovedit de recuperarea în termen aproximativ scurt a poziției deținute
anterior deschiderii procedurii și pierdută ca consecință a acestei proceduri;

• existența premiselor relansării pieței de echipamente electronice și IT;

• Societatea are încă bune relații cu furnizorii, continuând activitatea și după


deschiderea procedurii insolvenței ;

• baza materială de care dispune Societatea îi permite acesteia sa-şi continue


desfășurarea activității;

• existența unei rețele de distribuție pe o arie foarte largă ce acoperă întreaga țară;

• existența unui personal calificat, cu experiență în domeniul de activitate al Societății și


atașat față de valorile companiei;

• interesul ridicat manifestat de potențialii investitori în preluarea unei participații în


cadrul Societății;

8
• adoptarea ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței față de Societate a unor
măsuri de reducere a costurilor acesteia și de aducere a activității desfășurate aproape
de limita generării de profit;

Demararea procedurii de reorganizare a Societății şi relansarea activității comerciale a acesteia va


crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de
distribuiri către creditori. De asemenea, activitatea Societății restructurată ca și afacere în
derulare, cum se prezintă aceasta în ipoteza implementării planului, prezintă o atractivitate mult
mai ridicată și pentru potențialii investitori.
Per a contrario, vânzarea în acest moment al întregului patrimoniu al Societăţii în cazul
falimentului ar minimiza şansele de recuperare a creanţelor pentru creditori acesteia şi ar duce la
înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare cu mult inferioară nu numai valorii sale reale, ci şi
valorii creanţelor creditorilor garantați care astfel nu şi-ar satisface creanţa în totalitate. În acest
sens trebuie subliniat faptul că, costurile de valorificare a stocurilor de echipamente electronice,
fără existența unei rețele de distribuție care să permită valorificarea acesteia și fără aportul
personalului specializat al Societății poate avea avea ca și consecință deprecierea puternică a
valorii recuperate, dacă nu chiar o imposibilitate a valorificării acestor stocuri, atât capacității
limitate de absorbție a pieței, cât și ca efect al uzurii morale accelerate a echipamentelor
electronice.
Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să
satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantați, cât şi ale celorlalţi creditori,
precum şi interesele debitoarei care îşi continuă activitatea, cu toate consecinţele economice şi
sociale aferente.

2.3.2. AVANTAJE GENERALE FAŢĂ DE PROCEDURA FALIMENTULUI

 Falimentul unei societăţi situează creditorii și debitoarea pe poziţii antagonice, primii


urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului, iar aceștia din urmă
menţinerea întreprinderii în viaţa comercială. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor
exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în
întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-şi
activitatea, cu consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma
maximizării valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute, realizându-şi în acest fel
creanţele într-o proporție superioară decât cea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.

 Făcând o comparaţie între gradul de satisfacere a creanţelor în cadrul celor două proceduri,
arătăm că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil destinat plăţii pasivului, dar că în
procedura reorganizării, la lichidităţile obţinute din eventuala vânzare a bunurilor din
patrimoniul debitoarei care nu sunt necesare reușitei planului se adaugă profitul substanţial
rezultat din continuarea activităţii debitoarei, toate destinate plăţii pasivului.

9
Procesul de reorganizare comportă şi alte avantaje:

 Continuând activitatea, creşte considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei societăţi


“active”, faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei societăţi „moarte”, nefucţionale
(patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării,
generând costuri fără a produce beneficii);

 De asemenea, continuarea activităţii de producţie măreşte considerabil şansele ca activul


Societăţii să fie vândut ca un ansamblu în stare de funcţionare (ca afacere), chiar în
eventualitatea nedorită a deschiderii procedurii de faliment;

 La un simplu calcul efectuat, s-a constatat că Societatea are costuri fixe (utilităţi, salarii, pază,
asigurări bunuri din patrimoniu, impozite, taxe locale etc.) semnificative, cheltuieli care nu
pot fi amortizate decât prin reluarea și desfășurarea activității de bază precum și din obținerea
de venituri din subînchirieri ale spaţilor cu privire la care Societatea are încheiate contracte de
locaţiune. Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului Societăţii, ar urma să fie
plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr. 85/2006
(ca şi cheltuieli de conservare şi administrare), împietând asupra valorii obţinute din vânzare,
şi diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanţelor creditorilor.

 Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizării sunt evidente, ţinând cont de
necesitatea menţinerii în circuitul economic a unei societăți care a avut un bun renume timp
de peste 15 ani pe piața comercializării echipamentelor electronice din întreaga ţară, societate
ce a avut rezultate concretizate în obținerea unor importante cifre de afaceri și profituri, a fost
un bun și important contribuabil la buget;

 Societatea are potențial și deține baza materială necesară pentru ca, o dată cu depășirea
blocajului care a afectat întreaga piață a comercializării echipamentelor electronice ca efect al
crizei ce încă se manifestă și o dată cu revenirea și relansarea acestui domeniu important al
economiei românești, să poată să reia și să-și desfășoare activitatea, menținând și creând
totodata un număr însemnat de locuri de muncă. De asemenea, cooptarea în cadrul noii
entități a unui investitor cu un real potențial financiar va permite dezvoltarea afacerii Flanco
în cadrul unei noi entități juridice cu consecințe favorabile pentru Societate.

2.3.3.COMPARAŢIA AVANTAJELOR REORGANIZĂRII ÎN RAPORT CU VALOAREA


DE LICHIDARE A SOCIETĂŢII ÎN CAZ DE FALIMENT

Raportându-ne, în estimarea valorii de lichidare a activului Societăţii, la valoarea de evaluare a


patrimoniului acesteia se poate desprinde concluzia că implementarea cu succes a planului de
reorganizare a Societății va asigura acoperirea creanțelor creditorilor într-o măsură mult mai
ridicată.

10
În evaluarea realizată de către societatea de evaluarea angajată în acest sens s-a urmărit
determinarea atât a valorii de piață a activelor Societății cât și a valorii de lichidare a
patrimoniului acesteia. În acest sens menționăm faptul că valoarea de piață „este suma estimată
pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător
hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în
care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.”. Valorificarea
activelor Societății într-o procedură de faliment se realizează în condiții speciale care nu permit
obținerea în schimbul activelor Societății a valorii de piață a acestora. Pentru corecta evaluare a
valorii ce urmează a se obține în procedura de lichidare a activelor Societății se utilizează valoarea
de lichidare definită ca „suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăți,
într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în
definiția valorii de piață”
Conform GN 6 – Evaluarea Intreprinderii 5.7.1.1., „În lichidări, valoarea multor active necorporale
(de exemplu fondul comercial) tinde spre zero, iar valoarea tuturor activelor corporale reflectă
circumstanțele lichidării. Și cheltuielile asociate cu lichidarea (comisioane pentru vânzari,
onorarii, impozite si taxe, alte costuri de închidere, cheltuielile administrative pe timpul încetării
activității și pierderea de valoare a stocurilor) sunt calculate și deduse din valoarea estimata a
întreprinderii.”

Valoarea de lichidare a activului Societății stabilită de către evaluatorul independent în


conformitate cu standardele internaționale de evaluare, luând în considerare perspectiva
deschiderii procedurii de faliment la acest moment, se prezintă după cum urmează:

Valori de lichidare

VLICHIDARE = 3.887.240 Euro (cca. 16.461.295 lei)

Se poate desprinde concluzia că în ipoteza deschiderii procedurii falimentului față de Societate


valoarea pe care creditorii acesteia o vor obține în urma lichidării patrimoniului acesteia este de
3.887.240 euro, aproximativ 16.461.295 lei (la un curs de 4,2347 lei/euro). În vederea prezentării
unei imagini cât mai corecte a distribuirilor ce urmează a fi efectuate în ipoteza deschiderii
procedurii falimentului, prezentăm în anexa la prezentul raport o proiecție a distribuirilor
prezumate a se efectua în ipoteza falimentului Societății. Totodată menționăm faptul că totalul
distribuirilor ce urmează a se efectua prin programul de plăți propus prin prezentul plan sunt în
cuantum de 42.464.383 lei, cu mult superior valorilor ce s-ar obține în ipoteza falimentului.

11
2.3.4. AVANTAJE PENTRU PRINCIPALELE CATEGORII DE CREDITORI

2.3.4.1. AVANTAJE PENTRU CREDITORII GARANTAŢI

În ceea ce privește creditorii garantați implemetarea prezentului plan de reorganizare prezintă


beneficii în ceea ce privește gradul de recuperare a creanțelor deținute de către aceștia. Așa cum
se va putea observa și din secțiunile ulterioare, procentul de acoperire al acestor creanțe, astfel
cum acesta se propune a fi realizat prin Programul de plăți este de 83,54 % din valoarea creanțelor
garantate.
În ipoteza deschiderii față de Societate a procedurii falimentului cu privire la acoperirea
creanțelor din această categorie există riscul (dovedit de altfel de către evaluarea realizată în acest
scop) de acoperire doar parțială a acestora într-o proporție cu mult mai mică decât cea propusă
prin plan de reorganizare. Acest risc este generat în special de dificultatea comercializării
bunurilor din patrimoniul Societăţii în lipsa unei reţele de distribuţie adecvate, precum și de criza
de lichidităţi existentă pe piața financiară şi de consum generată de actuala criză financiară.
Activele Societății sunt în principal elemente de natura stocurilor, reprezentând echipamente
electronice comercializate de către Societate. Valoarea de lichidarea a activelor Societății ce
constituie obiectul garanțiilor creditoarelor nu este de natură să acopere valoarea creanțelor
creditorilor înscrişi în această categorie decât în parte.

2.3.4.2. AVANTAJE PENTRU CREDITORII BUGETARI

 Alternativa reorganizării este singura în care se asigură realizarea integrală a creanţelor


bugetare într-un termen maxim de 30 de zile de la data confirmării planului de reorganizare.
În ipoteza deschiderii procedurii falimentului față de Societate, așa cum vom prezenta și în
cadrul Secțiunii a 8-a a Planului, nu există șanse reale de acoperire a creanțelor deținute de
această categorie datorită acumulării de datorii din activitatea curentă a Societății, datorii ce în
ipoteza falimentului urmează a fi înscrise într-o categorie prioritară față de creanțele bugetare.
De asemenea, există riscul ca valorificarea activelor să se realizeze la o valoare inferioară
valorii de lichidare a acestora caz în care singurii creditori care şi-ar satisface creanţele în parte
ar fi cei garantați, urmând ca creditori bugetari să nu aibă parte de distribuiri;

 numai relansarea activitatii poate asigura resursele necesare acoperirii integrale a mai multor
categorii de creanţe, inclusiv a celor bugetare;

 Procesul de reorganizare oferă un alt avantaj evident creditorilor bugetari: instituie un regim
riguros de control al plăţilor făcute la bugetele de stat ca urmare a derulării activității curente;

 Pentru creditori bugetari continuarea activităţii economice a Societăţii, chiar și în ipoteza


valorificării afacerii Flanco către o nouă persoană juridică, înseamnă menţinerea unui

12
important contribuabil, care achitând impozite şi taxe aferente activităţii curente întregeşte
resursele financiare publice.

2.3.4.3. AVANTAJE PENTRU FURNIZORI ŞI CLIENŢI

 Continuarea activităţii comerciale a Societăţii, chiar și în cadrul unei noi persoane juridice ca
urmare a transferului afacerii, implică în mod necesar şi continuarea colaborărilor cu
furnizorii de elemente de natura stocurilor de pe piaţa internă, o parte dintre ei creditori ai
Societăţii. Cu toate că prin prezentul plan nu se propun a fi efectuate distribuiri pentru această
categorie de creditori, apreciem că implementarea acestui plan de reorganizare prezintă
beneficii și pentru această categorie de creditori prin posibilitatea acestora de a avea atât pe
durata planului de reorganizare cât și ulterior un partener comercial în Societate sau în
continuarea afecerii ei, având posibilitatea de a dezvolta o relaţie comercială cu aceasta de
natură a le genera beneficii în mod indirect.

 Colaborarea cu un partener economic al cărui necesar considerabil de elemente de natura


stocurilor este satisfăcut de pe acest segment de piaţă, reprezintă o sursă importantă de
venituri pentru societăţile furnizoare, sursă care ar dispărea în cazul falimentului Societăţii.

3. PREZENTAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE

3.1. IDENTIFICAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE

Denumire FLANCO INTERNATIONAL


Forma juridică Societate cu răspundere limitată
Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr 169, corp P1, etaj 2, camera 5,
Sediul
Sector 1
CUI 6549491

ORC Bucuresti J40/22440/1994

3.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

13
Domeniul principal în care societatea îsi desfăşoară activitatea este “Comert cu amanuntul al
altor produse casnice, in magazine specializate”, cod CAEN 475, obiectul principal de activitate
fiind “Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate”,
cod CAEN 4754.

La înființare Societatea a avut ca activitate principală activitatea de comerț, cu următorul obiect


de activitate:

a) Comerțul en-gros și en-detail cu orice tip de mărfuri industriale și agricole din producția
internă și din import;
b) Operațiuni de import-export cu orice tip de mărfuri;
c) Operațiuni de transport de mărfuri;
d) Orice alt tip de activități legate direct sau indirect de comerț.

3.3. ASOCIAŢII. CAPITALUL SOCIAL

Societatea a fost înfiinţată în decembrie 1994, ca societate cu raspundere limitată, supusă legilor
romane, de catre d-nul Mauger Jean Patrick, cetățean francez, unic asociat, sub denumirea initiala
JYPE IMPORT-EXPORT. La infiintare capitalul social al Societatii era de 10.000 USD (respectiv
17.620.000 ROL, 1.762,0 RON), fiind impartit in 100 parti sociale, avand valoarea nominala de
176.200 lei (ROL) (17,620 RON).

In februarie 1996 asociatul unic d-nul Mauger Jean Patrick cesioneaza toate partile sociale catre
UNION IMPORT EXPORT CORPORATION LTD, care devine astfel unic asociat, ocazie cu care
are loc si modificarea denumirii societatii in UNION IMPORT EXPORT SRL.

La scurt timp, in mai 1996, are loc o noua cesiune a tuturor partilor sociale de la UNION IMPORT
EXPORT CORPORATION LTD catre SIDORIA INVEST ANSTALT, persoana juridica din
Liechtenstein si se modifica din nou denumirea Societatii in FLANCO INTERNATIONAL S.R.L.

In aprilie 1998 are loc prima majorare a capitalului social al Societatii prin aport in numerar, in
suma de 24.844.200 ROL (echivalentul a 14.100 USD, la curs BNR din data de 23.09.1997), aport
subscris si varsat de catre noi asociati BORLOG INVESTMENTS LIMITED si ORESA VENTURES
SA. In urma acestei majorari Societatea se transforma din societate comerciala cu asociat unic in
societate comerciala cu trei asociati, avand capitalul social subscris si varsat de 42.464.200 ROL,
echivalentul a 24.100 USD, aport integral in numerar. Capitalul social astfel majorat era divizat in
241 parti sociale, cu o valoare nominala de 176.200 ROL fiecare, participatia celor trei asociati fiind
urmatoarea: BORLOG INVESTMENTS LIMITED – 58,09%, SIDORIA INVEST ANSTALT –
41,49% si ORESA VENTURES SA – 0,42%.

Urmatoarea operatiune cu impact asupra capitalului social al Societatii a avut loc in august 1999,
constand intr-o noua majorare a capitalului social de la suma de 42.464.200 ROL la suma de

14
16.743.077.000 ROL, prin noi aporturi in numerar ale asociatilor existenti. In acelasi timp se
modifica valoarea unei parti sociale de la suma de 176.200 ROL la 1.287.929 ROL si numarul
partilor sociale de la 241 la 13.000. Capitalul social al societatii, subscris si varsat in numerar, in
ROL si valuta (USD) este detinut de asociati avand urmatoarele participatii: BORLOG
INVESTMENTS LIMITED – 71,80%, SIDORIA INVEST ANSTALT – 18,65% si ORESA
VENTURES SA – 9,55%.

In septembrie 1999 doi dintre asociatii societatii, BORLOG INVESTMENTS LIMITED si ORESA
VENTURES SA, cesioneaza intreaga lor participatie la capitalul social catre un nou asociat
ORESA VENTURES NV, care preia de la cedenti un numar total de 10.575 parti sociale,
reprezentand o cota de participare de 81,35%, devenind astfel asociat majoritar. Ca urmare a
cesiunii asociatii societatii sunt ORESA VENTURES NV, detinand 81,35% din capitalul social si
SIDORIA INVEST ANSTALT, detinand 18,65% din capitalul social al societatii.

O noua cesiune are loc in octombrie 1999, data la care FLANCO HOLDING LTD preia, prin
cesiune, partile sociale detinute de catre vechii asociati, ORESA VENTURES NV si SIDORIA
INVEST ANSTALT. Astfel, FLANCO HOLDING LTD, devine unic asociat, avand 100% din
capitalul social al societatii de 16.743.077.000 ROL.

In noiembrie 1999, asociatul unic FLANCO HOLDING LTD majoreaza capitalul social prin aport
in numerar, de la suma de 16.743.077.000 ROL la suma de 23.821.082.000 ROL (din care in valuta
suma de 1.269.100 USD). Se modifica si valoarea unei parti sociale de la 1.287.929 ROL la 768.442
ROL si numarul partilor sociale de la 13.000 la 31.000.

Ulterior, in intervalul februarie 2000 – iunie 2000 au loc o serie de majorari succesive de capital
social, prin aporturi noi, in numerar, ale asociatului unic FLANCO HOLDING LTD, odata cu care
intervin si modificari ale valorii unei parti sociale si numarului partilor sociale, astfel:

Numar Valoare
Nr Capital social Motivul majorarii de nominala a
Structura actionariatului
crt. (ROL) (diminuarii) parti partilor sociale
sociale (ROL)

28.898.957.000 Aport al Flanco Holding LTD Cipru


4. 1.000 28.898.957
(07.02.2000) asociatului unic – 100%

30.806.757.000 Aport al Flanco Holding LTD Cipru


5. 27.000 1.140.991
(20.03.2000) asociatului unic – 100%

36.643.557.000 Aport al Flanco Holding LTD Cipru


6. 3.000 12.214.519
(12.04.2000) asociatului unic – 100%

37.967.477.000 Aport al Flanco Holding LTD Cipru


7. 1.000 37.967.477
(16.06.2000) asociatului unic – 100%

15
In iulie 2004, asociatul unic FLANCO HOLDING LTD a decis divizarea partiala a societatii in
urma careia a luat nastere o noua societate cu raspundere limitata, Flancredit S.R.L. Ca urmare a
divizarii partiale participatia detinuta de societate in societatea Credisson International S.R.L va fi
transferata catre Flancredit S.R.L. De asemenea, se decide reducerea capitalului social al societatii
cu valoarea de 500.000.000 ROL, reprezentand partea de capital social care, prin divizare partiala,
se transfera catre Flancredit S.R.L. In urma acestor operatiuni capitalul social al societatii, detinut
100% de asociatul unic FLANCO HOLDING LTD, este in suma de 37.467.477.000 ROL, fiind
compus din 1.000 parti sociale, in valoare de 37.467.477 ROL.

In iulie 2005, in conformitate cu dispozitiile art 5, alineatul 3¹ din Legea nr. 348/2004 – referitoare
le denominarea ROL, se majoreaza capitalul social al societatii cu valoarea de 2.523.000 ROL, in
numerar; in consecinta capitalul social va avea valoarea de 37.470.000.000 ROL si valoarea
nominala a unei parti sociale va creste de la 37.467.477 ROL la 37.470.000 ROL.

In mai 2006 societatea este preluata de catre S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A., persoana
juridica romana, cotata la Bursa de Valori Bucuresti, societatea devenind astfel membra a
grupului FLAMINGO. Operatiunea se realizeaza prin cesionarea tuturor partilor sociale detinute
de catre FLANCO HOLDING LTD catre S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A., care devine
asociat unic al societatii, valoarea capitalului social si valoarea nominala a partilor sociale
ramanand nemodificata.

Astfel, incepand cu luna mai 2006 si pana in prezent structura capitalului social al societatii este:

Nr Numar de Valoare nominala a


Capital social (RON) Asociat Unic
crt. parti sociale partilor sociale (RON)

S.C. FLAMINGO
1. 3.747.000 1.000 3.747
INTERNATIONAL S.A.

Capitalul social avand valoarea totala de 3.747.000 RON este subscris si platit integral in numerar,
dupa cum urmeaza:

- in lei, suma de 260.813,0825 (RON);


- in valuta (USD), suma de 2.009.100 USD (din care suma de 24.100 USD reprezinta
echivalentul a 42.464.200 ROL la cursul de schimb al BNR de 1.762 ROL/ 1 USD - de la data
inmatricularii – decembrie 1994, suma de 850.000 USD reprezinta echivalentul a 13.595.004.975
ROL la cursul de schimb al BNR de 15.995 ROL/ 1 USD de la data inregistrarii majorarii de capital
social – august 1999, suma de 395.000 USD reprezinta echivalentul a 7.078.005.000 ROL la cursul
de schimb al BNR de 17.919 ROL/ 1 USD de la data inregistrarii majorarii de capital social –
noiembrie 1999, suma de 275.000 USD reprezinta echivalentul a 5.077.875.000 ROL la cursul de
schimb al BNR de 18.465 ROL/1 USD de la data inregistrarii de capital social din februarie 2000,
suma de 100.000 USD reprezinta echivalentul a 1.907.800.000 ROL la cursul de schimb al BNR de

16
19.078 ROL/ 1 USD de la data inregistrarii majorarii de capital social din martie 2000, suma de
300.000 USD reprezinta echivalentul a 5.836.800.000 ROL la cursul de schimb al BNR de 19.456
ROL/ 1 USD de la data inregistrarii majorarii capitalului social din martie 2000 si suma de 65.000
USD reprezinta echivalentul a 1.323.920.000 ROL, la cursul de schimb al BNR de 20.368 ROL/ 1
USD de la inregistrarii majorarii capitalului social din mai 2000).

3.4. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII DEBITOARE

Societatea a fost înfiinţată în decembrie 1994 sub denumirea de JYPE EXPORT IMPORT S.R.L, avand
ca obiect principal de activitate activitatea de comert. Denumirea societatii a fost schimbat în
februarie 1996 în UNION IMPORT EXPORT S.R.L, iar în mai 1996 în FLANCO INTERNAŢIONAL
S.R.L.

Inca din 1998 obiectul principal de activitate al societatii devine comertul cu amanuntul cu
articole si aparate electrice de uz casnic, activitate ce se mentine ca principala activitate de-a
lungul urmatorilor ani si pana in prezent.

Societatea a introdus pentru prima data pe piata din Romania sistemul de creditare in magazinele
sale, completand in 1999 obiectul sau de activitate cu „activitati de intermedieri, prestari servicii si
consultanta in beneficiul persoanelor fizice si juridice in legatura cu vanzarile de bunuri din fondul sau de
comert pe baza de credit acordat de banci, precum si in legatura cu celelalte operatiuni comerciale si gama
de produse prevazute in obiectul de activitate al societatii ca activitati auxiliare”.

In intervalul 2002 – 2003 societatea a cunoscut o dezvoltare puternica a retelei de magazine


ajungand ca in aceasta perioada sa fie lider de piata in Romania.

Societatea a fost achiziţionat în mai 2006, după efectuarea unei analize detaliate a pieţei adresate
şi a evoluţiei sale, de catre FLAMINGO INTERNATIONAL S.A, persoana juridica romana, cotata
la Bursa de Valori Bucuresti, societatea devenind astfel membra a grupului FLAMINGO.
Societatea a adus cu sine experienţa comercializării electrocasnicelor în cadrul grupului, oferind o
gamă completă de produse pe piaţa de profil, operând prin două lanţuri de retail distincte (Flanco
World şi Flanco). Pentru societatea mama si pentru grupul FLAMINGO decizia s-a dovedit una
strategică din punct de vedere al vânzărilor şi al profitabilităţii activităţilor desfăşurate, încă din
anul 2007 (după un an de la achizitie).

Achizitia de catre compania Flamingo International S.A. a Societatii a adus o serie de modificari
in activitatea acesteia, fiind o perioada de consolidare şi restructurare pentru intreg grupul
FLAMINGO. Reorganizarea mixului de produse, reajustarea proceselor (achizitii, logistica,
distribuţie etc), optimizarea portofoliului de produse sau migrarea către produsele IT au fost doar
câteva dintre măsurile luate pe parcursul acestei perioade, acestea fiind sincronizate cu
menţinerea nivelului de competitivitate.

17
A doua jumătate a anului 2007 a adus o societate restructurata şi un nou început pentru o
activitate profitabilă. Noua strategie a societatii si a intregului grup FLAMINGO s-a orientat pe
dezvoltarea activitatii de retail pe suprafeţe mari.

Deşi prima parte a anului 2008 a cunoscut un trend ascendent al pietei adresate, in cea de a doua
parte criza financiară mondială precum şi noile reglementări BNR au influenţat piaţa de IT si
electronice. Societatea a reacţionat la noile condiţii de piaţă ajustându-şi structura costurilor încă
din trimestrul patru 2008, atingând un nivel optim la începutul anului 2009.

Anul 2009 a continuat trend – ul descendent inceput in a doua parte a anului 2008, piata adresata
cunoscand o scadere de peste 40% in comparatie cu aceeasi perioada a anului anterior.

Societatea a luat toate demersurile interne pentru a-si restructura activitatea si pentru a se adapta
noilor conditii de piata dar acestea nu au fost suficiente pentru a achita toate datoriile restante
catre principalii creditori si in data de 10 Decembrie 2009 compania a solicitat intrarea in
procedura de insolventa pentru a-si proteja activele de eventuale executari silite si pentru a-si
reorganiza activitatea în vederea continuarii activitatii si achitarii datoriilor înregistrate fata de
creditori.

Aceste reglementari vin in sustinerea demersurilor si obiectivelor Societatii de a realiza un plan


de reorganizare viabil care sa permita achitarea datoriilor înregistrate fata de creditori, de a-si
continua activitatea si de a depune toate eforturile necesare in obtinerea in urmatoarea perioada
de reorganizare de rezultate financiare favorabile.

3.4.1 ISTORIC PRIVIND MANAGEMENTUL SOCIETATII.

De la înfiinţare până în prezent Societatea a fost administrată de unul sau mai mulţi
administratori. Odata cu dezvoltarea Societăţii s-a conturat şi structura organizatorica, prin
împârţirea activităţilor pe departamente bine structurate, coordonate de Directori.

Anterior intrării în insolvenţă Societatea era administrată de către un administrator unic, cu


puteri depline de reprezentare şi conducere a activităţii Societăţii, în subordinea căruia se aflau
Directorii de departamente.

Conform încheierii comerciale din data de 10.12.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia
a VII-a Comercială, în dosarul 48482/3/2009 în baza căreia, la cererea Societăţii, a fost deschisă
procedura insolventei, Societăţii i-a fost ridicat dreptul de administrare, Casa de Insolventa
TRANSILVANIA SPRL fiind numita în calitate de Administrator judiciar, acestuia fiindu-i
incredintata conducerea integrala a activităţii Societăţii.

18
3.4.2. ISTORIC PRIVIND EVOLUȚIA INDICATORILOR FINANCIARI

Tabelul următor sintetizează evoluţia principalilor indicatori financiari ai societăţii în perioada


2005 – 2009.

INDICATOR dec.05 dec.06 dec.07 dec.08 Nov-09


ACTIVE IMOBILIZATE 24.881.167 35.773.157 23.846.186 31.639.278 26.006.158
ACTIVE CIRCULANTE 93.076.744 75.875.262 120.677.978 87.312.258 75.178.333
TOTAL ACTIV 119.547.593 113.733.258 146.503.951 124.540.127 104.346.727
TOTAL DATORII 106.801.822 106.089.335 135.034.233 140.084.639 175.553.256
ACTIV NET CONTABIL 12.745.772 7.643.923 11.469.717 -15.544.512 -71.206.529
CIFRA DE AFACERI 344,767,806 318,652,557 396,720,126 720,399,010 607,131,786
MARJA COMERCIALĂ 66,588,256 59,253,216 59,010,885 64,712,535 37,574,287
REZULTATUL OPERATIONAL 2,027,919 495,141 333,772 -18,219,512 -39,177,175
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI -7,016,439 -10,236,817 3,701,239 -25,429,638 -56,433,752

Detalii cu privire la situaţia financiară a societăţii şi evoluţia acesteia în timp sunt disponibile în
capitolul 6.

3.4.3 ISTORIC PRIVIND EVOLUȚIA REȚELEI DE RETAIL

Încă de la înfiinţare politica Societăţii a fost una de expansiune şi dezvoltare continua a spaţiilor
de vănzare, reţeaua de Retail fiind de altfel esenţa existenţei si funcţionarii Societăţii.

Începând cu 2006, elementul central al preocupărilor companiei devine Retailul pe suprafaţă


mare, bazat pe o varietate de produse şi pe un pachet complex de soluţii, care adaugă valoare
experienţei de cumpărare. În acelaşi timp, viziunea privind dezvoltarea magazinelor ca locaţii de
tip destinaţie, mai curând decât de proximitate, este de asemenea în concordanţă cu cele mai noi
trenduri la nivel internaţional, în domeniul retailului electronic.

Astfel, Societatea s-a extins masiv în teritoriu, politica de extindere vizând în general închirierea
unor spații de dimensiuni peste medii situate în cele mai bune locații.

Conceptul care stă la baza magazinelor Flanco World implică suprafețe mari de vânzare (1.000 –
2.500 m²), care oferă o experiență de shopping unică, datorată varietății de produse disponibile la
raft, precum și serviciilor pre- și post-vânzare.

19
Evoluția numărului de magazine și a spațiilor totale închiriate este prezentată mai jos:

Se observă că numărul maxim de magazine este înregistrat în anul 2006, acesta urmând să scadă
în perioadele următoare. În ceea ce privește suprafața totală netă de vânzare, acesta atinge un
maxim în cursul anului 2008, când deja numărul magazinelor este în scădere. Acest lucru
înseamnă că societatea s-a orientat spre magazine cu suprafață de vânzare mai mare.

Referitor la evoluția spațiilor comerciale închiriate, media pe magazine se prezintă conform graficului
de mai jos:

20
Referitor la evoluția vânzărilor în lei pe metru pătrat – indicator de analiză a eficienţei în retail, se
poate întocmi graficul de mai jos:

Ca şi observaţii la graficul evoluţiei vânzărilor pe mp, trebuie precizat faptul că acesta se referă
doar la vânzările înregistrate din activitatea de retail, fără a ţine seama de cifra de afaceri
înregistrată ca urmare a tranzacţiilor intragrup. În plus, se observă o sezonalitate a vânzărilor de
retail.

Dupa deschiderea procedurii insolvenţei, evoluția companiei a luat însă o întorsătură extrem de
favorabilă, Societatea recuperând în martie 2010 cota de piață până la nivelul avut în ianuarie
2009 și înregistrând creșteri semnificative ale vânzărilor, chiar pe fondul unei scăderi de 20% a
pieței în Semestrul 1 2010 faţă de Semestrul 1 2009.

În prezent, reţeaua de magazine prin care Societatea activează pe piaţa romanească de profil
contine 71 magazine, Societatea fiind prezentă în toate oraşele importante din ţară, având
deschise spaţii comerciale atât în centre comerciale de tip mall cât şi magazine stradale.

21
Lista magazinelor operate în prezent de Societatea şi prin intermediul cărora se realizează
distribuţia stocurilor acesteiea se prezintă după cum urmează:

Nr
Locatie Adresa
crt

1 Alba Iulia Alba Iulia, B-dul Victoriei, nr. 15, jud. Alba

2 Alexandria Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman

3 Arad Kaufland Arad, str. Banu Maracine, f.n., parter, jud. Arad

Arad, Centrul Comercial Armonia Arad, Calea


4 Arad Carrefour
Aurel Vlaicu, nr. 299/6, spatiul S5, jud. Arad
Bacau, str Stefan cel Mare nr 28, Centrul
5 Bacau Comercial Arena City Center, et. 1, spatiul E1-53a,
jud. Bacau.
Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 144, etaj, (Centrul
6 Baia Mare Real
Comercial Galeria Real), jud.Maramures
Birlad, str. Republicii 201, bloc Plomba, jud.
7 Barlad
Vaslui
Bistrita, B-dul Decebal nr. 40, bl. K1, parter,
8 Bistrita
Judetul Bistrita-Nasaud
Brasov, B-dul Garii FN, etj. 3, in cadrul Unirea
9 Brasov
Shopping Center, jud. Brasov

10 Buzau Kaufland Buzau, str. Frasinet FN, jud. Buzau

11 Calafat Calafat, Str. Tudor Vladimirescu nr. 21, jud.Dolj

Caracal, Str. Piata Victoriei nr. 21, parter, Centrul


12 Caracal
Comercial Central, jud. Olt
Caransebes, Str. Mihai Viteazu nr. 18, etj. 2, Euro
13 Caransebes
Shopping Mall, jud. Caras-Severin
Calarasi, str. Nicolae Titulescu, nr. 2, bl. C31,
14 Calarasi
parter, jud. Calarasi
Campina, b-dul Carol I, nr. 17, bl. 7A, parter, jud.
15 Campina
Prahova
Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 22-26,
16 Cluj
Magazin Central, corp B, etaj 3, jud. Cluj,
Constanta, Sos. Mangaliei nr. 195A, stand nr. 1,
17 Constanta Real etaj (in cadrul Complexului Comercial Real), jud.
Constanta
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 19, in cadrul
18 Bucuresti Cora Lujerului Centrului Comercial Cora Lujerului, spatiul
comercial nr. B33-35, sectorul 6

22
Bucuresti, Sos. Vergului nr. 20, in cadrul
19 Bucuresti Cora Pantelimon Centrului Comercial Esplanada, spatiul MS 1-2, B
1-2, sectorul 2

20 Craiova Craiova, Str. Fratii Golesti nr. 1, jud. Dolj

Craiova, Calea Severinului nr. 5A, in Galeria


21 Craiova Real Comerciala a Centrului Comercial din Craiova,
etaj, jud. Dolj
Craiova, Calea Severinului nr. 5A, in Galeria
22 Craiova Real
Comerciala a Centrului Comercial, etaj, jud. Dolj
Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, demisol, in
23 Deva Centrul Comercial Ulpia Shopping Center, jud.
Hunedoara

24 Fagaras Fagaras, Str. Republicii nr. 7, Judetul Brasov

25 Galati Galati, str. Brailei nr. 167, jud. Galati

Galati, Bulevardul Galati nr. 3A, spatiul nr. 20,


26 Galati Real
(Centrul Comercial Real), jud. Galati
Giurgiu, str. Tineretului, adiacent bloc B3/lS, jud.
27 Giurgiu
Giurgiu
Bucuresti, Sos, Giurgiului, nr, 127, bl. 2B, parter,
28 Bucuresti Giurgiului
Sector 4
Husi, str. P-ta Victoriei, bl. 4, sc. A, parter, jud.
29 Husi
Vaslui

30 Iasi Iasi, Stradela Silvestru nr.11, parter, jud Iasi

31 Lugoj Lugoj, str. Andrei Saguna, nr. 1, jud. Timis

Medgidia, Piata Decebal, bloc P3, parter, jud.


32 Medgidia
Constanta
Miercurea Ciuc, Str. Petofi nr. 18, magazin
33 FC Miercurea Ciuc
Tulipan, jud. Harghita
Miercurea Ciuc, B-dul Timisoarei nr. 24,
34 Miercurea Ciuc
Complex Market Magazin, jud. Harghita

35 Medias Medias, sos. Sibiului, FN, Sibiu

Moinesti, str. Tudor Vladimirescu, bloc A9,


36 Moinesti
parter, jud. Bacau

37 Bucuresti Obor Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 2, bl. 60, Sector 2

Onesti, B-dul Republicii nr. 56 bis, Restaurant


38 Onesti
Moldova, jud.Bacau

23
Oradea, str. Ogorului nr. 171, Centrul Comercial
39 Oradea Real
Real, stand nr. 32, etaj, jud. Bihor
Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 79, Jiul
40 Petrosani Shopping Center, spatiul nr. 1, etj 2, jud.
Hunedoara
Piatra Neamt, b-dul Traian, nr. 6, bl. S5, parter,
41 Piatra Neamt
judetul Neamt

42 Bucuresti Pieptanari Bucuresti, Calea Serban Voda, nr. 286, Sector 4

43 Pitesti Pitesti, str. Maior Sontu, bl. D2, jud. Arges

Comuna Bradu, Sat Geamana FN, Centrul


44 Pitesti Auchan Comercial Auchan, punct varianta DN65B,
Judetul Arges
Ploiesti, B-dul Republicii nr. 15, Complex Omnia,
45 Ploiesti
subsol, unitatea nr SO 10, SO 07, Judetul Prahova
Ramnicu Sarat, Str. Victoriei nr. 2, etj. 2, in cadrul
46 Ramnicu Sarat
Complexului Victoria, jud. Buzau
Ramnicu Valcea, B-dul Calea lui Traian, nr. 121,
47 Valcea River Plaza Complex Comercial “River Plazza”, etaj. 2, stand
C02, jud. Valcea.
Ramnicu Valcea, Str. Luceafarului nr. 5, bl. A22,
48 Ramnicu Valcea
jud. Valcea
Ramnicu Valcea, Calea lui Traian nr. 127, Centrul
49 Ramnicu Valcea WinMarkt
Comercial Cozia, etj. 3, jud. Valcea
Resita, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 1, etj. 2, Centrul
50 Resita Carrefour
Comercial Nera, jud. Caras-Severin
Resita, Bulevardul Muncii nr. 21, Jud. Caras-
51 Resita Kaufland
Severin

52 Roman Roman, str. Sucedava nr. 31 si 7 bis, jud. Neamt

Rosiori de Vede, str. Rahovei, bl. L3-L4, parter,


53 Rosiori de Vede
jud. Teleorman
Sfantu Gheorghe, Str. Banki Donath nr. 7, etaj 1,
54 Sfantu Gheorghe
Judetul Covasna
Selimbar, Shopping City Sibiu - Extensia, jud.
55 Sibiu Box
Sibiu
Selimbar, DN 1 – km 306 + 62,43 – 306 + 990.34,
56 Sibiu Carrefour
spatiu S2, jud Sibiu
Sinaia, Bld. Carol I nr. 41, Centrul Comercial
57 Sinaia
Carpati, et 2, unitatea nr 201, jud Prahova

58 Slatina Slatina, str. Primaverii, bl. CAM 5, parter, jud. Olt

24
59 Slobozia Kaufland Slobozia, DN 2A, FN, Jud. Ialominta

Suceava, Calea Unirii nr. 27, Unitatea A11,


60 Suceava Complex Comercial "Shopping City Suceava",
jud. Suceava
Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 40, bl. 118,
61 Bucuresti Stefan cel Mare
Sector 2
Bucuresti, Soseaua Oltenitei nr. 83C, Calea
62 Bucuresti Sun Plaza Vacaresti, nr. 391, Centrul Comercial Sun Plaza,
spatiu MS04, Sector 4
Targu Jiu, strada Victoria, Restaurant Modern,
63 Targu Jiu
jud. Gorj
Targu Jiu, Aleea Digului nr. 1 ( fosta Str. Targ
64 Targu Jiu Kaufland
Litovoi, FN), jud. Gorj
Targu Mures, Str. 1 Decembrie 1918 (DN 13) nr.
65 Targu Mures Real
291, etaj, Centrul Comercial Real, Judetul Mures
Targu Mures, Piata Victoriei nr. 14, spatiul din
66 Targu Mures
Mall nr. D01+D02+D03, demisol, Judetul Mures

67 Tecuci Tecuci, str. Gh. Petrascu nr. 1, jud. Galati

Bucuresti, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33A,


68 Bucuresti Titan Galeria Comerciala Auchan, spatiul C34-C35,
Sector 3
Tulcea, str. Isaccei, nr. 126, bl. Pelican, parter, jud.
69 Tulcea
Tulcea
Drobeta Turnu Severin, str. Crisan nr. 8, jud.
70 Drobeta Turnu Severin
Mehedinti
Vaslui, str. Stefan cel Mare, bl. 88, sc. B si C
71 Vaslui
(parter + subsol), jud. Vaslui

3.5. PRINCIPALELE CAUZE CARE AU DUS LA STAREA DE ÎNCETARE DE PLĂŢI A


DEBITOAREI

În urma analizei făcute pe baza situaţiilor financiare şi a balanţelor de verificare avute la


dispoziţie, administratorul judicial al Societăţi a constatat faptul că societatea începe să aibă
probleme financiare începând cu anul 2008. Principalul motiv faptic al rezultatelor nefavorabile
ale societăţii a fost impactul crizei economice asupra activității societății diminuându-se semnificativ
randamentul activității, pe de o parte, în mod indirect, ca urmare a:

• reducerii consumului populației ca efect al schimbării coșului de consum și a comportamentului acesteia;


• reducerea creditului de consum către populație oferit de finanțatorii bancari prin prisma unei abordări
prudențiale;

25
• reducerea cererii de credite de consum pe baza neîncrederii populației în ziua de mâine prin prisma lipsei
de predictibilitate a mediului politic și economic;
• reducerea puterii de cumpărare a consumatorului final dată fiind rata de creștere a șomajului cu 77%
față de anul precedent ajungând la nivel național la 7,8% în cursul lunii decembrie 2009;
• deprecierii cursului euro cu impact asupra creșterii ratelor istorice ale populației aferente surselor atrase;
• reducerii ritmului de creștere al salariilor de la 20% pe an în 2005-2007 la 5-6% în 2008-2009;
concurenţa înregistrată din partea sistemelor de distribuţie on-line;
iar pe de altă parte, în mod direct, ca urmare a:

• diminuării pieței de profil pe parcursul anului 2009 față de aceeași perioadă a anului precedent.
Astfel, piața de profil din România are o valoare de 1,42 miliarde euro, în scădere cu 42,6 %
față de perioada similară a anului anterior. Astfel, potrivit analizei GfK, consumatorii au
cumpărat, în cursul anului 2009, cu 23,6% mai puţine electrocasnice mici faţă de perioada
anterioară de referinţă, sectorul de telecomunicaţii s-a redus cu 30,1% şi cel al electrocasnicelor
mari cu 37,3%. Vânzările de electrocasnice mari au avut un trimestru bun, comparativ cu
începutul anului 2009, dar faţă de 2008, vânzările au scăzut. Electronicele de larg consum au
scăzut cu 43,3%, în timp ce sectorul foto a înregistrat o descreştere de 45,4% în 2009. Sectoarele
IT şi de echipamente de birou au avut cea mai slabă performanţă, scăzând cu 51,6%, respectiv
cu 53,8%. Piaţa electrocasnicelor mici a fost mai rezistentă în faţa crizei faţă de celelalte
sectoare, rata de scădere diminuându-se uşor, la 25% în trimestrul trei, de la 27,6% în aprilie-
mai. Vânzările de electrocasnice mici în al treilea trimestru au fost de 18 milioane de euro, cea
mai mare valoare din acest an. De asemenea, consumul de electrocasnice mari a crescut în T3
cu 20% faţă de T2, dar comparativ cu iulie-septembrie 2008 s-a redus cu 38,4%. Scăderea
împrumuturilor de nevoi personale, investiţiile străine mai reduse, scăderea venitului
consumatorilor, rata şomajului mai mare, slăbirea monedei locale şi lipsa lichidităţilor care
afectează retailerii au determinat în trimestrul trei reducerea vânzărilor de electronice de larg
consum cu 45%.

• creșterea dobânzilor variabile aferente creditelor bancare ca efect a evoluției ROBOR, EURIBOR și a
marjelor bancare ca expresie a cuantificării riscului bancar și/sau a riscului și profitului bancar.

• deprecierii monedei naționale în raport cu euro cu impact asupra obligațiilor asumate față de creditorii
comerciali și finanțatorii bancari, diferențele de curs valutar înregistrate fiind semnificative, cu impact
negativ semnificativ asupra fluxului de numeraral societății, cât și asupra indicatorilor financiari prin
prisma reevaluării acestora la finele exercițiului (creşterea cheltuielilor financiare);

Aceste cauze caracterizează contextul economic în care își desfășoară activitatea economică
societatea debitoare. Lor li se adaugă unele cauze obiective, proprii Societății. Printre acestea se
numără:

• Nivelul stocurilor. Vânzările societății s-au diminuat în bună parte și ca rezultat al


indisponibilității produselor, din cauza lipsei de lichidități suficiente pentru achiziționarea
de stocuri în cantități optime care să satisfacă integral cererea.

26
• Creşterea activelor bazată în cea mai mare parte pe resurse atrase pe termen scurt în cursul anului
2008 – cu volatilitate ridicată.

• Îndatorarea societăţii a dus la scăderea considerabilă a autonomiei și a stabilității financiare


a acesteia, cu implicații asupra capacității de autofinanțare, lichidității, ducând în final la
incapacitate de plată. Este semnificativă în acest sens creșterea datoriei față de furnizori,
de la 109.438.556 lei în anul 2008 la 149.682.916 lei, soldul lunii noiembrie 2009 și creșterea
datoriei față de societățile bancare la care sunt contractate credite pe termen scurt, la
9.022.743 lei.

• Pierderea cotei de piață datorită indisponibilității produselor. Astfel, societățile din grupul
Flamingo înregistrează o scădere a cotei de piață la 4,3 %, în timp ce principalii
competitori, Altex și Domo înregistrează creșteri ale cotei de piață la nivelul trimestrului 3
al anului 2009.

• Profitul operaţional începe să se diminueze începând cu anul 2006, iar în ultimii ani, 2008 și
2009 se înregistrează pierderi semnificative la nivel de exploatare, ajungându-se la -
39.177.175 lei la sfârșitul lunii anterioare intrării în incapacitate de plată.

• Diminuarea semnificativă a capitalurilor proprii ca urmare a pierderilor înregistrate de


societate în perioada 2008, 2009, și în consecință deteriorarea surselor proprii de finanțare.

• Întârzierile la plata datoriilor au adus costuri considerabile cu despăgubiri, amenzi și


penalități în cursul anului 2009.

• Din analiza capitalurilor proprii şi a celor împrumutate reiese ca societatea îşi procură o
parte importantă din resurse prin intermediul resurselor atrase (linii de credit pe termen
scurt), generând costuri cu dobânzi acestea ducând la obţinerea de rezultate financiare
negative pe toată perioada analizată cu impact negativ asupra rezultatului brut al
activității.

• Lichiditatea și solvabilitatea sunt puternic afectate de creșterea datoriilor; societatea


debitoare ajunge în imposibilitatea de a face față datoriilor exigibile, indicatorii de
lichiditate fiind sub valorile minime indicâte de literatura de specialitate.

• Politica de extindere a reţelei de magazine: În anii 2006- 2008, 60% din suprafața de vânzare a
fost relocată, atingerea maturității magazinelor fiind proiectată a se atinge în anul 2008.
Criza financiară începută în anul 2008, a afectat mediul economic, noile magazine
înregistrând o performanță scăzută. Mai mult, performanța unor magazine situate în
centre comerciale ce nu au reușit să atragă clientela previzionată, a fost influențată în sens
negativ.

• Creşterea numărului de salariaţi ca urmare a extinderii masive a lanţului de magazine a dus


la creșterea cheltuielilor salariale, acestea înregistrând valoarea maximă în anul 2008.

27
• Scăderea productivității muncii înregistrată în sectorul de vânzări, astfel în cursul anului
2009, în pofida reducerilor masive de personal efectuate, s-a diminuat volumul vânzărilor
din activitatea de retail / salariat împlicat direct în vânzări.

4. STAREA SOCIETĂŢII LA DATA PROPUNERII PLANULUI

4.1. STRUCTURA ACTUALĂ A MANAGEMENTULUI

Societatea este coordonată din punct de vedere operaţional de un director executiv care
subordonează echipa de management şi o echipă de şefi de departamente sau manageri de zona
în cazul lanţului de retail.

Magazinele sunt conduse de un director de magazin, asistat de catre un director adjunct. Din
punct de vedere organizatoric, directorii de magazine au rolul de a implementa în magazine
procedurile companiei. Directorii de magazin raporteaza şi sunt verificaţi în privinţa modului în
care îşi îndeplinesc atribuţiile profesionale de către managerii de zonă.

Structura organizatorică se prezintă după cum urmează:

28
4.2 STRUCTURA DE PERSONAL ŞI ORGANIZAREA INTERNĂ

Structura personalului Societăţii este formată din 506 de angajaţi, care functionează în două
divizii: divizia comercială şi divizia non-comercial. Din divizia comercială fac parte
departamentele a caror activitate este strict legată de activitatea de vânzări, iar din divizia non-
comercială fac parte departamentele care oferă suport diviziei comerciale în realizarea
activităţilor acesteia.

În cele 71 de magazine activează 445 de angajaţi, ceea ce înseamnă că 88% din structura de
personal a Societăţii, reprezintând forţa de vânzare a companiei.

În acelaşi timp, atât anterior deschiderii procedurii cât şi după această dată Societatea a
externalizat o parte dintre servicii, precum:

-serviciul de logistică;

-serviciul de administrare personal şi salarizare;

-serviciul de training pentru angajaţi.

Compania are o structură de personal solidă, demonstrată în primul rând prin vechimea medie a
angajaţilor la nivel de companie de 5 ani si 4 luni.

Ambele divizii sunt subordonate directorului general. Din divizia comerciala fac parte 481 de
angajati, care au o vechime medie in companie de 5,4 ani, iar din divizia non comerciala fac parte
25 de angajati, care au o vechime medie in companie de 5,2 ani. Vechimea angajaţilor în cadrul
companiei reprezintă un avantaj pe care Societatea îl deţine, având parte de un personal cu
experienţă ridicată acumulată în cadrul activităţii depusă în cadrul Societăţii.

In ceea ce priveste impartirea numarului de angajati, in sediul central al companiei activeaza 61


de angajati, care au o vechime medie in companie de 5,9 ani in timp ce in magazine se regasesc
445 de angajati, care au o vechime medie in companie de 3,7 ani.

Varsta medie a angajatilor din companie este 29,2 ani.

4.3 PREZENTAREA SITUAȚIEI ACTUALE A REȚELEI DE MAGAZINE

Reţeaua de magazine Flanco a parcurs mai multe etape în perioada 2006 – 20010 ca urmare a
deciziei companiei de a se orienta spre dezvoltarea activităţii de retail pe suprafeţe mari, evoluţia
fiind prezentată în graficul de mai jos:

29
Scăderea accentuată a numărului de magazine de la 98 în 2006 la 71 în prezent se datorează în
mare măsură comportamentului clientului, care şi-a schimbat treptat orientarea de la magazinele
de mici demensiuni, stradale, în trecut spre magazinele de dimensiuni mai mari, poziţionate în
centre comerciale în prezent. Reducerea suprafeţei de vânzare în 2010 se datorează accentuării
crizei financiare ce a determinat compania să ajusteze reţeaua de magazine la noile condiţii de
piaţa (reducerea suprafeţelor medii pe magazin la 400 - 1,000 mp de la 600 – 1,800mp).

Reţeaua de magazine Flanco se caracterizeză printr-o mare răspândire geografică reuşind astfel să
se adreseze atât clienţilor din oraşele mari cât şi celor mici şi mijlocii cu o gamă variată de
produse.

30
Reţeaua de magazine Flanco

Structura reţelei de magazine se află într-o continuă schimbare datorită procesului de relocare a
magazinelor din zone cu trafic scăzut în zone cu trafic ridicat. Pe lânga relocarea magazinelor se
încearca şi deschiderea de noi unităţi, anul acesta fiind deschis cel mai mare magazin Flanco
situat în centrul comercial Sun Plaza.

4.4 PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII DEBITOARE CU DESCRIEREA


SERVICIILOR PRESTATE

Principalul domeniu de activitate al companiei îl reprezintă comercializarea prin reţeaua de


magazine a produselor electrocasnice, electronice şi IT.

Începând din anul 2010, managementul companiei a început dezvoltarea unui set de proiecte
menite să determine creşterea vânzărilor pe termen mediu şi lung, orientându-se şi mai mult spre
creşterea gradului de satisfacere a nevoilor clienţilor săi: oferirea de consultanţă specializată,
alături de o gamă completă de servicii.

31
4.5. PASIVUL SOCIETĂŢII

În urma depunerii cererilor de admitere a creanțelor la dosarul cauzei administratorul judiciar a


procedat la verificarea declarațiilor de creanțe formulate împotriva Societății. Ca și consecință a
acestui demers a fost întocmit tabelul preliminar de creanțe, cuprinzând creanțele existente
împotriva Societății, astfel cum acestea au fost admise de către administratorul judiciar.
Tabelul preliminar de creanțe a fost definitivat ca urmare a soluționării contestațiilor formulate la
creanțele înscrise în tabelul preliminar de creanțe, prin sentința pronunțată la data de 10.06.2010.
Menționăm faptul că înscrierea în tabelul prelimianar a creanțelor garantate s-a efectuat în
conformitate cu prevederile art. 41 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, procedându-se la înscrierea în
tabelul definitiv de creanțe a creanțelor garantate la valoarea de evaluare a acestor garanții,
conform evaluării efectuate de către societatea de evaluare CS Invest Cosnulting SRL, fără ca
valoarea înscrisă a creanței să depășească valoarea totală a creanței.
Principalele categorii de creanțe înscrise în tabelul preliminar de creanțe sunt:
1. Creanțele garantate în cuantum de 50.690.616,71 lei;
2. Creanțele salariale în cuantum de 26.671,00 lei;
3. Creanțele bugetare în cuantum de 90.712,00 lei;
4. Creanțele chirografare în cuantum de 256.813.907,61 lei;

Totalul pasivului astfel cum acesta figurează înscris în tabelul definitiv de creanțe este de
307.621.907,32 lei

Situația creditorilor însriși în tabelul definitiv de creanțe este prezentată în Anexa nr. 3 la
prezentul plan de reorganizare.

5. PREZENTAREA PIEȚEI CĂREIA I SE ADRESEAZĂ


SOCIETATEA

5.1 PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI ALE PIEȚEI.


MĂRIMEA PIEȚEI

Flanco International SRL activează pe piaţa de electrocasnice, electronice şi IT din 1994, fiind
prima companie românească ce a oferit sistemul de creditare non-bancar, devenind lider de piaţă
in 2001 – 2003.

32
Între anii 2000 – 2007 piaţa românească a cunoscut un ritm de crestere de la an la an de
aproximativ 15% – 20% recuperând partial decalajul faţă de nivelul de dezvoltare din celelalte ţări
europene. Deşi în prima parte a anului 2008 piaţa a cunoscut un trend ascendent, în cea de a doua
parte criza financiară mondială precum şi noile reglementări BNR privind creditarea au influenţat
negativ consumul. Anul 2009 a continuat trend – ul descendent început în a doua parte a anului
2008, piaţa cunoscând o scădere de peste 45% in comparatie cu aceeasi perioadă a anului anterior.
Astfel, la sfârşitul anului 2009 achiziţiile de produse electro IT pe cap de locuitor in România au
atins un nivel minim de aproximativ 50 EUR, în comparaţie cu ţări ca Polonia unde acest
indicator are o valoare de aproximativ 186 EUR, Slovacia aproximativ 150 EUR sau Cehia
aproximativ 276 EUR.

Informatiile privind evolutia pieţei adresate sunt extrase din rapoartele GfK România, companie
de cercetare de piaţă, parte a Grupul GfK, una din cele mai mari organizaţii de cercetare de piaţă
din lume specializaţi în cercetarea continuă pentru bunuri electronice şi electrocasnice (Retail and
Technology).

5.2 PREZENTAREA EVOLUȚIEI ANTERIOARE A PIEȚEI

Până în trimestrul patru 2008, piaţa a cunoscut un trend constant ascendent, dar criza financiară
mondială precum şi noile reglementări BNR au determinat o corecţie negativă a pieţei încă de la
sfârşitul anului 2008.

33
5.3 PREZENTAREA PREVIZIUNILOR PRIVIND PIAȚA CĂREIA I SE
ADRESEAZĂ SOCIETATEA

Diminuarea pieţei nu este un efect al unui consum excesiv din trecut, ci este direct influenţată de
puterea de cumparare scăzută din Romania, consumatorul redimensionându-şi bugetul de
cheltuieli spre produse de strictă necesitate.

In acelaşi timp, pe termen mediu si lung piaţa electro IT are un potential semnificativ de
dezvoltare ce rezultă atât din decalajul încă existent faţă de celelalte ţări europene (cheltuieli
anuale pe cap de locuitor) cât şi din rata de înlocuire, de trei ori mai mare decât durata de viaţă a
produselor:

34
2%

41% din total piata

455 mil EUR

Potenţialul de dezvoltare al pieţei romaneşti este evidenţiat şi prin analiza comparativă cu


celelalte ţări ale Uniunii Europene. Vom analiza în continuare câteva categorii de produse
relevante ca si procent în total piaţă de electrocasnice, electronice şi IT.

TV LCD (12% din piaţă):


În România, 10% din gospodării deţin un LCD / plasma în comparaţie cu Ungaria, unde procentul
este de 20% sau cu Cehia sau Polonia, caz în care procentul este de 35%.

Maşini de spălat (7% din piaţă):

35
În România, maşinile de spalat au cunoscut una din cele mai mici vanzari / gospodărie în
comparaţie cu celelalte ţări ale Uniunii Europene conform raportului GfK (0,055 masini pe
gospodarie). Luând în calcul faptul ca durata de înlocuire este de 16 ani (vs. 7 ani durata de viaţă)
pe termen mediu ne aşteptăm la o creştere a vânzărilor pentru această categorie.

Vânzări maşini de spălat / gospodărie 2009

* sursa: Rapoartele GfK

În anul 2010 managementul companiei nu estimează o evoluţie pozitivă a pieţei căreia i se


adresează Societatea, ci continuarea trend-ului descendent, piaţa urmând a suferi o corecţie
estimată de încă cel puţin 10%, atingând un nivel de aproximativ 1 miliard EUR (46 EUR pe cap
de locuitor la nivel de an).

Începand cu anul 2011, compania se aşteapta la o revenire treptată a pieţei electro IT, înregistrând
un ritm de creştere de aproximativ 10-15% anual, atingând astfel in 2012 nivelul înregistrat în
2006.

Estimările prezentate în graficul de mai jos iau în calcul o serie de indicatori macroeconomici ce
influenţează direct consumul şi bugetul alocat pentru categoriile de produse comercializate de
Societate:

• Rata inflaţiei: ~4%


• Evoluţia cursului valutar: ~ 4.2 RON/EUR
• Rata şomajului: ~8.8% (rezultand din masurile de optimizare implementate in sectorul
privat precum si de măsurile de reduceri salariale şi optimizare anunţate de Guvern)

36
5.4 PREZENTAREA PRINCIPALILOR COMPETITORI ȘI A POZIȚIEI SOCIETĂȚII
FAȚĂ DE ACEȘTIA

Piaţa adresată de compania Flanco International SRL este structurată în trei mari categorii de
retaileri:

• Retaileri specializaţi (Flanco, Altex, Domo) care vând doar produse electro, IT având
magazine specializate de desfacere, caracterizate printr-o gama variată de produse,
oferă asistenţă clientilor lor şi au un nivel ridicat de acoperire a întregii ţări. Această
categorie a înregistrat o creştere a cotei de piaţă în anul 2009 vs. 2008

• Hipermarket-urile şi centre comerciale „cash and carry” comercializează atât produse


alimentare cât şi bunuri de folosinţă îndelungată, nu ofera asistenţă clienţilor lor şi
comercializează o gamă restransă de produse electro IT

• Alti retaileri, includ lanturile locale de magazine specializate (Daniel Expert, Romsoft –
Depozitul de Calculatoare, Aliance Computers, Rombiz etc) şi comerţul on line, lider
de piaţă fiind E-Mag. Gama de produse comercializată de lanțurile locale este mai
redusă în comparaţie cu cea a retailerilor specializaţi, iar jucătorii locali au pierdut cotă
de piaţă în 2009 vs. 2008 ca urmare a unei puteri financiare limitate şi implicit o
adaptabilitate redusă la noile condiţii de piaţă. Comerţul on line va avea o evoluţie

37
spectaculoasă pe termen mediu şi lung, asteptandu-ne la o schimbare în
comportamentul clienţilor pentru acest tip de achiziţii (in 2009 gradul de penetrare al
internetului în Romania a fost 33,4%, în Cehia 59% iar în Slovacia 65,3%).

Societatea beneficiază de o recunoaştere a brand–ului similară cu cea a celorlalţi retaileri


specializaţi, conform unui studiu de piaţă realizat în luna iunie 2010.

În graficul de mai jos respondenţii au fost întrebati ce magazine specializate de electro – IT cunosc
fără a fi influenţaţi prin sugerarea de variante. Rezultatele reflectă faptul că nu există o diferenţă
majoră de percepţie vizavi de cei 3 jucători specializaţi din piaţă, Flanco fiind menţionat de
aproximativ unul din doi respondenţi.

Diferenţa de percepţie între Flanco şi ceilalţi doi jucători specializaţi este nesemnificativă şi poate
fi recuperată în maxim şase luni printr-o intensificare a eforturilor de marketing.

38
5.5 PREZENTAREA PRINCIPALILOR PARTENERI COMERCIALI AI
SOCIETĂȚII

Portofoliul Societățiii include un număr de peste 1.000 de produse sub umbrela celor mai
importante brand-uri internaţionale în domeniul electro si IT. În relaţiile cu partenerii Societății
conduita activităţii se bazează pe transparenţă, corectitudine si beneficii reciproce .

De-a lungul timpului Societatea a menţinut şi dezvoltat relaţii comerciale stabile cu furnizorii
strategici ai companiei. Mai mult decât atât, dezvoltă propriile branduri, Magister, Veryo, Diablo
oferind atfel consumatorilor săi game si produse accesibile ca preţ, satisfăcând în acelaşi timp
pretenţiile referitoare la calitate.

Furnizor Produsul (gama de produse)


SAMSUNG ROMANIA Electrocasnice mari, Electrocasnice mici, Electronice
INDESIT COMPANY Electrocasnice mari, Electrocasnice mici
SONY OVERSEAS S.A. Electronice
ELECTROLUX ROMANIA SA Electrocasnice mari, Electrocasnice mici
WHIRLPOOL ROMANIA Electrocasnice mari, Electrocasnice mici
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT IT
AMICA WRONKI SA Electrocasnice mari, Electrocasnice mici
LG ELECTRONICS ROMANIA Electronice, Electrocasnice mari, Electrocasnice mici
PANASONIC ROMANIA SRL Electronice

39
SCOP COMPUTERS SRL IT
UNITED ELECTRIC INDUSTRY Electrocasnice mici
ROMANEL INT. Electrocasnice mici
GORENJE Electrocasnice mari, Electrocasnice mici
HEWLETT PACKARD IT
ARCTIC SA Electrocasnice mari
GROUPE SEB ROMANIA Electrocasnice mici
ASESOFT DISTRIBUTION SRL IT, Electronice, Electrocasnice mici

5.6 PREZENTAREA POLITICII DE PREȚURI

Politica de preţuri este cea a unei pieţe concurenţiale relativ echilibrată, bazată pe pricipiul cererii
si ofertei, cu respectarea codului de bune practici comerciale.

Preţurile se stabilesc la nivel de produs, in funcţie de strategia de business adoptată la nivel de


companie si defalcată la randul său pe categorii de produse, subcategorii, brand-uri etc., în
strânsă legătură cu ofertele similare concurente existente în piaţă.

Majoritatea produselor ( peste 70 % ) se incadrează in preţul mediu al acestor produse existente în


piaţă la un moment dat la mai multi concurenţi, restul făcând parte din game speciale de produse
aflate fie în cadrul unor promoţii, fie în cadrul procesului de lichidare a stocurilor (produse
vechi).Totodată prin analizele de piaţă privind preţurile şi oferta concurenţială se iau în
permanenţă măsuri de acordare, autocorectare si normalizare a tuturor preţurilor produselor
aflate în portofoliul fiecărui “product manager”.

6. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO - FINANCIARE

6.1. ANALIZA PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII DEBITOARE

Administratorul judiciar a efectuat o analiză asupra situaţiei patrimoniului Societății şi o analiză a


ratelor de structură ale activului şi a capitalurilor proprii și datoriilor pentru a reflecta o imagine cât
mai clară asupra activităţii acesteia în ultimii cinci ani.

Din punct de vedere financiar, elementele activului bilanţului reprezintă o alocare de fonduri
băneşti.

Evoluția activelor societăţii

În perioada 2005 – 2008, Societatea a înregistrat o evoluție fluctuantă a totalului activelor

40
societății, valoarea acestora în anul 2009 este în scădere față de perioada de început a analizei.
Activele imobilizate au o evoluție de asemenea oscilantă, ponderea acestora fiind în scădere față
de anul precedent, la fel, valoarea absolută a acestora.

Dat fiind obiectul de activitate al Societății, ponderea majoritară în cadrul activelor totale este
deținută de activele circulante.

Indicator Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Nov-09


Imobilizări necorporale 1.998.843 1.845.278 1.846.083 1.282.884 759.453
Imobilizări corporale 22.243.507 33.000.539 21.124.347 29.432.836 24.541.799
Imobilizări financiare 638.817 927.340 875.756 923.558 704.905
ACTIVE IMOBILIZATE 24.881.167 35.773.157 23.846.186 31.639.278 26.006.158
Stocuri 72.824.222 59.306.545 58.814.936 55.443.682 51.815.428
Avans pentru cumpărări stocuri 154.523 4.975.019 870.727 517.719 0
Clienți 6.007.162 6.160.712 43.090.684 18.017.720 8.635.360
Efecte de încasat 0 0 0 0 0
Alte active curente 1.979.513 1.530.697 3.299.510 5.757.822 9.220.062
Disponibilităţi băneşti 12.111.324 3.902.289 14.602.121 7.575.315 5.507.483
ACTIVE CIRCULANTE 93.076.744 75.875.262 120.677.978 87.312.258 75.178.333
Cheltuieli în avans 1.589.683 2.084.839 1.979.787 5.588.591 3.162.237
TOTAL ACTIV 119.547.593 113.733.258 146.503.951 124.540.127 104.346.727

Activele imobilizate dețin o pondere de aproximativ 25% din totalul activelor, în anul 2009
acestea au scăzut de la 31.639.278 lei la 26.006.158 lei. Putem constata că în cursul anului 2008,
valorile brute înregistrate de activele imobilizate au crescut faţă de perioada anterioară,
demonstrând astfel activitatea investiţională a societăţii.

Evoluţia soldului imobilizărilor este prezentată în tabelul de mai jos:

2009 Sold inițial Sold final Amortizare


Imobilizari necorporale 3.563.275 3.559.440 2.799.988
Terenuri 0 0 -
Construcţii 20.362.928 20.670.091 8.960.795
Instalaţii tehnice şi maşini 6.890.775 5.601.849 3.705.832
Alte instalaţii utilaje şi mobilier 20.496.271 20.720.315 11.697.117
Avansuri și imobilizări corporale în curs 2.791.356 1.913.288 -
Total imobilizări corporale 50.541.330 48.905.543 24.363.744
2008 Sold inițial Sold final Amortizare
Imobilizari necorporale 3.556.313 3.563.275 2.280.391
Terenuri 0 0 -
Construcţii 15.668.725 20.362.928 7.598.865
Instalaţii tehnice şi maşini 6.081.947 6.890.775 4.536.145
Alte instalaţii utilaje şi mobilier 14.188.918 20.496.271 8.973.484

41
Avansuri și imobilizări corporale în curs 1.382.016 2.791.356 -
Total imobilizări corporale 37.321.606 50.541.330 21.108.494
2007 Sold inițial Sold final Amortizare
Imobilizari necorporale 2.980.428 3.550.524 1.704.441
Terenuri 4.497.661 0 -
Construcţii 21.690.596 15.668.725 6.301.660
Instalaţii tehnice şi maşini 6.444.694 6.081.947 3.710.309
Alte instalaţii utilaje şi mobilier 11.760.503 14.188.918 6.185.290
Avansuri și imobilizări corporale în curs 1.053.609 1.382.016 -
Total imobilizări corporale 45.447.063 37.321.606 16.197.259
2006 Sold inițial Sold final Amortizare
Imobilizari necorporale 2.519.277 2.986.217 1.140.939
Terenuri 3.648.310 4.497.661 -
Construcţii 11.086.298 21.690.596 5.173.367
Instalaţii tehnice şi maşini 5.602.857 6.444.694 3.262.058
Alte instalaţii utilaje şi mobilier 9.702.301 11.760.503 4.011.099
Avansuri și imobilizări corporale în curs 229.068 1.053.609 -
Total imobilizări corporale 30.268.834 45.447.063 12.446.524
2005 Sold inițial Sold final Amortizare
Imobilizari necorporale 395.164 2.519.277 520.434
Terenuri 0 3.648.310 -
Construcţii 6.958.611 11.086.298 3.784.943
Instalaţii tehnice şi maşini 4.143.465 5.602.857 2.083.638
Alte instalaţii utilaje şi mobilier 7.213.611 9.702.301 2.156.746
Avansuri și imobilizări corporale în curs 549.657 229.068 -
Total imobilizări corporale 18.865.344 30.268.834 8.025.327

Evoluția elementelor de active imobilizate este prezentată în graficul de mai jos:

42
Imobilizările necorporale sunt constituite în principal din valoarea mărcilor comerciale deținute
(marca Flanco, Flanco - foarte deschis, Veryo, Magister, Electro Discount, Flanco City, Flanco
World, Flanco Plus) și de cea a altor imobilizari necorporale.

În cadrul imobilizărilor corporale, ponderea cea mai mare este deținută de valoarea brută a altor
instalații utilaje și mobilier de 42,37%, urmată de valoarea brută a construcțiilor cu 42,27% în anul
2009. În luna noiembrie 2009, imobilizările corporale sunt amortizate în proporție de peste 49%.

Situația înstrăinărilor de active în perioada 2007-2009 este prezentată în anexele la prezentul


raport. În urma analizei situației înstrăinărilor de active din ultimii trei ani înainte de deschiderea
procedurii de insolvență, administratorul judiciar a constatat faptul că:

- valoarea de inventar a mijloacelor fixe vândute era amortizată fie integral, fie valoarea contabilă
rămasă era inferioară prețului de vânzare

- valoarea de vânzare inferioară valorii de intrare este justificată de uzura și deprecierea activelor
respective

- valoarea de vânzare a fost stabilită prin corelare cu valoarea de piaţă de la momentul vânzării;

În ceea ce privește imobilizările financiare existente în sold la data de 30.11.2009, acestea reprezinta:
garanții acordate pentru chirii aferente magazinelor in cuantum de 688.923,06 lei, garantii
acordate furnizorilor de utilitati (gaz, energie, telefon) 13.369,72 lei si alte garantii 10,00 lei.

Evolutia activelelor circulante

Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilanţier, iar prin natura
lor, pot însemna calea cea mai scurtă spre obţinerea unor lichidităţi pe termen scurt. Activele
circulante ale societăţii debitoare sunt constituite din stocuri, creanţe neîncasate, investiţii
financiare pe termen scurt şi disponibilităţi băneşti.

Activele circulante dețin o pondere majoritară în cadrul totalului activelor Societății, dat fiind
faptul că obiectul principal de activitate este comerțul.

În cadrul acestora, ponderea cea mai mare o dețin stocurile de mărfuri, la sfârșitul lunii noiembrie
acestea deținând aproximativ 50% din totalul activului și 69% din totalul activelor circulante.
Valoric, stocurile au înregistrat valoarea maximă în anul 2005, de atunci, acestea se află în scădere,
minimul fiind atins în luna noiembrie a anului 2009, de 51.815.428 lei. Față de luna decembrie
2008, valoarea stocului de marfă s-a redus cu 7%.

În ceea ce privește o caracteristică a stocurilor societății, aceasta constă în faptul că stocurile sunt
delimitate între stocurile expuse în magazine, a căror valoare se depreciază pe măsura expunerii
lor, și stocurile aflate în depozite. Din cauza lipsei disponibilităților din ultima perioadă, stocurile
din depozite au scăzut.

43
În ceea ce privește situația garanțiilor existente asupra stocurilor aflate în magazine, aceasta este
prezentată în anexele la acest raport.

A doua componentă a activelor circulante este reprezentată de creanțele de recuperat de la clienți.


Acestea s-au redus față de perioada 2008, atingând la sfârșitul lunii noiembrie 2009 un nivel de
48% din valoarea anterioară. Astfel, după ce s-a înregistrat un maxim de 43.090.684 lei în anul
2007, valoarea netă a creanțelor clienți înregistrată în anul 2009 în luna noiembrie este de
8.635.360 lei. Din aceastea, ponderea cea mai mare este deținută de creanțele neîncasate de la
persoanele juridice, de 80,82 %, în timp de creanțele persoanelor fizice reprezintă 19,18 % din
total.

Conform balanțelor de verificare anuale, situația creanțelor de recuperat se prezintă astfel:

Evoluţia principalelor componente ale


2005 2006 2007 2008 nov.09
creanţelor

Clienţi persoane fizice si juridice 5.977.704 5.300.567 42.018.957 10.146.464 9.352.301


Clienti facturi de întocmit 317.949 1.338.398 1.439.778 8.177.159 289.156
Furnizori achitaţi în avans 155.072 5.008.470 870.727 517.719 0
Debitori diverşi 1.369.924 2.318.556 2.815.434 4.572.573 2.460.841
Creanțe personal 0 23.606 56.799 100.003 103.228
Creanțe bugetare TVA de recuperat, sume
1.436.722 0 436.238 1.278.377 6.803.703
achitate în plus (sume brute)
Provizioane pentru deprecierea creanțelor
1.113.833 1.336.497 407.916 531.158 1.547.736
clienti

Se observă mai sus scăderea sumelor de recuperat de la clienți persoane juridice în cursul anului
2008, și creșterea creanțelor bugetare de recuperat.

În ceea ce privește situația creanțelor neîncasate existente la data deschiderii procedurii


insolvenței, 09.12.2009, se observă că în sold există atât sume neîncasate de la persoanele juridice,
cât și de la persoane fizice, conform siuației prezentate de debitoare.

Sume existente în sold la data


de 09.12.2009 cu scadenţele în Suma lei
anii:
2003 32.529
2004 19.265
2005 155.063
2006 228.340
2007 156.307
2008 1.540.758
2009 8.542.758
2010 35.748
TOTAL 10.710.768

44
Situația creanțelor existente în sold pe categorii la data de 09.12.2009

Cont contabil Categorie Suma lei


428 Angajamente de plată 106.685
4111-11 Persoane juridice 7.481.373
4111-12 Persoane fizice 2.096.670
4111-11 Flamingo International SA 1.026.039
TOTAL 10.710.768

După cum se observă din tabelul de mai sus, soldul contului clienți conține și sume de încasat de
la societățile din cadrul grupului Flamingo, precum Flamingo Computers (11.643 lei), respectiv
Flamingo Internațional (1.014.396 lei). Situația detaliată a creanțelor de încasat și vechimea lor este
prezentată în anexele la acest raport.

Referitor la celelalte elemente de active circulante, acestea sunt reprezentate de:

1. Alte creanțe de încasat: sunt sume achitate în avans sau de recuperat de la bugetul statului,
sume de recuperat de la debitori diverși. Ponderea acestor sume a crescut de-a lungul
perioadei analizate, atât ca și pondere, cât și ca valoare absolută, în noiembrie 2009 aceasta
fiind de 9.220.062 lei, în creștere față de perioada anterioară cu 60%.
2. Disponibilități bănești, valoarea acestora se reduce de la 7.575.315 lei la 5.507.483 lei, în
scădere la 73% față de anul precedent. Sumele incluse în această categorie reprezintă
sumele aflate în conturile bancare, sumele existente în casieriile magazinelor și sumele
aferente aflate în curs de decontare. Sumele în curs de decontare sunt aferente tichetelor
cadou, cupoanelor și sume în curs de decontare bancă. În proporție mică, aici se regăsesc
și sumele acordate cu titlu de avans de trezorerie salariaților, încă nejustificate. Acest
indicator a înregistrat o evoluție favorabilă în anul 2007, după care trendul a fost
descrescător, disponibilitățile bănești atingând pragul de 5,28 procente din totalul
activelor.

Evoluţia principalelor
componente ale disponibilităților 2005 2006 2007 2008 nov.09
în balanțele de verificare anuale

Disponibil bănci 10.523.443 1.068.386 7.955.450 3.880.130 1.245.158


Sume în curs de decontare 1.140.970 2.229.068 5.799.854 3.354.568 3.644.431
Casa 439.417 566.394 846.816 340.617 602.297
Alte valori 0 0 0 0 0
Avansuri de trezorerie 7.493 38.441 33.093 7.521 15.597

Cheltuielile în avans

- reprezintă cheltuieli care se plătesc în exerciţiul curent, dar care se referă la perioade
fiscale viitoare, când urmează să fie incluse în costuri.

45
Aceste cheltuieli se referă la chiriile achitate în avans pentru spațiile comerciale în care își
desfășoară activitatea societatea Flanco, cheltuieli cu asigurările auto și alte cheltuieli efectuate în
avans. Ponderea acestor elemente este semnificativă în totalul activelor bilanțiere, fiind de 3,03
procente și în sumă de 3.162.237 lei la luna noiembrie 2009.

Ratele de structură generale ale activelor se diferenţiază în:


AI
 Rata generală a imobilizărilor R AI = x100
AB
AC
 Rata generală a activelor circulante R AC = x100
AB

Indicator 2005 2006 2007 2008 Noi 2009


Rata imobilizarilor 20,81% 31,45% 16,28% 25,40% 24,92%
Rata generală a activelor
circulante 77,86% 66,71% 82,37% 70,11% 72,05%

După cum se observă din tabelul de mai sus, rata activelor imobilizate are o evoluţie în oscilantă,
ajungând la 24,92% din totalul activelor în anul 2009, după ce în anul 2007 s-a înregistrat cea mai
redusă valoare a acestui indicator, de 16,28%. Se estimează că pentru o societate care are ca şi
obiect principal de activitate comerţul, o rată a imobilizărilor de 40-50% este optimă. Societatea
debitoare nu atinge acest prag. Societatea își desfășoară activitatea preponderent în spații închiriate în
diverse locații, iar în totalul activelor corporale imobilizate ponderea cea mai mare o dețin alte instalații,
utilaje și mobilier.

AC
Rata generală a activelor circulante R AC = x100 se descompune astfel:
AB
S
 Rata stocurilor R S = x100
AC

46
CR
 Rata creanţelor R CR = x100
AC
TR
 Rata trezoreriei R TR = x100
AC
Cav
 Rata cheltuielilor în avans R Cav = x100
AB

Indicator 2005 2006 2007 2008 Noi 2009


Rata generală a activelor circulante 77,86% 66,71% 82,37% 70,11% 72,05%
Rata stocurilor 78,24% 78,16% 48,74% 63,50% 68,92%
Rata creanţelor 8,75% 16,69% 39,16% 27,82% 23,75%
Rata trezoreriei 13,01% 5,14% 12,10% 8,68% 7,33%
Rata cheltuielilor în avans 1,33% 1,83% 1,35% 4,49% 3,03%

Rata generală a activelor circulante pentru o societate cu profil de comerţ se situează de asemenea
între 40-50%. Rata activelor circulante este în creștere în anul 2009, la 72,05%, peste nivelul optim
pentru ramură respectivă.

Rata cheltuielilor în avans are o evoluție atipică. Maximul înregistrat este în anul 2008, de 4,69 % iar
în anul 2009 aceasta scade la 3,03 %.

Rata stocurilor diferă de asemenea în funcţie de sectorul de activitate. Ea este mai mare în cazul
întreprinderilor din sfera distribuției de bunuri. Evoluţia ratei stocurilor în cazul societăţii
debitoare este oscilantă, fără o evoluţie previzibilă. Astfel, de la 78,24 % în anul 2005, se ajunge la
48,74% în anul 2007, pentru ca în anul 2009 rata stocurilor înregistrată să fie de 68,92 % cu o ușoară
creştere faţă de anul precedent. O creștere a ratei stocurilor se apreciază negativ, semnificând
imobilizări de resurse sau dificultăţi în valorificarea pe piaţă.

Rata creanţelor este în scădere începând cu anul 2007, când valoarea înregistrată era de 39,16%, în
anul 2009 luna noiembrie se ajunge la 23,75%. În valoare absolută valoarea creanţelor scade în
cursul anului 2009 la 17.855.422 lei, în scădere faţă de perioada anterioară. Valoarea creanţelor
neîncasate ale societăţii are o pondere importantă în activele circulante, ducând la însemnate
imobilizări monetare, care afectează echilibrul financiar pe termen scurt al societăţii. Evoluţia
acestui indicator poate fi explicată şi de dificultăţile financiare cu care se confruntă societăţile ce
activează pe piaţa căreia i se adresează societatea debitoare, generată de scăderea înregistrată la
nivelul consumului în anul 2009.

Rata trezoreriei se diminuează faţă de anii precedenţi, atât în valoare relativă, disponibilul
diminuându-se şi în valoare absolută, ajungând de la 12,10% în anul 2007 la 7,33% în anul 2009. În

47
valoare absolută suma se ridică la 5.507.483 lei, în scădere cu 17% față de 2008.

Evoluția pasivului societății

Pasivul bilanțului reflectă din punct de vedere financiar sursele de provenienţă ale capitalurilor
proprii şi împrumutate. Pasivul societăţii are următoarea structură:
Indicator Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Nov-09
Capital social 3.747.000 3.747.000 3.747.000 3.747.000 3.747.000
Prime legate de capital 8.390 8.390 8.390 8.390 8.390
Rezerve şi fonduri 809.467 809.467 809.467 809.467 809.467
Rezultat reportat - profit reportat(+)/pierdere
13.338.131 6.321.693 3.079.067 5.348.174 -20.109.370
reportată (-)
Rezultatul exerciţiului – profit
-7.016.438 -10.236.816 3.701.239 -25.457.544 -56.433.752
(+)/pierdere(-)
Rezerve din reevaluare 0 6.994.191 0 0 0
Repartizarea profitului 0 0 0 0 0
CAPITALURI PROPRII 10.886.549 7.643.924 11.345.163 -15.544.513 -71.978.265
Provizioane pt.riscuri şi chelt. 1.859.222 0 124.555 0 771.736
Credite bancare pe termen lung 6.765.864 5.478.354 0 0 0
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si
0 1.690.850 0 0 0
sociale

TOTAL CAP PERMANENTE 19.511.635 14.813.128 11.469.718 -15.544.513 -71.206.529


Credite bancare pe termen scurt 31.613.480 25.781.036 3.181.694 816.253 9.022.743

Furnizori si conturi asimilate 61.540.687 60.875.015 114.772.930 109.438.556 149.682.916

Sume datorate societatilor din cadrul


3.125.535 0 0 0 0
grupului

Alte datorii inclusiv datorii fiscale si


3.515.143 5.103.809 2.098.105 2.201.641 2.380.503
sociale

Avansuri incasate in contul comenzilor 79.801 7.146.471 14.981.504 27.628.189 14.402.082

48
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT 99.874.646 98.906.331 135.034.233 140.084.639 175.488.244

TOTAL DATORII 106.640.510 106.075.535 135.034.233 140.084.639 175.488.244


Venituri în avans 161.312 13.800 0 0 65.012
TOTAL PASIV 119.547.593 113.733.258 146.503.951 124.540.127 104.346.728

Capitalurile proprii:

În componenţa capitalurilor proprii intră: capitalul social, rezervele de orice fel, rezultatul reportat şi
rezultatul exerciţiului financiar. În ceea ce priveşte evoluţia elementelor componente ale acestui
indicator, se observă că:

1. capitalul social este constant până în anul 2009, acesta fiind de 3.747.000 lei, în
perioada analizată nu se constată modificări în sensul majorării sau diminuării
capitalului.
2. rezervele societăţii sunt alcătuite din rezervele legale constituite de societate.
Evoluţia acestora este constantă, situându-se la valoarea de 809.467 lei.
3. Rezultatul exercițiului obţinut de societate se concretizează în pierdere, cu excepția
anului 2007 când se înregistrează profit, în sumă de 3.701.239 lei. În rest, în cursul
anilor 2005-2009 societatea înregistrează pierdere, aceasta se majorează de la un
an la altul, în anul 2009 atingând valoarea de 56.433.752 lei, în creștere cu peste
100%.
4. Rezultatul reportat pe anul 2005 reprezintă profitul nerepartizat, acesta fiind în
sumă de 13.338.131 lei. Datorită obținerii rezultatelor economice negative,
începând cu anul 2006 acesta se diminuează până la valoarea de 3.079.067 lei. În
anul 2007 se obține profit, iar rezultatul reportat în anul următor este de
5.348.174 lei. Ca urmare a înregistrării pierderilor contabile în anul 2008, valoarea
rezultatului reportat a scăzut la -20.109.370 lei.
5. Rezerve din reevaluare sunt înregistrate de societatea debitoare doar în cursul
anului 2006.

Comparând evoluţia datoriilor cu variaţia capitalurilor proprii, constatăm că în ultimii 2 ani ai


perioadei analizate ritmul de creştere al datoriilor totale îl devansează pe cel de creştere al
capitalurilor proprii, rezultând o situaţie nefavorabilă pentru societate. Asfel, în anii 2008 și 2009,
capitalurile proprii scad, înregistrând o valoare negativă, în timp ce datoriile totale cresc.

Capitalurile permanente sunt formate din capitalurile proprii, la care se adaugă datoriile pe termen
mediu şi lung.

Datoriile

Datoriile pe termen mediu şi lung au o evoluţie favorabilă societăţii, valoarea acestora scade de-a

49
lungul perioadei analizate, neînregistrându-se elemente ale datoriilor pe termen lung din anii
2007.

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli sunt constituite de societate, aceasta manifestând prudenţă în
ceea ce priveşte expunerea la riscuri, valoarea provizioanelor înregistrată în cursul anului 2009
fiind de 771.736 lei.

Datoriile pe termen scurt sunt reprezentate de:

- datorii aferente creditelor bancare

- datorii faţă de furnizori și avansuri încasate în contul comenzilor

- datorii faţă de bugetul statului şi local, salarii şi asimilate şi

- alte datorii

Evoluţia acestui indicator este una nefavorabilă de-a lungul întregii perioade, fapt ce considerăm
că are efecte negative asupra solvabilităţii entităţii. În anul 2009, datoriile pe termen scurt cresc cu
25% faţă de finele anului 2008, ajungând la valoarea de 175.488.244 lei.

Evoluţia totalului datoriilor de-a lungul perioadei analizate:

50
În ceea ce privește datoriile față de instituțiile bancare, societatea avea deschise următoarele linii
de credit la data intrării în procedura de insolvență:

51
Valoare la Interest
Nr. Instituția Valuta Suma Mon Data Data Rata
Tipul creditului data intrării în Garanții Rate+ROBOR/EURIBO
Crt. Financiară Creditului Acordată eda Acordarii Scadenței 2) Lunară
insolvență R/LIBOR
RON EUR USD

Linie de credit
1 Unicredit Multicurrency 6.500.000 EUR 4-Jun-08 Overdraft - 6.500.000 Clădire,Stocuri,AR 1,40% 1,40% 1,40%
FI,FC,FLANCO

Linie de credit
2 Unicredit Multicurrency 2.000.000 EUR 4-Jun-08 Overdraft - 2.000.000 Clădire,Stocuri,AR 1,40% 1,40% 1,40%
FI,FC,FLANCO
Credit de
3 Unicredit investitii pe Multicurrency 3.164.985 EUR 6-May-09 29-Apr-10 146.281 1.516.001 Stocuri 2,00% 2,00% 2,00%
termen scurt
ING Bank Linie de credit - AR,Cash Collection,
4 Multicurrency 15.000.000 EUR 1-Feb-01 Overdraft - 15.000.000 2,00% 2,50% 2,50%
București FI,FC,FLANCO Stocuri

ING Bank Linie de credit AR,Cash Collection,


5 RON 16.000.000 RON 1-Feb-01 Overdraft - 16.000.000 2,00% 2,50% 2,50%
București FI Stocuri
Terenuri,
Credit termen Stocuri,POS
6 BRD Multicurrency 4.000.000 EUR 14-Mar-07 31-Dec-09 - 4.000.000 2,50% 2,50% 2,50%
mediu collection,Cash
Collection
Terenuri,
Linie de credit Stocuri,POS
7 BRD Multicurrency 2.000.000 EUR 30-Oct-08 31-Dec-09 - 2.000.000 2,50% 2,50% 2,50%
FI collection,Cash
Collection

52
Analiza structurii datoriilor şi a capitalurilor proprii pune în evidenţă ponderea pe care diferitele
tipuri de datorii o deţin în totalul acestora. Ca urmare, se pot evidenţia următoarele rate de
structură ale datoriilor:
DTS
R DTS =
x100
• Rata datoriilor pe termen scurt: DT
DTML
R DTML = x100
• Rata datoriilor pe termen mediu şi lung DT

Analiza ratelor generale de structură (ale totalului datoriilor şi capitalurilor) desprinde concluzii
privind orientarea surselor de finanţare ale entităţii spre surse proprii respectiv atrase.

Denumire indicator 2005 2006 2007 2008 Nov 2009

Ratele generale de structură


Rata de structură a capitalurilor proprii 9,11 6,72 7,74 -12,48 -68,98
Rata de structură a datoriilor 89,20 93,27 92,17 112,48 168,18
a) Rata datoriilor pe termen scurt 93,66 93,24 100,00 100,00 100,00
b) Rata datoriilor pe termen mediu şi
lung 6,34 6,76 0,00 0,00 0,00

Rata de structură a capitalurilor proprii este în scădere ăn ultimele două perioade capitalurile proprii
sunt negative, pierderea înregistrată de societate fiind semnificativă, evidenţiind o situaţie
nefavorabilă pentru societate. Aceasta indică creşterea ponderii datoriilor societăţii şi reducerea
resurselor proprii de finanţare în comparaţie cu resursele împrumutate, atât pe termen lung, cât şi
pe termen scurt. Efectul este creşterea ratei datoriilor.

În ceea ce priveşte componenţa datoriilor, se observă că cea mai mare rată o deţin datoriile pe termen
scurt, cu o pondere de 100% în cursul anului 2009.

Ratele de structură ale pasivului bilanţier permit aprecierea politicii financiare a entităţii, prin
evidenţierea aspectelor privind stabilitatea şi autonomia financiară, la fel şi a gradului de
îndatorare înregistrat.

Pentru analiza ratelor de structură ale pasivului propunem următorii indicatori:

Denumire indicator Formula 2005 2006 2007 2008 Nov. 2009


Rata autonomiei financiare globale RAFG=CPR/PBx100 9,11 6,72 7,74 -12,48 -68,98
Rata stabilităţii financiare RSF=CPM/PBx100
16,32 13,02 7,83 -12,48 -68,24
Rata de îndatorare globala RIG=DT/PBx100 89,20 93,27 92,17 112,48 168,18
Rata de îndatorare la termen RIT=DTL/CPMx100
34,68 48,40 0,00 0,00 0,00
Rata autonomiei financiare la
RAFT=CPR/CPMx100
termen 55,80 51,60 98,91 100,00 101,08

53
Rata autonomiei financiare globale reflectă ponderea capitalurilor proprii în totalul resurselor de
finanţare. Creşterea ratei semnifică creşterea autonomiei financiare globale a societăţii, pe fondul
creşterii capitalului propriu într-un ritm mai alert decât totalul resurselor. Această situaţie se
înregistrează în anul 2007, ca urmare a înregistrării rezultatelor pozitive ale exercițiului.
Diminuarea gradului de autonomie are loc pe fondul modificării capitalului propriu într-un ritm
mai redus decât totalul pasivului, prin creşterea datoriilor într-un ritm accentuat.

Rata stabilităţii financiare redă legătura dintre capitalul permenent aflat la dispoziţia societăţii şi
pasivul total. În cazul în care modificarea ratei este pozitivă, are loc creşterea ponderii capitalului
permanent în totalul pasivului prin majorarea capitalului social, creşterea profitului nerepartizat,
creşterea rezervelor, contractarea de noi împrumuturi pe termen lung sau lichidarea unor datorii
pe termen scurt. În anii 2006, 2007, 2008 şi 2009 are loc scăderea ratei, pe fondul înregistrării
creşterii datoriilor pe termen scurt în raport cu capitalurile permanente şi apariţiei pierderii
contabile.

Rata de îndatorare globală măsoară ponderea datoriilor indiferenț de natura lor în totalul pasivului
bilanţier. Este de dorit ca nivelul ratei sa fie subunitar minimal, scăderea ratei semnificând
creşterea autonomiei financiare. Evoluţie favorabilă se înregistrează în anul 2007, iar în perioada
următoare rata creşte succesiv de la 92,17% la 112,48% în anul 2008, pentru ca apoi să atingă
pragul maxim de 168,18%.

Rata de îndatorare la termen măsoară ponderea datoriilor pe termen lung în totalul capitalurilor
permanente. Se apreciază ca fiind favorabilă o diminuare a ratei, însemnând creşterea capitaluilor
proprii ale societăţii. Rata are o evoluţie caracterizată de stingerea împrumuturilor în anul 2007,
atingând pragul de 48,40% în anul 2006.

Rata autonomiei financiare la termen: în anul 2007 înregistrându-se scăderi ale împrumuturilor pe
termen lung ale societaţii, capitalul propriu este identificat cu cel permanent în anul 2008 la o
valoare negativă, ca și în anul 2009. În valoare absolută, acest indicator ar fi de dorit să fie în jurul
valorii de 2 (peste această valoare, societatea și-a găsit echilibrul fiind autonomă din punct de
vedere financiar). Situația este nefavorabilă, reflectând dependență față de surse externe, atunci
când valoarea indicatorului este în jurul valorii de 1 sau chiar sub această valoare. În cazul
Societății analizate, valoare indicatorului analizat denotă probleme serioase de independență
financiară.

Față de momentul 31.12.2008, se constată că modificările cele mai importante din componența
capitalurilor proprii în continuare, evoluția în detaliu a contului de profit și pierdere pentru
perioada ianuarie 2009- 30 noiembrie 2009.

54
Situația patrimoniului la 30.11.2009:

Soldurile conturilor de activ:

1. Cheltuieli de constituire: 5.789,03 lei amortizate integral


2. Concesiuni, brevete şi licenţe : 273.959,23 lei cu amortiazrea aferentă 105.214,55 lei
3. Alte imobilizări necorporale: 3.253.938,84 lei cu amortizarea aferentă 2.688.983,97 lei
4. Construcții: 20.670.090,83 lei cu amortizarea aferentă de 8.960.795,08 lei
5. Echipamente de lucru: 4.053.299,88 lei cu amortizarea de 2.288.305,07 lei
6. Aparate și instalații de măsurare și control: 1.007.373,37 lei cu amortizarea de 974.082,55 lei
7. Mijloace de transport : 541.176,19 lei cu amortizarea de 443.444,55 lei
8. Mobilier, birotică, alte active: 20.499.729,24 lei cu amortizarea de 11.510.107,18 lei
9. Mijloace fixe-obiecte de inventar: 220.585,98 lei cu amortizarea de 187.009,51 lei
10. Amenajări de construcții în curs: 333.643,27 lei
11. Alte imobilizări corporale în curs: 1.579.644,67 lei
12. Alte imobilizări necorporale în curs(mărci): 704.905,43 lei
13. Alte creanțe imobilizate (garanții chirii magazine): 704.905,43 lei
14. Mărfuri aflate la terți: 642.014,17 lei
15. Mărfuri: 62.438.217,30 lei cu provizioane constituite pentru deprecierea mărfurilor în valoare de
11.264.803,71 lei
16. Clienți interni: 9.352.300,18cu provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de
1.006.095,66 lei
17. Clienți facturi de întocmit: 289.155,68 lei
18. Alte datorii și creanțe personal: 103.227,78 lei
19. Sume de recuperat de la bugetul statului și sume achitate în avans: 6.803.704,15 lei
20. Asociați conturi curente: 391.705,3 lei
21. Debitori diverși: 2.460.840,89 lei cu provizioane constituite pentru deprecierea creanțelor în sumă de
541.639,96 lei
22. Cheltuieli înregistrate în avans: 3.162.237 lei
23. Decontări între unitate și subunități: 2.223,42 lei
24. Disponibil la bancă în lei: 996.918,56 lei
25. Disponibil la bancă în valută: 248.239,46 lei
26. Sume în curs de decontare: 3.644.430,61 lei
27. Casa: 602.297,18 lei
28. Avansuri de trezorerie: 15.596,88 lei.
Totalul activului societății este în cuantum de 104.346.727 lei.

Situația conturilor de pasiv:

1. Capital social subscris și vărsat: 3.747.000 lei


2. Prime de aport: 8.389,50 lei
3. Rezerve legale: 759.349,54 lei
4. Alte rezerve: 50.117,49 lei
5. Rezultatul reportat pierdere: 20.109.369,53 lei
6. Pierdere exercițiul curent: 56.433.752,24 lei
7. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli: 771.736 lei./
8. Furnizori: 149.345.768,63 lei

55
9. Furnizori de imobilizări: 311.337,87 lei
10. Furnizori facturi neȘosite: 25.809,53 lei
11. Clienți creditori: 14.402.081,52 lei
12. Salarii datorate: 384.849 lei
13. Contribuții asigurări sociale: 833.740 lei
14. Contribuții somaj: 22.213 lei
15. Impozit pe venit salarii: 297.912 lei
16. Fonduri speciale taxe și vărsăminte assimilate: 12.472 lei
17. Alte datorii și creanțe cu bugetul statului: 77.704,70 lei
18. Dividende de plată: 2.705,97 lei
19. Creditori diverși: 748.906,74 lei
20. Decontări din operații în curs de clarificare: 8.182,31 lei
21. Credite bancare pe termen scurt: 9.022.743,57lei
Totalul pasivului bilanțului este în cuantum de 104.346.727 lei.

6.2. EVOLUȚIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN EVOLUȚIE ÎN PERIOADA


2005- NOV. 2009

Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra
performanţei financiare, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o
perioadă de gestiune şi pe această bază prezintă modul de formare a rezultatelor economice.
Aşadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteză contabilă prin care se regrupează
fluxurile de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei întreprinderi. Cu ajutorul lui se explică
modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor
concluzii legate de nivelul performanţelor economice ale activităţii desfăşurate de o entitate într-o
perioadă de gestiune.

Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară pentru a contura o
imagine cât mai fidelă şi complexă a situaţiei debitoarei, precum şi pentru a putea defini cât mai
precis cauzele şi împrejurările care au determinat instalarea insolvenţei acesteia.

Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferent ultimilor cinci ani se prezintă
în felul următor:

56
2009
DENUMIREA INDICATORILOR 2005 2006 2007 2008
(Nov.)
Venituri din vânzarea mãrfurilor 707 344.465.981 309.031.076 385.115.864 700.681.408 609.814.200
Producţia vândutã 704 3.743 107.676 -9.443 11.034 97.133

Alte venituri din servicii prestate 706+708 298.082 9.513.805 11.613.705 19.706.568 -2.779.547

CIFRA DE AFACERI 344.767.806 318.652.557 396.720.126 720.399.010 607.131.786


Cheltuieli privind mãrfurile 607 277.877.725 249.777.860 326.104.979 635.968.873 572.239.913
Cheltuieli cu materii prime si materiale 602 460.244 580.108 439.594 436.666 91.640
Marja comerciala 66.588.256 59.253.216 59.010.885 64.712.535 37.574.287
Alte cheltuieli materiale 603+604 1.476.177 1.009.334 988.692 1.262.600 1.456.564
Alte cheltuieli din afara(energie si apa) 605 1.972.425 2.270.565 2.383.378 2.272.371 1.583.649
Cheltuieli cu personalul 641+642 14.267.393 14.924.826 13.768.466 17.549.703 12.169.155
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 645 4.154.255 4.097.285 3.524.295 4.271.277 3.070.611
Alte cheltuieli de exploatare 42.531.668 45.497.438 49.176.950 76.857.032 55.697.429
cheltuieli cu intretinere si reparatii 611 431.170 312.665 184.717 4.706.458 5.319.097
chelt. cu redevente si chirii 612 17.276.859 23.583.787 28.467.521 37.984.019 28.800.760
cheltuieli cu primele de asigurare 613 456.364 485.621 353.293 351.039 222.571
cheltuieli protocol si reclama 623 14.128.871 10.757.512 11.333.190 13.454.209 11.511.201

cheltuieli cu transportul de bunuri si persona 624 3.360.088 2.972.868 1.431.390 4.726.877 2.369.971

deplasari si detasari 625 681.256 494.265 288.435 290.845 94.904


ch.servicii prestate de terti 628 3.461.277 4.441.248 4.694.708 11.533.069 5.008.317
ch servicii bancare 627 895.721 856.844 1.483.413 2.677.949 1.558.532
alte prestatii externe 622 33.866 206.847 13.059 12.982 10.081

Cheltuieli cu alte impozite taxe si vărsăminte


749.892 580.160 434.681 624.455 449.427
asimilate 635

Cheltuieli cu taxe postale si telefonie 626 1056304 805621 492543 495130 352.568

CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE 342.739.887 318.157.416 396.386.354 738.618.522 646.308.961

REZULTATUL OPERATIONAL 2.027.919 495.141 333.772 -18.219.512 -39.177.175


Venituri din dobanzi 766 33.958 36.976 237.814 62.951 45.401
Cheltuieli cu dobanzi 666 1.963.738 2.496.163 1.402.787 188.815 179.841
dobanzi -1.929.780 -2.459.187 -1.164.973 -125.864 -134.440

Venituri din diferente curs valutar 765 3.099.666 5.212.273 1.002.562 127.858 196.813

Cheltuieli diferente curs valutar 665 1.403.539 770.319 249.624 287.523 289.215
diferente curs 1.696.127 4.441.954 752.938 -159.665 -92.402
Venituri din sconturi obtinute 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu sconturi acordate 0 0 0 0 0
sconturi 0 0 0 0 0
Alte venituri financiare 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0

57
2009
DENUMIREA INDICATORILOR 2005 2006 2007 2008
(Nov.)
alte venituri 0 0 0 0 0
Venituri financiare 3.133.624 5.249.249 1.240.376 190.809 242.214
Cheltuieli financiare 3.367.277 3.266.482 1.652.411 476.338 469.056
REZULTATUL FINANCIAR -233.653 1.982.767 -412.035 -285.529 -226.842
Variaţia stocurilor Sold C 0 0 0 0 0
Sold D 0 0 0 0 0
Venituri din activele cedate 7583 51.569 137.764 22.582.405 181.921 472.404
Cheltuieli privind activele cedate 6583 239.743 259.451 14.606.402 149.346 10.698
Alte cheltuieli din exploatare (despagubiri,
189.112 256.027 181.916 66.619 1.986.758
amenzi) 6581
Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati 7581 151.146 144.166 1.256 188.300 75.599
Venituri din subventii 0 0 0 0 0
Venituri excepţionale (754) 0 0 0 0 0
Cheltuieli exceptionale (654) -6.715 0 0 0 0
Alte venituri 7588 12.013.410 7.913.666 901.259 1.563.221 193.429
Alte cheltuieli 6588 14.922.516 11.658.850 2.437.676 502.069 1.431.993
Cheltuieli excepţionale 6582 57.391 111.896 14.009 13.699 5.500
Producţia imobilizata 0 0 0 0 0
Ajustări de valoare privind activele circulante 0 0 0 0 0
REZULTATUL EXCEPŢIONAL -3.046.604 -3.754.975 6.453.595 1.107.426 -771.358
Amortizări imobilizări corporale si necorporale
4.165.196 5.646.384 6.685.117 7.286.995 7.504.314
6811
Venituri din provizioane 7812+7814 4.888.586 4.727.614 4.344.258 826.260 0
Cheltuieli cu provizioane 6812+6814 6.348.173 7.705.327 124.556 1.665.571 6.813.987
Cheltuieli cu amortizari si provizioane 5.624.783 8.624.097 2.465.415 8.126.306 14.318.301

VENITURI TOTALE 365.006.141 336.825.016 425.789.680 723.349.521 608.115.432


CHELTUIELI TOTALE 372.022.580 347.061.833 422.088.441 748.779.159 664.531.267
REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI -7.016.439 -10.236.817 3.701.239 -25.429.638 -56.415.835
Impozit pe profit 0 0 0 0 17.917
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI -7.016.439 -10.236.817 3.701.239 -25.429.638 -56.433.752
*s-au avut in vedere inclusiv operatiunile intragrup

În perioada analizată cifra de afaceri a Societătii a crescut de la 344.767.806 RON în anul 2005 la
720.399.010 RON în anul 2008, cresterea cea mai semnificativa înregistrându-se în anul 2008, când
cifra de afaceri a crescut cu peste 82% față de anul precedent.

În ceea ce privește marja comercială, aceasta a înregistrat o scădere semnificativă pe toată


perioada analizată: de la 19% din cifra de afaceri în anii 2005 și 2006, la 15% în 2007, pentru ca în

58
anul 2008 să ajungă la 9%. În anul 2008, acest indicator a înregistrat o scădere semnificativă
datorită modificărilor intervenite pe piată, societatea fiind nevoită să apeleze la diferite acțiuni
promoționale și de reduceri în vederea impulsionării cererii care intrase pe o pantă descendentă.

Referitor la vânzările societății, trebuie menționat faptul că acestea au două componente:


vânzările efectuate către societăți din cadrul grupului și vânzări de retail. Evoluția ponderii
acestor elemente în total este următoarea. În anul 2005 societatea nu a înregistrat astfel de
operațiuni. Se observă că în anii 2006-2008 ponderea majoritară era deținută de retail, iar în anul
2009, pe fondul scăderii cererii, aceasta s-a diminuat, fiind surclasată de tranzacțiile efectuate
intra-grup:

Companie din
An
cadrul Pondere Retail Pondere Wholesale TOTAL
grupului
2006 7.293.874 2,43% 293.295.307 97,57% 0 300.589.181

2007 55.139.256 14,31% 330.102.185 85,69% 0 385.241.441

2008 279.827.343 39,94% 420.854.065 60,06% 0 700.681.408

noi ‘09 374.985.853 61,49% 234.828.347 38,51% 0 609.814.202

În ceea ce privește achizițiile de mărfuri de la companiile intragrup acestea sunt sintetizate mai
jos:

59
Companie din cadrul
Pondere Furnizori diverși Pondere Total
An grupului
2006 19.439.164 8,07% 221.552.972 91,93% 240.992.135
2007 316.904.167 96,48% 11.572.972 3,52% 328.477.138
2008 624.946.780 99,95% 324.892 0,05% 625.271.672
noi ’09 517.122.787 90,18% 56.317.865 9,82% 573.440.651

Principalele categorii de costuri operationale (în afara costului mărfii vândute) sunt:

- Costurile salariale
- Costurile cu chiria
- Costurile cu protocolul şi reclama
- Costurile cu serviciile prestate de terți
- Costurile cu transportul de bunuri şi persoane

Evoluţia costurilor salariale se justifică prin expansiunea teritorială care a adus după sine în mod
inevitabil o creștere a numărului de salariaţi, la sfârșitul anului 2008, față de perioadele
anterioare, urmată de reducerea efectivului de personal da pe parcursul anului 2009, datorită
aplicării măsurilor de reducere a costurilor și închiderii unor magazine neprofitabile.

Evoluția numărului mediu de salariați pe structuri:

2005 2006 2007 2008 2009

Personal vânzări 760 798 768 904 696

Personal administrativ 170 142 42 32 31

Total salariați 930 940 810 936 727

Calculând productivitatea muncii pe salariatul implicat direct în activitatea de vânzare, în funcție


de vânzările de retail înregistrate între anii 2005-2009, putem observa că aceasta a scăzut față de
perioadele anterioare, astfel ( datele din ultima coloană se referă la înregul an 2009):

2005 2006 2007 2008 2009

Personal vânzări 760 798 768 904 696

Vânzări retail 293.295.307 293.295.307 293.295.307 293.295.307 293.295.307

Vânzări /salariat 385.915 367.538 381.895 324.442 421.401

60
Costurile legate de închirierea spatiilor: societatea s-a extins masiv în teritoriu, politica de extindere
vizând în general închirierea unor spații de dimensiuni peste medii situate în cele mai bune
locații; costurile cu chiriile s-au mentinut însă la un nivel aproximativ constant (situat în
intervalul 5 – 7% din cifra de afaceri) în perioada 2005 – 2008, ceea ce înseamnă că societatea a
reușit să fructifice cu succes potentialul de vânzare al spațiilor închiriate. Trebuie menționat că
aceste costuri reprezintă cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor cu serviciile prestate de
diverși furnizori.

Evoluția numărului de magazine și a spațiilor totale închiriate este prezentată mai jos:

Se observă că numărul maxim de magazine este înregistrat în anul 2006, acesta urmând să scadă
în perioadele următoare. În ceea ce privește suprafața totală netă de vânzare, acesta atinge un
maxim în cursul anului 2008, când deja numărul magazinelor este în scădere. Acest lucru
înseamnă că societatea s-a orientat spre magazine cu suprafață de vânzare mai mare.

Referitor la evoluția spațiilor comerciale închiriate, media pe magazine se prezintă conform graficului
de mai jos:

61
Referitor la evoluția vânzărilor în lei pe metru pătrat – indicator de analiză a eficienţei în retail, se
poate întocmi graficul de mai jos:

Ca şi observaţii la graficul evoluţiei vânzărilor pe mp, trebuie precizat faptul că acesta se referă
doar la vânzările înregistrate din activitatea de retail, fără a ţine seama de cifra de afaceri
înregistrată ca urmare a tranzacţiilor intragrup. În plus, se observă o sezonalitate a vânzărilor de
retail.

Costurile cu protocolul și reclama se află pe locul următor ca și pondere a cheltuielor: societatea a


investit în marketing între 2- 4% din cifra de afaceri pe întreaga perioadă analizată. S-a recurs la
promovare prin diverse mijloace cum ar fi: presa, radio, catalog, TV, publicitate în magazine, site,
internet, etc.

62
În ceea ce privește celelalte costuri (administrative) acestea includ cheltuieli diverse generate de
funcționarea activitătii. Principala componentă este atribuită cheltuielilor cu serviciile prestate de
terți care detin în mod constant, pe parcursul întregii perioade, o pondere de 1% din cifra de
afaceri, în cuprinsul cărora se evidentiază în ultima perioadă costuri legate de onorariile privind
consultanța externă, societatea apelând în această perioadă, conștientizând problemele reale
generate de conjunctura economică, la consultanți externi pentru identificarea unor soluții și
măsuri de implementat în vederea contracarării efectelor negative ale scăderii cererii care
afectează în mod deosebit domeniul retailer-ilor. O pondere semnificativă în această categorie de
servicii prestate de terți o deține și cheltuiala cu sistemele de alarmă și pază.

Costurile cu transportul de bunuri și persoane: pe parcursul întregii perioade analizate 2005- 2009
dețin o pondere de 1% din cifra de afaceri.

În afara elemetelor de costuri / venituri operationale se evidenţiază următoarele categorii:

- Costuri / venituri financiare reprezentate în principal de:


o Diferențele de curs favorabile / nefavorabile;
o Costurile legate de finanțare
 pe parcursul întregii perioade analizate rezultatul financiar nu a avut o
influență semnificativă asupra rezultatului final, excepție făcând anul 2006
când s-a obținut un rezultat financiar pozitiv prin prisma diferențelor de
curs favorabile în cuantum de 4.441.954 Ron, suma care a contribuit la
diminuarea pierderii nete rezultate la sfârșitul exercitiului.

- cheltuieli/venituri excepționale – cuprind în principal cheltuieli / venituri privind activele


cedate, precum și cheltuieli cu amenzi / penalități;

63
 rezultatul excepțional a înregistrat pentru prima dată un rezultat pozitiv în
cursul anului 2007 ca urmare a obținerii unui profit rezultat din cedarea de
active de 7.976.003 Ron, însă rezultatul net al exercițiului fiind de doar
3.701.239 Ron

- cheltuielile cu amortizările – au avut o tendință crescătoare – din punct de vedere valoric, ca


urmare a creșterii valorii imobilizărilor.

Sintetizăm mai jos evoluția comparativă a componentelor și influența fiecăreia în rezultatul final al
exercițiului. Astfel, putem concluziona că în perioada 2005 – 2006 rezultatul negativ a fost cu
precădere determinat de cheltuielile cu amortizări şi provizioane, rezultatul pozitiv al anului 2007
se datorează în special rezultatului excepțional, în timp ce rezultatul negativ al perioadei 2008-
2009 se datorează pierderilor de natura operațională.

64
DENUMIREA INDICATORILOR ian feb mart Apr Mai iun iul aug sept oct nov
Venituri din vânzarea mãrfurilor 51,786,137 41,547,383 49,903,197 64,677,992 60,549,796 62,879,317 65,069,242 64,312,785 59,120,957 61,991,630 27,975,766

Lucrări executate 1,568 379 130 685 11,897 20,858 17,148 19,574 12,587 9,462 2,845

Alte venituri din servicii prestate 663,566 -7,469,517 525,037 529,121 457,945 221,188 347,919 629,275 326,720 458,115 531,085

CIFRA DE AFACERI 52,451,270 34,078,245 50,428,364 65,207,798 61,019,638 63,121,363 65,434,308 64,961,634 59,460,264 62,459,207 28,509,695
Cheltuieli privind mãrfurile 49,046,914 38,749,194 46,536,592 61,436,951 57,829,001 59,849,739 61,489,311 60,409,139 55,528,533 57,088,465 24,276,072
Cheltuieli cu materii prime și
22,369 26,622 13,335 11,618 9,549 1,857 769 2,887 806 1,139 690
material

Marja comercială 2,739,223 2,798,189 3,366,604 3,241,041 2,720,795 3,029,577 3,579,931 3,903,646 3,592,423 4,903,165 3,699,694
Mc/CA 5,22% 8,21% 6,68% 4,97% 4,46% 4,80% 5,47% 6,01% 6,04% 7,85% 12,98%
Alte cheltuieli material 286,344 261,260 242,458 269,061 97,716 94,483 44,987 32,242 41,636 42,787 43,589
Alte cheltuieli din afară(energie și
332,642 177,935 150,936 159,233 107,793 111,408 113,163 105,846 83,404 86,856 154,433
apă)

Cheltuieli cu personalul 1,426,750 1,153,897 1,098,390 964,208 883,520 913,015 847,761 790,708 803,508 989,662 2,297,735
Cheltuieli cu asigurarile și
320,724 283,540 267,934 236,709 218,515 226,561 210,429 198,345 197,957 250,561 659,336
protecția social

Alte cheltuieli de exploatare 7,399,279 4,774,056 8,552,591 5,529,719 4,003,128 4,769,454 3,593,807 4,284,185 3,808,007 3,898,131 5,085,071
cheltuieli cu întreținere și reparații 529,623 450,370 519,647 517,199 480,646 469,098 419,675 394,818 439,725 433,069 665,227
chelt. cu redevențe și chirii 3,705,434 3,054,726 3,116,944 2,761,657 2,200,659 2,503,607 1,976,427 2,315,653 1,757,915 1,923,757 3,483,982
cheltuieli cu primele de asigurare 31,660 33,391 22,974 22,086 21,964 19,646 19,329 12,509 12,689 1,063 25,259

cheltuieli protocol și reclamă 2,317,854 630,446 3,778,958 733,515 543,627 1,034,428 531,305 795,179 669,061 679,902 -203,074

cheltuieli cu transportul de bunuri


270,317 87,764 5,499 157,902 228,575 215,225 207,972 250,337 288,064 279,111 379,206
și personal
deplasări și detașări 6,807 5,720 6,271 7,229 8,608 15,549 8,032 4,826 6,288 10,430 15,144
ch. servicii prestate de terți 256,195 355,818 871,577 1,046,716 352,327 296,821 228,337 292,603 395,524 393,272 519,125
ch. servicii bancare 173,282 95,552 164,600 165,073 104,771 146,193 158,693 174,245 144,097 138,315 93,711
alte prestații externe 100 0 0 100 9,207 100 270 0 304 0 0

65
ch. cu alte impozite taxe și
68,786 28,121 31,209 83,260 33,039 30,705 12,347 11,477 67,374 30,225 52,884
vărsăminte asimílate
ch. cu taxe poștale și telefonie 39,220 32,149 34,912 34,983 19,704 38,082 31,421 32,538 26,966 8,987 53,607
CHELTUIELI PENTRU
58,835,022 45,426,504 56,862,237 68,607,500 63,149,222 65,966,517 66,300,228 65,823,353 60,463,851 62,357,600 32,516,927
EXPLOATARE
REZULTATUL OPERAȚIONAL -6,383,752 -11,348,259 -6,433,873 -3,399,702 -2,129,584 -2,845,154 -865,919 -861,719 -1,003,587 101,607 -4,007,232
Venituri din dobânzi 8,940 4,707 2,648 1,982 2,539 3,376 3,067 5,191 6,257 4,176 2,518
Cheltuieli cu dobânzi 2,897 1,974 3,535 3,358 8,960 22,774 40,322 29,544 24,790 22,167 19,520
Dobânzi 6,043 2,733 -887 -1,376 -6,421 -19,398 -37,255 -24,353 -18,533 -17,991 -17,001
Venituri din diferențe curs valutar 0 25,471 0 0 0 162,092 -148,157 0 299,725 -142,317 0
Cheltuieli diferențe curs valutar 0 1,672 0 0 57 332,220 -178,214 266 219,974 -86,759 0
diferențe curs 0 23,799 0 0 -57 -170,128 30,057 -266 79,751 -55,558 0
Venituri din sconturi obținute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu sconturi acordate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sconturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri financiare 8,940 30,178 2,648 1,982 2,539 165,468 -145,090 5,191 305,982 -138,142 2,518
Cheltuieli financiare 2,897 3,646 3,535 3,358 9,017 354,993 -137,892 29,810 244,764 -64,592 19,520
REZULTATUL FINANCIAR 6,043 26,532 -887 -1,376 -6,478 -189,526 -7,198 -24,619 61,218 -73,550 -17,001
Variaţia stocurilor Sold C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sold D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din activele cedate 0 55,180 2,517 336 128,151 70,588 111,555 11,176 69,916 19,748 3,236
Cheltuieli privind activele cedate 0 5,792 189 0 0 0 4,289 0 428 0 0
Alte cheltuieli din exploatare
2,018 1,672 1,650 8,500 10,009 2,100 10,828 11,565 1,927,017 10,104 1,295
(despagubiri, amenzi)
Venituri din despăgubiri, amenzi,
0 55,300 8,376 7,935 0 0 374 0 0 0 3,615
penalități
Venituri din subvenții 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri excepţionale (754) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 1,892 15,216 14,558 15,011 14,950 13,310 21,259 14,583 65,452 7,919 9,280
Alte cheltuieli 10,129 161,912 85,804 5,895 16,010 4,340 9,229 449,265 184,893 434,706 69,810

66
Cheltuieli excepţionale 300 550 800 300 800 550 550 550 550 550 0
Producţia imobilizată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajustări de valoare privind
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activele circulante
REZULTATUL EXCEPŢIONAL -10.555 -44.231 -62.991 8.586 116.283 76.909 108.290 -435.621 -1.977.519 -417.693 -54.974

Amortizări imobilizări corporale și


671,780 683,708 692,465 692,744 695,245 691,252 696,226 695,421 667,701 666,947 650,827
necorporale
Venituri din provizioane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu provizioane 0 0 0 0 0 0 0 0 6,813,987 0 0
Cheltuieli cu amortizari și
671,780 683,708 692,465 692,744 695,245 691,252 696,226 695,421 7,481,688 666,947 650,827
provizioane
VENITURI TOTALE 52,462,102 34,234,118 50,456,463 65,233,061 61,165,279 63,370,729 65,422,406 64,992,584 59,901,614 62,348,732 28,528,345
CHELTUIELI TOTALE 59,522,146 46,283,785 57,646,679 69,318,297 63,880,303 67,019,752 66,883,458 67,009,963 70,303,191 63,405,314 33,258,378
REZULTATUL BRUT AL
-7,060,044 -12,049,667 -7,190,216 -4,085,235 -2,715,024 -3,649,023 -1,461,053 -2,017,379 -10,401,576 -1,056,583 -4,730,033
EXERCIŢIULUI
Impozit pe profit 0 0 0 0 7,167 0 0 10,750 0
REZULTATUL NET AL
-7,060,044 -12,049,667 -7,190,216 -4,085,235 -2,715,024 -3,656,190 -1,461,053 -2,017,379 -10,412,326 -1,056,583 -4,730,033
EXERCIŢIULUI

67
Prima concluzie care reiese din analiza datelor este că societatea a înregistrat o scădere a cifrei de
afaceri. Astfel, media cifrei de afaceri lunare pe primele 11 luni ale anului 2009 este mai mică
decât cifra de afaceri lunară medie din 2008 (reprezentând 85% din aceasta).

- Cifra de afaceri lunară medie pentru anul 2008 – 60.033.251 lei;


- Cifra de afaceri lunară medie pentru anul 2009 (calculată având în vedere rezultatele a 11
luni de activitate)– 50.817.850 lei.

Un al doilea aspect pe care îl putem remarca este deteriorarea semnificativă a marjei brute,
aceasta ajungând la nivelul anului 2009 (până la noiembrie) la doar 6 % din cifra de afaceri, față
de 9% nivelul anului anterior. O influență negativă în evoluția marjei brute o au tranzacțiile
intragrup, marja practicată fiind redusă, acestea fiind preponderente în cursul anului 2009. Ca și
evoluție a marjei brute, se observă un trend ascendent spre sfârșitul anului justificat prin
creşterea ponderii vânzărilor de retail, cu o marjă mai mare decât cea practicată intragrup.
În ceea ce priveşte evoluția vânzărilor, trebuie avut în vedere faptul că societatea desfășoară
activități comerciale cu societățile afiliate, iar ponderea acestora în totalul cifrei de afaceri este
semnificativă. Astfel, referitor la evoluția vânzărilor în perioada ianuarie-noiembrie 2009
prezentăm următoarea situație centralizatoare:

Tip Client Clienți intragrup Pondere Clienți Retail Pondere Wholesale TOTAL
Jan 29.109.314 56,21% 22.676.823 43,79% 0 51.786.137
Feb 24.672.516 59,38% 16.874.867 40,62% 0 41.547.383
Mar 30.832.390 61,78% 19.070.807 38,22% 0 49.903.197
Apr 44.462.491 68,74% 20.215.500 31,26% 0 64.677.992
May 42.437.410 70,09% 18.112.386 29,91% 0 60.549.796
Jun 44.469.280 70,72% 18.410.037 29,28% 0 62.879.317
Jul 41.289.769 63,46% 23.779.473 36,54% 0 65.069.242
Aug 39.834.612 61,94% 24.478.173 38,06% 0 64.312.785
Sep 36.751.647 62,16% 22.369.310 37,84% 0 59.120.957
Oct 37.589.395 60,64% 24.402.235 39,36% 0 61.991.630
Nov 3.537.029 12,64% 24.438.736 87,36% 0 27.975.766
Total 374.985.853 61,49% 234.828.347 38,51% 0 609.814.202

69
După cum se observă din tabelul de mai sus, ponderea majoritară a vânzărilor se desfășoară
între companiile din grup, acestea atingând în cursul anului 2009 maxime lunare de 70-71%. Per
total în anul 2009, cumulat până la luna noiembrie, tranzacțiile intragrup dețin o pondere de
61,49% din totalul vânzărilor. În ceea ce privește vânzările către societățile afiliate, câștigul
înregistrat de societatea debitoare este de doar 0,5 %. În această situație, putem considera că cifra
de afaceri este afectată de nivelul acestor tranzacții.

În graficul de mai sus, am analizat evoluția lunară a vânzărilor de retail care nu implică
tranzacțiile intragrup și care oferă o imagine reală asupra raporturilor societăţii cu piața. Astfel,
se observă același trend înregistrat în anii anteriori, cu creșteri semnificative ale vânzărilor
înregistrate în perioada de sfârșit a anului, cu mențiunea că în anul 2009, acestea nu s-au ridicat
la volumul anilor precedenți, fiind înregistrat un declin al cifrei de afaceri, până la nivelul anului
2006.

La nivelul achizițiilor de mărfuri se impune aceeași observație: societatea achiziționează


majoritatea mărfurilor de la societăți din cadrul grupului. Astfel, situația achizițiilor în anul 2009
este următoarea:

Pondere
Pondere alți
Luna Furnizor din grup furnizor din Alți furnizori TOTAL
furnizori
grup
Jan 38.671.874 96,41% 1.442.029 3,59% 40.113.903
Feb 36.398.341 98,09% 710.258 1,91% 37.108.599
Mar 35.453.474 91,21% 3.417.237 8,79% 38.870.711
Apr 41.330.438 73,08% 15.227.474 26,92% 56.557.912
May 53.093.056 95,25% 2.644.876 4,75% 55.737.932
Jun 54.878.891 93,42% 3.868.315 6,58% 58.747.206
joule 54.259.865 93,71% 3.642.202 6,29% 57.902.068
Aug 50.894.579 89,56% 5.932.110 10,44% 56.826.689

70
Pondere
Pondere alți
Luna Furnizor din grup furnizor din Alți furnizori TOTAL
furnizori
grup
Sep 52.447.404 89,71% 6.017.338 10,29% 58.464.741
Oct 51.149.416 86,62% 7.900.947 13,38% 59.050.363
Nov 48.545.449 89,80% 5.515.079 10,20% 54.060.527
Total 517.122.787 90,18% 56.317.865 9,82% 573.440.651

În ceea ce privește evoluția cheltuielilor, se observă:

- evoluția oscilantă a cheltuielilor cu chiriile lunare, și ponderea semnificativă a acestora


în cifra de afaceri: 4,74%.
-ponderea semnificativă pe care cheltuielile cu reclamă le au în totalul cifrei de afaceri:
1,90%.
- evoluția descrescătoare a cheltuielilor salariale, cu excepția ultimei luni din perioada
analizată când societatea a înregistrat costuri suplimentare cu salariile compensatorii acordate
personalului la care s-a renunțat prin închiderea unor magazine ca urmare a politicii de reducere
a costurilor.
- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor sunt relativ constante în cursul anului 2009, cu
o ușoară tendință de scădere.
- înregistrarea unor cheltuieli semnificative cu provizioane de natura: provizioanelor
pentru deprecierea stocurilor: 5.025.675 lei, provizioanelor pentru deprecierea creanţelor clienţi:
700.192 lei, provizioanelor pentru debitori diverşi: 101.397 lei, provizioanelor pentru avansuri
furnizori: 214.988 lei şi provizioanelor constituite pentru taxe tichete cadou: 771.736 lei,
constituite în luna septembrie în sumă totală de 6.813.987 lei.

71
6.3. DIAGNOSTICUL FINANCIAR PATRIMONIAL

6.3.1. ANALIZA PATRIMONIULUI NET

Vom continua cu analiza activului net contabil (ca expresie a averii nete a acţionarilor), având în
vedere faptul că gradul de investire a capitalului şi puterea sa economică sunt definite de activul
societăţii. Prin urmare, activul net contabil dă indicii asupra solvabilităţii globale a societăţii şi
asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale entităţii economice.

Indicator 2005 2006 2007 2008 2009

Total activ 119.547.593 113.733.258 146.503.951 124.540.127 104.346.727

Total datorii 106.801.822 106.089.335 135.034.233 140.084.639 175.553.256

Activ net contabil 12.745.772 7.643.923 11.469.717 -15.544.512 -71.206.529

Pe baza valorii activului net contabil concluzionăm că valoarea contabilă a unei unități din capitalul
social este mai mare decât valoarea nominală la sfîrşitul anului 2007, ceea ce denotă o capitalizare a
aportului la capitalul social și o creștere a averii asociaților. În cursul anului 2008 și 2009 însă, totalul
datoriilor depăşeşte valoarea elementelor de activ, acestea ducând la apariţia capitalului propriu negativ.

După cum se observă din tabelul de mai sus, totalul datoriilor depășește în anul 2009 valoarea
activului cu 68%. Din graficul de mai jos putem vizualiza evoluția descrescătoare a activelor și
trendul constant crescător al datoriilor de-a lungul perioadei de timp analizate.

72
În ceea ce privește evoluția activelor, acestea înregistrează scăderi la toate elementele, cu
excepția altor creanțe de recuperat. Activul contabil înregistrează micșorări la 83,78 % față
exercițiul anterior, ajungând la 104.346.727 lei. Datoriile în schimb înregistrează creșteri
semnificative, în anul 2009 acestea au crescut cu 25% față de perioada precedentă, atingând
valoarea de 175.488.244 lei.

În ceea ce privește analiza surplusului de capital circulant, aceasta este redată mai jos:

Indicator 2005 2006 2007 2008 2009

Active circulante 93.076.744 75.875.262 120.677.978 87.312.258 75.178.333

Datorii curente 99.874.646 98.906.331 135.034.233 140.084.639 175.488.244


Surplus capital
-6.797.902 -23.031.069 -14.356.256 -52.772.381 -100.309.912
circulant

Capitalul circulant aflat la dispoziţia societăţii este în scădere drastică în anul 2008, acesta fiind
negativ pe toată perioada 2005-2009, ceea ce înseamnă că societatea nu îşi poate acoperi datoriile
curente prin transformarea în lichidităţi a activelor curente.

6.3.2 ANALIZA SOLVABILITĂȚII. ANALIZA FONDULUI DE RULMENT, A NECESARULUI DE


FOND DE RULMENT ȘI A TREZORERIEI NETE.

Solvabilitatea reprezintă capacitatea Societăţii de a face faţă obligaţiilor scadente care rezultă fie
din angajamente anterioare contractate, din operaţii curente, fie din prelevări obligatorii. Se
consideră că o entitate este solvabilă dacă următoarele egalităţi sunt îndeplinite:

Active imobilizate = Capital permanent

Active circulante = Datorii de exploatare

În practică, această egalitate nu se întâlneşte deoarece ar fi necesară corelarea perfectă a


încasărilor şi plăţilor. Apare astfel necesitatea constituirii unei “rezerve” care să facă faţă
neregularităţilor existente între scadenţele încasărilor şi scadenţelor plăţilor. Această rezervă este
fondul de rulment. Fondul de rulment reprezintă partea din resursele financiare permanete care
asigură finanţarea activelor circulante reînnoibile permanent.Astfel,

Fondul de rulment = Surse permanente - Alocări permanente

Necesitatea finanţării ciclului de exploatare trebuie să fie acoperită din resursele din exploatare
corespunzătoare. Necesarul de fond de rulment este diferenţa dintre necesităţile de finanţare ale
exploatarii şi datoriile din exploatare. Astfel,

Necesarul de fond de rulment = Alocări ciclice - Surse ciclice

73
Trezoreria netă reflectă calitatea echilibrului financiar al societăţii, atât pe termen scurt cât şi pe
termen lung.

Trezoreria netă = Fondul de rulment - Necesarul de fond de rulment

Denumire
Formula 2005 2006 2007 2008 nov 2009
indicator
Fondul de FR=CPM-AI=AC-
rulment DC -5.369.532 -20.960.029 -12.376.468 -47.183.791 -97.212.686
Necesarul
NFR=(S+Cr+Vav)-
de fond de
Dcom
rulment 19.506.244 3.965.288 -23.678.578 -57.329.802 -94.349.136
Trezoreria
TN=FR-NFR
netă -24.875.776 -24.925.317 11.302.109 10.146.011 -2.863.551

În cazul concret al societăţii se observă că evoluţia fondului de rulment este în general descendentă,
ceea ce înseamnă că transformarea activelor circulante în lichidităţi nu acoperă datoriile pe
termen scurt, şi determină societatea să apeleze la împrumuturi pentru a-şi onora obligaţiile de
plată. Mai mult decât atât, o parte a activelor imobilizate sunt acoperite tot din datorii pe termen
scurt, societatea nedispunând, în acest caz, de nici o marjă de securitate pe termen scurt,
reprezentată de active lichide excedentare. Această stare reflectă un dezechilibru financiar grav. În
ultimul an al perioadei analizate, nu au crescut imobilizările, care să ducă la necesitatea unei
finanțări suplimentare, această situație se datorează în principal acumulării pierderilor și în
consecință a deteriorării resurselor permanente aflate la dispoziția societății. În plus, trebuie
menționat faptul că în ultimii doi ani ai perioadei capitalurile permanente au o valoare negativă,
acestea ducând la scăderea valorii fondului de rulment.

Nevoia de fond de rulment semnifică un surplus de resurse temporare ciclice în raport cu sursele
temporare ciclice care se pot mobiliza. În cazul Societății această situație este întâlnită în cursul
anilor 2005, 2006. Începând cu anul 2007 însă, situația se inversează și se agravează pe finalul
perioadei analizate. Acest lucru se datorează în mare măsură acumulării datoriilor pe termen
scurt pe care societatea le are de achitat. Necesarul de fond de rulment evidenţiază un decalaj
nefavorabil între lichiditatea stocurilor şi a creanţelor şi exigibilitatea datoriilor de exploatare, în
anii 2007-2009.

Analiza trezoreriei reprezintă analiza echilibrului financiar curent, când se compară o mărime
relativ constantă (fondul de rulment) cu o mărime fluctuantă (necesarul de fond de rulment),
expresia trezoreriei pozitive regăsindu-se sub forma disponibilităților bănești în conturi bancare
și în casă.

Cele mai frecvente cauze ale unei trezorerii negative sunt grupate astfel:

• criză de creștere, când are loc o puternică creștere a cifrei de afaceri. În acest caz creșterea
resurselor permanente este insuficientă pentru atingerea unui nivel al fondului de rulment care
să acopere necesarul de fond de rulment, a cărei creștere este proporțională cu cifra de afaceri.
Ca și modalități de remediere a situației se recomandă creșterea rentabilității, creșterea de capital
sau reducerea necesarului de fond de rulment corelată cu încetinirea creșterii;

74
• criză de gestionare, caracterizată prin creșterea necesarului de fond de rulment peste
nivelul de creștere a cifrei de afaceri. Îmbunătățirea situației în acest caz se poate realiza prin
corelarea activelor ciclice cu pasivele ciclice realizată prin creșterea eficienței gestionării
stocurilor și a eventualelor credite acordate clienților.

• politică financiară deficitară, cauza fiind realizarea unor investiții majore fără a se recurge
corelativ la o finanțare pe termen lung. Remedierea situației presupune efectuarea unei analize a
investițiilor care să ducă la restructurarea fondului de rulment prin aport de fonduri proprii,
prin apelarea la credite pe termen mediu și lung, la credite de la asociați sau chiar la cesionarea
de imobilizări.

• criză de rentabilitate, caracterizată prin rentabilitate redusă sau chiar prin pierderi ce
provoacă diminuarea capitalului propriu și, implicit, reducerea fondului de rulment.

• diminuarea activității, ceea ce în cazul debitoarei este reflectată de scăderea cifrei de


afaceri în cursul anului 2009 comparativ cu media lunară a anului precedent.

În cazul analizei noastre, dezechilibrul cu care se confruntă societatea debitoare este generat
pregnant de criza de creștere, criza de rentabilitate și de o politică financiară deficitară.

Pentru analiza gradului de solvabilitate al întreprinderii propunem următorii indicatori:

Denumire indicator Formula 2005 2006 2007 2008 Nov 2009


Rata de solvabilitate patrimoniala Gsp = CS*100/ (DTL + CS) 35,64 34,33 100,00 100,00 100,00
Solvabilitatea generală G = TA / DT 1,12 1,07 1,08 0,89 0,59

Rata de solvabilitate patrimonială exprimă gradul în care capitalul social asigură acoperirea
obligaţiilor pe termen mediu şi lung. Din anul 2007, se observă că societatea nu mai are
contractate împrumuturi pe termen mediu și lung.

Putem să considerăm o întreprindere ca fiind insolvabilă atunci când capitalurile proprii sunt
negative datorită faptului că datoriile întreprinderii sunt mai mari decât valoarea activelor. O
întreprindere aflată în stare de funcţionare spunem că este solvabilă atunci când suma activelor
fixe şi circulante este mai mare sau cel puţin egală cu totalul pasivelor exigibile. Înseamnă că o
întreprindere poate să fie solvabilă chiar dacă la un moment dat ea nu are capacitate de plată şi
nu dispune de lichiditatea financiară necesară achitării datoriilor, datorate unor situații
conjucturale.

Rata solvabilităţii generale reflectă capacitatea unei întreprinderi de a face faţă tuturor scadenţelor
sale, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung, ea se determină ca raport între activele
totale şi totalul datoriilor. Astfel, valoarea indicatorului solvabilitatea generală este optimă dacă
este supraunitară. În ceea ce priveşte societatea debitoare, în anul 2008 și apoi 2009, societatea
înregistrează minimul de 0,59 indicator ce demonstrează că societatea este insolvabilă la momentul
calculării acestor indicatori.

75
6.3.3 ANALIZA LICHIDITĂȚII

Lichiditatea întreprinderii este o formă a echilibrului financiar, fiind percepută în literatura de


specialitate în mai multe sensuri:

- în sens foarte larg, ca fiind capacitatea unor active de a fi transformate, la un moment dat,
în bani;

- în sens larg, ca fiind capacitatea pe care o are o întreprindere de a acoperi obligaţiile pe


termen scurt (ca elemente de pasiv) prin elemente patrimoniale de mijloace circulante (active)
cunocută sub denumirea de lichiditate patrimonială;

- în sens restrâns, ca fiind capacitatea întreprinderii de a satisface prompt din


disponibilităţi şi alte plasamente lichide, în maximum 10 – 20 zile, obligaţiile exigibile.

Denumire
Valoare optima Formula 2005 2006 2007 2008 nov 2009
indicatori

Rata lichiditatii (1,2 - 2) limita


generale minima 1 Rlg=AC / PC 0,932 0,767 0,894 0,623 0,428
Rata lichiditatii (0,6 - 1) limita
reduse minima 0,6 Rlr = (AC - S ) / PC 0,203 0,168 0,458 0,227 0,133

Rata lichiditatii (0,2 - 0,3) limita


imediate minima 0,2 Rli = D/ PC 0,121 0,039 0,108 0,054 0,031

Rata lichidităţii generale (Rlg) exprimă capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile pe
termen scurt (de exploatare) din activele de exploatare. În ceea ce priveşte situaţia debitoarei, aceasta
nu reuşeşte să atingă pragul minim de-a lungul întregii perioadei analizate, valoarea indicatorului
depreciindu-se de-a lungul exercițiilor financiare.

Rata lichidităţii reduse (Rlr) exprimă capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile pe termen
scurt din acele active circulante care pot fi transformate relativ rapid în disponibilităţi. În acest
fel, pentru calculul ratei, se elimină influenţa lichidităţii stocurilor. Ca modalităţi de calcul, rata
lichidităţii reduse se poate determina:

- prin scăderea valorii stocurilor din valoarea activelor circulante şi raportarea la


valoarea pasivelor circulante;
- prin raportarea sumei creanţelor, investiţiilor financiare pe termen scurt şi
disponibilităţilor băneşti, la valoarea pasivelor circulante.

Mărimea optimă a acestui indicator este 1, dar această rată este de regulă subunitară,
considerându - se că un nivel între [0,6 ÷1] reflectă o bună capacitate de plată a obligaţiilor pe
termen scurt. Societatea înregistrează o rată a lichidităţii reduse care se înrăutăţeşte începând cu anul
2008.

76
Rata lichidităţii imediate (Rli) caracterizează capacitatea întreprinderii de a rambursa prompt
datoriile, ţinând cont de disponibilităţile existente. Valoarea optimă a acestei rate de lichiditate
este cuprinsă între [0,2 ÷ 0,3]. De asemenea, valoarea acestui indicator nu se încadrează în limitele
acceptate, datorită disponibilităţilor scăzute raporatate la nivelul pasivelor curente.

După cum se poate observa și din tabelul de mai sus, ratele de lichiditate înregistrează valori
scăzute, sub minimul prevăzut de literatura de specialitate pentru acești indicatori, ceea ce se
traduce printr-o situație riscantă a întreprinderii, prin posibilitatea de a înregistra plăți restante cu
influență asupra fluxurilor bănești și financiare. În acest caz, remedierea situației se poate realiza:

• la nivelul subsistemului financiar, prin urmărirearea riguroasă a încasării creanțelor, obținerea


unor termene de plată mai relaxate, redimensionarea activelor circulante, studierea efectului de
levier;

• la nivelul subsistemului comercial, prin urmărirea clienților, reducerea creanțelor, urmărirea


stocurilor la clienți, redimensionarea stocurilor, direcționarea politicii de creditare comercială;

• la nivelul subsistemului tehnic, prin asigurarea dotării logistice, fundamentarea necesarului de


investiții, redimensionarea necesarului de aprovizionat, îmbunătățirea organizării activității.

Indicatorii de lichiditate caracterizează calitatea activităţii economico – financiare, care scade


atunci când mijloacele băneşti sunt avansate în elemente de active circulante cu o rotaţie
încetinită sau întreruptă (mărfuri greu vandabile, clienţi neîncasaţi la timp, materiale şi materii
prime degradate).

Lichiditatea insuficientă poate avea efecte nefavorabile asupra societăţii. Astfel se pot înregistra
posibilităţi reduse de a achiziţiona cantităţi mai mari de stocuri, modificarea condiţiilor de
acordare a creditului comercial de către furnizori, problemele de lichiditate ale societăţii având
efect atât în amonte, în relaţiile cu furnizorii, cât şi în aval, afectând relaţiile cu clienţii.

6.3.4 DIAGNOSTICUL RENTABILITĂȚII PENTRU A EVIDENȚIA MODUL ÎN CARE


SOCIETATEA REUȘEȘTE SĂ UTILIZEZE ACTÍVELE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE
REZULTATE AM ANALIZAT EVOLUȚIA RATELOR DE GESTIUNE.

Analiza gestiunii financiare a activelor are o importanţă deosebită pentru creditori şi conducerea
firmei deoarece oferă informaţii în vederea creşterii profitului şi eliberării unor fonduri care pot
fi realocate în scopul obţinerii de noi câştiguri. Calculul indicatorilor de activitate oferă
informaţii cu privire la:
• viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;
• capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant şi activităţile sale comerciale
de bază.

Pentru analiza gestiunii propunem următoarele tabele centralizatoare care reflectă numărul de
rotaţii al elementelor.

77
Denumire indicator 2005 2006 2007 2008 Noi. 2009
cifra de afaceri 344.767.806 318.652.557 396.720.126 720.399.010 607.131.786
viteza de rotație a creanțelor clienţi- nr
6,36 7,06 39,65 9,13 4,75
de zile
Viteza de rotație a stocurilor- nr de zile 3,84 5,00 6,75 12,99 10,67
Viteza de rotație a activelor imobilizate-
13,86 8,91 16,64 22,77 25,47
nr de rotații
Viteza de rotație a datoriilor furnizori –
65,15 69,73 105,60 55,45 82,34
nr de zile
Viteza de rotație a trezoreriei-nr. de
28,47 81,66 27,17 95,10 120,26
rotații

În ceea ce priveşte calculul indicatorilor pentru anul 2009, dat fiind faptul că valoarea cifrei de
afaceri este calculată doar până la luna noiembrie, la calculul indicatorilor s-a ajustat valoarea
acesteia pentru a putea reda cifra de afaceri aferentă întregului an 2009, prin luarea în calcul a
unei valori medii lunare.

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate arată numărul de rotaţii pe care îl fac activele imobilizate
pentru obţinerea unui anumit nivel al cifrei de afaceri nete, adică drumul parcurs de acestea din
forma iniţială de capital lichid, până la întoarcerea lor în aceeaşi stare. Astfel, este apreciată ca
fiind pozitivă o tendinţă de creştere a vitezei de rotaţie a elementelor de activ, în general, pentru
a contribui cât mai eficient la generarea cifrei de afaceri nete.

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, o scădere accentuată a valorii indicatorului
este înregistrată în anul 2006, pe fondul creşterii valorii activelor într-un ritm mai accentuat
decât creşterea cifrei de afaceri. În anii următori, indicatorul are o evoluţie ascendentă, datorată
modificării semnificative a cifrei de afaceri din 2008 care creşte faţă de perioada anterioară,
activele efectuând mai multe rotații pentru atingerea cifrei de afaceri existente, în condițiile
creșterii valorii activelor în cursul anului 2008. În cursul anului 2009, atât valoarea activelor cât și
cea a cifrei de afaceri se reduc, modificarea activelor fiind mai accentuată.

Viteza de rotaţie a activelor circulante este un indicator sintetic calitativ de eficienţă ce reflectă
schimbările intervenite în activitatea de exploatare şi cea financiară a firmei. Indicatorul
sintetizează aspecte referitoare la activitatea de aprovizionare, producţie şi desfacere precum şi
reducerea costurilor, aceasta calculându-se cu privire la situaţia stocurilor şi a creanţelor.

Viteza de rotație a stocurilor are o evoluție nefavorabilă pentru societatea debitoare deoarece pe
parcursul ultimilor ani supuși analizei, durata de stocare în zile se mărește.

Viteza de rotaţie a creanţelor are o evoluţie oscilantă. Astfel, se ajunge de la o durată de 39,65 zile în
anul 2007, la doar 4,75 zile în anul 2009, evoluția indicatorului fiind pozitivă. Trebuie să
menționăm că valoarea creanțelor clienți este în scădere accentuată în cursul anului 2009.

Viteza de rotaţie a creditelor furnizor arată termenul mediu anual de plată a datoriilor comerciale. O
rotaţie extrem de redusă a datoriilor comerciale trebuie să ridice semne de întrebare asupra
capacităţii de plată a societăţii. Durata medie de plată a furnizorilor a crescut în 2009 față de
2008, de la 55,45 la 82,34 zile, atât ca urmare a scăderii cifrei de afaceri dar și datorită creșterii
datoriilor față de furnizori cu peste 36%.

78
Din corelația vitezei de rotație a creanțelor (4,75 zile la noi. 2009) cu viteza de rotație a
furnizorilor (82,34 zile la noi 2009) este evidentă imposibilitatea gestionării relației cu terții în
mod eficient finanțând activitatea curentă din bazându-se pe creditul comerrcial acordat de
furnizori.

6.4. ANALIZA SWOT

Puncte Forte Puncte Slabe


• Popularitatea brand-ului Flanco;
• Experienta, nivel de specializare si "know how"
angajatilor companiei;
• Adaptabilitate si viteza in executie, nivel optimizat
al tuturor costurilor operationale;
• Structura eficientizata a gamei de produse
• Colaborare stransa si de lunga durata cu toti
• Acoperire redusa a retelei de magazine in
partenerii strategici
orasele de peste 300.000 locuitori;
• Viziune modernă
• Nivel scazut al lichiditatilor ce limiteaza
• Prețuri competitive
dezvoltarea activitatii companiei;
• Pachet de produse variate în formă și fond
• Campanii de promovare insuficiente;
• Experiența acumulată în decursul anilor
• Lipsa de numerar
• Echipă unită, ambițioasă, motivată și cu o bună
• Costul ridicat cu logistica
pregătire profesională
• Capitalul redus și marja scăzută utilizată pentru
• Colaboratori profesioniști
a face rulaje semnificative
• Deține o bună infrastructură material
• Statutului societății, insolvența fiind un element
• Posesoare a certificării sistemului de management
de temere în actualul context economic
integrat de calitate, mediu și sănătate și securitate în
muncă
• Deține o puternică rețea de distribuție în aproape
toate zonele țării, acoperind peste 70% din teritoriul
național
• Relații consolidate prin colaborări derulate pe
termen lung
Oportunitati Amenintari
• Adancirea crizei economico – financiare;
• Estimare de crestere pe termen mediu si lung a • Putere de cumparare redusa a populatiei;
pietei electroIT (subdezvoltata in prezent); • Mediu competitiv puternic ce promoveaza o
• Potential de dezvoltare a retelei de magazine in strategie agresiva de pret;
puncte stategice din tara; • Politica concurenței
• Tendinta de orientare a consumatorului catre • Calamități naturale și/sau sociale
solutii complete in decizia de achizitie; • Apariția de noi agenți economici agresivi și
• Competitorii săi sunt în acest moment în stagnare flexibili
• Criza financiară

79
7. STRATEGIA DE REORGANIZARE

7.1. MASURI DE REGORGANIZARE INTERNĂ

În Decembrie 2009, odată cu deschiderea procedurii insolvenţei şi a executării garanţiilor, cota


de piaţă Flanco a scăzut cu aproximativ 50% în comparaţie cu nivelul mediu înregistrat în
primele trei trimestre din 2009. Astfel, compania condusă de administratorul judiciar a definit
etapele menite să se stabilizeze .

Decembrie 2009 – punct de pornire

- În 8 şi 9 Decembrie 2009, 80% din stocurile din depozitul central au fost preluate o mare
parte în cursul unei proceduri de executare din partea uneia din băncile finanţatoare;
- În cursul executării 3 magazine (Braşov, Arad şi Râmnicu Vâlcea) au rămas fără stocuri
de produse;
- Disponibil zero în conturile bancare;
- Întreaga reţea de magazine a fost închisă timp de 3 zile;
- Niciun furnizor nu a fost dispus să ne livreze marfă în perioada cea mai importantă a
vânzărilor din cursul unui an, respectiv în luna decembrie, imediat după intrarea
Societăţii în procedură de insolvenţă;
- Proprietarii de spaţii erau pe punctul de a rezilia contractele de închiriere(unele fiind
chiar reziliate);
- Mare parte din managementul Societății a părăsit societatea în decembrie 2009 (CEO,
CFO, managerul de vânzări, managerul de dezvoltare a reţelei) în timp ce alte câteva
poziţii erau deja vacante (marketing, resurse umane, IT)

Ce era de făcut ?

Pasul I - Stabilizarea proceselor

- Asigurarea suportului angajaţilor Societății;


- Stabilizarea reţelei de magazine;
- Reluarea colaborării cu toţi furnizorii cheie de marfă;

Pasul II – Optimizarea costurilor

- Toate costurile operaţionale au fost optimizate; cheltuielile de funcţionare au scăzut de la


aproximativ 7 milioane RON (Noiembrie 2009) pâna la un nivel de aproximativ 4
milioane RON (în perioada curentă);
- Costurile de închiriere (inclusiv utilităţile aferente) au fost diminuate de la 17,1 EUR / mp
(în ianuarie 2009) la 10 euro / mp (în martie 2010); începând cu luna martie, 70 de
contracte de închiriere au fost renegociate;
- Personalul a fost redimensionat de la 700 de angajaţi în noiembrie 2009 la 500 în martie,
redimensionare realizată astfel:
o 23% din personalul din magazine;

80
o 26% din personalul centralei;
o 92% din personalul operaţional-logistic – prin externalizarea serviciilor de
depozitare;
- Reducerea drastică a costurilor care nu sunt legate de vânzări (Toate contractele de
servicii pază, telefonie, transport etc au fost renegociate)

Astfel, începând din luna Aprilie 2010 compania Flanco operează pe o structură de costuri
complet optimizată, adaptată noilor condiţii de piaţă ce vor susţine o creştere profitabilă în
viitor.

Pasul III – O nouă strategie

Elementul central al strategiei actuale constă în poziţionarea clientului în centrul intereselor


Societăţii. Societatea urmăreşte să devină leader de piaţă în ceea ce priveşte furnizarea celei mai
bune experienţe de cumpărare.

Primii paşi în această direcţie vor însemna:

- modificarea organigramei astfel încât să concorde cu strategia Societăţii;

81
- un studiu de piaţă aprofundat cu scopul de a înţelege mai bine nevoile clienţilor.

- implementarea de programe de pregătire a personalului de vînzări astfel încât să fie în măsură


a oferi clienților informațiile cele mai pertinente și complete;

- demararea de proiecte pilot în diverse magazine care să permită evaluarea măsurilor


implentate;

Pasul IV

Pasul 4.1 – Impulsionarea vânzărilor

• Redefinirea gamei de produse, concentrarea pe produsele cele mai căutate şi păstrarea


doar a produselor cu mişcare rapidă (în timp ce produsele cu mişcare lentă sunt
acceptate doar pe costul furnizorilor);

• Implementarea unor programe de training pentru angajaţii din magazine (şefii de


magazine şi consultanţii de vvânzări) în 2 runde: Iunie –Iulie şi August Septembrie
precum şi pentru personalul din centrală;

• Gama completă de servicii;

• Campanii innovative de marketing: “25% discount pentru cel care anticipează corect
câştigătorul Cupei Mondiale”, “ 50% reducere pentru cel de-al doilea produs
cumpărat”, “Iti dăm înapoi tot TVA -ul”, etc;

• Marketing regional – 29 cataloage diferite care să se potrivească nevoilor clienţilor din


fiecare regiune;

• Noua schemă de bonus-uri pentru angajaţii din magazine pornind de la indicatori cheie
de performanţă atât calitativi cât şi cantitativi (% din vânzări, rezultate mystery
shopping, implementarea serviciilor);

• Noua echipă de merchandizing (concentrată pe îmbunătăţirea sensibilă şi semnificativă


a display magazinelor);

• dezvoltarea unei unități de tip business-to-business pentru a atrage prin oferte speciale
angajaţii din diferite organizaţii(oferirea de condiții privilegiate de achizitie angajaților
diferitelor organizații);

Regândirea strategiei E-Commerce;Pasul 4.2 - Îmbunătăţirea proceselor

• Raportare on-line pentru toţi indicatorii cheie ai companiei;

• Implementarea unui nou sistem de evaluare a angajaţilor Societății: Evaluare


aprofundată în 360° pentru poziţiile de conducere din organigramă, Evaluare în 360° -
simplificată pentru şefii de magazine şi evaluare standard pentru toţi ceilalţi angajaţi;

82
• Plan de carieră bine definit pentru toate poziţiile din interiorul Societăţii, în baza unei
evaluări obiective (adică în baza unor criteria prestabilite).

7.2 ANALIZA ACTIVITĂŢII DEBITOAREI DE LA DESCHIDEREA PROCEDURII


PÂNĂ LA ZI

7.2.1. ANALIZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

Raport financiar aferent semestrului I 2010

Piata si concurenta
Piaţa şi concurenţa :

Piaţa românească de electro-IT a cunoscut un trend descendent faţă de anul anterior pe fondul
adâncirii crizei economico – financiare.

Evoluția Societății în semestrul I a anului 2010 a fost una situată în permanență pe un trend
ascendent recuperându-se în primul trimestrul a anului 2010 pierderea suferită în cota de piață
ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței față de Societate. Practic, analizînd evoluțiile
pieței și a principalilor concurenți se poate constata faptul că evoluția rezultatelor Societății a
fost una contrară trendului manifestat de piață, înregistrând o creștere a vânzărilor lunare în
primul trimestru al anului de la lună la lună și o evoluție mai puțin descendentă față de trendul
pieței în cea de-a doua parte a semestrului I. Toate aceste evoluții ale Societății, ne permit să
previzionăm faptul că există perspective reale de redresare a activității Societății în raport cu
posibilităţile şi specificul activităţii Societății şi cu cererea pieţei faţă de serviciile oferite de
Societate.

Evoluţie lunară a pieţei

- În luna martie piaţa a avut o evoluție ascendentă înregistrând o creștere de aproximativ


9% în Martie faţă de Februarie. Elementul principal care a dus la o astfel de evoluție îl
reprezintă în principal Sărbătorile de Paşti. cândSocietatea a înregistrat o creştere de 27%,
continuând recuperarea cotei de piaţă pierdută în Decembrie 2009;
- În luna Aprilie, piaţa a avut o evoluție descendentă înregistrând o scădere de ~ 27% în
Aprilie (în parte datorită Sărbătorilor de Paşti care anul trecut au fost la sfârşitul lunii
Aprilie). În timp ce piața a înregistrat o evoluție descendentă de aproximativ 27 %,
Societatea a înregistrat o scădere de doar 5 % a vânzărilor lunare, având o evoluție
superioară principalilor concurenți;
- În luna mai piaţa a înregistrat o scădere de aproximativ 10%, în timp ce Societatea a
înregistrat o scădere a vînzărilor de doar 3 %;
- În luna iunie piaţa a crescut cu aproximativ 40%, creşterea fiind cauzată de modificările
legate de TVA care urmau să intervină începând cu 1 Iulie (determinând o creştere de
preţ cu aprox. 5%) precum şi datorită creşterii temperaturilor cu un efect pozitiv asupra

83
vânzărilor de aparate de aer condiţionat şi frigidere. Societatea a înregistrat o creştere cu
40% a vânzărilor, păstrându-şi aceeaşi cotă de piaţă ca şi în Mai.

84
Comentarii cu privire la cifrele realizate :

Ianuarie - Martie 2010

 Retail: creşterea a rezultat în special din segmentul de electrocasnice mari (72% în Martie
faţă de Februarie 2010) şi campaniile buy back;

85
 Altele: reprezintă în principal vânzări en-gros (doar în Ianuarie 2010) şi alte venituri din
subînchirierea unor suprafeţe.

Aprilie 2010

 Retail: electrocasnicele mari(mașini de spălat, frigidere, combine frigorifice, etc.) au


continuat să crească ca pondere în vânzări, datorită campaniilor de buy back promovate
de furnizorii importanţi;
 E-commerce: vânzările au crescut în Aprilie faţă de Martie datorită promoţiilor speciale
din mediul online.

Mai 2010

- Retail: produsele electrocasnice mari au continuat să crească în pondere (campanii de


buy-back);
- E-commerce: nivel constant în vânzări, Mai faţă de Aprilie (promoţii speciale disponibile
în mediul online)

Iunie 2010

 Retail: electrocasnicele mari precum și electrocasnicele mici (aparate destinate uzului


casnic) au continuat să crească în cotă în raport cu totalul vânzărilor datorită campaniilor
de buy-back, temperaturilor ridicate și anunțul de schimbare a cotei de TVA;
 E-commerce: a crescut în Iunie vs Mai - urmând trendul vânzarilor din mediul off-line.

Costuri operaţionale:

86
Comentarii legate de costurile operaţionale :

Ianuarie - Martie 2010

 costurile cu chiriile au scăzut cu 37% faţă de Dec. ’09;


 costurile de personal au scăzut în Martie datorită externalizării depozitelor;
 alte costuri includ: cheltuielile cu depozitarea (operaţiune externalizată în Martie 2010),
incluse iniţial în costuri cu închirierea, comisioanele bancare şi alte cheltuieli operaţionale
(toate acestea fiind optimizate până la sfârşitul lunii martie).

Aprilie 2010

 Nivelul costurilor operaţionale, a fost la nivelul bugetat sau chiar sub nivelul bugetat
(renegocieri de chirii, reduceri de personal ca urmare a externalizărilor);
 Nu s-au înregistrat costuri excepţionale (ne recurente).

Mai 2010

 Nivelul costurilor operaţionale, a fost sub nivelul bugetat;

Iunie 2010

● Toate costurile operaţionale recurente s-au încadrat în costurile bugetate sau chiar sub acestea;

● Nivelul total al costurilor operaţionale a fost înfluenţat de deschiderea şi reamenajarea unor


magazine precum şi de o serie de proiecte speciale implementate în această lună menite să
îmbunătăţească imaginea reţelei de retail.

87
Evoluţia magazinelor :

Evoluţia EBITDA pe magazine (fără magazine închise)

Nota - graficul nu include magazinele închise în 2010

Indicatori reţea
Jan Feb Mar Apr May Jun
magazine

Nr.de magazine 73 72 70 70 70 71

Suprafaţă de vânzare 32.900 31.700 31.100 31.100 31.100 31.500

Bugetul de venituri şi cheltuieli în perioada de observaţie :

Analiza contului de profit şi pierdere al societăţii pe perioada analizată are drept scop:

- analiza generală a performanţelor Societăţii în această perioadă;


- observarea efectelor condiţiilor de piaţă în care operează societatea, pe de o parte,
şi a efectelor măsurilor întreprinse de Societate în această perioadă;
- stabilirea unor jaloane de luat în calcul la construcţia proiecţiilor viitoare de buget
pentru Societate.

88
Indicator (mii RON) 2009 % 2010 %

Vânzări 635.036 100,0% 95.110 100,0%


din care vânzări intragrup 376.400
din care către clienţi retail 258.636

Costul vânzărilor 608.289 95,8% 79.625 83,7%

Profit aferent cifrei de afaceri 26.747 4,2% 15.485 16,3%

Cheltuieli operationale 71.016 11,2% 22.696 23,9%


Cheltuieli cu chiriile 40.131 6,3% 10.550 11,1%
Cheltuieli cu personalul 18.406 2,9% 9.465 10,0%
Alte cheltuieli 12.479 2,0% 2.681 2,8%

EBITDA -44.269 -7,0% -7.212 -7,6%

Amortizare 8.135 1,3% 3.388 3,6%

EBIT -52.404 -8,3% -10.599 -11,1%

Rezultat exceptional -27.328 -4,3% 1.553 1,6%


Venituri exceptionale 0 0,0% 15.507 16,3%
Cheltuieli exceptionale 27.328 4,3% 13.955 14,7%

Rezultat financiar -325 -0,1% 162 0,2%


Venituri financiare 526 0,1% 271 0,3%
Cheltuieli financiare 851 0,1% 109 0,1%

Rezultat Brut -80.057 -12,6% -8.885 -9,3%

Impozit minim 29 0,0% 11 0,0%

Rezultat Net -80.085 -12,6% -8.896 -9,4%

*Costul aferent vânzărilor =costul mărfurilor vândute inclusive cheltuielile de publicitate, depozitare şi transport

Comentarii :

Cifra de afaceri lunară medie a Societăţii înregistrată în anul 2010 este de sub 1/3 din cifra de
afaceri realizată în cursul anului 2009. Apreciem că această scădere nu reflectă întocmai
realitatea vânzărilor Societăţii, întrucât în cursul anului 2009 cifra de afaceri a cuprins, în volume

89
semnificative, vânzări succesive intragrup, ceea ce în anul 2010 nu s-a mai realizat. Pe de altă
parte, este relevantă analiza vânzărilor societăţii doar în afara grupului precum şi o comparaţie a
evoluţiei vânzărilor Societăţii cu evoluţia pieţei.

În ceea ce priveşte nivelul marjei se constată de asemenea o îmbunătăţire semnificativă faţă de


media anului trecut, marja crescând cu aproximativ 84% în iunie vs. ianuarie 2010.

Notă: pentru reflectarea marjei comerciale aferente activităţii curente a fost eliminată din calcul
vânzarea stocurilor de produse deteriorate. Astfel, în cursul anului 2010 au fost vândute stocuri
nevalorificabile în reţea (produse defecte, deteriorate, disparate – care nu au putut fi
revalorificate prin proceduri de restituire către furnizori în regim de garanţie). Aceste venituri şi
cheltuieli aferente au fost reflectate separat în bugetul de venituri şi cheltuieli, respectiv au fost
considerate în cadrul veniturilor şi cheltuielilor excepţionale, întrucât este vorba de o tranzacţie
care nu este specifică perioadei curente.

În cadrul costului privind vânzările au fost considerate pe lângă costul mărfii vândute şi
costurile privind logistica acestor mărfuri precum şi cheltuielile de marketing.

Comparând mediile lunare ale cifrei de afaceri şi costului privind vânzările, constatăm că deşi
cifra de afaceri medie lunară a scăzut la mai puţin de 1/3, marja comercială realizată a rămas din
punct de vedere valoric la acelaşi nivel de 2,2 mil. lei / lună.

În ceea ce priveşte costurile operaţionale acestea se compun în principal din cheltuieli cu chiriile
(aici intrând şi costurile privind utilităţile aferente spaţiilor închiriate) şi cheltuielile cu
personalul care împreună au o pondere de peste 85% din costurile de operare a activităţii.

Se constată astfel o reducere aproape la jumătate a costurilor privind închirierea spaţiilor de


funcţionare faţă de media anului 2009 şi de asemenea la nivelul celorlalte cheltuieli operaţionale
se observă o reducere de aproximativ 15% faţă de media anuală a anului trecut.

Urmărind evoluţia indicatorului EBITDA observăm că societatea înregistrează pierderi la nivel


operaţional, dar valoarea acesteia este semnificativ redusă. Astfel, faţă de o pierdere medie de
3,7 mil. lei în cursul anului 2009 societatea a înregistrat în cursul anului 2010 o pierdere medie
lunară cu 48% mai mică.

Venituri şi cheltuieli excepţionale :

această secţiune a bugetului de venituri şi cheltuieli cuprinde acele cheltuieli care nu au caracter
de recurenţă şi ca atare au fost reconsiderate astfel încât să nu denatureze analiza rezultatului
operaţional;

- astfel, în cuprinsul cheltuielilor excepţionale înregistrate în cursul anului 2009


intră în principal:

90
o cheltuieli legate de casarea unor mijloace fixe (mobilier dezafectat din
magazinele închise, amenajări aferente unor spaţii închiriate la care s-a
renunţat);
o provizioane aferente stocurilor depreciate şi valorificate sub formă de
deşeuri precum şi aferente diferenţelor de inventar faptic vs. scriptic;
- în cadrul veniturilor cu caracter excepţional intră în principal venituri din
provizioane. La sfârşitul anului 2009 societatea a înregistrat cheltuieli cu
provizioane, respectiv cheltuieli privind ajustarea de valoare pentru:
o stocuri
o creanţe
o imobilizări
- aceste provizioane au fost înregistrate în baza unor evaluări interne cu privire la
stocuri (stocuri mai vechi, depreciate, defecte, etc), creanţe (în baza evaluării
riscului de neîncasare a acestor creanţe), imobilizări (în special în ceea ce priveşte
imobilizările care vor trebui casate ca urmare a renunţării la unele spaţii
închiriate);
- pe măsură ce riscul pentru care s-au înregistrat aceste provizioane se
concretizează, concomitent cu înregistrarea cheltuielii definitive se înregistrează
un venit din anularea provizioanelor.

Venituri şi cheltuieli financiare :

- în cursul perioadei de observaţie cheltuielile şi veniturile financiare sunt în cea


mai mare parte rezultate ca urmare a diferenţelor de curs valutar înregistrate la
sfârşitul fiecărei luni din reevaluarea disponibilităţilor, datoriilor şi creanţelor în
valută.
- Costurile financiare de natura dobânzilor au fost zero în această perioadă
(datorită procedurii insolvenţei).

Ca o concluzie a analizei contului de profit şi pierdere a Societăţii în perioada de observaţie


subliniem faptul că deşi cifra de afaceri medie lunară a scăzut faţă de media anului 2009, marja
comercială realizată este aceeaşi, ceea ce coroborat cu reducerea cu aproape 40% a cheltuielilor
operaţionale a determinat o reducere semnificativă a pierderii lunare – rezultatul mediu net
lunar însemnând o pierdere cu 66% mai mică decât cea înregistrată în cursului anului 2009.

Analiza evoluţiei situaţiei patrimoniale a societăţii în perioada de observaţie :

Activul Societăţii în perioada decembrie 2009 – mai 2010 a avut următoarea evoluţie :

91
ACTIVE 31.12.2009 30.06.2010

ACTIVE FIXE 24.164.782 17.548.970


Mijloace fixe 50.863.747 41.865.544

amortizare cumulata (26.698.966) (24.316.574)


Participații - -

ACTIVE CURENTE 65.290.796 50.535.157


Stocuri 35.598.401 29.705.502
Creante 4.326.015 10.626.131
TVA de recuperat 3.500.105 2.924.828
Disponibilitati banesti si echivalente 18.858.140 6.162.378
Alte active pe termen scurt 3.008.135 1.116.318

TOTAL ACTIV 89.455.578 68.084.127

Vom prezenta în continuare câteva modificări înregistrate la principalele poziţii de activ, în


perioada analizată.

Imobilizări :

Valoarea netă a acestora a înregistrat o reducere de aproximativ 27%. În analitic în perioada


ianuarie – mai (inclusiv) pe conturile de imobilizări s-au înregistrat atât ieşiri de imobilizări cât
şi intrări, după cum poate fi observat în tabelul următor:

intrari Iesiri

20800000 IMOBILIZARI NECORPORALE 145.788,75 486.566

21200000 Constructii 1,057,376.83 3.712.886,78


21300000
21310000 Echipamente de lucru 62.928,98 42.204,50
21320000 Ap. inst. de masurare,control 4.510,89 475.669,26
21330000 Mijloace de transport 0 478.614,93
21400000
21410000 Mobilier,birotica,alte active 100.615 3.643.390,72
21420000 Mijloace fixe=obiecte inventar 0 107.458

92
23100000 Imobilizari corp. in curs 5.274,91 260.833,73

23120000 Alte imobilizari corporale 3.951,87 1.145.272,83


23300000 Imobilizari necorp. in curs 0 25.753,19
23310000 Imobiliz.necorp. in curs-marci 0 0
26700000 Creanţe imobilizate 558.537,92 173.480,61

TOTAL 1.938.985,15 10.552.490,55

Intrările de active imobilizate se datorează în principal investiţiilor realizate de Societate în ceea


ce priveşte reţeaua de magazine – relocări, renovări, deschideri / închideri de magazine, etc.

În ceea ce priveşte ieşirile de mijloace fixe din această perioadă, acestea sunt reflectate în cea mai
mare parte de mijloace fixe casate.

În ceea ce priveşte creanţele imobilizate – acestea sunt reprezentate de garanţii constituite de


Societate în favoarea proprietarilor spaţiilor închiriate de Societate, creşterea înregistrată fiind
datorată garanţiilor constituite în plus de societate în această perioadă.

Active circulante :

Cu privire la evoluţia activelor circulante facem următoarele precizări:

- Stocurile au scăzut în perioada analizată aprox. 6 mil. lei; la fel ca şi în cazul


imobilizărilor, Societatea a constituit provizioane pentru stocurile considerate
deteriorate, defecte, etc pentru care există riscul ca acestea să producă pierderi (la
vânzare sau casare);

- Creanţe – sunt compuse din creanţe comerciale care sunt cuprinse din foarte multe
poziţii, dintre care aproximativ 2.000.000 lei au scadenţa depăşită cu mai mult de
120 zile; creşterea de sold se datorează în principal relaţiei societăţii cu compania
Cetelem, însă aici trebuie să ţinem cont de faptul că în aceeaşi perioadă a crescut
şi datoria faţă de această societate rezultată din încasarea unor sume în avans,
care urmează să fie compensate; de asemenea, poziţia include şi TVA de
recuperat de la bugetul statului.

- sunt constituite provizioane cu privire la creanţe, însumând aproximativ 40% din


valoarea creanţelor;

- Cu privire la evoluţia disponibilităţilor băneşti - explicaţia privind reducerea


soldului se regăseşte într-o secţiune următoare.

Pasivul Societăţii în perioada de observaţie a avut următoarea evoluţie:

93
PASIVE 31.12.2009 30.06.2010

CAPITALURI PROPRII (95.630.007) (104.525.672)


Capital social 3.747.000 3.747.000
Prime 8.390 8.390

Rezultat reportat si rezerve (19.299.903) (99.385.497)

Rezultatul exercitiului (80.085.494) (8.895.565)

TOTAL DATORII 185.085.585 172.609.800


Datorii pe termen mediu si lung 9.538.496 1.097.464
Imprumuturi pe termen mediu si lung - -
Provizioane 9.538.496 1.097.464

Datorii curente 175.547.089 171.512.336


Datorii fata de furnizori 165.151.652 149.306.988
din care datorii ulterioare intrarii in insolv. 3.161.063
Datorii fiscale 1.291.450 1.243.255
Imprumuturi pe termen scurt 9.103.986 20.962.093

TOTAL PASIV 89.455.578 68.084.127

Menţionăm că pasivul reflectat mai sus nu reprezintă pasivul confirmat prin tabelul definitiv al
creanţelor, acesta urmând a fi contabilizat în luna definitivării sale. În schimb, prezintă evoluţia
pasivului conform evidenţelor contabile ale Societăţii, intenţia fiind de a arăta dacă Societatea a
acumulat sau nu datorii suplimentare în perioada de observaţie, datorii care urma să fie achitate
cu prioritate în raport cu datoriile anterioare deschiderii procedurii.

Constatăm că principalele modificări sunt cu privire la:

- capitalurile proprii care s-au diminuat ca urmare a pierderii contabile înregistrate


de societate în perioada curentă.
- În cadrul datoriilor, a apărut o modificare structurală a unei datorii a societăţii
Flanco faţă de Cetelem (datorie anterioară procedurii de reorganizare), conform
unei convenţii încheiate, suma de 12 mil. lei a fost reclasificată din poziţia de
datorie comercială în datorie financiară (care apare astfel într-un cont de
împrumuturi)

94
În ceea ce priveşte datoriile acumulate de societate în perioada de observaţie acestea se compun
din:

- Datorii faţă de furnizori – în sumă de aproximativ 3,1 mil. lei;

În concluzie, Societatea a înregistrat o reducere a activelor cu aproximativ 25%, reducere care se


datorează în principal reducerii activelor circulante. La nivelul pasivului Societăţii, modificările
principale au avut loc în cadrul capitalurilor proprii care au înregistrat o descreştere ca urmare a
pierderilor contabile acumulate.

Fluxul de încasări şi plăţi al societăţii în perioada ianuarie – iunie 2010

Nr.
Crt. Sold initial 01.01.2010: 18.858.140
Încasări
1 Incasari sume clienti curenti 112.404.337
2 Incasari debitori/clienti 0
3 Incasari chirii 14.280
4 utilitati refacturate 1.250
5 Incasari dobanzi 37.134
6 Alte incasari 10.791
Total Încasări 112.467.791
Plăţi
1 Plati furnizori marfa activitatea curenta 92.860.821
Plati furnizori servicii activitatea curenta, din
2 care 1.160.666
asistenta juridica 8.330
consultanta 12.535
paza 254.482
curatenie 6.053
materiale nestocate 127.271
reparatii marfuri in garantie 416.604
administrators remuneration 335.390
3 Plati intretinere si reparatii 93.108
4 Plati poştale 43.075
5 Plati reclama si publicitate 1.118.253
6 Plati salarii personal 5.775.422
7 Plati contributii sociale si impozite salarii 3.751.528
8 Plati transport 1.218.461
9 Plati depozitare 552.347

95
10 Plati prestatii vamale 647.048
11 Plati chirii+ costuri comune 13.749.527
12 Plati amenajari in curs(CAPEX) 1.206.897
13 Plati utilitati (telefonie, energie, etc) 1.823.292
14 Plati alte taxe 3.940
15 Plati comisioane bancare 291.298
16 Alte plati 867.870
Total Plăţi 125.163.553
Sold final 30.06.2010 : 6.162.378

Constatăm că, în linii mari fluxul de încasări şi plăţi reflectă evoluţia contului de profit şi
pierdere:

- Încasările din activitatea curentă au însumat 125 milioane RON ceea ce înseamnă
că societatea a încasat în perioada analizată peste 99% din contravaloarea cifrei de
afaceri din aceeaşi perioadă (la care am adăugat TVA);
- Aproximativ 74 din totalul plăţilor efectuate de societate în această perioadă au
fost pentru achiziţia de stocuri de marfă;
- Rezultatul negativ de la nivelul contului de profit şi pierdere (12,5 milioane lei –
pierdere operaţională) se reflectă şi în cazul deficitului de numerar din perioada
curentă, deficit care a fost acoperit în baza disponibilităţilor băneşti de la
începutul perioadei.

***

Coroborând informaţiile prezentate mai sus concluzionăm următoarele :

- Societatea a recuperat o parte din cota de piaţă pierdută în momentul intrării în


procedura insolvenţei;
- La nivelul contului de profit şi pierdere s-a realizat aceeaşi marjă brută (în valoare
nominală) deşi cifra de afaceri a scăzut faţă de media anului trecut;
- Măsurile întreprinse de Societate pentru reducerea pierderilor s-au concretizat
într-o reducere a costurilor operaţionale, la nivel mediu lunar, cu aproape 40% faţă
de nivelul mediu al anului 2009; rezultatul este o reducere semnificativă a pierderilor
operaţionale;
- La nivelul poziţiilor bilanţiere cele mai semnificative modificări sunt: reducerea
înregistrată la nivelul activelor circulante iar pe partea de pasiv – diminuarea
fondurilor proprii, ca urmare a pierderilor acumulate.

96
7.3 MĂSURILE DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

Măsurile de reorganizare judiciară prezentate în cuprinsul prezentei secțiuni (cu excepția celor
prezentate în secțiunea 7.3.4) au ca și finalitate restructurarea operațională a a afacerii derulate
de către Societate, astfel încât aceasta să permită generarea de beneficii pentru părțile implicate
în procedura insolvenței Societății.

Restructurarea afacerii derulate de către Societate prin implementarea măsurilor propuse prin
plan își găsește rațiunea chiar și în ipoteza adoptării măsurilor prezentate în cadrul secțiunii
7.3.4 a Planului. Aceasta deoarece o afacere restructurată, care a trecut de momentul critic al
acesteia și și-a reluat trendul ascendent prezintă o mai ridicată atractivitate și pentru terțele
persoane dispuse să investească în Societate. În consecință, măsurile de restructurare propuse
vor fi implementate chiar și în ipoteza transferului tuturor bunurilor Societății către o altă
persoană juridică înființată anterior sau ulterior confirmării planului, intenționându-se
transmiterea către noua societate a unei afaceri „la cheie”, restructurată corespunzător
prezentului plan.

7.3.1 MĂSURI DE OPTIMIZARE A MANAGEMENTULUI:

Printre măsurile de eficientizare a activitatii tuturor angajaților companiei în strategia de


reorganizare se pot sublinia:

a) Programe integrate de training si coaching, proiectate speciale pentru


managementul structurii centrale (Headquarter) – programate în primele şase luni
ale implementării planului;
b) Programe de training si coaching, cu inserții din programul de training de vanzari,
proiectate pentru conducerea executivă a magazinelor (directorii de magazin şi
directorii adjuncţi de magazin) – programate în lunile: august, septembrie şi
octombrie;
c) Sistemele de evaluare 360 grade a competenţelor manageriale, sistem în care au
participat angajaţii cu funcţie managerială din structura centrală a organizaţiei şi
directorii din magazine.
d) Stabilizarea angajatilor în perioada imediat urmatoare, în special a persoanelor
cheie din cadrul companiei.
e) Adaptarea și optimizarea schemei de personal la noile condiții de piață, dar și la
noile volume de activitate ale companiei. A rezultat, prin optimizări successive
intervenite în perioada decembrie 2009 – martie 2010, o organigramă flexibilă, mai
plată din punct de vedere ierarhic, existând doar patru trepte ierarhice, de la
Director general la postul de consultant vânzări.

Numărul redus de trepte ierarhice oferă o mai mare supleţe internă, făcând posibile:

97
- O comunicare internă mai eficientă,
- Un flux decisional mai rapid,
- O implementare mai facilă şi mai rapidă a deciziilor de la vârful
organigramei la baza ei organigramei,
- O culegere mai adecvată a feedbackului de la baza organigramei de
personal catre vărful ei (management executiv și Director General)

Programele integrate de training și coaching au ca obiectiv dezvoltarea profesională a


managerilor în lideri de succes, dar şi de a îmbunătaţi performaţa tuturor angajaţilor.

Structura programelor integrate de training și coaching, proiectate pentru managementul


structurii centrale (Headquarter) :

• debutează cu training de două zile, organizat, creat şi susţinut de furnizori de


training externi.
• tratează subiecte teoretice, axat pe exerciţii practice de training şi au scopul de a
oferi o perspectivă realistă şi simplu formulată asupra locului şi rolului fiecărui
manager ca lider.
• conceptul trainingului este axat pe teme din aria leadership, raţiune şi emoţie
(inteligenţă emotională); construirea, organizarea, motivarea si optimizarea
echipelor; comunicare şi rezolvare de conflicte; dezvoltarea oamenilor ; coaching
pentru creşterea performanţei.
• aceste sesiuni se finaliză cu training-workshop - pragmatic şi flexibil, care va oferi
managementului instrumente pragmatice pentru a putea avea un impact major şi
pozitiv asupra rezultatelor.

Obiectivele training-ului – workshop :

a) Oferirea unei metodologii de a fixa scopuri şi obiective realiste angajaţilor;

b) Dobândirea abilităţilor de diagnosticare a nivelului de cunoştinte şi gradului de


motivare a angajaţilor;

c) Dobandirea unor abilitaţi puternice de a selecta conştient şi de a aplica stilul de


leadership cel mai potrivit într-o situaţie specifică;

d) Dobandirea abilitaţilor de comunicare, astfel încât să poată influenţa eficient


comportamentul celorlalţi;

e) Dobandirea abilitaţilor de a accelera dezvoltarea şi de a lucra eficient talentul


resurselor din echipa pe care o coordonează;

f) Oferirea unei imagini clare despre cum să transforme viziunea şi strategia în execuţie;

g) Motivarea managementului în a îmbrăţişa schimbarea şi în a o genera.

98
Programe de training şi coaching, cu inserţii din programul de training de vanzări proiectate
pentru conducerea executivă a magazinelor din lanţul de retail (directorii de magazin şi
directorii adjuncţi de magazin) – programate în primele trei luni de la confirmarea planului;

La nivelul întregii reţele, fiecare director de magazin şi director adjunct de magazin va parcurge
trei etape de training:

1.) În prima lună de implementare a planului – program de training, pe durata a două


zile, de Leadership. Tratând subiecte teoretice şi axat pe exerciţii practice, sesiunea de două zile
de training are scopul de a oferi o perspectivă realistă şi simplu formulate, asupra locului şi
rolului fiecarui director de magazin/ director adjunct de magazin ca lider. Conceptul
trainingului este axat pe teme din aria leadership, raţiune si emoţie (inteligenţă emoţională),
construirea, organizarea, motivarea şi optimizarea echipelor de succes, comunicare şi rezolvare
de conflicte, dezvoltarea consultanţilor de vanzări, coachingul acestora pentru creşterea
performanţei. La acest training vor fi adaugate inserţii din trainingul de vânzări pe care îl vor
parcurge consultanţii de vânzări, cu scopul clar de aliniere şi setare corectă de aşteptări între
director de magazin/ director de magazin şi consultanţii de vânzări pe care îi coordonează.

2.) În a doua lună de implementare a planului – program de training de trei zile pe


conceptul „Clientul pe primul loc” şi „Vânzare focus pe client”. Pentru a se asigura calitatea
sesiunilor de training, se vor constitui echipe, numarul de participanţi va cuprinde între 8 şi 12
participanţi per sesiune.

3.) În a treia lună de implementare a planului – program de training de o zi, pe


conceptul „Shop Driver”, training care are ca şi principal obiectiv conştientizarea de către
directorii şi directorii adjuncţi de magazine a rolului de lider de echipă, dar şi de transpunere în
practică a viziunii şi strategiei companei: „Best Customer Experience”.

La finalul acestor două programe este proiectat un workshop de ½ zile cu întreaga echipă
managerială (sediu central şi conducerea magazinelor), workshop cu întrebări şi răspunsuri pe
teme de management şi leadership aferente trainingurilor susţinute în toată perioada anterioară.

7.3.1.1 COMPONENŢA CONDUCERII EXECUTIVE:

Forma previzionată a stucturii de conducere executivă a companiei va fi:

99
Conducerea executivă va fi structurată în două divizii: comercială şi noncomercială. Împarţirea
în divizii are la bază criteriul funcţional: din divizia comercială fac parte acele departamente a
căror activitate este strict legată de activitatea de bază a companiei – vânzări, iar din divizia non-
comercială fac parte departamentele care oferă suport pentru activitatea de vânzări.

In divizia comercială conducerea executivă va fi reprezentată de Sales Manager, Consumer


Goods Product Manager si White Goods Product Manager.
Sales Mangerului i se subordonează managerii de zona care supervizeaza activitatea directorilor
de magazine. Managerii de zona sunt 4, regiunile pe care activează sunt delimitate pe criterii
geografice : Moldova, Muntenia, Transilvania si București.
In total, întreaga rețea de magazine este formată din 71 de magazine. Din conducerea executivă
a magazinelor vor face parte directorii de magazine, iar în cazul magazinelor care au peste 5
angajați, directorului de magazin i se va subordona și un director adjunct de magazin.
In divizia noncomercială conducerea executivă va fi reprezentată de Accounting Manager,
Financial Controller, Legal Manager, Hr Manager și IT Manager.

7.3.1.2 PLAN DE COMPENSAŢII ŞI BENEFICII AXAT PE STIMULAREA


PERFORMANŢEI PERSONALULUI DIN VÂNZĂRI.

În companie pachetul salarial va fi format dintr-un salariu fix la care se vor adauga o serie de
compensaţii şi beneficii – axate în principal pe bonusuri pentru performanţă şi bonusuri din
vânzări, pentru angajaţii din magazine.

Salariul fix va fi legat de câteva concepte, precum nivel personal (stabilit pe criterii funcţionale),
nivel de evaluare (stabilit pe criterii de performanţă) şi nivel salarial (stabilit prin corelarea
sarcinilor de serviciu pentru fiecare fişă de post cu nivelul salariilor din piaţă pe care activează
compania). Toate aceste trei concepte sunt obiective şi transparete în cadrul companiei, astfel
încât orice angajat în orice moment işi cunoaşte atât nivelul personal, încadrarea evaluării şi
grila salarială actuală, cât şi posibilităţile de promovare salarială şi profesională.

Principalul beneficiu al folosirii acestor trei concepte în determinarea salariului fix îl reprezintă
transparenţa procesului de promovare şi de salarizare, echitatea internă şi externă,
standardizarea perioadelor de măriri salariale şi a intervalelor de măriri salariale, ceea ce duce la
o motivaţie crescută a angajaţilor companiei.

Preponderent în cadrul reţelei de magazine, angajaţii (consultanţii vânzări, directorii adjuncţi de


magazine şi directorii de magazine), pe lângă salariul fix beneficiază de un bonus – calculat ca
procent din vânzarea individuală, procent care variază şi este acordat în funcţie de performanţa
individuală/ a magazinului versus target setat – individual/de magazin. Intervalele între care
variază procentul din vânzare (influenţat de target atins vs target stabilit) sunt setate la nivelul
întregrii reţele, cunoscute şi acceptate de către fiecare angajat în parte.

100
7.3.1.3 MODALITATEA DE SELECŢIE/ÎNLOCUIRE A CONDUCERII EXECUTIVE –
ÎNLOCUIT CU PROCESUL DE EVALUARE ŞI PLANUL DE SUCCESIUNE A
CONDUCERII EXECUTIVE ŞI A ÎNTREGULUI PERSONAL.

Compania va încurajeaza dezvoltarea profesională a angajaţilor săi prin planul de carieră şi


planul de succesiune care sunt legate de procesul de evaluare a performanţei.

În cadrul fiecărei evaluări, fiecare manager trasează planul de carieră pentru subordonaţi şi
planul de succesiune pentru poziţia sa. Planul de carieră se referă la gestionarea traiectoriei
profesionale a angajaţilor în companie. Planul de succesiune se referă la identificarea şi
pregătirea unor angajaţi pentru anumite poziţii din cadrul organizaţiei (Succesori).

Evaluarea va fi bi-anuală şi constă în analiza sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor pentru fiecare


post, respectiv testarea cunoştinţelor profesionale şi a aptitudinilor necesare îndeplinirii
sarcinilor de serviciu. În cazul echipei de management, din acest proces de evaluare face parte
integrantă şi o imagine 360 grade asupra abilitaţilor şi competenţelor manageriale. Sunt
verificate opt competente manageriale esenţiale dintr-o viziune 360 grade (din perspectiva
superiorului direct, din propria perspectivă, dar şi din perspectiva colegilor şi a subordonaţilor).

La nivel de Grup este obligatorie evaluarea după perioada de probă, evaluarea bianuală a
managementului şi evaluarea bianuală a celorlalţi angajaţi. Personalul din magazine, inclusiv
directorul de magazin, va beneficia de o evaluare bianuală.

Şeful direct va verifica rezultatele obţinute în funcţie de obiectivele propuse. El discută cu


subalternii performanţele obţinute de către aceştia şi îi revine sarcina de a-i îndruma. Rezultatele
evaluării sunt consemnate de către şeful direct la finalul discuţiei cu angajatul evaluat, sub
forma unui raport scris de evaluare a performanţelor. Raportul trebuie să conţină atât rezultatele
evaluării, cât şi sugestii de îmbunătăţire a performanţelor şi de dezvoltare de noi abilităţi,
inclusiv propuneri de ce traininguri pe care trebuie să le urmeze angajatul. Raportul scris
privind evaluarea performanţelor are un rol important în determinarea sarcinilor şi activităţilor
pe care le va desfaşura în viitor angajatul şi este util în elaborarea strategiei de formare
profesională.

7.3.1.4 SCHEMA DE PERSONAL A DEBITOAREI. STRUCTURA DE PERSONAL ŞI


ORGANIZAREA INTERNĂ:

Structura de personal a societăţii este formată din 506 de angajaţi, care funcţionează în două
divizii: comercial şi non-comercial.

101
În acest moment, compania îşi desfăşoară activitatea printr-o reţea de 71 de magazine, localizate
în cele mai importante oraşe al tării.

In ceea ce priveste organizarea internă, personalul companiei va fi organizat în două divizii: o


divizie comercială şi una non-comerciala. Ambele divizii vor fi subordonate directorului
general. Din divizia comercială fac parte 481 de angajați, care au o vechime medie în companie
de 5,4 ani, iar din divizia non comercială fac parte 25 de angajați, care au o vechime medie în
companie de 5,2 ani. Vechimea angajaţilor în cadrul companiei reprezintă un avantaj pe care
Societatea îl deţine faţă de concurenţii direcţi, având parte de un personal cu experienţă ridicată
acumulată în cadrul activităţii depusă în cadrul Societăţii.

In ceea ce privește împărțirea numărului de angajați, în sediul central al companiei activează 61


de angajați, care au o vechime medie în companie de 5,9 ani în timp ce în magazine se regăsesc
445 de angajați, care au o vechime medie în companie de 3,7 ani.

Vârsta medie a angajaților din companie este 29,2 ani.

7.3.1.5 OPTIMIZAREA FLUXULUI DECIZIONAL :

După implementarea planului de reorganizare Societatea va întreprinde o serie de modificări,


care au ca scop optimizare fluxului decizional, principalul exemplu fiind noua structură,
simplificată, a organigramei.

Organigrama companiei este relativ plată, existând doar patru trepte ierarhice, de la Director
General la postul de consultant vânzări.

Numărul redus de trepte ierarhice va oferi o mai mare supleţe internă, făcând posibile:

a) O comunicare internă mai eficientă,


b) Un flux decizional mai rapid,
c) O implementare mai facilă şi mai rapidă a deciziilor de la vârful organigramei la baza ei,
d) O comunicare îmbunătăţită de la baza organigramei catre vârf.

102
7.3.2 MASURI DE OPTIMIZARE A STRATEGIEI DE MARKETING

Societatea a decis ca începând de la data intrării în insolvenţă să reorganizeze activitatea de


marketing, demers ce va fi continuat și după implementarea planului de reorganizare. Astfel, ca
o continuare a demersurilor de optimizare a strategiei de marketing Societatea își propune să
utilizeze resursele de promovare locală pentru a se adapta mai ușor la specificul fiecărei regiuni
în parte promovându-şi produsele şi serviciile utilizând : radio local, cataloage locale, outdoor
local, etc.

Efectul acestor măsuri de modificare a strategiei de marketing se va transpune într-o comunicare


mult mai apropiată cu clienţii şi într-o adaptabilitate mult mai mare la nevoie acestora.

Acest proiect ce va fi inițiat de la data propunerii planului de reorganizare va fi continuat şi în


perioada următoare confirmării planului de reorganizare, efectele urmând a fi vizibile încă din
primele două luni de la lansare.

7.3.2.1 POLITICA DE VÂNZĂRI

Începând din anul 2010, Societatea a început dezvoltarea unui set de proiecte menite să
determine creşterea vânzărilor pe termen mediu şi lung şi să asigure un mediu cât mai plăcut
clienților acesteia, demersuri care vor fi continuate și pe durata implementării planului:

• Servicii implementate în magazine - Instalare la domiciliul clientului pentru aproape


toate produsele din gamă;

• Asistență IT pentru vânzări complementare - Cea mai buna soluție asistată pentru
achiziția tuturor accesoriilor aferente unui produs;

• Carduri de fidelitate - Fidelitatea clienților Flanco va fi bonusată prin reduceri la


anumite produse;

• Program integrat de Training&Coaching - Obiectivul principal al tuturor training –


urilor va fi cel de orientare a tuturor activităților către client;

• Marketing - Campanii locale radio și outdoor, presă și cataloage speciale;

Sistemul complex de servicii deja lansate în 2010, care urmează să fie dezvoltat în continuare, va
contribui semnificativ la îmbunătățirea imaginii companiei către client și, implicit, la creșterea
vânzărilor. Întreaga strategie de vânzare a Societății va fi concentrată în jurul clientului şi a
nevoilor acestuia. Astfel în reţeaua de magazine Flanco, nu se va oferii doar o gamă largă de
produse, ci şi un sistem complet de servicii adiţionale menite să completeze experienţa

103
cumpăraturilor pentru clienţii companiei, fidelitatea acestora fiind răsplătită prin discount-uri
acordate pentru achiziţiile viitoare şi prin oferte speciale adresate personalizat,

De asemenea, vizitatorii magazinelor Flanco vor beneficia de consultanţă în alegerea produsului


potrivit de la fiecare fiecare consultant de vânzări.

Serviciile pe care Societatea și le propune a le oferi clienților săi sunt menite să creeze o imagine
a Societății de furnizor a celor mai bune servicii destinate clientului, dorind să transforme
experiența cumpărătorilor în magazinele Societății să-i facă pe aceștia să dorească repetarea
acesteia.

104
7.3.2.2 ALTE MĂSURI DE CREȘTERE A VÂNZĂRILOR

În perioada de observaţie Societatea a iniţiat un amplu program de training (desfășurat în


intervalul mai-iulie) cu întreaga echipă de vânzări din magazine. Fiecare angajat a beneficiat de
2 zile de training centrat pe reamintirea și consolidarea etapelor sau pașilor de vânzări. In cele 2
zile de training s-a insistat pe descrierea fiecarei etape a vânzării, urmată de exerciții practice din
realitatea activității de retail, astfel încât la sfarșitul celor 2 zile fiecare consultant de vânzări din
rețea va fi capabil să conducă eficient procesul de vânzare directă către clienți.

In continuarea acestui program, consultantii de vânzări din magazine vor parcurge în perioada
august-septembrie încă un program de training de 3 zile, axat de această dată pe îmbunătățirea
abilităților cu privire la aspectele care țin de atitudine, relaționare și comunicare cu clienții,
tratând în special dimensiunea emoțională a relației client – consultant de vânzare.

In plus, toate cunoștințele si competențele transmise prin cele doua programe de training sunt
verificate constant și corectate printr-un program lunar de Mystery Shopping (cumpărătorul
secret), extins la nevelul tuturor magazinelor retelei.

105
7.3.3 MĂSURI DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂȚII FINANCIAR CONTABILE

Activitatea financiar – contabilă – pentru o eficientizare a activității va fi împarțită în două arii:


Contabilitatea – departament coordonat de Accounting Manager și Financial Controlling –
departament coordonat de Financial Controller. Această împărțire va avea ca scop o specializare
mai puternică a activității și o concentrare mai mare pe controlul financiar, dar și pe raportare. In
perioada aflată sub observație accentul a fost unul crescut pe reducerea și eficientizarea
costurilor, dar și pe optimizarea sistemului de raportare financiară – mergând până la rapoarte
live on-line de vânzări astfel încât să se ofere factorilor decizionali ai Societății informații
pertinente în timpul cel mai scurt posibil. Implementarea acestui sistem va avea ca și consecință
o mai mare acuratețe a informației oferite top-managementului și va permite luarea decizilor
manageriale avînd la bază informații (financiar-contabile) comunicate on-line.

In plus, activitatea financiar-contabilă este strâns legată ca specific de divizia comercială,


colaborând intens cu rețeaua de retail, dar și cu activitatea de achiziții.

7.3.4 MĂSURI ADECVATE DE REALIZARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

În vederea asigurării reușitei planului de reorganizare, potrivit prevederilor art. 95 alin. 6 din
Legea nr. 85/2006, planul va specifica măsuri adecvate pentru punerea sa în aplicare, precum
măsurile enumerate cu caracter exemplificativ în cuprinsul textului normativ anterior
menționat.

În vederea asigurării reușitei planului de reorganizare al Societății, prezentul plan de


reorganizare va prevedea măsuri adecvate ce să asigure Societății resursele fiananciare necesare
îndeplinirii acestuia și în special, asigurării resurselor financiare pentru efectuarea distribuirilor
asumate prin programul de plăți, și finalmente acoperirea într-o cât mai mare măsură a
creanțelor creditorilor Societății.

În acest sens, dintre măsurile adecvate reușitei planului, prevăzute de art. 95 alin. 6 din Legea nr.
85/2006, cu modificările și completările ulterioare, considerăm faptul că se impun, raportat la
activitatea Societății, perspectivele evoluției pieței pe care aceasta își desfășoară activitatea și
resursele pe care Societatea le poate genera în intervalul de implementare a planului, măsuri
precum cele prevăzute de lit. C ale art. 95 alin. 6 din lege, și anume, transferul tuturor bunurilor
Societății către o persoană juridică constituită anterior sau ulterior confirmării planului.

Cu privire la acest aspect, trebuie să menționăm de la bun început faptul că activitatea Societății
nu poate fi continuată în cadrul acesteia decât cu implicarea unor însemnate resurse financiare,
datorită consecințelor negative pe care deschiderea procedurii insolvenței le-a avut asupra
acesteia. Ne referim în principal la imposibilitatea de finanțare a Societății prin intermediului
creditului furnizor, una din cele mai importante surse de finanțare a activelor circulante ale
Societății. Ulterior deschiderii procedurii insolvenței față de Societate, practic aproape toți

106
partenerii comerciali ai acesteia au încetat acordarea creditului comercial, activitatea Societății
derulându-se prin achitatea stocurilor achiziționate și serviciilor, în avans sau la livrare. Acest
fapt a determinat și determină în continuare un efort financiar suplimentar din partea Societăți
în vederea asigurării finanțării achizițiilor, efort financiar care nu este resimțit de concurenții
direcți ai Societății, care dispun de termene de achitare a stocurilor achiziționate și de
posibilitatea de a achiziționa o marfă diversificată cu plata la termen. Consecința directă a lipsei
creditului comercial al Societății este dificultatea în aprovizionarea Societății cu impact direct în
scăderea vânzărilor acesteia ca urmare a insuficienței stocurilor achiziționate (sau a
imposibilității creșterii acesteia la nivelul pe care aceasta l-ar putea înregistra în condiții normale
de activitate). De asemenea, Societatea este constrânsă în permanență să identifice surse de
finanțare suplimentare a necesarului de fond de rulment, care este mai ridicat față de situația
anterioară deschiderii procedurii de insolvență datorită lipsei de încredere a partenerilor
comerciali și a lipsei finanțării prin credit comercial.

Considerăm faptul că, reușita unui plan de reorganizare al Societății depinde în mod direct de
eliminarea acestui inconvenient, al lipsei creditului furnizor, permițând în acest sens Societății să
desfășoare activitatea în condiții normale. Pentru realizarea acestui deziderat și pentru
asigurarea reușitei planului de reorganizare al Societății prin prezentul plan se propun două
măsuri alternative, ambele încadrându-se în prevederile menționate la litera C a art. 95 alin. 6
din legea nr. 85/2006, și care au ca și consecință accesul Societății la o sursă de finanțare
neremunerată precum creditul furnizor. Astfel se propune:

A. Transmiterea tuturor bunurilor Societății către o persoană juridică constituită anterior


sau ulterior confirmării planului în care calitatea de asociat aparține Societății.

Așa cum am prezentat și anterior, potrivit prevederilor art. 95 alin. 6 lit. C din Legea nr. 85/2006,
planul de reorganizare poate să prevadă „transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii
debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior
confirmării planului”.

Așa cum s-a arătat și în literatura de specialitate acest text reglementează ca o măsură adecvată
de reușită a planului posibilitatea de transfer a tuturor sau anumitor bunuri din patrimoniul
Societății în patrimoniul unei alte persoane juridice, înființată anterior confirmării planului sau
care ia ființă ulterior acestei date, fie cu titlul de aport, fie în schimbul unui anumit preț, fie o
combinație a celor două.

Având în vedere necesitatea Societății de a inspira încredere partenerilor comerciali, precum și


de a avea posibilitatea de a accesa surse de finanțare, propunem transferul tuturor bunurilor
corporale și incorporale existente în patrimoniul Societății (transferul fondului de comert și al
creanțelor Societății) către o nouă persoană juridică, înființată anterior sau ulterior confirmării
planului al cărei unic asociat să fie Societatea. Astfel, noua persoană juridică (denumită în
continuare pentru facilitatea exprimării „NEW FLANCO”) constituită ca urmare a implementării
planului, va beneficia de toate activele existente în patrimoniul Societății, urmând ca pasivele
acesteia, anterioare deschiderii procedurii, să fie achitate în conformitate cu programul de plăți
cuprins în prezentul plan de reorganizare. Bunurile care vor fi transferate către NEW FLANCO
sunt reprezentate de fondul de comerț al Societății și creanțele pe care aceasta le deține
împotriva terților.

107
Fondul de comerț reprezintă ansamblul de bunuri mobile și imobile, corporale și incorporale pe
care un comerciant le afectează desfășurării unei activități comerciale, în scopul atragerii
clientelei și, implicit obținerii de profit. În cuprinsul fondului de comerț se înglobează toate
bunurile pe care comerciantul le folosește în vederea realizării activității sale comerciale,
indiferent de natura acestora, bunuri corporale de tipul, mobilierului, amenjărilor, instalațiilor,
mărfurilor sau bunuri incorporale, precum mărci, brevete de invenții, firma, emblema,
drepturile de autor, clientela, vadul comercial, etc. Întrucât în ansamblul fondului de comerț
prevalează bunurile mobile, se apreciază că fondul de comerț reprezintă un bun mobil,
incorporal, unitar și distinct de elementele sale componente. Reprezentând un bun mobil
incorporal, distinct de elementele sale componente acesta poate face obiectul contractelor de
vânzare-cumpărare. Chiar în lipsa unei stipulații în acest sens obiectul vânzării-cumpărării îl
constituie fondul de comerț, cu toate elementele sale componente, ca bun mobil unitar și nu
bunurile individuale componente ale acestuia. În ceea ce privește datoriile Societății acestea nu
vor constitui obiect al transferului către NEW FLANCO, acestea urmând a rămâne în
patrimoniul Societății.

Descrierea bunurilor și creanțelor ce vor constitui obiectul contractului de transfer al afacerii se


vor regăsi în anexa la contractul care se va încheia în acest sens. .

Activitatea desfășurată de către Societate se va desfășura după data confirmării planului și


transferului fondului de comerț în cadrul NEW FLANCO, aceasta preluând integral afacerea
dezvoltată de Societate. Resursele financiare ce vor fi generate de către NEW FLANCO vor fi
utilizate de către această societate în cadrul derulării activității sale curente. Având în vedere
faptul că la data înființării NEW FLANCO va beneficia de elemente de activ în patrimoniul
acesteia fără ca asupra acesteia să planeze sprectrul falimentului, cum se întâmplă în cazul
Societății, aceasta va avea posibilitatea de a accesa surse de finanțare atât de la instituții bancare
cât și posibilitatea de a beneficia de credit furnizor din partea partenerilor comerciali ai
Societății.

Sursa de finanțare a programului de plăți o va reprezintă încasarea prețului reprezentând


transferul cu titlu oneros a fondului de comerț și a creanțelor Societății. Valoarea la care
transferul tuturor bunurilor Societății va avea loc este reprezentată de valoarea estimată a
fondului de comerț, reprezentând suma de 10.000.000 euro. La determinarea acestei valori s-a
ținut cont de valoarea de evaluare determinată la data deschiderii procedurii de insolvență de
către societatea de evaluare CS Invest Consultants SRL, valoare căreia i s-a aplicat o diminuare
ca urmare a pierderilor înregistrate de către Societate ulterior deschiderii procedurii de
insolvență.

Societatea, va avea posibilitatea ca în vederea asigurării continuității activității NEW FLANCO și


asigurării încasării prețului vânzării fondului de comerț și al creanțelor să înstrăineze în tot sau
în parte părțile sociale deținute în cadrul NEW FLANCO, către unul sau mai mulți investitori cu
o putere financiară semnificativă, ce să aibă capacitatea de a susține activitatea curentă a NEW
FLANCO, investitor, dispus să dezvolte activitatea noii societăți. Investitorul căruia urmeaza a-i
fi valorificate părțile sociale va fi agreat de către creditorii bancari, singurii care vor mai rămâne
de achitat la acel moment, potrivit programului de plăți cuprins în prezentul plan de
reorganizare.. Oferta de preluare care va avea prioritate va fi acea ofertă care va prevedea cel
puțin canoul investitor să realizeze o infuzie de capital în cadrul noii societăți de 4.000.000 euro.

108
Celelalte condiții vor putea fi stabilite de către creditorii rămași neachitați potrivit prezentului
plan de reorganizare.

B. Transmitera tuturor bunurilor Societății către o persoană juridică constituită anterior


sau ulterior confirmării planului, cu titlul de transmitere a fondului de comerț și a
creanțelor Societății în schimbul unui preț către o persoană juridică înființată anterior
sau ulterior confirmării planului în care calitatea de asociat aparține unor terțe
persoane juridice.

Deşi, în mod obişnuit, reorganizarea este menită a salva societatea debitoare, aceasta
continuându-şi activitatea după acoperirea pasivului şi închiderea procedurii, există situaţii,
reglementate chiar de legea privind procedura insolvenței – art. 95 alin. 6 lit. C - când se prevede
în mod expres posibilitatea transmiterii tuturor bunurilor debitoarei către o persoană juridică
constituită anterior sau ulterior confirmării planului de reorganizare.. Argumentele care
fundamentează o astfel de decizie sunt că instituţia reorganizării judiciare excede simplul interes
al debitorului, ea răspunzând unui interes general mult mai larg, interes care, ca şi în cazul
Societăţii, vizează menţinerea unei afaceri cu un important impact social şi economic la nivel
naţional.
Soluţia optimă pentru realizarea acestui deziderat o constituie valorificarea afacerii în stare de
funcţiune prin transmiterea tuturor bunurilor Societății (fondului de comerţ și a creanțelor) către
un alt agent economic. Or, din această perspectivă, valorificarea concomitentă a activelor şi a
afacerii – practic a fondului de comerţ, nu se poate realiza decât în cadrul unei reorganizări,
falimentul presupunând în mod direct stoparea oricărei activităţi şi dizolvarea Societăţii, situaţie
în care bunurile nu vor mai putea fi vândute ca elemente ale unui fond de comerţ, ci doar ca
active individuale a căror valoare este mult diminuată în lipsa afacerii care le susține .
Pornind de la scopul principal al planului de reorganizare, „acoperirea pasivului debitorului în
insolvenţă”, corelat cu principiul maximizării averii debitoarei, administratorul judiciar a
conturat o strategie de valorificare a activelor care să corespundă atât intereselor celor care sunt
în mod direct implicaţi în procedură (creditorii Societății și salariaţii acesteia), cât şi mediului de
afaceri din sectorul de retail.

Obiectivul strategiei adoptate enunţă scopul general, de perspectivă medie, (6 luni) urmărit în
prezenta procedură: o transmitere la un preţ optim corespunzător activelor transferate și
menţinerea în viaţă a unei afaceri ce se poate dovedi rentabilă în condițiile existenței unui
management adecvat și a unor resurse financiare care să susțină dezvoltarea acestei afaceri la un
nivel ce să asigure sustenabilitatea acesteia.

Avantajele juridice ale acestei operațiuni de transmitere sunt reprezentate de satisfacerea


principiului maximizării averii debitoarei şi al celerităţii procedurii, luând în considerare
faptul că este mai facilă o vânzare a tuturor activelor (fondului de comerț și creanțele
Societății), decât una individuală a fiecărui bun existent în patrimoniul Societății. De
asemenea, încheierea unui singur contract de vânzare-cumpărare în cazul vânzării fondului
de comerț este mai avantajoasă decât încercarea de valorificare a bunurilor în mod individual

109
către diverse părți interesate, unele dintre activele Societății prezentând un interes mai ridicat
decât altele.

Valorificarea ca afacere a activelor Societăţii are în vedere întregul ansamblu de bunuri ale
acesteia compus în principal din: stocurile existente în patrimoniul Societății, echipamentele și
elementele de mobilier aflate în patrimoniu, amenajările în spațiile ce constituie obiectul
contractelor de locațiune, instalațiile aferente acestora, elementele nepatrimoniale precum
mărcile, licențele deținute, emblema, firma precum și contractele încheiate de către Societate cu
privire la care transferul este posibil.

De asemenea, definirea problemei sociale şi identificarea unei conduite adecvate faţă de aceasta,
a constituit o preocupare permanentă a administratorului judiciar, găsindu-şi ecoul în adoptarea
prezentei strategii de valorificare, care presupune transferul colectiv al tuturor contractelor de
muncă către noul investitor.

Atractivitatea unei astfel de investiţii funcţionale este generată tocmai de faptul că eventualul
cumpărător, la data preluării activului, are la dispoziţie toate pârghiile şi mecanismele necesare
continuării unei afaceri mature, eliminând astfel costurile (relativ mari, raportat la proporţiile
afacerii) repornirii unei astfel de activități ca un „greenfield” și beneficiind de know how-ul
angajaților Societății.

De asemenea, trebuie precizat faptul că la adoptarea strategiei de reorganizare un considerent


semnificativ avut în vedere de către administratorul judiciar a fost și cel al implicațiilor fiscale pe
care derularea unei proceduri de reorganizare l-ar presupune în ipoteza în care aceasta s-ar fi
realizat în cadrul Societății.

Pornind de la menţinerea cotei de piaţă existente la data valorificării afacerii, se oferă


potenţialului investitor o clientelă relativ stabilă şi adaptată produselor specifice comercializate
de către Societate.

Pentru realizarea unui transfer complet al afacerii, se are în vedere cesiunea contractelor în
derulare către viitorul cumpărător, fapt ce reprezintă unul din factorii care influenţează pozitiv
continuitatea şi eficienţa afacerii. Argumentele aduse în favoarea unor astfel de cesiuni sunt de
natură economică, juridică şi financiară, şi sunt valabile atât pentru satisfacerea intereselor
cumpărătorului cât şi ale vânzătorului. Din punctul de vedere al vânzătorului, cesiunea
contractelor în derulare, îi oferă avantajul descărcării sale de orice obligaţie asumată cu privire la
executarea contractelor, raportat la situaţia desfiinţării acestora din culpa sa, care ar atrage după
sine obligarea la plata de daune. De cealaltă parte, cumpărătorul beneficiază de avantaje de
ordin financiar dacă avem în vedere eliminarea costurilor de încheiere a unor noi contracte de
furnizare de utilităţi, şi de ordin economic prin preluarea „din mers” a unei clientele relativ
stabile şi a furnizorilor tradiţionali de materii prime.

Referitor la contractele de închiriere cu noul cumpărător va purta negocieri directe cu


propretarii spațiilor închiriate astfel încât să se asigure transferul acestor contracte asupra
cumpărătorului care va continua să dezvolte afacerea Flanco.

În ceea ce priveşte contractele de muncă, acestea vor fi încetate cu respectarea prevederilor


Codului muncii, astfel:

110
- concomitent cu încheierea noilor contracte individuale de muncă cu societatea
cumpărătoare a fondului de comerț încetează contractele individuale de muncă cu Societatea
operând astfel un transfer colectiv conform art.169 din Codul Muncii.

- încetarea contractelor individuale de muncă în modalitatea enunţată mai sus nu va


genera , în sarcina Societății plăţile compensatorii prevăzute de Contractul colectiv de muncă
întrucât salariaţii vor renunţat în mod expres la aceste drepturi cu condiţia ca noul investitor să
preia contractele individuale de muncă în condiţiile de la data vânzării.

În concluzie, valorificarea ca afacere a Societății implică un amplu proces având ca finalitate


transferul fondului de comerţ, incluzând totalitatea elementelor de activ, dar şi a fluxurilor
generatoare de profit printr-un procedeu complex care vizează cesionarea contractelor şi
transferul colectiv al forţei de muncă către un noul investitor.

În ceea ce privește identitatea noului investitor acesta va fi selectat de către administratorul


judiciar împreună cu creditorii bancari, singurii creditori rămași de achitat la acel moment
potrivit planului de reorganizare , dintre investitorii care au remis administratorului judiciar
oferte ferme de preluare a fondului de comerț al Societății. Condițiile minime de încheiere a
contractului de vânzare-cumpărare a fondului de comerț și a creanțelor vor fi :

• achitarea prețului transferului fondului de comerț și a creanțelor, care nu poate fi mai


mic de 10.000.000 euro;

• obligația pentru noul investitor de a participa la finanțarea noii societăți printr-o


infuzie de capital de 4.000.000 euro;

Celelalte condiții vor putea fi stabilite de către creditorii bancari, singurii creditori rămași
neachitați la acel moment, potrivit prezentului plan de reorganizare.

Considerăm faptul că, condițiile de transmitere a fondului de comerț și a creanțelor Societății


vor asigura resursele financiare pentru îndeplinirea obligațiilor Societății asumate prin
programul de plăți, vor asigura faptul că afacerea Flanco va fi transferată unui investitor cu
potențial de a susține această afacere și să o dezvolte, asigurând satisfacerea intereselor atât a
creditorilor care își văd recuperate creanțele la un nivel superior celui obținut în ipoteza
falimentului cât și al interesului salariaților și al bugetului statului de a avea un agent
economic viabil, generator de locuri de muncă și venituri pentru salariați și un contribuabil la
bugetul consolidat al statului.În ambele cazuri în care va avea loc un transfer al tuturor
bunurilor Societății către o nouă persoană juridică înființată anterior sau ulterior confirmării
planului noua societate va continua derularea afacerii dezvoltate de către Societate, cu
implementarea măsurilor prevăzute în prezentul plan de reorganizare, astfel încât într-un
interval cât mai scurt activitatea noii societăți să fie în măsură să genereze beneficii atât pentru
asociații acesteia cât și pentru partenerii comerciali ai acesteia.

Notă : În ambele variante prezentate investitorul va fi ales de către administratorul judiciar cu votul a cel
puțin 50% plus 1 din totalul creanțelor rămase de achitat potrivit planului de reorganizare, respectiv cu
votul a 50% plus 1 din grupa creditorilor garantați. Condițiile ce vor fi solicitate investitorului vor fi
stabilite în același cadru precizat mai sus.

111
7.4. PREZENTAREA PREVIZIUNILOR PRIVIND FLUXUL FINANCIAR

Luna I Luna II Luna III Luna IV Luna V Luna VI

Rezultat net -400 200 1.500 -600 -1.100 -2.500

Cheltuieli cu amortizările, ajustări si 600 600 600 600 600 600


provizioanele
Variaţia nevoii de fond de rulment 200 -600 -1.700 1.900 -400 200

Fluxul de numerar rezultat in urma 400 200 400 1.900 -900 -1.700
activitaţilor operationale

Fluxul de numerar rezultat din activităţi de


0 0 0 -600 0 0
investiţii

Fluxul de numerar rezultat din activităţi de


0 0 0 0 0 0
finanţare

Fluxul de numerar rezultat din operaţiuni


0 0 0 0 0 43.000
excepţionale

Evolutia fluxului de numerar 400 200 400 1.300 -900 41.500

Numerar/echivalent numerar la începutul 800 1.200 1.400 1.800 3.100 2.200


perioadei

Numerar/ echivalent numerar la sfârşitul 1.200 1.400 1.800 3.100 2.200 43.500
perioadei

*în cuprinsul prezentei situații au fost trecute previziunile pentru fiecare lună de implementare a
planului. Nu s-a procedat la nominalizarea fiecărei luni având în vedere faptul că nu există o
certitudine cu privire la data confirmării planului propus. Sumele sunt exprimare în mii lei.

Fluxul de numerar este construit prin metoda indirectă pornind de la rezultatul net aferent
perioadei raportate, incluzându-se cheltuielile ce nu au efect monetar (amortizările,
provizioanele etc), variaţia nevoii de rulment, fluxul rezultat din activităţile de investiţii şi cele
de finanţare.

112
Pentru estimarea nevoii de fond de rulment s-a ţinut cont de evoluţiile specifice ale poziţiilor
bilanţiere care intră în calculul acestui indicator financiar (respectiv nivelul stocurilor, creanţelor
şi datoriilor curente, precum şi de termenele de plată / încasare a acestora). Specificul activităţii
de retail este caracterizat de o sezonalitate aparte ce implică o concentrare a vânzărilor în ultimul
trimestru din an (factor ce influenţează direct nevoia de rulment).

Activităţile de investiţii în cazul Flanco se referă în principal la amenajări / reamenajări de


magazine.

În ceea ce priveşte linia din fluxul de încasări şi plăţi aferentă operaţiunilor excepţionale, aici
a fost reflectat - în ultima lună - disponibilul rezultat în urma valorificării activelor în
conformitate cu procedura detaliată în secţiunea anterioară, respectiv suma de 10 mil. euro
echivalată doar cu titlu informativ în lei la un curs de 4,3 lei / 1 euro.

În secţiunea următoare vă prezentăm evoluţia estimată a bugetului de venituri şi cheltuieli,


precum şi a rezultatului rezultat din activitate, în funcţie de care a fost construit şi fluxul de
încasări şi plăţi prin metoda inderirectă.

7.5. PREVIZIUNI PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE PERIOADA


PLANULUI

Prezentarea bugetului pe perioada planului de reorganizare

În constructia proiecţiilor de buget pentru perioada 2010 – 2011, s-au analizat atât factorii externi
de influenţă (evoluţia pieţei, evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, factori sociali etc)
cât şi factorii specifici activităţii desfăşurate de compania Flanco (colaborarea cu principalii
furnizori de marfă şi de servicii şi implicit stabilitatea activităţii, susţinerea partenerilor bancari,
popularitatea brand – ului, potenţialul de vânzare al reţelei de magazine etc.).

Indicatori ai contului de profit şi pierderi

Indicator (mii RON) Luna I Luna II Luna III Luna IV Luna V Luna VI

Vânzări 33.000 39.000 54.000 35.000 29.000 36.000

Costul vânzărilor 28.700 33.900 47.000 30.400 25.200 31.300

Profit aferent cifrei de afaceri 4.300 5.100 7.000 4.600 3.800 4.700

Cheltuieli operationale 4.100 4.400 4.900 4.700 4.300 4.400


Cheltuieli cu chiriile 1.800 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900
Cheltuieli cu personalul 1.500 1.600 1.700 1.900 1.700 1.700
Alte cheltuieli 800 1.000 1.300 900 700 800

113
EBITDA 200 700 2.100 -100 -500 300

Amortizare 600 600 600 600 600 600

EBIT -400 100 1.500 -700 -1.100 -300

Venituri si cheltuieli
0 0 0 0 0 -2.200
exceptionale
Venituri exceptionale 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli exceptionale 0 0 0 0 0 2.200

Venituri si cheltuieli
0 0 0 0 0 0
financiare
Venituri financiare 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0

Rezultat Brut -400 100 1.500 -700 -1.100 -2.500

Impozit minim 0 0 11 0 0 11

Rezultat Net -400 100 1.489 -700 -1.100 -2.511

Indicatori bilanţieri

În proiecţiile indicatorilor bilanţieri s-au considerat următoarele elemente de influenţă:

• Evoluţia stocurilor urmareşte aceeaşi tendinţă ca şi cea a vânzărilor şi a suprafeţei


de vânzare
• Activele imobilizate sunt influenţate de investiţiile în amenajarea şi reamenajarea
magazinelor existente
Nivelul de numerar şi echivalente este direct influnţat de sezonalitatea activităţii de retail

Indicatori (mii RON) Luna I Luna II Luna III Luna IV Luna V Luna VI

Total Active Imobilizate 16.300 15.700 15.000 14.900 14.300 13.700

Active Circulante
Stocuri 32.000 32.500 34.100 34.100 35.100 33.900
Creante şi plăţi în avans 14.900 15.000 15.200 13.300 12.700 12.100

114
Numerar şi echivalente de
numerar 1.200 1.400 1.800 3.100 2.200 500
Active Circulante 48.100 48.900 51.100 50.500 50.000 46.500

TOTAL ACTIVE 64.400 64.600 66.100 65.400 64.300 60.200

DATORII

Datorii pe termen lung


Împrumuturi pe termen lung 0 0 0 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Datorii pe termen lung 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Datorii curente
Furnizori şi obligaţii asimilate 148.600 148.600 148.700 148.600 148.600 147.000
Împrumuturi 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Alte datorii 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Total datorii curente 171.000 171.000 171.100 171.000 171.000 169.400

TOTAL DATORII 172.100 172.100 172.200 172.100 172.100 170.500

CAPITALURI -107.700 -107.500 -106.100 -106.700 -107.800 -110.300

Notă: în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în tabelul cuprinzând indicatorii bilanţieri au fost


cuprinse doar efectele derulării activităţii curente (fără includerea tranzacţiei prin care se
transferă activul societăţii – conform secţiunii 7.3.4.

Fluxuri de trezorerie

În ceea ce privește sursele de finanțare a programului de plăți, potrivit prevederilor art. 95 alin. 6
lit. B din legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, planul de reorganizare
trebuie sa prevadă sursele de finanțare ale acestuia. Realizarea întocmai a planului presupune
identificarea surselor care vor permite Societății continuarea activității și îndeplinirea obligațiilor
asumate prin programul de plăți.

Sursele de finanțare a activității curente a activității pot fi grupate în două categorii:


• Surse genereate de continuarea activității Societății, care așa cum s-a prezentat în
cuprinsul prezentei secțiuni vor generea resursele necesare implementării măsurilor
propuse prin plan și continuarea activității pănă la data la care va avea loc operațiunea
de transfer a tuturor bunurilor Societății către noua persoană juridică ce va prelua și
dezvolta afacerea Societății;
• Transferul tuturor bunurilor Societății către o nouă persoană juridică înființată anterior
sau ulterior confirmării planului de reorganizare în schimbul sumei de minim 10.000.000
euro, și în ipoteza valorificării participației Societății în noua societate din sumele
obținute ca urmare a valorificării părților sociale/acțiunilor.

115
Apreciem faptul că sursele indicate anterior sunt de natură să acopere distribuirile asumate de
către Societate prin programul de plăți și vor permite Societății derularea activității pănă la data
efectuării transferului activității către noua entitate juridică ce va continua dezvoltarea activității.

8. DISTRIBUIRI

8.1. TRATAMENTUL CREANŢELOR

Aşa cum prevede Legea nr. 85/2006, planul va indica “perspectivele de redresare” ale debitoarei,
“măsurile concordante” propuse în acest sens, “tratamentul creanţelor” şi “măsurile adecvate” pentru
aplicarea planului.
În cadrul acestui capitol vom insista asupra „tratamentului creanţelor” în cadrul procedurii
reorganizării FLANCO INTERNATIONAL SRL.
În conformitate cu acest articol, planul de reorganizare va menţiona categoriile de creanţe care
nu sunt defavorizate (pct. 8.1.1 din Plan), creanţe defavorizate prin plan și tratamentul acestora
(pct. 8.1.2 din Plan). Cuantumul despăgubirilor ce urmează a fi oferite titularilor tuturor
categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar fi primită prin distribuire în
caz de faliment va fi prezentată în cadrul secțiunii 8.4 a planului.
Întrucât problema distribuirilor în caz de reorganizare sau faliment a fost tratată amănunţit la
capitolul 8.4 al prezentului plan, vom insista mai jos asupra tratamentului creanţelor.

În acest sens, menţionăm categoriile de creanţe propuse spre votarea planului în conformitate cu
art. 100 alin 3 din Legea nr. 85/2006 :

1 Creanţele garantate – BRD Gorupe Societe Generale SA, Unicredit Tiriac Bank SA,
ING Bank NV Amsterdam Sucursala București (Art. 100, alin. 3, lit. a).
2 Creanţele salariale – (Art. 100, alin. 3, lit. b ).
3 Creanţele bugetare – (Art. 100 alin. 3, lit. c )
4 Creanţele chirografare – celelalte creanțe chirografare (Art 100 alin. 3 lit. e)

8.1.1. CATEGORIILE DE CREANŢĂ CARE NU SUNT DEFAVORIZATE PRIN PLAN

În această categorie se includ creanțele bugetare prevăzute de art. 100 alin. 3 lit. c și creanțele
salariale prevăzute de art. 100 alin. 3 lit. b din Legea nr. 85/2006.
Aşa cum vom explicita mai jos, aceaste categorii de creanțe vor fi integral satisfăcute prin plan.

116
În categoria creditorilor bugetari, astfel cum aceștia figurează în tabelul definitiv sunt în sumă
de 90.712 lei, urmând a fi achitați integral prin planul de reorganizare propus, în termen de
maxim 30 de zile de la data confirmării planului. Neexistând nicio modificare a crenței în sensul
prevăzut de art. 3 pct. 21 din Legea nr. 85/2006, această categorie de creanță este nedefavorizată
prin planul de reorganizare propus.
În categoria creditorilor care nu sunt defavorizați prin Plan urmează a fi incluse și creanțele
creditorilor ce dețin creanțe născute din raporturi de muncă avute cu Societatea. Cuantumul
total al acestora, astfel cum acesta figurează în tabelul definitiv al creanțelor, este de 26.671 lei.
Cu privire la aceste creanțe, planul de reorganizare prevede acoperirea integrală a acestor
creanțe în termen de maxim 30 de zile de la data confirmării planului de reorganizare. Pe cale de
consecință, nefiind prevăzute reduceri ale acestor creanțe și nefiind întrunite prevederile art.3
pct. 21 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, această categorie va fi
considerată nedefavorizată.

8.1.2. CATEGORIILE DE CREANŢE DEFAVORIZATE PRIN PLAN

1. Prima categorie de creanțe defavorizate prin plan este categoria creanțelor garantate
prevăzută de art. 100 alin. 3 lit. a din Legea nr. 85/2006.

În această categorie se includ creanțele deținute de către instituțiile bancare care au finanțat
activitatea Societății, precum și activitatea societăților din cadrul grupului din care a făcut parte
Societatea. Cu privire la această categorie se impune a fi făcută precizarea că în conformitate cu
prevederile art. 41 alin. 2 din legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a dispus înscrierea
acestora în această categorie doar cu valoarea de evaluare a garanțiilor constituite în favoarea
acestor creditori. În ceea ce privește tratamentul acestor creanțe, precizăm faptul că prezentul
plan de reorganizare prevede acoperirea acestei categorii de creanțe într-un procent de 83,54 %
din creanțele înscrise în această categorie, prevăzându-se distribuiri în cuantum de 42.347.000
lei. (la cursul Euro din ziua deschiderii procedurii, potrivit tabelului definitiv de creanțe).

Întrucât planul de reorganizare prevede o reducere a cuantumului creanței înscrisă în tabelul


definitiv apreciem că sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 3 pct. 21 din Legea nr. 85/2006,
această categorie fiind defavorizată prin planul propus.

2. Cea de-a doua categorie de creanțe defavorizate cuprinde celelalte creanțe chirografare
reglementate de art. 100 alin. 3 lit. e din Legea nr. 85/2006. Această categorie de creanțe va fi
prezumată categorie defavorizată întrucât prezentul plan prevede o modificare a creanţelor
chirografare ce urmează a fi acoperite în sensul diminuării lor, planul de reorganizare
neprevăzând efectuarea de distriburi față de această categorie de creditori.

În această categorie se cuprind restul creanțelor chirografare deținute împotriva Societății, în


sumă totală de 256.813.907,61 lei. Având în vedere faptul că continuarea activității Societății în

117
conformitate cu planul de reorganizare propus nu va permite generarea unui flux de lichidități
ce să poată acoperi creanțele înscrise în această categorie prin prezentul plan de reorganizare nu
se propune efectuarea niciunei distribuiri față de această categorie de creditori.

Rațiunea pentru care am optat prin prezentul plan pentru a nu propune efectuarea niciunei
distribuiri acestei categori de creditori este aceea a faptului că asumarea efectuării de distribuiri
față de această categorie ar fi pus în pericol implementarea cu succes a Planului. Apreciem
totodată faptul că pe lângă interesele acestei categorii de creditori, în cadrul prezentei proceduri
sunt implicate interesele comune a celorlalte categorii de creditori precum și interesul general al
societății de a vedea în Societate, sau continuatoarea afacerii ei, un agent economic viabil,
generator de locuri de muncă, un contribuabil la bugetul general consolidat al statului și
finalmente un partener comercial de încredere. Apreciem faptul că toate aceste argumente
trebuie să pledeze în favoarea susținerii prezentului Plan, neexistând niciun interes al acestei
categorii de creanțe de a respinge prezentul Plan, deoarece ipoteza falimentului nu este de
natură a le aduce niciun beneficiu pe termen lung. Totodată, în favoarea raționamentului
anterior prezentat și a susținerii preznetului Plan pledează și argumente legate de raporturile
comerciale desfășurate de către Societate cu creditorii înscriși în această categorie, raporturi
concretizate în continuarea colaborării cu majoritatea acestora în conformitate cu contractele
încheiate și eventual modificate după deschiderea procedurii de insolvență a Societății.

Pe cale de consecință, deși tratamentul pe care prezentul Plan îl propune acestei categorii de
creanțe este de neefectuare a niciunei distribuiri, apreciem faptul că, implementarea Planului
este de natură de a genera pe viitor beneficii și pentru această categorie de creanțe, având în
vedere că vor avea un partener viabil

Prevăzându-se prin prezentul plan o diminuare a cuantumului creanțelor înscrise în această


categorie, sunt întrunite condițiile art. 3 pct. 21 lit. a din Legea nr. 85/2006, categoria creanțelor
chirografare fiind considerată o categorie defavorizată prin prezentul plan.

8.2. DISTRIBUIRI

8.2.1. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII BUGETARI

Prezentul plan de reorganizare îşi propune satisfacerea integrală prin plată a acestei categorii de
creditori de creanțe prin efectuarea de distribuiri din excedentul de resurse generat de activittea
curentă.
Astfel, pentru creditorii incluși în această categorie planul propune efectuarea de distriburi în
procent de 100 % din creanța înscrisă în tabelul definitiv, pe parcursul primelor 30 de zile de
la data implementării planului de reorganizare.
Menționăm faptul că, la distribuirile ce urmează a fi achitate acestor creditori în conformitate cu
programul de plăți nu se au în vedere obligațiile achitate pe parcursul derulării planului de

118
reorganizare și născute din continuarea activității societății, obligații ce vor fi achitate în
conformitate cu prevederile art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, la data la care aceste obligații
bugetare vor fi scadente în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal și a celorlalte acte
normative incidente.

8.2.2. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII GARANTAŢI

În ceea ce privește creditorii înscriși în categoria creanțelor garantate, așa cum am arătat și în
cuprinsul secțiunii 8.1.2 a planului, creanțele înscrise în această categorie nu vor fi acoperite în
mod integral.
Distribuirile propuse prin programul de plăți vor fi efectuate în cele 6 luni de implemetare a
planului de reorganizare. Sursa de acoperire a distribuirilor ce urmează a fi efectuate față de
această categorie de creditori este valorificarea tuturor bunurilor societății (fondului de comerț și
creanțele Societății) după cum este prezentat în cadrul secțiunii a 7 a planului.

8.2.3. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII SALARIAŢI

Către creditorii ce dețin creanțe de natură salarială, planul îşi propune efectuarea de distribuiri
în procent de 100 % din valoarea totalului creanţelor înscrise în tabelul definitiv de creanțe.
Aceste distribuiri se vor desfăşura, în cadrul primelor 30 de zile de implementare a planului de
reorganizare. Rațiunea avută în vedere la propunerea prezentului plan este aceea că, pentru
creditorii ce dețin creanțe salariale ceea ce primează este conservarea locurilor de muncă, în
condițiile în care datorită crizei financiare și economice ce se manifestă în prezent în economia
națională cât și la nivel mondial, găsirea unui loc de muncă este din ce în ce mai dificilă. În
consecință, palnul își propune conservarea locurilor de muncă ale creditorilor ce dețin creanțe
salariale prin includerea acestora în fondul de comerț valorificat, cât și achitarea în proporție de
100 % a creanțelor acestor creditori în termen de 30 de zile de la implementarea planului de
reorganizare.

8.2.4. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII CHIROGRAFARI

În ceea ce privește creanțele chirografare, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 21 lit a din
Legea nr. 85/2006, prezentul plan propune reducerea creanţelor chirografare menţionate în
tabelul definitiv de creanțe, până la valoarea pe care acești creditori ar fi obținut-o în ipoteza
falimentului Societății, urmând ca față de această categorie să nu fie efectuate distribuiri.

119
Rațiunea pentru care s-a optat la o astfel de reducere semnificativă a creanțelor înscrise în
această categorie este aceea că cuantumul acestor creanțe astfel cum acesta figurează în tabelul
definitiv de creanțe nu poate fi acoperit de resursele financiare generate de activitatea curentă a
Societății și din lichidarea parțială a patrimoniului acesteia. Având în vedere faptul că activitatea
desfășurată de către Societate, chiar și în ipoteza restructurării acesteia nu poate genera resursele
financiare destinate acoperirii acestei categori de creanțe, datorită cuantumului extrem de ridicat
al acestora de 256.813.907,61 lei, prin prezentul plan nu se propune efectuarea de distribuiri față
de această categorie. Această modalitate de tratament a acestei categorii de creanțe o consierăm
echitabilă pentru această categorie de creanțe, în condițiile în care o eventuală procedură de
faliment a Societății presupune cheltuieli suplimentare cu derularea procedurii și are în final
același rezultat, respectiv nerecuperarea niciunei sume de către această categorie.Notă:
Menționăm faptul că, așa cum se va putea observa și din cuprinsul punctului 8.4, prezentul plan de
reorganizare nu prevede pentru nicio categorie distribuiri mai mici decât ar putea obține în caz de
faliment, ci dimpotrivă.

8.3 PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR

8.3.1 PLATA CREANȚELOR NĂSCUTE ÎN CURSUL PROCEDURII

Creanțele născute după data deschiderii procedurii de insolvență a Societății, ca urmare a


derulării activității curente a acesteia, astfel cum acestea sunt prezentate în cadrul prezentului
plan, urmează a fi achitate pe perioada implementării planului de reorganizare, în conformitate
cu actele juridice care constituie izvorul acestor creanțe, în funcție de natura juridică a acestora.

Creanțele bugetare născute în cursul perioadei de reorganizare vor fi achitate în conformitate


cu dispozițiile Codului fiscal și a actelor normative incidente.

Menționăm faptul că la elaborarea previziunilor cu privire la fluxurile de numerar ce vor fi


generate de către Societate ca urmare a implementării planului de reorganizare au fost avute în
vedere și plățile efectuate pentru stingerea creanțelor născute după deschiderea procedurii de
insolvență.

8.3.2 PROGRAMUL DE PLATĂ A CREANȚELOR ÎNSCRISE ÎN TABELUL DEFINITIV

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. 2 din Legea nr 85/2006, planul de reorganizare al


Societății trebuie să prevadă în mod obligatoriu programul de plată a creanțelor. În conformitate
cu prevederile art. 3 pct. 22 din Legea nr. 85/2006, prin program de plată al creanțelor se înţelege
tabelul de creanţe menţionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care
debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanţe şi la
fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, şi care cuprinde cuantumul sumelor
datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanţe pe care debitorul se obligă să le
plătească acestora și termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.

120
Prin prezentul plan de reorganizare, Societatea își asumă achitarea în parte a creanțelor înscrise
în tabelul definitiv de creanțe în cuantumul sumei de 42.464.383 lei. Termenele de efectuare a
plății creanțelor prevăzute a fi achitate prin prezentul plan au fost stabilite lunar, Situația
detaliată a creanțelor pe care Societatea și le asumă a le achita fiecărui creditor și situația
detaliată a distribuirilor, pe cele 6 luni de implementare a planului, sunt prezentate în Anexa nr.
1 la prezentul plan de reorganizare.

8.4 PREZENTARA COMPARATIVĂ A SUMELOR ESTIMATE A FI OBȚINUTE ÎN


PROCEDURA FALIMENTULUI

În ipoteza în care faţă de societate se va dispune deschiderea procedurii falimentului, urmează


ca activele societăţii să fie valorificate în cadrul procedurii de lichidare. Potrivit prevederilor art.
95 alin. 5 lit. d planul de reorganizare trebuie să prevadă „ce despăgubiri urmează a fi oferite
titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin
distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului”.
Având în vedere acest aspect administratorul judiciar a solicitat societății de evaluare CS Invest
Consultants SRL, societate ce a efectuat evaluarea patrimoniului Societății, comunicarea valorii
de lichidare a activelor Societății în ipoteza în care, la acest moment, față de aceasta s-ar dispune
deschiderea procedurii de faliment. Valoarea astfel determinată a fost estimată la data
propunerii planului de reorganizare, și are în vedere modificările ce au survenit în patrimoniul
Societății de la data ultimei evaluări (data deschiderii procedurii insolvenței) și data propunerii
planului de reorganizare. În conformitate cu evaluarea întocmită de către societatea de evaluare,
valoarea de lichidare a patrimoniului societăţii debitoare este în sumă de 3.887.240 euro,
echivalentul a 16.471.402,05 lei. Din valoarea totală a bunurilor din patrimoniul Societății
valoarea buurilor asupra cărora sunt constituite garanții în favoarea creditorilor este în suma de
3.607.150 euro, echivalentul a 15.284.576 lei, urmează a fi distribuită creditorilor din categoria
creanţelor garantate. Valoarea de evaluare, la data propunerii planului de reorganizare, a
bunurilor asupra cărora nu sunt constituite garanții este de 280.090 euro, echivalentul a
1.186.825,35 lei. Situația valorii de lichidare a garanțiilor constituite în favoarea creditorilor
garantați se prezintă după cum urmează:

Valoare Valoare
Creanţa după
Creditor lichidare lichidare
verificare
(Euro) (Lei)

Grupa Creditorilor garantați


BRD Groupe Societe Generale SA 11.427.820,71 809.584,00 3.430.451
ING BANK NV Sucursala București 24.494.821,79 1.748.881,00 7.410.533
UNICREDIT TIRIAC BANK SA 14.767.974,21 1.048.685,00 4.443.592
TOTAL GRUPA 50.690.616,71 3.607.150,00 15.284.576

121
În ceea ce privește sumele pe care creditorii le-ar obține în ipoteza în care față de Societate s-ar
deschide procedura falimentului, se cuvine a menționa faptul că această valoare este influențaă
și de obligațiile de plată pe care Societatea le-a înregistrat față de creditorii săi, creditori care în
ipoteza falimentului ar avea înscrise creanțele lor în categoria reglementată de art. 123 pct. 3 din
Legea nr. 85/2006. Valoarea acestor creanțe va influența în mod corespunzător contravaloarea
distribuirilor față de creditorii ale căror creanțe se încadrează în categoria creanțelor bugetare
sau chirografare. Cuantumul creanțelor pe care Societatea le datorează creditorilor săi ca urmare
a desfășurării activității în cadrul perioadei de observație se ridică acum la suma de 3.161.063 lei
reprezentând datorii față de furnizorii Societății acumulate în cadrul perioadei de observație și
neachitate la această dată.
La determinarea sumelor ce urmează a le fi distribuite creditorilor în ipoteza falimentului
trebuie avut în vedere pe lângă cuantificarea creanțelor ce vor constitui obiectul înscrierii în
tabelul suplimentar de creanțe și faptul că derularea procedurii de lichidare a patrimoniului
Societății va genera cheltuieli de procedură, efectuate cu conservarea patrimoniului Societății,
organizarea și efectuarea lichidării patrimoniului, retribuția administratorului judiciar, impozite
datorate bugetului statului ce vor diminua corespunzător contravaloarea distribuirilor ce vor fi
efectuate creditorilor.
Valoarea acestor cheltuieli de procedură poate fi estimată la aproximativ 15 % din valoarea
bunurilor valorificate și se compune din retribuția administratorului judiciar (5 % din valoarea
bunurilor valorificate), contribuția datorată UNPIR în conformitate cu art. 4 din Legea nr.
85/2006 (2 % din valoarea bunurilor valorificate), cheltuieli cu transportul bunurilor Societății
din locațiile în care se află, depozitarea și manipularea acestora până la data valorificării,
cheltuieli cu titlul de daune interese pentru denunțarea contractelor de curs, salarii datorate
personalului, salarii compensatorii pentru desfacerea contractelor de muncă și alte cheltuieli
ocazionate de derularea procedurii. Valoarea estimată a cheltuielilor de procedură este de
2.469.194,28 lei.
Având în vedere faptul că cuantumul total al datoriilor acumulate de către Societate față de
creditorii săi pe durata perioadei de observație ca urmare a derulării activității curente
depășește valoarea bunurilor asupra cărora Societatea nu a constituit garanții ( estimată la
280.090 euro, echivalentul a 1.186.825,35 lei conform reevaluării efectuate), putem aprecia
faptul că în ipoteza deschiderii procedurii falimentului față de Societatea nu vor fi efectuate
distribuiri decât către creditorii ale căror creanțe se înscriu în prevederile art. 121 pct 2 și art
123 pct. 3 și nu și celorlaltor creditori chirografari.

Sumele obținute din valorificarea bunurilor neafectate de garanții urmează a fi distribuite


creanţelor salariale și creanțelor născute în perioada de observație din continuarea activității
Societății, după deducerea cheltuielilor de procedură. Situația sumelor rămase de distribuit
după deducerea cheltuililor de procedură se prezintă după cum urmează:

122
De distribuit
Cheltuieli
Valoare în ipoteza
procedura
falimentului
Valoare lichidare garanții 15.284.576 2.291.279,67 12.993.296,33
Valoare lichidare bunuri libere de
sarcini 1.186.825,35 177.914,62 1.008.910,73
TOTAL 16.471.402,05 2.469.194,28 14.002.207,06

Situația centralizată a distribuirilor ce vor fi efectuate către creditorii în ipoteza falimentului se


prezintă după cum urmează:
Creanţa după Distribuire
Creditor verificare Faliment

Creditori garantați (art. 121 alin. 2) 50.690.616,71 12.993.296,33

Creditori cu creanțe salariale (art. 123 pct.2) 26.671,00 26.671,00


Creditori cu creanțe din continuarea activității (art. 123 pct.3 ) 3.161.063 982.239,73
Creditori cu creanțe bugetare (art. 123 pct. 4) 90.712,00 0
Creditori chirografari (art. 123 pct. 7) 256.813.907,61 0
TOTAL 310.782.970,32 14.002.207,06

Situația detaliată distribuirilor ce urmează a fi efectuate în caz de faliment și prezentarea


comparativă a procentului ce urmează a fi acoperit în ipoteza aprobării planului de reorganizare
este prezentată în Anexa nr. 2 la prezentul plan.

8.5 DESCĂRCAREA DE OBLIGAȚII ȘI DE RĂSPUNDERE A DEBITORULUI

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 2 din legea nr. 85/2006 ” la data confirmării unui plan de
reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de
confirmarea planului şi cea prevăzută în plan.”

Creanțele ce urmează a se naște pe parcursul implementării planului de reorganizare urmează a


fi achitate în conformitate cu actele juridice din care acestea se nasc, potrivit prevederilor art. 64
alin. 6 din Legea nr. 85/2006

8.6 PLATA RETRIBUȚIEI ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

Retribuția administratorului judiciar are următoarea structură:

123
 Onorariul fix stabilit exclusiv pentru întocmirea planului de reorganizare: 100.000
EUR plus TVA, care se va achita imediat după confirmarea planului de reorganizare
 Onorariu lunar aprobat de adunarea creditorilor de 15.000 euro plus TVA;
 Onorariul de succes pentru implementarea planului de reorganizare în valoare de:
• 5% din valoarea creanțelor stinse prin planul de reorganizare.

Plata retribuției cuvenite administratorului judiciar va fi efectuată în lei la cursul BNR din ziua
facturării, urmând ca plata să fie efectuată în termen de 5 zile de la data facturării, fiind o
cheltuială de procedură, plătită din averea debitoarei, având în vedere natura sa juridică și
prioritatea conferită de legea nr. 85/2006.

9. CONTROLUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI

În condiţiile Secţiunii a 6 din Legea 85/2006, aplicarea planului de către societatea debitoare este
supravegheată de 3 autorităţi independente, care colaborează pentru punerea în practică a
prevederilor din cuprinsul acestuia.

Judecătorul-sindic reprezintă “forul suprem”, sub conducerea căruia se derulează întreaga


procedură. Creditorii sunt “ochiul critic” al activităţii desfăşurate în perioada de reorganizare.
Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea
pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar, întrucât din
coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate
modalităţile de intervenţie, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru şi
de aplicare a planului.

În ceea ce priveşte administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură directă cu
latura palpabilă a activităţii debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii
proceduri, conducând din punct de vedere operațional Societatea, şi având posibilitatea şi
obligaţia legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea
în practică a planului votat de creditori.

De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură debitoarei


sprijinul logistic şi faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice şi de marketing
optime.

Aşa cu am mai arătat, controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar
prin:

 Conducerea tuturor actelor, operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitoare, cuprinse în


registrul special prevăzut de art. 46 din lege;
 Informări şi rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar;
 Întocmirea şi prezentarea săptămânală de către conducerea debitoarei a previziunilor de
încasări şi plăţi pentru urmatoarea săptămâna;

124
 Sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne, şi prin prezenţa unui
reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de cate ori acest lucru este
necesar.
 Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în
conformitate cu art. 106 din Legea 85/2006.

În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a


derulării acestuia, de către factorii menţionaţi mai sus, constituie o garanţie solidă a realizarii
obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului şi menţinerea debitoarei în viaţa
comercială.

10.CONCLUZII

Apreciem faptul că scopul instituit de prevederile legii privind procedura insolvenței, și anume
acoperirea pasivului Societății nu poate fi atins într-o mai mare măsură decât prin
implementarea prezentului plan de reorganizare.

Așa cum am prezentat și în cuprinsul Planului, falimentul Societății nu reprezintă o alternativă


viabilă în vederea acoperirii pasivului Societății, cea mai mare parte a creditorilor acesteia
urmând a beneficia de distribuire de sume cu mult diminuate față de cele propuse a fi distribuite
prin planul de reorganizare. De asemenea, nu trebuie pierdute din vedere aspectele sociale pe
care le-ar implica o procedură de faliment a Societății. În acest sens, menționăm faptul că
Societatea are în prezent un număr de 506 salariați, continuarea activității Societății, chiar și în
cazul transferului tuturor bunurilor către o nouă societate asigurând menținerea locurilor de
muncă a acestora, în condițiile în care piața forței de muncă s-a restrâns datorită crizei
financiare.

Menționăm faptul că implementarea prezentului plan va avea consecințe și pe plan economic și


social, asigurând menținerea în circuitul comercial a unei afaceri viabile, restructurate atât din
punct de vedere operațional cât și financiar, un viitor contribuabil la bugetul consolidat al
statului. Continuarea afacerii Societății ca urmare a transferului tuturor bunurilor acesteia către
o nouă entitate prezintă avantajul posibilității dezvoltării acesteia de către un nou investitor,
acesta achiziționând o afacere în stare de funcționare, reorganizată atât din punct de vedere
operațional cât și din punct de vedere financiar.

Reorganizarea Societății prezintă beneficii inclusiv pentru furnizorii Societății, dintre care o
parte a acestora înscriși în tabelul definitiv al creanțelor în categoria creditorilor chirografari.
Deși prin plan nu se prevede efectuarea de distribuiri față de această categorie de creditori,
depășirea situației în care se află Societatea în prezent nu este posibilă decât prin reducerea
cuantumului acestor creanțe astfel cu se prevede prin plan (adică la valoarea pe care acești
creditori ar recupera-o în ipoteza falimentului Societății). Cu toate acestea, după implemenatarea
planului propus, creditorii Societății (în marea majoritate proprietari ai spațiilor în care

125
Societatea își desfășoară și la această dată activitate precum și furnizori de sevicii ) vor putea
avea în noua societate, căreia debitoarea îi va transfera afacerea sa, un partener viabil în vederea
derulării de raporturi comerciale și în vederea recuperării pierderilor acumulate ca urmare a
diminuării cuantumului creanțelor, partener ce va dispune de o rețea de comercializare
restructurată, bine dezvoltată acoperind piața la nivel național.

În ceea ce privește creditorii ce dețin creanțe garantate asupra societății, planul pe care înțelegem
să-l propunem asigură acoperirea creanțelor acestor creditori într-un cuantum mai ridicat decât
acestea ar fi acoperite în cazul falimentului Societății. Implementarea cu succes a prezentului
plan va reda circuitului comercial o afacere viabilă a cărei activitate va putea fi dezvoltată în
continuare de către un nou investitor, putând deveni un client al societăților bancare creditoare.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, prezentul plan de reorganizare al
Societății este propus de către administratorul judiciar și de către administratorul special al
societății.

Condițiile preliminare pentru depunerea prezentului plan de reorganizare, prevăzute expres de


art. 94 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, au fost îndeplinte.

• În acest sens, administratorul judiciar a prezentat concluziile sale cu privire la


posibilitățile de reorganizare ale Societății și și-a manifestat intenția de reorganizare a
activității acesteia pe baza unui plan. De asemenea, Societatea și-a manifestat intenția de
a-și reorganiza activitatea prin cererea de deschidere a procedurii insolvenței;

• Tabelul definitiv de creanțe a fost afișat la ușa instanței la data de 28.06.2010;

Societatea nu a făcut obiectul procedurii instituite prin prevederile Legii nr. 85/2006, și nici ale
legii nr. 64/1995, anterior deschiderii procedurii insolvenței în dosarul nr. 48482/3/2009, aflat pe
rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Comercială. Nici societatea și niciun membru al
organelor de conducere ale acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna din
infracțiunile prevăzute de art. 94 alin. 4 din Legea nr. 85/2006.

Planul de reorganizare al Societății prevede ca modalitate de reorganizare a acesteia


restructurarea operațională și continuarea activității Societății coroborată cu transmiterea tuturor
activelor acesteia către o persoană juridică înființată anterior sau ulterior confirmării planului.

Planul de reorganizare pe care îl supunem atenției judecătorului-sindic și creditorilor Societății


cuprinde perspectivele de redresare ale Societății în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii
acesteia, indică mijloacele financiare disponibile şi evoluția cererii pe piaţă faţă de oferta
societății. Măsurile de implementare a planului de reorganizare sunt prevăzute în cadrul
secțiunii a 7 a planului de reorganizare și prevăd măsuri adecvate dintre cele menționate de art.
95 alin. 6 lit. A, B, C din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Sursele de finanțare a planului de reorganizare provin din activitatea curentă a societății astfel
cum aceasta este restructurată operațional prin plan, precum și din transmiterea tuturor
activelor Societății către o nouă persoană juridică constituită anterior sau ulterior confirmării
planului de reorganizare, astfel cum este prezentat în secțiunea 7.3.4 din Plan.

126
Modalitățile de acoperire a pasivului Societății sunt prevăzute în cadrul secțiunii a 8-a a
Planului, sursele de finanțare a acestora fiind indicate în cadrul secțiunii a 7-a a planului (
Secțiunea 7.4 Previziunea fluxurilor financiar). Elementele obligatorii prevăzute de legea nr.
85/2006, precum durata de implementare a planului, programul de plată a creanțelor și indicarea
categoriilor de creanțe defavorizate, a tratamentului acestora și a prezentării comparative a
sumelor estimate ce vor fi distribuite în ipoteza falimentului sunt cuprinse în secțiunile 1.3 și 8 a
Planului.

Prezentul plan de reorganizare propune achitarea creanțelor înscrise în tabelul definitiv de


creanțe într-un cuantum cel puțin egal cu cel care ar fi achitat creditorilor în caz de faliment,
pentru anumite categori de creanțe fiind prevăzute distribuiri superioare acestei valori
(creditorii bigetari și salariați fiind achitați în integralitate în timp ce creditorilor ce dispun de
garanții constituite asupra bunurilor societății li se vor distribui sume cu mult superioare celor
obșinute în ipoteza falimentului). Având în vedere aceste considerente Planul nu prevede alte
despăgubiri ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu
valoarea estimativă ce ar putea fi primită în caz de faliment. De menționat că niciuna dintre
categorii nu va primi mai puțin decât ar fi primit în caz de faliment.

Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare sunt:

• Creanţele garantate (Art. 100, alin. 3, lit. a).


• Creanţele salariale (Art. 100, alin. 3, lit. b ).
• Creanţele bugetare (Art. 100 alin. 3, lit. c )
• Creanţele chirografare (Art 100 alin. 3 lit. e)
În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a
derulării acestuia, de către factorii menţionaţi în cuprinsul planului, constituie o garanţie solidă
a realizarii obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului asumat prin plan şi
menţinerea afacerii Flanco în viaţa comercială, motiv pentru care supunem votului Dvs.
prezentul plan de reorganizare.

Administrator judiciar
Casa de Insolvență TRANSILVANIA SPRL
Senior Partner
Andreea ANGHELOF

SC FLANCO INTERNAȚIONAL SRL


Administrator special
Adrian OLTEANU

127
ANEXA NR. 1

Programul de plată a creanțelor

Distribuiri
Creanţa după % % Distribuiri in 30 de Distribuire
verificare grupa total plan zile de la în luna VI *
Creditor confirmare
Grupa I Creanțe garantate

BRD-GROUPE SOCIETE
GENERALE SA 11,427,820.71 22.54% 3.72% 9,546,814.68 0.00 9,546,814.68
FLAMINGO COMPUTERS SA 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ING BANK NV AMTERDAM-
SUCURSALA BUCUREȘTI 24,494,821.79 48.32% 7.96% 20,463,002.54 0.00 20,463,002.54
RBS BANK ROMANIA SA 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
UNICREDIT TIRIAC BANK SA 14,767,974.21 29.13% 4.80% 12,337,182.79 0.00 12,337,182.79
TOTAL GRUPA I 50,690,616.71 100.00% 16.48% 42,347,000.00 0.00 42,347,000.00
Grupa II Creanțe salariale

Salarii neridicate * liste nominale


anexa nr. 1 26,671.00 100.00% 0.01% 26,671.00 26,671.00 0.00
TOTAL GRUPA II 26,671.00 100.00% 0.01% 26,671.00 26,671.00 0.00
Grupa III Creanțe bugetare

ANAF 29,894.00 32.95% 0.01% 29,894.00 29,894.00 0.00


Consiliul Local Piatra Neamt 480 0.53% 0.00% 480.00 480.00 0.00
DGFP ARAD 6,817.00 7.51% 0.00% 6,817.00 6,817.00 0.00
DGFP BACĂU 6,963.00 7.68% 0.00% 6,963.00 6,963.00 0.00
DGFP BRAȘOV 3,529.00 3.89% 0.00% 3,529.00 3,529.00 0.00
DGFP CARAȘ SEVERIN 11 0.01% 0.00% 11.00 11.00 0.00
DGFP CLUJ 1,135.00 1.25% 0.00% 1,135.00 1,135.00 0.00
DGFP GALAȚI 4,888.00 5.39% 0.00% 4,888.00 4,888.00 0.00
DGFP GIURGIU 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
DGFP HARGHITA 1,357.00 1.50% 0.00% 1,357.00 1,357.00 0.00
DGFP MEHEDINȚI 2,401.00 2.65% 0.00% 2,401.00 2,401.00 0.00
DGFP MUREȘ 6,504.00 7.17% 0.00% 6,504.00 6,504.00 0.00
DGFP NEAMȚ 3,282.00 3.62% 0.00% 3,282.00 3,282.00 0.00
DGFP OLT 1,501.00 1.65% 0.00% 1,501.00 1,501.00 0.00
DGFP SUCEAVA 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
DGFP TELEORMAN 767 0.85% 0.00% 767.00 767.00 0.00

128
DGFP TULCEA 854 0.94% 0.00% 854.00 854.00 0.00
DGFP VASLUI 2,012.00 2.22% 0.00% 2,012.00 2,012.00 0.00
DGFP DOLJ 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
DGFP COVASNA 2,152.00 2.37% 0.00% 2,152.00 2,152.00 0.00
DGFP PRAHOVA 7,698.00 8.49% 0.00% 7,698.00 7,698.00 0.00
DITL Sector 1 5,000.00 5.51% 0.00% 5,000.00 5,000.00 0.00
DGFP VÂLCEA 2,679.00 2.95% 0.00% 2,679.00 2,679.00 0.00
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
GALAȚI 788 0.87% 0.00% 788.00 788.00 0.00
TOTAL GRUPA III 90,712.00 100.00% 0.03% 90,712.00 90,712.00 0.00
Grupa IV Creanțe chirografare

CEZ VÂNZARE SA 7,537.16 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00


E.ON GAZ ROMANIA SA 8,136.97 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ELECTRICA FURNIZARE
MUNTENIS NORD SA -
AGENTIA GALATI 7,503.20 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
Electrica Furnizare Transilvania
Sud SA 142.24 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA 7,843.30 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ENEL ENERGIE SA 1,258.29 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
FFEE BAIA MARE 6,119.98 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
FFEE ELECTRICA FURNIZARE
TRANSILVANIA SUD SA-
AGENŢIA MIERCUREA CIUC 152.69 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
FFEE ELECTRICA FURNIZARE
TRANSILVANIA SUD SA -
AGENTIA DE FURNIZARE A
ENERGIEI ELECTRICE ALBA 930.71 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA
SA 4,890.95 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
BRD-GROUPE SOCIETE
GENERALE SA 13,904,537.86 5.41% 4.52% 0.00 0.00 0.00
ING BANK NV AMTERDAM-
SUCURSALA BUCUREȘTI 49,075,349.21 19.11% 15.96% 0.00 0.00 0.00

RBS BANK ROMANIA SA 153,113.87 0.06% 0.05% 0.00 0.00 0.00


UNICREDIT TIRIAC BANK SA 28,401,451.42 11.06% 9.24% 0.00 0.00 0.00
ADV AUTO POWER &
TEHNOLOGY SRL 55,612.15 0.02% 0.02% 0.00 0.00 0.00
OLIMPIQ MEDIA SRL 18,448.63 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
RCS&RDS SRL 22,473.54 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
LIVOLI IMPEX 94 SRL 1,368.50 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
IGO SA 332.34 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
94 CSA SRL 1,769,930.15 0.69% 0.58% 0.00 0.00 0.00
ACA SRL SLATINA 13,792.72 0.01% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ACOMIN SA 21,946.28 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
ADATTI PROD COM IMPEX SRL 64,234.63 0.03% 0.02% 0.00 0.00 0.00
ADD CARGO SRL 501,896.63 0.20% 0.16% 0.00 0.00 0.00
ALIMON SA ONEŞTI 37,894.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00

129
ANNONA IMPEX SRL 3,570.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
APA PLUS 97 SRL 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ARA PROMOTION SRL 34,094.17 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
ARENA CITY CENTER SRL 255,274.33 0.10% 0.08% 0.00 0.00 0.00
ARMONIA CENTER ARAD SRL 3,820,495.07 1.49% 1.24% 0.00 0.00 0.00
AROBS TRANSILVANIA
SOFTWARE SRL 20,935.40 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
ART BAU INTERNATIONAL SRL 568,850.60 0.22% 0.18% 0.00 0.00 0.00
ASCENSORUL 04 SRL 952 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
AUDIO VISUAL ROMANIA SRL 801,322.73 0.31% 0.26% 0.00 0.00 0.00
AUTO MITCONY COM SRL 3,118.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
BAROC COMEXIM SRL 1,332.80 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
BEL ROM TREI SRL 92,751.12 0.04% 0.03% 0.00 0.00 0.00
BIGDYCOM SRL 2,975.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
BR REAL FRIENDS SRL 631,590.55 0.25% 0.21% 0.00 0.00 0.00
BRADUL SRL 15,252.56 0.01% 0.00% 0.00 0.00 0.00
CANDY HOOVER ROMANIA
SRL 1,867,450.66 0.73% 0.61% 0.00 0.00 0.00
CARREFOUR ROMANIA SA 232,571.09 0.09% 0.08% 0.00 0.00 0.00
CENTRAL SA 29,767.36 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
CETELEM IFN SA 13,359,401.08 5.20% 4.34% 0.00 0.00 0.00
COMAT SA 3,084.48 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
COMIXT SA 8,124.35 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
COMPACT MOTOR SRL 431,844.17 0.17% 0.14% 0.00 0.00 0.00
COMPANIA DE FACTORING
IFN SA 73,949.40 0.03% 0.02% 0.00 0.00 0.00
CONCEPT FLOOR ROM SRL 35,918.76 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
CP ROM OIL 29,233.97 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
DANMAR AUTO CLUB SRL 200 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
DAVIDADO AGRICOLA SRL 40,794.80 0.02% 0.01% 0.00 0.00 0.00
DELOITTE AUDIT SRL 39,989.82 0.02% 0.01% 0.00 0.00 0.00
DELTA CONCEPT TRADING
SRL 88,218.90 0.03% 0.03% 0.00 0.00 0.00
DESPEC ROMANIA SRL 804,098.17 0.31% 0.26% 0.00 0.00 0.00
DOMUS MEX SRL 308,324.24 0.12% 0.10% 0.00 0.00 0.00
EDITURA INTACT SRL 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
EDITURA LITERE INTERN 9,926.72 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ELGEKA FEREFELIS ROMÂNIA
SA 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ELSECO GROUP SRL 81,853.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00 0.00
ELENIS SRL 2,406.59 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
EMPIRE FILM SRL BUC 31,596.05 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
FACTOR INDUSTRIES SRL 5,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
FLAMINGO COMPUTERS SA 5,904,963.44 2.30% 1.92% 0.00 0.00 0.00
FLAMINGO INTERNATIONAL
SA 110,673,268.93 43.09% 35.99% 0.00 0.00 0.00
FOCUS SAT ROMANIA SRL 543,590.70 0.21% 0.18% 0.00 0.00 0.00
G4S SECURITY SERVICES SRL 7,319.54 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00

130
GABRIEL VASILE 8,469.40 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
GALERICOM SRL 174,314.42 0.07% 0.06% 0.00 0.00 0.00
GD MASINI DE RIDICAT SRL 10,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
GENERALCOM SA 124,765.61 0.05% 0.04% 0.00 0.00 0.00
GFA SECURITATE SRL 5,320.23 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
GOTIC MEDIA SRL 12,884.42 0.01% 0.00% 0.00 0.00 0.00
GRUP TRANSILVAE SRL 2,881.31 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN
SRL 169,904.00 0.07% 0.06% 0.00 0.00 0.00
HAMA DISTRIBUTION
ROMANIA SRL 939,165.37 0.37% 0.31% 0.00 0.00 0.00
I.D. REAL ESTATE SA 101,908.95 0.04% 0.03% 0.00 0.00 0.00
IDEAL CASA DESIGN SRL 548,383.22 0.21% 0.18% 0.00 0.00 0.00
INCAF SA 8,348.74 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ING BANK NV AMSTERDAM -
SUCURSALA BUCUREŞTI PRIN
CAB.AV.AMARIAN DINU (DLA
PIPER) 544,483.58 0.21% 0.18% 0.00 0.00 0.00
INTEGRATED ROMANIAN
INFORMATION SYSTEMS SA 10,222.98 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
INTERBRANDS
MARKETING&DISTRIBUTION
SA 299,140.60 0.12% 0.10% 0.00 0.00 0.00
INTERCLASS ELECTRONICS 29,752.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
INTERCORA SRL 1,113,516.18 0.43% 0.36% 0.00 0.00 0.00
IRON MOUNTAIN SRL 13,643.79 0.01% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ÎNFRĂȚIREA SCM 4,169.43 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
JIUL SHOPPING CENTER 27,424.28 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
LA FANTANA SRL 6,406.93 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
LITOMARKET SRL 19,671.41 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
M&N ITALY TRADING SRL 83,670.27 0.03% 0.03% 0.00 0.00 0.00
MACROMEX SRL 1,811.80 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
MARCOM PROD PREST SRL 5,836.18 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
MARKET IMPACT SRL 8,806.29 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
MATINEU SRL 6,069.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
MATRIX INVESTMENTS SA 230,944.02 0.09% 0.08% 0.00 0.00 0.00
MAX MEDIA SRL 6,472.67 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
MEDIA GROUP SERVICES INT.
SRL 21,998.83 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
MERCUREAL SRL 87,481.30 0.03% 0.03% 0.00 0.00 0.00
METEX BIG SA GALATI 317,115.93 0.12% 0.10% 0.00 0.00 0.00
MGV DISTRI0HIPER SA 177,672.85 0.07% 0.06% 0.00 0.00 0.00
MINDSHARE MEDIA SRL 8,444,233.06 3.29% 2.75% 0.00 0.00 0.00
MINEX COM SRL 24,678.10 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
MOLDOVA SA VASLUI 24,569.09 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
MONOPOLY MEDIA SRL 25,007.88 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
MSA ADVERTISING SRL 112,301.14 0.04% 0.04% 0.00 0.00 0.00
NEFITON SRL 91,001.00 0.04% 0.03% 0.00 0.00 0.00
NEPI BUCHAREST ONE SRL 867,815.13 0.34% 0.28% 0.00 0.00 0.00

131
NERA SHOPPING CENTER SA 5,593.92 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
NEXT GENERATION DESIGN
SRL 9,320.79 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
NOVENSYS SERVICES SRL 28,430.25 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
ODEON CINEPLEX SRL 222,540.98 0.09% 0.07% 0.00 0.00 0.00
OLIMP SA 3,889.03 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
OMCRO SRL 743.6 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ORANGE ROMÂNIA SA 4,707.53 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
PALTINUL SA 4,122.96 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
PEGGY PRODUCTION SRL 15,927.19 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
PIRITEX SA 12,431.13 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
PLANET MEDIA SRL 15,479.19 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
PLEXIROM SRL 3,269.10 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
POLARIS M.HOLDING SRL 506.09 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
POLISERV SRL 10,173.27 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
PRIVATE SECURITY GRUP
COMPANY SRL 127,434.18 0.05% 0.04% 0.00 0.00 0.00
PRO VIDEO SRL CU SEDIULA
LES 67,601.71 0.03% 0.02% 0.00 0.00 0.00
PROLAD SRL 120,335.34 0.05% 0.04% 0.00 0.00 0.00
R.A.TERMOFICARE CRAIOVA 925.19 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
REALITATEA MEDIA SA 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
RED PROJECT THREE SRL 137,240.10 0.05% 0.04% 0.00 0.00 0.00
RENTAFI SRL 99,143.73 0.04% 0.03% 0.00 0.00 0.00
RER ECOLOGIC SERVICE
BUCUREȘTI REBU 2,821.70 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
RER ECOLOGIC SERVICE
BUZĂU 350.69 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 177.79 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
RMRT MAG SA BUCURESTI 87,868.30 0.03% 0.03% 0.00 0.00 0.00
ROMANEL INTERNATIONAL
GROUP SA 899,658.57 0.35% 0.29% 0.00 0.00 0.00
ROMARTA SRL BUCURESTI 552,570.78 0.22% 0.18% 0.00 0.00 0.00
ROMPRIX EXIM SRL 1,381.26 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 27,475.91 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
ROMTELECOM SA 18,625.69 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
S.R.C.C. RENTCOM SRL 284,334.07 0.11% 0.09% 0.00 0.00 0.00
SAFO PROD SA 83,655.66 0.03% 0.03% 0.00 0.00 0.00
SANADOR SRL 23,245.12 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
SAV COM 97 48,286.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00 0.00
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL
GALAȚI 4,067.86 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
SGS ROMÂNIA SA 105,662.56 0.04% 0.03% 0.00 0.00 0.00
SINGER APPLIANCES SRL 1,033,939.14 0.40% 0.34% 0.00 0.00 0.00
SPRINTER 2000 SA 6,120.88 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
STAR PRINT TRADE CO SRL 85,506.44 0.03% 0.03% 0.00 0.00 0.00
STUDIO CASA SRL 18,254.86 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
SUCEAVA SHOPPING CITY 9,140.89 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00

132
TELETON SRL 21,327.60 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
TELEZIMEX RETAIL SRL 123,783.96 0.05% 0.04% 0.00 0.00 0.00
TERRA RO SRL SIBIU 168,392.32 0.07% 0.05% 0.00 0.00 0.00
TIME4U SRL 42,656.76 0.02% 0.01% 0.00 0.00 0.00
TIMIS SA 48,409.44 0.02% 0.02% 0.00 0.00 0.00
TINO MOB SRL 49,461.65 0.02% 0.02% 0.00 0.00 0.00
TRANSILVANIA GENERAL
IMPORT EXPORT SRL 34,606.79 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
TREND IMPORT EXPORT SRL 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
TULCO SA 3,483.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
ULPIA SA 2,470.70 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
UNIREA SHOPPING CENTER SA 91,106.72 0.04% 0.03% 0.00 0.00 0.00
UNITED PRINT SRL 258,552.44 0.10% 0.08% 0.00 0.00 0.00
UNIUNEA PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME DIN
ROMANIA 86,142.91 0.03% 0.03% 0.00 0.00 0.00
UNIVERS SA RÂMNICU
VÂLCEA 11,781.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
UPC ROMANIA SRL 322.23 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
URBAN SA 329.47 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
URBIS SA 1,014.23 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
UTI SECURITY & FIRE
SOLUTIONS SA 128,824.77 0.05% 0.04% 0.00 0.00 0.00
VARTA RAYOVAC
REMINGTON SRL 946,440.73 0.37% 0.31% 0.00 0.00 0.00
VERIPROD SRL 101,536.78 0.04% 0.03% 0.00 0.00 0.00
VEST ADVERTISING PREMIUM
CENTER SRL 34,188.55 0.01% 0.01% 0.00 0.00 0.00
VICTORIA INVEST ROMÂNIA
SRL 276,039.78 0.11% 0.09% 0.00 0.00 0.00
VITACOM ELECTRONICS SRL 65,940.00 0.03% 0.02% 0.00 0.00 0.00
WHIRLPOOL ROMANIA SRL 89,604.92 0.03% 0.03% 0.00 0.00 0.00
WIN MAGAZIN SA 239,001.39 0.09% 0.08% 0.00 0.00 0.00
WINI IMOBILI SA 59,274.96 0.02% 0.02% 0.00 0.00 0.00
WINMARKT SINAIA SA 71,609.16 0.03% 0.02% 0.00 0.00 0.00
CENTRUL ROMÂN PENTRU
ADMINISTRAREA
DREPTURILOR ARTIŞTILOR
INTERPREŢI-CREDIDAM 10,076.54 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL GRUPA IV 256,813,907.61 100.00% 83.48% 0.00 0.00 0.00
TOTAL TABEL DEFINITIV 307,621,907.32 100.00% 42,464,383.00 117,383.00 42,347,000.00
*Distribuirea se va efectua în ultima lună de implementare a planului, a șasea lună calendaristică de la data confirmării
planului.

Administrator judiciar
Casa de Insolvență TRANSILVANIA SPRL
Senior Partner
Andreea ANGHELOF

133
Administrator special
Adrian OLTEANU

ANEXA NR. 2

Prezentarea comparativă a sumelor ce urmează a fi distribuite


creditorilor în ipoteza falimentului

Creanţa după % % Distribuiri Distribuire


Creditor verificare grupa total Plan Faliment
Grupa I Creanțe garantate

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA 11.427.820,71 22,54% 3,72% 9.546.814,68 2.929.241,55


FLAMINGO COMPUTERS SA 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
ING BANK NV AMTERDAM-SUCURSALA
BUCUREȘTI 24.494.821,79 48,32% 7,96% 20.463.002,54 6.278.646,79
RBS BANK ROMANIA SA 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
UNICREDIT TIRIAC BANK SA 14.767.974,21 29,13% 4,80% 12.337.182,79 3.785.407,98
TOTAL GRUPA I 50.690.616,71 100,00% 16,48% 42.347.000,00 12.983.296,33
Grupa II Creanțe salariale

Salarii neridicate * liste nominale anexa nr. 1 26.671,00 100,00% 0,01% 26.671,00 26.671,00
TOTAL GRUPA II 26.671,00 100,00% 0,01% 26.671,00 26.671,00
Grupa III Creanțe chirografare născute din continuarea activității

Datorii față de furnizori din continuarea


activității 3.161.063,00 100,00% 1,02% 982.239.73
TOTAL GRUPA III 3.161.063,00 100,00% 1,02% 982.239,73
Grupa III Creanțe bugetare

ANAF 29.894,00 32,95% 0,01% 29.894,00 0,00


Consiliul Local Piatra Neamt 480 0,53% 0,00% 480,00 0,00
DGFP ARAD 6.817,00 7,51% 0,00% 6.817,00 0,00
DGFP BACĂU 6.963,00 7,68% 0,00% 6.963,00 0,00
DGFP BRAȘOV 3.529,00 3,89% 0,00% 3.529,00 0,00
DGFP CARAȘ SEVERIN 11 0,01% 0,00% 11,00 0,00
DGFP CLUJ 1.135,00 1,25% 0,00% 1.135,00 0,00
DGFP GALAȚI 4.888,00 5,39% 0,00% 4.888,00 0,00
DGFP GIURGIU 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
DGFP HARGHITA 1.357,00 1,50% 0,00% 1.357,00 0,00

134
DGFP MEHEDINȚI 2.401,00 2,65% 0,00% 2.401,00 0,00
DGFP MUREȘ 6.504,00 7,17% 0,00% 6.504,00 0,00
DGFP NEAMȚ 3.282,00 3,62% 0,00% 3.282,00 0,00
DGFP OLT 1.501,00 1,65% 0,00% 1.501,00 0,00
DGFP SUCEAVA 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
DGFP TELEORMAN 767 0,85% 0,00% 767,00 0,00
DGFP TULCEA 854 0,94% 0,00% 854,00 0,00
DGFP VASLUI 2.012,00 2,22% 0,00% 2.012,00 0,00
DGFP DOLJ 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
DGFP COVASNA 2.152,00 2,37% 0,00% 2.152,00 0,00
DGFP PRAHOVA 7.698,00 8,49% 0,00% 7.698,00 0,00
DITL Sector 1 5.000,00 5,51% 0,00% 5.000,00 0,00
DGFP VÂLCEA 2.679,00 2,95% 0,00% 2.679,00 0,00
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI 788 0,87% 0,00% 788,00 0,00
TOTAL GRUPA III 90.712,00 100,00% 0,03% 90.712,00 0,00
Grupa IV Creanțe chirografare

CEZ VÂNZARE SA 7.537,16 0,00% 0,00% 0,00 0,00


E.ON GAZ ROMANIA SA 8.136,97 0,00% 0,00% 0,00 0,00
ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIS NORD
SA - AGENTIA GALATI 7.503,20 0,00% 0,00% 0,00 0,00
Electrica Furnizare Transilvania Sud SA 142,24 0,00% 0,00% 0,00 0,00
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA 7.843,30 0,00% 0,00% 0,00 0,00
ENEL ENERGIE SA 1.258,29 0,00% 0,00% 0,00 0,00
FFEE BAIA MARE 6.119,98 0,00% 0,00% 0,00 0,00
FFEE ELECTRICA FURNIZARE
TRANSILVANIA SUD SA- AGENŢIA
MIERCUREA CIUC 152,69 0,00% 0,00% 0,00 0,00

FFEE ELECTRICA FURNIZARE


TRANSILVANIA SUD SA - AGENTIA DE
FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ALBA 930,71 0,00% 0,00% 0,00 0,00
GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA 4.890,95 0,00% 0,00% 0,00 0,00
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA 13.904.537,86 5,41% 4,52% 0,00 0,00
ING BANK NV AMTERDAM-SUCURSALA
BUCUREȘTI 49.075.349,21 19,11% 15,96% 0,00 0,00

RBS BANK ROMANIA SA 153.113,87 0,06% 0,05% 0,00 0,00


UNICREDIT TIRIAC BANK SA 28.401.451,42 11,06% 9,24% 0,00 0,00
ADV AUTO POWER & TEHNOLOGY SRL 55.612,15 0,02% 0,02% 0,00 0,00
OLIMPIQ MEDIA SRL 18.448,63 0,01% 0,01% 0,00 0,00
RCS&RDS SRL 22.473,54 0,01% 0,01% 0,00 0,00
LIVOLI IMPEX 94 SRL 1.368,50 0,00% 0,00% 0,00 0,00
IGO SA 332,34 0,00% 0,00% 0,00 0,00

135
94 CSA SRL 1.769.930,15 0,69% 0,58% 0,00 0,00
ACA SRL SLATINA 13.792,72 0,01% 0,00% 0,00 0,00
ACOMIN SA 21.946,28 0,01% 0,01% 0,00 0,00
ADATTI PROD COM IMPEX SRL 64.234,63 0,03% 0,02% 0,00 0,00
ADD CARGO SRL 501.896,63 0,20% 0,16% 0,00 0,00
ALIMON SA ONEŞTI 37.894,00 0,01% 0,01% 0,00 0,00
ANNONA IMPEX SRL 3.570,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
APA PLUS 97 SRL 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
ARA PROMOTION SRL 34.094,17 0,01% 0,01% 0,00 0,00
ARENA CITY CENTER SRL 255.274,33 0,10% 0,08% 0,00 0,00
ARMONIA CENTER ARAD SRL 3.820.495,07 1,49% 1,24% 0,00 0,00
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SRL 20.935,40 0,01% 0,01% 0,00 0,00
ART BAU INTERNATIONAL SRL 568.850,60 0,22% 0,18% 0,00 0,00
ASCENSORUL 04 SRL 952 0,00% 0,00% 0,00 0,00
AUDIO VISUAL ROMANIA SRL 801.322,73 0,31% 0,26% 0,00 0,00
AUTO MITCONY COM SRL 3.118,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
BAROC COMEXIM SRL 1.332,80 0,00% 0,00% 0,00 0,00
BEL ROM TREI SRL 92.751,12 0,04% 0,03% 0,00 0,00
BIGDYCOM SRL 2.975,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
BR REAL FRIENDS SRL 631.590,55 0,25% 0,21% 0,00 0,00
BRADUL SRL 15.252,56 0,01% 0,00% 0,00 0,00
CANDY HOOVER ROMANIA SRL 1.867.450,66 0,73% 0,61% 0,00 0,00
CARREFOUR ROMANIA SA 232.571,09 0,09% 0,08% 0,00 0,00
CENTRAL SA 29.767,36 0,01% 0,01% 0,00 0,00
CETELEM IFN SA 13.359.401,08 5,20% 4,34% 0,00 0,00
COMAT SA 3.084,48 0,00% 0,00% 0,00 0,00
COMIXT SA 8.124,35 0,00% 0,00% 0,00 0,00
COMPACT MOTOR SRL 431.844,17 0,17% 0,14% 0,00 0,00
COMPANIA DE FACTORING IFN SA 73.949,40 0,03% 0,02% 0,00 0,00
CONCEPT FLOOR ROM SRL 35.918,76 0,01% 0,01% 0,00 0,00
CP ROM OIL 29.233,97 0,01% 0,01% 0,00 0,00
DANMAR AUTO CLUB SRL 200 0,00% 0,00% 0,00 0,00
DAVIDADO AGRICOLA SRL 40.794,80 0,02% 0,01% 0,00 0,00
DELOITTE AUDIT SRL 39.989,82 0,02% 0,01% 0,00 0,00
DELTA CONCEPT TRADING SRL 88.218,90 0,03% 0,03% 0,00 0,00
DESPEC ROMANIA SRL 804.098,17 0,31% 0,26% 0,00 0,00
DOMUS MEX SRL 308.324,24 0,12% 0,10% 0,00 0,00
EDITURA INTACT SRL 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
EDITURA LITERE INTERN 9.926,72 0,00% 0,00% 0,00 0,00
ELGEKA FEREFELIS ROMÂNIA SA 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
ELSECO GROUP SRL 81.853,00 0,03% 0,03% 0,00 0,00

136
ELENIS SRL 2.406,59 0,00% 0,00% 0,00 0,00
EMPIRE FILM SRL BUC 31.596,05 0,01% 0,01% 0,00 0,00
FACTOR INDUSTRIES SRL 5.000,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
FLAMINGO COMPUTERS SA 5.904.963,44 2,30% 1,92% 0,00 0,00
FLAMINGO INTERNATIONAL SA 110.673.268,93 43,09% 35,99% 0,00 0,00
FOCUS SAT ROMANIA SRL 543.590,70 0,21% 0,18% 0,00 0,00
G4S SECURITY SERVICES SRL 7.319,54 0,00% 0,00% 0,00 0,00
GABRIEL VASILE 8.469,40 0,00% 0,00% 0,00 0,00
GALERICOM SRL 174.314,42 0,07% 0,06% 0,00 0,00
GD MASINI DE RIDICAT SRL 10.000,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
GENERALCOM SA 124.765,61 0,05% 0,04% 0,00 0,00
GFA SECURITATE SRL 5.320,23 0,00% 0,00% 0,00 0,00
GOTIC MEDIA SRL 12.884,42 0,01% 0,00% 0,00 0,00
GRUP TRANSILVAE SRL 2.881,31 0,00% 0,00% 0,00 0,00
GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN SRL 169.904,00 0,07% 0,06% 0,00 0,00
HAMA DISTRIBUTION ROMANIA SRL 939.165,37 0,37% 0,31% 0,00 0,00
I.D. REAL ESTATE SA 101.908,95 0,04% 0,03% 0,00 0,00
IDEAL CASA DESIGN SRL 548.383,22 0,21% 0,18% 0,00 0,00
INCAF SA 8.348,74 0,00% 0,00% 0,00 0,00

ING BANK NV AMSTERDAM 544.483,58 0,21% 0,18% 0,00 0,00


INTEGRATED ROMANIAN INFORMATION
SYSTEMS SA 10.222,98 0,00% 0,00% 0,00 0,00
INTERBRANDS
MARKETING&DISTRIBUTION SA 299.140,60 0,12% 0,10% 0,00 0,00
INTERCLASS ELECTRONICS 29.752,00 0,01% 0,01% 0,00 0,00
INTERCORA SRL 1.113.516,18 0,43% 0,36% 0,00 0,00
IRON MOUNTAIN SRL 13.643,79 0,01% 0,00% 0,00 0,00
ÎNFRĂȚIREA SCM 4.169,43 0,00% 0,00% 0,00 0,00
JIUL SHOPPING CENTER 27.424,28 0,01% 0,01% 0,00 0,00
LA FANTANA SRL 6.406,93 0,00% 0,00% 0,00 0,00
LITOMARKET SRL 19.671,41 0,01% 0,01% 0,00 0,00
M&N ITALY TRADING SRL 83.670,27 0,03% 0,03% 0,00 0,00
MACROMEX SRL 1.811,80 0,00% 0,00% 0,00 0,00
MARCOM PROD PREST SRL 5.836,18 0,00% 0,00% 0,00 0,00
MARKET IMPACT SRL 8.806,29 0,00% 0,00% 0,00 0,00
MATINEU SRL 6.069,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
MATRIX INVESTMENTS SA 230.944,02 0,09% 0,08% 0,00 0,00
MAX MEDIA SRL 6.472,67 0,00% 0,00% 0,00 0,00
MEDIA GROUP SERVICES INT. SRL 21.998,83 0,01% 0,01% 0,00 0,00
MERCUREAL SRL 87.481,30 0,03% 0,03% 0,00 0,00
METEX BIG SA GALATI 317.115,93 0,12% 0,10% 0,00 0,00
MGV DISTRI0HIPER SA 177.672,85 0,07% 0,06% 0,00 0,00

137
MINDSHARE MEDIA SRL 8.444.233,06 3,29% 2,75% 0,00 0,00
MINEX COM SRL 24.678,10 0,01% 0,01% 0,00 0,00
MOLDOVA SA VASLUI 24.569,09 0,01% 0,01% 0,00 0,00
MONOPOLY MEDIA SRL 25.007,88 0,01% 0,01% 0,00 0,00
MSA ADVERTISING SRL 112.301,14 0,04% 0,04% 0,00 0,00
NEFITON SRL 91.001,00 0,04% 0,03% 0,00 0,00
NEPI BUCHAREST ONE SRL 867.815,13 0,34% 0,28% 0,00 0,00
NERA SHOPPING CENTER SA 5.593,92 0,00% 0,00% 0,00 0,00
NEXT GENERATION DESIGN SRL 9.320,79 0,00% 0,00% 0,00 0,00
NOVENSYS SERVICES SRL 28.430,25 0,01% 0,01% 0,00 0,00
ODEON CINEPLEX SRL 222.540,98 0,09% 0,07% 0,00 0,00
OLIMP SA 3.889,03 0,00% 0,00% 0,00 0,00
OMCRO SRL 743,6 0,00% 0,00% 0,00 0,00
ORANGE ROMÂNIA SA 4.707,53 0,00% 0,00% 0,00 0,00
PALTINUL SA 4.122,96 0,00% 0,00% 0,00 0,00
PEGGY PRODUCTION SRL 15.927,19 0,01% 0,01% 0,00 0,00
PIRITEX SA 12.431,13 0,00% 0,00% 0,00 0,00
PLANET MEDIA SRL 15.479,19 0,01% 0,01% 0,00 0,00
PLEXIROM SRL 3.269,10 0,00% 0,00% 0,00 0,00
POLARIS M.HOLDING SRL 506,09 0,00% 0,00% 0,00 0,00
POLISERV SRL 10.173,27 0,00% 0,00% 0,00 0,00
PRIVATE SECURITY GRUP COMPANY SRL 127.434,18 0,05% 0,04% 0,00 0,00
PRO VIDEO SRL CU SEDIULA LES 67.601,71 0,03% 0,02% 0,00 0,00
PROLAD SRL 120.335,34 0,05% 0,04% 0,00 0,00
R.A.TERMOFICARE CRAIOVA 925,19 0,00% 0,00% 0,00 0,00
REALITATEA MEDIA SA 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
RED PROJECT THREE SRL 137.240,10 0,05% 0,04% 0,00 0,00
RENTAFI SRL 99.143,73 0,04% 0,03% 0,00 0,00
RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU 2.821,70 0,00% 0,00% 0,00 0,00
RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU 350,69 0,00% 0,00% 0,00 0,00
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 177,79 0,00% 0,00% 0,00 0,00
RMRT MAG SA BUCURESTI 87.868,30 0,03% 0,03% 0,00 0,00
ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA 899.658,57 0,35% 0,29% 0,00 0,00
ROMARTA SRL BUCURESTI 552.570,78 0,22% 0,18% 0,00 0,00
ROMPRIX EXIM SRL 1.381,26 0,00% 0,00% 0,00 0,00
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 27.475,91 0,01% 0,01% 0,00 0,00
ROMTELECOM SA 18.625,69 0,01% 0,01% 0,00 0,00
S.R.C.C. RENTCOM SRL 284.334,07 0,11% 0,09% 0,00 0,00
SAFO PROD SA 83.655,66 0,03% 0,03% 0,00 0,00
SANADOR SRL 23.245,12 0,01% 0,01% 0,00 0,00
SAV COM 97 48.286,00 0,02% 0,02% 0,00 0,00

138
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI 4.067,86 0,00% 0,00% 0,00 0,00
SGS ROMÂNIA SA 105.662,56 0,04% 0,03% 0,00 0,00
SINGER APPLIANCES SRL 1.033.939,14 0,40% 0,34% 0,00 0,00
SPRINTER 2000 SA 6.120,88 0,00% 0,00% 0,00 0,00
STAR PRINT TRADE CO SRL 85.506,44 0,03% 0,03% 0,00 0,00
STUDIO CASA SRL 18.254,86 0,01% 0,01% 0,00 0,00
SUCEAVA SHOPPING CITY 9.140,89 0,00% 0,00% 0,00 0,00
TELETON SRL 21.327,60 0,01% 0,01% 0,00 0,00
TELEZIMEX RETAIL SRL 123.783,96 0,05% 0,04% 0,00 0,00
TERRA RO SRL SIBIU 168.392,32 0,07% 0,05% 0,00 0,00
TIME4U SRL 42.656,76 0,02% 0,01% 0,00 0,00
TIMIS SA 48.409,44 0,02% 0,02% 0,00 0,00
TINO MOB SRL 49.461,65 0,02% 0,02% 0,00 0,00
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT
SRL 34.606,79 0,01% 0,01% 0,00 0,00
TREND IMPORT EXPORT SRL 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
TULCO SA 3.483,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
ULPIA SA 2.470,70 0,00% 0,00% 0,00 0,00
UNIREA SHOPPING CENTER SA 91.106,72 0,04% 0,03% 0,00 0,00
UNITED PRINT SRL 258.552,44 0,10% 0,08% 0,00 0,00
UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE
FONOGRAME DIN ROMANIA 86.142,91 0,03% 0,03% 0,00 0,00
UNIVERS SA RÂMNICU VÂLCEA 11.781,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
UPC ROMANIA SRL 322,23 0,00% 0,00% 0,00 0,00
URBAN SA 329,47 0,00% 0,00% 0,00 0,00
URBIS SA 1.014,23 0,00% 0,00% 0,00 0,00
UTI SECURITY & FIRE SOLUTIONS SA 128.824,77 0,05% 0,04% 0,00 0,00
VARTA RAYOVAC REMINGTON SRL 946.440,73 0,37% 0,31% 0,00 0,00
VERIPROD SRL 101.536,78 0,04% 0,03% 0,00 0,00
VEST ADVERTISING PREMIUM CENTER SRL 34.188,55 0,01% 0,01% 0,00 0,00
VICTORIA INVEST ROMÂNIA SRL 276.039,78 0,11% 0,09% 0,00 0,00
VITACOM ELECTRONICS SRL 65.940,00 0,03% 0,02% 0,00 0,00
WHIRLPOOL ROMANIA SRL 89.604,92 0,03% 0,03% 0,00 0,00
WIN MAGAZIN SA 239.001,39 0,09% 0,08% 0,00 0,00
WINI IMOBILI SA 59.274,96 0,02% 0,02% 0,00 0,00
WINMARKT SINAIA SA 71.609,16 0,03% 0,02% 0,00 0,00

CENTRUL ROMÂN PENTRU


ADMINISTRAREA DREPTURILOR
ARTIŞTILOR INTERPREŢI-CREDIDAM 10.076,54 0,00% 0,00% 0,00 0,00
TOTAL GRUPA IV 256.813.907,61 100,00% 83,48% 0,00 0,00
TOTAL TABEL PRELIMINAR 310.782.970,32 100,00% 42.464.383,00 14.002.207,06

139
Administrator judiciar
Casa de Insolvență TRANSILVANIA SPRL
Senior Partner
Andreea ANGHELOF

Administrator Special
Adrian OLTEANU

ANEXA NR. 3

TABELUL DEFINITIV AL CREDITORILOR

Creanţa după % %
Creditor Creanţa depusă
verificare grupa total
Grupa I Creanțe garantate
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA 25.397.968,40 11.427.820,71 22,54% 3,71%
FLAMINGO COMPUTERS SA 157.880.111,07 0,00 0,00% 0,00%
ING BANK NV AMTERDAM-SUCURSALA
73.570.171,00 24.494.821,79 48,32% 7,96%
BUCUREȘTI
RBS BANK ROMANIA SA 153.113,87 0,00 0,00% 0,00%
UNICREDIT TIRIAC BANK SA 43.636.591,10 14.767.974,21 29,13% 4,80%
TOTAL GRUPA I 300.637.955,44 50.690.616,71 100,00% 16,48%

Grupa II Creanțe salariale


Salarii neridicate * liste nominale anexa nr. 1 26.671,00 26.671,00 100,00% 0,01%
TOTAL GRUPA II 26.671,00 26.671,00 100,00% 0,01%
Grupa III Creanțe bugetare
ANAF 29.894,00 29.894,00 32,95% 0,01%
Consiliul Local Piatra Neamt 480,00 480,00 0,53% 0,00%
DGFP ARAD 6.817,00 6.817,00 7,51% 0,00%
DGFP BACĂU 6.963,00 6.963,00 7,68% 0,00%
DGFP BRAȘOV 3.529,00 3.529,00 3,89% 0,00%
DGFP CARAȘ SEVERIN 11,00 11,00 0,01% 0,00%
DGFP CLUJ 1.135,00 1.135,00 1,25% 0,00%
DGFP GALAȚI 4.888,00 4.888,00 5,39% 0,00%
DGFP GIURGIU 943,00 0,00 0,00% 0,00%
DGFP HARGHITA 1.357,00 1.357,00 1,50% 0,00%
DGFP MEHEDINȚI 2.401,00 2.401,00 2,65% 0,00%
DGFP MUREȘ 6.504,00 6.504,00 7,17% 0,00%
DGFP NEAMȚ 3.282,00 3.282,00 3,62% 0,00%
DGFP OLT 1.501,00 1.501,00 1,65% 0,00%
DGFP SUCEAVA 1.147,00 0,00 0,00% 0,00%
DGFP TELEORMAN 767,00 767,00 0,85% 0,00%
DGFP TULCEA 854,00 854,00 0,94% 0,00%
DGFP VASLUI 8.527,00 2.012,00 2,22% 0,00%
DGFP DOLJ 3.803,00 0,00 0,00% 0,00%

140
DGFP COVASNA 2.152,00 2.152,00 2,37% 0,00%
DGFP PRAHOVA 7.698,00 7.698,00 8,49% 0,00%
DITL Sector 1 5.000,00 5.000,00 5,51% 0,00%
DGFP VÂLCEA 2.679,00 2.679,00 2,95% 0,00%
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI 788,00 788,00 0,87% 0,00%
TOTAL GRUPA III 103.120,00 90.712,00 100,00% 0,03%
Grupa IV Creanțe chirografare
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA 0,00 13.904.537,86 5,41% 4,52%
ING BANK NV AMTERDAM-SUCURSALA
0,00 49.075.349,21 19,11% 15,95%
BUCUREȘTI
RBS BANK ROMANIA SA 0,00 153.113,87 0,06% 0,05%
UNICREDIT TIRIAC BANK SA 0,00 28.401.451,42 11,06% 9,23%
ADV AUTO POWER & TEHNOLOGY SRL 55.612,15 55.612,15 0,02% 0,02%
OLIMPIQ MEDIA SRL 18.448,63 18.448,63 0,01% 0,01%
RCS&RDS SRL 22.473,54 22.473,54 0,01% 0,01%
LIVOLI IMPEX 94 SRL 1.368,50 1.368,50 0,00% 0,00%
IGO SA 332,34 332,34 0,00% 0,00%
94 CSA SRL 1.964.646,35 1.769.930,15 0,69% 0,58%
ACA SRL SLATINA 13.792,72 13.792,72 0,01% 0,00%
ACOMIN SA 21.946,28 21.946,28 0,01% 0,01%
ADATTI PROD COM IMPEX SRL 64.234,63 64.234,63 0,03% 0,02%
ADD CARGO SRL 501.896,63 501.896,63 0,20% 0,16%
ALIMON SA ONEŞTI 37.894,00 37.894,00 0,01% 0,01%
ANNONA IMPEX SRL 4.760,00 3.570,00 0,00% 0,00%
APA PLUS 97 SRL 73.082,30 0,00 0,00% 0,00%
ARA PROMOTION SRL 34.094,17 34.094,17 0,01% 0,01%
ARENA CITY CENTER SRL 255.274,33 255.274,33 0,10% 0,08%
ARMONIA CENTER ARAD SRL 4.494.680,43 3.820.495,07 1,49% 1,24%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SRL 20.935,40 20.935,40 0,01% 0,01%
ART BAU INTERNATIONAL SRL 568.850,60 568.850,60 0,22% 0,18%
ASCENSORUL 04 SRL 952,00 952,00 0,00% 0,00%
AUDIO VISUAL ROMANIA SRL 880.846,86 801.322,73 0,31% 0,26%
AUTO MITCONY COM SRL 3.118,00 3.118,00 0,00% 0,00%
BAROC COMEXIM SRL 1.332,80 1.332,80 0,00% 0,00%
BEL ROM TREI SRL 92.751,12 92.751,12 0,04% 0,03%
BIGDYCOM SRL 2.975,00 2.975,00 0,00% 0,00%
BR REAL FRIENDS SRL 631.590,55 631.590,55 0,25% 0,21%
BRADUL SRL 15.252,56 15.252,56 0,01% 0,00%
CANDY HOOVER ROMANIA SRL 1.867.450,66 1.867.450,66 0,73% 0,61%
CARREFOUR ROMANIA SA 232.571,09 232.571,09 0,09% 0,08%
CENTRAL SA 53.767,36 29.767,36 0,01% 0,01%
CETELEM IFN SA 13.359.401,08 13.359.401,08 5,20% 4,34%
CEZ VÂNZARE SA 11.953,51 7.537,16 0,00% 0,00%
COMAT SA 4.369,68 3.084,48 0,00% 0,00%
COMIXT SA 8.124,35 8.124,35 0,00% 0,00%
COMPACT MOTOR SRL 431.844,17 431.844,17 0,17% 0,14%
COMPANIA DE FACTORING IFN SA 73.494,40 73.949,40 0,03% 0,02%
CONCEPT FLOOR ROM SRL 35.918,76 35.918,76 0,01% 0,01%
CP ROM OIL 29.233,97 29.233,97 0,01% 0,01%
DANMAR AUTO CLUB SRL 1.108,54 200,00 0,00% 0,00%
DAVIDADO AGRICOLA SRL 76.475,34 40.794,80 0,02% 0,01%
DELOITTE AUDIT SRL 39.989,82 39.989,82 0,02% 0,01%

141
DELTA CONCEPT TRADING SRL 88.218,90 88.218,90 0,03% 0,03%
DESPEC ROMANIA SRL 804.098,17 804.098,17 0,31% 0,26%
DOMUS MEX SRL 308.324,24 308.324,24 0,12% 0,10%
E.ON GAZ ROMANIA SA 8.257,27 8.136,97 0,00% 0,00%
EDITURA INTACT SRL 5.080,51 0,00 0,00% 0,00%
EDITURA LITERE INTERN 9.926,72 9.926,72 0,00% 0,00%
ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIS NORD SA -
7.503,20 7.503,20 0,00% 0,00%
AGENTIA GALATI
Electrica Furnizare Transilvania Sud SA 272,99 142,24 0,00% 0,00%
ELGEKA FEREFELIS ROMÂNIA SA 514.970,00 0,00 0,00% 0,00%
ELSECO GROUP SRL 81.853,00 81.853,00 0,03% 0,03%
ELENIS SRL 2.406,59 2.406,59 0,00% 0,00%
EMPIRE FILM SRL BUC 31.596,05 31.596,05 0,01% 0,01%
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA 10.319,63 7.843,30 0,00% 0,00%
ENEL ENERGIE SA 2.210,80 1.258,29 0,00% 0,00%
FACTOR INDUSTRIES SRL 5.000,00 5.000,00 0,00% 0,00%
FFEE BAIA MARE 7.139,98 6.119,98 0,00% 0,00%
FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA
272,99 152,69 0,00% 0,00%
SUD SA- AGENŢIA MIERCUREA CIUC
FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA
SUD SA - AGENTIA DE FURNIZARE A ENERGIEI 930,71 930,71 0,00% 0,00%
ELECTRICE ALBA
FLAMINGO COMPUTERS SA 5.904.963,44 5.904.963,44 2,30% 1,92%
FLAMINGO INTERNATIONAL SA 111.510.393,47 110.673.268,93 43,09% 35,98%
FOCUS SAT ROMANIA SRL 685.667,77 543.590,70 0,21% 0,18%
G4S SECURITY SERVICES SRL 7.319,54 7.319,54 0,00% 0,00%
GABRIEL VASILE 8.469,40 8.469,40 0,00% 0,00%
GALERICOM SRL 174.314,42 174.314,42 0,07% 0,06%
GD MASINI DE RIDICAT SRL 10.000,00 10.000,00 0,00% 0,00%
GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA 4.890,95 4.890,95 0,00% 0,00%
GENERALCOM SA 124.885,91 124.765,61 0,05% 0,04%
GFA SECURITATE SRL 5.320,23 5.320,23 0,00% 0,00%
GOTIC MEDIA SRL 13.004,42 12.884,42 0,01% 0,00%
GRUP TRANSILVAE SRL 2.888,31 2.881,31 0,00% 0,00%
GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN SRL 169.904,00 169.904,00 0,07% 0,06%
HAMA DISTRIBUTION ROMANIA SRL 939.165,37 939.165,37 0,37% 0,31%
I.D. REAL ESTATE SA 216.940,69 101.908,95 0,04% 0,03%
IDEAL CASA DESIGN SRL 548.383,22 548.383,22 0,21% 0,18%
INCAF SA 8.348,74 8.348,74 0,00% 0,00%
ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA
BUCUREŞTI PRIN CAB.AV.AMARIAN DINU 615.957,53 544.483,58 0,21% 0,18%
(DLA PIPER)
INTEGRATED ROMANIAN INFORMATION
10.222,98 10.222,98 0,00% 0,00%
SYSTEMS SA
INTERBRANDS MARKETING&DISTRIBUTION
299.140,60 299.140,60 0,12% 0,10%
SA
INTERCLASS ELECTRONICS 29.752,00 29.752,00 0,01% 0,01%
INTERCORA SRL 1.657.081,21 1.113.516,18 0,43% 0,36%
IRON MOUNTAIN SRL 13.643,79 13.643,79 0,01% 0,00%

ÎNFRĂȚIREA SCM 4.169,43 4.169,43 0,00% 0,00%

JIUL SHOPPING CENTER 27.424,28 27.424,28 0,01% 0,01%


LA FANTANA SRL 6.526,93 6.406,93 0,00% 0,00%

142
LITOMARKET SRL 22.772,13 19.671,41 0,01% 0,01%
M&N ITALY TRADING SRL 83.670,27 83.670,27 0,03% 0,03%
MACROMEX SRL 1.811,80 1.811,80 0,00% 0,00%
MARCOM PROD PREST SRL 5.836,18 5.836,18 0,00% 0,00%
MARKET IMPACT SRL 8.806,29 8.806,29 0,00% 0,00%
MATINEU SRL 8.092,00 6.069,00 0,00% 0,00%
MATRIX INVESTMENTS SA 230.994,02 230.944,02 0,09% 0,08%
MAX MEDIA SRL 6.472,67 6.472,67 0,00% 0,00%
MEDIA GROUP SERVICES INT. SRL 112.896,75 21.998,83 0,01% 0,01%
MERCUREAL SRL 87.481,30 87.481,30 0,03% 0,03%
METEX BIG SA GALATI 317.115,93 317.115,93 0,12% 0,10%
MGV DISTRI0HIPER SA 177.672,85 177.672,85 0,07% 0,06%
MINDSHARE MEDIA SRL 8.444.233,06 8.444.233,06 3,29% 2,75%
MINEX COM SRL 24.678,10 24.678,10 0,01% 0,01%
MOLDOVA SA VASLUI 24.569,09 24.569,09 0,01% 0,01%
MONOPOLY MEDIA SRL 25.007,88 25.007,88 0,01% 0,01%
MSA ADVERTISING SRL 112.301,14 112.301,14 0,04% 0,04%
NEFITON SRL 91.001,00 91.001,00 0,04% 0,03%
NEPI BUCHAREST ONE SRL 867.815,13 867.815,13 0,34% 0,28%
NERA SHOPPING CENTER SA 5.593,92 5.593,92 0,00% 0,00%
NEXT GENERATION DESIGN SRL 10.904,11 9.320,79 0,00% 0,00%
NOVENSYS SERVICES SRL 28.430,25 28.430,25 0,01% 0,01%
ODEON CINEPLEX SRL 222.540,98 222.540,98 0,09% 0,07%
OLIMP SA 3.889,03 3.889,03 0,00% 0,00%
OMCRO SRL 863,90 743,60 0,00% 0,00%
ORANGE ROMÂNIA SA 4.707,53 4.707,53 0,00% 0,00%
PALTINUL SA 26.615,71 4.122,96 0,00% 0,00%
PEGGY PRODUCTION SRL 15.927,19 15.927,19 0,01% 0,01%
PIRITEX SA 12.431,13 12.431,13 0,00% 0,00%
PLANET MEDIA SRL 15.479,19 15.479,19 0,01% 0,01%
PLEXIROM SRL 3.269,10 3.269,10 0,00% 0,00%
POLARIS M.HOLDING SRL 506,09 506,09 0,00% 0,00%
POLISERV SRL 10.173,27 10.173,27 0,00% 0,00%
PRIVATE SECURITY GRUP COMPANY SRL 127.434,18 127.434,18 0,05% 0,04%
PRO VIDEO SRL CU SEDIULA LES 67.601,71 67.601,71 0,03% 0,02%
PROLAD SRL 120.335,34 120.335,34 0,05% 0,04%
R.A.TERMOFICARE CRAIOVA 925,19 925,19 0,00% 0,00%
REALITATEA MEDIA SA 35.195,17 0,00 0,00% 0,00%
RED PROJECT THREE SRL 137.276,61 137.240,10 0,05% 0,04%
RENTAFI SRL 99.143,73 99.143,73 0,04% 0,03%
RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU 2.942,00 2.821,70 0,00% 0,00%
RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU 350,69 350,69 0,00% 0,00%
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 177,79 177,79 0,00% 0,00%
RMRT MAG SA BUCURESTI 87.868,30 87.868,30 0,03% 0,03%
ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA 899.658,57 899.658,57 0,35% 0,29%
ROMARTA SRL BUCURESTI 568.623,98 552.570,78 0,22% 0,18%
ROMPRIX EXIM SRL 1.381,26 1.381,26 0,00% 0,00%
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 27.475,91 27.475,91 0,01% 0,01%
ROMTELECOM SA 39.861,05 18.625,69 0,01% 0,01%
S.R.C.C. RENTCOM SRL 284.334,07 284.334,07 0,11% 0,09%
SAFO PROD SA 83.655,66 83.655,66 0,03% 0,03%
SANADOR SRL 23.245,12 23.245,12 0,01% 0,01%
SAV COM 97 48.286,00 48.286,00 0,02% 0,02%

143
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI 4.067,86 4.067,86 0,00% 0,00%
SGS ROMÂNIA SA 111.080,56 105.662,56 0,04% 0,03%
SINGER APPLIANCES SRL 1.034.059,44 1.033.939,14 0,40% 0,34%
SPRINTER 2000 SA 6.120,88 6.120,88 0,00% 0,00%
STAR PRINT TRADE CO SRL 85.626,74 85.506,44 0,03% 0,03%
STUDIO CASA SRL 18.254,86 18.254,86 0,01% 0,01%
SUCEAVA SHOPPING CITY 9.140,89 9.140,89 0,00% 0,00%
TELETON SRL 21.327,60 21.327,60 0,01% 0,01%
TELEZIMEX RETAIL SRL 123.783,96 123.783,96 0,05% 0,04%
TERRA RO SRL SIBIU 168.392,32 168.392,32 0,07% 0,05%
TIME4U SRL 42.656,76 42.656,76 0,02% 0,01%
TIMIS SA 48.409,44 48.409,44 0,02% 0,02%
TINO MOB SRL 49.461,65 49.461,65 0,02% 0,02%
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT
34.726,79 34.606,79 0,01% 0,01%
SRL
TREND IMPORT EXPORT SRL 11.395,44 0,00 0,00% 0,00%
TULCO SA 3.483,00 3.483,00 0,00% 0,00%
ULPIA SA 2.470,70 2.470,70 0,00% 0,00%
UNIREA SHOPPING CENTER SA 133.214,86 91.106,72 0,04% 0,03%
UNITED PRINT SRL 258.552,44 258.552,44 0,10% 0,08%
UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE
86.142,91 86.142,91 0,03% 0,03%
FONOGRAME DIN ROMANIA
UNIVERS SA RÂMNICU VÂLCEA 21.487,92 11.781,00 0,00% 0,00%
UPC ROMANIA SRL 448,03 322,23 0,00% 0,00%
URBAN SA 1.485,75 329,47 0,00% 0,00%
URBIS SA 1.014,23 1.014,23 0,00% 0,00%
UTI SECURITY & FIRE SOLUTIONS SA 128.824,77 128.824,77 0,05% 0,04%
VARTA RAYOVAC REMINGTON SRL 946.440,73 946.440,73 0,37% 0,31%
VERIPROD SRL 159.985,43 101.536,78 0,04% 0,03%
VEST ADVERTISING PREMIUM CENTER SRL 34.188,55 34.188,55 0,01% 0,01%
VICTORIA INVEST ROMÂNIA SRL 276.039,78 276.039,78 0,11% 0,09%
VITACOM ELECTRONICS SRL 65.940,92 65.940,00 0,03% 0,02%
WHIRLPOOL ROMANIA SRL 89.604,92 89.604,92 0,03% 0,03%
WIN MAGAZIN SA 355.955,32 239.001,39 0,09% 0,08%
WINI IMOBILI SA 59.274,96 59.274,96 0,02% 0,02%
WINMARKT SINAIA SA 71.609,16 71.609,16 0,03% 0,02%
CENTRUL ROMÂN PENTRU ADMINISTRAREA
DREPTURILOR ARTIŞTILOR INTERPREŢI- 11.386,84 10.076,54 0,00% 0,00%
CREDIDAM

TOTAL GRUPA IV 169.042.392,73 256.813.907,61 100,00% 83,48%

TOTAL TABEL DEFINITIV 469.810.139,17 307.621.907,32 100,00%

Administrator judiciar
Casa de Insolvență TRANSILVANIA SPRL
Senior Partner
Andreea ANGHELOF

Administrator Special
Adrian OLTEANU

144
ANEXA NR. 4

OPINIA EVALUATORULUI ASUPRA VALORII DE LICHIDARE A ACTIVELOR


SOCIETĂȚII LA DATA PROPUNERII PLANULUI DE REORGANIZARE

145