Sunteți pe pagina 1din 3

Domnule Presedinte,

Judecatoria Pitesti
Dosar:8559/280/2018
Termen:-

Subsemnata Sandu (Anca) Monica cu domiciliul în Pitesti, str.Nicolae Balcescu bl.S7, sc.C apt.4
jud Arges, în termen legal, în conformitate cu prevederile art.466 și urm. c.pr.civila formulez și
depun prezentul

APEL

Împotriva sentintei civile nr.818/2019 prinuntata la data de 08.02.2019 în contradicttoriu cu


reclamantul intimat Sandu Constantin Catalin solicitand schimbarea în parte a sentintei pronuntate
de Judecatoria Pitesti în dosarul nr.8559/280/2018 în sensul stabilirii unui program explicit de
vizitare a minorei Sandu Ariana – Maria născută la data de 23 iunie 2006, după cum urmează:

(a) în week-end, o dată la două săptămâni, de vineri, orele 18:00, până duminica, orele 18:00;
(b) o saptămână în vacanța de iarnă;
(c) o săptamână în vacanța de Paște;
(d) trei săptamâni în vacanța de vară.

Prin sentința apelata, instanța de fond a luat act de învoiala partilor cu privire la exercitarea în
comun a autorității părintești în ceea ce o privește pe minora și a decis ca locuinta minorei să fie
stabilită la domiciliul tatălui.
Însă, hotărârea instantei de fond este lacunara sub aspectul modului concret în care subsemnata
apelanta poate uza de exercitarea autorității părintești și de menținere a legaturilor personale cu
minora.
Stabilirea programului de vizitare prezentat în petitul cererii de apel reprezintă modalitatea concreta
de valorificare a autorității părintești în ceea ce ma privește.
Rog ca onorata instanța de apel sa retina ca , în cadrul ocrotirii părintești, deplina egalitate în
drepturi a părinților în ceea ce privește exercitarea drepturilor și îndatoririlor față de copii minori
reprezintă unul dintre principiile de bază instituite de dispozitiile art.503 alin.1 c.civil care dispune
că ‚‚parintii exercita împreuna și în mod egal autoritatea parinteasca”
La analizarea măsurii stabilirii programului de vizitare a minorei prioritate are interesul superior al
acesteia, astfel cum este acesta este conturat în art. 3 si art. 18 din Convenția cu privire la drepturile
copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990 și în art. 2 și 18 alin. (1) din Legea nr.
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
Astfel, potrivit art.2 din Legea nr.272/2004, orice act juridic emis sau încheiat în domeniul
respectării și promovării drepturilor copilului, se subordonează cu prioritate principiului interesului
superior al copilului. Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate deciziile și
demersurile care privesc copilul.

1
În considerarea interesului superior al copilului, unul din drepturile copilului garantate prin Legea
nr. 272/2004 este potrivit art.17 alin. 1 acela de a menține relații personale și contacte directe cu
părinții, în sensul acestei legi, relațiile personale realizându-se conform art. 18 prin: a) întâlniri ale
copilului cu părintele ori cu o altă persoana care are, potrivit prezentei legi, dreptul la relații
personale cu copilul; b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia; c) găzduirea copilului, pe perioadă
determinată, de către părintele sau de către altă persoană la care copilul nu locuieşte în mod
obişnuit, cu sau fără supravegherea modului în care relaţiile personale sunt întreţinute, în funcţie de
interesul superior al copilului; d) corespondenţă ori altă formă de comunicare cu copilul;
e) transmiterea de informaţii copilului cu privire la părintele ori la alte persoane care au, potrivit
prezentei legi, dreptul de a menţine relaţii personale cu copilul; f) transmiterea de către persoana la
care locuieşte copilul a unor informaţii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluări
medicale sau şcolare, către părintele sau către alte persoane care au dreptul de a menţine relaţii
personale cu copilul; g) întâlniri ale copilului cu părintele ori cu o altă persoană faţă de care copilul
a dezvoltat legături de ataşament într-un loc neutru în raport cu copilul, cu sau fără supravegherea
modului în care relaţiile personale sunt întreţinute, în funcţie de interesul superior al copilului.

Potrivit art.8 alin.1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului “Orice persoană are dreptul la
respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului sau și a corespondenței sale”. Conform
alineatului 2 “nu este admis amestecul unei autorități publice în executarea acestui drept decât în
măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsura care, într-o societate
democratică, este necesară pentru securitatea națională și siguranța publică, bunastarea economică
a țării, apararea ordinii și prevenirii faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea
drepturilor și libertăților altora”. Prin acest articol Convenția protejează o sferă largă de interese de
natură personală, aceste dispoziții aplicându-se pe deplin în cazul relațiilor dintre părinți și copii,
astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Ignaccolo-Zenide
împotriva României, în care s-a apreciat că ,,art. 8 implică dreptul părintelui de a beneficia de
măsuri adecvate din partea statului pentru a fi alături de copilul său, precum și obligația autorităților
naționale de a dispune aceste măsuri. Respectarea vieții de familie astfel înțeleasă, implică, pentru
stat, obligația de a acționa în așa fel, încât să permită dezvoltarea normală a acestor raporturi.”
De asemenea în Cauza Amanalachioai vs. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
statuat că, interesul copiilor prezintă un dublu aspect: pe de o parte, să le garanteze copiilor o
evoluție într-un mediu sănătos; pe de altă parte, să mențină legăturile acestora cu familia. Interesul
copilului impune ca numai anumite circumstanțe cu totul excepționale să poata duce la o ruptură a
unei părți a legăturii de familie și ca să se facă tot posibilul să se păstreze relațiile personale și, dacă
este cazul, la momentul potrivit, “să se reconstituie” familia.
In lumina acestor prevederi legale și a interpretarii Curții Europene a Drepturilor Omului,
prevederilor art.8 din Convenție, va solicit respectuos sa apreciati că interesul copilului impune
respectarea dreptului acestuia de a avea o viață de familie, deziderat care nu se poate realiza
decât prin menținerea legăturilor personale, în mod efectiv, între copil și părintele căruia nu i-a
fost încredințat, respectiv subsemnata.
Indiferent de problemele existente între părinți, copiii trebuie să crească într-un climat armonios,
propice dezvoltării și securității psihice și morale. Un copil traumatizat de neînțelegerile dintre
părinți, poate fi afectat ireversibil, cu consecințe grave asupra dezvoltării sale armonioase,
indiferent că vina unuia dintre părinți este mai mare sau mai mică. Ceea ce este important în ceea ce
privește consolidarea relației dintre părinte și copilul minor, la această vârstă relativ fragedă, este
contactul direct și regulat al acestora.
In spiritul bunei credinte si al întelegerii, în interesul superior al copilului, consider ca ambii
parinti trebuie sa manifeste o disponibilitate maxima si o cooperare deplina, de asa maniera
încât copilul sa se bucure de prezenta si afectiunea ambilor parinti, deziderat care poate fi atins prin
stabilirea programului de vizitare solicitat.

2
Consider de asemenea ca simplul fapt că minora a fost încredințata tatalui spre creștere și
educare nu poate fi o piedică în menținerea contactului direct cu subsemnata și că păstrarea unor
legături personale cu aceasta este în interesul superior al copilului.

Modalitatea de exercitare a drepturilor părintești în ceea ce ma privește consider ca este de natura


a corespunde necesității de a contribui la consolidarea legăturilor afective între mama și copil.
Necesitatea de a avea un program constant și stabil realizează un just echilibru între necesitatea de
a se asigura un contact regulat între un părinte și copilul său și aceea de menținere a unui mediu
consecvent și fără variații majore, care să nu implice scoaterea minorei din mediul familial pe
perioade mari de timp.

Fata de aspectele prezentate și în raport de situația de fapt rezultata din materialul probator
administrat în cauza, va solicit respectuos admiterea apelului astfel cum a fost formulat, schimbarea
în parte a sentintei civile nr.818/2019 în sensul stabilirii concrete a modalitatii de menținere a
legaturilor părintești dintre subsemnata și minora Sandu Ariana-Maria, conform programului de
vizitare prezentat în petit.

Cu deosebit respect,

Apelanta Intimata

Sandu (Anca) Monica


__________________

Domnului Presedinte al Tribunalului Arges