Sunteți pe pagina 1din 4

APROB

Director adjunct interimar al


iului -" ologic de Stat
ologlc

GRTGORA$

I 2021

PLANUL
de achizilii
al Serviciului Hidrome de Stat

Nr. Valoarea Procedura Perioada realiz[rii


Expunerea obiectului de
Codul CPV estimatd fdrd de achizilie precedurii de
d/o achizifie
TVA (lei) aplicabild achizitie publicl
ProcedurS
71314t00-3 48-s000.00 Ianuarie
Enersie electrici COP
Servicii de mcntenanta Achizigie de
72,500000-0 I 3000,00 lanuarie -Febmarie
2 sistemului SIIECAP ( lC) valoare mici
Servicii de mentenantd" a Achizilie de
a
pagrnii lveb
72250000-2 1700.00 lanuarie -Februarie
J valoare mici
Servicii de ceftiflcare a
Achizitie de
chcilor publicc $i servicii 79132100-9 1000,00 Pe parcursul anuhri
4 conexe
valoare mici
Servicii internet (sediul Achizitie de
72400000-4 42000.00 lanuarie -Februarie
5 central ti SM ChiSiniu) valoare mici
Achizilie de
72400000-4 3 1000.00 laluarie -Februarie
6 Servicii internet mobi- valoare mici
Achizilie de
63700000-6 10000.00 Ianuarie-Martie
Servicii de monitorizare GPS valoare micd
Achizitie de
I
72400000-4 1700,00 Pe parcursul anului
8 Servicii internet mobil valoare micd
Servicii de telefonie fixd Achizitie de
64200000-8 l 5000,00 Ianuarie -Februarie
9 (reteaua nationald) valoare micd
Servicii de telefbnie fixa Achizitie de
64200000-8 34000.00 lanuarie -Fehmarie
l0 (sediul central) valoare micd
Achizitie de
il 64212000-_5 2_5000.00 Mai
Servicii de telefonie mobild valoare mici
Servicii transport de date Achizigie de
,) 642 I 0000- I 88000.00 lanuarie -Februane
L (Chisiniu-Moscova) valoare mici
Servicii transpoft dc date Achizitie de
642 I 0000- I 34000.00 lanuarie -Februarie
l3 (Moldatsa- Grenoble I 34) valoare mici
Servicii de nrentenan[d a Procedurd
72000000-5 5tt0000,00 Febnrarie-Iulie
t4 radarulur meteorolosic COP
Servicii de testare tehnicd
Achizilie de
anuald a transportului auto gi 637 12000-3 20,500,00 Pe parcursul anului
valoare micd
l5 fluvial
Servicii de asigurare auto Achizilie de
665t2000-2 12500.00 Pe parcursul anului
l6 RCA valoare micd
Achizilie de Pe parcursul anului
60 l 00000-9 20500.00
t7 Servicii de transoort valoare micd (la necesitate)
Servicii de reparalie a barierei
Achizigie de
automate de acces pe teritoriul 50000000-5 8300.00 Mai
valoare micd
l8 SHS
Scrvicii de reparalie a porfilor Achizilie de
50000000--5 16700.00 Mai
l9 (.earaie ) valoare mrcd
Servicii de reparafie/deservrre Achizilie de Pe parcursul anului
)n .50000000-_5 34000,00 (la necesitate)
tehnici a echipamentelor de valoare micd
uz caslllc $l gospodarie

Servicii de reparalie gi
deservire a transportului auto -s0l t2000-3 66000_00
Achizilie dc
2l Februarie-Martie
5i fluvial valoare micd

Servicii de confectionaro gi .50800000-3


16600.00
Achizilic dc
instalare a conf'ecliilor din Pc parcursul anului
valoarc nrica
22 lerntopan
Servicii de intrelinere 5i
profilaxie a aparatelor de aer 50300000-8 20000.00
Achizilie de
Mai
ZJ conditionat valoare mici
Servicii de fbrmare
profesionali/ de instruire a 80_s3000-8 Achizilie de
29000.00 Pe parcursul anului
24 a:rgajalilor valoare rnici
Servicii de
8300,00
Achizilie de
25 asigurare a cazan.qerier 6651-5200--5 August
valoare micd
Servicii de intrelincre qi
-50300000-8 4500.00 Achizilie de
26 profi laxie a generatorulu i Aprilie-Mai
valoarc rnicd
Servicii de verifrcare
metrologici a
contoarelor (api, energi e, gaz) 504 | 200- l lJ000,(x)
Achizilie dc
Pc parcursul anului
valoare nticd
27
Servicii dc intrelincrc ai
profilarie a cartuEelor 5i -50300000-8 Achizi!ie de
41000.00 Febnrarie-Martie
28 Lmprimantelor valoarc mica
)ervtclt salltare
:pidemiologice 8-5 100000-0 3300.00
Achizilie de Pe parcursul anului
29 valoare micd (la necesitate)
Servicii de elaborare proiecte/
prolectare 7942t200-3 Achizilie de
-50000.00 Pe parcursul anului
30 valoarc micd
Serviciide verificarei
Achizilie de
I| valoare
3l prorectelor 7 I 200000-0 20.r961.911 Pe parcursul anului
nrrca
JZ 7I 520000-9 8200,00 Achizilie de Pe parcursul anului

Lucrdri de denrontare a
valoare mici (la necesitate)
pilonului
4-5 il 100-9 66000.00
Achizilie de
(staliei anemometricc din s.
1 |
Aprilic
valoarc micl
J-t Cirpesti)

7997 1 000- Achizilie de Septer,-rbne-


34 Servicii de copertare | I -;0000.00
valoare micd Octombrie
-s-5000000_0 Achizigie de
35 Servicii de protocol 8200.00 Pe parcursul anului
valoare nrici
Servicii poqtale (trmbrc,
36 22410000-1 r000.00
Achizilie dc
expediere scrisori etc) Pe parcursul anului
valoaro micd
Construcfii modulare
prefabricate (posturi 44200000-2 Achizilie de
200000.00 lunie-lulie
-tt hidrologice) valoare mici
38 397 17200-3 48700.00 Achizitie de
Clinratizatoare Aprilie
valoare nricd
39 30200000- 200000.00 Achizilic dc
Computcre I
Martic
valoaro nricd
Achrzltionarea uti la.j elor
meteo 9i hidrologice (binoclu.
3I 124000- 67000.00
Achizilic dc
burghiu de gheati, Nivclir I
Mai-Septembrie
valoarc micd
40 GOL. higrometrLr. etc. )
384 I 2000-6 Achizigie de
4l Termometre 25000.00 Aprilie
valoare micd
429231 10-6 Achizilie de
/11
Cintar elecronic 15000.00 Octombrie
valoare micd
Prese de schimb si
consumabile meteorolosicc 31124000-t 45000.00
Achizilic dc
Pe parcursul anului
43 (modenr, generatoare) valoare mici
Procurare qi montare turnichet Achizitie de
44 (intrare sediu I administrativ) 42961t00-l I2900.00 Iunie
valoare mici
8000000--5 Achizilie de
45 Achiziti onarc densinr ctnr 3 l 49600.00 Iulie-August
valoare micd
Sonde (de control a Achizitie do
3U 1 26300-7 96000.00 lulie-August
46 aumiditSlii. de sol) valoare micd
Glaciometru Achizilie de
.11 38t26300-7 93000.00 Septenrbrie-
valoare micd Octombrie
34-520000-8 Achizilie de
48 Barca gonflabilf, cu ntotor I t 2-500.00 Martie
valoare mica
39 I 00000-3
Achizifie de
49 Mobilier tr3000.00 Iunie
valoare mica
Unelte, scule de muncd de uz 44-5 I 1000-5
general mecanizate qi
remecaruzato, agregatc l 63 I 0000- I 83000.00
Achizitie dc i ^Pe
rrenajerc, echipamentc uutour",1,"a I Parcursulanului
_50 Jiverse pentru deservire

-51 ffll.J;fo'varcanriviru. i@ Achizipie dc


valoare micd
Februarie -Martie
09 I 32000-3
Achizigie de
I _s0000.00 Ianuarie-Februarie
52. valoare mica
lCarburanti, lubrcfianti 09 | 34200-9

09llll00-l Achizitie de Septembrie-


53 Cbrbune 69000.00
valoarc nrici Octombrie
09t I1400-4 Achizifie de Septembrie-
54 Lernne pentru foc 2_5000.00
valoare micd Octombrie
Uleipentru motor. magini de Achizilie de
0921 1000-l 6500,00 Pe parcusrul anului
_5-5 cosit iarba valoare mici
Piese de schimb (anvelopc).
consumabile Achizitie dc
pu tranport auto qi utilaje pu 3435 I I 00-3 58300.00 Pe parcusrul anului
valoare mici
56 gospodirie
Piese Ei acccsorii pentru
imprinrante (cartug color gi 3012_s000-l Achizilie de
,58300,00 Pe parcursul anului
57 simple) valoare mici
Senzori (de temperaturd gi
umiditate, de direcfie a 35 l2-s 100-7
Achizilie de
| 66600,00 Mar-Septembrie
-58 vintuliui) valoare micl
Piese de schimb pentru
intrctinerea refclei hidro-
meteorologicc (convertor- t2l I l0-4 Achizi!ic de
-tt 24.r-50.00 Martie-Octornbrie
bloc dc alimentarc. dispoziti', valoare mici
59 bluetooth etc.)
Instrument e I ap ar ate de
meteorologie (eprubetd Achizitie de
pluviometrici, vas 38 I 20000-2 45000,00 Martie-Iulie
valoare micd
60 pluviometric, etc.)

30 l 92000- I
Achizitie de
6l Rechizite de birou 50000.00 Septembrie
valoare ntici
Consurrabile p/u menf inerea Achizilie de
39800000-0 45 U00.00 Septembrie
62 curiteniei valoare nticd
Diverse
materiale/echipamente de uz 39800000-0
20900,00
Achizifie de
gospodiresc (ceas, ventilator. Pe parcursul anului
42 100000-0 valoare mici
63 etc.)

44100000-1 200000.00
Achizilie de Pe parcursul anului
64 Materiale de constructii
Echipament pAr proteclle
valoare micd _ (la necesitate)
I 8000000-9 66600.00
Achizifie de
65 individuala Iulie-August
valoare micd
4l I10000-3 Achizipie de
66 Api potabili 13000,00 Februarie
valoare micd
35 I I 1400-9 Achizilie de
67 Colaci de salvare 4100,00 Aprilie
valoare micd
Ingriqiminte, produse
24440000-0 8300,00
Achizilie de Pe parcursul anului
68 chimice agricole, seminte
valoare micd (la necesitate)

Intocmit: specialist principal Diana SinCUt

S-ar putea să vă placă și