Sunteți pe pagina 1din 26

CAPITOLUL 6

REŢEAUA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIA


NATIONAL RURAL DEVELOPMENT NETWORK IN ROMANIA

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală are ca obiectiv general dinamizarea energiei actorilor,
grupînd toate organizaţiile şi instituţiile care sunt implicate în dezvoltarea rurală pentru promovarea
unui flux eficient de informaţii, schimburi de idei şi bune practici şi cooperarea dintre actori, în scopul:
creării unei economii agricole şi forestiere bazate pe exploataţii care trebuie să se angajeze pe calea
modernizării; dezvoltării unei agriculturi care să favorizeze biodiversitatea, conservarea mediului şi a
peisajului rural tradiţional; îmbunătăţirii calităţii vieţii şi dezvoltării economice în spaţiul rural;
îmbunătăţirii guvernanţei locale în vederea creării şi implementării strategiilor de dezvoltare locală.
Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală este finanţată prin componenta Asistenţă Tehnică a
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, conform art. 66 (3) al Regulamentului Consiliului (CE)
nr.1698 /2005. Art. 41 (1 – 5) şi a Regulamentului (CE) nr.1974/2006 care stabileşte reguli detaliate de
aplicare.
Pentru înfiinţarea şi funcţionarea acesteia, vor fi eligibile asigurarea, dezvoltarea resurselor
umane şi a costurilor aferente, asigurarea logisticii necesare funcţionării reţelei, a cheltuielilor
administrative, managementul reţelei şi alte acţiuni legate de implementarea activităţii.

Tabel. 6.1
Calendarul realizării Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală
Dates for achieving the National Network for Rural Development
Faze Termen
1. Studiu preliminar pentru reţea şi identificarea potenţialilor membri ai RNDR 31.01.2008
2. Constituirea Comitetului Naţional de Coordonare a RNDR 30.04.2008
3. Elaborarea termenilor de referinţă şi detalierea planului de acţiune pentru 31.05.2008
funcţionarea RNDR
4. Lansarea procedurii de licitaţie în vederea selectării organizaţiei care va administra 31.07.2008
RNDR
5. Selecţia organizaţiei care va administra RNDR 15.11.2008
6. Începerea activităţilor organizaţiei care administrează RNDR 31.12.2008
Sursa: MADR

Studiu preliminar pentru identificarea potenţialilor membri ai RNDR şi oportunitatea


înfiinţării reţelei s-a realizat prin consultarea opiniei organizînd sondajede opinie şi seminarii. Pe
baza formularelor de răspuns, s-a constituit Comitetul Naţional de Coordonare (CNC).
Structura Comitetului urmăreşte să asigure o reprezentare a tuturor sectoarelor cu relevanţă în
implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.
Astfel autorităţile publice participante, deţin o pondere de 43% din componenţa sa, partenerii
privaţi identificaţi au o pondere de 57%: sectorul de investiţii din PNDR reprezentat de asociaţii de
profil din domeniul producţiei şi procesării produselor agricole şi forestiere, deţine o pondere de circa
29% din cadrul partenerilor privaţi. În domeniul protecţiei mediului au fost selectaţi parteneri cu

160
reprezentativitate naţională şi internaţională, cu 19% pondere. Organizaţiile care promovează
dezvoltarea durabilă şi sprijină iniţiativa locală, avînd ca scop valorificarea resurselor şi sprijinirea
iniţiativelor locale în conformitate cu cadrul furnizat de program, însumează circa 29% din partenerii
privaţi selectaţi. A fost inclus şi partenerul Rural Net care reprezintă o asociere de peste 20 de ONG-
uri active în domeniul dezvoltării rurale, în diferite zone ale ţării, printre care Centrul de Asistenţă
Rurală, Fondul Român pentru Dezvoltare Socială, Fundaţia Civitas pentru societatea civilă, Asociaţia
de Dezvoltare Comunitară Regională, şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi.
Alţi parteneri privaţi reprezentativi,inclusiv organizaţii sindicale, organisme pentru
promovarea egalităţii de şanse şi asociaţii care promovează sprijinirea mediului de afaceri, deţin o
pondere de aproximativ 23% din totalul partenerilor privaţi.
Elaborarea termenilor de referinţă şi detalierea Planului de acţiune pentru funcţionarea RNDR,
lansarea procedurii de licitaţie pentru selectarea organizaţiei care să administreze reţeaua, s-a realizat
de către MADR, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de management pentru PNDR,
conform prevederilor legislaţiei europene în vigoare.
Planul de acţiune conţine următoarele activităţi:
- identificarea şi analiza celor mai bune practici şi informarea asupra acestora;
- managementul reţelei;
- organizarea de schimburi de experienţă şi know-how;
- pregătirea de programe de instruire pentru formarea de grupuri de acţiune locală;
- asistenţă tehnică pentru cooperare
Lansarea procedurii de licitaţie în vederea selectării organizaţiei care va administra RNDR a
avut loc în data de 30 decembrie 2008, data iniţială pentru depunerea ofertelor fiind 09 martie 2009,
dar în urma contestaţiei depuse împotriva Autorităţii Contractante la documentaţia de atribuire, data de
depunere a ofertelor s-a modificat până la 06.04.2009. În termenul legal, au fost depuse 8 oferte din
partea operatorilor economici.
Începerea activităţilor organizaţiei care administrează RNDR se va realiza după stabilirea
organizaţiei care va manageria RNDR.

6.1. STRUCTURA REŢELEI NAŢIONALE DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI LEGĂTURILE


DINTRE ELEMENTELE CARE O COMPUN
STRUCTURE OF NATIONAL NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT AND LINKS
BETWEEN ITS ELEMENTS

În cadrul Reţelei, există patru elemente principale:


- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management
pentru PNDR;
- Comitetul Naţional de Coordonare;
- Organizaţii care reprezintă actorii implicaţi în dezvoltarea rurală: aceste organizaţii
sunt membrii Reţelei;
- Unitatea de Sprijin a Reţelei
Relaţia dintre cele patru elemente ale Reţelei (figura nr. 6.1)
161
- Autoritatea de Management prezidează Comitetul Naţional de Coordonare a RNDR şi
se ocupă de relaţia contractuală cu Unitatea de Sprijin a Reţelei împreună cu Agenţia de Plăţi;
- Organizaţiile membre ale Reţelei menţin o legătură permanentă cu propriii membri, cu
Autoritatea de Management, USR şi alte entităţi publice locale sau regionale;
- Comitetul Naţional de Coordonare a RNDR reprezentat prin membrii Reţelei
ghidează activitatea Reţelei şi a Unităţii de Sprijin şi consiliază Autoritatea de Management;
- Unitatea de Sprijin a RNDR furnizează sprijin specializat tuturor celorlalte elemente
şi animă întreaga Reţea.

Fig.6.1 Relaţia dintre elementele Reţelei


The relationship between network elements

6.1.1. AUTORITATEA DE MANAGEMENT


MANAGEMENT AUTHORITY

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală,


îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management (AM) pentru PNDR. În această calitate a stabilit
Comitetul Naţional de Coordonare (CNC), pe care îl prezidează şi menţine contacte permanente cu toţi
actorii. În îndeplinirea sarcinilor, AM este sprijinită în teritoriu de reprezentanţii săi de la nivel
judeţean şi de agenţiile de plăţi.
În vederea asigurării unui contact direct cu potenţialii beneficiari ai Programului, Direcţia
Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR are structurile judeţene ale
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care desfăşoară la nivel local activităţi corespunzătoare
sarcinilor de implementare ale AM PNDR.
În scopul întăririi capacităţii instituţionale, AM PNDR a dezvoltat o structură de personal care
cuprinde 307 de posturi: 85 la nivel central şi 222 la nivel judeţean. În vederea îndeplinirii sarcinilor
specifice, personalul AM PNDR de la nivel central şi judeţean a fost instrut în privinţa implementării
FEADR în România prin proiecte PHARE şi asupra unor subiecte specifice ale PNDR, precum Axa
LEADER sau acţiunile de consultare, informare şi promovare, prin intermediul seminariilor de lucru.

162
Structura organizatorică a Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management
pentru PNDR este prezentată în următoarea schemă (figura 6.2):
- Direcţia de Strategii, Politici şi Programe de Dezvoltare Rurală are rolul de a elabora
strategii şi programe de dezvoltare rurală (Planul Naţional Strategic, Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, inclusiv amendarea
acestora) şi de a le susţine în vederea aprobării de către Comisia Europeană.
- Direcţia Asistenţă Tehnică şi Dezvoltare Profesională are rolul de a asigura
implementarea tehnică a măsurilor corespunzătoare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală.
- Direcţia coordonare, monitorizare, promovare are rolul de a asigura evidenţa,
verificarea şi analiza informaţiilor statistice primite de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit, de a întocmi rapoarte şi analize cu privire la progresul implementării programului, de a
asigura evaluările Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. De asemenea, coordonează activităţile
de promovare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, precum şi activităţile privind cooperarea
inter-instituţională şi intra-instituţională.
- Direcţia de control pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală are rolul de a asigura respectarea cerinţelor procedurale şi de sistem în implementarea
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Direcţia Generală Dezvoltare Rurală


Autoritate de Management pentru PNDR

Direcţia strategii, Direcţia asistenţă Direcţia coordonare, Direcţia de control pentru


politici şi programe tehnică și pregătire monitorizare , implementarea PNDR
de dezvoltare rurală profesională promovare

Elaborare şi amendare Implementarea Monitorizare, Controlul calităţii


PNS şi PNDR măsurilor “Asistenţă raportare, evaluare managementului pentru
Asigurarea Tehnică” şi “Formare informare şi promovare implementarea PNDR
managementului Profesională” şi PNS/PNDR
programului LEADER şi
a reţelei de dezvoltare „Servicii de consiliere”
rurală

163
42 Departamente de
Dezvoltare Rurală, în
cadrul DADR
Sursa: PNDR

Fig. 6.2 Structura organizatorică a DGDR


Structure of GDRD

Conform art.75 al Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005, Autoritatea de Management


este responsabilă cu managementul şi implementarea eficientă, efectivă şi corectă a programului şi
trebuie în special:
- să se asigure că operaţiunile sunt selectate pentru finanţare în conformitate cu criteriile
aplicabile programului de dezvoltare rurală;
- să garanteze înregistrarea şi stocarea informaţiilor statistice privind implementarea,
într-o formă adecvată pentru monitorizare şi evaluare, într-un sistem informatic;
- să se asigure că beneficiarii şi alte organisme participante la punerea în aplicare a
acţiunilor:
- beneficiarii sunt informati privind obligaţiilor care le revin ca urmare a acordării
ajutorului şi utilizează fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru
toate tranzacţiile aferente operaţiunii;
- cunosc cerinţele privind transmiterea datelor către autoritatea de management şi
pentru înregistrarea realizărilor şi rezultatelor;
- să se asigure că evaluările programelor sunt realizate în termenele prevăzute în
regulament şi în conformitate cu cadrul comun de monitorizare şi evaluare şi că acestea sunt transmise
autorităţilor naţionale în cauză, precum şi Comisiei;
- să conducă activităţile comitetului de monitorizare şi să-i transmită acestuia
documentele necesare monitorizării programului în lumina obiectivelor sale specifice;
- să asigure respectarea obligaţiilor în ceea ce priveşte publicitatea, prevăzute la
articolul 76;
- să întocmească raportul anual privind progresul realizat şi, după aprobarea acestuia de
către comitetul de monitorizare, să îl prezinte Comisiei;
- să garanteze faptul că agenţia de plăţi primeşte toate informaţiile necesare, în special
în ceea ce priveşte procedurile aplicate şi controalele efectuate în raport cu operaţiunile selectate
pentru finanţare, înainte ca plăţile să fie autorizate.

6.1.2. COMITETUL NAŢIONAL DE COORDONARE


NATIONAL COMMITTEE OF COORDINATION

164
Comitetul Naţional de Coordonare este format din aproximativ 25 de persoane, este prezidat
de MADR (sprijinit în îndeplinirea acestui rol de observatori de la agenţiile sale – APIA, APDRP,
DADR, ANCA) şi îndrumă activităţile Reţelei şi ale Unităţii de Sprijin (USR). Membrii CNC sunt
reprezentanţi ai principalelor grupuri de actori implicaţi în procesul de dezvoltare rurală.
Componenţa Grupurilor de actori:
1. Ministere relevante şi agenţii guvernamentale naţionale
2. Autorităţi locale şi regionale şi asociaţiile acestora
3. Universităţi, institute de cercetare, muzee
A. Universităţi;
B. Institute de Cercetare;
C. Muzee;
4. Organizaţii civile şi non-profit
A. Organizaţii care se ocupă cu probleme sociale şi locale;
B. Organizaţii de mediu şi pentru conservarea patrimoniului;
C. Organizaţii religioase;
D. Organizaţii pentru femei şi tineret;
E. Alte organizaţii civile şi non-profit;
2. Grupuri de Acţiune Locală şi alte parteneriate inter-sectoriale
3. Grupuri etnice şi minoritare
4. Sectoare economice secundare şi terţiare
A. Organizaţii cu interes general în aceste sectoare;
B. Întreprinderi de procesare, manufacturare şi meşteşuguri;
C. Turism şi alte activităţi legate de turism;
D. Alte servicii, inclusiv vânzarea cu amănuntul, consultanţă, bănci, etc.;
5. Organizaţii care reprezintă fermele mici
6. Organizaţii care reprezintă
A. Proprietari de pământ;
B. Ferme comerciale;
C. Proprietari şi manageri de păduri.

165
Figura nr. 6.3 Relaţia CNC cu elementele reţelei
NCC’S relationship with network’s elements

Rolul Comitetului Naţional de Coordonare va fi acela de:


- consultare pe priorităţi şi teme în cadrul programului de lucru a USR;
- aprobare a Planului de Acţiune pregătit de AM şi implementat de USR;
- primire şi considerare a Raporturilor de progrese de la USR;
- consultare a Ministerului Agriculturii privind evoluţia şi schimbările în cadrul
programului de lucru a USR; (figura nr.6.3)

6.1.3. ORGANIZAŢIILE MEMBRE ALE RNDR


MEMBER ORGANIZATIONS OF NRDN

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală cuprinde organizaţii care reprezintă actorii implicaţi
în procesul de dezvoltare rurală sau pentru aceştia. Actorii reprezintă persoane, firme şi organizaţii
implicate în activităţi din zonele rurale şi care pot contribui la implementarea Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală. Aceste organizaţii sunt asociaţiile care reprezintă fermierii, proprietarii de pământ,
proprietarii şi managerii de păduri, organizaţiile comerciale, autorităţile locale, organizaţiile civile şi
non-profit de diverse tipuri, asociaţiile care reprezintă grupuri etnice şi minoritare, Grupurile de
Acţiune Locală (GAL), universităţile, institutele de cercetare şi muzeele etc. Toate organizaţiile
membre vor avea drepturi egale de a primi informaţii şi de a lua parte la activităţile Reţelei.
O atenţie deosebită va fi acordată minorităţilor şi grupărilor etnice (cum sunt cele ale romilor,
maghiarilor şi altor minorităţi). Se urmăreşte promovarea susţinută a principiului egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi, aplicând în acelaşi timp principiul nediscriminării privind persoanele cu
dizabilităţi, orientare religioasă, sexuală. Astfel, în RNDR vor fi incluse (ca membri) organizaţii cu
preocupări şi responsabilităţi în acest sens, care se vor regăsi în cadrul sectoarelor civile şi non-profit
din figura nr. 6.4

166
Sursa: PNDR
Fig. 6.4 Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală
National Network for Rural Development

Fiecare actor poate contribui la Reţea oferind informaţii despre activitatea proprie, sau despre
bunele practici. Succesul Reţelei depinde în mare măsură de disponibilităţile acestora de a contribui la
procesul de schimb de idei. (figura nr. 6.5)

Fig. 6.5 Membrii reţelei - contribuţie şi drepturi


Network’s members – contribution and rights

167
Actorii au putut influenţa de la început forma Reţelei sugerînd priorităţile pentru activitatea
acesteia şi ideile cu care doresc să contribuie la dezvoltarea ei, în acţiunile de consultare organizate de
AM PNDR, care au demarat cu un seminar la Târgovişte (30-31 mai 2007), la care au participat peste
60 de reprezentanţi ai actorilor rurali. Cei prezenţi au manifestat un sprijin deosebit privind principiul
creării RNDR.
Un alt seminar a avut loc în partea a doua a lunii ianuarie 2008, în care s-a realizat o
îmbunătăţire a activităţii RNDR şi a Unităţii de Sprijin. Pe baza consultării chestionarelor transmise
ulterior în teritoriu, pentru identificarea celor mai reprezentativi actori implicaţi în dezvoltarea rurală
la nivelul fiecărui judeţ, s-a stabilit o o listă provizorie cu reprezentanţii care au acceptat să devină deja
membri ai RNDR.
Structura organizaţiilor membre ale Reţelei şi a reprezentanţilor acestora în Comitetul
Naţional de Coordonare este descrisă mai jos:
- Ministere relevante şi agenţii guvernamentale naţionale;
- Autorităţi publice şi asociaţiile acestora;
- Universităţi, institute de cercetare, muze,e etc.;
- Organizaţii civile şi non-profit (grupate în funcţie de principalele interese);
- Grupuri de Acţiune Locală şi parteneriate similare;
- Grupuri etnice şi minoritare (romi, maghiari);
- Sectoare economice (secundare şi terţiare);
- Ferme mici;
- Proprietari de pământ, ferme comerciale, proprietari şi manageri de păduri.
Membrii Reţelei vor fi liberi şi vor fi încurajaţi să coopereze cu alţii membri individuali în
grupuri sectoriale, grupuri tematice, sau în cadrul unor parteneriate locale şi regionale. După selectarea
USR, membrii CNC se vor reuni o dată la trei luni şi în mod excepţional ori de câte ori este nevoie

6.1.4. UNITATEA DE SPRIJIN ŞI LEGĂTURILE CU ELEMENTELE REŢELEI


SUPPORT UNIT AND LINKS WITH NETWORK’S ELEMENTS

Unitatea de Sprijin a RNDR oferă asistenţă specializată pentru AM, organizaţii, comitete şi
grupuri de lucru. (figura nr. 6.6)

168
Fig. 6.6 Unitatea de Sprijin şi legăturile cu elementele reţelei
Support Unit and links with network’s elements

Sprijin pentru Autoritatea de Management privind informarea, conştientizarea şi atragerea


actorilor şi organizaţiilor în Reţea. Se vor identifica potenţialii membri ai Reţelei prin servicii de
informare la sediul central şi la birourile regionale ale Unităţii de Sprijin şi prin organizarea de
evenimente pentru informarea actorilor în teren, informarea directă prin telefon, fax şi poştă
electronică. Experţii vor acorda:
- asistenţă specializată şi sprijin pentru Autoritatea de Management în toate aspectele
tehnice legate de RNDR, prin contact permanent între responsabilii Unităţii de Sprijin şi AM;
- asistenţă tehnică pentru membrii reţelei în proiectele de cooperare. Asistenţa va fi
realizată de experţi prin instruirea organizaţiilor participante pentru stabilirea relaţiilor de colaborare;
- sprijin tehnic şi secretariat pentru Comitetul Naţional de Coordonare şi Grupurile de
Lucru, care va include realizarea sarcinilor administrative, culegerea informaţiilor de interes şi
redactarea rapoartelor, toate sarcinile legate de organizarea şi desfăşurarea şedinţelor (pregătirea
ordinii de zi, a rapoartelor şi prezentărilor; consultanţă de specialitate; convocări; rezumate şi acte;
alocarea de spaţii şi echipamente; sprijin în mobilizarea şi cazarea experţilor).
- asistenţă în crearea Grupurilor de Lucru LEADER, a Grupurilor de Lucru Tematice şi
a Grupurilor de Lucru de Experţi.
Se vor identifica domeniile tematice de interes, în baza cărora se vor realiza propuneri
concrete pentru CNC şi AM privind crearea noilor Grupuri de Lucru Tematice şi Grupuri de Experţi.
Propuneri de acţiune pentru integrarea şi cooperarea organizaţiilor civile (femei, tineri, grupuri
etnice şi minorităţi, etc.) în proiecte şi acţiuni care promovează aplicarea principiului egalităţii de
şanse.
Realizarea acţiunilor de informare pentru participarea la acţiuni şi proiecte de cooperare prin:
- crearea biroului de informaţii, birouri regionale ale unităţii de sprijin şi la distanţă prin
telefon, fax, poştă electronică;
- realizarea de evenimente de informare şi conştientizare;
- editarea unui buletin informativ lunar;
- elaborarea şi distribuirea de publicaţii referitoare la bunele practici în proiectele de
cooperare;
- crearea unui site web cu informaţii complete despre RNDR şi proiectele de cooperare;
- asistenţă tehnică şi metodologică pentru dezvoltarea proiectelor de cooperare
inter-teritorială şi trans-naţională acordată Grupurilor de Acţiune Locală şi membrilor RNDR
interesaţi;
- asistenţă pentru căutarea de asociaţi în proiecte de cooperare prin elaborarea unei baze
de date cu proiectele de cooperare în fază de debut, în desfăşurare şi finalizate;
- se va elabora o bază de date privind bunele practici şi se vor promova prin organizarea
de seminarii şi alte evenimente;
- realizarea acţiunilor pentru schimbul de informaţii, idei, bune practici şi propuneri de
proiecte de colaborarea între membrii Reţelei prin diverse instrumente (site web, forum de dezbateri

169
pe internet pe domenii tematice), organizarea de evenimente (seminarii, conferinţe, mese rotunde,
grupuri de lucru).d
Unitatea de Sprijin trebuie să creeze şi să dezvolte canalele şi instrumentele pentru schimbul
de informaţii şi idei pentru menţinerea unui flux de comunicare permanent cu membrii Reţelei pentru
identificarea nevoile de informare. Unitatea de Sprijin este responsabilă cu coordonarea tehnică a
RNDR cu Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală şi colaborarea cu reţelele din alte state membre ale
Uniunii Europene.

6.1.5. GRUPURILE DE ACŢIUNE LOCALĂ ŞI GRUPUL DE LUCRU LEADER


GROUPS OF LOCAL ACTION AND THE LEADER WORKING GROUP

Acest Grup de Lucru va funcţiona sub coordonarea CNC şi îşi va desemna unul dintre membri
ca reprezentant în CNC. PNDR, în cadrul axei 4 Leader, prevede crearea şi sprijinirea Grupurilor de
Acţiune Locală (GAL), care reprezintă parteneriate între autorităţile locale, sectoarele private cu rolul
de a pregăti şi implementa strategiile de dezvoltare locală.
Încă din primele stadii ale implementării RNDR, va exista un Grup de Lucru LEADER, în
cadrul căruia potenţialele GAL-uri vor fi reprezentate.
Grupul de Lucru va avea următoarele sarcini:
- de a participa la activitatea CNC prin reprezentanţi desemnaţi;
- de a promova schimburile şi colaborarea între GAL-urile membre;
- de a consilia AM privind programul anual de activitate al RNDR în legătură cu axa
LEADER şi de a lua parte la selectarea şi coordonarea activităţilor tematice din acest domeniu;
- de a sprijini AM cu asistenţă tehnică pentru monitorizarea proiectelor de cooperare
trans-naţională, în conformitate cu articolul 67 (f) al Regulamentului EC nr. 1698/2005;
- de a transmite periodic rapoarte către CNC cu privire la activitatea desfăşurată.
Grupul de Lucru LEADER va fi prezidat de un reprezentant al AM. USR va furniza sprijin
pentru înfiinţarea şi funcţionarea acestui Grup de Lucru.

6.1.6. GRUPURI TEMATICE DE LUCRU


WORKING GROUPS

Unii dintre membrii Reţelei pot să colaboreze pe baza unor teme specifice sau a unor domenii
de activitate din cadrul dezvoltării rurale - firme de procesare şi organizaţii turistice; managementul
păşunilor ar putea reuni fermieri de semi-subzistenţă, sau fermieri beneficiari ai plăţilor de
agro – mediu, ONG-uri de mediu şi culturale şi institute de cercetare.
Se estimează că vor exista între 6 şi 8 Grupuri de Lucru Tematice. Comitetul Naţional de
Coordonare va stabili temele pe care le pot dezvolta astfel de grupuri.
Fiecare GTL va avea un anumit rol, stabilit de CNC şi aprobat de AM. Acestea vor fi prezidate
de un reprezentant din partea AM şi vor avea cel puţin 5 alţi membri, numiţi de CNC. USR va furniza
sprijin pentru crearea şi funcţionarea acestor grupuri de lucru.

170
6.2 PLANUL DE ACŢIUNE
ACTION PLAN

Planul de acţiune s-a stabilit conform Regulamentului 1698/2005, articolul 68, paragraful (2b)
avînd în vedere acţiunile obligatorii, acţiunile adiţionale obligatorii prevăzute de Regulament pentru
realizarea obiectivelor Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, precum şi acţiuni care vor fi realizate
pe parcurs, la solicitarea actorilor. A fost aprobat în data de 24 septembrie 2008, la prima întîlnire a
Comitetului Naţional de Coordonare.
Planul de acţiune stă la baza Planurilor anuale de lucru care vor fi elaborate de Unitatea de
Sprijin a Reţelei şi obligatoriu prezentate spre discuţii CNC, apoi supuse aprobării AM cu patru luni
înainte de închiderea fiecărui an de lucru. Acesta va fi în permanenţă adaptat nevoilor identificate pe
parcursul implementării şi orice modificare dezbătută în CNC şi apoi aprobată de AM. Din suma totală
alocată Reţelei, 75% este prevăzută pentru implementarea Planului de Acţiune. Acţiunile prevăzute
identifică sarcinile şi priorităţile PNDR, resursele financiare, detalierea serviciilor furnizate reţelei aşa
cum au fost identificate în sondajele de opinie adresate actorilor:
1. Sprijin pentru RNDR, CNC, sub - grupului LEADER şi grupurilor de lucru tematice şi
asigurarea secretariatului:
- sprijină organizaţiile, Comitetele şi grupurile de lucru şi mobilizează activităţile
RNDR la nivel naţional şi regional pentru implementarea eficientă şi efectivă a măsurilor PNDR;
- asigură secretariatul RNDR (va păstra registrele cu membrii Reţelei şi va răspunde
cererilor venite de la organizaţii care doresc să facă parte din Reţea);
- asigură secretariatul (agenda de lucru pentru întîlniri, a invitaţiilor, documentele de
pregătire şi prezentare, sinteze şi minute, sprijin pentru AM);
- asigurarea spaţiilor şi suportului tehnic la întîlnirile de lucru ale CNC şi grupurile de
lucru ale reţelei care au loc la termene stabilite:
 Comitetul Naţional de Coordonare – aproximativ o dată la 3 luni;
 Grupul de lucru LEADER – aproximativ o dată la 3 luni;
 Grupuri de Lucru Tematice – 8 grupuri de lucru active, fiecare cu 3 întîlniri pe an ;
Autoritatea Contractantă poate solicita organizarea altor întruniri în funcţie de priorităţi.
- asigură consiliere şi trading pentru întărirea organizaţiilor, accesarea, finanţarea şi
managementul proiectelor, recrutarea şi îmbunătăţirea liderilor, managementul întîlnirilor.
Informaţii privind PNDR
În sondajul de opinie 191 respondenţii optează pentru informaţii clare şi oportune privind
măsurile PNDR. USR, identificînd nevoile exprimate va alege metodele de comunicare care să asigure
informaţii pentru toate categoriile de membri prin:
- crearea de pagini web a RNDR, administrată de către USR şi a publicaţiilor tipărite
care trebuie să asigure complementaritatea cu sistemele şi materialele de informare ale membrilor din
ţară şi ai Reţelei Europene de Dezvoltare Rurală;

171
- răspunsurile la întrebări prin e-mail, telefon sau poştă furnizate într-un interval de 30
de zile in cazul solicitărilor scrise. USR va asigura preluarea apelurilor telefonice în timpul orelor de
program şi un serviciu de căsuţă vocală în afara acestora.
Este necesar întocmirea unui registru cu evidenţa cererilor de informaţii care să cuprindă: data
intrării/ primirii, număr de înregistrare a cererii, subiect, data răspunsului, metoda de răspuns, număr
de înregistrare al documentelor sau mesajelor e-mail transmise. Acest registru este verificat permanent
de AM.
Pe pagina web se va crea rubrica “Întrebări frecvente şi răspunsuri” actualizată cel puţin o dată
la trei luni, pentru a sigura coerenţa temelor solicitate. Rubrica şi actualizările vor fi aprobate de AM.
Primirea vizitatorilor şi prezentarea informaţiilor
Din analiza chestionarelor adresate actorilor implicaţi în procesul de dezvoltare rurală, rezultă
că cca. 32% din respondenţi, consideră că cel mai eficient mijloc de informare şi comunicare îl
reprezintă întîlnirile directe. Planul de Acţiune prevede asigurarea spaţiilor şi mijloacelor de informare
disponibile la nivel naţional şi regional în timpul orelor de program. USR va realiza prezentări cu cele
mai solicitate teme aşa încît să beneficiere de informaţii şi/sau documentaţii actorii care nu şi-au
anunţat vizita sau grupuri mai mari care solicită prezentări specializate.
La sediul USR vor fi expuse şi puse la dispoziţia vizitatorilor publicaţii privind activităţile şi
măsurile PNDR realizate de AM-PNDR sau de USR.
Sprijin pentru schimbul de experienţă şi idei
Organizaţiile participante la sondajul de opinie (251) sunt implicate în schimbul de idei şi
experienţă în domeniul dezvoltării rurale, iar 208 dintre ele vor să se implice în aceste activităţi. USR
va înfiinţa un forum de discuţii pe internet accesibil tuturor actorilor pentru a exprima opiniile privind
performanţa şi problematica dezvoltării rurale şi a măsurilor PNDR. Această activitate se va desfăşura
permanent.
Promovarea bunelor practici
Acestea sunt acţiuni obligatorii prin articolul 68 2 (b) al Regulamentului CE 1698/2005. În
ceea ce priveşte schimbul de experienţă şi bune practici, sondajul de opinie relevă interes din partea a
22% din respondenţi. USR va identifica şi selecta exemplele de bune practici ale dezvoltării rurale din
România, din Europa, (prin intermediul REDR) şi din alte regiuni ale UE. Va face informări şi va oferi
asistenţă tehnică membrilor reţelei pentru transferul şi implementarea bunelor practici. Identificarea
bunelor practici şi a inovaţiei se va realiza prin metode comune de lucru cu cele întreprinse în UE, prin
semnarea unui acord multinaţional privind criteriile de selecţie şi stabilirea unei baze de date
comune. Informaţiile privind bune practici vor fi furnizate de Unitatea de Sprijin a REDR, de reţele
naţionale din alte ţări, obiectivele fiind cuprinderea tuturor axelor şi măsurilor Programelor de
Dezvoltare Rurală. USR va transmite către REDR şi reţelele naţionale din alte ţări informaţii privind
bune practici din România.
 Diseminarea bunelor practici
Colecţia de bune practici şi inovaţii poate fi transmisă actorilor prin:
- Pagină web;

172
- Seminarii;
- Publicaţii.
 Asistenţă tehnică pentru transferul şi implementarea bunelor practici
USR va consilia membrii reţelei care solicită sprijin – prioritate au organizaţiile sau grupurile
care sunt mai puţin familiarizate cu tematica – prin personalul propriu sau prin sub-contractarea de
experţi naţionali sau internaţionali cu expertiză în domeniu.
Această activitate se va desfăşura permanent.
Furnizarea de servicii de training pentru întărirea capacităţii instituţionale a Grupurilor de
Acţiune Locală şi consiliere pentru GAL-uri privind formarea actorilor locali
Dintre respondenţii sondajului de opinie, 148 (universităţi, institute de cercetare) organizează
cursuri de informare profesională, 283 optează să se implice în aceste activităţi. USR va furniza
servicii de training necesare pentru întărirea capacităţii instituţionale a Grupurilor de Acţiune Locală
(GAL). Măsura 111 a PNDR asigură fonduri pentru trainingul şi construcţia instituţională a actorilor
locali.
Sprijinul USR constă în consilierea privind obiectivul şi tehnicile instruirii, fără implicare în
formarea actorilor locali. Alcătuirea programului de training se va realiza în urma evaluării nevoilor de
formare, a consultării cu CNC şi aprobării AM.
Suport tehnic pentru cooperare inter-teritorială şi trans-naţională
Sondajul de opinie relevă că în proiecte de cooperare inter-teritorială în România sunt 193 de
organizaţii active şi 263 care doresc să se implice. Pe proiecte de cooperare trans-naţională sunt 147 de
organizaţii active şi 305 care doresc să se implice. Dintre actorii chestionaţi, 45 dintre actorii rurali au
cerut asistenţă pentru cooperare inter-teritorială şi cooperare trans-naţională. Regulamentul CE
1698/2005 prin articolul 68 2 (b) asigură finanţare pentru implementarea proiectelor de cooperare
pentru GAL-uri recunoscute.
Sunt eligibile pentru sprijin tehnic şi metodologic proiectele de cooperare LEADER, în care
cel puţin unul dintre parteneri este GAL, care sunt implementate în cadrul axei 4 a PNDR sub
responsabilitatea unui GAL coordonator. Costurile proiectelor nu vor fi finanţate din bugetul USR, ci
prin axa LEADER a PNDR. Alte proiecte de cooperare sunt dezvoltate de membrii RNDR care nu
sunt GAL-uri, nu se încadrează în axa 4 a PNDR.
Acestea sunt eligibile pentru suport tehnic din partea USR, dacă au o legătură cu obiectivele
unei măsuri din PNDR. Costurile de bază pentru proiectul de cooperare vor fi finanţate de partenerii
care l-au iniţiat. USR acordă sprijin tehnic şi metodologic consultînd baza de date a GAL-urilor,
parteneriatelor proprii şi a Reţelei europene. În acest sens, va iniţia un sondaj prin chestionare pentru
evaluarea interesului membrilor RNDR în a iniţia, conduce sau a fi implicaţi în proiecte de cooperare
inter-teritorială şi trans-naţională, va crea pe pagina web a USR o bază de date actualizată privind
proiectele de cooperare în lucru, care s-au finalizat şi în care sunt/au fost implicaţi parteneri români.
Baza de date pe pagina web va avea link-uri pentru căutare de parteneri spre baza de date a Punctului
de Contact al REDR pentru a facilita cooperarea partenerilor prin:
- furnizarea de informaţii generale (de exemplu, prin scrisoarea de informare a USR şi
prin furnizarea de informaţii mai detaliate adresate partenerilor, ale căror proiecte par compatibile;

173
- identificarea căutărilor de parteneri nerezolvate oferind sugestii şi modalităţi prin care
pot găsi parteneri organizaţiilor în cauză;
- urmărind dezvoltarea proiectelor de cooperare LEADER şi solicitînd sprijinul AM –
PNDR pentru urgentarea acţiunii;
Sprijin direct pentru proiecte de cooperare specifice în curs de apariţie
În fiecare an, USR selectează şi propune AM, în urma consultărilor cu CNC, GAL-uri şi alţi
membri ai RNDR, 30-40 de proiecte în care cel puţin doi parteneri şi două nevoi au fost
identificaţi/identificate cu potenţiale activităţi comune, urmărind echilibrul geografic şi implicarea
unor parteneri cu mai puţină experienţă. După aprobare, USR va oferi sprijin direct în dezvoltarea pe
parcurs a proiectelor, inclusiv pentru realizarea studiului de fezabilitate, dezvoltarea strategiei, planului
financiar, pe aspecte juridice şi acordul de cooperare. Implicînd parteneri cu mai puţină experienţă,
rezultatele vor fi incluse în baza de date şi popularizate pentru a-şi pune experienţa dobîndită la
dispoziţia altor proiecte în curs de apariţie.
Sprijin pentru schimbul de informaţii şi coordonarea cu Reţeaua Europeană de Dezvoltare
Rurală şi cu reţelele naţionale de dezvoltare rurală din alte state membre ale UE.
Această activitate se va desfăşura permanent pentru a sprijini furnizarea de informaţii privind
evoluţia zonelor rurale ale UE şi schimbul de idei, informaţii şi experienţe între actorii implicaţi în
dezvoltarea rurală în UE.
Fiecare ţară membră are o reţea naţională de dezvoltare rurală şi legătura între aceste reţele
este realizată de Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (REDR), care are propriul Punct de Contact
(unitate de sprijin), Comitet de Coordonare şi sub-comitetul LEADER. Din aceste structuri vor face
parte reprezentanţii naţionali prin intremediul cărora se va realiza legatura între nivelul naţional şi
european. Schimbul de informaţii se va realiza prin websit, vizite periodice ale membrilor Punctului de
contact la fiecare dintre reţelele naţionale şi întîlniri multinaţionale la sediul Punctului de Contact din
Bruxelles.
Participarea la evenimente la nivel naţional şi european
USR va participa la întîlniri şi seminarii naţionale şi europene pentru promovarea politicilor şi
activităţilor din domeniul dezvoltării rurale ale României, va identifica evenimentele care pot oferi
informaţii, schimb de idei şi experienţă în dezvoltarea rurală. USR va propune AM-PNDR, în mod
regulat, o selecţie de evenimente care asigură echilibrul tematic şi geografic şi la care personalul AM
şi USR ar putea participa. Evenimentele pot fi propuse de AM, de actori, în mod individual sau în
urma unui apel de selecţie, pentru care, după consilierea Comitetului de Coordonare, se pot stabili
criterii de selecţie. Pentru participarea la evenimentele aprobate, USR va organiza prezentări şi
animarea grupurilor de lucru.
Activităţi de promovare
Pentru orice activitate de promovare, contractantul va prezenta obligatoriu un studiu de impact
al activităţii respective. USR va oferi suport tehnic pentru membrii RNDR care dezvoltă activităţi
antreprenoriale, în cadrul măsurilor PNDR: promovarea produselor rurale tradiţionale; crearea şi
174
funcţionarea grupurilor de producători; îmbunătăţirea şi promovarea facilităţilor şi serviciilor turistice
sau solicită sprijin pentru măsurile 312 şi 322 .
Sprijin pentru promovarea produselor rurale tradiţionale
Această susţinere vine în sprijinul diversificării şi creşterii economiei mai ales pentru zonele
rurale defavorizate. Se referă la produse de meşteşugărit, produse alimentare tradiţionale alături de
promovarea gospodăriei tradiţionale a pajiştilor, turismului şi conservarea patrimoniului cultural. USR
va oferi consiliere de specialitate organizaţiilor cu activităţi în producerea, distribuirea şi
comercializarea acestor produse şi cu privire la planul de afaceri, campanii de marketing sau
organizarea pieţelor de desfacere. USR nu va aloca sprijin financiar sau personal pentru aceste
activităţi.
Sprijin pentru crearea şi funcţionarea grupurilor de producători
USR va oferi informaţii şi sprijin fermierilor de semi-subzistenţă privind înfiinţarea grupurilor
de producători prin Măsura 142 şi formarea profesinală. Sprijinul se rezumă la crearea grupurilor nu
şi la activităţile pe care le vor desfăşura.
Sprijin pentru îmbunătăţirea şi promovarea activităţilor şi serviciilor turistice
USR va oferi informaţii privind accesarea Măsurii 313 PNDR şi suport tehnic actorilor
RNDR privind creşterea standardelor, facilităţilor şi serviciilor turistice şi modul în care pot
îmbunătăţi marketingul şi promovarea acestui sector, alături de promovarea produselor rurale.
Sprijin pentru monitorizarea activităţilor RNDR de către AM – PNDR
- corespunzătoare perioadei de raportare activităţilor;
- prezentarea concisă a obiectivelor atinse;
- detalierea activităţilor realizate;
- descrierea rezultatelor şi a nivelului de îndeplinire a acestora etc.
Rapoarte trimestriale Regulamentul 1974/2006 art. 62 prevede obligativitatea fiecărui stat
membru să realizeze rapoarte anule privind activitatea desfăşurată prin programele naţionale de
dezvoltare rurală şi a RNDR. AM-PNDR va monitoriza activitatea RNDR prin rapoartele anule
întocmite de USR care vor prezenta: numărul şi gruparea membrilor RNDR, evenimentele organizate
şi numărul şi tipul participanţilor la acestea, numărul şi tipul publicaţiilor produse şi distribuite,
numărul de întrebări primite şi răspunsuri transmise etc. Datele vor fi publice, pe pagina web la
secţiunea monitorizare.
Sprijin pentru evaluarea activităţilor RNDR de către AM – PNDR
Contractantul va depune anual la AM un raport iniţial, rapoarte intermediare (trimestriale) şi
anuale (finale) cu privire la activităţile RNDR şi USR.
În pregătirea acestor rapoarte, contractantul va îndeplini următoarele cerinţe:
- rapoartele vor fi elaborate în limba română;
- obiectivul va fi clarificarea tuturor solicitărilor venite din partea autorităţii
contractante;
- vor include activitatea de ansamblu a membrilor personalului şi a rezultatelor
175
serviciilor acestora şi justificări privind activitatea experţilor nepermanenţi, rezultatele deplasărilor,
distribuirea echilibrată a misiunilor;
Înainte de elaborarea primului raport, contractantul va obţine acordul AM asupra draftului
utilizat pentru întocmirea rapoartelor trimestriale şi anuale.
Rapoartele iniţiale
Raportul Iniţial de Activitate va descrie stategia de implementare şi programare a activităţilor
proiectului, conform cu oferta tehnică. Se depune spre verificare, avizare şi aprobare de către
contractant, Autorităţii de Management. Înainte de depunere, se recomandă organizarea unei întâlniri
cu toate părţile implicate, pentru clarificarea activităţilor proiectului aşa cum sunt stipulate în
Contractul de Servicii, la sediul MADR. Raportul Iniţial de Activitate se depune în două exemplare la
AM şi va conţine:
- prezentare de ansamblu a proiectului: (ex. Cadrul general şi situaţia iniţială; Datele
contractului; Corelarea cu alte proiecte);
- analiza contractului şi situaţia actuală: (ex. Cerinţele şi previziunile contractului);
- planificarea contractului (ex. Descrierea activităţilor; Metodologie şi planificare);
- rezultate şi output-uri ale contractului;
Rapoartele de Activitate cuprind următoarele capitole:
- Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele);
Descrierea obiectivelor
În Rapoartele trimestriale vor fi cuprinse toate aspectele implementării programului anual de
activitate, cu termenele stabilite: furnizarea la standarde ridicate a tuturor serviciilor contractuale,
identificarea dificultăţile întâmpinate şi soluţiile propuse pentru rezolvare până la finalul anului
contractual.
Rapoartele de misiune
Rapoartele de misiune vor descrie obiectivele misiunii, datele şi orele între care s-a desfăşurat
activitatea la locul misiunii şi rezultatele aşteptate. Misiunile reprezintă deplasări ale echipei
contractantului pentru a îndeplini activitatea USR, în afara Bucureştiului sau în străinătate. Aprobarea
acestora se face de AM, funcţie de agenda misiunii (tipul evenimentelor, respectarea echilibrului
geografic) şi de aspectele financiare (declaraţie cu privire la costurile estimate, deplasări şi diurne). Nu
vor fi întreprinse misiuni fără aprobarea autorităţii contractante, primită cel târziu în ziua plecării.
Rapoarte anuale
Rapoartele anuale vor permite AM să evalueze dacă activităţile din programul de activitate
sunt realizate la standarde profesionale superioare, dacă s-au respectat termenele limită, dacă
problemele identificate în rapoartele trimestriale au fost îndeplinite. Contractantul va consemna orice
modificări survenite în componenţa echipei USR.
Raportul final de activitate (anual sau la sfârşitul proiectului)
Va fi depus la autoritatea contractantă la cel mult 15 zile după terminarea fiecărui contract
subsecvent anual sau după finalizarea proiectului.
176
Aprobări
Aprobarea rapoartelor de activitate ale contractantului se vor face după verificarea în teren a
implementării activităţilor din cadrul proiectului, de către experţii din cadrul Direcţia Strategii Politici
şi Programe de Dezvoltare Rurală (DSPPDR), respectiv Serviciul LEADER şi Reţeaua Naţională de
Dezvoltare Rurală (SLRNDR). La verificarea pe teren trebuie să participe şi un reprezentant desemnat
de către Contractant. Verificările se vor face înainte de depunerea fiecărui Raport de activitate, astfel
încât să permită verificarea tuturor elementelor necesare.

6.3. INSTRUMENTE DE BAZĂ


BASIC TOOLS

În caietul de sarcini, AM punctează cel puţin cinci instrumente de bază necesare pentru
îndeplinirea sarcinilor: sediu, tehnologia informaţiei, conferinţe, seminarii, publicaţii şi relaţii cu
publicul. Unitatea de Sprijin va avea un sediu naţional şi sedii la nivelul celor 8 regiuni. Sediul
naţional va fi în Bucureşti, cu spaţiu de primire pentru actori şi reprezentanţii AM. Ofertantul optează
pentru ca sălile de întruniri să fie localizate în sediul naţional sau în afara acestuia.

Spaţiul
Pentru întrunirile (număr aproximativ pe an) Comitetului Naţional de Coordonare, a grupului
de lucru LEADER, a grupurilor de lucru tematice şi întâlnirile experţilor, contractantul va asigura
spaţii :
- 4 întîlniri ale CNC (aproximativ 30 de participanţi, 1 zi, în mod normal);
- 4 întîlniri ale grupului de lucru LEADER (până la 70 de participanţi, 1 sau 2 zile);
- 10 întâlniri ale experţilor (aproximativ 10 participanţi, 1 sau 2 zile);
- 5 alte întâlniri ale membrilor RNDR (până la 70 de reprezentanţi, 1 sau 2 zile).
Sediile din cele 8 regiuni vor funcţiona ca structuri descentralizate ale sediului naţional,
asigurînd legătura între nivelul local, naţional şi european. Contractantul va propune un număr de
experţi non- cheie care vor sprijini membrii reţelei de pe raza de activitate să beneficieze de serviciile
reţelei şi vor transmite sediului central toate informaţiile solicitate.
Tehnologia informaţiei şi echipamentul necesar
USR va avea nevoie de echipament IT, pentru administrarea propriul website al RNDR şi
pentru a furniza link-uri operaţionale cu website-urile organizaţiilor membre ale RNDR şi ale REDR
pe structura activităţilor din Planul de Acţiune. Ofertantul va asigura personal cu o calificare
superioară şi achiziţie de echipamente (calculatoare, software etc.) necesare.
Website-ul va fi gazduit de serverul USR.Propunerile privind pagina web şi orice alte
propuneri privind conţinutul vor fi depuse la AM pentru aprobare. Toate materialele de pe website vor
fi în limba română. Pagina principală, meniul, paginile introductive ale fiecarei secţiuni, criteriile de
177
selecţie pentru bazele de date vor fi şi în limba maghiară şi engleză. Website-ul va avea următoarea
structură:
- Informaţii cu privire la membrii RNDR
- Website-ul trebuie să aibe un director clar şi actualizat permanent, uşor de accesat, cu
informaţii privind organizaţiile membre (asociatii de fermieri, grupuri de producători, GAL-uri,
autorităţi locale, organizaţii civile şi non-proft, asociaţii de grupuri etnice şi minoritare) şi va include
link-uri către paginile web ale organizaţiilor membre ale RNDR. Structura va fi propusă de AM în
urma consultărilor cu CNC şi trebuie să se conformeze legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia
datelor cu caracter personal, sau chiar va cere acordul persoanelor în cauză înainte de a publica
informaţiile pe internet.
Căsuţa poştală
Web site-ul trebuie să aibe o secţiune „contact” eficientă şi accesibilă care să permită actorilor
să transmită e-mail-uri către USR.
Întrebări frecvente şi răspunsuri
Pagina web va avea această rubrică pentru coerenţa răspunsurilor privind întrebările care vor
fi primite în mod repetat de la diverşi actori şi va fi clasificată pe axe, măsuri sau teme, actualizată cel
puţin o dată la trei luni.

Informaţii privind evenimentele


Pagina web trebuie să includă o secţiune accesibilă dedicată evenimentelor care se vor
desfăşura în România sau în alte state din Europa (conferinţe, seminarii, grupuri de lucru de cercetare,
conform calendarului, temelor, locaţiei) şi link-uri care oferă sinteze privind evenimentele.
Publicaţii
Pagina web trebuie să aibă un format tehnic propus de ofertant pentru accesare directă sau
prin link-uri, alte pagini web şi materiale :
 publicaţii, ghiduri şi studii concepute de USR sau AM;
 informaţii privind activitatea de dezvoltare rurală din perioadele precedente de
programare din UE;
 materiale, rapoarte, hărţi concepute de AM;
 afişe, clipuri etc.
Acces la o selecţie de documente tematice e-network
Este o secţiune care sprijină mai ales activitatea grupurilor de lucru tematice şi a membrilor
Comitetului Naţional de Coordonare. Pagina web trebuie să cuprindă link-uri de acces la documente
naţionale şi europene, către alte surse de informare şi consiliere privind obiectivele RNDR.
Baza de date privind bunele practici
Site-ul RNDR va avea o bază de date pe categorii bine delimitate, compatibilă cu bazele de
date ale REDR sau ale altor reţele naţionale. Aceste materiale (bune practici şi inovaţie legate de

178
activitatea de dezvoltare rurală din România şi alte state membre ale UE, inclusiv legate de cooperarea
inter-teritorială şi trans-naţională) vor fi colectate de USR .
Baza de date GAL
Pagina web trebuie să conţină o bază cu informaţii privind GAL - urile selectate, structura
parteneriatului, teritoriul acoperit, rezumatul strategiei de dezvoltare locală, activitatea de cooperare şi
link-uri către paginile web ale fiecărui GAL. Pagina web va avea în vedere şi o bază de date cu
potenţialele GAL-uri din România.
Baze de date cu experţi în dezvoltare rurală
Pagina de web va avea o secţiune cu informaţii permanent actualizate privind experţii
naţionali autorizaţi din domeniul dezvoltării rurale, organizată pe domenii de activitate (agricultură,
silvicultură, mediu, turism, dezvoltare locală şi comunitară etc.).
Instrumente pentru cooperare inter-teritorială şi trans-naţională
Activităţile pentru cooperare se sprijină pe Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006 articolul
39.5 care prevede că „statele membre vor comunica Comisiei proiectele de cooperare trans-naţională
aprobate”. Pe acest principiu, USR va colabora cu Grupul de Lucru LEADER şi va sprijini AM pentru
îndeplinirea cerinţelor din Regulament. Pagina web va avea o bază de date actualizată permanent cu
link-uri către secţiunea “căutare de parteneri” privind proiectele de cooperare inter-teritorială şi trans-
naţională, pe întreaga perioadă de derulare a acestora, care vor include proiectele de cooperare
LEADER implementate în cadrul axei 4 a PNDR, alte proiecte de cooperare care nu se încadrează în
axa 4, dar au legătură cu un obiectiv PNDR şi proiecte sprijinite de USR.
Informaţiile se referă la proiecte de cooperare trans-naţională care sunt în proces de aprobare
în statele membre, proiecte de cooperare inter-teritorială şi trans-naţională aprobate care sunt în
derulare sau sunt finalizate şi care pot permite celor interesaţi să beneficieze de experienţa acestora.
Pentru alte proiecte de cooperare baza de date se referă la evidenţa proiectelor propuse pentru
care se caută parteneri, a proiectelor în derulare sau finalizate, prezentate ca modele pe care cei
interesaţi să le studieze pentru a extrage bune practici. Pentru proiectele care primesc sprijin direct din
partea echipei USR, prin baza de date se va face o popularizare a rezultatelor obţinute, partenerii fiind
invitaţi să promoveze experienţa acumulată în sprijinul altor proiecte în curs de apariţie.
Ofertantul va propune un model pentru baza de date adaptată cu cea a REDR şi a altor reţele
naţionale, instrumentele pentru sprijinirea căutării de potenţiali parteneri şi va elabora ghiduri pentru
sprijinul tuturor potenţialelor proiecte de cooperare.
Informaţii privind activităţile de dezvoltare rurală din alte state membre
USR va asigura conectarea la baza de date furnizată de REDR şi la link-uri către site-urile
anterioare ale LEADER II şi LEADER+. În colaborare cu REDR şi reţelele naţionale din alte state
membre, pagina web va furniza informaţii privind dezvoltarea rurală din Uniunea Europeană şi va
permite schimbul de idei, experienţe şi expertiză între actorii din România şi din alte state membre.
Facilitatea de schimburi prin internet cu privire la aspecte tematice

179
Autoritatea de Management propune ca USR să deschidă pe internet un forum de discuţii
accesibil tuturor actorilor care doresc să-şi exprime opiniile privind dezvoltarea zonelor rurale şi
măsurile sau stadiul de implementare a PNDR, ceea ce ar duce la elaborarea de către USR a unor
tematici necesare în teritoriu şi îmbunătăţirea performanţei PNDR. AM propune ca pagina web să
deschidă o secţiune (intranet şi extranet) în cadrul căreia actorii pot face propuneri privind înfiinţarea
grupurilor de lucru tematice şi două secţiuni cu acces limitat care să permită colaborarea permanentă a
experţilor, academicienilor şi funcţionarilor publici pe probleme rurale specifice PNDR, iar a doua
secţiune va cuprinde documente din secţiunea cu acces limitat pentru cei interesaţi.
Baza de date pentru documente administrative
Pagina web va avea o bază de date actualizată permanent care va fi furnizată de AM sau de
agenţiile de plaţi, privind lista criteriilor de eligibilitate pentru fiecare măsură din PNDR, model de
plan de afaceri pentru M 112, 143 care se adresează tinerilor fermieri şi fermierilor de subzistenţă, un
model de contract pentru agro-mediu din axa 2, ghiduri pentru implementarea măsurilor axei 2 şi
modele de strategii de dezvoltare rurală şi acorduri de cooperare, din axa 4. Ofertantul va propune un
format tehnic pentru această bază de date.
Documente oficiale ale AM
Pagina web va include o secţiune cu regulamente privind dezvoltarea rurală, a liniilor
directoare şi a altor documente oficiale legate de PNDR, care vor fi furnizate de AM. Ofertantul
trebuie să propună un format tehnic pentru căutări după subiecte specifice, cuvinte cheie.
Materiale pentru sprijinirea monitorizării RNDR de către AM
Ofertantul trebuie să propună un format tehnic pentru pagina web cu baza de date privind
monitorizarea activităţilor RNDR care va cuprinde numărul şi gruparea membrilor RNDR,
evenimentele organizate, numărul şi tipul participanţilor, numărul şi tipul publicaţiilor produse şi
distribuite, numărul de întrebări primite şi răspunsuri transmise. Ofertantul trebuie să propună un
format tehnic pentru această bază de date care va fi stabilită de AM şi USR într-un stadiu incipient.
Materiale pentru sprijinirea evaluării RNDR
Pagina web RNDR va include o secţiune pentru documente furnizate de AM privind evaluarea
RNDR, într-un format pregătit pentru publicare, în limba stabilită de aceasta.
Conferinţe, seminarii etc.
Conferinţele, seminariile şi alte evenimente se vor organiza cu scopul de a informa pe toţi
actorii rurali privind măsurile şi implementarea eficientă a PNDR. USR şi AM, vor stabili anual
numărul de evenimente care vor fi organizate. AM consideră necesare următoarele evenimente :
- Conferinţe: se vor axa pe rezultatele activităţilor PNDR şi a RNDR din cei doi ani
precedenţi. Sunt prevăzute să se organizeze trei conferinţe pe parcursul potenţialului contract de pînă
la 7 ani, care pot avea cca. 500 de participanţi pe parcursul celor 2-3 zile prevăzute pentru eveniment;
- Conferinţe tematice: se vor axa pe rezultatele grupurilor de lucru tematice pentru care
se vor organiza trei sau patru conferinţe tematice pe an, cu pînă la 100 de participanţi pe durata a 2-3
zile;
180
- Seminarii ad - hoc: AM, în urma consultărilor cu USR, CNC şi membrii RNDR,
poate solicita USR organizarea unui număr de seminarii tehnice restrânse, pe teme specifice, cu un
număr limitat de participanţi, pe parcursul a 1 - 5 zile.
USR va organiza evenimentele pe tot parcursul desfăşurării sau poate apela la sub-contractanţi
pentru o parte din activităţile pe care le va desfăşura:
- identificarea nevoilor pentru seminar, împreună cu AM, CNC, grupurile de lucru şi actori;
- stabilirea structurii, conţinutului programului şi definirea participanţilor - ţintă;
- prezentarea spre aprobare AM-ului a conţinului programului propus pentru fiecare eveniment;
- elaborarea agendei evenimentelor aprobate şi desemnarea moderatorilor, raportorilor etc.;
- planificarea şi organizarea discursurilor şi prezentărilor;
- organizarea zonelor de prezentare, a spaţiului tematic şi asigurarea legăturii cu organizaţiile/
persoanele ce pot furniza sau se pot ocupa de acest elemente;
- elaborarea informaţiilor practice pentru participanţi, formulare de înregistrare etc.;
- dacă este cazul, organizarea de vizite pe teren, program social, cine etc.;
- publicitate şi acoperire media;
- aranjamente contractuale pentru: locuri de întâlnire, interpretare, catering, cine formale,
ecusoane, personal de recepţie, computere şi alte echipamente, standuri, consumabile pentru
participanţi etc.;
- menţinerea contactului cu organizaţiile care vor găzdui evenimentele (regiuni, autorităţi
locale, GAL-uri etc.);
- participare şi sprijinirea animării evenimentului;
- elaborarea procedurilor şi/sau dosarelor tematice rezultate din respectivele evenimente.
Publicaţii
USR este responsabilă pentru planificarea structurii, a conţinutului, propunerea de subiecte şi
corectarea publicaţiilor. Pentru corectitudinea informaţiilor, va verifica conformitatea apelînd la
departamentele AM. Pentru draftul publicaţiei, baza de distribuire şi numărul propus de exemplare,
USR trebuie să aibe aprobarea AM care, dacă este cazul, va înfiinţa un comitet editorial pentru
analiză.
În cazul în care AM nu a luat o altă decizie, drafturile vor fi depuse în limba română, iar
responsabilitatea pentru tipărirea, publicarea şi distribuirea acestor documente va fi a USR, pe întreaga
durată de derulare a contractului. Drepturile de autor asupra publicaţiilor şi documentelor elaborate pe
durata contractului vor aparţine în totalitate AM. AM poate solicita ocazional publicarea rezultatelor
activităţilor PNDR pe CD-Rom, prin clipuri promoţionale, broşuri etc, caz în care USR identifică
nevoile şi activităţile privind acest tip de comunicare.
Publicaţiile menţionate mai jos vor fi furnizate în mod regulat. Indicatorii de performanţă ai
contractului pentru furnizarea de informaţii prin publicaţii tipărite, prevăd :
 3 numere pe an cu cca 50 sau 6o de pagini pentru publicaţii privind dezvoltarea rurală.
Numărul se poate dubla.
 1 cel mult de 2 publicaţii pe an, cca 50-60 pagini pentru bune practici;
 12 cel mult 20 publicaţii pe an, publicaţii tematice.

181
Scrisoare de informare electronică - 10 numere / an cuprinzînd 3-4 pagini
Scopul acestora va fi de informare cu ştiri de ultimă oră privind implementarea PNDR şi
evoluţia politicii de dezvoltare rurală în UE. Formatul în care sunt redactate va permite imprimarea
acestora pe suport hârtie pentru toate organizaţiile membre RNDR care doresc să transmită copii
membrilor sau filialelor din teritoriu. USR elaborează şi transmite lunar scrisori de informare în limba
română.
Publicaţie privind dezvoltarea rurală - 3 numere/ an (fiecare aproximativ 50 sau 60 de
pagini)
Publicaţiile trebuie editate în format tipărit şi format electronic “pdf”, în limba română scopul
fiind de a furniza informaţii tehnice, informaţii privind implementarea PNDR, activitatea RNDR,
prezentarea bunelor practici pentru publicul larg şi actorilor implicaţi în dezvoltarea rurală. Ofertantul
va propune o structură a acestor publicaţii dar, pentru acest format, este sugerată o abordare creativă,
avînd ca model revistele LEADER publicate de Observatoare.
Bune practici - o dată pe an, aproximativ 50-70 pagini
Publicaţia va prezenta o selecţie din baza de date a bunelor practici, informaţii generale
privind fiecare proiect şi strategie, cu accent pe rezultatele obţinute. Editarea se face în format tipărit
şi format electronic „pdf” şi, pentru a fi accesibilă cititorilor din Europa, vor fi ediţii separate în limba
engleză şi română. Selectarea bunelor practici şi a studiilor de caz (pe diferite teme sau criterii) vor fi
aprobate în prealabil de AM.
Ofertantul poate face propuneri ca selectarea bunelor practici, respectînd echilibrul geografic,
să poată fi organizată în colaborare cu membrii RNDR.
Publicaţii tematice
Publicaţiile vor aborda o tematică tehnică în sprijinul activităţii Grupurilor de Lucru Tematice.
USR va elabora şi disemina în fiecare an până la 12 publicaţii intermediare sau rapoarte finale produse
de grupurile de lucru, în limba română. Rolul USR va fi de elaborare de documente necesare
participanţilor la seminariile grupurilor de lucru.
Traduceri
Traducerile vor fi necesare pentru documente sau texte la diferite evenimente, website sau
destinate altor scopuri. Vor fi realizate de membrii echipei USR sau prin servicii de traduceri externe,
caz în care Contractantul va verifica calitatea acestora.
Liste de adrese
USR va avea o listă de adrese actualizată permenent, informaţii colectate de USR sau
comunicate de AM pentru transmiterea publicaţiilor tipărite, a scrisorilor de informare electronice,
respectînd legislaţia naţională privind protecţia datelor cu caracter privat. Contractantul va posta on-
line un formular disponibil celor interesaţi să se aboneze (sau să renunţe la abonament) la publicaţiile
dorite. Actualizarea bazei de date trebuie să prevadă categorii noi de cititori şi o serie de (sub) liste.
Distribuire

182
Ofertantul va propune un plan pentru distribuirea scrisorilor de informare electronice şi a
publicaţiilor pe suport de hârtie (în copie) privind PNDR (cu excepţia cazurilor în care acestea sunt
distribuite de AM). USR poate cere ajutorul organizaţiilor membre ale RNDR pentru îndeplinirea
acestei sarcini, suportînd costurile dacă acestea sunt mai mici decât cele suportate prin utilizarea
serviciilor poştale obişnuite.
Relaţii publice
Relaţiile cu publicul se vor face în urma discuţiilor dintre USR, CNC şi AM, privind
complementaritatea între USR şi (de exemplu) Biroul de Presă al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale. USR trebuie să răspundă eficient întrebărilor din partea media pentru atragerea
interesului asupra activităţile RNDR .
Personalul Unităţii de Sprijin
Autoritatea de Management a evaluat volumul de muncă şi expertiza necesară desfăşurării
activităţii reţelei stabilind ca personalul Unităţii de Sprijin să fie format din :
- experţi cheie (8) la nivel naţional;
- experţi non cheie la nivelul celor 8 regiuni;
- experţi nepermanenţi angajaţi pe o anumită perioada pentru expertiză tematică specifică.
Personalul Unităţii de Sprijin trebuie să aibe cunoştinţe în domeniul dezvoltării rurale, al
Politicii Agricole Comune şi FEADR şi a măsurilor PNDR, să stăpînească un nivel avansat de
cunoaştere a limbii engleze (mai puţin personalul cu atribuţii legate de întreţinerea sediului şi
domeniul financiar contabil), să aibe abilităţi pentru îndeplinirea cu profesionalism a sarcinilor,
experienţă în domeniul informarii şi comunicării expertiza tehnică pentru furnizarea serviciilor.
De asemenea, pe lîngă activitatea de administrare, organizaţia care va administra RNDR va
trebui să demonstreze şi aptitudini privind capacitatea de dezvoltarea continuă a mecanismului de
functionare a retelei (modificări şi completări privind tematica subiectelor, participanţii şi acţiunile
întreprinse, crearea de legături cu alte reţele de dezvoltare rurală), inclusiv susţinerea contactului şi a
legăturilor cu Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală.
Managementul reţelei
Managerul echipei este desemnat de ofertant. Acesta se va ocupa de relaţia cu autoritatea
contractantă, va coordona echipa de experţi, îndeplinirea, furnizarea la timp şi de calitate a serviciilor
şi documentelor administrative prevăzute în contract. Trebuie să aibă minim, următoarele abilităţi:
- cunoştinţe legate de dezvoltarea zonelor rurale în Europa, PAC, FEADR;
- cunoştinţe privind activităţile şi funcţionarea instituţiilor europene;
- cunoştinţe - nivel avansat - de limba romănă sau engleză, abilităţi de management,
coordonare şi conducere.
- experientă în domeniul informării şi comunicării
- experienţă în planificarea şi desfăşurarea evenimentelo naţionale şi trans-naţionale.
Experţii non cheie sunt structuri descentralizate ale sediului naţional ca legatură între nivelul
local, naţional şi european. Vor fi propuşi de contractant şi acceptaţi de AM pe fiecare categorie de
activitate. Trebuie să aibă o bună cunoaştere a problemelor rurale şi cunoştinţe la zi privind tehnologia
informaţiei. Îşi vor desfăşura activitatea în cele 8 birouri regionale, activitatea limitîndu-se la nivel
183
regional prin sprijinirea membrii reţelei din regiune să beneficieze de serviciile US. Personalul va
transmite sediului central toate informaţiile solicitate. Sediile regionale vor oferi aceleşi condiţii ca şi
sediul naţional.
Experţii nepermanenţi vor fi angajaţi pe anumite perioade pentru a oferi tematici legate de
experienţa altor zone rurale din UE, schimb de idei, sprijinirea aplicării bunelor practici, sprijinirea
produselor tradiţionale,îmbunătăţireaşi promovarea serviciilor turistice, sprijinirea implementării
masurilorde agro-mediu.
Unitatea de Sprijin va face modificări ale personalului doar în urma notificării AM.
Finanţarea reţelei
Principalele tipuri de cheltuieli prevăzute în Regulamentul CE 1698/2005 şi 1974/2006 sunt
pentru costuri de funcţionare 25% şi pentru Planul de Acţiune 75%.
Valoarea alocată de AM pentru RNDR pînă la sfîrşitul anului 2015 este de 30.089.583 euro,
ceea ce reprezintă 8% din bugetul prevăzut pentru asitenţă. Alocarea sumelor pe diferiţi ani se poate
face de comun acord între US şi AM ţinînd cont de sugestiile CNC, în funcţie de volumul de lucru şi
creşterea numărului de membri ai Reţelei.
Cheltuieli prevăzute în Regulamentul CE 1698/2005 şi 1974/2006 sunt pentru costuri de
funcţionare 25% şi pentru Planul de Acţiune 75%.
Tabel 6.2
Finanţarea reţelei
Finance Network
Cheltuieli publice Cheltuieli Total costuri
(FEADR + 20% private (mil. EURO)
Măsura/Axa cofinanţare naţională, mil. (mil. EURO)
EURO)
Total reţea (8,0% din componenta
-
asistenţă tehnică), din care: 30.089.583 30.089.583
a) costuri de funcţionare (25% din bugetul
-
alocat reţelei) 7.522.396 7.522.396
b) plan de acţiune (75% din bugetul alocat
-
reţelei) 22.567.187 22.567.187
Sursa: PNDR

Costurile de funcţionare vor include:


- salariile şi costurile de întreţinere pentru şeful echipei;
- costuri de funcţionare pentru birouri şi sedii inclusiv costurile de întreţinere;
- consumabile, tarife poştale;
- costuri de călătorie pentru echipa US în timpul programului, dar nu costuri pentru
deplasări şi misiuni.
Costurile privind Planul de Acţiune sunt pentru implementarea activităţilor RNDR şi USR şi
includ pe cele necesare implementării Planului de Acţiune al RNDR (salariile personalului care
realizează acţiunile din cadrul planului):
- costuri pentru participarea la întîlnirile CNC, a grupului de lucru LEADER, a
grupurilor de lucru tematice şi ale experţilor;

184
- costuri pentru logistică şi alte costuri privind informarea şi comunicarea privind
programul de măsuri şi dezvoltare rurală;
- costuri pentru logistică şi alte costuri pentru sprijinirea schimbului de idei şi
experientă;
- colectarea, procesarea bunelor practici;
- sprijin pentru schimb de informaţii şi coordonare cu REDR şi cu reţele naţionale din
UE;
- misiuni, participarea la evenimente;
- organizarea de sesiuni de pregătire pentru GAL-uri;
- sprijin pentru promovarea produselor tradiţionale, a grupurilor de producători şi
pentru turism;
- sprijin pentru monitorizarea şi evaluarea RNDR de către AM;
- administrarea paginii web, facilitarea schimburilor tematice, organizarea de seminarii,
conferinţe, alte evenimente, producerea şi distribuirea de publicaţii, activităţi de relaţii cu publicul.

185