Sunteți pe pagina 1din 6

IMOBIL IPOTECAT VANDUL LA LICITATIE IN CADRUL PROCEDURII DE

EXECUTARE SILITA.
INSTANŢA CONSIDERA CA NU SE INDEPLINESTE CERINTA ESENTIALA
A LEGII 77/2016 DE TRANSMITERE A DREPTULUI DE PRORPIETATE IN
SCHIMBUL STINGERII CREANTEI, DEOARECE NU MAI EXISTA
IMOBILUL ÎN PRORPEITATEA DEBITORULUI.
2129/201722-03-2017
Anulare actJudecatoria CLUJ-NAPOCA

Cod ECLI ECLI:RO:JDCLJ:2017:001.xxxxxx


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 3185

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CLUJ-N_____
CIVIL
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 2129/2017


Ședința publică din 22 Martie 2017
Instanța constituită din:
JUDECĂTOR: F______ M_____
GREFIER: M_____ M____

Pe rol fiind soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta R_________


B___ SA în contradictoriu cu pârâtul B____ M____ C____, având ca obiect anulare act.
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă reprezentanta reclamantei consilier
juridic A____- G_______ Mataranga care depune delegație la dosar, lipsă fiind pârâtul.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S- a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că la data de
22.02.2017 s-a depus la dosar, din partea reclamantei, cerere de reluare a judecății, iar la data
de 21.03.2017 s-au mai depus la dosar, din partea reclamantei, prin fax și serviciul de
registratură al instanței, în 2 exemplare, note scrise.
Instanța pune în discuție cererea de repunere a cauzei pe rol.
Reprezentanta reclamantei solicită admiterea cererii de repunere a cauzei pe rol având în
vedere că Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra excepțiilor de neconstituționalitate care
a fost invocată în cererea cu care aceasta a fost sesizată motiv pentru care în temeiul deciziilor
nr. 623/2016, 639/2016 și 638/2016 apreciază că nu se mai impune menținerea suspendării
judecății în prezenta cauză.
Având în vedere deciziile pronunțate de Curtea Constituțională asupra excepțiilor de
neconstituționalitate cum sunt și cele invocate de contestatoare in prezenta cauza, instanța
apreciază că se poate trece la soluționarea cauzei chiar anterior soluționării excepțiilor din
cererea de sesizare existenta la dosar, motiv pentru care în temeiul art. 415 C. proc. civ.
admite cererea de repunere a cauzei pe rol.
Instanța acordă cuvântul reprezentantei reclamantei asupra dovezilor.
Reprezentanta reclamantei solicită în probațiune încuviințarea înscrisurilor (adresele efectuate
la instituțiile statului) indicate și interogatoriul pârâtei, cu prorogarea pronunțării asupra
expertizei judiciare până după administrarea primelor 2 probe.
La întrebarea instanței, reprezentanta reclamantei arată că pentru înscrisurile solicitate în
probațiune teza probatorie este aceea de a verifica și demonstra dacă debitorii nu mai au
venituri si sunt in imposibilitate permanentă de a-și executa obligația de plată derivată din
contractul de credit, dacă aceștia nu mai sunt angajați și nu mai obțin nici un fel de venituri și
nu mai dețin bunuri în proprietatea lor. Teza probatorie pentru proba cu interogatoriul
pârâtului constă în demonstrarea situației financiare a acestuia precum și situația patrimonială
a acestuia.
Instanța apreciază că înscrisurile existente la dosar sunt pertinente, utile si suficiente pentru
soluționarea cauzei motiv pentru care încuviințează dovada cu acestea si respinge ca inutile
soluționării cauzei dovada cu interogatoriul pârâtului, expertiza contabilă și cererea de
comunicare a altor înscrisuri.
Reprezentanta reclamantei arată că nu mai are alte cereri de formulat.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau dovezi de administrat instanța declară încheiată
cercetarea procesului și acordă cuvântul reprezentantei reclamantei asupra fondului cauzei.
Reprezentanta reclamantei solicită admiterea cererii, cu cheltuieli de judecată constând în taxă
judiciară de timbru. În principal în conformitate cu dispozițiile deciziei Curții Constituționale
nr. 639/2016 solicita să se constate că în integralitate legea dării în plată nu se aplică în
prezenta cauză deoarece debitorii nu mai dețin în patrimoniul propriu imobilul care a
constituit garanția pentru creditul acordat. În aceste condiții așa cum a arătat și Curtea
Constituțională nu poate fi atins scopul pe care îl reglementează legea dării în plată, acela de a
da în schimbul stingerii datoriei imobilul constituit ca și garanție deoarece în prezent imobilul
nu se mai află în proprietatea debitorilor și prin urmare nu mai pot dispune de el.
Instanța reține cauza în pronunțare.
Nota: se constată că după dezbateri dar înainte de închiderea ședinței de judecată se prezintă
reprezentanta intimatului av. R_____ V_____, căreia instanța îi comunică mersul dezbaterilor.
INSTANȚA

Deliberând, constata ca prin contestația înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. de mai sus,
contestatoarea R_________ B___ S.A. in contradictoriu cu intimatul B____ M____ C____ a
solicitat instanței, ca prin hotărârea ce va pronunța, să se respingă cererea de dare in plata
formulata de intimat prin notificarea nr. 1151/30.05.2016 pentru neîndeplinirea condițiilor
prevăzute de lege, cu consecința punerii de drept a parților in situația anterioara notificării, cu
cheltuieli de judecata.
În motivare, contestatoarea arata ca a incheiat cu intimatul Contractul de credit nr. RM
xxxxxxxxxxx/31.03.2008, prin care a acordat acestuia suma de xxxxxx,64 CHF, stabilind o
perioada de rambursare de 420 luni. Intimatul nu si-a respectat obligațiile contractuale si nu a
achitat ratele la timp, motiv pentru care a declarat creditul scadent anticipat si a demarat
procedura de executare silita, care face obiectul dos. execuțional nr. 1249/2015 al B__
Cimpian M____ R___. Astfel, in anul 2015, imobilul ipotecat in favoarea sa a fost vândut la
licitație publica, astfel ca in prezent creditul intimatului nu este garantat cu niciun imobil. La
data de 30.05.2016 a primit notificarea de dare in plata prin care debitorul si-a manifestat
intenția de a da in plata imobilul valorificat in procedura de executare silita, precizând ca este
supus executarii silite in dosarul execuțional menționat. Or, legea darii in plata este un act
normativ cu reglementari de excepție, astfel ca interpretarea si aplicarea ei este limitativa si
restrictiva si nu se poate situa in afara exigentelor constituționale. De asemenea, condițiile
specifice din Legea darii in plata nu sunt îndeplinite in speța de fata, respectiv debitorul nu a
făcut dovada îndeplinirii condiției impusa de art. 4 lit. d din Legea nr. 77/2016, la notificare
nefiind anexat un cazier judiciar, creditul referit prin notificarea din data de 30.05.2016 nu
este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuința, notificarea transmisa este
informa întrucât este formulata doar de intimat, lipsind acordul coproprietarului imobilului si
codebitorului creditului, numita P__ A_______, debitorul nu a făcut dovada situatiei sale
financiare de natura a nu mai permite achitarea creditului in condițiile financiare negociate si
asumate, iar cerinta existentei unui dezechilibru contractual real sau a unei imposibilitati
fortuite si permanente de executare nu se verifica. Mai arata contestatoarea ca debitorul nu se
poate prevala de Legea nr. 77/2016 pentru a transfera Băncii riscul unui imobil ipotecat, cu
atât mai mult cu cat arata ca imobilul a fost vândut in cadrul procedurii de executare silita,
Legea aplicându-se numai pentru o eventuala echilibrare a riscurilor contractului, ceea ce nu
este cazul in speța de fata. Prin urmare, in condițiile cauzei, notificarea comunicata de debitor
poate fi considerata ca fiind un abuz de drept, care se impune sa fie sancționat prin lipsirea de
efecte juridice a notificării care i-a fost transmisa.
In drept au fost invocate prevederile legale la care s-a făcut trimitere in text.
In probațiune au fost anexate înscrisuri si s-a solicitat interogatoriul intimatului si expertiza
judiciara.
Intimatul nu a formulat intampinare.
Ulterior, contestatoarea a solicitat sesizarea Curții Constituționale în vederea soluționării
excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. 3, art. 3, art. 5 alin. 2, art. 8 pct. 5,
art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016, privind darea in plata, precum și suspendarea
soluționării cauzei până la pronunțarea Curții Constituționale asupra excepției.
Prin intampinare, intimatul a solicitat respingerea ca inadmisibila a cererii de sesizare a Curții
Constituționale cu excepția de neconstituționalitate invocata de contestatoare, cat si a cererii
de suspendare a judecații, iar pe fond a solicitat respingerea contestației formulata de
contestatoare ca nefondata, învederând ca in speța sunt îndeplinite toate condițiile de
admisibilitate a notificării sale, apreciind ca toate apararile ce exced articolului 4 din legea nr.
77/2016 sunt inadmisibile in procedura contestației bazata pe acest act normativ.
In probațiune au fost anexate înscrisuri.
Prin Încheierea pronunțata in ședința publica din data de 19.10.2016, instanța a admis cererea
de sesizare a Curții Constituționale si a dispus suspendarea judecații pana la soluționarea
excepției de neconstituționalitate invocata de contestatoare, pentru considerentele acolo
reținute.
Ulterior, contestatoarea a solicitat repunerea pe rol a cauzei, in considerarea Decizia Curții
Constituționale nr. 639/2016.
După repunerea cauzei pe rol, in temeiul art. 250 si urm. C. proc. civ., instanța a încuviințat
dovada cu înscrisuri, apreciind ca probele existente la dosar sunt pertinente, utile si suficiente
pentru soluționarea cauzei.
Analizând actele dosarului, instanța retine următoarele:
Contestatoarea a incheiat cu intimatul Contractul de credit nr. RMxxxxxxxxxxx/31.03.2008,
prin care a acordat acestuia un împrumut in suma de xxxxxx,64 CHF, pentru achiziționarea
apartamentului nr. 12 situat in imobilul din Cluj-N_____, _________________, jud. Cluj, cu
partile indivize comune aferente, si un împrumut in suma de 2198,49 CHF pentru achitarea
comisionului de procesare, rambursarea creditului fiind garantata cu ipoteca de rangul I
constituita asupra imobilului mai înainte identificat, potrivit Contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 573/31.03.2008 si Contractului de ipoteca autentificat sub nr.
574/31.03.2008, încheiate la BNPA „M______”.
Imobilul adus in garanție de intimat si garantul codebitor P__ A_______ a fost vândut la
licitație publica la data de 22.02.2016, in cadrul procedurii de executare silita care formează
obiectul dosarului de executare nr. 1249/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc Cimpian
M____ R___, urmare cererii de executare silita formulata de contestatoare.
La data de 30.05.2016, intimatul a înaintat contestatoarei o notificare in vederea încheierii
unui acord amiabil de stingere a oricărei datorii a sa, principal, dobânzi, penalitati, izvorâte
din contractul de credit ipotecar RMxxxxxxxxxxx/31.03.2008, învederând ca decizia sa de
transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat in favoarea contestatoarei nu
are aplicabilitatea practica, întrucât Banca a vândut in cadrul executarii silite imobilul ipotecat
in favoarea sa, anterior intrării in vigoarea a Legii nr. 77/2016, insa considera ca devin
aplicabile dispozitiile art. 8 alin. 5 din Legea nr. 77/1996, care prevăd dreptul consumatorului
de a cere instanței sa constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit chiar si in
situația in care consumatorul a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent
de titularul creanței, de stadiul in care se afla ori forma de executare silita care se continua
contra debitorului.
In drept, conform art. 3 din Legea nr. 77/2016, consumatorul are dreptul de a i se stinge
datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin
darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5
alin. (3) părțile contractului de credit nu ajung la un alt acord.
Apoi, la art. 4 din acelasi act normativ sunt menționate condițiile care trebuie îndeplinite
cumulativ pentru stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale
prin dare în plată, iar la art. 5 alin. 1 se prevede ca in vederea aplicării Legii nr. 77/2016,
consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui
avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită
dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul
de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii, conform art. 4.
Or, din notificarea înaintata contestatoarei de intimat se observa ca aceasta nu are ca obiect
intenția de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat de către debitor in
favoarea creditoarei, intimatul recunoscând ca nici nu poate exprima o astfel de intenție cata
vreme imobilul a fost vândut la o data anterioara si nu se mai afla in patrimoniul sau, ci doar
solicitarea de stingere a datoriei sale care subzista in temeiul contractului de credit.
Prin urmare, instanța apreciază ca notificarea intimatului nu îndeplinește cerinta esențiala si
primordiala prevăzuta de Legea nr. 77/2016, respectiv decizia de transmitere a dreptului sau
de proprietate asupra bunului ipotecat in favoarea contestatoarei, fara de care nu poate
pretinde producerea efectului corelativ de stingere a datoriei sale rezultând din contractul de
credit, in procedura notificării întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 77/2016.
In acest sens, nu se poate omite ca prin Decizia nr. 639/2016, Curtea Constituționala a statuat
ca Legea nr. 77/2016 condiționează stingerea tuturor datoriilor consumatorilor de transmiterea
voluntara a dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat din patrimoniul consumatorilor in
cel al profesioniștilor, efect care rezulta atât din denumirea Legii cat si din art. 3 al acesteia,
astfel ca in ipoteza in care debitorul solicita instanței doar stingerea datoriilor, Legea nr.
77/2016 nu este aplicabila litigiului parților.
De asemenea, prevederile actului normativ in cauza nu pot fi invocate si interpretate in mod
arbitrar, rupte din context si in afara rațiunii actului normativ in cauza, așa cum încearcă
intimatul atunci când se prevalează de dispozitiile 8 alin. 5 din Legea nr. 77/1996 la
formularea notificării, făcând abstracție de faptul ca întreg conținutul art. 8 reglementează
drepturile consumatorului de a se adresa instanței de judecata atunci când creditorul nu isi
îndeplinește obligațiile decurgând din aceasta lege, in scopul de a dobândit o hotărâre prin
care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar corelativ cu
transmiterea dreptului de proprietate către creditor, ceea ce presupune ca acest drept exista
inca in patrimonial sau la formularea notificării, iar executarea silita poate fi inca in curs de
desfășurare, ceea ce in mod evident nu este cazul in speța de fata.
Așadar nu mai prezintă relevanta nici verificarea condițiilor de admisibilitate ale notificării
intimatului din perspectiva art. 4 din Legea nr. 77/1996 si nici verificarea de către instanța a
condițiilor referitoare la existenta impreviziunii, in lumina Deciziei Curții Constituționale nr.
623/2013, întrucât acestea sunt subsecvente posibilitatii efective de dare in plata a imobilului
de către intimat, care nu poate fi luata in discuție.
Față de considerentele de fapt si de drept expuse, instanța constata ca acțiunea formulata de
contestatoare este întemeiata si trebuie admisa, soluție ce urmează sa fie pronunțata in cauza
de fata, in temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 77/2016.

PENTRU ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE

Admite contestația formulata de contestatoarea R_________ B___ S.A., cu sediul in


Bucuresti, Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1, înregistrata la Registrul
Comerțului sub nr. JXXXXXXXXXX, având cod unic de inregistrare R_______, in
contradictoriu cu intimatul B____ M____ C____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Cluj-
N_____, ___________________. 28, _________________, cu domiciliul procesual ales in
Cluj-N_____, __________________, jud. Cluj, si in consecința:
Constata ca notificarea de dare in plata înaintata de intimat contestatoarei la data de
30.05.2016 nu îndeplinește condițiile de admisibilitate prevăzute de Legea nr. 77/2016.
Dispune repunerea parților in situația anterioara notificării anterior identificata.
Cu drept de apel in termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare, apel care se depune la
Judecătoria Cluj-N_____.
Pronunțata in ședința publica din data de 22 martie 2017.

JUDECATOR GREFIER
F______ M_____ M_____ M____

Red. FM/MM – 4 ex.


24.04.2017

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

S-ar putea să vă placă și