Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


H O T Ă R Â R E nr._____
din ____________________________
Chișinău

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de achitare


a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici
cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 646/2018
-----------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Regulamentul cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru


închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 646/2018
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 256-265, art. 706), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 8, cuvintele „președintele și secretarul” se substituie cu
cuvintele „toți membrii”;
2) la punctul 11, după cuvintele „locul de muncă”, se introduce textul „ ,
sau dețin în proprietate o locuință recunoscută ca fiind inutilizabilă pentru locuit”;
3) punctul 12 se completează cu textul „ , în termen de cel mult 2 luni de
la data încheierii contractului de închiriere (locațiune) a spațiului locativ”;
4) punctul 121:
a) la subpunctul 1), după cuvintele „spațiului locativ”, se introduce textul
„ , la care este parte angajatul solicitant”;
b) se completează cu subpunctul 9) cu următorul cuprins:
„9) în cazul în care angajatul solicitant sau unul din membrii familiei deține
în proprietate un bun imobil locativ în raza a 30 km de locul de muncă al
angajatului solicitant, recunoscut ca fiind inutilizabil pentru locuit, prezintă
decizia consiliului local de nivelul întâi privind clasificarea locuinței ca fiind
inutilizabilă pentru locuit, întocmită în conformitate cu Regulamentul privind
modul de efectuare a cercetării tehnico-sanitare a locuințelor pentru recunoașterea
lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum și modul de folosire, reamenajare
sau demolare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2016.”;
5) la punctul 124, subpunctul 1) se completează cu textul „ , sau
beneficiază de spațiu locativ de serviciu (inclusiv cămin)”;
6) punctul 126:
a) la subpunctul 6), după textul „art. 76 lit. g)”, se introduce textul „ , art.
77 lit. a)”;
b) se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:
„8) constatării faptului că angajatul solicitant nu plătește chirie sau nu
locuiește în spațiul locativ închiriat.”;
7) la punctul 25, după cuvintele „cu excepția”, se introduce textul
„cazurilor depunerii cererii privind acordarea indemnizației după termenul
prevăzut la punctul 12 și”;
8) se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:
„251. În cazul depunerii cererii privind acordarea indemnizației după
termenul prevăzut la punctul 12, achitarea se va efectua de la data depunerii
cererii, ca urmare a recepționării deciziei.”;
9) se completează cu punctul 271 cu următorul cuprins:
„271. În cazul înregistrării pe numele angajatului solicitant sau, după caz, pe
numele unui membru al familiei a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil
(spațiu locativ) situat în raza a cel mult 30 km de la locul de muncă, obținerii
spațiului locativ de serviciu (inclusiv cămin) sau rezoluțiunii locațiunii înainte de
termen, în condițiile în care angajatul solicitant nu prezintă un alt contract de
închiriere a spațiului locativ, în termenul stabilit, ori adoptării, de către consiliul
local de nivelul întâi, deciziei privind excludere locuinței din categoria celor
inutilizabile pentru locuit, angajatul solicitant este obligat să informeze comisia de
profil în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în vederea încetării beneficierii de
indemnizație pentru închirierea spațiului locativ.”;
10) anexa nr. 3:
a) se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
„11) nu am participat la privatizarea spațiului locativ închiriat conform
contractului;”;
b) la punctul 2), după textul „(inclusiv cămin)”, se introduce textul „ , ori
despre rezoluțiunea locațiunii înainte de termen, sau despre adoptarea, de către
consiliul local de nivelul întâi, deciziei privind excludere locuinței din categoria
celor inutilizabile pentru locuit”.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco

S-ar putea să vă placă și