Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi

Specializarea: Administratie Publica, anul II

CONTRACTUL DE
COMISION

Student,

Timisoara, 201…
În prezent, contractul de comision constituie obiect de reglementare pentru art. 2.043-
2.053 noul cod civil. Codul civil defineşte contractul de comision în art. 2.043 în următorii
termini: „contractul de comision este mandatul care are ca obiect achiziţionarea sau vânzarea de
bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului şi în numele comisionarului, care
acţionează cu titlu profesional, în schimbul unei remuneraţii numite comision”.

În temeiul acestor dispoziţii legale şi ţinând seama de definiţia mandatului, contractul de


comision este definit ca fiind un contract prin care o parte, numită comisionar, se obligă, pe baza
împuternicirii celeilalte părţi, numită comitent, să încheie anumite acte juridice privind
achiziţionarea sau vânzarea unor bunuri ori prestarea de servicii, în nume propriu, dar pe seama
comitentului, în schimbul unei remuneraţii, numită comision.

Deşi Codul civil nu prevede în mod expres, contractul de comision este folosit cu
precădere în activitatea comercială. Practica judiciară creată sub imperiul Codului comercial
confirmă această susţinere, în sensul că şi în perioada de codificare a raporturilor juridice
comerciale, contractul de comision era destinat afacerilor comerciale.

De altfel, caracterul comercial al comisionului era consacrat în art. 405 Codul Comercial .
potrivit căruia comisionul avea ca obiect tratarea de afaceri comerciale. Susţinerea noastă se
fundamentează pe structura şi finalitatea contractului de comision, aceea de a mijloci şi facilita
anumite afaceri comerciale, inclusiv prin pătrunderea pe anumite pieţe pe care comitentul nu
reuşeşte sau întâmpină anumite dificultăţi de a pătrunde, iar comisionarul se bucură de o anumită
bonitate pe piaţa sau în segmentul respectiv de afaceri.

Codul civil instituie cerinţa potrivit căreia comisionarul acţionează cu titlu profesional,
ceea ce înseamnă că activitatea comisionarului este organizată sub forma unei întreprinderi în
înţelesul Codului civil, iar comisionarul este un veritabil profesionist în semnificaţia juridică
actuală a acestei noţiuni.

Cu titlu de exemplu, profesionişti precum medicii, avocaţii, notarii, practicienii în


insolvenţă, experţii etc. nu vor putea încheia acte juridice sau presta servicii cu titlu profesional,
în nume propriu dar pe seama altei persoane, pentru că nu le permite legea organică de exercitare
a profesiei. în plus, din punct de vedere practic, operaţiunile desfăşurate în regim de comision
sunt specifice activităţilor comerciale, iar nu raporturilor juridice civile clasice. De aceea,
profesioniştii care încheie acte juridice sau prestează servicii în nume propriu dar pe seama altei
peroane au calitatea de comercianţi, activitatea lor are caracter lucrativ, adică urmăresc obţinerea
de profit.

Forma şi proba contractului de comision

Potrivit dispoziţiilor art. 2.044 noul Cod Civil, contractul de comision se încheie în formă
scrisă, autentică sau sub semnătură privată. Rezultă că forma contractului de comision este lăsată
la aprecierea părţilor contractante.

Acelaşi art. 2.044 noul Cod Civil dispune că, dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă
este necesară numai pentru dovada contractului.

Cu toate acestea, pentru a produce efecte juridice depline în persoana comitentului, dacă
pentru actul juridic pe care îl încheie comisionarul cu terţul legea impune o anumită formă
(forma scrisă sau forma autentică), pentru identitate de raţiune contractul de comision trebuie să
îmbrace şi el aceeaşi formă. în toate celelalte cazuri, forma scrisă sau solemnă a contractului de
comision este doar pentru proba iar nu pentru valabilitatea contractului.

Părţile contractului de comision


Aşa cum rezultă din definiţie, părţile contractului de comision sunt comitentul şi comisionarul.

Comisionarul trebuie să încheie actele juridice, respectiv să presteze serviciile cu titlu


profesional, adică cu caracter de continuitate, organizat sub forma unei întreprinderi în sensul
prevederilor art. 3 noul Cod Civil

În tăcerea legii, rezultă că poate activa în calitate de comisionar atât persoana fizică cât şi
persoana juridică.
BIBLIOGRAFIE

Noul Cod Civil, Editura Universul Juridic, București, 2017