Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Fizică în clasa a VIII-a

Profesor: Bînzari Inga

Repartizarea orelor, 2 ore pe săptămână

Din ele
Nr. Total
temei Tema 68 38 8 4 18
ore Predare- Rezolvarea Lucrări de Recapitulare
învăţare problemelor laborator şi evaluare
I OSCILAŢII ŞI UNDE MECANICE 12 6 3 1 2

II FENOMENE TERMICE 22 13 3 1 5

III FENOMENE ELECTROMAGNETICE 30 19 2 2 7

La dispoziţia profesorului
4 - - - 4
( pentru sinteză şi evaluare sem. I +anuală )

Asigurarea didactică:

1. I.Botgros ş.a. Fizica, cl. a VIII-a, Editura „Cartier”, Chişinău, 2008.


2. I.Botgros ş.a. Ghidul profesorului, Editura „Cartier”, Chişinău, 2008.

Surse didactice auxiliare:

1. M.Marinciuc, V.Gheţu, M.Miglei, M.Potlog. Fizică. Culegere de probleme pentru cl. VIII-IX, Editura „Ştiinţa”, Chişinău, 2004.
2. M.Sandu. Probleme de fizică pentru gimnaziu, Editura „Lumina”, Chişinău.
3. V.I.Lucaşic. Culegere de probleme de fizică, cl. VII-VIII, Editura „Lumina”, Chişinău.
4. M.Marinciuc, T.Potlog, M.Potlog. Caietul elevului. Fizică, cl. a VIII-a, Editura „Civitas”, Chişinău, 2006.
5. T.Iacubiţki, A.Sîrghi. Teste la fizică pentru cl. VI-IX, Editura „Ştiinţa”,Chişinău, 2004.
6. V. Bocancea, V. Ciuvaga. Vreau să ştiu ce am reuşit să învăţ la fizică.. Teste de autoevaluare pentru elevii cl. a VIII-a-IX-a. – Ch.: Cartier,
2008

1
Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Fizică în clasa a VIII-a
Profesor: Bînzari Inga

UNITATEA DE Observaţii
Indicatorii competenţelor
ÎNVĂŢARE
TEMA

specifice (CS) şi Conţinuturi Nr. Data Resurse


subcompetenţelor (SC) ore pedagogice
CS SC
3 * Descrierea calitativă, în Evaluare iniţială. 1 -Experimente: oscilaţii
baza principiului ,,cauză- Mişcare oscilatorie. mecanice; unde mecanice;
efect”, a unor fenomene Probleme aplicative. 1
1.1. Mişcare
oscilatorie.

oscilatorii identificate în Oscilaţii libere şi oscilaţii forţate. 1 - analiza sunetelor produse de


natură şi tehnică. Pendulul gravitaţional. diferite surse sonore.
Lucrare de laborator nr. 1 1
4 *Utilizarea mărimilor „Determinarea perioadei şi -Identificarea surselor de
caracteristice mişcării frecvenţei oscilaţiilor unui pendul poluare fonică în viaţa
I.OSCILAŢII ŞI UNDE MECANICE

oscilatorii la rezolvarea gravitaţional.” cotidiană.


unor probleme. Probleme aplicative 1
-Rezovarea problemelor:
2 *Investigarea Mișcarea ondulatorie. 1 aplicarea noţiunilor de
experimentală a unor Unde mecanice. 1 amplitudine, perioadă şi
procese oscilatorii, frecvenţa mişcării oscilatorii.
1.2 Unde mecanic

Probleme aplicative. 1
utilizînd mărimi fizice Sunetul. Viteza şi tăria sunetului. 1
caracteristice mişcării Probleme aplicative. 1 Lucrare de laborator :
oscilatorii. „Determinarea perioadei şi
frecvenţei oscilaţiilor unui
*Extrapolarea conservării Sistematizarea, generalizarea 1 pendul gravitaţional”.
4
energiei mecanice în achiziţiilor. Analiza
studiul pendulului gravit. testului de autoevaluare.
Evaluarea sumativă 1 Evaluare sumativă

2
Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Fizică în clasa a VIII-a
Profesor: Bînzari Inga

4 * Identificarea condiţiilor
în care se produc şi se
propagă undele mecanice.

5 -*Soluţionarea unor situaţii


de protejare fonică în viaţa
cotidiană.

2 * Observarea fenomenelor Analiza evaluării sumative. 1


termice din natură. Mişcarea moleculelor.
1. Procese termice

3 * Definirea conceptelor 1 Experimente:


fizice caracteristice Echilibrul termic. Temperatura. -moduri de transmitere a
fenomenelor termice căldurii.
(echilibru termic, Cantitatea de căldură. 2
temperatură, Moduride transmitere a căldurii. 1 -transformări ale stărilor de
II. FENOMENE TERMICE

cantitate de căldură) Sistematizarea, generalizarea agregare: topire-solidificare.


2 * Investigarea achiziţiilor. 1
experimentală a modurilor Evaluare sumativă. -vaporizare- condensare.
de transmitere a căldurii transformări reciproce ale
3 * Definirea conceptelor lucrului şi căldurii.
fizice caracteristice Căldura specifică. 1
2. Transformări de fază

fenomenelor termice Lucrare de laborator: Lucrare de laborator


( căldură specifică, „Determinarea căldurii specifice a 1
călduri latente) unei substanţe”. Rezolvarea problemelor.
4 * Utilizarea ecuaţiei
calorimetrice Ecuaţia calorimetrică. 2
la rezolvarea problemelor. Transformări ale stărilor de
4 * Calcularea cantităţii de agregare: topire-solidificare; 1
căldură la încălzire-răcire, vaporizare- condensare.
topire – solidificare, Călduri latente. 1
vaporizare- condensare şi Sistematizarea, generalizarea
la arderea combustibililor. achiziţiilor. 1 Evaluare sumativă
3
Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Fizică în clasa a VIII-a
Profesor: Bînzari Inga

Evaluare sumativă.
* Investigarea Combustibili. 1 Experimente:
2 experimentală a Puterea calorică.
transformărilor reciproce a Transformări reciproce ale 1 - modelul motorului cu ardere
lucrului şi căldurii lucrului şi căldurii. internă în 4 timpi.
Maşini termice. 1
3. Maşini termice

3 * Descrierea principiului Rezolvarea problemelor.


de funcţionare a motoarelor Randamentul maşinilor termice. 2
termice. Elaborarea unor proiecte de
Maşinile termice şi poluarea 1 diminuare a poluării cauzate de
4 * Determinarea mediului. utilizarea motoarelor termice
randamentului motoarelor Sistematizarea, generalizarea 1 Comunicări:
termice. achiziţiilor. Analiza -Utilizarea motorului termic şi
testului de autoevaluare. impactul asupra mediului
5 * Expunerea opiniilor Evaluarea sumativă 1 ambiant.
proprii privitor la încălzirea Analiza evaluării sumative 1 -Protecţia mediului ambiant
globală şi poluarea cauzată
de motoarele termice.
2 * Efectuarea observărilor Sarcina electrică. 1 Experimente:
proprii asupra unor Structura atomului. - Montarea unui circuit electric
1. Curentul electric continuu

fenomene electrice din viaţa Conservarea sarcinii electrice. 1 simplu.


cotidiană.
ELECTROMAGNETICE

Cîmpul electric. 1 -măsurarea intensităţii curentuli


3 * Definirea mărimilor fizice: Curentul electric continuu. 1 electric şi a tensiunii electrice.
III. FENOMENE

intensitate a curentului Intensitatea curentului electric. 1 Lucrare de laborator


electric, tensiune electrică,
Tensiunea electrică. 1
rezistenţă electrică. Rezolvarea problemelor:
* Montarea circuitelor
Rezistenţa electrică. 1
2 Lucrare de laborator: în care se aplică mărimi şi legi
electrice simple în baza fizice caracteristice fenomenelor
schemelor. „Determinarea rezistenţei 1
electrice” electrice.
* Măsurarea intensităţi
2
curentului electric, a Reostate. 1
Evaluare sumativă
tensiunii electrice şi a Sistematizarea, generalizarea
rezistenţei electrice. achiziţiilor. Evaluare sumativă. 1

4
Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Fizică în clasa a VIII-a
Profesor: Bînzari Inga

Legea lui Ohm pentru o porţiune 1 Experimente:


de circuit. -dependenţa intensităţii
2 * Investigarea experimentală Conexiunea serie şi paralel a 1 curentului electric de tensiune şi
a circuitelor electrice ce de rezistenţa electrică.
2. Legile curentului electric

conductoarelor.
conţin grupări serie, în Lucrul şi puterea curentului 1 -dependenţa rezistenţei
paralel şi verificarea legii electric. electrice de natura materialului
lui Ohm. Lucrare de laborator: „Determin. 1 şi dimensiunile conductorului.
puterii unui bec electric”. -reglarea intensităţii curentului
4 * Utilizarea legilor şi Legea lui Joule. Aplicaţii. 2 electric în circuit cu ajutorul
mărimilor fizice Tensiunea electromotoare şi reostatului.
caracteristice fenomenelor -studiul experimental al
rezistenţa internă a unei surse de 1
electrice la rezolvarea circuitelor electrice cu grupări
curent.
problemelor. serie şi paralel.
Legea lui Ohm pentru un circuit 1
întreg. Rezolvarea problemelor
* Respectarea securităţii la
4
utilizarea curentului electric Sistematizarea achiziţiilor. 1
Evaluarea sumativă 1 Lucrare de laborator
Analiza evaluării sumative 1 Evaluare sumativă

3 * Descrierea unor fenomene Experimente:


magnetice observate in Cîmpul magnetic al curentului 1 - generarea cîmpului magnetic în
3. Fenomene electromagnetice

natură şi tehnică. electric. jurul conductorului parcurs de


3 * Definirea mărimilor fizice: curent electric.
ELECTROMAGNETICE

forţă electromagnetică şi Inducţia magnetică. 1 (experimentul lui Oersted )


inducţie magnetică.
III. FENOMENE

- acţiunea cîmpului magnetic


2 * Investigarea experimentală Electromagneţi. 1 asupra conductorului parcurs de
a cîmpului magnetic generat curent electric.
de curentul electric şi a
Forţa electromagnetică. 2
forţei electromagnetice. Activităţi practice frontale:
Regula burghiului.
* Aplicarea regulii mîinii
4 Regula mîinii stîngi. -Confecţionarea
stîngi şi a formule forţei
electromagneţilor.
electromagnetice la
rezolvarea problemelor.
-Asamblarea motorului electric.
* Descrierea principiului de Motoare electrice. 1
3 funcţionare a motoarelor Rezolvarea problemelor
Sistematizarea, generalizarea 1
5
Proiectarea de lungă durată a activităţii didactice la Fizică în clasa a VIII-a
Profesor: Bînzari Inga

electrice. achiziţiilor. Comunicări:


2 * Asamblarea unui motor Analiza testului de autoevaluare. -motoarele electrice si
electric şi confecţionarea respectarea securităţii la
unui electromagnet . Evaluarea sumativă 1 utilizarea lor.
4 * Respectarea securităţii la
utilizarea motoarelor Analiza evaluării sumative 1 Evaluare sumativă
electrice.
Sistematizarea, 1
generalizarea achiziţiilor.
Evaluare finală 1 Evaluare finală
La dispoziţia profesorului 2
(pentru sinteză şi evaluare)