Sunteți pe pagina 1din 15

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

“ ECO DUNAREA BRAILA”

Anexa 1
La Hotararea nr. 3./14.10.2009
a Adunarii Generale a Actionarilor

STUDIUL DE OPORTUNITATE
privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport
deseuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Braila si
depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea

Capitolul I
Date generale
1.1. Autoritatea contractantă
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA Braila”

1.2. Obiectul Studiului de oportunitate

Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl reprezintă necesitatea incheierii contractului


„Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de
colectare din judeţul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”.
Membrii asociati implicati in contractul pentru „Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Braila si
depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
“ECO DUNAREA Braila” sunt: Consiliul Judetean Braila, Baraganu, Bertestii de Jos, Bordei
Verde, Ciresu, Ciocile, Dudesti, Frecatei, Galbenu, Gemenele, Gradistea, Jirlau, Marasu,
Maxineni, Mircea Voda, Movila Miresii, Racovita, Ramnicelu, Romanu, Rosiori, Salcia Tudor,
Scortaru Nou, Stancuta, Surdila Gaiseanca, Surdila Greci, Sutesti, Traian, Tufesti, Victoria, Ulmu,
Unirea, Visani, Viziru, Zavoaia.
Studiul de oportunitate stabileste solutiile optime de delegare a gestiunii serviciului de
transport deseuri menajere, in conformitate cu prevederile legale.

Capitolul II
Cadrul legislativ
- Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si
completarile aduse de OUG nr.13/2008;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor cu modificarile si completarile
aduse de OUG nr.92/2007 si Legea nr.224/2008
- Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor;
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a lucrarilor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a lucrarilor de concesiune
de servicii
1
- Legea nr. 215/2001 - Legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

In conditiile in care serviciile de salubrizare sunt reglementate de legislatia speciala in


materie, respectiv Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legea 101/2006 a
serviciilor de salubrizare a localitatilor, prevederile acestor acte normative se vor aplica cu
preponderenta.
In elaborarea prezentei documentatii s-a luat in considerare faptul ca nu exista in cadrul
acestor legi sau intr-un act normativ distinct o detaliere a modalitatii in care se realizeaza in mod
concret delegarea acestui gen de servicii, iar prin OUG 92/2007, pana la elaborarea normelor
metodologice in acest sens, se instituie obligativitatea raportarii la OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii.
Avand in vedere ca OUG 34/2006 precum si Normele de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
prevazute in OUG nr. 34/2006, nu este potrivita in totalitate specificului acestui serviciu, s-a luat
act de complementaritatea tuturor actelor normative incidente.
In consecinta procedura se va derulara astfel incat sa se previna incalcarea oricaror norme
care ar putea fi considerate aplicabile, insa astfel incat sa prevaleze conform principiilor generale de
drept, norma speciala, respectiv Legea 101/2006 si Legea 51/2006 urmand ca doar in privinta
acelor aspecte nereglementate de acestea sa se faca aplicarea celorlalte acte normative cu caracter
general.

Capitolul III
Descrierea si identificarea serviciului, a ariei teritoriale si a sistemului a carui gestiune
urmeaza sa fie delegata

Situatia actuala
Conform Hotararii Guvernului nr. 349 din 21 aprilie 2005, privind depozitarea deseurilor,
spaţiile de depozitare a deseurilor din zona rurală s-au inchis si s-au reabilitat pana la data de 16
iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere.
In ceea ce priveste depozitarea deseurilor, aceasta activitate se desfasoara pe
amplasamentele actuale ale depozitelor urbane, dintre care doar cel de la Muchea, situat la 10 km de
municipiul Braila, este conform, in timp ce in depozitele de la Ianca si Faurei depozitarea deseurilor
va fi sistata in anul 2009, respectiv 2017.
Mediul rural prezinta deficiente acute datorita lipsei unui sistem organizat de colectare,
depozitarea realizandu-se de obicei in mod ilegal, la marginea localitatilor pe amplasamente
dispersate, greu de monitorizat, care vor fi inchise.

In conformitate cu Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2 -


“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice
contaminate” (Domeniul major de intervenţie 1) este in derulare Master Planul „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila” pentru realizarea unui proiect de investitii
in sectorul deseuri, ce urmeaza a fi finalizat la sfarsitul anului 2013.

Avand in vedere:
- nesincronizarea dintre inchiderea platformelor rurale pentru deseuri - 16 iulie 2009 si
realizarea viitoarelor investitii;
- capacitatea scazuta de finantare a autoritatilor locale pentru contractarea unor servicii de
salubritate, care să desfăsoare activitatea de colectare si transportul deseurilor la singurul depozit
ecologic conform din judet, situat la Muchea, in partea de nord a judetului;
- distantele mari de transport deseuri, datorita pozitionarii geografice a depozitului Muchea;
- cantitatile mici de deseuri generate in zona rurala;
2
pentru unitatile administrativ teritoriale cu distante mari de transport pana la Depozitul ecologic
Muchea, s-a adoptat o solutie temporara pentru colectarea deseurilor menajere de pe raza
teritoriala a judetului Braila care consta in amenajarea unor puncte de colectare.
Solutia de tranzitie va functiona pana la darea in expoatare a sistemului de management integrat al
deseurilor.

Pornind de la aglomerarea localitatilor, pozitionarea geografica si reteaua de drumuri s-au


stabilit 9 (noua) Puncte de colectare, unde urmeaza sa fie colectate deseurile menajere.
Amplasamentul pentru Puncte de colectare si comunele care beneficiaza de acestea sunt conform
Anexei nr.1 , urmatoarele:
1. Orasul Ianca, Sutesti, Gradistea, Bordei Verde, Racovita, Mircea Voda,
Surdila Gaiseanca, Surdila Greci
2. Comuna Baraganu, Victoria, Rosiori, Dudesti
3. Comuna Ciresu, Ulmu, Ciocile, Zavoaia;
4. Comuna Frecatei, Marasu;
5. Comuna Jirlau, Galbenu, Visani;
6. Comuna Maxineni, Salcia Tudor, Scortaru Nou;
7. Comuna Movila Miresii, Gemenele, Ramnicelu;
8. Comuna Traian, Romanu, Unirea;
9. Comuna Tufesti, Viziru, Stancuta, Bertestii de Jos;
Punctele de colectare sunt amenajate pe platformele betonate din fostele CAP - uri si dotate cu cate
un (doua pentru Ianca) container metalic de capacitate mare pentru colectarea si transportul
deseurilor menajere. Colectarea si transportul deseurilor menajere se va face in doua etape:
- Colectarea si transportul deseurilor menajere, pana la un punct de colectare,
activitate ce va fi realizata de catre autoritatile locale. Deseurile colectate din localitati vor fi
transportate la punctele de colectare cu ajutorul tractoarelor cu remorca de catre fiecare unitate
administrativ teritoriala in parte.
- Transportul cu mijloace de capacitate mare de la punctul de colectare si depozitarea
acestora la depozitul ecologic de la Muchea, activitate ce va fi realizata pe baza contractului de
delegare a gestiunii. Dupa umplerea la capacitate, containerul este ridicat de un sistem de incarcare
- descarcare - basculare cu carlig (cap tractor) si transportat la depozitul ecologic de deseuri
Muchea. La punctul de colectare va fi lasat un container gol.
In acest sens Consiliul Judetean Braila a achizitionat urmatoarele bunuri de retur:
- Containere metalice de 32 mc - 11 bucati (cate o bucata pentru fiecare punct de colectare,
doua bucati pentru Ianca si unul pe mijlocul de transport).
- Sistemul de incarcare - descarcare - basculare cu carlig (Cap tractor) - 1bucata.
Bunurile de retur vor fi transmise in folosinta gratuita operatorului desemnat castigator al
procedurii de licitatie deschisa, prin Hotarare a Consiliului Judetean Braila care este si va ramane
proprietar al acestor bunuri.
Conform Master Planului intocmit de ROMAIR CONSULTIG LTD, cele 11 containere de
32 mc si capul tractor achizitionate, vor fi integrate in schema de management al deseurilor astfel:
- 7 containere pentru depozitare temporara si transport intermediar a deseurilor colectate in
Insula Mare a Brailei;
- 4 containere pentru colectarea separata a deseurilor verzi din parcuri si gradini (piete
agroalimentare) in vederea compostarii pentru ameliorarea suprafetelor.
Faptul ca, cele 11 containere de 32 mc si capul tractor achizitionate vor fi integrate in
schema de management al deseurilor si vor constitui finantare in avans, justifica achizitionarea
acestora de catre Consiliul Judetean Braila.
Legea nr. 101/2006 în art. 6¹ introdus prin Legea nr. 224/2008, cuprinde prevederi
referitoare la sistemele de management integrat al deşeurilor, respectiv:
„ (2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deşeurilor sau părţi ale
acestuia, după caz, aparţin domeniului public al judeţului.”

3
Descrierea activităţii
In vederea realizarii serviciului de transport de la punctele de colectare pana la Depozitul
ecologic Muchea este necesara achizitionarea unui serviciu de transport deseuri menajere prin
delegarea de gestiune prin concesiune.
Serviciul a carui gestiune urmeaza a fi delegata presupune prestarea continua timp de minim 2 ani a
următoarelor activitati:

a. transportul deseurilor comunale ;


b. dezinfectarea mijloacelor de transport si a containerelor;
c. păstrarea curăţeniei la punctele de colectare;
d. depozitarea deseurilor menajere la Depozitul ecologic Muchea, judetul Braila.
Mentinerea în stare salubră a punctelor de colectare revine persoanelor fizice si/sau juridice
în a căror folosintă se află sau utilizatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul
public.
Deşeurile menajere comunale se transportă cu cap tractor echipat cu container de mare
capacitate, folosindu-se la maximum capacitatea de încărcare.
Graficul de transport a deşeurilor menajere de la punctele de colectare este prezentat in Anexa nr. 2.
Cantitatea medie lunară de deşeuri sortate ce urmează a fi transportate este de 773 tone/
luna, determinată conform Anexei nr. 3, calculata conform Ordinului nr. 111 din 9 iulie 2007
privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor.

In derularea activitatii de transport deseuri menajere, operatorul va utiliza următoarele


categorii de bunuri denumite bunuri de retur puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Brăila,
care la expirarea contractului de concesiune revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini,
Consiliului Judetean Braila care este si va ramane proprietar al acestor bunuri.
Sunt bunuri de retur bunurile prezentate in Anexa nr.4 la prezentul Studiu de oportunitate.
Mijlocul de transport (cap tractor) va avea o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare
circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, acestea
fiind compatibile cu tipul containerelor de colectare.
Pe parcursul transportului deseurilor de la punctul de colectare la depozit, containerele, in
mod obligatoriu, vor fi acoperite cu prelatele din dotarea acestora.
Personalul operativ care deserveste mijloacul auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea
transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze
deseurile pe traseu.
Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, fără staţionări intermediare cu cel mai
redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile
administratiei publice locale.
Vehicolul va fi intretinut astfel incat sa corespunda scopului propus, containerele vor fi
spalate si dezinfectate saptamanal in interior si la exterior, conform normelor tehnice precizate de
producator sau in actele normative in vigoare, numai in spatiile care sunt dotate cu sisteme de
colectare a apelor uzate provenite din spalare, separate de sistemul de canalizare al localitatii.
In cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea
cantitatilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie si sa
factureze numai cantitatile sau serviciile efectiv realizate.
Operatorul va asigura spatiul de garare a utilajului de transport.
Operatorul care asigura activitatea de transport a deseurilor are si urmatoarele obligatii:
a. sa detina toate documentele necesare de insotire a deseurilor transportate, din care sa
rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de
destinatie si, dupa caz, cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform legii;
b. sa nu abandoneze deseurile pe traseu si sa le ridice in totalitate, cu exceptia celor
periculoase care nu sunt inglobate in deseurile menajere si in cele asimilate acestora.
În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează
activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că
deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de
4
operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de
acceptare stabilite în caietul de sarcini şi în actele cu caracter normativ în vigoare. Pe toata perioada
derularii contractului de concesiune, operatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin
acte normative emise de autoritatile de mediu competente, conform unor programe de conformare la
cerintele de mediu.
Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin
Legea nr. 265/2006.
Operatorul serviciului de transport al deşeurilor menajere, din judetul Braila va asigura:
a. respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii,
protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b. exploatarea, întreţinerea şi reparaţia echipamentelor primite in concesiune cu personal
autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
c. respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Braila la depozitul
ecologic Muchea si depozitarea acestora.
d. prestarea serviciului de transport a deşeurile menajere de la toate punctele de colectare de
pe raza judetului, transportul întregii cantităţi de deşeuri menajere si lăsarea în stare de curăţenie a
spaţiului destinat depozitării recipientelor de colectare;
e. aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor
de operare;
f. respectarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii ale utilajului de transport, executate cu
forţe proprii şi cu terţi;
g. realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a
acestora;
h. evidenţa orelor de funcţionare a utilajului;
i. ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor transportate şi raportarea lunara a situaţiei,
autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;
j. personalul necesar pentru prestarea activităţilor de transport, asumate prin contract;
k. alte condiţii specifice stabilite de autoritatile administraţiei publice locale.

Cheltuielile pentru buna functionare si exploatare a utilajelor primite de la Consiliul Judetean


Braila in folosinta gratuita, respectiv, asigurari RCA, CASCO taxe, cheltuieli pentru revizii
obigatorii si intretinere curenta vor fi suportate de concesionar.

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de transport al deşeurilor menajere, în


condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a judetului Braila.
Numărul mediu de locuitori din aria de operare este de 102.946 locuitori .
(sursa: “Populatie stabila pe medii, localitati si sexe, la 1 iulie 2008” - DRS Braila).

Depozitarea deşeurilor menajere


Deşeurile menajere, colectate in saci de plastic, se depun in containere dupa care se vor
transporta la depozitul ecologic Muchea.

Prestarea serviciilor de transport al deşeurilor menajere se va executa astfel încât să se


realizeze:
a. continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;
b. corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;
c. controlul calităţii serviciului prestat;
d. respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
e. ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului de transport;
f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului;

5
g. asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi
utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredinţată;
h. asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului de transport, de personal calificat şi
în număr suficient.
i. in timpul prestarii serviciului, personalul trebuie sa asigure functionarea utilajelor si
echipamentelor, in conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice
interne, graficele/diagramele de lucru si dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativa
sau tehnico-administrativa.
Tehnologii
Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă concepţia proprie privind modalitatea de
organizare şi funcţionare a prestatiei de transport al deseurilor menajere, cu referire la utilajele puse
la dispoziţie din patrimoniul Consiliului Judetean Braila, la modul de asigurare a coeficientului de
utilizare a acestora, tinind cont de conditiile din caietul de sarcini.
Verificari, receptii, garantii
Concedentul respectiv Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA Brăila”,
va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator, în numele şi pe seama
unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, conform statutului Asociatiei, întocmind
rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de deşeuri menajere si a celor
asimilate acestora, transportate efectiv, in baza bonului de cantarire eliberat de depozit si a foilor de
parcurs pentru fiecare punct de colectare.
În rapoartele de constatare lunare, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO
DUNAREA Brăila”, va consemna si modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la
utilizatori şi eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate.
La sfârşitul fiecărei luni operatorul prezinta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“ECO DUNAREA Braila“, situatia lucrarilor efectuate in luna respectiva - situatie ce va cuprinde
valorile si cantitatile transportate pe fiecare punct de lucru - pe baza căreia se vor efectua plăţile.

Defalcarea valorică, pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială beneficiara a


serviciului, se va face în funcţie de numărul populaţiei. Această repartizare a costurilor se va face de
către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA Brăila”, în numele şi pe seama
unităţilor administrativ teritoriale membre implicate, care vor acorda Asociatiei un astfel de mandat
prin statutul acesteia.
Aceste sume defalcate vor fi facturate lunar de catre operatorul de transport unitatilor
administrativ teritoriale beneficiare.
In contractul de delegare se vor mentiona toate operatiunile finaciare dupa cum urmeaza:
- operatorul va prezenta Asociatiatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA
Brăila”, situatia lunara pana pe data de 5 ale lunii ;
- In decurs de 5 zile, de la primirea situatiei, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO
DUNAREA Brăila” va verifica si confirma valoarea ce urmeaza a se factura. Deasemena va defalca
cantitatile confirmate operatorului pentru fiecare punct de colectare in functie de populatia
deservita si va comunica Unitatilor Administrativ Teritoriale beneficiare, valorile ce urmeaza a fi
facturate.
- Pana pe 15 ale lunii se emit facturile, de catre operator, unitatilor administrativ teritoriale
beneficiare, acestea urmand a fi achitate in urmatoarele 15 zile.
Operatorul raspunde si garantează material si financiar de buna desfaşurare a prestaţiei,
calitatea si cantitatea stabilită.

Capitolul IV

Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii concesionării serviciului


Prezentul studiu de oportunitate se realizează în vederea analizării situţiei actuale şi a
oportunităţii de concesionare a serviciului de transport deseuri menajere pe teritoriul judetului
Braila.

6
Conform art.32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice, gestiunea serviciilor de utilitati publice se realizeaza prin:
1. gestiune directa;
2. gestiune delegata.

Autoritatile publice locale nu dispun de fondurile necesare pentru a asigura în cele mai bune
condiţii continuitatea şi regularitatea desfăşurării salubrizării localitatilor, neavând în dotare
utilajele necesare şi nedispunând nici de personal specializat în acest sens. În acest context, nu pot
fi date garanţiile de ordin financiar solicitate în vederea obţinerii autorizării, respectiv a licenţei
A.N.R.S.C.

Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodarire comunală trebuie să prezinte


în vederea atestării de catre ANRSC, respectiv autorizării de către autoritatea competentă, suficiente
garanţii financiare si aptitudini manageriale pentru derularea în condiţii optime a activităţilor pentru
care solicită atestarea/autorizarea.

Raportat la faptul că pe raza judetului Braila sunt 102.946 locuitori care vor deveni plătitori
ai taxei de salubrizare, inclusiv flotanţii, iar cantitatea estimată de deşeuri menajere care se produce
într-o lună este de cca. 773 tone intervine problema comparativa a tipului de gestiune ales.
Consiliile Locale nu dispun de fondurile necesare suportarii costurilor pe care le implica
prestarea serviciului in cazul gestiunii directe. In acelasi timp va deveni incidenta necesitatea
cooptarii de personal calificat pentru prestarea serviciului in conditii optime, personal care
presupune de asemenea costuri suplimentare. Mai mult, intrucat atributiile autoritatilor locale intra
in sfera administrativului presupunand gestiunea organizarii locale astfel incat sa conduca la
satisfacerea necesitatilor populatiei de pe aria comunelor , in mod realist, nu se va putea
ajunge la detinerea unui compartiment specializat si manageriat in asemenea masura incat sa
asigure prestarea serviciului de salubrizare cel putin la nivel minimal impus de lege.
Prin comparatie, operatorii de servicii de salubrizare au de regula ca unic obiect de activitate
prestarea acestui gen de servicii, detin deja licenta A.N.R.S.C. necesara in vederea prestarii
serviciilor, utilaje si personal calificat, experienta practica in ceea ce priveste activitatea si
competente manageriale in vederea gestionarii ei.
In acest sens aratam ca punerea in aplicare a celor mai performante metode de management de catre
operatorul care va presta serviciul va conduce in mod proportional la reducerea costurilor de
operare.

Majoritatea operatorilor de servicii de salubrizare sunt detinatori de certificate care atesta


implementarea sistemului de asigurare a calitatii si de management al mediului emise de organisme
europene, fiind calificati pentru prestarea acestui serviciu. In acest sens, daca se va decide
oportunitatea delegarii serviciului, se poate solicita in cadrul documentatiei de atribuire aferenta
procedurii de delegare cerinta minima de calificare ca operatorii economici sa detina acest tip de
certificate, pentru o reducere a riscurilor privitoare la derularea contractului.

Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de transport de la punctele de colectare


pana la Depozitul ecologic se va realiza asigurandu-se respectarea principiilor concurenţiale
caracteristice unei economii de piaţă, iar astfel se estimează obţinerea unor costuri relativ reduse
aferente prestarii serviciilor specifice. In acest sens, aratam ca in cazul adoptarii solutiei delegarii,
modalitatea de acordare o va constitui una dintre procedurile prevazute de art 18 alin. 1 lit. a-c din
O.U.G. nr. 34/2006.
Se va urmari realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a
contractului de delegare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. De
asemenea unul dintre obiectivele economico-financiare va fi obtinerea unui nivel tarifar pentru
utilizatori care sa reflecte costul efectiv al prestatiei cu respectarea normelor legale incidente.

7
Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica delegarea
gestiunii

Principalele motive ale delegarii sunt:


a. degrevarea primariilor de necesitatea unui capital de investitie in dotarea "de la zero" a
serviciului, precum si de efortul de organizare impus de aceasta;
b. este imperios necesara demararea serviciului cat mai rapid, pentru a mentine igiena
publica si a nu afecta peisajul natural, avand in vedere ca la data de 16 iulie 2009 platformele rurale
de depozitare a deseurilor menajere au fost inchise;
c. prin realizarea de licitaţie deschisă se va putea obţine selectarea unui concesionar care să
ofere raportul optim între preţ (mic) al tarifelor şi calitate (ridicată) a serviciilor.
d. valoarea investiţiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la
standardele cerute de către legislaţia în vigoare a acestor servicii este mare, iar Primariile nu deţin
sursele necesare de finanţare.
e. operatorii de servicii de salubrizare au de regula ca unic obiect de activitate prestarea
acestui gen de servicii, detin deja licenta A.N.R.S.C. necesara in vederea prestarii serviciilor,
utilaje si personal calificat.

Concesionarea serviciului de transport deseuri oferă următoarele garanţii :


• pentru operator - pe durata contractului de concesiune folosirea bunurilor aparţinând
domeniului public;
• pentru autoritatea locală - va impune şi va urmări realizarea indicatorilor de performanţă a
serviciului de transport;
• patrimoniul public primit in folosinta gratuita de la Consiliul Judetean Braila va fi
întreţinut şi returnat la sfârşitul contractului de concesiune a serviciului de transport deseuri
menajere.

Grupuri de interes
Grupurile interesate de realizarea serviciului de transport deseuri menajere din judetul Braila
la Depozitul ecologic Muchea sunt:
a. Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare;
b. Consiliul Judetean Braila si Unitatile Administrativ Teritoriale din judetul Braila - care au
ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de calitate de către operatorul de salubrizare, scop
în care efectuează controlul şi urmărirea activităţii de salubrizare executată de către operator.
c. Prestatorii de servicii de salubrizare - au ca obiectiv obtinerea unui profit cat mai mare in
schimbul serviciilor oferite
d. Instituţii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sănătăţii populaţiei:
- Garda de Mediu - printre atribuţiile căreia se numără urmărirea şi controlul aplicării de
către persoane fizice şi juridice a reglementărilor privind gestionarea deşeurilor şi recuperarea
materialelor reciclabile, dar şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcările prevederilor
actelor normative în domeniul protecţiei mediului.
- Agenţia de Protecţie a Mediului Braila - printre atribuţiile căreia se regăsesc coordonarea
şi urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia de gestionare a deşeurilor,
colaborând cu autorităţile publice locale în vederea implementării Planului judeţean de gestionare a
deşeurilor. Totodată, realizează inspecţii la agenţii economici generatori de deşeuri si deţinători de
substanţe chimice periculoase.
- Direcţia de Sănătate Publică Braila - are ca scop realizarea controlului de stat al
respectării condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătăţii
publice.
- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie
Comunală - ANRSC - atribuţii: pregătirea pieţei serviciilor publice de gospodărie comunală pentru
intrarea pe piaţă comunitară; promovarea concurenţei şi a unei privatizări controlate pe piaţa
serviciilor publice comunale.

8
Date fiind motivele de ordin economic, financiar, social şi legate de protecţia
mediului si a principalelor grupuri de interese, considerăm ca fiind oportună delegarea gestiunii
serviciului de transport deseuri din judetul Braila.

Gestiunea delegata se realizeaza pe baza unui contract de delegare a gestiunii.


Potrivit art. 13 alin. 3 din Legea 101/2006 procedura de atribuire si regimul juridic al contractelor
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor sunt cele stabilite de autoritatile
deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale conform prevederilor OUG 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conditiile in care legea speciala in materia salubrizarii identifica exact tipul de


contract care se va incheia si in conformitate cu prevederile art. 30 alin. 6 din Legea 51/2006
contractul de delegare a gestiunii este un contract incheiat in forma scrisa prin care una sau mai
multe unitati administrativ teritoriale atribuie, in calitate de delegatar, pe o perioada determinata,
unui operator licentiat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a
presta un serviciu de utilitati publice sau activitati din componenta acelui serviciu, inclusiv
dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta
serviciului prestat. Contractul de delegare a gestiunii poate fi incheiat si de asociatia de
dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice in numele si pe
seama unitatilor administrativ teritoriale membre care au calitatea de delegatar.

Modalitatea de achizitionare a contractului de delegare


Potrivit articolului 10 alin 4 din Legea 51/2006 unitatile administrativ teritoriale pot
mandata in conditiile legii, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate
serviciile de utilitati publice, prin hotarari ale autoritatilor lor deliberative, sa exercite pe seama si
in numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în
responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparţinând domeniului
public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura
tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităţi publice.

Procedura de atribuire a contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de


transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Braila si depozitarea acestora la
depozitul ecologic Muchea” va fi licitatie deschisa - procedura la care orice operator licentiat
interesat are dreptul de a depune oferta.

Alegerea procedurii si aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii se


realizeaza prin hotararea adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO
DUNAREA Brăila”, in baza mandatului primit.

Contractul de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărare de atribuire şi se semnează de catre


preşedintele Asociatiei, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza
mandatului acestora.

Documentatia de atribuire cuprinde toate informatiile necesare pentru a asigura ofertantului o


informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de organizare, desfasurare si aplicare
a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport deseuri
menajere si depunere a acestora.

Durata estimata a contractului de delegare


Durata contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport
deseuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Braila si depozitarea acestora la depozitul
ecologic Muchea” va fi numai până in momentul în care Sistemul de Management Integrat al

9
Deşeurilor va deveni operational (nu mai mult de doi ani, cu posibilitate de prelungire).
Prelungirea contractului de delegare va fi aprobata in conditiile Legii 51/2006 art.32 alin (4).
Pe durata contractului se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de
transport.

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de delegare


Delegarea serviciilor de transport deseuri menajere se va face conform Legii 101/2006.
Legii 51/2006 si conform Ordinului Presedintelui ANRSC 109/2007.

Valoarea estimata a contractului


Valoarea contractului a fost estimata pentru o perioada de 24 luni, conform OUG 34/2006,
art.28, alin.1, lit.a si este 1.933.304 lei fara TVA
Valoarea estimata a contractului de concesiune supus procedurii de achizitie publica este
1.933.304 lei fara TVA .

Colectivul de Coordonare si Supervizare

Maidanscaia Vivi Mihaela


Vale Nicoleta
Iancu Leontina
Stoica Niculina

10
Anexa nr.1

Lista punctelor amenajate pentru colectarea


deşeurilor menajere şi dotarea acestora

Nr. Punctul de Locul de Distanta de la Numarul de Numar


crt. colectare amplasare punctul de persoane containere
colectare la deservite /volum
depozit Muchea container
(km)
1 Baraganu Platforma betonata 80 14.012 1 buc/ 32 mc/
fostul CAP 11to
2 Ciresu Platforma betonata 107 13.579 1 buc/ 32 mc/
fostul CAP 11to
3 Ianca Platforma betonata 63 18 545 2 buc/ 32 mc/
fostul CAP 11to
4 Jirlau Platforma betonata 97 9.250 1 buc/ 32 mc/
fostul CAP 11to
5 Frecatei Platforma betonata 68 4.757 1 buc/ 32 mc/
fostul CAP 11to
6 Maxineni Platforma betonata 18 7.658 1 buc/ 32 mc/
fostul CAP 11to
7 Movila Platforma betonata 38 8.378 1 buc/ 32 mc/
Miresii fostul CAP 11to
8 Traian Platforma betonata 35 8.151 1 buc/ 32 mc/
fostul CAP 11to
9 Tufesti Platforma betonata 50 18.616 1 buc/ 32 mc/
fostul CAP 11to

11
Anexa nr.2

Graficul de transport a deşeurilor menajere,


de la utilizatori

Nr. Punctul de Locul de amplasare Distanta de la Numarul de Frecvenţa de


crt. colectare punctul de persoane transport a
colectare la deservite containerelor de
depozit capacitate 32 mc /11
Muchea to
(km)
1 Baraganu Platforma betonata 80 14.012 10 curse/luna
fostul CAP
2 Ciresu Platforma betonata 107 13.579 10 curse/luna
fostul CAP
3 Ianca Platforma betonata 63 18 545 13 curse/luna
fostul CAP
4 Jirlau Platforma betonata 97 9.250 7 curse/luna
fostul CAP
5 Frecatei Platforma betonata 68 4.757 4 curse/luna
fostul CAP
6 Maxineni Platforma betonata 18 7.658 5 curse/luna
fostul CAP
7 Movila Platforma betonata 38 8.378 6 curse/luna
Miresii fostul CAP
8 Traian Platforma betonata 35 8.151 6 curse/luna
fostul CAP
9 Tufesti Platforma betonata 50 18.616 13 curse/luna
fostul CAP

Notă:
Frecvenţa de transport a containerelor este informativă, ea se va definitiva pe parcursul prestăriI
serviciului de transport funcţie de cantitatea de deşeuri menajere.

12
Anexa nr.3
Breviarul de calcul

Volumul total, pe luna, de deşeuri menajere


menajere ce urmează a fi transportate
Prognoza Distanta Total
deseuri (to / de Km /
Localitati luna, transport luna
Nr. Punct Populatia
arondate containere pana la
crt. Colectare
/luna) Punctul de
(0.8*63%) colectare
(0.4*63% ) (km)
0 1 2 3 4 5 6
Baraganu 3,376 25
Victoria 3,946 30
1 BARAGANU
Rosiori 2,905 22
Dudesti 3,785 28
TOTAL 14,012 105
NUMAR CURSE PE LUNA LA DEPOZIT (32 mc
(11 to)/container) 10 80 800
Ciresu 3,298 25
Ulmu 4,033 30
2 CIRESU
Ciocile 2,900 22
Zavoaia 3,348 25
TOTAL 13,579 102
NUMAR CURSE PE LUNA LA DEPOZIT (32 mc 10 107 1070
(11 to)/container)
Sutesti 4,536 34
Gradistea 2,363 18
Bordei Verde 2,774 21
Racovita 1,250 9
3. IANCA
Mircea Voda 3,474 26
Surdila
Gaiseanca 2,610 20
Surdila Greci 1,538 12
TOTAL 18.545 140
NUMAR CURSE PE LUNA LA DEPOZIT (32 mc 13 63 819
(11 to)/container)
Jirlau 3,297 25
4 JIRLAU Galbenu 3,335 25
Visani 2,618 20
TOTAL 9,250 69
NUMAR CURSE PE LUNA LA DEPOZIT (32 mc 7 97 679
(11 to)/container)
Frecatei 1,588 12
5 FRECATEI
Marasu 3,169 24
TOTAL 4,757 36
NUMAR CURSE PE LUNA LA DEPOZIT (32 mc 4 68 272
( 11to)/container)

0 1 2 3 4 5 6
13
Maxineni 3,515 26
6 MAXINENI Salcia Tudor
2,761 21
Scortaru Nou
1,382 10
TOTAL 7,658 57
NUMAR CURSE PE LUNA LA DEPOZIT (32 mc
(11 to)/container) 5 18 90
Movila Miresii 4,347 33
MOVILA
7 Gemenele 1,815 14
MIRESII
Ramnicelu 2,216 17
TOTAL 8,378 63
NUMAR CURSE PE LUNA LA DEPOZIT (32 mc
(11 to)/container) 6 38 228
Traian 3,599 27
8 TRAIAN Romanu 1,954 15
Unirea 2,598 19
TOTAL 8,151 61
NUMAR CURSE PE LUNA LA DEPOZIT (32 mc
(11 to)/container) 6 35 210
Tufesti 5,734 44
Viziru 6,079 46
9 TUFESTI
Stancuta 3,661 27
Bertestii de Jos 3,142 24
TOTAL 18,616 141
NUMAR CURSE PE LUNA LA DEPOZIT (32 mc
(11 to)/container) 13 50 650
TOTAL PUNCTE COLECTARE
102.946 773 4.818

Determinarea cantităţii medii lunare de deşeuri menajere generate într-o localitate se calculeaza
conform relaţiei:
Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi]
în care:

Qmed. zi - cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate;


N - numărul de locuitori ai localităţii;
Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere;
Im = 0,8 kg x 0,63 /locuitor/zi în mediul urban;
Im = 0,4 kg x 0,63 /locuitor/zi în mediul urban;
63 % - gradul de sortare conform PJGD;

La stabilirea numarului de curse s-a luat in considerare - greutatea specifică a deşeurilor menajere
egală cu circa 350 kg/mc

14
Anexa nr.4

BUNURI DE RETUR

ce revin de drept Consiliului Judetean Braila la expirarea


contractului de concesiune

a) din patrimoniul Consiliului Judetean Braila:

Valoare Total Valoare


Nr. Bun de retur UM Cantitate fara TVA fara TVA
crt. Lei/ buc Lei
1 Containere metalice de 32 mc buc. 11 17.203 189.233
2 Sistem de incarcare - descarcare buc. 1 345.835 345.835
- basculare cu carlig (Cap
tractor)
TOTAL 535.068

Colectivul de Coordonare si Supervizare

Maidanscaia Vivi Mihaela


Vale Nicoleta
Iancu Leontina
Stoica Niculina

15