Sunteți pe pagina 1din 75

CAIET DE SARCINI

pentru

Asistenţă Tehnică şi Supervizarea Lucrarilor de Constructii


in sprijinul Consiliului Judetean Sibiu

1
CONTINUT SECTIUNEA II
1. Caiet de Sarcini

2. Anexe

Anexa I – Rezumatul Proiectului


Anexa II – Organizare si metodologie
Anexa III – Lista experti, CV,
Anexa IV – Graficul de planificare în timp a activitătilor
Anexa V – Penalităti indicate
Anexa VI – Defalcare buget/Zile lucrătoare
Anexa VII Decizia de finantare
Anexa VIII Contract de finantare

CONTINUT SECTIUNEA II - Caiet de Sarcini

Cuprins
1. GENERALITATI 7
1.1 Oportunitatea investitiei 7
1.2 Autoritati responsabile 8
1.3 Situatia existenta in sectorul relevant 9
2. OBIECTIVE SI REZULTATE ASTEPTATE 16
2.1 Obiective generale ale Proiectului 16
2.2 Obiectivul general al prezentului contract 17
2.3 Obiectivele specifice ale prezentului contract 17
2.4 Rezultate asteptate 17
3. PREMIZE SI RISCURI 18
3.1 Premize 18
3.2 Riscuri 19
4 OBIECTUL SERVICIILOR 19
4.1 Aspecte generale 19
4.2 Responsabilitătile C.J. Sibiu prin Unitatea de Implementare a Proiectului 20
4.3 Mecanismul cooperarii 21
5 ACTIVITATI SPECIFICE 21
5.1 Componenta 1 - Suport in Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul C.J.
Sibiu 21
5.2 Componenta 2 – Supervizarea lucrarilor de constructii 27
5.3 Componenta 3 – Sprijin in procesul de achizitii 39
5.4 Componenta 4 – Asistenta tehnica pentru dezvoltarea si implementarea strategiei
de informare si constientizare a publicului referitoare la gestionarea deseurilor 46
municipale
6. CERINTE 47
6.1 Personal 47
6.2 Experti principali 47
6.3 Alti experti 51
6.4 Facilitati in sarcina Prestatorului 52
6.5 Achizitii 52

2
7. RAPORTARI 52
7.1 Cerinte de raportare 52
7.2 Rapoarte generale 53
7.3 Rapoarte speciale 54
7.4 Depunerea si aprobarea rapoartelor 57
8. MONITORIZARE SI EVALUARE 57
8.1 Indicatori generali 57
8.2 Rezultate vizibile 57
ANEXE
Anexa I – Rezumatul Proiectului
Anexa II – Organizare si metodologie
Anexa III – Lista experti, CV
Anexa IV – Graficul de planificare în timp a activitătilor
Anexa V – Penalităti indicate
Anexa VI – Defalcare buget/Zile lucrătoare
Anexa VII – Decizia de finantare
Anexa VIII Contract de finantare

3
DEFINIŢII SI ABREVIERI

Autoritatea Contractantă: Consiliul Judeţean Sibiu


Autoritatea de Management : Ministerul Mediului si Padurilor – autoritatea publica centrala
responsabila in domeniul protectiei meddiului si paddurilor care
asigură gestionarea asistenţei financiare prin Instrumentele
Structurale;
Organismul Intermediar: organizaţii publice, finanţate de la bugetul de stat, subordonate
Ministerului Mediului si Padurilor care operează ca interfaţă
între AM şi Beneficiari la nivel regional, acţionând în baza unui
acord de delegare încheiat cu AM
Prestatorul Compania/Cosortiul desemnat de Autoritatea Contractanta in
vederea furnizarii serviciilor prevazute in prezentul Caiet de
Sarcini
Constructorul .Compania/Consortiul desemnat de Autoritatea Contractanta sa
execute lucrarile de constructie
Furnizorul Compania/Consortiul desemnat de Autoritatea Contractanta sa
furnizeze echipamentele de pre-colectare
Lună: lună calendaristică.
Managerul de Proiect: persoana responsabila pentru monitorizarea implementării
Proiectului din cadrul Autorităţii Contractante
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionala - structura a
Comisiei Europene care finanţează până la 80% din cheltuielile
eligibile ale proiectelor.
POS Mediu Programul Operational Sectorial pentru Mediu din care va fi
asigurata finantarea investitiilor cuprinse in Proiect.
Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor reprezinta procesul verbal întocmit şi
semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de
recepţie numită de către Autoritatea Contractanta, la cererea
prestatorului, recomandând sau nu recepţionarea Lucrărilor, a
Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către
Autoritatea Contractanta.
Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor certificatul emis de Consultantul
Supervizare & Management precizând data la care lucrările sau
Sectoarele au fost finalizate în conformitate cu prevederile
contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate
şi a defecţiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea
Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în

4
timp ce aceste lucrări sunt finalizate şi defecţiunile sunt
remediate).
Perioada de Notificare a Defecţiunilor – PND – înseamnă perioada de notificare a defecţiunilor
apărute la Lucrări - durata se va stabili in contractele de lucrari si
va fi de 12 luni.
Teste după Terminare testele specificate în Contractul de lucrari (se aplica in general la
contractele pentru proiectare si executie lucrari) şi care sunt
efectuate după ce Lucrările sunt recepţionate de către Autoritatea
Contractanta.
Procesul Verbal de Recepţie Finală procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în
vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către
Autoritatea Contractanta, la cererea Consultantului Supervizare
& Management, recomandând sau nu recepţionarea finală a
Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de
către Autoritatea Contractanta,.
Certificatul de Recepţie Finală certificatul emis de Consultantul Supervizare& Management
care precizează data la care Contractorul şi-a încheiat obligaţiile
prevăzute în contract.
Pista de audit (sau jurnal de audit) este o secvenţă cronologică de înregistrări de audit, fiecare
dintre care conţine elemente de probă referitoare direct la şi care
rezultă din executarea unui proces sau a unei funcţii de
sistem.Reprezintă stabilirea fluxurilor de informaţii, atribuţiile şi
responsabilităţile referitoare la acestea, precum şi arhivarea
documentaţiei justificative complete, pentru toate stadiile
desfăşurării unei acţiuni, care să permită totodată reconstituirea
operaţiunilor în mod detaliat. Pista de audit este deci o
înregistrare cronologică a activităţilor din sistem pentru a permite
reconstituirea şi examinarea succesiunii de evenimente şi/sau
schimbări într-un proces.

Abrevieri

ADI Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSIBIU


AM Autoritatea de Management
AT Asistenţa Tehnică
CE Comisia Europeană
FC Fondul de Coeziune

5
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională
ISPA Instrument pentru Politici Structurale de Pre-aderare
MMP Ministerul Mediului si Padurilor
OI Organism Intermediar
OM Ordin de Ministru
ONG Organizaţii neguvernamentale
OUG Ordonanţă de Urgenţă
PND Perioada de Notificare a Defectelor
POS Mediu Program Operaţional Sectorial de Mediu
SMIS Sistem Unic de Management al Informaţiei
UE Uniunea Europeană
UP Unitate de Plata
UCVAP Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice
UIP Unitatea de implementare a proiectului

DECIZIA Decizia comisiei europene nr. 2971/4.05.2010

CONTRACT DE FINANTARE Contractul de finantare nr. 98552/25.05.2010

6
1.GENERALITĂŢI

NUMELE Asistenta Tehnica si Supervizarea Lucrarilor de Constructii in


INVESTITIEI sprijinul Consiliului Judetean Sibiu
Contractul este una dintre componentele proiectului „SISTEM DE
GESTIUNE INTEGRATA A DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL
SIBIU”

Autoritatea Consiliul Judetean Sibiu


Contractanta
NECESITATEA Consiliul Judetean Sibiu a solicitat si primit fonduri europene prin POS
INVESTITIEI Mediu in vederea implementarii unui Sistem de gestiune integrata a
deseurilor solide la nivelul intregului judet. Prin aceasta finantare se asigura
amenajarea unor facilitati pentru tratarea deseurilor si achizitia unor bunuri
utilizate in gestiunea deseurilor, masura fiind completata cu activitati de
informare si constientizare a publicului si incheiata de delegarea gestiunii
unor importante componente ale serviciului de salubritate.

Tinand cont de complexitatea masurii care include investitii, achizitii de


bunuri, atribuiri de contracte de delegare a gestiunii si desfasurarea unei
ample campanii de informare si constientizare a publicului, Consiliul
Judetean Sibiu considera necesara contractarea unei Asistente Tehnice si
Supervizare pentru a fi sprijinit la aducerea la bun sfarsit a fiecareia dintre
componentele mentionate mai sus. Activitatea echipei de Asistenta Tehnica
si de Supervizare a Lucrarilor de Constructii este finantata de catre UE,
Guvernul Romaniei si autoritatile publice locale din jud. Sibiu in baza unei
Decizii de finantare a CE.

1.1 Oportunitatea Investitiei

De la intrarea în Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007, Romania trebuie sa atinga noi standarde
de mediu. Referitor la infrastructura managementului deseurilor, aceste standarde includ tinte
specifice pentru recuperarea si reciclarea deseurilor si cerinte mai stricte pentru depozitare. Ca un
punct de plecare pentru atingerea acestor tinte, Strategia Nationala de Gestiune a Deseurilor
(SNGD) si Planul National de Gestiune a Deseurilor (PNMD) au fost aprobate în anul 2004, iar
Planurile Regionale de Gestiunea Deseurilor (PRMD) au fost aprobate de MMDD în 2007.
In ultimii ani legislatia din Romania a impus imbunatatiri în domeniul gestionarii deseurilor, atat
în ceea ce priveste cantitatea si calitatea serviciilor cat si a infrastructurii. In orice caz, exista inca
diferente semnificative intre practicile de gestiune a deseurilor din Romania in comparatie cu alte
state membre ale Uniunii Europene. Aceste diferente tind sa dispara conducand la o crestere a

7
starii de protectie a mediului si a sanatatii umane, satisfacand cererile populatiei pentru servicii si
promovarea unei dezvoltari economice.
Programul guvernamental stabileste trei principii de baza pentru politica de mediu a Romaniei, in
conformitate cu legislatia europeana si internationala: protectia si conservarea naturii, protectia
diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor lor.
Aplicarea acestor trei principii in sectorul managementului deseurilor se regaseste in Planul
National de Gestionare a Deseurilor si in Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor. Planul
National de Gestionare a Deseurilor are ca baza legala Ordonanta de Urgenta a Guvernului
78/2000 privind regimul deseurilor aprobata cu modificari si amendamente prin Legea Nr.
426/2001.
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si-a stabilit prioritatile in Programul Operational
Sectorial Mediu.
Extras din POS Mediu, Axa prioritara 2.
„Sectorul de gestionare a deşeurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric (total 1,17
miliarde Euro, din care grant UE 0,93 miliarde Euro)
Investiţiile pentru acest sector vizează crearea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la
nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Se vor finanţa măsuri
de colectare, sortare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate cu măsuri
de reducere a cantităţii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii Europene în
domeniu. Alte investiţii sunt destinate unor proiecte pilot de reabilitare a terenurilor afectate de-a
lungul timpului de diverşi poluanţi şi care afectează negativ mediul şi sănătatea umană.
Beneficiarii proiectelor sunt autorităţile locale/judeţene sau asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară. Proiectele vor fi selectate în raport cu Planul Naţional şi Planurile Regionale
pentru Managementul Deşeurilor (o listă indicativă este anexată la POS Mediu). O primă
prioritate se va acorda proiectelor de realizare a sistemelor integrate noi de gestionare a
deşeurilor la nivel regional/ judeţean, unde nu au fost, până acum, investiţii majore (planificate a
fi lansate în 2007-2009), iar o prioritate secundară se va acorda proiectelor pentru extinderea
sistemelor existente de management al deseurilor.”

1.2 Autorităţi responsabile

Autoritatea de Management (AM)


Nume: MINISTERUL MEDIULUI şi PĂDURILOR
Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale
Adresă: Str. Justiţiei 59-61, Sector 4, Bucureşti, România
Contact : Liliana Chirila – Director
Telefon : +40 – 21 – 316.67.00

8
Telex /Fax : +40 – 21 – 316.07.78
E-mail : liliana.chirila@mmediu.ro

Beneficiar : Institutie responsabila pentru implementare


Nume: Consiliul Judetean Sibiu
Adresă: Str. General Magheru, Nr. 14, Sibiu, Jud. Sibiu
Contact : Monica Dancanet – Manager al Unitatii de Implementare a Proiectului
Telefon : +40 – 269.217733
Telex /Fax : +40 – 269.218159
E-mail : monica.dancanet@cjsibiu.ro

1.3 Situatia existenta in sectorul relevant


1.3.1 Generalitati

Situatia relevanta in domeniul gestionarii deseurilor in judetul Sibiu este prezentata in Anexa 1 –
Rezumatul Proiectului. La scara intregii tari, in aproape toate judetele se afla in derulare, in
diferite stadii, proiecte de realizare a unor sisteme de gestiune integrata a deseurilor finantate fie
din programele din perioada de pre-aderare (ISPA) fie prin POS Mediu.

POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punct de vedere al
alocării financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu.
POS Mediu este finanţat din două fonduri - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi
Fondul de Coeziune (FC) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde Euro, la care se adaugă şi
cofinanţarea naţională de aproximativ 1 miliard Euro.
În procesul de elaborare a POS Mediu au fost luate în considerare:
• obiectivele de dezvoltare economică şi socială ale României, stabilite prin Planul
Naţional de Dezvoltare 2007-2013;
• Strategia Naţională privind Utilizarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, cuprinsă
în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă;
• prevederile regulamentelor comunitare privind Fondurile Structurale şi de Coeziune şi
alte documente metodologice ale Comisiei Europene;
• angajamentele de aderare ale României pentru sectorul de mediu, cuprinse în Tratatul
de aderare;

9
• rezultatele consultărilor cu Comisia Europeana partenerii economici şi sociali, Comisia
Europeană, societatea civilă, precum şi recomandările formulate în procesul de
evaluare ex-ante şi cel de evaluare strategică de mediu.
Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a
standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la realizarea angajamentelor de
aderare şi la respectarea legislaţiei de mediu.
Pentru realizarea acestui obiectiv global, prin POS Mediu se vor finanţa investiţii pentru sectorul
apa uzata (total 3,27 miliarde Euro, din care grant UE 2,78 miliarde Euro), sectorul termoficare
(total 458 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro), sectorul protecţia naturii (total
215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro, ), Protecţia împotriva inundaţiilor şi
reducerea eroziunii costiere (total 329 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro),
Asistenţa Tehnică (total 174 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro) si sectorul de
gestionare a deseurilor/reabilitare a terenurilor contaminate istoric:
• Sectorul de gestionare a deşeurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric (total 1,17
miliarde Euro, din care grant UE 0,93 miliarde Euro)
Investiţiile pentru acest sector vizează crearea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la
nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Se vor finanţa măsuri
de colectare, sortare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere, combinate cu măsuri de
reducere a cantităţii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii Europene în domeniu.
Alte investiţii sunt destinate unor proiecte pilot de reabilitare a terenurilor afectate de-a lungul
timpului de diverşi poluanţi şi care afectează negativ mediul şi sănătatea umană. Beneficiarii
proiectelor sunt autorităţile locale/judeţene sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
Proiectele vor fi selectate în raport cu Planul Naţional şi Planurile Regionale pentru
Managementul Deşeurilor (o listă indicativă este anexată la POS Mediu). O primă prioritate se va
acorda proiectelor de realizare a sistemelor integrate noi de gestionare a deşeurilor la nivel
regional/ judeţean, unde nu au fost, până acum, investiţii majore (planificate a fi lansate în 2007-
2009), iar o prioritate secundară se va acorda proiectelor pentru extinderea sistemelor existente de
management al deseurilor.
Pentru derularea şi implementarea proiectelor finanţate prin POS Mediu, următoarele
instituţii au responsabilităţi clar definite:
• Autoritatea de Management, din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor (MMP) este
responsabilă de implementarea programului, asigurând coordonarea globală şi managementul
implementării POS Mediu;
• 8 Organisme Intermediare, organizate ca structuri în subordinea MMP în fiecare regiune de
dezvoltare, responsabile pentru implementarea programului la nivel regional asigură interfaţa
Autorităţii de Management cu beneficiarii proiectelor, in baza unor Acorduri de delegare;
• Beneficiarii asigura gestionarea şi implementarea proiectelor aprobate prin POS Mediu.
Aceştia sunt responsabili cu organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru licitarea şi
contractarea serviciilor şi lucrărilor din cadrul proiectelor;

10
• Autoritatea de Certificare şi Plată a fost creată în cadrul Ministerului Economiei şi
Finanţelor pentru administrarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană;
• Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi va realiza auditul de sistem, verificări
privind modul de cheltuire a fondurilor comunitare;
• Comitetul de Monitorizare, observatorul independent al implementării POS Mediu,
organizat ca structură de tip partenerial şi format din reprezentanţi ai instituţiilor cu rol de
autorităţi de management în gestionarea programelor operaţionale, ai societăţii civile, ai
ONG-urilor şi ai Comisiei Europene, asigură eficacitatea şi calitatea implementării
programului operaţional sectorial. Astfel, acesta analizează şi aprobă criteriile de selecţie
pentru operaţiunile finanţate prin POS Mediu, analizează periodic progresul realizat în
atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional, analizează şi aprobă rapoartele de
implementare anuale şi finale.
Pentru a asigura o absorbţie eficientă şi rapidă a fondurilor alocate POS Mediu, pregătirea
portofoliului de proiecte a demarat în anul 2004 cu sprijinul programelor de pre-aderare PHARE
şi ISPA, precum şi prin credite externe. Acest portofoliu cuprinde cca. 60 de proiecte de investiţii
în infrastructura de apă şi de gestionare a deşeurilor, cu o valoare de investiţii de aproximativ 4
miliarde Euro.

1.3.2 Cadrul legal in sectorul deseurilor

Politica Uniunii Europene în domeniul gestionarii deşeurilor se bazeaza pe 3 principii, şi anume:


Prevenirea producerii deşeurilor – un factor cheie în cazul oricarei strategii de gestionare. Daca
poate fi redusa cantitatea de deşeuri produsa şi gradul de periculozitate a acestora, atunci
valorificarea şi eliminare devin operatii mult mai simple.
Valorificarea deşeurilor (reciclare, reutilizare) – în cazul în care cantitatea de deşeuri produsa nu
poate fi redusa, cat mai multe din materiale trebuie recuperate, de preferinta prin reciclare.
Fluxurile de deşeuri identificate de Comisie care necesita o atentie speciala sunt: deseurile de
ambalaje, vehiculele scoase din uz, bateriile şi deseurile de echipamente electrice şi electronice.
Imbunatatirea tehnicilor de eliminare finala şi monitorizare – în cazul în care deseurile generate
nu pot fi reciclate, ar trebui incinerate, eliminarea prin depozitare reprezentand ultima solutie. Atat
incinerarea cat şi depozitarea deşeurilor necesita o monitorizare stricta deoarece aceste activitati
poti avea un impact semnificativ asupra mediului.
In continuare este prezentata legislatia europeana din domeniul gestionarii deşeurilor – legislatia
cadru şi cea care reglementeaza gestionarea fluxurilor de deşeuri care fac obiectul planificarii.
Atat în ceea ce priveste legislatia europeana cat şi în cazul legislatiei romanesti prin care este
transpusa, sunt prezentate doar principalele acte normative

Legislatia cadru
Directiva nr. 2006/12/CE privind deseurile OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor
Directiva nr. 91/689/EEC privind aprobata prin Legea 426/2001, cu modificarile si

11
deseurile periculoase completarile ulterioare
HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei
Nationale de Gestionare a deşeurilor şi a Planului
National de Gestionare a Deseurilor, cu
modificarile ulterioare
OM nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor
regionale de gestionare a deseurilor
Decizia Comisiei 2000/532/CE (cu HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
modificarile ulterioare) de stabilire a unei deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deserile,
liste de deşeuri înclusiv deseurile periculoase

In ceea ce priveste legislatia cadru, directiva privind deseurile şi directiva privind deseurile
periculoase au fost transpuse în Romania printr-un singur act normativ care reglementeaza
inclusiv gestionarea deşeurilor periculoase. Prin aceasta lege se stabileste ca gestionarea
deşeurilor muncipale, inclusiv a deşeurilor periculoase din deseurile municipale, este
responsabilitatea autoritatilor publice locale.
Legislatia privind operatiile de gestionare a deseurilor
Depozitarea deseurilor
Directiva nr. 99/31/CE privind depozitarea HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor
deseurilor
Decizia Consiliului 2003/33/CE privind OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de
stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptare şi procedurilor preliminare de
acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista
art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE nationala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de
depozit de deseuri
Incinerarea deseurilor
Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea HG nr. 128/ 2002 privind incinerarea deseurilor
deseurilor
Transportul deseurilor
Regulamentul Consiliului 1013/2006 privind HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri
transferul de deşeuri (aplicabil din data 11 pentru aplicarea Regulamentului nr. 1013/2006
Iulie 2007) privind transferul de deseuri, cu modificarile
ulterioare

Prevederile directivelor privind depozitarea şi incinerarea deşeurilor au fost transpuse în totalitate


în legislatia romana. Romania nu a solicitat perioada de tranzitie pentru inchiderea şi ecologizarea
depozitelor din spatiul rural şi nici pentru atingerea tintelor de reducere la depozitare a deşeurilor
municipale biodegradabile.
Legislatia romana privind depozitarea deşeurilor prevede ca termen de inchidere şi ecologizare a
spatiilor de depozitare a deşeurilor din mediul rural data de 16 iulie 2009.
In cazul deşeurilor biodegradabile trebuie atinse urmatoarele tinte:
§ 2010 - reducerea cantitatii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 75 % din
cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995;

12
§ 2013 - reducerea cantitatii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 50 % din
cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995;
§ 2016 - reducerea cantitatii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din
cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995.
In anexa la HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor sunt prevazuti anii de inchidere pentru
fiecare depozit de deşeuri în parte.
Nu a fost solicitata tranzitie în cazul incinerarii deşeurilor municipale şi industriale periculoase.
Pe langa legislatia interna care transpune directivele europene, în cazul operatiilor de depozitare şi
incinerare a deşeurilor au fost realizate normative tehnice aprobate prin ordine de ministru. Tot
un ordin de ministru reglementeaza şi transportul deşeurilor pe teritoriul Romaniei.
Legislatia privind fluxurile specifice de deseuri
Ambalaje şi deşeuri de ambalaje
Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi HG nr. 621/2005 privind gestionarea
deseurile de ambalaje (cu modificarile ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje (cu
ulterioare) modificarile ulterioare)
Decizia Decizia 97/129/CE privind sistemul de
identificare şi marcare a materialelor de
ambalaj
Deseuri de echipamente electrice şi electronice
Directiva 2002/96/CE privind deseurile de HG nr. 448/2005 privind deseurile de
echipamente electrice şi electronice (cu echipamente electrice şi electronice si legislatia
modificarile ulterioare) conexa

Directiva 2002/95/CE privind restrictionarea HG nr. 992/ 2005 privind limitarea folosirii
utilizarii anumitor substante periculoase în anumitor substante periculoase în EEE (cu
echipamentele electrice şi electronice (cu modificarile ulterioare)
modificarile ulterioare)
Utilizarea în agricultura a namolurilor din epurare
Directiva 86/278/CEE privind protectia OM nr. 344/708/2004 pentru aprobarea
mediului, şi în particular, a solului, atunci cand Normelor tehnice privind protectia mediului în
namolul provenit de la statiile de epurare este special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile
folosit în agricultura de epurare în agricultura
Baterii şi acumulatori uzati
Directiva 91/157/CEE privind bateriile şi HG 1132/18.09.2008 privind bateriile si
acumulatorii care contin anumite substante acumatorii care contin anumite substance
periculoase periculoase
Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi
acumulatorii şi deseurile de baterii şi
acumulatorii (cu modificarile ulterioare)

Referitor la deseurile de ambalaje, termenele de indeplinire a obiectivelor de reciclare şi


valorificare au fost si vor fi urmatoarele:
• 31 decembrie 2008 – atingerea tintelor de reciclare pentru deseurile de ambalaje din
hartie/carton şi din metale;
• 31 decembrie 2011 – atingerea tintelor de reciclare pentru deseurile de ambalaje din lemn;

13
• 31 decembrie 2013 – atingerea obiectivului global de reciclare, a obiectivului global de
valorificare şi a obiectivelor de reciclare pentru deseurile de ambalaje din plastic şi din sticla.

In cazul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, până la 31.12.2008 trebuiau


indeplinite atat obiectivul minim de colectare de 4 kg de DEEE/locuitor anual cat şi obiectivele de
reciclare/valorificare.

In ceea ce priveste fluxurile speciale, gestionarea deşeurilor din constructii şi demolari nu este
reglementata în mod separat. Astfel, OUG nr. 78/200 privind regimul deseurilor, aprobata prin
Legea nr. 426/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevede ca responsabilitatea
gestionarii lor este a producatorilor. Autoritatea publica locala are obligatia de a indica
amplasamentele pentru eliminarea acestui tip de deseuri.

1.3.3 Cadrul legal administrativ

Implementarea şi operarea sistemelor de gestionare integrata a deşeurilor este responsabilitatea,


autoritatilor publice locale. Din acest punct de vedere legislatia referitoare la functionarea
administratiei publice locale şi a serviciilor de utilitati publice are relevanta.
In tabelul de mai jos sunt prezentate principalele acte normative care reglementeaza aceste
domenii.

Legea 215/23.04.2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile


ulterioare
Legea 213/17.11.1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia cu modificarile şi
completarile ulterioare
Legea 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice modificata prin OUG 13/2008
Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale modificata prin OUG nr. 46/23.05.2007,
OUG nr. 64/27.06.2007 si prin OUG nr.28/2008
HG nr. 745/11.07.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor în domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice
Ordonanta nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobata cu modificari prin Legea nr.
3/09.01.2003 şi modificata de Legea nr. 101/25.04.2006
HG nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi functionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local
Legea nr.101/25.04.2006 serviciului de salubrizare a localitatilor modificata şi completata prin
OUG 92/26.09.2007
Ordinul nr. 109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor
Ordinul nr. 112/09.07.2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de
salubrizare a localitatilor

14
Alte acte normative care produc efecte
OUG nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobata cu modificari
prin Legea nr. 337/17.07.2006 şi modificata de Legea nr. 128/05.05.2007

Unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica


deplina şi patrimoniu propriu.
In relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale şi consiliul judetean, pe de o parte,
precum şi intre consiliul local şi primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
Administratia publica în unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza şi functioneaza în
temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale (numai administrativa şi financiara),
deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii
şi al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
In cadrul politicii economice nationale, comunele, orasele, municipiile şi judetele au dreptul la
resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le
administreaza şi le utilizeaza pentru indeplinirea competentelor şi atributiilor ce le revin, în
conditiile legii.
Doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competentelor
autoritatilor lor deliberative şi executive, sa coopereze şi sa se asocieze, în conditiile legii,
formand asociatii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridica, de drept privat şi de
utilitate publica, având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilitati
publice şi înfiintarea, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice
aferente.
Asociatiile de dezvoltare intercomunitara se finanteaza prin contributii din bugetele locale ale
unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în conditiile legii.
Asociatiile de dezvoltare intercomunitara pot decide desemnarea unui administrator public pentru
gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii.
Sistemele de utilitati publice (sau parti ale acestora) realizate în comun prin programe de investitii
implementate în cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara apartin proprietatii publice a
unitatilor administrativ teritoriale membre şi se înregistreaza în patrimoniul acestora, pe baza
urmatoarelor criterii:
§ bunurile situate pe raza unei singure unitati administrativ-teritoriale, pe care o şi deservesc,
vor apartine domeniului public al acesteia;
§ bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc mai
multe unitati administrativ-teritoriale vor apartine domeniului public al judetului, daca toate
unitatile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelasi judeţ şi judetul este membru
al asociatiei;
§ bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc mai
multe unitati administrativ-teritoriale vor apartine domeniului public al unitatii administrativ–
teritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, daca aceste unitati administrativ-
teritoriale sunt situate în judete diferite sau daca judetul nu este membru.

15
2. OBIECTIVE SI REZULTATE ASTEPTATE

2.1 Obiective generale ale Proiectului

Contractul pentru Asistenta Tehnica si Supervizarea Lucrarilor de Constructii in sprijinul


Consiliului Judetean Sibiu reprezinta una dintre cele 4 componente ale Proiectului „Sistem de
Gestiune Integrata a Deseurilor in judetul Sibiu”. Celelalte 3 componente sunt:
• Componenta 1 – Echipamente de colectare a deseurilor: 2.990 Eurocontainere de 1,1 m3 si
62.000 de pubele de 240 lpentru precolectarea deseurilor de ambalaje, 1.165
Eurocontainere de 1,1 m3 si 31.500 pubele de 120 l pentru pre-colectarea deseurilor
menajere biodegradabile din mun. Sibiu si Medias si 25.500 unitati individuale de
compostare.
• Componenta 2 – Servicii de tratare in instalatii de sortare si compostare: 1 noua Statie de
Sortare la Sura Mica (langa Sibiu) cu o capacitate de 20.000 tone/an (prima etapa) de
deseuri reciclate de ambalaje si 2 noi instalatii de compostare la Sura Mica si Tarnava
(langa Medias) cu o capacitate de 15.000 tone/an (prima etapa) respectiv 7.000 tone/an
(prima etapa) de deseuri biodegradabile tratate.
• Componenta 3 – Inchiderea celor 5 depozite orasenesti neconforme

Principalele obiective in domeniul gestionarii deseurilor pentru judetul Sibiu, asa cum sunt ele
cuprinse in Proiectul „Sistem de Gestiune Integrata a Deseurilor Solide in judetul Sibiu”, sunt
urmatoarele:
Ø Implementarea colectarii la nivelul intregului judet – achizitionarea de containere, pubele
si mijloace de transport astfel incat sa se asigure un grad de acoperire cu servicii de
salubrizare de 100 % atat in mediul urban, cat si in mediul rural;
Ø Implementarea colectarii separate a deseurilor reciclabile, atat in mediul urban, cat si in
mediul rural prin puncte de colectare (deseurile de sticla si hartie in mediul urban si toate
tipurile de deseuri reciclabile in mediul rural) sau din poarta in poarta pentru deseurile de
metal si plastic in zona urbana – asigurarea de containere, pubele si mijloace de transport
necesare;
Ø Implementarea colectarii separate a deseurilor biodegradabile menajere in municipiile
Sibiu si Medias la circa 80 % din gospodarii – achizitionarea de containere si mijloace de
transport;
Ø Implementarea compostarii individuale la 80 % din gospodariile din mediul rural –
achizitionarea unitatilor de compostare individuala;
Ø Amenajarea unei statii de sortare in zona municipiului Sibiu cu o capacitate de 40.000
tone/an (in doua etape).
Ø Amenajarea unei statii de compostare in zona municipiului Sibiu cu o capacitate de circa
25.000 tone/an (in doua etape);

16
Ø Amenajarea unei instalatii de compostare in zona municipiului Medias cu o capacitate de
cca. 13.000 tone/an (in doua etape);
Ø Inchiderea depozitelor municipale neconforme in perioada ulterioara datei de 16 iulie
2010.

2.2.Obiectivul general al prezentului contract

Obiectivul general al acestui contract este de a contribui la implementarea unui sistem de


gestionare integrata a deseurilor in judetul Sibiu care sa imbunatateasca atat calitatea vietii cat si
pe cea a mediului din judetul Sibiu, sa corespunda din punct de vedere al protectiei mediului cu
cerintele legislatiei romane si europene, sa fie eficient economic si suportabil de catre populatie.

2.3 Obiectivele specifice ale prezentului contract

Obiectivele specifice ale acestui contract sunt urmatoarele:


Ø Asistarea Consiliului Judetean Sibiu in gestionarea Contractului de finantare incheiat cu
AM si implementarea cu succes a Proiectului „Sistem de Gestiune Integrata a Deseurilor
Solide in judetul Sibiu”

Ø Asistarea UIP din cadrul C.J. Sibiu in derularea unor proceduri coerente de atribuire a unui
contract de lucrari publice si a unui contract de furnizare de echipamente care sa conduca
la selectarea unui constructor si respectiv a unui furnizor capabil sa isi indeplineasca in
cele mai bune conditii obligatiile contractuale

Ø Asigurarea unei activitati de supervizare a lucrarilor de constructii de cea mai buna


calitate; asigurarea receptiei finale pentru obiectivele de constructii si pentru bunurile ce
urmeaza a fi achizitionate;

Ø Cresterea capacitatii manageriale a membrilor Unitatii de Implementare a Proiectului si a


specialistilor ADI ECOSIBIU;

Ø Asigurarea conditiilor procedurale si documentare pentru delegarea intr-un mod legal,


transparent si eficient a serviciului de salubritate in localitatile judetului Sibiu, membre
ADI ECOSIBIU si a operarii instalatiilor nou construite prin proiect;

Ø Asigurarea unei bune vizibilitati a sistemului de gestionare integrata a deseurilor in judetul


Sibiu, finantat prin POS Mediu, obtinerea unui bun nivel de constientizare al publicului cu
privire la rigorile si avantajele acestui sistem; promovarea sprijinului UE pentru realizarea
proiectului.

2.4 Rezultate asteptate

Implementarea în bune condiţiuni a acestui Contract trebuie să conducă la următoarele:

17
• Unitatea de Implementare a Proiectului este bine organizata si capabila sa implementeze cu
succes toate activitatile Proiectului precum si a altor proiecte ulterioare de investitii
complementare prezentului contract, fara corectii financiare din partea CE, AM, ACP sau a
Autoritatii de Audit.
• Procedurile de achiziţie publică se deruleaza in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare şi desemnarea castigatorilor contractului de furnizare din cadrul Proiectului are loc
conform graficului de implementare a Proiectului.
• Echipamentele de pre-colectare sunt furnizate la timp si de buna calitate.
• Obiectivele de gestionare a deseurilor sunt puse in functiune la timp si respecta parametrii
tehnico economici stabiliti
• Documentele de atribuire pentru contractele de delegare a serviciului de salubritate si pentru
contractele de operare a obiectivelor nou construite sunt de cea mai buna calitate si sunt
aprobate de autoritatile romane responsabile.
• Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubritate si cele de operare a obiectivelor
nou construite sunt atribuite.
• O Campanie eficientă de publicitate/constientizare privind Sistemul de gestiune integrata a
deseurilor in jud. Sibiu este planificată, finantata şi desfasurată.
• Publicul este informat in legatura cu gestionarea deseurilor (in special colectarea separata a
desurilor biodegradabile si acelor de ambalaje) conform strategiilor de informare definite in
cadrul activitatilor Contractului.

3. PREMIZE SI RISCURI

3.1 Premize

Finanţarea Contractului de Asistenta Tehnica si Supervizarea Lucrarilor de Constructii in sprijinul


Consiliului Judetean Sibiu cat si a celorlalte componente ale Proiectului este asigurată, ca de altfel
şi sumele prevăzute a se aloca de la bugetele de stat şi local care sunt prevăzute corespunzător pe
ani pe parcursul întregii implementări a Proiectului conform legislaţiei naţionale.
Premisele adoptate sunt:
• Finanţarea este adecvată şi asigurată la timp;
• Condiţiile din Decizia de Finaţare1 sunt îndeplinite la timp;
• UIP, ADI si Prestatorul, conlucrează eficient pentru implementarea Proiectului si a
Contractului având în permanentă sprijinul autoritătilor locale; intre membrii UIP, echipa
de asistenta tehnica si supervizare precum si alte departamente din cadrul Consiliului
Judetean Sibiu implicate in vreun mod in implementarea Proiectului exista bune relatii de
1
Decizia de Finantare este inclusa in Anexa VII

18
cooperare, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea recomandărilor primite din partea
Asistentei Tehnice
• UIP are suficient personal, corespunzător calificat, angajaţii fiind motivaţi pentru a-şi
îndeplini în mod corespunzător sarcinile de serviciu şi pentru a prelua cunoştinţele
profesionale necesare implementării de proiecte de investiţii de la Asistenţa Tehnică;.
• La nivelul Autoritatii de Management, a Organismului Intermediar si a Beneficiarului
(prin Unitatea de Implementare a Proiectului) exista un sistem de coordonare pentru
facilitarea cooperarii necesare implementarii Proiectului si respectiv a contractului in
conditii corespunzatoare.
• Procedurile de atribuire pentru desemnarea Constructorului si a Furnizorului se defasoara
fara intarzieri asigurand atribuirea conform planului de achizitii a celor doua contracte.

3.2 Riscuri

Riscurile identificate sunt:


• Dificultati de cooperare intre diferite parti implicate in Proiect (cu referire mai ales la relatiile
dintre UIP, Prestator si Constructor);
• Intarzieri rezultate in procesul de stabilire a unor decizii pe parcursul realizarii procedurilor de
achizitii publice (contestatii, clarificari solicitate asupra anumitor aspecte ale documentatiei de
atribuire, etc.);
• Intarzieri rezultate din decizii referitoare la derularea contractului de lucrari de constructii;
• Abilitatea companiilor selectate de a respecta graficele de executie ale contractelor,
capacitatea acestora de a depasi eventuale intarzieri in fluxul de numerar, incapacitatea de a
mobiliza resursele umane si materiale necesare in timp util, incapacitatea de a recupera
eventualele intarzieri cauzate de piedici interne sau externe;
• Dificultati in depasirea mentalitatii publicului in ceea ce priveste principiul „poluatorul
plateste”, al politicilor tarifare definite si al gradului de suportabilitate perceput de catre
beneficiarii serviciilor;
• Dificultati referitoare la constientizarea beneficiarilor serviciilor in legatura cu implementarea
sistemelor de colectare separata a deseurilor biodegradabile si a deseurilor de ambalaje etc.

4. OBIECTUL SERVICIILOR

4.1 Aspecte generale

Avand in vedere complexitatea activitatilor din toate cele 4 componente ale Proiectului care
impun solutionarea unor variate probleme tehnice si financiare la un inalt nivel de competenta,
este imperios necesara asigurarea unui management adecvat. Prestatorul serviciilor de asistenta

19
tehnica urmeaza sa ofere Autoritatii Contractante, prin intermediul prezentului Contract, sprijinul
managerial necesar implementarii cu succes a Proiectului.
Succesul intregului Proiect poate fi asigurat numai printr-un management eficient al contractelor
prin care fiecare componenta este realizata.
Acesta impune existenta de personal calificat in ceea ce priveste metodologia, expertiza
profesionala si comunicarea. Abilitatea de a pune in practica cunostintele profesionale acumulate
pe parcursul derularii activitatii reprezinta un element important al competentei profesionale. In
acest sens, Prestatorul va asigura aplicarea practica zilnica a acestui principiu.
Atat UIP cat si departamentele contractare-investitii din cadrul C.J. Sibiu si ADI ECOSIBIU vor
acţiona in solidar pentru monitorizarea şi implementarea tuturor contractelor din cadrul
Proiectului, colaborând pentru aceasta atât cu Prestatorul, Constructorul si Furnizorul cât şi cu
celelalte instituţii implicate conform celor descrise în POS Mediu.
Proiectele de investiţii planificate sunt considerabile şi complexe şi necesită existenţa de personal
adiţional experimentat atât în cadrul Departamentului contractare-investitii cât şi în cadrul altor
compartimente ale Consiliului Judetean Sibiu.

4.2 Responsabilitătile Consiliului Judetean Sibiu prin Unitatea de Implementare


a Proiectului

Unitatea de Implementare a Proiectului va reprezenta interesele Beneficiarului in toate aspectele


referitoare la implementarea Proiectului, preluand urmatoarele responsabilitati:
• Aprobarea documentelor contractuale la nivel de proiect; achizitia de servicii, lucrari si
bunuri in conformitate cu legislatia nationala privind achizitiile publice;
• Derularea procedurilor de achizitie publica, atribuirea si semnarea contractelor;
• Implementarea adecvata a Proiectului in conformitate cu contractele incheiate cu
contractorii selectati;
• Verificarea si plata contractorilor pe baza documentelor de plata si a facturilor verificate si
aprobate;
• Existenta unui sistem separat de contabilitate a Proiectului sau a unui cod separat pentru
toate tranzactiile efectuate;
• Existenta unui control financiar intern si a unui audit anual independent al organizatiei;
• Controlul corespunzator al documentelor prin inregistrarea, pastrarea, arhivarea dosarelor
de proiect in scopul asigurarii corespunzatoare a unei piste de audit, orientata sau in
corelare cu fluxurile financiare;
• Raportarea periodica si ad-hoc, catre OI, a progresului Proiectului; elaborarea si
transmiterea datelor catre Organismul Intermediar, in scopul monitorizarii;
• Verificarea efectuarii publicitatii locale si regionale si a panoului de informare pe santiere,
in conformitate cu regulamentele europene aplicabile si Planul de Comunicare
• Crearea si mentinerea unui climat de stransa colaborare cu expertii Prestatorului ai
Constructorului si Furnizorului, pe intreaga perioada de derulare a Proiectului.

20
4.3 Mecanismul cooperarii
Prestatorul va dezvolta mecanismul cooperării cu Autoritatea Contractanta având la bază
următoarele principii:
Consultare si consens
Prin natura lor, serviciile care fac obiectul prezentului contract implică o cooperare directă între
Prestator si personalul desemnat de către Autoritatea Contractanta să gestioneze proiectul;
simultan, se va asigura transferul de experientă necesar.
Transfer de experientă
Personalul Autoritatii Contractante va fi implicat în activitătile de zi cu zi împreună cu expertii
Prestatorului cu obiectivul de a acumula suficientă competenț ăsi experienț pentruă a gestiona
proiectul și alte investitii
Eficienta
Mecanismul de cooperare cu Autoritatea Contractanta va fi dezvoltat în cel mai eficient mod,
pentru a evita orice întârziere sau discontinuitate în procesul decizional. Prestatorul are rol
secundar in luarea deciziilor, acestea revenindu-i Autoritatii Contractante. Prestatorul, insa, isi
asuma o decizie a Autoritatii Contractante odata luată, si va actiona pentru cresterea eficientei
acesteia.

5. ACTIVITATI SPECIFICE

5.1 Componenta 1 - Suport in Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul


CJ Sibiu

5.1.1 Sub-componenta 1-1: Intarirea capacitatii manageriale a UIP

In cadrul acestei sub-componente activitatea principala a Prestatorului va fi:

1-1-A. Analiza structurii a modului de organizare si a functionarii UIP.


Intocmirea Manualului de proceduri al UIP

Pentru a avea o imagine cat mai exacta, Prestatorul va analiza situaţia existentă, şi in funcţie de
necesităţile identificate in scopul atingerii obiectivelor Proiectului, va recomanda daca este cazul
revizuirea organigramei şi a fişelor de post aferente.

O atentie speciala va fi acordata responsabilitatilor si conducatorului UIP care urmează să


îndeplinească functia de coordonator al Proiectului din partea Autoritatii Contractante.

După semnarea tuturor contractelor de lucrări de constructii si furnizare se va proceda la


verificarea încărcării personalului si, dacă va fi necesar, se va propune adaptarea organigramei.

Prestatorul va elabora Manualului de proceduri al UIP. Manualul de proceduri va conţine cel puţin
procedurile menţionate în contractul de finanţare dintre Autoritatea de Management şi Consiliul
Judeţean Sibiu.
21
Prestatorul va elabora Manualul de Proceduri al UIP-ului care va avea in vedere formulare tip
pentru evidenta, raportare si plata adaptate corespunzator pentru derularea si urmarirea
activitatilor efectuate de Prestator, Contractant si Furnizori. Formularele vor respecta formatele
stabilite prin legislatia romana in vigoare, regulamentele specifice proiectelor finantate din fonduri
ale UE şi Contractul de Finanţare.

La stabilirea procedurilor de functionare se vor avea în vedere si se vor include în Manual,


proceduri referitoare la, dar nu numai:
- procedura de autorizare a plătilor
- procedura de verificare financiară
- procedura de verificare tehnică
- procedura de monitorizare si raportare
- procedura de arhivare
- procedura de efectuare plati

La elaborarea Manualului de Proceduri al UIP se vor avea în vedere Regulamentul de Ordine


Interioară si organigrama CJ Sibiu, procedurile de comunicare, evidenta, raportare si plati stabilite
de Autoritatea de Management, organismele UE si autoritatile de audit urmand a fi stabilite
proceduri interne corespunzatoare cat si proceduri de comunicare, evidenta, raportare si plati intre
Autoritatea Contractanta si diversii Contractori (Prestatorul serviciilor de Asistenta tehnica si
Supervizare, Contractantul lucrarilor de constructii, Furnizorul de bunuri). La stabilirea acestor
proceduri se va lua in considerare asigurarea unei piste corespunzatoare de audit, conform
legislatiei in vigoare aplicabile, cat si prevederilor contractelor de servicii si lucrari, a
Deciziei/Contractului de Finantare si a altor documente relevante.

Prestatorul va revizui Manualul de proceduri ale UIP ori de căte ori UIP va solicita acest lucru.

Prestatorul va elabora si implementa un sistem de arhivare compatibil, coordonat si corelat cu


sistemul utilizat la nivel national pentru managementul informatiei (SMIS). Sistemul implementat
va trebui sa stabileasca regulile privind preluarea,inregistrarea si pastrarea documentelor in arhiva
UIP:

Simultan se vor avea in vedere:


• respectarea cerintelor privind raportarea implementarii proiectului asa cum sunt ele
stabilite prin documentele aplicabile relevante (cum ar fi Contractul de finantare, Ghidul
Beneficiarului etc.);
• respectarea legislatiei nationale privind arhivarea;
• mentinerea unei piste de audit.

Rezultatele Sub componentei 1-1-A


Rezultate asteptate sunt:
• Organigrama Unitatii de Implementare a Proiectului actualizata si revizuita daca este
cazul;
• Manualul de proceduri al UIP elaborat
• Formulare tip pentru evidenta, raportare si plata elaborate
• Un sistem eficient de arhivare este implementat
• SMIS este actualizat periodic si corect

22
5.1.2 Sub-componenta 1-2: Suport Tehnic pentru UIP in vederea indeplinirii
atributiilor ce decurg din Decizia si Contractul de finantare

In cadrul acestei sub-componente activitătile principale ale Prestatorului vor fi:

1-2-A. Sprijinirea UIP în vederea îndeplinirii conditionalitatilor din Decizia si


Contractul de Finantare.

In cadrul acestei activitati, Prestatorul va realiza impreuna cu membrii UIP o matrice logica de
realizare a conditionalitatilor cuprinse in Decizia si Contractul de Finantare, stabilindu-se totodata
termene si responsabilitati atat in ceea ce priveste rezultatele finale cat si rezultate pe parcurs.
Semestrial, sau ori de cate ori este nevoie pe parcursul derularii proiectului, Prestatorul va analiza
impreuna cu Autoritatea Contractanta modul de indeplinire a programului de realizare a
obligatiilor, cu evidentierea etapelor parcurse si a stadiului, stabilindu-se totodata, de comun
acord, masurile necesare pentru respectarea programului, la propunerea Prestatorului.
Prestatorul va sprijinii UIP, la orice solicitare a acestuia, pentru îndeplinirea condiţiilor din
Decizie, Contract de Finanţare sau a obligaţiilor contractuale din contractele de servicii, lucrări şi
furnizare (din Anexa 1-2 Planul de achiziţie, la Contractul de Finantare) in termenele prevazute in
aceste documente.

Rezultatele Sub componentei 1-2-A


• matrice logica de realizare a Conditionalitatilor cuprinse in Decizia si Contractul de
Finantare elaborata
• Conditionaliati din Contractul si Decizia de Finantare sunt indeplinite;

1-2-B. Sprijinirea UIP în activitătile privind colaborarea cu Autoritatea de


Management si Organismul Intermediar.

In cadrul acestei activitati, Prestatorul va pune la dispozitia UIP toate datele, analizele,
recomandarile si comentariile pe care acesta le considera necesare si intemeiate in vederea
realizarii unui bun management al proiectului din punct de vedere al colaborarii cu Autoritatea de
Management si Organismul Intermediar.

Prestatorul va acorda sprijin UIP in vederea implementarii recomandarilor primite de acesta in


urma misiunilor de monitorizare sau audit organizate de Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, Ministerul Finantelor ori Autoritatea de Audit.

Prestatorul va raspunde cu promptitudine si profesionalism solicitarilor scrise ale UIP inaintate in


scopul mentinerii unui climat de buna colaborare cu organismele amintite mai sus.

23
Prestatorul va acorda sprijin UIP pentru ca acestia sa poata completa si actualiza periodic in SMIS
informatiile legate de derularea activitatilor proiectului.

Prestatorul va acorda sprijin UIP în respectarea cerintelor privind raportarea şi monitorizarea


implementarii proiectului asa cum sunt ele stabilite prin documentele aplicabile relevante (cum ar
fi Contractul de finantare, Ghidul Beneficiarului etc.).

Rezultatele Sub componentei 1-2-B


• Unitatea de Implementare a Proiectului este capabila pe deplin să implementeze Proiectul
în condiţii optime;
• Sedintele lunare de monitorizare ale contractelor de lucrari sunt tinute regulat si contribuie
efectiv la progresul lucrarilor;
• SMIS este actualizat periodic si corect;
• UIP este asistat in respectarea cerintelor privind raportarea si monitorizarea implementarii
proiectului
• Echipa Prestatorului colaboreaza strans si in bune conditiuni cu UIP.

1-2-C. Sprijinirea UIP in ceea ce priveste aspectele financiare ale fiecarui


contract din cadrul proiectului. Activitatile specifice realizate de catre Prestator
se vor derula in acest sens si vor include:
i. intocmirea de modele si formulare adaptate corespunzator pentru derularea, monitorizarea si
urmarirea derularii aspectelor financiare (plati) aferente contractelor de servicii, lucrari si
furnizare (din Anexa 1-2 Graficul de achiziţii, la Contractul de Finantare) care se vor
implementa în cadrul proiectului, care sa respecte atat legislatia in vigoare aplicabila cat si
prevederile contractelor de servicii si lucrari, Deciziei si Contractului de Finantare si a altor
documente relevante;
ii. asistenta acordata UIP in stabilirea categoriilor de cheltuieli eligibile aferente contractelor de
servicii, lucrari si furnizare (din Anexa 1-2 Graficul de achiziţii, la Contractul de Finantare)
care se vor implementa în cadrul proiectului ;
iii. asistenta acordata UIP la intocmirea Cererilor de Prefinantare si Cererilor de Rambursare, a
planului financiar aferent proiectului “Sistem de Gestiune Integrata a Deseurilor Solide in
Judetul Sibiu” pe perioada 2010 - 2013 tinand cont de posibilitatea solicitarii de catre C.J.
Sibiu a unei pre-finantari si de planurile financiare ale contractelor de servicii, lucrari si
furnizare (din Anexa1-2 Graficul de achizitii, la Contractul de Finantare) care se vor
implementa în cadrul proiectului .
iv. Sprijin în realizarea efectivă a verificării documentelor de plată depuse în cadrul contractelor
de servicii lucrări şi furnizare (din Anexa 1-2Graficul de achizitii, la Contractul de Finantare) şi
sprijin în întocmirea efectivă a tuturor documentelor aferente managementului financiar al
contractelor care se vor implementa în cadrul proiectului (inclusiv părţile relevante din
documente de monitorizare, raportare etc.) impreuna cu membrii UIP responsabili.
v. Asigura sprijin în monitorizarea permanenta a programului de lucru al Constructorului si
Furnizorului si a previziunilor fluxului de numerar impreuna cu membrii UIP cu atributii in
domeniu;

24
Rezultatele Componentei Sub componentei 1-2-C
• Rapoartele intocmite de contractori sunt verificate, decizia privind aprobarea sau
respingerea lor este argumentata si nu sunt intarzieri nejustificate ;
• Cererile plata sunt verificate si procesate la timp;

1-2-D Sprijinirea UIP in ceea ce priveste verificările tehnice, administrative cât şi


pentru cele la faţa locului, ad-hoc, ale OI sau ale AM

Prestatorul acorda asistenta tehnica UIP în vederea derulării activităţilor de Monitorizare şi


Raportare prin stabilirea, împreuna cu acesta, a indicatorilor fizici, financiari şi de performanţă.
Beneficiarul aprobă documentele relevante intocmite de catre Prestator , prin intermediul
cărora se poate monitoriza demararea, derularea şi finalizarea implementării contractelor. Aceste
documente sunt transmise/depuse la OI şi/sau AM, conform contractului de finanţare şi
prevederilor POMR(Procedura Operationala de Monitorizare/Raportare).
De asemenea, se va asigura sprijin UIP in realizarea managementului contractelor de servicii,
lucrari si furnizare din cadrul proiectului. Aceasta activitate va include sprijin acordat UIP in
monitorizarea performantelor Contractorilor de lucrari –participarea la sedintele lunare ale
acestora, propuneri si sugestii de natura tehnica, legala, institutionala, contractuala, financiara etc.
pentru bunul mers al implementarii si in special pentru solutionarea eventualelor dispute.

Activităţile principale desfăşurate în procesul de monitorizare şi raportare, de către UIP vor fi:

• Monitorizarea implementării contractelor, în scopul respectării prevederilor din


Contractul de Finanţare şi atingerii obiectivelor proiectului;
• Colectarea, centralizarea datelor/informaţiilor de la Prestator, Constructor şi
Furnizori şi întocmirea rapoartelor mai sus mentionate.
• Procesarea datelor, în vederea obţinerii informaţiilor necesare
monitorizării/evaluării implementării la nivel de proiect;
• In momentul in care sistemul de introducere si validarea datelor în SMIS-CSNR
va fi functional la nivelul Beneficiarului, conform nivelelor de competenţă UIP va
asigura Monitorizarea implementării proiectului prin intermediul SMIS.

Rezultatele Componentei Sub componentei 1-2-D


.
• Contractele de lucrari si furnizare sunt implementate la termenele contractate, cu
respectarea conditiilor de calitate cerute de proiect;
• Documentele privind monitorizarea implementării contractelor Proiectului sunt intocmite
corespunzator si cu profesionalism

5.1.3 Sub-componenta 1-3: Instruirea personalului UIP, al ADI ECOSIBIU

Prestatorul este obligat să realizeze, în primele 3 luni ale contractului, o evaluare a necesităţilor de
instruire la nivelul UIP si să definească un Plan de Instruire detaliat care să evidenţieze
dezvoltarea abilităţilor personalului în vederea elaborării şi implementării proiectelor de investiţii.

25
UIP va lucra în colaborare cu Prestatorul pentru a realiza un transfer de cunoştinţe intre angajatii
sai si membrii echipei Prestatorului; mecanismul de cooperare între Prestator şi UIP va avea si
rolul de Program de Instruire la Locul de Muncă in ceea ce priveste utilizarea noilor proceduri de
functionare, comunicare ale UIP (ulterior instruirii teoretice).

Prestatorul va oferi personalului UIP un instruirii teoretic si practic în următoarele domenii:

i. Implementarea Proiectului – personalul UIP se va familiariza cu procesul general de


implementare a proiectului, inclusiv cu planurile, procedurile, organizaţiile (rolul şi
responsabilităţile acestora), acordurile, plăţile specifice proiectului;
ii. Procedurile de Achiziţie – Personalul UIP se va familiariza cu procedurile de achiziţii
publice pentru lucrari de constructii, furnizare de bunuri si delegarea gestiunii serviciului
de salubritate şi va fi în măsură să le aplice consecvent;
iii. Managementul Contractului – Condiţiile generale ale contractului folosite pentru diverse
contracte de lucrări. Vor fi prezentate în mod special:
- conditiile generale si exemple de conditii particulare pentru Contracte de lucrari de
tip FIDIC - Cartea Galbenă;
- contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubritate la scara judeteana sau
regionala;
- contracte de delegare a operarii unor facilitati de gestiune a deseurilor;
- practici privind comunicarea intre entitatile parte a unor contracte.
iv. Supervizarea Lucrarilor de Constructii – Personalul UIP va fi instruit în utilizarea practicii
internaţionale privind evaluarea calitativă şi cantitativă. Această instruire va fi organizată
ca Instruire la Locul de Muncă si va pune accent pe utilizarea sistemului de raportare si
evidenta a productiei fizice, al celui de aprobare, efectuare si evidenta a platilor, pe practici
si particularitati ale sistemului de plata.
v. Cerinţele UE cu privire la Sănătate & Protecţia Muncii – Personalul UIP va primi o
instruire detaliată în acest domeniu in legatura cu lucrarile de constructie;
vi. Gestionarea infrastructurii de mediu – Personalul Consiliului Judetean Sibiu, al ADI
ECOSIBIU şi al altor părţi semnatare ale Acordului de Asociere va fi instruit în proceduri
moderne privind managementul integrat al deşeurilor, inclusiv prezentarea noului concept
aplicat in cazul Sistemului de Gestiune Integrata a Deseurilor Solide in judetul Sibiu ;
vii. Utilizarea documentelor tip si a sistemului de arhivare – Personalul UIP va primi initial ,
dupa intocmirea si aprobarea Manualului de proceduri, o instruire teoretica cu privire la
modul de utilizare/completare/actualizare si arhivare a documentelor/ formularelor tip ce
vor fi utilizate pentru evidenta, raportare, comunicare si plati in cadrul proiectului.

Rezultatele Sub componentei 1-3


• Raportul de evaluare a necesitatilor de instruire
• Planul de instruire realizat pe baza evaluarii necesitatilor de instruire la nivelul UIP;
• Derularea programului de instructaj teoretic
• Raport privind indeplinirea programului de instruire;

5.1.4 Rezultatele Componentei 1


Rezultate asteptate sunt:

26
• Organigrama Unitatii de Implementare a Proiectului actualizata si revizuita daca este
cazul;
• Manualul de proceduri al UIP elaborat
• Formulare tip pentru evidenta, raportare si plata elaborate
• Un sistem eficient de arhivare este implementat
• SMIS este actualizat periodic si corect;
• matrice logica de realizare a Obligatiilor cuprinse in Decizia si Contractul de Finantare
elaborata
• Conditionalitatile din Contractul si Decizia de Finantare sunt indeplinite;
• Unitatea de Implementare a Proiectului este capabila pe deplin să implementeze Proiectul
în condiţii optime;
• Seful de Proiect - Director UIP/Responsabil Proiect are responsabilitati si puteri
decizionale corespunzatoare;
• Sedintele lunare de monitorizare ale contractelor de lucrari sunt tinute regulat si contribuie
efectiv la progresul lucrarilor;
• UIP este asistat in respectarea cerintelor privind raportarea si monitorizarea implementarii
proiectului
• Rapoartele intocmite de contractori sunt verificate, decizia privind aprobarea sau
respingerea lor este argumentata si nu sunt intarzieri nejustificate ;
• Cererile plata sunt verificate si procesate la timp;
• Contractele de lucrari si furnizare sunt implementate la termenele contractate, cu
respectarea conditiilor de calitate cerute de proiect;
• Raportul de evaluare a necesitatilor de instruire
• Planul de instruire realizat pe baza evaluarii necesitatilor de instruire la nivelul UIP;
• Derularea programului de instructaj teoretic
• Raportul privind indeplinirea programului de instruire;
• Membrii UIP, instruiti fiecare pe domeniul sau de responsabilitate, desfasoara o activitate
eficienta;
• Echipa Prestatorului colaboreaza strans si in bune conditiuni cu UIP.
Documentele privind monitorizarea implementării contractelor Proiectului sunt intocmite
corespunzator si cu profesionalism.

Prestatorul trebuie sa intocmeasca/revizuiasca in varianta de lucru si varianta


finala – aprobata de Autoritatea Contractanta - urmatoarele documente:
• Organigrama UIP, inclusiv fisele de post aferente;
• Manualul de proceduri ale Unitatii de Implementare a Proiectului si anexele
corespunzatoare, respectiv formularele utilizate pentru comunicare, evidenta, raportare si
plati in cadrul proiectului;
• Raportul de evaluare a necesitatilor de instruire
• Planul de instruire realizat pe baza evaluarii necesitatilor de instruire la nivelul UIP;
• Raportul privind indeplinirea programului de instruire;

5.2 Componenta 2 – Supervizarea lucrarilor de constructii


5.2.1 Sub-componenta 2-1: Activitati premergatoare inceperii lucrarilor de
constructii

In cadrul acestei subcomponente Prestatorul va desfasura urmatoarele activitati:

27
2-1-A. Intocmirea Manualului de Proceduri pentru Supervizare si a Manualului
de Asigurarea Calitatii
Pentru aceasta activitate, asistenta tehnica consta in sprijin acordat UIP prin elaborarea si
instituirea sistemului de asigurare a calitatii si a Procedurilor specifice pentru Supervizare aferente
Proiectului.
Aceasta va include urmatoarele activitati ale Prestatorului:
i. Elaborarea procedurilor de sistem si a celor operationale specifice activitatii de asigurare a
calitatii si a procedurilor aferente supervizarii lucrarilor prezentului Proiect. Manualul va
include reglementarile legislatiei actuale a Romaniei cu privire la proiectarea si calitatea in
constructii. Manualul va include minim procedurile privind:
• Mecanismul de comunicare si raportare dintre Autoritatea Contractanta, Consultant
Supervizare şi Contractorul lucrarilor de Constructii;
• Infiintarea si actualizarea Registrului de lucru - sistemul de înregistrare şi arhivare
a informaţiilor pe şantier;
• Predarea amplasamentelor şi a reperelor de nivelment către Contractor, libere de
orice sarcina;
• Documentele ce vor fi întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze
determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);
• Analizarea schimbărilor propuse şi a neconformităţilor faţă de contract ale
Contractorului lucrarilor de Constructii;
• Raportare cu privire la progresul Antreprenorului lucrărilor de construcţie;
• Înregistrări ale şedinţelor de şantier;
• Înregistrarea fotografiilor de pe şantier cu privire la construcţii;
• Recepţia la Terminarea lucrărilor, intocmirea Procesului verbal, intocmirea si
predarea Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Procesul verbal de
receptie dupa Terminarea lucrarilor, Recepţia Finală si intocmirea Procesului
Verbal Final precum intocmirea si predarea Certificatul de Recepţie Finală;
• Efectuarea de inspecţii/teste periodice si regulate, pe parcursul Perioadei de
implementare
• Notificarea Defectelor;
ii. Asigurarea conformarii cu procedurile specifice stabilite prin legislatia in vigoare
aplicabila, atat in faza de elaborare cat si in faza de definitivare a documentatiilor;
iii. Realizarea formularelor specifice sistemului de asigurare a calitatii, respectiv a
documentatiei preliminare si inaintarea acesteia catre Beneficiar in scopul aprobarii
acesteia. Consultantul va elabora un manual de asigurarea calităţii, care va cuprinde
referinţe la Manualul pentru Procedurile de Supervizare dar şi la manualul/procedurile
contractorilor pentru Asigurarea Calitatii. Manualul de Asigurarea Calitatii va include
referinţe şi la:
• Procedurile relevante de asigurare a Protecţiei si Sanatatii Muncii şi de Asigurare a
Calităţii care trebuie adoptate pentru lucrările care se desfăşoară pe şantierul de
construcţie, in biroul Consultantului / Departamentului de Contractare;

28
• Procedurile pentru analizarea sistemelor de Asigurarea Calităţii ale Contractorului
lucrărilor de construcţii si subcontractantilor sai.
iv. Efectuarea modificarilor si incorporarea mentiunilor si comentariilor in varianta finala a
Manualului de Asigurarea Calitatii;
v. Efectuarea modificarilor si incorporarea mentiunilor si comentariilor in varianta finala a
Manualului de Proceduri pentru Supervizare.

Rezultate Sub componentei 2-1-A:


• Manualul de Asigurarea Calităţii aprobat de către Angajator şi aplicat de către UIP si
dirigintii de santier;
• Manualul de proceduri pentru Supervizare aprobat de angajator si aplicat de catre UIP si
dirigintii de santier.

Documente care trebuie prezentate:


• Manualul de Asigurarea Calitatii in varianta preliminara.
• Manualul de proceduri pentru Supervizare in varianta preliminara.
• Manualul de Asigurarea Calitatii in varianta finala.
• Manualul de proceduri pentru Supervizare in varianta finala.

2-1-B. Sprijinirea UIP in definitivarea proiectelor si pentru obtinerea


autorizatiilor

In cadrul acestei activitati Prestatorul acorda suport tehnic UIP si realizeaza urmatoarele activitati:

i. Intocmirea documentatiilor tehnice in vedera avizarii solutiilor, a Proiectelor Tehnice si a


Detaliilor de Executie elaborate de catre Proiectant, la cererea Autoritatii Contractante
(aprobarea revine acesteia din urma);
ii.Verificarea şi/sau propunerea spre revizuire a Proiectelor Tehnice elaborate de catre Proiectant,
a specificaţiile tehnice şi informarea Autoritatii Contractante asupra oricărei probleme care ar
putea afecta lucrările sau oricarei inadvertenţe constatate între detaliile tehnice şi condiţiile
existente pe teren. Implicarea Constructorului in rezolvarea acestor probleme, prin realizarea si
revizuirea detaliilor tehnice de execuţie.

iii.Identificarea documentatiilor necesare a fi intocmite pentru obtinerea Autorizatiilor de


Construire pe baza mentiunilor din Certificatele de Urbanism pentru lucrarile la obiectivele
cuprinse in Contractul de lucrari de constructii. Verificarea documentatiilor si memoriilor
tehnice pentru organismele emitente de avize, acorduri, agremente si autorizatii, conform
cerintelor etc.

iv. Elaborarea eventualelor clarificari solicitate de organismele emitente de avize, acorduri,


agremente si autorizatii si participarea efectiva la procesul de obtinere a avizelor, acordurilor si
autorizatiilor prin implicarea in relatiile cu detinatorii de retele, operatorii de utilitati,
organismele avizatoare si interdepartamental, in cadrul Consiliului Judetean Sibiu.

29
Rezultate Sub componentei 2-1-B:
• Solutii constructive si tehnice in conformitate cu proiectele conceptuale aprobate prin
Studiul de Fezabilitate sau mai avantajoase pentru Autoritatea Contractanta
• Proiecte Tehnice complete, vizate de verificatori autorizati, aprobate de Autoritatea
Contractanta si avizate de Prestator
• Detalii de executie avizate
• Autorizatii de Construire obtinute pentru fiecare dintre obiectivele cuprinse in Contractul
de lucrari de constructii
• Echipa de supervizare (Inginer rezident, diriginti de santier) cunoaste temeinic continutul
proiectelor tehnice si a detaliilor de executie.

Documente care trebuie prezentate de catre Prestator:


• Rapoarte de avizare a ProiectuluiTehnic, a Detaliilor de Executie avizate/verificate de
Prestator a memoriilor tehnice si a altor documente necesare realizarii Proiectelor pentru
Autorizatia de Construire (DTAC) si/sau Proiectelor pentru Autorizatia de Desfiintare
(DTAD) si obtinerea Autorizatiilor de Construire.

2-1-C Activitati pregatitoare pentru activitatea de supervizare

1. In cadrul acestei activitati Prestatorul va studia si isi va insusi prevederile contractului de lucrări
si a tuturor anexelor acestuia precum şi a caracteristicilor şantierelor şi si va informa Autoritatea
Contractantă şi Constructorul despre oricare probleme care ar putea afecta lucrările sau orice
inadvertenţe constatate între contract şi condiţiile existente pe teren, recomandand solutii.

2. Prestatorul asista Autoritatea Contractanta şi Contractorul în obţinerea autorizaţiilor, permiselor


şi aprobărilor necesare, pe parcursul proiectării şi înainte de începerea construcţiei, forţa de muncă
expatriată, proiectare, construcţia şi recepţia Lucrărilor, etc. Prestatorul are in vedere printre
altele:

• Verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale


cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

• Verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului;

3. Prestatorul va verifica autenticitatea tuturor certificatelor, poliţelor de asigurare, garanţiilor,


indemnizaţiilor, etc. pentru care Constructorul este responsabil conform Condiţiilor Contractului

4. Prestatorul se va asigura că mecanismul de comunicare şi raportare dintre expertii sai, UIP si


Constructor este stabilit, complet funcţional şi eficient pe toată durata implementării proiectului in
conformitate cu procedura din Manualul de Supervizare si prin reactualizarea periodica a acesteia,
daca conditiile/cerintele de raporate o impun.

5. Participarea la predarea amplasamentului lucrării către Contractor incluzind:

• preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului,


libere de orice sarcină;

30
• participarea împreună cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea
bornelor de reper;

• predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;

6. Revizuire/aprobare a aspectelor aferente organizării de şantier.

7. Verificare şi/sau propunere spre revizuire a proiectului tehnic, a specificaţiilor tehnice şi


caracteristicilor şantierului şi transmiterea către Autoritatea Contractantă şi proiectant a oricărei
probleme care ar putea afecta lucrările sau orice inadvertenţe constatate între detaliile tehnice şi
condiţiile existente pe teren.

8. Verificare şi propunere spre revizuire, daca este cazul, in vederea aprobarii a programului de
activitati a contractorului inclusiv programul de livrare a echipamentelor cu montaj.

9. Pregătirea Registrului de lucru – sistemul de înregistrare şi arhivare a informaţiilor pe şantier.

10. Emiterea Certificatul de Plată pentru avans, in urma solicitatrii scrise a Contractorului cu
respectarea tuturor prevederilor contractuale precum si procedurilor adoptate

Rezultate Sub componentei 2-1-C:


• Echipa de supervizare (Inginer rezident si diriginti de santier) este mobilizata si cunoaste
prevederile Contractului pentru lucrari de constructii (inclusiv specificatiile tehnice) si
proiectele in faza SF ale obiectivelor de constructii.
• Cetificatele, politele de asigurare, garantiile, indemnizatiile, etc. prezentate de catre
Constructor sunt verificate
• Constructorul a preluat si trasat limitele terenurilor afectate lucrarilor de constructii.
• Proiectul de organizare de santier este avizat de catre Prestator.

Documente care trebuiesc prezentate:


• Raport de verificare a cetificatelor, politelor de asigurare, garantiilor, indemnizatiilor, etc.
prezentate de catre Constructor
• Procesul verbal de predare a fiecarui amplasament vizat de catre Prestator.
• Proiectul de organizare de santier vizat de catre Prestator

5.2.2. Sub-componenta 2-2: Activitati in faza de constructie

Data previzionata
Tipul de publicare a
Descrierea lucrarilor Atribuire Finalizare
contractului anuntului de
participare
Inchiderea depozitelor neconformeLucrari LID
1 12.2010 02.2011 07.2013
urbane (Agnita, Avrig, Cisnadie,(OUG nr.

31
Remetea, Talmaciu) inchiderea si34/2006)
ecologizarea spatiilor de depozitare din
meiul rural, constructia a 2 statii de
compostare (Sura Mica si Tarnava) si a
unei statii de sortare (Sura Mica)

În cadrul acestei activitati Prestatorul va realiza urmatoarele activitati aferente şi specifice


contractului de lucrari de constructii:

1) Analizarea şi (dacă este cazul) emiterea de instrucţiuni spre corectare a Programului


Contractorului, după evaluarea detaliată a conformităţii resurselor alocate şi a perioadelor de
timp propuse; progresul lucrărilor va fi permanent monitorizat comparativ cu graficul de
execuţie, iar Prestatorul va solicita masuri de corectare ori de câte ori va fi necesar
Prestatorul va analiza inclusiv programul de livrare si montaj a echipamentelor si utilajelor
aferente obiectivelor de constructii.

2) Analizarea/auditarea Sistemului Contractorului de Asigurarea Calităţii (inclusiv Planul


Inspecţiilor şi Procedurile pentru Inspecţii, Planul de Calitate, Tehnologiile de Execuţie,
precum şi procedurile de Protecţia Muncii pe şantier, cu precizarea fazelor determinante
vizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii) In cadrul acestei activitati Prestatorul va
analiza si revizui documentele prezentate de Constructor care constituie Sistemul de
Asigurarea Calitatii, inclusiv Planul Inspecţiilor şi Procedurile pentru Inspecţii, Planul de
Calitate, Tehnologiile de Execuţie, precum şi procedurile de Protecţia Muncii pe şantier, cu
precizarea fazelor determinante vizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii). Verificarea
respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în
vigoare.

3) Analizarea, revizuirea si recomandarea spre aprobare a Proiectelor Constructorului.

Proiectele pe urmatoarele specialitati vor fi intocmite de Constructor dupa standardele romane:


tehnologie, constructii civile, inginerie mecanica, instalatii electrice, termice, sanitare.

În cazul în care nu există standarde naţionale relevante pentru un anume obiect/obiectiv/categorie


de lucrări, se vor considera prevederile unor standarde relevante aplicabile europene, germane,
britanice sau franceze(cu aceasta ordine de prioritate).

Calculul structurilor noi se va efectua respectând legislaţia romana.

Fiecare Proiect de execuţie împreună cu un Raport de Analiză a proiectului care evidenţiază


constatările principale şi recomandările Prestatorului, va fi prezentat Unităţii de Implementare a
Proiectului spre aprobare. Prestatorul nu va aproba proiectul fără acordul prealabil al Unităţii de
Implementare a Proiectului.

4) Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate

32
Verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementărilor cu privire la Verificarea, comentarea si aprobarea proiectelor de către verificatori
atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

5) Coordonarea lucrarilor intre diferite obiecte de investitii si initierea de instructiuni adecvate


pe cat posibil inainte de inceperea lucrarilor, daca este necesar, pentru a evita neconcordante
de orice fel. Pe parcursul executie se va coordona progresul santierelor ( de ex. Prin metoda
drumului critic) pentru a crea conditii optime pentru executie, testare si receptionare a
diverselor lucrari.
6) Urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora,
şi admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi
calitativ; În acest sens, Prestatorul va pregăti rapoartele săptămânale de inspecţie. Aceste
rapoarte de inspecţie vor fi transmise spre informare Departamentului de Contractare al OR,
apoi vor fi arhivate în mod corespunzător.

7) Initierea si Prezidarea Sedintelor Saptamanale si/sau Lunare de Comandament si intocmirea


Minutelor
Prestatorul va iniţia şi prezida şedinţele săptămânale de şantier şi şedinţele lunare de progres; va
pregăti şi înainta prompt minutele şedinţelor şi se va asigura că toate problemele care apar sunt
soluţionate cu promptitudine.
8) Prestatorul va interzice utilizarea produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără
certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru
materialele netradiţionale). Va interzice executarea de lucrări de către persoane neautorizate
conform reglementărilor legale în vigoare.
9) Prestatorul poate dispune, in caz de neclaritati sau neconformitati verificarea materialelor,
echipamentelor şi lucrărilor. In acest sens se va apela la serviciile unor laboratoare de testare
autorizate conform legislaţiei în vigoare. Verificarea se va face fie prin confruntarea
certificatelor de omologare, a agrementelor tehnice sau a oricarui alt document similar emis
in tara de origine (in cazul tarilor membre ale UE) sau in Romania fie prin teste în
conformitate cu contractele de lucrări şi cu standardele şi procedurile naţionale pentru testele
şi controalele pentru lucrările, de terasamente, mecanice şi electrice. Intre acestea sunt
incluse, fara a se limita la:
- Teste de fabrică;
- Inspecţii pe şantier;
- Teste pe uscat şi ud a tuturor echipamentelor de proces;
- Măsurarea nivelului de zgomot în interiorul şi în afara cladirilor;
- Conformitatea cu EMC a echipamentului electric instalat.

10) Prestatorul va efectua verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a


acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract
şi în normele tehnice în vigoare si verificarea respectarii normelor de protectie a muncii si de
protectie a mediului.

33
Prestatorul va urmări realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei
acestora intocmind Rapoarte lunare de inspectie.

Prestatorul va efectua verificările prevăzute în reglementările tehnice şi va semna documentele


întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de
lucrări ce devin ascunse etc.); va asista la prelevarea probelor de la locul de punere în operă.
Prestatorul va transmite către Constructor (prin intermediul Autorităţii Contractante) sesizările
proprii sau ale organisme abilitate privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; va
dispune solutionarea oricaror situatii (neclaritati, neconcordante, solutii tehnice contradictorii,
etc.) pentru care nu se obtine punctul de vedere corespunzator al proiectantului.

11) Prestatorul poate dispune oprirea execuţiei, a demolării sau, după caz, poate dispune
refacerea lucrărilor executate necorespunzător de către Cosntructor, în baza soluţiilor
elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat si insusite de Prestator.
12) Prestatorul va verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin
Conditiile contractuale FIDIC (galben) si Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, în
cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă
condiţiile iniţiale.
13) Prestatorul va solicita Constructorului sa efectueze orice modificare a proiectului,
specificaţiilor, lucrărilor sau graficului de execuţie care pot deveni necesare sau dorite pe
parcursul execuţiei sau postexecutie.
14) Prestatorul consiliaza Unitatea de Implementare a Proiectului cu privire la identificarea si
selectarea modalităţilor posibile pentru reducerea cheltuielilor implementării proiectului,
scăderea costurilor execuţiei sau îmbunătăţirea calităţii lucrărilor.
15) Negocierea cu Contractorul în ceea ce priveşte Variaţiile şi Modificările şi efectuarea de
recomandări scrise pentru Autoritatea Contractanta, cu privire la ratele şi preţurile pentru
orice lucrări neplanificate.
16) Prestatorul va sprijini UIP in analiza justificarii Ordinelor de Variatie. Prestatorul va înainta
spre aprobare Unităţii de Implementare a Proiectului un raport sumar cu privire la Ordinul
de Variaţie care subliniază:
- Necesitatea Ordinului de Variaţie;
- Impactul Ordinului de Variaţie din punct de vedere al costurilor si perioadei de timp
necesare realizării lucrărilor prevăzute;
- Recomandările Prestatorului.
Orice modificări vor fi realizate numai dupa ce Autoritatea Contractanta intelege implicatiile isi
insuseste si isi da avizul Unităţii de Implementare a Proiectului, cu privire la ratele şi preţurile
lucrărilor suplimentare
Prestatorul va emite Ordine de Variaţie in cazul in care acestea devin necesare pentru
implementarea proiectului.

34
17) Prestatorul monitorizeaza conformitatea executiei lucrarilor cu prevederile Contractului de
Finanţare, din punct de vedere al perioadei de timp, al costurilor si al eligibilităţii
cheltuielilor.
Prestatorul va acorda o atenţie specială Planului de Finanţare şi defalcării costurilor pe categorii
de lucrari si obiective. În cazul în care este necesară o modificare/ajustare a Deciziei de Finanţare,
Prestatorul va notifica UIP şi va furniza ulterior argumentele şi documentele suport pentru această
decizie.
În cazul în care devine necesară o realocare a fondurilor între obiectivele de investiţii din cadrul
proiectului pe parcursul implementării acestuia (staţia de sortare, statiile de compostare sau
inchiderile de depozite), Prestatorul va sprijini Autoritatea Contractanta în stabilirea eventualelor
extinderi ale contractelor existente sau la semnarea de contracte noi pentru lucrările suplimentare
aprobate, care rezultă din lucrările ulterioare cunoscute.
Aceste lucrări se vor executa în cadrul bugetului şi perioadei de timp generale din cadrul
Contractului de finanţare.

18) Verificarea şi aprobarea „desenelor post executie” (cartea construcţiei), manualelor de


funcţionare, listelor de piese de schimb şi a altor documente solicitate şi furnizarea la UIP a
tuturor rapoartelor, certificatelor, etc pregătite sau înaintate de Constructor, asigurându-se că
acestea sunt complet colaţionate, indexate şi prezentate corespunzător.

19) Primirea şi analizarea solicitărilor lunare de plată ale Contractorului, stabilirea şi


determinarea procedurii cuprinse în Condiţiile contractuale; emiterea de certificate
interimare de plată lunare.
Certificarea se face de catre Prestator, luând în considerare următoarele:
Ø Prevederile Contractului

Ø Regulile FEDR cu privire la eligibilitatea cheltuielilor, după cum se defineşte în


Decizia de finantare şi in Contractul de finantare

Ø Sumele scadente pentru Constructor ca rezultat al prevederilor contractuale, dar fără a


fi eligibile pentru finanţarea prin Fondul de Coeziune, nu vor fi certificate. În acest caz, un
raport special se va înainta Autoritatii Contractante care va decide corespunzător.

Ø Certificatele interimare de plată se vor emite în termen de 21 de zile după primirea


solicitării Constructorului şi a declaraţiei aferente. Certificatele de plata vor fi înaintate
UIP, spre aprobare (UIP trebuie să le verifice si aprobe în termen de 7 zile). Prestatorul va
monitoriza ulterior procesul de procesare a plăţii pentru a se asigura că plata contractorilor
se face la timp.

20) Prestatorul va primi si va verifica documentele de plata depuse in cadrul contractului de


lucrari, va determina si stabili intemeierea solicitarii.
Prestatorul va admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi
calitativ. În acest sens, Prestatorul va pregăti rapoartele lunare de inspecţie. Aceste rapoarte de
inspecţie vor fi transmise impreuna cu Certificatele interimare de plata Unităţii de Implementare a
Proiectului, apoi vor fi arhivate în mod corespunzător.

35
21) Consiliere cu privire la Revendicari sau Dispute Contractuale
Prestatorul va sprijini UIP cu privire solutionarea oricaror revendicări sau dispute contractuale cu
Constructorul sau probleme care apar pe parcursul lucrărilor şi prevenirea revendicărilor şi a
întârzierilor.
Lista nu este limitativa, Prestatorul fiind liber sa propuna si alte activitati considerate necesare
pentru a asigura atingerea rezultatului scontat, in cadrul bugetului stabilit.

Rezultate Sub componentei 2-2::


• Contractele de lucrari sunt supervizate astfel incat se realizeaza lucrari de calitate
superioara, in conformitate cu proiectele de executie, cu respectarea cerintelor si
exigentelor esentiale.
• Lucrarile efectuate nu au depasit pretul Contractului.
• Ordinele de variatie emise in urma situatiilor neprevazute se incadreaza in cuantumurile
normale, iar lucrarile sunt realizate de asemenea la o calitate superioara.
• Documentele si actele care atesta calitatea lucrarilor si controlul de calitate in faze
determinante sunt intocmite cu respectarea procedurilor si participarea persoanelor
autorizate din partea tuturor factorilor implicati in controlul de calitate a constructiilor,
respectiv Proiectant, Constructor, Autoritate Contractanta, Prestator si Inspectoratul de
Stat in Constructii.

Documente care trebuie prezentate:


• Rapoarte trimestriale asupra activitatii de supervizare, detaliind progresul declarat de catre
Contractori, revizuirea progresului din rapoartele Contractorilor, constatarea respectarii
graficului de executie a lucrarilor, progresul financiar;
• Rapoarte (lunare) cu privire la Solicitarea Platilor si Certificate Interimare de Plata;
• Rapoarte privind Ordinele de Variatie si Ordine de Variantie (daca este cazul);
• Rapoarte trimestriale de verificare a respectarii Sistemului de Management al Calitatii;
• Rapoarte trimestriale de verificare a sanatatii si securitatii in munca;
• Rapoarte de inspectie ad – hoc in santier.
• Rapoarte ad – hoc ale inginerilor rezidenti referitoare la (ne)respectarea Planului de
control al calitatii, verificari si incercari in faze determinante;
• Minutele sedintelor de Comandament
• Raport final - care sa prezinte toate activitatile desfasurate, rezultatele obtinute,
confirmarea atingerii prevederilor Caietului de sarcini, greutatile intampinate precum si
recomandari Beneficiarului pentru continuarea activitatii, elemente de strategie de
dezvoltare ulterioară.

5.2.3 Sub-Componenta 2-3: Activitati in perioada de receptie la terminarea


lucrarilor

In cadrul acestei sub-componente se vor realiza urmatoarele activitati:


1)Controlul si Aprobarea Manualelor si a Programelor de Mentenanta si a Programelor de
urmarire a comportarii in timp a constructiilor intocmite de catre Constructor
36
Prestatorul va aviza atat Manualele si Programele de Mentenanta cat si Programele de urmarire a
comportarii in timp a constructiilor intocmite de Constructor pentru fiecare obiectiv in parte.
Aceste documente trebuie sa cuprinda prevederi atat pentru constructiile realizate cat si pentru
echipamentele, utilajele si instalatiile furnizate si montate.
2): Controlul, aprobarea programului de instruire propus de Contractor personalului UIP, în
conformitate cu cerinţele contractului.
3): Organizarea Sistemului de Arhivare
Prestatorul va organiza un sistem de arhivare (electronic şi pe hârtie) în vederea supravegherii
progresului lucrărilor. Toate documentele şi comunicările legate de program vor fi arhivate iar
sistemul de arhivare va fi menţinut în deplină conformitate cu cerinţele instituţiilor financiare şi cu
cerinţele legislatiei romane privind calitatea in constructii. La finalizarea activităţii, Prestatorul va
transfera toate materialele de arhivă Unităţii de Implementare a Proiectului.
4): Monitorizarea conformitatii implementarii
Monitorizarea conformităţii implementării cu prevederile Deciziei de Finanţare, si ale
Contractului de Finantare, din punct de vedere al perioadei de timp, al costurilor si al eligibilitatii
cheltuielilor. Consultantul Supervizare trebuie să acorde o atenţie specială Planului de Finanţare şi
Defalcării Costurilor, prezentate în Decizie. În cazul în care este necesară o modificare/ajustare a
Deciziei de Finanţare, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractanta şi UIP şi va furniza ulterior
argumente şi documente suport pentru această decizie. În cazul în care devine necesară o realocare
a fondurilor intre contracte pe parcursul implementarii proiectului Prestatorul va asista
beneficiarul în stabilirea eventualelor extinderi ale contractului existent sau la semnarea de
contracte noi pentru lucrările suplimentare aprobate, care rezultă din lucrările ulterioare
cunoscute. Aceste lucrări se vor executa în cadrul bugetului şi perioadei de timp generale.
5): Intocmirea rapoartelor conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

5.2.4 Sub-componenta 2-4: Activitati in perioada de receptie la terminarea


lucrarilor:

In aceasta perioda Prestatorul va asigura prezenta permanenta a personalului necesar.


Principale activitati ale Prestatorului sunt:

1. Aprobarea propunerilor Constructorului cu privire la Testele la Finalizare în faza de dinaintea


dării în funcţiune, punerea în funcţiune şi funcţionarea de probă, după cum este cazul. Este
necesară participarea şi aprobarea rezultatelor testelor.

2. Efectuarea inspecţiilor necesare la Recepţie, împreună cu reprezentanţii Autoritatii Contractante


şi pregătirea certificatelor de Recepţie, Lista Defectelor şi a altor documente solicitate de
Condiţiile Contractului. asigurarea secretariatului recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;

3. Urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la


terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie;

4. Participarea şi înregistrarea testelor tehnologice efectuate de Contractori şi confirmarea


conformităţii lucrarilor efectuate cu documentele de Licitaţie şi oferta Contractorului –emiterea
„Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor”

37
5. Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului
acestuia;

6. Emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea lucrarilor .

7. Preluarea documentelor de la constructor inclusiv desene post-executie şi completarea cărţii


tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

5.2.5 Sub –componenta 2-5: Activitati in perioada de notificare a defectelor


( faza post constructie)

In aceasta faza Prestatorul va asigura o prezenta discontinua pe santier. Principalele activităţi ale
Prestatorului din cadrul fazei de post-construcţie vor fi:

1. Inspecţii regulate pe parcursul „Perioadei de Notificare a Defecţiunilor”; (de cel puţin două ori
pe an si suplimentar la solicitarea Autoritatii Contractante)

2. Urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la


terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie;

3. Asistarea la „Teste după Terminare” –aprobarea rapoartelor acolo unde este cazul

Perioada de Notificare a Defectelor este de 12 luni.

5.2.6 Sub-componenta 2-6 : Activitati la finalizarea contractelor de lucrari


Prestatorul va asigura prezenta Inginerului rezident precum si a altor experti considerati necesari
pentru indeplinirea activitatilor de mai jos:
1. Emiterea Proces Verbal de Recepţie Finală
2. Emiterea Certificatul de Recepţie Finală;

3. Predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după


efectuarea recepţiei finale (cartile tehnice ale constructiilor vor fi verificate si avizate in prealabil
de Prestator).

4. Emiterea Certificatului de plata finala in conformitate cu prevederile contractuale si a


procedurilor adoptate

5. Recomandare catre Autoritatea Contractanta privind returnarea Scrisorii de garantie de Buna


Executie a Constructorului

6. Raport Final de Supervizare;

Rezultate Sub-componente 2-3, 2-4, 2-5, 2-6:


• Lucrarile executate sunt declarate receptionate, iar aceasta stare de fapt este demonstrata
prin procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
38
• Documentelor care trebuie incorporate in cartea tehnica a constructiei corespund cu
lucrarile executate;
• Toate documentele si rapoartele intocmite de catre prestator sunt puse la dispozitia
autoritatii contractante, pe support de hartie si in format electronic(CD), urmand a fi
incluse in evident documentatiei finale a Proiectlui.
• Asistenta acordata Beneficiarului la predarea documentelor aferente Cartilor Tehnice ale
Constructiei

Documente care trebuie prezentate Sub-componente 2-3, 2-4, 2-5, 2-6:


• Avize asupra documentelor aferente Cartii Tehnice a Constructiei;
• Procesele verbale de probe, verificari si punere in functiune a utilajelor cu montaj,
echipamentelor si capacitatilor de productie;
• Documentatia privind receptia la terminarea lucrarilor semnata de toti factorii implicati.
• Documentele aferente Cartilor Tehnice ale Constructiilor referitoare la remedieri efectuate
in Perioada de Notificare a Defectelor;
• Documentatia privind receptia finala semnata de toti factorii implicati;
• Raport Final de Supervizare.

5.3 Componenta 3 – Sprijin in procesul de achizitii

Prestatorul va oferi sprijin Beneficiarului, în timpul procesului de licitare şi evaluare, în realizarea


activităţilor de contractare conform strategiei de achiziţie care include: organizarea vizitelor la faţa
locului, răspunsuri la întrebările de clarificare primite de la ofertanţi, sprijin în timpul evaluării
ofertelor, negocierea contractelor şi pregătirea contractelor pentru semnare.

Prestatorul va desemna cel puţin un expert ca şi evaluator independent în Comisia de Evaluare.

Pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica, Prestatorul va monitoriza conformarea cu


procedurile specifice stabilite prin legislatia in vigoare aplicabila, atat in faza de elaborare si
definitivare a documentatiilor de achizitie cat si pe toata durata derularii fiecarei proceduri pana la
semnarea contractului. Aceasta activitate se va derula pe toata durata contractului de asistenta
tehnica in scopul intaririi capacitatii manageriale a Unitatii de Implementare a Proiectului, pentru
pregatirea transformarii acesteia in Unitate de Management a Proiectului – UMP.

La elaborarea documentelor se va tine seama de comentariile primite de la Autoritatea


Contractanta, Autoritatea de Management si celelalte organisme implicate in elaborarea, avizarea
si aprobarea lor.

5.3.1 Sub-componenta 3-1: Sprijinirea UIP in vederea achizitiei de bunuri din


Contractul de Furnizare a Echipamentelor de pre-colectare pentru jud. Sibiu (din
Anexa 1-2 Graficulde achizitii la Contractul de finantare)

In particular pentru aceasta sub-componenta, asistenta tehnica consta in sprijin in derularea


procedurii de achiziţie publică de bunuri şi semnarea contractului.

39
Activitatile desfasurate vor include:
3-1-A: Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica, fiind incluse
urmatoarele activitati ale Prestatorului:
i. desemnarea cel puţin a unui expert ca şi evaluator independent în Comisia de Evaluare;
ii. analiza tehnica si financiara a ofertelor in calitate de expert – fara drept de vot;
iii. sprijin in vederea elaborarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea
potentialilor ofertanti;
iv. sprijin in vederea solicitarii de clarificari din partea ofertantilor;
v. sprijin procedural si logistic
vi. sprijin in procesul de negociere a contractului/contractelor de achizitii de bunuri

3-1-B: Sprijin acordat UIP in vederea asigurarii conformarii cu procedurile


specifice stabilite prin legislatia in vigoare aplicabila, la receptia si plata
bunurilor, fiind incluse urmatoarele activitati ale Prestatorului:
i. asistenta la receptia din punct de vedere tehnic a bunurilor;
ii. asistenta la intocmirea documentelor de receptie si plata; realizarea efectiva a verificarii
documentelor de plata depuse in cadrul contractelor de furnizare precum si asistenta tehnica
acordata UIP la intocmirea efectiva a tuturor documentelor aferente managementului financiar al
contractelor care se vor implementa in cadrul proiectului (inclusiv partile relevante din
documente de monitorizare, raportare etc.).

Rezultate Sub componentei 3-1:


• Procedura de achizitie publica pentru echipamente si bunuri derulata corespunzator si in
conformitate cu prevederile legale in vigoare
• Contractul/Contractele de achizitie de bunuri semnat(e) conform graficului de
implementare aprobat la valori care sa nu depaseasca bugetul alocat;
• Bunuri livrate la termenele contractuale stabilite, in numarul si la calitatea impusa prin
Caietul de Sarcini;

Documente care trebuiesc prezentate de Prestator:


• Memorandum de negociere
• Raport de evaluare tehnica a ofertelor
• Raport de evaluare tehnica la receptia finala a bunurilor
• Certificat de Receptie a bunurilor emis de Autoritatea Contractanta a bunurilor pentru
fiecare categorie de bunuri in parte

5.3.2 Sub-componenta 3-2: Sprijinirea UIP pentru desemnarea unui


Antreprenor/Constructor

40
In cadrul acestei sub-componente, asistenta tehnica consta in sprijinirea UIP in derularea
procedurii de achiziţie publică pentru desemnarea Constructorului pentru lucrarile de constructii
cuprinse in intregul proiect (Anexa 1-2 Graficul de achizitii la Contractul de finantare) şi
semnarea contractului.
Activitatile desfasurate vor include:

3-2-A: Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica, fiind incluse


urmatoarele activitati ale Prestatorului:
i. desemnarea cel puţin a unui expert ca şi evaluator independent în Comisia de Evaluare;
ii. analiza tehnica si financiara a ofertelor, in calitate de expert – fara drept de vot;
iii. sprijin in vederea elaborarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea
potentialilor ofertanti;
iv. sprijin in vederea solicitarii de clarificari din partea ofertantilor;
v. sprijin procedural si logistic
vi. sprijin in procesul de negociere a contractului;
3-2-B: Asigurarea conformarii cu procedurile specifice stabilite prin legislatia in
vigoare aplicabila, atat in faza de revizuire si actualizare a documentatiei de
achizitie cat si pe toata durata derularii procedurii pana la semnarea contractului.

Rezultate Sub componentei 3-2 :


• Procedura de achizitie publica pentru desemnarea Antreprenorului/Constructorului
implementata corespunzator si in conformitate cu prevederile legale in vigoare
• Contractul de achizitie pentru desemnarea Antreprenorului/Constructorului semnat
conform graficului de implementare aprobat, la o valoare corespunzatoare bugetului
alocat;

Documente care trebuiesc prezentatede catre Prestator


• Raport de evaluare tehnica a ofertelor
• Memorandum de negociere

5.3.3 Sub-componenta 3-3: Sprijinirea UIP pentru desemnarea unui Auditor

In cadrul acestei sub-componente, asistenta tehnica consta in sprijinirea UIP in derularea


procedurii de achiziţie publică pentru desemnarea Auditorului pentru intregul proiect şi semnarea
contractului.
Activitatile desfasurate vor include:
3-3-A: Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica, fiind incluse
urmatoarele activitati ale Prestatorului:

41
i. desemnarea cel puţin a unui expert ca şi evaluator independent în Comisia de Evaluare;
ii. analiza tehnica si financiara a ofertelor, in calitate de expert – fara drept de vot;
iii. sprijin in vederea elaborarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea
potentialilor ofertanti;
iv. sprijin in vederea solicitarii de clarificari din partea ofertantilor;
v. sprijin procedural si logistic
vi. sprijin in procesul de negociere a contractului;
3-3-B: Asigurarea conformarii cu procedurile specifice stabilite prin legislatia in
vigoare aplicabila, atat in faza de revizuire si actualizare a documentatiei de
achizitie cat si pe toata durata derularii procedurii pana la semnarea contractului.

Rezultate Sub componentei 3-3:


• Procedura de achizitie publica pentru desemnarea Auditorului implementata corespunzator
si in conformitate cu prevederile legale in vigoare
• Contractul de achizitie pentru desemnarea Auditorului semnat conform graficului de
implementare aprobat, la o valoare corespunzatoare bugetului alocat;

5.3.4 Sub-componenta 3-4: Sprijinirea UIP pentru delegarea gestiunii serviciului


de colectare si transport deseuri

In cadrul acestei sub-componente, asistenta tehnica consta in sprijin in definirea cerintelor,


elaborarea documentatiei de atribuire in conformitate cu legislatia in vigoare, derularea procedurii
de achiziţie publică şi semnarea contractului de delegare cu operatorul serviciilor de colectare si
transport a deseurilor municipale.
Activitatile desfasurate de catre Prestator vor include:
3-4-A: Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurilor de achizitie publica
constand din:
i. stabilirea oportunitatii tehnice si financiare in vederea delegarii gestiunii serviciului;
ii. stabilirea formei de delegare a serviciului si a tipului de procedura de achizitie publica;
iii. definirea indicatorilor de performanta, a modalitatii de monitorizare si a penalitatilor pentru
neindeplinirea lor;
iv. definirea conditiilor contractuale aferente formei de delegare a serviciului de colectare si
transport deseuri municipale;
v. elaborarea documentatiilor de achizitie publica pentru delegarea gestiunii serviciului de
colectare si transport

42
3-4-B: Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica, fiind incluse
urmatoarele activitati ale Prestatorului:
i. desemnarea cel puţin a unui expert ca şi evaluator independent în Comisia de Evaluare;
ii analiza tehnica si financiara a ofertelor;
iii. sprijin in vederea elaborarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea
potentialilor ofertanti;
iv. sprijin in vederea solicitarii de clarificari din partea ofertantilor;
v. sprijin procedural si logistic
vi. sprijin in procesul de negociere a contractului

Rezultate Sub componentei 3-4:


• Documentatia pentru procedura de atribuire a contractului de delegare a serviciului de
colectare si transport este elaborata conform cerintelor legale si aprobata de organismele
competente;
• Procedura de achizitie publica pentru selectarea Operatorului, implementata corespunzator
si in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
• Contractul de servicii este semnat conform graficului de implementare aprobat la o valoare
corespunzatoare bugetului alocat.

Documente care trebuiesc prezentate de catre prestator:


• Studiu de oportunitate (varianta de lucru si varianta finala aprobata)
• Raport privind optiunile legale, institutionale, tehnice si financiare pentru delegarea
serviciului.
• Documentatia de atribuire a contractelor de servicii pentru Operatorii serviciilor de
colectare si transport al deseurilor
• Raport de evaluare tehnica a ofertelor
• Memorandum de negociere

5.3.5 Sub-componenta 3-5: Sprijinirea UIP pentru selectarea operatorilor


instalatiilor de gestiune a deseurilor realizate prin Proiect

In cadrul acestei sub-componente, asistenta tehnica consta in sprijin in definirea cerintelor,


elaborarea documentatiei de atribuire in conformitate cu legislatia in vigoare, derularea procedurii
de achiziţie publică şi semnarea contractelor cu operatorii instalatiilor de gestiune a deseurilor
amenajate prin Proiect.
Activitatile desfasurate de catre Prestator vor include:
3-5-A: Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurilor de achizitie publica
constand din:
i. stabilirea oportunitatii tehnice si financiare in vederea desemnarii unor operatorii pentru
instalatiile de gestiune a deseurilor amenajate prin Proiect;

43
ii. stabilirea formei contractuale si a tipului de procedura de achizitie publica;
iii. definirea indicatorilor de performanta, a modalitatii de monitorizare si a penalitatilor pentru
neindeplinirea lor;
iv. definirea conditiilor contractuale aferente fiecarei instalatii de gestiune a deseurilor;
v. elaborarea documentatiei de achizitie publica pentru delegarea serviciului de operare a
instalatiilor de gestiune a deseurilor realizate prin Proiect
3-5-B: Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica, fiind incluse
urmatoarele activitati ale Prestatorului:
i. desemnarea cel puţin a unui expert ca şi evaluator independent în Comisia de Evaluare,
ii. analiza tehnica si financiara a ofertelor;
iii. sprijin in vederea elaborarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea
potentialilor ofertanti;
iv. sprijin in vederea solicitarii de clarificari din partea ofertantilor;
v. sprijin procedural si logistic
vi. sprijin in procesul de negociere a contractului

Rezultate Sub componentei 3-5:


• Documentatia pentru procedura de atribuire a contractelor de operare a instalatiilor de
gestiune a deseurilor amenajate prin Proiect este elaborata conform cerintelor legale si
aprobata de organismele competente;
• Procedura de achizitie publica pentru selectarea Operatorilor, implementata corespunzator
si in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
• Contractele de operare sunt semnate conform graficului de implementare aprobat la o
valoare corespunzatoare bugetului alocat.

Documente care trebuiesc prezentate de catre prestator:


• Studiu de oportunitate (varianta de lucru si varianta finala aprobata)
• Raport privind optiunile legale, institutionale, tehnice si financiare pentru operarea
instalatiilor.
• Documentatia de atribuire a contractelor de operare a instalatiilor de gestiune a deseurilor
amenajate prin Proiect
• Raport de evaluare tehnica a ofertelor
• Memorandum de negociere

5.4 Componenta 4 – Asistenta tehnica pentru dezvoltarea si implementarea


strategiei de informare si constientizare a publicului

În derularea acestei componente Prestatorul va trebui să sprijine UIP în vederea respectării


prevederilor din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România
2007-2013, Regulamentul 1828/2006, Regulamentul 846/2009 de modificare a Regulamentului

44
1828/2006 şi din Contractul de Finanţare referitoare la măsurile de informare şi publicitate şi
recomandările din partea AM/OI. Materialele de informare şi publicitate vor fi considerate finale
în momentul avizării favorabile de către AM/OI.

5.4.1. Sub-componenta 4-1: Pregatirea strategiei de informare si constientizare a


publicului
In cadrul acestei sub-componente Prestatorul va realiza urmatoarele activitati, fara a se limita la:
4-1-A: Stabilirea deficitului de informatii in care sunt incluse:
i. evaluarea modului si gradului in care publicul cunoaste si aplica masurile prevazute de
„Sistemul de gestiune integrata a deseurilor solide din judetul Sibiu” – sondarea initiala a opiniei
publice;
ii. stabilirea deficitului de informatie;
4-1-B: Intocmirea Planului de Promovare, fiind incluse aici, fara a se limita la:
i. identificarea publicului tinta;
ii. prezentarea metodelor de captare a atentiei publicului tinta, dar si acelorlalti locuitori ai
judetului Sibiu si stabilirea, impreuna cu UIP, a mesajului si cailor de transmitere a informatiilor;
iii. stabilirea programului de derulare a Campaniei de informare si constientizare a publicului;
iv. selectarea si nominalizarea impreuna cu UIP a vectorului principal (personalitatii) prin care se
va purta Campania de informare si constientizare a publicului;
v. elaborarea Documentului Informativ General;
vi. stabilirea bunurilor, echipamentelor si serviciilor necesare pentru buna derulare a Campaniei
de informare si constientizare a publicului si a modului prin care acestea vor fi achizitionate,
conform cu prevederile legale in vigoare;
vii. intocmirea Planului anual privind masurile de informare si publicitate conform cerintelor din
Anxa III la Contractul de Finantare si actualizarea lui conform observatiilor transmise de UIP si
AM/OI;

5.4.2. Sub-componenta 4-2: Campania de informare si constientizare a publicului

In cadrul acestei componente, Prestatorul va realiza urmatoarele activitati, fara a se limita la:
4-2-A: Crearea unei pagini de Internet referitoare la „Sistemul de gestiune
integrata a deseurilor solide in Judetul Sibiu”
4-2-B: Acordarea de asistenta Beneficiarului in scopul bunei desfasurari a
Campaniei de informare si constientizare a publicului prin:
i. respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuala, intocmit in conformitate cu
Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 (a se vedea
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm). În derularea acestei componente
Prestatorul va trebui să sprijine UIP în vederea respectării prevederilor din Manualul de Identitate
Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013, Regulamentul 1828/2006,
Regulamentul 846/2009 de modificare a Regulamentului 1828/2006 şi din Contractul de Finanţare
referitoare la măsurile de informare şi publicitate şi recomandările din partea AM/OI.

45
ii. asigurarea informarii publicul larg asupra avantajelor colectarii separate a deseurilor si ale
sistemului integrat de gestionare al acestora;
iii. asigurarea informarii publicului cu privire la probabilitatea de a fi afectata de lucrarile de
constructie – identificarea propunerilor locale cu privire la santiere si orice alte aspecte de impact
ca de ex. blocarea temporara si/sau partiala a cailor de acces, existenta unui trafic rutier ingreunat
de utilaje si masini de transport, etc;
iv. asigurarea informarii publicului cu privire la lucrarile propuse in cadrul Proiectului -
avantajele obtinute in urma implementarii acestuia;
v. asistarea membrilor UIP, a prestatorilor de servicii de relatii publice si a oricarei alte parti
implicata in buna derulare a campaniei cu informatii tehnice sau cu expertiza de relatii publice a
membrilor echipei ori de cate ori Beneficiarul sau Prestatorul considera ca este nevoie.

4-2-C: Evaluarea rezultatelor Campaniei de informare si constientizare a


publicului prin:
i. sondarea modului de raspuns a opiniei publice inainte, in timpul si la finalul campaniei;
ii. intocmirea Raportului Final privind impactul Campaniei de informare si constientizare a
publicului care să prezinte toate activităţile desfăşurate, rezultatele obţinute, confirmarea atingerii
prevederilor Caietului de sarcini, greutăţile întâmpinate precum şi recomandări Beneficiarului
pentru continuarea activităţii, elemente de strategie de dezvoltare ulterioară;
iii. intocmirea brosurii „Poveste de succes” la finalizarea proiectului.
.

Rezultate Sub componente 4-1 si 4-2:


• Campania de informare si constientizare a publicului, derulata pe parcursul a cel putin 3
ani calendaristici, conduce la cresterea gradului de informare a publicului cu cel putin 50%
inainte de declansarea Campaniei si inainte de finalizarea sa);

Documente care trebuiesc prezentate de Prestator:


• Rapoarte de evaluare a modului de cunoastere de catre opinia publica a prevederilor
Sistemului de gestiune integrata a deseurilor in jud. Sibiu;
• Plan de promovare a masurilor din Proiectul „Sistem de gestiune integrata a deseurilor
solide in jud. Sibiu;
• Planul anual privind masurile de informare si publicitate conform cerintelor din Anexa III
la Contractul de Finantare
• Materiale publicitare: postere, pliante, fluturasi, filme, spoturi, sau spectacole sau orice alt
mijloc prin care, prin Planul de promovare, se apreciaza ca va fi captat interesul publicului,
intr-un numar de cel putin 100.000 de exemplare in total si 30 de minute de difuzare la ore
de maxima audienta prin mijloace media;
• Broşura “Poveste de succes” intr-un număr de cel putin 3.000 de exemplare;
• Raport asupra Campaniei de informare si constientizare a publicului

Lista activitatilor prevazute la fiecare dintre cele 4 componente nu este limitativa, Prestatorul fiind
liber sa propuna prin Planul de Promovare si alte activitati considerate necesare pentru a asigura
atingerea rezultatului scontant.

46
6. CERINTE

6.1 Personal

Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului o echipă formată din personal cu competenţe şi


experienţă dovedite, capabil să ducă la bun sfârşit cu succes sarcinile definite prin prezentul
document, astfel ca, în final, să obţină îndeplinirea obiectivului general şi obiectivelor specifice
ale Proiectului, în condiţiile respectării cerinţelor de calitate şi a termenelor stabilite şi încadrării
în bugetul prevăzut. Membrii echipei Prestatorului vor avea experienţă profesională demonstrată
specifică conform sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească, şi trebuie să aibă experienţă în
domeniul proiectelor de infrastructură urbană în Europa.
Personalul angajat poate avea orice cetatenie cu respectarea prevederilor relevante ale legislaţiei
româneşti.
Prestatorul va fi o companie românească sau internaţională cu experienţă în infrastructura urbană
şi proiecte din domeniul gestiunii deşeurilor co-finanţate prin programe internaţionale sau de către
instituţii finanţatoare internaţionale.
Limba oficială a Proiectului este limba română Toţi membrii echipei Prestatorului trebuie să
posede un bun nivel de cunoaştere al acesteia. Prestatorul poate utiliza experţi care să lucreze în
alte limbi cu condiţia să aibă suficienţi traducători competenti, din punct de vedere al termenilor
de specialitate utilizati, în limba română. În plus, Prestatorul va angaja personalul administrativ
necesar echipei sale (secretară, şofer, contabil, etc.).

6.2 Experti principali

Expertii principali sunt in interpretarea prezentului caiet de sarcini acei experti care vor avea un
rol determinant in implementarea contractului. Profilele profesionale ale expertilor principali care
trebuie sa faca parte din echipa Prestatorului sunt definite in cele ce urmeaza:
Ref. Poziţia Om/lună
1 Expert principal 1 – LIDER DE ECHIPĂ – Coordonator de Echipa
Calificări si abilităti 22
• Studii superioare de lunga durata in unul din domeniile: ingineria
mediului, inginerie chimică, construcţii , hidrotehnica;
• Calificare/Diploma de manager de proiect recunoscută de o autoritate
naţională/internaţională sau de o asociaţie profesională
naţională/internaţională.
Experientă profesională generală
• Experienta profesionala generala de minimum 15 ani;
Experientă profesională specifică
• Participarea ca expert cheie in minim 1 contract in domeniul gestiunii
deseurilor;
• Manager de proiect/adjunct manager (sau funcţie similară: lider de
echipă/adjunct, coordonator proiect/adjunct, sau orice funcţie
echivalentă care presupune coordonarea echipei/poziţie de adjunct al
acestei funcţii in minimum 1 (un) contract in domeniul
managementului deseurilor

47
2 Expert principal 2 – Expert Financiar
Calificări si abilităti
• Studii superioare de lunga durata strict in domeniul economic. 10
Experientă profesională generală
• Experienta profesionala generala de minim 10 ani;
• Experienta in managementul financiar al proiectelor si programelor de
minim 3 ani.
Experientă profesională specifică
• Participarea ca expert financiar in minim 1 contract de infrastructura
din fonduri UE;
3 Expert principal 3 - Expert de mediu
Calificări si abilităti
• Studii superioare de lunga durata in unul din domeniile : inginerie 8
chimica, ingineria mediului, ecologie, biologie, ştiinţa mediului,
geografie.
Experientă profesională generală
• Experienta profesionala generala de minimum 10 ani;
Experientă profesională specifică
• Participarea in minimum 1 proiect de gestiune a deseurilor in calitate
de expert mediu.
4 Expert principal 4: Expert promovare si comunicare publica
• Studii superioare in unul dintre domeniile: jurnalism, tehnic, juridic, 10
economic, stiintele comunicarii.
Experientă profesională generală
• Experienta profesionala generala de minimum 10 ani;
• Experienta minim 5 ani in implementarea proiectelor de constientizare
a publicului
Experientă profesională specifică
• Participarea in minimum 1 (unu) proiect privind gestionarea deseurilor
in calitate de expert PR, in care a realizat si implementat campanii de
constientizare la nivel judetean, regional sau national.
5. Expert principal 5 - Expert achizitii publice
Calificări si abilităti
• Studii superioare de lunga durata in unul din domeniile: economic, 9
administratie publica sau tehnic;
Experientă profesională generală
• Experienta profesionala generala de minimum 10 ani;
• Minim 3 ani experientă în aplicarea legislatiei românesti în domeniul
achizitiilor publice;
Experientă profesională specifică
• Participarea ca expert in achizitii in minimum 1 (unu) contract de
infrastructura avand ca rezultat intocmirea documentaţiilor de atribuire
pentru achizitia de bunuri/servicii publice/lucrări;

48
6. Expert principal 6 - Expert analiza institutionala
Calificări si abilităti 7
• Studii superioare de lunga durata in unul din domeniile: juridic,
administratie publica, relatii internationale, management/administrarea
afacerilor.
Experientă profesională generală
• Experienta profesionala generala de minimum 10 ani;
• Experienţa de minim 3 ani în proiecte din domeniul administratiei
publice;
Experientă profesională specifică
• Participarea ca expert analiza institutionala in cel putin 1 (unu) proiect
de infrastructura de mediu in vederea delegarii serviciilor de operare.
7. Expert principal 7 - Inginer rezident 26
Calificări şi abilităţi
• Studii superioare de lunga durata in unul dintre domeniile:constructii
civile, instalatii, hidrotehnică sau altă calificare tehnică (inginerie) care
ii permit exercitarea acestei poziţii.
Experienţă profesională generală
• Experienţă profesionala generala de minimum 10 ani;
• Experienta de 3 ani in supervizarea lucrarilor de infrastructura.
Experienţă profesională specifică
• Minim 1 contract de supervizare in infrastructura de deşeuri.
8. Expert principal 8 - Diriginte de santier 1 24
Calificări şi abilităţi
• Studii superioare de lunga durata strict in domeniul tehnic;
Experienţă profesională generală
• Diriginte de şantier autorizat conform legislatiei in vigoare pentru
domeniul „Construcţii civile şi industriale”.
Experienţă profesională specifică
• Minim 1 contract de supervizare de lucrari de infrastructura de
mediu;
9. Expert principal 9 - Diriginte de Santier 2 24
Calificări şi abilităţi
• Studii superioare de lunga durata strict in domeniul tehnic;
Experienţă profesională generală
• Diriginte de şantier autorizat pentru una din categoriile:
drumuri/lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare/instalaţii
aferente construcţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
Total 140

In cazul in care expertii nu sunt fluenti in limba romana, acestia vor avea permanent la dispoziţie
traducători competenţi pentru limba română. Costurile aferente vor fi incluse in tariful expertilor.

Personalul solicitat anterior reprezintă o cerinţă minimă. În cadrul ofertei sale, Prestatorul va
propune o echipa (respectând în orice caz cerinţele minime enunţate anterior) conform experienţei
şi planului său de realizare a obiectivelor stabilite în prezentul document, cu incadrarea in buget.
Abaterile maxime admisibile sunt de 10% din programul de lucru alocat fiecărui expert
principal.

49
Prin experienta profesionala internationala se intelege experienta acumulata atat in tara de origine
a expertului, in cadrul unor proiecte finantate de UE si/sau Institutii Finantatoare Internationale,
cat si in afara tarii de origine.
Cerintele referitoare la calificarile si abilitatile fiecarui expert cheie sunt minime si obligatorii si
vor fi probate prin documente relevante, respectiv recomandari de la beneficiari sau clienti,
diplome, certificate de calificare profesionala etc. atasate pt. sustinerea CV-ului.

In cazul in care calificarile si/sau abilitatile expertilor propusi nu corespund caietului de sarcini,
oferta tehnica va fi considerata necorespunzatoare si Ofertantul va fi descalificat.
6.3 Alti experti

CV-urile celorlalţi experţi altii decât cei principali nu vor fi examinate anterior semnării
Contractului. Prestatorul va selecta şi angaja alţi experţi conform cerinţelor şi necesităţilor
identificate în metodologia şi organizarea implementării Contractului aşa cum va fi întocmită de
Prestator şi/sau în prezentul document.
Pentru fiecare expert propus se va indica dacă este vorba de un aport pe termen scurt sau lung, şi
dacă expertul este superior sau asistent pentru a permite aplicarea costului unitar corespunzător pe
om şi unitate de timp conform bugetului detaliat.
Prestatorul trebuie să ia în considerare nevoia de a implica cât mai mult posibil forţa de muncă
locală, evident în cazul în care cerinţele minime necesare sunt îndeplinite. Se impune ca experţii
selectaţi să nu se afle în situaţii de conflict de interese sau de incompatibilitate în ceea ce priveşte
sarcinile care le sunt alocate si sa fie disponibili pe perioada in care lucreaza in cadrul
contractului.
Procedurile de selectare a experţilor de către Prestator trebuie să fie transparente şi bazate pe
criterii pre-stabilite care să includă calificările profesionale şi experienţa de lucru. Concluziile
procedurii de selectare trebuiesc înregistrate şi păstrate. Toata documentatia privind selectarea
acestor experţi va fi inaintata Beneficiarului. Lista experţilor selectaţi ulterior semnării
Contractului va fi aprobata de către Beneficiar.
Funcţionarii publici şi salariaţii din administraţia publică nu pot fi angajaţi ca şi experţi.
Necesarul indicativ pentru alţi experţi in afara celor principali este prezentat în tabelul următor:

Ref. Poziţia Om/lună


1 Inginer de structuri 4
2 Inginer geotehnician 2
3 Inginer atasamentist 16
4 Inginer de instalatii 6
5 Inginer responsabil cu sanatatea, protectia muncii si 5
protectia mediului
6 Inginer Electro-mecanic 4
7 Expert asigurarea calitatii 11

50
9 Expert juridic 6
Total 54

Lista expertilor este minimală, Prestatorul fiind liber sa adauge expertii pe care ii considera
necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor Caietului de Sarcini.

Toate costurile aferente personalului Prestatorului precum si cele pentru personal auxiliar –
(secretara, translator, sofer etc) se vor include în costurile unitare ale prestaţiilor experţilor.

6.4 Facilitati in sarcina Prestatorului

Prestatorul va fi răspunzător pentru suportul şi dotările care sunt necesare experţilor în


îndeplinirea sarcinilor prevăzute. În particular, va asigura suficient personal administrativ (pentru
secretariat şi traduceri în limba română dacă echipa Prestatorului include şi experţi care nu cunosc
limba română) astfel încât să se asigure posibilitatea ca experţii să se concentreze asupra
responsabilităţilor de bază.
De asemenea Prestatorul va trebui să asigure un flux de numerar care să permită acoperirea tuturor
activităţilor aferente îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Contract şi faptul că angajaţii săi sunt
plătiţi constant, cu salariile şi la termenele stabilite.
Toate costurile vor fi incluse in costurile unitare ale expertilor.
Prestatorul isi va asigura spatiile si dotările necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale
membrilor echipei sale incluzând dotări adecvate cum ar fi calculatoare, facilităţi şi echipamente
de birotică, etc. Prestatorul va furniza de asemenea mobilierul.

Pe durata desfăşurării Contractului, Prestatorul va răspunde pentru:


• Asigurarea consumabilelor necesare derulării activităţilor de birou, în bune condiţii
• Asigurarea cheltuielilor aferente comunicării (fax, e-mail, telefon, etc.)
• Asigurarea de servicii de secretariat şi traducere în limba română, aceastea din urmă dacă
sunt considerate necesare conform celor menţionate anterior
• Asigurarea costurilor aferente multiplicării şi imprimării documentelor
• Asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii de birou

6.5 Achizitii

Nu sunt prevazute achizitii de echipamente sau tehnica de calcul pentru indeplinirea obiectivelor
prezentei asistente tehnice.

7. RAPORTĂRI

7.1 Cerinţe de Raportare


Principalele documente care trebuie redactate şi prezentate de către Prestator sunt detaliate în
cadrul fiecărei activităţi în cadrul capitolului 4. Prestatorul va trebui să întocmească şi depună

51
documentatiile atât în format electronic cât şi pe hârtie, în limba română. Toate Rapoartele trebuie
aprobate de catre Autoritatea Contractanta.
7.2 Rapoarte generale
Rapoartele menţionate în continuare vor acoperi toate activităţile Proiectului şi vor puncta toate
rezultatele obţinute de către Prestator.

Raportul de început - în termen de 3 luni de la data de incepere a contractului. Acest raport va


curprinde pe lângă activităţile derulate, principalele constatări privind situaţia existentă,
problemele critice identificate şi principalele măsuri care se impun pentru rezolvarea acestora,
precum şi programul de activitate al Prestatorului. Orice modificări ulterioare ale acestui program
vor trebui supuse aprobării AC.

Rapoarte trimestriale (la fiecare 3 luni) – în termen de 10 zile de la sfârşitul fiecărei perioade
prezentand activitatea desfasurata in perioada de raportare. Se vor specifica obligatoriu care au
fost documentele (rapoartele) produse pentru diverse activitati mentionand data inaintarii si data
aprobarii.
Vor conţine informaţii privind toate activităţile relevante pe parcursul implementării proiectului,
inclusiv progresul şi constrângerile, aspectele procedurale, legăturile cu părţile implicate şi
comentarii generale primite din partea beneficiarilor.

Rapoartele trebuie să recapituleze toate activităţile desfăşurate în perioada de rapoartare, precum


şi progresele şi problemele apărute, relaţiile cu ,,actorii” implicaţi în derularea proiectului. În
aceste rapoarte se vor analiza, pentru fiecare activitate, modificările apărute pe parcursul
implementării acesteia, inclusiv cu privire la buget şi se vor face propuneri de revizuire, atunci
când este cazul.

Rapoartele mai trebuie să conţină un grafic la zi al implementării proiectului, cu detalierea


activităţilor executate în perioada de raportare şi a planificării activităţilor din perioada următoare.
Rapoartele intermediare vor fi transmise în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de
raportare. Ele trebuie să conţină:
- Un rezumat al principalelor probleme şi recomandări;
- O descriere cuprinzătoare a activităţilor şi rezultatelor corespunzătoare perioadei raportare,
precum şi un plan detaliat de lucru pentru perioada ce urmează;
- Un rezumat al stadiului financiar al proiectului, inclusiv o descriere detaliată a resurselor
utilizate în cadrul activităţilor desfăşurate;
- O trecere în revistă a problemelor apărute pe parcursul implementării activităţilor proiectului,
precum şi a măsurilor corective care au fost luate;
- Comentarii la obiect asupra indicatorilor de realizare şi o analiză a progresului în sensul atingerii
obiectivelor pe care proiectul şi le propune, pe baza acestor date sau a unor date suplimentare;
- Probleme critice;
- Concluzii.

Raport final – la finalul prestării serviciilor, va fi întocmit astfel încât să sublinieze


implementarea generală a Proiectului, gradul de indeplinire a Caietului de sarcini, si a
obiectivelor, problemele critice apărute în atingerea obiectivelor specifice şi a obiectivului general
şi recomandări privind direcţii viitoare de dezvoltare. O versiune provizorie a acestui raport se va
depune cu 2 luni înainte de data finalizării Contractului. Raportul Final va include o descriere

52
generală a tuturor activităţilor implementate pe parcursul proiectului, un sumar al rezultatelor şi
identificarea oricărei probleme majore care a apărut pe parcursul îndeplinirii contractului.
Raportul Final va furniza o descriere detaliată a activităţii Prestatorului în cadrul proiectului şi va
cuprinde detalii legate de implementare, de natură tehnică, financiară şi administrativă.

7.3 Rapoarte Speciale


In plus fata de rapoartele generale, este necesara intocmirea unor rapoarte speciale, specifice
fiecarei activitati in parte. In tabelul de mai jos, sunt prezentate termenele de depunere a acestor
rapoarte:

Nr. Denumire Termen de predare


Draft (D) Final (F)
1. Componenta 1 - Suport in Managementul
Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Sibiu
1.1 Organigrama PIU revizuita inclusiv fisele de post 1,5 de la DI 2,5 de la DI
aferente
1.2 Manualul de proceduri ale UIP 4 luni de la DI 5 luni de la DI
1.3 Plan de evaluare a necesitatilor de instruire, 2 luni de la DI 3 luni de la DI
inclusiv planul de instruire;
1.4 Raport privind indeplinirea programului de 12 luni de la DI
instruire
2. Componenta 2 - Supervizarea lucrarilor de
constructii
2.1 Manualul de Proceduri pentru Supervizare 2 luni de la DI 3 luni de la DI
2.2 Manualul de Asigurarea Calitatii 4 luni de la DI 5 luni de la DI
2.3 Rapoarte de avizare a documentatiilor de 21 zile de la data
proiectare si autorizare prezentate de Constructor prezentarii
2.4 Rapoarte de inspectie cu privire la Solicitarea 21 zile de la data
Platilor solicitarii
2.5 Rapoarte privind Ordinele de Variatie 21 zile de la data
prezentarii cererii
sau propunerii
2.6 Rapoarte trimestriale de verificare a respectarii 15 zile de la 30 de zile de la
Sistemului de Management al Calitatii sfasitul sfarsitul
trimestrului trimestrului
2.7 Rapoarte trimestriale de verificare a sanatatii si 15 zile de la 30 de zile de la
securitatii in munca sfasitul sfarsitul
trimestrului trimestrului
2.8 Rapoarte trimestriale asupra activitatii de 15 zile de la 30 de zile de la
supervizare sfasitul sfarsitul
trimestrului trimestrului
2.9 Rapoarte de inspectie ad-hoc in santier, la 24 de ore de la inspectie
verificari, incercari si faze determinante

53
2.10 Rapoarte ad-hoc ale inginerului rezident 24 de ore de la inspectie
referitoare la (ne)respectarea de catre Constructor
a Manualului de Asigurarea Calitatii
2.11 Minutele sedintelor de comandament 5 zile de la 10 zile de la
sedinta sedinta
2.12 Raport la terminarea lucrarilor 30 de zile de la 45 de zile de la
terminarea terminarea
lucrarilor lucrarilor
2.13 Avize asupra documentatiei aferente Cartilor 30 de zile de la predarea
Tehnice documentatiei de catre Constructor
2.14 Procese verbale la verificare, incercari, probe si 5 zile de la executia probei,
teste la terminarea lucrrailor verificarii, incercarii sau testului
2.15 Documentatie la receptia finala 2 luni inaintea 1 luna inaintea
finalizarii finalizarii
Contractului de Contractului de
AT AT
2.16 Raport Final de Supervizare 1,5 luni 1 luna inaintea
inaintea finalizarii
finalizarii contractului de
contractului de AT
AT
3 Componenta 3 - Sprijin in procesul de achizitii
3.1 Raport de evaluare tehnica a ofertelor pentru max. 35 de zile max. 40 de zile de
achizitia de bunuri de la la deschiderea
deschiderea ofertelor
ofertelor
3.2 Memorandum de negociere cu furnizorul de max 50 de zile de la deschiderea
bunuri desemnat castigator (daca este cazul) ofertelor
3.3 Raport de evaluare tehnica la receptia finala a 15 zile de la receptia finala a fiecarei
bunurilor categorii de bunuri
3.4 Raport de evaluare tehnica a ofertelor pentru max. 35 de zile max. 40 de zile de
desemnarea unui Antreprenor/Constructor de la la deschiderea
deschiderea ofertelor
ofertelor
3.5 Memorandum de negociere cu max 50 de zile de la deschiderea
Constructorul/Antreprenorul desemnat castigator ofertelor
(daca este cazul)
3.6 Raport privind optiunile tehnice, legale, 12 luni de la DI 14 luni de la DI
institutionale si financiare privind delegarea
serviciului de colectare si transport deseuri
3.7 Studiu de oportunitate pentru organizarea 14 luni de la DI 16 luni de la DI
procedurii de atribuire a contractului de delegare
a gestiunii serviciului de colectare si transport
deseuri

54
3.8 Documentatia de atribuire a contractelor de 18 luni de la DI 20 luni de la DI
delegare pentru Operatorii serviciilor de colectare
si transport al deseurilor
3.9 Raport de evaluare tehnica a ofertelor max. 35 de zile max. 40 de zile de
de la la deschiderea
deschiderea ofertelor
ofertelor
3.10 Memorandum de negociere cu Operatorul max 50 de zile de la deschiderea
desemnat castigator (daca este cazul) ofertelor

3.11 Raport privind optiunile tehnice, legale, 12 luni de la DI 13 luni de la DI


institutionale si financiare privind operarea
instalatiilor
3.12 Studiu de oportunitate pentru organizarea 13 luni de la DI 15 luni de la DI
procedurii de atribuire a contractului de operarea
a instalatiilor
3.13 3 Documentatii de atribuire a contractelor de 16 luni de la DI 17 luni de la DI
delegare a gestiunii instalatiilor de gestiune a
deseurilor

3.14 3 Rapoarte de evaluare tehnica a ofertelor max. 40 de zile de la deschiderea


fiecarei oferte
3.15 3 Memorandumuri de negociere cu Operatorii max. 50 de zile de la deschiderea
desemnati castigatori (daca este cazul) fiecarei oferte
4 Componenta 4 - Asistenta tehnica pentru
dezvoltarea si implementarea strategiei de
informare si constientizare a publicului
referitoare la gestionarea deseurilor
municipale
4.1 Plan de Promovare 5 luni de la DI 6 luni de la DI
4.2 3 Rapoarte de evaluare I – 4 luni de la DI
II – la jumatatea perioadei de
desfasurare a campaniei
III – dupa finalul campaniei
4.3 Brosura tip „Poveste de succes” 9 luni inaintea 8 luni inaintea
finalizarii finalizarii
contractului de contractului de
AT AT
4.3 Raport final privind activitatea 33 de luni de la 34 de luni de la
DI DI
4.4 Plan anual privind masurile de informare si anual
publicitate
DI – Data de Incepere a Serviciilor

55
7.4 Depunerea şi aprobarea rapoartelor

Toate rapoartele se vor depune la datele mentionate la pct.7. la Autoritatea Contractanta. Aceasta
va aproba rapoartele sau va prezenta observaţiile sale într-un termen care sa permita Prestatorului
sa depuna varianta finala nu mai tarziu decat termenul prevazut in tabelul de la sectiunea 7.3, dar
nu mai mult 15 zile de la data depunerii.
In cazul în care în termen de 45 zile de la depunere Prestatorul nu primeşte nici aprobarea şi nici
observaţii asupra unui anume raport, atunci acesta se consideră ca fiind aprobat în mod implicit.
In cazul intarzierilor datorate exclusiv Prestatorului in depunerea, respectiv refacerea rapoartelor
se aplica penalizari conform anexei „Penalitati aplicate”.

8. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

8.1 Indicatori generali


Indicatorii menţionaţi în cele ce urmează se vor utiliza pentru monitorizarea progresului activităţii
Prestatorului
• Numarul de zile om pontate si aprobate de catre Autoritatea Contractanta raportat la
numarul de rapoarte aprobate;
• Numarul de zile om pontate si aprobate de catre Autoritatea contractanta raportat la
numarul de luni scurse de la Data de Incepere
• Numarul de zile de intarziere la depunerea rapoartelor
• Numarul mediu de observatii si comentarii emise de catre Autoritatea Contractanta, OI si
Autoritatea de Management la rapoartele inaintate de catre Prestator.
• Numarul de zile om in care prestatorul si-a desfasurat activitatea in judetul Sibiu
• Valoarea facturilor inaintate de prestator raportat la valoarea contractului
• Numarul de rapoarte special si rapoarte generale inaintate de Prestator si aprobate raportat
la suma rapoartlore generale si speciale ce trebuiesc intocmite.

8.2 Rezultate vizibile


• Obiectivele de investitii sunt realizate si receptionate.
• Autoritatea Contractanta a desemnat si a semnat contractile cu operatorii Statiilor de
compostare Tarnava si Sura Mica si cel al Statiei de Sortare Sura Mica
• Operatorii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale sunt desemnati, iar
contractile de delegare a serviciului de salubrizare sunt semnate
• Echipamentele de pre-colectare sunt furnizate si distribuite in teritoriu in umarul si la
parametrii de calitate solicitati
• Campania de informare si constientizare privind noul ”Sstem de gestiune integrata a
deseurilor solide in judetul Sibiu are rezultate identificabile;
• Auditul independent al proiectului atestat ca fondurile alocate proiectului au fost cheltuite
in mod legal si in scopul pentru care au fost acordate.

56
ANEXE

57
ANEXA I - REZUMATUL PROIECTULUI

INFORMAŢII GENERALE

Judeţul Sibiu se află situat în mijlocul ţării, între 47017’ latitudine nordică şi 45028’
latitudine sudică, respectiv 24057’ longitudine estică şi 23035’ longitudine vestică. Judeţul Sibiu se
incadreaza între judeţele mijlocii , cu o suprafaţă de 5.432,5 km2, ceea ce reprezintă 2,3 % din
teritoriul ţării, judeţul Sibiu ocupă o parte a Podişului Transilvaniei.
Dinamica populaţiei în mediul urban şi respectiv rural a fost sensibil diferenţiată. În
mediul urban se poate identifica o descreştere a numărului de locuitori mai accentuată decât în
mediul rural. În ceea ce priveşte populaţia rurală, se poate remarca faptul că ea s-a redus în anul
2004 ca urmare a reorganizărilor administrative, pentru ca în ceilalţi ani să se contureze o tendinţă
de sporire a sa. În judeţul Sibiu, ponderea deţinută de locuitorii din oraşe şi municipii în totalul
populaţiei este în continuare foarte ridicată în raport cu nivelul mediu al respectivului indicator pe
plan naţional.
În prezent in judetul Sibiu se genereaza anual circa 160.000 tone deseuri municipale, din
care circa 120.000 tone deseuri menajere, 32.000 tone deseuri asimilabile celor menajere, iar circa
9.000 tone deseuri din parcuri si gradini, deseuri din piete si deseuri stradale. Din cantitatea totala
de deseuri generate, in prezent sunt colectate circa 78 %. Deseurile necolectate sunt reprezentate
in principal de deseurile menajere din mediul rural.
Colectarea deseurilor este realizata de catre 11 operatori de salubrizare, din care in prezent
4 sunt licentiati ANRSCUP. La sfarsitul anului 2006, gradul de acoperire cu servicii de
salubrizare in mediul urban era de circa 86 %. Populatia din mediul urban nedeservita de servicii
de salubrizare este populatia din zonele periurbane. In mediul rural, 11 % din populatie
beneficiaza de servicii de salubrizare.
Desi gradul de acoperire cu servicii de salubrizare in judet este relativ ridicat (fiind peste
media nationala), serviciile realizate nu respecta in totalitate legislatia in domeniu, in prezent fiind
realizata numai colectarea in amestec a deseurilor menajere, exceptie facand municipiul Medias
unde se efectueaza o colectare separata a deseurilor de ambalaje si mai recent si orasul Cisnadie.
In judet exista o instalatie de sortare a deseurilor la Medias si o alta la Cisnaddie, alte
doua, care vor indeplini si rolul de statii de transfer, urmand a fi date in exploatare pe parcursul
acetui an (la Agnita si Saliste). De asemenea, statie de sortare de la Medias joaca si rolul de statie
de transfer.
Depozitarea deseurilor colectate se realizeaza in prezent in 4 depozite neconforme (Agnita,
Avrig, Cisnadie si Talmaciu), care trebuie sa sisteze activitatea de depozitare la 16 iulie 2010 si 1
depozit conform (depozitul de la Cristian) care are o capacitate disponibila de 2.4 milioane metri
cubi. Depozitul neconform pe care municipiul Medias l-a utilizat pana la amenajarea statiei de
transfer, amplasat in localitatea Somard, trebuie si el sa sisteze activitatea pana la 16 iulie 2010 si
sa fie inchis ulterior.
Gestionarea deşeurilor municipale la nivelul judeţului Sibiu nu este efectuată într-un mod
unitar. Nu se realizează colectarea deşeurilor municipale din toate localităţile. Nu există
implementat un sistem de colectare separată a deşeurilor, în special a celor din deşeurile de

58
ambalaje şi a celor biodegradabile. Metoda de eliminare a deşeurilor municipale este depozitarea,
inclusiv a deşeurilor din gradini şi parcuri care ar putea fi compostate. Situaţia actuală a
gestionării deşeurilor din judeţul Sibiu nu contribuie la atingerea ţintelor şi obligaţiilor asumate de
România în momentul aderării la Uniunea Europeană.

OBIECTIVE

Principalele obiective in domeniul gestionarii deseurilor pentru judetul Sibiu sunt


urmatoarele:
Ø Implementarea colectarii la nivelul intregului judet – achizitionarea de containere, pubele
si mijloace de transport astfel incat sa se asigure un grad de acoperire cu servicii de
salubrizare de 100 % atat in mediul urban, cat si in mediul rural;
Ø Implementarea colectarii separate a deseurilor reciclabile, atat in mediul urban, cat si in
mediul rural prin puncte de colectare (deseurile de sticla si hartie in mediul urban si toate
tipurile de deseuri reciclabile in mediul rural) sau din poarta in poarta pentru deseurile de
metal si plastic in zona urbana – asigurarea de containere, pubele si mijloace de transport
necesare;
Ø Implementarea colectarii separate a deseurilor biodegradabile menajere in municipiile
Sibiu si Medias la circa 80 % din gospodarii – achizitionarea de containere si mijloace de
transport;
Ø Implementarea compostarii individuale la 80 % din gospodariile din mediul rural –
achizitionarea unitatilor de compostare individuala;
Ø Asigurarea reciclarii deseurilor din constructii si demolari – achizitionarea unei instalatii
de sortare;
Ø Implementarea colectarii separate a deseurilor voluminoase si a deseurilor periculoase
municipale – achizitionarea de mijloace de transport specializate;
Ø Amenajarea unei statii de sortare in zona municipiului Sibiu cu o capacitate de 40.000
tone/an (in doua etape).
Ø Amenajarea unei statii de compostare in zona municipiului Sibiu cu o capacitate de circa
25.000 tone/an (in doua etape);
Ø Amenajarea unei instalatii de compostare in zona municipiului Medias cu o capacitate de
cca. 13.000 tone/an (in doua etape);
Ø Inchiderea depozitelor municipale neconforme in perioada ulterioara datei de 16 iulie
2010.

59
INDICATORI

Evolutia indicatorilor importanti, care sa caracterizeze starea sistemului de gestionare a


deseurilor in judet este prezentata in tabelul de mai jos:

Prezent
Indicatori MP (2015) Ţinta în 2038
(2008)
Numărul sistemelor noi de
0 1 1
management integrat la nivel judeţean
Populaţia care beneficiază de proiecte
strategice pentru managementul 0 100% 100%
deşeurilor
Numărul de depozite vechi de deşeuri
0 6 6
închise şi reabilitate
Rata de acoperire cu servicii
- rural 50% 100% 100%
- urban 77% 100% 100%
Numărul de depozite conforme în
1 1 1
funcţiune
Numărul staţiilor de sortare 1 5 5
Numarul statiilor de compostare 1 3 3
Numărul staţiilor de tratare mecano
0 0 0
biologica
Numărul instalaţiilor de incinerare 0 0 0

DESCRIEREA PROIECTULUI

a. Colectarea deseurilor
Mediul urban
Colectarea deseurilor reziduale
Blocuri: colectarea deşeurilor reziduale se va realiza în puncte de colectare amplasate în
zona blocurilor. În cazul acestor puncte de colectare, deşeurile vor fi colectate în containere de 1.1
m³.
Case individuale: fiecare gospodarie individuala din oras va fi dotata cu o pubela de 120 l
pentru colectarea deşeurilor reziduale.

Colectarea separata a deseurilor reciclabile


Zona de blocuri: colectarea separata consta intr-un sistem de colectare separata a deseurilor
pentru zona de blocuri. Sistemul va fi implementat in aceleasi puncte de colectare care au fost
folosite pentru deseurile reziduale, puncte de colectare care se vor amplasa in zona blocurilor. In

60
plus, vor fi adaugate pe langa eurocontainerele pentru deseuri reziduale, urmatoarele containere
pentru colectare separata:
Ø un euro container de 1,100 l pentru hartie si carton;
Ø un euro container de 1,100 l pentru plastic si metale (metale feroase si neferoase);
Ø o pubela de 240 l pentru deseurile biodegradabile (doar in cazul in care se va efectua procesul
de compostare);
Pentru colectarea sticlei se vor amplasa pe langa centre comerciale importante, containere
specializate
Numarul de gospodarii deservite de 1 container, nu trebui sa depaseasca 350. Pentru
amplasarea containerelor destinate colectarii selective se va lua in considerare locatia
containerelor pentru deseurile reziduale.
Zone de gospodarii individuale: Pentru gospodariile individuale (in case nu blocuri) din
fiecare oras, se vor livra 2 sau 3 containere (in cazul in care este prevazuta si colectarea deseurilor
biologice), cu o capacitate de 240 l pentru a fi folosite, dupa cum urmeaza:
Ø o pubela de 120 l pentru deseurile reziduale;
Ø o pubela de 240 l pentru plastic si metal;
Ø o pubela de 120 l pentru deseurile biologice (doar in cazul in care se va efectua procesul de
compostare).
Ø o pubela de 240 l pentru hartie/carton;
De asemenea pentru colectarea hartiei/cartonului se vor amplasa stradal containere
specializate

Colectarea separata a deseurilor biodegradabile municipale


Centrul orasului si zonele de blocuri: In vederea atingerii tintei de reducere a deseurilor
biodegradabile municipale prin proiect, pe langa colectarea separata a deseurilor verzi, a
deseurilor din piete si a deseurilor biodegradabile de la cantine si piete, se propune colectarea
separata a deseurilor biodegradabile de la 80 % dintre locuitorii locuintelor individuale din
municipiile Sibiu si Medias si colectarea separata a deseurilor biodegradabile de la toti locuitorii
blocurilor din cele doua municipii. Astfel, vor fi achizitionate pubele de 120 litri si containere de
1,1 mc.
Zone de case individuale:
Se introduce sistemul de colectare separata a deseurilor biodegradabile in zonele de case
individuale prin dotarea acestora cu pubele de 120 litri.

Mediul rural
Colectarea deseurilor reziduale
Case individuale: In cazul in care conditiile existente permit utilizarea containerelor de 1.1
m³, se recomanda amplasarea acestor tipuri de containere la strada principala/drumul principal.
Cetatenii trebuie sa duca deseurile la punctul de colectare. In cazul in care conditiile existente nu
permit utilizarea containerelor de 1.1 m³, nu exista spatiu pentru amplasarea containerelor in
apropierea strazii principale sau in zona rurala in prezent se implementeaza sistemul din poarta in
poarta/la rigola, fiecare casa va fi dotata cu o pubela de 120 l pentru colectarea deseurilor.

Colectarea separata a deseurilor reciclabile

61
Zone cu gospodarii individuale: Pentru zonele rurale se recomanda un sistem de colectare
prin aport voluntar. Punctele de colectare stradale vor fi prevazute cu 3 containere de 1,1 mc
pentru colectarea separata a deseurilor de hartie si carton, a deseurilor de sticla si a deseurilor de
plastic si metale. Numarul de resedinte deservite de o grupa de containere, nu trebui sa depaseasca
350.

Colectarea separata a deseurilor biodegradabile


Zone cu case individuale: In zonele rurale sau in zonele unde se mai cresc animale (gaini,
iepuri, porci, etc.) marea majoritate a deseurilor biodegradabile sunt sau compostate individual sau
utilizate ca hrana pentru animale. Introducerea colectarii selective a deseurilor biodegradabiule in
zonele rurale nu ar duce momentan la rezultate semnificative. De aceea un numar semnificativ de
gospodsrii rurale va fi dotat cu unitati individuale pentru compostare (cca. 80% din numarul total
de gospodarii din mediul rural).
b. Transportul deseurilor
Deseurile reziduale vor fi transportate fie direct, la depozitul existent Cristian, fie prin
intermediul statiilor de sortare care joaca si rolul de statii de transfer, urmand a fi apoi transportate
la depozitul de la Cristian.
Deseurile reciclabile vor fi transportate la statiile de sortare deja exsitente sau in curs de
dezvoltare (Medias, Cisnadie, Saliste, Agnita, Avrig, Sibiu).
Deseurile biodegradabile municiplale vor fi transportate la statiile de compostare deja
exsitente sau in curs de dezvoltare (Avrig, Medias, Sibiu).

c. Depozit conform Cristian


Incepand cu cea de-a doua jumatate a anului 2010 depozitul existent pe raza comunei Cristianva
deservi un numar de circa 420.000 locuitori – intreaga populatie a judetului Sibiu.
Perioada ramasa de viata a depozitului este estimata la 20 ani. Suprafata ocupata de depozit va fi
de cca. 26 ha. Depozitul este alcatuit din celule de depozitare, independente in functionare ce se
vor construi esalonat pe masura ce se vor inchide cele active.

La depozitare vor fi acceptate deseurile municipale reziduale si deseurile nepericuloase de orice


natura, care satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la depozitele de deseuri nepericuloase
prevazute in Ordinul ministerului mediului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si
procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri
acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

d. Statia de sortare Sura Mica


Statia de sortare este necesara pentru separarea deseurilor pe tip de material in vederea reciclarii.
In statia de sortare nu vor ajunge decat deseurile colectate separat, adica deseurile de hartie si
carton, respectiv deseurile metalice si din plastic.

62
Cantitatea de deseuri reciclabile colectate separat de la populatia care intra in statia de sortare este
de circa 20.000 t/an.
Statia de sortare deserveste un numar de circa 223.000 de locuitori din municipiul Sibiu, orasele
Talmaciu, Ocna Sibiului si Avrig si 23 de localitati rurale.
Reziduurile rezultate in urma compactarii vor fi ttransportate la depozitul conform Cristian aflat in
apropiere.
e. Statia de compostare Sura Mica
Tipul de statie de compostare propus in cadrul proiectului este in stoguri sub membrana.
Cantitatea anuala de deseuri biodegradabile ce vor fi procesate este de circa 13.000 t/an provenind
din mun. Sibiu. Se prevede obtinerea unei cantitati de 6000 de tone de compost anual. Reziduurile
rezultate (cca. 500-800 tone) vor fi transportate la depozitul Cristian aflat in apropiere.

f. Statia de compostareTarnava
Tipul de statie de compostare propus in cadrul proiectului este in stoguri sub membrana.
Cantitatea anuala de deseuri biodegradabile ce vor fi procesate este de circa 7.000 t/an provenind
din mun. Medias. Se prevede obtinerea unei cantitati de 3000 de tone de compost anual.
Reziduurile rezultate (cca. 300-350 tone) vor fi transportate la depozitul Cristian aflat la cca. 50
km.

g. Inchidere depozite neconforme


La nivelul Judetului Sibiu sunt in operare 4 depozite neconforme tipul „b” pentru depozitarea
deseurilor municipale, un alt cincilea sistand deja activitatea:

§ Depozitul neconform Agnita (an sistare depozitare 2010);


§ Depozitul neconform Avrig (an sistare depozitare 2010);
§ Depozitul neconform Cisnadie (an sistare depozitare 2010)

§ Depozitul neconform Remetea (an sistare depozitare 2004)

§ Depozitul neconform Talmaciu (an sistare depozitare 2010)


Conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, aceste depozite vor sista
activitatea de depozitare pana la 16 iulie 2010, urmand ca intr-o perioada de maxim 2 ani de la
sistare sa fie inchise.

ASISTENTA TEHNICA SI SUPERVIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII


Pentru a sustine Autoritatile Locale în implementarea proiectului, Asistenta tehnica si
supervizarea lucrarilor de constructii vor include urmatoarele activitati:

63
a. Suport administrativ pentru UIP in vederea implementarii Masurii
b. Co-ordonarea si supervizarea lucrarilor de constructii
c. Sprijin in achizitii
d. Asistenta tehnica in elaborarea si desfasurarea unei Campanii de Informare Publica

PLANUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Lista contractelor de servicii şi de achiziţie de echipament ce urmează a fi derulate în


cadrul Proiectului este prezentată mai jos:
Cod Data de Data de
Nume cotract
contract incepere* incetare*
Asistenta Tehnica si Supervizarea Lucrarilor
TAS-Sb de Constructii in sprijinul Consiliului Judetean Noiembrie 2010 August 2013
Sibiu
Contract de proiectare si lucrari pentru
DBW-Sb instalatii de tratare a deseurilor si inchiderea Ianuarie 2011 Iulie 2013
depozitelor municipale in jud. Sibiu
Furnizarea unor echipamente de pre-colectare
SoE-Sb Martie 2011 Februarie 2012
pentru jud. Sibiu
Servicii de audit Noiembrie 2010 August 2013
* Reprezinta datele estimate de incepere si incetare a activitatilor din fiecare contract in parte

64
ANEXA II - ORGANIZARE SI METODOLOGIE

Referitor la gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate de la ofertant


se vor prezenta minimum următoarele:

I. prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant esentiale pentru indeplinirea contractului si


atingerea obiectivelor proiectului insotite de comentarii relevante;
II. identificarea si justificarea riscurilor care pot afecta executia contractului;
III. recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele caietului de
sarcini.
§ ;

Referitor la metodologia de prestare a serviciilor se vor prezenta minimum următoarele:

I. descrierea detaliata a etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activitatilor, in vederea


indeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinta precum si rezultatele si documentele ce
trebuiesc prezentate pentru fiecare activitate
II. definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele
mai bune conditii a activitafilor si obtinerea rezultatelor asteptate
III. descrierea facilitatilor suport (resurse tehnice, backstopping. logistice, administrative, etc.) pe care
ofertantui Ie pune la dispozitie, in scopul realizarii activititilor propuse

Referitor la organizarea şi planificarea în timp a activităţiilor, pe durata contractului se vor


prezenta minimum următoarele:

1. Planificarea, succesiunea si durata activitatilor si etapelor, luându-se în considerare si timpul


necesar pentru mobilizare(grafic Gantt) cu evidentierea momentelor semnificative ale proiectului si
utilizarea resurselor pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor
a.
2. Modul de alocare lunara a zilelor de lucru, pentru fiecare expert, pe intreaga perioada de derulare a
contractului(tabel anexa VI).
3. Numarul de specialisti implicati in realizarea activitatilor cu asigurarea si demonstrarea faptului ca
sunt asigurate toate experizele necesare pentru realizarea activitatilor
§

65
ANEXA III - LISTA EXPERTI, CV

Lista expertiilor principali propusi pentru implementarea Proiectului (conform cu cerintele din Caietul de Sarcini)

Numele şi prenumele Poziţia Ani de Vârsta/Ani de Nivelul Domeniile de Experienţa în Limbi străine şi nivelul
expertului propusă experienţa experienta relevanta in Educaţional specialitate România cunoaşterii lor (Foarte
profesională domeniu Bine, Bine, Mediu,
începător)

66
Curriculum vitae

Rolul propus în cadrul Proiectului:


1. Nume:
2. Prenume:
3. Data de naştere:
4. Naţionalitatea:
5. Stare civilă:
6. Nivelul Educaţional:
Instituţia Diplomă obţinută şi nivelul de şcolarizare:
(de la Data – la Data)

7. Limbi străine: se indică nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - începător)


Limba Citit Vorbit Scris

8. Membrii ai unor corpuri profesioanale:


9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)
10. Poziţia profesională în acest moment:
11. Vechimea în cadrul operatorului economic:
12. Calificări relevante pentru proiect:
13. Experienţa specifică în regiune:
14.Experienţa profesională

67
Ţara De la Data – până la Data

Alte informaţii relevante (de ex: Publicaţi De la Data – până la Data)

De la Data – până la Locaţia Proiectul Poziţia Descrierea


Data

68
ANEXA IV - GRAFICUL ESTIMATIV DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Asistenta tehnica si Supervizarea Lucrarilor de

2010 2011 2012 2013


Componenta T3- T4- T1- T2- T3- T4- T1- T2- T3- T4- T1- T2- T3- T4-
2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
Constructii in sprijinul CJ Sibiu

69
ANEXA V - PENALITATI INDICATE

Descriere penalitate oferită Valoare


penalitatii
Lei [RON]
Prestatorul depăşeşte din motive care tin de responsabilitatea sa 15.000
termenele de depunere a rapoartelor pe activitati in versiune
provizorie (cu excepţia Raportului final) definite conform Termenilor
de referinţă, sau acestea nu sunt adecvate din punct de vedere al
conţinutului
Pentru 7 zile calendaristice de intarziere
Prestatorul depăşeşte din motive care tin de responsabilitatea sa
termenele de depunere a rapoartelor sale in versiune finala (cu
excepţia Raportului final) definite conform Termenilor de referinţă, 25.000
sau acestea nu sunt adecvate din punct de vedere al conţinutului
Pentru 7 zile calendaristice de intarziere
Prestatorul înlocuieşte TL propus în ofertă 50.000
Prestatorul înlocuieşte unul dintre ceilalti experţi pincipali iniţial
25.000
propuşi în ofertă.
Prestatorul depăşeşte termenul de depunere a Raportului Final 30.000
(versiune provizorie), sau acesta nu este adecvat din punct de vedere
al conţinutului
Pentru 7 zile calendaristice de intarziere

70
ANEXA VI - DEFALCARE BUGET/ZILE LUCRATOARE

DEFALCARE BUGET

Numar Cost unitar Suma


estimat de (LEI pe zi
zile de lucru lucratoare)
Lei
COSTURI UNITARE *1
Experti principali pe termen lung *2
- Lider de echipa
- Alti experti principali pe termen lung
Alti experti pe termen lung *2
- Alti experti – locali pe termen lung
- Alti experti – internationali pe termen lung

Experti pe termen scurt *3


- Experti principali pe termen scurt
- Alti experti locali termen scurt
- Alti experti internationali termen scurt

Materiale publicitare produse*4 3478422,7

VALOAREA CONTRACTULUI fara TVA


TVA
VALOAREA CONTRACTULUI cu TVA

71
*1 Toate costurile unitare trebuie sa acopere:
- Remuneratia neta a personalului pe zilele lucrate
- Costuri administrative aferente angajarii expertilor relevanti, inclusiv cheltuieli de transport si cazare, diurne, concediul anual
platit al oricarei categorii de personal care nu poate depasi 40 de zile lucratoare, asigurari medicale si orice alt tip de beneficiu
acordat de catre Prestator personalului sau angajat
- O marja care sa acopere cheltuielile administrative, cheltuielile aferente dotarilor care se vor pune la dispozitia personalului
angajat si profitul Prestatorului
- Orice alte cheltuieli necesare.
*2 Sunt considerati ca facand parte din aceasta categorie expertii care isi vor desfasura activitatea pe parcursul unei perioade
mai lungi decat 6 luni consecutive
*3 Sunt considerati ca facand parte din aceasta categorie expertii care isi vor desfasura activitatea pe parcursul unei perioade
mai scurte decat 6 luni consecutive
*4 Suma este globala si nemodificabila

72
Luna Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 An 1 Total
1 cumulat

Experti principali
pe termen lung
- Lider de echipa
- Alti Experti
principali pe
termen lung
Alti experti pe
termen lung
- Alti experti
locali pe termen
lung
- Alti experti
internationali pe
termen lung

Experti pe termen
scurt
- Experti
principali pe
termen scurt
- Alti experti
locali pe termen
scurt
- Alti experti
internationali pe
termen scurt

73
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna 21 Luna 22 Luna 23 Luna An 2 Total
13 14 15 16 17 18 19 20 24 cumulat

Experti principali pe
termen lung
- Lider de echipa
- Alti Experti principali
pe termen lung
Alti experti pe termen
lung
- Alti experti locali pe
termen lung
- Alti experti
internationali pe termen
lung

Experti pe termen scurt


- Experti principali pe
termen scurt
- Alti experti locali pe
termen scurt
- Alti experti
internationali pe termen
scurt

74
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna 35 Luna 36 An 3 Total
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 cumulat

Experti principali pe
termen lung
- Lider de echipa
- Alti Experti principali
pe termen lung
Alti experti pe termen
lung
- Alti experti locali pe
termen lung
- Alti experti
internationali pe termen
lung

Experti pe termen scurt


- Experti principali pe
termen scurt
- Alti experti locali pe
termen scurt
- Alti experti
internationali pe termen
scurt

75