Sunteți pe pagina 1din 155

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMANIEI
Anul 183 (XXVII)- Nr. �44 P.O.RTEI\ I
LEGI, OECRETE, HOTARARI $1 ALTE ACTE Lunl. 22 kmoe 2015

SUMAB

LEGI � DECRETE
1� - "- ......... . .. . .
. . . . ...,, . ; " "' * ' " -
... . l o, g
- - - ·· -
i r.- 2$3 /2
2
010 p r n ,n:;I

553 - °'""""- pny,nd prornulgalM l"'l)ii pen1ru

. . . '* " "


1 . . . - wl.lgllr.-
2153120IO�_...,. .
p&mlioo -- -· --·-· - •• - -·· • • •• l

.
HOTARARI ALE GlNERHUI.UI ROM.I.NIEi
«e - � p,w,1\1 ft H, .. ..,, 2 llln tioe,,ri-

-. . . . . ".�
G w . n u lu l ... 20Sl1W!!

� Ro n *,.' , -
. � .,.... .·•
""""' . _ ........ ..
I
.
�. _ . . . . -W
--
.....-.111 .. .... do ...
l

ACT£ ALE ORGANEI.Ofl OE SP£CWJTAT£


ALE ADfllt.SfflA TIE! F'UBUCE Cemw.E
.00 - Onlil, .. - IJll'*"'I • au-nuU pdnl
....-..
� . CcdU lu
-- � ..
�,
� °"*'-
i -

2 368. - Ill � -.ri


-··-
p,t<'ltr\l -

-· ... ···-��-· -·· 32


a M()NITORUL QflCIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

LEGI �I DECRETE
PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA 01:PUTAflLOR 11:NATUL

LEGE
pentru modiflcarea Legii nr. 26312010 prl11ind slstemul unitar de pensil publice

Nr 155
--
P•rlamentul Romtinlel edop(i pre2eflla lege.

.....,...,.-,
.. . . .. ... .
Ar11col unlc. - Legea rv 263/2010 pnw,d slstemul unlaf lil llf< l' < M - · R-•hi.1- ...
de pen� publke. publlcati In MOIIIIOrUI Olicial al Rornlnoel .
�)
- . � -
Partn I, rir. 852 din 20 dec&mbrie 2010, cu moddicirk fl
..... .. .. .. �
?"'-'"'•cu
,
completirile ulterloare. ee modofd dupA cum urmeaza: "" • �
1. La artlcolul 55 1Jlne1tul (11, lite .. •'I ti labtolvl rw.
1' H abn>9t. "
t
9 -'
2. La al'llcolul 55 alln••tul (1), lltefa bl fl UilH!ul nr. 2 wor

"'
' -•
avH unnttorul cuprlna:
.b) COtlform tabelului nr. 2. In
au
-\la� care "tt
real,zat st&gii de COIWJre In grupa I de murd, potrlVll 19$' I �·
,ase '
. "
a
anterioaredateide 1 ap(N2001, Pf9CUllfl In� Ollol"cafl
'
au reakzat stagii de coli:za.t1 Jr, 1ocuri1e de munca lncadnrite In .
alte coodf!I• de munca prevAzute la art. 29 alitl. (2) fl In cond,\i
26 de ""' 'JI peste
"
speaale pre...Uute 13 art. 30 e!,n. (1); 3. Artlcolul 153 va avea urmitorul cuprma:

d- o
.Art. 158. -(1)Perioa<ieMldevechome In munca realozate In
T&bek!IIV2 gnJp3 I II-a de murd piM la data de 1 apnhe 2001 const,tuie
Stlgtu de cottzafl In condo\11 dlos&Ma. In vedarea reducen,
s�.,.--�.,_,1
<IOOU'>Cli ........ _,_ vArslllor standard de pensionara. cu ••ceP1ia celo< realizate In
oon,:lllll actM\6�11 care. oon!oml prevede<dor ar1. 30 al>n jl). •uni

-.------
<lo-(&'li� �.cad,911 In c.ond<li spaclahl

' t grupa I de

-•
(2) P1lfiolldele de vec:hlml In rruncto raal.zate In
3 t

•s
ITUICI pln,6 I& data de 1 aprilie 2001 In actiVll.§?le ca<e.
con1om1 pre,edenlal att lO *·
(1 ). aunt rncac1ta1e !n coodilii
... • i.peclale COMtituie stag,, de co�zare ro cood•!ol speelale. ro


vederea

'
3
reducerll vArllelor standard de pensionare

'• • - (J) Stago. de OOIIzare reehzate rn grupa I de munc.li. cond,I"


c:oodo\ii de muocil mal mlcl de 2 an+.

s;>eciale �u &lie
se

'
'"
vlllonfic:A In vedet9e r8duoe(il vtr&teio< slllnderd de penslot\are

" •'
-
• • co,ilomatt 5581,n (1)1it.a)tltabeMJinr \.

" '• •
(4) �"\ele care atesti Jocadra,ea pe,soanek>r In
lollM grope,..._,
1 II-a de murd ..,,.1 valorificMe numai In
"1ua\18 In care au lost em,se contonn leg�. pe baza
' t
- documeotelot vertficabde lnlocm�• en!enor datei de 1 """he

Nr 155
" ' 2001.·

A�ast<I • 8 fo$I 8dopl8!<1 de Parfamenlul �. cu respeclarea pre�rrlor 9,t 75 � ale 1111 76 aim /1)
din
Const,tur,a RomAmei rnpubllca!il
PRESEDINTELE CAME REI OEPUTATILOR PRE�EDINTELE SENATULUI
VALERIU-�TEFAH ZGONEA CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuret�. 18 iunle 2015.

Nr 155
MQNITORUL OflCIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015 a
PRE�EDINTELE ROMAHIEI

DECRET
prlvind promulgarea Legli pentru modificarea Legil
nr. 26312010 privind sistemul unitar de pensii
publice
ln temeiul prevedenlo< 911. n alon. (1) � ale alt 100 alin. (1) don Cons!>lv11a
RomAniel, republiallj,

P••fedlm.i. Romlini.l d • c r • t• , z •:

prlvlnd t.illemut '"


Ar1ioo1 unic:. - Se promulgll Litgel l)Wltru modrfk:area Legil n< 263/201 O
de pen$ii public:$ � se d,spune publ,,;are11 acet,!$1 legl In
Monllon.,I Ofielill II Romtniel, P;om!a I
* PR£$EDINTELE ROM,I.NiEI
KLAUS·WERNER IOHANNtS
�.18iunle2015
Nr, 1563.

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI


GUVERNUL ROM.A.NIEi

HOT.i.R.i.RE
pentru modificarea art. 2 din Holiirirea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganiurea
lnstitutulul
Na\ional de lnformat1i in Academia Nationali de lnfonnatii "Mihai
Viteazul", in subordinea Serviciului Romiin de lnfonna1ii
!n temaiut 311. 108 din Constnui,a Rcn.lr,i,,i. n,publicat!i, fi Ill llfl. 132 lllln (3) do'! Logea educat,e, na!,onak, nr. 112011,
cu mod�� complelkde ..........
Gu-..rnul Re>m¥1i.l llOOl)li pntanla �.

Nr 446
Artlcol unk:. - A.rtia11u1 2 din HoliftfN Guvtimuu f) Deptrtamo,nlul de lnvi\i<Mllt I.a d1$lanlli,
nr 206/1995 pnvind reorgamza,... lnslilululul Nai-:,nal de 11) lnstrtutiJ najlOnll[ de lludM de inlell,ganca,
lnloonali• In Acad&mia NI\K)n8i. de lr'lfcn'nali .Mohlli VilNzul", h) C8!llNI nep,:,nal de modalare !:I simulal'fl In lntelhgenee
In 1ubordinN Ser.iciu1ui Romttl de lnfom'lalo. publocalj In i) Sec:ralafi8tul Academier,
Morutorur Of,cillf al Rom&niel, Panea 1. nr. 67 dill 12 IIC)llill 1995. j) Clnlrale de�·
cu modtlk:A..,.. � compleltrle ulltlrio9re. se moddlc.t dupl coo, 12) ln ca<lrul Secfetarlatulul Acadamlel IUflC:1k>neaz.li
urmeaz.li; IMlkltece caotrai. � Ed�ura Academlel Na\lonale de 1n1oona1•
.Art 2. - {1) lo cadrul Academiel Nai,or.ale de In� •Mohaii Vileezul•
•Mihal Vit•az1.b tuoci,oneazt. (3) C.,,trale pravhula 1, alin. (11 lrt j) sunt slructun da
lnvtllim6nl a cAror act,v,tale n!a COOfOOA813 ee Academia
a) Facu1t111ee de tnlormeli.

-.-
PRIM-MIN
b) Facultlltea de SCIJdil. de lntaliger a: lSTRU
Nali<>nllfl, de lnlomia�! •Mihal VrteHul> potnvl1 compe1en1ek>r
c) �la Ooctorala. 1tabilite prrn oroln ,1 directorulul Servlcluiul Aom6n de
d) Coleg,ur na\k>nal de�. ln!ormalli fl pnn Can, unlvartltari, eproba1a de senatul
a) Oapanamantul de lmbl •"'*"'-:

VICTOR·VIOREL PONTA
CootraS§OJneazA'
p. Vlceprlm-ministru, minoslt'ul ataceoklr inteme.
Hie Botof,
secrota, de stat
Ooreaotul SeMciufu1 Romfln de lnforma\"
Eduard Hellvlg
M,nrstn,.; f,nanjelor publ,ce
E1.>119n Or1an(lo Taodorovicl Ministrur
edueap.i fi ca<catarii ft11n�f,ce, Sonn
Mih�I Cimpaanu
Buru"'ll�. to"""" 2015.

Nr 446
' M()NITORUL QflCIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRATIEI PU BLICE CENTRALE
GUVERNUL ROMANIEI
SECRETARIATUI. GENERAi.Al. GUVERNUI.Ul

OROIN
pentru aprobarea Codulul controlulul intern/managerial al entltitilor publlce
Adnd In vede<e prevederlle art 5 alon (2') .:S... o.oona,. Guvernuh_.,.. 11911999 p,Mnd cont,.,.ul lnteoVman� fl
control!JI financiar prevenliv. republicat!, cu rnoddk:Anle fl completinle utterioare,
In temeiul a<t. 5 a"'1. {') dio HoljrAfea Cluvefnuk.11 IV. •05.'2007 J)!Mlld func\,onal'H Secrewlati.11-" General al Guvemulul
cu modtllcAnle fl cornpletinle ulleooere,
-
Ar1 1. - S. eprobjl Codul conuoUul inl� .i ,...., co,,lom, ,eg!eme,,ll!rilor leg<lle. nu se iubordonaad u�
en1,1a�1or pubhce. cupnnz,oo atandardele de control intern/ enlitO� puDhce aupenoare lntocmesc &eeste sl!ua�,
managerial, prevAzu1 In_,.. or. 1. otrllrHZIIIOare CII documente 00vedi1oare ale d&2vontnr
Art 2 - (1) Condvaton.11 � ...w�
�ckspune. (3) lnsllllJliile publice rn care se exereill! ruroc,ia de Ol'donator
1,nanc1 con1 de part,Cularrti\119 cadrului legal de Ofgar,izare fl prin,;,pa! de """""' a! t,u,getulul de stat. al t,u,getului as,gurtnlor
tunc\ionare, pre,;u,m fl de slandartlele preYll•.zute In alPfWISU IOCiale de stat sao al butgelulul onctru, fond spec1al transmrt
al\llxei nr 1, m6sunle ,iece,sare peotru elabofaree tuuu Secletarlatul .. General al G<Jvarnului - o;rec1,a de
cootrol
dezvollar&a ais1emuluo de control intem'manageria, indusiv a
procedurtlor furmal,urte pe �- inlem �I fl rela!• lntems�1u�onale sltuatllle
(2) Obiocbvel!,, IIC!Uile, �- le.me.•. pAIWl'l1 cenlrailzatD&re ...mestri.ale/911Uale l)<evazu1e ta 31.,, (2).
fl alte compo, �te ale � respective se cupmd litocmile pe torma!\lknodel p,el<!ll!a! In anexa n, 3, �nj ta
In

elat,ora! � actuaizat
fiecar9.,...
programul de deZYOllare a sislemu de corJWl ll'llem'managen.
la rwMI
data de 25 a 1""'1 ""1"l!itoa,e f>&e:Arui semes!ru lnd,e,at,
resp&CllY pa.,a la 20 februarle a anulu, urmttor. pento, anul
p,ecedent
putllice Art. 5. - (1) Se a!)roba lnstructiunile p,iv,nd !ntoemir&a
(3) lo program se eviden\laU. in mod� fl 8qllnl,I apn:ot,areafl prelOl!tarea raportvU IISO.Jl)f'II s,,,;lemulul de co,,trol
de inten\lmlnagt8r preybute In aoexa "'· 4.
perfeq,ooare ?ffilesoonala, ;ti.I,!"""""� cu b-qii de (2) Secretanatul Genllral al Guvernulul. pnn Oorf!Cj,a de
conducere. cM fl penW otle cu 11.rqi de e>ce<:Ulle, pm o.nu, control ioletn maoag,wial ,i relaJ!o "11erinst<lu\i00ale, etaboraaUI,
organizate de Secretarialul Gene<1II al Guvem.Aui. Agenp& In lt9meu wt 4 a1in (5) dm On.looan!B Guvemuluo nr. 11 911 999
NationaUi a F� Publia sau de.,_� prtv,nd controlul lntamlma/\&gloal " 00,,1,otul �naroc,ar
prlJ'lllffiN. �It. ,;:u mc>dlfie&nlll Iii compleUirikl ultenoara •
abiilabl .., rapor1 enutll p,Mlld controlul intem, care va cupnnde alaloza
Ari. 3. - (1) In vedefn monilorinri, cooodooiri fl
lndrumAru m11lo<IOk>gloll • omplftmel,ljfjj "'fa" � ti ltlldiul i11plem111,tlri•1eme1or de co,,trol intemlm�
Ill niv9'ul in1taul'*3t publiCII la care " exerc,ta funct'II de
�stemului de co,,trol irUe<nimanagerlal, oondudtorol �
putll;c. CO"Sb!llt<I prin .et de de<:izllJ int.,..,,6, D •lruc!IK6 ,;:uoolon.ata' pmc,pal de aado1e Ill butge!ului de Ital. al butge!ul'-'
ae,gurfngr 900aie de 11111 ..... al butgelulo.H ordruo fond �.
atrloo\ii Tn acHt aerw.
(2)C(,mponen\a. modul de� fldelucru,
M II. -Anuele"'
1-4 lac par111 integrarUt drl prezetllul orttn.
Art. 7 - �N pentru primul sem&stru al ..,uiu, 2015
i:nrumfi pnvlnd staoiul lmplementlti, 111111melor de controt
alte elemenle pmnd ICl\.W:lllrll l)f9'4wlA ta .in. (1) w Qbino;, l'llenVmltNgerilll III nlV8lul lnilitui,,ior publ,ee se vi rear.za In
tn fune\l& de YOkJmul fl oe oompleiutatea adMlil*W dll! filar1I ,xwdouTotata ,;:u OIM\et8 p,ezenlulul ord,n
entitale publd, de c6<re � ac:al-. Art. e. - Toata p,evedenle ,:jjn legisl81i• In vigoare pr,vln(l
(3) In vedefe1 elabot*1 procedurb' fotm9iz81e pe IICIM!t�. Ordtnul mlnlstrulul linanjelor pubtoca nr. 94612005 pentru
entit0\1le pUblloe POI 1,11i1iu modelul � In _,.. nr 2 ap,obafea Codu4ui conlrolului lntem/mana{l9rial
- coplinztnd
� de oontrol .,�erial la en1,ta�l6
Pfocedura opera\lortaltl.
Art. 4 - (1) Pfog,wnel<I � ti actulllu.ale P\lbltr.e �
oo,,IQ,m art. 2 al,n (2). � aciele ltd,,..,......_ de pentru dezvolta<aa ars1&me1o< de co,,trol in!ernl!TI3�nal,
consb1ulre fl mo,:M.care a 1truc11rior prev6zute ta art. 3 a1in. (1 raput,hc.at, w moddic6rile ultenoan,, se conside<! • fi ltwte la
� M lnlnlml. �prezeMw O<d<n
!n ve<.le<N ln!onn6n, ti armoniuri, la en� p,.,t,lice � Art. 9. - la data lntrarii In vlgoore a prezentulul Ort!>n orice
wperioare. la te.11.et.ele stabtl!le de-· daf nu mai tlr2iu dlspoN;M' tontrarA se abmg.A
de<latade 15m;,rt,ea�en. Art. 1 o. - Prez.entuJ oo:1,n s.e pubtd in Morntorul Ofocial al
(2) Stad!u! mplemer,Uln" daz....::iltari lilll ooeloo de conlrol R�mei, Partea I 'I' se afi'l"azA pe pag,na de mtemet a
,ntem/mani,geoal la ni.....u � put,lice, pn,,;:um Sectetafiatulul Genetai al Guvemutu,
,;-\Ille
deosebote. constat.a!e In � de monolOIWlre,
CDOtdon8re p
Jndrumare metodologica,. deru!ate de ltrudurile prevazute la
art 3 ar,n \ t ). tac oble<;lul onform.lri, pm lnlDl;ffWell de !lltlJ&!I•
centr311.catoare &emeSlrnllelanuale, pe �
prezenlltl
in anexa nr 3 care se !ransmrt en!ita!ilor publice ierartloc
wpe,ooare la temenele stabmle de aces\N Ent,U\lle publice

Buco"'l�, 12Rlll!ll2015.

" ""'
M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015 s

CODUL COHTROLULUI INTERN/MANAGERIAL


11 entitlijilor publice

ST� OE CONTIIOI. INTERN,t,4AW,GEOHAL LAENTfTATILE PIJ8UCE


, CON$10U1Afl GENEIIAU: In concon:l8rl!i cu obiedl tele intame - onclud obiedivela i
� ti "'9Bla de t,na<.,. unai ,
1. Conceptul de control
cu regiementir.le �le. In <Xlfltaalolali
lnlernlm�riml vederea asigurj(i adacvate <!fl cabtatea
Leglsl1\,a comunltarj In aclmu11Stnlrw inlofmaJ*)r utiwtle In
dom&niul controh*il lnlem fondoolor publK:e In mod &OWllea pubkt
..,_\l(lnal
esle alc#,tu>ta, In mal'9 p.wte.
din prr,c,pi generalede �
prldd, ac<:eptale pe plan
dCOfl<lffE, al\cienl ti eficaat, s.&u d1fuia1a Clllr918f\l
fl In u......... Europoant,,
Kd5la prac:um ti de prcl$N
include, de asernenaa, �
Modahtatea In care aceste structunle o,ganinlDlica, fmpo1rllla a <k>oa categorii
princ,pii 1e lrllMl)lM'I In metodello fi Cle fl'aucle· <11$imuiare.1
sis1emele p 1raooe, ,i
de conuol inlem este r d
speaficj llecarei \jllri, l'w>d o i
del8f'l'IWl8ti de c s
conch!ttle a t
legttlaU\19, aclt! d o
W>lstrati'4, o ,
cutn.wale �c. o ,
l ,
ln cor,tu!IJI pr;. >eipiilo, ,
e
generN de bunt, prlK1d . o
1'9ghite in ln pollda l11ptulu1 cA n
leg,sla\111 eomunoterj, clefln,��a date pa pl;,n a
eontr<>luu intern I " 1! na\lOf'81 fl r
1Qt;iari o ICCep\ie Kltema\l(lnal contro1uu1nwn e
mal l&rgj, acesta find Pffifl
ca o fi.nclle managerialA fl
cA..,.,..
...-.C ,.,.._t :r1. llOHlN
a

nu ca o nus,,n r
contradK;tOn; 1n "8<1\&, \oala a
01>9ra1,une de �a. w.t.11 .
preciztnd
Pnn a�e<Clt91'98 lunqie,i de de o z
concrol, u
conduce,..1 .:cinstata singurA fur\Clie, c, de un
10S8fflblu de dill)oZlllW l
abaterN razultltelar de i. t
� .-.. i11IC)ll,,e,llale de Cllue
1'9sponsabolii
de le toete a
anahzeazt cauz&le care t
..... det&111•.at fi dlSpurle ntv9llne organiut,ei pemru
e
a clepne cor,lro!ul nupr11
mbunle k
corecti funqionlri 9dlYlli\Jlor lor. l
ve Orga,,.urN sitt....ulul r
111U
de eontro1 ;
inlem/rnanagerial ,.i 3. cbiecliva cu pr,v,re la
preve
ntiVfl
orlCl!rel ant�a1 publioe ll<fl in conlormila1ea cu lagile.
care veder9 raalizafN a lrli regulamentele,. polJtiale
1e
cetegcri de "'teme - cupmd
obectov& oblecWele legate
WllP-'l pemiaoenle,
, de as,gurarea di
care pol ft ocllvlt:i�le en!ltAII se
Naces.tataa fl grupete astf&I:
oblogab111uuea � desl:.i� rn
1. � cu J)flwe Iii conlonnitate cu obligajile
controlului Intern In
ent,ta\ile publlce sun! atlcacltal&cl ti eflCl&rilll impuse de "'91 ,ii de
reglemeniate pnn Ordonan\a funcl,oniril - regulamaf,te.
Go.NerTu.i cuprin<l oblectrvale legate de pracum ;,
nr 119/1999 pnvind � ..,ldili pUblQ cu
conU'*'I inlem,'managerial ti de respectar
fi oontrolul ut,�zaraa In o,;,ndtli Cle ea pol'1!
-.o,,ouic lale, &fic:ac lale Cllor
�nanciar prevent,v
1'9publicat6, cu modil'K:&rile fl� I intern&.
resursalor, induzjn(! fl P""8Cla1'9a II'
ti completanle obiecb,111 prMnd protajlr&a 1mpk;mentare11 unui
u rNlll"Hlor sas1em de control int'1ffl
t
t
entitAi,, publtce de utilozbl'&
inadlcv8ti sau de plerden,
••tam. viat.l sunt POSIWe numa, cu
condl\la ca S1Stemul s:.i
respacte urm�toarele <:em\&.
a
r P,&CUTI a) U fie adaptat
l fl dm&nwni, Wflll*xrtllii fi
o 1c1en�r mediului specific
a ica,.... e
r fl n
e oesbor t
Conform IIC<!l$t,. act \areil ,
n<>rrn!>IN, oontrolul Kl!
emlrna,nagerlal esta defin� pa9tY'l t
ca "'Pl"'zentind ...........W lor. A
fumab de comrol 2 Oblecl,va cu P'M"' 19 f
exemtata la rwelul anbti\i, i
pu�. indusiv aOOitul Mllol!lala1 inlonnllilor
inlam, stat.1,ta de c:onduce1'9 fi
b) d vizeze toate lnstrurnet11aru de conlrol inllm'manaoefial al ant,U.lii Jntem/maoagenal unolorm fl
nrvelunle de ccocucere lntem'manag&�al poate fi nu lti vs mai lndeplirn coeren1 care U pann.U
clasrficat atribiJ1* cu bone rezulta18 compara1,
t• toa1e gn,pe ActMt:i\lle de control

.
In� mari ln1'8 enlJlj\l de acel� fet
. obiect1111, m,11oaca. slstem
intemlmanagenal fac parte
. lntegrant:i don proc,nul de ,au In ca<:lrul �elafl
. inlorma;,onal: ges�une oriantat wre ent,ta�. 18
real1zare11 obie<:trvek)r
: o ll8bolM ti lrtood o gam.l momente dnenta. fi si lacti
: r � de polotici ti posit.ta eVlden!lfl,ea
I g procaduri prMoo razullalelor en1lt6\ii ti•

�...-
M a IIUIOf\U,rN ti aprobara1. 8"°"""" sale. Standardele
U n separal'9a s1ribu\Olor, constrtuie un sistem de
� a accesul la resurse " fllenn\l in rapon cu cal'9 se
! a documen1e. 111nficllrea, .....aiueaza sistemete cle
i r reconcolie,ee. 1111sl1za control inltlm'rnanegen, ..,
u e pe,io,,,.a.·� <St funo;:!,onl,.., ldentmcil zooole fl dtreqiile de
n sd>mbare
o ; .. .-izuna opara1111or. Stab*e.a sistemek)r de
l 11tOC1tse10r " coo1rol mtemJmanagerial
e P � ln1r� ln
, f .
responsat.tatea
.lafl . IICl!
c) d lie construit cu '
cooduceno
) � f�rei 11<1ti� public&"
l Y trai....a s.'I
Jnstrumen1ar" In toate
l l a,M la baz:.i 5tanda,rdeie
de control ,nte,n
1ntiti\1le
e g pmmovate de
d t Secretarial\1General al
u l Gwemuluo, In ioo-.11eg,
d) N o1ere ·� n e
,..,zont1blle ca oblect,11918 Formularea
anbt:il• w:,, � ; , c!t mai generalj a
: ' acestora a lost necesarj
&) COllurile apliciirii c H p,mtru a da
1isl'1fflului de control o . pos,i-t.atea tuturor
,ntern st fie n 2. Scopur ,1 deflnlf'H conduclitonlor sa le aptice.
�,feooa t ,tand •• delor de rn pollda
,e r
,;ontrol Intern/ deosl.tbrior
benefid o senvvl\catlve !ntte d,!
ior l
Slendardele de control antele &<lbt.l� publlc,t
1'9ZUltat Construirea uru sislem de Sistemele de coo1rol
e dirt control intern solKI este un ,nlemJmanag&rtal ,memJmanagerial trebuie
acesta. prooos dellflflsc un dezvolta1e
f) Ni fie ouvemat de de dl.lf3\t, care necesila mnmom de reg,.,li de \IMnd - de specilicul
reguhle mlnlmele de eforturi �nta din partea manegement pa cafl 1oa1a legal. o,ganiza\K)081, de
man�ment lntreg,JI,. antita�ie
pe,sonat, de
cui:,,inM In personal al entlt:i!i fl In mod p linantere elC.
tt.Q'l(larcl&le Cle u al flecArel
cleosebrt clon panea t
eontro1 angaJa\)lor cu ,
ent.U�
lnte<nlmaneoeri11 b publ<ee In
I parte
Sistemul de control i I
intemlman89f!rial al q O
Oflciirai ant>ti� i e
pubhce opa!lazA cu o
ckll9!'sltale de proc:adee d t
m<jlooce, oct,unl, e r
f'"'IWK a
�. Cilftl
c t
toat11 ""'ll""lal• ltllll'la dtl o
IICll.,ti1il• ,
n u
bl'lllla!ii, find stab<Ue fl d "
.,,p1ementate de u
conducerea entila�1 c N
pentn, e,.i pe,m11 dell' e,ea e
u....., bun control asupre r l
l\lncl>OO:.i"' e e
en1itiJii In .-mblul .i Controlul
pt&CUTI fl
a foecArel intemlmenagenal este u
ae1,v��li/ope,11tU'" In res;,oosat.'itatea r
i conducilonlor. care au m
n obhg,a1ie de &·I def,n,, e
PfO<ec1a, z
p �,ta fl de a� e
a parleq,ona coot,n�u In .
r 5c:q)ul standard&lof este
ecesr sens. se de II c,ea un model de
t poat• afimia cA un
e control
.
condl.'Citor earl ar
lricrndonja unor tort, conlrOlul
e M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
Standardele sun1 grup.a1e In cadrul a c,nc:, e�
ale controlulut ontem/managerial 12 C-t--lo
- mediul de control. Aatsta grupeaza pmblemel8 lega1e 1.2.1. Conducerea enlrti\t1 pot>lice spnjma " pnmMWeatil
lie pnn decizile sale " prin poterea exemplului ptm,onal, valorile
organlza,e, managementul resurselor ...........,, etica, deoo1t<*ye et>oe. N'ltegntatea personalA" l)(ofes,onalb a salanatilor
fi ,nt&grMte. 1 2 2 Conduoorea anllt.'ipl ?(lblice adopt.<l un cod ebclcod de
- performan1e ti maoag,emeotul risrulul Acest OOf"dujtj, ilezvoM ti ,mpiementeaz;i polm<:I �f l)(�UO l)(rvind
element· integnta!H, valonle etoce ev>tarea confllctel0< de mterttSe,
chele \11Ze8UI problemetica ,ner,ag,emenwlul legalA de liJ<arN prevenlru fl �rea traudelo< 8C1el0< ee coruptle .,
oble<:trvelor. plarllflcare \pla,nlficarea rnultianoalA), progr.url8re semnalarea nere,gulant:i\llOf
(planul de management) ti pe<lormanJe (rnonitonurea 1.2.3. Conduceree llfl�t:ili � 1nlesne�ta
perlonnan1elot). �H
- lloCIMIII!• c1e eontrQI. s� gn.,pa1e 1n � deschid de ciitre salartap e preoeup,lrtlof llC&Stora In materle
de etd fi lntegntete, prln Cte&fee unui mechu adecvat
eie,rne,n1. 1.2.,. �une,11 de nmnalare de citre s.alaria1I a
c11eoe al controluluo ,nte<nlm&Oa{l9NII H localizulll alUP(II: ne<egul� r,et:,v,e S-' a,w un ellraetet' transpare,,1 pentru
OOCumentAno procedu!'ilo<: continuMli opera!l,x,kr. lrtegistrifli ehm,ru,,u suapiciunil de d&la!iune ., trebuie P<•v1tt ca
ucep1idor (abaterilor de la procedurt), sep,,rAri a�llor; el<flf'Citafea unei 1ndalOfil1 proleslonale
S1Jprlt\l90hen ecc. 1 2.5. SalllnatO care semnaleaz.i neragulanUi\l de care,
- informarN ti com;nica<fl. In _..i.,, MCl",lfle 9'.lllt dnQ....., lnd,roo;I, .., �Ii $1lnt ?'olaja\t lmpotnva orieO•Of
QIUP,,18 p,oblemei6 Oii !In de�- unui M!em
� ltdeevat fi a unui llislem Cle rapoarle pr,vinO d1scriminari, lar manageo, au ot>hga�a <la a tnt,eprinde
u.aJlia plaruui � adecvate. In IOOl)ul eluadirii celOf serr.-.alate, Iii
ae managemen1 a �- a ublzAri resurselar. precum fl a de
gMl!OnAol �� ,11 lull, dd ftle CIW.ll, misonle COi M ompun
- ev!llull,. "audit.
"'"'"""mmata vw,it de ..:eaSCi 1.2.6. Conduatrea " lltlaria!ii en�ta�, pub4ooe au o Dboroare
poz,livt 11\ol de 000\mlul lnt&rnlmi,negerial, a cAru, funct,ooare
� O spt1inA In mod 1)8m\a1'18rt\
de standarde pnve,te � Cil�li de
............. • 1 3 R� pri�lo:
controlului rn!llfflirnanagen,,I. In soapul ll$iglnrii a,nbnulli!ii - Legea nr. 477/200( prlvind Cod� de conoo,ta a
proceOUlul de perfeq,onare II aceslUIII. petsonalulul contractual din aotc>o1'11ile '1 lnsb!u!,i., pobllce,
Fteeare standard este structl.Q\ Pit Ira co.,,po, ,e,,te: - a>dul de condurt:i al �I" publice:
- deseoerea 1taodardului - p,tlzinta trtis.illrie - Lege,a ...- 7/2004 prMnCI Codui de conduiUi a�
oo,•••••boo put,lio, rep,.blo::eta,

........
ale domenll.Oo, de management la care se rete<e standardul, - Legea rw 7ar./OOO pentn, preven,rea, desooparna �
domerliul li<at pnn llllul acesiuo.; sanq,onare;> faptelor lie corup\ie, Cl.I modoficanle "rompk!tlnle
-WM\egenerale-
prur,t:iO�n..."...detemwianrelnca«! - legN Ill'. 115o'l!lll6 l)(iVlod dedarerea fl controlul
trnbrne ac(lonal !n ve<!erea n,spectarii Slalldartlt*'i; aveol denwlilarb, mag,stra\lk)r, ful'IC\lonanlo< publocl ,1 a unor
- refenn\e prn:ipale - llstsaz11 - nonnatr,,e per.,oane cu lunclii de oondvoare, cu mod>l'lcAnle ti completanie
repn,zeotative care CUl)rin(I reglemefdri apkabik ltandartU..il. ullerioara:
Componei,La .relerin\e pmcipele' a fieciiNi ll80da-d are un - legea nf 161/2003 prtv,nd unele maaurl pentru
con�nut oeexhausliv NlglnfN tr� r,, e�erc,tarea <1emnua1.iot ?Ubllce a
II LISTA su... 11.•Jll>ElOfl ee e<)NJJt()l. lNTUINIIIAHAG(RLU. I.A, lunci,,IO< publooe fl tn medlul de atacarl, prevenlrea "
£�TrTATII..I PV8UCf �... �. eu modrfietlnlll fl �UW.
Mad,ul de control unllrioa<e:
- Standard,j 1 - Eliea ti .,� - U(IH ...- 176/2010 pnvind integritalH !n u&rcitarea
- Standllrduj 2 -Alr\buli. fvneli• .-tini � fi demnd\llOf ?l,lblice pentru mod11icafH
- StandllrdlJ 3 - Cornl)elell\a. perfonnan\a ..
- StandardlJ 4 - Structuo'8 Ot911llizlltcJrd o..-+tjHll,N legi ...- 1,4/2001 prlVlnd lnfin\aru, organ'Z!lrea"
lunq,onar.. Ag,ttn!>fl Na\o(lllllle lie lntegntakl, l)(eeum fl pentru

........
P8'lomlllo\& ti �tul rilallul:
- StallOllrd\l 5- OboectMI modlficarM fl comp1e1¥&a lilllOf ac:te r!Offl1a�ve. cu modok:Anle
- Standard\l 6- Pltti•llcwN
- Stanclfrtkl 7 - Monil0nr¥ell �elor rw 251� pi1Vlnd unele rlli$1lrl relerilOera la
- StandardiJ 6 - Man8gemen1u1 '*7,A,,.i
Act,vrli� de control.
- StallOllrdiJ 9 - ProcedtMt reglemenUirile eu pnvire la etx::t,, lntegntate, evitarea c:oofkleb
- StandllrdlJ 10 - $uinveghefH de ir11erew, pre...-ea fi raportarea lraudelo<, 8C1elor de
- StallOllrdu 11 - CoollnuU!N ldMlt\o con.ip11e Iii e&mnalalea ne<egota,,IIA\llllf
lnformaf'INI fl �:
- Standim:lul 12 - lnlomwna "<::OITUIIQlroll
-Stand.ardul 13-Ges!Jorwf.. �
- Standarduj 14 - Raport,,,rM contabola
Evaluare !Ii auc!ll


- Standllrdul 15 - Ev81U3relll sisternukli de contrul
lntem/managenal
- Standardul 16 -Aud,tul .,!em
Stmdardul 1 - Ellc,11 ti int.gritatn
I I Do•""-'" •UOnd•rdulul
Coodoc&r&a " satana�, en�t:i!N publoce wnosc ti susJln
valonte etoce �; valorile Of9""izai,,,i. ,espectj ti apl,ca
- L.agea
bunurile pmvte cu �OU gratu� cu prilejul unor aq,,ml de p,ooxol
In l!JlercllatN rMndat<*.11 MU I fur<:\iei:
- lagea rw. 571!20()( priv,nd protee\ia per.onalukl, don
� publice ln1t11uJl!le poblice ,, din alte u"'1'JI
care
sern aleai• lnc6lcjn M leg•.
- Ordorwi\a Guvamului "'· 11911999 pnv,nd con1roful
intem'managarial fl contro1ui linarriar preventrv republicat;) cu
11,od,lic:Ao• " cornpletlnle uUenoore·
- Holl'mlrea Guvemulu1 nr 21512012 pnv,nd aprobarea
Slrateg,ei naJionale anticorup\ie pe penoada 2012-2015 a
I� m.hunlor prevenbv,, ant.c:orulJ\!e ;, a indoca!oolor
de evaiuare, precum " a Planulul natoooal de act,une pentru
n,piementarea Strateg,e, nationale ant.c:orup\"' 2012-2015
Stal'ldardul 2 -Atobut,I. func\ii, sarc!nl
2 1. o..c....... •landarduJui
CondUO&<ea ent1\t\l< ?Ut>lice as.gur6 lnlocmirea $'
8CIJJ811zarea pe,manent;) a documentulul prlvmd mlalunea
IM)NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

ent,tai,. publ,c,,, a �telor ,nteme "a� postunlor,


'
ap11u,.::t,r111o< " a!Ml1ta1,1o< =sare !Mel)l,nirn sar<:in>k>r
" pe care le comunicll aogaJII\*),. •�lb !r,cre,d1<>1,11e
2 2. co,ln)e ci-- 3.2 c..,n\o _...
2 2 1 Regutamentul de orgarozam fi funq,onare al enhlali

-
3 2. 1 Ccnduc;\torul enbta\H publ+ce ,; salar1a\1i dispun de
put>hce cupnoof! lntr-o manied inleg<1111 sercintle entitalii,
mwtra111 d,n actul normativ de organizat11 " 1unq;.,n.., precum a..!Ol'tin1elo!, abilita�le " expenen\a care lac ?O••bila
fi din a11e acte �. acesui se ODmlM'lic6 selariat,lof ti se lndeplirwea ebn1A " etectm a "'3rc:m,lor precum fi buna
lnJeiegere
lndephrwe a respon"'3blllta�lor legate de controlul
put,ld pe p;,gir,11 de in1emet II � "
public,i 3 2.2 CompelllfllD angaial!IO< ,ii 1,11r,:,n1le lncred1n1ate tret>ule
2.2 2 Flecere salarla! treb<lle U curioa:IQ mlsiunea I.I se al'le In ec"-bru permanent, penlru aslgurarea c:iirula
inc;rad,nl8� enli"!H, � fi
abit:,u\ule rit.a!i conducerea ent,lj\ll publ>ce 8C\>0'>9azA pnn·
publQ " - dellrnrea cu"°'�n\elor fl deprlr<lerllor neceaa,e pen!ru
ale compartlmentulul din ce<e fa,ce parte, rolul s6u In cadrul flecare loc de munct:
comparumeo1ului $l3bolo1 pr;., fit' PQtlw.li, Pfeeun'l ti oboec::tivM - condUC8i'ea lnteMuMlo< de recru!are, pe baza unU<
poswlul pe cere n ocupA. documenl dfl evalua,e !)rflltaDilrt:
2.2 3 Cooducillono eompartitnentelor ltllll16\i publice eu - tntocrru,ea planukll de pregatire i>r<>fe1>0nala a noulu,
obl,gapa de a ln10em fi de a ;,ctoalza. ori de c.1111 ori- cazul, angajal, tnu don timpul proeesulU1 de ,ec,utare;
lltele posturllor pentru perllOl'UIU 0on subotdine. - ,evedflfea neceSl��lor de pregllme profesionala "
2 2 4 Se,clnile trebl.,,e U lie eta, fonnul!He fl wtns -.... CIWlf'I\IIIOr dfl lonnar11 proll1Sk>nlla 1n CClnltl•lul IMll\4ri

del)l,n\\ conoo<den\i !ntre oon\inutul &llfOflilo< fi ,;,:,n!iOWJI


oblec!e;elo< poslUlul.
,
rela\lOn&te cu obiecb ,ele post>Jlui, astlel lnctl I.I se realizeze o mnuale a llngllt8\b, precum fi urm6nrea eVOluJle• caner�

2 2 S Condocii1oll> oornpertimentelor � J'.IUl*» - as,g,urare,, taptului c:a �Jtle de �tire M.1en,f+c111e


IUflt satislaa.i.:
lrflbuil
dezvo tarea capaclt\\lti ln1eme de preg\\tlre
U ldenttlice aarcrile nol fl dilicile ce rew, 11111 iei,lof fl U le
, 3 2 3 PerformllRlele
11:Au,elol de �lire exteme srmta\H

--
aoorde $llf,jfl ln reakzsrse IICBS!ora. puDi,c,,

�-.,...•• �•dan
if1d,v>duale

profe9IOt'lllle ale anoajaJdor
2 3 Roi.rin)e prindpei.: se evalueau eel
- Legea "' 5Jl'l003 - Codul munci, repubHcet.a. aoualll lndMduale " sunt d1scu1111e de
cu -�ba cii!re
cu mod1fclrrle ,ii complet;}nle ullenoare,
- Legea nr 90/2001 pnw,d orga""area " put,n o da1l pe an In rapon cu obiecl1vtole
3.2 • Competen13 fi perfomlanta !rebu,e sus�nute de
� inslrumente adecvate, cere indud llhnce de cak::ut, programelo'I
Guvemulu, RomAn,ei fi II minlslsrelor, cu modific&nle fi
coml)letanle ul!enoare:
inlormabce, breYf! tele metodele de luau etc
3.2.5. Conduc.atcri oomp.a,timef1te 8rlb!6\i publice 8"'Jool
- Legea "'· 18&'1999 pri',,nd Sta!Utul � fiadrul angajBt partioparea ln lle(;are an la cursurf de preg�!ire
publoci, pmlesionalj In domenu Sliu de compet�.
re?lJbl,cata, cu modifdnle fi !lllffllllet;}r ulterioare; 3 l Ritlvlnl• prlncipale:
- Legea adminlstralJel publice locale nr 215l2001,
- Legea nr. 53/2003 - Codul mu'>CM, republiceta. cu
repubhcata, cu moddicoole fi oomplet;)nle u....._,,;
- Legea n, 365l2004 peilllU raliflcarN � modoficArlll ... corr.plet*ile uller1oare:
Na11un1lor Unrte lm1>0lrw11 �. adoptlJtj 18 New YDl1< - u,gN nr 18811999 pnvirld Stalulu! lur\c(ionarllor
18 put.,e,, "'l)lltll,c:at.a, cu modffictt'rle fl <XK'l'lplel6rlle ultMoare,
31 octombne 2003:
- 0..donan\a de Lll'{lln\i II c.w.nulul nr. 11/20IM PffWl(I
s111bllirea unor mhun de� In cadnJI
.....,.u.. .
- L.- ll(lmN'littra\* l>Ubliel locall nr 21Sl2001.
,..lbk:9ij, QI.I rn:>do� ,r <XK'l'lple..,;ie u1tenoa,1.
- L.-'C8dtu nr. 264/2010 pnv>nd sa1anu,ea un�a,a •

nr. 228J20()(, cu modrficinle fl oompletAr,l9


- O..dooanta de ""genii a Guvernului nr IM/2003
,
pubooe cen!rale, aprob&lli cu rnodilic*i ... cor,.plet.an pm Legea 1*9(11\111ulul plttrt din londuri public,. cu modiflctrile "
une,..,,,

- L.-
u11er\oare,
n, •90/2004 privITTd stlm,.,Ulrea finenciar\\
pentn,
&111b1lorea unor mhuri p,Mnd lnfi.N, organiz.;lrN.. a
reorganlzarea uu funclior,arH unor structuri don cadl'UI al)
(Oratulul de 11"1\1 ltl Guvemului, a ............. o,p,e
de speci&IJtllte ale "1m!niatr1pei publlOI centrale fl a uoot
,'*""
institujii publoot � cu rnod<fletri l)llfllt9ff rv 1!
M/2004. cu modtficlnle u11enoar.:
-
normltlor privind
Guv""""'-" nr. 611/2008 pentru al)r<)l;mre1
org.aniz"'" fl dezvollll<N cafierei pe<I008lulul ca,re 1191tloneazA !ondurl comunllare cu
lunc:jiooarllo< put,lid, cu moddlelnle fl ,:0,1,pillcJe ll*Ne. ,uodolidlolll � corr.pletlnle u11er1oare:
- Hot•reru Gvvemulul nr. 2 268/20IM Plf'lru - Ordonanl8 Guvemulvt nr. 11911999 prlviM controM
aprot,erea inlerlYmanagerl f' OOtltrolul linantlllr preventiv, fll)Ubl,c;lt!ll cu
repart1ZAr, princ,palllor func!ri de lpfijin Pfl care II aligunl modofic6rlll fi <X>01)1etoole ullerloore:
m,n1$ferele, ce+elaNe organe 011n1nlle fl organ,za� - Ordonan\a Guvemu!ui nr. 12W2000 privind lorma,ea
negUV<1mamentale prMnd _..,, fi gt!$l!OfW"1111 SIWII!'*"' � a adu!tllo<,
d8 urgenJII: reJ)Ubl,ce!a;
- actul normatN ce organiur. fl func!ionare a enllU\11 - Ho!ar;\rea GuvemulUI nr. 432/2004 pnvmd do.sarut
J>Ubl+ce pmlllSIOnal ar funq,onanlor pu!>l,a, cu mod,fclr,le " oompll!
- alta reglementoffl in domer,.ul munci. L1rile ultenoare,
Standardul 3 - Compet.n\a, perfonnanta - Ho!Arlrea GU\11!mulU1 nr 52212003 r,entru aprobarea
3 l Oosc,i. ... ou.r'ld....iului Normelof metodologice de aplicare a prnvedenlor O..donan1e,
Conduc,\lOtUI entita�, publioo IISlg\n owpama posurior de Guv..mulu1 IV. 129J2000 pnv,nd formarea profeS!Olla� a ad<Jl!
cAtre pmsoane compe1ente, c:iirora II TnaediJ11eW san::ini b, cu ll'IQdrticiinle "
oomplelan"' ultenoare
?(llnV� oompetllfl\elor, " as,gura cond,jii pentru lrnbuMta!iffla - HQUir\\rell Gwemulu1 nr 59512009 pentru apllcQrea Leg•

........
pregltll'il profelionllle a anoa,aJIIOr nr. 490J2004 pnw,d 11Hr1Ularea llnanct11r\\ a personal>.ll<H cere
Periorman\sle proles>0nale indlrviduale ale angaialb 1t1nt gesllOnllW !ondun comunitare, cu modiflcj«le fi complet!lnle
evaluate anual In soopol conlirmAnl CJ.ll'IOt!ln\elor proleslonale,
" M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
- Hotararea G1NernulU1 rv 611/2008 pentl\l a,probarea 4.3 R.olMt"I<' princtpalo·
oormetor p!lvtnd 0<ganizarea " dezvoltarea carierei - Legea nr 53/2003 - Codul muncil, rel)<lbl,ca1A, c:u
lur>C\iO<'l'inlot public>. cu mod>fdnle " complelllr,le ulieno!'lre, mo,McAnle fl oomplet:.nle ultenoare.
- H<ltararea Gu�emului rv 1 021/2004 penuu - Legea ..... 188/1999 privmd Statutul luJlC\lOflanlo< pubhci,
aprobarea republo::a!A. w modoficanle fl completanle uhenoare:
modfflului oomuo europeao de a.omculum vrtae. - Legea adm,f\lslfai,e< publice locale nr 215/2001.
- hotartirlle Guvernuh11 penlt\t ll9(0barea p1anui,.. de ,epubllo;.;IU,, w modoficinle fl complet!nle ullelloare:
ocupare a func:!ok>r publk:,, anuale, - Legea r1f 273/2006 privind finan1e1<1 publoee locale, c:u
- actele r,ormatiVfl Pfin care .u los.t ep,obate st.aMele mod,ficttie fl comple!Mle utterioare
spec,fice ale � clon enlllj\ile S1119rnului de - Legea r'lf. 500/2002 priv,rld r,nan\ela publoee, w
apjfare fi ord>ne p,.,bl,c;Ai, p,ecum fi ,1atutele corpunlor moc1,flcAr1e" oomplela,rile uttenoare
p,oleloonale.
- Ordooan\& Gu.emului nr. 11911999 p�v,nd oor>1,olul
St.and•rdul 4 - Struc1ura organlu!orici �I fi oonlfOlul �nanci9r l)fltVltntJV, fSl)UbllCllti OJ
' 1 Ol•« .... a IUlnd•rdulul modofdrlle ti c;omplelinle unerio.,,
Cooducilorul &ntota\oi � de� tln.H;lure - Holtrtrea GuYemulul nr 611/2008 penlru aprooa,ea
Of9811iultorlcil, cornpeten!ele, ,e�!Jle. lllfC>'lll8, _. nonneloo privind organizarltl fl dervollarea eaner11<
de 'IIPO'UI"'
pentru liecllre oompoo.., ,tj W\lttlll ... fl funqlonarilor publid, w mocl<ficArile ti oomplelllnle ult&n011re;
wmunlcl
salanaplor documenteie de lormabure a strudutil
.-
-.
a ctul norma�v de organizare ti fur'IC\<ona,e a anl1Ui\11

- ·� de OfllltllWl(e ti lur,c\lOMra fl""'9 ix,sturilor


organlzatofice
Coodu<:�ton.,1 entitalil pobbce $lllbllefle. In -.all. llmllele "� enllli!i pubhce.
com;>et&n\ek>< fl respont.ab,ld�lor pe cai. .. delea{I&
St.1100,,Jllul 5 - Otllee'tlv,
�1�.iandlrdului
4 2. CMln\41 t-'*"''°'
4.2.1. Struc:lurll orgarou\Onf;.l este � Mlftil lnctt Canduce<ea enlltbli publ.ce define,111 obtectivele
s,, deteh!oiroante. lega1e de sc:opuole entJlit•. precum t• po cele
� legate de fiabMatea lnformapllor, conlormitatea
ro<espunda -•· "ffllMll1i � � "' wveasca ......
tn cooc,,i,; de ellcien\ll elicaola1e fi ecoi,o,,oicilate • obiedJ•elco
w legole. regul&mentele ti polrt,c,le lnterne. fl comunica
stab<l,te
� defnte Muror salariaplor 'I' leriflor ontere,sap
4 2 2 In temeiul 8Clul111 raormattv priw,d OfVBnCUl<..a fi �2c-.,_...
fuoc\10<1area em,uip; pobbce, conducilOIUI entd\i pvbloo!I 5 2.1. Conducerea eotrtai;, publice s1a1>i1e1ta ot>ectivele
af)f'ObA structura organizatoric:a: dl!parla"""*', dnqii 9"1""*'· gene,al8 astfel Ind! acestea s.11 fie concordante cu m,.ounea
dirtie!"·serv,cii, borouo, poslurl de luou. enlitajii putll.ol ti d se rele<e la reallza<ea unor se,via,
4 2 3 lncadrarea ro personal de oon::l\l<;e«I " p,:!f'SQflal de publice de buni calr\ata, In corw:htff de eliaenti
execu\M> a a<:eslof struetui se �le in stalu de func!ii al elk:acatate fl
en1,1a�, fi se reahzeari cu r� concordan\eo dllllte flCOOOOl!IICllllte.
natura poslunlor" <.XlfflPll!en1el8 poof PQnale" rnanagenaltl 5 2 2 Conduoofea eototAt,o publice !1'8n1pune ot>tect,vele
neces.are lndephrlirl, � lixM& li!ulanlor de poslurl. g,aneraleIn obac:IMI i,pltCl!'ice " In rl?Ultale a,teptate pentru
4 2 4 Competenia. �a. SilfCIRil "oblioil\lil de l'iecarli - " le comunicj satlln8\tk:>r.
a ra?')rta aunt alribulil ucti•" i-tuu, aoNIH � d 5.2.3. Ob!eclivele ll)ltCifice trebule astfel definite lncflt d
l'MI rnp,.n:lj pechetutJI de OIM\e .S.M A.RT.")
bine defirilta. da(e, coerente fi d rellecle eleme<llele IWUle In 5.2.4 StabllrN � a,1a rn oompelen\8
vedere peniru reabrea oble<:llvelor ll<lbtjj,, pul:llic:>9. oonch,c•nl
4.2.5 Conauolrea enllti\ii put,k:9 anal;n.adi .. -11•.li � publ,ce, ..- responsab,1<111te11 reatLarii acestoni este
per,od,c gradul de ad11plllbilltllla a 1tructuri �- la aUit
mod1fi<;•rile lntervenit, In interiorut "1NU ,llllrion.ll enlf�,
• eonduc:aii. e,i " • '81ariat-)r.
pentru I a-..gura o permane,,111 1elavan\i ti •llclen\i a 5.2 5. StablllrN obiecl"'91or .,.., la beul formularea de
oor>trolukll lnlem. ipolu� IOOll)lala t,)nfbel'lt pfln oor>.-.
4.2.6. In lloelfe enlltllta l)UbloU �- M reltNZNU, 5.2.8. ConducenN, enttlll!li publk:e 11C1u11hzeazMNvalueaul
In Obieeb,...
or1 de c:Ate or1 coos1ata moc1111ca, ••
p,1!\cipal, pfln reg,,lamenlUI de organizare fl�. ipolezalor/ptemiMlor care au 1181 la baza ��•ni
obiecti"lelor, ce
lltele ...,.... I tnlnslomliri mac,,utu, 01t11m '411u axtem
pos!Urilor ti. In -ie canon. pm ortllnl •JIP'9M de • execulll 5.3. Rolorlo ... pr'ri olpro:
am,m,1a opera\iun,. - Lagea nt. 273/2006 pr!vind flnan\818 publ.ce k>cale. cu
4.2.7, Deleg&rN Nie� In pmc,p8I de polenliek,I modib .. fl �tinle uUo,nc;,an,:
fl gradul de tnc;Arcare c:u tarcino a eonouotni anlilllli fi • - Lagea nr. 500/2002 pr,v,nd linan\ele publice cu
salaria111or imploca�. modlfic:inl fi �tjnle ultenoare;
AcWI de dele09re Nie co, ,lu, 111 a1UnCt clnd
- le(llla bugetare anuale.
- respeclll raportul dln!re oompll,UlltM - Ordonllnia Guvemului nr. 119/1999 pnvind conltolul
sac�nu.,,,� � fl controlul linanciar l)fltventrl', republicalll w
deteg111e fl cunott"'lele, e,cpt,llen\a fl capac1ta1n -• modrfldirw," oompletanle ultenoare
efeciuAnl llciulu de .utoritata lrw::red,npl; - ORllnul ministruk.o linantelor publice nr. 1 15912004 pentru
- sun! ?tecizate In wprin5UI lta'5IIM tennene1&-1im1t de apmbarea ,nstruq,un,lo< pnv,nd conbnutul, !orma de prezentare

-
reatllllre fl cntenile specrf,ce pentrv lndeplinir,n c:u JUCCM a fl structur.1 ?«>9ramelor elaborate de oo:lonatoo, por'IClpah de
sa rarn+orlatrillut,dor 00"'9a!e: credrte In scop..,I f,nan\fin, unor �rn sau ansamblu de OC\!Unl'
- sunt luroo:111e de d.itre manager !081& lrrforma\ole normaliv de organ,ziore ti hmej,onare a enti1�\11
-
asupra ltdul
resf)Otlsatlll,t;l\u ce va fi lncred.n\3111:
- este COMrmat, pon -..oarura. de d.itre .... 1armu1
caruia
, s,,,u delegat sarcin,le/11tnbu\Ale
4.2 8 Salanatul delegal raspunde .,tegral de realizarea
saranH, ,a, m11nagerul care a delegal lfl meni,ne In faia,
supenorilor responsatwtat"" final;], ponUU reakz.area acesteia
")$ PreciM(ln_.....,.._).M---tl••WT ,, (ln--,gloz.lo --lm-).A-Noc0Hro1Tri-
- """op\oto) 1!-Ro-•(ln-""ljlozll -� T-C•_<IO_{ln_-,gloz.lo TI,11 ..... -,ti
M()NITQRut_ OFICIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
'
Stan.dardul 6 - Planlflcaru pm ontermedllll unor n<.locaton canlrtabv, ,;, cahtatM can, tn,bu,(!
6 1 0.1c,i.,..• 11andar,Mul s.l fie. masurabili, speafia: ltCCeSlbi!<, relevanj,, statllllji pentru o
Conduo!,rea enbliijii publice !1,tco11ti�le planun prin c,n .., anumitil durata In limp.
pun Tn concordan!A ad1"11A1'19 neceure pen!t\l at,nge<ea T.2 2 Conduceraa enht��· put>hce se as,gura ca pentru
ot>ectivelof cu rosursele maxim posibil de '*>cat, astfel inc:;\t fiecam oboectlY specofic aJOsta eel pujm un oodK;ator do
riscunle sus.c:e,>bbile U elecieze �a oblecti,elor enlllA!i pe,fDlnoan\j cu 9jU\D(UI c&rwa.., raporteaul real,z6nle.
..a fie monime. T.2 3. Sostamyl da mon,1onzare a perlorm1ntelor eete
inlluenjat de mirimea Ji ,:;ompjexitatee amit�1" publK.:e, de
6 2 CMlnt- �-le modllic:liraa/schlmbam1 obtectiVfllof saulti a lodocetoolof de
62 1 Conducerea enblA\li publice elabo<nzA modul de acws al salana\olof la ,ntorma�1.
ptawnlprogr.ime de actMu.t, pentn.i io.te obMl<:tivele � 7 .2.4 CcnduoerN 9fltilA\li pu� evatueazA perlorm.in19�.
ldent,fd t' repartJZeaz& resurwle, pomind de la Ila� conslatA IIYet'ltualele al>at&<t de la ot>�tvl fl la mburlle
nevoior pentru rea�urn �. "orp,i,INI:• poooes• OOf9CtrV8C8Hlmpun
de munca rn Yederea desl'tur&ri 8CIMtA!,lor plan,ficate.

·-
e e
aol bun mod de alocafe. da1 ftind ClfllCleNI limltat 81 - Legea nr 273/2006 prr,iod finan1a1e pubhce locala cu
6 2.2. Repaf'IIZilre8 re,,,,rwlor .-it& dec;id cu� 7.3 R•Nrlnt- pr1nclpo11,: ut1or1oo,..·
la
6.2 3 Sch1m1>area obtectiv&lof, resursalor Mill a allOf modoflclinle ti oompie16rile
- Legea nr. 500/2002 p,iv1rod t1nan1a1e J)llbhce, cu
de tundamentare impunol � ITIDdofictrile fl mmpt,eta,nle ulte<loare
alemema ale l)rOCffllllll
ptanuluVprogramuiu,. 7.2 I Condrltorn mmpartnnentelor enbta\ii publice
6 2 4 Pentru alingerea �. a>r'ldlldllOfllt <tntilt!i mor,11orlzeazA perlorman\ele ec\lVotloi,IOf allate In coa.dooliVe,
pubhce 11slg,.rl, coa.dOfoarea decizJ4ol fi 9C1iunolo<
comp;,romen1ek>r entitA!i fi �""'' oonsultjri pre.tabile
ata1 !n C3drul compaf'1llnefltelor enbl&i,,, ell fi lntre
com!)ilrlJmonlel& r9Sj>tldrve.
6.3 11:oferint- pri_.:
- L&gea eonla� nr. 82/1991, �.
cu
mod•fdnki .. tom!)letartle utto,no;ve;
- Leg,ea nr. 273/2006 pm,,od linao\flle publice bcale,
cu
mod,f,c;lnle .. completanle uttenoare:
- Legea nr. 500/2002 privind fin.an\"'8 publice, cu
moo,l,c;lrilfl :i, completarile ..-.-e:
- legie bugelMI anuate
- On1onanja Guva<nulu nr tl0i2001 priw,d stabillr8a....,..
J10<mawe de cheltuoeli pentru a.10016\111 adminiltra\l8i publice
I!' ,nsbtup,1e put>hce, aprobl!IA cu rnoddldn pm Legea
nr. 247/2002, cu modollc*ile ti complelanle ulteooara;
- Oroonania Guvemulul nr, 119J1999 pnv,nd oontroliJI
lntemtmar,agenaj fl (:Otltrolul finardar �. tel)Oibkata, cu
mod,fdnle fi �
ul""°9rlo:
- HDt•,a,ea Guvemulul nr 86611996 pentru ldualizarea
JIO<matovelor priw,d spa�ile OJ desUr\8tll de bitou NIU pentn,
aetiv1tAI• � Dri de ot Oa ce poe ft uliliz8la de
-.,, alte "'98"" de epec,al,tale adrr*lls� publice
oentrale, de ln.i,tu�,le put>hoe d,n � �.
preeum fi de
prole<:turl:
- HDt1rare1 GUYemului nr 925l2006 pentru ap,ot,t,rea
normelor de 1pltcare I P'""ede<ilo< ••-• la Mrlt>uire8
contraetelor de ac;l'lizlj,e pUbllGI din Ordonln\8 d8 �

Guve,,.... .... 3'.l2006 l)IM'ld 8lrbune CO.Ill IICllllcM d8 achiZIJle
J>llbld e contractelOf de eone,n,una de tu,;:rari put,llce ti
a contr11etelof de COi'ICflilloe de l8MCII, w modoflc6lile fi
comf)letani. ut!enoara,
- Ordwlul llWllSINM finaoj8lor publice nr. 1.159r.!OIM petl!
rU aprot>aree onslruc!111nrlor priwld COfltirlllWI. bm8 de
prwenun, I!' s1rUC1ura prog<amelof elaborate de ordooalcri
prloapal, de cred1te Tn w.>pul finar,\Anl uno, llqlln sau
ansamt>lu de aq,uni.
Stan.dardul 7 - Monltorlllffa perto<mant•lor
7. \. 0.1cMrea otandardulul
Coodu.catorul enbtaJi publta! asigur.1 monrtorizarea
pertorman1ek>f pen1ru r-a oboec1W " actMt.ate. pnn
int<>fmed111I unor indicatori can11ta1ivi Ji ca1i1a1M rtilew,njl. n:lusN
cu pnwe la OO()()Ofl'IIC,tte, � " eficaQ!ate
7.2 c...ini-111.....,i.
- leVile t>ugetare ltfllJale:
- O!donanl8 GuVflmutul nr. 11911999 pr,vind eontrotul
� fl (:Otllr'Ollll financiar prever,t,v repubhcata cu
modoficArk " a.ffClleli\nte utterioare:
- Odlnul mnstn.u finan\8i0f publ.:e nr. 1.159.'2004
pentru aprot>a,N � priYnd (:Otlt•rouh.ol, fo<mll de
p,ez..ntam ti slr\lC!llfa Pf')!lfamelDr atat>orate de oroonatorii
prindpall de
uedote In ICOl)llt finao1Ari unor aqluni sau ansamblu de aq,uni
St.an.dardul a - Man�mentul rlsculul
a 1 o.-.. 1tandar<1u1u1
Conducatorul ern,tai,, put*ce onst.tule ,;, f11.111e 1n apltcare un
proces de rnaoagement al n&eurilor care sa lac,bt&ze realnoroa
eficierlt6 fl elicace • ot>iect,velOf sai.
a 2. c...ini- g.tnH•le
8 2 1. F0!1C81'9 entoUlte publd trel)ule sa 1,1 de�11scil
propri,, � 1n p,rMn\11 RIICllfilor OJ care .., poat11
(:Otlfrunlll
ifi U as,gur8 doa••nenta,...a COffll')let!I ifi adecvata a strategiei,
preCtMT1 ifi 8CONlbilila1ea documentat,e,1 In !ntreaga Dfl,lnizai;e.
8.2 2. Conducerea enlotatii put>k:e trebule 116 lfi defoneascil
c:lllr Dl>ioo(;liyale, In Y-88 identif,ctni ti d11finin, rl1<;unk>r
ISDdMe -.tole.
8 2.3. Conduc61Df\ll ent,IAtli put>lice 11r11 obhge\le crdni ti
ffl8n\ll'lerii ......, ...i.m atbanl de JTllln.;,gtment a! �lof.
In
prindpel, prin:
a) ldeo�bea ri9conlor In strtns& iegAlllrl cu ot>iectivele a
clror �. er putea ft •I� de ""terilllliaru J1$0;i.lrllo,:
identifocarea amei,,n\jnlorl'Vuloerat.itt�lof preien111 In cadrul
� OJrente ale entit!l!il care ar putea conduce
la
....,.,..... _.. fap18 de con.,p\ie ,i
travde
b) 8Yaluar-9 MCUnk>r, pnn m.hura1ea l)(Obat.l,li!n do
apaf'l\le ti a lmpactulut asvp,a Db>ectrtelor In cazul !n cere
-..,, se matenel<zea.zl, 161'11ft11Za<ea fl pnoriUzarea
riscunlor
In� dll toler1lfl\ll Ill rile stat>ihtA <Ill cooducarea entotii!•;
c) stat>,t,rea ce1oi" mai adecvate modalotli!• de tra1ar11 a
rilounlor, aslfel lncA1 acestea U se !ncadreie 1n h11�11le

........
- njel la rwc stab41M, 'I' delegarea responsaDilita�, do
lje'Sllonalfl a riscun1or catre cele ma< potrwrte r"'elun

d) montonzarea mplemen!Mi masunlor do control, precum

.
fl a ellcacita\1i acestora,
e) re,nzu,rea :i, f'lll)Oftarea perlodocii a $011la(i111 "scunl0f
8 2 4 Toala actMtli1lle 'I' act111n,le .. ,i.ate �' pus.t11n aplicare
in eadrul procesulu, de ges11on11,11 a riscunlor sunt nguros
documenlate, oar sin111za onlorma1ulorldala4or 'I' dooi•lof luate
In aces\ pma,s Mte OJpnns.1, Tn Reg,strul nscunlor document
care 11Ht!I di in or9arliza\i. s-a introdus un 11stem
de
management al nscut'lof fl ca scesta iunqionea.zA
ro M()NITORUL OFICIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
'*""'
1>'9- ti ges- lll! c l()ate situll\iil9 In care d8IOriUI
8 2 5 Conduoorea entiu\Jll Jilti,lor u unor ctrwmMa'l!I deoMbile
p,.,bbce -llleai.li rnedrul d m 111)111"
e,rtms de rise Tn cart> e e eb.lle!i feta, de polllJdle.....,
aei,oneaza F stabde;te n � stlbMI. SI
modul In care acesta r, a! u l
r e ln4ocmes,c
e<;:teaz.1 strategja de dOC1Jmen1e adecva11.
g 9.2.2. P&ntru ca
ge,sbona.-9 a nsarior , &probate la un nlvel
prooeourae IA oevlnA oote1punz6tot.
a 3 Roi.nnJe ��.,.... , lnsbunente eficac:11!1
n t
- legea nr. 273/2006 d n
prM!ld lin8lljele publoo& j e
, a
locale, cu 1 ,
mo c
. o n
d•f - M&1� de
cin n t
l"'l)leme, ...... a t e
OI . ttancliwdului de contnJI r
i ontern .Mar,agementul o d
(XltT risrunlo(', lllaborajj de l
'l!)k, Mnsterul e
Llinl F,oan\elor Publooe, pu:>locata i
e
e pe ..:nsa de ,nte,net a n l
ulh! MnslenAli t �
noa Fon e
re. an1 m o
- Legea rll'. 500/2002 elo
, p
Pflvind finan!ele r
e
- <
pubke, cu Pu t
mo bli
a
e i
d•fo ce, a
ctnl ww
,
e,; w. t u
oo
mli r r
mpl « .
eta na o
>
nle nle u ,
utt. .ro. i
no; Ciraimsllln\lllfl "mod.A de
Standardul 9 - 9 � a
!re. ;
Proceduri 5*,ap,lard9 .-.,
- Ordonania
9 I OHcrlereo
- use relere la toate "" le poM,c,le " p!UQldurte
G<.M'Mulul rw. 11911999 p,ooeaele fl ldrVdJill
p,tvlnd controlul o-......iul
,mportante;
extStenl9 SI ..,..&ad
intemlmanageri,M ti ,;onlrolul eorioucerea
pubk:e asigu'i elaborarN
enWti - sa •-5Qure o
peiot<hc., In
sedaraa desp,in<lalil unor
liMnc;iar p,.-.W, procedlJrior sense pootru separani core,;tt a conduzii d9 bun8 p,aclica
�. cu activ,t;!�16 derulale In
mod emtale ti le IIOIIOII la lurq,ilor d9 inil*e. pen\fU
cu��n1a pe<SOnalulul ,arfficare s
,fic.
lnle
mplocat. eYtzare ti n
t
fl 9.2. Ct<1"'11 11"- aptobere •
o

"""°"'· 9 2.1 Conducerea &nlM!i �


� publice"" asigu,a di pentn, - U fie �lie
r
f.Anl IOolle proce,i.ele In� ..::rlee: .
acb"11/1Ple, � � c
e a,e,......,>tele semnJficatNe - sa rie s,mpe. e
ulte existll o dowmentaJie oompeie. precise fl
noa aclecv818 fl cl �
re; o 8dap111e ectMli\" u
p r
- Hotartrea G<,vemului u m
n r
rw. 21S/2012 privind o e
�,a t a
c
Strateg� ne\l<)nale a z
anbcorup\le pe penoada o a
o d
2012-2015, a u
ln•entarulul mAwrilor n a
r
prtvenliY'I antieoful)lle ti• s
a
indlcalQrilor de avaluare, e f
precum ti a Planulul nai,onel n l
de aqi,.,r,e penW t i
v
lmplemen1a,n Sll'ategiel , :
na\iM819 ·� 2012- - ... fie ICIUlkzete In l
2015; . o
- Hotirir<!I G,.,...emul\li a permenen\O.
r
,.. 2 2&8/2004 penttu t - $6 fie lduM la m
IIPf'l)barN e CUl'l()fbn\11 per9Ql'\llukJi ;
repam.zini prloc,palelor fflf)iicat. !
luoci,i de sprijin pe care le t 9.2 3. Conduce,... U
uigurt m,n,$Wehs, ce1e1a11, n ent,tjtlj publoce .. l
Ol'll8ne centr.ie ti es1gurt ca. l
oroan.a\ile d l
neguvemamentale pnvlnd o
e - L�a nr. 27312006 r
. 9 2 6 In enhtatea pot>td. pr,vlnd fln11n\ele put>t.ce n
9.2 4 Procedunle accesul la resursele locale cu o
COOCll)Ule ti aplicate de matenale. rnod d
j)lflOll8lul financiare fl informalionale. ofle r
f
entta\11 put>tica lrebuie sa pracum Ji protejarea �· lolos 6nN i
•"'!<•••
as,gure o _,...., a func! •• ea
i,lor de � a acestora se
i " t
COI a
fl ...,,rocare. astfat raglementea.zfi pnn acte Tl!)l i
lncAt a1r,bu(Jole " lldm>n1strabve l
etAri
� de ca, se aduc la Wl'IOf!in\a e
ll
apmba,e efectuare fl control satanalJk,r. Rastrangerea une
al opera\iunilor sa fie acce�"' noa u
incredln\ate la res,ne 1'llOUCe l
re; t
unor � difente In ns,;ul utJlizan,
- Legea nr. 500/2002 M
acest mod se reduc 1nadecvate a priv,nd flnantele l)utlttee
consoderabil IISQ.II acestora (
cu >
de eroare lfauda. ;nca1ca;e
9 3 R.119nn\<1 prin<tpalo rno l
a legisla!lei. prea,m fl nscul
- Legea nr 15.'1994 ddic r
de prlvlOO amonlzarea e
n lrile
capMlulu, f' ;
e
d � In acllve co - OrdoNlri!i' Guwrmulul
a corporale fl r>ecorpo<ale. nr. 11911999 prrtir>d
mpl
t reput>t1ca!i, cu con1,oru1
etin in� ti c:ontn>lul
e MO
d le ! linenciar praventN,
d1f
a Ate revubhc:lta, cu
r dr
noa 1110
e ie
re: dilic:
fl - leg'8 bugeWe llrl\lale 1'ile
a co Oraonat,ja de urgeoV, a fl
a
m Pftl-. Guvemulu, nr 66J2011 co
c � pnvind mpl
e ult constatarea l' eta
s eri unciiorl¥e• nle
t oar nereguhlor apltrute uUe
o In rloa
e Ob\lMr9& f' utillzarea
r re:
- L� nr. 2211969
fondunk>r europene fi/sau a - � de
p pr\v1nd ar,gajarea
g05ttOnar>lor. fOO<!unlor urgenlJI a Guvemulur nr
r publ,ce r111pc,n.ale alerente 146/2002 p,nvind
o consb\Ulrea de g•••ni,i ti
b
rtspuOOerea In legAMA acestora. aprot,ata cu lormerea ti u*8rea
cu ge,tionllrea bunurilor MOdilican t' resorselor cleru!ete prin
l ;tgenlilor $C<)(l(lffllci. oompletin prin Legea nr.
e •utorlta�lor $.i!IU lnl!JIU!ilor t<elOl'lrlll ttatulul,
m publ,ce. cu modrflcanle 142/2012 cu mod1fdnle fll)Ubl,catl, cu
e ulteooare: ., moddiclnle ti
9.2 5 Conduc-'tor,1 - Ltgea eontabMt!il � complel!itile
&ntrt3\ilor put>tica In care. nr. 6211991 I ull&rioere,
repot>tteata, cu l - HoUorarN Gu-..mulul
datontti numarulu, moc de
salanaJl. "" lll'mt!a.zfimo l nr. 791/2002 pnvlnd
p,os<billta1&a de aplcare a clitl e protectra
&eparjr!i atrlbu!nlor fl ctn l
1n.ponseb,tiUi!•lor lrebuie le u n
sA fie fl l l
ron�llen� de riscul cmn1Jljn co ! o
� fl mpl < n
,� fl t '
elA n
sA compenseza -asUi ,'ile n
Wl"lllare pnn alte ""5uri o e
de oontrot
utte a ,
noa A \
re I i
- Ltgea nr. 162/2002 . i
prMnd pro!IC1'8 l
inlom\ll\"k>r - �de�
a Guvamutu, nr. 94/2011 O
dasdicate. cu r
p,nvind
mod•�le f' org.onizarea fl func'°':,n.;nea
com!)letarile in$peq191 l
uuonoere: ea:,nom,ro.flnanc<are 6
-
priv,00
Legeanr. 21311996
t.ununle propnetate
aprobe\j cu moddicirl fl C
pobld, cu mod6;:.lnle f' cornple!An prin Legea nr l
complel8nle ulterloare: 107/2012. cu '
$
t mod•l'i(;jn r,nn Legea nr
l 201/2003, cu modlfidinle
l f
! i
I
c
d o
e
m
. p
. l
. e
. t
, i
; i
, n
: l
; e
.
.
, u
- Hodt!irN GuYIITIUlul l
nr. 84111995 priv....:I t
procadurile de tnosmiler'll a
linl plal,I ifi de valorfficar1I a n
t.unurik>r apa,i,:,!,nd
nllttt4iilor put,llol, cu o
rnodldril9 fl oompletarile a
Wterioere r
- HottrlrM Guvemulut e
nr. 1 15112012 pentru
aprobarea .
No,11...... ,,.,.1oc1o1og1c9 - Ordonul mnstrului
finan\&lor pubhoo nr 1 661
prMnd modul de bls/2003
orgenlzare f' pentru aprobafe• Normelor
elllr'Otlra I metodologoce pr,v,nd modul
de ln.casare fl ubl,zare a !
controlulul on.durik>< bar,e�t, pr>m1tg sub
llnaociar de fonna don.aJ,ilor JI
gesw.-..· spor,sonzA,nlor de Clltre
- c:i.cr9IUI nr 209i1976 ins�tutl•le put>toce:
penlr\l apr()bllre• - On::hnul ministrul'-'
Regulamen1ul'-' finan\elor publ1ce m. 1
ope,8likJ 71812011 penlru
8pn:,bll'9a Pt�rllor
r de
on.A ale prMnd Tntocmlrea fl
unotlli,lor actuallzarea
sociahst
e:
- Ordtnul mnslrult.i
llnan\elor publlce nr.
923/201.0 pentru
llp,'ObarN Normelor
metodologice gemmrle
relenloore la
exen.:tt¥ea mnlrQIUlur
f\nlllll;III( prew,ntlv iJl a
Codulul apec,fic
de noone proles,onale
pentru persoanele care
desfA,oarll
adn;tale,i ""
a:tnlrOl
linitnaar
prewtnlrv
propriu.
- Otdtru �
finan\lb' put,t,ce nr.
1.235/2003 pentru
aprobarea Nom>elor
rnelodolog,ce de apltcare a
preveder,k>r
Ordon.ante, de u,gen1A a
Guve,nut..r n, 14612002
pnv,nd lonnarea ti ubhzarea
resu"'81of derulate prin
trez0<ena slatulul. apn:tbata cu
M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
"
rnvenLarulu, cenlrahut al 111.>nunlor d,n domenoul public al - lral>de:
statullll - <*ficuM� '°'""u d,s!uocjlonal1ta\• ln fuocj100a,ea
- OrdHiul nwiistruiu frnan\ek>r publice rv 1 792/2002 eo::h"3mentelor din dotare.
pentru - d�� produse de llnli prestaton de serv1C11:
aprobaroo Normelor melcodoli::>\),ce priwld anga;area. lichida<ea. - schlmMri de pmcedun etc
ordonan\11rea 'I' pi.ala cheltuoelilor nstmJ\ilor publice, pn,a,m fl 11.2 3. Planul de cont,nuitate a act,vi1A\11 trebuie H foe
orgarnzarea. ev1oen1a fl ,aponarea ar,gajamontelor bugeta<e fl Q¥oOSCUI. ecces,bll 'I' apllcat In pract1CI! de s.elana�, care au
legale, cu modmcinle" � �; .iabllote sar,;in, 'I' responsabi�tli\l !n rnp+ementa,aa acest1.11a
- OrdHiul l'l'Wlistn-"' ffna,,)elo, publce rv 2,861/2009 11.2 ,. Conouceru enwi,, pubhce aciioneazA In sederee
penb'U aprobaru Normelor privind organizarea fl aaigl.Qril continu,111�1 a<:WitA�, pr1n mAsurl care 1A prev,nA
efectuaru lnventarleno elementek:>, de natura actrvelor,
dato,ilo, fl apenJl!l ..tua�olo, de d1100ntinuitate, de exemr,lu
cap,talurilor proprii. - angajerea de penonal In locul oelor po1nsloo8Ji nu pleca�
din enlltalea publd don elte considerente,
Star>d••dul 10 - Sup,•v.gl>e,H - delegeree, In c;a;:ul a"->tel 1emporare {conoedll, ptacM
10.1 o.,.c,lt<Htt.....,..dulul In mi,,une et<:.);
Conducerea er,�tali publoce ln"'8zi, lipid fl dezvoll.i - proceourt lormakzate pentru admmlsuarea aiwa\ulor care
controale adeev•te de suprave,ghere • �. pc,1 atecwi contJOU,tatea opera\lO"IIIA fl a uanzac\"k>' ftnenoare
*
operafiuMO,
uanz9C11ilor In scopul ,eabzAri efic9ce a eceslOnl
,e1ev1nt11;
achlzi\ii pentru lnlocuirea uoor echii>amen1e
' 10 2 C•rlll\l fll...,lle �-- don lk>llre:
- Mrw:e !*llru !ntrefinerea echipamentelor dm dotare.
10.2.1. Conduce.ea enlita\lf publice tre6uie II monitorlZ<!ie
efec1ua<ee oorumr,lelo, de ""1"11� p,omn., • .. � 11.2.5. Cooduoeru -1'\• publ,ce as,gurA revizuirea 'I'
c::ti lmbunM.l\w'N p1enu1u1 de conbnut1a1e • ..::t,v,tat•. ,stfef TncA!
procedoole wnc f9Sl)eCtale de cA1ffl se1ana!J In mod eiec:tr, fl IIOIISla sA re"9<:te fntotde!IUllll toate ,cl,tmbl.irile "" mleMn In
con�nuu otganizali9.
10 2.2. Contl'Oalele de �re O'l',pld fevlzuo1 ale 11 3 � prln(: ......
actlvtUijli realizale de salan.aJi. rapoarte deSpr11 exoel)\i. IMl*i - Legea rw 53/2003 - Codul munc,i, rlj)Ubhcalil, cu
pm sondaje sau once atte modall1-'IJ care� respedl"9II moddi<AI .. utlenoilre,
procedunlor - legea rw 188f1999 pnvind Statutul fuoc\ionanlor pul>Kl
1 o 2 3 Conduclton compartm&ntelor 'leffica fl aproW repubhcatli, cu rro:!rfdnle fi �le ultenoere

"'°'*" ti
act>,o1�1•1e salana\fl<l,,, dau ,-are - Legea nr. �3/2010 prMr>d slstemul un,1ar de pens,,
pentn, a
put,l,at, cu rnodlfic;\rile � cornpl<itlinla uUenoare:
as,gura m"1rrn:zatea p,,en:lerb", *""""911 nwegt.A:,r
- Ol'donan\a Guv9mulul r,r, 11911999 pr,vlnd contmlul
'I' fraudlli respectafea leg,,al8I*" COfllda htBI S{,e,I "apl,c:aie lfttem'mlnlogel" conrrotul financsar prevent,,;, rel)Ublicatli cu
a tn$lruc!1unilor.
10.2 4. Supraveghetea � este il6ec:v8ta, In modlficlnle ti con-.,letarilio ullllnoare;
- Hottrarea Guvemului nr. 432/2004 pri�nd dosarul
mhln
In care profnlonal Ill lunctlOflllnlor pub!lcl, cu modihc:A<ile �
co,1lj)leU.nle ulleriollre:
- fiecii,ui uianal I S8 com.,nicA �.
- Hot.trtru Guvemului nr. 61112008 peotru aprot,e,ea
responsab,ld\ll
uo.,ueloo p,iW>CI Otg11ni.za,ee fl dezvona,ea cane,�

1 ·--1
'I' l1mrtele de oompetel'll,I atribuile.
- se evalueatl Mtom8bc llCtMlalN t\eca,ul salarill!; lunq,onanlo, publlci, cu modoficArile fl compleulnMj ,.,.,erioiire.
- se llfl'cb,I rezullatele ICIMUl\li In dlvefse et.ape de Star>da,dul 12 - lnlorm1re1 ti comunlc1t••
realLZare a 11Ce51ei9 12 o...,1e, ..
!0 3 Ref-i- p<lnclpalo:
- Ordonan\a GuV'MnUlul nr. 119"1999 priYind controkJI
intemlmanagenal ti COflll'olul llnancillr �. republicata, cu
m *' ocMk:.lrlle
..,...,
ullerloere;
- ectul normatl\l de Otg11niure fl func:l,onare e 9fltflj\o

- reg,.,.affl9ntul de OtgllNUl'e ti fl.lnc:l,onare • enbtA\i In en11181N publ!cA lllllt 11ablhte �punle de 1n1orma1i1

'"" "
Ktl¥1Ufll
St ar>d1,dul 11 - Contlnultlt.1
"••tema\
�. cahllilu, frecvenia. IUl'Mle, dft�natarii aonlora fl
11.10HC ....... llaMar<tului - nuc1ua1ia
dezvOlla llf1 Mlam elic>ent ,,. oomu�,e intemA
pe,sonalvlui;
Condvcerea en1llili put,k,9 ldenolict P"•<� 11111 emerwi!M - l1psa de coordona,e rezultat Ill unui maMQ11<111nt
cu priv,re le continuitatM defullrii pmceHlor fl ectMte\ik)r fl defectuos;
aslgura �� penlnlcaectMtatee • 19ia sA
poatli conlinua !n ofloe mo,ue,oL In toal& � fi In
loate pk,nunte, � ca"fl ar fi natin unlli peru1)lri
,nape
11 2 Certnie _....
11 2 1. Entitalea public8, es!a o Ofgllnizaiie a Ct!inN 8Clmla!e
trebuie sA ,;a derulaze conlnlu. pnn structunte co,nponente
Even1uala !nU&n1pe•e a actrvota\i 11Ce519'8 alecleaz! allngerea
oblectfvelo< stabdrte 12 2
11 2 2. Conducerea en�tli\ol � lfMlfllalllltil 3
sotua\ile care pot conduce la dtsCOntifluita!i in adivitate fi
i11tou11e�te..., r,lan de conbrulttale a ac1Mt:ii,,, a,re an, la �
identdicarea
corrtlnuilatN
fi evalua,ea nscurik>r care po1 afecla
""Iii. Opel"""
Srtuat11 ll"fl11<atoara de d�·
M
IIIUel Inell conduOlfea ti salalla\JI sA Ill poatli lndeplini ln mod
elcece fl eficienl 181'C1"1N, lar lnformatil.e IA ajungA complete "
lebmpl,o�
122. c.....,._...
12.2.1. CalrtatH ,nformo!11tor ti comunicarea efbentli
ISlqiM con:lucerea fi angaja\ii ent<tli1i In lndepl"'irea ..amnolor.
a �\olor fl Ill at,ng,erea oboect,velor ti \"1lek>r
p,,Ylfl(l
ainlrolul�
, 2.2.2. lnfonna�a trebu"' sa lie corecta. crndtb�a. ciara.
comp1eu,, oponuna. uiu. <le 1n1e1es � receptat
lnforma\ia trnl>u<e sa benefic..,ze <le o arcula1"'
°'°'
rapida, in toate sensufile induS<v in i, dm o,terior care sa
neOISlle chelluletl redvse, prln ev11area paralehsme'Of ad1� a
circula!iei simultane a acelora� in!ormatii pe can.ale dofonte sau
de mai multe ori pe 30llla'!' canal " a 1,anscn,mf inutile de date
12 2 1 Conducerea entl!t�• publ,ce stabde\jt<l metooe 'I' cal
de �e care sA asigure transm,torea ehcace a da!<llor,
infomla!fllor fl decozi•lor necesare desl�,urario prOCf>selor
o,oanlzal,el. n::tusr,, 1noep1,n1,11 d)jectt,,8'0f de control
M()NITORUL QflCIAL AL RClMANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
12 2 5 S,stemul 00 comorncare tnlb.lie s:; r;e 11&.ubil " rapid, 13 2 3 ln enhtatea pubt•c.'i sun! ,mplementate m;\wn de
a�t ln 1ntenorul enhtAJii put,llce, ra1" Tntrft aceasta" � seanate pentru pmtejarea documen!elor !m?')!nva d1struge,.,
extern � s:; serveasca scopunlor IJlliza""*"'.
finllui, pierderi, incend/UM etc
12 2 6. Comun,carea cu P:,f1lle externe tnlbuie s:; ""
13.2•. Conduce,ea enb1��· pubhca as,gu� cond•\iile
reahzeze prin canaltt de cornunicare stabililtt fl apmbate, cu
respectarea luru1el0< de responsabilltme fl • delegirilo, de
necasare CUll<Ml$t&ro " ,eapactartl da dilra ar.gaia\• a
teglarnenlAltol leQa,'8 pnvnd accesul La dooo�11 das'1lcllta
eut0<1ta1e. ,tab4rt<! de mariager. fl modul de g,esbonara a aoostora
12.2. 7. Cooducerea entrttiJii put,lice reevalueazl sas1ema1>e 132.5 In entllatea publd este creat un s,sttlffl de
fl period.: cenoieie de inlofma\i fl atat,,lette oatura. paslnll'elarhiveffl el<ha11$bv " ltciuahza1 11 <IOcument$IO<, ll(ll(MI
dlmenslu"la ti sursele de lnlofmetll fi d8te ca<a co,espund unor ,egul, ii' proceduri ltabilrta. In vederea as>gurar, cons&Na,.
saUsl&eeril neYOllo< de lnlormare a enirttilii lor Tn bona cond�,I fl pentru a 11 acceslblle
12 3 R•l ... ln1• p,lnc:1,...i.: personaluhJI
- Legea nr. 52/2003 privlnd ll'IIWl$1)B(ffl\a deeiZK>na� In competent Tn a le ut•za
admin!stfa!il !)Ubld. ,epulllicatt: 133 Rltlaf1n .. pnnc1,...i.:
- Legea contabii.ttjo nr. 8211991. ,epubloca\6, cu - Lagaa Mwelor Nalionaltt nr 1611996. repubkata
mod,!k:anltt ti ��rile ultenoare:
- Lagaa nr. 182/2002 pnvind Pl"Olet�a lnlorma\"IO<
- L8{19a nr. 5«/2001 pfiw,d lollerul acoes la lnlorma\ile de
lnteres pulll,c, cu mod.t\carM fl c:ompletMle ultenoare; cLasdlca�. cu modlflcAnle fi compleU,nle uKerioare:
- lege11 nr, 455/2001 privlfl(l temnatur11 11lectronka
- ieOMO bugel8r1l anuale: <ep.,blleillli:
- Ordonllr,\a de '-"'ll'"'li • Guvamului ... 27/2003 - Ordonan\l Guvamu"" fl<. 27/2002 P<Mf>CI ,eglamantarea
priWl(I procedura aprobbn, blat<I. aprot,eta cu modlllclri fi-
•;llellr1 prln Legea nr "86/2003. cu modoficarile fl
c:ompletariloi
uK11noare:
_,,..tan
actMti\ii de 9oluponare , pab�11or. aproba1t cu modifdri f'
pnn legN ... 2llrl002
- Ordonan\11 Guvemutui rir. 119J1999 JlfMr>d controhJI
- Ordonaoia Guvemolui nr. 119"1999 pmind controlul intem'rnenagenB fi controlul financier preventiv repubhcatil cu
modllic:alile $1 coo,pletArile ul!aOOare:
01t11rnlmanagen.aj fl contn1lul fiMncilJr preventiv, republicata, cu
mod,ficarile"' completinle uttenoare. - Hota,trea Guvemului or. 1 00712001 pentru al)<Obarea
- Ho�rtrea Gvvemulu! nr. 26/2003 pm,ind transparenia
re1a1111o< �nanc,are dinlr11 � put,l,ce
lnCreprndenle publice precom ti 1,ansparen19 linancisa In
fl . - ,
Stra leg 18t Guvemulol pm,nd lnforrnatizarea

admtt'l<!lra1ial
C*drot arunitor
tntr11pr..-.:leli:
- ttota,�rea Guvemuluo nr 12ll20()2 pentro apmbarea - Hotar&rea Guvemului nr. 1 25912001 pmo•nd apr<)barea

........
Normelor metor:'<)logoce de aplo;are • Ll!gi,. 544/2001 priwld Normelor tennice fi metodOlog,ce pentru aplicarea Leg11
htlenll acces la lnforma\o,le de onteres pobloc; ,. _ 455l2001 pnvind semnatura elactrooic.'i oo mod,ficarile
- Hotar.\rea GiMtrnuu rw. 1.0BS/2003 pentnt aplica,...
unor preveden ...,Ll!girw. 181/2003priw,d unele misi.ipentru - HotA'*911 Guvemului nr. 1 3-49.'2002 prrvlfl(l colectafaa.

.........
transpoffl. 11, cllstrlt>ulrea " protee1<a pe tentonut R°'""'""''· a
corespondenl9i �ficat•. cu mod,ffcanfe ,1 cornpi,.,tanle
as�urnr&a !Tant,par6fl\80 In exeratlrN dei1nt*l*ir put,lice, a SU,nc\ardul 14 - R•po,U,r" contabllt. ti llnancl•rti
func1111o< publice ti In me<liuf de efKeri, �
fl simc1ioo8rea OOf\lP!iei. '9lenloare la� 14 , � •landll<dulul
Soll8mului Electroolc Najl008I cu ol00illc:6oile fl-,,pei.118 � en1,tt\o pubhca a11<9ur, t>una
ulletlDare: desra.-,re,e a
- Hotlrtrea GuYffllOlut rw. 1 723'20(M pr,w,d p,oceselor fl al<8(Cita1911 lom>elO< de control Intern ad&cvale.
aprooa,... Clll1I � c.li d8lele "lnform9\flle aferen111 '1tlllzate
Programulul de nwlsorl pantru cornbalerea bitocnli,ei In per,tru lmcJcnwN 5'lllll!Mlor contabile anuale ti a rapoafll!lor
ec11v,ta1aa de ralapl cu l>',.llllku. cu rnodoflcatia ullerioere: flnaric:Lare IOflt OOl'9Cl9. Wl,plete fl fumiuta le t.,.,p,
- buga1ul aprol)e,1 Ill liec6r.i enbli!i pulllool. 1• 2. cenni- _.
- aoalize periodic» N,Up'II ti� bugelll(9: 14.2 1. ConducAtorut entittpi publk:e Hie re59(1f1sabll de
- ordi ....deoDI .it oonoocatorului effllUi,i pulllloe: � fi \INl<N La zi a contaoilr1'�1 fi de
- adrew de inte....t • enti1'1ii publk.e. pre�enlarea Ill
Standardul 13 - GH� docurMnM-ior tem,en • IIOIUl\ilOr fin.anolar• •S<.JP<11 s1Wajlel patnmonluiu< ellat
In� se, prew:n fl a execui,el bugetare, In WK!efea
!3 1 0.KNl'N •lillndwdulul
••actrtat-
"""""' ..
11<91KM tuturor lnlorma\nlor contabila aflate sub
Conouclltorul entn.t!li Ptl*- OfP"l&IIU " acmn,s"-U
procesul de c;r11¥&, revlnwe, orgi,niur., �. Ubhure.
ldent,t,care " artuv11r• e � lfl"'1le ti • 14.2.2. Conducttorul companimantulu, f,nanc,ar-contabtf

.,
celoo" asigvrti Cilllllatea lnfQm'la\ilO< ti datalor oorrtat:Ml11 o�ltulte la
l)fOVltnl\lt dtn M\etlorul organlzalio,i, oferind c:ontral i1190pt11 teaia- 1111uatilor contabdtl, ca,11 rellacbl In mod f81U actrvele
cidului complet de via\;'i Ill IIOKIDnl fl aa:estbihtaie concluceri
\I' angaja�lor entrul!I, prewm fl ler\Jlor ..t.Ma!i,
"pmivele enlrlAjii p,,1-=e
14.2.3. 5<tua!illa !inaociare aouale sun11nS<)\lte de ra�rte
13 < Corin!• -•141 anualtt de pe,to,,.,an1a. In care se prezmta per,!rv riaca,e

--·
13 2 1 !n liecare ent,tate publlcA sum demlle ffl9I.* dare fi program otNactivele, nezultatelll precon,zate t• ceie ob\1nu111,
sun! statlilite procedun oo pm,re la lnregistrarea, expedlerea. nd,catori, " costunlll a=t11
redactar11a, dasificarea, !ndosanerea, protetarea fl p3strarea 14.2 4. In enbta!oa pubfd sunt 11laborate pmcedun ',l
a:wrtroale contabile <loeumootate !n mod e0<espunzat0<, viz�nd
13.2 2. Cooducatorul enlit!l�i publice organizeaza un eo<acta aplic8'9 a actelof r.ormatrve din OOmi!n111l llnanciar·
compartiment disbnct ?8flUU pm.ea. lnreg,stra,... contabil fl al controoJlul ontern
fi expad,a<aa documentliof, illr La lllV8lul liacil,ru; cornpar1Jn1enl 14.3 Rltlaf1n .. prlnclp.1141:
se - Lagaa contabil•taln nr. 82/1991, republ,cata. cu
!i'>e, In mod oblog.aton.,, o avldan!A II docurrienlelor prlm,la fl mod111ci1* ft compla1Anle lllte<loare,
e�padlate
MQNITORUL OflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
1�3 Rel...tnt- princlp,ole·
- Legea "' 273/2006 pnw,d finan\ele publice locale,
- Legaa nr. 672/2002 pnvond aud,tul poblic intern
w ,eput,lo,::ata, cu modoficllnle ultenoare,
mod1fcinle fl COO!(>letanle ulterioare,
- Ordonan\8 Guvemulw n, 11911999 pnvond controlul
- Legea nr 500/2002 pnvmd �nan\ele pubice, w �I "cootrolul finanaar pre'IBntrv republicat:1, cu
modafdlnle fi CO<Til)le\Anle ulteooare, mod11iciinle ti c:ompletanle ultenoare

.... ... .
- Or<1onan1a G\N8mulu, nr 111/2003 pnvind '""'aluarN - a ctul normativ de organ,uue fl funCJJonara a
fi
amort.zarea 3Clr<elcl0' lilce alla!fl In i:,abiooooooiul instil!,i,iiar pubk:e, ent1t:1�1
aprobata pm Legea nr 493l2003, w mod""-*• fl completkte
ultanoa,e.
- Ordonanµ,, Guvemulul nr 11911999 prMnd controlul .... ... .
- , egu1amen1u1 de orgal\lza,e ,1 !unc\lOna,e a

lntem/manageriej fl controlul l\n8ndar pr-ntlll. r&prblicatl, cu en1,1a�,


mod<fk:anle fi comple!Anle uhnoilre;
- O!'dinul ministruluo fonan1elor put:a:e nr. 1.792/2002 Standlordul 16 -Audltul Intern
pentru
aprobarea Nonnelor metoo:lologoce priw>d •"IJ'llll'N.
khidatea. 161 � •llndordulul
ordonan\ar&e fl plata cnel!uielu p,ecum fi
imtolu\llOf pubhce, En!118te1 pubNcA lnli11119azt aau Me � la o capacitate de
organlzarea, avloen\a fl repo<\llrecl angafamenlelor � audll; �t.l. ca.re ere In structura sa aud•lOri competen�.
fl a ctoror IIC\Mlate sa de&llf<>&'I, de ,egult, cootorm unor
leg31e, cu modollctirde fl complel6nle ullerioare: p,og,ama baza1e pe evaluarea nscunlor
- Ordinul t\nan1eloo' put,lc,t nr.
ministn,11., 1,tl02/'2014 162 CMll\'lv-n-r•le
pen1n1 aproba,ea Reglementanlor conteb<le priYind silu8!ile 16.2 1 Aud1tul Intern aslguri e.aluarea Independent.a fi
linanciare envale lr.diwluale fl $11\111!iile fN..,OQ91• ..-
co...-i..
- O«ln.ol mitlilib'ului fiNn\elOr put)la nr 1.111 7/2005
-
........
entJta�,
8 a aistemulu de control ontem1man11gerui1 al

per11n1
aprobarn Normelor mel� privlnd Ol'glKllz•ee fl
1fL2 2. Oomen,u1 ectMtai,tde 111Jd� intern trebuoe A penn,t.a
conducerea contab!"'Ji instllUJJ'IOr publ,ce. Planul de conturi 15 2 4 Conducatorul MUt:IJII pubiioo etaboreaza anual un
pentru ln$111Ufrtl8 publooot fl in:struqiunile de aplicarea ...,.,,a. raport asupra sls1emuk.ll d8 control "'1emlmanagenal, ca baza
cu modtficlnle fl c:omple\Anla ulteooatlo; penlf\l un plan de aqiune care s., con\l')ll zonele wtnerabole
- norme metQdoklgoce priv,nd 1ntocmorea fl depunerea oden11r,c111e. onstrumer1lele de control nec:esar a ft �-.
S<tua\"lor lir\anci81e trlmeslriale, precum fi a UOOf raport&ri masuri " dir<tqi; de aqi<,ne ,-,11U cr8'teree capaataJII
hnanc,are lunare. elaborate !le MnsteNI Finantalor Publice· controlulvl 1nwn1� In re� otiieal,eloo

...u•
- norme me1odologoce pow,d principalela aspec1e entollipi.
legate de Tntocmirea fl <1epu,-.,a 51Wa\ik>r finllnciant
fl • raportlnlor contabile aro..ale ale operatonlor
econornia la
un<tll•le tentoriale ale Minosterului Finanjelor F'ubli!»,
Standardul 15 - Eveluarea ai.i.mulul de �-
lntemlmanegerlal
15 1 0.IIC ..... N •t-dulul
ConducA!ClfU entllAlii p,.bloc.e onslllUIII o func"8 de ...,......
a controlului lntom/rnan.agen, tolatlortnd In - seq,
pol,td,
planvri fl p,og,ame.
CondoxMorul en!Jli\11 publioe elaboreaz,t IW!Ual. prin
asumaree responsabihta\ii �. un rapo,t ....,pra
pr()pn\llul -.stem de control Int�
!5 2 c...ini,. g.nt<_..
15 2 1 Conduallorul enliUlli pubke nlgurt �- fl
av.iu�raa In mod conbnuu • � MtemUlui de
QOfllrOI
lntem/marlllg9flel ti a eo11ipo, enlfllor lale, panuu a identJfica 18
tlmp $1llbieiunolelcle�\M «>ntrOlului intern ti f*11rv • -.i.
masur1 de eo1ectareleliminar• In tmp utol a aoesttn.
15 2.2 COnduc;>erea an!Aj\li publio;e ...::II oa,zt. ,.... pu11r1 o
data pe an. pe baza uni.II program/plan de evaluare ti• ur,a;
documenta!ii ..i«:vata, o -1(,Q,ra .i _....... e pmp,W
s,stern de control mtemlmanag,enal. pentru a statlili gradul de
conlormilate a a,ce,s!""' cu standan:lele de
«>ntrol -
1ntemlmaMge!'IIII
15 2 3 Conducatorul Mlltlli publice ia mllsuri adecvate fl
pron,p1e pe,itru remeo,e,ea daficien\elOrlsWJoounllor odentiliCl;ote
in procesul de autoevaluare a sistemukri de control
1ntemlmanagenal.
""*-"" """'esigurari cu priv,re 18 proossul de m11nagemem al
lllClrior, de control" d8 COl'lducere (guvernantA)
16 2 3 Companimenn.,1 de aud� public ontern eere
domensionat pe baze voo.,mulu, de activ,tate ti a m:inmH
nsanor eeccete. astfel lncAt A as.gum aud1tarea actMl.!IJlor
o.,prw,$e In $Iara aud.tulul publlc ,nleffl
16 2.4. Atrit,ut,,le f6lulul compar11mentului de audrt mtern
lrebua asumate pon serMl!turi de c.\tre un respoosabol

--
16.2 5 Audrtcn il1ter'N d,n caorul comparumentulu, Oil audit
pi.t,l,c Intern lfebuia A poS8<M! c:ompetenJele profesionale
nec:esare f98&za(ea � wpr,nse fn slera penW
81.>d�"'-'
16 2 6. Audrtorii ln!em< trebuie sll lt1 !mbunll!A\easdl
cun1)iflli ;111. lbilli\Jle " va'iJnleo In cadrul f�rii profeM:,nale

·
contn.ie " 5ll qjg,.n �bbolita1ea pragllbnl cu 1lpul ,i n.atun,
- m IUdrt inllm care treblff realizate.
16.2 7. Audi!Otul inl8m llnahz&azi 8CllunWe sale pM rapoarte
de eudll. In cent � punctele ll8be klenUt�ta In llstem
fi
lonntMUt � l*llrU .iimnarN
&CUt<>ra.
16.2.8. Col'lductotorul an111t�( pubiice d1spunr1 mlsurile
necesare, avAnd In � recomandllnle d<n repoartele
de
IUdrt ini.<n. In toOP',11 tliminlrii pu� Mlbe oon.t1t11a de
millUnole de audltare.
18.3. R .... p,1,M:lpM
- Legea nr. 872/2002 pnvlnd audotul public inlem.
rep.,bhc.llt.l, cu �
ulleooare
- Ho!M.... Guvtmvlu! nr. 235/2003 pentf\l aprot,area
Non,oelof privn:I modul de oomnauare a membnlor c:.:im.atu.u

-
penlTU Audll Pubk ln1em,
- Hotarlrt18 GuV9ffl\l'UI nr 1 08612013 pentru aprobaraa
Nonnelor generalll prMnd e.ercitarea 8citvr!A\P de audit pubi,c

�"'"" Guvemulul "'· 1183/2012 pentru aprot,a,ea


Nomielor priy,nd sislemul d8 oooperare pentf\l amg,.,,a,ea
� de audit publlo:.:
i11lem,
- Hotar.\rea Guvemulu1 nr 1.259/2012 pentru
aproba,ea Normelor pov,nd COO<donarea fl desia,urarea
proceselor de erestare natoonalA fl de pregllme
p,ofesoona1a conunua a
aumto<b intemi dm sectorul public 1i a persoanelor fizice;
- On:lm-' nwostruluo linan\elO' pubtiC<! n,. 252/2004 pentnJ
aprot,area CodtJlu, pnw,d conduota eticA a alldHc,ruiu, m1arn
Ill GLOSAA OE T£RMEHI
ACfMl'ala - totallla1ea atribu�ilor de o anumota naturll
care
dete<mln.A pnxase de muncto cu un grad de omogenlta1e fi
" MONITORUL OflCIAL AL RQMANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
�\Ille nooesare malizAri actlYd!i sunt
$11Tlllanlate nd,cat; managamentl>lui r,roiejllraa t>unurik>r ,i.i a "'forma\nk:<':
d,n domen" llm,tate, pe,rsonalul utiliza! putand avea asllel o pre11,1r11'ff fl dep,sta,ea ll'aOJdelor ,, grefel,lor, cahtatea

.....,...,..
pregt,me p,ofes,onal;I sensibtl unttar.t; actMtate8 cupnn(le dc,c:,...oonteior de cootalMlrtate � producerea ln t,mp \IIJI de
a!rib\J\11 omogene ce rewi compan,mentelor enld!i p.lbloce infonna!i de l�re. mfentoa<a la sagmemul fiMnciar fl <kl
ActMtale � - IOlao!at&a llllltlu!iltll' de o

.
arunrLI - lNTOSAI. OMlroiuf Wltem este un onwument man&ger1el
ulllizat pentru I lun'HZI o nigurare ,azooab,I� cA obie<:tivale
namra cara <let� procese de munca cu un grad
,:le mllrlag,orMnlulul sunt lndeplinrte,
complex,tate t' omogemtate no:llcal, pentru care se pot - Comrtetul Ent.ui)ilor Pubke de Spon,onu,re a Comisie<
Treadway (S.U.A.) - COSO: con/rolui mtarn este un
.iabill
proces
reguh " metoo:le de lucrv general valabile ln Y9derea Tndeplllwli.
In condljol de regulanuue ellcacMte, econo,,..,1a1e ti etlclen!A. lml)lementel de managamentul en111a1,1 pubhce, care
a oble<:trvelof comp9rumenM1.olenll!jJi � W...\l(lnl»ld so lumluz1 o 11S1gUra,e rezooabilti eu prlvn i.
A1noorie- un � de NIOnl de IICNf' bp, - •bnOe'N obiectrl9kw, grupate Tn urm,toarele catego<H:
pentru reallzerea unel anumiie actMIA� sau unel par\i a eflcaolalN ti eficleola lunc\lO(ltiril, fiaDihtatea lnlorm11\"klr
acestela, care se ei<erotj peuoo,c sau conbnou fl care financ:Wlfe: 1etpeCterea legrlof " regulamenleklr.
lmplic.jo - 1n,trtutul Canadian al Cootebll•k>r Autooza1, (Criteria
ol Control), controlul Hllem esle ansamblul elemeni.k>r u�
�not�n\e speclalfza1e l)8fllrU realizatN unui obiectlll apec,flc. organizaJi (indus"' rH<>l'l&le, 1,s1ernele, proce1elfl cultura
Aud� pubhc ;mem - actMta!e fuOClional lnoeper>ele!IIA
Slrudura ti 'Mlfcirlolt;) ceta, !n mod COIGC!N, 11 aiuta pe oamen,
fi
sA l'6NNZe OboeCtMle enW!i publice, grupa1a ln tre, catfl9<)r'I

....
ob�A de es�urare fl cooailo&re, concepuu, aA lldaug,e
,a�re fi aA lmbuoitAl9ffCll 9Clt'VltA\JI& enW\i put,liot; eficac:tlatea "efic.,an\l �: flabtktatea ink)rmatre, .,19,,.,.
a,utA fl exteme: respectarea legrlof, regolamentelor .. potitic>lor
en1,1atea publ� aA lfl ll\depllAHICi obiectlvele, prw,11'-o
abord&<'e listematlcil fl metodd, evalueaz6 ti �te c..tin -.tfo' pubice- rorma de cutturA Of93nlza\l<)nal;\
aflclen\3 fl eficadlatH lnll��UU ..e,.,lui, QOllln;llull.i,; ce reprezinl.1 armo,r11zarea valonlor lnd1Vlduale In v«lerea
proceseior de g,.r,eman!j � lof convargarua spre reahzarea
Autoev..-u..,._ r;onlrolt.Jh,i ""'71 - un proc,n In i:atll obll)ct,valor
eflcaWtea controlulul ,ntem esie euminal! fl evaluat.i In fundamentala • � pubhce Cuttura rallectli abtudlnea
scopul furruaril uneo a,i.,gu,"1 ruon11bole ci tollte � pe
entitAi,i p,..,bl,ce ...,.. � reaklate. care o llf& aowtea pubkct fa\il de schimbare. Tntr-o enbtate
Comp,:,14H!f8 - Wpe,:,la!N de 8 \Ill clecili, In limle pul,licl wltlKa sa lransmte pnn regul! saise, regul n,,,,mse'"
deMQ, pnn stan<:laroe de eld soaaia " de comportare Acestea sunt
pe,,tru reaHzarea sa,c,ni rela1N Slabole In !Imp In an\ltlit,IEt � e�lstti, In general
Compe«lnfa pro/esiotla#J - capa<.>tatea de a ac,llca, a
t,ansfe<a " a combona �le "dep older> ln Sdllil\i fl o
rnedl de muncil diverse, penrru a relllza � cerute aAtunl de bp normatl\l, In care accantul sa puoo pe Ufl'Mnrea
la locul de conocta a prac;edunlof, care wnt ma. ,mportan1a dtlclit
muncii la ..... ,,.._,. caklalN � In standatdul renll.ift. De no,,..,.
>ea, ln CIC951 Up de culturti oroa,mi,o,,aia
oc:o.,pa\M)rlll. Mandardele pt0feslonale. mon,1e etc. wnt rldoca1e.
Comulll(;ar• - transm,!e<ea fl schimbul de lnlorma!ii Dalioenl� de COl"llrol ""8m - 0 cond�ie/Sttua\fe
(mesaJtt) lmre �, procespmcare unemi!Mor- o
m1onna1"I � pm � uru c.na1. cu eiora a'9c:llazj capaatat119 insbtui,ei de a·fi 811"118 ct»ectl\lele
soop1.11 ee a prodi.ice uupra � IIIIUmlle electe. gene,lle. Conform docurTlllfltului .LJnnle dorectoore pn11,nd
Coordornl,. - arrnoniurn cletazilor fl a � s18ndardele de cootrol Intern fn sec10IU publk:·. emlse de
compone,ntelor struct\nle • �. pen1n.1 a se !NTOSAI, o deftaenl' po9\e " Ufl
rNI ori o Ol)OlturVtate de • �
de!ec:1 pereeput, poten\191 HY
cootrolul ln1&m P'Otru
� • lpori probabllllatee. ._. oblec:ttvele generale alfl !mt,1(4iel vor
r9allzar•a oblectivl!lor CIC95.i.o. �
Control�... - .....,...t,lul lom"91oo de 8bnM.
conlrOI � - p,'OC8WI de etribure de dltre un ntanagef,
exercatai. la nlvelul ento!t!i pubice, indulN auditul lnMl'n,
statNl,te de conducer• In � cu ooieal ,•lie -
fl cu regle1T19nltnle legele, In "9derff nigurtri
•* pe o
l*to.d6 lwnitllt.6. • ur'IOfll dontre tarer.lle salfl u""'l IU�et
� oo compewnte19 ti rasponsa,bl•1A�le a!
.clriolstrtri
9"'flte.
londurllot tn mod eco 'OITk, eAclt,nt ti eflalce: CIC951a lndudit,
Eoooomtdt<Jte - monlnlozarea coatuluo resurseklr a1oca1e
d• anrneoea, wuc1urll9 Of911niDlorlce, rnelOOelll ti
procedurlle Sintagma .cooll'ol lnlem/�
tubliriiazt
responnbihtMN tueuror rwelunlor leramlce pen1r11 �
IUb
� a Muror p,oce11b' imeme dNltfurale !*Ml
reaw
obiectovelor generate fl • celoo' spec,b.
Alte defll'l,tl ale contrdulu• inum pentru atnge,'8a rezultatelor esbmala ala U11e, aebvitl!1, cu
- Lege,, or. 672'2002 pnvind aud«ul public inlem, " cal,tj\il oorespun.z61oare a \\CflslOf raiultalll
republicatai, oo moddlcarlle IAlerioaf9: oonffOI iWm -
IOtaWalN "'*-E� - gradut de lndepl,n,re a obiecli11$1or
programa1a
pol�1cilor ,, procedufik:,< elabora!e fl implem9ntete de peoll'U llecar1I don1r9 � fl raportUt dintre efectul
managerTlllf'ltul entatjJii publice pe11tru a asigura: atinQerea pro,ectat
ob1ecl1velor an11tai�i lr>tr-u:l mod econorroc. elicle<1t fl eficaoe; ,ii rezullalul e!ediv Ill actrvitA\i respectrve.
Elld9tllft'- """""1Wlrea rezu�1elor uooi octr\/rli!� In """""
respectarea reguhlof spec,lica domerliului, a politicilot fl docum9n1ek:<' coo1al)d9, precum fl lumizarea In !,mp uti de
decizulor ma,,agemeolulul, protejarea fl �. bun.,..,. ,n!orma�, de lncredere pelltru manageme,,t:
pre�nirea fl depist.area lraudelot fl &f°'*>f: cahtatN
- Comisi8 E,...opeanll 00<1ln:>U � tep,t1u,U, cu resursele ldllate
ans.,n"tllul Ent,tara public6 - autoota!e pu!>tic.l ins(itufie pubhcti,
polt!Jcilor t• procedunlor concepule fl ,mpieme<Jlate de c:itre compaoie/societalll naJIOOIII;\ regle autonooia. socoetate
managemenwl fl persooatul en�1j\t, publce, In vede<ea oomeraala la earn statut sau o umtale adm1nistrauv-te<�oria1a
rum,U>oi uoe< as.,gurOO rezon.>bile pentru: abngerea obiecto•eloi este aqionar maJOfflar cu personahtate 1undocti care
An\11A�, publtce lnlr·un mod ..::onomic, elicienl fl elicace; uNizealAladmnstraatii fondun publtce ""sau pa!nmOOI\J pobbc
raspectaraa reguMor extema fl a pohllOlor fi reguhlot E!>Ca - e1IC8 In seciOt'\11 public acoper� patru man dom911N.
3tabilirea mlului fl a ,alonlor se!Vlciului pubhc, 1><ecum " a
r.lspundenl fl nMlluku de automate ,; responsatlihtate: rnasur,
de pre-.'llfllre a cor,llictelor de ,n\<1(9,;a t' modal,tat, <kl re�olvara
a acet10<a: SUlbtlirea regul,lor (slandarde) de condu,tai •
MONITORUL OFICIALAL RC!MANIEI, PARTEAI, Nr 444/22 VI 2015
aan:,no!e ,, responsablli!Ai,le stal)d,te In temeiul legll In u
runctoonanlor P<Jt•hci: care fl rev,n blUlilnllul unu, soopo.,I realiz.lri pr....:,ga!
stat11hrea reguWor care se post. In M91or de r
rektri la ger,era1, np pos100 pu1ere publlC! de cMre e
adnwl1$1ra\la pobld l
n cuprincla: deno.riN pos1u1u1. centraia. adm,n,stta\'a
a
e dllactivala poblicA locala 'I'
autonU�le admlntstralro'tl t
r lnd1viduala aarcln"9.
e compe1e<119la, responsabllitA! a i
Jl,a, ralilp,la cu alte pos!Url, v
g u t
oerlntela spec,fice p,ty,nd
t
u p,�i.-ea. calilillle. i
pubhce.
l ap,,tu<lin<la fl d8Plillder•la o lnsrlfVf,8 publtca-
a nacHai'e real!Hri Patlamen!UI, Admlnislra,,a
obiect"'91or n
n
1nd,v>dual o Prezillen!iell.
t m,nlsterele. celelehe organe
f
e atatlobte m de apedelilate ale
pentru
l pos!UI e edmlnistrai,ei
� <espectl'II. Gesl,orno,ea put>llce aha ... torltAli
doc<JfMfltelor - proce$U1
,:iux inlormeriorno1 - de ;,d,,..,..tra,ra a publice, lnstitutile publice
g 1ot.t1htatea t,purior de documenlelor """'
r orgarnza�,. penW a seM -·
lnforma�I r,tereseloo acaste,a, Ptl pr&eum fl lns�1u\UI• din
a ttanamiH lntt-un Interval de pam,,wl lntrvgi lo!' dinte de 11\lbordinffkooroonarea
v llmpde-. asamblale
lllil!i, de la incepul, pr,n eceslO<a,
e Int,..-, cl=� logic pe care r,nanµ>te din 1>19ttele
datllle n perw,i dr1 prooow de crNre, re'o'izun. prevtiwte ta en. I ..... (2)
" momeotul coledMl lol' de la orgarozare, SIOCare, Ubliz.are,
aursa de lnlormare ,1 pint, ln partajare, lclentil'k:a<e, din
pnvind
Leg,N "'
�nan!*
500/2002
publice,
l momen1lll fumlziri le un arhnlilf9, fl p4,nA
r&eeptor sub lorma de cu mcxhflctinle fl
r lnlormcltii, prin can111e lad� lo!'
a �� Gwemenfa - completflrtl& uttenoare.
u i ansambkll p,ooenl:,, ti lnteonra1e - cerac1er
l
strucrunlor lmplementate de integru. Mlllim&n\ al
d In
l omulu,. d
e
manao,,,,,e,� 9COP,11
ll'llomliri, dif9<::l,onAri,
deuolilali, dr&p1,\\11
�tiinciozittilii,
fl
e&r&
ser.e,te drept cAIAuzti In
, cond...cant " monttonz6n condu,ta
c
Evalu1tre - runci,e
managenatfl care oonstA In v actMIA\lb' enldi,, publ,oe onestl\a18,
companuea rewllatelof cu
obH!d"'*. dep,,tarea
caUlala a P,•IC'IJSlelor
a
t
ctlrtl
a
cnsce.
prot:,,late.
e t Managemenlui riscu/vl
abaten (poz,IMI t' ,
negawe)" luare.i unor r - metodoicye care
d
m:.,,sun cu caracte< e , vizeazt as,gurarea ur,ul
C g control global al nscullll. ce
f e
O . perrMe """l\ll""N unu, n,vel
r
f l a acceptabol al expu)el'i la rise
l l a per,lru-talea put,lic;I.
. n C
l o U
l b
C l
l
l e
C
! ' O
j c
e l $
V l r l
v u
s l e 0
a > l
c o m
u r
a r
$ s ,
p ,
r
I a
O l m
e f e e
v a . ,
e F'ur,cv. - to1a!,tatea lmiJC11ror - e,q>rea1e Managementul ,iscu1u,
n postunlor care .., numencl ce copnnde o gamA 1ariµ
b ....-.ctllrist,c:i � din de act,v,Ui�
v asemlin!lOllre din punctul de punct nguros der.n,te fl
Fi� PQ$Wlv, - cl<xu'nenl veoe<e al aan:irwor. de vttdere canMaW un organizate. ple,:.l,nd de la
care de�ta locul fl obiecli•eb. feoou,e,, uu un p,oon cond� ,:la
econoullc, social finardar e!
conlrb.Jtia, compoten\lllol'. C MIU I deft"""9 lt\lOlutlll e�ls1en1A ti obiect>vele
posl!Jllll In a�ngerea r�tfl In funq,e de cond1\ule lundamentale ale enfJIA\i
obiadrvelor n:IMduakt fl plor " concrete de loc ti timp fl publlce,
orpuzat,onala, proc,edo.rior. iegitUfll ,eopo� cu elle precum � enahza
caracterlsbc at�t �1. Fune/le p,,bld - lenomene. lndlcatori .. lac1onlor de nsc lntr,o
cit fl e<11d\i. fl care ;,,-.amblut lllnblJlilor fl pot·� In mArwne concel)!le 00
prec:,zeaz.l re5POfl$8bli� ebloluUi, medie l
s u
a n
c respediv Aceste obi&dive se managelilol' fl
1ealizeaza prin lntennediul
\ medul Tncon1urAtor, sau;w.ib, ca urmare a permrt
l a.,mpeten� profesoonale a
contnbuind la c,earna au� �
(
)
imag,nn ,ntema fl e><1eme a �le" a autonU\H �
llr8111{1k:& ale
< enW\fl publ,ce. lonn;,ie de care dospune ?
Monlforiz,m, - pn)CeSU orgenliei,ei
\ llf"S03na � - anumblul
8 continuu de colectaro a obltcllvtlor. ,i.an:,nok,r,
r •nforma\!<k>r � competeni&lol' ti
e relevanut despre reaponubikU\lk)f
p desemnale pe un lfl1eNal
mod� de desl;! de �� unu, memtn, .a,
O fll'ar& a
e Of9&'IWl!i&i, repre.ze<1tlnd In
l
actiV1Ui\ii. aeela�, timp &lemen!UI
) p p
l Moruronz,.,.,,.
o r
l p,Kfo,man/lllor-
suprav11gr.area, unnAr1rea de
s i
m l m
A ctitre conducerea ent,tAIO
l a
P<Jbhce p11n intermed,ul
" l r
unor
' i
lndocatorl rel&van!I, a
pefforman\ek>r acbvitit,k>r a
e ' l
l anate In 9
k w S
: o p
s
l
d e t
e r
n < c
t . W u
a A Obi;l,ctiv& generel<I - d
. �nte exprimate sub form.I u
Mos,une - SCO!)l.ll
" de elect,
' r
ll.>ndamental .a, unei organiza!i. fi>:ate pe ten,-, medlu sau
p,ec:iffaz.i ldentota(ea enMa\o " lung. ta ,....elul global al i
publ>ce ., leglirrol.atea ent,u�, i
exislen\el ule In '
· putilice f"'$aU Bl funqiun,lo<
�II - once a<:e$1e<a, enuntate In aciul O
abatere de la legali!ate, normaw da o,ganizare fl f
r99ulantate " fu.ncl,onare al enlfU�I sau
stabd�e de conduc:ere In l
conlormitale In f'll!)Ol1 cu
chpozti11le na\lOOllla "1sau pl&nul stra1eg,C fl j
auropene, precum fl cu clocurnentele de polme, l
pubhce. H
prevederila contractelol' orl
ala alror angaJamente leg.ale Cltwc:trWI sp,,c,lice -
l
lnr;t,ei.te In l>llu acestor obMK:IIV11 rewltate pnn
i
d1$p0Zi!ii, ce rezulti dintr,o derivare din
obiec.1,v,ile oer-N ti z
IICIIUne 11,1111 ,neq,une s
care constr!ule, de regul;I, a
t>eneficiarulul on •
autoriti\ii cu eo<npete<1!e In �nte l
ge,tionarea londurllor wtl8mledlare ala unor o
europene, care II Kllvd!• care trebula atjnse r
prejudicial uu care poale pentru ca obiactivul g&ne(III i
o:,respuu;l1or d fl& !
o
pre)ua.eia bugetul Un.um,
Europen&lbugetele
odeplwtrt. Aceslea soot o
exprimaltl dffcnptN IUb
d0n•1orllof P<Jt>llel lom'6 de reiullate ti se i
ln1e,ne11ona11 ,u$llu fonounle Procedunl - lotaMatea
publlte na11onale aferante
acastora pr,ntr,o 1umt
,tabde5C la nivelul fitcAni
compart,mem
entitflpl publ,;e,
dr1 stabilr!e"
caoru1 PSl!<k>r ce trebUfll
urma11. a


"" " -
C l< li&ctMI -
� -
anumblul p,oceseloo de
muncfl p,,n care se
11ielCldeiOI

•ederea
de luau
a reguUor de apt.cal In

1\abilnc prinapal&le
execut8
etecielo poz�1ve po care
obiec!i,,,. ale organize�•• ri
" ale actMt3l
conduce,ea oot1la!1i
publice lncearci U la
'°''"'°'*'telor tlM, i.
realizeze
evenimentelelel&etele
sau returMle fl mijlQ&cele lltn
negaw& pe car11 conduC:M&a �
1na,arcil s.a le evite neonare re•l1dr, sau
� � PDM,cl- pol,IIClle clec:\lfV sarc,oii.
- e>.pnmin cant,tauve f>lfX»d;,rfjopera{lonll/lJ
din oblec:tl,,,.la ti 11ra1egia - procedur;l caro
"'" caitat,.e
ate soopului pentru care a enuu1• descne o
lost creal ,1 runc1,oneaza orienteall IICWllllte """ ,.... pnx;es care
pos\ul declz:ile se desfa108'A la M'etul Ufllia
sau
n.,..; mullor
comp¥tJmente
drnlf.o enu1a1e
publicil
� de srstem -
proceduri'.I care descoe o
aetMlale
sau un proces care se
desfa'l'J'lr.! la mvelul
tuturor
oomparbmentelorls
tructurilor d1ntr--0
entllate put>loca.
�s - o �siune
de activ,U\1 lo9,c
structurate,
organizate In scopul
atingeni ur.or obt&ct,ve
definote, care
ubUea
za
rMUm&,
lldaug,l
ndu·le
valoare
Re--ato -
obliga�a de a !ndeplITT1
sarcITTa atnbuit.a
a ,:;ire, nelndephn,re atrag&
wnqn,nea corespun,:atoare
tipul11<
d
e

r
A
s
p
u
n
d
e
r
e

i
u
r
l
d
l
c
A
" MONITORUL QFICIAL AL RQMANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
RBsponsab<ktate man� - de�te un raport obiecll•aloo 'I' pnontlit,lor organiza\lOl'lale (pa baza prev,z"'""°'
p'dc pnv,nd mediul axtem 'fl capac,tli\lle orgaru;:aj,e,) 'fl <iesemnaraa
de obhgalle a !nd<)pln'llli san::inilor de C:,tre managerol en�!i planurior opera\>Ql'lale pm lf'1\em'led,ul carora ac,;ste ot>iect,ve
put.Ioctl sau al unel stn.lCt\ln organiuuonce a 8Ce$tela, care p,:,1 fi 111.nse.
PfflSUpune s4 exo,rc,te man;,g&mernul In llfflllele uno, Stf81� d9 tisc - at>ordarea gene,alJ pa care o are
determ,Mn 1ntem<1 fl ruc1e,ne In scoplJI <&allliri ericac,,, organiz.at.a In pnv,n\a ns.cunlOt. Aceasta 1,at,u,e !IA roe
af,ci9nte fl In confonn,tahl cu � legale a doci..nenta\A � u'°' IOCCeSH:•IA In organlza\oe In cadrul
oblectrvelo< stralegiei de nsc se defioe�ta IOleran\8 la rt.c
stablhte, &a comuruce " U rhpu� pentru nelndephrwea Supe,vizll<8 - o aclMlata care tn1nsrera eu�Unta abihtli!,
obllga\llk)r mariagenale In oonformdate oo r!s,punderea JUfl(ld. fl amudlf'11 de la o pefSOllnA cu mal multi e,perlenµI lntr-o
R4spunderea man;,genar.! denvA din responsat,,hUUea 8111.W'niUi p,ofuie citre una cu mal P1J!1nA experien!,I In proles.a
managerulut pentl\J toate cele oncl compoo,e,u ale controMul resp8CWI. Aonstli relape es11 avaluatrvA se lntrnde In trmp �
lnte,n1man!IQ9"9I In sectorvl publlc: mediul de oonltOI;
are, In pnncipal, soopul da a 1mbunAtA� funciia proleaiona� a
perl0tman1e fl ma�IUI nsculul, ac!MIA� de oonlrol, persoanei &upl<Vizata.
lnlormarea fl comunk:area: evalwre fi audn. Toletanje le rise - eantitetea de nsc pe care organiza\iB esta
RH(lfff - totalita!N ele<nenlelor de 1\811.1r611zk:i, pr&gaW IUI o toler&z& sau la care esta d1spulUI st &a &xpunl la
Uffl8ollt.
lnf0<ma1iooa1A ti l,narioart, n&Cffllre ce input penll\l
un """"'*�
dat.
C8
VIIIOri NOi - valor, u lac pane <Im CUl1ura tntrtli\l( pul>hce
straieghle u lie 09't'•!J0<181e
RJ� - o p,obleml (1'1Uil\J9, ...,.,...,..,� ele.) m nu a fl
comtituie un c:od flffCril, pe Daza carula sun! evaluate
ap6tul �tale Sftparat de &Cflta, llllhtat&a pubhdi
trebu,e
lricdi da< care poe1e apArea ifl IIWIO<. cat In care obi,r,e<N
rezuttatelot prealabll !wl!a este 8menin\81t seu pote0\8ti. In 18 ab! oo cod de oonduita olicial, scm ca,a aste uo mi;oc de
prlma slMII,., rilcvl repreu,LII o arnenifl\llre. i.r In'*".,._ WITUlicare und-OrmA a valorb ebOI tuturor salanajllor Codui
cloua. riscvl repre:,nU o oportunotale R4cul �ti tt!ic slabilql<I care wnt obiogapile rezuttale din lege cirora
lricen�uchnea In ot,\lnetea nuuftatelot ,:kwQ fi ...,...,, prMI c. trllbuie sa Ii se S<ll)Ull:i salariajll. In plus pesto cele ,ezultatfl ca

--
o coml)lr,a\19 lnlftl probab,Mate fl ""l)IICt
�fim a........., a rap<.>r1unlor de muooi declara\"" de IIVe<e,
Sarcma-ce;i
ma,,..... UAlaledemo.nct
reprezlnt4 11<:l><,lnea ce trebule � pen1n1
<ledara!ie, pontru prevernrea
nNllluiN
cazuri In ca,11
deponorea
mnft<ctulu, de mterese E-'lstA '>'
llgea prevede incompatibrhtllp pentru owparu
uru
ob>ec�v pnmar realilarea une, Ml'cini fir.I
l>SOCU.ll ;;oont111a,
Yllu!e - � modlA In care o Of'llilntUll'O se vooe
atnb,area de competeuje adecYate nu "'5le po911:)i1,; 9lmlwea
sail
de saror11 pr11$1.lpOne tile-., de responubild� se uanspune In vutor
Stf8reg,,1 - ansamblul obiecil•eb maiore
ale�
pe termer, long,�� da reakz>n. lmp,eun;I
cu resur"le alocata, In vederea ob\lflenl ""ania,.,11..i compell(lv
polrNI\ m,s,un,, organlzai,e, Sirareg.a p,esupu,19 stabd1rea

tlNfMM: Z

PROC:IEDUIU, OPIER ... Tl0N ... L4

En1>1a1ea publici .
Oepattamenlul (�) ..
�.

COO PO •
Ecfi!ia .
Re,,.,zla ......•..

Ermtatea publica .. ...... Proce.:hn operaponatt .......... Ed,\ia .......... Nr. de ax .. . ..


Departamentul (Direcloa) Cod· PO . .
Revwa .. Nroee, .. ..
,.,... .. d,n .

hemplar nr
_
M()NITQRut_ OflCIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

_"
..-rlflca...,, � ap,ob¥

-
Lista rHponsab lHlot cu •labor,.,..a, ea IJ<l,V.1 uu, dupi caz, a reYlzlel In ca<lrul

•d•l'-1
. . . ,_
-·- ,
proc!Jdurii oi,.ra\lonai.
E-IWM'ld•- s.m..i, ...

' ' ' '


" "' '
Elaborat


' '' '""' "
Entitatea potll� .... .. Proced!n ope,a!kJnal6 ... .... E� .. ...... Nrdeex . . . ..
D&j)artamentul (�) ......... Cod. P.O ...........
'=• .• .•.• Nrdee• .. .....
Pagioa ......... din ......
hemplar nr, ........

z
E-- -.. . -� . . .
'
""'liol
c.,,..,... _

''
- -- ''
0..00. .. .,...._

p,o.-.
.....i--


, , . ,_,
t.

,_ ,
E d

z a.
i\181

"'"""
-
,_ ,
E d l\t<I a fl� ' '
2.n.

Entltatea pobllcA ••••• , ,


••••••••• Dej)anament� (Dlfectili) ....
Pfoc«lurll �
_
Cod. PO. ...... ,.,. . . ... Nr 11e ••.•• . ..
RilVlzlll .•....... Nr. dfl u ....•......
Pagina ..•... , din ..
E•llffll)lar IV, •• .. ..

,_
-- -· -· -- -·
3. Liiia cuprlnzlnd i,.r11011Mi. la care H dlfwHd edlfla sau, dupi cu, revlzla din cadrul adl\lal pro«durll
oii-r111onala

eo-•·••
aplw.are
' ' ' • • • '
a'
''
plic.lJ,,,e

.........
.. amivam
.. .. . .
... alte scopun

'"
"
Ent,tatea put,hdi Procedtr.1 operai,c,nai:, . ...
M()NITORUL QflCIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

, Nr de ex
. ..
De!)artamenlUI (Dire<:111'1) . .. Cod: PO ..........

'" .. . ..Nrdee, .. ..

""
" .'
E�empl11< or.......

4 Scopul proceduril OfMrl\lOf'llle


4, 1 S�tto modul de l'Nllzartl I llciMljpi. c:ompanmenteJe " � mpllcilte
4 2 Di ulgurirl cu privlre la exisleoja documentei,ei ldecvete derulMi 1oeUviUi!i
4 3 Aslgl.wi contnuttatea aetf'llltlli, indu9N In condllN de floCluai,e 1 �lul
4 4 Sl)(IJlnl aud1tul � ltlte � llbilUlfl In Kliurlide auditare "'$8u control le, pe manager. In kJerea
<iec,ziei

Entitatea put,1,ca ..... Procedura operai,onalt ....... Ed!ii,I .......... Nr de ex . ..


Dej)artamentul (Dtreq,a) .... .... Cod: P.O ...........
','." .Nrdee•
.•.. •. . doi •. ..

,."..'
Exllmf)lar nr

5. Domenlul de 1plleare • proc..turli �ionale


5.1. Preazarea (6efirwee) ldMltli 18 care se retera proc:,e,j.n ope,a\100 .ala
5 2 Delirrutllrea elpliciul 1 � p,ooe,dt.rata In cact\11 ponotoll.1h,j de adMtA� Mfa""rate de ent>tatea pul)licj
5 3 U.ta<ea principalelor � de care depinde fl/sa<l care "9pir,d de ac:IM!a!ea prooedurata
5.4. Listar,11i, compart,men!elor lumizoare de date � berleliciafe de rezultate ale a,ct,v,tA�, procedurate. lis!aH1a
oompa,i,mentelor rnphc:8ts In proc:ewl adMlbp,

Ent,tatea public& •. .... Pnx:ab1I �II ..... ,. Edi\la ........... Nr. de e, ........ ,
Del)artamenrul (Dnclia) . Cod·PO .. Revizla .•...... Nr. de ex .. ...
,.,- ••• ..
Exemplar nr..........

6. Document• de .. t.rtn\j jre,gt.Mnlirl) epllcablle Ktl..-ilj\11 procedunite


6.1 Regiement.lri Sii�

6.3. Legisla!ie MCUndart

6.4 A11e oocumente. inclusiv ,eg1e,,oeo,ttri-.nteme ale� pulJlice

Ent,tatea putllk.l .. . .. Pnx:odura opera!Jonaltl .. .... Ell<\13 ......... Nr de ex ......


Dei:,aoiameotul (Dlreq,a) Cod· PO
,
RelltZia ...... Nrclee•
d>n. ..
..

_
Exemplar or . . .. .
M()NITQRut_ QflCIAL AL RClMANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

7 Dfllini\11 ,1 abra1rlerl ale tumenllor utilizall in p,ocedu"' opo,raµ<>nalA


"
.•.
7 1 Def,""" ale tenne<nk>r
,_ 0-.,....-.--can.1 """care-...-...
' •
Procedu<a Ol)e(at!01'181i Prezentare1 f«makzali. In SCOS, a IU1uro< P8l'lo< ee 1,ebule urmatl
metodelor de luau stabol,te fi a f"'llul,lo< de aplicat in v,,derea realiZ:m1
�i,,. cu pnw11 la a�ul procesua1
2 Ed'lie a uno,, prOl*k>ri ope,ai,,,,'81e FQffl\11 iniliala NU Ktual<Zali. du� ca,:, a un,e, prooedun ope,ationale.
aprobaUi fl diluz.alJ,
a ROlrWll Tn QK!rul ,...,.,1 edilii � 09 �. adclugare. 9Ujlffllilfll WJ �to,le asemen,ea, du�
uz. a unele WJ a ma, mullor COO•<JI00.., 119 ale .->ei ed•I• a procedurli
opera\>Oflllle,
�nl ee,1 "' loll aprot>ate fl drfuzate
.. .. .. . .. .. .........
.. . .. .. ..........
"

•"
'. ,o - - - -- ,
-

,.
'· - '

'a ' v
s
.......
v.i.w.ca.e
....
e.
"'
" .. ..
Ent,tetee poblic,I, •. .. Pnx:eount operajM)naUI .•••••.• Ed"'8 ... .•• Nr. de ex. . ..

,.,..
0<,par1amentul (Dnclili) .......... Cod. P.O........ _.
RIMZ'II ...... Nr.deu . ....
..... . . d ..........

.
E>:emi,lar nr, ...... ,

8. DucrM, .. procedurll 0per-1ion.1e


8 1, Ge,,e,elrti�
8 2. Dacumeote ulllizate
8 2 1 Lista fl � doa.w'*1telor �•
8 2 2 Conjinutul fl rolul dOCumerllelor ul!Wile
8 2 3. Cll'CUilul doo.man!elor
8.3. Rewrse neee,sare
83,1 Resursamaterilli!
8.3 2 ResorM -
8.3.3 Resurse llrlanc:iare
8 4 Mod\lt de kitru
8 4 1 Pte<1tfic.area operai;.,nolor ,il 8C1J,Jni1or ac!Mli!i
a 4 2 Derularea operaJIUnilor "' ac!RJnilor adM!tllii
a 4 3 valonf,carea rezullatelor actMUi!i

Ent,tatea potllk.l .. . .. Pnx:odura opera!Jonala .. .... Edi\13 ......... Nr de ex ......


Dei:,ar1amemul (Dlreq,a) Cod· PO
..
,..,.
R lltZia ...... Nrclee•
d>n. ..
.
Exemplar nr . ....
M()NITQRut_ QflCIAL AL RClMANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

(-�-

9 RHponsabihtAJI JI rispun<i.rl in dt<ularn actlviti!li

·-• ·
• Co_ ........
' • • " " •
' ' ' • • •
'. •
a • ' v

' ....
3
'
••
'• "'·
.. . '.. '..... . ..
6
'"· ...
' ' .... ..
Ent,tatea p,.,bld ........ Pnx;edun, ope,111")n816 ••.• ·-· Ed,\ja .. ....... Nrdee• ... ...
Oej)enamentvl (Oireellel ... .... Cod: P.O .•. .. .. Re"IZ<a ...... Nroee, ..
. Pitgina •........•. d,n ........
Exemplar rv. ..

- - -·--· - -- --
10. Anoe, Tn.-glstriir\, arhldrl

-• -
t

' '
n
a • •
=
• ' •

�-
a

'
Enutatea p,.,� •.. .. . � ............. Edip .......... Nr. oe ,x ......

.
D91)arlamen!lll {Dlrectia) ... ... Cod: P.O..........
Pagina •••••••
. , ......
Rev!Z<8 ....... Nr.oe u . .. ......
.
E•llffllllar nr. ..... ....

" '-�-....... ·-
-- -. .... . ....
11. Cupl'lnt

--
"-"
Lista f8apoos.aboliiof w elabofarN, ree "aprobafea ed'I* s.au. d� caz. , rew:iel Tn cadn,t
t. �
a S�ualia edi)lilor ti ,i revmilor In cadrul � proceduri, Opera!iooale
0
3

Lista cup,inzAnd per90allelt la C8AI H d,fuzeezj edo\19 s.au, du� cat. f'fMZlll din c:adrul ed,li9i proc&(IUOI

• &op.ii prooecuii operat,onaie

'
Domeroul de aphcare e pn:,ced,.n opere\JOf'i'le
e Documentele de <efervi\t, {reglemenUi11) aph ai'.ile activita!ii procedurate
'6. Def,rut• "' abr� ale termenilor Ullliui, In pn:,ce<li.ra operai,onalll
Descoerea � operai,or,ale
s Responsabii,tap"' ,� In d9rular"" �
,0 Ane,,. lnregislrtri, amivarl
u. c......
M()NITQRut_ OflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
Pr1telz.irl cu prh'I,. la m...s.lul de proc.duri OJ>9ra\lonal.i
A. Precidn genera le - responsabol" "" stat>ilesc pentru f,ecare opera�une
a.1) Prezenta p,rocedur.l operaJ,Onala esle ..., model. {elaborare . ....,,,i;ca,e. aprobare). pnn act de <!ecozoe .ntema 8
Mooelul prezentat co,,tl)leteaz.i segrnentut inltru.,.e.,teloi de corduciltOtUUI entotA!Ji pubhce.
lucru rererucere la activMi,le er.111A\*W' publce In domenu - cand """ sau ma mutt8 Ol)enl\iuni se reat,zecl,
dezvoUAnl s,stemelor de management linandar fl conltOI, coolorm dsazNII, de cttre un orull sau o com1$ie tn l1sli se
proce<.loole ope,a!ion.ale ftn:l cunoscute In pr,,,cllCA " sub alte cuprtnd !OIJ motn'twi grupuM uu al comlsk!I.
dvnum,n, l)f009d(.,'1 de p!'O()ft, � lormallzate elc b 2.2) Cu pnvore la So!ua\,a ed11ido, f' a re .... zido, In cadrul
a 2) EntitJ\ile pubiM;e, In lunctie de mirimea eolllclli, de edi\ilor � c,pe<ap:inaie (componenta 2),
f,H)htiC,11 adopta\a CU � la � p,Ql>riu de - ee cupnnd, In oro,ne Cl'O<>Ologica toate ed,11118 ,1.
�t tnpec!,v. revwile In cadrul ect,i,,lor:
�nenc,ar ti control, de g,adul de dolare. de lipunle de ao::IMt6li - cand M ... eaz.l O flOUt edl1ie I proeedvnl O!)enl!
ti comple.,tatea acestora etc .. pol uliliza modeU de oonale col08nsle nr 2 ti 3 p,Mnd components revlzu,ta.
prooedur.i precum " mooalftalea revive, nu se cornpleteaza:
operat>0r1a1a In IOM\11 p,ezentata. In lorme completate fi - QQ1oan11 nr. 3 (Modelotatea revll:oel) pri��te a<:\>Unile de
lmbuna1a1.te cu roor c:omponen1e uu po1 elaborll p,ocedur1 de modll',()lire, adiuglf'9, suprlmare MU llllele asemsnea, dupj
proces, dupj modelul eltor ghldvri lntMnite In p<actlCII caz, ieferltoare la """ uu mai multe componente ale procedorll
domenlulu,. cu precazerea ct. Nld<ferent de lonna edopta!A, operap:.nllle:
trebuoe 1vute In vedef'9 prevedenle �lui de control - la f- diltel de la care M apld pr&saclenle noo ed�,
,nt&rnln'l3Mgenll nr 9 .Proo»durl", pNlanlet In_ ... nr. 1 uu reVLd (c:oloanil !Y. 4) Mare In .-eo:lere a,igurersa �ul
Ill
�'a".3) Pentru o bunt 1191!XWl&le • elabotlrll. aproW!li

" "·
fi ti stUO>erea acesteia de cttre
apidri p,ocedurior aper..,.... ccnductlO<i � ecn ar pentru
b 2 3) Cu p,Mfll ia L.llla cupnnzand pefllOl.lnvle la c.ire ee
l>'.tike
trebu,e s.1 a"9,)re c!erul¥eaMUtor �pnw,d lllabooYN
"'uu cSezvotta,.. s,stemalo< de managemer,t Mllno.< ti d1slincli pentru roeca,e comporoenli • prooedurii opere\")nale.
control lntem'managenat, "'5pl,se la llf'L 2. 3 � 4 din on:lon. b 2) Prec,,:.V, 9.peQliee c:omponenlelor
a 4) Procedunle Uebuie elaborate. llprOb&te ti aplicBte In b 2. 1 ) Cu prMr8 la l!Sta respona.ab,l.lor cu elaborarea.
voolicarna � aprobarea ""1!.e. sau, � caz. a AMZllli In
cond>\11le cunoa;terii ti respectari regul,lor de management cadru ed•tiei procedurii operatlOl'lille (co,nponenta 1 �
oonstrturte In eele 16 staodarde de control ootem'manageoal,
prev.!.zute In aoe.<a nr. 1 la ORiin.
lndiferent de actrvitatea la C8<ll se refen\, o proceduri
operat,on&IA poartA amprenta llecAn.o standard de conlrOI de la
n,velul onc-'llJI& ,;S,ntre CM 5 ele<nefflo.d>eoe llle tonlroklll.l
managenal respe<;:11\1 mediul de control, PMformanla ti
managemmtul m,cului. onfonnarN ti COITUlicarea. �
<le control. aud�area ii' evaluarN.
a.5) Condo�,18 esen\1318 ale proc<ldiri>r opera\lOftalli
s1al:>tleac, pnntre allele, ct acestee trebuie Ml foe 1a1H fi
lormahzete pe supor1 hAr1le fl!-. eleclronic. � fi
spec:,11ce
pentru ,_. ae\lv111u, • .aualizete In mod pennan9111 fi lldllH
la CUr>Of1in\8 s•ect.Hani,k)r fl a celor\alll f.aorl �.
a 6) ln �sura In � clolarN lehniei ti pr9gi1Uf9ll
per.onaMul perrrHI. QPerat,l.lnile de �. •viza<•.
eprOW<e. doluure. uUllzwe elC. a� °'*'"°'.al
POI derula .i prin ubllzaraa $illlealllol inlorrnMice.
l
toll

B Preclt.lrl prl�lnd component1le modelulul de


procedurl OJ>9r1\lon1lt
b. 1) Prew6rl comune componeo\elDr
b.1.1) 01tele de ldenlillc¥e din � de captt M tree
pe
necere pag,nt cu moddictnle cervte de rubntl, ""*> unde -
=b".'1.2) Denumirea Pfl)C*luri � fi oodoJ

-'eie
S& Stabllesc In CIMlru fecareo -� p,.ti<:e fl nwie sl rellede
actrntatea pn:,ce(l,..w';lt:I ii' IDCul � In SOSllmul de
ooddicao1
ut,hzat.
b 1 3) Ed'\nle se r.umitrotead cu alr9 romane. lar re..zlile
d01 cadrul aces�. cu cme •rat>e.
b 1 4) Once mod,li,;are de reglemenlare, �
sau
<le arta natura, cu eled asupra adrvilaMll prooodura!e. delemw\li
"'"'zia sau oopa caz. etaborarea unei noi edi!ii pentru
procedura "l"'fajlonal� respectrva.
b.1.5) ln mlosura In care este poaib,j, se asigurll paginii
dofl.lzsazl eck!'a t.aU, dupli ca.z, revlzle din cadrul ed•1ie1
-
proceduriOpera!IOnale (compooenta 3).
nr 1 (� d�Utilrn) are In vedere lap1u1 ct
orioare oornpa,;,rr,e. ,Vpe<SO!ln6 • cAruUcAret activltete .nu ,ub

alte
apld,rii, inlorm.!ri, ev.den\et, &mrvffl sau este in "'*"'""
5CIOllUi In leg;!tura cu procedura respectiva lrebuoe 511 lilM la
dlspozr\lll acest ,nstrumem ndusrv cu oca,,a actualtZAno pm
"°' edi\ii4)...,... re'AZii.
b.2 Cu prMre la Scopul proceduri, operal'OOale
(oompoo11ota 4 �
- ento1a1ea publica, spre deo5eblre de soopurile
COflSlderate g&neralil ti prezentate C8 exemple In modelul
proeedum operai,onale la 11<*1$!.I oompooentt, k!enblic;I fl
lnscne soop.,nle spec,flce In C8lul fie<:Arel procedun
opera!)Onele elaborate, flnl<ld cont cSe rolul, locut impo,tanta.
p,ecum ti de
alte ...,_ �e pm/ond actlvitatea proeedurat;\; de exemplu.
In
cawl unel adMta\O ,:Se aPfl)"'zk>nare, unul dontre aoopunle
spac,lice ale prooedurii oparai,onete este ti eoet• el delcrierii,
i(ha obf.(;;irli fi 8lig,urtrii neQff>INlul de produM " Mrvleil
b.2 5) Cu privlre la Domsn>UI de apllcare a procedun<
Ol*8'1oollle (ooo,�oenta 51.
- -HII Q)mpOn9nU M blllfflli pa colaiborare;i
dintrs compartomentele entit•lli pubkol, astlel lndl la fixarea
fl deflnne IIClM!.lli (pct 5.1), la de!orrou,rea eeeslela c1e
el1e actMtaji (pct. 5 2" 5.3)...., la prec,zarea
compartmente+or cu
11trbJ1,i 11,gate de actMtatea respectivi (pct. 5.4) sa fts ellrronalA
orice �IM' de >Wprapu� de acti.,.ta\1, de ectiv,!A\>
necupmM In procesul de ar.aliui ti el8bora<e a proceduolof
de suprap.,nef'9 de atr\l>ull• lntre compart,mente. de a'.rtbu�1
pen1ru care nu ..., loal. fixate reaponsaDifrtal, etc :
- de exemplu, In cezul unsi procedun operationale prMnd
mportaree nu!Mlnllui de perwon,,I � • senotunlor Mlanale ""
,eoome,,cll;
- pmzentarea IIC!Mta�, de raportare a da!elor pnvind
�rul c1e persooa1 "-,,1unle salanale ale acest,..,a (pct 5 1 �
- dehmrtarea aceste,a ln speaal de alle ecllv,tati de
raportan,, cum ar fl CM fir1aoc,are, cele privll'l<l ltehoz,1.,1e elC.
(pd 5 2)
nominalizarN actMtil�lo, privtnd 0<ganiza,aa
concurwnlo<, examenelor <le a,,..aJare sau de lntocmore a
ponCajelor ori a statelor de s.alarii etc , ca actMl.1� lurniroare de
W'llorma!i eeee actMtatea de raportare a numaru1u, de pef$Of181
ti a """iturilor salWle, sau norninahzarea aciiv.ta\" de
elaborare a rapoartelor de slnletii pe ansamblul ent,ta\11
MONITORUL OFICIAL AL RQMANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
r•.mcte ,, wbpuncte, e"""'8rale la acaasta c:ornpor>e"U. In
public,, care se OOZeatii pe inlc,rma\ile pnmrte de la oc:tMtatea prezentut model <le prooo<1u<a opera\l(>nal;I, rea:,mand;\ una don
procedurat.1 (pct 5.3� ""'"""""'la:
mul111udrnaa de posibol,ta� l!e da5<:rie<ft a """5\ei
norrunahzarea. ca fumizoare de dale. a - la .Genera1,1av {pct. 8.1) sa cuprind llleman1e de
compa.,,mentulu�persoar,e,I cu alflbul,l/sa,<I: de organlzare a anumblu priv,nd caraccanstole adM1A\ii
COflCOrSUnlot/exa,,,,,,.....,, de ""O"l"ffl, a dM'flqilor/MlfViciilor la
n;velul c;!rora se tntoanesc pontaj,tle, a
compartunentulWpersoane, care elaboreaz• stalele de Pieri
etc. sau a compartirnentuklr de sln1ezi, ca beoeflciar de
lnfo<majM Se nomooali.:effi ca lliod irnpkate In p,ocesi.11
act>-,tt�, per�I cu ........... tJW:1en1.,;
pers.onalului ti a stabol .. ,i dreptuolo< salllriale M
Kesluill
(pct. 5 ')
b.2 6) Cu priwe le Oocumen.ie de relerr,\A (,egleure,,tM)
apjrc11bde BC!Mlb!ii �le (c,ompor,eru 6�
- -uta comJ)Of1$11l6 �18. In t.peciel, w�
documen1elor cu <ol de re,glemetllare fa\A de ac1Ml8tea
proceduratA:
- ute nece,u, sa fie cunoscu1e ti respectate io.te
reglement&nle care �rnerua fiecare ktrvitale:
- gruparea pe cele, categofi are rel de SISternabzarl
a reglernenlk>lor. unde reglerrleo1tril � 1'I
legMln cu domerwl respectiv ,,.,,,. cele i. care �
Pi'"-:
"Iii
nle
legislajra pnmara se re!ert le lli,g, Dlllonan1'I 11111 �
legrsla�a secundanl are In ...edere � ale Gu¥wouu
IIIJU acte ale orgi,nismelor cu atflbuli de ,eg1er,rer,tao'e ti care
sur>1
emise in aplocafea � ...,_ a ordonani,,lor Gr.rvemulr.o;
.ite
documente, lllcil1$1V regleme, ,ljri lllleme Ille �
publir;,9
(legislatie terJiar�). se referl la inslnK:\IUl'li, preciz;lri, decizli.
ordine sau ottele aMmenea ti 9U efect as.upta aclMUlli
procedurate.
b 2 7) Cu pnwe la Defiol!ll f' �• 1a,,reo...,,
Ulaza\l
in procedura operajiooal:I (cornponenta 7)
- se va urm�ri defioirea acek:if 1emieni awe.
re,:,rezintA
element de ooutate: wnt ma, PlltiO cu�: prez,ntA
l8l'IIUri
do!ente prin nee,cpk:i!arw lor, pot conduce 19 confua lie .
- se � �. ac'*' unde "5M C8llll. a
aau1ui
relesant care deooe�a termenul 11'1 cauzl.
- H va IIVH In .edefe abfevleru te.11,e,lilol (cuvinle.
ej(j)lesij � de Jlll,wpiele.) Ulllzcllicu
ma,.,.,..�
In te�tul procadunl operai,onate ..,_ ca,.. In \lffl\ll --.i.i
aq,unl, pe,mn o t� ti ut,liz.., mal ...,.._ •
�:
- M re,x,mar,d.A ea otdiMa In ca,. 11o1 1n1cr1u 11111 6eflno\ill
l&rmer>tlof In l8belul de la pct. 7. I, ell ti abrrrierile 18111 ... IQ Ill
tabelul de la pct. T.2 sa fte aceee deli de prrne � 1'I
19,nur
procedunl ope<a\lOflale • lermenul\ll de&,,! MIU abreYlal, dupjl
=,- In taDeleole de la pct. 7.1 ti 7.2 dn rnodelul de
pnx:edlri
opera1rooa1a au fost de!lnili fl, '"l)eClflr. abfevie�. pen1n1
e�emptrt;care, terment .rt*arll In model
b.2 6) Cu ptM,. la Clflcnerell pro,;«luri �
(comf)<>r>8rlta 8):
- IICHSI� o�•••.-.
f:WOC8durli opera\K)r1ale
,apcezinl!, In lap(. 8Hfllll
ln acelati limp esta fl -..
prooedur6 ••rtA
componenta cara nu ene generakubHi pnn model
dac:lt In tem....i foarte largo
de
Componenta este
dependent.a. ln mod ilirect. de
cond1\1ile conc,ate ln care se desf� activitatea ,espectiva
Jn cadrul entit�p, pul>lOCII, de modul de organiure, de gradul de
subordQnare, de g<adut de dotare cu rlt$00'MI rnmenalie,
f1nar>aare 11 umaoe de calnaiea � pregabrea profeslonala a
salafiajilof 'Ii, nu in ulumut r�nd. de gradul de dezvoltare a
s.stemelof oa managerner,1 l\narrr::i:ar ti con1<ol. Cele ci1eva
MONITORUL OFICIAL AL RQMANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

Se va e...ta repetarea acelofa deJa abordata In cadrul


celorlall.e oomponente ale procedurn opera\K1nale, cum ar fi cele
legate de scopul procedurn operatoonale (prezenta1e le
romponenta 4). oele prMnd domeniut do aphca,a a procedin
ope<a\K)r1ale (prezentate la componenta 5) seu cere pr1v,nd
documentolo de remrinta aptocaMa activita\" procedura1e
(prezentate la componenta 6) De exempju, In cazul une,
pror:;eduri operationale privond act,vitatea da apro-,zionara la
.Gene<al!Uof se poate man\lOlla ell a�asta urmare�le
�a clllrt a pro<!usulu�urv>e<ulul da achl:v!
ronat,
vaffica<aa ti epn:ibarea documentelof ulll,zata tn PfOC&$UI de
al)fOYizlonara, rela�,le cu furnlzoriUprestator•I. recap1,a
prodU$Ululi.....,;c,ului apr,wlz,onill, phtraraelerhiv1raa
docl.M'nenlelot etc. De a&em&nea se pot prezenta prlnclpule
generale epjOCllboll tlelivol.lt,i. cum arr,· tr&nsl)1111nl9. tg11111ate.i
tanselof po1en\lal11of fumlzorUpres1atori, lagalitatea
i-npe,tialrtat89, oonfldentlal1tatee etc.,
- la .Documente ulllrzate" (pct. 8.2) H cuprrrxl !n p(,nc,pat,
cele de nature !ormularelor, da, manuale, lnstru<:l•unl
opwl1'(:lnala, lolle oa -ot\cao"e (chl,d,;-li&IS) &IC • care 1umizea:vl
,1
inbmali ....,...,. derulani lldlv,tj\i contrt>u,e IS pre"-'crarea
de date In cadrul procesulul nu transmit rezuttate!e Oll!>null!
allor ut,1,u,tort Oe f9\rnut Ctl dowmen1e!e trebule si lie
actualizate, ubla. pfecise utor de e,emlnat, d1spor,b<le !Jl
ace 11 brle me,nagerului, ulana� '4 te'1rlor, dac4 esta cazul.
Subpd:. 8.2. 1. 8 2 2 fl 8 2 3 au m"' mult mtul de a ordona
problemele abotdale. ell putAnd n comas.ale sau detal..,te in
lu"""9 de amploan,a, voturr<Jt, dr,ersotatea 'I' comple>1tatea
documentelor respec:IJYe,
- la .Lisla � dowmentelor utrizate"
(subpd:. 8.2. 1) se 8t'8 in vedere norrooahzarea tuturcr
"'°""""''*'
dorumMl!elor, a organ,smolor ab>llt!lte cu em,terea 'i-'
actualizarea acestore, a coduolor de iaentificare, daetl esle
cazr.i, a regor,ul.ll rnlomrap,tor oontnute etc In aceaitli hstA se
� ti docunw>tele interne de �tli natur.\,
....,;..,
fl utilz.ate In cadn.rl cornpetlfflenle sau, prtn cotaoorar.. lntre
�en�publlal,
- la .Coo!inutul ti rolul documentelor u1i1zata•
(subpct. S.2 2) pot fl ,edate In !orma complett, anednd la
procedurt modele ale documeotelor, lnstructiuni de c:omplltare
e1e IKfllln " ,.1emoa,.
1a rotut "**'"'
tor
- subpcl. e 2.3 .c:.rcuitul oocumentelor" 1,e Tn ,;edere
compartJmentele/pef'eollnell la ca,. trebule sa clrcull
dOC:um80liloll ll'I proee.ul de raallza,e a ac1iv,tA\1i, precum f<
opera\JUlllle ce se efedueau rn legAtura w documan1ul
II 11e<;are r;,r;,mptrtimentt�na poi IS eara <::1rcui,,
ESlfl '"" 1w ce tut documentelof alerente acc"'1tA?I sA
'"'*""· orclO
he
iniegrat In llu.-ut ger.enll al documeolalor don cadrul eru,tli�,
p,.t,trc11. Se reoornandt ut,hzerea reprezentalli gra!oce a

clocumenlolor:
- pct. 8 3 .Resurse nace&8re· se dazvolta pe structura
clasd • """51ora, raspec\ill resurse ma1eroale l"-'t,pct 8 3 1 ).
"""""umarw (IUbpct. 8 3 2) ... resp,act,a rewrso finaaaare
(subpd. 8 3.3) De ,,,ao\iO,..it c.!o stJ\IClura reaurselor este !oarte
""""""' f"\i l!e act,vitatea IS care ne ,etenm la unele actosita�
resu!S8 neoesat! prej)Ol'lde<entli este caa matene\ao, ,ar la altele
este prepondereot:i resuru umaM """ resuru financla,a or,
oombonali ale IICMtora,
- subpci 8 3 I .Resume ma1ena1e• se dezvotta pe
elementele de loglsbc;I t>iror.xi, scaUflfl, rechwto. hnli 1ololonice,
matenale rnom>atice. calc!Aatoare perwnale, ecces la baza de
date, nijea. impnmantli, �ta� de stocare a lnfoonai,,lor etc
..
dllr fl pe clcmente de aM natura. dacA spe,:,focul aellvolli!" o
impune. De exomplu. In cazut uneo ent,ta� pub!""' cu ac\Mra1e
de teren ontend, w depjasM au10 frecvente actov,tatea de
transport cap;lt.i o ronola\HI iar procedura
ale<enli, la ,esursa matenala. ve trebut d rellecto parcul auto
d.,,_ oper""°"'"�
MONITORUL OFICIAL AL RQMANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
fap1 ear<1 In ecest ca;:., va daMONITORUL
greutate $pOl'llti
OFICIALaoostu, bp de operai,onata,
AL RQMANIEI, sub444/22
PARTEA I, Nr lorm{i VI 2015 a nx,d\,lu, de operaro unde
tabelar.!i,
resu�. In compara\H! cu resurna umaM """financiar.11. pe Wlrticala se pot cuprinde etapeje ce se deruleaz.!i 1n legtltur.l
- subpct. 8 3 2 .Resorse umane· ftxeazA compartmenn.ill cu 8dMtalN respectiva, w pe onzonLalA se pr&elzeaz� lntranie
com,,artiment""' fl/sau � din cadrul di! infonnaJI (di! la one? ca?), opera\fOflfk!, aqiurnleJprelua.!irile,
oomplet&nle ete, ce au loc lajt 00 datele mlrato. inwumen1ele

-
Bfflllll!i
publiea care SUll impheate, pnn � de utililate ln acfit soop, Kl� de rezultate (care? ciltre cme?
seMeiu,
In ,eal!Zilrea ac!MIA!• procedurllte, - 9'.bpct 8 4 3 .vab111caree rezultatelor aciMt&tu· poate II
- wt)pct. 8 3.3 .Resuru financilire" are In vedere
prevederee In bu{>et e sumelor neceure cheltuleWor de
lunqiotl;lre (adM.:1\1on;uea materialek:o' consumabkl -.ire
�,
orienlat ci\lre mai multa direct•, de a•arf191u· analiza gradolui de
1ulizare I lndica1orllor da perl00llanl6 asoc1a11 actMLa\ii.
fl.lmwlrN datelor ti onlormal!'lor cu pnwe la rezultatele �\><
c:tir• �ro e,eas1ora; idenhFc11rea m&sunlor de
dest••u,irH actMti!li, acoperirH contravlllottl servlcilor de
lntrelmere a 1oQl11icll pla!a cheltulelio< cu personalul lkecl �Uitnetc.
1flll)l,eat In ac1Mtatea resf)ll(:tiva $1C ). dar fi • 9'.lmelor- b 2.9) Cu priyire la RN!)Ol'l5!lbll,t,� .i rAl!)Unden ln den.iliUH
altor !tpJli de cheltulell propri Lnli aoume lldMtall De exemplu, &dMUlli (componenla 9)
in 9'tua�• unel �de�. resu"U linlinciar11 ...._.. - w var .......ari lclenl,llcarea
M"'or acjJun,lor care au loc In
9' rellecte wmele em bugel a!erenlfl programuU de 8Chizlli ie,gAtura cu l>etiv1U1te1
proee(lurat6 precum" focarea &ea$torl
pe oompartmenlele (postOOle) cilrora le ,evln rasponubihtAJlle
al
entM!o publlce, ,..._,., d� caz, ,,l!)lffldenle
la!II de ttCOStea:
- pct. a 4 .Modul de 1ucru· pentru o �te P011te r. - se recomanoA cuprlndenHI aq,unllor In tebel, pe cit
rormahzat. re,gpectiv traospus In proeadura ope,a!J()l.ali numal poSlbil, tn ordlnea logici a desfasurarli lor, ,,., a
pnn aportu! Mlaflltlilor lmpliea� dlr9cl In - ..::!Mtate: COtl1l)8f1lmerl (postunlor), In ordinea interven\'91 ln prooes;
- subpcl. 8.4 1 .Planifiearea OP91'8\h,nl0r fi ac\iurulor - In Labelul de ta pcl 9 din modelul de procedcd
!lCtlvrtAj•" SCI �. pe de o �. pe .q,,.nkl ide, ot6;.,,le, 8'l' op«a\lonBla, compartimentale (postunle) au 1<>$1 $1mbol!Ziila
cum sunt ele �slate In C&drul Labelului de la componenta 9 ipotet,c, cu I. H m •. , acjJunile (operai.unile), cu a. b, c •.•
.Responsabl,La� fi � In deMarea a<::IMl*li". illr pe iar
de cerin.....,..
�nispunderikl cu abfav,enle ,egas.te In tabel<JI
alta pane pe o buM cunoa�tera fl stAp.lnire I de la pct. 7.2, unde E • e!aborare, V • vemicare,A• aprobare,
generak! fl 8 celortalte caract&risllO ale llanCl«dukJi de ccnttof Ap • apt,care: AA • art.ware Observam. de axamplu, c.1
Intern nr. 6 .Plarnficarea" fl • stanllardulul de ainlnll in1em nr 8 oporatwnea a este o operai,une de elaborare E. care rev,ne
.Managementul nscului". pr&zenta1e In WWJta nr. 1 la ORiin. � I, oper&\JUl'IN c este o Ol)8<8\t'-N de aprobare
Aq,unile anahzate pnn pnsma resurwlor de toate categOlile, a A, In rispun<:!erea poslulul !II; acliunea f este o aq,u"" de
terrnenek>r de realizare, a risaJrb idermlicale fi a masuri1or de artware AA .. Oii fflvfne compartimentuh., VI etc.
IPm!tare a efeclului aoa.uora, a co,
legalil8l,e
,d"'*" de eficienli fi b 2 10) Cu pnwe la Anexe Tnreg1s1rart. arhiv&n
(component,, 10)
lmpuse, pu$8 In oorelaJ!e � lnir,o SUOCfliune logoci fi - este neces.ar ea proeed!XII operai,onata ta cupnr,,:kl, In
crnnologicil, coostlue, in fapt, instrumentul Oe planilicare - ... toate lnstrumantele ..,...,,.nta, prazentata In tadrul
cupnns ln procedora operat,,:nala pen(nl acll'lllal98 �; catonalle componente ale ace$te.a f• care sunt aphcab,le ln
- subpct. 8.4 2 .Derularea opera\Jtlnmr fi BqlUflior ..._ ICtivMli:
ac1<,i1a1•· rell&clll programul de zi cu zl al - per,tn., o mm! bu� onlonare " e,!Oen!A a anexelor $8
compart,mantul� lmpl,catllmphcate In ,...liure;, recomandi fntocmifH Labelulu p,ezentat la componenta 10.
activm!\ii. In care KeSlaiaoeasta uzeua da IOate ins1rumen1e1e
specllk:e ti &qlOl'lllazil coraspunzMor pre·,edeollol din
proc::edura oparat>oMt,, "' In opea,,I, oelor din �
de 4Nfll'A It: l
pla!llficare a llCWM!i Se recomancUo a,pmderea In procedu(a

Entitalea publ,ea .....•..•.......•..•.

IITUA,pE CEl'ITIIA,llZA,TOA,RE
Hlllfflr1ali/,nuall, prlvlnd atadlul lmplemtn!Arll fl dezvollirll alalemul1,1I de �ontrol ln1,m1mana11,r1a1
la data de'l ··--·-·-··-·-·-···-··--···-····"·
CAPITOi.UL I

- - - - --- ·
lnform"11 �

� • ,_, ""''*•E,, W \'b"�

•r. ' ' ' •


x
'
Entotajl publ,ce wbordonate/ln coortlornn
a. EntM\I publ!ce ln care s-1 ' cu atribulJII de
oonslltuit structura
monitor,;rare, coo,do,1;,re fi lndrurnare mel<>dologicii a
11Stemulu1 de control "'ternlmanagerial
M()NITORUL QflCIAL AL RClMANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015


a. '
Ent� ptJblic:e tn ca"' s-a lllaboral !JI aprobal prograrnul de
' • s

,. '
dezvoltare a sostemulul de control intem/rrlarlagena
Ent,IA� p,Jbloce care......, Slat.1 obiecti,. ge,ner111&
s Ob,ec1iv& ger,e,ale si.bohte de cMr• en� � de te

e.
pct. 4
Entit�� public,
=· . ... 1rn1en1ana1
,.
pn:,cedu,abole
AetJ,11,v Pf«'dura� in......iarnit• de e.11re ent,t3\ile
,0

-· � En1,1av
� ...... ._,., -·

.-
pubhce de la pct 6

-
,.
Ent,tA� publoce care au elllborat proceduri
Procedul1 elabo<ata de e.ltra anll'*trle publlce de la pcl. 8

tt. llldk:lltori eSOCt11!• obledivelor apec,fice de e.ltra entJtjJtle
publice de la pc1 10
.i
"ta
Enll1A\I publice C8l'8 au idantrfical. ana1izat geslionM

Rftcurl Jnreg,srrate In Reg,&tru nec>.nor de c.trre �


pubhce de la pct. 12

_-m�,••_-
CAPITOi.UL M
Stadlul lmplement!rii etand.rdelor de control intemlmanltU"rial, conform rezultlltelor autoevalu!rit

�-
la dab de 31 ditcembrie 20 .>I

.... , ...
·-- --
'
�-
'
'
"
'


'

-·- - · -
"

• '"'"""' ""'"'' •
' • • " "
I, M.d:ul de control
Sl81ldafdul 1 E1>ea ti .-ugritalea
Slalldardul 2 -Alnbu\i. funelil, .. n;:n
Stalldaldul 3 Cowpeteo\a, l)Wbu•�
St;illdan:lul 4 - S1ru1;tur;1 o,ganu:�
II Perfonn1n\• fl ma�tul MCulul
Slalldar(h,,. 5 - �
Sl81ldardul 6 - PIMrficarN
SLalldaldul 7 - Mon11onU1nta performimi,,lor
SLalldardul B M�utnsarU
Ill ActlYltlill de control
Stalldardul 9
""""'�
Stalldafdul 1 0 - Su?<3vegherea
Stalldafdul 11 - Conlinu>tatea activitllt,,
IV lnfonnarea t• comuntcarea
Slalldardul 1 2 - lnfonnarea fl a,rnon,carea
Stalldardul 1 3 - Gesbonama doaJrnen111lor

Slalldafdul 14 Raportarea contabrlll ti fioaroart


M()NITORUL OFICIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

' I 2 I 1 I • I s I • I
' I • I • I " I ••

---
V Evaluare fl audit
M()NITORUL OFICIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
Standardul 15 Evalu,,..ea s,stemul,. de control
lntern/managenal
Slarldardul 16
Gradul de conlorrnilate a s.istemului de oontrol ,n� cu standardele de oontro11,u&mlmanagenal se preirnta astfel:
- (IV ) ent,ta� au sisteme co, ,1oo11.e,
- {IV) ent,up au sisteme parp.i ...,,.,1oo
.....
- {rv) ent,ta� au sisteme neconlonne.

--
... .,.....,. , .-....,i
111)m�--,i
- ·· ··- · -; , . . <-1t2S-•...,;.-. . . ..-.11 .-.
-

·4 · -
. - . --. .....-o-M-..� .. -li..__
lO--�IO ....

31°"'*' " . . 1 - • -- -20------ .- - , 4 1- •


·�

·-
_ ... ._ , _,3 . . _
,,, ,, ,,,.,.., ...... .

>! u lo, •

- . 2 . -, .
, .. .. .. ..

.. .- 3(1 -3, _".",", "'_-..1.0"-"_�_ ..... _""_" 1!


"""' -"" 4(11,1._....,... _
•---.-- ,.-1o.-,•-••-oo-••••••re11-..,....,....,., • .,, re..w-
.. .- 4 11 i • .- JO w ,31 0 : : ;":• ;•
. � - - -_ •....,
. .- _
... .. . . -
._ ,, . . _ '"'* '- " i."� ' " _ '-· . .
*
" """' "_'* '· · · -.. -""'"'*.'.-.....·.-.. ' -- -- � . . -. ...-

_
11 ......... _. .. . ,..
.. _ - S -. . ,,.- 2 3 ,• 5, 1 , 1 0

_ . . ,'*'-. .. ..'* ,z-"�.. ..


'* ""-
'_... . ,.,, . , . _
. . , . ._

- ...-11 .........
""' ""' " - 1 . . ..

-- .- - ---"'--·
- !- - - .
_ . . . . . .- . _
. ,. , d;_ ...... _ .. _" " _ ·

_ ...,-
�·-·-'°' . . ....
"- ..- '"'
_

-lo-5·----.. . .-. . . . "'"'"''tl-�5

"'. ,. . . . _
· · · ' """"""""
M()NITORUL OFICIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

-- _.,_ ,_...... ""o ..- - care - pmcew <It """"" "' .., gra<I ..

«>mp1o,- ti

-- .. Pol _ _...,_ ... _..-..-

_
,,,_., «>Oo

..
1-.·--- . .............. ..-..

""""""' ...>JU,- , .. 1ao .... - • du_.l_ . . ,pm_lo._,, Ill -ln-6<1n.,....,.,•iia-.,i

.....,.,_

.�-... . . ..,, _ . ......, , .,.. ,,..

-,.·.-,(-
r�•·-
- , . . . . . - . . . . . . - . _.. . - -
. ,, ....,r. ..Pl·tt.,...., w : ,. ,..,,, , o : - i 10 . . . . . 1 1 .. :, , *!

llo-,, �-

·• ... ,..._ � ,'""'"" '. · "'' -

prit,(;pol
- . .- " . ._ . .
--11-MINWISI ,t

<It-·
M()NITORUL OFICIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
NJ'f>'.dM: f
INSTRUCTIUNI
prhrlnd Tntocn1lre1, •obltH .. prenntare1 flPO'tulul uup,11l1ternulul cl9 control lnt1mlm,nt99rl1I
1, PrtYl<Hfl gener,le 1.3. Raportul cupnnde declara\ii ale �1otulul entotil•
1.1 In oonlonnitate cu dispozltiile art. • alin. (3) Oin IU)looe cu priwe le $1$tenu de oontrol ln1emlmanegernrl 11
Ordonanja � rv 119/1999 pnW1d antitjli, exilMnl le oata 1nctliderii e•Mci�ulul finanaar
oontrolul Oede�,le formulate d,e c:onducAtorul ent,U!n publlce n
lntemelau pe datele ,nlom\a�ole fl =1.ataree ruuttate din
rnternlmar,agen.M fl oontrolul llnlrcilr pur••rlllv. reput:,licatA, cu

--·
mod1ft<,Anle fl complttinle ult_.. conducilton.rl �
opeta!K'M• de autoevalulre a stlirii sistemuluo de control
in!�. oontroalele ••-post rapo,,rtele de aud�
entMI� pwlice 81.:tK>rew, 80l.tl!il, un n,port IIIUP'll lislemuu inwn. pr9Qlm fl din recomandAnle rezultat" d,n rapoartele de
de control 1ntenllnw>nagenal. """"""' In oonbnuare rapo,1.
intocmil po1rMt lomlatului previzut In -"8 rv. •.J.caftl laol 1.• In vedl!f"'8 elsborarii rapOrtulu,, cooducl!OfU ent1t:i�1
parte "1\8gr.l(ltfl 00 prezenlele �· publoce d,spJne pn:,grarn&rea t' electuarea de eeve oonducilloti
1.2 Rapo,tut ,;onst,ru,e forrna oliaal.l de asumare a de oompart.mente ana� on subordme a opera\1um1 de
responsa�hMP• manager,ale de cAtre conducll10f1JI entri.li\i autoevaluare a SIStemului de control internlmanagenal.
pu�oce cu P'M"' la s,stemul de oonlrol ontem/managerial � este Pontru � auioevak4no, oonducilt(l(I.II ent.tllt•
o:locumen!ul pm care enbtlii,le pubhce In care se e,cen::,t;li !\n:iia pubhce
de ot<IOnatot prncip.al de credde al bugetw de stat. al bugetului poa!e recurge la capaotatea de cons�1ere a com?3fllrnentului
as,gunlnlot ""°""' de stat sau al bogetulul oncarui fond Sf1110a1
lum,zeazi Secretan.atulul Ger,eral al Gu\lemului informajiile
de aud� inleni, in cond1�1le prevedenlor Holtm\m Guvemulu,
N 1 066/2013 pentru ap<Obaraa Notmelor genarale pnvrnd
exemtarea IIC!Mta�, de audit put>llc ,ntem dar �i a allot structur,
"""""""' elatlorar11 raponulur previzut da lage. cam se prelint:i cu rol de tndrumare metodologd a implemen1Am sislemulu, de
Guvemuh,I
oontrol lnlemlmanagerlal
M()NITORUL OFICIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
Opernj,ur,ea ce auloevaluare M()NITORUL OFICIALdeALcontrol
a $isternul.li R0MANIEI, 2PARTEA Cont[nulul raponulul
I, Nr 444/22 VI 2015
,nternlmanageoal a! ent.U.\i se reahzeazt poo programarea :pi 2 1. Formatul de rap0r1 cup<inde dociara�1le m,nimal
e!ectuarea um\litoarelor aq,..,111.
a) convoca,ea unei reoo,urn a strud..-ii ru lllribu\i
<II!
..- .
ob hg ato

cooducillorul enbla'i\•
ri pe care tr<lbule sa le lonnuleze

mo,utonzare, eootdonare ti lndrumare melOdologlct privlnd


s,stemul propnu <:le control in1em/mariagerial. denumili lo 2 2. Conduditorur ftflbt.l\>i pobllce poato includo In raport 'I'
contmuare Slructu,j l:Ol'llllllllli prio act de dl!<:izie intema a 8lle itlb'ma\i referiloare III aoom,1a elemante ale 1,stemulu, de
conduca1w111 "'1t1�1• publloe. 1n co11lonmate ru preVlldenle control lnleffl/rnanagenal propnu, cum ar fi
ar1 3 ehn ( t) dll'l ordirl, avAnd ca obied st.at-rea misoolof e) inrormai;; fi coos1etan cared perm,!A lormularea unor
cle al)f9C>8ri In log;)tur;) ru eficac,tal(!a sottamulul In oxe.-.::•1i'"
organ<Zare ti reahzare a OPllra\iuni cle eutoev..... re, fin8oClar urm11to,;
b) comp4e18rea de QQ fiecare 00ff-6rnent clin b) Pf!U..,18fta u.- elemenlo coo,k!erat, relesante din
�nigrama entili\• publice, pe baza pringc,iJlul edeYanllul. e l)'og,aonul
fi ectt.,t.atN oomperllmentulul de aud� intern:
e) slAdU implomenLAnl m.Uunlof/11e\iumlofltlapelof
.Chestiooarulul de eutoevalu&<e a 1tado•• cle iml>M"*'18re •
provlzuto fn programul de dezvottare a slstemulul de cont,�
stand8rdllk>r "8 control irttemlrnaMgerial', Pf8YIWJt In_,..
iMemlrNinagerlaf:
nr. 4. 1, eere teee ?i\'18 inlegr,mt clln pre.ten1e18 lnstn.oc:l,unl. ,t
d) formul9rae u.- reztf\111 pnWld efic&cltatea 1lstemulul de
asumarea de cAtra conducA!Oful cle comparlirnent e <Nhli\i
control lntem'men&garial, pnn men\ionerea une,a sau rnal
datelor in!Ofma\11IOf :pi constetArilof lnsaisa In aces18, mullo< s.liblciunl sam"'ficativa ale slltamulul ulst!lf11a le dala
c) Tntocmirea de dire Structur.t a Situai,tj "'1tetioe a lnchiderii exefcillulul lineociar caz ln care este obl,ga1orle
retultatelor 8UIOevaluAn, prev.lzu!A In -.... nr <1.2, care tam pn zanteroa muuri1or del,unat• lnt&\urAni &CM\Of11, pn,curn "
parta ,nteoranli d111 P<llentele KISU\lei,unl. poo �rea tei,,,.,
de reehzare 1!ereoto,
info.majidor din chnllOOereie de autoeveluao'a. samnale fi
lran""'58 de condueatoril de compa,1im8nle, .
e) ............ raix,rtu1u, �
aplca,ea
18 s1abif�a 'I'

d) apre<::HWea ll"adulul ee conformolale '" � mhlriJr de oonltOI lntamlmar.a,geriaf.


propriu l. AprobarH fl pr9unt.r.• nipoltulul
de control lntemlmenagarial cu 1tanderdele de conlml 3 I. Raponul sa al)fobA pon samnarea aoestula de caitre
inte,nlmanagerial, ln rapoft cu numan.l de stendarde bllMnll de drept al comp&tenjel """ de �Ire titulllrU """'
compelen\e delegate rn cond,��e 1eg;,, In contorm,tate w
,m?lefl'lenlale, rare se reMZeaz.l a!lllel.
pnncipu responsabihlj!i manageriale
- S<Stemul este conform dacil sun1 � !Date 3.2 Raponur condudtorului enbtf,\11 publ,ce se uansm,te
cele odata cu 8'tua1>8 tinanci8ni anu.al� li se prezont!i o,ganulu,
16 st1mdatde, llltllrhic supenor la tannan8le slabol,ta de acesta, In ,;adn;I
- sistemul esta [)8<llal conform, dacil s.unl l8lll'leOlm prevtzut de lege.
,mplenwn18te 3.3 . .a.u obligal"! de a Pf8Zftflta S..Crelariatulul Gene,al al
intrn 9 i;, 15 slaodarda Guvan'OIU - Dir� de control Intern managetlal "
- slstemul aste neconform, dacil sum implementate rela\11
mai lnmrin$litu\ional& raPQarte anualtt. intocmite conform
P"J1in de 9 sland.vde prazeotalor inSlfUCl,uni. numar cond,d10tli ftfl1ita!ilor pobhce In
1.5 Ent�atea publd a,s obliga\ill s.t !tlaboren :pi .a care H uamta lunqla de ordonator p<incipal de cred1te al
phtreu, pe o peno,tdi 0. c.l pujln 5 ani c;locurnenUl\ill OOIJ8!tlh,I de stat, er buga1ulul asig1.dnk>f IOCiale de sta! sau el
re1e,antj cu priv,ra la oroaniuree fi tunct,,:,narw 9lsl9ITIUlli de bugetuk.i oncaru fond spacial
control ,ntem/ma� prop([u fi pe cee referito8re Ill
OP11ratu.1nea de IIUl.,..,aluare • M»Sluill.

Compert.._t ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••

�-·�
CHEITIONAR Of AUTOEVALUARE

�---,,.--·- · -····-·
11tadlulul 69 lmple<nentlte, 1Uiodlrcr.lot de control l<'lltm/mani,ge,111
,_
... l � �-,_.....
• ' ' •

"" ... - .....


I MEDIUL DI! CON1'1!0l.

Standardul 1 Elle.a fl lnl�riUitte

-,.
uce,e,
ra,
., •
-
personalulu1

A lost como.,roc.a1 pers,:,narurur un cod (le condu,\j, care SIOO<lefte /8!1,oll


de compOrtament ebC in reatzarea atribup11or de se,,.,iciu, a,plicabil at.It
con<l eXe<:U\N! dlfl cadrul
com!)atlimentulvt'>
Salarialii ber,efic,azi de cons,here etic11, fi Ii se alliC' un !listem de
mon1tonzare a respectar,1 normelor de condulU?
M()NITORUL OFICIAL AL R0MANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
n cazul semn.a�ril unOf neragulanl.t\i. conducatorul de COl'l'll)llr1lrMllt
a lntrepnns cercetfinla adec\la!e In sa>plll elucidArii "°""torn " a
aptocat inasunle care se ompur,7
M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

Standardul 2

Atr1buj11, funcjll, sar<:inl
I
' I • I •
,, ,oo,
p.,,sonalului

"'"� """"'Ii·
elaboratefactual,z.,te pnw,d miwnea
cunoi,tinVi
reg,..._tele lfllefflll
Iii �l(lle postunlor?
documentele
Au lost klent,ticate Iii ,nventanilte � considerate ca filnd In mod
specilll UpYH la corupt-?
Au lost luate mawn sufooeme " �· pentnJ a "ldl.lo9 19 un rwel
!ICC9l)labll rlseunle asodate fl.w>c!i"ilol sensible?
Stand,rdul 3 Competenp, performanta
Au los1 anal,zate ti 11abilrte tunotWl!ele ti al)IJ•udinile neonare In
v&derea tr>deplmil aarcinilorlatrlOulib' 8'0Cillte 11eciwui post?
Sun1 klenuflcate � de �-- a �tri prolflionale •
personatului1
Sun1 tlabo<ate f' re.iu:-1t programe de pro,ga�,.. pro'9"°"81i •
personafuluj, coolorm nr,o,i1ot de paJ1ect,ooare odanbficale anterior?
Standardul 4 - Structura Of9anlza1orld
- -
M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
Sunt ertctuala aroatize, la nivelul principalelof 8CIMUip, tn ICOl)lll
indMduale
,_,,u;,1e1or
ldenufdril
"'" ........
""funqlonalitlo� In
fix.a,...,
........iarcnlor de lua\l

""""'-""' ••
Structura <>rgaflllatoncil as,gur.li 1unq,ona,.... ara.,itelor f' lluxunlor
in!ormaliOnale nec:esare s.upraveghe<li ti � � prop-i?
Attele de delegare o.un1 conf0fffl6 w prevedenl<l legale 'I' cem\ele
procodurale apn:,1:>a1e?
tt P'ERf� � - IIISCULUI
Standardul S Obi.ctive
Sunt slabihte obiedrvele Sj)8C>f;ce la l'\Mllul co,,�1,e,,b,Au,7
Ob<ect,vele IOOI ntfel slabilite lncAI U r6spurdt �Mui de
oorin!8 SM A R.T. Uflde· S-�. M -mhlnibiefi ffll1f..:.ibile,
A- riecesar9, R - realisle; T- a., wmen de realozat9?
Sum reevaluate �••le "**'-
lllund dnd H �
"�' ale lpotezelof/premis&lor care"" ata11& baze llxMI
eonlOflo?
Si.nd,rdul e PuonlflcafN
Re,sursele alocatl ""'' ast!el repart,U1e Inc.It N •"'Ill" �le
neeeure 1eab'Htll oboec!Nelot lpecillce compef1imer,tul7
n cazul mod1ficlori oollcliV'llor �. aw,t tlabiole m6IOnle
nec:esare pentru !ncadrarea In l'MUfMle �?

eompartime<,luu tu ON ale
convergenl"f fl �\11 JIOIMOra?
"'°"
Sunt aooplate mhurl de COOldol'8fe I decizilof II ldMta!*lr
co,,...,_ .ta, In tcOp.11 �

St1ndudul 7 Monitorturaa perfonmoni-,lor


Este lnst,w,1 un sistem de� fi n,porUWe • patforman'810t,
pe baza indlcatortlor 8soc:.a\i oi-:IM!lo, spocifice?
lrid,calort, canbtati"' 'I' ca,l,tatM, nod•� obieciOielol spe,::,fio9, sunt
masurabih $1)&cif1Q. acce�. relevan� fi sta� pe,,t1,1 o anu,TiiU,
durnt;\ In bmp?
Alum;, <:And nec,os,t!flle o .mpon, ff .,,-_, o ..........,,,,., •
�evan\ei lnd.catonlof asociaji oblectivelof spedlice, in sooput operan;
corectlllor cuvende?
Standar<lul 8 - Managementul ris<:utui
Sun! Klen11l,ca!e f• eval<Ja!ekeevaluala prineipalele riswn, propn;
obledivelor rompart11nenl\JU � � deMate ln cadrul aceslula?
Sun! stab<hte mbun de i,e,stoonare a nscunlor idenlifica11 ti .,.,.31ua1e
la nivekn adivlt.l!olor don cadrul compa,t,memului?
Est" DS'IJll'llla completan,allldulllizaru regiMruu ri1arior7
M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
I •
' '
M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
m ACTMTAfl DE CONTROL
'
Standardul 9 -
Procedurl
Pen1ru ltd1vna111& ?<OP'" ao k>$t elaboral...,actualizate procediai
operationaie7
Func\•18 00 ..,�, venf>care" ap,obilre a� sun!
funql, separate ti exe<citate 00 pe,soaoe cWen1a?
In $ltue\,e In care, din eauu unor eircum$tanfa �•. Ill*' *!<!<i
la\tt, de p,ooedurolft stabdo1e, se lntocmesc documenle adecvale,
ap,obata la nlvef coralll)Unzlitor, lnafrlla 00 a4actuaru oparaiu,ilof?
St1ndudul 10 Supr1veg1Mra1
Manaver1i 1up,avegheazt ti supeMZa.za actMtiJ11e <*a io,tra In
responsat.lrrtataa lot direct67
Supravegherea ti suparyizarea 8Clivd!Jlot sun1 documentata In mod
lld&<;vat?
Sunt ,nstituola cor,voale suliclenll ti todacvell de ll.lP'•weghel• peneru
11ctov,L\�le """' imploc8 un grad ndicat de eJt1UWR1 la rise?
Standardul 1f ConllnuitMu KllviU111
Sunt lnvantarnita s,tua�-,.. g&neratoar11 de lnlrllnipltri In dotrulafu

-""""
$lint SlabiJ!O 'I' apl,c.ale mhun penlrU a,,g,.nre;, �

.
"
a<;SMlA!i_
in cazul aparJ!l,al unor S1tuaJii � 00
iOITerupetl?
Mburole cupnnse In planut de conllnUllala o acfMtai,, sum sup,.,se
peood,c ;e,,,zuri?
IVl'IFORM-'I'�

Standardul 12 lnformaru ti comunicarea


Au lost stab<lrte tipunle de onlormall'. �. c.lltillea. �.
wrseNI ti daSbn.atarii aeellOra, asdll lncAI. parsonaU de �
ti
eel de execupe, pm prvnoraa ti��.
po81j

IA"
fndo�1nl sarcinila 00 sarviciu?
Ci«:u,tela inform&ll()nele (traleela pa care CliraM Wormllliile) nogurt
o dlfw:are rapodj. 111.ienti ti � a onlorrn,l\iilQr, nd.i lrdt
.._.Ilea
N &i""flll la tmp la u111woton?
Sun! stabihta Ciln.llla adecvate de com,,,nbre prin care manageri ti
pe,-sonalul de UeaJ!NI din C9drul unui c:ompa,rtimenC A Ila inlonn8li
CV p,,vq la Pl'(IIK18le de de<;:izi 1811 '"'liair.., tKloplata la ......U 8ll(ir
oompartimari1a. care la-.-� PICIII Atonila fl�?
Standudul 13 - GHtlonarH
llocumentelor
Sunt a�ocala procedur1 paotru TnrllQIW8rN. aJtPll(l,afu. redadarell,
-,n,.,.,.


d.Bs,fic&rea. lndoNnonNI, pn;,lejarM"
ti axlaroe?
Sunt im�ementala
documeotelor fmpot,lve ""= "
distruileri,
......
lurt\A.o, pie,derii, incaduu ate.?
Reglemant&rlle l&gala In Yigoare cu l)IM<e la m.,ipw,...a "
depozita,ea lnforma\iil<>r cia$1ficale sun! cunosa,le '1 aploca!e In
pracid?
Standardul 14 Raportarea contablli ,, financlara
Procedunle contab1le sun! elaborate/actualz.ate In conoordant,I cu
prevedanla noimatove a;>hcaWa domaniului finanoa<..:onuibol"
Proceoonlft contat.lle sun1 apl,cate In mod �!Of?
Sun! msmu,te $uloc,ento cor,tro;,le pentru o 8$111J3 o::,rocta aplocare a
pot�!Cllot. normelor '1 procedullot contable, precum fi a pre,.edec lb
noimatNe apllcab,la !1<>motnuui financiar-<:Onlabil?
M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

V EVAl.U.O.RE � .O.UOO
• I
' I
' I •
Standar<lul 15 Evaluaru M()NITORUL
sistemulul mQflCIAL
controlAL lnte,nlmanag9na1
RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

. . =""
Condl.lCl\torul compartunenWlul
Opera11unea uloevaluara realtleetil. anual, ope<ll\l<.lt'IN
SUb$1$18fflului de

autoevakJ.are a subs4temulul de COl'llrOI inlemlmanag,eri?
a
lnte,n/managaf\81 are ,jrl9j)I rezultat da!a, onr«mai,, fl conslatjfj
peftinentll l'IIIC$$3rll Mini de deazii oparaj,Onale. PrflCUffl fl rapo,tari?
Opera!>IJnea de autoavaluara , .,.,_.,. de c;:onlrol �
Hiii fin.alizatO pnn 1nlOCffllfN, de ciltre conducilton.,I en!Jf.i\i.
rapor1ulu1 aru;al asupra ais111mu1u1 de c:ontrCII inlflm/mana(l9rial? •

·- ..........
S!andardul 16 Auditul lntem

" ""'" """' "


Compartlmentul Intern
1$.lgura,11. p1an,fleat11 fl apn:,t,ate de �. fl mbiuni de oontlloere
prlvind pregA!�ea proceaulul de autoevah.1•• a llatemulul de oon!JOI
,ntamlmanagenal al compartwnllntului?
Compartimllnlul de audit inlllm � de IUllallnl person.al pentru
a realiul lnlogral program.II .,,... de ....,;lit?

-
Compartimentul de IIUCM lfllem t>IOQ, ! 111 ,apoe,111 � cu pnwe
la Bq11,m11eJBCtivrta!ile desl�te?

ConcluzH � .... Q
• " "" ' "
................ .. ... ......... .. .. .... ....... ................................... •
- ........
....................
Slandardelor
................ .
.. . lntemlmanage
. .. .. . .. . . . . . .
"""
M�sun de aoopta!·
.
" = ·" '
...... ........ .... . .. ....
�al

-- >JF -
-· --
o"

-
"U
• lP

-
l-
<

--·· --
t

e1-
•• •--
o

,
Oa

..
•tlo _ 3 E" " "
I

_, ..
,,_ ...

>. . ..,il .n)..cE.,m".""'.i-"""-- - do-


�a , 0 0 0 ·· ·;-

-

-
-

· -· - ,j WI _ .JM..... - .....

�J.!.M. .II.W. .-__"'


_

. ., . .1o-. - . . . . -fP1�-- -•oo1----�-----..


. . _ ,, ,_. .,-
. , ... . ----
_,.""_,, 2 .. 1".D; • -···-··•1s.,.._-.,·,w-�caO,.......U
I •
''UO_ ..,..,.... ..........-...••-�···�- ..... I
,._"".o.··
ttl'
-,,.._ ... '�--.•---------• 1, .. -...cv_o.·,
( .... a&alO.II.N..�--11---�---- ... -<UJI,,'
-po,)lolo,.._,
_,

ANfK.'tt 42
....... II'
Denumoree en�t61>i public,e ..•.•.•..•••..•.. � -

SITU ... JI ... SINTETtC.4.


• ruultaltlor autoeval....W

---·-
·
-·--
..._ .
-
1",,...
,
,. ,
- ·-·
,_ •-
M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
"

' ' • '
T� numMcompartimente z
M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
I. Mediul de control
Starw:lafdul , - Etlce '111'1Cegrt1atea
Standafdul 2 - Atnbo\i, !unc;o•. san::n
Stanctardul 3- Canpe100Ja, perlormar,Ja
Standardul 4 - Structura organizalord
M()NITORUL QflCIAL AL RClMANIEI, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

• , I ' ' I • •
" Perfonm•nJ• ti mener191Mnlul riecuh.ol
Star>dardul 5 - 011H!cirve
Star>da,dul 6 - Plan,lielirea
Star>da,dul 7 - Monlto<lzarea pe<torman!&k>r
Star>d�rdul 0- Mariagementul riscu1,J
111. AetMtii\l de control
Star>dafdul 9- Procedl.>'I
Staooa,dul 1 o -
Supraveghefe11

Star>dafdul 11 - Cootinuota1ea aclmUlli


IV lnformeru ti comunlc:•ru

Staooa,dul 12 - lnlormarN .i eomunicarea


Star>dardul 13-Ge$bona""'�
Star>dardul 14 - Ra,porta,ea contabilt �
6nancianl V Evalu••• fl audit

Star>da<dul 15 - Evaluarea sis!IKlll&Oi de oonlrOI intemlman.agena

·- -·-
Star>dardul 16 -Aud1lul
Intern

Gradul
"" conformllate
... . • lislemului
"" ="'
.. . .. . .....
w ....•.................. ... ... .. ..... .. .. ... .
.. . . . ... . ..... ....• .. . .. . .... .. .. .. . .. . . .......
Mawn de adop(at .... . .......... ....................... ............................ ... .... ........ .... . . .... . .. .... .. ..
.

Elilborat·
Secrelar'lltul 1tn.H;turi c:,,, •tribuli de rnoniloriar9 . ......,.,:1o,..,. " lndn.imar9 meltl<:IOlood

�-or-=-'"-. . . 2. .. -..- - 11,-


. .3.. ...
_ ,, ... ,., .... (I)-- .... •-••• - --. . . i -o
(P l· - .= . �-··· ·-�"**"'t,-3.. .--.. . . -
----··,.,-
_.,.,..c.ol�lo'l90"JI.""'�
.. . . . . . . .,_(,. .. -
""' "'""*" ' *," ° ' " '" " " ., ._ t,, -
·- · ·"·"-"""'.*-,I. -""-3... --.. . .
2, P o

-
·1u.-...-......- ... - ... -·- , ... _

·-"'•_ .. 2, -
- ,.,-.,.,i.40'4do>.....,,a.,,.o
uo
"""""""""*'- �""
-
M()NITQRut_ QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015
,\NE&\ rt: 4 J
s.,.,;m...,.
Den11m1rna ooutai,. put1hc:e
Nr .•....... /data .
R"PORT
nup,• tlstemulul d4o cootrol lnMmirmo!l1'{1ffl•I I• d,t• d4o 31 Mcembrie 20 ...
*'
(_ ._., . ) (- - - 1
In temeiul prevedenlor lll'1 4 (3) on On:lonllnl8 Gvvemuloi rv 11911999 pnw,d controh.ll .,tem/manage,,at $1 controllll
declw c.11 • •• ••••• • ••• • • • • • •• • • •• • • •• •
•• d>spune de un
In cal,tate de .. . . ..

financlilr Pf'<!Vllflll\l fOP\ltllocati. cu rnodlficarile ti compkitanle ulterio;tre. IIUbsorrviatul .. .. , . .. .•


(oumoltol�I

11<Stem de control iti1etnlffliln� • c.611,11 i;:onc:,.1*9 ti �re .•................... , .. .. .. . . .. .. . . . . .. . .. . . .. ..


.
(po, .. -.,.,.......,.._,
cond,;cerlj ....................•...•..•....•..•.•.•..•....•.••..•.•.. I.I luf'riHze o � � c.11 fond"'*' puDhce ges1i00a1e In

('1._<N._00_)
trld9Pl1nlril �lv&k>r i:,enerttle $1 � 11\1 1<>$1 ulilueate In a:,nd,i,i de legMitate, ,119111uitate, ellcecit�te, erlelenlt
,1
econom,e,tate.
Aceasta dedar81M se lntemeiaui pe o ap,edeie ,eallstli, corecUI, compkila fl demnli de Jncredel9 awpra sls(emuh.o cle
control 1ntem'managerial al lM'llrlAti, lormulata In tMizll � aonllM.
Sis1emuf de control inler'!Vm8l\llg« ._ -... rnecan!Ml'III de autocontrol,

- -·
tar a�,ca..,, rnnorb Yidnd �i... efk:K1ta\i � .
.. ta bllzj, evatunrea rlscunlof.
fQ O o ll'O O O,dw - -t
In acest caz. men\lOflllZ .......ialOatele

- -·
Proceo.J rle
op e�

elaborale In p,oporlie de ·-·· 'II, din IOt-..r � p,ooadurabie .,ventaoste . . . .

ent r tA
- Reg,strvr � la • • • condos de � COfftSl9i de monrtonzare. coordonaN! "

\1 1.
nlvelul
•a t Tndn.,mare

metodologica. . .... . . . .. .. . .• adualizat


- (-.....C)

actualszate ooual.
- Programul de dezvoltare a sis1emuu de control ontemlmanagerial In mod disrinct, ac�un. de
f�-1

1·-
perlec\lO"are pro(&Sional;\ a pe,son,,luk.i de conducen,, Mecu\1111 fl • audllorilor intemi In acov,t;l,\•le reahzat<! de Com...,a de
mon,tonzare, CX>ofdon.ara ti lndrumara ...,, •• •" a � -.. .._ - actu.a1iza1 In CUBUI fll'IUlui;

· -i
.. .
- In cadrut enhta�I �
•••••••••••••••••••••••••• (:(IITlpUI din -
..
c--l
daua pe,- ...
.. . ....• � de 11\Jd.1 intern fl acesta <!ste
(�_.,._I
(--)
pm- rnponsabilo!ati maneg&rlale ti 111, drept
Predzez c.11 i:ledaraliil9 CUl)MM In prezenuA n,por1 _,. t,;,,,,wie
ie......ide� . .,forma\ile Ii� ,_.. In��� Mltm.llui decontrol rneml'm8�.
deUnut$ rn �
(_ -
. ....,.
- - pre,c In t8jlOBl\ele de aud� ontem ti extern

_I _._., .....• um fl

Prezentul repcwt 1-11 eleboral In oonbmute cu � priYind � ...... , ..... "l)ftlberea ti PN!letllarea raponurv,
8SIJpt11
!listemului de conlrQI in��. lll)n)bllte pm Ol'l:hnoA � i:,entni Ill GwemullO nr. 400l2015 pen1ru
&l)r()barea
Codulul cootrolulul in1ern1menaQer1 Ill � publool
Pe b8za rezuttatelor �. epredez di ta dMa de 31 decerrtloe 20 ..... ei1temul de control ,ntem'manag&rial el
. .. . . .. . esi. . .. . cu stllndartlelll OJPf"f'98 In Codul COOll'tllulul lnlerr.'menagenat.
(-""'Mlil-) 4<--"""""""�-
o1 ,. 1
Om BMWI rll!poartejor asuc,ra liltemelor de conlrOI inlem'manageria tralSmise ordooatoruu (pnncip&l/secundar)
cle «ed,te de cAtre ordonatoni de credile, ti.reel IUbof'dona\l, rezultli c.11
<- -1-.,..i)
- (nr) anlita\l "" s,stem,, UA1b11e.
- (nr) llnllta\l llY s.isteme pa,"81 col/Joi 11e;
- (nr) anbtjJ, "" S4leme 1W1CO .to,11 ...

>IOTA
Oedarat,le conduc.t1oruk.li enWjii publicll!l ln!buie U lie corelate 11111 intre ele, ell $1 cu con\1nutul anexei nr 3 la ord,n t•
al anex91ot nr 4 1 fl nr 4 2 le nstnJc\lOnl.
M()NITORUL QflCIAL AL RQMANll;I, PARTEA I, Nr 444/22 VI 2015

MINISTERUL CULTUR II

OROIN
pentru acreditarea temporari a Muzeului Municipiului Bucurefti
In 1emet\ll d�iOI' ert. 18 alln (4) din Legea ll'IIJuelof fl a coleqlolor pubhce ,.. 311/2003, republlca!A,
in coomffll<ta�a, � art. 12 ti 13din Cnleriilefinonnele <1e¥r(!dnan, • muzeolor" a ooieqiilOrpobl,ce
apmbale
prin O,,c!inul mll'lislt\Jlul cultunl ti a,ltelor N'. 2.057/2007,
In temelul prevede<110r art 11 at,n, (1) ti (•) din HolA<Area Gwemulul rv 90(2()10 prMnd organlzarea ti lunc:i,onaraa
M1msterului Cultuno, a, rnoolfic:tnle ti wr,,pelirile ullerioere,
fn Da28 Hol•Aril � Nai;ona,le • Mw:HIDr ti Colec1ilor .... 2.11' dll'I 28 aprN 2015.

mlnl1trul culturll emile prezentu onJi'I.


Art 1. - S. 11<;rod,laaUI tempo,11,, pentn., o p,trioNI, do fie rtspon58bol eu gesriur,ea acutul pt&n ganarel de
6 lunl, Muzeul Munlciplulul Bucuret�. avind In veoera COO!MKVMa:
um1a1oare1e recomandari ale Cornrsiel Na!iCJna!e • Muzealof ,i - reanllkzare• modutul do alocare a resurselOr umane
coiec:�,lor apec:iahz.ale ti iaef'IM.caraa solulillor oplime penlru ca toa1e
- includerea In planilicaraa strategic;A. pe tennen medu. a Mqllla .a banallcieia do axpa<1!u naonari:
- plandicarea riguroaSII a activtta�i ae ll'leantariara a kl\uror
acto •• tilu muze<Jlu, a raanar. unui audol gen«al al oondo\iolOr tuutor penll\l care ro., •·• mahzat aceastj rnportantli aci,une.
de conurvara presentivi II bunurilor cullurale 11<1n11ni1ln1ta do respect,v stabllireB uJIOf termene ""''" ,, akx;area
muzau ti a unul plan generel do� elaplal ti t:,uge,-, � a resutW1of umane
corespunztotor precom ti analiza,raa opo,1� cre¥i uru An 2. - Prezentul on!in w pobld In Monitorul Oflcial �
post 08 conservator general w lunctie de c:onducere care sa Rominiei. Partea I.
Ministrul wltu!i'
loan Vulpncu

BllCUf"'!II, 2 iunie 2015.


Nt' 2.358
EDITOft: GINERNUI. �

p-.,,.

<--.. --
.--...,Olc,ot'R.A, SI,

-•-&.aot
&a,_. 1.�CJF !!0<27282.
18.0.N.�71110000111ancaCu1•.:W--SA-Suclnal,o.U.W..'Bucuro,ol
l'JB.I.N R012l�10,,..,.dol l<Cu tit

.�!Jl!!l!�IJIJ
��)
---RA
--
:iw,�,..o.-•.3••
r.._o:i, 31� ,
� �• ,�.--.-.... - --"'
.c.nin.o--w-e..on,o.p.P......,,,., ,.
MONfrot\UL blocPJJ. - -..1 ! . ..: 0214010010. ra.0214010011 o!
OFICIAL 0214010012

1$$N 1453--4-495

S-ar putea să vă placă și