Sunteți pe pagina 1din 10

Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman, Județul Neamț

Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela - Elena

PROIECT DIDACTIC
DATA :
CLASA: I B
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA: Universul
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea numerelor naturale de la 31 la 100, cu trecere peste ordin. Soarele, sursă de lumină și căldură
TIPUL DE ACTIVITATE: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor
DOMENII INTEGRATE: Matematică și explorarea mediului
Comunicare în limba română
Arte vizuale și abilități practice
SCOPURI EDUCAŢIONALE:
 Dezvoltarea gândirii și a limbajului matematic;
 Formare de deprinderi intelectuale;
 Stimularea capacităților cognitive și practic-utilitare.
COMPETENŢE SPECIFICE:
Matematică și explorarea mediului
1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100;
1.2. Compararea numerelor până la 100;
1.4. Efectuarea de adunări mental și în scris, recurgând mereu la numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență…) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare şi scădere în concentrul 31-100, cu sprijin în obiecte, imagini
sau reprezentări schematice;

Comunicare în limba română


1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman, Județul Neamț
Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela - Elena

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;


Arte vizuale și abilități practice
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive
 să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă;
 să rezolve corect, oral şi în scris, adunări cu numerele naturale din concentrul 31-100, cu trecere peste ordin;
 să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor;
 să conștientizeze importanța principalei surse de căldură și energie a planetei - Soarele
 să rezolve independent şi în echipă sarcinile de lucru primite;
b) afectiv-atitudinale
 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului;
c) psihomotorii
 să mânuiască materialul intuitiv;
 să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător.

CAPACITĂŢI DE GÂNDIRE IMPLICATE:


 cunoașterea (terminologiei matematice);
 înțelegerea (algoritmului de calcul, rezolvarea problemelor);
 aplicarea (algoritmului de calcul).

DOMENII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ VIZATE:


 dezvoltarea cognitivă: dezvoltare de deprinderi intelectuale, dezvoltarea gândirii logice și a gândirii sistemice, dezvoltarea
capacității de a sesiza și rezolva situații-problemă;
 dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare
variate şi exprimarea corectă a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare;
 dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor propuse;
Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman, Județul Neamț
Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela - Elena

 dezvoltarea socio-emoţională: dezvoltarea competențelor comunicative, creșterea stimei de sine prin implicarea în
rezolvarea sarcinilor individuale și de grup.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare;
 Sistemul metodologic: conversația euristică, explicația, observația, demonstrația, problematizarea, exercițiul, jocul didactic.
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, pe grupe.

RESURSE:
 Umane: 21 elevi;
 Materiale: planșa-suport, tabla, creta colorată
 Spațiale: sala de clasă;
 Temporale: 35 minute + 10 minute activități recreative;
 Bibliografice:

1. Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată
prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din
clasele I-IV, program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar;
3. Roşu, Mihail- Metodica predării matematicii, Editura Credis, Bucureşti, 2004.
EVALUARE:
 Strategii, metode și instrumente de evaluare: observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, aprecieri
verbale, autoevaluare.
Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman, Județul Neamț
Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela - Elena

NR. OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ EVALUARE


SECVENŢELE
CRT. OP. ŞI DEMERSUL DIDACTIC RESURSE RESURSE FORME DE
INSTRUIRII
PROCEDURALE MATERIALE ORGANIZARE
1. Moment -Se creează condiţiile necesare pentru
organizatoric buna desfăşurare a activităţii. Instructajul Materiale frontală Observarea
verbal necesare comportamentului
activităţii elevilor
2. Verificarea temei - Se verifică cantitativ și calitativ Observația individuală Autoevaluare
pentru acasă tema pentru acasă.
3. Captarea atenţiei -Le prezint elevilor un rebus ce Rebus frontală Observarea
urmează să-l deslușim și să-l Explicaţia matematic sistematică
completăm pe planșă. ( Anexa 1) Exercițiul
Acest rebus prezintă elementele
planului de recapitulare.
4. Anunţarea temei şi a -Se anunță elevii că pe parcursul orei Explicaţia frontală Observarea
obiectivelor de matematică vor efectua adunări cu sistematică
trecere peste ordin cu numere naturale
de la 31 la 100.
5. Dirijarea învăţării- - Exerciții de calcul oral
recapitularea - Repetarea noțiunilor se va realiza
Exercițiul Fişe de lucru
noțiunilor prin intermediul unei fișe de lucru pe
care fiecare elev o va avea primi.
( Anexa 2 )
Explicația frontală
Facem exerciţii de încălzire a
muşchilor fini ai mâinii: cântăm la individuală Evaluare
pian, spălăm mânuțele, le ștergem, formativă frontală
morișca, și ”Spor la lucru!”. şi reciprocă
Problematizarea
Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman, Județul Neamț
Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela - Elena

După ce vor citi cerințele, elevii vor


rezolva sarcinile primite, la tablă și Jocul didactic Plansa
fiecare pe fișa de lucru.
Joc-exercițiu: Floarea prieteniei –
Se prezintă o floare care e tristă Exercițiul Floare tristă
fiindcă a rămas fără petale, deoarece
nu a avut suficient soare. (Anexa 3)
Explicația Petale cu
Pentru a înveseli floarea, elevii vor
rezolva la tablă și în caiete exerciții și rezultate
probleme, vor alege petala pe care frontală
este trecut rezultatul obținut și o vor
Problematizarea Caiete
așeza la locul ei, în jurul florii:
1. Calculează:
36 + 4= 46 + 39= Capacitatea de a
63 + 28= 73 + 18= rezolva corect
2. Maria a cules 19 lalele. Ea a adunări și scăderi
dat prietenei 11 lalele. cu numerele de la
0 la 100
Câte lalele i-au rămas ?
6. Obţinerea - Elevii sunt împărţiţi pe grupe şi Conversaţia caiete, pe grupe Observarea
performanţei şi având model problema de pe tablă Exercițiul creioane, cub sistematică
asigurarea lucrează după metoda cubul Aprecieri verbale
feed-back-ului (anexa 4).
7. Activitate recreativă - Se interpretează cântecul – „O interpretarea frontal Observarea
vioară mică” . sistematică
Aprecieri verbale
În limita timpului disponibil, se
poate interpreta și un alt cântec.
Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman, Județul Neamț
Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela - Elena

8. Încheierea și - Se notează tema pentru acasă, conversația manual Frontal Aprecieri verbale
evaluarea activităţii problema 7, p.28 (manual). Tema se explicația globale şi
Individual
dă diferențiat. individuale
- Se fac aprecieri asupra activității
desfășurate.

- conținuturile proiectate vor fi selectate în funcție de limitările temporale, urmând a fi atinse în activitățile ulterioare.
Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman, Județul Neamț
Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela - Elena

ANEXA 1

1. S U M A

2. T O T A L

3. I M P A R E

4. P A R E

5. D I F E R E N T A

6. Z E C I L O R

7. T E R M E N I
Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman, Județul Neamț
Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela - Elena

ANEXA 2
FIȘĂ DE LUCRU
1. Calculează:
48 + 57 + 49 + 36 + 58 +
25 37 36 47 39

2. Efectuează adunările și verifică tot prin adunare:


57 + 38 = 68 + 24 = 46 + 36 =

ANEXA 3

Joc-exercițiu: Floarea prieteniei

1. Calculează:
36 + 4= 46 + 39=
63 + 28= 73 + 18=

2. Maria a cules 19 lalele. Ea a dat prietenei 11 lalele.

Câte lalele i-au rămas ?


Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman, Județul Neamț
Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela - Elena

ANEXA 4 – CUBUL
Problemă:
Maria a cules 19 lalele. Ea a dat prietenei 11 lalele.

Câte lalele i-au rămas?

- problema este scrisă pe tablă din pauză

1. Rezolvă problema schimbând numele fetiţei.

2. Transformă enunţurile în problemă de adunare folosind aceleaşi numere.

3. Transformă enunţurile în problemă de adunare folosind alte numere.

4. Compune o problemă de adunare cu aceleaşi numere despre fructe.

5. Compune o problemă de adunare cu aceleaşi numere despre bomboane.

6. Compune o problemă de adunare despre copii cu numerele 37 si 17.


Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman, Județul Neamț
Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela - Elena

ANEXA 5

FIȘĂ DE DEZVOLTARE

Ex. 4 pag. 50

a) Primul termen al adunării este 28, iar al doilea este 17. Care este suma?
b) Primul termen al adunării este 19, al doilea este 27, iar al treilea este 21. Care este suma?

Ex. 6 pag. 51

Calculează, apoi compară (<, >, =):

57+14 şi 39+21

34+19 şi 18+29