Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE INCHIRIERE

încheiat azi 16.06.2019

1. ÎNCHEIAT ÎNTRE:

Domnul Dan Marinescu cetățean roman, identificat prin C.I., seria RX, nr. 172346,
având domiciliul în str. Al. Școlarilor, nr. 4, bl S3A, sc. A, ap. 18, sector 3, CNP
1690704033112, telefon 0741020848, numit în continuare Proprietar,

și

Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS, cu sediul


în București, Șos. Pantelimon nr. 287, bl. 10, sc. B, et. 9, apt. 74, sector 2, Romania,
înregistrată la Registrul Comerțului sub Seria A Nr. 0845374, având cod de înregistrare
fiscală (C.I.F.) 32395960 și cont deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ -
Sucursala Dorobanți – București, IBAN: RO70RNCB0280137999970001, reprezentata
în mod legal de D-na. Niță Zoe-Doina – Perședinte, numită în continuare Chiriaș,
pentru locuință.

Precizări
Proprietarul este deținătorul legal al proprietății situate în Bucureşti, strada Calea
Dorobanților nr 134-138,bloc 11, sc, A, Et 6, Ap 16, sector 1, Bucureşti, având suprafața
utilă de circa 49 mp plus dependințe, fiind compus din 2 (două) camere.
2. Obiectul contractului:
Art.1 – Proprietarul oferă spre închiriere și Chiriașul accepta să închirieze,
proprietatea, mobilierul (mobilier de bucătărie cu masă, scaune, fotoliu, canapea în
living, pat dublu cu saltele, șifonier, comoda și noptiere în bună stare) și obiectele
electrocasnice (aragaz și televizor aflate încă în garanție, frigider și mașină de spălat
funcționale) situate în Bucureşti, strada Calea Dorobanților nr 134-138,bloc 11, sc, A, Et
6, Ap 16, sector 1.
Proprietarul declară că el are dreptul exclusiv să închirieze acest apartament și acest
drept nu se află condiționat de nimeni.
Acest imobil se închiriază cu destinația de locuință de serviciu, echivalent cu
rezidențial, chiriașul nu își va putea deduce cheltuielile cu utilitățile.

3. Durata contractului:
Art.2 – Contractul de închiriere este de 1 an, începând cu data de azi 16.06.2019 și se
va încheia la 16.06.2020. Acest contract poate fi prelungit numai cu acordul părților, prin
semnarea unui act adițional.
La sfârșitul perioadei de închiriere, Chiriașul va returna Proprietarului apartamentul
curat și având toate bunurile în bunele condiţii în care au fost predate la închiriere.

4. Chiria
Art.3 Părțile au ajuns la următorul consens:
- Chiria lunară, convenită între părți pentru apartamentul mai sus amintit este de
1650 (una mie șase sute cinci zeci de lei) de lei incluzând taxele datorate de
proprietar Administrației Financiare.

1
5. Condițiile de plată:
Art.4. – Chiria este plătită după cum urmează:
La data semnării prezentului contract se va achita suma de1650 lei, reprezentând chiria
pentru prima luna și suma de 1650 lei pentru garanție.
- Garanția se returnează chiriașului în momentul în care obiectul închirierii se
reîntoarce la proprietarul de drept, cu toate cheltuielile achitate (întreținere,
electricitate, cablu tv), în cazul ca nu s-au produs stricăciuni în apartament
(parchet, zugrăveli, etc.) Acestea se vor reține tot din garanție.
- Plata chiriei se va face la data de 16 a fiecărei luni.

6. Drepturile și obligațiile Chiriașului:


Art. 5 – Chiriașul are următoarele drepturi:
- să utilizeze bunurile închiriate în conformitate cu scopul declarat.

Chiriașul are următoarele obligații:


- să utilizeze apartamentul în conformitate cu destinația acestuia;
- să plătească la timp chiria, serviciile aferente, electricitatea, întreținerea;
- să îi aducă la cunoștință Proprietarului eventualele reparații care ar trebuie
făcute asupra bunurilor deteriorate de către acesta și să facă aceste reparații în
conformitate cu standardele cerute;
- să nu facă nici o modificare în arhitectura apartamentului;
- să comunice întâi proprietarului problemele apărute, după care se va lua o
decizie.
7. Drepturile și obligațiile Proprietarului
Art.6 – Proprietarul are următoarele drepturi:
- să țină legătura cu Administrația blocului pentru a verifica efectuarea plaților
obligatorii;
- să poată verifica starea apartamentului periodic, cu o înștiințare prealabilă a
chiriașului cu o zi înainte.

Art.7 - Proprietarul are următoarele obligații:


- să predea Chiriașului spațiul ce formează obiectul prezentului Contract precum
și toate bunurile stipulate în bună stare de funcționare;
- să garanteze Chiriașului utilizarea apartamentului fără deranjarea acestuia
decât atunci când este necesar.

Art.8 - Alte clauze:


Ambele părți vor semna un appendix, cu toate bunurile existente în apartament, în
momentul predării spațiului de către Proprietar, Chiriașului, iar acest appendix va fi
integrat în contract având specificația de appendix nr.1

Art.9 - Condiţii de încetare a Contractului:


În caz de întârziere la plata chiriei sau utilităților de către Chiriaș, cu 15 zile de la data
scadenta, Proprietarul va notifica în scris Chiriașului în vederea îndeplinirii obligațiilor
sale de plată. Dacă în termen de 5 de zile de la data primirii notificării scrise, Chiriașul
nu efectuează plata chiriei sau a utilităților, după caz, Proprietarul poate rezilia
contractul de închiriere, printr-o altă notificare scrisă.

Oricare dintre Părți poate înceta prezentul contract, cu o notificare scrisă transmisă
către cealaltă Parte, cu două luni înainte de data încetării.

2
Art.10 – Prezentul contract reprezintă voința ambelor părți și este asumat de ambele
părți. Acest contract este făcut în conformitate cu legile din România. Acest contract de
închiriere, însumează înțelegerea ambelor părți semnatare și nu există nici o altă
înțelegere scrisă sau verbală care să aibă ca subiect obiectul prezentului contract de
închiriere. Orice modificări ale acestui contract vor fi făcute în scris și vor fi semnate de
ambele părți.
Eventualele dispute/neînțelegeri ce pot rezulta din prezentul Contract, se vor soluționa
mai întâi pe cale amiabilă, iar în situația în care acest lucru nu este posibil, litigiile se vor
soluționa de către instanțele judecătorești competente, din Bucureşti, Romania.

Art. 11. Forța Majoră


În sensul prezentului contract, forța majoră înseamnă un eveniment imprevizibil,
inevitabil, insurmontabil și extern față de circumstanțele contractuale, intervenit după
semnarea contractului de către părți, neimputabil Părții care îl invocă și care are drept
rezultat imposibilitatea totală sau parțială, temporară sau permanentă, a îndeplinirii de
către o Parte a uneia sau mai multora dintre obligațiile care îi incumbă. Cazurile de forță
majoră includ, fără limitare, războiul, revoluția, cutremurul, inundația, embargoul,
precum și orice alte situații care sunt certificate de Camera de Comerț și Industrie sau
de alte autorități competente drept cazuri de forță majoră. Forța majoră înțeleasă ca un
eveniment apărut după încheierea contractului și care este dovedită în condițiile
expuse, absolvă/exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.
Pentru a-și produce efectele exoneratoare de răspundere, partea care invocă forța
majoră are obligația să o/îl aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maxim 5
(cinci) zile calendaristice de la apariție, urmând ca în următoarele 15 (cincisprezece)
zile calendaristice, să remită documentele constatatoare certificate de Camera de
Comerț și Industrie a României. Încetarea cauzei de forță majoră trebuie notificată
celeilalte părți în același termen de 5 (cinci) zile, confirmate de un certificat al Camerei
de Comerț și Industrie a României ce se va transmite părții interesate în maximum 8
(opt) zile calendaristice.
Obligațiile părților sunt suspendate pe durata manifestării forței majore în condițiile mai
sus expuse.

Dacă aceste împrejurări durează mai mult de 15 (cincisprezece) zile calendaristice,


fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului în continuare (prin notificare
adresată celeilalte părți).

Art.12 – Prezentul contract este semnat în 3 exemplare originale, astăzi 16.06.2019.

Proprietar, Chiriaș,
Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor
Sociale și Educaționale CATHARSIS
Președinte
Dan Marinescu Zoe-Doina Niță