Sunteți pe pagina 1din 6

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII

1. Numele, prenumele, patronimicul şi numărul de identificare:

Cebotari Ion Ion, IDNP 2005015467896


2. Domiciliul şi numărul de telefon:

mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1, ap. 24, tel. 022 444 333, 069991225
3. Funcţia ocupată (organizaţia publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

Șef de direcție, Autoritatea Naţională de Integritate


Ordin de angajare nr. 123–ps din 15.08.2016
4. Tipul declaraţiei:
Anuală X La angajare/numire □ La eliberare/încetarea
mandatului □
5. Numele, prenumele, patronimicul şi numărul de identificare ale soţului/soţiei sau ale concubinului/concubinei:

Cebotari Olga Ion, IDNP 2005015665653


6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naştere şi numărul de identificare ale copiilor minori:

Cebotari Sofia Ion, a.n. 2006, IDNP 2006345687895


7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naştere şi numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreţinere:

Chihai Dumitru Vasile, a.n. 1945, IDNP 2015238579648


II. VENITURILE OBŢINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ŞI DE CONCUBINUL/
CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ŢARĂ CÎT ŞI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 2016

Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/ Suma venitului
crt. (numele/denumirea persoanei obiectul generator de (net)
fizice/juridice) venit
1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază

1.1 Subiectul declarării Autoritatea Naţională de Integritate salariu 125 899 lei
Cebotari Ion Ion
1.2 Soţul/soţia sau Inspectoratul Fiscal Principal de Stat salariu 102 693 lei
concubinul/concubina
Cebotari Olga Ion
1.3 Copiii minori
1.4 Persoanele aflate la
întreţinere
2. Venitul obţinut din activităţi didactice, ştiinţifice şi de creaţie

2.1 Subiectul declarării Academia de Studii Economice din Moldova salariu 19 658 lei
Cebotari Ion Ion
Cebotari Ion Ion Institutul Național al Justiției salariu 3778 lei
2.2 Soţul/soţia sau Editura Cartier onorariu, royalty, etc. 22 550 lei
concubinul/concubina
Cebotari Olga Ion
2.3 Copiii minori
2.4 Persoanele aflate la
întreţinere
3. Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiare

3.1 Subiectul declarării Asociația de economii și împrumut Malcoci dobândă 45 Euro


Cebotari Ion Ion s.Malcoci, r.Ialoveni
3.2 Soţul/soţia sau
concubinul/concubina
3.3 Copiii minori SA Moldova-Agroindbank dobândă 175 Euro
Cebotari Sofia Ion
3.4 Persoanele aflate la
întreţinere
4. Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al statului în societăţi comerciale

4.1 Subiectul declarării


4.2 Soţul/soţia sau Î.S. „Fiscservinform” îndemnizație 12 600 lei
concubinul/concubina
Cebotari Olga Ion
4.3 Copiii minori
4.4 Persoanele aflate la
întreţinere

5. Venitul obţinut din donaţii şi moşteniri


5.1 Subiectul declarării Cebotari Eudochia Pavel testament 100 000 lei
Cebotari Ion Ion
5.2 Soţul/soţia sau
concubinul/concubina
5.3 Copiii minori
5.4 Persoanele aflate la
întreţinere
6. Venitul obţinut din înstrăinarea şi/sau deţinerea valorilor mobiliare şi/sau a cotelor-părţi în capitalul social al societăţilor
comerciale
6.1 Subiectul declarării
6.2 Soţul/soţia sau SRL „STM” dividende 650 000 lei
concubinul/concubina
Cebotari Olga Ion
6.3 Copiii minori
6.4 Persoanele aflate la SC BROKER M-D SA vînzare acţiuni ale SA 1 500 lei
întreţinere Bucuria – 10x150 lei
Chihai Dumitru Vasile
7. Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile

7.1 Subiectul declarării Prisacari Victor Vasile contract vînzare 19 500 Euro
Cebotari Ion Ion autoturism Renault Scenic
CDR 654
7.2 Soţul/soţia sau
concubinul/concubina
7.3 Copiii minori
7.4 Persoanele aflate la
întreţinere
8. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaţii, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)

8.1 Subiectul declarării Cebotari Vasile Ion transfer bancar Italia, 2 800 Euro
Cebotari Ion Ion Money Gram pentru
achitarea casei de locuit
Cebotari Ion Ion Autoritatea Națională de Integritate Indemnizație de boală 2 375 lei
8.2 Soţul/soţia sau Munca peste hotare (exemplu) salariu 12 000 Euro
concubinul/concubina
Cebotari Olga Ion
Cebotari Olga Ion SRL Agroporoduct darea în arenda a 11 075 lei
terenului agricol
Cebotari Olga Ion Î.S. Fiscservinform contract asistență juridică 95 000 lei

8.3 Copiii minori


8.4 Persoanele aflate la CNAS pensie 8 053 lei
întreţinere
Chihai Dumitru Vasile
III. BUNURI IMOBILE ÎN ŢARĂ ŞI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Terenuri
Nr. cadastral/ Categoria* Modul de Anul Suprafaţa Cota-parte Valoarea Titularul****
Localitatea dobîndire** dobîndirii bunului***
123456 Intravilan Proprietate 2013 0,14 ha 1.0 355 699 lei Cebotari Ion Ion
mun. Chişinău (aferent contract vînzare(conform
str. Ciocârliei, 22 casei de cumpărare nr. actului care
locuit) 78/15 din certifică
12.09.2013 provenienţa
(donaţie, bunului)
moștenire, etc)
Folosinţă
23222287 Agricol Proprietate 1998 1,5 ha 1.0 neevaluat Cebotari Olga Ion
r. Ialoveni, s. (1) (privatizare)
Țipala
* Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.
** Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.
*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului
conform documentului care certifică provenienţa acestuia.
****Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.
Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea, fără număr cadastral;
categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului
B. Clădiri şi construcţii
Adresa/ Categoria* Modul de Anul Suprafaţa Cota- Actul care Valoarea Titularul****
numărul dobîndire** dobîndirii totală parte confirmă bunului***
cadastral provenienţa
bunului
mun. Casă de Proprietate 2013 180 m.p. 1.0 Contract vînzare 355 699 lei Cebotari Ion Ion
Chişinău, str. locuit (vînzare cumpărare nr.
Ciocârliei, 22 (nefinisată) cumpărare/ 78/15 din
donaţie, 12.09.2013
17123456.01 privatizare,
etc)
mun. Chişinău Garaj Contract de 2015 35 m.p. - - - Cebotari Ion Ion
str. Păcii 11 locațiune f/n
din 01.01.2015
or. Borsec, vilă vînzare- 2014 80 m.p. 1.0 Contract vînzare- 80 000 Cebotari Ion Ion
România cumpărare cumpărare nr.27/5 RON
2748/05 din 21.02.2014
* Categorii: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comercial sau de producţie; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile,
inclusiv cele nefinalizate.
** Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitaţie; (6) alte contracte translative de posesie şi de
folosinţă.
*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului
conform documentului care certifică provenienţa acestuia.
**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.
Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa, fără număr cadastral;
categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.
IV. BUNURI MOBILE ÎN ŢARĂ ŞI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de
transport supuse înmatriculării

Anul de Locul Anul Modul de Valoarea bunului Titularul**


Tipul/ modelul fabricaţie înregistrării/ dobîndirii dobîndire* conform
număr de documentului care îi
înmatriculare certifică provenienţa
Mercedes 2014 Chişinău 2014 Leasing 25 000 Euro Cebotari Olga Ion
GLC 320 CGL852
Motocicletă 2015 București, 2016 în folosință prin - Cebotari Ion Ion
Honda CB500F România mandat
B 789 AIY
* Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.
** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă şi de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural
naţional sau universal, a căror valoare unitară depăşeşte suma a 15 salarii medii pe economie

Nr. Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul*


crt.
1 Lingou din aur (1.0kg) 2014 50 000 Euro Cebotari Ion Ion
2 Colier cu diamante 2002 12 500 Euro Cebotari Olga Ion
3 Icoană sec XVI 1995 100 000 Lei Chihai Dumitru Vasile
* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Colecţii de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii medii
pe economie

Nr. Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul*


crt.
1 Colecție de arme (8 2007-2013 130 000 lei Cebotari Ion Ion
unități)
2
3
* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane
fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depăşeşte suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. Descrierea bunului Modul de Data Persoana căreia i-a fost Valoarea bunului Titularul bunului
crt. transmis transmitere transmite transmis transmis*
rii
1 Televizor cu titlu gratuit 10.01.2017 Cebotari Irina Ion 60 000 lei Cebotari Ion Ion
2 Autoturism Renault cu titlu oneros 08.07.2016 Prisacari Victor Vasile 19 500 euro Cebotari Ion Ion
Scenic CDR 654
3 Mijloace financiare cu titlu oneros 01.01.2016 SRL STM 100 000 lei Cebotari Olga Ion
investiție în mun. Chisinau,
capital social bd Ștefan cel Mare 123

* Numele titularului bunului transmis: subiectul declarării sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depăşeşte suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. Descrierea bunului Modul de Data dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul*
crt. dobîndire
1 Set de mobilă Donaţie 2010 7 500 Euro Cebotari Sofia
(lustră, televizor) Ion
2
3

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ŢARĂ ŞI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiţii şi/sau în alte forme echivalente de economisire şi investire în ţară şi/sau
în străinătate
a căror valoare însumată depăşeşte suma a 15 salarii medii pe economie
Nr. Denumirea instituţiei care Numărul contului bancar/ Categoria* Suma şi Dobîndă/ Titularul**
crt. administrează contul bancar, a date despre fondul de valuta divident
fondului de investiţii etc./adresa investiţii/alte forme
echivalente de economisire
1 SA EuroCreditBank 222222222 Depozit 5 000 Euro 3,5% Cebotari Sofia
Ion
2 SA Moldova-Agroindbank 444444444 Card salarial 10 lei - Cebotari Olga
Ion
3 SA Moldindconbank 564566333 Card de pensie 5 000 lei - Chihai Dumitru
Vasile
4 SA Victoriabank 123456789 Cont de card 0 lei - Cebotari Olga
(overdraft) (dacă în -) Ion
5 Asociația de economii și împrumut Cont de economii Cont de 1 000 euro 20% Cebotari Ion
Malcoci economii Ion
* Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menţionînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme
echivalente; (3) fond de investiţii sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.
** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Plasamente, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiţii directe în monedă naţională sau în valută străină
a căror valoare însumată depăşeşte suma a 15 salarii medii pe economie
Nr. Emitentul titlului/societatea la care persoana Categoria* Numărul de Dobînda Titularul
crt. este acţionar, fondator sau asociat/ beneficiar titluri/cota-parte **
de împrumut
1 Banca Națională a Moldovei Titlu de stat 65 titluri 6% Cebotari Olga Ion
2 SA Mobiasbanca Acţiuni 550 Acţiuni - Chihai Dumitru
Vasile
3 SA DAAC Hermes Acţiuni 65 Acţiuni - Cebotari Ion Ion
4 SRL STM Cota-parte 50% - Cebotari Olga Ion
* Categorii: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte
forme de investiţii directe.
** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Numerar în monedă naţională şi/sau în valută străină care depăşeşte suma a 15 salarii medii pe economie şi care nu face
obiectul unor depuneri în instituţii financiare şi alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

1. Cebotari Ion Ion - numerar 850 000 lei

2. Cebotari Irina Ion - contract de împrumut nr. 4 din 12.02.2015 în sumă de 250 000 lei

3. Cebotari Vasile Ion – recipisă din 16.12.2016 împrumut în sumă de 123 000 lei

VI. COTE-PĂRŢI/ACŢIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC

Denumirea agentului Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de participare Titularul


economic juridică activitate cumpărare
SA DAAC Hermes mun. Chişinău, str. investiţional 65 000 lei 65 acţiuni Cebotari Ion Ion
Calea Ieşilor 10
SRL STM mun. Chisinau, bd comerț 2700 lei 50% Cebotari Olga Ion
Ștefan cel Mare 123
SA Mobiasbanca mun. Chisinau, bd bancar 34 800 lei 550 Acţiuni Chihai Dumitru Vasile
Ștefan cel Mare 81A
ÎI „Chihai Dumitru” s. Țipala, r. Ialoveni transport - 100 % Chihai Dumitru Vasile
Asociația de economii și s.Malcoci, r.Ialoveni servicii 100 lei 1/52 Cebotari Ion Ion
împrumut Malcoci financiare

VII. DATORII

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unor terţi, împrumuturi şi credite
a căror valoare cumulativă depăşeşte 10 salarii medii pe economie
Creditor Anul Scadent la Rata Suma Valuta Debitor
contractă dobînzii iniţială
rii
SRL Dansicons 2012 2017 fără 15 000 Euro euro Cebotari Olga Ion
(contract investițional) (achitat 10
000 Euro)
MAIB (credit) 2013 2020 6,5% 186 000 lei Cebotari Ion Ion
(stins 180
000 lei)
SA Mobiasbanca 2017 2018 11% 30 000 lei Cebotari Olga Ion
(card de credit Neos)
Asociația de economii și lei Cebotari Ion Ion
împrumut Malcoci, s.Malcoci, 2016 2017 20% 10 000
r.Ialoveni
SA Termoelectrica 2016 - - 7 348 lei Cebotari Ion Ion
Inspectoratul Fiscal de Stat lei Cebotari Ion Ion
2016 - - 9 605
Ialoveni

VIII. INTERESE PERSONALE

A. Calitatea de asociat, de acţionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de
administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăţi comerciale ori de membru în
cadrul unor organizaţii necomerciale sau internaţionale
Denumirea şi adresa Calitatea deţinută Documentul care certifică
organizaţiei/ societăţii calitatea respectivă
Federaţia Sindicală a Educaţiei și Ştiinţei membru al comisiei de cenzori Decizia nr.12/123 din
din Republica Moldova, 12.12.2016
IDNO 7777777777
mun. Chisinau, 31 August 1989, nr.129
SA DAAC Hermes acționar Hotărîrea de constituire nr.01
Mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10 din 01.01.2014
Asociația de economii și împrumut membru Hotărîrea Consiliului nr.43 din
Malcoci, s.Malcoci, r.Ialoveni 03.03.2016

B. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, de consultanţă şi civile, încheiate sau aflate în derulare, finanţate de la bugetul
de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul Instituţia/ Tipul Data încheierii Durata Valoarea totală a contractului
crt. contractului organizaţia contractu contractului
lui

Subiectul declarării
1 Cebotari Ion Ion Primăria mun. Investițional 01.02.2017 01.07.2020 250 000 lei
Chișinău „Proiect
Prima casă”
2

Soţul/soţia sau concubinul/concubina


1 Cebotari Olga Î.S. asistență 01.01.2016 01.01.2017 100 000 lei
Fiscservinform juridică
2

C. Calitatea de administrator autorizat şi/sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizaţiilor publice
Nr. Calitatea deţinută Data obţinerii licenţei, numărul licenţei sau data Documentul care certifică calitatea respectivă
crt. desemnării/numirii
1 Cebotari Ion Ion Numit la 17.07.2015 Ordin nr. 125 din 17.07.2015
Membrul Consiliului de
observatori al Fondului
de Dezvoltare Durabilă
Moldova
2

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate.

Data completării ____10.02.2017___ Semnătura___________________

Legile Republicii Moldova


133/17.06.2016 Lege privind declararea averii şi a intereselor personale //Monitorul Oficial 245-246/513, 30.07.2016

S-ar putea să vă placă și