Sunteți pe pagina 1din 44

TEMA:

Implementarea legislaiei europene n domeniul proteciei mediului i modaliti de


sprijinire a Romniei n acest proces i

CUPRINS
Pag:
1. Stadiul transpunerii acquis-ului comunitar de protectia mediului in legislatia
romaneasca _________________________________________________________2
1.1. Cadrul general al transpunerii acquis-ului de mediu in legislatia romanesca 2
1.2. Intarirea capacitatii institutionale in domeniul protectiei mediului _______2
2. Stadiul implementarii acquis-ului european de mediu in Romania ________3
2.1. Implementarea legislatiei orizontale de protectia mediului ______________3
2.2. Implementarea acquis-ului in domeniul protectiei calitatii aerului ________7
2.3. Implementarea acquis-ului in domeniul managementului deseurilor _______11
2.4. Implementarea acquis-ului in domeniul protectiei calitatii apei ___________14
2.5. Implementarea acquis-ului in domeniul protectiei naturii________________18
2.6. Implementarea acquis-ului in domeniul controlului poluarii industriale si
managementului riscului _____________________________________________21
2.7. Implementarea acquis-ului in domeniul substantelor chimice si organismelor
modificate genetic __________________________________________________26
2.8. Implementarea acquis-ului in domeniul protectiei impotriva poluarii fonice _32
2.9. Implementarea acquis-ului in domeniul securitatii nucleare si radioprotectiei33
In scopul implementarii prevederilor directivei se vor intreprinde urmatoarele
actiuni: _________________________________________________________34
3. Costurile conformarii Romaniei la cerintele de protectia mediului ale Uniunii
Europene __________________________________________________________39
4. Sprijinirea de catre Uniunea Europeana a eforturilor Romaniei de
implementare a acquis-ului de mediu ___________________________________40
4.1. Finantarea investitiilor de protectia mediului prin bugetul national si prin
PHARE, ISPA si SAPARD ____________________________________________40
4.2. Finantarea investitiilor de protectia mediului de catre BERD si BEI _______40
4.3. Finantarea protectiei mediului in Romania prin Programele UE __________41
5. Perspectivele sprijinirii Romaniei pentru implementarea acquis-ul
comunitar in domeniul protectie mediului _______________________________42

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 1


mediului
1. Stadiul transpunerii acquis-ului comunitar de protectia
mediului in legislatia romaneasca

1.1. Cadrul general al transpunerii acquis-ului de mediu in legislatia


romanesca
Armonizarea legislativa a avut ca rezultat transpunerea in proportie de 85% a acquis-
ului comunitar in domeniu 1 . Mai mult, s-a realizat transpunerea totala a acquis-ului
comunitar in sectoarele: protectia naturii si securitate nucleara si radioprotectie si a
fost adoptata legislatia cadru in sectoarele: protectia calitatii aerului, managementul
deseurilor, protectia naturii, controlul poluarii industriale si al chimicalelor.

In anul 2004 a fost accelerata activitatea de recuperare a restantelor inregistrate in


procesul de negociere si cuprinse in Planul de masuri prioritare pentru integrare
europeana, de la inceputul anului adoptandu-se pana in prezent 15 acte normative de
transpunere/implementare a acquis-ului comunitar de mediu in sectoarele :
managementul deseurilor, calitatea apei, chimicale si controlul poluarii industriale;
sunt in faza finala de avizare interministeriala acte normative de transpunere/
implementare din sectoarele calitatea aerului, calitatea apei si chimicale.

In conformitate cu Planul de masuri prioritare al Guvernului pentru integrare


europeana in domeniul protectiei mediului, cu angajmentele din documentul de
pozitie, precum si cu recomandarile facute de Comisia Europeana in cadrul
Raportului anual de tara 2003, in anul 2004, urmeaza a fi adoptate un numar de 41 de
acte normative, din care 15 au fost adoptate pina in prezent..

1.2. Intarirea capacitatii institutionale in domeniul protectiei mediului


Modificarile operate in structura administratiei centrale si locale au avut ca obiectiv
asigurarea unei structuri institutionale descentralizate si flexibile, necesare pentru
implementarea aplicarii noii legislatii.

Protecvtia mediului este asigurata in Romania la nivel central de catre Ministerul


Mediului si Gospodaririi Apelor, 2 (MMGA) in subordinea caruia se afla
urmatoarele unitati cu atributii de asigurare a implementarii legislatiei de mediu:
41 de Agentii de Protectia Mediului (cite una pentru fiecare din cele 41 de
judete), dintre care 8 sunt Agentii Regionale;
Agentia Nationala de Protectia Mediului;
Administatia Fondului pentru Protectia Mediului.
Autoritatea de implementare a fondurilor de coeziune economico-sociala pentru
proiecte de infrastructura de mediu 3 ;
Administratia Nationala Apele Romane.

1
Situatia in februarie 2004, conform raportarilor autoritatii centrale de protectia mediului
2
Infiintat recent (februarie 2004) prin separarea departamentelor de protectia mediului si a celui de
gospodarirea apelor din componenta fostului Minister al Agriculturii, Padurilor, Apelor si Protectiei
Mediului
3
Ca directie generala in subordinea secreatarului de stat pentru integrare europeana din Ministerul
Mediului si Gospodaririi Apelor

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 2


mediului
In afara acestora, sunt organizate si structuri relevante pentru implementarea
protectiei mediului, in acord cu cerintele acquisului european:
Garda Nationala de Mediu 4 ;
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare 5 (CNCAN).

2. Stadiul implementarii acquis-ului european de mediu in


Romania

2.1. Implementarea legislatiei orizontale de protectia mediului

Legea protectiei mediului 6 , prin modificarile si completarile introduse in anii 2002 si


2003 asigura cadrul general de reglementare a activitatilor de protectia mediului in
concordanta cu prevederile acquis-ului comunitar, oferind posibilitatea armonizarii
totale cu acesta, prin elaborarea legislatiei sectoriale.

Principalele Directive apartinind legislatiei orizontale de protectia mediului au fost


transpuse in intregime in legislatia romaneasca si s-au asigurat mijloacele necesare
implmentarii acestora.

Directiva Consiliului nr.85/337/CEE, modificata prin Directiva Consiliului nr. 97/11/CE


privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Principalul element al acestei directive, si anume procedura de evaluare a impactului


proiectelor publice si private asupra mediului a fost trasnpus in legislatia romaneasca 7

Pentru a asigura participarea publicului la procesele de decizie privind protectia


medilui, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor va propune modificarea si
completarea legislatiei romanesti, pentru a fi in deplina concordanta cu acquis-ul
comunitar 8 .

4
In subordinea Ministerului Controlului
5
Organizata conform cerintelor acquis-ului ca institutie publica de interes national, in subordonarea
directa a Primului Ministru
6
Legea nr. 294/2003, care aproba OUG nr. 91/2002 privind modificarea si completarea Legii Protectiei
Mediului nr.137/1995, republicata.
7
HG nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si
pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (stabileste procedura-
cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice sau private si a fost emis pentru
aplicarea prevederilor art. 8, alin (4) al OUG nr. 91/2002 privind modificarea si completarea Legii
Protectiei Mediului nr.137/1995, republicata, aprobata prin Legea nr. 294/2003).
8
HG nr. 918/2002 va fi modificata, in ceea ce priveste exceptiile, prin eliminarea din art. 5, alin. 2. a
expresiei precum asigurarea ordinii publice sau sigurantei nationale ; acelasi act normativ de
modificare a HG nr.918/2002 va asigura si deplina conformare cu noile prevederi privind participarea
publicului si accesul la justitie prevazute de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe referitoare la mediu si amendarea cu privire la participarea
publicului si accesul la justitie prevazute in Directivele 85/337/CEE si 96/61/CE.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 3


mediului
In vedera implementarii cerintelor directivei au fost aprobate:
procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului
de mediu, care stabileste competentele, etapele procedurale si instructiuni de
informare si participare a publicului la procedura de evaluare a impactului asupra
mediului 9 ;
ghidurile metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului
asupra mediului, ce transpun in legislatia nationala ghidurile Comisiei Europene
privind etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (incadrare,
definirea domeniului evaluarii, analiza calitatii raportului studiului de impact)10 ;
procedura de evaluare a impactului si de participare a publicului la luarea
deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera 11 .

In cadrul acordurilor bilaterale privind protectia mediului ce vor fi incheiate de


Romania cu tarile vecine se vor include de comun acord intre Parti, detalii de
procedura privind evaluarea impactului in context transfrontiera, in deplina
concordanta cu recomandarile existente la nivel international privind modalitatile de
aplicare ale Conventiei Espoo, ratificata de Romania.

Responsabilitatea punerii in aplicare a prevederilor legale din acest domeniu revine


Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si agentiilor de protectia mediului din
subordinea sa.

Activitatea acestora se concretizeaza in eliberarea acordului de mediu si se


efectueaza de Directia Evaluare Impact, Controlul Poluarii si Managementul Riscului
din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, compartimentele Evaluarea
Imapctului asupra Mediului din cadrul Agentiilor Regionale de Protectia Mediului si
Serviciul Acorduri, Autorizare, Avizare din cadrul Agentiiilor de Protectia Mediului
teritoriale 12 .

Pentru a asigura calitatea studiilor de impact, in subordinea Ministerului Mediului si


Gospodaririi Apelor functioneaza Comisia de Atestare a persoanelor fizice si juridice
care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu 13

In anul 2003 au avut loc sase sesiuni de instruire a personalului de la nivel local si
central implicat in EIA, precum si a personalului din administratia publica locala si a
celor implicati in domeniul investitiilor.

Romania a beneficiat de sprijinul PHARE prin proiectul Asistenta tehnica pentru


asigurarea conformarii cu Directivele de evaluare a impactului asupra mediului ,
incheiat in septembrie 2003..

Proiectul a prevazut, printre altele: derularea unei campanii de relatii publice pentru
marirea constientizarii si intelegerii cerintelor europene de participare a publicului la
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, tiparirea unui manual privind

9
Ordinul Ministrului Mediului nr.860/2002
10
Ordinul Ministrului Mediului nr.863/2002
11
Ordinul Ministrului Mediului nr.864/2002
12
Ordinul Ministrului Mediului nr. 860/2002
13
Regulamentul Comisiei a fost aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si
mediului nr. 978/2003

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 4


mediului
procesul de evaluare a impactului, seminarii de instruire a personalului din minister si
autoritatilor teritoriale de protectia mediului. Pana la sfarsitul anului 2006 se
preconizeaza cresterea numarului de personal in acest sector cu 153 de persoane
Costurile estimate pentru implementarea Directivei EIA, modificata de Directiva
2003/35/CE si Directiva 2001/42/CE, pentru perioada 2004-2006 sunt de 3.179.740
Euro, alocati pana la data aderarii dupa cum urmeaza:
1.557.940 Euro pentru 2004;
810.900 Euro, pentru anul 2005;
810.900 Euro pentru anul 2006.

Aceste costuri vor fi suportate de la bugetul de stat, prin fonduri alocate Ministerului
Mediului si Gospodaririi Apelor si includ costurile pentru personalul suplimentar si
pregatirea profesionala a acestuia, costuri pentru studii, echipamente si costurile
implicate de asigurarea participarii publicului/informare/publicitate etc.

Directiva 90/313/CEE privind accesul publicului la informatia de mediu

Directiva a fost transpusa prin integrarea informatiei de mediu 14 in contextul general


al informatiei de interes public pe care autoritatile publice sunt obligate sa o puna la
dispozitia publicului, conform legislatiei nationale in vigoare. Metodologia de
gestionare a informatiei de mediu a fost elaborata 15 in deplina concordanta cu
cerintele Conventieie de la Aarhus, ratificata de Romania.

Pana la sfarsitul anului 2005, Romania asigura deplina transpunere a Directivei


2003/4/CE privind accesul publicului la informatia de mediu (ce aborga Directiva
90/313/CEE) si va lua toate masurile necesare implementarii acesteria.

Pentru a asigura accesul publicului la informatia de mediu, pana la sfarsitul


trimestrului I 2004:
identificarea informatiei de mediu detinuta de fiecare autoritate publica;
pregatirea listei informatiei de mediu detinute de fiecare autoritate publica,
inclusiv a datelor proprii de identificare;
publicarea listei centralizate, pe pagina web a ministerului. cu tipurile de
informatii de mediu detinute si cu autoritatile care detin acesta informatie.
Baza de date care va contine tipurile de informatie de mediu si informatia de mediu
propriu-zisa este in dezvoltare la nivel central si local. Publicul va avea acces la
aceasta.

Raportul privind starea mediului la nivel national va fi elaborat conform cerintelor


Agentiei Europene de Mediu si transmis acesteia in trimestrul I 2005.

In perioada 2004-2005 se vor organiza sesiuni suplimentare de instruire a


reprezentantilor celor 34 de APM-uri si 8 ARPM-uri pentru gestionarea si furnizarea
informatiei de mediu conform OM 1182/2002, precum si pentru organizarea si
actualizarea bazelor de date cu informatie de mediu. Numarul de persoane din cadrul
compartimentelor responsabile cu furnizarea informatiei de mediu va creste cu 77 de
persoane pina in 2006.

14
Hotarirea de Guvern nr.1115/2002
15
Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1182/2002

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 5


mediului
Pentru perioada 2004-2006 inclusiv, a fost estimat un necesar de 3.024.911 Euro,
pentru:
incadrarea personalului suplimentar si instruire- 465.600 Euro;
elaborare ghiduri- 400.000 Euro,
dezvoltarea de baze de date, echipamente, birotica-2.159.311 Euro

Aceste cheltuieli vor fi suportate din bugetul de stat, prin fonduri alocate ministerului.

Directiva 91/692/CEE privind standardizarea si rationalizarea rapoartelor asupra


implementarii anumitor directive din domeniul mediului

Pana la data aderarii, Romania va indeplini urmatoarele cerinte:


Preluarea obligatorie in legislatia sectoriala a cerintelor de raportare catre Comisia
Europeana;
Continuarea raportarii catre Agentia Europeana de Mediu;
Raportarea voluntara catre CE incepand cu anul 2006 ;

Pana la sfarsitul anului 2004, pentru implementarea prevederilor Directivei


91/692/CEE se are in vedere crearea capacitatii institutionale necesare a:
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ca autoritate competenta
responsabila cu pregatirea rapoartelor sectoriale solicitate sub incidenta acestei
Directive;
Directiei elaborari rapoarte , din cadrul ANPM - in special- ca responsabila cu
dezvoltarea sistemului de raportare, inclusiv cu cooperarea cu institutele de
cercetare, care sa dezvolte si sa actualizeze sistemul bazelor de date necesar
implementarii Directivei;
Autoritatilor de sanatate ca autoritati responsabile cu pregatirea rapoartelor privind
apa de imbaiere 16

Principale etape (2005-2006) pentru implementarea Directivei sunt:


Analiza sistemului existent de informatii si monitoring pentru colectarea
informatiei si transmiterea acesteia catre CE in formatul cerut prin rapoartele
sectoriale si propunerea unui sistem privind controlul calitatii si validarii datelor ;
Stabilirea unui sistem de baze de date armonizate/standardizate pus la dispozitia
oficialilor insarcinati cu raportarea sectoriala in scopul pregatirii rapoartelor
sectoriale pentru CE;
Stabilirea unui sistem sectorial de raportare bazat pe tehnologia informatiei
avansate ;
Dezvoltarea/pregatirea rapoartelor sectoriale, pentru sectoarele calitatea aerului,
calitatea apei, managementul deseurilor pe baza cerintelor si formatelor
primite de la CE (faza pilot).

16
prevazute in HG nr.459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale
amenajate pentru imbaiere, HG nr.88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie
sanitara si control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere si OM nr. 598/2003 aprobat de
Ministerul Sanatatii si Familiei privind elaborarea sintezelor nationale in cadrul programului 1.4.
Evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 6


mediului
Costurile estimate pentru implementarea Directivei 91/692/CEE pana la aderare sunt
de 2.406.256 Euro.

2.2. Implementarea acquis-ului in domeniul protectiei calitatii aerului

Procentul de transpunere al acquis-ului comunitar in domeniu este de aproximativ


95%.

Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati
din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service 17

Transpunerea Directivei in legislatia romaneasca s-a realizat prin :


stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de COV rezultati din
depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile
de benzina 18
standardizarea masurarii si analizei COV 19
reglementarea inspectiilor tehnice la instalatiile, echipamntele si dispozitivele
utilizate in scopul limitatii emisiilor de COV 20

Pentru implementarea cerintelor Directivei, Romania a solicitat o perioada de tranzitie de


trei ani, perioada care se afla in proces de revizuire 21 .

Au fost desemnate 22 doua unitati de cercetare -dezvoltare specializate pentru


efectuarea inspectiilor tehnice (IPROCHIM SA si PETRODESIGN SA).

Directiva 96/62/CE privind evaluarea si managementul calitatii aerului si directivele fiice


(Directiva Consiliului nr. 1999/30/CE privind valorile limita pentru dioxid de sulf, dioxid
de azot si oxizi de azot, particule in suspensie si plumb in aerul atmosferic, Directiva
2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul
inconjurator si Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon)

Romania a asigurat pina in prezent transpunerea prevederilor generale ale acestei


directive 23 , si a elaborat in intregime legisaltia subsecventa necesara
implementarii 24 .

17
Directiva stabileste cerintele tehnice pentru vehicule, nave fluviale si instalatii utilizate la executarea
operatiunilor de depozitare, incarcare, descarcare si distributie a benzinei de la un terminal la altul sau
de la un terminal la o statie de distributie a benzinei in scopul reducerii emisiilor de compusi organici
volatili (COV) rezultati ca urmare a executarii acestor operatiuni
18
Hotarirea de Guvern nr. 568/2001
19
Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1103/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind masurarea si analiza emisiilor de COV
20
Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001
21
Comisia Europeana a solicitat Romanieie detalii privind :
- functionarea intregului sistem privind stocarea si distributia petrolului in Romania;
- transmiterea inventarului detaliat al instalatiilor, tinand cont de necesitatea unei abordari
globale pe intregul flux de incarcare-descarcare a combustibilor;
- evaluarea financiara a tuturor instalatiilor inclusiv pentru cele la care nu se solicita perioada
de tranzitie si specificarea structurii costurilor.
22
Prin ordinele Ministrului Industriilor si resurselor nr, 282/2002 si respectiv 432/2002

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 7


mediului
In vederea implemetnarii, au fost elaborat actele normative necesare:
Clasificarii asezarilor umane in vederea evaluarii calitatii aerului25 :
Stabilirii valorilor limita admisibile si a metodelor de evaluare a unor poluanti
atmoseferici semnificativi 26 .

Taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera ce afecteaza factorii de mediu au fost


stabilite si introduse ca surse de venituri ale Fondului de Mediu 27 .

La sfirsitul anului 2003 a fost realizata evaluarea preliminara a calitatii aerului pe


intreg teritoriul Romaniei. S-a constatat ca cele 8 "regiuni de dezvoltare" ale
Romaniei indeplinesc criteriile pentru a fi considerate zone de management a calitatii
aerului.

Pentru implementarea cerintelor directivei s-au realizat pina in prezent:


Evaluarea preliminara si proiectarea retelei de monitorizare a calitatii aerului in
toate cele 11 aglomerari;
Evaluarea preliminara a calitatii aerului in Regiunea 7;
Dotarea cu echipament pentru monitorizarea calitatii aerului a APM-urilor
Calarasi, Giurgiu si Alexandria; din 2002, acest sistem este operational : in 4
localitati aflate pe malul romanesc al Dunarii (Calarasi, Giurgiu, Turnu Magurele
si Zimnicea) si in localitatile in oglinda de pe malul bulgaresc (Silistra, Ruse,
Nikopole si Svishtov);
Dotarea cu echipament pentru monitorizarea calitatii aerului a Agentiei de
Protectia Mediului Bucuresti.

A fost realizata proiectarea retelelor de monitorizare a calitatii aerului in toate cele 11


aglomerari umane, identificandu-se necesarul de echipamente. Reteaua Nationala de
Monitorizare a calitatii aerului va fi stabilita pana la sfarsitul anului 2005.

Pentru implementarea cerintelor directivei sistemele insitutionale necesare protectiei


calitatii aerului 28 se afla in curs de constituire iar actele normative respective se
prevede sa fie aprobate prin hoariri de guvern, pina la sfirsitul lunii aprilie 2004.

Pentru intarirea capacitatii institutionale pentru monitorizarea calitatii aerului,


MMGA are in vedere in perioada 2004-2006 inclusiv o crestere de personal in
structurile proprii cu 152 de persoane.

23
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, modificata si
aprobata prin Legea nr. 655/2001
24
Directivele fiice : 1999/30/CE si 2000/69/CE si 2002/3/CE
25
Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si
clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania
26
Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind
stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de
sulf, dioxid de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10, PM 2,5), plumbului, benzenului,
monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator
27
Ordonanta de Uurgenta a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.
73/2000 privind Fondul pentru Mediu
28
Sistemului Integrat de Evaluare si Gestionare a Calitatii Aerului, ce include Sistemul National de
monitorizare a calitatii aerului si Sistemul National de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici
precum elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 8


mediului
Costul total al implementarii acestor acte comunitare a fost estimat la 31.121.598
Euro, pina la data aderarii.

Directiva 99/94/CE privind furnizarea catre cumparatorii de autoturisme noi a


informatiilor legate de economia de combustibil si emisiile de CO2

Directiva 1999/94/CE va fi transpusa in legislatia romanesca in cursul anului 2004 29 .

Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei si motorinei

Directiva a fost complet transpusa in legislatia romaneasca 30 . Autoritatea


responsabila pentru transpunerea si implementarea acestei Directive este Ministerul
Economiei si Comertului.

In vederea implementarii acestei directive, Strategia de dezvoltare a industriei


petroliere din Romania pe perioada 2001 2010 31 prevede:
Modernizarea si retehnologizarea instalatiilor existente in rafinarii;
Dotarea si modernizarea laboratoarelor cu echipamente noi pentru efectuarea
tuturor analizelor cerute;
Organizarea de cursuri, instruiri in vederea pregatirii personalului pentru prelevare
si analize de probe, prelucrare date, etc.

Etapele de implementare 32 a acestei directive sunt:


Comercializarea treptata, pina in 2007, numai a benzinei ce corespunde
specificatiilor tehnice din anexele directivei;
Inlocuirea standardelor existente SR EN 228/1997 care adopta standardul
european EN 228/1993, cu standardul echivalent EN 228/1999 pana la 1
decembrie 2004;
Stabilirea sistemului de supraveghere calitativa si cantitativa pentru benzina si
motorina prin ordin al ministrului economiei si comertului pana la 31 decembrie
2004;

De la data de 1 septembrie 2003, pe piata romaneasca se comercializeaza numai


motorina care corespunde specificatiilor de mediu din anexa II a Directivei 98/70/CE.

Directiva nr. 2003/17/CE de modificare a Directivei 98/70/EC privind calitatea benzinei si


motorinei

Transpunerea prevederilor acestei Directive va fi realizata pana la sfarsitul lunii iunie


2004 33 .

29
Proiectul de Hotarire de Guvern elabnortat de Ministerul Economiei si Comertului, este in circuit de
avizare
30
HG nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei,
modificata si completata prin HG 897/2003
31
Hotarirea de Guvern nr. 655/2002
32
Hotarirea de Guvern nr 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
motorinei, modificata si completata prin HG nr. 897/2003,
33
Ministerul Economiei elaboreaza in prezent proeictul Hotaririi de Guvern respective

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 9


mediului
Implementarea directivei este prevazuta pentru anii 2006-2009.

Datele nationale obtinute prin implementarea acestei directive vor fi transmise la CE


in cadrul raportarii nationale privind calitatea benzinei si motorinei.

In Romania se produce si se exporta deja motorina care corespunde specificatiilor de


mediu din Directiva 2003/17/CE.

Directiva 1999/32/CE privind reducerea continutului de sulf in combustibilii lichizi

Directiva este transpusa prin HG nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf
din combustibilii lichizi. Prevederile acestei HG se aplica combustibililor lichizi, cum
ar fi pacura, motorina folosita de navele maritime si motorina, alta decat cea
reglementata prin Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei si motorinei.

Pentru transpunerea totala a cerintelor Directivei (cele trei limite ale continutului de
sulf trebuie aplicate la punctul de utilizare) s-a elaborat proiectul de HG pentru
modificarea si completarea HG nr.142/2003. Proiectul de HG se afla in circuit de
avizare interministeriala.

Pentru implementarea acestei Directive, Ministerul Economiei si Comertului, a


elaborat cadrul normativ necesar verificarii respectarii conditiilor privind continutul
de sulf din combustibilii lichizi 34 .

In Romania exista capacitate tehnica privind realizarea analizelor de continut de sulf


din combustibilii lichizi si in situatia aplicarii cerintelor suplimentare din viitoarea
amendare a Directivei 1999/32/CE.

Directiva Consiliului 97/68/CE privind armonizarea legislatiei Statelor Membre referitoare


la masurile luate impotriva emisiilor de gaze si particule poluante, provenite de la
motoarele cu combustie interna instalate pe echipamente nerutiere

Directiva a fost transpusa in totalitate 35 .

34
Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 115/2004 pentru aprobarea Procedurii de esantionare
pentru verificarea respectarii conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi prevede
urmatoarele:
- Agentii economici care introduc pe piata si utilizeaza combustibili lichizi care intra sub incidenta
HG nr.142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, sunt obligati sa
verifice continutul de sulf in laboratoarele proprii pentru fiecare lot introdus pe piata si/sau utilizat;
- Ministerul Economiei si Comertului, prin contract cu laboratoare de terta parte, verifica prin
esantionare respectarea conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi;
- Agentii economici care introduc pe piata si utilizeaza combustibili lichizi care intra sub
reglemetnarilor privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, sunt obligati sa
transmita trimestrial MEC informatii privind cantitatile totale de combustibili lichizi introduse pe
piata si/sau utilizate, numarul de loturi aferente acestor cantitati, producatorul, importatorul cu
identificarea producatorului de la care provine combustibilul importat precum si continutul de sulf
al fiecarui lot.
35
prin HG nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere
interna, destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze si
particule poluante provenite de la acestea; aceasta HG s-a transpus si Directiva 2001/63/CE, care
adapteaza la progresul tehnic Directiva 97/68/CE.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 10


mediului
Responsabilitatea implementarii acestei Directive apartine Ministerului Economiei si
Comertului, care a a desemnat si serviciul tehnic in vederea eliberarii aprobarii de
tip 36 . A fost desemnata institutia certificata pentru testare 37 si fost elaborata si
procedura de testare 38 a acestor motoare din punct de vedere a respectarii conditiilor
impuse de directiva.

Costurile de implementare necesar a fi asigurate de la bugetul de stat, prin fonduri


alocate MEC, in perioada 2004-2006, au fost estimate la 320.515 Euro.

Directiva 2002/88/CE care modifica Directiva 97/68/CE privind masurile adoptate


impotriva emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la motoare cu ardere
interna destinate instalarii pe masini mobile nerutiere

Cadrul normativ necesar transpunerii (prin HG) va fi creat in semestrul al II-lea 2004
de cztre Ministerul Economiei si Comertului.

Estimarea costurilor de conformare cu prevederile acestei Directive se va realiza


pana la data transpunerii.

2.3. Implementarea acquis-ului in domeniul managementului deseurilor

Romania a transpun pana in prezent aproximativ 75% din acquis-ul comunitar din
domeniul managementului deseurilor.

Directiva Cadru privind Deseurile nr. 75/442/CEE, amendata de Directiva nr.91/156/CEE

Directiva a fost transpusa complet in legislatia romana 39 .

In vederea implementarii directivei au fost elaborate:


- Strategia si Planul National de Gestionare a Deseurilor (plan de etapa- varianta
finala va fi adoptata pina la sfirsitul anului 2004 ) 40 .

Pana in anul 2007 se vor elabora etapizat planurile regionale de gestionare a


deseurilor pe baza unui plan pilot 41 .

36
Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 636/2002.
37
SC MASTER TEST SA.
38
HG nr. 743/2002
39
Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul deseurilor,
Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, HG nr. 918/2002 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite
proiecte publice sau private si OM nr. 860/2002 privind procedura EIA, HG nr. 128/2002 privind
incinerarea deseurilor si OM nr. 1215/2003 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea
deseurilor, HG 162/2002 privind depozitarea deseurilor si OM nr. 1147/2002 pentru aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor construirea, exploatarea, monitorizarea si
inchiderea depozitelor de deseuri si OM nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediu.
40
aprobat prin HG 123/2003 pe baza planurilor judetene elaborate de agentiile teritoriale de protectia
mediului.
41
se elaboreaza in prezent pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, in cadrul unui proiect de PHARE
Twinning cu Germania.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 11


mediului
Directiva nr. 96/59/EC privind eliminarea bifenililor si trifenililor policlorurati (PCB si
PCT)

Directiva a fost complet transpusa in legislatia romana 42 .

Pentru a se asigura insa si conformarea cu Directivei 1999/31/CE privind depozitarea


deseurilor, pina la sfirsitul anului 2004 din legislatia romana se vor elimina
prevederile referitoare la amplasamentele de receptie pentru depozitarea pe termen
mediu.

Pentru implementarea directivei a fost infiintat un Secretariat Tehnic pentru


gestionarea si controlul compusilor desemnati 43 si a fost elaborat Inventarul National
al echipamentelor si materialelor ce contin PCB (sub coordonarea agentiilor
teritoraiale de protectie a mediului agentii economici au elaborat programe proprii de
eliminare a acestor compusi).

Pana in prezent, a fost autorizata o instalatie de incinerare a deseurilor continand


PCB/PCT si a altor deseuri periculoase 44 care poate asigura eliminarea cantitatilor
inventariate.

Directiva nr.75/439/EEC privind uleiurile uzate, amendata de Directiva nr. 87/101/EEC si


de Directiva nr.91/692/EEC

Directiva a fost transpusa complet 45 . Ca urmare, detinatorii si producatorii de uleiuri


uzate au obligatia de a preda aceste uleiuri catre unitati specializate

In vederea implemntarii a acestei directive, in prezent, in judetul Caras Severin se


desfasoara un proiect pilot care are ca scop crearea unei retele de colectare selectiva a
uleiurilor uzate in vestul Romaniei, proiect co-finantat prin programul LIFE 46 .

Directiva nr.91/157/EEC privind bateriile si acumulatorii care contin anumite substante


periculoase si Directiva nr.93/86/EC privind etichetarea bateriilor

Directiva a fost transpusa complet 47 .

In vederea implementarii acestei directive, a fost alcatuita lista nationala a agentilor


economici colectori si valorificatori de acumulatori.

Directiva nr.86/278/EEC privind protectia mediului si in special a solurilor cand se


utilizeaza namoluri de epurare in agricultura

Directiva a fost complet transpusa in legislatia romaneasca 48 .


42
HG 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor
policlorurati si ai altor compusi similari.
43
Ordinul MAPM nr. 279/2002
44
S.C. Pro Air Clean S.A.
45
Hotararea de Guvern nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor, cu modificarile ulterioare (HG
441/2002 si HG nr. 1159/2003).
46
LIFE00ENV/RO/000989
47
HG nr.1057 /2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 12


mediului
Directiva nr.2000/53/EEC privind vehiculele uzate

Directiva va fi transpusa in primul semestru al anului 2004, prin Hotarire de Guvern.


Prin acelasi act normativ se va transpune si Decizia Comisiei 2002/151/CE privind
cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca certificatul de distrugere eliberat
conform articolului 5 (3) al directivei 2000/53/CE, precum si Decizia 2003/138/CE
care stabileste standardele de codare a componentelor si materialelor vehiculelor ca
urmare a prevederilor Directivei 2000/53/CE.

Pentru implementarea Directivei se va constitui o retea nationala a punctelor de


colectare de vehiculelor uzate si vor fi promovate solutii de reciclare pentru plastic,
sticla, fluide provenind de la acestea.

Directiva nr. 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Pentru conformarea cu Directiva Romania solicita doua perioade de tranzitie: I)


pentru atingerea nivelului de colectare de 4kg/loc/an si ii) pentru atingerea tintelor de
reciclare reglementate de Directiva.

Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

Directiva a fost complet transpusa in legislatia romaneasca 49

Pe baza prognozei realizate privind evolutia ratei de reciclare/valorificare


Romania solicita o perioada de tranzitie o perioada de tranzitie de 5 ani, pana la 31
decembrie 2011, pentru atingerea obiectivului de valorificare de 50% si de reciclare
de 15 % pentru plastic si lemn. Obiectivul de reciclare de 25 % si de 15 % pentru
sticla, hartie/carton si metale va fi atins pana la 31 decembrie 2006.

Pentru implementarea Directivei a fost realizata o baza de date privind tipurile si


cantitatile de deseuri de ambalaje introduse pe piata50 iar in perioada 2003-2007, se va
acorda atentie activitatii de constientizare a publicului, concomitent cu extinderea
proiectelor pilot privind colectarea selectiva si implementarea efectiva a acestor
sisteme in anumite zone din tara. Extinderea colectarii selective la nivel national a fost
estimata a se produce pana in anul 2017.

Regulamentul nr.259/93 privind controlul transportului deseurilor in, dinspre si inspre


Comunitatea Europeana

Au fost stabilite autoritatile publice responsabile pentru controlul importului,


exportului si tranzitului de deseuri 51 .

48
OM nr.49/2004 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind protectia mediului si in special a
solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura.
49
Hotararea de Guvern nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje si
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 1190/2002 privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
50
pe baza raportarilor agentilor economici realizate conform OM 1190/2002.
51
Hotararile de Guvern nr. 1357/2002 si 228/2004.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 13


mediului
Liberalizarea circulatiei categoriilor de deseuri prevazuta de Regulament se va face in
functie de perioada de tranzitie ce va fi negociata 52 .

Directiva nr.99/31/EC privind depozitarea deseurilor

Directiva a fost transpusa in proportie de peste 90% 53 . Pana la sfarsitul anului 2004 se
vor imbunatati actele normative nationale in vederea conformarii depline.

Pentru depozitele neconforme se solicita o perioada de tranzitie incepand cu 2009,


pana in 2017, perioada in care se vor imbunatati conditiile de operare astfel incat
acestea sa se poata inchide pana la sfarsitul perioadei negociate

Din inventarul preliminar al depozitelor existente a rezultat un numar de 14 depozite


care se conformeaza in cea mai mare parte prevederilor directivei.

Directiva nr. 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor

Directiva a fost transpusa in proportie de peste 90%. 54 Aceste acte normative vor fi
imbunatatite pana la sfarsitul anului 2004 in vederea transpunerii depline.

Romania solicita o perioada de tranzitie pentru inchiderea crematoriilor care ard


deseuri periculoase din spitale si construirea de instalatii conforme

Planurile de implementare a directivelor 1999/31/CE si respectiv 2000/76/CE sunt in


curs de revizuire.

2.4. Implementarea acquis-ului in domeniul protectiei calitatii apei

Directiva nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane

Directiva a fost transpusa complet in legislatia romaneasca 55 . S-a solicitat o perioada


de tranzitie maxima de 15 ani.

52
Perioada de tranzitie solicitata pentru implementarea acestui Regulament este in stransa corelare cu
perioadele de tranzitie solicitate pentru IPPC, depozitarea deseurilor, LCP si co-incinerare. In functie
de cea mai lunga perioada de tranzitie care urmeaza sa fie stabilita pentru una dintre aceste directive, se
va stabili si durata maxima a perioadei solicitate pentru aplicare acestui Regulament.
53
Hotararea de Guvern nr. 162/2002 privind depozitarea, OM nr. 867/2002 privind definirea criteriilor
care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica a unui depozit si lista nationala de
deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri si OM nr. 1147/2002 pentru aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor construirea, exploatarea, monitorizarea si
inchiderea depozitelor de deseuri.
54
Hotararea de Guvern nr.128/2002 privind incinerarea deseurilor si Ordinul Ministrului Apelor si
Protectiei Mediului nr.1215/2003 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor.
55
HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 14


mediului
In vederea asigurarii implementarii acestei directive 56 , au fost realizate urmatoarele:
Identificarea apele naturale afectate de concentratii mari de azot;
Un studiu privind situatia canalizarii si epurarii apelor uzate in localitatile
Romaniei si au fost evaluate lucrarile necesare pentru implementarea driectivei;
Identificarea, pe bazine hidrografice, 79 de zone sensibile;
Listarea aglomerarilor cu peste 2000 locuitori-echivalenti, pentru care se vor
construi sisteme de canalizare si statii de epurare;
Identificarea a 31 de unitati industriale de natura celor prevazute in art. 13 al
Directivei 91/271/CEE, din care numai 3 unitati se conformeaza prevederilor
Directivei.

Directiva nr. 91/676/CEE privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii din
surse agricole

Directiva a fost transpusa complet in legislatia romaneasca. Transpunerea a necesitat


elaborarea si aprobarea unui numar ridicat de acte normative, in gnereal la nivel de
ordin al ministrului.

Pentru asigurarea implmentarii acestei Directive, s-au realizat urmatoarele:


Identificarea apelor afectate de concentratii mari de nitrati si delimitare
preliminara a zonelor vulnerabile;
Pentru reducerea aportului de nutrienti proveniti din agricultura in apele fluviului
Dunarea si ale Marii Neagre, se afla in derulare proiectul Controlul poluarii din
agricultura finantat de Banca Mondiala.

Directiva nr. 76/464/CEE privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase


deversate in mediul acvatic al Comunitatii (si cele 7 Directive fiice)

Aceasta Directiva a fost complet transpusa in legislatia romaneasca 57 . Romania


solicita perioade de tranzitie de maxim 7 ani.

In scopul implementarii acestei directive pina in prezent s-au realizat urmatoarele:


Inventarul preliminar privind descarcarile de substante periculoase in apele de
suprafata;
Automonitoringul cantitativ al apelor uzate evacuate de agentii economici care
descarca substante periculoase in apele de suprafata din fiecare bazin hidrografic
S-au stabilit criteriile pentru realizarea unui inventar national al poluatorilor, cu
mecanisme de actualizare anuala
S-a stabilit sistemul de clasificare a calitatii apelor de suprafata pe 5 clase, care
evalueaza nivelul impactului activitatilor economice industriale, precum si 2
metodologii de evaluare a riscului pentru mediu si sanatate
S-a intocmit lista de metode de analiza standard pentru masurarea si analizarea
substantelor periculoase din diverse tipuri de ape.

56
Implementarea acestei directive presupune cele mai mari investitii in construirea /modernizarea
statiilor de epurare a apelor uzate. Aceste investitii trebuie suportate in primul rand din bugetele locale,
de aceea este necesara stabilirea unui mecanism clar care sa asigure posibilitatea finantarii (sau a co-
finantarii in cazul unor finantari din fonduri comunitare).
57
HG nr. 118/2002 privind aprobarea programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului
acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 15


mediului
Au fost evaluate preliminar costurile de conformare din sectorul industrial pe baza
limitelor de emisie constatate, in general, prin agreerea de solutii tip "la capatul
conductelor" la agentii economici.

A fost elaborat programul de dotare a laboratoarelor Directiilor de apa in vederea


monitorizarii substantelor periculoase.

Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

Directiva a fost complet transpusa in legislatia romaneasca 58 .S-a solicitat perioada de


tranzitie de 15 ani.

In scopul implementarii acestei directive au fost realizate urmatoarele:


S-a dezvoltat si completat reteaua de monitorizare;
S-a elaborat situatia alimentarilor cu apa in sistem centralizat;
S-au elaborat procedurile pentru prelevarea si analiza calitatii apei potabile;
Au fost identificate aglomerarile umane unde sunt necesare masuri pentru
conformarea la cerintele Directivei;

Directiile de sanatate publica judetene au stabilit un program de masuri si lucrari


pentru conformarea producatorilor si utilizatorilor de apa din industria alimentara 59 .

Directiva Cadru privind Apa nr. 2000/60/CE

Directiva va fi complet transpusa in cursul anului 2004 60 .

In vederea implementarii prevederilor directivei:


S-a constituit Comitetul pentru coordonarea si monitorizarea implementarii
Directivei;
S-a finalizat caracterizarea abiotica a cursurilor de apa din bazinele hidrografice,
in vederea aplicarii Instructiunilor metodologice de definire a tipologiei abiotice
a corpurilor de apa, a Elementelor metodologice pentru delimitarea corpurilor
de apa de suprafata, rauri, lacuri si a Elementelor metodologice pentru
desemnarea corpurilor de apa artificiale si puternic modificate;
Au fost identificate zonele sensibile cu incidenta medie si ridicata de eutrofizare.

Directiva 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci ce necesita protectie sau imbunatatire
pentru a sustine viata pestilor

Directiva este complet transpusa in legislatia romneasca 61 .

58
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
59
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
60
Legea pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996, aflata in curs de avizare de catre
ministerele implicate.
61
HG nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care
necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole transpune complet prevederile acstei
directive.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 16


mediului
Pentru asigurarea implementarii directivei, s-au reglementat conditiile de calitate a
apelor de suprafata ce necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii
piscicole si s-a revizuit sistemul de monitoring existent pentru protectia ihtiofaunei.

Directiva 76/160/CEE privind calitatea apei de imbaiere

Directiva a fost transpusa complet in legislatia romaneasca 62 .

In scopul implementarii:
Au fost stabilite obiectivele de calitate aplicabile apelor de imbaiere;
Au fost desemnate autoritatile competente de urmarire a calitatii;
S-a realizat o evaluare a zonelor de imbaiere existente in conformitate cu
Directiva.

Directiva 75/440/CEE privind calitatea ceruta apelor de suprafata destinate prelevarii de


apa potabila

Directiva a fost complet transpusa in legislatia romaneasca, printr-un mare numar de


acte normative, la diverse nivele (lista actelor normative de transpunere se gaseste in
Anexa 2).

In scopul implementarii:
A fost realizat un program de monitoring si s-au identificat punctele de captare
existente si viitoare din apele de suprafata;
S-a elaborat un program de dotare a laboratoarelor uzinelor de apa pentru in
laboratoarele Directiilor de Sanatate Publica judetene;
S-au efectuat analizele fizico-chimice si bacteriologice pentru toate sectiunile de
potabilizare;
Au fost intocmite programe de instruire a personalului laboratoarelor apartinand
directiilor de apa.

Directiva nr. 80/68/CEE privind protectia apelor subterane impotriva poluarii cauzate de
anumite substante periculoase

Directiva a fost complet transpusa in legislatia romaneasca 63 .

In scopul implementarii a fost elaborat si aprobat a planului de masuri pentru


eliminarea sau reducerea riscului de poluare a apelor subterane 64 .

Pentru implementarea completa a directivei au fost finalizate si urmeaza sa fie


aprobate prin ordin al ministrului urmatoarele:
Indrumarul tehnic care contine masurile necesare protectiei apelor subterane si
cerintele specifice pentru automonitoring, destinat unitatilor economice care
utilizeaza, transporta si depoziteaza substantele;

62
HG nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate
pentru imbaiere.
63
HG nr.118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului
acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase
64
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 1049 din 13 noiembrie 2002

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 17


mediului
Indrumarul tehnic privind reglementarea din punct de vedere al gospodaririi
apelor a unitatilor economice potential poluatoare cu substante periculoase,
destinat specialistilor responsabili pe probleme de reglementare, monitoring si
inspectie din cadrul Directiilor bazinale ale Administratiei Nationale Apele
Romane.

2.5. Implementarea acquis-ului in domeniul protectiei naturii

In sectorul protectia naturii s-a realizat transpunerea totala a prevederilor comunitare.

Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Directivei a fost complet transpusa in legislatia romenasca 65 . Prevederile acesteia


referitoare la raportarea catre Comisia Europeana vor fi transpuse in legislatia
nationala dupa aderarea Romaniei la UE.

In scopul implementarii directivei:


S-au statbilit autoritatile competente, urmind ca inventarierea siturilor sa continue
pina la data aderarii;
Au fost identificate tipurile de habitate naturale si speciile de interes comunitar
listate in anexele acestei Directive, care se regasesc pe teritoriul Romaniei. Pana la
data aderarii vor fi localizaate pe harta speciile si habitatele de interes comunitar
precum si speciile si tipurile de habitate propuse pentru Anexa II.

Conform cerintleor Directivei, aceste situri trebuie pozitionate pe harta, in limitele


regiunilor biogeografice. Pentru aceasta au fost descrise in GIS limitele regiunilor
biogeografice Stepica, Panonica si a Marii Negre (delimitarea regiunii biogeografice
Alpine este in lucru) si a fost realizat partial (urmeaza a se finaliza in anul 2004)
cadastrul ariilor naturale protejate, fiind disponibil in momentul de fata pentru
parcurile nationale si naturale, rezervatiile biosferei si aproximativ o treime din
numarul total de rezervatii stiintifice si monumente ale naturii.

In cadrul retelei existente de arii protejate din Romania au fost identificate mai multe
situri care indeplinesc criteriile pentru Natura 2000 66 .

Stabilirea bazei de date NATURA 2000 si transferul datelor urmeaza a fi efectuate


pana la sfarsitul anului 2006 67 .

Au fost specificate criteriile pentru identificarea ariilor speciale de conservare si


Ariilor Speciale de Protectie Avifaunistica, iar documentatia pentru Siturile de
Importanta Comunitara pentru includerea in reteaua Natura 2000 se afla in lucru.
Urmeaza sa se stabileasca masurile necesare pentru conservarea acestor situri pana la

65
Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea OG nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
66
Aceste situri sunt cele care au fost propuse ca situri EMERALD (7 la numar), toate siturile care
beneficiaza de proiecte LIFE-Natura (17 proiecte pana in prezent si alte 2 propuneri acceptate in anul
2004).
67
Romania are dezvoltate doua baze de date: BIMS (Biodiversity Information Management System) si
EMERALD, cea din urma fiind compatibila cu NATURA 2000.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 18


mediului
data aderarii (pentru mai multe situri identificate deja ca Situri de Importanta
Comunitara, au fost elaborate si sunt in curs de implementare planuri de management
elaborate in cadrul unor proiecte LIFE-Natura).

Au fost stabilite limitele rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor


naturale si constituirea administratiilor acestora68 , ca si zonarea interioara a parcurilor
nationale si parcurilor naturale, din punct de vedere al ncesitatii de conservare a
diversitatii biologice 69 . A fost stabilita si procedura de incredintare a administrarii
ariilor protejate naturale 70 .

In anul 2003 a fost elaborat Ghidul Metodologic pentru identificarea si inventarierea


Siturilor de Interes Comunitar si a Ariilor Speciale de Protectie Avifaunistica si pentru
raportare de date.

Stabilirea sistemului pentru protectia stricta a speciilor din Anexa IV (art.12 si 13) se
va realiza pana la data aderarii.

Au fost stabilite si transpuse in legislatia nationala masurile de conservare specifice


pentru speciile de plante si animale enumerate in Anexa IV71 .

S-a realizat si evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000 / Stabilirea


mecanismului de consultare a publicului cu privire la proiectele ce pot afecta ariile
speciale de conservare sau reintroducerea unor specii

Personalul suplimentar necesar in institutiile de stat pentru implementarea ambelor


Directive (Habitate 92/43/CEE si Pasari 79/409/CEE) pentru perioada 2004 -2006, a
fost evaluat la circa 200 persoane din care 95% reprezinta personal necesar in
Agentiile pentru Protectia Mediului.

Directiva 79/409/EEC cu privire la protejarea pasarilor salbatice

Directiva este complet transpusa in legislatia romaneasca 72 cu exceptia prevederilor


referitoare la raportarea catre Comisia Europeana care vor fi transpuse dupa aderarea
Romaniei la UE.

In scopul implementarii directivei au fost realizate urmatoarele:


Au fost stabilite autoritatile competente responsabile;
Au fost stabilite masurile generale de protectie pentru toate speciile care traiesc pe
teritoriul Romaniei 73 .

68
HG nr. 230/2003
69
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 552/26.08.2003
70
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 850/2003
71
Legea nr. 462/2001
72
Legea nr. 462/2001
73
Legea nr. 462/2001

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 19


mediului
Tot in scopul implementarii directivei, sunt planificate se realizeze urmatoarele, pina
la data aderarii:
Stabilirea Ariilor de Protectie Speciala Avifaunistica, precum si cele mai
reprezentative situri ca numar si marime pentru speciile de pasari salbatice din
Anexa I (Art. 4);
Stabilirea unui sistem general de protejare a tuturor speciilor la care se refera
Articolul 1 al Directivei, incluzand protectia pentru tulburare, detinere, ucidere si
captura, iar pentru pasarile listate in Anexa I, protectia habitatului lor in
concordanta cu cerintele directivei pana la data aderarii;
Vor fi luate masuri speciale de conservare pentru speciile listate in Anexa I si
pentru speciile migratoare, in special cele dependente de zonele umede de
importanta internationala;
Pentru fiecare Arie de Protectie Avifaunistica se vor intreprinde actiuni pentru a
asigura managementul adecvat in scopul evitarii deteriorarii habitatelor lor,
precum si tulburarii speciilor.

Personalul suplimentar necesar in institutiile de stat pentru implementarea ambelor


Directive (Habitate 92/43/CEE si Pasari 79/409/CEE) pentru perioada 2004 -2006, a
fost evaluat la circa 200 persoane din care 95% reprezinta personal necesar in
Agentiile pentru Protectia Mediului.

Cele doua Directive de protectie a naturii (Pasari si Habitate) beneficiaza in


prezent in vederea implementarii, de sprijin din partea programului olandez PPA,
printr-un proect ce se va derula timp de 24 de luni incepind cu ianuarie 2004.
Rezultatele acetui program se vor concretiza in dezvoltarea structurii instiutionle, o
lista completa a siturilor de importanta comunitara si a ariilor de protectie speciala,
precum si un model de plan de mangement pentru ariile protejate.

Directiva 99/22/CE privind gradinile zoologice

Directiva a fost transpusa complet in legislatia nationala 74 .

Au fost inventariate stabilimentele permanente in care animalele sunt pastrate pentru


expunerea in public la nivelul anului 2000 75 .

In scopul implementarii, au fost stabilite criteriile de autorizare ale gradinilor


zoologice, urmand ca in termen de 4 ani de la intrarea in vigoare a legii (2006), toate
gradinile zoologice si acvariile publice sa fie autorizate.

Pentru implementarea directivei vor fi intrprinse urmatoarele masuri:


Infiintarea registrului national al gradinilor zoologice si acvariilor publice si a
Fiselor standard de caracterizare a gradinilor zoologice;
Elaborarea de reglementari pentru functionarea si controlul stabilimentelor.

74
Legea nr. 191/2002 privind gradinile zoologice si acvariile publice
75
25 de gradini zoologice, 5 acvarii publice, un delfinariu, o voliera, un tarc de zimbri

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 20


mediului
Regulamentul (CE) 1497/2003 care amendeaza Regulamentul Consiliului 338/97 referitor
la protectia speciilor de fauna si flora salbatice prin reglementarea comertului cu
acestea
si
Regulamentul (CE) 349/2003 privind suspendarea introducerii in Comunitatea
Europeana a anumitor specii de fauna si flora salbatica

Incepand cu data aderarii vor fi aplicate prevederile acestor Regulamente 76 .

2.6. Implementarea acquis-ului in domeniul controlului poluarii


industriale si managementului riscului

Procesul de transpunere a acquis-ului comunitar in domeniu atinge nivelul de 97%.

Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC)


Directiva a fost integral transpusa in legislatia romaneasca 77 . Romania solicita
perioade de tranzitie esalonate, pana la 31 decembrie 2014 78 .

In vederea realizarii cadrului legal pentru implementarea prevederilor directivei, au


fost emise o serie de ordine de ministru. S-a creat cadrul legal pentru autorizarea
instalatiilor aflate sub incidenta Directivei IPPC 79 . S-a demarat procedura de aprobare
prin Ordin al Ministrului a Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de
autorizare integrata de mediu.

Cadrul legal stabilit va permite derularea procesului de autorizare integrata, astfel


incat pana la data aderarii sa fie supuse autorizarii toate instalatiile aflate sub
incidenta Directivei IPPC.

In vederea implementarii directivei, autoritatea publica centrala pentru protectia


mediului are in vedere realizarea urmatoarelor activitati:
Intarirea capacitatii institutionale prin dezvoltarea structurilor de autorizare si
controlului conformarii la nivel central, regional si local;
Elaborarea de programe de instruire a personalului din structurile administrative;
Elaborarea de programe de instruire adresate titularilor de activitate/operatorilor
care desfasoara activitati incadrate in Anexa I, privind modalitatea de evaluare a
celor mai bune tehnici disponibile si tehnici de management in vederea reducerii
nivelului emisiilor de poluanti;
Demararea procesului de autorizare a activitatilor/instalatiilor care se conformeaza
cerintelor Directivei.

76
angajamentele asumate in Documentul de Pozitie CONF RO 37/01.
77
(OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea nr.
645/2002),
78
Numarul de instalatii si de agenti economici pentru care se argumenteaza perioada de tranzitie este in
curs de revizuire. Toate instalatiile pentru care se solicita perioada de tranzitie sunt instalatii
existente atat din punct de vedere al Directivei cat si al prevederilor reglementarilor nationale care
transpun Directiva
79
Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 21


mediului
Pentru implementarea cerintelor de prevenire, reducere si control integrat al poluarii,
introducerea celor mai bune tehnici disponibile se va face prin preluarea
documentatiei BREF (Documente de referinta pentru cele mai bune tehnici
disponibile) aprobate de Comisia Europeana.

Estimarea de costuri preliminara pe baza datelor din anul 2000 si se cifreaza la circa 8
miliarde de EURO 80 , cifra care nu include si conformarea cu prevederile Directivei
IPPC pentru activitatile privind gestiunea deseurilor.

Pentru crearea unui sistem administrativ operational pentru implementarea


prevederilor Directivei IPPC s-au infiintat sau vor fi infiintate Serviciul Controlul
poluarii si managementul riscului (la nivel central) si Servicii pentru Controlul
poluarii industriale (la nivel local) .

Pentru crearea acestei structuri administrative s-au estimat costuri in valoare de


13.720.639 Euro, pentru perioada 2003-2006, necesar sa fie asigurate de la bugetul de
stat iar personalul suplimentar necesar pentru perioada 2004-2006 inclusiv este de 261
persoane (la nivel central, regional si local).

Directiva nr. 88/609/CEE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in atmosfera de la


instalatiile mari de ardere (amendata prin Directiva nr. 2001/80/CE)

Directiva 2001/80/CE a fost transpusa in totalitate 81 . Romania solicita perioade de


tranzitie esalonate, calculate dupa expirarea perioadei acordata de directiva Statelor
Membre, respectiv de la 1 ianuarie 2008 pana in anul 2011, pentru limitarea emisiilor
anumitor poluanti in atmosfera produse de instalatiile mari de ardere 82 .

In vederea implementarii au fost elaborate acte legislative subsecvente acestui act


normativ, prin care se aproba Ghidul pentru elaborarea programelor de reducere
progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi.

Tot in scopul implementarii, pana in luna mai 2004, va fi aprobat Programul


National de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite
din instalatii mari de ardere de tip I si tip II 83 .

Titularii activitatilor instalatiilor mari de ardere de tip I si tip II care nu respecta


valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi prevazute in
Directiva 2001/80/CE 84 , vor elabora propuneri de programe de reducere progresiva a
emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, in vederea atingerii acestor
valori limita de emisie.

80
realizata prin proiectul PHARE RO 9907-02-01: Pre-Accession Impact Studies,
81
HG nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti
proveniti din instalatii mari de ardere
82
Solicitarea este motivata de costurile foarte mari pentru realizarea investitiilor necesare in vederea
conformarii;
83
Ordinul comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comertului
si al ministrului administratiei si internelor.
84
anexele nr. III-VII, sectiunea A

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 22


mediului
Este in curs de reactualizare Planul de implementare va cuprinde inventarul national
pentru instalatiile mari de ardere, inventarul emisiilor de poluanti, informatii privind
perioadele de tranzitie solicitate, estimarea costurilor aferente implementarii
masurilor, strategia financiara pentru realizarea investitiilor si sursele de finantare
pentru conformarea cu prevederile Directivei pentru instalatiile mari de ardere.

Directiva 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili provenind


din utilizarea solventilor organici in anumite activitati si instalatii (COV)

Directiva s-a transpus in totalitate 85 , astfel incit exista cerinte privind valori limita de
emisie pentru compusii organici volatili in gazele reziduale, valorile emisiilor fugitive
de compusi organici volatili si valori limita pentru emisia totala de compusi organici,
precum si proceduri de monitorizare in vederea verificarii conformarii. Au fost
definite si tipurile de instalatii, in functie de data la care au fost supuse autorizarii 86 .

Exista un plan de implementare a Directivei, care cuprinde evaluari financiare si


surse de finantare, calendare, etape pentru investitii.

In vederea implementarii directivei, s-a elaborat inventarul instalatiilor/activitatilor


in functiune, ce utilizeaza solventi organici cu continut de COV. Inventarierea s-a
efectuat pe categorii de activitati si valori de prag de consum al solventilor (exprimat
in tone/an), asa cum sunt precizate in Anexa II A a Directivei nr. 1999/13/CE. Au fost
identificate 977 de instalatii.

Elaborarea programelor pentru conformare a activitatilor/instalatiilor aflate sub


incidenta prevederilor Directivei se realizeaza de catre titularii de activitate.

Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore care implica substante


periculoase (SEVESO)

Directiva este transpusa in totalitate 87 .

85
HG nr.699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili
datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii
86 HG nr. 699/2003 definiteste instalatiile, in care se efectueaza una sau mai multe activitati ce intra in
domeniul de aplicare al Directivei 1999/13/CE:
- instalatie de tip I - instalatie in functiune si/sau care a fost supusa procedurii complete de autorizare,
de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare,
inainte de 1.04.2001, cu conditia ca instalatia sa fi fost pusa in functiune cel mai tarziu la data de
1.04.2002;
- instalatie de tip II - instalatie autorizata sau care este supusa procedurii complete de autorizare de
catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, in
perioada 1.04.2001 si data intrarii in vigoare a HG (8.01.2004);
- instalatie de tip III - instalatie care se supune procedurii complete de autorizare, de catre autoritatea
competenta pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, dupa data intrarii in
vigoare a HG 8.01.2004);.
87
HG nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt
implicate substante periculoase; Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1441/2003 privind
infiintarea Secretariatului de risc pentru controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente
majore in care sunt implicate substante periculoase.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 23


mediului
In scopul implementarii, pina in prezent s-au realizat urmatoarele:
S-a elaborat metodologia privind identificarea unitatilor economice care utilizeaza
sau detin substante periculoase conform prevederilor Directivei;
S-au elaborat si transmis chestionarele privind identificarea unitatilor economice
care utilizeaza sau detin substante periculoase conform prevederilor Directivei,
(din raspunsuri, s-a elaborat un inventar al obiectivelor care intra sub incidenta
prevederilor Directivei) 88 ;
S-a reglementat autorizarea unor activitati care sunt sub incidenta Directivelor din
sectorul Controlul Poluarii Industriale 89 .

Pentru elaborarea unei strategii de implementare, MMGA beneficiaza de sprijin


german in cadrul unui proiect de twinning din programul PHARE 2002 90 , in perioada
septembrie 2003-septembrie 2005.

S-a infiintat Secretariatul de Risc la nivel central si Secretariate de Risc locale.

Principalele actiuni prioritare necesar sa fie finalizate pana la sfarsitul anului 2004 in
vederea implementarii 91 se refera la procedura intocmirii si procesarii rapoartelor de
securitate si a planurilor de urgenta; se va elabora si o procedura specifica de inspectie
a amplasamenetelor de tip SEVESO II.

Costurile totale pentru implementarea acestei directive, pentru perioada 2004-2006,


sunt de 1.551.714 Euro

Directiva 2001/81/CE privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti


atmosferici
si
Decizia 2003/507/CE privind aderarea Comunitatii Europene la Protocolul la Conventia
asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi referitor la reducerea
acidifierii, eutrofizarii si nivelului de ozon troposferic

Transpunerea completa a directivei se va face pana in anul 2005.

Romania a ratificat Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluarii atmosferice


transfrontiera pe distante lungi referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii si
nivelului de ozon troposferic semnat de Romania la Gotenburg in anul 1999 92 .

In Anexa 2 a acestui Protocol sunt prevazute plafoanele de emisie pentru anul 2010
pentru tarile parte la acest protocol pentru poluantii dioxid de sulf, oxizi de azot,
compusi organici volatili si amoniac.

88
Numarul total al unitatilor economice inventariate, la nivel national, este de 623. Dintre acestea, au
fost identificate:
- 245 de unitati economice care prezinta risc major de producere a unor accidente (39,3 %);
- 88 de unitati economice care prezinta risc minor de producere a unor accidente (14,1 %);
- 290 de unitati economice care nu prezinta risc de producere a unor accidente (46,6 %).
89
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului Nr.818 / 2003 pentru aprobarea
procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.
90
RO/2002/IB/EN/01.
91
HG nr. 95/2003
92
Legea nr. 271/ 2003.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 24


mediului
Programul pentru reducerea progresiva a emisiilor nationale a poluantilor specificati
in art. 4 al Directivei (SO2, NOx, VOC si NH3) va lua in considerare obligatiile
nationale pentru implementarea unor directive de protectia mediului relevante 93 .
Acest program national va fi elaborat pana la sfarsitul lunii octombrie 2006 si va fi
aprobat printr-o HG.

Este in curs de infiintare, prin HG, Sistemul National pentru Evaluarea si Gestionarea
Integrata a Calitatii Aerului (SNEGICA) 94 . Acest sistem va asigura elaborarea
inventarelor de emisii de poluanti atmosferici la nivel national si elaborarea
rapoartelor privind inventarele de emisii de poluanti atmosferici in conformitate cu
cerintele nationale si internationale.

Autoritatea centrala pentru protectia mediului va fi autoritatea responsabila pentru


raportarea inventarelor de emisii de poluanti atmosferici la nivel national si a
prognozelor pentru 2010, stabilite conform art. 7 al Directivei, la Comisia Europeana
si Agentia Europeana de Mediu.

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 privind eticheta ecologica

Pentru asigurarea cadrului juridic si institutional necesar aplicarii directe la


momentul aderarii a Regulamentului nr. 1980/2000/EC privind procedura de atribuire
a etichetei ecologice comunitare, a fost aprobata o hotarire de guvern 95 . Continua
activitatea de transpunere prin hotarari de Guvern a deciziilor comunitare privind eco-
etichetarea.

93
Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC) ;
- Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din
depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service ;
- Directiva Consiliului nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili
provenind din utilizarea solventilor organici in anumite activitati si instalatii (COV);
- Directiva Consiliului nr.88/609/CEE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in atmosfera de
la instalatii mari de ardere (amendata prin directiva 2001/80/CE)
94
SNEGICA include, ca parti integrate :
a) Sistemul National de Monitorizare a Calitatii Aerului (SNMCA) ;
b) Sistemul National pentru Inventarierea Poluantilor Atmosferici (SNIPA).
95

HG nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice prin care se stabileste
organismul national competent care va avea urmatoarele atributii: sa primeasca solicitarile de acordare
a etichetei ecologice, sa evalueze in raport cu criteriile specifice performantele de mediu ale produsului,
sa decida asupra gradului de conformitate cu cerintele ecoetichetei si cu contractul standard privind
conditiile de utilizare a etichetei ecologice.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 25


mediului
2.7. Implementarea acquis-ului in domeniul substantelor chimice si
organismelor modificate genetic

Substante chimice- Cadrul general

Au fost infiintate pina in prezent urmatoarele structuri institutionale la nivel


guvernamental:
Directia Gestiune Deseuri si Substante Chimice Periculoase, iar in cadrul fiecarei
Agentii de Protecita Mediului, cite un birou teritorial de gestiune deseuri si
substante chimice periculoase 96 ;
Secretariatul Ozonului (re-organizat) in cadrul Directiei de Gestionarea Deseurilor
si Substantelor Chimice Periculoase 97 ;
Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase 98 .

Intrucat in domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase au atributii mai


multe autoritati publice, a fost adoptata Legea nr. 360/2003 privind regimul
substantelor si preparatelor chimice periculoase. Aceasta Lege stabileste care sunt
autoritatile publice care au atributii in domeniul substantelor si preparatelor chimice
periculoase si care sunt atributiile acestora, dupa cum urmeaza:

Numarul personalului care are responsabilitati in domeniul chimicalelor va creste


pana in 2006 ajungand la 87 de persoane, iar 150 de functionari din autoritatile
publice vor fi instruiti 99 .

Regulamentul (CEE) 793/1993 privind evaluarea si controlul riscului substantelor


existente

Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase


stabileste la art. 6 ca se va elabora o HG care va stabili cadrul legal si institutional de
implementare a prevederilor Regulamentului, respectiv: autoritatile responsabile
pentru evaluarea si controlul riscului si atributiile acestora, principiile evaluarii
riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase existente il reprezinta
pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, evaluarea riscului acestor substante,
raportarea datelor privind evaluarea riscului, controlul riscului

96
Prin OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea 426/2001 s-a infiintat in
cadrul MAPM (actualul MMGA).
97
Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.1027/2001 si Legea nr. 84/1993 pentru aderarea
la Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si de ratificare a Protocolului de la
Montreal
98
OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice
periculoase, aprobata prin Legea nr. 451/2001 si HG nr. 490/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000, si HG nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea
acesteia.
99
Incepand cu luna septembrie 2003 si pana in luna septembrie 2005, se deruleaza proiectul de
Twinning privind imbunatatirea cadrului legislativ si de implementare in domeniul chimicalelor, in
parteneriat cu Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului si Gospodaririi Apelor din
Austria (RO/2002/IB/EN/01).

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 26


mediului
Aceasta HG va fi adoptata pana la sfarsitul anului 2004 si va prevede sanctiuni pentru
cei care nu respecta prevederile referitoare la evaluarea si controlul riscului
substantelor existente.

Directiva 98/8/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide

Pentru transpunerea directivei, se va elabora pana in anul 2005 o HG in care sunt


prevazute conditiile de autorizare si inregistrare a biocidelor in vederea introducerii
acestora pe piata.

In prezent, autorizarea anumitor biocide utilizate in Romania este in responsabilitatea


Ministerului Sanatatii si se are in vedere ca aceasta responsabilitate sa fie extinsa
pentru autorizarea tuturor biocidelor.

Pentru implementarea prevederilor directivei se are in vedere crearea unui grup de


lucru interministerial care sa stabileasca atributiile fiecarei autoritati publice.

Pana la data aderarii, ministerele implicate vor realiza impreuna cu unitatile lor
teritoriale un inventar al substantelor active utilizate in produsele biocide existente
plasate pe piata in Romania. Acest inventar va fi apoi comparat cu listele substantelor
active din Regulamentul 2032/2003.

Personalul implicat va fi instruit pina in anul 2005 100 .

Regulamentul 2037/2000/CE asupra substantelor care epuizeaza stratul de ozon

Cadrul legislativ prin care se asigura respectarea prevederilor Regulamentului a fost in


intregime elaborat 101 .

Cantitatile comercializate pe piata interna in Romania, provin din import, cu


mentiunea, ca pana la data inchiderii capacitatii de productie a CFC-urilor, respectiv
in anul 1996, productia de CFC a fost de asemenea plasata pe piata interna.

Circulatia comerciala a HCFC este in intregime controlata legal 102 .

100
Proiectul de twinning privind imbunatatirea cadrului legal in domeniul chimicalelor, desfasurat in
perioada 2003 - 2005 in parteneriat cu Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului si
Gospodaririi Apelor din Austria, prevede si pregatirea personalului care are responsabilitati in
domeniul biocidelor.
101

- Hotarare de Guvern 58/2004 privind aprobarea Programului national de eliminare treptata a


substantelor care epuizeaza stratul de ozon, actualizat
- Ordinul MAPM nr. 9/2002 pentru contingentarea consumului si productiei de substante care
epuizeaza stratul de ozon in anul 2002
- Legea nr. 9/2001 pentru ratificarea Amendamentului de la Copenhaga al Protocolului de la Montreal
Ordinul MAPM nr. 1202/2002 pentru contingentarea consumului si productiei de substante care
epuizeaza stratul de ozon in anul 2003
- Ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 72/2004 pentru contingentarea
consumului si productiei de substante care epuizeaza stratul de ozon in anul 2004

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 27


mediului
Pentru a crea conditiile in vederea alocarii de cote pentru categoria de substante
HCFC, si pentru diminuarea impactului implementarii in avans a termenelor de
eliminare specifice tarilor dezvoltate, s-a avut in vedere in primul rand scaderea
consumului de HCFC pe piata interna 103 .

Criteriul de alocare a cotelor de comercializare pe piata interna de HCFC pentru


companii are in vedere cantitatile plasate pe piata interna de catre acestia in anul 1989,
an de referinta.

Costul necesar estimat pentru asigurarea pregatirii aplicarii acestui Regulament la


data aderarii este de 410 000 Euro

Regulamentul (CEE) 304/2003 - (CEE)2455/1992 privind importul si exportul anumitor


chimicale periculoase

Regulamentul a fost transpus integral in legislatia romaneasca 104 . In anul 2004 se va


elabora o HG care sa detalieze cadrul necesar aplicarii prevederilor Regulamentului.

Romania a aderat la Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant


prealabil in cunostinta de cauza (PIC), aplicabila anumitor produsi chimici periculosi
si pesticide care fac obiectul comertului international 105 .

Realizarea deplinei implementari a prevederilor Regulamentului este prevazuta


pentru sfarsitul anului 2005 106 .

Costul estimat pentru pregatirea aplicarii acestui Regulament la data aderarii este de
298 900 Euro (necesar sa fie asigurate de la bugetul de stat);

Directiva 87/217/CEE privind prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest

Directiva a fost transpusa in totalitate 107 .

102
Importurile de substante din categoria HCFC (hidroclorofluorocarburi partial halogenate) sunt
permise in baza acordului de mediu exclusiv pentru necesitati interne fundamentale (asa cum sunt
acestea definite de Protocolul de la Montreal), re-exportul fiind interzis. Importatorii care
comercializeaza pe piata interna substante din grupa HCFC declara utilizarea finala si cantitatea pentru
fiecare operatiune de import. Toate importurile efectuate dupa anul 1996, cand procedura de emitere a
acordului de mediu pentru importul/exportul substantelor reglementate a intrat in vigoare, au fost
permise pentru mentinerea capacitatilor existente si pentru operatiuni de intretinere (service) la
echipamente existente.
103
Legea nr. 159/2000 a introdus: interdictia punerii in functiune a oricaror tehnologii noi care
functioneaza pe baza de HCF si restrictii specifice la utilizare ( solventi si aerosolili pe baza de HCFC,
echipamente mobile de aer conditionat, autovehicule dotate cu aparate de aer conditionat).
104
Legea nr. 360/2003
105
Legea nr. 91/2003
106
Proiectul de Twinning privind imbunatatirea cadrului legislativ si de implementare in domeniul
chimicalelor, care se desfasoara in perioada septembrie 2003 septembrie 2005 in parteneriat cu
Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului si Gospodaririi Apelor din Austria prevede si
pregatirea personalului care are responsabilitea aplicarii procedurii PIC. Proiectul prevede instruirea
unui numar de 150 de persoane care au atributii in domeniul substantelor si preparatelor chimice
periculoase inclusiv in domeniul aplicarii procedurii PIC.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 28


mediului
Se vor interzice toate activitatile privind utilizarea azbestului incepand cu 1 ianuarie
2007, mai putin membranele pentru electroliza care pot fi folosite pana la 1 ianuarie
2008.

Controlul si supravegherea aplicarii de catre producatorii si utilizatorii produselor din


azbest revine Garzii Nationale de Mediu si APM. APM-urile au sarcina prelevarii
trimestriale de probe de efluenti gazosi si aposi si analizarea concentratiei de azbest in
aceste probe. Controlul privind azbestul, in mod deosebit controlul prezentei
azbestului in spatiile de lucru se realizeaza de catre directiile de sanatate publica si de
catre inspectoratele teritoriale de munca.

Numarul personalului care are responsabilitati in domeniul chimicalelor va creste


pana in 2007 cu 87 de persoane, personal ce ve primi instruire specifica108 .

Costurile cerute de controlul respectarii prevederilor referitoare la azbest sunt


cuprinse in costurile totale impuse de pregatirea personalului si de cresterea numarului
acestui personal responsabil de controlul substantelor chimice periculoase inclusiv a
azbestului.

Sectorul de afaceri trebuie sa suporte costuri semnificative ca urmare a necesitatii


respectarii de catre acestia a nivelului emisiilor, a realizarii modificarilor tehnologice
(recirculari de ape uzate, noi investitii in tehnnologii mai performante) si interzicerii
producerii, comercializarii si utilizarii anumitor produse care contin azbest.

Asociatia Utilizatorilor de Azbest din Romania a realizat un studiu preliminar privind


costurile care trebuie suportate integral de catre producatorii care fabrica produse din
azbest pentru reconversia spre produse non-azbest.

Studiul arata ca sunt necesare urmatoarele sume:


15 milioane de Euro pentru reconversia celor 6 fabrici producatoare de
azbociment;
10 milioane de Euro pentru reconversia unei fabrici producatoare de materiale de
frictiune.

Driectivele referitaore la controlul unor substante chimice daunataore omului (ase


vedea anexa)

Aceste Directive au fost integral transpuse in legislatia romaneasca 109

Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, este


responsabila pentru implementarea directivelor mentionate. Conformarea cu
prevederile acestor directive se va face la 1 iulie 2005.

107
HG nr. 124/2003
108
Pentru pregatirea personalului se va realiza in cadrul proiectului de twinning derulat impreuna cu
Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului si Gospodaririi Apelor din Austria.
109
HG nr.347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si
preparate chimice periculoase.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 29


mediului
Directiva 2003/34/CE care amendeaza pentru a 23-a oara Directiva 76/769/CEE privind
restrictionarea comercializarii si utilizarii anumitor substante si preparate chimice
periculoase (substante clasificate drept cancerigene, mutagene sau substante toxice
pentru reproducere- c/m/r)
Directiva 2003/36/CE care amendeaza pentru a 25-a oara Directiva 76/769/CEE privind
restrictionarea comercializarii si utilizarii anumitor substante si preparate chimice
periculoase (substante clasificate drept cancerigene, mutagene sau substante toxice
pentru reproducere- c/m/r)
Directiva 2003/53/CE care amendeaza pentru a 26-a oara Directiva 76/769/CEE privind
restrictionarea comercializarii si utilizarii anumitor substante si preparate chimice
periculoase (nonylphenol, nonylphenol ethoxylate si ciment)

Transpuenrea acestor directive va fi realizata de catre Ministerul Economiei si


Comertului in semestrul I al anului 2004 prin HG.

Ministerul Economiei si Comertului, prin Agentia Nationala pentru Substante si


Preparate Chimice Periculoase, este responsabil pentru implementarea acestor
directive.

Conformarea cu prevederile acestor directive se va face la 1 iulie 2005, cu exceptia


prevederilor referitoare la ciment din Directiva 2003/53/CE , care se vor aplica
incepand cu 1 ianuarie 2007.

Organisme modificate genetic (OMG)

Directiva 86/609/CEE privind protectia animalelor de laborator folosite in scop


experimental sau in alte scopuri stiintifice

Directiva a fost integral transpusa 110 .

Autoritatile competente in sensul Directivei au fost stabilite prin lege 111 .

In scopul implemntarii, in prezent este in curs de instituire un sistem de autorizare si


inregistrare pentru stabilimentele care utilizeaza, cresc sau furnizeaza animale pentru
scopuri experimentale.

Pana la data aderarii, se va institui un sistem de colectare a datelor referitoare la


utilizarea animalelor in experimente si de publicare periodica a informatiilor statistice.
Tot pana la acest termen, personalul care are competente in acest domeniu, atat la
nivel central, cat si la nivel local, este instruit periodic de catre autoritatea veterinara
centrala, in conformitate cu Reglementarile nationale si internationale in domeniu,
astfel incat, la data aderarii, acesta sa corespunda cerintelor Uniunii Europene.

110
Legea nr. 471/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2002 privind protectia
animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale
111
Legea nr. 471/2002 privind aprobarea OG nr. 37/2002 privind protectia animalelor folosite in
scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale, astfel: MAPDR, prin Agentia Nationala Sanitar
Veterinara (ANSV) si MMGA, prin Directia Generala pentru Protectia Mediului,Gestiunea Deseurilor
si Substantelor Chimice Periculoase.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 30


mediului
Directiva 90 /219/CEE privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor
modificate genetic, amendata prin Directiva nr.98/81/CCE
Directiva 90 /219/CEE privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor
modificate genetic, amendata prin Directiva nr.98/81/CCE s-a transpus prin Legea nr.
214/2002 pentru aprobarea OG nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare
si comercializare a OMG prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor
rezultate din acestea.
In vederea implementarii prevederilor Directivei nr.90/219/CEE privind utilizarea in
conditii de izolare a micro-organismelor modificate genetic, amendata prin Directiva
nr.98/81/CEE s-au indeplinit mai multe masuri:
Desemnarea autoritatilor competente;
Stabilirea procedurilor de notificare;
Asigurarea evaluarii riscului de catre utilizatori;
Stabilirea criteriilor pentru planuri de urgenta.

Directiva nr. 2001/18/CE care abroga Directiva nr.90/220/CEE privind introducerea


deliberata in mediu si plasarea pe piata a organismelor modificate genetic,

Directiva s-a transpus integral in legislatia romanaesca 112


Pentru implementarea Directivei sunt planificate urmatoarele:
Imbunatatirea cadrului institutional la nivel central, regional si local (2004- 2006);
Cresterea numarului de personal in cadrul Autoritatii Centrale pentru Protectia
Mediului, in Agentiile Regionale si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
(2004-2006);
Proiectarea si asigurarea unei comunicari eficiente si coordonarea intre factorii
guvernamentali si cei neguvernamentali (2004-2005);Crearea/dezvoltarea
laboratoarelor pentru OMG, dotarea cu echipamente si consumabile pentru
laboratoarele specializate in detectarea OMG si pentru instruirea personalului care
lucreaza in cadrul acestor laboratoare (2004-2006);
Instruirea personalului din cadrul Autoritatii Centrale pentru Protectia Mediului si
din cadrul altor autoritati implicate, in vederea asigurarii unui control eficient al
conformarii (2004-2006);
Instruirea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si
al Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului in vederea asigurarii unui unei
implementari eficiente (2004-2006);
Elaborarea de ghiduri si manuale specifice privind continutul Studiului de
evaluare a riscului, pentru monitorizare, inspectii, punere in aplicare (2005-2006).
A fost elaborat Ghidul privind continutul rezumatului notificarii, ca sprijin pentru
cei care depun cereri (notificatori).

Au fost elaborate Reguli metodologice privind informatiile suplimentare care trebuie


indicate in mod obligatoriu pe eticheta produselor alimentare obtinute din organisme
modificate genetic ori continand aditivi si arome modificate genetic sau obtinute din
organisme modificate genetic 113 .

112
Legea nr. 214/2002 pentru aprobarea OG nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare
si comercializare a OMG prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din
acestea.
113
Hotararea de Guvern nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, ce contine

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 31


mediului
Decizia Comisiei 2003/701/CE, care stabileste in conformitate cu Directiva 2001/18/EC a
Parlamentului European si a Consiliului un format pentru prezentarea rezultatelor
eliberarii deliberate in mediu a plantelor modificate genetic pentru alte scopuri decat
introducerea pe piata

Prevederile deciziei vor fi transpuse in cursul trim. IV 2004 prin Ordin al


Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.

Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European si al Consiliului privind


transportul peste frontiera a organismelor modificate genetic

Regulamentul se va transpune in cursul trim IV 2005, prin HG elaborata de catre


Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European si al Consiliului privind


urmarirea si etichetarea organismelor modificate genetic si urmarirea produselor
alimentare si furajere produse din organismele modificate genetic si care amendeaza
Directiva 2001/18/CE

In cursul trim IV 2005 se va transpune aceast regulament, prin HG.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European si al Consiliului privind


alimentele si furajele modificate genetic

In cursul trim II 2006 va fi adoptata o HG elaborata de catre Ministerul Agriculturii,


Padurilor si Dezvoltarii Rurale, care va asigura si implementarea Regulamentului.

2.8. Implementarea acquis-ului in domeniul protectiei impotriva poluarii


fonice

Directiva Consiliului nr. 2000/14/CE pentru armonizarea legilor Statelor Membre privind
zgomotul emis de echipamentele utilizate in aer liber

Proiectul de HG privind limitarea zgomotului emis de echipamentele utilizate in aer


liber care va transpune directiva, este in curs de elaborare si va fi finalizat in primul
semestru al anului 2004. Etapele de limitare a emisiilor de zgomot sunt prevazute
pentru ianuarie 2005 si respectiv ianuarie 2007.

Ministerul Economiei si Comertului, ca autoritate publica centrala in domeniul


politicilor industriale si care coordoneaza domeniul infrastructurii calitatii, precum si
ca autoritate competenta in domeniul aplicarii prevederilor privind zgomotul emis de
echipamentele utilizate in aer liber, va elabora procedura de recunoastere a
organismelor pentru evaluarea conformitatii si va stabili masurile pentru
operationalizarea acesteia.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 32


mediului
Directiva 2002/49/CE privind evaluarea si managementul zgomotului in mediul
inconjurator

Cadrul legislativ general este asigurat direct de legea privind protectia mediului.
Aceasta cuprinde dispozitii referitoare la:
Asigurarea calitatii resursei de aer in scopul securitatii sanatatii umane;
Impunerea obligatiei persoanelor fizice si juridice de a lua masuri speciale pentru
izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii ;
Asigurarea cadrului legal necesar pentru elaborarea strategiilor sectoriale si
politicilor de mediu;
Stabilirea de atributii si raspunderi ale ministerelor si celorlalte autoritati publice
(Ministerul Transporturilor si Constructiilor are atributia de a asigura controlul
intensitatii zgomotelor si vibratiilor produse de autovehicule).

In baza aceliasi legi s-au emis Normele Generale de Protectia Muncii, care contin
prevederi referitoare la zgomot si Normele Metodologice privind certificarea calitatii
din punct de vedere al securitatii muncii, a echipamentelor tehnice.

Este in vigoare cadrul legal necesar controlului expunerii la zgomot, dar nu trasnpun
integral cerintele Directivei 114 . Transpunerea se va realiza in anul 2004, prin
promovarea unei HG privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental.

Pentru implementare, in anul 2003 a fost elaborat un studiu, prin care au fost
identificate obiectivele care cad sub incidenta prevederilor acestei Directive 115 .

In scopul asigurarii capacitatii institutionale pentru implementarea Directivei a fost


stabilit un necesar total de suplimentare a numarului de personal cu 53 de posturi.

Costurile pentru personal si necesarul de dotari pana la data aderarii, suportate de la


bugetul de stat au fost estimate la 734 595 Euro.

2.9. Implementarea acquis-ului in domeniul securitatii nucleare si


radioprotectiei

Romania a realizat transpunerea 100% a acuis-ului comunitar in domeniu si nu


solicita perioade de tranzitie pentru implementarea prevederilor comunitare in
domeniu.

Directiva nr. 96/29/Euratom care stabileste standardele de baza de securitate pentru


protectia sanatatii lucratorilor si a populatiei impotriva radiatiilor ionizante

Directiva a fost complet transpusa in legislatia romaneasca 116 .


114
Legea nr.100/1998 privind asistenta de sanatate publica prevede ca Ministerul Sanatatii are atributii
de control in ceea ce priveste expunerea la zgomot iar prin Ordinul ministrului sanatatii nr.536/1997 s-
au aprobat Normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei; Legea nr. 98/1994
stabileste contraventiile la normele legale de igiena si sanatate publica.
115
23 de aglomerari urbane, 4 sosele, 1 cale ferata si aeroportul Otopeni Bucuresti
116
Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000 privind aprobarea Normelor Fundamentale de Securitate
Radiologica(M.Of. 404bis/29.08.2000);Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 944/2001 pentru

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 33


mediului
Pentru asigurarea implementarii acestei Directive, au fost aprobate o serie de norme
de securitate corespunzatoare.

In prezent, persoanele expuse profesional din industria de uraniu primesc o doza


efectiva mai mica de 20mSv/an. Acest lucru este verificat prin sistemul de
monitorizare individuala a expunerii la radiatii, prin care se inregistreaza dozele
primite la expunerea externa si cea interna la descendentii de viata scurta ai radonului,
precum si la pulberile radioactive care contin radionuclizi cu activitate alfa de viata
lunga.

Strategia pentru reducere a dozelor a inclus urmatoarele masuri:


Sistarea activitatii de exploatare si trecerea in conservare a minelor Avram Iancu,
Lisava si Ciudanovita, caracterizate de existenta unor concentratii ridicate de
radon si a unor coeficienti ridicati ai gradului de echilibru al descendentilor de
viata scurta/radon;
Imbunatatirea sistemului de aeraj la mina Crucea;
Aplicarea principiului rotatiei la locurile de munca cu cea mai ridicata rata a
expuneriit;
Finalizarea masurilor tehnice de izolare a tuturor golurilor rezultate din lucrarile
vechi de exploatare-realizat.

In scopul implementarii prevederilor directivei se vor intreprinde urmatoarele


actiuni:
Revizuirea periodica a planurilor de interventie la nivel national si local pentru
urgente radiologice
Elaborarea Normele privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de
urgenta radiologica;
Elaborarea de reglementari specifice pe tip de practica si a altor documente ghid
pana la data de 31 decembrie 2004;
Infiintarea unei Unitati de Suport Tehnic cu rol de consiliere in domeniul
standardelor de radioprotectie;
Evaluarea permanenta prin procesul de autorizare si inregistrare a practicilor, a
activitatilor lucrative si de interventie care implica riscul expunerii la radiatii
ionizante;
Stabilirea de masuri, pana la 31 decembrie 2005, pentru protectia populatiei;
Asigurarea, pana la data aderarii, de instruiri in institutele de invatamant superior
de profil a expertilor si a altor persoane relevante;
Elaborarea, pana la data aderarii, de catre Ministerul Sanatatii de studii de impact
privind eficienta masurilor de radioprotectie luate in aplicarea noilor reglementari.

Ca masura de implementare, se mai are in vedere dotarea corespunzatoare cu


aparatura dozimetrica si medicala de interventie necesare a dispensarelor medicale si
asigurarea instruirii personalului pentru utilizarea acesteia. 117

aprobarea Normelor de supraveghere medicala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante,


avizat de CNCAN (M.Of. nr. 34bis/18.01.2002).
117
In prezent, exista circa 1500 persoane juridice si fizice care utilizeaza echipamente RX.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 34


mediului
Costul pentru implementarea acestei directive, in perioada 2004-2006 inclusiv, a fost
estimat un necesar total de 18.870.000 Euro.

Directiva Consiliului nr. 90/641/Euratom privind protectia lucratorilor externi expusi


riscului radiatiilor ionizante in timpul desfasurarii activitatilor in zonele controlate
Transpunerea acestei directive s-a realizat in intregime 118 .

In scopul implemtnarii, pe termen scurt, se vor realiza urmatoarele:


Stabilirea unui sistem de inspectie si supraveghere care sa asigure ca operatorii si
organizatiile externe respecta legislatia nationala care transpune cerintele
directivei. Registrul National de Doze va permite inregistrarea si actualizarea
datelor radiologice ale monitorizarii individuale.
Stabilirea cerintelor sistemului pentru supravegherea medicala a lucratorilor
externi prin elaborarea de regelementari practice.

Directiva nr. 89/618/Euratom privind informarea populatiei asupra masurilor de protectie


a sanatatii si a etapelor in eventualitatea unei urgente radiologice
Prevederile acestei directive sunt transpuse integral printr-o serie de acte normative
nationale. 119

Pana la momentul aderarii, Romania va fi pregatita sa furnizeze Comisiei informatiile


prevazute in directiva 120 .

In prezent, Romania transmite informatii catre Agentia Internationala pentru Energie


Atomica in cadrul Conventiei cu privire la notificarea rapida a unui accident
nuclear 121 si a Conventiei cu privire la asistenta in caz de accident nuclear sau urgenta
radiologica 122

Romania va fi in masura sa asigure legatura permanenta cu UE prin intermediul


sistemului ECURIE.

In scopul implementarii directivei au fost stabilite (prin acte nromative) Autoritatile


competente 123 , in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica.

118
Ordinul nr. 353/2001 al presedintelui CNCAN pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica
privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
119
Legea nr. 111/1996, privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 106/1996 privind protectia civila, cu modificarile ulterioare;
- Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 242/1993 pentru aprobarea
Normelor republicane de securitate nucleara privind planificarea, pregatirea si interventia la
accidente nucleare si urgente radiologice;
- Ordonanta de Guvern nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea
124/1995, cu modificarile ulterioare.
120
art.10.1-12
121
adoptata la Viena la 26.09.1986)
122
adoptata la Viena la 26.09.1986
123
In principal CNCAN si Ministerul Afacerilor Interne (MAI) prin Comandamentul Protectiei Civile
(CPC) impreuna cu structurile locale subordonate (Inspectoratele Judetene de Protectie Civila).
Autoritatile nationale responsabile in cazul unei situatii de urgenta, sunt, in conformitate cu legislatia
existenta, CNCAN pentru notificare la AIEA si, respectiv, Punctul de Contact care este deservit de
catre CPC din cadrul MAI.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 35


mediului
Pentru implementarea directivei, se vor lua urmatoarele masuri :
Infiintarea Unitatii de Suport Tehnic pentru consiliere asupra standardelor de
radioprotectie;
Stabilirea sistemelor de comunicare a informatiilor prealabile catre populatia
posibil sa fie afectata, incluzand imbunatatirea sistemului de alarmare in zonele de
risc nuclear, care sa asigure alarmarea si informarea populatiei in eventualitatea
producerii unei urgente radiologice, pana la data aderarii;
Pana la 31 decembrie 2005, se va asigura realizarea si operationalizarea Centrului
National pentru Coordonarea Interventiei din structura Comandamentului
Protectiei si dotarea corespunzatoare unitatilor cu atributii in domeniu .

Pentru perioada 2004-2005 inclusiv, fondurile alocate asociate cu implementarea


acestei Directive sunt estiamte la 2.215.000 Euro

Directiva nr. 92/3/Euratom privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri


radioactive intre statele membre din si spre Comunitate
si
Decizia Comisiei nr.93/552/Euratom privind documentul standard pentru supravegherea
si controlul transporturilor de deseuri radioactive la care se face referire in Directiva
Consiliului nr. 92/3/Euratom

In Romania, transportul de materiale radioactive este reglementat, corespunzind


aproape in totalitate cerintelor Uniunii Euopene 124 . Aceste norme 125 stabilesc
cadrul legal privind expedierile de deseuri radioactive care implica teritoriul
Romaniei, stabilind modul de desfasurare a acestor expedieri, responsabilitatile
detinatorului, destinatarului, autoritatilor competente implicate in expediere.

Pana in prezent, nu s-a solicitat nici o cerere de import, export sau tranzit in conditiile
Legii 111/1996, deci, implicit nici de expeditie internationala de deseuri radioactive.

124

- Legea nr. 193/2003 pentru aprobarea modificarilor si completarilor la Legea nr. 111/1996 privind
desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
- Normele fundamentale pentru transportul materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul
presedintelui CNCAN nr. 373/2001;
- Norma pentru expeditii internationale de substante radioactive cu implicarea teritoriului Romanie,
aprobata prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 374/2001;
- Norme pentru transportul materialelor radioactive Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul
presedintelui CNCAN nr. 222/2002;
- Reglementari internationale la care Romania este parte privind transportul pe calea ferata, drumuri
publice, mare, aer.
125
Normele pentru expedierile internationale de deseuri radioactive implicand teritoriul Romaniei
aprobate prin Ordinul nr. 183/2002 al presedintelui CNCAN, care include ca anexa documentul
standard pentru transportul deseurilor radioactive (prevazut in Decizia Comisiei nr.93/552/Euratom.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 36


mediului
Ca masura pentru definitivarea implementarii, CNCAN va adapta baza sa de date
generale EVNUC privind cererile si aprobarile de expediere si a inregistrarilor
autorizatiilor emise.

Toate cerintele necesare implementarii prevederilor Regulamentului privind


expeditiile de substante radioactive intre statele membre (sistemul de autorizare a
expeditiilor de substante radioactive, sistemul de raportare interna) sunt stabilite prin
cadrul legislativ in vigoare.

In procesul de implementare, nu se intrevad necesitati institutionale, materiale si de


personal suplimentare.

Directiva Consiliului nr. 97/43/Euratom privind protectia sanatatii persoanelor fizice


impotriva radiatiilor ionizante in cazul expunerii medicale

Directiva este complet transpusa in legislatia romaneasca 126 .

In vederea implementarii au fost desemnate autoritatile competente pentru


implementarea Directivei. Acestea se vor asiguar ca: expunerea medicala la radiatii
ionizante este justificata, optimizata si in conformitate cu prevederile Directivei; sunt
elaborate protocoale pentru utilizarea echipamentelor radiologice; sunt elaborate
programe de instruire in domeniul practicilor radiologice si radioprotectiei; este
stabilit si implementat un sistem de inspectie.

Implementarea directivei va continua prin:


Infiintarea, pana la 31 decembrie 2004, a unei comisii de etica pentru examinarea
expunerii medicale in scopul cercetarii bio-medicale si medicale
Asigurarea pana la 31 decembrie 2005 a documentatiei corespunzatoare pentru
justificarea expunerii femeilor insarcinate sau care alapteaza, prin emiterea de
reglementari specifice;
Delimitarea clara de catre MS, pana la 31 decembrie 2004, a atributiilor si
respectiv a responsabilitatilor medicului ordonator si ale practicienilor (prin ordin
al ministrului).
Pina in decembrie 2004, autorizarea practicilor, reglementarea analizei
practicilor, reglementarea justificarii expunerilor medicale (prin ordin al
ministrului); idem pentru dopmeniul medico-legal si pentru expunerea voluntara;
Stabilirea procedurilor care sa asigure optimizarea expunerii medicale la radiatii
ionizante,
Stabilirea unor masuri care sa asigure ca practicienii, expertii in fizica medicala si
alti specialisti sunt instruiti corespunzator in domeniul practicilor radiologice si
radioprotectiei.

Costurile necesare implementarii prevederilor acestei directive, suportate de la


bugetul de stat prin fonduri alocate Ministerului Sanatatii sunt estimate la 11.842.000
Euro.

126
Ordinul comun nr. 285/2002 al ministrului sanatatii si familiei si nr. 79/2002 al presedintelui
CNCAN de aprobare a Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la
radiatii ionizante.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 37


mediului
Acordul intre EURATOM si statele ne-membre ale UE privind participarea acestora la
actiunile Comunitatii pentru schimbul anticipat de informatii in caz de urgenta
radiologica (Ecurie)

Pentru preluarea in legislatia romaneasca a acestui Acord, Ministerul Administratiei si


Internelor, prin intermediul Comandamentului Protectiei Civile (CPC) va intreprinde
masurile necesare pentru semnarea si ratificarea acestuia de catre Romania
pana la 31 decembrie 2004.

Avand in vedere ca dupa trei luni de la semnarea acestui Acord, sistemul ECURIE va
trebui sa devina functional, trebuie pregatite si indeplinite toate conditiile necesare
implementarii sistemului, inaintea semnarii Acordului.127 Ministerul Administratiei
si Internelor, prin intermendiu CPC, va fi autoritatea competenta pentru
implementarea prevederilor Acrodului si transmiterea informatiilor catre CE.

Costurile de implementare a acestei decizii pana la data aderarii au fost estimate la


75.000 Euro, alocate CPC prin MAI.

127
Pentru a se putea trece la implementarea sistemului ECURIE, in paralel cu demersurile necesare
pentru semnarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, MAI, prin intermediul
CPC, va asigura pana la sfarsitul anului 2004 operationalizarea Centrului National pentru Coordonarea
Interventiei (CNCI) in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 38


mediului
3. Costurile conformarii Romaniei la cerintele de protectia
mediului ale Uniunii Europene

Totalul costurilor estimate pentru implementarea acquis-ului comunitar de mediu in


perioada 2004-2021 128 este de circa 29,5 miliarde EURO, in urmataoarea structura a
surselor de finantare:
5.74 miliarde EURO de la bugetul de stat (19.5%);
8,56 miliarde EURO din fonduri ale Uniunii Europene (29%);
10,55 miliarde EURO din investiti ale companiilor comerciale (35,7%);
4,65 miliarde EURO din alte surse diverse (15,8%).
Romania a cerut 11 termene de tranzitie pentru acquis-ul de protectia mediului.
Principalul instrument de programare in domeniul proiectelor de investitii in protectia
mediului, Planul National de Actiune, prezinta investitiile neceasrare conformarii, pe
capitole de managementul mediului- prezentate in continuare:

Protectia Calitatii apelor


Sunt prezentate un numar de 28 de proiecte, constind exclusiv in statii de epurare,
canalizare, sisteme de aductiune, tratare si distributie a apei potabile in valoare totala
de 614,345,000 EURO. Sunt cuprinse majoritatea oraselor mari din Romania (cu o
populatie de peste 100,000 de locuitori).

Calitatea aerului, schimbari climatice si controlul is prevenirea poluarii


Sunt prezentate un numar de 50 de proiecte, in valoare totala de 540,855,000 Euro,
majoritatea pentru industrie. Lista include si un numar de 8 proeicte de modernizare a
uzinelor termice municipale si CET-uri.

Managementul deseurilor si chimicalelor:


Acest domeniu se imparte in PNAPM in doua sub-domenii:
- Proiecte de gestionare a deserulor municpale (36 de proiecte);
- Proiecte de gestionate a deseurilor industriale si chimice (9 proiecte)
In total pentru cele doua subdomenii este prezentata o suma de investii (preponderent)
de 684,913,000 EURO.Pentru 6 din proeictele de gestiune a deseurilor municpale se
afla in pregatire aplicatii ISPA.

Protectia Naturii, biodiversitate, soluri si paduri


Sunt prezentate 30 de proeicte, majoritatea de investiii publice, in valoare totala de
66,910,000 EURO

Protectia impotriva zgomotelor


Sunt prezentate 3 proiecte, in valoare total de 1 660 000, dintre care doua de investitii
publice, acestea fiind in valoare totala de 684 000 EURO.

Total proiecte
In total sunt listate 160 de proiecte, in valoare total de 1 908 MEURO. O parte
semnificativa din acestea reprezinta investitii publice majore.

128
ultimul an preconizat pentru acordarea de perioade de tranzitie pentru Directiva 92/271/CE privind
epurarea apelor uzate urbane si Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 39


mediului
4. Sprijinirea de catre Uniunea Europeana a eforturilor
Romaniei de implementare a acquis-ului de mediu

4.1. Finantarea investitiilor de protectia mediului prin bugetul national si


prin PHARE, ISPA si SAPARD

In anul 2003, valoarea cheltuielilor de protectia mediului la nivel national au fost de


circa 1,5% din PIB.

Volumul total de investitii de mediu angajat prin contractele de privatizare in anul


2003 este de 9,5 milioane EURO, in timp ce volumul de investitii de mediu din
contractele de privatizare in derulare, scadente in 2003, a fost de 91,42 milioane
EURO.

La sfirsitul anului 2003, finantarea din instrumentele de pre-aderare se prezinta astfel:


prin PHARE: 17 proiecte de mediu in derulare, cu o valoare totala de 34,4
milioane EURO din care 28,9 milioane EURO reprezinta grant al Uniunii
Europene;
prin ISPA: 23 de proiecte de gospodariea apelor si managementul deseurilor
aprobate de Comisia Europeana, in valoare totala de 852,6 milioane de euro din
care 628,5 milioane EURO grant ISPA
prin SAPARD: in cadrul masurii 2.1. "Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii
ruirale" au fost depuse 1256 de proiecte, in valoare de 987 milioane EURO, dintre
care au fost contractate 542 de proiecte, in valoare de 435,8 milioane Euro.
Proiectele contractate reprezinta un grad de acoperire de 90,43% fata de alocarile
in perioada 2000-2006 (inclusiv suplimenrtaera de 10%). Prin investitiile finantate
din aceasta masura, in afara a 1644 km de drumuri comunale reabilitati sau
cosntruiti, se vor consturui 4039 km de retele de conducte de alimentare cu apa ce
deservesc peste 826 milioane de locuitori si 762 km retele de consucte de
canalizare ce deservesc peste 304 mii locuitori.

4.2. Finantarea investitiilor de protectia mediului de catre BERD si BEI

La sfirsitul anului 2003, BEI imprumutse Romania cu o suma in valoare de 333


milioane EURO pentru urmatoare tipuri de investitii: drumuri, tarnsport pe apa,
protectia mediului si apa. Din acestea, 55 milioane EURO au fost alocate oraselor
Braila, Cluj, Craiova, Pascani si Focsani pentru extindreea retelor de pa potabila si a
faciltatilor de epurare a apei.

De la inceputul activitatii sale in Romania (1992) si pina la sfirsitul anului 2003,


BERD a semnat contracte de imprumut in pentru proiecte de investitie directa in
valoare de 7,393,466,000 EURO, la care contributia BERD a fost de 2,181,804
EURO.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 40


mediului
In sectorul de stat au fost sprijinite proeicte de infrastructura de mediu, dupa cum
urmeaza:

Proiect Valoare proiect Valoare contributie


(EURO) BERD (EURO)
Programul de dezvoltare a 67,350,000 26,715,000
utilitatilor municipale Faza I
Programul de dezvoltare a 67,350,000 26,715,000
utilitatilor municipale Faza I
Programul de dezvoltare a 176,131,000 71,558,000
utilitatilor municipale Faza II
Programul Regional de apa si 43,934,000 15,266,000
mediu
Programul de conservarea 89,915,000 42,917,000
energiei termice
Total 444,680,000 183,171,000

In total, in decurs de 12 ani, contributia celor doua banci de dezvoltare ale


Uniunii Europene la investitiile de protectia mediului din Romania s-a ridicat la
238 milioane de EURO.

4.3. Finantarea protectiei mediului in Romania prin Programele UE

Instrumentul financiar LIFE 129 are deschise pentru Romania doua componente:
-LIFE NATURA 130 ;
-LIFE- MEDIU 131 .

Prin Life Natura , Uniunea Europeana a finantat incepand din anul 1999 un numar
de 14 proiecte.

Prin Life Mediu, Uniunea Europeana a finantat incepand din anul 1999 un numar de
11 proiecte cu o valoare totala de 7,1 milioane Euro din care 3 milioane EURO
contributia UE, iar 4,1 milioane EURO contributia Romaniei prin co-finantarea
acestor proiecte.

129
LIFE este singurul program de finantare special pentru protectia mediului, care contribuie la
implementarea si dezvoltarea politicii de mediu a Uniunii Euroepene si a legislatiei de protectia
mediului, in particular cu privire la integrarea mediului in alte politici, si la dezvoltarea durabiala in
cadrul UE
130
finanteaza actinui in legatura cu conservarea habitatelor naturale si a faunei si florei salbatice de
interes european;
131
finantea actiuni demonstrative pentru activtitile economice si pentru autoritatile locale ca si actiuni
pregatitoeare pentru srijinirea legislateiei comunitate si a poilitcilor de mediu.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 41


mediului
5. Perspectivele sprijinirii Romaniei pentru implementarea
acquis-ul comunitar in domeniul protectie mediului

Atit implementarea acquis-ului, cit si in asigurarea conformarii la cerintele


acestuia, inclusiv in perioadele de gratie negociate are nevoie de sprijinul Uniunii
Europne si al Statelor Membre. Eficienta sprijinul comunitar ar creste prin sporirea
co-operarii bilaterale cu statele membre, mai ales in ce priveste implementarea si
conformarea la cerintele acquis-ului la nivelul comunitatilor locale.

In perioada imediat urmatoare aderarii Romania va trebui sa aiba asigurate resursele


umane si materiale necesare participarii efective la economia comunitara, in
conformitate cu cerintele dezvoltarii durabile.

O componenta de baza a dezvoltarii durabile o reprezinta dezvoltarea capitalul


uman national, atit ca numar de specialisti in protectia mediului si ca nivel de
pregatire profesionala a acestora, atit in sectorul adminsitrativ, central si local cit si in
sectorul de afaceri de mediu.

Implementarea directivelor de protectia mediului va beneficia in curind de sporirea


semnificativa a numarului de functionari din aparatul central.

In acelasi sens, sectorul national de afaceri de mediu ar trebui sa se bucure de un


tratament mai favorabil din partea Uniunii Europene, cu atit mai mult cu cit se
gaseste in majoritate in sectorul intreprinderilor mici si mijlocii.

Inca din momentul aderarii, Romania trebuie sa participe in mod echitabil la


programele comunitare, altfel spus nu fie donator net in primii ani de la aderare.

Pentru aceasta este necesara asigurarea pregatirii resursei umane nationale precum si
cresterea capacitatii de finantare a masurilor de protectia mediului, domenii in care
sprijinul bilateral al Statelor Membre ar fi de un real folos.

Acesta s-ar putea concretiza in directionarea si incurajarea mecanismelor de donatie


pentru protectia mediului aflate in afara acquis-ului comunitar, cum ar fi in
sectorul privat sau in cadrul conventiilor internationale de profil.

BERD si BEI au contribuit pina in prezent intr-o masura mai redusa la proiectele de
mediu din Romania, fiind de retinut totusi implicarea acestora in finantarea
investittilor majore de mediu din programul ISPA.

Rolul acestor banci a fost pina in prezent mai redus in privinta finantarii investitiilor
locale, care desi sunt de valori mai mici, au un impact social puternic. Cauzele acestei
situatii rezida atit in dificultatile obiective de management al unor proiecte de
dimensiuni mai mici cit si in dificultatea comunitatilor locale mai mici de a se
conforma unor conditii rigide, institutionale rigide financiare si de pregatire a
imprumuturilor.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 42


mediului
Sprijinirea de catre bancile de dezvoltare ale Uniunii Europene a investitiilor de
protectia mediului este inca restrinsa, mai ales in ceea ce priveste accesul la finantare
a oraslor mici si mijloacii, ca si a IMM-urilor. Programul SAMTID 132 , prin care se
finanteaza investitiile in retele de alimentare cu apa in orasele mici si mijocii necesita
unele ajustari pentru a se asigura replicarea sa cu succes si in alte orase si in alte
domenii.

Astfel: cerintele institutionale ar trebui re-organizate pentru a raspunde la timp 133


nevoilor concrete ale comunitatilor deservite, prin aplicarea mai larga a principiului
subsidiaritatii 134 .

Perioada imediat urmatoare aderarii va fi dificila pentru Romania, mai ales sub
aspectul asigurarii resurselor umane si materiale necesare. In acest scop ar fi binevenit
sprijinul in:
- Asigurarea participarii echitabile a Romaniei la programele Comunitare (Romania
sa nu fie donator net in primii ani de la aderare);
- Asigurarea pregatirii resursei umane necesare atit accesului la programele
comunitare cit si implementarii directivelor conform obligatiilor asumate (resursa
umana necesara atit administratiei centrale si locale cit si sectorului de afaceri, in
special de mediu).

Pachetul financiar post-aderare cuprinde masuri relevante de protectia mediului, in


capitolele dedicate dezvoltarii rurale (se prevede contionuarea finantarii pe schema
elaborata pentru programul SAPARD) si actiunilor structurale (va fi similara
actiunilor finantate prin fondurile structurale si de coeziune).

132
abrevierea in limba engleza pentru "Programul de sprijinire a dezxvoltarii ifnrastructurii de
alimetnare cu apa in orasele mici si mijlocii"- programul finanteaza proiecte de acerst timp in valoare
de sub 10 milione EURO, printr-o scehma ce contine 50% imprumut BERD/BEI si 50% grant PHARE
133
Incepind din anul 2000, SAMTID a parcurs trei etape de pregatire si a beneficiat de trei asistente
tehnice in faze diferite; semnarea primelor contracte de fiantare este planificata pentru sfirsitul anului
2004, ceea ce inseamna un ciclu de pregatire a proiectelor de aproape 4 ani.
134
In prezent programul impune existenta unui operator unic de apa pentru toata reteua de imbunatatit;
in multe situatii, conform cerintelor anterioare ale Uniunii Europene au fost demarate proceduri de
concestionare a acestui serviciu catre operatori privati individuali.

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 43


mediului
Note finale:

i
Analiza are la baza date statistice in general la sfirsitul anului 2003;

CPM 17 Aprilie 2004- Tema: implementarea legislatiei europene de protectia 44


mediului