Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Data: 16.04.2018
Unitatea de învăţământ :
Disciplina: Religie
Profesor: Simion Octavian
Clasa: a III-a
Unitatea de învățare: Viața împreună cu ceilalți
Subiectul lecţiei: Ascultarea și împlinirea sfaturilor bune
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: Dobândirea de cunoștințe despre roadele ascultării și împlinirii sfaturilor bune, în vederea formării virtuților creștine
Competenţe generale:
1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă
2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
Competenţe specifice:
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe baza valorificării unor experiențe din viața cotidiană
1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte de viață familiare
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situații concrete
Competenţe derivate:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili :
C 1- să explice de ce nu este bine să spunem minciuni;
C2 – să enumere sentimentele care se revarsă în inimă atunci când spunem adevărul;
C 3 – să argumenteze importanța ascultării și a împlinirii sfaturilor bune
C 4 – să formuleze învățături, sfaturi necesare progresului vieții spirituale.
C5- să identifice roadele ascultării/ urmările neascultării, oferind exemple din viața de zi cu zi.
C6 – să recunoască modele de ascultare şi împlinire a faptelor bune.
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, povestirea, exerciţiul, jocul didactic, joc de rol.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manualul de religie, foi colorate, Icoana.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală.
Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a III-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: Viața împreună cu ceilalți
B. Temporale: durata lecţiei 45 minute.
C. Bibliografice:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a III-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2014.
4) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
5) Benga, Cristina; Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Ghiţiu, Mihaela, Niculae, Ioana, Religie – manual pentru clasa a III-a , sem. al II-lea, Ed.
Corint Educațional, București, 2015;
Metode
Nr Mi Mijloa- Forme
. Etapele lecţiei C n. Activitatea profesorului Activitatea elevului şi ce de Evaluare
crt D procedee de organiza
. învăţă- re
mânt

1. Momentul 1’ Salutul Salutul Activita


organizatoric Rugăciunea Rugăciunea te
Notarea absenţelor Pregătirea pentru lecţia frontală
Pregătirea pentru lecţia nouă nouă
3’ - Îi voi întreba ce lecţie au avut de - Necesitatea de a
Verificarea pregătit pentru astăzi. spune mereu Conversaţia Activita Apreci
cunoștințelor adevărul. te eri
dobândite C1 - De ce este important să spunem - Fiecare dintre noi frontală verbale
anterior adevărul? suntem datori să
spunem adevărul
deoarece fără
adevăr nu ne
putem mântui.
- Cine ne învaţă să spunem adevărul? - Mântuitorul Iisus
Hristos.
- Potriviţi aceste cuvinte astfel încât să Elevii vor aşeza în ordine
regăsiţi 2 proverbe legate de adevăr. cuvintele astfel încât să
descopere 2 proverbe:
Adevarul nu se teme de Hârtie
judecată! colorată
Minciuna are picioare
scurte!
C2 Voi afişa un tren al adevărului iar elevii va Elevii vor scrie pe
trebui sa enumere sentimente pe care le vagoanele trenului
dobândim în urma afrimării adevărului. diferite sentimente Jocul
dobândite cum ar fi: didactic
linişte, bucurie, curaj,
libertate... Activita
Voi împărţi bileţele elevilor. Ei va trebui să te
scrie minciunile pe are le rostesc cel mai des şi Elevii îndeplinesc Exerciţiul Foi individ
să încerce să nu le mai spună niciodată. Apoi, sarcina. moral colorate uală.
toate bileţele vor fi puse într-un borcan.
2. C2 1’ Elevii ascultă. Conversaţia Activita Apreci
Pregătirea -Observaţi cât de important este ca, în te eri
elevilor pentru toată viaţa noastră, să spunem adevărul. Acest frontală verbale
receptarea noilor lucru ne va face liberi, după cum ne spune .
cunoştinţe Mântuitorul Iisus Hristos. Adică nimeni nu ne
va putea învinovăţi de nimic întrucât
sinceritatea este cheia prin care putem să trăim
în armonie cu cei din jur. Dar, o să descoperim
împreună că, fără ascultarea de Dumnezeu şi
fără o legătură strânsă cu El, nu vom avea
curajul necesar de a spune adevărul.

3. Precizarea 2’ -Lecția despre care vom discuta astăzi se Elevii scriu data şi Explicația Activita
titlului şi a numește “ Ascultarea și împlinirea sfaturilor titlul în caiete şi te
obiectivelor bune ” ascultă explicaţiile frontală
lecţiei profesorului.
Precizez obiectivele și notez titlul lecției la
tablă, invitând elevii să deschidă manualul la
pagina 19 .

4. Comunicarea 13’ Voi lectura pasjaul biblic de la …… Elevii ascultă cu atenţie.


/însuşirea noilor Povestirea Sfânta Activita Apreci
cunoştinţe C3 -Care dintre cele două persoane a împlinit -Cel care, deşi a negat, Scriptură. te eri
cuvântul lui Dumnezeu? totuşi a împlinit voia Explicația frontală verbale
stăpânului.
-Este important ca nu doar să ascultăm ci şi să Elevii ascultă.
împlinim voia lui Dumnezeu.
Lectura Manualul
Elevii citesc lecţia de la
pag. 19 din manual.

5. Fixarea şi C4 20’ Le voi adresa câteva întrebări: Elevii răspund: Explicația Activita
sistematizarea -Ce reprezintă ascultarea? -Ascultarea este atunci te Apreci
cunoştinţe când urmăm sfatul cuiva. Conversația frontală eri
lor . verbale
-Când trebuie să ascultăm? -Noi trebuie să ascultăm
atunci când nu ştim pe ce
C5 cale să mergem.
-Pentru a descoperi împreună de cine trebuie să Elevii numesc persoanele Exercițiul
ascultăm, vă voi arăta câteva imagini pe care le şi notează în caiete.
veţi lipi pe tablă.
Elevii intră în pielea
-Numiţi, alegându-vă o persoană, un sfat pe personajelor şi rostesc Joc de rol
care acesta l-ar putea da . diferite replici.

6. Asocierea, C6 2’ - Ce credeţi, sfinţii au fost ascultători? -Da! Conversația Activita Apreci


Generalizarea, Dacă Adam şi Eva nu au fost ascultători şi au te eri
Aplicarea fost izgoniţi din Rai, înseamnă că pentru a intra frontală verbale
in Rai trebuie să fim foarte ascultători.
Icoana
Le voi arăta o icoană cu Maica Domnului care
a fost exemplu de ascultare şi rugăciune Elevii privesc şi Explicatia
permanentă. ascultă cu atenţie.
7. Aprecierea 1’ -Fac aprecierile generale şi individuale Elevii ascultă cu Explicatia Activita Apreci
activitatii referitoare la pregătirea elevilor pentru atenție te eri
elevilor lecţie și implicarea lor in predarea noilor frontală verbale
cunostințe.
Notez elevii care au participat la lectie. Notare
8. Precizarea şi 1’ Precizez și explic tema pentru acasă: Elevii ascultă explicaţiile Explicația Activita
explicarea temei Memorează poezia de la pag. 21. şi notează tema. te
pentru acasă frontală

9. Încheierea 1’ Rostirea rugăciunii împreună cu elevii, - Rostirea rugăciunii Activita


activităţii Salutul. Salutul te
frontală
TRENULEȚUL BUCURIE CURAJ LINIȘTE
ADEVĂRULUI ADUCE...

PURITATE ARMONIE LIBERTATE


TRENULEȚUL ADEVĂRULUI
ADUCE...
Dumne
zeu

Preot Părinți
Ascult
de:

Bunici Nași