Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba scrisă la Planificarea operaţională; Finanţarea afacerii.
Proba E
Filiera tehnologică, profilul servicii, Toate specializările
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte) Varianta 001
I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos ( 1-5), scrieţi pe foaia de examen, litera
corespunzătoare răspunsului corect. ( 10 p)
1. Cele mai eficiente pentru patron, sub aspectul automatizării proceselor de producţie
sunt:
a. Întreprinderile cu producţie de masa
b. Întreprinderile cu producţie de serie mare si mijlocie
c. Întreprinderile cu producţie de serie mica
d. Întreprinderile cu producţie individuală
2. Amplasarea locurilor de muncă după principiul grupelor omogene de maşini este
specifică:
a. Producţiei de masă
b. Producţiei de serie
c. Producţiei de masă si serie mare
d. Producţiei individuale, de serie mijlocie şi mică
3. Sunt societăţi de capital:
a. SNC, SCS, SA
b. SCS, SCA, SRL
c. SCA, SA, SRL
d. SNC, SA, SRL
4. Sarcini privind alocarea de resurse in activităţi de analiză, diagnosticare, proiectare,
planificare şi control sunt specifice:
a. nivelului de calificare 2
b. nivelului de calificare 3
c. nivelului de calificare 4
d. nivelului de calificare 5
5. Cadrul juridic se compune din:
a. factorii juridici, sistemul juridic, legislaţia în vigoare
b. sistemul legislativ, cadrul legislativ, sistemul instituţional
c. legi, decrete, hotarari ale Guvernului
d. factorii juridici, factorii politici, factorii sociali.

I.2. În coloana A sunt indicate tipurile de relaţii organizatorice, iar în coloana B, caracteristici ale
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifra din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B. (10p)

A. Tipuri de relaţii organizatorice B. Caracteristici


1. Ierarhice a. se stabilesc între titularii posturilor de pe acelaşi
2. Funcţionale nivel ierarhic, dar în compartimente diferite
3. De stat major b. se stabilesc între manageri şi reprezentanţii altor
4. De cooperare organizaţii
5. De reprezentare c. sunt instituite prin reglementări oficiale, iar
exercitarea lor nu este obligatorie
d. se stabilesc între titularii posturilor de conducere şi
titularii posturilor de execuţie
e. rezultă din exercitarea autorităţii funcţionale de care
dispun anumite compartimente
f. se stabilesc prin delegarea sarcinilor, autorităţii
şi responsabilităţii de către manager unor persoane
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
pentru soluţionarea unor probleme complexe ce
afectează obiectivele mai multor compartimente

I.3. Scrieţi pe foaia de examen A pentru enunţurile pe care le consideraţi adevărate sau F pentru
cele pe care le consideraţi false. (6 p)
1. Informaţiile din bilanţ servesc doar factorilor de decizie din unitate.
2. Funcţia de informare a bilanţului permite conducerii entităţii să stabilească priorităţile
economice viitoare.
3. Finanţarea presupune asigurarea din surse proprii a fondurilor băneşti necesare
desfăşurării activităţii.
4. Transformaţi enunţurile pe care le-aţi considerat false în forma lor adevărată.
(4 p)