Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ SSFAM-PO.02.

01
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ
Serviciul Asistență și Management de Caz pentru Copilul aflat în Plasament Familial

Dată în fața mea,


________________________

Fișă de informare a tânărului cu privire la condițiile în care încetează măsura de protecție specială

Subsemnat
ul(a)_________________________________________________________________născut(ă)la
data de ___________________________________________________, domiciliat(ă) în
_________________________________________________________________,beneficiar al
unei măsuri de protecție special de tip FP la __________________________________________,
conform Hotărârii/Sentinței Civile nr.__________________________din data
de________________________________________, a CPC Neamț / Tribunalului Neamț, declar
pe propria raspundere că am fost informat și consiliat de către managerul de caz Mihaela Faraon
cu privire la următoarele aspecte:

- beneficiarul de măsură de plasament familial, care a dobândit capacitate deplină de exercițiu,


dar care nu își continuă studiile (în condițiile legii) și nu are posibilitatea revenirii în propria
familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază la cerere, pe o perioadă de până
la 2 ani, de protecție specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în
cazul în care se face dovada că tânărului i s-a oferit un loc de muncă și/sau locuință cel puțin de
două ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui.
- asistarea beneficiarului de către specialiștii din cadrul CMSSIS-Compartiment Monitorizare ,
serviciii sociale și incluziune socială, din casdrul DGASPC Neamț în vederea completării
dosarului pentru obținerea unui loc de muncă, drepturile pe care aceștia le au, precum și
stabilirea unui calendasr de întâlniri cu tânărul care iese din sistem. În situația în care tânîrul nu
dorește continuarea acestui demers, se solicită în scris acest lucru și motivul refuzului.
- după obținerea hotărârii de încetare a măsurii de protecție specială, tânărul poate solicita
acordarea indemnizației la ieșirea din sistemul de protecție specială, pe baza unei cereri de
solicitare a indemnizației. La cerere se vor anexa copii ale actului de identitate
copil/părinte/tânăr, copie a hotărârii de încetare a măsurii de protecție specială și contul bancasr,
în care vor fi depuși ulterior banii. Prezenta indemnizație se va acorda o singură dată.
- la încetarea măsurii de protecție specială, beneficiarul are dreptul de a solicita toate bunurile
obținute pe perioada plasamentului (articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, cadouri, documente
personale, depozite bănești, rechizite, bilete de transport) în baza unui proces verbal.

Am luat la cunoștință,

Beneficiar

______________________________

Se va completa de către copilul care a împlinit vârsta de 10ani

S-ar putea să vă placă și