Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

UNITATEA MILITARA 01575 BUCURESTI

Adresa postala: DRUMUL TABEREI NR.7-H,SECT.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Punct(e) de contact: CRINA BARCAN, Tel. +40 0213185390, In atentia: CRINA BARCAN, Email: um01575achizitii@forter.ro, Fax: +40 0213185386, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e- licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Aparare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

Fisa de date

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Servicii aferente realizarii de importuri-exporturi a produselor militare

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

15 - Servicii diverse

Locul principal de prestare: Puncte vamale

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3)

Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 383,000.00 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar/trimestrial/semestrial/anual in functie de creditele bugetare alocate

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitia de servicii aferente realizarii de importuri-exporturi produse militare

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

98300000-6 Servicii diverse (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Nr. crt. Denumire produse Valoarea minima a produselor militare estimate a fi importate si exportate (lei) Valoarea maxima a produselor militare estimate a fi importate si exportate (lei)

1 Servicii aferente realizarii importurilor si exporturilor de produse militare 38.300.000,00 153.200.000,00

Valoarea estimata fara TVA: 383,000.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

48 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Fisa de date

Ofertantul are obligatia de a constitui garantia de participare conform art. 35 alin. (4) si art. 36 din HG nr. 395/2016 in cuantum de 3.830,00 lei. Perioada de valabitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezenta, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pentru garantia de participare prin virament: UM 01575, RO15TREZ7065005XXX000104, cod fiscal 10768686 deschis la TREZORERIA Bucuresti, sector 6, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca emitenta, in favoarea autoritatii contractante. Cursul de referinta considerat pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda, va fi cel publicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile. Atentie: Conform celor mentionate in comunicatul de presa „Modificari cu impact asupra legislatiei achizitiilor publice”, facut public pe site-ul ANAP, ofertantii care fac parte din categoria întreprinderilor mici si mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 vor constitui garantia de participare in cuantumul precizat mai sus, fara a beneficia de reducerile pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia de participare si de garantia de buna executie.(OG 58/19.09.2016) În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata, pana cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor conform art. 36 alin. (4) din HG 395/2016. Dovada constituirii va fi postata obligatoriu pe SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, odata cu depunerea ofertei.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Nu

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

bugetul de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de

servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor

de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

d) HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e) Legea 500/2002;

f) O.M.F.P. 1792/2002.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Cerinta nr. 1

Operatorii economici ofertanti/tertii sustinatori/subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici/ tertii sustinatori/subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget

local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii. Operatorii straini vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin.2,

art.167, alin.2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare dupa caz.

Cerinta nr. 2 Operatorii economici ofertanti/tertii sustinatori/subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici /tertii sustinatori/subcontractantii, participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (conform art. 66/HG-395/2016 si art. 196, alin. 2 Legea 98/2016), astfel: -delaratie pe propria raspundere care confirma ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59- 60 din Legea 98/2016. Toate documentele, inclusiv DUAE, vor purta semnatura electronica, conform prevederilor art.60 alin. (4) din HG nr.395/2016 Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Rusu Cristian, Ditu Aurel, Barcan Crina, Baidac Ana, Gogot Bianca, Stoica Georgiana, Niculae Marian, Radu Nicoleta, Junghietoru Ana, Celmare Mirela, Iordan Eugen, Calciu Ionut

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Fisa de date

Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv detinerea unui certificat ONRC din care sa reiasa ca desfasoara activitati in domeniul obiectului contractului, valabile si pentru asociati, subcontractanti sau terti sustinatori, dupa caz, conform actului normativ anterior mentionat. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (ONRC) sau pentru ofertanti straini - document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati din care sa reiasa ca operatorul economic desfasoara activitati in domeniul obiectului contractului. Certificatul constatator se depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/electronic. Nota: Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate. Cerinta nr. 2 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv detinerea unui document emis de catre MAE prin ANCEX prin care ofertantul va face dovada ca este înregistrat sau, dupa caz, certificat de catre MAE prin ANCEX pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse militare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 158/1999, republicata, privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea documentului care sa confirme înregistrarea sau, dupa caz, certificarea de catre MAE prin ANCEX, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 158/1999, republicata, privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, cu modificarile si completarile ulterioare . Documentul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor si se depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/electronic.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca capacitatea tehnica si/sau profesionala, respectiv detinerea unui certificat din care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare în valoare cumulata de minim 95.750,00 lei fara T.V.A., la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de certificate/documente prin care sa se confirme prestarea de servicii similare, continând referiri la beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea contractului. În cazul în care clientul nu este un beneficiar privat si operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Nota: În cazul în care valoarea este exprimata în alta moneda decât cea nationala, la evaluarea cerintei se va tine cont de cursul lei/valuta comunicat de BNR din data publicarii invitatiei de participare.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

Fisa de date

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, respectiv in conformitate cu formularul nr. 2 din “Modele si formulare” si va cuprinde cel putin: 1) Descrierea detaliata a modului de abordare a fiecarui punct din caietul de sarcini, respectiv un comentariu articol cu articol, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele prevazute inclusiv toate documentele solicitate in caietul de sarcini. 2) Cerintele impuse prin prezenta documentatie de atribuire sunt considerate minimale. În acest sens orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile documentatiei de atribuire, va fi luata în considerare, dar numai în masura în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din documentatia de atribuire. 3) In cazul in care, pe parcursul derularii acordului cadru, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnica se va depune in SEAP scanata si semnata cu semnatura electronic la sectiunea “Documente de calificare si propunere tehnica”.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

- se va intocmi propunerea financiara (conform modelului de formular nr. 3) pentru intreaga cantitate de servicii, atfel incat sa reiasa pretul unitar final precum si valoarea totala a ofertei, in conditiile prevazute de art. 60 din HG 395/2016. Propunerea financiara va fi exprimata ferm in lei fara TVA. Propunerea financiara se întocmeste în functie de cerintele caietului de sarcini, de totalitatea cheltuielilor suportate de catre prestator, inclusiv totalitatea operatiunilor efectuate de comisionarii vamali (cu exceptia T.V.A. si a cheltuielilor de depozitare rezultate din vina exclusiva a autoritatii contractante). Valoarea comisionului se va calcula procent din valoarea în lei a produselor estimate a fi importate – exportate (conform coloanei nr. 4, din tabelul de la pct. II.2.1.). Oferta va cuprinde atât pretul unitar cât si cel total pentru întregul acord cadru. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin înmultirea comisionului în procent (care sta la baza încheierii acordului cadru) cu valoarea în lei a produselor estimate a fi importate – exportate Procedura de achizitie fiind online, oferta financiara se depune in SEAP in doua forme, VALOARE si DOCUMENT, astfel: A. Valoarea oferta: VALOARE TOTALA se inscrie in SEAP in spatiul special destinat de aplicatie pentru oferta financiara in forma criptata. Neintroducerea acestei valori in spatiul destinat special valorii financiare determina respingerea ofertei ca urmare a lipsei de oferta (conform aplicatiei SEAP este imposibila aplicarea criteriului de atribuire unui operator economic care nu a introdus valoarea ofertata-a nu se confunda cu documentul oferta financiara). B. Oferta financiara-document: se vor completa si ofertele financiare (conform modelului de formular nr. 3). La rubrica din aplicatia SEAP se vor introduce ofertele financiare forma scanata a documentului original, semnate cu semnatura electronica (in aplicatia SEAP se pot marca aceste documente ca oferta financiara si devin accesibile autoritatii contractante doar dupa declararea admisibilitatii ofertei)

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Adresa la care se depune oferta: www.e-licitatie.ro. Ofertele vor fi depuse pana la data si ora limita precizate in invitatia de participare. Nota: Ofertantii vor transmite oferta, DUAE si raspunsul la solicitarile de clarificari formulate de catre comisia de evaluare a autoritatii contractante, in format electronic, prin intermediul SEAP, in conformitate cu art. 60, 61 si 62 din HG-395 din 2016. Oferta tehnica, documentele de calificare/selectie si raspunsul la solicitarile de clarificari formulate de catre comisia de evaluare a autoritatii contractante vor fi semnate de reprezentantul legal sau de o persoana imputernicita de acesta cu SEMNATURA ELECTRONICA, BAZATA PE UN CERTIFICAT CALIFICAT (fisiere cu extensia .p7s sau echivalente), eliberat de un furnizor de servicii certificare acreditat, in conditiile Legii 455/2001. Documentele scanate trebuie sa fie lizibile. Oferta va contine un opis a documentelor depuse. Recomandare:pentru a fi mai usor de incarcat si descarcat din sistem scanati documentele de calificare/selectie si oferta tehnica in cat mai putine fisiere in format PDF. La rubrica creata de aplicatia SEAP se va crea 1 (unu) fisier denumit Garantia de participare care contine garantia de participare. Instrumentul de garantare sau OP se scaneaza, se semneaza electronic si se ataseaza in fisierul mai sus mentionat. cel mai tarziu pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In situatia in care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economic-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de prêt, pe SEAP in sectiunea “Clarificari”. Operatorii economici au dreptul sa imbunatateasca pretul oferat anterior, urmand ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata castigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de acord cadru/contract subsecvent din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, acestea vor fi formulate in scris prin intermediul solicitarilor de clarificari respectand termenele prevazute de art. 161 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici vor depune documentele in SEAP cu semnatura electronica extinsa conform prevederilor art. 60 din HG 395/2016. In situatia in care oferta necesita a fi depusa prin divizarea mai multor documente fiecare document va fi semnat cu semnatura electronica in baza prevederilor anterior mentionate. Ofertantul care depune oferta impreuna cu asociatul/subcontractantul/tertul sustinator, dupa caz, pe langa declaratiile si DUAE proprii va depune si declaratiile si DUAE ale asociatului/subcontractantului semnate cu semnatura electronic extinsa emisa pe numele asociatului/subcontractantului/tertului sustinator. Acordul de asociere si acordul de subcontractare va fi semnat cu semnatura electronica al liderului asocierii sau grupului participant in cadrul procedurii. Pe langa cele mentionate anterior, odata cu oferta se va depune acordul de asociere/acordul de subcontractare si/sau angajmentul ferm al tertului sustinator, acesta din urma conform art. 182 din Legea nr.98/2016 semnate cu semnatura electronica emisa pe numele asociatului/subcontractantului/tertului sustinator in functia/calitatea de participant declarat prin DUAE. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractului/terului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Unitatea Militara01575 Bucuresti - compartiment juridic

Adresa postala: bd. Drumul Taberei, nr. 7H, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Tel. +40 213185390, Email:

um01575achizitii@forter.ro, Fax: +40 213185386