Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI

Loc. IBĂNEŞTI
Str.Principală, Nr. 80
Tel : 0265538150 / 0755144713
Fax : 0265538150
scoala_ibanesti@yahoo.com
http://scoalaibanestims.info/

Atribuțiile membrilor Consiliului de Administraţie


An şcolar 2017-2018

Art. 1. Consiliul de administraţie este constituit din 9 membri. Numărul de


membri şi componenta sa sunt aprobate în fiecare an şcolar în prima şedinţă a
Consiliului profesoral, de regulă înainte de începerea cursurilor, pe baza
propunerii Consiliului profesoral anterior. Componenţa Consiliului de
administraţie este în conformitate cu Ordinul 4619/2014. Secretarul Consiliului
de administraţie este membru al CP, având atribuţia de a consemna, într-un
registru special, procesele verbale ale şedinţelor.
Art.2. Din Consiliul de administraţie face parte consilierul pentru probleme
educative şi activităţi extracurriculare, doi reprezentanti al părinţilor (de regulă
preşedintele Comitetului reprezentativ al părinţilor)
La şedinţele Consiliului de Administraţie participă, ca observator, liderul
sindical. Punctul său de vedere se consemnează în procesul verbal ‐ liderul
sindical semnează procesul verbal. In calitate de invitaţi pot participa
reprezentanţi ai părinţilor şi elevilor, atunci când sunt discutate probleme
specific activităţii elevilor sau a comitetelor de părinţi sau atunci când prezenţa
acestora este necesară.
Art.3. Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe lună pe baza unui grafic
stabilit la începutul anului şcolar (convocarea se face cu minimum 3 zile înainte)
precum şi în şedinţe extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din
membrii săi. Şedinţele extraordinare se convoacă in timp optim.

Nr. Nume şi Funcţia Atribuții


crt. prenume
Responsabilităţi prevăzute în fişa postului , elaborată
1. Dan Ingrid Director de către Inspectorul general
Mercedes al ISJ Mureș
 Preşedinte- Consiliului profesoral
 Preşedinte- Comisia pentru curriculum
 Preşedinte- Comisia pentru promovarea imaginii
şcolii
 Preşedinte– Comisia pentru elaborarea schemei
orare şi planificarea serviciului pe şcoală
  Preşedinte – Comisia pentru cercetarea abaterilor
disciplinare
 ReprezintăȘc. Gimn. Ibănești în relaţiile cu partenerii
externi , membrii ai comunităţii, reprezentanţi oficiali
Raspunde in fata Consiliului de administratie de:
2. Moldovan Cadru -elaborarea strategiilor de formare continua si de
Alina didactic perfectionare a personalului didactic din invatamantul
gimnazial;

1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI
Loc. IBĂNEŞTI
Str.Principală, Nr. 80
Tel : 0265538150 / 0755144713
Fax : 0265538150
scoala_ibanesti@yahoo.com
http://scoalaibanestims.info/
-eficienta activitatilor consiliilor metodice in realizarea
cantitativa a actului de predare invatare ,evaluare,din
scoala;
-realizarea criteriilor de evaluare a personalului didactic
propunand calificativele pentru personalul didactic din
invatamantul gimnazial;
-raporteaza periodic de parcurgerea materiei si eveluarea
ritmica a elevilor le baza rapoartelor sintetice prezentate
de membrii comisiei.
Cadru didactic coordonator Ciclul Primar al Școlii gimn.
3. Cofariu Elena Cadru Ibănești Pădure
didactic Raspunde in fata Consiliului de administratie de:
-eleborarea strategiilor de formare continua si de
perfectionare a personalului didactic din invatamantul
primar
-realizarea criteriilor de evaluare a personalului didactic
propunand calificativele pentru personalul didactic din
invatamantul primar
-raporteaza de parcurgerea ritmica a elevilor din
invatamantul primar
-propune spre discutare situatia elevilor cu probleme in
realizarea activitatilor didactice in urma consultarii cu
medical si parintii acestora
Consilier educativ
4. Petra Cadru  Responsabilităţi prevăzute în fişa postului elaborată
,
Camelia didactic de către Inspectorul activităţi educative , al ISJ Mureș
Cadru didactic coordonator Șc. Gimn. Ibănești Pădure
Mariana  Preşedinte- Comisia pentru programe şi proiecte
educative şcolare şi extraşcolare
Raspunde in fata Consiliului de administratie de:
-elaborarea strategiei educative si extracurriculare ;
-stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru in
domeniul educativ si extracurricular,urmarind facilitatile
si realizarea obiectivelor propuse;
-realizeaza parteneratul educativ cu alti factori implicate,la
nivel de comunitate ,in activitatea educative;
-eleborarea ROI a elevilor si aplicarea acestuia in scoala .
Membru în Comisia pentru proiecte de integrare
europeană
 Informează corect membrii Consiliului LocalIbănești
5. Matei Florin Reprezent în ceeace priveşte rezultatele şi modul de desfăşurare
ant CL a activităţii în Șc. Gimn. Ibănești
Informează membrii Consiliului de Administraţie ai
Ibăneşti Șc. Gimn. Ibănești asupra proiectelor de interes
educaţional şi de dezvoltare rurală pe care
administraţia comunei le derulează
 Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate
în derulare şi a proiectului de buget al şcolii, în
şedinţele Consiliului Local Ibănești
 Participă la proiectele şi acţiunile şcolii în
, calitate de
reprezentanţ al Consiliului Local
 Promovează imaginea şcolii
 Informează corectmembrii Consiliului Local Ibănești
6. Dan Ioan Reprezent în ceea ce priveşte rezultatele şi modul de desfăşurare
ant CL a activităţii în Șc. Gimn. Ibănești
 Informează membrii Consiliului de Administraţie ai

2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI
Loc. IBĂNEŞTI
Str.Principală, Nr. 80
Tel : 0265538150 / 0755144713
Fax : 0265538150
scoala_ibanesti@yahoo.com
http://scoalaibanestims.info/

Ibăneşti Șc. Gimn. Ibănești asupra proiectelor de interes


educaţional şi de dezvoltare rurală pe care
administraţia comunei le derulează
 Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate
în derulare şi a proiectului de buget al şcolii, în
şedinţele Consiliului Local Ibănești
 Participă la proiectele şi acţiunile şcolii în
, calitate de
reprezentanţ al Consiliului Local
 Promovează imaginea şcolii
 Informează corect primarulcomunei Ibănești despre
7. Man Nicoleta Reprezent rezultatele şi modul de desfăşurare a activităţii în Șc.
Lenuța ant Gimn. Ibănești
Informează membrii Consiliului de Administraţie ai Șc.
primar Gimn. Ibănești asupra viziunii şi intenţiilor primarului
comunei Ibănești în ceea ce priveşte proiectul de
dezvoltare al şcolii
 Susţine intenţiile de dezvoltare, proiectele aflate în
derulare şi a proiectul de buget al şcolii, în faţa
primarului comunei Ibănești
 Promovează imaginea şcolii
8. Chirteș Reprezent  Realizează transferul de informaţie între Consiliul de
Administraţie şi Comitetul de părinţi
Mihaela antul  Susţine interesele părinţilor înfaţa Consiliului de
Administraţie
parinţilor  Participă la întocmirea proiectului de buget al şcolii
 Promovează imaginea şcolii
9. Someșan Reprezent  Realizează transferul de informaţie întreConsiliul de
Administraţie şi Comitetul de părinţi
Tudor Toma antul  Susţine interesele părinţilor în faţa Consiliului de
Administraţie
parinţilor  Participă la întocmirea proiectului de buget al şcolii
 Promovează imaginea şcolii

Fără drept de vot:

1. Suciava Dana – secretara C.A. )


a) asigură, în scris, convocarea membrilor consiliului de
administraţie;
b) asigură, în scris, convocarea reprezentantului elevilor;
c) redactează lizibil şi inteligibil procesul verbal în registrul
unic al consiliului de administraţie;
d) aduce la cunoştinţa salariaţilor şi părţilor interesate
hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie;
3
ŞCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI
Loc. IBĂNEŞTI
Str.Principală, Nr. 80
Tel : 0265538150 / 0755144713
Fax : 0265538150
scoala_ibanesti@yahoo.com
http://scoalaibanestims.info/

e) răspunde de arhivarea documentelor elaborate şi


adoptate de către consiliul de administraţie: registrul unic în
care sunt consemnate procesele verbale redactate în timpul
şedinţelor consiliului de administraţie, hotărâri elaborate şi
adoptate, decizii luate în consiliul de administraţie şi alte
documente specifice.

2. Ciorăneanu Ştefan – lider de sindicat


Participă în calitate de observator , fără drept de vot
Susţine şi apără interesele membrilor de sindicat din
Șc. Gimn. Ibănești