Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 18.10.2017
Grupa: Mare-Buburuzelor
Tema anuală: Cine sunt/suntem?
Denumirea proierctului: Eu sunt unic
Tema săptămâni: Singurel mă îngrijesc
Activitatea: Educație pentru societate
Tema activității: Reguli de igienă
Tipul activității: Consolidarea cunoștințelor
Scopul activității: Consolidarea cunoștințelor despre obiecte de uz personal (spălat, îmbrăcat, ordonarea materialelor pentru diferite activități)
Obiective operaționale :
La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili :
O1: să denumească obiectele de igienă personală;
O2: să explice modul de utilizare al obiectelor de igienă personală;
O3: să precizeze importanța obiectelor de igienă personală pentru sanatate;

Strategii didactice :
a)Metode și procedee: conversația de introducere, conversatia euristică, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic
conversația de încheiere.
b)Mijloace de învățămant: cutie, obiecte de igienă personală, panou,buline, recompense.
c)Forme de organizare: frontal, individual.

1
CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE FORME
ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ȘI MIJLOACE DE EVALUARE
ACTIVITĂȚII DE
PROPUNĂTOAREI COPIILOR PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT
ORGANIZARE
1.Momentul Asigur condițiile Conversația Frontal Observarea
organizatoric necesare pentru o bună de introducere sistematică
desfășurare a activității.
Pregătesc materialele
necesare.
Stabilesc liniștea și Copiii se așază în
solicit copiilor să se liniște pe
așeze pe scăunele. scăunele.
2.Captarea Le voi spune copiilor că Copiii ascultă cu Observația Cutie cu obiecte Frontal Observ modul
atenției astăzi avem un musafir și atenție și privesc Conversația de igienă de comportare
anume pe doamna cutia adusă de personală al copiilor
asistentă care va sta cu doamna asistentă.
noi la activitate să afle ce
știm noi despre igiena
personală. Doamna
asistentă a adus cu ea o
cutie în care se află
obiecte de igienă
personală.
3.Anunțarea Pentru a putea să îi Copiii ascultă cu Conversația Frontal Observarea
temei și a arătam doamnei asistente atenție. sistematică
obiectivelor câte lucruri știm despre
obiectele de igienă
personală, astăzi ne vom
juca un joc care se
numește „Singurel mă
îngrijesc.”

2
4.Dirijarea Prezint copiilor regulile Copiii ascultă cu Conversația Frontal Observarea
învățării jocului. atenție regulile euristică sistematică al
jocului. Explicația comportament
Copiii vor fi împărțiți în Copiii merg la ului copiilor
două echipe. echipa în care au
fost distribuiți.
Doamna asistentă va Copiii sunt atenți
alege câte un la explicațiile
reprezentant al fiecărei oferite de doamna
echipe, care va scoate din asitentă pentru a
cutie un obiect de igienă putea îndeplini
personală. Copilul ales va sarcinile corect și
denumi obiectul de pentru a primi
igienă personală, va buline pentru
preciza la ce se folosește echipa sa.
și modul de utilizare
corect.
Copilul care rezolvă
corect sarcina jocului va
primi o bulină pentru
echipa sa. Bulinele vor fi
lipite pe tabla mgnetică
pentru a vedea fiecare
echipă câte puncte a
adunat.
Împreună cu doamna
asistentă, voi corecta
eventualele greșeli și
vom face anumite
precizări pe care le
considerăm importante.

3
Desfășurarea jocului de Demonstrația Obiecte de igienă Pe echipe
probă: personală
Un copil va fi ales să Copilul ales, va Buline
extragă din cutie un merge la cutie, va
cartonaș pe care se află închide ochii, va
un obiect de igienă extrage obiectul,
personală. Extragerea iar apoi va spune
obiectului se va face cu ce este, la ce
ochii închiși. După ce a folosește și cum
extras cartonașul, el va se utilizează.
trebui să denumească
obiectul, să spună la ce
folosește și cum se
utilizează. Dacă
răspunsul va fi corect va
primi o bulină pentru
echipa sa.

Desfășurarea propriu-
zisă a jocului:
Pe rând, un copil din Copiii celor două Jocul didactic
fiecare echipă va fi echipe extrag
chemat să extragă câte un cartonașe cu
cartonaș din cutie. După obiecte de igienă
extragerea lui va personală, iar
răspunde celor trei răspunzând corect
întrebări, iar dacă la întrebări ei vor
răspunsul va fi corect va obține o bulină
primi o bulină roșie. pentru echipa lor.

4
Complicarea jocului:
Câte un copil din fiecare Copiii aleși, ies în
echipă va fi ales să iasă fața colegilor și
în fața colegilor. Ei vor oferă cât mai
primi câte un obiect de multe informații
igienă personală, iar cel despre obiectul pe
care va reuși să spună cât care l-au primit.
mai ulte informații
despre obiectul său va fi
desemnat castigator și va
primi bulină pentru
echipa sa.
Jocul se încheie atunci
când toate obiectele de
igienă personală din cutie
au fost folosite, iar
echipa desemnată
câștigătoare va fi cea care
a acumulat mai multe
buline.
5.Asigurarea -În continuare vom juca Copilul solicitat Explicația Fronatal Observarea
feed-backului jocul mimă. Un copil va mimează, iar sistematică
veni in față și va mima de ceilalți ghicesc. Jocul didactic
exemplu ca se spală pe
dinți, iar ceilalți copii vor
trebui sa ghicească.

6. Încheierea Se fac aprecieri verbale Copiii ascultă cu Conversația Recompense Frontal Aprecieri
activității asupra modului în care s- atenție. de încheiere (bombonele) Individual verbale
a desfășurat activitatea. individuale și
colective
5
6

S-ar putea să vă placă și