Sunteți pe pagina 1din 3

Moara

Investiţia 180 000 lei


Vânzări nete anuale 304 740 lei
Profit brut anual 111 307 lei
Termenul de recuperare a investiţiei 20 luni
Descrierea afacerii
Cultivarea grâului este pe larg practicată şi este o cultura strategică pentru republică. În localităţile rurale serviciile de
morărit se bucură de o cerere sporită atât din partea producătorilor agricoli mici şi medii, cât şi gospodăriilor casnice.
În prezent, morile care permit obţinerea făinii de calitate superioară şi funcţionând la un randament înalt, activează cu
succes pe piaţă serviciilor de morărit. Moara este o afacere profitabilă care are următoarele avantaje:
 Stabilitatea suprafeţelor cultivate cu spicoase şi producţiei globale, asigurând în prezent şi în perspectivă o
bază de materie primă.
 Activitatea morii poate fi asigurată prin două modalităţi: prestarea serviciilor de prelucrare şi achiziţionarea
şi prelucrarea materiei prime.
 Cerere sporită la făină şi produsele rezultate din prelucrare, atât pe pieţele locale, cât şi cele externe.
 Afacerea poate fi administrată de membrii unei familii.
Investiţia necesara
Procurarea utilajului morii. În republica Moldova cu fabricarea utilajului pentru mori (producerea făinii) se ocupă
următoarele întreprinderi: uzina SA „Alimentarmaş” din Chişinău, Institutul de Cercetări pentru Mecanizare şi
Electrificare Agriculturii „Mecagro” din Chişinău şi alţi distribuitori oficiali a producătorilor din Ucraina, România şi
Rusia. Pentru întreprinderile mici cel mai recomandat este utilajul fabricat la Institutul de Cercetări pentru
Mecanizare şi Electrificare Agriculturii „Mecagro”, or. Chişinău. Utilajul morii are caracteristicile cele mai
avantajoase pentru întreprinderile mici – au fost analizată calitatea producţiei rezultante, capacitatea de procesare,
preţul utilajului.
Investiţia necesară pentru instalarea complexului de moară se estimează la 170,5 mii lei. Utilajul
suplimentar este necesar pentru prestarea serviciilor de procesare a făinii calitative. Pentru
activitatea morii mai este necesar de procurat un cântar, contor, suportarea cheltuielilor de instalare
a morii şi de înregistrare a întreprinderii la Camera Înregistrării de Stat (în cazul când nu este
creată). Aceste cheltuieli sunt evaluate la cca. 9,5 mii lei. Costul total al investiţiei pentru instalarea
şi activitatea morii constituie - 180 mii lei.
Investiţia
Nr. Specificare
Necesară, lei
Utilaj pentru moara
1 Utilajul morii 170 500
Total - utilaj 170 500
2 Cântar 2 500
3 Contor electric 1 000
4 Cheltuieli pentru înregistrarea întreprinderii 2 000
5 Cheltuieli pentru transportare şi instalarea morii 4 000
TOTAL - Investiţie 180 000
Încăpere. Pentru instalarea morii este necesar ca întreprinderea să dispună de încăpere pentru viitoarea unitate de
prelucrare. În cazul când întreprinderea nu dispune de încăpere, atunci poate arenda un spaţiu sau poate construi o
încăpere nouă (investind mijloace băneşti suplimentare). Moara produsă de Institutul de Cercetări pentru
Mecanizare şi Electrificare Agriculturii „Mecagro” are nevoie de o suprafaţă tehnică de 15 m 2 plus suprafaţa
necesară pentru asigurarea normală a activităţii morii. Înălţimea clădirii trebuie să fie de 5,5 m.

Piaţa de desfacere
Preţul la serviciile de morărit. În republică în majoritatea localităţilor mari activează câte o moară de grâu. Deci, de
serviciile morii beneficiază gospodăriile casnice, gospodăriile ţărăneşti şi alţi clienţi, care doresc să prelucreze
grâul pentru obţinerea făinii şi altor produse rezultate din prelucrare. De serviciile morii pot beneficia atât clienţii din
localitatea unde este amplasată unitatea de prelucrare, cât şi din satele învecinate unităţii. Preţul la serviciile de
morărit variază în dependenţă de următoarele criterii: randamentul şi calitatea produselor rezultate de la prelucrare,
sezonalitate, amplasare şi locul activităţii. Pentru morile ce produc făină numai de o calitate (calitatea I sau II) preţul
de procesare a 1 tone variază în limitele de la 150 până la170 lei/t, iar pentru morile performante (ce produc făină de
calitate superioară şi cu un randament înalt) preţul de procesarea a 1 tone variază între 180 - 200 lei/t.
Preţul produselor de morărit. În prezent, grâul şi făina se bucură de o cerere sporită pe piaţa locală şi cele
străine. Preţurile pentru făină de grâu pe pieţele interne variază în limitele 4,0 - 6,0 lei/kg şi la tărâţe 1,8 - 2,2 lei/kg.
Făina poate fi comercializată la:
 pieţele agricole locale şi pieţele agricole municipale;
 magazine ce comercializează produse alimentare;
 angrosiştilor care cumpără făina cu scopul comercializării lui cu amănuntul sau exportului.
Tărâţele au o cerere sporită şi poate fi comercializat la întreprinderile specializate în creşterea animalelor (ferme
de păsări, porci etc.) şi crescătorilor de animale privaţi (gospodăriilor casnice).

Desfăşurarea afacerii
Activitatea morii. Procesul de producere a făinii va consta în primirea materiei prime de la clienţi, producerea făinii
şi eliberarea produsului finit. Atât materia primă cât şi produsul obţinut vor fi transportate de către beneficiarii
serviciului. Pentru producerea făinii proprii se preconizează procurarea boabelor de grâu. Nu se preconizează
formarea stocurilor de materii prime şi produselor de morărit.
Calitatea făinii obţinute este datorată faptului că utilajul complexului de moară produs de către Institutul de Cercetări
pentru Mecanizare şi Electrificare Agriculturii „Mecagro” are caracteristicile cele mai avantajoase pentru întreprinderile
mici. Utilajul uzinei permite obţinerea făinii de calitate superioară şi cu un randament înalt, avînd capacitate de
procesare avantajoasă pentru condiţiile satului şi preţul utilajului este accesibil în comparaţie cu alţi producători.
Complexul de moară este destinat pentru producerea făinii din cereale cu împărţirea în fracţii.
Randamentul: făina - până la 65%, crupe -
până la 20% şi tărâţe - până la 15%;
Productivitatea: 920 kg/oră
Puterea instalaţiei: 36,4 kW
Volumul buncărului de recepţie: 2,5 m3
Masa utilajului: 4500 kg
Personalul de deservire: 1 om
Dimensiunea complexului de moară: 3500
´4200´5300 mm
Complexul de moară este compus din: 1
- buncărul de alimentare; 2 - transportor
melc; 3 - instalaţia pentru separarea şi
integrarea boabelor; 4 - rezervor pentru
apa; 5 - moara (5.1 - buncărul pentru
umectarea boabelor; 5.2 - ciclonul; 5.3 -
evacuarea produselor măcinării).
Regimul şi planul de lucru. În estimările
din prezenta idee de afacere s-a pornit de la premisa că se va lucra într-un singur schimb de 8 ore. Numărul zilelor
de lucru într-un an vor constitui 230 zile. Reieşind din acest regim de lucru, zilnic moara va prelucra 7,36 t de
boabe de grâu (8 ore x 0,92 t/oră). Cantitatea anuală procesată la complexul de moară va constitui – 1 693 t (230
zile x 7,36 t/zi).
Personalul morii va fi compus din 6 lucrători: 4 lucrători vor fi remuneraţi conform salariului funcţional şi 2 lucrători
tehnici (morari), care vor asigura activitatea morii vor fi remuneraţi în acord în conformitatea cu volumul de lucră
îndeplinit. Plata pentru 1 t de seminţe procesate va constitui 20 lei.
Important!: Pentru activitatea cu succes a morii producătorul trebuie să respecte următoarele principii:
 Calitatea serviciilor de morărit la preţuri accesibile pentru clienţi.
 Achiziţionarea şi prelucrarea materiei prime.

Analiza veniturilor si cheltuielilor


Produsul, preţul, clienţii. Planul de activitate a morii este legat de prestarea serviciilor de procesarea a boabelor
de grâu, producerea făinii şi tărâţelor, realizarea făinii şi tărâţelor. Utilajul morii va permite prestări de servicii de
calitate înaltă şi realizări de produse proprii. Preţul pentru serviciile de morărit la procesarea boabelor de grâu
constituie - 180 lei/tonă.
PLANIFICAREA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR PENTRU ACTIVITATEA MORII
Remunerarea muncii personalului administrativ:
Salariul
Luni lucrate Salariul anual Asigurări Salariu + FS,
Nr. Specificare Numărul tarifar lunar,
anual fără FS, lei sociale (FS), lei lei
lei
1 Director 1 600 12 7 200 2 088 9 288
2 Contabil 1 450 12 5 400 1 566 6 966
3 Paznici 2 300 6 1 800 522 2 322
TOTAL 4 14 400 4 176 18 576
Cheltuieli unitare la procesarea 1 t de boabe de grâu:

leiAlte cheltuieli (10%),


utilajului, leiDeservirea
Remunerarea muncii, lei Energia electrică

leiCheltuieli apă,

Uzura, lei
costul Total

U.M.
Specificare Salariu 1 Total, cheltuieli,
salariu FS kWt lei
+ FS kW/h, lei
lei

Procesarea seminţelor de grâu 1t 20 5.8 25.8 36.4 0.864 31.4 11.5 9.35 10.07 8.82 96.99

Planificarea rezultatului financiar:


Cantitatea Preţ
Specificare Suma, lei
anuală, t unitar, lei

Vânzări nete 1 693 180.0 304 740

Cheltuieli variabile 1 693 96.99 164 200

Marja brută 140 540

Salarizarea ap. administrativ + FS 18 576


Plata de arendă a clădirii 7 500
Cheltuieli de reclamă 1 000
Alte cheltuieli administrative 3 000
Total cheltuieli administrative 30 076

Profit până la impozitare - total 110 464

Calculul marjei brute (anuale):


- Vânzări 304 740 lei
- Cheltuieli 194 276 lei
---------------------------------------------
Marja bruta 110 464 lei (36%)