Sunteți pe pagina 1din 1

DISPOZITIA Nr. ?

C,L din l€"CI{ ' 2017


pag. nr. 6
(inclusiv profesia/ocupatia acestora) gi este adusd la cunogtinla beneficiarului care poate solicita informafii/explicalii
suplimentare in raport cu rezultatele evaludrii.
Evaluarea se realizeazi de echipa multidisciplinard de la nivelul ciminului( asistent social, asistent medical, psiholog,
instructor, gef centru, medic de familie etc.).
Reevaluarea beneficianlorse realizeazd anual, precum gi atunci cdnd situalia o impune, respectiv daci apar modificiri
semnificative ale stdrii de sdndtate gi ale statusului functional fizic Ai/sau psihic al beneficiarului.
Rezultatele reevaluirii se inscriu in figa de evaluare/reevaluare a beneficiarului.
Beneficiarului/reprezentantului legal i se aduce la cunogtinld necesitatea de a se implica activ in activitatea de evaluare 9i
de a fu miza nforma[i i reale eval uatorul ui/evaluatorilor.
i

5. PLANtFTCARE ACTIVITATU SERVICII

Centrul rezidential acordi servicii fiecirui beneficiar in baza unui plan individualizat de asistenti gi ingrijire.
Planul individualizat de asisten(i gi ingrijire se elaboreazd in baza evaludrii/reevaludrii nevoilor beneficiarului, a datelor
cuprinse in documentele emise de structurile specializate in evaluare complexd, in evaludrile 9i recomandirile medicale,
in documentele emise de alte structuri de specialitate gi cuprinde informa$i privind:
- numele gi vdrsta beneficiarului gi semndtura de luare la cunogtinti a acestuia;
- numele qi profesia/ocupatia persoanei/persoanelor care au elaborat planul gi semndtura acesteia/acestora;
- numele managerului/ responsabilului de caz;
- seryiciile acordate /activitdtile derulate pentru a acoperi nevoile de ingrijire perconald, men[inerea giisau
ameliorarea stdrii de sdnltate gi a autonomiei flzice gi psihice, nevoile de recuperare/reabilitare functionald (psihici gi/sau
fl zicd), nevoi le de integ rare/reinteg rare social6;
- programarea activititilor 9i serviciilor: zilnicd, siptim6nal6 sau lunard;
- termenul de revizuire ale planului.

Echipa multidisciplinari de la nivelul centrului elaboreazd planul individualizat de asistentd gi ingrijire.


Odati cu incetarea serviciilor, planul individualizat de asistenld gi ingrijire se arhiveazi in dosarul personal al
beneficiarului.
Planul individualizat de asisten!5 gi ingrijire este revizuit dupi fiecare reevaluare. Revizuirea planului individualizat de
asistenld gi ingrijire se realizeazd in termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluirii.
Planul individualizat de asistenti gi ingrijire se intocmegte cu consultarea beneficiarului.
La intocmirea planului individualizat de asisten{i gi ingrijire/planului de intervenlie beneficiarul participi activ gi este
incurajat s5-gi exprime preferinlele/dorin[ele.
Planul individualizat de asistenli gi ingrijire con{ine o rubricd destinatd semniturii beneficiarului /reprezentantului sdu
legal prin care se atesti luarea la cunogtinli gi acceptul acestuia. [n situalia in care reprezentantul legal nu poate fi
prezent pentru a semna evaluarea gi planificarea serviciilor, acesta completeazi, odati cu semnarea contractului de
furnizare servicii, un acord scris prin care igi dd acceptul cu privire la deciziile gi recomanddrile formulate de perconalul
centrului referitoare la ingrijirea gi asistarea beneficiarului.
Monitorizarea situaliei beneficiarului gi a aplicirii planului individualizat de asistenli gi ingrijire/planului de intervenlie se
realizeazdde unmanager/responsabil de caz.
Monitorizarea situaliei beneficiarului gi a aplicirii planului individualizat de asisten(d gi ingrijire, centrul realizeazit prinFiga
de monitorizare serviciicare cuprinde informatii privind: starea de sdndtate 9i tratamentele efectuate, serviciile de
recuperare/reabilitare funclionali gi serviciile pentru integrare/reintegrare sociali.
Dosarul de servicii al beneficiarilor poate fi consultat de acegtia sau, dupd caz, de reprezentantii legali ai acestora, precum
gi de membrii de familie cu acordul beneficiarului.
Dosarele de servicii ale beneficiarilor se pistreazi in spatii special amenajate, accesibile doar personalului de specialitate
gi personalului de conducere.

6. ASTSTENTAiN CAZ DE DECES

Centrul reziden{ial asigurd asistenla beneficiarilor aflati in stare terminalS gi in caz de decespentru beneficiarii aflati in
fazd terminald:
- centrul asiguri supravegherea permanentd, asigurd servicii medicale gi tratament corespunzitor, inclusiv
medicatie pentru terapia durerii;
- pentru beneficiarii aflali in stare terminalS ale cdror paturi se afli in dormitoare comune, centrul amplaseazd
obligatoriu un paravan/perdea despd(itoare sau dupa caz se muta beneficiarul singur intr-o camera;