Sunteți pe pagina 1din 9

Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 96

T p = T p + T p , 0 k
(4.44)

k=1

în care valoarea medie, T p0 , este datã de relaþia

1
Tp =  o T p (  )d , ,
Tc
0
(4.45)
Tc
iar componentele armonice de ordin k de:

T p = A p cos k + B p sin k , ,
k k k
(4.46)

coeficienþii dezvoltãrii fiind:

2
Ap =  0 T p (  ) cos kd , .
Tc
k
(4.47)
Tc
În relaþiile anterioare, s-a notat cu Tc perioada de realizare a
ciclului motor, relaþia (1.100).
Componenta datã de forþele de inerþie ale maselor în miºcare
de translaþie are expresia:

T a = m a R  b k sin k = B a sin k ,
2
k k
(4.48)

unde  este viteza unghiularã a arborelui cotit, ma suma maselor în


miºcare de translaþie, iar bk (respectiv Bk), coeficienþii armonici ai
excitaþiei tangenþiale, datorate componentelor inerþiale [91].
Pentru un cilindru de ordin oarecare j, forþa de excitaþie
tangenþialã va avea expresia rezultantã:

T k = A p cos k(  - n j  ) + ( B p + B a ) sin k(  - n j  ).
j k j k j k (4.49)

sau, sub o formã mai concisã:

T k =| T k | sin(k + k ), ,
j j j (4.50)

cu valoarea modulului:

2
(4.51)
2
| T k |= j
Ap +( B p + Ba ) ,
k j k j k

ºi a fazei iniþiale
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 97

Ap
k = arctan - kn j  , .
k j

(4.52)
B p + Ba
j

kj k

unde cu  s-a notat decalajul unghiular între douã aprinderi


succesive, iar cu nj numãrul de decalaje unghiulare care separã
aprinderile dintre cilindrii 1 ºi j, þinând cont de ordinea de aprindere a
motorului (spre exemplu, pentru motorul Sulzer 6RND aceasta este: 1-
6-2-4-3-5-1).
În tabelul 4.6 s-au prezentat coeficienþii dezvoltãrii în serie
pentru primele 12 componente armonice ale forþei de excitaþie
tangenþialã, iar în figurile 4.8 ºi 4.9
s-au reprezentat aceste variaþii cu unghiul de manivelã,
corespunzãtor componentei de presiune a gazelor ºi inerþiei maselor
în miºcare de translaþie.

Tabelul 4.6. Coeficienþii armonici ai forþei tangenþiale de


excitaþie pentru motorul naval Sulzer 6RND90.
k Apk Bpk Bak
[kN] [kN] [kN]
1 301. 753.4 48.9
2
2 8.2 657.2 -470.1
3 -54. 374.9 -145.9
0
4 -69. 216.5 -9.8
2
5 -83. 116.2 0.9
6
6 -71. 69.1 0.0
7
7 -68. 56.5 0.0
3
8 -63. 49.9 0.0
5
9 -55. 42.5 0.0
1
10 -45. 24.6 0.0
3
11 -27. 7.5 0.0
4
12 -11. -11.4 0.0
0

4.2.2. Sursele de excitaþie ale vibraþiilor de încovoiere

Forþa excitatoare radialã este datã de :

cos(  +  )
Z = Z(  ) = ( F p + F a ) = Z p+ Za. (4.53)
cos 
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 98

Componenta datoratã presiunii gazelor are expresia


Z p = Z p + Z p , , 0 k
(4.54)

k =1

în care valoarea medie Z se obþine în mod asemãnãtor cu (4.45),


p0

iar componentele armonice sunt date de:

Z p = A p cos k + B p sin k , ,
 

k k k
(4.55)

cu coeficienþii armonici Ap ºi B p asemãnãtori celor din relaþia


k k

(4.47).
Pentru componenta inerþialã se obþine expresia:

Z a = Z a , , k
(4.56)
k =0
unde componentele armonice sunt:

Z a = ma R  bk cos k = B a cos k , ,
2  
k
(4.57)

în care coeficienþii armonici sunt determinaþi în [17], aceºtia


nemaifiind întâlniþi în literatura de specialitate.
Ca ºi în cazul analizei excitaþiilor prezentate anterior, forþa
radialã excitatoare de ordin armonic k, aferentã cilindrului j, va fi:
 
Z k = ( A p + B a ) cos k(  - n j  ) + B p sin k(  - n j  ), ,

j k j k k j
(4.58)

sau, sub formã concentratã:

Z k  Z k sin k  k ,
j j
 j
 (4.59)

având modulul:

 2
,, (4.60)
 2
| Z k |= ( A p + B a ) + B p
j k j k k j

respectiv faza iniþialã:


 
Ap + Ba
- kn j .

k = arctan
k j k

j  (4.61)
Bp k j
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 99

În tabelul 4.7 se dau valorile coeficienþilor armonici ai forþelor


excitatoare radiale, pentru primele 12 componente armonice, pe baza
cãrora s-au trasat curbele de variaþie cu unghiul de manivelã, în
figurile 4.10 ºi 4.11.
Forþa radialã a cãrei structurã armonicã s-a prezentat anterior
excitã, în principal, vibraþiile de încovoiere ale liniei de arbori a
motorului.
Menþionãm cã analiza armonicã a excitaþiilor tangenþiale ºi
radiale prezentate în paragrafele 4.2.1 ºi, respectiv, 4.2.2 s-a bazat pe
diagrama indicatã ridicatã pe motorul aflat în funcþionare la regim
nominal, ca ºi pe cunoaºterea exactã a caracteristicilor geometrice ºi
masice ale mecanismelor motoare.

Tabelul 4.7. Coeficienþii armonici ai forþei radiale de excitaþie


pentru
motorul naval Sulzer 6RND90
k A'pk B'pk B'ak
[kN] [kN] [kN]
1 1572.3 203.9 138.1
2 1156.1 428.7 450.3
3 672.3 457.2 143.9
4 404.2 387.4 10.1
5 252.4 342.6 1.0
6 156.1 275.6 0.1
7 55.2 143.5 0.0
8 1.5 116.2 0.0
9 -33.4 85.6 0.0
10 -49.0 62.4 0.0
11 -49.8 42.9 0.0
12 -42.7 25.2 0.0
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 100

Fig. 4.8. Variaþia cu unghiul de rotaþie a primelor


6 componente armonice ale excitaþiei
tangenþiale datorate
presiunii gazelor pentru motorul naval Sulzer
6RND90.
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 101

Fig. 4.9. Variaþia cu unghiul de rotaþie a


excitaþiei tangenþiale datorate inerþiei pentru
motorul naval Sulzer
6RND90.
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 102
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 103

Fig. 4.10. Variaþia cu unghiul de


rotaþie a primelor 6 componente
armonice ale excita-
þiei radiale datorate presiunii gazelor.
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 104

Fig. 4.11. Variaþia cu unghiul de


rotaþie a excitaþiei radiale datorate
inerþiei.