Sunteți pe pagina 1din 11

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.______


din _________________ 2019
PLAN DE ACȚIUNI
pentru anii 2019-2020 privind integrarea străinilor în Republica Moldova

Costurile
Autorități aferente
Termenele Indicatori de
Acțiuni Subacţiuni responsabile de Parteneri implementării
de realizare și sursa de progres
implementare
finanțare
1 2 3 4 5 6 7
Obiectivul 1. Consolidarea cadrului normativ în domeniul integrării străinilor

1.1.1. Elaborarea proiectului hotărârii


Ministerul Afacerilor
Guvernului cu privire la aprobarea
Interne;
proiectului de Lege pentru În limitele
Trimestrul IV Ministerul Sănătății,
modificarea și completarea Legii nr. alocațiilor Hotărârea Guvernului
2019 Muncii și Protecției
274 din 27.12.2011 privind integrarea bugetare elaborată și aprobată
Sociale;
străinilor în Republica Moldova aprobate
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării
(acțiune restantă)
1.1.2. Revizuirea Metodologiei de
organizare a sesiunilor de acomodare
socioculturală în conformitate cu Ministerul Educației,
În limitele
Culturii și Cercetării;
1.1. Modificarea prevederile Legii nr. 274 din 27 Trimestrul I alocațiilor
cadrului normativ decembrie 2011 privind integrarea Ministerul Afacerilor Metodologie revizuită
2020 bugetare
străinilor în Republica Moldova Interne
aprobate

(acțiune restantă)
1.1.3. Revizuirea Metodologiei
cursurilor de studiere a limbii române
pentru străini în conformitate cu Ministerul Educației, În limitele
prevederile Legii nr.274 din 27 Trimestrul I Culturii și Cercetării; alocațiilor
Metodologie revizuită
decembrie 2011 privind integrarea 2020 Ministerul Afacerilor bugetare
străinilor în Republica Moldova Interne aprobate

(acțiune restantă)
1 2 3 4 5 6 7
1.2.1. Elaborarea rapoartelor
Trimestrul IV În limitele
semestriale de implementare a Ministerul Afacerilor
2019; alocațiilor Rapoarte semestriale
politicilor naționale în domeniul Interne
Trimestrele II bugetare elaborate
integrării străinilor pentru anii 2019-
și IV 2020 aprobate
2020
1.2. Dezvoltarea
Grup de lucru de
politicilor naționale în
specialitate format;
domeniul integrării
Ministerul Afacerilor Politici în domeniul
străinilor prin analiza
1.2.2. Evaluarea politicilor Interne; În limitele integrării străinilor
necesităților,
implementate pentru identificarea Trimestrul III Comisia de coordonare alocațiilor evaluate;
îmbunătățirea
lacunelor și problematicilor ce 2020 a activităților în domeniul bugetare Lacune, problematici
indicatorilor și
urmează a fi soluționate migrației și azilului aprobate identificate;
evaluarea
(HG nr. 947/2018). Recomandări ale
implementării
grupului înaintate
politicilor naționale în
Comisiei
domeniul integrării
Ministerul Afacerilor
străinilor
Interne; În limitele
1.2.3. Identificarea necesităților și
Trimestrul III Comisia de coordonare alocațiilor Necesități identificate
trasarea politicilor pentru anii 2021-
2020 a activităților în domeniul bugetare și priorități stabilite
2022
migrației și azilului aprobate
(HG nr. 947/2018).
Obiectivul 2. Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților administrației publice în interacțiunea cu străinii și îmbunătățirea mecanismului de cooperare
interinstituțională a autorităților implicate în procesul integrării străinilor
2.1. Acordarea Ministerul Afacerilor Autoritățile
suportului Interne; administrației publice
informațional și Ministerul Sănătății, locale;
2.1.1. Organizarea activităților de
consolidarea Muncii și Protecției Misiunea În limitele
informare pentru reprezentanții
capacităților Sociale; Organizației alocațiilor
autorităților administrației publice
instituționale ale Ministerul Educației, Internaționale pentru bugetare
centrale și locale și a societății civile Număr de activități de
actorilor relevanți Culturii și Cercetării; Migrație în Moldova; aprobate
privind avantajele integrării în 2019-2020 informare organizate
implicați în procesul Agenția Națională pentru Biroul Înaltului și din surse
societate a străinilor, drepturile și
de integrare a Ocuparea Forței de Comisariat al externe de
obligațiile străinilor în Republica
străinilor Muncă; Națiunilor Unite finanțare
Moldova, oportunitățile și
Casa Națională de pentru Refugiați în
modalitățile de integrare
Asigurări Sociale; Moldova;
Compania Națională de donatori externi
Asigurări în Medicină
2.1.2. Promovarea unei imagini Ministerul Afacerilor Autoritățile În limitele
Număr de campanii
pozitive în rândul opiniei publice din 2019-2020 Interne administrației publice alocațiilor
organizate, numărul
societatea-gazdă, cât și în rândul locale; bugetare
1 2 3 4 5 6 7
străinilor, prin promovarea istoriilor Misiunea aprobate și spoturilor video
de integrare cu succes a acestora în Organizației din surse elaborate
Republica Moldova, cu elaborarea de Internaționale pentru externe de
reportaje și spoturi video și difuzarea Migrație în Moldova; finanțare
acestora prin mijloacele mass-media Biroul Înaltului
Comisariat al
Națiunilor Unite
pentru Refugiați în
Moldova
Autoritățile
administrației publice
2.1.3. Atragerea organizațiilor locale; În limitele
reprezentative ale comunităților de Misiunea alocațiilor
Ministerul Afacerilor
cetățeni străini și implicarea acestora Organizației bugetare
Interne; Numărul de
în acțiuni de integrare a concetățenilor Internaționale pentru aprobate și
2019-2020 Ministerul Educației, evenimente/întruniri
lor, în scopul facilitării procesului de Migrație în Moldova; din surse
Culturii și Cercetării; organizate
integrare a străinilor, precum și în Biroul Înaltului externe de
scopul promovării cunoașterii Comisariat al finanțare
reciproce Națiunilor Unite
pentru Refugiați în
Moldova
În limitele
alocațiilor
Ministerul Afacerilor bugetare Număr de materiale
2.1.4. Elaborarea și distribuirea Donatori externi
2019-2020 Interne aprobate și informative elaborate
materialului informativ
din surse și tipărite
externe de
finanțare
Ministerul Afacerilor
2.1.5. Consolidarea capacităților Interne;
Misiunea
autorităților administrației publice Ministerul Sănătății, În limitele
Organizației
centrale și locale, prin instruirea Muncii și Protecției alocațiilor
Internaționale pentru
personalului care interacționează Sociale; bugetare
Migrație în Moldova;
nemijlocit cu străinii privind Ministerul Educației, aprobate Număr de persoane
2019-2020 Biroul Înaltului
diversitatea culturală, modul de Culturii și Cercetării; și din surse instruite
Comisariat al
comunicare cu străinii, drepturile Agenția Națională pentru externe de
Organizației
străinilor și accesul la activitățile/ Ocuparea Forței de finanțare
Internaționale pentru
programele de integrare, inclusiv, prin Muncă;
Migrație în Moldova
intermediul centrelor de integrare Casa Națională de
Asigurări Sociale;
1 2 3 4 5 6 7
Compania Națională de
Asigurări în Medicină
Autoritățile administrației
publice locale;
Autoritățile
Ministerul Afacerilor administrației publice
Interne; locale;
Ministerul Sănătății, Biroul OSCE pentru
Muncii și Protecției Instituții Democratice
În limitele
Sociale; și Drepturile Omului;
2.1.6. Asigurarea instruirii privind alocațiilor
Ministerul Educației, Misiunea
drepturile omului, ale bugetare
Culturii și Cercetării; Organizației
imigranților/refugiaților, legislația aprobate Număr de persoane
2019-2020 Agenția Națională pentru Internaționale pentru
națională/internațională, precum și și din surse instruite
Ocuparea Forței de Migrație în Moldova;
jurisprudența Curții Europene a externe de
Muncă; Biroul Înaltului
Drepturilor Omului finanțare
Casa Națională de Comisariat al
Asigurări Sociale; Națiunilor Unite
Compania Națională de pentru Refugiați în
Asigurări în Medicină Moldova;
organizațiile
neguvernamentale
Autoritățile
administrației publice
locale; În limitele
2.1.7. Promovarea dialogului
Misiunea alocațiilor
intercultural și a contactelor la toate
Ministerul Afacerilor Organizației bugetare
nivelele societății, prin organizarea Numărul de
Interne; Internaționale pentru aprobate
evenimentelor de sensibilizare (Ziua 2019-2020 evenimente/întruniri
Biroul Relații Interetnice Migrație în Moldova; și din surse
Internațională a Copiilor, Ziua organizate
Biroul Înaltului externe de
Mondială a Refugiaților, Ziua
Comisariat al finanțare
Internațională a Migranţilor)
Națiunilor Unite
pentru Refugiați în
Moldova
1 2 3 4 5 6 7
Autoritățile
administrației publice
locale; În limitele
2.1.8. Elaborarea și publicarea unui
Misiunea alocațiilor
ghid / broșură de facilitare a integrării
Ministerul Afacerilor Organizației bugetare
străinilor, ce va conține informații
Trimestrul IV Interne; Internaționale pentru aprobate Ghid elaborat și
despre Republica Moldova, normele
2020 Ministerul Educației, Migrație în Moldova; și din surse publicat
de viață socială, de familie,
Culturii și Cercetării Biroul Înaltului externe de
profesională, sănătate, educație,
Comisariat al finanțare
drepturi ș.a. informații necesare
Națiunilor Unite
pentru Refugiați în
Moldova
Ministerul Afacerilor
Interne;
Misiunea
Ministerul Sănătății,
Organizației
Muncii și Protecției
Internaționale pentru În limitele
2.2.1. Asigurarea conlucrării dintre Sociale;
Migrație în Moldova; bugetare
serviciile/agențiile/subdiviziunile Ministerul Educației,
Biroul Înaltului aprobate și
teritoriale ale autorităților 2019-2020 Culturii și Cercetării; Număr de cazuri
Comisariat al din surse
administrației publice centrale și Agenția Națională pentru referite
Națiunilor Unite externe de
locale pentru soluționarea complexă a Ocuparea Forței de
pentru Refugiați în finanțare
problemelor străinilor Muncă;
Moldova;
2.2. Asigurarea Casa Națională de
organizațiile ne-
conlucrării eficiente la Asigurări Sociale;
guvernamentale
nivel central și local Compania Națională de
Asigurări în Medicină.
2.2.2 Dezvoltarea modulului
„Integrare” în cadrul Sistemului În limitele
informațional integrat automatizat alocațiilor
Modul creat și
„Migrație și azil”, asigurarea Ministerul Afacerilor bugetare
funcțional;
interacțiunii informaționale și a 2019 Interne aprobate și
schimb de date
schimbului de date între sistemele din surse
asigurat
informaționale externe de
finanțare

Obiectivul 3. Asigurarea funcționalității centrelor de integrare pentru străini


1 2 3 4 5 6 7
În limitele
alocațiilor
3.1.1. Asigurarea funcționalității Ministerul Afacerilor bugetare 3 centre funcționale,
centrelor de integrare pentru străini 2019-2020 Interne aprobate și dotate cu personal
(Nord, Centru, Sud) din surse specializat
externe de
finanțare
Ministerul Afacerilor
Autoritățile
Interne;
administrației publice
Ministerul Sănătății,
locale;
Muncii și Protecției
Misiunea În limitele
Sociale;
Organizației alocațiilor
Ministerul Educației, Număr de sesiuni
Internaționale pentru bugetare
3.1.2. Organizarea sesiunilor Culturii și Cercetării; informative organizate,
Migrație în Moldova; aprobate și
informative pentru străini în calitate 2019-2020 Agenția Națională pentru teme abordate și număr
Biroul Înaltului din surse
de beneficiari ai centrelor de integrare Ocuparea Forței de de străini participanți,
3.1. Operaționalizarea Comisariat al externe de
Muncă; pe categorii
centrelor de integrare Națiunilor Unite finanțare
Casa Națională de
pentru străini ca pentru Refugiați în
Asigurări Sociale;
puncte de informare Moldova;
Compania Națională de
pentru străini organizațiile ne-
Asigurări în Medicină
guvernamentale
Ministerul Afacerilor
Interne;
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
3.1.3. Asigurarea accesului străinilor Sociale;
la activități/programe de integrare și Ministerul Educației, Autoritățile În limitele Numărul de străini
implementarea Mecanismului de Culturii și Cercetării; administrației publice alocațiilor asistați
2019-2020
includere a străinilor în activități de Agenția Națională pentru locale bugetare Numărul de cazuri
integrare (Ordinul nr. 42 din Ocuparea Forței de aprobate referite
16.02.2016) Muncă;
Casa Națională de
Asigurări Sociale;
Compania Națională de
Asigurări în Medicină
Obiectivul 4. Asigurarea respectării drepturilor străinilor și desfășurarea procesului de integrare
În limitele
4.1. Promovarea 4.1.1. Organizarea sesiunilor de Ministerul Educației, Autoritățile publice Număr de sesiuni și
2019-2020 alocațiilor
diversității culturale acomodare socioculturală și Culturii și Cercetării; locale; activități organizate
bugetare
1 2 3 4 5 6 7
activităților de familiarizare cu Ministerul Afacerilor Organizațiile ne- aprobate și
specificul Republicii Moldova Interne guvernamentale din surse
externe de
finanțare

În limitele
alocațiilor
Autoritățile publice
4.1.2. Desfășurarea măsurilor de Ministerul Afacerilor bugetare
locale; Număr de măsuri
promovare a diversității culturale prin 2019-2020 Interne aprobate și
Organizațiile ne- organizate
intermediul centrelor de integrare din surse
guvernamentale
externe de
finanțare
În limitele
alocațiilor
Ministerul Afacerilor Autoritățile
bugetare Număr de minori
Interne; administrației publice
4.2.1. Asigurarea școlarizării aprobate și străini încadrați în
2019-2020 Ministerul Educației, locale;
minorilor străini din surse procesul de instruire
Culturii și Cercetării organizațiile ne-
externe de
guvernamentale
finanțare

Autoritățile
administrației publice
locale;
organizațiile ne- În limitele
4.2. Accesul la 4.2.2. Desfășurarea campaniilor de Ministerul Afacerilor guvernamentale; alocațiilor
educație și la cursuri de informare în instituțiile de învățământ Interne; Misiunea organizației bugetare
Număr de campanii
studiere a limbii pe întreg teritoriul țării, pentru 2019-2020 Ministerul Educației, Internaționale pentru aprobate și
desfășurate
române promovarea accesului minorilor Culturii și Cercetării Migrație în Moldova; din surse
străini la procesul de instruire Biroul Înaltului externe de
Comisariat al finanțare
Națiunilor Unite
pentru Refugiați în
Moldova
În limitele
Ministerul Educației, alocațiilor
4.2.3. Asigurarea accesului străinilor Număr de străini care
Culturii și Cercetării; Autoritățile bugetare
la cursuri de studiere a limbii române solicită cursuri și
2019-2020 Ministerul Afacerilor administrației publice aprobate
și promovarea beneficiilor parcurgerii numărul de străini care
Interne locale și din surse
cursurilor date au parcurs cursurile
externe de
finanțare
1 2 3 4 5 6 7

Organizațiile ne-
guvernamentale; În limitele
Misiunea alocațiilor
Ministerul Educației, Organizației bugetare
4.2.4. Formarea cadrelor didactice în
Culturii și Cercetării; Internaționale pentru aprobate și
centrele de formare continuă din țară, Număr de cadre
2019-2020 Ministerul Afacerilor Migrație în Moldova; din surse
privind diversitatea culturală și didactice formate
Interne Biroul Înaltului externe de
comunicarea cu străinii
Comisariat al finanțare
Națiunilor Unite
pentru Refugiați în
Moldova
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării;
4.2.5. Asigurarea procesului de În limitele
Ministerul Sănătății, Număr de acte de
recunoaștere a actelor de studii și alocațiilor
Muncii și Protecției studii ale străinilor
certificarea cunoștințelor și a 2019-2020 bugetare
Sociale; recunoscute în
competențelor dobândite în contexte aprobate
Agenția Națională pentru Republica Moldova
de educație non-formală și informală
Ocuparea Forței de Muncă

4.2.6. Instituirea colaborării cu


În limitele
instituțiile de învățământ specializate Ministerul Afacerilor Numărul de străini
alocațiilor
în vederea facilitării admiterii / Interne; care au beneficiat de
2019-2020 bugetare
prestării serviciilor de formare Ministerul Educației, formare inițială și
aprobate
profesională inițială și continuă a Culturii și Cercetării; continuă
străinilor
4.3.1. Oferirea consultației privind Agenția de Investiții; Organizația pentru
În limitele
inițierea activităților de către străini în Ministerul Sănătății, Dezvoltarea
alocațiilor
vederea promovării potențialului 2019 Muncii și Protecției Sectorului Număr de
bugetare
social și economic al Republicii -2020 Sociale; Întreprinderilor Mici consultații oferite
aprobate
Moldova Ministerul Afacerilor și Mijlocii
Interne
4.3. Accesul la piața
forței de muncă Ministerul Afacerilor În limitele
4.3.2. Conlucrarea centrelor de Interne; alocațiilor
integrare cu subdiviziunile teritoriale Ministerul Sănătății, Autoritățile bugetare
Număr de străini
de ocupare a forței de muncă în 2019-2020 Muncii și Protecției administrației publice aprobate și
asistați
vederea valorificării potențialului Sociale locale din surse
străinilor din teritoriu Agenția Națională pentru externe de
Ocuparea Forței de Muncă finanțare
1 2 3 4 5 6 7
Ministerul Sănătății,
4.3.3. Acordarea măsurilor de ocupare În limitele
Muncii și Protecției Autoritățile
a forței de muncă străinilor, inclusiv alocațiilor Număr de măsuri
2019-2020 Sociale; administrației publice
aplicarea măsurilor active în vederea bugetare aplicate
Agenția Națională pentru locale
creșterii șanselor de angajare aprobate
Ocuparea Forței de Muncă
Misiunea
Organizației
Ministerul Sănătății, În limitele
Internaționale pentru
Muncii și Protecției alocațiilor
4.4.1. Organizarea activităților de Migrație în Moldova;
Sociale; bugetare
informare în instituțiile medicale și Biroul Înaltului Număr de campanii
4.4. Accesul la Compania Națională de aprobate și
pe întreg teritoriul țării pentru 2019-2020 Comisariat al desfășurate și număr
serviciile medicale Asigurări în Medicină; din surse
promovarea accesului la serviciile Națiunilor Unite de localități acoperite
Ministerul Afacerilor externe de
medicale pentru Refugiați în
Interne finanțare
Moldova;
organizațiile ne-
guvernamentale
Secția/Direcția de În limitele
asistență socială și Ministerul Sănătății, alocațiilor
4.5.1. Efectuarea măsurilor necesare protecție a familie; Muncii și Protecției bugetare Număr de sesiuni de
pentru adaptarea serviciilor oferite la Direcția municipală pentru Sociale; aprobate și instruire organizate și
2019-2020
nevoile speciale ale minorilor protecția drepturilor autoritățile din surse număr de persoane
neînsoțiți copilului; administrației publice externe de instruite
Ministerul Afacerilor locale finanțare
Interne
Secția/Direcția de
4.5. Accesul la
4.5.2. Organizarea activităților de asistență socială și
asistența socială În limitele
informare în instituțiile specializate protecție a familie;
Ministerul Sănătății, alocațiilor
privind accesul la serviciile Direcția municipală pentru
Muncii și Protecției bugetare
corespunzătoare a minorilor neînsoțiți protecția drepturilor
Sociale; aprobate și Număr de campanii
care au obținut protecție copilului;
autoritățile din surse desfășurate
internațională sau azil politic în Ministerul Afacerilor
administrației publice externe de
Republica Moldova și sunt incluși în Interne
locale finanțare
sistemul de protecție a copilului în Ministerul Sănătății,
conformitate cu legislația în vigoare Muncii și Protecției
Sociale;
1 2 3 4 5 6 7
În limitele
4.6.1. Organizarea activităților de alocațiilor
Casa Națională de Număr de sesiuni de
informare în instituțiile specializate și Autoritățile bugetare
4.6. Accesul la Asigurări Sociale; instruire organizate și
pe întreg teritoriul țării pentru 2019-2020 administrației publice aprobate și
asigurări sociale Ministerul Afacerilor număr de persoane
promovarea accesului străinilor la locale din surse
Interne instruite
sistemul public de asigurări sociale externe de
finanțare
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției În limitele
4.7.1. Identificarea și evaluarea
Sociale; bugetare Număr de familii
necesităților familiilor mixte în scopul Ministerul Afacerilor
autoritățile aprobate și mixte identificate
facilitării integrării în Republica 2019-2020 Interne;
administrației publice din surse Numărul evaluărilor
Moldova conform prevederilor Biroul Relații cu Diaspora
4.7. Măsuri de locale; externe de efectuate
ordinului BMA nr. 31 din 22.11.2018
protecție a familiilor organizațiile ne- finanțare
mixte, compuse din guvernamentale
cetățeni ai Republicii În limitele
Ministerul Sănătății,
Moldova și străini. bugetare
4.7.2. Elaborarea unui raport și/sau set Trimestrul IV Ministerul Afacerilor Muncii și Protecției
aprobate și
de recomandări privind necesitățile 2019; Interne; Sociale;
din surse 2 rapoarte elaborate
familiilor mixte în baza evaluării Trimestrul IV Biroul Relații cu Diaspora autoritățile
externe de
efectuate 2020 administrației publice
finanțare
locale
Obiectivul 5. Antrenarea societății civile în procesul de integrare a străinilor

Ministerul Afacerilor
Misiunea
Interne;
Organizației
Ministerul Sănătății,
Internaționale pentru În limitele
Muncii și Protecției
5.1.1. Identificarea organizațiilor non- Migrație în Moldova; bugetare Număr de organizații
Sociale;
guvernamentale/asociațiilor obștești Biroul Înaltului aprobate și neguvernamentale
Ministerul Educației,
5.1. Sporirea rolului la nivel teritorial care pot diversifica 2019-2020 Comisariat al din surse identificate
Culturii și Cercetării;
societății civile în gama de servicii prestate străinilor și Națiunilor Unite externe de Numărul de activități
Agenția Națională pentru
sensibilizarea și desfășurarea activităților în comun pentru Refugiați în finanțare desfășurate
Ocuparea Forței de
diseminarea Moldova;
Muncă;
informației organizațiile
Casa Națională de
neguvernamentale
Asigurări Sociale
5.1.2. Stabilirea și promovarea Ministerul Afacerilor În limitele
Comunitățile etnice
conlucrării cu comunitățile etnice, Interne; alocațiilor Numărul ședințelor
2019-2020 Comunitățile/asociații
comunitățile /asociațiile de imigranți Biroul Relații Interetnice bugetare consultative organizate
-le de imigranți
aflați în Republica Moldova, în aprobate și
1 2 3 4 5 6 7
realizarea politicilor de integrare pe Autoritățile din surse
termen scurt/mediu/lung administrației publice externe de
locale; finanțare
Misiunea
Organizației
Internaționale pentru
Migrație în Moldova;
Biroul Înaltului
Comisariat al
Națiunilor Unite
pentru Refugiați în
Moldova;
organizațiile ne-
guvernamentale

Surse
5.1.3. Elaborarea studiului MIPEX Ministerul Afacerilor Biroul OSCE pentru
externe de
(indicele politicilor de integrare a 2019 Interne Instituții Democratice Studiu publicat
finanțare
migranţilor) și Drepturile Omului