Sunteți pe pagina 1din 8
(CENTRUL NATIONAL IA GEI K invATAMAI QO sunareu buen None IRECTIA GENERALA INVATAWANT TED erst $I EDUCATIE PERMANENTA. / Numerob /~ Secretarde'stat, lonel - Florian LIXANDRU \\ epee NOTA 3 Competitia BUSINESS PLAN este organizata anual de Ministerul Educatiei Nationale si Centrul National de Dezvoltare a Invataméntului Profesional si Tehnic (CNDIPT), prin inspectoratele scolare/unitatile de invatamant subordonate, in parteneriat cu autoritatile administrative publice locale, cu institutii de invayimadnt superior si de cercetare, organizatii nonguvernamentale, operatori economici reprezentativi, asociatii patronale din domeniile ‘economice pentru care se organizeazi formare profesionala, organizatii sindicale etc. Competitia se desfasoara la nivel local, judetean, regional si national si are ca scop dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale elevilor. Competitia const in prezentarea, de c&tre elevii implicati, a unor planuri de afaceri ale firmelor de exercitiu. Planurile de afaceri elaborate reprezint& rezultatul formarii in firma de exercitiu, formare care contribuie la: + valorificarea spiritului antreprenorial, a initiativei dezvoltate prin firma de exercitiu (metode de predare prin care se simuleazi activitatea unei firme reale); ‘© familiarizarea elevilor cu activitatile specifice mediului real economic; © asumarea riscului, utilizdnd instrumentele specifice managementului riscului; © dezvoltarea unor competente necesare unui intreprinzétor dinamic: géndirea critic’, luarea deciziilor, asumarea responsabilit&tilor, autoorganizarea si autoevaluarea individuala; ‘© promovarea colaboririi dintre firmele de exercitiu si mediul economic real; = incurajarea competitiei si a competitivitatii firmelor de exercitiu implicate. in acest context, va inaintém spre aprobare urmatoarele anexe la Regulamentul specific privind organizarea si desfésurarea Competitiei BUSINESS PLAN pentru firmele de exercitiu, aprobat cu nr. VET 162/22.01.2015, in vederea desfasurarii competitiei fn anul scolar 2018-2019: - Structura planului de afaceri, in anul scolar 2018-2019, Anexa nr. 2; - Formular de evaluare a Competitiei BUSINESS PLAN, in anul scolar 2018-2019, Anexa nr. 35 - Locurile de desfasurare a etapei judetene a Competitiei BUSINESS PLAN, in anul scolar 2018-2019, Anexa nr. 6; - Locurile de desfasurare a etapei regionale a Competitiei BUSINESS PLAN, in anul scolar 2018-2019, Anexa nr. 7; = Calendarul Competitiei BUSINESS PLAN in anul scolar 2018-2019, Anexa nr. 8. Director General, Corina MARIN 2 Director CNDIPT, AY Dalia - Maria MIRCEA-DARAMUS, / Fiuclb /RUL NATIONAL DE. DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL $I TEHNIC Strada Spina Haret, Nr. 10-12, Bucuresti Telefon: o21-g11.1162, 021-312-1161 Fax! 081-91254.08 emai: veta@tvet.ro ANEXA 2 ‘Struetura planului de afaceri REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI (maxim o pagind) 1. INFORMATI GENERALE PRIVIND FIRMA DE EXERCITIU - istorioul firmei ~ domeniul de activitate (productie, comer, servi ~ cod CAEN; -viaiune, misiune, strategie. - objective cuamificabile (cifra de afuceri, profit, numar salariafi); ~ durata de implementare; ~ activittgile desRigurate; - resurse materiale, financiare si umane utilizate in firma de exercitiv. 2. IDEEA DE AFACERI- TRECEREA DIN VIRTUAL iN REAL 2.1, Oportunitati de afacere si nevoile din piati — identificare, caracterizare gi tendinte; 2.2, Prezentarea noii idei de afaceri pornind de la CAEN al firmei de exercitiu; 2.3. Obiective cuantificabile (cifta de afaceri, profit, numa salariali; 2.4, Durata de implementare; 2.5, Activititile preconizate; 2.6, Resurse (materiale, financiare, umane, informajionale) necesare. 3. MANAGEMENTUL PROIECTULUL 3.1. Structura orgenizatoric 3.2, Organizarea procesuali. 4. MARKETINGUL AFACERIL 4.1. Clienti 4.2. Purnizorii; 4.3. Concurenfa; 4.4, Promavarea; 4.5. Distributia. 5. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGH $I PROMOVAREA SOCIETATIL INFORMAJIONALE 5.1, Societatea informationala i noile tehnologi 5.2. Impactul asupra mediului si eficienta energetica. 6. FINANTAREA AFACERIT $I PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE, 6.1. Necesarul de finangare; 6.2, Sursele de finantare; 6.3. Indicatori de eficienta economicd: rentabilitate, solvabilitate, indicator’ de rise, necesar de fond de rulment, fond de rulment, trezorerie net (cash - flow). CONCLUZH (maxim 0 pagina) ANEXA 3 Formular de evaluare ™ CiasaaXla | Clasa a Xia n Criteriul de evaluare Punetaj | Punctaj | Punctaj | Punctaj | Observatit ort acordat | obtinut | acordat | obtinut INFORMATH GENERALE PRIVIND FIRMA DE EXERCITIU ~ istoricul fiemei - domeniul de activitate (productie, comer, servic); ~cod CAEN; - viziune, misiune, strate 1 | obicctive cuantifcabile (cifra de afwcer, profit, 10p Sp rumar salariati; ~ durata de implementare; ~ activitayile desfsurate; + resuise materiale, financiare si umane utilizate ema de exercifiu IDEEA DE AFACERI — DIN MEDIUL VIRTUAL iN MEDIUL REAL 2.1, Oportunitati de afacere i nevoile din piata — identificare, caracterizare gi tendinje; Sp 5p 22, Prezentarea nofi idei de afaceri pomind de la 2, | CAEN al firmei de exercitin; 3p 3p 23. Obiective cuantificabile (ciffa de afuceri, profit, num salariat; 2p 2p 2.6, Durata de implementarc; Ip 1p 2.5. Activitiqiie preconizate; 4p 4p 2.6. Resurse (meteriale, financiare, umane, informfionale) necesare. Sp 5p MANAGEMENTUL PROIECTULUT 3. | 3.1, Structura organizatoriea 2p 2p 3.2. Organizarea procesuala. 3p 3p MARKETINGUL AFACERTT 4.1, Cliengils 6p 5p | 42: Farsizori 5p 2p 4.3. Concurengas 5p 4p 4.4, Promovarea; 5p 2p 4.5. Distributia, 4p 2p UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGH $1 PROMOVAREA SOCIETATIL 5 | INFORMATIONALE 45:1, Societatea informationsta sf noile tehnologi 2p 2p 5.2. Impactul asupra mediului gi efiefenta energetic’. 3p 3p FINANTAREA ‘AFACERIT Si PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE 6.1, Necesarul de finangare; Tp op 6 | 62. Sursele de finanare: 8p 6p 65. Indicatori de eficienfa economica: rentabilitate, solvabilitate, indicatori de rise, necesar de fond de rulment, fond de rulment, rezorerie net (cast - flow), : 18p