Sunteți pe pagina 1din 8

Liceul Economic ,,Vasile Conta’’ Tg.

Neamţ
organizează

Simpozionul Naţional
ARS OECONOMICA
Ediţia II

5 mai 2012

Structura simpozionului:
A. Patrimoniul economic B. Patrimoniul cultural
cu următoarele secţiuni: cu următoarele secţiuni:
Teorii ale ştiinţelor economice la început de Ars dramatica
mileniu trei
Inovaţie şi creativitate pedagogică Ars photographica
Descoperă ştiinţele economice Ars ludica
Simpozionul Ars Oeconomica se încadrează în categoria manifestărilor ştiinţifice şi
culturale, ce abordează într-o manieră integrată ştiinţa economică şi cultura. Este un prilej al
manifestării imaginaţiei participanţilor, care pot prezenta, dezbate şi disemina informaţii pe un
teren foarte vast, într-o formă proprie. Cunoaşterea preocupărilor şi realizărilor cadrelor didactice
şi ale elevilor în domeniul tematicilor abordate, iniţierea de noi contacte profesionale între
specialişti, între instituţiile din ţară şi de peste hotare, crearea de parteneriate, stimularea
creativităţii elevilor, identificarea şi utilizarea de noi informaţii, benchmarking-uri, abordarea
unor proiecte şi participări la programe europene constituie obiectivele prioritare ale acestei
manifestări cultural – ştiinţifice.

A. Patrimoniul Economic

1. „Teorii ale ştiinţelor economice la începutul mileniului al treilea“.


Secţiune dedicată cadrelor didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar,
specialiştilor, cercetătorilor din domeniul ştiinţelor economice, în care vor fi prezentate referate,
ipoteze şi comunicări ştiinţifice centrate pe cunoaşterea noilor teorii şi practici din domeniul
finanţelor, marketingului, managementului, statisticii, contabilităţii etc., soluţii privind
rezolvarea provocărilor economico-sociale de la începutul acestui mileniu. Materialele ştiinţifice
vor fi evaluate de către o comisie formată din specialişti în domeniu (cadre didactice, inspectori
de specialitate, reprezentanţi ai mediului de afaceri etc.), punându-se accent pe gradul de noutate
şi modalităţile practice de soluţionare a problemelor identificate, pe aplicabilitatea lor socială.
Responsabili secţiune: prof. Anişoara Ioniche, tel. 0751.091.966
prof. Romeo Roman, tel. 0723.721.645

2. „Inovaţie şi creativitate pedagogică”


Secţiune destinată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în care vor fi
prezentate, referate, studii ştiinţifice, teme cu privire la strategii didactice, auxiliare curriculare
utilizate la clasă, în scopul eficientizării proceselor educaţionale din domeniul tehnologic. În
cadrul acestei secţiuni vor fi valorificate experienţele şcolare în domeniul educaţiei tehnologice
actuale, promovarea achiziţiilor şi rezultatelor individuale în context naţional şi internaţional,
dinamizarea interacţiunii dintre şcoli, cadre didactice şi elevi, cât şi prezentarea unor produse
realizate în mod creativ de către profesorii din diferite specialităţi.
Responsabili secţiune: prof. Codruţa Balan, tel. 0746.070709
prof. Iuliana Atudosiei, tel. 0723.615.379

3. “Descoperă ştiinţele economice”


Secţiune adresată elevilor, în care vor fi prezentate proiecte şi referate ştiinţifice privind
rolul economiei şi tehnologiei în dezvoltarea societăţii actuale. Forma de prezentare a lucrărilor
va depinde de ingeniozitatea şi creativitatea elevilor, aceştia putând propune modalităţi dintre
cele mai atractive de susţinere a materialelor ştiinţifice (prezentare power-point, prelegere,
disertaţie, tehnici interactive, interpretative etc.).
Evaluarea lucrărilor prezentate de elevi se va realiza de către o comisie formată din
profesori şi elevi din cadrul instituţiilor partenere.
Responsabili secţiune: prof. Monica Asofiei, tel. 0758.322820
prof. Elena Roşu, tel. 0743.755.347

Condiţii de participare:
Cadrele didactice participante se vor înscrie utilizând Fişa de înscriere ataşată prezentului
proiect, prin e-mail la adresa arsoeconomica_nt@yahoo.com. Lucrările prezentate vor fi
redactate în Microsoft Word 2003, format A4, Times New Roman 12, cu diacritice, la 1 rând,
margini egale de 2 cm, text aliniat “Justify”, semnate, precizându-se autorul şi instituţia de
provenienţa. Lucrarea nu va depăşi 4 pagini, autorul/autorii având obligaţia de a menţiona o
bibliografie la final (autorul, titlul lucrării, editura, anul apariţiei, localitatea). Fiecare cadru
didactic participant va primi mapa simpozionului şi un CD-book cuprinzând materialele înscrise
la simpozion.
Elevii se vor înscrie utilizând Fişa de înscriere ataşată proiectului, categoria Patrimoniul
Economic, prin e-mail la adresa arsoeconomica_nt@yahoo.com. Lucrările vor fi semnate de
autor, menţionându-se şcoala de provenienţa şi cadrul didactic coordonator. Fiecare elev
participant va primi o diplomă de participare şi un CD-book cuprinzând materialele ştiinţifice
prezentate .
Data limită de înscriere este 20 aprilie 2012.

B. Patrimoniul cultural
Proiectul s-a născut din dorinţa de a contribui la îmbogăţirea spirituală a elevilor.
Curiozitatea, înţelepciunea şi nerăbdarea lor dovedesc că, dincolo de timpul ,,care fuge”, de
avalanșa de conținuturi educaționale, de ludicul vârstei, elevii au nevoie de comunicare. Iar
comunicarea la vârsta şcolară înseamnă informare şi exprimare. Proiectul nostru provoacă elevii
la exprimare artistică.
Patrimoniul cultural vizează transpunerea de către elevi, în manieră artistică, a realităţii
sociale şi culturale, capacitatea acestora de a atinge performanţe în domeniul artelor. Dezvoltarea
abilitatilor practice native sau dobândite prin instituţia de învăţământ, motivată de cunoaşterea,
aprofundarea, recunoaşterea, popularizarea şi conservarea specificului cultural nemţean prin
limbajul artelor dramatică și fotografică, valorizează picătura de talent care zace ascunsă în
adâncul sufletului elevului.
Încercăm atingerea acestor obiective prin cunoaştere, prin deschiderea către frumos, prin
asumarea umanităţii ca realitate interioară sau prin descoperirea valorilor româneşti-nemţene
care au străbătut deceniile şi despre care se vor scurge multe râuri de cuvinte.
Patrimoniul cultural vizează, în egală măsură, educarea respectului faţă de valorile
naţionale şi ale comunităţilor din care elevii fac parte, prin implicarea efectivă în păstrarea şi
promovarea acestor valori. Elevii vor fi încurajaţi să găsească soluţii inedite şi creative prin
exersarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă. Participarea profesorilor implică reflecţie
asupra aspectului didactic al receptării capodoperelor culturale nemţene şi evidenţierea celor mai
eficiente mijloace de studiu. Fiecare ediţie îşi propune să valorifice specificul cultural al celor
mai reprezentative regiuni din România, prima ediţie revenind judeţului Neamţ, gazda acestui
simpozion.

1 . „Ars dramatica”
Această secţiune este dedicată elevilor din învăţământul preuniversitar, scopul urmărit
fiind valorificarea potenţialului artistic al elevilor. Această ediţie a simpozionului este dedicată
culturii şi spiritualităţii nemţene. În aceste sens, elevii vor interpreta dramatizări ale operelor
literare ale scriitorilor peregrini prin Ținutul Neamţului. Elevii vor avea posibilitatea să participe
la această secţiune cu teme individuale sau în echipă, textele fiind adaptări ale unor opere din
patrimoniul cultural nemţean. Dramatizările vor fi evaluate în baza criteriilor stabilite de
coordonatorii acestei secţiuni, performanţa secţiunii fiind evaluată de un juriu de specialitate.
Responsabili secţiune: prof. Karina Cojocariu, tel. 0727.705.488
prof. Larisa Antal, tel. 0766.644.409

2 . „Ars Photographica”
Secţiune – concurs adresată elevilor, având ca scop valorificarea artistică a patrimoniului
cultural specific ţinutului nemţean surprins în instantanee fotografice. Această secţiune se doreşte
o încercare de a face cunoscut acest ţinut pitoresc tuturor participanţilor, prin obiectivul
aparatului foto. Evaluarea lucrărilor prezentate de elevi se va realiza de către o comisie formată
din profesori, inclusiv din şcolile participante.
Responsabili secţiune: prof. Ghiocel Nuţu, tel. 0766.681.905
prof. Vasile Astăcioae, tel. 0766.747.563

3. „Ars Ludica”
Această secţiune este adresată elevilor din învăţământul preuniversitar, care realizează,
plecând de la meşteşuguri tradiţionale din zona Neamţului, diferite tipuri de lucrări artistice. Se
intenţionează realizarea unei expoziţii cu vânzare în cadrul acestei secţiuni. Elevii vor fi evaluaţi
de o comisie formată din specialişti şi artişti populari.
Responsabili secţiune: prof. Constanţa Popa , tel. 0745.940.108
prof. Emilia Cojocaru, tel. 0744.790.111.

Condiţii de participare:
Elevii se vor înscrie utilizând Fişa de înscriere ataşată proiectului la categoria
„Patrimoniul Cultural”, prin e-mail la adresa arsoeconomica_nt@yahoo.com, menţionându-se
secţiunea la care participă („Ars dramatica”, „Ars Photographica”, „Ars Ludica” ), şcoala de
provenienţă şi cadrul didactic coordonator.
Lucrările vor fi evaluate în baza criteriilor stabilite de coordonatorii categoriei
„Patrimoniul Cultural” în deplin acord cu reprezentanţii universităţilor partenere, performanţa
acestora fiind pusă în evidenţă prin: jurnalul simpozionului, albumul foto, reportaje, afişe, feed-
back-ul participanţilor, articole de presă, numărul de participanţi înscrişi în competiţie.

PARTENERI:

Primăria oraşului Tg.Neamţ;


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;
Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău;
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava;
Junior Achievement România;
Asociaţia Prodemocraţia, filiala Tg.Neamţ;
Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport, Neamţ;
Liceul Comercial „Spiru Haret”, Piatra Neamţ;
Grup Şcolar Economic Administrativ, Piatra Neamţ;
Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman;
Asociaţia ,,Proparentes”, Tg.Neamţ;
Casa Culturii ,,Ion Creangă” Tg. Neamţ
Biblioteca orăşenească Tg.Neamț,
CCD Neamţ
Parteneri media: NTV Neamţ
Radio Flash FM

COORDONATORI:
Prof. Rodica Ciuchi, Inspector discipline tehnice și dezvoltarea resurselor umane ISJ
Neamţ;
Prof. Gheorghe Brânzei, Inspector limba şi literatura română, ISJ Neamţ;
Prof. Anişoara Ioniche, Director Liceul Economic ,,Vasile Conta” Tg.Neamţ;
Prof. Eugenia Tiugea, Director adj. Liceul Economic ,,Vasile Conta” Tg.Neamţ;
Prof. Karina Cojocariu, Prof. limba şi literatura română - Liceul Economic ,,Vasile
Conta” Tg.Neamţ;
Prof. Larisa Antal, Prof. limba engleză - Liceul Economic ,,Vasile Conta”
Tg.Neamţ;
Prof. Roman Romeo, Prof. ştiinţe economice Liceul Economic ,,Vasile Conta”
Tg.Neamţ;
Lucian Cădere, elev, clasa a XI-a A, Liceul Economic ,, Vasile Conta” Tg. Neamţ.

INVITAŢI DE ONOARE:

Conf. univ. dr. Daniela Aghiorghiesei Universitatea,,Al.I.Cuza” – Iaşi, Facultatea de


Economie şi Administrarea Afacerilor;
Conf. univ. dr. Daniel Botez Universitatea ,,Vasile Alecsandri” Bacău
Facultatea de Ştiinţe Economice;
Conf. univ. dr. ing. Gontariu Ioan Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară;
Conf. univ. dr. Dănilă Ioan Universitatea ,,Vasile Alecsandri” Bacău
Facultatea de Litere;
Econ. Ştefania Popp Junior Achievement România.

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

Sâmbătă 5 mai 2012:


Ora 09.00 – 10.00 Deschiderea simpozionului;
Ora 10.00 – 14.00 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni;
Ora 14.00 – 15.00 Prânz;
Ora 15.00 – 15,30 Premiere;
Ora 15,30 – 19,00 Vizită la Cetatea Neamţului
Ora 19.00 – Masa festivă. Închiderea festivă a simpozionului.
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Liceul Economic “Vasile Conta” Tg.Neamţ

Simpozionul Naţional “Ars Oeconomica”


Patrimoniul Economic
FORMULAR DE ÎNSCRIERE PROFESORI:
TITLUL LUCRĂRII: ……………………………………………………………….
AUTORUL LUCRĂRII:
NUME____________________________ PRENUME_________________________
SPECIALITATEA _________________________________________________
ŞCOALA________________________________________________________
DOMICILIUL_____________________________________________________
TELEFON FIX/ MOBIL_________________________________________________
E-MAIL______________________________________________________
LOCALITATEA_______________________
JUDEŢUL____________________________
SECTIUNEA ____________________________
MODUL DE PARTICIPARE *:

Participare directă

Trimiterea lucrării

· Se bifează cu X

OBSERVAŢII: ________________________________________________
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Liceul Economic “Vasile Conta” Tg.Neamţ

Simpozionul Naţional “Ars Oeconomica”


Patrimoniul Economic

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI


1. Numele şi prenumele concurentului:_____________________________
2. Şcoala:__________________________________________________
3. Clasa:________________________________________________
4. e-mail/ telefon:____________________________________________
5. Profesorul coordonator:________________________________________
6. Titlul lucrării: ________________________________________________

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI


Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Liceul Economic “Vasile Conta” Tg.Neamţ

Simpozionul Naţional “Ars Oeconomica”


Patrimoniul Cultural

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI


1. Numele şi prenumele concurentului (echipei) :______________________
2. Şcoala: __________________________________________________
3. Clasa:________________________________________________
4. e-mail/ telefon:____________________________________________
5. Secţiunea: ________________________________________________
6. Profesorul coordonator:________________________________________
7. Titlul lucrării: ________________________________________________