Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL MINISTRY

MEDIULUI OF ENVIRONMENT
AL REPUBLICII MOLDOVA OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Ministerul Mediului
Informația cu privire la realizarea Programului de activitate a Guvernului
”Moldova vremurilor bune” în primele 100 zile (august-noiembrie 2021)

i) Acțiuni prioritare realizate:

   Cadrul normativ aprobat:


- HG nr. 145/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
- HG nr. 186/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 cu privire
la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu;
- HG nr. 122/2021 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Rezervației
biosferei „Prutul de Jos”;
- HG din 13 octombrie 2021 pentru aprobarea cadrului normativ cu privire la
constituirea, administrarea și gestionarea fondului cinegetic național (cadrul
normativ secundar pentru implementarea Legii vânătorii si fondului cinegetic nr.
298/2018);
- HG nr. 272/2021 cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului
(componența nominală a Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă
şi protecția bazinului fluviului Nistru);
- proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1536/1998 cu privire la activitatea
hidrometeorologică (aprobat în I lectura pe data de 14 octombrie 2021);

Totodată, la acțiunea prioritară „Consolidarea eforturilor în armonizarea cadrului


normativ cu prevederile acquis comunitar în special în domeniul guvernanței de mediu,
gestiunii apelor, aerului, habitatelor, răspunderea pentru cauzarea prejudiciului
mediului, recuperarea prejudiciului, etc”: au fost realizate următoarele:
- proiectul Programului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-
Prut și Marea Neagră (ciclul II 2022-2027) – remis în adresa Cancelariei de Stat
pentru examinare în Ședința secretarilor de stat (scr. nr. 16-06/37 din
06.10.2021);
- Conceptul proiectului Programului de gestionare a districtului bazinului
hidrografic Nistru (ciclul II 2023-2028) - prezentat Cancelariei de Stat;
- proiectul Legii privind calitatea aerului atmosferic - elaborate amendamente și
transmise Comisiei parlamentare mediu și dezvoltare regională pentru examinare
în lectura a doua a proiectului de lege;
- proiectul HG de modificare a HG nr.1277/2018 cu privire la instituirea și
funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze
cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice -
reavizat și definitivat conform prevederilor Acordului de la Paris;
- conceptul proiectului Programului de adaptare la schimbarea climei pentru
următorii patru ani – elaborat;
- proiectul Programului de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până
în anul 2030 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia în sectoarele
economiei naționale – elaborat;
- proiectul Legii privind fazele fluorurate cu efect de seră – definitivat pentru
ședința Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de
întreprinzător;
- proiectul Legii privind emisiile industriale – definitivat și examinat/susținut în
ședința GL al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător
din 22.10.2021;
- proiectul Legii privind modificarea unor acte normative (Legea nr. 86/2014,
Legea nr. 851/1996, Legea nr. 11/2017, ș.a.) – elaborat AIR și susținut în ședința
GL al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din
14.09.2021; ș.a.

La acțiunea prioritară „Dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor financiare eficiente


pentru implementarea principiului de responsabilitate a producătorului, în vederea
sporirii gradului de deșeuri reciclate şi diminuarea volumului de deșeuri depozitate”:
- aprobată Instrucțiunea cu privire la implementarea Regulamentului nr. 561/2020
cu privire la ambalaje și deșeurile de ambalaje prin Ordinul nr. 28 din
01.10.2021;

La acțiunea prioritară „Consolidarea relaţiilor cu statele vecine în asigurarea unui


schimb permanent în domeniul informaţiei de mediu şi asigurarea securităţii ecologice
în zonele transfrontaliere”:
- La 28-29 octombrie 2021, în Moldova (Orhei) a fost organizată a 3-a ședință a
Comisiei moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului
Nistru. Evenimentul a fost desfășurat în vederea punerii în aplicare a Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind
colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru,
semnat la Roma la 29 noiembrie 2012. Astfel, după 2 ani au fost relansate
discuțiile moldo-ucrainene pe aspecte prioritare legate de protecția Nistrului, în
special activitatea grupurilor de lucru din cadrul Comisiei, proiectul Regulilor de
exploatare a Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHN), rezultatele proiectelor
de asistență tehnică Studiul impactului social și de mediu al CHN. Conform
Procesului-verbal al ședinței semnat de cei doi co-președinți, ambele părți vor
întreprinde acțiuni concrete întru asigurarea realizării acestora în termenii agreați
de comun acord.
- la 1 noiembrie 2021 a fost semnat Acordul de cooperare cu Centrul Meteorologic
al Ucrainei;

La acțiunea prioritară „Dezvoltarea şi aplicare mecanismelor financiare eficiente


pentru implementarea principiului de responsabilitate a producătorului, în vederea
sporirii gradului de deșeuri reciclate şi diminuarea volumului de deșeuri depozitate”:
- Ministerul Mediului a intensificat procesul de implementare a Acordului de
finanțare cu Banca Europeană de Investiții prin proiectul ,,Deșeuri solide în
Republica Moldova”, cu un prim angajament a tranșei de 25 mil. EUR din cadrul
Programului de împrumut de 100 milioane de euro, destinat pentru finanțarea
dezvotării infrastructurii în Regiunile de management al deșeurior (poligane
regionale de depozitare a deșeurilor, stații de sortare, compostare, stații de
transfer, etc.).
- Acțiunile întreprinse s-au axat pe colaborarea intensă cu APL din Regiunea de
management al deșeurilor (RMD) nr. 5 raioanele: Ungheni, Nisporeni, Călărași,
regiune pilot, în vederea actualizării și finalizării studiului de fezabilitate, agreării
formei instituționale de stabilirea a Operatorului Regional, conform cerințelor care
au fost stabilite de donatori. În acest sens, ca rezultat APL din raioanele Ungheni,
Nisporeni, Călărași, au demarat procesul de instituire a Operatorului Regional
(OR), fiind propusă forma juridică ,,Societate pe Acțiuni”, ca cea mai optimă
structură. Pentru eficientizarea procesului de accesare a investiției a fost elaborat și
promovat proiectul HG privind propunerea de transmitere a unor terenuri (scr. nr.
05-05/138 din 21.10.2021), care are drept scop menținerea dreptului de proprietate
asupra infrastructurii în cadrul proiectului în posesia Statului RM și transmiterea
acesteia în gestiunea OR, nou fondat. Acțiunile se realizează conform foii de
parcurs elaborate și agreate de APL, minister și donatori BEI/BERD.
- au fost inițiate activitățile de reactualizare a Studiilor de fezabilitate, pentru RMD
nr. 1 și 8 (RMD 1 - Cantemir, Cahul, Taraclia, Vulcănești, Comrat, și RMD 8 -
Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni;
- Investițiile pentru construcția infrastructurii de management al deșeurilor,
urmează a fi accesate începând cu anul 2022.

La acțiunea prioritară „Realizarea investițiilor în infrastructură de gestionare a


apelor uzate prin construcția stațiilor de epurare şi extinderea rețelelor de canalizare
în oraşele de peste 10 mii de locuitori, atrăgând fonduri externe”:
- În procesul de pregătire a proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și
sanitație în Moldova” a fost elaborat Studiul de fezabilitate și de impact asupra
mediului pentru construcția Stației de epurare a apelor uzate din mun. Soroca,
realizat din sursele fondului fiduciar multi-donator al regiunii Europei și Asiei
Centrale (ECAPDEV), oferit de Banca Mondială. La 28 octombrie 2021
Consiliul local Soroca a aprobat Studiul și urmează aplicarea procedurilor
naționale privind evaluarea impactului asupra mediului. Conform proiectului
circa 30 mii persoane din Soroca și satele vecine vor beneficia de servicii de
epurare a apelor uzate, va fi prevenită poluarea râului Nistru (perioada de
construcție 2022-2025).
- Au fost lansate 2 sisteme de canalizare și a stațiilor de epurare la Cantemir
și Dănceni (circa 7 mii de persoane conectate la sistem cu perspectiva de
regionalizare a serviciilor);

La acțiunea prioritară „Creşterea suprafeţei terenurilor împădurite gradual, având o


ţintă de cel puţin 100.000 ha pentru următorii 10 ani, prin plantarea pe terenuri
publice şi restabilirea perdelelor forestiere a fâşiilor riverane de protecţie şi a
terenurilor agricole”:
- În contextul campaniei „Un arbore pentru dăinuirea noastră” din anul acesta, care va
demara pe 3 noiembrie 2021 vor fi efectuate lucrări de creare a culturilor silvice în
fondul forestier și regenerare naturală pe o suprafață de 579 ha. În acest scop, au fost
pregătite 30 tone de ghindă pentru plantare în sol și 5,5 milioane de puieți.
- Ministrul Mediului a participat la segmental de nivel înalt (1-2 noiembrie 2021) a
celei de-a 26-a sesiune a Conferinței statelor părți la Convenția-cadru a ONU privind
schimbările climatice (COP 26), Republica Moldova a susținut Declaratia comună a
Liderilor Lumii cu privire la conservarea pădurilor și oprirea degradării terenurilor, semnată pe
2 noiembrie 2021 la Glasgow, Regatul Unit

  - Reforme demarate:


La acțiunea prioritară: „Depolitizarea şi responsabilizarea instituțiilor de mediu,
astfel încât ele să producă schimbări reale în beneficiul cetățenilor. În termen mediu,
Guvernul va institui un minister separat responsabil de politicile de mediu şi
gestionarea resurselor naturale”:
- urmare a instituirii Ministerului Mediului (HG nr. 145/2021) în structura
ministerului au fost create noi subdiviziuni structurale (Serviciul politici în
domeniul economiei circulare și instrumente economice, Direcția fonduri de
mediu). Au fost desfășurate acțiunile de disponibilizare/angajare a personalului în
cadrul ministerului și au demarat procedurile de ocupare a funcțiilor vacante în
scopul suplinirii acestora în vederea asigurării executării eficiente și integrale a
atribuțiilor ministerului (în prezent lansat concurs pentru 5 funcții).
- În perioada septembrie-octombrie au fost desfășurate concursuri pentru ocuparea
funcțiilor de conducători la 4 instituții subordonate ale ministerului. În rezultatul
concursurilor au fost desemnați noi conducători la Inspectoratul pentru protecția mediului,
Agenția „Moldsilva” și Instituția Publică „Unitatea de implementare a proiectelor în
domeniul mediului”.
- În luna septembrie a demarat procesul de evaluare a eficienței instituțiilor subordonate
Ministerului Mediului, care se va finaliza cu un raport de evaluare și recomandări privind
eficientizarea și responsabilizarea instituțiilor subordonate de mediu. Raportul va sta la
baza reformării instituțiilor de mediu.
- prin HG nr. 186/2021 au fost operate modificările la structura și organigrama
Agenției de Mediu, lansate concursuri pentru angajarea personalului pentru 9
funcții;
- în cadrul Agenției de Mediu a fost inițiat procesul de evaluare a conformității cu
actele normative ce reglementează activitatea instituției, în special a proceselor
de eliberare a actelor permisive de mediu. A fost lansat procesul de revizuire a
procedurilor de eliberare a actelor permisive de mediu și a conținutului acestor
acte și de elaborare a unor formate noi în scopul asigurării calității actelor
permisive eliberate și facilitării accesului la date și informații exhaustive
conținute în acestea.

     - Impactul obținut/estimat urmare realizării acțiunilor prioritare.


Majoritatea acțiunilor sunt inițiate și în proces de realizare, astfel impactul va fi
estimat în perioada anilor 2022-2025.

ii) Prioritățile în domeniul protecției mediului planificate spre implementare până


la finele anului 2021.
- Definitivarea Raportului de evaluare a eficienței instituțiilor din subordinea
Ministerului Mediului și elaborarea cadrului normativ privind reformarea instituțiilor
respective;
- Continuarea procesului de elaborare și promovare a cadrului normativ în domeniul
mediului, conform PAG 2021-2022;
- Organizarea și desfășurarea cu succes a activităților în cadrul campaniei de plantare
din luna noiembrie 2021;
- aprobarea Programului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea –
Prut și Marea Neagra (ciclul II 2022-2027), cu demararea ulterioară a implementării
măsurilor prevăzute;
- definitivarea și promovarea proiectului HG cu privire la fondarea Parcului Național
„Nistrul de Jos”;
- definitivarea și aprobarea proiectului de lege privind organismele modificate genetic;
- Negocierea și aprobarea proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație
în Moldova”, susținut de Banca Mondială, pentru continuarea activităților demarate
în perioada de pregătire a proiectului, în special cele legate de construcția stației de
epurare a apelor uzate din mun. Soroca;
- definitivarea procedurii de actualizare a componenței Comisiei de negociere a
Acordului de funcționare a Complexului hidroenergetic Nistrean, în vederea reluării
negocierilor cu partea ucraineană;
- semnarea acordurilor de cooperare cu Administrația Națională de Meteorologie din
România și Administrația Națională ,,Apele Române";
- elaborarea proiectului Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Serviciului Hidrometeorologic de Stat;

S-ar putea să vă placă și