Sunteți pe pagina 1din 16

Structuri Patrimoniale de Pasiv

Universitatea Transilvania din Brașov


Facultatea : Științe economice și administrarea afacerilor

Specializare: Contabilitate și informatică de gestiune

Anul: I – Proiect realizat de Partin Anita


Pasivul

Pasivele sunt prezentate pe balanța financiară și sunt de obicei împărțite în două


categorii:

Pasive curente — aceste pasive se pot lichida într-un termen de mai puțin de un an de zile.
Acestea includ plăți precum salarii, conturi, taxe, și facturi neachitate, venituri viitoare când se fac
ajustări, fracțiuni din bondurile pe termen lung care trebuiesc plătite în anul curent, obligații pe
termen scurt (ex: din achiziționarea de echipamente), și altele.

Pasive pe termen lung — aceste pasive includ pasivele care nu se pot lichida într-un
termen de un an. Ele includ bonduri pe termen lung, împrumuturi pe perioade mari, obligații de
pensie, garanții pentru produse pe termen lung și altele.— Pentru aceste pasive, o companie sau
un individ trebuie să plătească după o perioadă fixă sau extinsă, spre exemplu:-un împrumut pe
termen lung la bancă de până la 1 an sau peste 1 an.

Pasivele care nu au o valoare sau o durată incertă sunt numite provizioane.


A. Capital și rezerve
I. Capital social
1. Capital subscris vărsat
2. Capital subscris nevărsat
În funcție de tipul entității, capitalul se divide după cum urmează:
- acțiuni
- părți sociale
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
1. Rezerve legale
2. Rezerve statutare sau contractuale
3. Alte rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar
B. Provizioane
1. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
2. Provizoane pentru deprecierea imobilizărilor necorporal
3. Provizoane pentru deprecierea imobilizărilor corporale
4. Provizoane pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție
5. Provizoane pentru deprecierea creanțelor – clienți
Provizioane financiare
6. Provizoane pentru riscuri și cheltuieli financiare neprevăzute
7. Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare
8. Provizoane pentru titlurilor de plasament
9. Provizioane pentru litigii
10. Provizioane pentru garanții acordate clienților
11. Provizioane pentru pensii şi obligații similare
12. Provizioane pentru impozite
13. Alte provizioane
C. Venituri în avans
D. Datorii
A.1. Datorii financiare
A 11- Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

A 12- Credite bancare ( Sume datorate instituțiilor de credit)

A 13- Avansuri încasate din contul comenzilor


A.2. Datorii comerciale
A 21- Furnizori
- Furnizori- facturi nesosite
- Furnizori de imobilizări
A 22- Efecte de comerț de plătit

A 23- Clienți- creditori


A.3. Datorii salariale
Personal salarii datorate
A.4. Datorii de asigurări și protecție socială
A 41- Contribuţia angajatorului la asigurări sociale

A 42- Contribuţia angajatorului la asigurări de sănătate

A 43 - Contribuția angajatorului la fondul de şomaj

A 44- Contribuția angajatului la asigurări sociale

A 45- Contribuția angajatului la asigurări de sănătate


A 46- Contribuția angajatului la fondul de şomaj
A.5. Datorii față de Bugetul de stat( fiscale)
A 51- Impozitul pe profit

A 52- Impozitul pe venituri din salarii

A53- TVA de plată

A 54- Accize

A55- Alte impozite și taxe


A.6. Datorii față de asociați sau acționari
A 61- Decontări cu asociații\ acționarii privind
capitalul A 62- Dividende de plată
A.7. Alte datorii
A 71- Creditori diverși
A. Capital și rezerve

Capitalul = Avuție sub formă de bani, de mărfuri, de bunuri materiale în general.

I. Capital social
Ia naştere prin aportul asociaţilor sau acţonarilor în bunuri şi/ sau bani

Capital subscris vărsat


Înseamnă realizarea promisiunii de aport sau aport efectiv în bunuri și/ sau bani. La societăţile de
capital, capitalul social se divide în părţi egale ca valoare denumite acţiuni. La societăţile de persoane,
capitalul social se divide în părţi egale ca valoare denumiţi părţi sociale. Atât acţiunile cât şi părţile sociale
au o valoare nominală (V.N) ( Valoare capital social= V.N. * Nr. acţiuni (părţi sociale))

Capital subscris nevărsat


Reprezintă promisiunea de aport din partea asociaților/ acționarilor

Acțiunea : un înscris, un titlu de valoare, care reprezintă o cotă fixă, dinainte stabilita, din
capitalul unei societăți pe acțiuni și care dă posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ
la adunările generale ale acționarilor societăţii, de a partcipa la administrarea și controlul societății
și de a participa la împărțirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societății (să primească
dividende) proporțional cu valoarea acțiunilor ce le posedă.
Parte socială - document ce constată calitatea de asociat într-o societate cu răspundere limitată sau
cooperatistă. Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se
divide în p.s. egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. Partea socială nu are caracter de titlu şi nu constituie
decât o probă. In practică, se confundă deseori partea socială cu acţiunea.

II. Prime de capital


Reprezintă un drept de intrare pe care trebuie să îl plătească noii acționari/ asociați, în
cazul atragerii de noi aporturi astfel încât la sfârșitul anului, toți acționarii sau asociații să
primească dividende.

III. Rezerve din reevaluare


Reprezintă sursa proprie care ia naștere în urma operațiunii de reevaluare a imobilizărilor
corporale. Operațiunea de reevaluare constă în stabilirea unei noi valori conform legii. Diferența
dintre valoarea de înregistrare în contabilitate și valoarea rezultată în
urma reevaluării reprezintă, rezerva din reevaluare. Rezerva din reevaluare se utilizează
conform prevederilor legale, ca regulă generală pentru majorarea capitalului social.

IV. Rezerve
Sunt surse de finanțare constituite din profit. În funcție de actul normativ și
modalitatea de constituire deosebim:

1. Rezerve legale
Se constituie conform legii din profitul brut( Venituri- Cheltuieli), într-o cotă de 5%
dar nu mai mult de 20% din valoarea capitalului social.

2. Rezerve statutare sau contractuale


Se constituie în baza contractului de societate și statului din profitul net( Brut- impozit
pe profit) în cote procentuale stabilite de AGA- Adunarea Generală a Asociaților/ Acționarilor

3. Alte rezerve
Se constituie similar rezervelor statutare. Rezervele se utilizează pentru majorarea
capitalului social sau acoperirea pierderilor.

V. Profitul sau pierderea reportat(ă)


Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită din
exercițiile financiare precedente. Profitul reportat urmează, a se repartiza pe destinații în
exercițiile financiare următoare, iar pierderea reportată urmează a se acoperi din profitul
exercițiilor următoare, din rezerve, sau din capitalul social potrivit hotărârii AGA. Profitul se
utilizează pentru: constituirea de rezerve, acordarea de dividend acționarilor sau asociaților,
majorarea de capital social.

VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar


Rezultatul exerciţiului= se determină comparând cheltuielile cu veniturile

Cheltuieli< Venituri= Profit


Rezultatul exerciţiului
Cheltuieli > Venituri= Pierdere

Profitul mărește valoarea capitalurilor proprii, iar pierderea scade valoarea capitalurilor proprii.
B. Provizioane

Reprezintă rezerve create în scopul acoperirii unor pierderi cauzate de riscuri și


incertitudine în activitatea întreprinderii. Acestea se constituie la sfârșitul exercițiului pe seama
cheltuielilor.

1. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli


Provin din profitul net, cu scopul de a acoperi cheltuielile probabile sau certe.

Provizionul pentru riscuri și cheltuieli reprezintă un pasiv cu exigibilitate sau valoare


incertă. Sunt destinate acoperirii de riscuri și cheltuieli pe care evenimente survenite sau în curs
de desfășurare le fac probabile și al căror obiect este determinat cu precizie, dar a căror realizare
este incertă.

2. Provizoane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale


Au ca scop sprijinirea agentului economic pentru a face față deprecierii valorice a
acestor imobilizări.

3. Provizoane pentru deprecierea imobilizărilor corporale


Pentru deprecierea valorică a mijloacelor fixe sau terenurilor.
4. Provizoane pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție
Se constituie pentru ca unitatea să facă față deprecierii materiei prime, materialelor
consumabile, produselor etc.

5. Provizoane pentru deprecierea creanțelor – clienți


Pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienţi şi cheltuieli legate de activitatea de
service în perioada de garanție și cheltuieli privind garanția acordată clienților.

Provizioane financiare
1. Provizoane pentru riscuri și cheltuieli financiare neprevăzute
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli se constituie de asemenea pentru cheltuieli sau
pierderi financiare neprevăzute.

2. Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare


Se pot deprecia, ba chiar riscul deprecierii lor valorice este mai mare.

3. Provizoane pentru titlurilor de plasament


Acțiunile proprii răscumpărate, acțiuni achiziționate, obligațiuni etc.

4. Provizioane pentru litigii


Provizioanele pentru litigii se pot constitui la sfârșitul exerciţiului pentru litigiile aflate în
curs, deoarece există riscul ca acestea să se finalizeze în defavoarea unităţii respective.
Provizioanele trebuie constituite la nivelul sumelor aflate în litigiu. Aceste provizioane nu sunt
deductibile fiscal, dar constituirea lor se impune din necesitatea determinării corecte a profitului
net și a dividendului pe acțiune. (deductibil= cheltuieli efectuate în cadrul activităților desfășurate
în scopul realizării venitului, în condițiile prevăzute de lege, sume care conform legii se adună la
profit și se impozitează.)

5. Provizioane pentru garanții acordate clienților


Se constituie numai pentru bunurile livrate , lucrările executate și serviciile prestate,
respectiv pentru care se acordă garanții în perioadele următoare, la nivelul cotelor prevăzute în
contractele încheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevăzut în tariful lucrărilor executate
ori a serviciilor prestate. Înregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garanţii
acordate clienţilor se face pe măsura efectuării cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea
perioadei de garanţie înscrisă în contract. Provizioanele pentru garanţii acordate
clienţilor sunt deductibile fiscal. Reducerea sau anularea oricărui provizion care a fost anterior
deductibil se include în veniturile impozabile.

6. Provizioane pentru pensii şi obligații similare


Provizioanele pentru pensii se referă la sumele ce vor fi plătite de entitate după ce
angajații au părăsit entitatea. Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabilește de către
specialiști în domeniu. La determinarea lor se ține seama de vârstă, vechimea în muncă și rotația
personalului în cadrul entității. Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei
de muncă rămase pâna la pensie, atunci când există certitudinea achitării lor într-o perioadă
previzibilă de timp.

7. Provizioane pentru impozite


Se constituie pentru impozite, amenzi, majorări viitoare de plată datorate bugetului de
stat, în condițiile în care sumele respective nu apar reflectate în bilanț ca datorie in relația cu
statul. Provizioanele se constituie pe seama cheltuielilor de exploatare. Ele trebuie revizuite la
data fiecărui bilanț si ajustate prin majorare sau diminuare, pentru a reflecta cea mai bună
estimare curentă. Dacă riscul așteptat se produce sau cheltuiala are loc, precum si în cazul în
care cauzele pentru care au fost constituite au dispărut, provizioanele se anulează. Provizionul
se utilizează numai pentru scopul pentru care a fost inițial recunoscut. În aceste condiții numai
cheltuielile corespunzătoare scopului inițial pentru care a fost constituit provizionul se reglează
cu acesta.

Alte provizioane
Rezervă de produse (mai ales alimentare) necesare cuiva sau undeva pentru o
anumită perioadă de timp

C. Venituri în avans

Veniturile înregistrate în avans sunt veniturile aferente perioadelor următoare, dar


încasate anticipat în perioada curentă, precum: chirii, abonamente, asigurări de dobânzi aferente
contractelor de leasing financiar, etc.
D. Datorii

Datorii pe termen scurt


O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită și datorie curentă, atunci când:

a) se așteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entității;

b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanțului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Datoriile reprezintă obligații actuale ale firmei, ce decurg din evenimente trecute şi prin
decontarea cărora se așteaptă o ieșire de resurse. Decontarea unei datorii presupune plata în
numerar, transferul de active, prestarea de servicii sau înlocuirea actualei datorii cu o alta.

Datorii pe termen lung


Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate acestora se ține pe următoarele
categorii: împrumuturi din emisiuni de obligațiuni si prime de rambursare a acestora, credite
bancare pe termen lung și mediu, sumele datorate entităților afiliate și entităților de care
compania este legată prin interese de participare, alte împrumuturi și datorii asimilate, precum
și dobânzile aferente acestora. Împrumuturile din emisiunile de obligațiuni reprezintă
contravaloarea obligațiunilor emise potrivit legii. În cadrul acestora, trebuie evidențiate distinct
împrumuturile din emisiuni de obligațiuni convertibile. Datoriile privind concesiunile și alte
datorii similare sunt cele determinate de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor
încheiate de entitate. Bunurile luate în concesiune se reflecta în conturi în afara bilanțului (contul
8038 ―Bunuri publice primite în administrare, concesiune si cu chirie‖). La sfârșitul duratei
contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situație în care are loc anularea
datoriilor corespunzătoare privind concesiunea. Entitățile trebuie să mențină clasificarea
datoriilor pe termen lung purtătoare de dobânda în aceasta categorie chiar și atunci când acestea
sunt exigibile în 12 luni de la data bilanțului, dacă:
- a). termenul inițial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

- b). există un acord de refinanțare sau de reeșalonare a plăților, care este încheiat înainte de
data bilanțului.( Reeșalonarea constă în modificarea scadenței și/sau a sumei de plată a
uneia sau mai multor rate de credit în sold cu depășirea duratei inițiale de acordare a
creditului şi\ sau încadrarea creditului în altă categorie, după caz (termen mediu, termen
lung), dar fără a depăși durata maximă de creditare pentru produsul în cauză.
A.1. Datorii financiare
A 11- Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
Din nevoia de finanțare, unitatea patrimonială emite obligațiuni pe care se distribuie
obligatarilor( posesorul unei obligațiuni) care pot fi persoane fizice sau juridice. Obligațiunea
este un titlu de valoare care se poate negocia pe piața financiară. Costul împrumutului din
emisiunea de obligațiuni îl reprezintă dobânda care este pentru unitatea patrimonială o
cheltuială financiară. Împrumutul din emisiunea de obligațiuni, încetează în momentul
răscumpărării obligațiunilor.

A 12- Credite bancare (Sume datorate instituțiilor de credit)


Reprezintă o datorie față de o unitate bancară ca urmare a contractării și încasării
sumelor în baza unui contract de credit. În funcție de durata creditului deosebim:

- credite bancare pe termen scurt până la 1 an

- credite bancare pe termen mediu între 1- 5 ani

- credite bancare pe termen lung peste 5 ani

Costurile creditului este tot dobânda. În momentul rambursării creditului datoria față
de unitatea bancară încetează.
A 13- Avansuri încasate în contul comenzilor

A.2. Datorii comerciale

A 21- Furnizori

Reprezintă sumele de plătit pentru bunuri, lucrări și servicii achiziționate conform


facturii.

Furnizori- facturi nesosite


Reprezintă sume de plătit pentru achiziţionarea de bunuri, lucrări și servicii în baza avizului
de însoțire a mărfii. Această structură rămâne în patrimoniu până în momentul sosirii facturii când
se transformă în structura furnizori.

Furnizori de imobilizări
Sume de plătit pentru achiziţionarea pe bază de factură a bunurilor, lucrărilor și serviciilor de
natura imobilizărilor.

A 22- Efecte de comerț de plătit


Reprezintă sume de plătit în baza efectelor de comerț( bilet de ordin, cambie și trată)

A 23- Clienți- creditori


Reprezintă datoria apărută ca urmare a încasării de avansuri de la clienți pentru o
vânzare care va avea loc la o dată ulterioară. Datoriile comerciale încetează în momentul plății
sumelor din conturile de disponibilități bănești.

A.3. Datorii salariale


Personal salarii datorate
Reprezintă sumele datorate personalului pentru munca prestată. Datoria față de
persoane, se poate achita în 2 tranșe: avans și lichidare sau o singură dată la sfârșitul lunii.

A.4. Datorii de asigurări și protecție socială


A 41- Contribuția angajatorului la asigurări sociale
Reprezintă sume de plătit la bugetul asigurărilor sociale de către unitatea patrimonială
având în vedere fondul total de salarii. Contribuția este stabilită prin lege sub formă de cotă
procentuală.

A 42- Contribuția angajatorului la asigurări de sănătate


Sume de plătit având în vedere fondul de salarii și este procentul stabilit prin lege
A 43- Contribuția angajatorului la fondul de șomaj
Sume de plătit de către angajator având în vedere fondul de salarii și cota procentuală
stabilită prin lege

Toate aceste contribuții reprezintă pentru unitatea patrimonială cheltuieli:

- Contribuția angajatului la asigurări sociale


- Contribuția angajatului la asigurări sociale de sănătate
- Contribuția angajatului la fondul de șomaj

A.5. Datorii față de Bugetul de stat( fiscale)

A 51- Impozitul pe profit


Unitățile patrimoniale care în urmă activității desfășurate obțin profit, sunt obligate să
calculeze, să înregistreze și să plătească la Bugetul de Stat impozit pe profit. Cota este de 16%.

A 52- Impozitul pe venituri din salarii


Reprezintă obligația unității patrimoniale să calculeze, să înregistreze și să plătească la
Bugetul de Stat, pentru fiecare angajat, suma reprezintând impozit pe venituri din salarii. Cota
este de 16%.

A53- TVA de plată


Reprezintă suma ce trebuie achitată la Bugetul de Stat, dacă TVA colectată este mai
mare (>), decât TVA deductibilă

A 54- Accize
Pentru bunurile dăunătoare sănătății și cele de lux, unități patrimoniale au obligația de
a plăti la Bugetul de Stat o taxă de consumație, sub formă de acciză.

A55- Alte impozite și taxe


- Impozit pe dividende

- Impozit pe clădiri

- Taxă pentru mijloacele de transport

- Taxe pentru folosirea terenurilor prop. de Stat


A.6. Datorii față de asociați sau acționari
A 61- Decontări cu asociații\ acționarii privind capitalul
Reprezintă obligația unității patrimoniale de a restitui asociaților sau acționarilor,
aportul la capital în situația în care aceștia se retrag de la capital.

A 62- Dividende de plată


Reprezintă sumele de plătit asociaților sau acţionarilor proporțional, cu aportul adus la
formarea capitalului sociale și ținând cont de mărimea profitului obținut.

A.7. Alte datorii

A 71- Creditori diverși(chirii)


Reprezintă sumele de plătit de către unitatea patrimonială unor persoane fizice sau juridice din
alte operații de cât cele prezentate mai sus.