Sunteți pe pagina 1din 11
MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, Bucuresti www.primarie3.ro Servicii electronice eficiente si simplificare administrativa prin platforme informatice inovative” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finanfarii acestuia {in cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritailor administratiei publice locale, pentru modificarea Legit administratiei publice locale nr, 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/204 privind Statutul alesilor locali, intrunit tn seding extraordinar’, azi 13.06.2019 Avand in vedere: Expunerea de motive nr. 434783/CP/04.06.2019 a Primarului Sectorului 3; ~ Raportul de specialitate nr. 433368/03.06.2019 al Directiei Strategii $i Programe de Dezvoltare Durabil’; Adresa nr. 433398/03.06.2019 al Directici Strategii si Programe de Dezvoltare . Durabila. in conformitate cu prevederile: Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare; OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiar’ a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificirile si completirile ulterioare; Cererii de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltata); Ghidului solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltata), Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia public& locali ce optimizeaz procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP; HCLS3 nr, 304/29.05.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si Asociatia pentru Implementarea Democratiei; {in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea administratici publice locale nr, 215/2001, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare. HOTARASTE: Art.1 Se aproba proiectul ,, Servicii electronice eficiente si simplificare administrative prin platforme informatice inovative” si cheltuielile legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezyoltata), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaz procesele orientate catre beneficiari in concordant cu SCAP. Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului ,,Servicii electronice eficiente si lificare administrative prin platforme informatice inovative”, in cuantum de 4,393,356.54 lei (inclusiv TVA). Art.3, Se aproba contribufia proprie in proiect a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, reprezentand achitarea tuturor cheltuiclilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 87.867,13 lei reprezentind cofinanfarea proiectului Servicii electronice eficiente si simplificare administrativa prin platforme informatice inovative”. Art.4, Sumele reprezentind cheltuieli conexe ce pot apirea pe durata implementitii proiectului ,,Servicii electronice eficiente si simplificare administrativa prin platforme informatice inovative”, pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Art.5. Bugetul cererii de finanfare este previzut in anexa care face parte integrant& din prezenta hotarare. Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementirii proiectului in conditiile rambursarii/ decont&rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Directia Strategii si Programe de Dezvoltare Durabil& si Directia Administrativa si Management Informational, va lua masurile de ducpre la indeplinire a prevederilor prezentei hotirari. PRESEDINTE DE SEDINTA co} EAZA M. MIMAITA NR. 307 DIN 13.06.2019 2 Avexa HOLS 8a .30%//3,06, 20/9 he Inet rents lent lowe fees fsa len frumoeeger [ie fecoie yn eeantrntt | ‘espn nsnamonet | sinscapoat | mgemarnte| space Sone onal} Baa armenertpets| Orn ers | tat pers oo] ool __ sso] ss} Jaaecrtun — | svenegreres | ssmangenen | Suragrwsie| side cig a fs | sine prowess ional poe " a el tes ome 20 o ol aso] oem) 7: ‘nso MenamuLs | stmgenens | tstnapenee | amgranaie | Soha Soe a [a | mee = ens pons anasrartpobs| ores = a 00] ___ ose samc] __ sync secroma sat araatstote | east ac son Mowcrwist | rman | tsnisarerae | ‘nsemnenrae| Send | aba | aeetnen pleat pemapemeas | pat erent wi] oben rl ante sad 220) 00] __ asso sox] el sf | exer a imemsisoeces | poke ungerartri| omc S| tes s|___ sures] __ sora sone] sano nua! _ sass Hwoweoust | istengumema | Lanagenue | mangemensctae| Soe rea | sa | mcs poets emelpse saree sawn a PY sco Fo uzssae u. i : cor ‘secoMN AL eit soee | etd ec me wawaran | seranents | sivaranmant | mucanmelste| scipace Se > [2 | memes rena posi Fremgerestgaws|_ once uns) poe | __oco|_ sean) sans tauucouitt | anaemia | rsntengernt | mnenanences| pede Ses stk | earn posh ry eraarertael_pbee Bel mate saved oo semen MUMGPLLT | Lstmarneres | sinengemen | moramrenidae| aeheese | tee ots | esses a amiga Fenmgerent pel Once S| cher preys on soo samol__coseuo) tec seroma eatantstrees | etalon = seauarte | vragen | thamgenes | nemgameneatse| sobede omn so fs | esr potest pe fnemgenert ze Src see pate sane] sano ss Wr