PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU

JUDE UL TULCEA

2008

1

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

CUPRINS
CAPITOLUL I ± INTRODUCERE ÎN NO IUNEA DE PLAM 1.1. Ce este un PLAM? 1.2. Scopul unui PLAM 1.3. Cadrul legislativ în domeniul Protec iei Mediului 1.4. Istoricul PLAM pentru jude ul Tulcea 1.5. Revizuire CAPITOLUL II ± STAREA INITIALA A JUDE ULUI TULCEA 2.1. Caracteristici geografice, geologice i demografice 2.2. Resurse naturale ale judetului Ttulcea 2.3. Activit i economice principale 2.4. Infrastructura CAPITOLUL III ± STAREA CALIT 2005-2007 3.1. Calitatea aerului 3.2. Calitatea apelor 3.3. Calitatea solului 3.4. Situa ia radioactivit ii mediului 3.5. Calitatea habitatelor naturale, a flor ei i faunei s lbatice . Arii protejate 3.6. Biosecuritatea 3.7. Calitatea p durilor 3.8. Mediul urban 3.9. Deseurile CAPITOLUL IV ± PROBLEME PRIORITARE PRIVIND PROTEC IA MEDIULUI ÎN JUDE UL TULCEA 4.1. Metodologia utilizata in evaluarea problemelor de mediu. 4.2. Identificarea, descriereal, analizarea mediu CAPITOLUL V ± AC IUNI STRATEGICE PRIVIND PROTEC IA MEDIULUI ÎNCONJUR TOR ÎN JUDE UL TULCEA 5.1. Stabilirea scopurilor, obiectivelor si indicatorilor de mediu i evaluarea problemelor/aspectelor de II MEDIULUI ÎN JUDE UL TULCEA IN PERIOADA

2

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

5.2 Recomand ri cadru pentru protejarea componentelor de mediu 5.3 Identificarea actiunilor prioritare 5.4. Matricile Plan de Actiune CAPITOLUL VI ± ADOPTAREA SI INSTITUTIONALIZAREA PLAM-ULUI CAPITOLUL VII ± PLANUL DE IMPLEMENTARE A ACTIUNILOR

CAPITOLUL VIII ± MONITORIZAREA I EVALUAREA REZULTATELOR

3

mediu i lung necesar solu ion rii problemelor de mediu locale. s evalueze i s stabileasc priorit i de ac iune. informarea si participarea publicului la luarea deciziilor.Local Environmental Action Plan reprezint strategia pe termen scurt. PLAM-ul poate de asemenea servi ca argument adi ional în ob inerea de resurse financiare. în special a celor oferite de Uniune a European . utilizarea durabila a resurselor naturale. Fiecare proiect propus pentru a fi finan at de c tre programele de asisten financiar ale Uniunii Europene trebuie nu doar s fac parte dintr-un plan. regional i na ional.2. 4 . strategiile i alte documente le gislative specifice. 1. Acest document cadru constituie "o baz pentru ac iunea guvernelor i administra iilor locale. Aceast strategie de abordare planificat a problemelor de mediu a fost stabilit în cadrul Conferin ei Ministeriale ³Un mediu pentru Europa´ desf urat în 1993 la Lucerna. urm toarele obiective: s îmbun t easc condi iile de mediu. principiul prevenirii riscurilor ecologice. Ce este un PLAM? Un Plan Local de Ac iune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP . reconstruc ia ecologic a zonelor degradate. De asemenea. institu iilor financiare i a investitorilor priva i în regiune" (paragraf 6 . s identifice. Obiectivul general al PNAM este de a îmbun t i calitatea mediului în România . principiul integrarii politicii de mediu in celelalte politici sectoriale. pe cât posibil cu resursele disponibile. principiul conserv rii biodiversit ii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural. Un PLAM trebuie sa fie în deplin concordan cu Planul Na ional de Ac iune pentru Protec ia Mediului (PNAPM) iar principiile generale i obiectivele prioritare ale acestuia trebuie s se reg seasc în Strategia Protec iei Mediului în România. dar totodat trebuie s aib la baz un larg consens al publicului din zona c reia i se adreseaz . s promoveze con tientizarea publicului. Elve ia i a fost concretizat prin conven ia cunoscut sub numele Programul de Ac iune pentru Mediu pentru Europa Central i de Est . acordarea unei priorit i sporite poluan ilor care d uneaz s n t ii popula iei. precum si accesul la justitie in problemele de mediu.1. existente la nivel local. trebuie luate în considerare toate standardele i reglement rile de mediu na ionale relevante precum i programul de adoptare a Acquis -ului Comunitar. în elaborarea sa.Declara ia Ministerial 30 aprilie 1993). Scopul unui PLAM Scopul planific rii locale este de a d ezvolta un plan cuprinz tor de ac iuni concrete pentru îmbun t irea calit ii mediului. principiul Äpoluatorul pl te te. principiul retinerii poluantilor la sursa. Pentru a atinge acest scop trebuie luate în considerare urm toarele principii i strategii: principiul precau iei în luarea deciziei.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA CAPITOLUL I ± INTRODUCERE ÎN NO IUNEA DE PLAM 1. in general. a Comisiei Comunit ilor Europene i a organiza iilor interna ionale. prin abordare a principiilor dezvolt rii durabile i în deplin concordan cu planurile. PLAM-urile elaborate în Europa Central i de Est au avut.

1. Se continu cu stabilirea si ierarhizarea problemelor inând cont de impactul acestora în raport cu s n tatea popula iei. hotarâri de guvern. Pe baza celor stabilite se identific ac iuni posibile pentru atingerea acestora. sunt angajamentele m surabile care trebuiesc atinse intr -un interval de timp pentru atingerea scopului stabilit. a mediului dar si de costurile pe care le implic . PLAM este unic datorit circumstan elor particulare date de condi iile de mediu ale fiec rui jude . programul trebuie: i s implice to i cet enii comunit ii locale pentru a fi siguri c problemele abord ate în plan sunt importante pentru ace tia. Primul pas în elaborarea acestui document îl constituie stabilirea metodologiei. implementabil rezultatele s fie m surabile. respectarea conventiilor si acordurilor privind protectia mediului. a obiectivelor si intelor PLAM. s respecte cerin ele legislative na ionale de elaborare PAM. Stabilirea obiectivelor. luând în considerare atât obligativitatea adoptarii acquis -ului comunitar. reprezentând cuantificarea a ceea ce se dore te a se realiza intr -un interval de timp prestabilit pentru atingerea obiectivului. s cuprind activit i pentru care sunt alocate resurse corespunz toare sau activit i noi pentru care pot fi g site fonduri suplimentare reale. care sunt elementele de referin pentru cuantificarea si evaluarea rezultatelor ac iunilor. care implic stabilirea scopurilor. indicatorilor.). În acest sens. CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI Pentru România. s cuprind obiective bine definite cu indicatori m surabili. iar pentru a îndeplini aceste cerin e. Indicatorii de mediu. care s permit comunit ii locale s evalueze reu ita programului. Principalele aspecte abordate prin realizarea unui PLAM sunt resursele limitate disponibile pentru solu ionarea tuturor problemelor de medi u i dreptul publicului de a avea acces la informa ia de mediu i de a participa la procesul de luare a deciziei de mediu. dar si a indicatorilor de mediu care trebuie lua i in considerare pentru stabilirea ac iunilor. Obiectivele pentru mediu. intele pentru mediu. posibilitatile financiare ale României. Cadrul legislativ în domeniul protectiei mediului a fost asigurat prin transpunerea directivelor Uniunii Europene într-o serie de acte normative (legi. transpunerea obiectivelor dezvoltarii durabile a implicat un proces complex de evaluare prealabila a legislatiei adoptate pâna în prezent si de stabilire a unui calendar legislativ.3. s-au avut în vedere angajamentele asumate prin 5 . In vederea elabor rii Planului Local de Ac iune pentru Mediu. Cerin ele principale ale unui PLAM sunt ca acesta s fie realist. s promoveze parteneriatul între actorii implica i în procesul decizional de mediu. ac iunilor i a termenelor pentru atingerea acestora trebuie s in seama de obliga iile ce revin României în vederea conform rii cu cerin ele Uniunii Europene în domeniul protec iei mediului. cât si necesitatea restabilirii unor coordonate între perspectivele cresterii economice si calitatea vietii. pentru fiecare problema de mediu se stabilesc : Scopul pentru mediu.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA s înt reasc capacitatea atât a autorit ii locale cât i a ONG pentru a coordona i realiza programe de mediu. ordine ale diverselor ministere etc. care reprezint elementul de îndrumare strategica a eforturilor pe termen lung pentru rezolvarea problemei. astfel încât la revizuirea PLAM-ului se va putea ob ine o evaluare a programului de aplicare a Acquis -ului Comunitar la nivel local.

în conditiile actuale. 6 . 265/2006. stabilirea celor mai adecvate strategii de rezolvare a problemelor prioritare i pentru evaluarea eficientei solu iilor. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.2005. încercând a satisface exigentele si criteriile Uniunii Europene. conceptiile.Capitolul 22 .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Documentul de pozitie pentru aderarea la Uniunea Europeana . i 40 au fost preconizate a se realiza in perioada 2009-2019. Alinierea standardelor nationale la cele europene pune prob leme mai ales în ceea ce priveste metodele. Implementarea PLAM reprezint punerea în aplicare a ac iu nilor cuprinse în planul de ac iune. Acest proces s-a realizat prin urmatoarele ac iuni: asimilarea prevederilor PLAM de c tre factorii decizionali locali ± Administra ia public jude ean i local transmiterea c tre toate institu iile responsabile pentru implementare a documentului PLAM i preluarea de c tre ace tia a responsabilit ilor de implementare includerea în programele proprii de dezvoltare a ac iunilor care vor trebui implementate constientizarea publicului cu privire la problemele de mediu prin prezentarea în presa local a problematicii PLAM i crearea cadrului pentru implicarea publicului în luarea deciziilor Monitorizarea i evaluarea rezultatelor implementarii PLAM pentru jude ul Tulcea s -a desfa urat pe întreaga perioad de implementare a ac iunilor . 1. Dintre acestea 232 au avut ca termen de realizare perioada 2005-2008. Raportul privind evaluarea problemelor de mediu din jude ul Tulcea ofer o list exhaust iv a celor mai importante probleme de mediu cu care se confrunt jude ul. problema cheie în ceea ce priveste protectia mediului.03.2005 Forma final a documentului PLAM pentru jude ul Tulcea a fost distribuit pe suport magnetic i suport hârtie tuturor institu iilor cu responsabilit i în protec ia mediului din jude . 1.10.04. Prin aprobarea acestuia prin Ordinul Prefectului Jude ului Tulcea nr. APM Tulcea a încheiat activitatea de elaborare a Planului Local de Ac iune pentru Mediu în jude ul Tulcea prin validarea acestuia de c tre Comitetul de Coordonare al PLAM în cadrul edin ei din data de 17. cu modificarile si completarile ulterioare.2005 s -a realizat institutionalizarea documentului PLAM Tulcea.Protectia mediului înconjurator. a cauzelor care au generat probleme de mediu. în conformitate cu planul de implementare stabilit prin documentul PLAM.4. Istoricul PLAM pentru jude ul T ulcea În cursul lunii martie 2005. prin care România a acceptat acquis-ul comunitar. Conformarea cu standardele europene este. PLAM pentru jude ul Tulcea a fost aprobat de c tre Consiliul Jude ean Tulcea prin Hot rârea nr. aprobata prin Legea nr.4. 195/2005 privind protectia mediului.107 / 14. Raportul privind evaluarea problemelor de mediu din jude ul Tulcea ofer un ansamblu de elemente fundamentale de referin pentru orientarea politicii de medi u a jude ului. De asemenea. Revizuire PLAM Tulcea a inclus 279 de masuri de îmbun t ire a calitatii mediului în jude ul Tulcea. stabileste principalele directii de actiune în domeniul protectiei mediului. relatiile si structurile institutionale. împreun cu evalu rile pentru fiecare problem individual . 149/04. Î n baza acesteia sunt emise acte normative care reglementeaza problemele de mediu din România si care sunt într -o continua dinamica. Evaluarea problemelor de mediu se bazeaz pe date i informa ii concrete i reprezint un document esen ial pentru cunoa terea st rii actuale a mediului în jude ul Tulcea.

în legisla ia pentru protec ia mediului.Director executiv . angajamentul celor implica i de a face toate eforturile pentru elaborare i implementare. în situa ia economico-social .2008 privind Constituirea Comitetului de Coordonare a Planului Local de Ac iune pentru Mediu i a Grupului de Lucru Institu ionalizarea PLAM este deosebit de important pentru desf urarea întregului proces. Procesul de elaborare a Planului Local de Ac iune pentru Mediu al jude ului a cuprins mai multe etape : În tiin area institu iilor. ac iuni PM 01: PM 02 PM 03 PM 04 PM 05 PM 06 PM 07 PM 08 PM 09 PM 10 PM 11 PM 12 PM 13 Total 49 26 39 27 28 13 15 9 15 13 24 11 10 279 Realizate 29 18 32 13 12 8 9 9 15 9 14 11 5 184 amanate 7 3 1 2 3 5 5 0 0 4 9 0 0 39 Nu sunt de actualitate 1 1 1 permanente Termen>2008 3 1 2 1 9 3 3 11 13 1 1 5 9 7 40 Revizuirea PLAM a fost efectuata pe baza rezultatelor procesului de evaluare a obiectivelor i a ac iunilor in raport cu prevederile PLAM . iar pe de alt parte. marcând pe de o parte. agen ilor economici i a organiza iilor neguvernamentale despre inten ia de realizare a Planului Local de Ac iune pentru Mediu în jude ul Tulcea interesa i a reprezentantului în Comitetul de Coordonare i in Grupul de lucru . cu implicarea autorit ii în luarea deciziilor. care din motive specifice ( lipsa suportului financiar. De asemenea au fost anulate 9 actiuni. Coordonator PLAM Niculai Gheorghe . este reprezentat modul de rezolvare pe probleme i pe perioade de realizare: Nr. pentru revizuirea PLAM au fost luate în considerare modific rile ap rute în starea mediului. De asemenea. 520/13. în tehnologiile de produc ie i de protec ie a mediului. In tabelul urmator. schimbarile legislative) nu au putut fi finalizate.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA In cadrul sedintelor Grupului de lucru pentru revizuirea PLAM Tulcea au fost luate deciziile pentru amanarea a 3 8 de actiuni.Ordinul Prefectului nr.Agen ia pentru Protec ia Mediului Tulcea Comitet de Coordonare ETAPE ALE PROCESULUI DE ELABORARE A PLAM 7 . Solicitare institu ionaliz rii PLAM .11. oficializarea unui proces în beneficiul comunit ii.

Dl. D-na Carmen Mitan.Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Tulcea 14. D-ra Maria Giorgiana Ghige -Autoritatea de Sanatate Publica Tulcea 9. Dl.Director Tehnologic .Direc ia de Urbanism i Amenajarea Teritoriului Consiliul Judetean Tulcea 4.Centrul Local Tulcea Ä Pandion Haliaetus´        Grup de Lucru: Mirela Ghenu .comisar-Garda Na ional de Mediu.Organiza ia Na ional Cerceta ii României . Autorizare -Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii 7. Sorin Gheorghe Iliev . Ing. Viorel Drajgu .Director ±Direc ia Dezvoltare Economic .Institu ia Prefectului Judetului Tulcea 3. Dl. Daniela Petroschi .ef laborator Chmie . Firsa Ivan. D-na Maria Zaharia . Dl.ESt Marian imonescu.viceprimar. Monitorizare Servicii Publice Desconcentrate-Institu ia Prefectului Judetului Tulcea 2.1. Dl. Dl. C t lin Moraru -inspector Birou Urbanism . Nicolae Mocanu. Dl. Ion Bodorin .ARBDD Tulcea Daniela Perijoc ± Autoritatea de S n tate Public Tulcea Liliana Teodorof . Ing. Elena Gafar. Dl.Directia Silvica Tulcea 13.Consilier Compartiment Mediu .Primaria Babadag 19.Agen ia pentru Protec ia Mediului Tulcea 6. D-ra Lidia Neagu -Inspector Urbanism.consilier. Dl Niculai Gheorghe .Primaria Greci 23.Viceprimar.ef Serviciu Reglementare.Primaria Tulcea 5.Agentia pentru Dezvoltare Regional Sud . Dr gu a Tincu a. D-na Cornelia Benea . Dl.Directia Jude ean de Statistica Tulcea 16. Marin Sultan . Dl. D-na Elena Cojoac -Expert Superior. D-na Elisabeta Litrin .Director executiv . Dl.viceprimar -Primaria Cerna 24.Comisariatul Jude ean Tulcea 8.Institutul Na ional de Cercetare -Dezvoltare Delta Dunarii Teodora Costea .Consiliul Jude ean Tulcea Dan Chiriac.Prim ria Tulcea Cornelia Benea. D-na Liliana Teodorof .SC ALUM SA 27.Institu ia Prefectului Jude ului Tulcea Mihaela Giorgiana Pintilie .viceprimar. Nicolae Topoleanu . DL.Agen ia pentru Protec ia Mediului Tulcea Daniela Petroschi .Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea Margareta Motoc. Ing. Dorin Tutui . Stelian B lan .Consiliul Jude ean Tulcea Maria Zaharia .Director executiv adjunct .Director Resurse Umane-SC AKER SA 26. tefan Dobre.Direc ia Silvic Tulcea Lucica Dobre ± Direc ia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Tulcea Dr gu a Tincu a ± Garda Na ional de Mediu ± Comisariatul Jude ean Tulcea PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 8 .compartimentul Afaceri Europene .Primaria Turcoaia 22. D-ra Corina Trofim. Primaria Sulina 21. Drago Palaghioi .SC AQUASERV SA Tulcea 11.C t lin Iord chescu ±Director tehnic . Dl.Agen ia pentru Protec ia Mediului Tulcea Mioara Bolovan .Institutul National de Cercetare si Dezvoltare ÄDelta Dun rii´ Tulcea 10.Primaria Isaccea 20.Primaria Macin 18. D-naTheodora Costea .Director Prevenire i Protec ie -SC FERAL SRL 25.ef Serviciu Poli ie de Ordine Public -Inspectoratul de Politie al Jude ului Tulcea 15.ef Birou Gestiunea Resurselor de Ap Sistemul de Gospod rire a Apelor Tulcea 12.Director AJVPS Tulcea 17.

Caracteristici fizice i geografice A ezarea geografic j l i t l l j t t i i i ii t i i il il ii i i i l .P l l t l l i t t l . . I j t i t i t j t l B il i l ti.l t i l i t t l . l i i it .iunie 2008 Jude / ediu/l alitate Jude ul Tulcea Mediu Urban Munici iul Tulcea Oras Babadag Ora isaccea Total 249779 122949 91841 10193 5345 Masculin 124005 59908 44495 5100 2702 Feminin 125774 63041 47346 5093 2643 1 2 3 £ ¤   £ ¢¡   R MEDIU LUI ULCEA ti t l t . i i i l ' l l S li .1 Caracteristici georgrafice. geologice. l tit it i i . t it t ti i i. t t t l . ora e. demografice Cadrul natural. ii t t t i ti t t i i . i t l §¦ ¨ ¥ 9 .PLA LOCAL DE AC E PE Jude ul TULCEA CAPI II S AREA I I IALà A E 2. i t i l ti t t . j t l t S Jude TULCEA i mi i Suprafa a ha 849900 2 i Structura administrativ municipii 1 ora e 4 comune 46 sate 133 km 8499.00 afi e Date em f j l i S P l ti j t l i l ti i. %i t . i i Popula ia stabil dup domiciliu pe municipii. l i t t l it i. comune i sexe la 1 ianuarie 2008 Sursa: Breviarul statisti al judetului Tul ea.

4 locuitori / ha Relieful 10 © . Kog lniceanu Murighiol Nalbant Niculitel Nufaru Ostrov Pardina Peceneaga Sarichioi Sfantu Gheorghe Slava Cercheza Smârdan Somova Stejaru Topolog Turcoaia Vacareni Valea Nucarilor Valea Teilor PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 11043 5304 4527 2307 126830 64097 4783 2430 1618 839 1988 986 965 494 3188 1499 3058 1535 2464 1241 777 460 4062 2061 2487 1276 2190 1103 1312 671 2252 1142 1584 802 3642 1776 5485 2646 1549 798 1521 757 1498 754 1220 614 2133 1089 5785 2909 4948 2434 4573 2337 2809 1439 989 516 2522 1307 3254 1636 3515 1822 2852 1433 4518 2272 2463 1255 2049 1102 616 358 1929 977 7144 3613 865 459 2545 1261 1105 541 4570 2297 1945 1022 4884 2500 3548 1734 2363 1198 3743 1908 1521 794 5739 2220 62733 2353 779 1002 471 1689 1523 1223 317 2001 1211 1087 641 1110 782 1866 2839 751 764 744 606 1044 2876 2514 2236 1369 473 1215 1618 1693 1419 2246 1208 947 258 952 3531 406 1284 564 2273 923 2384 1814 1165 1835 727 Jude ul Tulcea are cea mai mic densitate. Jude ul Tulcea ( ha ) 849880 Zona urban ( ha ) 76770 Intravilan 3269. de circa 3 ori mai mic decât media pe ar de 91 locuitori/kmp.4 locuitori/kmp.4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Oras Macin Oras Sulina Mediu Rur l Baia Beidaud Bestepe C Rosetti Carcaliu Casimcea Ceamurlia de Jos Ceatalchioi Cerna Chilia Veche Ciucurova Crisan D eni Dorobantu Frecatei Greci Grindu Hamcearca Horia IC Bratianu Izvoarele Jijila Jurilovca Luncavita Mahmudia Maliuc Mihai Bravu M.74 % zona urban din Densitatea suprafata jude ului popula iei în zona urban 9. de 30. acest lucru datorându -se în special suprafe ei mari acoperit de ape .033 % 29.

cu altitudini m ai reduse (în jurul a 100 -200m). un masiv hercinic. aici se g sesc isturi verzi . În rezerva ia Biosferei Delta Dun rii se disting patru diviziuni geomorfologice: del fl vi l . unde dune prelungi alterneaz cu fâ ii de vegeta ie lemnoas ± a a numitele ha macuri ± sau p duri cu vegeta ie luxuriant Lunca Dun rii com lexul lagunar Razim-Sinoe Clima   !  11 .este caracterizat prin grindurile maritime. complexul lagunar Razim ± Sinoe i apele litorale ale M rii Negre. în por iunea lor vestic .este compus din re eaua de canale dintre cele trei bra e (Sulina. cu aspecte montane. Masivul Dobrogei de Nord este alc tuit din mai multe subdiviziuni: y Mun ii M cinului. Letea. y Depresiunea Nalbant. Caraorman. Gheorghe i Chilia). y Podi ul Babadag. altitudinea putând ajunge la 400m. împ r it în dou mari diviziuni: Masivul Dobrogei de Nord i Podi ul Dobrogei de Sud. Grindurile Letea i Caraorman au un relief surprinz tor de variat. a c rei form se schimb mereu sub ac iunea apelor m rii. Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii este situat la interfa a dintre gurile Dun rii i Marea Neagr . alc tuit din roci dure (granit). spre contactul cu Podi ul Dobrogei de Sud. Sf. m rginite pe alocuri de grinduri longitudinale rezultate prin depunerea de sedimente transportate de Dun re del fl vi -m i im . podisuri si dealuri. suprafa a acesteia fiind de aproximativ 580000 ha. respectiv depozitele de aluviuni i nisip l sate de apa dulce a fluviului la contactul cu marea. al turi de cele mai noi forma iuni geomorfologice (Delta Dun rii si Complexul Razim ± Sinoie) La est de Lunca Dun rii se g se te Podi u l Dobrogei. întrerupte de depresiuni). Gheorghe se afl Insula Sacalin. La gura bra ului Sf.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA O caracteristic important a jude ului o reprezint prezen a unei variet i mari de forme de relief ce îi confer o distinc ie aparte între celelalte jude e ale rii: cele mai vechi forma iuni geologice ale Europei (mun i. La v rsarea Dun rii în Marea Neagr s-a format Delta Dun rii. tipoc. y Dealurile Tulcei. Crasnicol. forma iuni de vârst precambrian din lan ul Mun ilor Hercinici. cu altitudini ce dep esc 400m (vf. Greci-467m). y Podi ul Casimcei. Lunca Dun rii în amonte de Tulcea pân la Cotul Pisicii. ocup partea central a Masivului Dobrogei de Nord. Aceasta cuprinde delta propriu -zis . pân la izobata de 20 m. Cele mai importante grinduri sunt: Chilia.

În perimetrul Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii au fost identificate diferite resurse naturale neregenerabile: nisip cuar ifer pentru siderurgie. Ca roci ornamentale se exploateaz calcare grezoase de la Ba chioi. chihlimbarul. prin masele de aer din NE cu caracteristici arctic-continental i prin advec ia din SV a aerului mediteranean.Baia. ai c ror reprezentan i tipici sunt în principal hidrocarburile.granitele din zona M cin .1. Iernile se caracterizeaz prin temperaturi nu prea coborâte dar marcate de vânturi puternice.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Teritoriul jude ului Tulcea apar ine sectorului cu clim continental . cele din grindul Caraorman (nisip cuar os ± 90. mediile lunii celei mai reci. cu durata medie anual 30 zile.Sunt exploatate porfirele din dealul Consul.Ciucurova. ianuarie. Regimul climatic se caracterizeaz în partea continental prin veri fierbin i cu precipita ii slabe i ierni nu prea reci dar în care uneori apar viscole puternice dar i cu frecvente intervale de înc lzire care întrerup continuitatea în timp a stratului de z pad . nisi purile cuar oase.1 C. Zona maritim a jude ului este caracterizat prin veri a c ror c ldur este atenuat de briza m rii.Turcoaia . Resursele naturale au fost i sunt înc exploatate cu tehnologii care au impact semnificativ asupra unor zone ale jude ului i afecteaz imaginea peis agistic . din direc ia m rii. rezerva ie a 12 "" . Num rul mediu al zilelor de înghe este de 84. Nisipurile din grindurile f luvio-marine au constituit obiect de exploatare. Alte resurse neregenerabile sunt: c rbunele. Bididia . Resurse naturale de materii prime neregenerabile Resursele naturale de materii prime neregenerabile sunt surse generatoare de energie. Cârjelari i Codru Babadag. reci. Dup declararea Deltei Dun rii. diatomita. Circula ia general a atmosferei se caracterizeaz . cald i umed.8 % SiO) pentru a fi folosite la fabricarea sticlei si în procesul tehnologic la Combinatul Siderurgic de la Gala i. în semestrul cald. pietri urile i nisipurile. Calcarele sunt exploatate ca roci de construc ii în carierele Zebil. 2 2 RESURSELE NATURALE ALE JUDE UlUI TULCEA 2. iulie. Resursele subsolului : rocile de constructii i alte substante minerale utile exploatate timp îndelungat sunt departe de a fi epuizate constituind perspective de exploatare interesante. Din zona Colinele Niculi el se exploateaz roci bazice. turb . iar în semestrul rece. argila. utilizate în lucr ri de construc ie de drumuri i c i ferate . îndeosebi din combustibilii fosili. coboar pân la ± 1. minereuri de metale grele în nisipurile grindurilor litorale.2. alc tuite. Cerna . mediile lunii celei mai calde. pentru exploatarea diabazului Pentru nevoile locale mai sunt exploatate multe alte categorii de roci din perimetrele consiliilor locale de pe teritoriul jude ului : Nalbant .Trei Fântâni. Precipita iile atmosferice înregistreaz va lori mai reduse decât în celelalte jude e ale rii. calcarul. La sud de localitatea Rev rsarea s-au deschis noi fronturi de carier .2 la Sulina i de aproximativ 100 în partea continental a jude ului.8 C. urc pân la 23.2 C. calcare d olomitice de la Mahmudia. sarea. prin predominarea curentilor lenti de aer temperat -oceanic din V. etc. Stratul de z pad are caracter episodic i grosimi neînsemnate. Cârjelari i Camena . pl cile de gresie. Malcoci Sud. Calcarele dolomitice de la Mahmudia sunt exploatate pentru Sidex Gala i. Temperatura aerului este slab diferen iat pe teritoriul jude ului: mediile anuale sunt în jur de 11. Rocile de construc ii reprezentate de roci vulcanice de na tur porfiric i granite sunt prelucrate în vederea obtinerii de cribluri i nisip . Cantit ile medii anuale sunt mai mici de 400 mm în regiunea Deltei Dun rii i a complexului lacustru Razelm.

2. insuficient explorate si exploatate si cele de suprafa dominate în mare m sur de prezen a fluviului Dun rea care m rgineste jude ul Tulcea pe latura vestic si nordic . solul . Nr. bratul Sulina (fluvio maritim) 63 km bratul Sf Gheorghe 69. Dintre acestea.02 0. Acivitatea de extragere si prelucrare industrial a metalelor grele din nisipurile grindului Chituc. pu ine ca num r si cu debit redus sau tributare M rii Negre cu lungimi si debite mai mari. Celelalte ape curg toare din jude sunt de importan mic .01 0. dar limitate. Constanta) BH Litoral -lac Ceamurlia raul Slava lacul Ceamurlia în lac Razelm Dunarea 267 Km din 1075 km pe teritoriul Romaniei) bratul Chilia 120 km. Casimcei Pod.5 0. energia eoliana . care ocup 71% respectiv 29% din suprafa a jude ului.Dun re i Litoral. având o lungime de circa 276 km. tributare Dun rii.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA biosferei.Babadagului Pod. Toate apele curg toare din jude sunt grefate de viiturile pluviale În jude ul Tulcea apele sunt grupate în dou bazine hidrografice . 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire Telita Taita Tabana Topolog Hamangia Ciucurova Slava Valea Tulcei Izvor Lungime 48 km 57 km 9 km L=26 50) 33 24 km 38 14 km km (din Debit mediu Mc/s 0. Resursele de ap poten iale si tehnic utilizabile de pe teritoriul jude ului Tulcea sunt reprezentate de cele subterane. padurile.01 anual Bazin hidrografic M-tii Macinului M-tii Macinului Pod. a fost oprit în anii ¶90 datorit incompatibilit ii acestor activit i cu statutul de rezerva ie.Casimcei dealurile Tulcei BH Litoral ( Lacul Razelm) BH Litoral ( Lacul Razelm) BH Litoral ( Lacul Razelm) În BH Litoral lac Hazarlac(jud. Resursa de ap Este cea mai important dintre resurse. au fost stopate lucr rile de realizare a exploat rii si au fost abandonate instala iile si construc iile neterminate care. Casimcei Pod. Nisipurile din cordoanele litorale au fost exploatate pentru extragerea unor metale grele.01 0. fauna si flora .7 km fara bucla Murighiol Principalele lacuri din jude ul Tulcea sunt lagunele maritime Denumire Razim Sinoe Zmeica Siutghiol Suprafa 41500 17150 5460 1900 ( ha ) iar din Delta Dunarii cele mai importante lacuri sunt Denumire Dranov Lacul Ro u Gorgova Merhei Suprafa 2170 1445 1377 1057 ( ha ) 13 .33 0. 2. nu se integreaz în peisajul deltei. în prezent.33 0. cele mai importante sunt : resursele de apa.2 Resurse naturale regenerabile Sunt diversificate. Casimcei Pod.06 0.

doar o mic parte este folosit la fermele piscicole. sunt cultivate cu porumb. Psamosolurile si nisipurile. Limnosolurile . Dac nu sunt drenate si cultivate. Numai pe por iuni de teren foarte mici. includ depozitele lacustre/lagunare de pe fundul lacurilor.5mrMN. Suprafe e mari sunt utilizate pentru agricultur în incinte amenajate. Nivelul general de fertilitate al psamosolurilor este foarte sc zut. orz. unde se sfârseste câmpia de loess a Chiliei. Sunt dezvoltate pe depozite aluviale. se g sesc în majoritatea terenurilor din Podisul Nord Dobrogean. Antroposolurile si non-solurile sunt rezultatul diferitelor activit i umane. Pentru agricultur (exceptând p sunatul extens iv) este imposibil a fi folosite f r un drenaj artificial si sp larea s rurilor. pentru deschiderea unor c i navigab ile (ex. secar . În Delta Dun rii. solurile din zona au un pH în general neutru cuprins intre 6. În condi iile unui management adecvat aceste soluri sunt productive pentru o gam larg de tipuri de culturi pentru teren uscat. Sunt în principal reprezentate de gr mezi de p mânt sau alte materiale rezultate din s parea de canale. decisivi în pedogeneza i de roca mam . stepelor cu climat continental uscat. Sunt folosite în special pentru p suni si planta ii de plop. Solonceacurile suport un covor vegetal s rac. sunt caracteristice. În stare natural .7. submers .Furtuna Mati a PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 977 652 Resursa de sol Solurile din regiune sunt caracteristice ca profil i factori de fertilitate fiind în dependen de factorii meteo -climatici. care au limita superioar a orizontului salic în primii 20cm de la suprafa a solului.5 m . acestea au o biodiversitate sc zut . pentru desecare în incintele agricole. Cu toate c solurile b lane sunt bu ne din punct de vedere fizic. care const din pajisti halofile de calitate foarte sc zut pentru vite. histosolurile sunt suport de baz pentru ecosistemele umede: stuf risuri. Salix fragilis si pajisti cu Agrostis stolonifera si Carex sp. sunt asociate cu grindurile si dunele de nisip din delta maritim si din Complexul lagunar Razim-Sinoie.5 . dar. Aproximativ 35. produc iile sunt mici si foarte mici. în cur ile caselor si pe lâng sate. aceste soluri sunt pu in r spândite. predominant. care în mod regulat primesc aluviuni proaspete. 14 . roci magmatice i roci sedimentare . prin defini ie. Principalele tipuri de soluri din jude ul Tulcea sunt: Cernoziomurile.0 si 0. vegeta ia acvatic . Aceste soluri s-au format pe produsele dezagregate i alterate a diferitelor forma iuni cristaline. în partea de sud a zonei Chilia. ele au un nivel de fertilitate moderat din cauza con inutului relativ redus de materie organic . Prin natura lor. Solurile aluviale sunt soluri foarte tinere caracteristice în pri ncipal Luncii Dun rii si grindurilor din partea fluvial (vestic ) a deltei. din cauza climei uscate f r iriga ii. Gleisolurile.000 ha de zone cu soluri aluviale din Delta Dun rii sunt îndiguite si cultivate. p purisuri si rogozuri. Grosimea acestor soluri variaz între 2. reprezint principalul component al învelisului de sol caracteristic formelor de relief cuprinse între 0. sunt singurele soluri zonale din Delta Dun rii. N si P. Aces te sedimente sunt în marea lor majoritate alc tuite din suspensii minerale aduse de apele Dun rii si cele provenite în urma proceselor chimice si biologice care au loc la nivelul masei de ap si sedimentelor. dar câteva dintre ele sau format si pe depozite de loess (Câmpia Chiliei). Psamosolurile sunt definite prin textura lor nisipoas si de un profil de sol slab dezvoltat. iar din punct de vedere al acidita ii . Solonceacurile includ toate tipurile de sol. Pe grindurile fluviale acestea se g sesc sub p duri de Salix alba. Soluri b lane . gleisolurile sunt acoperite. Dar principala cauz a ob inerii de recolte sc zute este lipsa umidit ii din sol Histosolurile constituie principala component nivelului pedologic al RBDD .0 si 3. Teritoriul ocupat de cernoziomuri este folosit în principal la p sunat. cartofi. cu stuf risuri.

pe formele de relief este prezentat în tabelul urm tor % din suprafa a împ durit a jude ului 78 22 100 % din suprafa a jude ului 8. cel mai complex i cuprinz tor dintre toate ecosistemele.8 91.2 92 90.1 1. Suprafe e mai mari ce s-au înierbat natural sunt folosite ca p sune. crt Locul de recoltare Anul R in oase Fag Stejar Alte specii Alte specii Total 15 .3 9.9 91. celuloz ) i lemn pentru înc lzirea locuin elor.8 91.8 104. social i ecologic .1 90. Antroposolurile sunt constituite în principal din depozite aluviale.9 92.1 1 1 1 1 1. uneori amestecate cu materii organice. ciuperci comestibile.7 11 12. pepeni si alte culturi de subzisten .3 103. P durile P durea este un ecosistem terestru tridimensional. energie.3 11.sunt folosite de locuitori pentru cultura legumelor.3 10.0 Foioase 91.5 12.9 90.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Caraorman si Mila 23) si canalelor pentru îmbun t irea circula iei apei în p r ile mai izolate ale deltei.8 90. apa i solul).7 Forma de relief principal Dealuri.2 91 89.2 102.coline Lunca si Delta Dunarii Total Suprafa a (ha) 71055 20018 91073 Func ia economic principal a p durilor este aceea de a furniza masa lemnoas pentru industrializare (construc ii.4 2. r chit . Lor li se datoreaz în cel mai înalt grad stabilitatea i calitatea factorilor fundamentali ai mediului (aerul. informa ie i cele mai mari procese biologice . administrate de Direc ia Silvic Tulcea.7 12.8 Alte terenuri 9.circa 500 ha .2 Suprafa a padurilor 92.8 Rasinoase 1. Func ia economic a fondului forestier al jude ului Tulcea Suprafe e (ha) asigurare geno-fond 44790 exclusiv de protec ie 44790 de produc ie protec ie i exclusiv produc ie de 46283 Masa lemnoas pus în circuitul economic Masa lemnoas pus în circuitul economic în jude ul Tulcea ( UM= mii mc) Nr. vânat. mobilier.4 Sursa: Anuarul Statistic al Judetului Tulcea.P durile au importan economic .1 91. fructe de p dure. Suprafe e mici . cu legi proprii de dezvoltare. editia 2008 specii de paduri 2000 Distribu ia p durilor dup principalele forme de relief Distribu ia p durilor din jude ul Tulcea. SUPRAFA A FONDULUI FORESTIER PE CATEGORII DE TERENURI SI SPECII DE PADURI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 UM: Mii hectare Total 102. Printre alte func ii economice ale p durilor men ion m valorificarea superioar a produselor accesorii ale p durii: plante medicinale.2 103 103 103. în care se desf oar cele mai intense schimburi de substan .

Robinia pseudacacia (Salcâm) ±iarba.9 217. Sambucus nigra (Soc). capturare i/sau de achizi ie i comercializare pe pia a intern sau la export a plantelor i animalelor din flora i fauna s lbatic . începand din anul 1997. Hypericum perforatum (Sun toare) ±iarba. Plantago sp (patlagin )-frunze. constituie obiective permanente ale Strategiei protec iei mediului. Urtica dioica (urzic )-frunza.2 358. între inerea i exploatarea ra ional a p durilor. Equisetum arvense (Coada calului)-iarba.7 75. Prunus spinosa (Porumbar) ±fructe.3 moi 160.349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitatea European a anumitor specii de faun i flor s lbat ic . Achillea millefolium (Coada oricelului). prin buna gospod rire a fondurilor de vân toare. Hippophae rhamnoides(C tin ) ± fructe. Aceste reglement ri au fost îmbun t ite în anul 2001 prin apari ia Ordinului 647/2001 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activit ilor de recoltare. Num rul speciilor de animale valorificate economic în jude ul Tulcea este de 36.2 40. TOTAL 2006+2007 Cre terea suprafe ei p durilor pe seama terenurilor degradate. Aceast stare a fost realizat .2 35.4 16.8 17. Specii din flora i fauna s lbatic valorificate economic. În ultimii ani. Gestionarii fondurilor de vân toare au aplicat m suri preventive (campanie de vaccinare antirabic în prim var i toamn ) sau masuri drastice în situa ii de criz ( sistarea sezonului de vân toarea in 2005 din cauza gripei 16 . în scopul comerciali zarii pe pia a intern i la export.4 34. Viscum album (Vâsc). fructe i frunze. inapte folosin elor agricole. realizarea de perdele forestiere de protec ie în zona terenurilor agricole.3 251.2 198. Tilia cordata (Tei pucios) ± flori i frunze.8 1. având multiple utiliz ri în diverse sectoare. inclusiv ca resurse genetice O mare varietate de specii de flora i faun din România prezint o importan economic i social deosebit . Tilia tomentosa (Tei argintiu) flori. neexistând fluctua ii mari de efective la nici una din speciile principale de vânat. Pentru evitarea supraexploat rii. fiind foarte solicitate.1497/2003 referitor la protec ia speciilor de faun i flor s lbatice prin reglementarea comer ului cu acestea i Regulamentul (CE) nr. Cornus mas (coarne) i Phragmites communis (Stuf). Efectivele de vânat evaluate în ultimii ani sunt relativ constante. Astfel se pun în aplicare prevederile Regulamentul CE nr. Tilia platyphilos (Tei cu frunza mare).2 0.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA tari P duri proprietate public statului a 2006 2007 0. în principal. Dintre speciile de flor ( flora spontan medicinal i aromatic ) pentru care s -a eliberat autoriza ie de mediu în vederea valorific rii economice în anul 200 7 pot fi amintite: Rosa canina (m ce e). Taraxacum officinale ( p p die)-r d cin . care transpune legisla ia specific existent la nivelul Uniunii Europene i pe plan international. presiunea asupra acestor resurse a crescut considerabil. în special pe pia a extern .1 0.5 469. a fost reglementat regimul de desf urare a activitatilor de recoltare/capturare i achizitie a plantelor i animalelor din flora i fauna salbatic i a altor bunuri ale patrimoniului natural. Crataegus monogyna (p ducel) flori. precum i a importului acestora .

Perdix perdix (potârniche). eurihaline i marine fac obiectul pescuitului comercial. Pe tii migratori au fost reprezenta i de scrumbie.. Streptopelia decaocto (gugu tiuc). asigurarea hranei suplimentare în perioada de iarn . Folosita foarte pu in în trecut . reducerea efectivelor de rapitoare pân la un nivel acceptabil pentru men inerea echilibrului ecologic. Coturnix coturnix (prepeli a). În anul 2007. Vantur ile predominante bat 270 zile pe an cu viteze de peste 7 m/sec. Podisul Dobrogei reprezinta una din cele cinci zone cu potential energetic eolian identificate la nivelul tarii. babu c . urmate de speciile de r pitori -somn. majoritatea fiind specii de ap dulce dar i specii eurihaline sau migratoare. AVPS Bendis (1) AVPS Mistre ul (1). Ondatra zibethica (bizam). Din num rul total al speciilor de pe ti inventariate în RBDD circa 30 de specii de pe ti. AVPS Diana de Callatis (1). Canis aureus (sacal). Capturile pe tilor dulcicoli au fost dominate de caras. Stejaru. Ihtiofauna RBDD cuprinde circa 133 de specii. in prezent atrage atentia unor investitori cu potential economic mare. La nivelul jude ului Tulcea exist 54 de fonduri de vân toare care sunt gestionate de AJVPS Tulcea( 29). AVPS Câmpulung Muscel (1) i AVPS Bradul (1). Direc ia Silvic Tulcea (11). Nyctereutes procyonoides (caine enot). Phasianus colchicus (fazan).PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA aviare) dar i m suri obi nuite ca: selec ia artificial la speciile de vânat purt toare de trofee cinegetice. parc eolian cu sapte turbine eoliena zona comunei Valea Nucarilor. AVPS Diana (3). Anser sp. Casimcea. Cerna. pen tru activitatea de pescuit comercial desf urat pe domeniul public de interes na ional din Rezerva ia Biosferei "Delta Dun rii". Dintre specii autorizate pe sezon de vân toare enumer m: Capreolus capreolus (caprior). AVPS Egreta (1). în zonele piscicole din Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii.(Graur). Scolopax rusticola (sitar de padure). paza fondurilor de vân toare i lupta împotriva braconajului. stiuc . Turdus pilaris (sturz). Potentialul energetic eolian a inceput a fi valorificat prin derularea unor investitii de construire de parcuri eoliene in diferite zone ale judetului. al u. Columba palumbus (porumbei s lbatici). dulcicole. Sunt in derulare alte investitii pentru construirea de parcuri eoliene mari. Alte vie uitoare acvatice au fost reprezentate de 632 kg raci captura i din bazinele acvatice ontea -Furtuna i Mati a-Merhei. Energia eoliana ± judetul Tulcea are un potential energetic net s uperior altor jude e ale rii.( Starea Mediului in RBDD 2007). Anser albifrons ( Gârli a mare). Fulica atra (lisita). Resursa piscicol care sus ine activitatea de pescuit i piscicultur este asigurat de un num r mai redus de specii de pe ti. Sturnus sp. Alauda arvensis (Ciocârlia de câmp). doua centrale in zona orasului Macin si patru turbine in zona comunei Topolog. Lepus europaeus (iepure).640 tone . reglarea corespunzatoare a raportului dintre sexe (cervide). cu 20 ± 30 turbine eoliene de mare capacita te in zonele Agighiol. Captura total realizat în anul 2007 a fost de 3. (gasca mare).respectiv amplasarea a cinci centrale eoliene in zona comunei Baia. AVPS Dacia (2). Cotele de recolt autorizate pentru sezonul de vân toare 200 7-2008 au fost stabilite în baza evalu rii efectivelor din 200 6 i 2007 la nivelul fiecarui fond de vân toare legiferate prin Ordinul MAPDR nr. 17 .395 tone i a acoperit 10 bazine acvatice. Anas platyrhynchos (Ra a mare). Vulpes vulpes (vulpe). i Gallinago gallinago (becatina comuna). AVPS Delta Club (2).364/2007. pl tic . Streptopelia turtur (turturica). a fost alocat o captur total a resurselor comerciale pesc re ti de 3. apar inând unui num r de 43 de familii. AVPS Jderul (1).Sus scrofa (mistre ).

în anul 2005 Datele jude ului Tulcea în anul 2006 din care: pe clase de m rime.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA . Se remarca scaderea numarului de an gajati in domeniul industriei si o reorientare a acestora spre servicii 18 . dup num rul de Total Total num r salaria i num r unit i Activit i (sec iuni CAEN Rev. poluante si cu productivitate sc zut . 11 1 5 3 10 gaze i ap 2 186 1 Construc ii 147 13 236 25 Comer cu ridicata i cu am nuntul. 50250 i unit i 0-9 10-49 1) 249 peste 3982 16 Total num r unit i jude 3537 91 4476 338 15 1 Industrie extractiv 6 3 16 5 444 12 Industrie prelucr toare 301 40 450 91 Energie electric i termic . Fenomene specifice tranzi iei ca: omajul. popula ia ocupat reprezint 20. Ramurile industriale reprezentate de unit i-mamut. în construc ii. este afectat acum de schimb rile structurale necesare dup aderarea României la Uniunea European . dup un prim soc al tranzi iei de la sistemul centralizat la economia de pia . cea mai mare pondere este ocupat în servicii (10. depozitare i 362 1 325 12 388 comunica ii 24 Tranzac ii imobiliare. servicii bancare si transporturi. în special în domeniul prelucr rii produselor agricole si piscicole.3 ELEMENTE PRIVIND STAREA ECONOMIC ACTUAL TULCEA A JUDE ULUI Economia jude ului Tulcea. repararea i 2098 între inerea autovehiculelor i 1934 14 2095 150 motocicletelor i a bunurilor personale i casnice 269 Hoteluri i restaurante 244 4 270 21 Transport. tendin a general fiind sc derea num rului de salaria i. mecanismele economiei de pia au determinat modificari ale structurii resurselor umane din regiune. privatizarea. industrie i construc ii ( 8. tind s fie înlocuite de IMM-uri flexibile. care utilizeaz eficient resursele regenerabile si for a de munc locale. închirieri i activit i de servicii prestate 367 352 1 407 în principal 14 întreprinderilor 8 Înv mânt 7 8 1 123 S n tate i asisten sociala 122 130 1 Alte activit i de servicii 99 94 1 363 colective.37%) .71% din total. a punerii în valoare a poten ialului turistic. energofage. sociale i personale 4 1927 156 12 0 246 348 385 5 129 302 21 26 18 3 1 54 3 13 4 0 0 5 0 1 0 0 0 2 Sursa: Directia de Statistica Tulcea La nivelul judetului.46%). implicate în activitatea de produc ie sau în servicii. dup num rul de salaria i 0-910-49 3938 5 305 4 186 426 9 92 2 38 50-249 96 1 43 3 11 250 i peste 16 1 10 1 1 din care: pe clase de m rime.84%) i agricultur (1.

celelalte instala ii beneficiaz de perioada de tranzi ie respectiv: SC ALUM SA -2011 pentru CET . Pân în prezent au fost emise toate autorizatiile integrate. industria alimentar . SC ENERGOTERM SA a obtinut autoriza ia integrat de mediu nr.2 2004 5181 2151 5.2010 .2. Activit ile industriale din jude ul Tulcea care se supun prevederilor directivei privind prevenirea i controlul polu rii industriale sunt urmatoarele : 1.6 instala ii pentru cre terea porcilo r(SC Pigcom SA si SC Carniprod SRL) 6.6 3.Societatea de ine o instala ie IPPC conform OUG 152 din 2005 punctul 1.0 5. SC Carniprod SRL. vân toare i servicii anexe Silvicultura si Piscicultura Industrie i construc ii Servicii i alte activitati Decembrie 2007 50593 3442 21606 25545 Iunie 2008 51749 3520 22100 26129 Num rul omerilor înregistra i la sf r itul lunii august in perioada 2000 -2008 este prezentat in tabelul urm tor: 2000 Numar someri in judetul Tulcea Din care: femei Rata somajului in judetul Tulcea (%) Rata somajului total tara (%) 11991 5716 11.1 2003 8530 3375 8.04.06.instala ii pentru producerea compu i chimici anorganici de baz (SC Alum SA) 6.9 2006 4340 1622 4. Au fost realizate m surile din planul de ac iune i a fost reactualizat autoriza ia integrat de mediu în data de 23.2007.12.2006 cu termen de valabilitate 30. SC Feral SRL ± 2014. Dupa 30. prin procese me talurgice( SC Feral SRL) 4.10.iunie 2008) Total judet Agricultura.2 2007 3461 1497 3.6 4.7 7.5 produc ia de metale neferoase brute din minereuri.2 8.8 2002 9208 3992 9.2017.28/06.10.8 4.6 2005 5448 2155 6.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Alocarea for ei de munc din judetul Tulcea pe sectoare economice (Buletin statistic lunar.10.152/2005 se afl 7 agen i economici detinatori a 9 instala ii IPPC în urm toarele ramuri industriale: metalurgic feroas si neferoas . agricultur (cre terea porcilor).10.2007.Obiectul de $ DIRECTIVEI PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII ( IPPC) AGENTI ECONOMICI AFLATI SUB INCIDENTA % # 96/6 /CE PRIVIND 19 .2007 societatea SC Tremag Sa Tulcea a iesit de sub inciden a Directivei IPPC datorit modific rii capacit ii proiectate prin dezafectarea cuptoarelor 1 si 3.9 Surs : Breviarul statistic al judetului Tulcea.2008) 3364 1491 3. SC Pigcom SA ± 2010. 4 abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi( SC Tabco-Campofrio SA) 6.5 2001 9459 4106 9. 2008 În jude ul Tulcea sub inciden a Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii ( IPPC) transpusa prin OUG nr.1 instala ii de combustie >50 MW si este amplasat in incinta SC Alum SA .5 10.cu termen de valab ilitate pân în 23.7 tratarea suprafe elor (SC AKER SA) Din cei 7 agen i economici. nu au beneficiat de perioada de tranzitie data de conformare fiind 31. Mai. 3 agen i i anume :SC Alum SA.1 2008(30.7 5.6 8. construc ii nave. SC Tabco-Campofrio SA ± 2012.2007.1 instala ii de combustie >50 MW(SC Alum SA i SC En ergoterm SA) 2. STX RO Off hore Tulcea SA si SC Energoterm SA .activitatea de obtinere a aluminei calcinate .

A. transportul menajere. la cca 3. roduc toare de alumin calcinat . calcar.02. Unitatea a obtinut autoriza ia integrat de mediu nr. cu le ie de sod fierbinte.cu termen de valabilitate pân în 29.10. a fost nevoit s -si închid por ile pentru cel pu in 2 ani. depunerea pe sol a suspensiilor antrenate de vânt de pe plajele formate la cozile de lac sau malurile haldei poate constitui un fact or de afectare a solului.06.000 t aliaje. feromangan). Instala ia de producere a aluminei folose te procedeul Bayer.23/06.10. la înghe sau din cauza înfund rii conductelor de transport).C. iar prezen a în aceste suspensii a unor metale cu eventuale ac iuni toxice asupra microorganismelor de care depinde fertilitatea solului poate avea ca efect reducerea recoltelor.2007 cu termen de valabilitate 01.Din produc ia unit ii cca 99% este destinat exportului.5a :produc ia de metale neferoase brute din minereuri. faze urmate de separarea. Obiectivul de ine doua instala ii IPPC incadrate conform OUG nr. cuar it .152 din 2005 la punctele 1. oxizi metalici ori al i compu i anorganici. iar afectarea solului poate fi produs prin eventualele exfiltra ii ale apei din hald precum i prin infiltrarea apei de lam în sol în cazul unor accidente (spargeri la suprapresiune. prin sec iile de elaborare FERO I i FERO II având capacitate de produc ie medie anual de cca. Un poten ial poluator al mediului îl reprezint instala i a de ob inere a aluminei calcinate prin emisii in atmosfer de pulberi. Produc torul de alumin .1 instala ii de combustie > 50 MW si la 4. parte component a fluxului de ob in ere a aluminei calcinate. Activitatea de baz este producerea de alumin calcinat cu o produc ie de circa. oxizi de sulf si oxizi de azot. prin procedeul alcalin ± umed.2007 cu termen de valabilitate 15. apei si aerului pe suprafe e mari. prin procese metalurgice. Materia prim de baz o constituie: minereu de mangan. sp larea i calcinarea hidratului pentru ob inerea produsului finit ± alumin . De asemenea. Materia prim pentru industria aluminiului este bauxita din import. strada Taberei nr. separarea si descompunerea solu iei de aluminat purificate. minereu de mangan.2. cocs.2007. zgur manganoas 20 . ALUM S.08.9/05. folosindu-se ca dezoxidant i / sau material de aliere. pulberi i zguri s race în oxid de mangan. Principalele utiliz ri ale feroaliajelor elabo rate fiind în industria metalurgic pentru ob inerea o elurilor.2017. functioneaza in domeniul Industriei metalurgice neferoase. minereu de mangan concentrat. 240.2013..10. ' & SC FERAL SRL functioneaza in domeniul Industriei metalurgice feroas roducatoare de feroaliaje si detine autoriza ia integrat de mediu nr.2 instala ii chimice pentru producerea de substante chimice de baz . 600 mii tone pe an.Societatea este amplasat în zona industrial a ora ului Platforma Tulcea Vest . Societatea este amplasat în vecin tatea de Vest a ora ului Tulcea . Au fost reali zate m surile din planul de ac iune i a fost reactualizat autoriza ia integrat de mediu în data de 30. S. care sunt antrenate de vânt si pot produce poluarea solului. Halda de lam ro u. care const în principal din dizolvarea con inutului de oxid de aluminiu din bauxit . nemetale. Obiectivul de ine o instala ie IPPC conform OUG 152 din 2005 punctul 2. cu precipitarea hidroxidului de aluminiu.4 ha. under. situata la 3 km de orasul Tulcea a determinat scoaterea din circuitul economic a 79. pentru a se conforma din punctul de vedere al protec iei mediului la cerin ele reglementarilor Uniunii Europene.2007. cu capital majoritar rusesc.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA activitate este de producerea. 2400 t brich ete din pulberi/zguri.5 km de centru i la aprozimativ 5 km de Dun re. eliminarea sterilului rezultat din procesarea materiei prime ( lam ro u). Aceast industrie produce i comercializeaz : feroaliaje (silicomangan. i distribu ia energiei term ice i a apei calde SC ALUM SA.

6 instala ii pentru cre terea porcilor. Au fost realizate m surile din planul de ac iune.177.10.2009.Societatea de ine o instala ie IPPC conform OUG 152 din 2005 punctul 6. cu capital majoritar coreean.2010. Autoriza ia integrat de mediu a fost reactualizata în data de 25. execut repara ii la utilaje specifice si prest ri de servicii în domeniul asisten ei de specialitate. comuna Mihai Bravu pe DN 22 Tulcea la cca 800 km de nod ul rutier Tulcea.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Principalul factor de mediu afectat este aerul prin emisii rezultate din: preg tirea materiei prime (concasare. prin evacuare de ape uzate tehnologice cu înc rcare organic mare. pulberi de grit uzat.02. sortare) transportul i depozitarea materiei prime i a produse lor. Alte ramuri industriale : Industria materialelor de constructii reprezentata prin SC TREMAG SA. Factorii care favorizeaz migrarea poluan ilor c tre receptori sunt vânturile puternice i precipita iile (cantitate medie cea mai mare în luna iunie). cu capacit i de produc ie mai mari de 2000 de capete .10/05. În anul 2007.14/04.Activitatea principal este cre terea si industrializarea porcilor cu o capacitate actual de 35 000 capete porcine pe an. Activitatea const în construc ia i repara ia navelor fluviale i maritime .10.A. producerea de de euri solide specifice acestor tipuri de activitate.. producerea de de euri solide specifice .Activitatea principal este de cre tere i ingr are a porcilor în vederea comercializ rii. lam galvanic.10. cu capital norvegian. SC PIGCOM SA)au obtinut autorizatii integrate pentru cre terea intensiv a porcilor.2007.05.Obiectivul este amplasat în jude ul Tulcea. SC TABCO-CAMPOFRIO SA autoriza ia integrat de mediu nr. 4 abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi. zgur i resturi de electrozi din sudur . produce si comercializeaz produse refractare bazice. COV solven i). cenu zinc. Tulcea )± santierul naval. Acest tip de activitate poate avea impact asupra mediului prin emisii de pulberi în atmosfer ( praf sablare. cu emisii periodice de poluan i sub form de particule a c ror frecven i intensitate depinde de condi iile meteorologice. ulei uzat).si din februarie 2008.2007. SC PIGCOM SA autoriza ia integrat de mediu nr. Societatea func ioneaz în prezent la cca 17 % din capacitatea proiectat . Halda de zgur este o surs antropomorf fix .01. mase si mortare. Aceste tipuri de activitati pot avea impact asupra mediului prin evacuare de ape uzate tehnologice cu înc rcare organic mare.06/29. 2 unitati ( SC CARNIPROD SA.Obiectul de activitate este industrializarea si comercializarea c rnii i a produselor din carne.10.2007 cu termen de valabilitate 30.07-31. STX RO OFFSHORE TULCEA SA a obtinut autoriza ia integrat de mediu nr.cu termen de valabilitate pân în 25.01.2017.7 tratarea suprafe elor. precum si activit i colaterale. 21 . Aceste tip de activitate poate avea impact asupra mediului prin emisii de noxe în atmosfer . strada Prislav nr. dozare) prelucrarea final a produselor (concasare.C. sortare.2007 cu termen de valabilitate 31.10. Un caz de succes în industria grea tulcean este reprezentat de STX RO OFFSHORE TULCEA SA ( fostul S.09. SC Feral a functionat doar intre 01.Societatea este amplasata la cca 2 km de zona reziden ial a ora ului si detine doua instala ii IPPC conform OUG 152 din 2005 pun ctul 6.2007 cu termen de valabilitate 31. Obiectivul este amplasat în municipiul Tulcea pe oseaua Tulcea Murighiol la km 4.Societatea este amplasat în zona industrial de est a municipiului Tulcea. emisii de amoniac ( de la centrale frigorifice). generare de euri ( ambalaje de vopseluri.10. AKER BRAATVAAG S.Babadag i Canton Zebil. SC CARNIPROD SRL a obtinut autoriza ia integrat de mediu nr.2010.2007 cu termen de valabilitate 30. Obiectivul de ine o instala ie IPPC conform OUG 152 din 2005 punctul 6.27/19. localitatea Satu Nou .2007 cu sectia FERO I.

151 ha.65 61 0.45 2007 Ha % 362514 291251 80.9 60721 16.01 8203 2.01 10557 2.09. aditivi.720/02. Suprafa a agricola a jude ului Tulcea este de 362514 ha din care: suprafa a arabil 291251 ha. societa i cu capital privat. alte plante oleaginoase ± 57.44 2003 Ha % 362810 290839 80. floarea soarelui ± 49.57 60504 16.24 1451 0.26 1634 0. paji ti naturale 61 437 ha.72 61 0.74 61 0.01 8386 2.71 57 0.65 1608 0. 22 .44 2004 Ha % 362199 291665 80. Ca materii prime sunt utilizate în procesul de produc ie atât de eurile refractare rezultate din produc ia proprie. existen a for ei de munc calificate i tradi ia în domeniul rocilor utile au condus la dezvoltarea accentuat a acestei ramuri.57 60504 16.69 61 0. prin schimbarea topografiei zonei.188 ha. zone care au fost incluse în programul na ional de închidere i ecologizare. factorul de mediu afectat in cea mai mare m sura este aerul din cauza emisiilor de pulberi i gaze de ardere de la sursele dirijate i nedirijate.8 61006 16. livezi 1451 ha i vii 8154 ha.32 1634 0. pe raza jude ului Tulcea. prin ocuparea unor suprafe e de teren cu material steril. principalele culturi fiind urm toarele: grâu ± 43. Din extrac ia i prelucrarea minereurilor neferoase s -au inregistrat polu ri istorice în trei zone ale jude ului. cromita. cât si de euri refractare aduse din exterior. rebuturi si de euri refractare magnezitice.02 8154 2.46 2000 Ha % 363217 290233 79.487 ha. ceea ce impune o crestere a suprafe ei irigate. fa de anul 1999.34 61437 16.4 În jude ul Tulcea.01 9754 2. Fluctua iile produc iei industriale sunt consecin a fluxurilor de produc ie ale principalilor agen i economici. cromo -magnezitice si silico-aluminoase.16 60690 16.26 1634 0.95 61 0. Industria extractiv Poten ialul ridicat al rezervelor geologice.69 1631 0.707 ha Productivitatea agricol în jude este limitat de regimul pluviometric sc zut al zonei.01 10388 2. aprobat prin HG nr.45 2002 Ha % 362602 290748 80.45 2001 Ha % 361723 289159 79. porumb ± 90. în mare parte cu capita l str in. argil . Exploatarea Minier Altân Tepe este în curs de închidere i ecologizare ± proiect în derulare. solu ie de sulfat de magneziu.69 61 0. suprafa a total agricol si suprafa a arabil au crescut in anul 2007.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Materiile prime principale sunt: magnezita sinterizat .01 8203 2. spinel.53 60453 16. Produc ia industrial a jude ului Tulcea a sc zut in 2007 comparativ cu anul anterior.45 2005 Ha % 362496 292094 80. cunoscut ca una dintre cele mai aride din România. 26 de agenti economici sunt autorizati pentru activitatea de exploatare a rezervelor geologice. Prin natura acestei activit i.18 60408 16. Sectorul Minier Somova a c rui închidere i ecologizare s-a finalizat. Evolutia utilizarii solului in agricultura in perioada 1999-2007 Tipul de folosinta Total agricol Arabil Pasuni Fanete Vii Livezi 1999 Ha % 361681 288737 79.45 2006 Ha % 362491 292090 80. Agricultura La nivelul jude ului Tulcea. orz si orzoaic ± 9.69 60 0.01 9612 2.9 1649 0. amot . inducând în acela i timp modific ri asupra biod iversita ii i imaginii peisagistice.83 1648 0.93 60484 16. Reparti ia terenurilor agricole pe tipuri de folosin e. Activitatea de exploatare are impact semnificativ asupra mediului.87 57 0.01 10233 2. alumina calcinat . Sectorul minier Iulia urmeaz a fi prins în Programul de închidere i ecologizare. in perioada 1996 -2007 este redat in urm torul tabel. se practic o agricultur bazat pe cultura cerealelor si plantelor tehnice.1999.87 1631 0.023 ha.

2. podgoriile Sarica Niculi el si Babadag reprezentând brand -uri de renume printre cunosc tori. ce presupune practicarea unei agriculturi de subzisten .000 capete .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA În urma aplic rii prevederilor legii fondului funciar. Dinamica eptelului în func ie de tipul de ferm i speciile de animale crescute este redat în tabelul de mai jos : Categorii de animale Bovine total Vaci lapte Alte bovine (bubaline) Ovine total Caprine Porcine Pãsãri total Gãini ouãtoare Cabaline Animale blanã 1999 35589 14235 48 314728 33960 104080 1024579 785320 15171 25 2000 35392 14273 46 337638 34253 96401 1229568 810317 16150 28 2001 35182 14310 45 263977 35610 91591 1237892 805785 15572 20 110 Dinamica eptelui în perioada 999 ± 7 în jude ul Tulcea Efective (numãr de capete) 2002 37456 14623 45 293583 45710 108577 1215550 796533 16896 20 2003 36784 14685 44 304011 48560 107763 1166526 720673 18834 20 2004 36666 14714 44 268904 52135 108100 1197486 735226 19593 70 2005 38909 14956 25 325573 58586 118025 1147737 710387 19991 70 2006 35212 14936 25 204425 48041 111989 969740 560320 19249 20 2007 29258 14183 20 312427 45640 91547 703522 460600 17224 250 ) ( 23 . jude ul se plaseaz pe locuri fruntase la num rul de ovine si produc ia de lân . In anul 2007. cel mai mare procent este reprezentat de soiuri nobile. cu exceptia ovinelor. si in procente mai mici sunt intalnite viile hibride si pepinierele viticole. a rezultat o parcelare excesiv a solelor. majoritatea aromâni. care si -au stabilit stânele pe p sunile din amenaj rile agricole tulcene. 15. actualmente func ionând în jude ul Tulcea un numar de 11 operatori priva i si 2 de stat in domeniul cre terii bovinelor si un num r de 7 operatori priva i si 2 de stat in cel al cre terii porcinelor. Complexe de cre tere animale : . ca ramur a agriculturii este slab reprezentat în jude . Din cele 8154 ha cultivate cu vi de vie. apelor subterane prin evacuare de ape uzate tehnologice cu inc rcare organic mare si producere de cantit i mari de dejec ii organice. apelor de suprafa .complex zootehnic ± porcine SC Pigcom SA Satu Nou . s-a constatat o scadere a num rului de capete de animale.complex zootehnic ± porcine SC Carniprod SRL. 25.000 capete Activitatea de cre tere animale (porcine) desfa urat poate avea un impact semnificativ asupra mediului prin poluarea solului.2 Cre terea animalelor Zootehnia.3. în proprietatea unor familii de oieri autohtoni. Judeul are un efectiv de circa 312427 ovine. dar si a unora din zona Sibiului. Jude ul Tulcea este cunoscut ca un mare produc tor de vinuri. Î n acest mod. Pentru o mai bun utilizare a terenurilor si eficientizarea activit ii agricole se impune crearea unor asocia ii de proprietari de p mânt pentru crearea unor sole de dimensiuni optime pentru aplicarea tehnologiilor moderne.

precum i de condi iile climatice.D.R.) a stabilit 26 de trasee turistice (din care 19 trasee turistice acvatice i 7 trasee turistice pe uscat). stocarea.2 comercianti Turismul Jude ul Tulcea este prin excelen o zon turistic . fieca re un sanctuar al biodiversit ii.1919 ha . armonioasa. D. Delta Dun rii i Parcul Na ional Mun ii M cinului. creste rea animalelor. y turism orientat spre partea istoric pentru cei care doresc s viziteze siturile arheologice . Statutul de Rezervatie a Biosferei Deltei Dun rii a determinat un proces de reorganizare a activit ii de turism. se deta eaz ca str lucire i suprafa .conversie anul III .B.. Agricultura durabila semnifica utilizarea stiintifica.conversie anul II .D.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Agricultura ecologica Una dintre directiile de orientare a agriculturii Uniunii Europene in contextul promovarii noului model european de agricultura . În acest context. Administra ia Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii (A. poate fi valorificat printr -o gam larg de forme de 24 .D. Din frumosul irag de perle al ariilor protejate de pe raza jude ului. Turismul este orientat pe tre i mari direc ii : y turism tiin ific în Delta Dun rii pentru cei care doresc s culeag informa ii în vederea utiliz rii lor în scopuri tiin ifice .pentru realizarea unor productii ridicate si stabile. Acest teritoriu a fost d ruit de natur cu un poten ial peisagistic neasemuit. Al turi de frumuse ea i diversitatea peisajului.4098 ha .18 producatori ecologici productie animaliera cu un efectiv de 9378 capete . bog ia i varietatea vestigiilor arheologice i a monumentelor istorice dau unicitate jude ului. este promovarea agriculturii durabile bazata pe o productie intensiva de produse competitive avand raporturi armonioase cu med iul inconjurator.42 producatori ecologici din apicultura cu un efectiv de 5075 familii de albine . în sensul desf ur rii acesteia în contextul valorific rii durabile a resurselor naturale i în special a resursei peisagistice. ce au stat la baza definirii obiectivelor de management privind organizarea i controlul activit ii turistice în aceast zon . Tulcea are in evidenta: ± 45 producatori ecologici productie vegetala cu o suprafata de 17 219 ha din care: . y turism pentru grupuri organizate pentru cei care doresc s admire frumuse ea acestei regiuni.B. preluate i adaptate condi iilor din R.R.4 procesatori . Turismul în Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii. irigare. unde este permis desfa urarea activit ilor de turism organizat sau individual. reprezentat atât de surprinz toarele forme de relief cât i de bog ia componentelor floristice.conversie anul I ± 11202 ha . fertilizare. generat de valorile naturale i culturale ale zonei. combaterea bolilor si daunatorilor inclusiv prin metode biologice . rotatia culturilor. faunistice i ecosistemice. Poten ialul turistic considerabil al Deltei.A.D. Dezvoltarea durabil a turismului i ecoturismului sunt concepte.D. prelucrarea si utilizarea reziduurilor rezultate din activitatile agricole. a tuturor componentelor tehnologice:lucrarile solului.

precum i de elemente ale poten ialului turistic antropic (monumente istorice i de arhitectur .Celtetum glabratae (specii foarte rare de m cri i sâmbovina). sunt formate din elemente ale poten ialului turistic natural (peisaj. Obiectivele turistice.rezervatii naturale. Din zestrea floristic enumer m: Campanula romanica (clopotelul). Componenta faunistic este la fel de surprinz toare. y Punctul fosilifer Dealul Bujoarele rezerva ie natural geologic . a speciilor de p s ri rare care i-au g sit locuri tainice de cuib rit pe crestele abrupte ale 25 . Turismul în Parcul Na ional Mun ii M cinului Peisaje din Parcul National Muntii Macinului Parcul Na ional Mun ii M cinului reprezint singura zon din Europa în care ecosistemele caracteristice stepei pontico-balcanice. precum i lucr ri pentru refacerea re elei de canale în vederea îmbun t irii circula iei apei. dar i prin actualizarea i dezvoltarea b azei de date cuprinzând toate informa iile de interes turistic i local. În vederea sprijinirii activit ii de turism.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA practicare a turismului: sejur pentru odihn . În momentul de fa . Alyssum saxatile (ciucusoara de stânca). y P durea Valea Fagilor (rezerva ie natural botanic ) . La fel de bine reprezentate sunt pop ula iile speciilor de balaur dobrogean Elaphe quatorlineata . y Lacul S rat . etc. foto-safari. hoteluri plutitoare. y Vârful Sulucu mare (370 m) i Culmea Pricopanului . turism pentru practicarea sporturilor nautice. programe speciale pentru tineret.tiin ific. y Vârful C pu a (433 m) i zona învecinat .preg tesc începerea fiec rui sezon turistic cu actualizarea i îmbun t irea tematicii.Ablepharus kitaibelli. împreun cu numeroase specii amenin ate cu dispari ia. Potentialul turistic natural este reprezentat prin urm toarele obiective: y Vârful u uiatu (467 m). Centrele de informare . turism rural. Galanthus plicatus (ghiocelul cu frunze îndoite).u or accesibile de pe traseele marcate sau de pe drumuri. pensiuni urbane i rurale. În Parcul Na ional Mun ii M cinului pot fi admirate componente peisagistice unice. Moehringia grisebachii (merinana). c su e. broasca estoas de uscat .Testudo graeca ibera. atât cantitativ cât i calitativ. se dezvolt pe cei mai vechi m un i din România . oferta de cazare în Rezerva ie este de 4.Centrul de Informare i Educa ie Ecologic Tulcea. y Vârful Moroianu (434 m). popasuri turistice sau campinguri. itinerant. cura helio-marina. turism specializat . s -a constatat o tendin de dezvoltare a structurilor de primire turistice. Silene compacta (militeaua). În ultimii ani.obiective culturale i de art popular ). Este singurul loc din lume unde este întâlnit i protejat asocia ia vegetal Gimnospermino altaice .500 locuri în hoteluri. opârli a de frunzar . Centrul de Informare Sulina.mun ii hercinici i unii dintre primii forma i pe continent. turism de pescuit. p durilor submediteraneene i balcanice. y Vârful Priopcea (410 m). Administra ia Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii a efectuat lucr ri de refacere i îmbun t ire a sistemului de marcare a traseelor turistice. predominând varietatea speciilor de fluturi. cu numeroase specii floristice i faunistice amenin ate cu dispari ia.monume nte ale naturii). Centrul de Documentare i Educa ie Ecologic Cri an. de mare importan tiin ific .

valea Luncavi a î n zona "La Scapeti. Pe valea Luncavi a (Cet uia) în locul numit "La Scapeti" func ioneaz localul turistic Valea Fagilor. y Cet ile romane de la Troesmis. sunt localizate în ora ul M cin sau pe oseaua na ional de la poalele mun ilor. y Casa memorial "Panait Cerna" . la 9 km de localitatea Nifon se afl mân stirea Coco . punct Iglita Cetatea Arrubium ± Macin Cetatea Dinogetia . ce se dezvolt în condi ii normale de umiditate i temperatura i paji tile stepice ce se dezvolt în condi ii extreme cu temperaturi ridicate i regim pluvial deficitar. y Hanul vechi i geamia din M cin (sec.n. la 5 km de M cin i popasul turistic C prioara. iar pe oseaua na ional Tulcea-Macin. la 35 km de M cin. a ezat într-un cadru natural deosebit de pitoresc. dar i prin turismul de week-end sau cel de vacan .bizantina Dinogetia. de lâng M cin (sec. Jijila Cetatea Noviodunum ± Isaccea 26 . fapt ce favorizeaza turismul de tranzit.acvile. Creasta principal .Aceast situa ie este cauzat i de faptul c posibilit ile de cazare sunt insuficiente i nu dispun de toate facilit ile necesare.Activit ile turistului se axeaz în general pe vizitarea punctelor de interes. Loca iile arheologice deschise vizit rii în jude ul Tulcea sunt urm toarele : CET I GRECO-ROMANE Cetatea Beroe . putând fi f cut cu autoturismele . hoitari. Poten ialul turistic antropic. î n apropierea Pasului Carapelit.III-IV e.respectiv popasul turistic Culmea Pricopanului.iar ce le existente . monument de arhitectur . Accesul c tre toate obiectivele din parc este facil . este conferit în special de forma iunile granitice megalitice adev rate arhive informa ionale peste ani i sinteze ale principalelor perioade geolo gice.cu camparea în zonele pitore ti din parc ( Culmea Pricopanului. este reprezentat prin urm toarele obiective: y Castrul roman Arrubium.n. punctul Piatra Frec ei Cetatea Orgame / Argamum . din localitat ea Cerna. În afara limitei.Garvan. com. erpari. orecari. Dot rile turistice lipsesc pe munte . lâng Lacul S rat. În ora ul M cin exist un hotel modern. de lânga Garv n (sec.Ostrov. Jurilovca Cetatea Troesmis . y Cetatea Romano . sunt dou popasuri turistice care au posibilit i de cazare în c su e. Unicitatea peisagistic . rezerva ia Valea Fagilor.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA mun ilor.Turcoaia.). oimi. ca i de contrastul între vegeta ia forestier .I e.IV e.XVIII). inaccesibile turi tilor . etc.com.n).). lâng Turcoaia (sec.

Exist o serie de pensiuni care ofer turi tilor pe lâng comfortul de calitate.sat Enisala. T.V.com. Slava Cercheza CET I MEDIEVALE Cetatea Enisala .sat Slava Rusa. Nufaru COMPLEXUL PALEOCRE TIN NICULI EL În ora ul Tulcea sunt deschise spre vizitare urm toarele muzee : y Muzeul de tiinte ale Naturii. cu meniu tradi ional. în familie. Murighiol Cetatea Ibida . 27 . Agroturism În jude ul Tulcea se poate practica agroturismul în diferite zone turistice. stabilit de comun acord de gazd i turi ti. Se poate asigura pensiune complet . Toate pensiunile sunt clasificate pe margarete i pot dispune de facilit i precum: grup sanitar cu ap cald i rece în permanen . com. o atmosfer familial . y Muzeul de Istorie i Arheologie. buc t rie separat pentru turi ti. com. precum i o participare activ a acestora la via a tradi ional a satului. y Muzeul de Art Plastic .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Cetatea Aegyssus ± Tulcea Cetatea Halmyris . frigider i congelator la dispozi ia acestora. Sarichioi Cetatea Proslavita .com. y Muzeul de Art Popular . iar gradul d e confort este la alegerea fiec ruia.

36. Toate drumurile na ionale sunt din îmbr c minte asfaltic si prezint o stare de viabilitate în general bun .132 km (87 %) drumuri cu îmbr c minte asfaltic usoar . Sectorul de drum DN 22D km 40+000-52+862 (Horia-Atmagea+Int. 152. 564 km ( 42 %) drumuri pietruite si 264.561 km de drumuri jude ene.100 km (3 %) drumuri d e p mânt. DN 22A) s-a reabilitat în cursul anului 2007. Aproape 80 % dintre acestea au o stare de viabilitate rea si foarte rea.744 km sunt de drum european E87-DN 22 Km 86+356-239+100 (Smârdan-M cin-Isaccea. 213. mai 2008) unitati Popas turistic pensiuni turistice rurale hotel motel han vile Cabana turistica Tabara de elevi si prescolari pensiuni turistice urbane Sat de vacanta bungalow Spatii nave TOTAL numar 2 23 16 1 1 38 1 3 9 1 1 6 102 Locuri cazarenumar 94 360 1171 24 20 516 8 558 152 50 20 117 3090 2.950 km (52 %) drumuri de p mânt.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICA EXISTENTA LA 31 IULIE 2007 ( sursa: Breviarul statistic al Judetului Tulcea.Tulcea) are o stare de viabilitate medie si rea. Numai 16.329 km (8 %) drumuri pietruite si 16.657 km drumuri na ionale. iar sectorul de drum european E 87-DN 22 km 86+356-172+000 (Smârdan-M cin-Isaccea.225 km comunale. pe tipuri de îmbr c min i se prezint astfel: 32.limit jude ).3 % din drumurile jude ene se afl într-o stare de viabilitate bun .711 km (6 %) drumuri cu îmbr c minte asfaltic usoar . 416.657 km drumuri na ionale.000 km (2%) sunt drumuri modernizate. 39. 12. 480. Drumurile comunale. Tulcea-Babadag . diferen a fiind drumuri principale si secundare.5 % într -o stare de viabilitate rea si foarte rea. Din 480.561 km jude ene 511.2 % într -o stare de viabilitate medie si 44. Situa ia drumurilor publice din jude ul Tulcea 22 28 . Din cei 325. necesitând lucr ri de reabilitare urgente.4. Infrastructura în Jude ul Tulcea 2 4 11 Coridoarele na ionale i interna ionale Re eaua de drumuri publice a jude ului Tulcea destinat circula iei rutiere este constituit din: 325.

investi iile realizate în domeniu fiind destul de reduse în ultimii ani. În ultimii ani. perimate moral si fizic si câteva autocare moderne apar inând unor societ i comerciale de profil si unor persoane fizice autorizate. depozit de carburan i.7 29 . o a doua poart de detectare a metalelor.000 km2 12. comercial i turistic). pe drumul spre Constan a si aflat în administrarea Consiliului Jude ean Tulcea. Traseele sunt adjudecate pe principiul liberei concuren e. sc ri de coborâre/ urcare a pasagerilor. Deocamdat . Mahmudia (mineralier i turistic). care a devenit.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Drumuri Din care Cu îmbr c min i publice total moderni ate u oare rutiere Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 de teritoriu 15. ci doar curse charter.000 m. autobuze de 48 locuri. Transportul public Transportul rutier de pasageri se realizeaz cu microbuze de 17 locuri. etc. Transportul fluvial Traficul de m rfuri i persoane este asigurat prin porturile: Tulcea (mineralier. majoritatea localit ilor rurale neavând drumuri pietruite sau asfaltate. conform tabelului de mai jos: Total TULC Principalele probleme care afecteaz c ile ferate din regiune sunt legate de condi iile proaste în care se g sesc elementele rulante din punct de vedere tehnic cât i a condi iilor de confort relativ sc zut al vagoanelor de transport persoane.318 327 108 3 448 Din care electrificate - Densitatea liniilor pe 1. pe acest aeroport nu se efectueaz curse aeriene regulate. benzi rulante pentru bagaje. Isaccea (comercial i de pasageri). întrerupte în 2003 si chiar intrarea aeroportului în circuitul international prin atragerea unor companii aeriene de low -cost. vidanje. Re eaua de c i ferate Re eaua de c i ferate din România are 10. Situa ia drumurilor în mediul rural este critic . Calitatea serviciilor prestate popula iei este necorespunz toare în majoritatea cazurilor.948 km de linii în exploatare. sistemul deficitar de iluminare i marcare stradal . militar. extinderea platformei de parcare aeronave de la 2 la 7 aparate. Este preg tit un studiu de fezabilitate pentru modernizarea aerog rii existente. par ial. în condi tii de deplin siguran . dotarea cu degivroare. upgradarea balizajului luminos. Aceasta cu atât mai mult cu cât aeroportul tulcean va trebui s preia si o parte a fluxurilor comerciale de pasageri ale Aeroportului ÄMihail Kog lniceanu´ Constan a. din care 108 km în jude ul Tulcea. Transportul fluvial de m rfuri i persoane în jude ul Tulcea este asigurat de c tre operatori dintre care cel mai reprezentativ este SC Navrom SA. împrejmuirea aeroportului. Punerea în practic a acestei documenta ii tehnice va permite reluarea curselor regulate interne. localizat la aproximativ 14 km de municipiul Tulcea. au fost realizate aici importante investi ii cum ar fi: reabilitarea pistei si prelungirea acesteia pân la 2.5 La nivelul judetului problemele întâmpinate referitor la re eaua de drumuri sunt: calitatea slab a drumurilor. balizaj luminos. Acestea permit în acest moment aterizarea/decolarea aeronavelor de pân la dimensiunile Boeing 737. 76 54 TULC 1. Transportul aerian Transportul aerian este asigurat de aeroportul ÄDelta Dun rii´.

ÄMOLDOVA´ si ÄMEHEDIN I´.Utilizarea eficient a terenurilor. ALIMENTAREA CU AP I SISTEMELE DE CANALIZARE La sfarsitul anului 2006.Sulina.9 . asigurarea accesului la servicii publice i locuin e. .Racordarea la re eaua de canalizare i epurarea apelor uzate menajere. la sfâr itul anului Total Municipii i ora e 49 5 Lungimea simpl a re elei (km) la sfâr itul anului 1193. . Urbanizarea. au fost inaintate proiecte si obtinute finantari din fondurile guvernamentale destinate dezvoltarii rurale : (HG nr. BASNAV TUR SRL. Grecia. Tulcea Exista inca localit i unde nu exist instala ii de alimentare cu ap . PDR. 2.C. .alimentarea cu energie termica in regim centralizat . . ÄVRANCEA´.Sfântu Gheorghe. accesul la cele trei c i de comunica ii. iar în foarte multe localit i aceste instala ii au un grad avansat de uzur . cu o ritmicitate de dou zile.2 Infrastructura de utilit i Zonele li ere Dezvoltarea unui sistem urban este influen at de aplicarea unui sistem de management adecvat axat pe urm toarele inte principale: . s-a constatat o preocupare accentuata pentru remedierea acestui aspect. HG 687/1997 ).Îmbun t itea condi iilor de via prin eliminarea disfunc ionalit ilor. Amplasarea geografic . TOTAL SRL si S. de câte 300 pasageri. Pe parcursul anilor 2005-2008.C. lu ngimea simpl a re elei de distribu ie a apei potabile în Judetul Tulcea era de 1193. Republica Moldova i Ucraina.Protejarea i punerea în valoare a patrimoniului cultural i natural.Alimentarea centralizat cu ap potabil .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Majoritatea navelor care opereaz în jude sunt nave dep site moral. 30 8 Nr. care a reusit s achizi ioneze recent si dou catamarane moderne. de câte 200 locuri.4. Tulcea ± Chilia. Chilia si Sfântu Gheorghe. de 60 locuri si ÄFIENI´ de 30 locuri) cu o vitez redus si cu o manevrabilitate greoaie. asigur leg turile cu rile situate în partea de vest a regiunii M rii Negre ± Turcia. NAVROM Tulcea S.Extinderea controlat a zonelor construite. Acestea se afl în proprietatea S. PNDR. aflate în proprietatea a trei societ i comerciale de profil:S.Protejarea localit ilor împotriva dezastrelor naturale. localit i cu instala ii de alimentare cu ap potabil . surse externe: SAPARD. în concordan cu planul de urbanizare. HG 904/2007.. Tulcea . definit ca fenomen de cre tere accelerat a popula iei urbane.9 km ( Sursa Breviarul Statistic al judetului Tulcea ± edi ia 2008). 577/1997 . . de câte 150 persoane.Colectarea organizat a de eurilor. Acestora li se adaug câteva salupe rapide de circa 60 de locuri ce opereaz zilnic spre Sulina. construite prin anii 1970. DIANA SHIPPING SRL. cu care opereaz pe rutele Tulcea-Sulina. pe teritoriul jude ului Tulcea se a fla un punct. existen a zonei libere.C. S. OG 7/2006. .Periprava si Tulcea. ÄMIRCESTI´ si ÄMARAMURES´. Astf el.de apari ia de noi ora e i de extindere în teritoriu a celor exist ente presupune i necesit dezvoltarea unor facilit i semnificative i din punct de vedere al s n t ii i igienei mediului: . ÄCOTNARI´. a.A. Din cele ase zone libera din România. mari consumatoare de carburan i (ÄBANAT´.C.

rezervor de stocare sat Ceamurlia de Sus Alimentare cu apa a localit ii Panduru Alimentare cu apa Modernizarea si extinderea sistemului public de alimentare cu apa in loc. locuitori 2881 Program finantare HG 577/1997 PNDR Camena Caugagia Ceamurlia de Sus 530 253 904 HG 577/1997 HG 904/2007 HG 577/1997 Denumire proiect Alimentare cu apa Extindere alimentare cu apa Alimentare cu apa Alimentare cu ap în satul Gaugagia Alimentare cu apa si conducta aductiune ap . licitatie in desfasurare in vederea realizarii PT PIF 2006 Sistata Sistata Valoarea estimativa1114535 euro 3 Beidaud Baltenii de Jos Beidaud Neatarnarea Sarighiol de Deal CA Rosetti Cardon Letea Periprava Sfistofca 618 578 625 295 27 404 312 141 3394 1564 HG 687/1997 HG 577/1997 HG 577/1997 HG 950/1996 HG 577/1997 OG 7/2006 HG 577/1997 SAPARD 1.844 RON 5 6 Carcaliu Casimcea Carcaliu Casimcea Cismeaua Noua Corugea Haidar Rahmanu Razboieni Ceamurlia de 81 525 19 375 821 1528 HG 687/1997 OG 7/2006 HG In faza de executie.445.423 RON Bestepe Bestepe 119762 mii USD OG 7/2006 Baltenii Sus de 152 PNDR Masura 322 Faza proiect Procedura EIAinitiata in aprilie 2008 SF realizat. construire retea aductiune si distributie apa potabila Alimentare cu ap sat Rahmanu. comuna Bestepe Alimentare cu ap si canalizare in sistem centralizat in localitatea Baltenii de Sus Alimentare cu apa a localit ii Sarighiol de Deal Observatii PIF 1999 Aplicatie depusa in aprilie 2008. Ceamurlia de 1.095 RON 4 CA Rosetti sistata Alimentare cu apa Modernizare puturi.535.389.636.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA SITUA IA ALIMENTARILOR CU AP ÎN JUDE UL TULCEA ÎN PERIOADA 1996-2008 Nr Crt 1 Comuna Localitatea Baia Nr. PIF 2002 Valoarea investi iei Baia Panduru 2 456 1785 HG 687/1997 HG 577/1997 PDR PIF 2006 PIF 2003 Receptionat 12. Bestepe.2007 1.02. realizat 70% Faza proiect PIF 2006 - 7. comuna Casimcea Alimentarea cu ap PIF 2005 3.140 31 .

2007 200 mii USD 10 Chilia Veche Chilia Veche 3539 HG 577/1997 PDR Reabilitarea statiei de pompare si extinderea sistemului public de alimentare cu ap a localit ii Chilia Veche Modernizarea si extinderea retelei de distributie a sistemului public de alimentare cu ap a localitatii Ciucurova 11 Ciucurova Caslita Tatanir Ciucurova 13 54 1475 PDR Receptionata octombrie 2006 100000 mii USD Atmagea Fantana Mare 12 Crisan Crisan Caraorman Mila 23 220 636 487 434 493 HG 577/1997 HG 577/1997 HG 950/1996 HG 577/1997 HG 920/2007 PIF 2001 Alimentarea cu ap a localit ii Crisan PIF 470.000 RON PIF 2004 Reabilitare si extindere sistem alimentare cu ap in localitatea Mila 23.08. comuna Ceamurlia de JosRON 8 Ceatalchioi Ceatalchioi Patlageanca Plauru Salceni Cerna General Praporgescu Mircea Voda Traian 151 93 96 77 2217 205 595 1210 9 Cerna HG 950/1996 HG 950/1996 HG 577/1997 OG 7/2006 OG 7/2006 HG 577/1997 - PIF 2002 Faza proiect - Alimentare cu ap sat Traian.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Jos Jos Lunca 1362 577/1997 HG 687/1997 Buget Local HG 920/2007 a localit ii Ceamurlia de Jos PIF 1997 Reabilitare si extindere alimentare cu ap in localitatea Lunca. comuna Cerna Faza proiect In curs de executie 95% dinn lucrarea de aductiune si distributie este realizata Receptionat 20. comuna Crisan PIF 2002 Faza proiect PIF 2004 PIF 2002 Alimentare cu apa sat Mesteru- 13 D eni D eni 2537 14 Dorobantu Dorobantu Carjelari Fantana Oilor Me teru 937 571 77 203 1265 1274 HG 577/1997 OG 7/2006+ Fonduri Austria HG 577/1997 FRDS+Buget Local 15 Frecatei Frecatei Cataloi Buget local PDR Reabilitarea si PIF Receptionata 235841 mii USD 32 .

90% Receptionat 2007 PIF 2002 Receptionat 2005 58341 mii USD mai 2.367. com.872 RON Caprioara Nifon 19 Horia Horia Closca Floresti 142 330 HG 577/1997 20 IC Bratianu IC Bratianu 1304 OG 7/2006 PNDR Construire retea alimentare cu apa potabila in sistem centralizat in localitatea IC bratianu Alimentare cu ap a localitatii Izvoarele. 90% din reteaua de aductiune si distributie a fost realizat Faza proiect Proiect respins de la finantare in sesiunea aprile 2008 21 Izvoarele Izvoarele Alba Iulia Jijila 1670 304 339 4372 HG 687/1997 HG 577/1997 Receptionat 2007 PIF 1999 martie 989. comuna Frecatei .Extinderea retelei de distributie a sistemului public de alimentare cu ap a comunei Greci Extinderea retelei de distributie a sistemului public de alimentare cu ap a comunei Greci noiembrie 2006 Receptionat 2005 64159 mii USD FRDS 16 Greci Greci 5508 PDR Receptionata 2005 200000 mii USD 17 Grindu Grindu 1582 HG 577/1997 PDR HG 687/1997 HG 577/1997 HG 687/1997 HG 577/1997 PDR Receptionata 2007 PIF Sistem de alimentare cu ap comuna Grindu Alimentare cu ap a localitatilor Hamcearca si Nifon Alimentare cu ap sat Balabancea. In curs de executie.872 RON 18 Hamcearca Hamcearca 366 432 77 753 1122 Balabancea In curs de executie. comuna Hamcearca Alimentare cu ap a localitatilor Hamcearca si Nifon Extinderea sistemului de alimentare cu ap in localitatea Horia.218 RON 22 Jijila 33 . comuna Horia Alimentare cu ap sat Floresti. Frec ei Po ta Telita 638 659 Buget Local PDR Extinderea retelei de distributie a sistemului de alimentare cu apa Sat Telita.367. comuna Horia mai 100000 mii USD Receptionata 2005 Receptionat 2007 mai 200000 mii USD 2.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA extinderea sistemului de alimentare cu ap sat Cataloi.

304.695.057 RON Rândunica 29 Murighiol Murighiol 733 1425 HG 687/1997 HG 34 . comuna Luncavi a Imbunatatirea retelei publice de apa in localitatile Luncavita si RacheluExtindere si modernizare retea alimentare cu apa potabila Receptionata 2005 172228 mii USD Rachelu 994 PDR Receptionata noiembrie 2006 127772 mii USD PNDR 25 Mahmudia Mahmudia 2795 HG 577/1997 SAPARD Are alimentare cu ap HG 950/1996 HG 950/1996 PDR Sesiune aprilie 2008valoare estimativa: cf. Kog lniceanu Lastuni 677 1260 1927 601 FRDS OG 7/2006 HG 577/1997 OG 7/2006 HG 577/1997 Faza proiect PIF 2004 Faza proiect Alimentare cu ap comuna M. Kog lniceanu Satu Nou Turda M.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA ÄReabilitare aductiune potabila´ PT apa PT Val.800. sat L stuni Alimentarea cu ap a localit ii Rândunica SF i PT finalizate. Tulcea Reabilitare si extindere a sistemului public de alimenatare cu ap a localitatii Rachelu.421 RON 26 Maliuc Baltenii de Jos Baltenii de Sus Maliuc Gorgova Ilganii de Sus Partizani 118 128 298 147 62 483 70 703 - - Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu ap în localitatea Mihai Bravu Receptionata 2005 121323 mii USD 27 Mihai Bravu Vulturu Mihai Bravu 28 M. jud. Estimativa=30000 lei Valoare estimativa= 180000 lei Ä Reabilitare distributie apa potabila´ Garv n 23 Jurilovca Jurilovca Salcioara 24 Luncavita Visina Luncavita 1460 2899 1406 879 3723 HG 577/1997 OG 7/2006 HG 577/1997 OG 7/2006 HG 687/1997 PDR PIF 1999 Faza proiect PIF 2002 Faza Proiect PIF 2006 Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu ap a localit ii Luncavi a. Proiect = 3500000 LEI PIF 2004 2. Kog lniceanu. licitatie in curs de desfasurare Semestrul I 2009 PIF 2006 Valoare estimativa 2.000 ROn 1.

F6 regim conservare. etapa 1 Sitem de alimentare cu ap in localitatea N. Balcescu. comuna Nuf ru Modernizarea si extinderea sistemului de alimentare cu ap n comuna Ostrov Alimentarea cu ap a localit ii Pardina Extindere si modernizare alimentare cu ap localitatea Murighiol Alimentarea cu ap a localit ilor Dun v u de Jos+Dun v u de Sus PIF 2005 1.386 RON 30 Nalbant PIF 2006 Exista proiect Receptionata 2005 137502 mii USD Nicolae Balcescu Trestenic Niculitel 1306 PDR Receptionata 15.27. comuna Nalbant. F5 fuctionale. comuna Nalbant Modernizarea si reabilitarea sistemului public de alimentare cu ap a localitatii Niculitel Extinderea si reabilitarea sistemului public de alimentare cu ap comuna Nuf ru Suplimentarea si dotarea sistemului public de alimentare cu apa al comunei Nufaru Alimentare cu ap localitatea Ilganii de Jos.03.2007 149383 mii USD 33 Ostrov Victoria Ostrov 187 2233 FRDS PDR Receptionat 14.2007 PIF 2005 PIF 2001( 645 gospodarii)foraj F4.aprilie 2008 - Valoare estimativa lucrari 14410730 lei Ilganii de Jos Malcoci 164 1014 HG 920/2007 PDR Receptionata 18.904.000 RON Reabilitare sistem de alimentare cu apa in comuna Peceneaga 35 .06. comuna Nufaru Extinderea si modernizarea retelei de distributie a localitatilor Nuf ru i Malcoci.03.2007 Receptionata 2005 162296 mii USD 31 Niculitel 458 4715 PDR 127159 mii USD OG 7/2006 32 Nufaru Nufaru 2600 loc 1062 PDR Faza proiect Receptionata 2005 126386 mii USD PNDRMasura 322 procedura EIA.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 577/1997 HG 920/2007 Colina Dunavatu Jos Dunavatu Sus Plopu Sarinasuf Uzlina Nalbant de de 182 710 229 690 536 6 1070 HG 687/1997 HG 687/1997 Buget Local PDR Reabilitarea si extinderea sistemului public de alimentare cu ap sat Nalbant.185 km L= 19761 ml 112691 mii USD 34 35 Pardina Peceneaga Piatra Pardina Peceneaga 11 712 2051 HG 577/1997 HG 577/1997 330.

410 RON 300000 mii USD 42 Topolog Mina Altân Tepe Vasile Alecsandri Topolog 796 626 2519 MEC Buget Local HG 577/1997 SAPARD OG 7/2006 HG 577/1997 HG 577/1997 HG 577/1997 HG 577/1997 .647. comuna Smârdan Extindere si modernizare retea alimentare cu apa potabila Alimentare cu ap sat Mineri Alimentare cu ap Alimentare cu ap sat Stejaru Reabilitarea sistemului de alimentare cu ap al comunei Stejaru -alimentare cu apa sat Mina Altana Tepe Extindere si modernizare retea alimentare cu apa potabila Alimentare cu ap sat F g ra i Nou Alimentare cu apa a localitatii Sambata Noua Alimentare cu apa in localitatea Turcoaia Lucrare realizata in procent de 70% Receptionata 2005 39 Smârdan Smârdan 1171 112867 mii USD 40 Somova Somova 2254 HG 577/1997 SAPARD HG 687/1997 HG 577/1997 HG 577/1997 PDR PIF 2005 3. in faza initiala de incepere a lucrarii PIF 2006 Receptionata 2005 2. realizat 15% PIF 2002 PIF 2005 2. Sarichioi Alimentarea cu ap a localit ii Enisala Alimenatre cu ap comuna Sarichioi.767.397. sat Visterna Alimentarea cu ap a localit ii Zebil Reabilitarea statiei de pompare a sistemului public de alimentare cu ap a localitatii Sfântu Gheorghe PIF 2006 856 992 Euro Enisala Sabangia Visterna Zebil 37 Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe 1079 626 478 1552 971 HG 687/1997 HG 577/1997 HG 687/1997 PDR PIF 2005 SF SF i PT finalizate.442. Reabilitarea si extinderea sistemului de alimenatare cu ap a localitatii Smârdan.proiect PIF 2004 Faza proiect Lucrare in curs de executie.636 RON 200000 mii USD 38 Slava Cercheza Slava Cercheza Slava Rusa 1482 1347 OG 7/2006 HG 577/1997 HG 687/1997 HG 577/1997 PDR Faza proiect PIF 1999 Alimentare cu apa sat Slava Rusa.606.639 RON Mineri Parche 41 Stejaru Stejaru 1470 776 872 Receptionat august 2007 PIF 2002 Receptionat decembrie 2007 Receptionata 2006 34.606 RON 2.880 RON 3.681 RON Calfa Cerbu F g ra u Nou Lumini a M gurele Sâmb ta Nou 43 Turcoaia Turcoaia 178 325 742 316 316 643 3695 - 36 .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 36 Sarichioi Sarichioi 3722 HG 577/1997 SAPARD Extindere si modernizare alimentare cu apa potabila ± com.

din care 136. sate La sfarsitul anului 2006. comuna Valea Nucarilor Alimentare cu ap in localitatile Valea Nucarilor si Iazurile Alimentare cu apa a localitatii Valea Teilor Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu ap a localit ii V c reni.8 km in mediu urban. in procedura de receptie Iazurile 45 46 Valea Teilor Vacareni Valea Teilor Vacareni 967 1567 2357 HG 577/1997 OG 7/2006 PDR PIF 2001 Receptionata 2006 165706 mii USD Re eaua de canali are Majoritatea re elelor de colectare a apelor uzate din regiune se g sesc în localit ile din mediul urban. apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori aruncate la suprafa a solului .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 44 Valea Nucarilor Valea Nucarilor Agighiol 1144 1865 SAPARD HG 920/2007 HG 687/1997 + Buget Local Alimentare cu ap in localitatile Valea Nucarilor si Iazurile Alimentare cu ap sat Agighiol. comune. crt 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 Localitatea Tulcea Babadag Isaccea Macin Sulina Baia Chilia Veche Jurilovca Mahmudia Maliuc Lungimea retelei de canalizare (km) 96.8 15 10 4 15 2. nu au re ele de canalizare.ianuarie 2008 Lucrare finalizata.4 km. dar e xist numeroase str zi care de i au re ele de distribu ie a apei. producându -se infiltra ii de ape uzate în pânza freatic i subteran . Procedura EIA finalizata.3 7. ora e. Re eaua de canalizare în jude avea o lungime de 174. în anii 2002 -2006 Jude ul Tulcea Localit i cu instala ii de canalizare public ( num r ) 1) Anii 2002 2003 2004 2005 2006 1) Total 14 14 13 13 13 Municipii. Re elele de canalizare sunt învechite i deteriorate. sunt subdimensionate i prezint un grad avansat de uzur (între 50 -70%).5 4.Toate orasele dispun de re ele de canalizare.2 13.1 1 9 Lungimea total simpl a conductelor de canalizare public ( km ) Municipii i ora e 5 5 5 5 5 160 162 141 163 175 37 . Canalizare public la 31 decembrie. Nr.

(uzina de alumin ). care func ioneaz de circa un an cu arz toare pe gaze naturale.C. b. ce func ioneaz par ial pe arz toare cu combustibil lichid usor.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 12 13 14 Niculitel Sfantu Gheorghe Somova Total 1 2. SISTEME DE ÎNC LZIRE Re eaua de distribu ie a gazului metan : Din datele statistice. administrate de S. mul i dintre beneficiarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic s -au debransat si au montat centrale de apartament proprii. Circa 5 % din popula ia municipiului Tulcea este înc racordat la centrale de cartier.4 Prin urmare este absolut necesar construc ia i extinderea re elei de ap potabil . în mai 2008. începând cu marile centre urbane i continuând cu localit ile rurale. Localit i în care se distribuie energie termic Total Total la ni el na ional Regiunea Sud-Est 155 22 Din care: municipii i ora e 129 20 @ @ Din care: pentru uz casnic 2145 38 . doar câteva blocuri de locuin e sunt alimentate cu energie termic în regim centralizat.C. care au început deja sa fie înlocuite de arz toare pe gaze naturale. în toat regiunea.C. În Tulcea majoritatea consumatorilor de energie termic ce locuiesc în blocuri sunt racorda i la sistemul de termoficare racordat la CET-ul din cadrul S.. pentru preg tirea proiectelor propuse spre finan are din Fondurile Structurale. ALUM S.A. Dup ce orasul a început s fie alimentat cu gaze naturale. Comisia Europeana a aprobat o investitie de 114 milioane de euro pentru judetul Tulcea prin programul POS Mediu ± Axa prioritara 1: Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat . ENERGOTERM S. În M cin. Jude ul Tulcea a beneficiat în anul 2006 de asisten e tehnice ISPA. se constat c judetul Tulcea se situeaz pe locul 38 la nivel na ional în ceea ce lungimea simpl a conductelor de distribu ie a gazelor naturale ( Anuarul Statistic al judetului Tulc ea pe anul 2006) Alimentarea cu gaze naturale este realizat numai în localit ile Jijila. DALKIA ROMANIA SRL. M cin (par ial) si în municipiul Tulcea Localit i în care se distribuie gaze naturale-la sfâr itul anului 2006 Din care: Total municipii i ora e 3 2 Volumul gazelor naturale distribuite (mii m³) Total 16623 Lungimea simpl a conductelor de distribu ie (km)la sfâr itul anului 130 TULCEA Re eaua de distribu ie a energiei termice : Alimentarea cu energie termic în regim centralizat se realizeaz numai în municipiul Tulcea si în orasul M cin.5 2 174. administrat de S. pentru prevenirea polu rii apelor subterane i de suprafa . în corelare cu realizarea de re ele de canalizare i instala ii de epurare ape uz ate. Pe baza acestor proiecte.A. Investitiile se vor derula in perioada 2008 -2013.

In judetul Tulcea re eaua de supraveghere i urm rire a calit ii aerului este format la ora actual din: 7 puncte fixe de prelevare pulberi i poluan i gazosi.1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA TULCEA 2 2 Capitolul III STAREA MEDIULUI ÎN JUDE UL TULCEA II ATMOSFEREI 3. Situa ia este prezentat tabelar. NO2. pulberilor în suspensie (PM 10 i PM 2. Calitatea aerului se determin atât prin monitorizarea polu rii de fond cât i a polu rii de impact. a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. Mn ) i pulberi sedimentabile Pulberi în suspensie ( determ. Cr. nu s-au semnalat dep 592/2002. plumbului. monoxidului de carbon i ozonului în aerul înconjur tor si de STAS 12574 / 1987.592/25. Mn ) Pulberi sedimentabile Pulberi sedimentabile În cazul poluan ilor gazo i. respectiv STAS 12574/87. Cantitative. densitatea demografic . Cr. Mn ) i pulberi sedimentabile Pulberi în suspensie ( determ. Mn ) Pulberi în suspensie ( determ. dintre care cei mai importan i sunt: urbanismul. de factori.06. NH3) Pulberi în suspensie i pulberi sedimentabile ( determ. monitorizat de agen iile teritoriale de mediu. oras in care este concentrata activitatea industriala a judetului. Cantitative. dioxidului de azot i oxizilor de azot. STAREA CALIT Starea general de calitate a atmosferei este determinat . chimizarea. benzenului. doua statii automate de supraveghere a calitatii aerului. motorizarea. puse in functiune in anul 2007 în cadrul unui contract derulat de MMDD. industrializarea.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limit . Cantitative. iri ale valorilor limit stipulate în Ord. repartizate uniform pe toat suprafa a municipiului Tulcea. Cr. Cantitative. Interpretarea rezultatelor se realizeaza in func ie de Ordinul MAPM nr.5 ). Cr. Cantitative. în general. Cr. cu sprijin logistic extern. Mn ) i pulberi sedimentabile Pulberi în suspensie ( determ. Punct de prelevare Sediu APM Sistem SGA Uzina de ap Dana de acostare APM Spital Jude ean Sc Aker SA Statia Meteo Indicatori analiza i Poluan i gazo i (SO2. mai jos: 39 .

COV. Tulcea 2. ozonul troposferic este deosebit de toxic i constituie poluantul principal al atmosferei rilor i ora elor industrializate. zinc.zootehnia de tip intensiv) Emisii de ga e cu efect acidifiant în perioada 2004-2007 în Judetul Tulcea Jude ul Tulcea Emisii de gaze cu efect acidifiant tone) SO2 NOx NH3 Se remarca o scadere considerabila a poluantilor emisi in atmosfera .Acidifierea Emisii de gaze cu efect acidifiant ± surse de poluare: pentru SO2 . instala ii de ardere neindustriale.arderea combustibililor i traficul rutier. Se descompune u or. pentru NO x . NO2. dar si luarii de masuri de catre agentii economici in vederea diminuarii noxelor emise in aer. iar pe termen lung sunt periculo i deoarece se pot acumula în lan ul trofic. Localitatea Tulcea. NOX. Localitatea Tulcea.24 Cadmiu 223 Plumb Ozon troposferic i al i oxidan i fotochimici Spre deosebire de ozonul stratosferic care protejeaz via a pe p mânt.34 40 . având timp îndelungat de remanen în mediu.7. Parametri monitoriza i NOX. arderi în industria de prelucrare. plumb ± sunt compu i care nu pot fi degrada i pe cale natural . PM10. procese tehnologice din metalurgia metalelor neferoase grele i traficul rutier.Prelungirea Taberei nr. Calitatea aerului ambiant ± metale grele Metalele grele± cupru. 15-20%) i artificiale (agricultura .Isaccei Sta ie de tip industrial 1. SO2. crom. CO. procese de produc ie. Tulcea 1. SO2. deoarece precursorii acestuia provin din activit i industriale i trafic rutier. str. transport rutier.Principalele surse generatoare de SO2 sunt: arderi în energetic i industria de transformare. Metalele grele pot proveni de la surse sta ionare i mobile: procese de ardere a combustibililor i de eurilor. O3. tratarea de eurilor. NO2 PM10. nichel. SC Feral a functionat doar trei luni in anul 2007 ) .66 ori mai mare decât aerul i se men ine aproape de sol. mercur. Are densitatea de 1. fapt datorat in parte reducerii activitatilor industriale in anul 2007 ( SC Alum s-a inchis pentru retehnologizare . reac ii fotochimice sau cu radicali liberi. pentru NH3 ± surse naturale (aprox. generând radicali liberi cu putere oxidant . str. Principalii poluan i primari care determina A 2007 2006 2005 593.95 4488 4763 1323 2705 2834 16. Este generat prin desc rc ri electrice.Jude ul Tulcea Num r Sta ii 2 1 1 PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Tipul Sta iei/ Denumire/Adres Sta ie de tip trafic.81 20. cadmiu. parametri meteorologici Calitatea aerului. Emisiile de metale grele în anul 2007 sunt prezentate în tabelul de mai jos: Emisii Metale Tulcea grele (kg) 1 Mercur 0.01 18. CO.

sunt prezentate mai jos: COV (tone) 2006 2007 Tulcea 1. Odat ajunsi în atmosfer . dioxid de sulf (SO2) i compu i ai plumbului (Pb). la nivel na ional. Principalele modalit i de men inere a calit ii aerului sunt: reducerea i chiar stoparea elimin rii în atmosfer a substan elor poluante. Transportul rutier . diminuarea influen ei r spândirii poluan ilor în aer.utilizarea solven ilor organici. . are cea mai mare influen asupra calit ii factorilor de mediu prin urm toarele trei categorii de impact: emisii gaze de e apament. în anul 2007 nu s-au înregistrat dep iri ale CMA conform Ordinului nr. M sur torile de ozon se efectueaz cu aparatura special conform standardelor interna ionale. care influen eaz benefic fenomenele meteorologice i asigur o circula ie mai rapid a diferitelor substan e poluante. compu ii organici volatili (COV) i metanul. amplasarea ramurilor industriale poluante cât mai departe de centrele popu late. dioxidului de azot (NO2) i amoniacului (NH 3). hidrocarburi volatile (COV). în surse fixe i mobile (trafic). a valorilor de prag. zgomot si antrenare de pericole pentru om i mediu prin co n inutul m rfurilor transportate (inflamabile. Nocivitatea compu ilor organici volatili este pus în eviden prin concentra ia mai mare sau mai mica de ozon troposferic. . una din noxele cele mai periculoase. cât i solizi (particule). acesti poluan i particip la o serie de reac ii fotochimice. de natura combustibilului i de condi ii le tehnice de func ionare. În jude ul Tulcea. Concluzii generale cu privire la monitorizarea factorului de mediu AER: La nivelul judetului Tulcea. oxizii de azot (NOx). Emisiile de COV la nivelul judetului Tulcea în anul 2007. în func ie de condi iile meteorologice. comparativ cu 2006. s -au stabilit norme de concentra ii maxime admisibile ale poluan ilor atmosferici i s -au elaborat acte legislative corespunz toare cerin elor europene i interna ionale.316 1. cre terea suprafe elor spa iilor verzi. a ozonului i altor oxidan i în atmosfera joas sunt: oxizii de azot (NOx). care contribuie la formarea ozonului de atmosfera joas . a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf (SO 2). Situa ia emisiilor din transport în anul 2007 NMCOV(M g) N2O(Mg) SO2(Mg) CH4(Mg) CO2(Gg) Poluan i Nox(Mg) CO(Mg) Tsp(kg) Cd(kg) Cu(kg) Pb(kg) Se(kg) Zn(kg) Cr(kg) Ni(kg) 41 .313 În vederea prevenirii i combaterii polu rii aerului. toxice).PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA formarea prin procese fotochimice.depozitarea i distribu ia benzinei. natura i concentra ia poluan ilor emi i depind de tipul de autovehicul. dintre care cei mai importan i sunt: monoxidul de carbon (CO).procesele de compostare a gunoaielor menajere i industriale. Volumul. .592/2002 pentru aprobarea normativului privind stabilirea valorilor limit . Traficul se face r spunzator de eliminarea în atmosfer atât poluantilor gazo i.producând dificult i de respira ie i afec iuni pulmonare.arderea combustibililor fosili (c rbune. emisiile totale din transport (calculate din inventarul emisiilor) reprezinta cca 20% din emisia total de poluan i în atmosfer . în anul 2007. dioxidul de carbon (CO2). produse petroliere). Ca surse generatoare de precursori ai ozonului se eviden iaz urm toarele: .

transportul rutier.74 3161. re eaua de monitorizare a imisiilor la principalii indicatori de calitate a aerului precum i calculul emisiilor i în baza acestora impunerea m surilor de reducere a polu rii atmosferice prin reducerea la surs sau prin adoptare de m suri de epurare prin instala ii specifice.778 Emisii2007 220.114 14. Protocolul de la Kyoto Începând cu data de 16 februarie 2005. Emisii de gaze cu efect de ser ± surse de poluare: pentru CO2 .035 Parcul auto la nivel jude ean are tendin a de crestere in ultimii ani.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 1018.arderea combustibililor fosili. agricultura (prin consumul sporit de îngr minte cu azot). arderi anaerobe (aparatul digestiv al animalelor bov ine.337 864920.51 4424. pentru CH4 .64 552.2007. cunoscut i sub denumirea de Directiva UE privind comercializarea emisiilor sau EU-ETS.55 221. agricultura i transportul. Situa ia parcului auto. doar pe instalatiile industriale care emit CO2. Inventarul emisiilor s-a realizat în baza programului CORINVENT.17 20. Protocolul de la Kyoto a devenit un instrument legal pentru cele 128 de p r i semnatare. Emisiile de gaze cu efect de sera în perioada 2004-2007 în Judetul Tulcea Jude ul Tulcea 2007 2006 2005 Emisii de gaze cu efect de ser ( tone) CO2 220550.43 . aplica ia informatic a inventarului de emisii atmosferice la nivel jude ean conform metodologiei CORINAIR. România a implementat Directiva EU ETS în legisla ia româneasc i toate reglement rile importante ale UE în domeniu înc înainte de aderare pentru a putea începe comercializarea emisiilor la 01. AN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 32703 34188 35442 31635 33516 34332 35344 37671 Schimb ri climatice. termite). arderile în instala iile de înc lzire.01.53 108.13 CH4 4.862 În anul 2003.145 0. pentru N2O .44 903459.62 0. fa de anul 1989. Schema a fost conceputa pentru a sprijini Statele Membre UE în atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 prevazute de Protocolul de la Kyoto într -o maniera eficienta din punct de vedere al costurilor. materiale organice în descompunere (produse alimentare în depozite).862 819. Schema stabileste un sistem de limitaretranzactionare bazat.147 9.32 N 2O 441. descompunerea vegetal .43 25.753 729. În baza protocolului au fost realizate: inventarul surselor de poluare a atmosferei. Comisia European a adoptat Directiva 2003/87/CE care stabile te o schem pentru comer ul cu certificate de emisii de gaze cu efect de ser în cadrul Comunit ii.793 90. 42 0.738 1. programul fiind destinat cre rii unei baze de date centralizate la nivel na ional pentru care s se poat lua m surile de reducere a emisiilor cu 8% în perioada 2008 ± 2012.145 4335. în prima faza.arderile din industrie (în special energetic ). microbuze si autovehicule pentru transport marfuri.arderea combustibililor. la categoria autoturisme.

Men ion m c . azota i. y nutrien i ± amoniu.i reduce emisiile de CO2. având posibilitatea ca certificatele de emisii care devin disponibile s le tranzac ioneze pe pia a european . CBO5. transmis recent Comisiei Europene. în func ie de estim rile operatorilor economici. Aceste instala ii au ob inut autoriza ia de emisii a gazelor cu efect de ser pentru anul 2007. stabilind un num r de certificate de emisii pentru fiecare instala ie din sectoarele industriale cuprinse în Anexa I a Directivei nr.pH y regimul oxigenului ± oxigen dizolvat. La sfâr itul anului 2006. astfel c nu se mai încadreaz în prevederile Directivei EU ETS. magneziu. detergen i.2010 (prelungit pân în 2012). mangan. CCO-Cr. crom. plumb. MMDD a definitivat Planul Na ional de Alocare pentru anul 2007 i pentru perioada 2008-2012. Aceast situa ie impune operatorilor economici s investeasc în retehnologizare pentru a. Planul Na ional de Dezvoltare 2006 ± 2013. Politica Energetic a României 2006 ± 2009. iar la inceputul anului 2008 operatorii SC ALUM SA i SC ENERGOTERM SA au ob inut autoriza iile privind emisiile de gaze cu efect de ser pentru perioada 2008 -2012. ortofosfa i. azoti i. cloruri. zinc. fosfor total. y poluanti toxici specifici de origine naturala ± cupru.cobalt. STAREA CALIT EVOLU IA CALIT II APELOR DE SUPRAFA II APELOR DE SUPRAFA I SUBTERANE Interpretarea rezultatelor s-a efectuat conform Ordinului 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referin pentru clasificarea calit ii apelor de suprafa . În anul 2007.G. respectiv SC ALUM SA i SC ENERGOTERM SA din sectorul instala iilor de ardere de peste 20 MW i SC TREMAG SA din cadrul industriei de prelucrare a mineralelor (fabricarea c r mizilor refractare).Baia 43 . decizia adoptat în ceea ce prive te Planul Na ional de Alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser (NAP). 2003/87/CE.în cadrul laboratorului S. SC TREMAG SA i-a diminuat capacitatea de produc ie în cursul anului 2007. de unde au fost extrase principalele proiec ii macroeconomice. cadmiu . nichel. trei operatori economici ale c ror instala ii intr sub inciden a Directivei EU ETS. sodiu.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Agen ia pentru Protec ia Mediului Tulcea a identificat. Inventarul Na ional al gazelor cu efect de ser . pentru România.p. în jude ul Tulcea. situa ia aloc rii certificatelor de emisii prin Planul Na ional de Alocare este urm toarea: Operatorii din jude ul Tulcea care au ob inut autoriza ie de emisii Operatorul 2008-2012 economic 2007 Num r certificate Num r certificate emisii ± tone CO2 emisii ± tone CO2 Alocate Realizate Alocate SC ALUM SA 854989 40194 3755950 SC ENERGOTERM SA 17430 19000 76551 SC TREMAG SA 13297 8500 3. calciu. Prognoza Comisiei Na ionale de Statistic pentru perioada 2006 . Comisia European a publicat în luna octombrie 2007. y salinitate ± reziduu filtrabil. CCO-Mn.H. Pentru operatorii din jude ul Tulcea care au ob inut autoriza ie de emisii de gaze cu efect de ser . Indicatorii de calitate analiza i: y Regimul termic si acidifiere . fier total y alti indicatori chimici relevanti ± fenoli. i prin urmare nu a mai solicitat autorizarea pentru emisii de gaze cu efect de ser pentru perioada 2008 -2012. sulfa i.2.A.Tulcea s -au efectuat analize la ur m toarele pârâuri: -pârâu Hamangia .

pârâu Tai a . exceptând regimul oxigenului care este clasa a -IV-a Din punct de vedere biologic. CCO-Cr i cloruri .Po ta . Tulcea Hm 9942(12 prelevari/an).4 prelevari /an pentru ceilalti indicatori). Tulcea M38+500 (zilnic). mal drept. Dunare -Valcov km 17 (12-24 analize/an).pârâu Teli a ±p. Mahmudia. Smardan (3 prelevari /an) SGA Tulcea realizeaza urmatoarele analize: Daeni . cât i în flux informa ional lent (evaluarea tendin elor globale ale calit ii apelor în decursul anului).H.24 analize/an). azota i.4 prelevari /an pentru ceilalti indicatori ). Slava. N-tot-clasaIV) .azoti i.clasa III (excep ie fac indicatorii CCO-Cr.pârâu Hamangia ±clasa III(excep ie fac indicatorii azota i ± clasa V. Sulina Hm 10670( 4 analize/an).Sfantu Gheorghe Km 0 (12 analize/an) 44 .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA .4 prelevari/an. azot total.pârâu Teli a . Jijila i Tai a p.pârâu Teli a -aval evacuare aeroport Mihail Kog lniceanu În urma efectu rii analizelor la aceste pârâuri. In plu s. 161/ 10 2006.azota i-clasa IV) .clasa a-III-a Lacul Ciuperca este de clasa a-II-a.Satu Nou-clasa III(excep ie fac indicatorii CCO -Cr.p.pârâu Casimcea-clasa III (excep ie fac indicatorii:CCO-Cr-clasa IV i azotati.Po ta.amonte pod Jijila 500 m . mijloc . cloruri-clasa III i CCOCr-clasaIV) . pârâurile Teli a. Hamangia. lacurile din componenta Deltei Dun rii se încadreaz în clasa a-II-a de calitate conform prevederilor ORDINULUI MINISTERULUI APELOR I PROTEC IEI MEDIULUI Nr.Satu Nou sunt de clasa III.p.4 prelevari /an pentru ceilalti indicatori).p. fosfot total.CCO-Mn. Sfantu Gheorghe M50( 4 prelevari/an). toate cele 3 lacuri se încadreaz în categoria mezotrof.pârâu Ciucurova ± clasa III (excep ie fac indicatorii CCO-Cr. 8 prelevari/an pentru ceilalti indicatori).Ceamurlia de Jos .pârâu Slava . Din punct de vedere al chimismului apei. Isaccea.H.brat Macin. laboratorul SGA realizeaza analize pentru Sectiuni din Reteaua Transnationala de monitorizare( TNMN) astfel: Dunare Reni Km 132(mal stang.H. azota i-clasa IV) . Macin Hm 9942 (12 analize /an pentru substante periculoase. Dunare Sulina Km 0 (12 analize /an).pârâu Jijila .amonte Casimcea 300 m . azoti i. iar pârâul Tai a -amonte acumulare Horia sunt de clasaIV Lacul Babadag este de clasa a IV-a de calitate.H. Sistemul de monitorizare si control a calitatii apelor cuprinde: APM realizeaza analize la urmatoarele puncte de prelevare:Dunare M38+500( 2 prelevari/luna). Macin. Du nare.Satu Nou . Chilia Veche Hm 450 (12 analize/an pentru substanete periculoase.pârâu Ciucurova -amonte Slava Rusa . Crisan Hm 10520(12 analize/an pentru substante periculoase.clasa V) . fosfor total -clasa IV i azotati-clasa V) Din punct de vedere al biotei.pârâu Jijila ±clasa II(excep ie fac indicatorii CCO -Mn. Starea calit ii fluviului Dun rea : Supravegherea calit ii apelor Dun rii s -a efectuat atât în flux informa ional rapid (cunoa terea situa iei de poluare zilnic ). Lacul Razelm este de clasa a II-a exceptând CCO-Mn.H.pârâu Casimcea .azota i clasaI V) .H.a rezultat urmâtoarea încadrare în clase de calitate.pârâu Tai a -amonte acumulare Horia . Casimcea.pârâu Tai a-amonte acumulare Horia-clasa II(excep ie fac indicatorii azoti i -clasa IV) .clasa IV) .pârâu Tai a ±p. Mahmudia Hm 900( 12 analize/an pentru substante periculoase.pârâu Slava ±clasa III(excep ie fac indicatorii CCO-Cr. conform normativului de referin din Ordinul 161/2006: . azoti i.pârâu Teli a-aval evacuare aeroport Mihail Kogalniceanu -clasa III(excep ie fac indicatorii CCO-Cr. Maliuc Hm 10300( 4 analize/an) .

La nivelul jude ului Tulcea pe anul 2007.la 25ºC pH O2 diz NO3 NH4+ SO4 2ClAl OH Fe CN- ** * * * * * ** * * ** * * * * * ** ** ** * * Bazinul hidrografic Litoral Sec iunea Total probe 2007 Indicatori urm ri i Cond. calitatea fluviului a fost de clasa a-II-a.Ceatal Chilia-Periprava (92 km): Ct.B. 2 2 Indicatori urm ri i Cond. exceptând indicatorii amoniu. nu sunt dotate cu instala ii specifice pentru preluarea i reciclarea acestor reziduuri. cloruri. Gheorghe. Gheorghe . având la baz m sur torile analitice realizate în 10 sec iuni de supraveghere în cadrul campaniilor trimestriale de recoltare: . calitatea fluviului s -a incadrat in clasa a-II-a de calitate.amplasate astfel : Bazinul hidrografic Dun re: Sec iunea Total probe 2007 Tulcea Aquaserv F1 Tulcea Aker Fg. Gheorghe . Sf. azot din azoti i. . Pentru reglementarea acestei situa ii. CCO-Cr i fenoli care sunt de clasa a-III-a. Periprava. ARBDD a impus societ ilor de in toare de mijloace navale de transport. de exploatarea necorespunz toare a celor existente i de faptul c porturile dun rene de pe teritoriul rezerva iei. cuprinzând 5 tronsoane. Poluarea de la nave este determinat de faptul c nu toate navele sunt dotate cu separatoare de reziduuri petroliere eficiente.la 25ºC pH O2 diz NO3 NH4+ SO4 2ClAl OH Fe CN- 45 . pentru sec iunea Dun re M m38+500 cele mai multe depasiri s-au inregistrat la indicatorii :oxigen dizolvat.78 de c tre navele maritime (ambele conven ii se refer la colectarea.D. Având în vedere parcursul Dun rii pân la intrarea în jude i devers rile care au loc pe acest traseu precum i debitul mare de dilu ie al Dun rii.Ceatal Chilia-Ceatal Sf.Sulina (60 km): Ct. . exceptând indicatorul fier total care a fost de clasa a-III-a. a constat în detemin ri de produse petroliere. Gheorghe.D.a. Gheorghe (18 km): Tulcea Mm 38+500.Sf. de transportul naval i de evacu rile de ape menajere de la localit ile riverane ( ape ce sunt deversate far o epurare prealabil ) dintre care men ion m în mod special evacuarea men ajer a municipiului Tulcea .Cotul Pisicii-Ceatal Chilia (64 km): Cotul Pisicii. Av. Am. aplicarea recomand rilor POLDANU BE -1986 la fluviu i a Conven iei MARPOL 73 .Ceatal Sf. unit i care evacueaz apele uzate în fluviu. Av.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Starea de calitate a apei fluviului Dun rea din teritoriul RBDD a fost urm rit pe o lungime de 338 km. Reni. Chilia. substante organice. stocarea la bordul navelor a reziduurilor de hidrocarburi precum i inerea eviden ei pred rii acestora la unit ile colectoare). . Se poate îns aprecia c apa fluviului este afectat de e vacu rile de la marile unit i industriale ( ex. Starea calit ii apelor subterane Calitatea apelor subterane a fost urmarit în anul 2007 .Ceatal Sf. În celelalte sec iuni de potabilizare. nu se poate preciza cu exactitate aportul în poluan i pe care îl au unit ile economice de pe raza jude ului Tulcea. Pe parcursul anului 2007. SC Alum SA Tulcea). Reni . . Activitatea laboratorului propriu al R. în sec iunea Dun re M m38+500. azot din azota i. Prin Programele de conformare s-a impus dotarea navelor mari cu separatoare de produse petroliere sau tancuri de stocare cu predarea reziduurilor în portul Gala i. Din punct de vedere biologic fluviul Dun rea se încadreaz în clasa a -II-a de calitate. Gheorghe (104 km): Sf. pesticide organo-clorurate cât i expertize fizico-chimice. prin analiza probelor prelevate din urm toarele foraje de observa ie . Sulina.

conducând la deteriorarea caracteristicilor i func iilor solurilor. ponderea de inând -o terenurile din clasa III -a de calitate. În categoria terenurilor arabile care de in o pondere de 80.81-100 puncte.5 88. etc. iar terenurile ocupate cu vii i livezi sunt corespunz toare claselor III ± IV. Principalele restric ii ale calit ii solului sunt prezentate în tabelul urmator Suprafe e afectate de factori limitativi ai capacit ii productive în anul 2007 (Sursa : DADR Tulcea) Denumirea factorului Seceta .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Jurilovca S1sursa Satu Nou F sursa Sarinasuf Ferma ovine Baia F1 Zoot.1 30908. CALITATEA SOLURILOR Solul este principalul suport al tuturor activit ilor socio -economice i constituie factorul de mediu expus cel mai u or la poluare. Din acest punct de vedere. la urm torii 3. amoniu.4 207406 60200. au ar tat faptul c terenurile agricole ale judetului sunt afectate într -o masur mai mare sau mai mic de una sau mai multe restric ii.8 Total (ha) 291251 61498 8154 1611 362514 Sursa DADR Tulcea Nici o suprafa agricol nu întrune te condi iile necesare pentru a se încadra în clasa I de calitate. fie de ac iuni antropice agricole i industriale.4 2965. Reparti ia terenurilor pe clase de pretabilitate .7 97541. forme de relief.4 33830.1 2070.4 545.5 25596.).Ovine 2 2 2 2 ** ** ** ** * * * * * * * * ** * * ** * * ** * * * * * * * * * * ** * ** ** ** ** ** * * * * *. Principalele restric ii ale calit ii solurilor Studiile pedologice i agrochimice efectuate de OSPA Tulcea.ha total arabil 49545 49545 10114 1072 10114 1072 46 .1 Clase de bonitare ale solurilor III IV 200738.2 908. terenurile agricole se grupeaz în 5 clase de calitate.9 68. la p uni i fâne e majoritatea o de ine terenurile din clasele IV . clasa V-a -1-20 puncte). fier la marea majoritate a forajelor .3 3689.sub concentra ia maxim admis ** -peste concentra ia maxim admis Pe parcursul anului 2007 s -au constat dep iri indicatori:conductivitate. I ha ha ha ha ha 0 0 0 0 0 II 29765 1. Clasele de calitate stabilesc pretabilitatea acestora pentru folosin e agricole.1 1073. majoritatea se încadreaz în clasele de calitate III ± IV.amenajari de desecare-drenaj Eroziunea solului prin apa. diferen iate dup nota de bonitare (clasa I . Aceste restric ii sunt determinate fie de factori naturali (clim . din care .amenajari pentru irigatii Exces periodic de umiditate in sol. respectiv a capacit ii bioproductive.3 % din totalul agricol.V.anul 2007: Categoria de folosin Arabil Paji ti Vii Livezi Total agricol U.2 425.din care Suprafata afectata .azota i.3.9 26658 V 547.M.din care .

vântului. Alt factor limitativ îl constituie s r cirea solului în principalele elemente fertilizante.2 ) slab alcalin . în special pentru construc ia. Presiuni ale unor activitati asupra st rii de calitate a solurilor a)Impactul agriculturii asupra mediului Solurile sunt supuse unor procese continue de degradare i alterare.cu alcalinitate ridicat 18339 15253 15253 18339 15253 15253 În vara anului 2007. acizilor minerali sau organici i a s rurilor.mp circuit 2003 19254.15% fa de anul 2006.25 m i care au cea mai mare parte a anului un exces de umiditate.72 Sursa DADR Tulcea Suprafe ele scoase din circuitul agricol au primit alte folosin e. precum i pentru alte construc ii. ferme pentru cre terea animalelor. nu produce diminu ri drastice ale potentialului productiv. Evolu ia terenurilor arabile retrase din circuitul agricol În judetul Tulcea.93 2005 49774.1 2006 99740. Nu acela i lucru se poate spune despre solurile din Delta Dun rii ± unde se reg sesc i soluri acide. la adâncimi peste 50 cm.85 2004 22876. Seceta înregistrat în anul 2007.cerin major a promov rii i dezvolt rii agriculturii durabile. extinderea i reabilitarea re elelor de distribu ie ap . cel pu in în partea infer ioar a profilului i se manifest prin apari ia unor pete ruginii. imprimate de compu ii de oxidare ai fierului. Fertiliz rile organice i minerale ± atunci când se fac ± nu au la baz studii agropedologice. Reac ia solului sau pH-ul solului . se resimte acut lipsa apei în sol exact în perioadele critice pentru plante. Evolu ia suprafe elor scoase din circuitul agricol în perioada 2003 ± 2007 Suprafa a scoas agricol .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA . ca de altfel i seceta înregistrat în anii anteriori a afectat gradul de fertilitate al solurilor. se fac în mod empiric i numai pentru culturile de baz (premerg toare). 47 . Cele dou procese au loc simultan. Gleizarea se manifest pe terenurile cu apa freatic la mai pu in de 1 ± 1. acesta afectând o suprafa de 49545 ha. jude ul Tulcea s-a confruntat cu fenomenul de secet puternic . Degradarea are loc sub influen a temperaturii. Cu o medie anual de 426 mm. În general lipsa de precipita ii afecteaz i efectul îngr mintelor chimice care nu sunt folosite la poten ialul optim.din care . Alterarea se produce sub ac iunea apei. Alt factor limitativ natural îl constituie lipsa apei din sol. Chiar dac apar valori ale pH ±ului mai mari de 9.cu amenajari antierozionale Eroziunea solului prin vant S r turarea solului.8 ± 7. duc la accentuarea presiunii exercitate aupra starii de calitate a solurilor . parc eolian. În acest sens este necesar cre terea resurselor financiare pentru efectuarea lucr rilor de ameliorare .02 2007 39053. în anul 2007 suprafa a terenurilor arabile scoase din circuitul agricol a sc zut cu 39. Schimb rile de utilizare a solului precum i exploatarea resurselor naturale într-un ritm mai rapid decât cel în care se pot regenera. camping. i cele din zona lacului Razelm unde alcalinitatea i salinitatea constituie o problem cu tendin e de extindere. Excesul de umiditate de pe suprafa a de 10114 hectare a determinat luarea unor m suri de ameliorare. gravita iei i vie uitoarelor fiind un proc es ireversibil.marea majoritate a solurilor au un pH neutru( 6. apei.

072 0.55 20.1 0. este necesar re spectarea tehnologiilor de aplicare i supravegherea atent a utilizatorilor i prestatorilor de servicii ai acestor produse. utilizat ca atare sau sub form de compost. afectând procesul de conversie (viteza repunerii în circula ie a materiei i energiei din sol) ceea ce duce la sc derea poten ialului productiv. bactericidele i virucidele.Kg Total±din Insecticide Fungicide care 0. se impune diferen ierea fertiliz rii dup consumul plantelor în diferite elemente. Utilizarea pesticidelor în agricultur pe lâng avantajul ob inerii u nor produc ii sporite prezint dezavantajul polu rii mediului.53 0. Î n aceast categorie se include i turba. reprezentând doar 0. unde acesta se degradeaz .49 10.12 0.2 6.05 0.Utilizarea Îngra mintelor chimice: Chimizarea în exces i unilateral tulbur echilibrul ecologic din sol. reziduuri vegetale reprezentate de tulpinile i frunzele r mase dup recoltarea unor plante. fiind cea mai periculoas surs de impurificare a mediului prin vastitatea suprafe elor pe care se folosesc i prin toxicitatea lor ridicat .16 10.082 0. solului.05 0.60 8. Pentru ob inerea unei eficien e superioare. Evolu ia consumului de produse fitosanitare în perioada 2001 . în perioada 2001 ± 2007: Anul Îngr minte chimice folosite (tone substan Fosfatice Potasice activ ) Total 3807 2393.1 3660 5980 6478 5890 Azotoase 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2827 2270.59 12.47 22.046 0.24 2557.30 0.18222 20. pentru evitarea polu rii cu reziduuri de pesticide a plantelor. Solul ac ioneaz ca un receptor i rezervor pentru pesticide. pentru combaterea insectelor d un toare ± insecticidele i pentru combaterea diferitelor boli criptogamice ± fungicidele. Pentru reducerea efectelor negative ce pot ap rea la utilizarea pesticidelor.07 0.2007 Anul Consum total de pesticide .a.87 16.71 8. Evolu ia consumului de îngr minte chimice în jude ul Tulcea.3 512 777 1061 2190 1520 11.50 17.6 2837 4873 4083 4087 Consum de îngr minte chimice pe ha (Kg s.5 46 45 205 283 3081./ha) Suprafa Suprafa agricol arabil total totall jude jude 13.kg substan activ Total± Insecticide Fungicide din care 107870 72085 73320 193190 40674 19437 16921 42308 26085 19388 26314 104322 Erbicide 41111 33260 30085 46560 Consum de pesticide pe 1 ha suprafa . respectiv distrugerea par ial sau total a micro i macroorganismelor vii.10 16.23 10. precum i toat masa vegetal de la plante cultivate special pentru a fi încorporate în sol ca îngr mânt.20 0.11 0.3 PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Utilizarea îngr mintelor naturale În categoria îngr mintelor naturale se include o serie de reziduuri organice ± dejec ii solide i lichide ale animalelor.20 0. apei i a altor componente ale agroecosistemelor. dup capacitatea acestora de a asimila s rurile nutritive din sol i dup însu irile tipului de sol. Suprafe ele pe care se aplic fertilizan i organici este foarte mic .34% din suprafa a agricol total a jude ului Tulcea Utilizarea produselor pentru protec ia plantelor (fitosanitare) În categoria substan elor fitosanitare sunt incluse substan ele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor ± erbicidele.13 Sursa DADR Tulcea 2001 2002 2003 2004 48 .11 0.29 agricol total Erbicide 0. Insu irea comun a acestor substan e o constituie ac iunea chimic activ i fiziologic activ de tulburare a func iilor fiziologice.

b) activit ile din sectorul industrial. c)Poluarea cu reziduuri provenite din activitatea de depozitare a de eurilor municipale se înregistreaz pe o suprafa de 10. Presiunile asupra st rii de calitate a solului sunt rezultate în principal din activit ile miniere i metalurgice. de eurile municipale genereaz în procesul de descompunere diferite gaze si substan e care pot constitui o surs de impact semnificativ asupra mediului i în special asupra solului.000 Suprafa a Contaminat (m2) Localizarea poluantului 216. 5.26 0.C Ferom S. Din punct de vedere al activit ilor industriale. 4.000 Nu s-au efectuat studii 159.43 0.2005 2006 2007 244469 160796 144539 57449 20039 23967 PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 155914 31106 0.39 0.A Tulcea S.16 Reziduurile zootehnice De i în jude ul Tulcea nu sunt eviden iate soluri afectate de reziduuri zootehnice.44 0.814 Nu s-au efectuat studii Nu s-au efectuat studii Nu s-au efectuat studii Nu s-au efectuat studii 3. Prin natura lor.16 94856 45901 0.36 ha. se constat totu i situa ii în care resturile vegetale sunt aruncate la întâmplare i uneori în cantit i excesive. Activit ile miniere de suprafa se de fasoar pentru extrac ia i prelucrarea rocilor pentru construc ii. S.rezultate din procesul de descompunere a reziduurilor 49 . Inventarul siturilor contaminate la nivelul jude ului Tulcea Nr Nume proprietar/ crt administrator sit contaminat 1.17 0.A S.A Pope ti-Leordeni Industria metalurgic lam alcalin neferoas Industria metalurgic Metale Depozit de euri municipale Tulcea Subst.000 47. Sunt în derulare proiecte d e deschidere de noi exploat ri. în baza licen elor de exploatare pentru 11 obiective miniere i în baza permiselor anuale de exploatare pentru 14 obiective. Terenurile ocupate de haldele de steril tehnologic urmeaz a fi ref cute i redate circuitului natural la închiderea acestor obiective. conservare i amenajare a teritoriului i acolo unde este cazul. siderurgic Industria este principala surs de poluare a mediului înconjur tor prin amploarea proceselor tehnologice.08 0.313 52. minier.C.67 0. Pentru aceste situa ii se impune luarea unor m suri adecvate de gospod rire. MEC ± Sector Altân Tepe 2. MEC ± Sector Baia Tipul activit ii poluatoare Industria minier Industria Minier (iaz decantare steril) Natura poluan ilor metale grele(Cu) i ape acide de min metale grele reactivi de prepara ie minier 794. specifice industriei metalurgice. În jude ul Tulcea sunt zone contaminate istoric din activit i miniere anterioare a c ror inchidere i ecologizare a fost aprobat prin hot râri de guvern. precum i ocuparea terenurilor prin exploat ri miniere la zi.13 0. Ecorec S. în jude ul Tulcea principala cauz de poluare a solului o constituie depozitarea de eurilor solide rezultate din procesele productive. Alum S.06 0.C. realizarea de studii pedologice i agrochimice.055 61616 58956 0.

în vederea identific rii i delimit rii terenurilor degradate. Activitatea minei a fost de exploatare în subteran a z c mântului de pirita cuprifer i de prelucrare a minereului în vederea ob inerii concentratelor de cupru. su prafe e din teritoriul administrativ al comunelor: M cin. comuna Stejaru. a construc iilor provizorii i a utilit ilor din incint .C. au fost derulate programe/proiecte de reconstruc ie ecologic pe urmatoarele situri contaminate identificate la ni velul jude ului Tulcea: Exploatarea miniera Altân Tepe este constituit din perimetrul de exploatare amplasat în localitatea Altân Tepe. realiza rea proiectului tehnic care s cuprind m surile i instala iile de epurare a apelor de min evacuate de la orizontul ±350 m cât i închiderea lucr rilor miniere.men inerea apei de min la nivelul orizontului -350. cu o suprafa de 21. Închiderea Sectorului Minier Somova . rezultate din procesul de descompunere a reziduurilor 20.G 926/2003 ± Proiect tehnic de închidere sector minier Altân Tepe elaborat de S. 50 .C.314 mii euro. care prevede perimetrul de exploatare propriu zis.139/28. a fost aprobat prin H.G 926/2003 în valoare de 4. a lucr rilor verticale în afara pu ului central care se men ine în func iune. 47 ha. . Î n acest sens au fost analizate.98 ha . cu durata de implementare de 32 luni. Închiderea Sectorului Minier Altân Tepe.Ecorecycling SRL Bucure ti PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Depozit de euri Subst. valoarea alocat fiind de 4071. reecologizarea amplasamentelor haldelor de steril i a iazurilor de decantare. pirit i magnetit. Depozit de euri municipale 1613 Ac iuni întreprinse pentru reconstruc ia ecologic a terenurilor degradate i pentru ameliorarea st rii de calitate a solurilor: 1.A Bucure ti.G 720/02. În cadrul programului de încetare a activit ii au fost stabilite modalit ile de închidere a lucr rilor miniere. a fost aprobat prin H. la nivelul jude ului Tulcea au fost organizate comisii pentru identificarea.65 ha i iazurile de decan tare amplasate în intravilanul comunei Somova de cca. lucr ri de ecologizare a zonelor afectate de activitatea de exploatare. Sursa de finan are a proiectului este de la Bugetul Na ional ± Fonduri aprobate prin H. cu durat de implementare de 28 luni. Mihail Kog lniceanu. S. lucr ri de dezafectare i recuperare a materialelor.000 Nu s-au efectuat studii Nu s-au efectuat studii Nu s-au efectuat studii 7. Casimcea.A. delimitarea terenurilor degradate i constituirea acestora în perimetre ameliorative. începand cu luna februarie 2004 i având data finaliz rii în luna octombrie 2006. î n baza Ordinului Prefectului nr. Tehnologii i metode de remediere utilizate: .09.G 720/1999.837 mii euro.6. . Luncavi a. Sursa de finan are a proiectului este de la Bugetul Na ional ± Fonduri aprobate prin H.03. Nuf ru.închiderea prin rambleere i plac de beton la gura pu ului.rezultate din 30. cu ajutorul unei sta ii de pompare.000 municipale procesul de Babadag descompunere a reziduurilor Depozit de euri municipale Subst.6 ha i uzina de prepara ie minier Baia. cu o suprafa de 15. Ostrov. Pe parcursul anului 2007.2005. rezultate din procesul de descompunere a reziduurilor Subst. începând cu luna noiembrie 2005 i finalizare prevazuta pentru luna martie 2008. 2. Prim ria M cinServiciul public de gospod rire comunal Prim ria IsacceaServiciul public de gospod rire comunal 8. Minesa S.închiderea lucr rilor miniere subterane prin abandonarea în starea în care se afl . S-a impus realizarea studiilor hidrologice referitoare la evolu ia i influen a apei de min asupra zonelor limitrofe. amplasat în zona dealului Cortelu cu o suprafa a de 21.1999 ± Proiectul Tehnic de închidere sector minier Somova elaborat de S. În anul 2007.C Ipromin S.

s-au impus urm toarele m suri: solicitarea autoriza iei de mediu pentru activit ile de utilizare. Lucr rile de închidere a sectorului minier sunt lucr ri în special de reconstruc ie ec ologic i au ca scop reabilitarea suprafe elor afectate de activitatea minier i minimalizarea impactului asupra factorilor de mediu. y valorificarea ra ional a apei i a energiei. Din totalul acestor suprafe e sunt echipate 160110 hectare. terasarea terenului. în special Lacul Memelgiu. în jude ul Tulcea exist un num r important de exploata ii agricole de mici dimensiuni. Prin lucr rile de reconstruc ie ecologic s -a urm rit refacerea terenurilor degradate i repunerea lor în circuitul agricol. etc. utilizarea produselor de uz fitosanitar conform Listei omologate de Comisia Interministerial de Omolo gare a P. prest ri servicii cu produse de uz fitosanitar precum i a altor activit i (sec ii mecanice. prelucrarea acestor minereuri.F. Aceast s itua ie este datorat faptului c . combatere a eroziuni i solului în noile condi ii de proprietate i la principiile economiei de pia . depozitarea materialelor sterile i transportul produselor finite. aceasta datorându -se secetei din vara anului. cu eficien relativ redus care nu pot sus ine costurile aferente iriga iilor. editia 2008 4.).PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Activit ile desfa urate au cuprins exploatarea în subteran i la suprafa a minereurilor de baritin i sulfuri complexe polimetalice. în cre tere fa de 2006. vizând cre terea randamentului amenaj rilor. folosirea metodelor integrate de combatere a bolilor i d un torilor. refacerea cadrului peisagistic al zonelor i aducerea suprafe elor afectate la starea natural ini ial . Tehnologii i metode de remediere utilizate: închiderea prin rambleere i plac de beton la gura pu ului. sporirea produc iilor agricole i protec ia mediului. Masuri de reducere a impactului activit ilor din sectorul agricol asupra solului În vederea prevenirii polu rii solului. acoperire cu sol vegetal. nivelare. respective. comercializare. Reducerea efectelor secetei i combaterea de ertific rii Regiunea SE cuprinde zone semiaride i secetoase. suprafa a irigat efectiv în anul 2007 a fost doar de 33781 ha. dar s-a men inut mult sub poten ialul de irigare.U. apei i pânzei freatice precum i aerului de c tre activit ile din agricultur . 3. i ca ur mare se consider c pentru a contracara efectele negative ale secetei asupra produc iilor ob inute este vital reconsiderarea aportului iriga iilor i în consecin se impun m suri pentru: y adaptarea unor lucr ri de iriga ii. îns mân are i înierbare. restul aflându-se în conservare. De i suprafe ele amenajate pentru iriga ii sunt importante. desec ri. (CODEX). y modernizarea echipamentelor de iriga ii. sectoare zootehnice. Suprafe ele amenajate pentru iriga ii reprezint un procent semnificativ din totalul terenurilor agricole. 42. care s corespund i din punct de vedere al calita ii mediului. 51 . 2000 Suprafa a amenajata pentru irigat 2001 2002 2003 2004 2005 2006 166728 166728 166728 166728 162802 156126 47933 47189 166728 162802 156126 18301 18142 166728 162802 156126 1797 1797 163683 160110 153459 1324 1324 Agricola 162802 162802 162802 Arabila 156126 156126 156126 Suprafa a efectiv irigata cu cel putin o udare Agricola 12756 18405 31635 Arabila 12454 18138 31051 Sursa: Anuarul Statistic al Judetului Tulcea.6%.

 sol necultivat (prin determinarea s pt mânal a activit ii beta globale). la Tulcea si Sf. cu excep ia solului din zona Altân-Tepe care este puternic salinizat.trei campanii de recoltare . Uzina de ap Tulcea. Cloruri. apa. Zn 2+. Sistemul SGA. depuneri atmosferice. Sta ia Peco. A ceasta transmite permanent datele inregistrate catre Laboratorul de Radioactivitate a Mediului Bucuresti. Satul Mineri. Indicatorii determina i sunt: pH. Parcul Tineretului. Anual se efectue az dou . de i activ itatea minier a încetat. depuneri atmosferice (prin determinarea zilnic a activit ii beta globale). TDS. Pb. În func ie de con inutul de s ruri dizolvate. prin proiectul PHARE RO 2003/005-551. Pentru punctul de prelevare SC Feral SRL i zona adiacent acestuia s-a remarcat un con inut ridicat de mangan.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA fertilizarea solului. cuprinde puncte de prelevare situate în urm toarele zone: Sta ia meteo Tulcea. probele de sol s-au încadrat. Cr S-au efectuat prelev ri de sol din zona Altân Tepe. cu îngr minte organice. P durea Bididia. La statia RA Sf. 52 . Mn 2+ . se efectueaz m sur tori de radioactivitate beta global pentru to i factorii de mediu. fiind slab alcaline conform pH -ului determinat. Potasiu. efectuarea lucr rilor de îmbun t iri funciare conform normelor tehnice i legisla iei de protec ie a mediului.01 ³Procurarea de echipamente necesare in scopul crearii unui sistem adecvat de monitorizare si raporta re a radioactivitatii mediului´. Gheorghe a fost montata prin acelasi program Phare o statie automata de monitorizare a radioactivitatii apei . vegeta ie (cu perioada de prelevare aprilie -octombrie. ap (prin determinarea zilnic a activit ii beta globale la apa de Dun re i apa potabil ). Alcalinitate. La nivelul judetului Tulcea func ioneaz 2 sta ii de radioactivitatea mediului amplasate in Sf. prin determinarea s pt mânal a activit ii beta globale). Parcul Victoria. Statiile monitorizeaza permanent nivelul dozei gamma si parametri meteo. Gheorghe si Tulcea. respectarea cu stricte e a agrotehnicii specifice fiec rei culturi. obiectivul principal fiind detectarea oric ror cre teri cu semnifica ie radiologic a nivelelor de radioactivitate din mediu . În anul 2007 . În general putem caracteriza solurile ca. În prezent în aceste sta ii. din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. Ni 2+.04. calcule de concentra ie ale izotopilor naturali Radon i Toron. Fabrica de oxigen. în general în categoria nesalinizate.Bicarbonati. Starea radioactivita ii mediului in jude ul Tulcea deriv din m sur torile beta globale efectuate pentru factorii de mediu : aer. Cu 2+. În cadrul programului standard de monitorizare în jude ul Tulcea.4 RADIOACTIVITATEA Re eaua de supraveghere a radioactivita ii mediului din jude ul Tulcea face parte din Re eaua Na ional de Supraveghere a Radioactivit ii Mediului ( RNSRM ) componenta a sistemului integrat de supraveghere a polu rii mediului pe teritoriul României. SC Alum SA Tulcea. Calciu. Gheorghe au fost amplasate doua statii automate de monitorizare doza.Co. sol vegeta ie i din m sur torile de doz gamma extern . cu excep ia solului din zona Altân -Tepe care este acid. Magneziu. Cd. 3. în special. Sodiu. cât i supravegherea dozelor gamma absorbite în aer. SC Feral SRL Tulcea. irigarea ra ional a culturilor cu ap de calitate conform STAS 9450/ 1988. Monitorizarea calit ii solului Re eaua de monitorizare a solului din jude ul Tulcea. se urm resc factorii de mediu: aer (prin determinarea zilnica a activit ii beta glo bale i m surarea continu a debitului de doza gamma extern absorbit ).

medie 1.116 3.5.9 1.073 0.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA În anul 2007 au fost prelevate un num r de 3653 probe de mediu ( aer.16 0.18 0.45 0.098 Val. Calitatea habitatelor naturale.30 0.39 0. depuneri.11 0.21 0.18 0. Arii protejate Habitate Jude ul Tulcea. Tipurile de habitate întâln ite în jude ul Tulcea: 1110 1150 1140 1160 1210 1310 1410 1530 2110 2130 2160 2190 3130 3140 3150 3160 3260 Bancuri de nisip acoperite permanent cu strat mic de ap de mare Lagune costiere Nisipuri i zone ml tinoase neacoperite de ap de mare la reflux Melele i golfuri Vegeta ie anual de-a lungul liniei rmului Comunit i de salicornia i alte specii anuale care colonizeaz terenurile umede i nisipoase Paji ti s r turate de tip mediteranean Paji ti i mla tini s r turate panonice i ponto-sarmatice Dune mobile embrionare (în formare) Dune fixate cu vegeta ie erbacee peren (dune gri) Dune cu Hippophae rhamnoides Depresiuni umede intradunare Ape st t toare oligotrofe pân la mezotrofe cu vegeta ie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoeto-Nanojuncetea Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegeta ie bentonic de specii de Chara Lacuri eutrofe naturale cu vegeta ie tip Magnopotamion sau Hydrochariton Lacuri distrofice i iazuri Cursuri de ap din zonele de câmpie.38 0. i a formelor de relief variate.9 0. a florei i faunei s lbatice. Sintetic.17 0.51 0. Suprafa a jude ului este acoperit în propor ie de 60% de ecosisteme naturale i seminaturale. sol.4 46. situa ia radioactivit ii mediului în jude ul Tulcea . ap . Din analiza rezultatelor ob inute. datorit unui climat specific Dobrogei de Nord ( continental excesiv de tip pontic). De asemenea în zona marin exist habitatul 1180 ³Structuri submarine create de scurge ri de gaze´ unic la nivel de ar . i pe ntru care s-au instituit cele 8 Situri de Importan Comunitar .35 0. pân la cele montane.39 0.53 0. beneficiaz de o diversitate biologic deosebit atât prin numeroasele tipuri de habitate i ecosisteme cât i prin multitudinea de specii de flor i faun . pentru anul 2007. in anul 2007.medie Val.8292 de m sur tori de doz gamma extern .1 3. cu vegeta ie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion 53 .16 0. se eviden iaz faptul c nu s-au înregistrat modific ri semnificative ale ni velelor de radioactivitate pentru nici unul dintre factorii de mediu.09 57. Gheorghe Val.9 1.maxim 8.25 uGy/h Tulcea Val. toate valorile medii anuale s -au situat sub limitele de aten ionare specifice fiec rui factor de mediu.57 0.125 Sf.12 0. identificându -se un num r de 36 de tipuri de habitate naturale de interes comunitar care sunt incluse in Anexa I a Directivei Habitate. Delta Dun rii ad poste te 18 dintre aceste habitate care nu se regasesc in celelalte zone ale jude ului. s-a prezintat astfel : Factor de mediu Aer Depuneri Dun re Potabil Sol Vegeta ie Doz Gamma Nivel aten ionare 10 Bq/mc 200 Bq/ mp*zi 2 Bq/l 2 Bq/l 0.1 0. maxim 1. vegeta ie ) pentru care au fost efectuate 7306 masur tori imediate si întarziate i s-au mai efectuat i cca.

479 87.3270 40CO 6260 62CO 6410 6420 6430 6440 6510 7210 8230 8310 91AA 91I0* 91M0 91X0 91Y0 91FO 92AO 92DO PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Râuri cu maluri n moloase cu Chenopodion rubi i Bidention Tuf ri uri de foioase ponto-sarmatice Paji ti panonice i vest pontice pe nisipuri Stepe ponto-sarmatice Paji ti cu Molinia pe soluri calcaroase. i habitatele de step . pe teritoriul jude ului Tulcea au fost legiferate 17 situri Natura 2000 . Aquila clanga (acvila ip toare mare).Pe teri în care accesul publicului este interzis. care sunt prezente i în ³Lista Ro ie a Vertebratelor din Romania´. putem preciza c în Delta Dun rii i Dobrogea de Nord se întâlnesc aproximativ 97 de specii de p s ri listate în Anexa 1 a Directivei Pasari (79/409/EEC).1964 /2007 Suprafata (ha) Cod Natura 2000 ROSCI0065 ROSCI0237 ROSCI0060 ROSCI0201 ROSCI0066 ROSCI0123 ROSCI0012 ROSCI0067 450.10. Având în vedere importan a floristic i faunistic a zonei.697 18.Sf.546 10. dintre care 9 sunt Arii de Protec ie Special Avifaunistic (SPA-uri) aprobate prin Hot rârea de Guvern nr. Circus macrourus (erete alb). din punct de vedere al Directivei Habitate (92/43/EEC) a jude ului Tulcea const în faptul c aici s -au identificat un num r de 17 tipuri de habitate conform Anexei 1 a directivei.cr Nume sit t 1 2 3 4 5 6 7 8 Delta Dun rii Structuri submarine metanogene .122 1. ± P duri dacice de stejar i carpen P duri ripariene mixte cu Quercus robur. Egretta garzetta(egreta mic ).P duri dobrogene de fag . printre care cele mai importante sunt tipurile de habitate de zone umede danubiene i pontice specifice Deltei Dun rii i M rii N egre. ORD. Cygnus olor ( leb da de var ). .Vegeta ie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. turboase sau argiloase Paji ti mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion Comunit i de lizier cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor la cel montan i alpin Paji ti aluvionale din Cnidion dubii Paji ti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) Mla tini calcaroase cu Cladium mariscus -Comunit i pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni .542 6. Ulmus laevis. Falco cherrug ( oim dun rean) Caprimulgus europaeus (caprimulgul) dar i o multitudine de specii legate de mediul acvatic: Pelecanus crispus (pelican cre ). 1964/2007. Egretta alba(egreta mare). SITURI DE IMPORTAN COMUNITAR Nr. În ceea ce prive te importan a avifaunistic .229 121. Vegeta ie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos . Gheorghe Dealurile Agighiolului Podi ul Nord Dobrogean Delta Dun rii .1284/24.P duri balcano-panonice de cer i gorun . printre care s pecii rare de r pitoare: Aquila heliaca (acvila de câmp).din lungul marilor râuri Z voaie cu Salix alba i Populus alba Galerii ripariene i tuf ri uri (Nerio-Tomaricetea i Securinegion tinctoriae) Importan a conservativ la nivel european. .2007 i 8 sunt Situri de Importan Comunitar (pSCI-uri) aprobate prin Ordinul MMDD nr. Branta ruficollis (gâsca cu gât ro u). Fraxinus.zona marina Mun ii M cinului Bra ul M cin Deniz Tepe conf.303 425 54 .

respectiv: Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt ) Agrimonia pilosa (Turi ).759 257 147. Callimorpha quadripunctaria. Lycaena dispar i Pholidoptera transsylvanica .891 18. Osmoderma eremita(pustnicul). ceea ce reprezint 52 % din flora României i aproape 19 % din flora european (Bos caiu. suprafa a zonei din apele teritoriale marine propus pentru includere în re eaua Natura 2000 fiind de 95 562.Sinoie Denis Tepe DUNAREA Veche ± Bratul Macin Lacul Beibugeac Marea Neagr M cin . Centaurea jankae (Vine ele. Zgl voc).57/2007: Bolbelasmus unicornis. fiind comparabil cu cea a insulelor mediteraneene Creta i Corsica (Dihoru. In statistici ulterioare se consider c Dobrogea concentreaz 1911 specii ceea ce înseamn c flora acestei provincii este foarte bogat . Potentilla emilii-popii (Buruian cu cinci degete).4 B a OUG 57/2007: Dianthus dobrogensis (garofi a dobrogean ) i Paeonia tenuifolia (bujorul de step ).43 ha. Flora Bogata diversitate a habitatelor naturale ce caracterizeaza zona Dobrogei de Nord. Lucanus cervus(r da c ). Astfel l a nivel de jude au fost identificate un num r de 163 de specii de interes comunitar incluse în anexa nr. In conspectul florei Dobrogei se enumer 1770 specii de plante pentru aceast provincie. Zgl voc). Suprafa a total ocupat de siturile de tip SCI i SPA la nivelul jude ului calculat de Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare Delta Dun rii Tulcea (exclusiv suprafa a ocupat de apele teritoriale marine) este de 696 269. 55 Fauna .Niculi el P durea Babadag Stepa Casimcea conform HG 1284/2007 Suprafata Cod Natura 2000 (ha) 3. Aldrovanda vesiculosa (Otr el). Dintre speciile de flor s lbatic identificate la nivel na ional dou sunt prezente în anexa nr. Moehringia jankae (Merinan ). 55 ha acoperind aproximativ 80% din suprafa a jude ului.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA SITURI DE PROTEC IE SPECIAL AVIFAUNISTIC Nume sit . Euphydryas maturna.663 500. determina existenta unui numar mare de specii de flora si f auna salbatica.57/2007. incluzându -le în totalitate i aproape dublându -le suprafa a la nivel de jude . Morimus funereus. Dioc. multe dintre ele fiind endemice. Din punct de vedere faunistic la nivelul jude ului Tulcea se întalnesc un num r important de specii de interes conservativ la nivel na ional i European.243 67.361 58. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Be tepe .473 22.3 a OUG 57/2007 i 110 specii de intreres na ional care necesit o protec ie strict incluse în anexa 4 B a aceluia i act normativ.226 ROSPA 0032 ROSPA0040 ROSPA0052 ROSPA0073 ROSPA0076 ROSPA0091 ROSPA0100 Din totalul siturilor SCI i SPA instituite le nivelul jude ului. Centaurea pontica (Vine ele. Dintre Nevertebrate putem men iona 9 specii de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea ariilor speciale de conservare conform anexei 3 a Ordonan ei de Urgen nr.Mahmudia Delta Dun rii i Complexul Razim . vulnerabile sau periclitate. 15 se suprapun peste ariile naturale protejate constituite anterior. Dioc. 1970). pe teritoriul jude ului Tulcea au fost identificate 9 specii de plante de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea ariilor speciale de conservare conform anexei 3 a Ordonan ei de Urgen nr. Cerambyx cerdo (croitor).334 ROSPA0009 ROSPA0031 1. rare. 1976). Din punct de vedere al importan ei la nivel european. Echium russicum (Capul arpelui). Campanula romanica (Clopo el dobrogean).

Oenanthe isabellina (pietrar rasaritean). În cadrul Rezerva iei Biosferei Deltei Dun rii dintre cele 331 de specii de p s ri identificate pân în prezent. Caprimulgus europaeus ( caprimulg). dar i cele mai importante c i de migra ie din SE Europei. Num r situri Natura 2000: 17 Num r arii declarate la nivel na ional: 35 56 .1198/2005. 12 specii au fost declarate monument al naturii. Starea ariilor naturale protejate În jude ul Tulcea exist un num r de 36 de arii naturale protejate (34 rezerva ii naturale. Coracias garrulus (dumbraveanca). Dintre speciile de mamifere pe teritoriul jude ului Tulcea exista 10 specii de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea ariilor speciale de conservare conform anexei 2 a Ordinului MMGA nr. Uliu porumbar (Accipiter gentilis) oim dun rean (Falco cherrung) PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Conform anexei 3 a OUG 57/2007 pe teritoriul jude ului Tulcea întâlnim 100 de specii de p s ri de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea ariilor de protec ie special avifaunistic . P durea Babadag. P durea Niculi el. Lanius senator (sfrâncioc cu cap ro u). o rezerva ie a biosferei i un parc na ional) care au fost integral cuprinse în perimetrele celor 17 situri Natura 2000 (8 Situri de Importan Comunitar i 9 Situ ri de Protec ie Avifaunistic ) declarate la nivelul jude ului Tulcea prin Ordinul MMDD 1964/2007 i HG 1284/2007. Haliaeetus albicilla(codalb). Oenanthe pleschanka (pietrar negru). Monticola saxatilis ( mierla de piatra). C lifar alb (Tadorna tadorna) Pelican (Pelecanus onocrotalus) În zona Mun ilor M cin multe dintre speciile protejate sunt considerate rare sau vulnerabile: Apus apus ( drepnea neagra).Dintre Amfibieni i reptile la nivelul jude ului se întâlnesc 7 specii de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea ariilor speciale de conservare conform anexei 2 a Ordinului MMGA nr.1198/2005. Mun ii M cinului. Merops apiaster (prigorie). Ornitofauna se bucur de o mare varietate specific în zona Dobrogei i mai ales în partea de nord respectiv în jude ul Tulcea unde se g sesc cele mai însemnate zone de cuib rit i de hr nire pentru majoritatea speciilor: Delta Dun rii i complexul Razim -Sinoie.

35 50. Cerna i Administra ia PNMM Administra ia PNMM Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Romsilva Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Romsilva Direc ia Silvic Tulcea SOR Tulcea 57 . Niculi el Com. 1 Denumirea ariei naturale protejate Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii Act normativ de aprobare Supra fa a (ha) Categoria ariei protejate Rezerva ie a biosferei Sit Ramsar Localizare teritorial administrativ Custode/ administrator al ariei naturale protejate A. Valea Nucarilor.8 11 170 326 1891 Jud .3 0. Cerna Com. În jude ul L454/2001.34 sunt rezerva ii naturale (categoria IV IUCN) .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Num r arii declarate la nivel local: 1 Num r arii atribuite în custodie: 16 Num r arii cu structuri de administrare: 2 Categorii de arii naturale protejate: . Murighiol Com.R.5 0.B. Luncavi a Ora ul Babadag Com.D. Turcoaia Com.D.3/2004 HG 2151/2004 HG 2151/2004 11 321 154 2 8 9.o rezerva ie a biosferei (Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii) . OUG112/2000.un parc na ional (Parcul Na ional Mun ii M c inului) -17 situri Natura 2000 (8 Situri de Importan Comunitar Avifaunistic ) Ariile protejate din jude ul Tulcea Nr Crt.472 ha Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 HCL nr. Tulcea i 9 Situri de Protec ie Legea 82/1993 580. Ciucurova. satul Atmagea Com. Fântâna Mare ora ul Babadag ora ul Babadag Com. 341/2002 suprafa a ocupat de RBDD este de 415.7 34.000 ha cu modific ri i suprafa a complet ri prin administrat : HG 248/1994 de ARBDD . HG Tulcea .L69/1996 .Tulcea . satul Agighiol Ciucurova. Constan a i Gala i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Parcul Na ional Mun ii M cinului P durea ³Valea Fagilor´ Rezerva ia botanic ³Korum Tarla´ Locul fosilifer Dealul Bujoarele Rezerva ia geologic ³Agighiol´ Vârful Secaru Rezerva ia de liliac ³Fântâna Mare´ Rezerva ia de liliac ÄValea Oilor´ Rezerva ia natural ³ Dealul Bujorului´ P durea Niculi el Lacul BeibugeacPlopu Lacul Traian Muchiile Cernei- Parc Na ional Rezerva ie natural -forestier Rezerva ie natural Rezerva ie natural -geologic Rezerva ie natural Rezerva ie natural Rezerva ie natural Rezerva ie natural Rezerva ie natural Rezerva ie natural Arie Special de protec ie avifaunistic Rezerva ie natural Rezerva ie Com.

Casimcea Com.2.Sectorul Isaccea. dup Volga i Kuban) Unit i fizico. Topolog Com. Frec ei i Izvoarele Casimcea Casimcea Peceneaga Com.50 Rezerva ie natural HG 2151/2004 137 Rezerva ie natural HG 2151/2004 53 Rezerva ie natural HG 2151/2004 132 Rezerva ie natural HG 2151/2004 292 Rezerva ie natural HG 2151/2004 41 Rezerva ie natural HG 2151/2004 305 Rezerva ie natural HG 2151/2004 5 Rezerva ie natural HG 2151/2004 4.6 Rezerva ie natural HG 2151/2004 524.15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Iaila Beidaud Valea Mahomencea Dealul Ghiunghiurmez ChervantPriopcea C lug ruIancina Muntele Consul Dealul Sarica Dealurile Be tepe Enisala Carasan-Teke Valea Ostrovului Uspenia Edirlen Casimcea Col anii Mari Peceneaga M gurele R zboieni Dealul Deniztepe Dealul Mândre ti Mân stirea Coco P durea Babadag-Codru PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA natural HG 2151/2004 1121 Rezerva ie natural HG 2151/2004 1029 Rezerva ie natural HG 2151/2004 1421 Rezerva ie natural HG 2151/2004 568 Rezerva ie natural HG 2151/2004 130 Rezerva ie natural HG 2151/2004 328 Rezerva ie natural HG 2151/2004 100.Litoralul M rii Negre de la Bra ul Chilia pân la Capul Midia 58 .Tulcea cu zona inundabil . Mihail Kog lniceanu Com.5 % din suprafa a României (Locul 22 între Deltele lumii i locul 3 în Europa. Sarichioi Com. Doroban u Com. Jurilovca Com.S r turile Murighiol . Frec ei i Niculi el Com. 6 ha ± DS Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii .Sinoie .Dun rea maritim pân la Cotul Pisicii . Mahmudia Com. Doroban u Com. Cerna Com.10 Rezerva ie natural HG 2151/2004 415 Rezerva ie natural HG 2151/2004 57 Rezerva ie natural Hg 2151/2004 244 Rezerva ie natural HG 2151/2004 61. Niculi el Com.354.Complexul lagunar Razim .An de constituire: 1990. Izvoarele Com. Beidaud Com.Suprafa a 580 000 ha .geografice componente . Horia i Izvoarele Com. Slava Cercehez Com.Plopu .250 Doroban u Com.60 Rezerva ie natural TOTAL 431.80 Rezerva ie natural HG 2151/2004 22 Rezerva ie natural HG 2151/2004 25.Delta Dun rii . Niculi el Ora ul Babadag Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea 180. . Casimcea Com.

250 87 50 98 21. de valoare inestimabilã pentru patrimoniul natural universal. Trachomitum venetum. zone tampon i zone economice.600 223.625 2. Convolvulus persicus. Astragalus versicarius pseudoglaucus. Stachys maritima.30 tipuri de ecosisteme .937 210 103.300 9. 1 la Hot rârea Guvernului nr. Zonare func ional : Zone cu regim de protec ie integral .100 11. y Flora RBDD speciile cuprind 4 specii endemice si o subspecie: Centaurea pontica.Leahova Dolo man Grindul Lupilor Istria .5380 specii. din care: 1 839 specii de florã si 3541 specii de faunã y O bancã de gene naturalã. Centaurea jankae.460 21.Sinoie Suprafa a (ha) Zonare func ional : Zone tampon. total Zone economice . total 22. Centaurea jankae. y Existã 14 specii periclitate sau vulnerabile în RBDD: Centaurea pontica.300 228 652 110 Grindul Chituc Rotundu Potcoava Belciug Matita-Merhei-Letea Sontea Caraorman Lumina-Vatafu Dranov Saraturi-Murighiol Rotundu Popina Dolosman Zmeica-Sinoie Potcoava Periteasca-Leahova Zona tampon marin . Ornithogallum amphibolum.500 13. Dactylorhiza incarnata. Ornithogallum oreoides.075 400 2. din care: Suprafa a (ha) 50. Elymus pycnanthus ssp.500 115 1.deltaicus.625 825 2.760 5 1.830 13. pân la izobata de 20 m Teritoriul Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii este delimitat în 3 cat egorii de zone: zone cu regim de protec ie integral . Platanthera bifolia. Protejate prin Conventia de la Berna: 59 .Buhaiova Letea R ducu Nebunu Vatafu ± Lungule Caraorman S r turi Murighiol Erenciuc Popina Sacalin ± Z toane Peritea ca . total din care: Zone de reconstruc ie ecologic . Cephalanthera longifolia .425 y Un muzeu viu al biodiversitãtii: .560 12.410 4. Centaurium spicatum.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA - Apele maritime interioare i marea teritorial . Acestea sunt definite i delimitate conform anexei nr. 248/1994 pentru adoptarea unor m suri în vederea aplic rii Legii nr. Anacamptis pyramidalis. Astragalus dolicophyllus.125 125 2. 82/1993 privind c onstituirea Rezerva iei Biosferei "Delta Dun rii". Orchis coriophora fragrans. total. total din care: Ro ca . Artemisia tscernieviana .240 260 28 31.000 306.510 2.

M. M. acestea fiind: Campanula romanica ( clopotelul mun ilor m cin ). din care 3. Centaurea tenuiflora( matura) si Dianthus nardiformis(garofita).651 ha reprezint zonele strict protejate. cuprinzând cea mai mare parte din culmea principal ( cunoscut sub denumirea de Culmea M cinului). comunele Hamcearca i Luncavi a (situate în estul acestuia) precum i Jijila (situat în partea de nord). Astfel. Silene cserei( militea). 6. 60 % din populatia mondialã de cormoran mic (Phalacrocorax pygmaeus) 50 %din populatia mondialã de gâscã cu gât rosu Branta ruficollis (pe perioada iernii) Parcul Na ional Mun ii M cinului Parcul Na ional ocup zona central cea mai înalt a Mun ilor M cin. Moehringia grisebachii ( moeringie). Galanthus plicatus (ghiocelul dobrogean). Parcul Na ional Mun ii M cinului se întinde pe o suprafa de 11. zonele tampon totalizând 7.670 ha. jankae. Este situat pe teritoriul administrativ al localit tilor: M cin.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Num rul de specii protejate prin Conven ia de la Berna Grupa sistematic Plante superioare Insecte Pe ti Amfibieni Reptile P s ri Mamifere Total Anexa I 4 4 Anexa II 5 1 6 9 224 7 252 Anexa III 22 3 2 89 15 131 Total 4 5 23 9 11 313 22 387 Cele 331 specii de pãsãri includ: cea mai mare parte a populatiei Europene de pelican comun (Pelecanus onocrotalus) si pelican cret (Pelecanus crispus). 4 % din ace ti taxoni sunt endemici (A). respectiv Culmea Pricopanului. Greci (situate în vestul parcului) comuna Cerna (amplasat în vestul i sud-vestul parcului). jancae. In parc au fost identifica i pâna in prezent.2 % sunt specii europene (B).9 % sunt subendemici (b). Moehringia grisebachi ( moeringie). 72 de fitotaxoni ce reprezint 5 % din speciile amenin ate incluse în Lista ro ie a plantelor superioare din România In parc au fost identifica i pâna in prezent 5 specii incluse în Lista ro ie european (Dec. Euphorbia nicaeensis ssp cadrilater ( laptele cainelui). 46 /1991. Repartizarea speciilor de Flora si Fauna din cadrul PNMM pe categorii de periclitare similare conform celor IUCN ( conform Listei Rosii a Parcului National Muntii Macinului) Extincte periclitate vulnerabile Statut mai Informatii Total putin insuficiente ingrijorator Flora 4 3 48 8 73 136 Amfibieni 1 4 5 Reptile 3 8 11 60 . Al turi de aceasta tot aici sunt proteja i i taxoni subendemici cum sunt Corydalis solida ssp slivenensis ( brebenel). no. precum i o culme secundar a acestora. adoptat de Comisia Economic pentru Europa) în categoria vulnerabil. Parcul M cin este singurul Parc Na ional din lume unde se conserv specia endemic pentru Dobrogea Campanula romanica(copotelul muntilor macin)).321 ha. Dianthus nardiformis( garofita) De asemenea. iar 4. La ace tia se adaug taxonii europeni Centaurea gracilenta( scai ). conform categoriilor IUCN.

. . .în contextul sc derii nivelului de trai al popula iei autohtone sunt tot mai greu de aplicat m suri de gestionare durabil a resurselor naturale. f r identificarea unor alternative care s suplineasc activitatea de baz ( economia forestier ). pericolul incendiilor se men ine ridicat aproape în tot cursul anului. care afecteaz ariile acvatice.aplicarea Legii nr. . Zona dobrogean fiind o zon secetoas . lipsa unui personal de paz putând duce la apari ia unor tentative de fraud în perimetrele ocrotite).Recoltarea florei s lbatice poate fi o amenin are pentru speciile rare. atât în zonele strict protejate. .necunoa terea cu precizie a limitelor de c tre administratorii actuali a unui num r însemnat de arii protejate.6. iar în cazul plantelor medicinale când se recolteaz peste capacitatea de suport. în special pescuitul neautorizat. . prin urmare. Acestea au fost aprobate de APM Tulcea si au fost depuse de DS Tulcea a CMN-AR pentru avizare. cât i în zonele tampon a acestora.aspecte negative: . nu au rezistat condi iilor pedoclimatice din aceast zon .extrageri de material fosilifer de c tre localnici din perimetrul depozitelor fosilifere.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Pasari Mamifere 1 33 19 5 89 6 31 16 173 27 Starea de conservare a speciilor de plante i animale din flora i fauna s lbatic din cadrul rezerva iilor naturale existente pe teritoriul jude ului Tulcea este bun . eviden iat prin depozitarea n econtrolat a de eurilor. . Lipsa structurilor de administrare pentru ariile protejate conduce la imposibilitatea aplicarii prevederilor legale privind obliga ia desf ur rii pe suprafa a ariilor naturale protejate numai a acelor activit i conforme prevederilor planurilor de managem ent i regulamentelor ariilor naturale protejate . .braconajul. amplasarea vetrelor de foc în interiorul ecosistemelor valoroase.cultivarea unor specii forestiere ce nu corespund ecosistemelor de step i silvostep i. condi iile de conservare impuse de legisla ia specific i contraven iile ce decurg din nerespectarea lor.. endemice din zon . DS Tulcea a elaborat ROF si Planurile de Management pentru toate ariile protejate detinute in custodie in concordanta cu OUG 57/2007. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversit ii . .depozitarea sporadic a de eurilor menajere . . . În cursul verific rilor în teren nu au fost înregistrate activit i care s prezinte pericol pentru starea de conservare a speciilor i habitatelor protejate. .lipsa delimit rii cu precizie a zonelor tampon. p s ri i mamifere . .Incendiile. 3.centre de informare i a personal insuficiente care s asigure controlul i paza obiectivelor naturale protejate le expune ac iunilor negative ale vizitatorilor neaviza i.1/200 0 a dus la apari ia unor conflicte socio -economice cu impact semnificativ asupra unor arii protejate (majoritatea ariilor protejate sunt limitrofe unor terenuri proprietate particular . .utilizarea în exces a pesticidelor afecteaz sever mai ales specii de pe ti.conflictul ap rut între interesele economice ale silvicultorilor i interesul pentru conservarea biodiversit ii (a se vedea modul de gestionare a faunei de interes cinegetic i modul de aplicare a regimului silvic).lipsa indicatoarelor cu numele i tipul rezerva iei.absen a solicit rilor de luare în custodie a unor arii protejate de c tre administra iile publice locale . Biosecuritatea 61 .rezerva iile naturale situate în apropierea ora elor sunt expuse practic rii unui turism dezorganizat. parcarea ma inilor în rezerva ie etc. .p unatul.

metode i procedee pentru controlul organismelor modificate genetic. Perspective Dup aderarea la Uniunea European . care au fost exp use în timpul sau dup împr tiere . . Planurile cuprinzând m suri ce se impun în caz de urgen : .efecte asupra dinamicii popula iilor speciilor aflate în mediul receptor i asupra diversit ii genetice a fiec reia dintre aceste popula ii. Poten ialele efecte negative ale organismelor modificate genetic variaz de la caz la caz i pot consta în: . In conformitate cu aceasta reglementare. în special pentru circuitele carbonului i azotului. . autorit ile române i -au anun at inten ia de a sprijini în anul 2008 reautorizarea acestei culturi în România. Produc ie vegetal si OMG. Monitorizare. de exemplu eradicarea organismului modificat genetic . iar in cadrul DSVSA Tulceaà compartimentul siguranta alimentelor. animalelor etc.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Termenul de biosecuritate descrie rezultatul eforturilor de reducere sau eliminare a riscurilor poten iale care pot ap rea ca o consecin a utiliz rii biotehnologiei moderne i a produselor La nivelul Judetului Tulcea a fost creat cadrul institutional pentru implementarea legislatiei privind OMG . .metode de izolare a zonei afectate de diseminare . Procedura de autorizare este reglementat prin Ordinul MAPDR nr. prin modificarea capacit ii solului de descompunere a materiei organice.metode de decontaminare a zonelor afectate.237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic. Astfel. incluzând efecte de toxicitate i. cultivarea de soia modificat genetic a devenit ilegal în România.îmboln viri ale oamenilor. în caz de împr tiere nea teptat . de la 1 ianuarie 2007. Trebuie realizat o estimare a riscurilor pe care le poate avea fiecare caracter nou al OMG asupra s n t ii umane sau asupra mediului.In cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rural a fost organizat Serviciul Implementare Politici.planuri cuprinzând m suri de protejare a s n t ii oamenilor i a mediului în cazul apari iei unui efect nedorit. unde este cazul. De asemenea. cum ar fi de exemplu: transferul genelor ce confer rezisten la antibioticele utilizate în medicina uman i veterinar .posibil modificare a unor agen i patogeni care ar putea facilita transmiterea bolilor infec ioase i/sau apari ia unor noi surse ori vectori patogeni. Evaluarea riscurilor trebuie s identifice riscurile pentru care este necesar s fie elaborate planuri pentru managementul acestora.îmboln viri ale animalelor i plantelor. .metode de eliminare sau salubrizare a plantelor. prin analiza combinat a frecven ei de apari ie a efectelor negative i a amplitudinii acestora. de alergenicitate. În anul 2007 nu au fost autoriza i agen i economici pentru cultivarea unor soiuri modificate genetic . i stabilirea planului optim ce trebuie aplicat. incluzând efecte de alergenicitate sau toxicitate. Totu i. România a trebuit s se alinieze i la normele europene referitoare la cultivarea i controlul culturilor de organisme modificate genetic(OMG).compromiterea ac iunii profilactice sau terapeutice a unor tratamente. . Statistic .efecte asupra circuitelor biogeochimice . competen a de autorizare a activit ilor de cultivare OMG revine DADR . Autoritatea de S n tate Public i Garda de Mediu Comisariatul Jude ean monitorizeaz prin compartimentele proprii implementarea legisla iei privi nd OMG . motivând c tehnologia de cultur a soiei modificate genetic a 62 .

0 0. 1025 de hectare au fost tratate pentru combaterea parazi ilor vegetali 115 hectare au fost regenerate si 463 hectare au fost impadurite si reimpadurite.6 ha de teren au fost scoase din fondul forestier pentru alte utilizari: Suprafa a Nr. datele fiind defalcate în tabelul urmator: Categorii Suprafe e (ha) 2006 Suprafe e afectate de diverse cauze Incendii Inunda ii Secet r r r r Braconaj inoase 50 12100 593 64 3790 1160 1140 mc 1025 115 463 84800 6386 inoase inoase inoase 815 mc 1533 150136 132438 foioase foioase foioase 2007 Estimare pagube ( lei) 2006 2007 foioase Suprafe e tratate pentru combaterea insectelor i parazi ilor vegetali (ha) Suprafe e regenerate(ha) Suprafe e împ durite i reîmp durite(ha) 1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA dovedit avantaje evidente la nivelul fermei. 64 ha de p duri au fost afectate de incendii . 3790 ha de inunda ii i 1160 ha de secet . 1. România. cu implica ii pozitive la nivelul economiei na ionale a României. scoas Ocolul silvic Beneficiar Obiectivul Aprobare crt.087 Suprafe e din fondul forestier parcurse cu t ieri Fond forestier pus la dispozi ie Proprietate publica a prim rii statului Directia Silvica Tulcea Persoane fizice 11 ha ob ti al ii 119 ha Sustrageri ilegale mc material lemnos 1140 Suprafe e de teren scoase din fondul forestier pentru alte utiliz ri In anul 2007. al turi de toate rile europene. definitiv (ha) 1 2 Rusca 2006 Tulcea 2007 1. trebuie s ia m suri pentru înlocuirea benzinei i motorinei utilizate în transport cu biocombustibil. STAREA P DURILOR În cursul anului 2007.224 1. care ar urma s reprezinte 2% din consumul total în acest an i 20% în anul 2020. Motivul acestei r zgândiri ar putea fi perspectiva ca produc ia de biocombustibil s creasc serios în România i ca urmare atingerea obiectivului politic declarat de a reduce dependen a energetic de importuri. 3.3 SC Moor Mineral Bucure ti SC Navtrans SRL Tulcea Mina Dana + debarcader 3092/2005 ITRSV Foc ani 8/2007 ITRSV 63 . Potrivit normelor europene.7.

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Foc ani 3 Rusca 2007 0,1 SC Nordez SRL Mahmudia Arhiepiscopia Tomisului Popas turistic 4/2007 ITRSV Foc ani 3/2007 ITRSV Foc ani

4

Casimcea 2007 Total

0,2 1,6

Schit monahal

Total suprafe e de p duri regenerate la nivelul anului 2007 La nivelul jude ului se estimeaz a fi 30.000 ha cu diverse forme de degradare, apte pentru a fi împ durite. În jude ul Tulcea , în anul 2007 au fost regenerate 578 ha , din care : regener ri naturale pe 115 ha i împ duriri pe 463 ha . Presiuni antropice exercitate asupra p durilor. Sensibilizarea publicului Starea de conservare a p durilor este relativ bun , totu i acestea sunt afectate de t ierile ilicite, de p unatul excesiv i de practicarea unui turism neecologic. Principalele m suri de sensibilizare ale publicului au fost luate în ³ Luna p durii ³ 15 martie ± 15 aprilie´ prin articole în mass ± media local cu privire la importan a ecosistemelor forestiere, întâlniri i dezbateri cu reprezentan i ai institu iilor locale, prezent ri specifice silviculturii i ariilor protejate, ac iuni de plantare de pomi. Pe parcursul anului 2007 au avut loc întâlniri tematice cu copiii i profesorii mai multor coli din jude , concursuri, spectacole artistice i excursii, toate cu scopul aducerii oamenilor mai aproape de natur , popularizarea bog iei biodiversit ii jude ului i valorii ecosistemelor forestiere, con tientizarea public i educa ia ecologic . 3.8. MEDIUL URBAN Amenajarea teritoriului este expresia spa ial a patru tipuri de politici: economice, sociale, ecologice i culturale. Amenajarea teritoriului i urbanismul reprezint un ansamblu de activit i complexe care au drept scop organizarea fizic a spa iul ui. Pe teritoriul Judetului Tulcea, toate comunele au Planuri de Urbanism Genaral (PUG) aprobate care includ obiectivele principale ale amenaj rii teritoriale. Aceste obiective sunt: - Dezvoltarea economic i social echilibrat a comunelor i localit il or; - Îmbun t irea calit ii vie ii oamenilor i colectivit ii umane; - Utilizarea ra ional a terenului; - Conservarea tradi iilor arhitecturale i culturale locale. - Dezvoltarea i utilizarea durabil a resurselor naturale i protec ia mediului. - Protejarea unor teritorii sensibile din punct de vedere ecologic. - Evitarea riscurilor naturale i prevenirea efectelor unor catastrofe. Se constat o tendin de cre tere a suprafe ei în intravilan , pentru satisfacerea nevoilor urbane. Impactul asupra mediului prin extinderea ecosistemelor urbane se datoreaz faptului c o parte a popula iei traie te în zone limitrofe far a avea asigurate serviciile de baz (apa potabil , sisteme de canalizare, colectarea i tratarea de eurilor, locuin e adecvate, asisten a sanitara, hran i energie, etc.) Situa ia spa iilor verzi i a zonelor de agrement La nivelul jude ului Tulcea situa ia spa iilor verzi i a zonelor de agrement, în anul 2007, este prezentat conform tabelului de mai jos: Situa ia spa iilor verzi i a zonelor de agrement Municipiu/ora Suprafa a total Suprafa a spatiu Zone de spa ii (ha) verde mp/locuitor agrement (ha)

64

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

Tulcea Babadag M cin Isaccea Sulina

106,99 7,123 5,95 7,35 0,42

11,55 6,93 5,61 13,28

46,18 2,08 4,0 1,6

În anul 2007, a fost amenajat un parc pentru copii în localitatea Chilia Veche în suprafa total de 400 mp, i au fost reamenajate cele existente.Suprafa a total de spa ii verzi existente în municipiul Tulcea este de 106,99 ha, compus din: - 79,9932 ha parcuri, scuaruri, aliniamente în lungul str zilor; - 27,00 ha terenuri neproductive din intravilan. Suprafa a de spa iu verde/locuitor este de 11,55mp. Având în vedere c norma OMS este de 50 mp/locuitor, c în Europa frecvent se ajunge la 25 mp/locuitor i c media pe România este de aproximativ 18 mp/locuitor, este limpede c în judetul Tulcea aceasta reprezint o problem . Conform art.II din Ordonan a de urgen nr.114 din 17 octombrie 2007, suprafa a de spa iu verde care revine unui locuitor trebuie s fie de minim 20 mp, pân la data de 31 decembrie 2010 i de minim 26 mp, pân la data de 31 decembrie 2013. În cadrul planurilor de urbanism i amenajare a teritoriului, este obligatoriu s se respecte principiile ecologice pentru asigurare a unui mediu de via s n tos, prin introducerea spa iilor verzi ce constituie habitatul natural cel mai des întâlnit pentru speciile de plante i animale. Obiectivele legate de zonele verzi din ora e au în vedere dezvoltarea spa ial i sub aspectul diversit ii biologice a acestora, concomitent cu refacerea unui sistem de spa ii verzi, pe de o parte prin realizarea leg turilor dintre acestea, iar pe de alt parte prin recrearea leg turilor cu zonele naturale deja existente. În cursul anului 2007, a fost aprobat prin OUG 59/20.06.2007 - ÄProgramul Na ional de îmbun t ire a calit ii mediului prin realizarea de spa ii verzi în localit i´, program ce se va desf ura pe o perioad de 3 ani începând cu 2007. Ca urmare a demar rii Proiectului, din jude ul Tulcea au fost selectate i aprobate proiectele Prim riei M cin i a Prim riei Luncavi a. Astfel, Prim ria M cin va primi suma de 400.000 lei pentru proiectul de reabilitare i reamenajare Parc Tineretului, iar comuna Luncavi a, 250.000 lei pentru îmbun t irea calit ii mediului prin crearea de spa ii verzi în comun . La sfâr itul anului 2007, au fost demarate oficial lucr rile de ecologizare i reamenajare a Lacului Ciuperca, situat în apropierea centrului municipiului Tulcea. Proiectul are ca termen limita de finalizare a lucr rilor ± luna iunie 2009.Se are în vedere amenajarea marginii lacului la care se vor ad uga lucr ri de ambientare, reamenajarea spa iilor verzi din împejurimi i a zonelor de agrement. Pentru men inerea i între inerea spatiilor verzi, precum i crearea unora noi se prev d o serie de obiective: stoparea diminu rii i degrad rii spa iilor verzi intraurbane i periurbane; analiza suprafe elor intraurbane i periurbane existente, reglementarea i monitorizarea acestora; conservarea suprafe elor spa iilor verzi; reabilitatea zonelor intra i periurbane verzi degradate; elaborarea raportului anual de evaluare i monitorizare a suprafe elor verzi urbane; eliminarea a construc iilor ilegale intraurbane i redarea terenurilor, pe care se afl acestea, circuitului spa iilor verzi recreative sau de joac . De asemenea, se prev d în mod obligatoriu m suri de men inere i ameliorare a fondului peisagistic natural i antropic al fiecarei localit i i zone, condi ii de refacere peisagistic i ecologic a zonelor deteriorate i m suri de dezvoltare a spa iilor verzi, dup cum urmeaz : 65

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

realizarea de noi spa ii verzi în interiorul localit ilor urbane i îmbun t irea celor existente; continuarea ac iunilor de plantare a puie ilor de salcâm, stejar, molid, tei i gard viu în parcuri; amenajarea parcurilor cu alei, locuri de joac , b nci; urm rirea respect rii normelor regulamentului general de urbanism privind raportul num r locuitori/spa ii verzi în localit ile urbane; extinderea perdelelor de protec ie în zonele industrializate.
Poluarea sonor .H r i de zgomot Zgomotul este unul dintre factorii perturban i ai mediului care influen eaz ambian a în care se desf oar activitatea i via a omului. Agresiunea datorat zgomotelor constituie o cale de degradare a mediului ambiant urban i are o ac iune complex asupra organismului în func ie de frecven a, t ria i pozi ia surselor. Sursele principale de zgomot în mediul urban includ t ransportul rutier, feroviar, aerian, industriile, activitatea de construc ii i activit ile publice, vecin t ile (restaurante, discoteci, mici ateliere). În municipiul Tulcea, în anul 2007 Autoritatea de S n tate Public Tulcea a constatat urm toarele efecte ale polu rii sonore asupra s n t ii popula iei: Efecte ale polu rii sonore asupra s n t ii popula iei în mun. Tulcea Tipul Total Ame eli Cefalee Tulbur ri HTA IMA Cardiopatie Tulburari zonei persoane de somn ischemic nevrotice Zona 26 14 16 8 6 6 9 trafic intens Zona 10 trafic rezidentiala

În conformitate cu prevederile art. 4, alin (7) lit. b din HG nr. 321/2005 modificat i completat prin Hot rârea de Guvern nr. 674/2007 e laborarea h r ilor strategice de zgomot pentru jude ul Tulcea se va realiza în etapa a doua, pân la data de 30 iunie 2012 , iar dup realizarea cart rii zgomotului se va realiza Planul de ac iune cu termen de realizare 18 iunie 2013, care va include m surile care se impun de reducere a zgomotului .
Calitatea apei potabile în mediul urban Între problemele de mediu se înscrie i calitatea chimic a apei potabile. Aprovizionarea cu ap se face din surse de suprafa , prelucra t în vederea potabiliz rii la sta iile de tratare i distribuire a apei sau din surse de adâncime. Din popula ia total , doar 80% beneficiaza de ap potabil distribuit prin sistem centralizat.

Aprovizionarea cu ap în mediul urban:
Nr. crt 1 2 3 4 5 Oras Tulcea Babadag Isaccea Macin Sulina Populatie racordata la retea ~92700 7990 3402 10630 4662 Sursa de apa - profunzime (P) - suprafata (S) S P P P S P S Foraje Total Functionale Nefunctionale 3 3 Uzina de apa 11 8 11 8 4 4 Uzina de apa 8 8 Uzina de apa

66

Calitatea i cantitatea apei în 67 .e. Începând deci de la captarea ei. economisirea apei. activit i menajere.6 %). conformarea pân la data de 31 decembrie 2018. Pentru anul 2007 resursele de ap teoretice i tehnic utilizabile.nu s-au inregistrat cazuri de epidemii hidrice . efectuandu -se un numar de 6461 analize fizico-chimice. Apa potabil folosit în consum. . extinse.20 % consum apa de fântâna sau de mic profunzime ce nu se înscrie în valorile stass-ului în vigoare. dezvoltarea durabil a serviciilor. tratare si distributie conform: Legii 458/2002. renun ându-se/limitându-se (la) folosirea fântânilor. .e. îmbun t irea calit ii apei prin reducerea polu rii cauzate de substan e periculoase deversate în mediul acvatic (modernizarea i retehnologizarea proceselor industriale. a sistemelor de colectare a apelor uzate or ene ti i a sistemelor de epurare i evacuare a apelor uzate or ene ti în aglomer rile cu mai mult de 10000 l. Calitatea apei potabile distribuit prin sistem public de aprovizionare ASP Tulcea efectueaza monitorizarea de audit si control a apei potabile din sistemele de captare. . de igien i industriale trebuie eliminat .ap potabil de mare profunzime care se inscrie in valorile stass -urilor în vigoare reprezentand aproximativ 35 %. exprimate în mii mc au înreg istrat o cre tere fa de anul 2006. protec ia mediului. evacuarea. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. locuitorii din mediul rural consuma: . eficientizate. . conformarea pân la data de 31 decembrie 2015.10 % din popula ia rural consum ap uzinat prelucrat pe cele 4 trepte de tratare. folosirea.10 % din popula ia rural consum apa dire ct din Dun re.6%) . atât în ceea ce prive te sursele de ap de suprafa . dar nici aceast a ap nu se înscrie în termenii de potabilitate din punct de vedere microbiologic. realizarea de noi sta ii de epurare a apelor industriale. conform schemei tehnologice clasice.. ca baz a dezvolt rii economice. un numar de 1833 probe pentru laboratorul de chimie. transportul la utilizator. (locuitor echivalent). Consumul mediu de apa pentru popula ia jude ului Tulcea a fost de 120 l/om/zi.nu s-au inregistrat cazuri de methemoglobinemie acuta infantila ± generata de apa de fantana Desf urarea activit ii serviciilor de ap i canalizare se realizeaz în astfel de condi ii încât s se poat atinge urm toarele obiective: îmbun t irea condi iilor de via a cet enilor. toate instala iile. Societatea impune rigori în materie de igien i necesar de ap potabil distribuit care cresc progresiv cererea de ap . HG 947/2004.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA In jude ul Tulcea.in anul 2007 s-au recoltat: un numar de 1959 probe pentru laboratorul de microbiologie. cât i cele de adâncime. Legea 311 / 2004 . a sistemelor de colectare a apelor uzate or ene ti i a sistemelor de epurare i evacuare a apelor uzat e or ene ti în aglomer rile cu mai pu in de 10000 l. reducerea pierderilor la utilizatori i în re elele de distribu ie. Ca urmare. utilizarea eficient a apei. se impun urm toarele m suri: continuarea lucr rilor la obiectivele aflate în execu ie pentru crearea de no i surse de ap . procesele i lucr rile trebuie s fie retehnologizate. probe necorespunzatoare fiind in numar de 251 (13. Acest lucru este datorat îmbun t irii condi iilor de alimentare cu ap prin realizarea de instala ii centrale în multe localit i rurale. probe necorespunzatoare fiind in numar de 913 (23.alt parte din popula ie care consum ap potabil de izvor sau de adâncime medie reprezinta 25 %. epurarea i redarea apei circuitului natural. efectuandu -se un numar de 7305 analize microbiologice.

Monitorizarea acestora a fost realizata de Autoritatea de S n tate 3. agen i economici 68 . Portita) si una fluviala-Tudor Vladimirescu . Examenul chimic i bacteriologic al probelor de ap în z onele de îmb iere identificate i luate în eviden . Sfantu Gheorghe. diversitatea precum i gestiunea necorespunz toare a acestora. valorificare i eliminare a de eurilor. H. refolosire i reciclare a componentelor. transport i eliminare a de eurilor municipale este una dintre obliga iile administra iilor publice locale. transport. Pentru judetul Tulcea. inclusiv mon itorizarea acestor opera ii i monitorizarea depozitelor de de euri dup închiderea lor. Calitatea apei de îmb iere În jude ul Tulcea zonele de îmb iere identificate i luate în eviden sunt 4 zone naturale . cre terea produc iei i a con sumului.459/2002.G. coliformi fecali. la generarea de cantit i mari de de euri. uleiuri minerale. Dezvoltarea economic din ultimii ani. amenin ând totodat i s n tatea popula iei. Gestionarea de eurilor cuprinde toate activit ile de colectare. Parametrii urmariti au fost : coliformi totali. în institu ii. Gestionarea necorespunz toare a de eurilor conduce la numeroa se cazuri de contaminare a solului i a apelor subterane i de suprafa . obiectivele în ceea ce prive te gestionarea de eurilor sunt urm toarele: reducerea treptat a de eurilor depozitate în cele 5 de depozite municipale de de euri neconforme existente. închiderea depozitelor neconforme i reamenajarea ecologic construirea i exploatarea unor noi depozite conforme reducerea cantit ii de de euri biodegradabile ajunse la depozite atingerea pân la 31 decembrie 2008 a unui nivel mediu de colectare separat de cel pu in 4 kg/cap de locuitor pe an de de euri de echipamente elecrice i electronice (DEEE) provenind din gospod riile popula iei. unit i comerciale.G 88/2004 .substante active de suprafata si fenoli. au condus. precum i a valorific rii energetice a acelora care nu se preteaz la valorificare material cre terea gradului de colectare a de eurilor din zonele rurale neconectate la servicii de salubritate extinderea re elei de colectare a de eurilor la nivel rural. streptococi. cu respectarea cantit ilor maxime anuale de de euri stabilite prin negocieri. freatic i la secete Public Tulcea conform metodologiei de supraveghere. atingerea obiectivelor de valorificare i reciclare a de eurilor de ambalaje extinderea reutiliz rii i recicl rii materialelor din vehiculele scoase din uz.9 DE EURI Una dintre cele mai acute probleme legate de protec ia mediului este reprezentat de generarea de eurilor în cantit i mari. care consum energie i materiale în exces. tratare. produc torilor. în conformitate cu principiul Äresponsabilitatea produc torului´. respectiv trei zone de litoral (Sulina. a devenit o problem major . materialelor i substan elor. în mediul urban i în mediul rural în gospod riile popula iei. Organizarea activit ilor de colectare. inspectie si cont rol. precum i nivelurile de recuperare.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA condi iile schimb rilor climatice care duc la sc derea pânzei de ap prelungite. dar i existen a tehnologiilor i a instala iilor deja învechite din industrie. precum si conform prevederilor H. Responsabilitatea pentru activit ile de gestionare a de eurilor revine generatorilor acestora în conformitate cu principiul Äpoluatorul pl te te´ sau dup caz. nu relev dep iri la parametrii pentru care se calculeaz conformarea la norme . De euri municipale Categoria de eurilor municipale include totalitatea de eurilor generate. anual.

5.3.026 100.lemn 2. vehiculele scoase din uz i de eurile de echipamente electrice i electronice.25 5.1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA (de euri menejere i asimilabile) de eurile stradale colectate din spa iile publice.25 2643 5. În judetul Tulcea î i desf oar activitatea un num r de 6 operatori de salubritate.De euri din servicii publice a.86 1209.81 123016.de euri din gr dini i parcuri b. de la agen i economici b.36 383.596 5920.8 4345. str zi. Planul Judetean de Gestionare a De eurilor pentru judetul Tulcea a fost finalizat in cursul anului 2008. Cantit i generate 2007 în jude ul Tulcea Tipuri principale de de euri municipale 1.metale b.2.41 21271 132693.41 6535.hârtie-carton b. pie e.5 tone d e euri municipale i asimilabile din total de euri municipale de euri generate de 123016.sticl b.4. n molurile de la epurarea apelor uzat e or ene ti precum i de eurile din construc ii i demol ri.De euri din construc ii i demol ri (total) 4.09 8560. în amestec(total)-a.2 80104.separat(total) b.31.de euri stradale 3.1+a. din care: a.146 54759.31 Sursa : Raportul privind Starea mediului In judetul Tulcea 2007 Colectarea i transportul de eurilor municipale Colectarea de eurilor municipale este responsabilitatea municipalit ilor i se poate realiza direct ± prin serviciile de specialitate din cadrul Cons iliilor Locale.86 208.792 Cantitate de euri (tone) 2006 67738.16 Cantitate de euri (tone) 2007 50075.20 18771. parcuri i gr dini.plastic b. Denumire agent salubritate Adresa Tel.50 18858.2 365.64 67530.234 80./Fax.06 48758.Altele 5.86 37761. Serviciile de salubrizare sunt organizate i opereaz mai ales în zonele urbane. dar i de eurile de ambalaje.596 20099 100203.87 49713.8 5911. De eurile care fac obiectul PJGD sunt de eurile municipale.45 16602 2.08 5083.2. sau indirect ± prin concesionarea serviciului firmelor specializate în servicii de salubrizare.2 a.58 170.2 111422.71 1.68 16848. care au deservit în anul 2007 în mediul urban o popula ie de 1348817 i în mediul rural o popula ie de 38723.De euri menajere colectate total (a+b).TOTAL de euri necolectate TOTAL DE EURI MUNICIPALE GENERATE(5+6) Cantitate de euri (tone) 2005 54940. Se estimeaza o cantitate de 18858. La nivelul anului 2007.1.08 362.09 69.34 47540.de euri din pie e c.78 1069.81 tone de deseuri generate si necolectate.31 tone. si se afla in procedura de aprobare.12 37910. E-mail Popula ie deservit (locuitori) urban rural 69 . de la popula ie a.44 181.18 293.61 13575. Operatori de salubritate din jude ul Tulcea ± anul 2007 Nr.42 38.69 36138.6 104157. în localit ile urbane ale jude ului Tulcea au fost colectate de la popula ie i agen i economici 104157. crt.TOTAL de euri municipale colectate(1+2+3+4) 6.

prin Planul Judetean de Gestionare a De eurilor. pie e. cum ar fi: de euri menajere i asimilabile de eurilor menajere.pie ele ora ului.E4.26 % din popula ia urban este deservit de servicii de salubritate. Conform obiectivelor stabilite în Planul Judetean de Gestionare a De eurilor. Rer Salubris Service SRL Tulcea Str. inclusiv de euri din parcuri i gr din i. I-a 0240/540031 5341 -- 6 SULINA 3600 În timp ce 96.hârtie i carton.1 Babadag 0240/562478 10146 -- 5.biologic . exprimat gravimetric.compostarea (degradare anaerob ) .Nr. lemn. au fost stabilite urm toarele inte: .C Ap. obiective foarte ambi ioase. produs în anul 1995. având în vedere obiectivele stabilite la nivel na ional de reducere a cantit ii de de euri biodegradabile depozitate. SC Compania Romprest Service SApunct lucru Isaccea Administra ia Serviciilor Publice Locale Sulina. în mediul rural doar 2 comune beneficiaza de servicii de salubritate.tratarea mecano . 54 % din compozi ia procentual medie a de eurilor menajere colectate.21 M cin 0240/572034 6567 -- 4. Victoriei nr. De eurile biodegradabile reprezint un procent de aprox. având în vedere situa ia existe nt în mediul rural.degradare anaerob cu producere i colectare de gaz. precum i frac ia biodegradabil din de eurile municipale colectate separat. din alte fluxuri de provenien a de eurilor . 70 . colectare a separat a componentelor . Serviciul Public de Gospod rire Comunal -Consiliul local M cin Str.Progresului nr. Str.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Direc ia de servicii publice ± Consiliul local al municipiului Tulcea 0240/515541 0240/515546 directia_servicii_publice_tl@ yahoo.com 1. În vederea reducerii cantit ii de de euri biodegradabile ce se eli min prin depozitare. gradul de acoperire cu servicii de salubritate trebuie s ajung la 80% în mediul rural. se pot aplica urm toarele solu ii : . pân în 2013. Acestea rezult din surse. de euri stradale..28 Tulcea 92379 -- 2.1 Isaccea Str.6 Tulcea agen i economi ci -- 3.Sabinelor. cur area str zilor. Avram Iancu nr. La judetului Tulcea. pân în 2009 i la 100% în mediul urban . De eurile biodegradabile reprezint frac ia biodegradabil din de eurile menajere i asimilabile colectate în amestec. foarte greu de atins.2 3 .N.Sc.Grigorescu nr.reducerea cantit ii de de euri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea total . de euri verzi din parcuri i gr dini.com 0240/510037 0240/510038 rertulcea@yahoo. textile . Str. pân în anul 2010. SC Ecorecycling SRLpunct lucru Babadag Str.

exprimat gravimetric.1 mc 3 x 1.74 8. a fost înfiin at organiza ia ECO -ROM AMBALAJE S. produs în anul 1995.1 mc 25 x 1. în jude ul Tulcea. a demarat colectarea selectiv a de eurilor municipale în vederea valorific rii materialelor reciclabile (hârtie. în jude ul Tulcea. într-o mic m sur .5 25 2 Cantitatea valorificat (tone) 150.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA . materiale plastice).1 mc 7 x 1. De euri de ambalaje Avand in vedere cresterea volumuliui de ambalaje. ponderea cea mai mare în material biodegradabil fiind de inut de cantit ile de de eur i colectate în mediul rural. Tratarea i valorificarea de eurilor municipale La nivelul judetului. fiecare companie în parte s poat îndeplini condi iile impuse în privin a recicl rii i valorific rii. . produs în anul 1995.74 8. Pentru de eurile biodegradabile.1 mc 7 x 1.1 mc 3 x 1. Deoarece este pu in probabil ca în condi iile economice concrete existente în România. la nivel local. pân în anul 2013.1 mc 25 x 1. exprimat gravimetric. valoarea de referin pentru de eurile biodegradabile din anul 1995 este 56648 tone tone ( conform PJGD Tulcea). cu rolul de a prelua responsabilit ile companiilor care accept s participe la o schem colectiv de colectare i reciclare/valorificare a de eurilor de ambalaje prin intermediul acestei organiza ii.1 mc Cantitatea colectat (tone) 150.4 71 . În prezent. In judetul Tulcea sunt 15 societati autorizate pentru colectarea deseurilor de ambalaje. sticl . nu se realizeaz o colectare separat a de eurilor organice din de eurile municipale generate.Pentru reducerea cantit ii de de eu bi odegradabil în vederea respect rii m surilor Directivei 1999/31/CE. Pentru judetul Tulcea. Situa ia colect rii selective în 2007 Frac ii de de euri colectate selectiv Hârtie/carton PET Plastic Hârtie/carton PET Plastic Hârtie/carton PET Plastic Hârtie/carton Num r locuitori aronda i 13000 13000 13000 1100 1100 680 680 680 5000 Num r containere pe tip de de eu i tipul containerului 25 x 1. introduc pe pia i distribui e ambalaje i produse ambalate. Comisia European a elaborat i si adoptat Directiva 94/62/CE menit s contribuie la reducerea de eurilor de ambalaje.1 mc 7 x 1.reducerea cantit ii de de euri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea total .2 0. s-a propus în PRGD.reducerea cantit ii de de euri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea total .A. carton.4 0. ca investi ie necesar pentru jude ul Tulcea ± realizarea a 6 sta ii de compostare integrate în cadrul sta iilor de transfer.5 25 - Localitate Tulcea Macin Isaccea Babadag 0. pân în anul 2016. responsabilitatea implement rii prevederilor acestei directive revine operatorilor economici care produc. nu exist sta ie de compost prin care s se proceseze de eurile colectate i apoi s se realizeze o valorificare a compostului ob inut. Prin transpunerea în legisla ia noastr .1 mc 25 x 1.

07. a inceput pregatirea unei aplicatie pentru judetul Tulcea (Master Plan) printr-un proiect de asisten tehnic PHARE CES 2006. fn. Prin H. deoarece în prezent la nivelul regiunii nu exi st o eviden exact a cantit ilor generate i nici o gestionare corespunz toare a acestora. Depozitul V r rie i-a sistat activitatea de depozitare la 31. Conform datelor rezultate din ancheta statistic 2 006.2008 pen tru Ä Depozit zonal pentru de euri nepericuloase i periculoase stabile. 08/23. nereactive.2009. La nivelul regiunii nu exist instala ii de tratare a de eurilor rezultate din construc ii i demol ri. nr.1 mc 25 x 1.12. care se vor executa în perioada 2007 -2010 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" s-a aprobat finantarea in procent de 100% a proiectului ÄSistem integrat pentr u gestionarea deseurilor din localitatile din Delta Dunarii Ä 72 . Taberei. care au ob inut Autorizatie de mediu în baza Bilan urilor de mediu. SC ECOREC SA a obtinut Autorizatia Integrata de Mediu nr.G. aproximativ 90% din de euri municipale sunt eliminate prin depozitare. zona V r rie. transportul i depozitarea s e realizeaz individual.15 1. au fost depozitate 103426 tone de de euri municipale i asimilabile La nivelul jude ului Tulcea exist urm toarele depozite municipale neconforme:. neexistând posibilitatea estim rii cantit ilor de de euri depozitate anual. 920 din 07/08/2007privind finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu. În cadrul judetului Tulcea.Dezvoltarea sistemelor integrate de management al de eurilor i extinderea infrastructurii de management al de eurilor. Str.10. colectarea. Isaccea. în cadrul judetului mai sunt în curs de desf urare i alte proiecte la nivel jude ean. Pe lâng aceste proiecte finan ate din fonduri europene. majoritatea cantit ii generate ajungând la depozitare. i a obtinut Avizul de închidere in conformitate cu O rdinul 1274/005 . În cazul depozitelor rurale. M cin. Tulcea. Agighiol. De eurile din construc ii i demol ri continu s fie un flux de de euri sensibil. cu program de m suri în vederea închiderii. Investi iile necesare pentru managementul integrat de gestiune a de eurilor municipale în judetul Tulcea Prin ÄSchema de investi ii pentru sprijinirea ini iativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu´ în cadrul Programului PHARE CES 2005 a fost aprobat pentru finan are urmatorul proiect: Jude Beneficiar Denumire proiect Durata Tulcea CONSILIUL Îmbun t irea sistemului de gestionare a 20 luni LOCAL M CIN de eurilor menajere din ora ul M cin i comunele partenere din jude ul Tulcea Printre cele 37 de proiecte majore ale Ministerului Mediului (MM) care vizeaza accesarea Fondurilor Structurale i de Coeziune in cadrul axei Prioritare 2 din POS Mediu: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de eurilor .Domeniul major de interven ie 1 .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA PET Plastic 5000 5000 25 x 1.1 mc 1. Babadag.15 Eliminarea de eurilor municipale Depozitarea de eurilor a continuat s reprezinte principala op iune de eliminare a de eurilor municipale.2007. Aceste amplasamente vor fi închise i ecologizate pân la data de 16.

De eurile de produc ie periculoase existente în stoc sunt depozitate în condi ii de siguran . conform H.(cod 11. În anul 2007 societatea a generat 25 to de lam galvanic care este depozitat în siguran în rezervoare metalice supraterane . nr. SC AKER TULCEA SA a predat în anul 2007 în vederea elimin rii urm toarele tipuri de de euri periculoase: y de eu pasivizare ± 75 tone ± la SC SETCAR SA Br ila. dar mai ales din fazele preg titoare ± degresare . ce au fost scoase din func iune vor fi eliminate conform planurilor de eliminare aprobate.19*) y vopsea solidificat ± 9.04 *) Gestionarea i controlul bifenililor policlorura i i ale altor co mpu i similari La nivelul jude ului Tulcea exist 6 agen i economici care de in un num r de 2338 condensatori ce con in compu i desemna i în concentra ii cuprinse între 50 i 500 ppm (conform Planurilor de eliminare). în spa ii special amenajate. acoperite i prev zute la partea superioar cu capac .01.1 tone ± la SC SETCAR SA Br ila.01*) y solutie fixator ± 306. la nivelul regiunii.01.2006 (tone) (tone) (tone) 104905.În anul 2007 a fost insolubilizat o cantitate de cca. echipament ele cu con inut de PCB în concentra ii mai mari de 50 ppm. 856/2002.Conform prevederilor legale.2 553.11*) y deseu cianuric neutralizat ± 0.98*) y amestec solvent ± 67. construc ii i demol ri i prelucrarea lemnului.253 to la SETCAR SA Br ila .G. cloruri i mai pu in cianuri i hidroxizi.(cod deseu . lamul zincat produs de STX RO Europe SA rezult din procesele de acoperiri metalice propriu-zise .01. lamurile se depun la baza cuvelor i sunt evacuate periodic ca de euri .12.3 108651.4 ha .halda de zgur ± apar inând SC Ferom SA± suprafa 4. fezabile economic.(cod 08. industria alimentar . construc iile i repara iile navale.01.5 5164. De eurile de produc ie sunt inventariate anual. 57 tone. pân la 31 decembrie 2010. maximizarea folosirii eficiente a resurselor naturale dar i utilizarea celor mai bune tehnici disponibile. sulfa i . Cantit i Cantit i Cantit i Stoc Jude generate valorificate eliminate 31.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA De euri de produc ie Principalele activit i economice generatoare de de euri de produc ie.04 tone ± la SC SETCAR SA Br ila.(cod 08. Echipamentele în func iune ce con in compu i desemna i în concentra ii mai mari de 50 ppm pot fi utilizate pân la sfâr itul existen ei lor utile. Depozite de de euri industriale În ceea ce prive te depozitarea de eurilor de produc ie. Din ancheta statistic pentru anul 2006 au rezultat urm toarele date la nivelul fiec rui jude .5 litri la Argirex Bucuresti ± ( cod deseu 09.11.75 Tulcea Principalele categorii de de euri valorificate au fost de eurile metalice feroase i neferoase. sp lare . l a nivelul jude ului Tulcea exist 2 depozite industriale nepericuloase din clasa ³ b ³ : . de eurile de hârtie i carton i de eurile din materiale plastice. 73 . Obiectivele ce trebuie avute în vedere pentru gestionarea de eurilor periculoase sunt minimizarea impactului de eurilor periculoase asupra s n t ii i mediului.03. În general . sunt industria metalurgic . industria prelucr rii metalelor. de eurile constau în cea mai mare parte din metale i s ruri ale acestora ± azota i . pe un e antion de agen i economici indicat de MMGA în colaborare cu INS Bucure ti.73 ha De euri periculoase Generatorii de de euri periculoase sunt responsabili pentru gestionarea de eurilor periculoase pe baza principiului Äpoluatorul pl te te´.iaz de decantare (halda de lam) ± apar inând SC Alum SA ± suprafa 79. în condi iile respect rii normelor tehnologice stabilite. decapare .

N molurile rezultate se deshidrateaz fie pe paturi de uscare. Având în vedere prevederile H. Transportul de eurilor periculoase pân la locul de eliminare final se face cu respectarea strict a normelor de igien i securitate în scopul protej rii personalului i popula iei. astfel încât s amelioreze calitatea n molului i s asigure gestionarea corespunz toare a acestuia. la nivelul jude ului Tulcea. cu urm toarele obiective intermediare: a) pân la 31 decembrie 2006. în locul unde sunt desc rcate. N moluri reziduale generate in industrie Generatorii de n moluri industriale de pe raza jude ului Tulcea sunt : SC TABCO ± CAMPOFRIO SA. de in torii sta iilor de epurare trebuie s retehnologizeze instala iile. În judetul Tulcea exist doi agen i economici autoriza i pentru eliminarea de eurilor medicale periculoase: SC ECOFIRE SISTEMS SRL CONSTAN A i SC PROD IMPORT CDC SRL Tulcea. fie prin centrinfugare i sunt depozitate temporar pentru a fi folosite în a gricultur sau depozitate la depozitul de de euri al municipiului Tulcea De euri din echipamente electrice i electronice Gestionarea de eurilor de echipamente electrice i electronice intr sub inciden a a dou directive: Directiva 2002/96/CE privind DEE E i Directiva 2002/95/CE privind restric iile de folosire a anumitor substan e periculoase în echipamentele electrice i electronice. fiind transportate atât prin re elele de canalizare cât i cu v idanje de la unit ile neracordate. este de 17038 tone. 349/2005 privind depozitarea de eurilor. Conform noilor reglement ri.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA De euri medicale În unit ile sanitare de eurile se colecteaz în saci negri pentru de eurile menajere. provenite de la gospod riile particulare. SC PIGCOM SA . cantitatea de n moluri rezultat de la epurarea apelor uzate or ene ti a fost de aproximativ 29 tone. industriale precum i de la potabilizarea apei. C rucioarele i containerele mobile se spal i se dezinfecteaz dup fiecare utilizare. Transportul de eurilor periculoase în incinta unit ii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacien ilor i vizitatorilor. N moluri provenite de la epurarea apelor uzate N molurile provin de la sta iile de tratare a apelor uzate or ene ti. saci galbeni pentru de eurile infec ioase i cutii de culoare galben cu pere i rigizi pentru de eurile în ep toare t ioase.G. referitoare la obiectivele de reducere a de eurilor biodegradabile.Isaccea. Jurilovca În anul 2007. La sfâr itul anului 2007 exista în judet 1 agent economic autorizat pentru transportul de eurilor medicale periculoase . Aceasta a fost valoricat /eliminat în depozitele de de euri menajere. Pân la 31 decembrie 2008 rata medie anuala de colectare selectiv de DEEE. în judetul Tulcea.00 kg. De eurile sunt trans portate cu ajutorul unor c rucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. Apele uzate tratate în sta iile de epurare sunt în principal de la agen ii economici sau de la popula ie. a cel pu in 2 kg/locuitor. Baia. 74 .Cantitatea de n moluri generat de sta iile de epurare industriale în anul 2007. pe viitor nu va mai putea fi permis depozitarea n molurilor de epurare nestabilizate pe depozitele de de euri Sta iile de epurare a apelor uzate or ene ti din judetul Tulcea sunt amplasate dup cum urmeaz :Babadag. pe cap de locuitor este de 4. SC CARNIPROD SRL.

Obiectivele procesului de evaluare a problemelor de mediu constau in : 1. Pentru aceasta produc torii i importatorii trebuie s asigure înfiin area punctelor de colectare DEEE. la nivelul municipiului Tulcea s-a înfiin at prin HCL nr. 2.12. sol. 105/27. Persoanele fizice care de in în gospod rie uleiuri uzate sunt obligate s predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici a utoriza i s desf oare activit i de colectare. a cel pu in 3 kg/locuitor. Con tientizarea publicului în raport cu problemele de mediu si implicarea cet enilor in ac iunile pentru îmbun t irea mediului .1. Furnizarea unei analize clare a problemelor cheie de mediu pentru comunitate . împrejmuite i securizate. Vehicule scoase din uz Num r vehicule scoase din uz colectate/tratate/în stoc 2007 Jude Tulcea Tulcea Total Agent economic Autorizat pentru colectare i tratare SC REMAT TULCEA SA SC REMAROM INTERNA IONAL SA Num r VSU colectate 430 16 446 Num r VSU tratate 277 VSU stoc la 31. În vederea îndeplinirii obliga iilor prev zute de cadrul legislativ na ional. Capitolul IV . precum si privind modul in care acestea pot îmbun t i si proteja mediul.2006 un punct de cole ctare DEEE. acestea trebuie s fie stocate în spa ii corespunz tor amenajate. În jude ul Tulcea nu sunt colectori de uleiuri uzate autoriza i . 4. cantitate mult prea mic pentru a putea îndeplini obiectivul intermediar stabilit pentru acest an . valorificare i/sau de eliminare a uleiurilor uzate. În anul 2007 a fost colectat o cantitate de aproximativ 6 tone DEEE. o imagine cat mai clara a st rii actuale a factorilor de mediu: apa. Pâna la predarea c tre o firm autorizat pe ntru valorificarea/eliminarea uleiurilor uzate. zona. PROBLEME PRIORITARE PRIVIND PROTEC IA MEDIULUI IN JUDE UL TULCEA Evaluarea problemelor de mediu reprezint un profil al condi iilor de mediu existente intr-o arie geografica bine definita (ora . METODOLOGIA UTILIZATA IN EVALUAREA PROBLEMELOR DE MEDIU 75 . 3. 5. Furnizarea informa iilor privind impa ctul activit ilor institu iilor publice.2007 153 16 277 Uleiuri uzate Generatorii de uleiuri uzate au obliga ia s asigure colectarea separat pe 3 categorii a întregii cantit i de uleiuri generat . Facilitarea stabilirii rela iilor si parteneriatului intre participan ii la implementarea ac iunilor. Stabilirea unui nivel ini ial al condi iilor de mediu care s constituie reperul fa de care se va m sura eficienta ac iunilor de îmbun t ire . 4. ceea ce poate conduce la noi oportunit i de ac iune.04. private si individuale asupra mediului. jude . în recipiente închise etan i rezistente la oc mecanic i termic. aer.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA b) pân la 31 decembrie 2007. regiune). rândul sau. Statiile de distribu ie carburan i i comercian ii au organizat puncte de colectare a ul eiurilor uzate dar nu au colectat în cursul anului 2007 . pentru prevenirea scurgerilor necontrolate. Acest profil reprezint la.

In tabelul urmator. ac iuni PM 01: PM 02 PM 03 PM 04 PM 05 PM 06 PM 07 PM 08 PM 09 PM 10 PM 11 PM 12 PM 13 Total 49 26 39 27 28 13 15 9 15 13 24 11 10 279 Realizate 29 18 32 13 12 8 9 9 15 9 14 11 5 184 amanate 7 3 1 2 3 5 5 0 0 4 9 0 0 39 Nu sunt de actualitate 1 1 1 permanente Termen>2008 3 1 2 1 9 3 3 11 13 1 1 5 9 7 40 ANALIZA SWOT PUNCTE TARI / OPORTUNIT NR DOMENIUL CRT I.E i guvernamentale. f) Legisla ia na ional i local în vigoare.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Identificarea i evaluarea problemelor / aspectelor de mediu s -au realizat prin utilizarea urm toarelor instrumente: a) Planul Local de Actiune pentru Mediu al jude ului Tulcea 2005-2008. h) Cuno tin e individuale. In cadrul intalnirilor grupului de Lucru . e) Strategii. CANTITATE A I CALITATEA APEI I: OPORTUNIT I Puncte tari Existen a surselor diversificate de alimentare cu ap potabil (foraje. in urma analizei Raportului de Evaluare a Implementarii PLAM Tulcea pe perioada 2005 -2008 au fost luate deciziile privind actiun ile din PLAM Tulcea nerealizate. este reprezentat modul de rezolvare pe probleme i pe perioade de realizare: Nr. Dintre acestea 232 au avut ca termen de realizare perioada 2005 -2008. . izvoare. ape curg toare. c) Analiza SWOT d) Strategii i planuri de m suri ale agen ilor economici.Poten ial de dezvoltare a 76 . PLAM Tulcea a inclus 279 de masuri de îmbun t ire a calitatii mediului în jude ul Tulcea. care din moti ve specifice ( lipsa suportului financiar. programe i planuri locale sau na ionale de ac iune. i 40 au fost preconizate a se realiza in perioada 2009 -2019. schimbarile legislative) nu au putut fi finalizate. b) Studii. g) Consultare comunitar .Accesarea fondurilor U. Ape potabile corespunz toare din punct de vedere calitativ . De asemenea au fost anulate 9 actiuni. rapoarte i analize de specialitate ale institu iilor publice descentralizate cu atribu ii în controlul i managementul factorilor de mediu. In cadrul sedintelor Grupului de lucru pentru revizuirea PLAM Tulcea au fost luate deciziile pentru amanarea a 3 9 de actiuni.

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

POTABILE

Existenta unui sistem si a bazei legislative de monitorizare a calit ii apei potabile de c tre M.S.P. Realizarea Master planului pentru ape Obtinerea de fonduri europene pentru reabilitarea, extinderea retelei de alimentare cu apa, si reabilitarea statiilor de tratare Reducerea surselor de poluare industriale Realizarea sistemelor de alimentare rurala in majoritatea comunelor Implicarea autoriratilor locale pentru accesarea de fonduri in vedera realizarii sistemelor de canalizare si a statiilor de epurare Apari ia fermelor ecologice

parteneriatelor cu diverse comunit i din U.E; - Posibilitatea dezvolt rii colabor rii tranfrontiere în domeniul protec iei mediului în cadrul euroregiunilor;

II.

CALITATEA APELOR DE SUPRAFA I SUBTERANE CALITATEA SOLULUI CALITATEA AERULUI

III. IV.

V.

GESTIUNEA DE EURILO R I SUBSTAN E LOR CHIMICE PERICULOA SE

- Existen a reglement rilor legale pentru definirea bunelor practici agricole i de mediu în România. - Agricultura ecologic motor al dezvolt rii Existenta unui sistem de monitorizare a calit ii durabile. aerului ( statii automate) în Judetul Tulcea - Resurse financiare alocate Dotarea laboratorului din cadrul A.P.M. Tulcea cu prin Planul Na ional de aparatura performant . Dezvoltare Rural pentru Comisie Tehnica constituita la nivel judetean pentru proiecte care înglobeaz i elaborarea Programului Integrat de Gestionare a sisteme de iriga ii. Calitatii Aerului Existenta unui plan de reducere a emisiilor pentru - Implementarea la nivel instala ii mari de ardere (I.M.A.) inclus în Planul local a unui program GIS, Na ionala de Reducere a Emisiilor pentru I.M.A. fapt care va oferi Amplasarea platformei industriale la periferia posibilitatea utiliz rii ora ului Tulcea aparaturii GPS pentru Inchiderea crematoriilor spitalelor din judetul monitorizarea cu acurate e Tulcea a factorilor de mediu; Investi ii ale agen ilor economici în sisteme de reducere a emisiilor în atmosfer . - Existen a unui parteneriat Legisla ie în domeniu armonizat cu legisla ia U.E public-privat în domeniul Autorizarea Depozitului zonal pentru de euri managementului de eurilor;
nepericuloase Tulcea i periculoase stabile, nereactive,

VI.

PERICOLE GENERATE DE CATASTROF E/

Existen a Strategiei Na ionale de Gestiune a De eurilor,Planului Na ional de Gestiune a De eurilor, Planului Regional de Gestiune a De eurilor i a Strategiei jude ene de gestionare a de eurilor. Operatori economici specializa i în efectuarea serviciilor de utilitate public de salubritate /salubrizare sau ecarisaj, tratare/denocivizare, etc, autoriza i pentru colectarea , tratarea i depozitarea de eurilor, a reziduurilor municipale si a altor de euri speciale. Existenta mecanismelor func ionale in gestionarea problemei DEEE, VSU, acumulatori uza i, de euri de ambalaje , de euri spitalice ti. Existen a unui sistem de avertizare/alarmare in cazul unor catastrofe si a unor forma ii specializate în interven ii rapide în caz de catastrofe . Inventarierea zonelor umede i malurilor ce necesit lucr ri de renaturarea, reamenajare.

- Sprijin politic i financiar din partea Uniunii Europene. România de ine instrumente institu ionale, de planificare i ac iune, financiare,legislative, coercitive, tehnicoeconomice, educa ionale, cercetare pentru gestiune integrata a tuturor de eurilor istorice si nou generate.
- Alocarea fondurilor din bugetul de stat pentru lucr ri de amenajare / ameliorare torente.

77

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

Existen a unui sistem func ional de hidroameliora ii i construc ii hidrotehnice ( diguri, canale, reten ii permanente i temporare, lacuri de acumulare, baraje) Existenta unui plan local de ap rare împotriva inunda iilor i fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul fiec rei prim rii. Asigurarea asisten ei tehnice din partea A.N.I.F. pentru amplasarea sistemelor de iriga ii de c tre fermieri. VII. DEZVOLTAR Extinderea infrastructurii de mediu in zonele urbane ( alimentare cu apa, canalizare,etc.) EA MEDIULUI Realizarea Master planului pentru ape. URBAN Constituirea Asocia iei de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea Implementarea Agendei Locale 21 in judetul Tulcea, Municipiul Tulcea, Orasul Babadag Existen a proiectelor finan ate pentru extindere spa ii verzi în localit i. VIII. DEGRADARE 10,4% din suprafa a jude ului acoperit cu p duri. A MEDIULUI Diversitatea speciilor forestiere distribuite pe etaje NATURAL I de vegeta ie variate. CONSTRUIT Produse accesorii ale p durii bine reprezentate (fructe de p dure, plante medicinale, ciuperci). Existen a unui plan pentru renaturare / reamenajare maluri, zone umede. Structuri de administrare de stat i private constituite. IX. PROTEJARE Num r mare de arii protejate 36 A NATURII I Parcul National Muntii Macinului CONSERVAR Delta Dunarii EA Capital natural reprezentativ la nivel na ional: BIODIVERSI habitate, specii protejate de plante i animale T II Situri de importanta comunitara din cadrul Re elei ecologice ÄNatura 2000´. Implementarea în gr dini ele i colile din jude ul X. EDUCA IA Tulcea a disciplinei op ionale ECOLOGIC Ä Educa ie ecologic i de protec ie a mediului´ aprobat prin O.M.E.C.T. nr.1862/30.08.2007 Preocuparea crescut a cadrelor didactice pentru activit i extra colare de educa ie ecologic . Realizarea de proiecte i activit i de educa ie ecologic prin implicarea institu iilor cu atribu ii în protec ia mediului i a autorit ilor administra iei locale in educarea tinerei genera ii . Diversificarea ofertei de instruire de la nivel pre colar pân la nivel universitar si postuniversitar Implementarea proiectului ÄECO- Schools´ -un prim pas spre ÄECO- Cities´ în unit i de înv mânt din judetul Tulcea XI. ASIGURARE Programul na ional de evaluare a st rii de s n tate a A ST RII DE popula iei. S N TATE Existenta programelor na ionale de s n tate ( cancer, diabet, TBC,etc.) Existenta unui sistem de monitorizare a st rii de s n tate a popula iei în raport cu factorii de mediu.

FENOMENE NATURALE I ANTROPICE

- Existenta cadrului legal privind extinderea spatiilor verzi conform normelor U.E.( OUG. Nr. 114/2007).

-Existenta cadrului legal pentru declararea de noi arii protejate.

- Existenta cadrului legal pentru aprobarea siturilor de importanta comunitara din cadrul Re elei ecologice ÄNatura 2000´. - Existen a cadrului lege pentru interzicerea cultiv rii plantelor modificate genetic, altele decât cele acceptate în Uniunea European
- Introducerea disciplinei Ä Educa ie ecologic i de protec ie a mediului´ în oferta na ional de op ionale a Ministerului Educa iei, Cercet rii i Tineretului.

- acreditarea laboratoarelor

78

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

XII.

TRANSPORT

XIII. TURISM

XIV XV.

ENERGIE INT RIREA CAPACIT I I ADMINISTR ATIVE I INSTITU IO

Dezvoltarea sistemului privat în domeniul asigur rii st rii de s n tate a popula iei. Inventarierea, extinderea si reabilitarea infrastructurii de transport rutier i c i ferate din judetul Tulcea Introducerea taxei de prim înmatriculare pentru autoturisme i ini ierea programului na ionale de scoatere din uz a autovehiculelor vechi. Legisla ie armonizat inclusiv pentru transportul m rfurilor periculoase i a de eurilor periculoase, norme i normative moderne privind transportul , c ile rutiere i aeriene de transport. Legisla ie privind calitatea tehnica a autovehiculelor, con inutul maxim în substan e i componente periculoase, modalit i pentru valorificarea maxim a componentelor care rezult în cursul utiliz rii autovehiculelor. Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil in Delta Dun rii Cre terea preocup rii autorit ilor administra iilor locale i jude ene pentru promovarea turismului în jud. Tulcea (bro uri, h r i, atlase,etc.) Tendin e de dezvoltare a agroturismului i pe baze moderne. Atrac iile turistice orientate spre punerea în valoare a capitalului natural i biodiversit ii prin ecoturism integrate în planuri de management a SCI si SPA i regulamente de dare în custodie . C i de comunicare rutiere , aeriene i feroviare incluse în re eaua na ional i european de transport. Resurse naturale deosebite ( relief variat, nr. mare de arii naturale protejate, Tradi ii i manifest ri culturale, etnografice diverse datorit diversit ii etnice i confesionale. Obiective turistice cu valoare de patrimoniu, oferte de servicii diversificate (hoteluri 4 ****, etc.) Interes crescut din partea sectorului privat in exploatarea resurselor de energii alternative. Cre terea num rului de personal calificat. Instruirea personalului prin programe de twinning finan ate de U.E. Imbun t irea colabor rii inter-institu ionale prin protocoale de colaborare.

DSP Tulcea, SC Aquaserv SA

- Existen a surselor de energie alternativ nepoluant ; Preocup ri pentru utilizarea altor surse de energie alternative ( solar , eolian , terestr , hidroelectric , bioenergie,etc.) - Posibilitatea dezvolt rii durabile prin întrebuin area tehnologiilor i tehnicilor avansate i nepoluante; - Participarea României, ca ar membr a U.E., la schema european de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser EU ± ETS ( European Union ± Emission Trading Scheme). - Existen a Planului Na ional de Alocare pentru ultimul an din Faza I (2007) i pentru Faza II (2008 ± 2012).

79

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA NALE A INSTITUTIIL OR CU ATRIBU II IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI. Practicarea agriculturii de subzistenta. în elaborarea unor programe i proiecte fezabile pentru atragerea de finan ri nerambursabile oferite de Uniunea European . CALITATEA APELOR DE SUPRAFA I SUBTERANE . perdele de protec ie insuficiente. societ ii civile. CALITATEA AERULUI 80 . . Arderea necontrolat a de eurilor vegetale i menajere. hidran i. Depozit ri necontrolate de de euri.Schimb ri climatice . CALITATEA SOLULUI IV. Zone vulnerabile la poluarea cu nitrati Distrugerea sistemelor de iriga ii (antene subterane.acreditarea laboratoarelor APM . Lipsa unei eviden e actualizate privind schimbarea folosin ei terenurilor.Dezvoltarea mediului economic f r a se ine cont de puterea de absorb ie a mediului ambiant. AMENIN RI II. Sisteme deficitare / lips de alimentare cu ap în mediul rural. Insuficienta implicare a autorit ilor locale. Zone de protectie sanitara neamenajate conform prevederilor HG 930/2005 Lipsa statii de tratare a apei potabile pentru 12 localitati care consuma apa direct din Dunare Utilizarea îngr mintelor chimice i pesticidelor.Necorelarea eforturilor între autorit ile descentralizate din teritoriu i factorii politici locali cu putere de decizie la nivel central în promovarea unor proiecte utile la nivelul jude ului.. . ARBDD. . Lipsa centurilor de ocolire a ora elor. SGA Tulcea PUNCTE SLABE / AMENIN NR DOMENIUL CRT I. CANTITATEA I CALITATEA APEI POTABILE RI : PUNCTE SLABE Infrastructura de alimentare cu ap în mediul urban învechit . Existen a colabor rii transfrontiere între institu ii similare. Schimbarea folosin ei terenurilor agricole. Sistemelor de canalizare si sta ii de epurare insuficiente în mediul rural Poluarea apelor subterane datorit depozit rii / utiliz rii dejec iilor. echipamente de udare) existente înainte de 1989. Infrastructur de transport necorespunz toare.Legisla ie deficitar III. Degradarea calit ii apelor datorit proceselor de eroziune a solului. Spa ii verzi. Existen a solurilor calitatatea a III a Fragmentarea excesiv a propriet ii nu permite respectarea bunelor practici agricole i de mediu.

.24 /2007 i O. . Lipsa / neaplicarea unor regulamente de salubrizare la nivel local. Cl diri de patrimoniu în proprietatea unor categorii sociale f r posiblit i de a le între ine. refolosire a de eurilor. Insuficien a infrastructurii necesare: . colectare selectiv a de eurilor) deficitar . Insuficienta implicare a autorit ilor locale în mecanismele de planificare . . . . Insuficient tehnologie pentru reciclare. . refolosire.degradare accelerat a cl dirilor de patrimoniu în lipsa renov rii. VII.implementarea haotic a unor proiecte de dezvoltare necorelate cu direc iile de dezvoltare. Neactualizarea PUG. a regulamentelor de urbanism aprobate. în unele locuri inexistent . Lipsa unor sisteme de stimulare a agen ilor economici pentru colectarea selectiv a de eurilor.UG.sta ii de transfer. Nerespectarea.lipsa unor studii de dezvoltare coerente . Educa ie deficitar a popula iei privind s n tatea i mediul. Inexistenta unui program unitar de reabilitare estetic a cl dirilor din mediu urban. . revalorificare. Lipsa societatilor de salubrizare la nivel rural Puncte de colectare selectiva a deseurilor insuficiente sau lipsa Lipsa preocup rii pentru minimizarea cantit ilor de de euri generate. poduri. inclusiv a de eurilor periculoase. Infrastructur de transport deficitar ( drumuri. Suprafa a alocat spa iilor verzi mult sub normele europene(Legea nr.operatori pentru procesele de colectare. PUZ. în procesul de amenajare a teritoriului. PERICOLE GENERATE DE CATASTROFE/ FENOMENE NATURALE I ANTROPICE DEZVOLTAREA MEDIULUI URBAN Inexisten a unui sistem integrat de management al de eurilor. Lipsa metodologiei tehnice pentru administrarea Siturilor Natura 2000. Nerespectarea prevederilor legislative în emiterea certificatelor de urbanism privind impunerea tuturor avizelor legale necesare. 114/2007). pentru atribuirea pl ilor compensatorii popula iei care de ine teren în cadrul acestor situri. Grad redus de reabilitare termic a cl dirilor existente. GESTIUNEA DE EURILOR I SUBSTAN ELOR CHIMICE PERICULOASE VI. Existen a unor zone în care exist pericolul producerii alunec rilor de teren Existen a zonelor cu risc de inunda ii în domeniul protec iei terenurilor agricole (arabile în special). nr. . implementare i control a activit ii de salubrizare a localit ilor. epurare ape uzate. 81 . etc. Infrastructur de mediu ( alimentare cu ap . Spa ii insuficiente destinate parc rilor autovehiculelor.Absenta unor facilit i bancare pentru finan area proiectelor in domeniul mediului.) Mijloace de transport în comun învechite i insuficiente.lipsa de interes pentru reabilitarea zonelor industriale.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA V. reciclare.Congestionarea traficului i poluarea excesiv a centrelor urbane. canalizare.baz material Necunoa terea atribu iilor stabilite prin legisla ia în domeniu de c tre autorit ile competente.

82 .G-uri active. Infrastructur de acces la zonele cu poten ial turistic slab dezvoltat . Presiune antropic foarte ridicat asupra cadrului natural Insuficienta implicare a societ ii civile în educa ia pentru mediu a popula iei. Reducerea progresiv a suprafe elor neconstruite. Lipsa unor programe/proiecte de monitorizare/inventariere flor /faun s lbatic în arii protejate. Infrastructur feroviar învechit . Lipsa perdelelor de contur pe hotarul fermelor. Studii de impact insuficient documentate tiin ific din punct de vedere al biodiversit ii.N. Intensificarea traficului rutier în mediu urban. EDUCA IA ECOLOGIC XI. Educa ie deficitar a popula iei privind un mod de via s n tos. PROTEJAREA NATURII I CONSERVAREA BIODIVERSIT II X. Lipsa cordoanelor forestiere în jurul localit ilor (conform planurilor de arhitectur peisagistic ). Foarte pu ine ini iative de atragere de fonduri pentru managementul ariilor protejate/Siturilor Natura 2000 atribuite / sau nu în custodie/ administrare. Lipsa m surilor coercitive pentru persoanele fizice care nu protejeaz mediul înconjur tor. Lipsa drumurilor rapide i autostr zilor. TURISM Depozitari ilegale de de euri menajere i inerte (rezultate din construc ii i demol ri). Lipsa centurilor ocolitoare pentru ora e i municipii. Starea drumurilor na ionale i jude ene nesatisf c toare. Fonduri insuficiente pentru programe coerente de educa ie pentru mediu. Num r redus de O. ASIGURAREA ST RII DE S N TATE XII. Situri Natura 2000 i în afara lor. drumuri comunale nemodernizate. Lipsa sistemului de gestiune a de eurilor din arii naturale protejate. Slaba monitorizare a asocia iilor de proprietari i a persoanelor fizice fa de obliga ia de a între ine spa ii verzi. Lipsa perdelelor de protec ie de-a lungul c ilor de comunica ie. TRANSPORT XIII. Insuficienta implicare a autorit ilor locale în protejarea ariilor naturale de pe teritoriul lor administrativ.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA VIII. Pericol ridicat de degradare pentru ariile naturale protejate care nu au fost atribuite în custodie. Programe insuficiente de educa ie pentru s n tate a tinerei genera ii. DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL I CONSTRUIT IX. Risc poten ial de epidemii hidrice datorit st rii necorespunz toare a re elelor de alimentare cu ap . Lipsa unui sistem eficient de gestiune a de eurilor în zonele cu poten ial turistic i de agrement.

IDENTIFICAREA. Puncte de colectare selectiva insuficiente sau lipsa 83 . Acoperire insuficieta a serviciilor de salubritate pentru toata populatia judetului PM 01 ± 5. Rezultatele proceselor de ierarhizare i de stabilire a priorit ilor pentru ac iune ob inute sunt prezentate în tabelele de mai jos. Stabilirea priorit ilor de mediu pentru ac iune s -a efectuat pe baza matricelor plan. Gam restrâns i calitatea redus a serviciilor turistice Monumente istorice. arii naturale protejate i monumente ale naturii neîntre inute i degradate. Planul Local de Ac iune.2 . Pondere crescut de utilizare a combustibililor ENERGIE fosili i a lemnului ca surs de energie termic în special în zone rurale.Gestiune deficitara a deseurilor industriale . analizarea si evaluarea problemelor de mediu din jude ul Tulcea. pe baza rezultatelor ob inute de la diferitele autorit i precum si in urma consult rilor in cadrul Grupului de Lucru. transport i distribu ie a c ldurii c tre consumatori în centrele urbane.2.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA XIV. 4. Colaborarea discontinu (fluctua ii în comunicare) I INSTITU IONALE între administra iile publice locale. DESCRIEREA. Pe baza rezultatelor ob inute s-a elaborat Planul de Implementare a Ac iunilor. În cadrul fiec rei categorii de probleme au fost identificate mai multe probleme individuale specifice. XV. toxice si periculoase PM 01-3 Existenta depozitelor de deseuri menajere necontrolate PM 01 ±4. DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI. Planul de Implementare a Ac iunilor pentru Problemele Prioritare. În continuare se prezint lista problemelor de mediu identificate în jude ul Tulcea: PROBLEMA PM 01 Managementul deseurilor PM 01-1. avându -se in vedere sursele de poluare identificate si influenta lor asupra mediului si s n t ii umane. Slaba dotare cu resurse umane specializate a INT RIREA institu iilor care se ocup cu problemele de mediu CAPACIT II ADMINISTRATIVE din jude . Procedura s-a aplicat fiec rei probleme individuale de mediu din cadrul fiec reia dintre cele 13 categorii de probleme/aspecte. Fiec rei probleme individuale i s -a asociat un cod care faciliteaz jonc iunea între cele trei secven e: Raportul privind Evaluarea Problemelor de Mediu.Poluarea mediului datorita gestiunii necorespunzatoare a deseurilor municipale PM 01. jude ene i A INSTITUTIILOR institu iile cu atribu ii în domeniul protec iei CU ATRIBU II IN mediului. Eficien energetic sc zut a sistemelor centralizate de producere. ANALIZAREA SI EVALUAREA PROBLEMELOR/ ASPECTELOR DE MEDIU Sec iunea urm toare include descrierea.

fenomene naturale si antropice PM 07-1 . torentilor i eroziunilor de mal.Lipsa amenaj rilor hidrotehnice pentru protec ia a ez rilor umane din jude împotriva inunda iilor. Mahmudia . Poluarea lacului Babadag cu ape uzate insuficient epurate de la statia de epurare a orasului PM 04 ± 4. Gradul de asigurare cu apa potabila redus la nivelul localitatilor rurale PM 02 ± 2. Poluarea apelor de suprafata datorita capacitatilor insuficiente de preepurare sau inexistentei unor statii de epurare la nivelul agentilor e conomici PM 04 ± 3. Preepurare insuficienta la spitale . .Starea tehnica necorespunzatoare a retelelor de distributie a apei potabile in mediul urban PM 02 ± 4.Zone de protectie sanitara si hidrogeologicca nedelimitate conform normelor 84 .Starea tehnica necorespunzatoare a sistemelor de captare. Risc de producere a poluarilor accidentale ale Dunarii cu produse petroliere de la navele in tranzit si de la activitatile portuare PM 04 ±6.Afectarea fondului cinegetic prin vinatoare neorganizata si braconaj atit pe teritoriul rezervatiilor cit si in restul judetului PM 07 Amenintari date de accidente majore . Inexistenta unui sistem separat de evacuare a apelor pluviale din orasul Tulcea PM 04 ±7 .Poluarea solului si a apelor subterane datorit infiltr rilor de ape uzate provenite de la populatie PM 05-4 . Poluarea atmosferei datorate traficului rutier PM 0-3. PM 05-6 Poluarea solului si apelor subteran e datorat stoc rii incorecte a dejec iilor animaliere din agricultur de la fermele zootehnice PM 05-7 . Poluarea solului datorita sterilelor de exploatatie miniera ( Turcoaia . Lipsa delimitarii in teren a rezervatiilor naturale PM 06-3.Eroziunea accentuata a solului data de lipsa perdelelor forestiere de protec ie PM 06 Arii naturale protejate PM 06-1Lipsa structurilor de administrare pentru ariile protejate/ situri Natura 2000 PM 06-2.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA PM 02 Calitatea si cantitatea apei potabile PM 02 ± 1. Macin ) PM 05-3 . PM 07-1.Poluarea solului si apei subterane datorit activit ii de depozitare a sterilului de preparatie miniera PM 05-2. Poluarea Dunarii datorita deversarii apelor uzate menajere neepurate provenind din mun Tulcea si orasele Macin. Poluarea apelor de suprafata datorita inexistentei retelelor de canalizare si statiilor de epurare la nivelul localitatilor rurale PM 05 Poluarea solului si a apelor subterane PM 05-1 . Inexistenta instalatiilor de tratare a apei in localitatile rurale din Delta Dunarii care consuma apa direct din Dunare PM 02 ± 5. Isaccea. Sulina PM 04 ± 2. Cerna. deversarea apelor uzate realizandu -se in reteaua de canalizare oraseneasca PM 04-5. aductiune si inmagazinare a apei destintate alimentarii cu apa a populatiei din mediul urban PM 02 ± 3. Greci . Emisii atmosferice rezultate din activitatea de crestere a animalelor PM 04 Poluarea apelor de suprafata PM 04-1. Lipsa situatiei cadastrale a terenurilor care intra in componenta rezervatiilor naturale PM 06-4. tratare. Poluarea solului si a apei subterane asociata utilizarii in agricultura a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor . Lipsa unui sistem integrat de management al apei PM 03Poluarea atmosferei PM 03 ± 1 Poluarea atmosferei datorita activitatilor industriale PM 03 ±2 .Poluarea solului si apelor subterane datorit depozitelor de de euri industriale PM 05-5.

drepturile .Trafic insuficient fluidizat in orase PM 11-3.2 ha . nereactive. Presiunea constructiilor asupra unor spatii verzi existente PM 11-2 . Str.1. Calitatea proasta a infrastructurii urbane PM11-5 Inexistenta unui program unitar de reabilitare termica a cladirilor din mediul urban PM 12 Intarirea capacitatii institutionale a autoritatii de protectia mediului PM 12-1Dotare materiala si umana insuficienta pentru buna desf urare a activit ii în domenii specifice conservarea biodiversit ii i protec iei naturii.Managementul de eurilor SINTEZA PROBLEMELOR / Poluarea mediului datorita gestiunii necorespunzatoare a deseurilor orasenesti. Cantitatile de deseuri generate de activitati le casnice si gospodaresti sunt stocate in prezent in : depozitul de deseuri menajere aferent mun Tulcea . care este amplasat la cca 12 km de oras in zona Agighiol ± Marca si ocupa o suprafata de 5.10. Dintre pasii importanti in rezolvarea aceastei probleme sensilbile pot fi amintiti: 85 . monitorizarea calit ii aerului PM 13 Sanatatea populatiei PM 13-1 1Educatie deficitara a populatiei privind un mod de viata sa natos PM 13-2 4.Insuficien a spa iilor de parcare în zonele urbane ale jude ului PM 11-4.economice desfasurate in mun Tulcea . Deficiente privind amenajarea zonelor de agrement din punct de vedere igienico-sanitar. Tulcea. reglement rilor i standardelor privind protec ia mediului în vigoare. luându -se în considerare prevederile legisla iei na ionale.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA legislative in vigoare PM 08 Intarirea capacitatii autoritatilor administratiei locale pentru managementul problemelor de mediu PM 08. au ca rezultat generarea unor cantitati importante de deseuri menajere. Inexistenta sistemelor de management al zgomotului urban Raportul privind Evaluarea Problemelor de Mediu con ine definirea i evaluarea în detaliu a fiec rei probleme de mediu. pe categorii i pe probleme individuale.Acest depozit nu este prevazut cu dotari speciale pen tru protectia mediului fiind doar partial imprejmuit . al gestiunii de eurilor si al locurilor speciale de preparare a hranei in aer liber PM 10-2 . Activitatile socio. DESCRIEREA PROBLEMELOR PRIORITARE I ASPECTELOR DE MEDIU PRIORITARE SELECTATE PM 01 . Insuficienta resurselor financiare pentru rezolvarea problemelor de mediu PM 09 Educatia ecologica si informarea comunitatii PM 09-1 Cunostinte insuficiente privind legislatia de mediu in vigoare . 08/23. obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice si a grupurilor comunitare PM 09-2. Cladirile istorice din judet in st are avansata de degradare PM 11 Urbanizarea si mediul PM 11-1. zona V r rie. fn. SC ECOREC SA a obtinut Autorizatia Integrata de Mediu nr. Insuficienta implicare a tinerilor in probleme educative extracuriculare cu tematica de mediu PM 10 Turism si agrement PM 10-1.2008 pentru Ä Depozit zonal pentru de euri nepericuloase i periculoase stabile. Infrastructura turistica si de agrement deficitara PM 10-5. Taberei. Slaba calitate a Infrastructurii de acces catre zonele turistice PM 10-4.Practicarea turismului neorganizat si neecologic pe teritoriul judetului PM 10-3.

precum i celelalte bunuri necesare desf ur rii activit ii de gestionare a de eurilor b) In mediul urban a u fost inventariate 6 depozite orasenesti neconforme. Prim ria ora ului tulcean M cin a ob inut prin fonduri PHARE finan area unui proiect în valoare de 999.2009 . Prin H. tabel 5.07. Existenta depozitelor de deseuri menajere necontrolate a) În prezent.07.7 a HG 349/2005 date de 16. Cu sprijinul fondurilor externe nerambursabile alocate de UE se va înfiin a o sta ie de transfer a de eurilor i se vor achizi iona mijloacele de transport al reziduurilor. nereactive. Conform HG 349/2005 termenul de obligatia de sistare a depozitarii deseurilor in depozitele rurale la 16. Un depozit (Vararie) a obtinut aviz de mediu la sistarea activitatii. Mahmudia si Sulina . a HG 349/2005 . Isaccea( 2009). situate în zonele limitrofe drumurilor publice. Sulina (2017). Sistarea activitatii de depozitare s -a realizat incepand cu anul 2003.2010 . si se afla in procedura de aprobare.G. ponderea cea mai mare în structura de eurilor depozitate fiind reprezentat de de eurile biodegradabile. Prin PRGD s-au prevazut realizarea a sase statii de transfer pentru judetul Tulcea . Babadag . care a obtinut autorizatie integrata de mediu. si pentru minim 80% pentru 86 . Agighiol. Prin Ä Studiul privind gestionarea deseurilor in judetul Tulcea Ä contractat de catre Consiliul Judetean Tulcea au fost stabilite locatiile exacte ale acestora : Macin . Tulcea al SC Ecorec.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Planul Judetean de Gestionare a De eurilor pentru judetul Tulcea a fost finalizat in cursul anului 2008.Tulcea ( 2015). SC ALUM SA Tulcea sisteaza activitatea de depozitare a slamului in halda de slam la 31. care se vor executa în perioada 2007 -2010 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" s-a aprobat finantarea in procent de 100% a proiectului ÄSistem integrat pentru gestionarea deseurilor din localitatile din Delta Dunarii Ä Gestiune deficitara a deseurilor industriale. Printre cele 37 de proiecte majore ale Ministerului Mediului (MM) care vizeaza accesarea Fondurilor Structurale i de Coeziune in cadrul axei Prioritare 2 din POS Mediu: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de eurilor .Dezvoltarea sistemelor integrate de management al de eurilor i extinderea infrastructurii de management al de eurilor. SC Ferom SA are ca termen de sistare a depozitarii l a Halda de zgura in conformitate cu Anexa 5 . Topolog . dispun de 185 depozite neconforme. toxice si periculoase In conformitate cu Anexa 5 . a inceput pregatirea unei aplicatie pentru judetul Tulcea (Master Plan) printr-un proiect de asisten tehnic PHARE CES 2006. In prezent halda de zgura este folosita pentru recuperarea metalului.035 de euro pentru realizarea unui sistem integrat de gestionare a de eurilor din aceast unitate administrativ-teritorial i alte zece comune din apropiere. Macin (2016). 920 din 07/08/2007privind finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu. nr.Domeniul major de interven ie 1 .2009. locuitorii din mediul rural din cele 130 de sate ale jude ului Tulcea. Alternativa o reprezinta depozitul zonal pentru de euri nepericuloase i periculoase stabile.12. Lipsa serviciilor de salubritate pentru toata populatia judetului In conformitate cu PRGD in mediul urban trebuie realizata asigurarea cu servicii de salubritate cu 100% pentru populatia urbana pana in anul 2013.8 ´ Depozite de deseuri industriale nepericuloase care sisteaza depozitarea deseurilor lichide . Isaccea . tabel 5.2017: Babadag. Cinci depozite trebuie sa sisteze depozitarea in periaoda 2009 .

Starea tehnica necorespunzatoare a sistemelor de captare. materiale plastice. In prezent majoritatea comunelor au realizat documentatiile necesare in vederea accesarii de fonduri atat pentru infiintarea de noi sisteme de alimentare cu apa cat si pentru extinderea si reabilitarea celor existente. doar 4. Puncte de colectare selectiva insuficiente sau lipsa. Periprava. SC Servicii Publice SA Tulcea . Gorgova.45 % din populatia din mediul rural este deservita de servicii de salubritate. la 45 puncte de colectare in 2008 amplasate pe raza municipiului Tulcea . in cadrul Masurii ISPA 2003/RO/16/P/PA013 -04´. Macin au inceput lucrarile de reabilitare a sistemelor de captare. Salceni.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA populatia in mediul rural. PM 02 ± 4. PDR. lemn .Starea tehnica necorespunzatoare a retelelor de distributie a apei potabile in mediul urban In anul 2006. -bolile parazitare intestinale sunt semnificativ mai crescute în rândul popula iei ce consum ap direct din Dun re . Este cazul aici al eliminarii din deseurile menajere destinate depozitarii finale a urmatoarelor tipuri de deseuri : metale feroase si neferoase . colectarea selectiv a de eurilor municipale se realizeaz într -o mic m sur ( în special pentru de eurile reciclabile de tipul hârtie -carton. decât morbiditatea eviden iata în registrele de consultatii existente la nivelul dispensarelor. Partizani . astfel : -inciden a crescut a bolilor diareice acute datorate consumului de apa direct din Dunar e -bolile parazitare intestinale cu transmitere hidric sunt cu siguran a mult mai numeroase. aductiune si inmagazinare a apei destintate alimentarii cu apa a populatiei din mediul urban PM 02 ± 3. Pri mariile Babadag. fapt care determin eliminarea de eurilor de acest tip prin depozitare împreun cu de eurile municipale. au fost realizate o serie de proiecte de alimentare cu apa la nivelul localitatilor in mediul rural prin accesarea de fonduri guvernamentale: HG 577/1997.2008. Ostrov i Turcoaia.Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte in secorul apa/apa uzata in Romania ± a fost finalizat Master Planul pe Judetul Tulcea. prin programul ³ERACOLECT´. plastic . în parteneriat cu SC ECOROM AMBALAJE SA Bucure ti. In anul 2008. tratare. hirtie .masura 322. Tatanir. aductiune .masura 121. Ostrov. Ceatalchioi . a extins colectarea selectiv a de eurilor reciclabile de la 20 de puncte in 2007. 87 . din care 80 de milioane au fost alocate municipiului Tulcea. program pilot de colectare selectiv a de eurilor de ambalaje de plastic i hârtie -carton.operator de salubritate din municipiul Tulcea . prin POS Mediu axa prioritara 1 au fos t obtinute finantari in valoare de 114 milioane de euro. Ilganii de Sus . Plaur. În prezent. Inexistenta instalatiilor de tratare a apei in localitatile rurale din Delta Dunarii care consuma apa direct din Dunare Localit ile în care alimentarea cu ap se face direct din canalele i bra ele Dun rii sunt urm toarele: B ltenii de Jos . PNDR. Isaccea. cu monitorizarea cantit ilor de de euri colectate selectiv. prin colectarea selectiva in vederea valorificarii a deseurilor reciclabile . Vulturu. OG 7/2006. PM 02 ± 2. In perioada 2005. Un num r de 14 comune au realizate par ial sisteme de alimentare cu ap . sticla . Baltenii de Sus. Unul dintre obiectivele prioritare in reducerea impactului deseurilor asupra mediului este micsorarea cantitatii de deseuri eliminate in final prin depozitare . Niculi el. P tl geanca . inmagazinare si distributie a apei. PM 02 Calitatea si cantitatea apei potabile Gradul de asigurare cu apa potabila redus la nivelul localitatilor rurale În prezent beneficiaz de sisteme de alimentare cu ap realiza te integral 5 comune: Greci. au demonstrat o serie de date relevante . Tataru. tratare. Nuf ru. M surarea efectelor pe s natate întreprinse prin studiile epidemiologice. pentru sectorul apa/ apa uzata. PET). In prezent. fonduri Sapard .

afe cteaz calitatea atmosferei prin emisiile de gaze de e apament .morbiditatea crescut a afectiunilor cronice digestive datorate hiperclorinarii apei potabile în scopul evitarii aparitiei unor epidemii hidrice. societatea va trebui sa realizeze investitii pentru protectia factorilor de mediu.Modernizarea echipamentelor de depoluare/filtre cu saci. Pentru limitarea evacuarilor de noxe in atmosfera. Realizarea transportului deseurilor ± praf in mijloace de transport inchise . oxizi metalici si oxizi acizi (monoxid si dioxid de carbon. Unitatea este alcatuita din Sectiile de Feroaliaje I si II care detin instalatii de epurare bazate pe filtre cu saci.Elaborare studiu solu ie pentru captare a emisiilor fugitive de la cuptoarele de elaborare feroaliaje ( cotele +6. Realizarea instalatiilor de captare gaze arse la orificiile de desarjare a cuptoarelor . Pentru limitarea emisiilor. creaza pe langa pol uarea apelor Dunarii si o imagine foarte neplacuta locuitorilor si turistilor care frecventeaza faleza municipiului unde sunt amplasate majoritatea gurilor de evacuare . în localit ile rurale.Modernizarea echipamentelor de depoluare/filtre cu saci. SC Pigcom SA va trebui sa realizaze investitii pentru protectia factorilor de mediu astfel: . Sulina ± ape care sunt evacuate fara epurare . ce deservesc 5 cuptoare electrice de elaborare feroaliaje ( din 10 cuptoare) in vederea incadrarii in VLE . Poluarea atmosferei Poluarea atmosferei datorita activitatilor industriale Din procesul tehnologic al SC FERAL SRL sunt evacuati in mediul inconjurator pulberi.Realizarea instalatiei de umectare a materiilor prime în zonele de trecere a materiilor prime de pe banda de sol .Modernizarea instalatiilor tehnologice. transportul fluvial .menajere provenite din orasele Tulcea si Macin .5 m) Poluarea atmosferei datorate traficului rutier Traficul rutier intens în special în localit ile urbane i de -a lungul oselelor na ionale. precum si apele fecaloid .Realizarea legaturilor de la analizoarele montate pe co urile cuptoarelor în vederea monitorizarii continue a emisiilor atmosferice (pulberi) de la toare cuptoarele de elaborare a feroaliajelor (10 buc) .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA . astfel: .etapa II . unitatea a realizat investitii de mediu : Modernizarea instalatiilor de epurare a gazelor arse la cuptoarele din Fero I si Fero II in vederea maririi capacitatii de epurare si pentru diminuarea emisiilor.etapa I . ce deservesc 5 c uptoare electrice de elaborare feroaliaje ( din 10 cuptoare) in vederea incadrarii in VLE . 88 . Evacuarea apelor fecaloid -menajere neepurate direct in Dunare . PM 03. si compartimentarea acestora conform celor mai bune tehnici disponibile PM 04 POLUAREA APELOR DE SUPRAFATA Poluarea Dunarii datorita deversarii apelor uzate menajere neepurate provenind din mun Tulcea si orasul Macin Principalele surse de poluare a apelor Dunarii o constituie: agentii economici care deverseaza apele uzate fie in reteaua de canalizare oraseneasca fie in Dunare .6 m. de i nu în cantit i care s dep easc limita maxim admis . gospodaria de materii pri me si concasare feroaliaje. +15. Emisii atmosferice rezultate din activitatea de crestere a animalelor In vederea reducerii emisiilor provenite din activitatea de crestere a animalelor. oxizi de azot. oxid de sulf). Realizarea instalatiei de desprafuire la buncarele de alimentare .Modernizarea sistemului de colectare a dejectiilor conform prevederilor BAT/BR EF in instalatiile pentru cresterea intensiva a porcilor .

produse petroliere. Poluarea apelor de suprafata datorita inexistentei retelelor de canalizare si statiilor de epurare la nivelul localitatilor rurale . pentru sectorul apa/apa uzata. din care 80 de milioane au fost alocate municipiului Tulcea. Primaria Municipiului Tulcea are în derulare un proiect pentru construirea unei sta ii de epurare a apelor uzate colectate din sistemul de canalizare municipal înainte ca acestea sa fie desc rcate în fluviul Dun rea In anul 2006. Evacuarea necontrolat sau colectarea apelor uzate în pu uri absorbante sau în fose septice în acele zone rurale sau urbane în care nu exist re ele de canalizare reprezinta o sursa importanta de poluare . inundare. prin POS Mediu axa prioritara 1 au fost obtinute finantari in valoare de 114 milioane de euro. indicatorul relevant pentru lacuri este productivitatea primara exprimata prin biomasa fitoplanctonica. nitrificare. inând cont de posibilitatea de contaminare. In vederea realizarii reabilitarii retelei de canalizare si executia statiei de 89 . nisip. astfel incit sa se poata preleva o apa cit mai curata pentru acest scop . Din punct de vedere biologic. a surselor de ap de suprafa . consideram ca se impune cu necesi tate luarea tuturor masurilor pentru eliminarea surselor de poluare. denitrificare i eliminare biologic a fosforului remanent dup precipitarea chimic . compu i organici.fluviul Dun rea i Delta Dun rii. Datorit elimin rii contamin rii bacteriologice a fluviului se vor îmbun t i condi iile sanitare. gr simi. în limitele impuse de legisla ia din România prin HG nr. prin antrenare. Poluarea lacului Babadag cu ape uzate in suficient epurate de la statia de epurare a orasului Babadag si de la statia de epurare de la complexul zootehnic Pigcom Satu Nou Lacul Babadag ± emisarul evacuarilor de la statia de epurare a apelor menajere aferenta orasului Babadag cit si a apelor de la statia de epurare afrenta complexului zootehnic Pigcom Satu-Nou .Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte in secorul apa/apa uzata in Romania ± a fost finalizat Master Planul pe Judetul Tulcea. Acest lucru se datoreaza nefunctionalitatii celor doua statii de epurare datorita faptului ca cele doua statii de epurare sunt depasite si necesita ret ehnologizare . Schema tehnologic adoptat este format dintr -o treapt mecanic o treapt biologic cu oxidarea substan ei organice. Avind in vedere ca o mare parte a apei potabile necesare municipiului Tulcea este preluata din Dunare. cel asupra calit ii vie ii poate fi apreciat considerabil Inexistenta unui sistem separat de evacuare a ape lor pluviale municipale In municipiul Tulcea colectarea si evacuarea apelor pluviale se realizeaza impreuna cu apele fecaloid menajere. Sta ia de epurare propus este necesar pentru epurarea apelor uzate colectate din sistemul de canalizare municipal înainte ca acestea s fie desc rcate în fluviul Dun rea. suspensii solide. In fun ctie de media valorilor anuale a acesteia. calitatea ecosistemului acvatic i va cre te valoarea capitalului natural . impactul asupra s n t ii umane i asupra mediului poate fi semnificativ. lacul Babadag se incadreaza in categoria de lacuri eutrofe.188/2002. solide dizolvate. In anul 2008. Poluarea apelor de suprafata datorita capacitatilor insuficiente de preepurare sau inexistentei unor statii de epurare la nivelul agentilor economici O serie de unita i economice sunt i ele racordate la sistemul de canalizare municipal i descarc apele uzate industriale dup o epurare in general treapta mecanica .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Necesitatea unei statii de epurare a apelor menajere in special pentru orasul Tulcea ± cea mai mare concentrare urbana a judetului ± constituie o problema primordiala pentru administratia publica locala . se incadreaza in categoria a III -a de calitate. in cadrul Masurii ISPA 2003/RO/16/P/PA013 -04´. O sta ie de epurare a apelor uzate ca parte integrant a unui sistem de canalizare modern trebuie s mic oreze con inutul de poluan i precum de euri casnice plutitoare. scurgere natural .

000-500. impactul asupra s n t ii umane i asupra mediului poate fi semnificativ.000 tone de lam.000 t de alumin rezult o cantitate de 400 .G 926/2003 ± Proiect tehnic de închidere sector minier Altân Tepe elaborat de S.A Bucure ti. realizarea proi ectului tehnic care s cuprind m surile i instala iile de epurare a apelor de min evacuate de la orizontul ±350 m cât i închiderea lucr rilor miniere. a fost aprobat prin H. 3 km. Cerna. a constru c iilor provizorii i a utilit ilor din incint . reecologizarea amplasamentelor haldelor de steril i a iazurilor de decantare. Deci la o produc ie anual de 500. iar cel asupra calit ii vie ii poate fi apreciat considerabil . r mâne cu o umiditate medie de 25-35% (stratul superficial se usuc pân la o umiditate de 3 -5%).9 km. slamul ro u devine solid cu o densitate aparent de 1. lucr ri de ecologizare a zonelor afectate de activitatea de exploatare.7 -1. Poluarea solului si a apelor subterane datorit infiltr rilor de ape uzat e provenite de la populatie Evacuarea necontrolat pe sol sau colectarea apelor uzate în pu uri absorbante sau în fose septice în zone rurale sau urbane în care nu exist re ele de canalizare reprezinta o sursa importanta de poluare a solului si a apelo r subterane.314 mii euro.C Ipromin S. infiltrare in sol . sau aproximativ 285. Sistemul de transport al lamului ro u spre hald este asigurat de o re ea de conducte pozate aerian pe o estacad de cca. Halda de lam are o suprafa de depozitare de aproximativ 79. Masura avea termen de realizare anul 2007. Mahmudia . Aceste fonduri aprobate prin H. inundare. lucr ri de dezafectare i recuperare a materialelor. Respectarea acestor masuri trebuie urmarita. Închiderea Sectorului Minier Altân Tepe. Sursa de finan are a proiectului este de la Bugetul Na ional prin Ministerul Economiei si Cormertului in baza listelor anuale de lucrari intocmite de ordonatorul principal de credite. SV de Platforma societ ii SC ALUM SA Tulcea. prin antrena re. prin prezenta depozitelor de steril in apropierea zonelor locuite ( localitatea Turcoaia ) sunt create conditii specifice de disconfort asupra populatiei din zona . Macin ) Sterilele de exploatatie miniera specifice zonei judetului sunt in general inerte dar conduc la poluarea solului prin prezenta acestora pe suprafete intinse de teren ± 149 ha la nivelul judetului. inând cont de posibilitatea de contaminare. Greci . S-a impus realizarea studiilor hidrologice referitoare la evolu ia i influen a apei de min asupra zonelor limitrofe. dar a fost amanat pentru anul 2009. Dupa decantare. a surselor de ap subterane.8 t/m 3. De asemenea . s -a luat in calcul colectarea si evacuarea apelor pluviale separat . PM 05 Poluarea solului si a apelor subterane Poluarea solului si apei subterane datorit activit ii de depozitare a sterilului de preparatie miniera. Cantitatea de lam rezultat depinde de tipul bauxitelor procesate i poate fi cuprins între 0.000 m3.8-1 ton de lam pentru 1 ton de alumin ob inut .3.Halda de lam este situat în vecin tatea satului Mineri la sud de DN 22. Prin autorizatiile de mediu sunt impuse masuri specifice de restringere a suprafetelor ocupate cu aceste sterile si transformarea acestora in zone ecologice prin reconstructie ecologica. la cca. Poluarea solului si apelor subterane datorit depozitelor de de euri industriale SC ALUM . cu durat de implementare de 28 luni. În cadrul programului de încetare a activit ii au fost stabilite modalit ile de închidere a lucr rilor miniere.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA epurare a apelor uzate menajere.G 926/2003 sunt în valoare de 4. începân d cu luna noiembrie 2005 i finalizare prevazuta pentru luna martie 2008.4 ha. lamul ro u tehnologic rezultat din procesul de producere a aluminei i n intr în categoria de eurilor nepericuloase . 90 . Poluarea solului dato rita sterilelor de exploatatie miniera ( Turcoaia .

debu ee. traverse din beton.73 ha. i în special asupra solului.canale de interceptare-evacuare. prin lucr ri specifice : . astfel ca îngr mintele organice s fie administrate cel pu in o dat la 3 ± 4 ani. vaduri pereate.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Halda de lam poate afecta solul prin eventualele exfiltra ii ale apei din hald precum i prin infiltrarea apei de slam în sol în cazul avarierii conductelor de transport prin spargeri la suprapresiune. SC Carniprod si Sc PIGCOM au prevazute investitii pentru modernizarea retelelor de canalizare. ceea ce a dus la sc derea poten ialului productiv. drumuri. depunerea pe sol a suspensiilor antrenate de vânt de pe plajele formate la cozile de lac sau malurile haldei poate constitui un factor de afectare a solului. acestea genereaz în procesul de descompunere diferite gaze i substan e care pot constitui o surs de impact semnificativ asupra mediului. Halda de lam aferent SC Alum SA obtinut Avizul de mediu nr 12/2008 pentru inchiderea unei parti a haldei. dintre care 9 sunt Arii de Protec ie Special Avifaunistic (SPA-uri) aprobate prin Hot rârea de Guvern nr.De asemenea . Chimizarea în exces i unilateral desf urat în anii din urm au tulburat echilibrul ecologic din sol. Este necesara intocmirea studiilor privind continutul de substante nutritive in sol. înghe sau din cauza colmat rii. Poluarea solului si apelor subterane datorat stoc rii incorecte a dejec iilor animaliere din agricultur de la fermele zootehnice De i de eurile animaliere se încadreaz în clasa celor u or degradabile. baraje din beton. Pentru conformarea la Directiva 99/31/CE privind depozitarea .2007 91 .10. Se vor lua m suri de identificare i securizarea a acestor zone. Societatea produce de euri de tip in dustrial de tipul zgur care se depoziteaz la halda de zgur . care pot fi comutate in functie de exploatarea haldei. afectând procesul de conversie (viteza re punerii în circula ie a materiei i energiei din sol).2003 denumit ´FEROM ±ATOLL´ cu APIC TOLL HOLDING LIMITED prin care pune la dispozi ie zgura din hald ca materie prim pentru recuperarea metalelor din zgur prin procesarea acesteia . planta ii silvice antierozionale . a statiilor de epurare pentru remedierea acestot probleme.12. Poluarea solului si a apei subterane asociata utilizarii in agricultura a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor . praf din instala iile de peletizare care se reutilizeaz integral în procesul tehnologic. astfel incit administrarea ingrasamintelor sa se realizeze corect . baraje din p mânt. cu a coperirea carentelor din sol. PM 06 Arii naturale protejate Lipsa structurilor de administrare pentru ariile protejate/ situri Natura 2000 Având în vedere importan a floristic i faunistic a zonei. Halda de zgur a SC FERAL SA amplasat în Tulcea (zona industrial vest) face parte din clasa de depozit industrial nepericulos i are o suprafa ocupat de 4. Societatea lichidatoare a SC FEROM SA a încheiat un contract de asociere în participa iune nr. Prin O MMDD 1552/2008. pe teritoriul jude ului Tulcea au fost legiferate 17 situri Natura 2000 .1284/24. Eroziunea accentuata a solului data de lipsa perdelelor forestiere de protec ie Zonele afectate de eroziune sa fie monitorizate astfel încât activitatea de combatere a eroziunii solului s fie îndreptat sp re toate aceste zone. sau altern rii adminis tr rii lor. SC Alum SA a solicitat acord de mediu pentru inchiderea partiala a haldei de slam si realizarea unei instalatii de ingrosare a sla mului pentru depozitarea slamului in faza solida.Investitia a fost realizata de firma SC Apic Toll. c deri.2/22. in judetul Tulcea au fost identificate 41 de zone vulnerabile la poluarea cu nitrati. în scopul asocierii îngr mintelor minerale cu cele organice. investitie constand intr-o instalatie compusa din elemente mobile.

zona marina Mun ii M cinului Bra ul M cin Deniz Tepe 8 SITURI DE PROTEC IE SPECIAL .479 87. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nume sit AVIFAUNISTIC conform HG 1284/2007 Suprafata (ha) 3.546 10.361 58. COMUNITAR conf.Mahmudia Delta Dun rii i Complexul Razim .226 Cod Natura 2000 ROSPA0009 ROSPA0031 ROSPA 0032 ROSPA0040 ROSPA0052 ROSPA0073 ROSPA0076 ROSPA0091 ROSPA0100 Be tepe .Niculi el P durea Babadag Stepa Casimcea Din totalul siturilor SCI i SPA instituite le nivelul jude ului. incluzându -le în totalitate i aproape dublându -le suprafa a la nivel de jude .542 6.43 ha.891 18. suprafa a zonei din apele teritoriale marine propus pentru includere în re eaua Natura 2000 fiind de 95 562.crt 1 2 3 4 5 6 7 Nume sit Delta Dun rii PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Comunitar (pSCI-uri) aprobate prin Ordinul MMDD nr. Gheorghe Dealurile Agighiolului Podi ul Nord Dobrogean Delta Dun rii . SITURI DE IMPORTAN Nr. ORD. 15 se suprapun peste ariile naturale protejate constituite anterior.1964 /2007 Suprafata (ha) 450. Suprafa a total ocupat de siturile de tip SCI i SPA la nivelul jude ului calculat de Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare Delta Dun rii Tulcea (exclusiv suprafa a ocupat de apele teritoriale marine) este de 696 269.334 1.303 425 Cod Natura 2000 ROSCI0065 ROSCI0237 ROSCI0060 ROSCI0201 ROSCI0066 ROSCI0123 ROSCI0012 ROSCI0067 Structuri submarine metanogene .697 18.663 500.473 22.759 257 147.Sf. 55 ha acoperind aproximativ 80% din suprafa a jude ului.i 8 sunt Situri de Importan 1964/2007.122 1. torentilor i eroziunilor de mal. PM 07 Amenintari date de accidente majore . autoritatile publice locale au fost notificate sa prevada în mod obligatoriu încadrarea siturilor de importanta comunitara si a ariilor de protectie specia la avifaunistica în planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism.Sinoie Denis Tepe DUNAREA Veche ± Bratul Macin Lacul Beibugeac Marea Neagr M cin . avandu-se in vedere potentialul cinegetic si piscicol al judetului.243 67.229 121. Afectarea fondului cinegetic prin vinatoare neorganizata si braconaj atit pe teritoriul rezervatiilor cit si in restul judetului-actiunile privind aceasta masura au caracter permane nt. fenomene naturale si antropice Lipsa amenaj rilor hidrotehnice pentru protec ia a ez rilor umane din jude împotriva inunda iilor. Lipsa delimitarii in teren a rezervatiilor naturale Lipsa situatiei cadastrale a terenurilor care intra in componenta rezervatiilor naturale Odata cu intrarea in vigoare a actelor legislative cu privire la instituirea retelei ecologice Natura 2000 . 92 .

Relieful accidentat cu posibilit i de concentrare a scurgerilor. Ilganii de sus Vulturu.Babadag . Bratianu. creeaz probleme de stabilitate a terasamentelor. .F Tulcea .G. . au între 20 i 50 de ani de func ionare. Se afl în curs de realizare ap rarea împotriva inunda iilor a localit iilor Tudor Vladimirescu i Sulina mal stîng O caracteristic a ap r rii împotriva inunda iilor în jude ul Tulcea este num rul mare de îndiguiri inelare a localit ilor în care se produce inundarea par ial a incintelor da torit înfiltra iilor puternice prin dig.corelarea lucr rilor de ap rare împotriva viiturilor de la Dun re cu cele provocate de precipita iile toren iale. Gorgova.Greci . De asemenea un impediment major în ap rare îl con stituie accesul la lucr rile de ap rare care se desf oar naval i faptul c toate digurile intr aproape simultan în faz de ap rare. . Se impune reconsiderarea protec iei obiectivelor social -economice de pe teritoriul jude ului pe baza unor studii complexe care s includ schimb rile morfologice din Delt i elaborarea unui program unitar de gospod rire a apelor i protec ie. interceptarea i evacuarea dirijat a scurgerilor.C.Mahmudia .Turcoaia . .200 de hectare de teren agricol aflându -se sub ape.Cerna . Pentru evitarea unor astfel de situa ii se impune executarea unor lucr ri de ap rare specifice fiec rei localit i. redimensionarea i men inerea permanent a capacit ii de transport a acestora. Ilganii de jos.A. . 93 . cu identificarea su rselor financiare pentru aplicarea acestuia. au fost afectate de inunda ii 400 de gospodarii. Dup 1989 au fost executate repara ii curente i lucr ri de între inere doar de S.Inexisten a rigolelor pluvio i subdimensionarea celor existente. . .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA În jude ul Tulcea. P tl geanca. O problema o constituie vechimea lucrarilor de ap rare a inunda iilor din Delta Dun rii care. . Patlageanca i Plauru au evacuat 53 persoane Efectul catastrofal al precipita iilor s -a amplificat ca urmare a urm torilor factori naturali i organizatorici: . în anul 2006. Sunt localit i amplasate pe grindurile de mal ale Dun rii ce nu sunt ap rate înpotriva inunda iilor sau ap rate superficial cu diguri iepure ti prost între inute .I. Mila 23 . . chiar distruse ± B ltenii de jos . 4. prin executarea unor lucr ri transversale prin dig cu ac iune reversibil sau executarea unei re ele de canale colectoare i a unei sta ii de pompare evacuare.interceptarea scurgerilor din extravilan printr -un canal de centur i regularizarea tronsonului intravilan a pârâului Cerna.Lipsa lucr rilor de regularizare (colectare i evacuare ) a scurgerilor de pe versan ii limitrofi localit ilor. Autorita ile locale din comunele Smârdan .A Tulcea i R. împ durirea versan ilor.consolidarea depozitelor de steril. Turcoaia i Mahmudia au fost cuprise în lista localit ilor cu poten ial de risc la inunda ii i i au fost f cute demersuri pentru derularea unor lucr ri de ap rare împotriva inunda iilor. apte fiind distruse în totalitate.Lipsa planta iilor forestiere pe forma iunile toren iale n epermanente. .În majoritatea localit ilor jude ului se impune executarea lucr rilor de canalizare a scurgerilor.se impune captarea apei în amonte de localitate printr-o acumulare nepermanent i regularizarea p râului Recea. dintre care 70 de locuin e.continuarea spre amonte a lucr rilo r de regularizare pe pârâul Tabana i captarea i evacuarea dirijat a scurgerilor de pe versan i.Neamenajarea ( regularizarea ) cursurilor de ap . în afara digurilor Cri an. I. În general nu sunt probleme de dep ire a cotelor de inunda ie dar durata mare a undelor de viitur 30 ± 60 zile.localitate cu poten ial de risc la inunda ii din precipita ii . Localit ile Babadag. în bazinele de recep ie a acestora i lipsa zonelor de protec ie împ durite pe cursurile de ap permanente.

vizitat anual de numero i turi ti.p durile din jurul localit ilor rurale i urbane . 185 de depozite din zona rurala si 2 depozite orasenesti trebuie sa si steze activitatea. In anul 2009.Babadag . De remarcat es te faptul ca elementele hidrografice (b lti. câmpurile de loess. de odihna.. presupun alocari financiare importante. Frumuse ea si unicitatea peisajului. care ofer publicului posibilitatea vizit rii în scopuri recreative. Se impune incadrarea în prevederile HG 935/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitara i hidrogeologic . PM 09 EDUCA IE ECOLOGIC I INFORMAREA COMUNIT II Chiar daca toare actiunile programate a se realiza in perioada 2005 -2007 pentru rezolvarea acestei probleme au fost indeplinite. de in 4/5 din suprafa a totala a deltei. Cocos . Avand in vedere bugetele locale sarace ale comunitatilor locale. restul reprezint grindurile fluviatile i maritime. ostroavele etc. turistice.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Zone de protectie sanitara si hidrogeologica nedelimitate conform normelor legislative in vigoare Din datele prezentate in Master Plan-ul pe ap /ap uzat precum i in cadrul discu iilor Grupului de Lucru pentru revizuirea PLAM. alternativa o reprezinta accesarea de fonduri europ ene. datorita varietatii si bogatiei florei si faunei sale. al gestiunii de eurilor si al locurilor speciale de preparare a hranei in aer liber . Dezvoltarea turismului i eco -turismului trebuie s se realizeze pe baza unui program menit sa asigure punerea în valoare a poten ialului turistic din zon dar s asigure i protec ia mediului înconjur tor . PM 10 TURISM SI AGREMENT Zonele impadurite si Delta Dunarii prezint un poten ial natural i turistic deosebit de important. dar t urismul are insa i influente negative asupra mediului. etc) care sunt legate de principalele resurse naturale ± stuful i pe tele . Celic-Dere . Zonele de agrement frecvent utilizate de populatia judetului (P durea Bididia . malurile Dunarii ) nu sunt amenajate din punct de vedere igienico -sanitar. educatia ecologica si informarea comunitatii reprezinta o problema de mediu constanta pentru rezolvarea careia trebuiesc indeplinitre masuri cu caracter permanent. mla tini. 94 . Acest lucru presupune aplicarea alternativelor identificate prin PJGD care insa . educa ionale i tiin ifice . a turismului cinegetic i de pescuit. gârle. PM 08 INTARIREA CAPACITATII AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI LOCALE PENTRU MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DE MEDIU Insuficienta resurselor financiare pentru rezolvarea problemelor de mediu Principala problema a administratiei publice locale pentru sectorul mediu o reprezinta insuficienta resurselor financiare necesare pentru rezolvarea aspectelor specifice. Delta Dun rii. si in lipsa cooperarii interinstitutionale in vederea facilitarii accesului la programele de finantare. lacuri. Num rul turi tilor caza i în unita ile turistice autorizate este in continua crestere. considerat un monument al naturii. Acest lucru nu se poate realiza in lipsa unei reactii prompte in fata posibilitatilor de finantare. a fost identificata o nou problem si anume amenajarea necorespunz toare a zonelor de protectie sanitara din jurul surselor de apa. completat de numeroase specii de plante si animale ocrotite si monumente ale naturii . fac din judetul Tulcea una dintre cele mai pitore ti zone din tara. a frumuse ii i originalita ii peisajului ofer multiple posibilita i de practicare a turismului de agrement. Macin.

f r controlul permanent al calit ii (asigurat de serviciul centralizat). diabetul. dete riorarea florei i faunei i a ecosistemelor în ansamblu. prin existen a unui zgomot de fond permanent. Macin si si Isaccea suntem aproape de media pe tara . Totodata . prin apari ia de firme private mici de transport. conduce foarte des la fenomene de distrugere . valori peste limitele admise de standardele i normativele din domeniu. în special pentru localit ile urbane. necunoasterea zonelor pro tejate si a speciilor protejate. etc. La polul opus se inscriu orasele Babadag si Sulina in care suprafetele de spatii verzi sunt foarte mici ( 5 si respectiv 4 mp/locuitor ) comparativ cu media pe tara . Impactul asupra s n t ii umane se manifesta prin disconfort psihic generat de poluarea zonelor naturale poluate. Nivelul de zgomot echivalent la bordur sau la fa ada cl dirilor (a zon elor protejate) înregistreaz în exclusivitate. motiv pentru care exist pericolul contamin rii surselor de ap potabil .canal. hipertiroidismul. se manifest prin deteriorarea calit ii apelor i solului. Impactul asupra calit ii vie ii. Principalele dezavantaje sunt cele legate de lipsa asigur rii serviciului ap . reducerea polu rii atmosferice. datorit st rii de disconfort creat locuitorilor din a ez rile urbane. impactul asupra s n t ii umane fiind considerabil. Impactul asupra calit ii vie ii se refer la disconfortul peisagistic generat de agresarea mediului natural. Dintre maladiile cauzate de zgomot pot fi citate: nevrozele.traficul rutier . mai ales când se ignor restric iile legate de speciile de flor i faun ocrotit . Cu toate ca in orasele Tulcea . dar i celor din a ez rile rurale care sunt str b tute de drumuri intens circulate. Se apeleaz la surse proprii de ap potabil . la stocarea apelor uzate în fose septice sau pu uri absorbante. posibilitatea de amenajare a terenului aferent locuin ei (spa ii verzi. în special în zonele limitrofe ale localit ilor. Din punct de vedere al infrastructurii pentru traficul de ma ini ora ele din jude ul Tulcea se confrunt cu 95 . frecven mai mare de preluare a c l torilor i acoperirea unor zone mai greu accesibile. etc). în zonele din vecin tatea c ilor rutiere intens solicitate. O alta problem legat de urbanizare se refer la dezvoltarea lent a serviciilor. gastrita. dat fiind riscul contamin rii i diminu rii resurselor subterane de ap . distribu ia zonelor verzi i de agrement este neuniform si este deficitar în special în interiorul cartierelor de locuin e. ulcerul gastric i duodenal. psihastenia. este semnificativ. O problem important o reprezint existen a unui segment din popula ie afectat de zgomotul având ca surs de poluare sonor . colita. Impactul asupra s n t ii popula iei poate fi semnificativ. prezen a spa iilor verzi în spa iul intravilan este nesatisf c toare. poate fi apreciat ca redus. insa putem aprecia ca mun Tulcea se inscrie cu o suprafata de spatii verzi de 14mp/locuitor cu putin mai mare decit media pe tara care este de 12 mp/locuitor. disconfortul pentru comunit ile locale supuse agresiunii unui turism neorganizat. Mai mult de jum tate din popula ie locuie te sau î i desf oar activitatea zilnic în zone expuse la poluarea sonor . Impactul asupra calit ii vie ii poate fi considerabil. impactul asupra s n t ii umane fiind considerabil . generate în special de managementul defectuos al de eurilor. care ofer o calitate superioar a condi iilor de transport. Expunerea la poluan ii din atmosfer a popula iei din zonele cu deficit de vegeta ie este mai ridicat . avantajele f iind distan a de zgomotul aglomer rilor. unde se înregistreaz o poten are a construc iei de locuin e private. Transportul urban a înregistrat o evolu ie semnificativ cu multe rezultate poz itive în asigurarea capacit ii de transport i acoperire a suprafe ei ora ului. în raport cu extinderea mediului construit. PM 11 URBANIZAREA SI MEDIUL Localit ile urbane ale jude ului Tulcea nu se bucur de prezenta spa iilor verzi in suprafete insemnate . Impactul asupra mediului este considerabil.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Turismul se desf oar în zone de agrement neamenajate ducâ nd la poluarea mediului datorit de eurilor i distrugerea biodiversit ii din zon .

dar.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA problema calit ii i subdimension rii re elei rutiere fa de necesarul actual. calitatea carosabilului. In conformitate cu prevederile HG nr. PM 13 SANATATEA POPULATIEI Inexistenta sistemelor de management al zgomotului urban O problem important o reprezint existen a unui segment din popula ie afectat de zgomotul având ca surse activit i cum ar fi: alimenta ia publica (restaurante. PM 12 ÎNT RIREA CAPACIT II INSTITU IONALE A AUTORITATII DE MEDIU Principalele probleme necesare a fi abordate in înt rirea institu ionalizat a autorit ii de mediu sunt legate de managementul eficient al resurselor umane. utilizarea si motivarea eficient a acestora . hartile strategice de zgomot si planurile de actiune aferente acestora .AC IUNI STRATEGICE PENTRU PROTEC IA MEDIULUI ÎN JUDE UL TULCEA 96 . dezvoltarea economica in general si a industrializarii in mod special. Dintre maladiile cauzate de zgomot pot fi citate: nevrozele. neadaptarea re elei rutiere urbane la necesit ile de trafic . capacitatea sc zut de circula ie pe str zi i în intersec ii. ce a mai important surs de poluare sonor . dezvoltarea transporturilor. este traficul rutier . O mare parte din popula ie locuie te sau î i desf oar activitatea zilnic în zone expuse la poluarea sonor . colita. se vor realiza incepand cu anul 2011. prin existen a unui zgomot de fond permanent. cresterea productiei si a consumului de energie. Nivelul de zgomot echivalent la bordur sau la fa ada cl dirilor (a zonelor protejate) înregistreaz în exclusivitate. Consecinta extinderii fenomenului de urbanizare si a cresterii complexitatii problemelor legate de urbanism.fie activitatilor comerciale sau industriale nu conduce la rezultate benefice in folosul comunitatii. ca urmare a activitatilor antropice. Totu i. In acest moment nu exista sisteme de monitorizare si management al zgomotului urban .M inând cont de implica iile pentru implementarea directivelor U. lipsa acoperirii tuturor ariilor ora ului cu mijloace de transport în comun. psihastenia. în zonele din vecin tatea c ilo r rutiere intens solicitate. in lipsa unei tratari corecte a problemelor actuale si a acelora preconizate sau previzibil a apare intr -un viitor apropiat. dar in special intr -un viitor nu prea indepartat. amenajate. Cauzele care conduc la existenta si amplificarea problemelor pe relatia urbanism mediu si la nivelul judetului. situatia se poate agrava. 321/2005. datorit st rii de di sconfort creat locuitorilor din a ez rile urbane . Nu putem afirma ca judetul se confrunta cu o criza acuta in acest domeniu. valori peste limitele admise de standardele i normativele din domeniu. ulcerul gastric i duodenal.E si a proiectelor cu finan are externa se constata un deficit de personal la nivelul judetului. etc. este semnificativ. hartile de zgomot. baruri). Simpla masurare a intensitatii zgomotului in anumite puncte considerate fierbinti datorate fie traficului rutier inten s . diversificarea serviciilor. Impactul asupra calit ii vie ii. diversificarea activitatilor sociale si culturale. Capitolul V. gastrita.P. prin instru irea. daca nu se vor aplica solutii eficiente. activit i de petrecere a timpului liber (discoteci. atat in prezent.pentru municipiul Tulcea. sunt: cresterea populatiei care locuieste in orase si concentrarea acesteia in localitati mari. impactul asupra s n t ii umane fiind considerabil. F când o analiza pentru identificarea reala a necesit ilor A. lipsa parc rilor. s li de jocuri). cresterea co nsumului de bunuri si servicii. în special pentru localit ile urbane. o constitue modificarea caracteristicilor mediului natural si adaugarea de noi caracteristici contruite.

Aplicarea ferm a legisla iei de mediu si adoptarea sistemului de norme. 5. Gestiunea de eurilor urbane i industriale. o Pe baza scopurilor. reprezentând elementel e de referin pentru cuantificarea i evaluarea rezultatelor ac iunilor. Ap rarea împotriva calamit ilor naturale i accidentelor de mediu.intele necesar a fi avute in vedere . Îmbun t irea sistemului educa ional formativ i informativ în vederea formarii unei educa ii civice i ecologice a popula iei. . Protec ia i conservarea naturii i a diversit ii biologice. 7. reprezentând angajamentele m surabile care trebuie atinse într-un interval de timp pentru atingerea scopului stabilit. pentru fiecare problema de mediu prioritar selectat în cadrul procesului de elaborare a PLAM au fost stabilite: . Sprijinirea dezvolt rii managementului durabil al resurselor de apa. 8.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Obiectivul strategic general al protectiei mediului îl constituie îmbunatatirea calitatii vietii în România prin asigurarea unui mediu curat. intelor si indicatorilor In vederea elabor rii Planului Local de Ac iune. 9. 5. Îmbun t irea calit ii solului 3. 11. conservarea si ameliorarea starii patrimoniului natural de care România beneficiaza. un set de ac iuni coerente i consistente a c ror implementare convergent face posibil solu ionarea problemei c reia i se adreseaz . inând cont de cele prezentate mai sus. Luând în considerare liniile strategice i obiectivele generale privind reabilitarea si protejarea mediului în contextul unei dezvolt ri durabile a jude ului Tulcea. Extinderea spatiilor verzi din zonele urbane. Administrarea ariilor protejate din jude .obiectivul general necesar a fi atins prin solu ionarea problemei de mediu respective. pentru fiecare problem individ ual de mediu. reprezentând elementul de îndrumare strategic a eforturilor pe termen lung pentru rezolvarea problemei. standarde si reglementari compatibile cu exigentele Uniunii Europene. Îmbun t irea calit ii aerului. Agen ia de Protec ia Mediului Tulcea are în vedere urm toarele obiective generale i imediate: 1. obiectivelor i intelor stabilite s -au identificat ac iunile posibile pentru atingerea acestora. 4.indicatorii care permit cuantificarea rezultatelor implement rii ac iunilor pentru solu ionarea problemei de mediu. 10. Stabilirea obiectivelor. Promovarea turismului ecologic.1.obiectivele specifice corespunz toare. pentru fiecare problem de mediu identificat s-au stabilit: o Scopul pentru mediu. reprezentând cuantificarea a ceea ce se dore te a se realiza într-un interval de timp prestabilit pentru atingerea obiectivului/obiectivelor stabilit(e). 6. îmbunatatirea calitatii mediului. care s a contribuie la cresterea nivelului de viata al populatiei. . 2. o intele pentru mediu. 97 . o Planul Local de Ac iune con ine. o Indicatorii de mediu. o Obiectivele pentru mediu.

Asigurarea gestiunii de e urilor industriale i toxice . 3. baterii si acumulatori.a unui sistem de colectare selectiva si promovarea reciclarii deseurilor. 10. Recomand ri cadru pentru componenta de mediu apa Obiective generale: 1. 2. deseuri din constructii si demolari. reducerea cantitatii de deseuri eliminate prin reciclare si valorificare energetica. finalizarea lucrarilor aflate în executie pentru asigurarea aliment arii cu apa potabila. 3. 7. etc ) 11. Gestionarea separat a de eurilor toxice proveni te din activit ile casnice. 4. dezvoltarea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor. 8. în vederea atingerii tintelor de reciclare pentru deseurile de ambalaje. Feral . dezvoltarea de facilit ati conforme de tratare a deseurilor) 2. Promovarea principiilor reciclarii . implementarea planului de gestionare a deseurilor la nivel judetean . Reconstruc ia ecologic a zonelor care au fost afectate de depozitarea de eurilor. vehicule scoase din uz. Imbunatatirea calitatii resurselor de apa prin Obiective imediate: 1. 4. uleiuri uzate. 2. 3. Dezvoltarea infrastructurii edilitare si managementul durabil al resurselor de ap a 2. 5. Aplicarea unor tehnologii moderne care genereaz mai pu ine de euri. 4. Crearea condi iilor pentru ca de eurile s fie reciclate/recuperate sau eliminate f r a pune în pericol s n tatea uman i f r a utiliza procedee sau metode care ar putea d una mediului .Recomand ri cadru pentru protejarea componentelor de mediu Recomand ri cadru pentru componenta managementul de eurilor Obiective generale: 1. Introducerea gestiunii ecologice a unor fluxuri speciale de de euri (ambalaje. Recuperarea. Exploatarea propriu-zisa a componentei utile din deseurile industriale specifice fiecarei unitati poluatoare ± Alum . anvelope. 6.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Acest grup de elemente. inclus în matricile-plan. deseurile de echipamente electrice si electronice. realizarea unor fronturi de captare subterane pentru alimentarea cu ap a a satelor. Inchiderea treptata a depozitelor de deseuri care nu indeplinesc standardele legale . Obiective imediate: 1.2. reutilizarii si producerii de compost in rindul locuitorilor din mediul rural si urban . Realizarea de puncte de colectare recipienti PET la nivelul localitatilor rurale 9. a materialelor i energiei con inute în de eu rile a c ror generare nu se poate evita. îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare din aglomerarile urbane prin: 98 . a condus la identificarea ac iunilor necesare pentru solu ionarea fiec rei probleme de m ediu prioritare. baterii i acumulatori. amenajari de surse noi pentru satisfacerea cerin telor de apa potabila. 5. în m sura posibilit ilor. aparate electrice i electrocasnice. Dezvoltarea unui sistem de management integrat al de seurilor (dezvoltarea unui sistem de management integrat al de seurilor.

2. Recomand ri cadru pentru componenta de mediu so l Obiective generale: 1. cu autovehicule noi cu un nivel scazut al emisiilor poluante 7. 12. realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu ap a si canalizare în zonele rurale care nu au asemenea dotari. cu nivel ridicat al emisiilor poluante.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 5. 9. 6. Con tientizarea conducerii unit ilor poluatoare în vederea automonitor iz rii emisiilor. 3. extinderea capacitatii statiilor de tratare a apei si îmbunatatirea tehnologiilor de tratare. Promovarea practicilor agricole ecologice . NOx. modernizarea statiilor existente de epurare a apelor uzate. 11. Su inerea implement rii Ätehnologiilor curate³ . respectiv pentru SO2 ± 918 ktone. 2. M surarea i evaluarea calit ii aerului înconjur tor în Sistemul na ional de evaluare i gestionare integrata a calit ii aerului. Reconstruc ia ecologic a zonelor afectate de depozitele de deseuri industriale . Mentinerea calitatii aerului înconjurator în zonele care se încadreaza în limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate 2. NH3 si COV sa nu depaseasca plafoanele nationale de emisie stabilite pentru anul 2010. reabilitarea si extinderea sistemelor de distribu tie a apei din municipii si orase. Recomand ri cadru pentru componenta de mediu aer Obiective generale: 1. sporirea capacitatii de înmagazinare a rezervoarelor. reducerea emisiilor poluante generate de traficul rutier prin îmbunatatirea starii tehnice a autovehiculelor în circulatie si adoptarea unor masuri fiscale care sa favorizeze înlocuirea autovehiculelor vechi aflate în circulatie. NH3 ± 210 ktone si COV ± 523 ktone. 6. 3. NOx ± 437 ktone. 7. realizarea de noi statii de epurare pentru aglomerarile urbane cu mai mult de 2000 locuitori echivalenti. evaluarea calitatii aerului aglomerarile urbane în vederea verificarii conformarii nivelurilor de poluanti în aer cu valorile limita si a identificarii situatiilor de neconformare la obiectivele privind calitatea aerului. 4. urmarind ca: nivelul anual al emisiilor de SO2. 5. asigurarea accesului publicului la informatiile privind calitatea aerului si mediatizarea efectelor poluarii asupra sanatatii populatiei si a mediului precum si a principalelor surse de poluare a aerului. 3. extinderea retelelor de canalizare din aglomer arile urbane. 10. reabilitarea si extinderea statiilor de epurare a apelo r uzate industriale. 8. Impadurirea suprafetelor de teren degradate . Obiective imediate : 1. 4. îndeplinirea obligatiilor asumate prin ratificarea/aderarea la diferite conventii. introducerea/utilizarea combustibililor care genereaza em isii reduse de poluanti. monitorizarea si controlul emisiilor de poluanti în aer. tratate si protocoale internationale. menajere si 99 . accidentate si a ravenelor . controlul nivelului de pol uare prin aplicarea tehnicilor si tehnologiilor pentru retinerea poluantilor si/sau prin introducerea de tehnologii mai putin poluante.

Conservarea diversitatii biologice. Efectuarea lucr rilor de îmbun t iri funciare confor m normelor tehnice i legisla iei de protec ie a mediului. monitorizarea statutului de conservare a habitatelor si a speciilor de interes comunitar. Indep rtarea excesului de substan e organice de pe suprafa a solului. Utilizarea produselor de uz fitosanitar conform Listei omologate de Comisia Interministerial de Omologare a P. dup lansarea efectului. endemice si/sau rare. utilizarea durabila a habitatelor naturale. 5. Fertilizarea solului. u or degradabile. dezvoltarea Retelei Ecologice Europene Natura 2000. 11. conservarea si refacerea diversitatii biologice specifice agrosistemelor prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile. 2. 10. 6.F. 5. Gestionarea durabila a padurilor si sustinerea rolului acestora în viata social-economica a tarii Obiective imediate: 1. asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor naturale si conservarii diversitatii biologice. Respectarea cu stricte e a agrotehnicii specifice fiec rei culturi. Obiective imediate i recomand ri: 1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 4. Plantarea perdelelor de protectie fo restiera in terenurile afectate de eroziune de adancime . 100 . (CODEX) . prest ri servicii cu produse de uz fitosanitar precum i a altor activit i (sec ii mecanice. conservarea in-situ si ex-situ a speciilor amenintate. protectia. Reducerea eroziunii solului prin practicarea unor tehnici agricole eficiente si prin plantarea perdelelor forestiere de protectie . 7.U. 8. 6.) . in special. Irigarea ra ional a culturilor cu ap de calitate conform STAS 9450/ 1988. 4. cu îngr minte organice. 5. monitorizarea capturilor/uciderilor accidentale a sp eciilor strict protejate. zone naturale i arii protejate Protec ia i conservarea naturii i a diversit ii biologice Obiective generale: 1. Solicitarea autoriza iei de mediu pentru activit ile de utilizare. 7. 12. monitorizarea speciilor potential invazive. Folosirea metodelor integrate de combatere a bolilor i d un torilor. etc. 3. conservarea si refacerea diversitatii biologice terestre si acvatice. Efectuarea de lucr ri pentru încorporarea la adâncime a substan elor organice folosite. precum si a celor cu valoare economica ridicata. Recomand ri cadru pentru p duri. Supravegherea impaduririi in terenuri degradate . Folosirea substan elor organice cu valoare biologic mare. sectoare zootehnice. 9. 3. existente în afara ariilor naturale protejate: reducerea si eliminarea efectelo r negative cauzate de poluarea mediilor de viata si reconstructia ecosistemelor si habitatelor deteriorate. 8. Reducerea efectelor secetei i combaterea de ertific rii. 4. s p r seasc imedi at ecosistemul. comercializare. care. a speciilor de flora si fauna salbatica si reconstructia ecologica a sistemelor deteriorate 2. 2. protectia.

2. 2. 4.Implicarea APM Tulcea în elaborarea noilor Planurilor de Urbanism General. 7. 3. realizarea de îndiguiri concomitent cu protejarea zonelor umede. 10. interzicerea amplas rii construc iilor în zonele inundabile. accentuarea si diversificarea functiilor socio -economice ale ecosistemelor forestiere în raport cu cresterea cerintelor societatii fata de padure. Acreditarea laboratoarelor APM Tulcea. Recomand ri cadru pentru ap rarea împotriva calamit ilor naturale i accidentelor de mediu Obiective generale: 1. Implementarea fluxului activ al informa iilor de mediu . Obiective imediate: 1. Organizarea unor campanii de educare a tinerilor privind aspectele de mediu i distribuirea de materiale informative. Cre terea num rului de speciali ti instrui i în cadrul APM Tulcea. Centralizarea fluxurilor de informa ii i proiectarea unor baze de date rela ionale accesibile. în concordanta cu principiile si exigentele dezvoltarii durabil e. 11. prevenirea aparitiei de epidemii sau minimizarea deteriorarii starii de sanatate a populatiei ca urmare a fenomenului de inundatii si a poluarii asociate acestuia Obiective specifice 1. 6. Achizi ionarea echipamentului i dot rilor necesare pentru func ionarea Punctului de informare-documentare . Intensificarea preocup rilor pentru atragerea de fonduri. Recomand ri cadru pentru înt rirea capacit ii institu ionale a autoritatii de protectia mediului Obiective generale: 1. ARBDD. împaduriri si perdele de protectie. 3. reducerea riscului la inundatii si secete prin: 3. 12. 101 . amenajarea torentilor. Sporirea capacit ii de prevenire. în vederea dot rii APM Tulcea cu aparatura mobil performant pentru monitorizarea emisiilor. modernizarea sistemului informational privind riscul lainundatii . Organizarea unor campanii de informare a publicului privind aspectele de mediu i distribuirea de materiale informative. valorificarea superioara a lemnului si a altor produse ale padurii. în scopul restabilirii echilibrului ecologic si al satisfacerii necesitatilor de dezvoltare.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 9 cresterea suprafetei ocupa te de vegetatia forestiera. 5. 2. 3. 2. GNM. SGA Tulcea pentru efectuarea analizelor specifice în conformitate cu cerin ele na ionale. ARBDD. prin realizarea unui sistem de monitorizare integrata a factorilor de mediu. control i interven ie în caz de calamit i naturale i accidente de mediu. Marcarea tuturor evenimentelor importante de mediu in scopul sensibiliz rii opiniei publice. Organizarea i participarea la cursuri tematice specifice.

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

4. prevenirea poluarii apelor de suprafata si a apelor subterane ca urmare a inundatiilor si a efectelor asociate acestora; 5. protectia si îmbunatatirea calitatii terenurilor, iar acolo unde este posibil, încurajarea schimbarilor în practica agricola pentru a preveni sau minimiza scurgerea de suprafata si inundatiile asociate ei ca urmare a unor lucrari a gricole intensive; 6. utilizarea adecvata a resurselor pentru realizarea, întretinerea si exploatarea infrastructurii de protectie contra inundatiilor. Recomand ri cadru pentru componenta s n tatea popula iei
Obiective generale:

1. Implementarea de sisteme de management al zgomotului urban conform Directivelor Europene;
Obiective imediate:

1. 2. 3. 4.

Proiectarea i implementarea re elelor de monitorizare a polu rii sonore. identificarea zonelor care înregistreaza depasiri ale nivelului admisibil de zgomot; elaborarea hartilor de zgomot si a planurilor de actiune; reducerea poluarii fonice în mediul urban, în zonele industriale si în zonele cu trafic aerian sau feroviar;

Recomand ri cadru pentru ecologizarea agriculturii si dezvoltarea rurala durabila
Obiective generale:

1. Incurajarea proiectelor care conduc la o dezvoltare rurala durabila; 2. Protec ia, conservarea si refacerea diversit ii biologice specifice agrosistemelor prin încurajarea proiectelor care vizeaz aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile ; 3. Colaborarea cu institu iile de profil pentru inventarierea terenurilor degradate apar inând fondului funciar in vederea reabilit rii acestora .
Obiective imediate: 1. Promovarea propunerilor de proiecte care vizeaz ecologizarea ag riculturii locale; 2. Supravegherea continu a calit ii factorilor de mediu din zonele rurale; 3. Sus inerea propunerilor de proiecte din cadrul Programului PNDR

Recomand ri cadru pentru urbanism, turism si agrement
Obiective generale:

1. Îmbunatatirea calitatii mediului si asigurarea unui nivel înalt al calitatii vietii în zonele urbane 2. Urm rirea respect rii normelor regulamentului general de urbanism privind raportul num r locuitori/spatii verzi în localit ile urbane ; 3. Extinderea perdelelor de protec ie în zonele industrializate ; 4. Asigurarea unui flux corespunz tor pentru trafic i unui num r optim de locuri de parcare. 5. Valorificarea patrimoniului natural si cultural al judetului 102

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

Obiective imediate:

1. îmbunatatirea conditiilor de viata, a transportului urban si valorificarea eficienta a patrimoniului natural si a celui construibil; 2. dezvoltarea asezarilor umane în zone care nu sunt supuse riscurilor naturale si agentilor poluanti; 3. ridicarea standardului de locuire în mediul urban si rur al; 4. reducerea pierderilor energetice datorate izolarii termice ineficiente; 5. pastrarea identitatii culturale a oraselor; 6. crearea, reabilitarea si extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi în municipii si orase; 7. inventarierea si cercetarea la nivelul întregului teritoriu national a zonelor cu risc de dezastre antropice si naturale, în paralel cu elaborarea planificarii pre -dezastru; 8. reducerea poluarii atmosferice asociata activitatilor industriale; 9. reducerea emisiilor de poluanti specifici traficului au to; 10. asigurarea unui management corespunzator al deseurilor; 11. respectarea regulamentului general de urbanism; 12. îmbunatatirea calitatii si pastrarea diversitatii spatiului rural în vederea obtinerii unui echilibru între activitatile umane si conservarea resurselor naturale; 13. îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii în mediul urban si rural: drumuri, alimentare cu apa, canalizare, statii de epurare; 14. realizarea de perdele forestiere de protectie. Recomand ri pentru componenta educa ie ecologic
Obiective generale :

i infor marea comunit ii

1. Asigurarea condi iilor optime în vederea realiz rii educ rii ecologice în conformitate cu cerin ele UE; 2. Colaborarea, încurajarea i sprijinirea oric ror ini iative ale celorlal i factori interesa i în educarea ecologica a popula iei jude ului; 3. Intocmirea unui plan local de Ac iune pentru educarea civica si ecologica a popula iei; 4. Colaborarea cu organiza iile neguvernamentale din jude în scopul formarii unei educa ii civice si ecologice a popula iei; 5. Crearea unui punct de informare -documentare asupra aspectelor de mediu i a legisla iei în vigoare.
Obiective imediate:

1. informarea populatiei privind problemele de mediu si asigurarea accesului la informatia de mediu; 2. implicarea publicului în luarea deciziilor si asigurarea accesului la justitie în probleme de mediu; 3. sensibilizarea si constientizarea publicului fata de problematica protectiei mediului; 4. promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjur ator; 5. însusirea unor deprinderi de viata care reduc impactul negativ asupra mediului; 6. educarea tinerilor în spiritul respectarii si ocrotirii naturii; 7. responsabilizarea populatiei adulte fata de impactul pe care îl are comportamentul sau asupra mediului înconjurator; 8. promovarea programelor de educare si informare a tinerilor privind efectele poluarii asupra sanatatii umane.
5.3. Identificarea priorit ilor pentru Ac iune

103

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

Categoriile de ac iuni identificate pentru elaborarea PLAM Tulcea sunt: Masuri tehnologice ± ac iuni care implic eforturi colective sau individuale pentru solu ionarea problemelor de mediu, care pot fi administrate fie de administra ia local , fie de companii de utilit i, societ i, contractori priva i;
Ac iuni legislative i de reglementare ± ac iuni care solicit societ ilor conformarea cu reglement rile de mediu specifice i implementarea de m suri pentru reducerea polu rii mediului; Stimulente economice ± Ac iune care conduce la modificarea comport rii poluatorilor prin scutirea de taxe pentru a-i stimula în g sirea celor mai eficiente mijloace de reducere a polu rii; Educarea publicului i instruirea personalului - programele de educare a publicului joaca un rol crucial în educarea cet enilor i a societ ilor cu diferite profiluri privind conformarea cu noile cerin e de mediu i modul de realizare a sprijinului public pentru programele de mediu; Programele comunit ii ± activit i care implic ac iuni colective sau individuale ale membrilor comunit ii pentru solu ionarea unor probleme de mediu. Programele de educarea a publicului joac un rol important în conformarea procesului cu cerin ele europene. Informarea i con tientizarea comunit ii locale i de afaceri cu privire la problemele i cerin ele legate de domeniul protec iei mediului, contribuie la cre terea particip rii publicului la luarea deciziei i a sprijinului acordat de toate p r ile implicate.

5.4. - PLANUL LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU AL JUDE ULUI TULCEA MATRICILE PLAN DE ACTIUNE Matricile ± plan pentru solu ionarea problemelor de mediu prioritare

1. Matricea plan pentru problema MANAGEMENTUL DE EURILOR 2. Matricea-plan pentru problema CAL ITATEA I CANTITATEA APEI POTABILE 3. Matricea-plan pentru problema POLUAREA ATMOSFEREI 4. Matricea-plan pentru problema POLUAREA APELOR DE SUPRAFATA 5. Matricea-plan pentru - POLUAREA SOLULUI SI A APELOR SUBTERANE 6. Matricea ± plan ± ARII NATURALE PROTEJATE 7. Matricea ± plan ± AMENINTARI DATE DE ACCIDENTE MAJORE, FENOMENE NATURALE SI ANTROPICE 8. Matricea ± plan ± INTARIREA CAPACITATII AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE PENTRU MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DE MEDIU 104

Matricea plan pentru problema ± S N TATEA POPULA IEI 105 .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 9. . Matricea-plan pentru problema INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A APM 13. Matricea ± plan ± EDUCA IE ECOLOGIC I INFORMAREA COMUNIT II 10.TURISM I AGREMENT 11. Matricea ± plan ± URBANIZAREA SI MEDIUL 12. Matricea plan pentru problema .

3.3 Eficientizarea actiunilor de monitorizare a activitatilor de gestionare a deseurilor industriale 2010 2017 Numar verificari APM .1Promovarea principiilor reciclarii .1. Macin.1.1.Realizarea deseurilor statiilor de sortare a Valoarea investitiei Valoarea investitiei Valoarea investitiei 2013 2.1.1. Gheorghe.1.1.Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile.la 50% pana in anul 2013 .Consilie Locale .la 75% pana in anul 2010 .la 35% pana in anul 2016 tinte stabilite prin PJGD Reducerea cantitatii de deseuri industiale care ajunge sa fie depozitata in depozite permanente cu 50% pina in anul 2017 permanent 2013 Valoarea investitiei 2012 PM 01. Isaccea.2. Sf.Realizarea Master Planului deseuri pentru judetul Tulcea Reducerea cantitatii de deseuri menajere depozitate 1.2 Procesarea integrala a materialului haldat in vederea dezafectarii haldei de zgura 2.3Realizarea statiilor de compost in localitatile Sulina. Mahmudia.1Imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile marilor unitati poluatoare conform planurilor de conformare 1. Pardina.Poluarea mediului datorita gestiunii necorespunzatoare a deseurilor municipale Reducerea cantitativa a deseurilor municipale depozitate 1.2. Chilia veche.Realizarea sistemului judetean de gestionare a deseurilor menajere in conformitate cu Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor 1.Obtinerea finantarilor necesare 1.3.2 2.2Realizarea statiilor de compost in cadrul statiilor de transfer cu functiuni multiple Babadag. toxice si periculoase Asigurarea gestiunii deseurilor industriale toxice si periculoase in conformitate 1.Gestiune deficitara a deseurilor industriale .Sistarea depozitarii la depozitul de deseuri tehnologice a SC ALUM SA 2.2. Topolog 1. Tudor Vladimirescu pe Indicatori Valoarea investitiie Valoarea investitiei Valoarea investitiei % de realizare Nr si tipul actiunilor de promovare Valoarea investitiei Responsabili Romair Consult SA Bucuresti Consiliul Judetean Tulcea Consiliul Judetean Tulcea Consiliul Judetean Tulcea Consiliile Locale APM ARBDD Consiliile locale Societati salubritate Cons Judetean .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Matricea plan de actiune pentru problema PM 01 Managementul deseurilor PROBLEMA Obiectiv Obiectiv specific Tinta ACTIUNI general 1. Caraorman. CA Rosetti.1. Garda de Mediu permanent 106 .3Recuperarea valorificarea materialelor reciclabile din deseurile solide urbane 2.Dezvoltarea sistemului integrat de management al de eurilor i extinderea infrastructurii de management al de eurilor 1.1.2. Soc salubritate ARBDD CJ Tulcea Consilii locale Operatori de salubritate Alum SA Feral SRL Termen 2009 2010-2011 2009-2013 PM 01-1 1. din gradini si parcuri depozitate Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile conform cu tintele ce au ca an de referinta anul 1995 : . reutilizarii si producerii de compost in rindul locuitorilor din mediul rural 1.2.1.

Macin (2016).1.cu cerintele legale pentru reducerea impactului asupra mediului si sanatatii populatiei 2.Eliminarea depozitarii neadecvate si necontrolate a deseurilor in mediul urban 3.Inchiderea celor 185 de depozite de deseuri neconforme din zona rurala 3. Sulina (2017) deseuri menajere 3.1. Agighiol Tulcea necontrolate de (2015).2 Imbunatatirea sistemului de valorificare a deseurilor rezultate din activitatile industriale PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 2.3 Reconstructia ecologica a zonelor afectate de depozitarea istorica a deseurilor industriale Eliminarea depozitelor de deseuri de la nivelul tuturor asezarilor rurale pana in anul 2009 3.2 Optimizarea proceselor de productie vizind reducerea pierderilor de materii prime si reutilizarea unei parti din deseuri in procesul tehnologic 2. Babadag .2.1.1.1 Extinderea ariei de acoperire a societatilor de salubritate si instituirea de servicii de salubritate pentru intreaga zona urbana 4.1 Extinderea serviciilor de salubritate in zonele urbane 4.2.Eliminarea depozitarii neadecvate si necontrolate a deseurilor in zona rurala 3. ARBDD .2.1 Extinderea ariei de acoperire a societatilor de salubritate si instituirea de servicii de salubritate pentru zona rurala CJ Tulcea Consilii locale Operatori de salubritate 2012 2009 Consiliul judetean Tulcea Consiliile Locale 2009-2017 Numar verificari efectuate APM .1.Monitorizarea implementarii pina in 2017 programelor de conformare pentru functionarea depozitelor de deseuri orasenesti Asigurarea cu servicii de salubritate cu 100% din populatia urbana Asigurarea cu servicii de salubritate a minim 80 % din populatia rurala 4.2 Extinderea serviciilor de salubritate in zonele urbane Numar locuitori arondati 2013 Numar societati salubrizare 2009 107 .2.1. Isaccea (2009).Sistarea activitatii de depozitare la depozitele de deseuri urbane care nu sunt conforme cu cerintele legale si care au Eliminarea totala a atins capacitatea maxima de stocare : depozitelor Babadag.2.2. Macin .2. Existenta deseurilor depozitelor de in conditii deseuri menajere controlate necontrolate conforme cu legislatia 3. Sulina.Realizarea statiilor de transfer Cantitati de deseuri exploatate Cantitati de deseuri exploatate Valoarea investitiilor Tipul actiunilor Valoarea investitiilor Valoarea investitiilor Numar de contracte incheiate Numar depozite la care s-a sistat depozitarea Agentii economici Agentii generatori Agentii generatori permanent permanent 2017 2009 Asigurarea PM 01-3 eliminarii 3.1.Realizarea de contracte cu prestatorii de servicii de salubritate in vederea transportului deseurilor la instalatiile de eliminare/valorificare/sortare 3.2.2. Isaccea .2. Garda de Mediu Consiliile Locale Tulcea. operatori de salubritate Consiliile Locale permanent PM 01 ±4 : Acoperire insuficieta a serviciilor de salubritate pentru toata populatia judetului Asigurarea de servicii de salubritate pentru intreg judetul 4.1 Exploatarea propriu-zisa a componentei utile din deseurile industriale specifice fiecarei unitati poluatoare 2.

Gradul de noi surse de apa.1 Amenajarea spatiilor existente cu dotari minime pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 5. Fagarasu Nou. pierderilor de ap Luminita. rurale potabil in 1. Mircea Voda.Extinderea si reabilitarea sistemelor aductiune si distributie a apei sistemele de alimentare cu apa Baia. PM 02 ± 1 identificarea de 1. Jijila localitatilor rurale distributie a apei potabile Responsabili Consiliile Locale Comunale D S P Tulcea SC AQUASERV SA Termen 2012 1. 1.1.1 Constientizarea si informarea comunitatilor locale cu privire la necesitatea si beneficiile colectarii selective Reducerea cantitatii de a deseurilor deseuri menajere depozitate definitiv si reintroducerea 5. Ceatalchioi.Realizarea sistemelor de alimentare cartarea si potabila cu apa pentru : Baltenii de Jos. Carcaliu. Magurele. Corugea.Acoperirea Neatarnarea. potabile la nivelul existente de Rachelu. necesarului de apa Razboieni. Trestenic.1. asigurare cu apa Realizarea de noi potabila in sistem Visina. potabila redus la in Reducerea sisteme de centralizat Sabangia. Mina Altan Imbunatatirea functiune de noi Tepe.1. Lungime retea alimentare cu apa Nr de locuitori conectati Sursa de finantare. Punerea in Visterna.2 Extinderea punctelor de colectare deseurilor reciclabile in selectiva a deseurilor la nivelul localitatilor judetului circuitul economic Nr si tipul actiunilor de promovare Numar puncte selective infiintate. Lastuni. Ceamurlia de Sus.1.1. Alba. Numar locuitori arondati la punctele de colectare selectiva Indicatori Lungime retea alimentare cu apa . Corbu. ONG .2. monitorizarea Numar probe analizate 2015 2012 permanent 108 . V. Sursa de finantare. ARBDD CIEMD permanent Consiliile Locale 2013 Matricea plan de actiune pentru problema PM 02 Calitatea si cantitatea apei potabile PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta ACTIUNI 1.1. Patlageanca. Nr de locuitori conectati . Consiliile Locale . Turda. APM .Operationalizarea sistemelor si Lungime retea alimentare cu apa Nr de locuitori conectati Sursa de finantare. General Praporgescu.1. Luncavita. Sarinasuf. Calfa. nivelul localitatilor mediul rural captare.4. Closca. Slava Cercheza. Cismeaua Noua.1Realizarea sistemelor de alimentare cu apa pentru: . Baltenii de Sus. Alecsandri. alimentare cu apa 1.3. Atmagea. Satu Nou. Mesteru managementului sisteme de apei potabile . IC Bratianu.Caugagia.PM 01 ± 5 Puncte de colectare selectiva insuficiente sau lipsa Asigurarea punctelor de precolectare deseuri orasenesti cu dotarile necesare colectarii selective a deseurilor reciclabile 5. Iulia.

Valoarea investitiilor Sursa finantare.4Reabilitarea conductelor de aductiune ale orasului Babadag 2.2 Modernizarea si extinderea statiilor de tratare a apei potabile a apelor de suprafata Incadrarea parametrilor de calitate ai apei potabile distribuite in prevederile L 311/2004 2.3Reabilitare statie tratare apa orasului Sulina a PM 02 ± 2 2.1. Starea tehnica necorespunzatoare a sistemelor de captare.pentru orasul Tulcea 2.1.1.1 Reabilitarea surselor de captare subterana a orasului Tulcea 2.2.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 2. Valoarea investitiilor Sursa finantare.5. Valoarea investitiilor Sursa finantare.Reabilitarea statiei de tratare a apei a municiului Tulcea 2.2.Reabilitarea fronturilor de captare apa subterana Satu Nou si Ghiol a orasului Babadag 2.7.1.Reabilitarea complexelor de inmagazinare de la cota +70.3. APM 2010 de 2010 de 2010 de 109 .1. tratare.8. Reabilitarea sursei de apa existente a orasului Sulina 2. Cresterea gradului de folosinta a apei potabile si mentinerea calitatii apei Incadrarea parametrilor de calitate ai apei potabile distribuite in prevederile L 311/2004 2. Valoarea investitiilor Sursa finantare.Reabilitarea conductelor de transport apa tratata catre rezervoarele de inmagazinare a orasului Tulcea 2.2.1.1. SC Aquaserv SA Tulcea Directia de Sanatate Publica Tulcea.Reabilitarea celor 2 rezervoare existente si realizarea a 2 rezervoare suplimentare pentru orasul Macin 2. Valoarea investitiilor Sursa finantare. aductiune si inmagazinare a apei destintate alimentarii cu apa a populatiei din mediul urban Imbunatatirea calitatii apei potabile . Valoarea investitiilor Sursa finantare.2.1. Valoarea investitiilor Sursa 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 2010 de 2010 de Consiliul Local Tulcea.1.Executarea conductelor de transport de la frontul de captare a apei subterane pana la rezervoarele de stocare a orasului Macin 2.2. Valoarea investitiilor Valoarea investitiilor Sursa finantare. marirea volumelor de apa potabila pentru populatie Valoarea investitiilor Sursa finantare.1.6.Reabilitarea sursei de apa subterana a orasului Macin 2. Sulina . Valoarea investitiilor Sursa finantare.

cresterea calitatii apei potabile si reducerea pierderilor de apa de 2010 de 2010 de 2010 de Consiliul judetean Tulcea Consiliile Locale comunale Directia de Sanatate Publica Tulcea ARBDD 2010 PM 02 ± 4 4. Realizarea sistemelor de captare ± tratare si distributie a apei potabile in localiatile rurale din Delta Dunarii Distributia centralizata a apei potabile pentru locuitorii din Delta Numar de probe permanent 110 .Monitorizarea sistemelor de captare si tratare ape potabile 3.Reabillitarea si extinderea retelei de Valoarea distributie a orasului Babadag investitiilor Lungimea retelei Sursa finantare. Acoperirea necesarului de apa potabila in sistem centralizat in mediul urban Satisfacerea nevoilor de apa potabila a populatiei urbane .2. 4.1.4.2 Monitorizarea sistemelor de captare .Reabilitarea si extinderea retelei de Valoarea distributie a orasului Sulina investitiilor Lungimea retelei Sursa finantare.1. permanent SC Aquaserv SA 2010 de 2010 PM 02 ± 3 3. marirea volumelor de apa potabila pentru populatia urbana 3.Reabilitarea si extinderea retelei de Valoarea distributie a orasului Tulcea investitiilor Lungimea retelei Sursa finantare.1Realizarea proiectului ³Imbunatatirea Valoarea calitatii apei pe teritoriul Rezervatiei investitiilor Biosferei "Delta Dunarii" prin realizarea infrastructurii de apa si apa uzata in localitatile din Delta Dunarii´ 4.1.5.4.Reabilitare si extinderea retea Valoarea distributie a orasului Isaccea investitiilor Lungimea retelei Sursa finantare. 3.Reabilitarea si extinderea retelei de Valoarea distributie a orasului Macin investitiilor Lungimea retelei Sursa finantare.3.1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA finantare. Inexistenta instalatiilor de tratare a apei in localitatile rurale din Delta Dunarii care consuma apa direct din Dunare Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei care traieste in zona Deltei Dunarii 4.1. 2.2. 3. 3.1.1.1. 3.1.1. Starea tehnica necorespunzatoare a retelelor de distributie a apei potabile in mediul urban Imbunatatirea gradului de asigurare cu apa potabila .

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA tratare si distributie a apei potabile PM 02 ± 5 5.1.1.2.Poluarea atmosferei PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta 1.1.Reducerea emisiilor de compusi proveniti de la fabricarea caramizilor refractare 1.Introducere instalatie de filtrare cu saci la SC Mixtura SRL Indicatori Valoarea investitiei Responsabili SC Mixtura SRL Sc Nesand SC Mixtura SRL SC ADP Grup Colas Tehnologica Radion SC Tremag SA Termen 2010 1.1.1.3. pulberi ACTIUNI 1. Numar de depasiri inregistrate 5.1.investitiei s n tate i securitate ocupa ional ) si acreditare laboratoriului propriu. Lipsa unui sistem integrat de management al apei Crearea unui sistem informational care sa se adreseze populatiei Utilizarea durabila a apei la nivelul judetului Tulcea 5.1.2.Derularea de campanii de informare Nr si tipul in domeniul celor mai bune practici privind actiunilor de managementul resurselor de apa promovare 5.Imbunatatirea monitorizarii si a managementului apei potabile Promovarea In cadrul societatilor a Sistemelor de Management de Mediu analizate .1. NOx. conform SR EN ISO : 9001: 2001+ SR EN ISO 14001:2005+ OHSAS 18001: 2004.1.1.Obtinerea Sistemului de Valoarea Management Integrat ( calitate-mediu.Respectarea valorilor de emisie in aer Numar impuse de autorizatia de mediu depasiri inregistrate.Reducerea emisiilor de noxe din industria de feroaliaje 1.Realizarea legaturilor de la analizoarele montate pe co urile cuptoarelor în vederea monitorizarii continue a emisiilor atmosferice (pulberi) de la toare cuptoarele de elaborare Valoarea investitiei Concentratii de poluanti in permanent SC FERAL SRL 2010 111 .3. Numar verificari efectuate 1.2. SR EN ISO/CEI 17025: 2001 Directia de Sanatate Publica Tulcea CL Local APM Tulcea ARBDD SC Aquaserv SA Tulcea Cons Local permanent 2010 Matricea plan de actiune pentru problema PM 03 .2Respectarea valorilor de emisie in aer Concentratii de impuse de autorizatie poluanti in emisii permanent PM 03 ± 1 Poluarea atmosferei datorita activitatilor industriale Mentinerea si imbunatatirea calitatii atmosferei in judetul Tulcea 1. Reducerea Încadrarea în emisiilor provenite valorile limita de de la statiile de emisii ( VLE) preparare mixturi pentru emisiile de asfaltice SO2.

Modernizarea echipamentelor de depoluare/filtre cu saci. N2O emisii 2012 2014 2010 2013 Tipul si Cantitate de benzina livrata Numarul si tipul actiunilor desfasurate Numar autobuze vevhi inlocuite Agenti economici 2010 ONG .3. ce deservesc 5 cuptoare electrice de elaborare feroaliaje ( din 10 cuptoare) in vederea incadrarii in VLEetapa II 1.4.Modernizarea sistemului de colectare a Valoarea dejectiilor conform prevederilor BAT/BREF in investitiei instalatiile pentru cresterea intensiva a porcilor 3.125 2. prin reducerea emisiilor provenite din traficul auto si naval Imbunatatirea calitatii atmosferei in judetul Tulcea .2.1. +15.Promovarea mijloacelor de transport in comun si a celor alternative mg/mc .Modernizarea echipamentelor de depoluare/filtre cu saci.2.PM 03 ±2 Poluarea atmosferei datorate traficului rutier Imbunatatirea calitatii atmosferei in judetul Tulcea .1. CH4.CO ± 10 mg/mc Incadrarea in valorile limita conform BAT/BREF pentru NH3.3. Reducerea emisiilor provenite din activitatea de crestere a animalelor 3. prin reducerea emisiilor provenite din zootehnie 2.5 m) Incadrarea imisiilor 2.PM10 .Modernizarea instalatiilor tehnologice.6 m.Utilizarea combustibililor ecologici si provenite din trafic inlocuirea parcurilor auto invechite in prevederile ordinului 592/2002 pina in 2010 .2. APM Consiliile locale orasenesti Operatorii transport SC Pigcom SA de permanent PM 0-3 Emisii atmosferice rezultate din activitatea de crestere a animalelor 3.04 mg/mc .5.3. Reducerea emisiilor provenite din trafic pina la limitele admise de legislatia in vigoare PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA a feroaliajelor (10 buc) 1.0. ce deservesc 5 cuptoare electrice de elaborare feroaliaje ( din 10 cuptoare) in vederea incadrarii in VLEetapa I 1.Realizarea instalatiei de umectare a materiilor prime în zonele de trecere a materiilor prime de pe banda de sol 1.1.Elaborare studiu solu ie pentru captarea emisiilor fugitive de la cuptoarele de elaborare feroaliaje ( cotele +6.1.1.1. si compartimentarea acestora conform celor mai bune tehnici disponibile 2010 2010 112 .1.3. Imbunatatirea transportului in comun mg/mc .1.1.3.2.NOx ± 0.SOx ± 0.05 2.

etapa I canalizare reabilitata 1.8 Reabilitarea si extinderea retelei de Lungime retea canalizare a orasului Sulina canalizare reabilitata Valoarea investitiei 1. Isaccea investitiei Sulina Sulina 1.1.2 Modernizarea statiilor Reducerea 2. 1.2. Reabilitarea statiei de epurare a orasului Valoarea Isaccea.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Matricea plan de actiune pentru problema PM 04 Poluarea apelor de suprafata PROBLEMA Obiectiv Obiectiv specific Tinta ACTIUNI Indicatori general 1. Reabilitarea sistem colectare apa uzata a Lungime retea municipiului Tulcea.7.1 Modernizarea statiilor de epurare existente.1.1. Reabilitarea si extinderea retelei de Lungime retea provenind neepurate constructia statiilor de canalizare a orasului Isaccea canalizare din mun Reducerea din mun epurare a apelor uzate reabilitata Tulcea si infiltrarilor de Tulcea si Valoarea orasele apa uzata in orasele investitiei Macin.6.etapa II investitiei 1. PM 04-1 1. Reabilitarea sistem colectare apa uzata a Valoarea municpiului Tulcea.1.1.1.4 Reabilitarea si Extinderea retelei de colectare Lungime retea diminuarea 1. Isaccea.1.1.3 Realizarea statiei de epurare a apelor uzate Valoarea menajere din mun Tulcea investitiei Controlul . Poluarea diminuarea de epurare existente la nivelului de acolo unde concentratiile de poluanti depasesc investitiei apelor de poluarii nivelul agentilor economici impurificare al valorile limita concentratiile suprafata apelor apelor uzate poluantilor datorita Dunarii cu orasenesti capacitatilor ape uzate insuficiente provenite de de la agentii preepurare economici Responsabili SC AQUASERV SA CL orasenesti Termen 2010 2013 2010 2013 2015 2015 2015 2015 2010 Societatile comerciale 2010 113 . Realizarea statiei de epurare a orasului Valoarea Sulina investitiei PM 04 ± 2 Controlul si 2. Poluarea apa uzata a orasului Macin canalizare si eliminarea Dunarii Reducerea reabilitata poluarii datorita nivelului de Valoarea apelor de impurificare al deversarii investitiei suprafata 1. sol Macin.5 Realizarea statiei de epurare a apelor uzate Valoarea datorita extinderea retelei de menajere orasenesti menajere in orasul Macin investitiei deversarii canalizare a oraselor Tulcea neepurate apelor uzate Macin. Isaccea si Sulina si 1. Valoarea 2.1.1 Reabilitarea si apelor uzate apelor uzate 1.1.2.9.

2. Numar de depasiri inregistrate 4.1.1 Optimizarea fluxurilor tehnologice si fluxului de reducerea consumurilor de apa si implicit reducerea ape uzate cantitatilor de ape uzate evacuate evacuate spre statia de epurare oraseneasca Incadrarea concentratiilor de poluanti in conditiile de descarcare a apelor uzate prevazute in HG 352/2005 3.1.1 Controlul calitatii apelor uzate evacuate Numar analize efectuate. Preepurare insuficienta la spitale . Incadrarea concentratiilor poluantilor in Valorile Limita CL Babadag 2013 2015 3.sau inexistentei unor statii de epurare la nivelul agentilor economici PM 04 ± 3 3.1.1 Prevenirea aparitiei Colectarea si fenomenelor de poluare separarea accidentala a Dunarii cu produselor 5.3 Reducerea cantitatilor de ape uzate evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Optimizarea 2.2 Retehnologizarea si modernizarea statiei de Valoarea epurare a orasului Babadag investitiei 3.1 Retehnologizarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate a orasului Babadag Lungime retea canalizare reabilitata/extinsa Valoarea investitiei 3.1 Aplicarea cu strictete a principiului ³ poluatorul plateste ³ Numar verificari efectuate de Garda Mediu de permanent 114 . Risc de producere a 5. si diminuarea poluarii APM Tulcea ARBDD SGA Tulcea permanent PM 04 ± 4 4.1 Monitorizarea calitatii apelor uzate rezultate de la spitale CAS Tulcea pemanent Controlul calitatii apelor uzate evacuate de la spitale CAS Tulcea 2010 4.2.1.2 Monitorizarea calitatii apelor lacului Babadag Eliminarea surselor de poluare a apelor de suprafata datorita lipsei statiilor de epurare sau sau insuficientei preepurarii apelor uzate rezultate de la spitale Controlul . Incadrarea concentratiilor poluantilor in Valorile Limita 4.1 Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare orasenesti Valoarea investitiei % procent de reducere a apei consumate Societatile comerciale 2010 3.3.1 Redimensionarea si modernizarea statiilor de Valoarea preepurare existente investitiilor.2Realizarea/modernizarea statiilor de epurare aferente spitalelor PM 04-5 5.1 Controlul calitatii apelor lacului Babadag Numar de analize efectuate . deversarea apelor uzate realizanduse in reteaua de canalizare oraseneasca 4. Poluarea lacului Babadag cu ape uzate insuficient epurate de la statia de epurare a orasului din oras care nu dispun de statii de epurare sau care dispun de statii de epurare ineficiente Controlul si eliminarea poluarii apelor lacului Babadag 2.

Mihai Bravu. M. Slava Cercheza.2. Luncavita. Topolog.2. Realizarea statiilor de epurare cu epurare secundara pentru comunele: Greci. Ostrov.1 Realizarea evacuarii apelor pluviale in sistem divizor Optimizarea fluxului de ape uzate necesare de epurat la nivelul orasului Tulcea Incadrarea concentratiilor de poluanti in apele uzate in conditiile de descarcare a apelor uzate prevazute in HG 188/2002 6. Stejaru. Luncavita. Carcali. Beidaud 7. Daeni.1. Cerna. Ceamurlia de Jos. Somova.1.2 Realizarea retelei de canalizare pluviala a orasului Tulcea Valoarea investitiei -lungimea retelei 2013 7. Chilia veche. la nivelul localitatilor rurale 6.1 Realizarea de retele de canalizare la nivelul localitatilor rurale 7.1. Poluarea apelor de suprafata datorita inexistentei retelelor de canalizare si statiilor de epurare la nivelul localitatilor rurale Evacuarea apelor pluviale (ape conventional curate ) in sistem divizor Eliminarea poluarii apelor de suprafata si de adincime prin evacuarea apelor uzate neepurate . Nufaru. Consiliul judetean Tulcea Consiliile locale comunale 2015 2017 2018 2015 2017 115 . Topolog.1 Realizarea statiilor de epurare cu epurare Valoarea secundara pentru comunele: Sarichioi.2 Realizarea retelor de canalizare pentru Valoarea urmatoarele comune: Izvoarele. Dorobantu. Frecatei. Murighiol. Kogalniceanu 7.2.3 Realizarea retelelor de canalizare pentru comunele: Casimcea. Valea Nucarilor.2. Ciucurova. Inexistenta unui sistem separat de evacuare a apelor pluviale din orasul Tulcea PM 04 ±7 7. Turcoaia.1 Realizarea retelor de canalizare pentru Lungime retea urmatoarele comune: Sarichioi.2 Asigurarea mijloacelor de interventie pentru controlul poluarii 5.1 Controlul calitatii apelor Dunarii numar penalizari de 5. Greci. Pecenaga.2. investitiei Niculitel.1.2 Organizarea actiunilor de interventie rapida in caz de poluari accidentale Numar de probe analizate Numar de depasiri inregistrate Numar de actiuni efectuate SGA Tulcea APM Tulcea ARBDD SGA Tulcea APM Tulcea ARBDD Garda de Mediu Consiliul Local Tulcea Aquaserv SA Tulcea permanent permanent PM 04 ±6 6. Mahmudia.poluarilor accidentale ale Dunarii cu produse petroliere de la navele in tranzit si de la activitatile portuare apelor Dunarii cu produse petroliere de la navele in tranzit si de la societatile care desfasoara activitati portuare PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA produse petroliere de la petroliere din navele in tranzit si de la apele de activitatile portuare santina Efectuarea de interventii operative si eficiente in situatii de poluare 5. investitiei Jijila 7. Jijila canalizare realizata 7.2 Realizarea de statii de epurare a apelor uzate la nivelul localitatilor rurale 7.

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Niculitel. Imbunatatirea Realizarea 3. Macin ) PM 05-3 3. Realizarea statiilor de epurare cu epurare secundara pentru 11 comune cu termen de confromare 2018: Casimcea.3.1. de verificari Nr de sanctiuni APM Garda de Mediu permanent Valoarea investitiilor Lungimea retelei Nr locuitori arondati Consiliul Judetean Consiliile Locale orasenesti 2009-2015 116 . Somova. apelor a apelor apele uzate subterane subterane cu datorit ape uzate 2018 Indicatori Valoarea investitiei : Tipul lucrarilor efectuate Responsabili SC MINVEST DEVA APM Garda de Mediu Termen 2009 Valoarea invesitiilor: Tipul lucrarilor efectuate Nr.2. 1.1. Ciucurova. Nufaru.1.Realizarea reconstructiei ecologice Reducerea Reconstructia Eliminarea asupra zonelor afectate de iazurile de 1. Beidaud Matricea plan de actiune pentru problema PM 05 Poluarea solului si a apelor subterane PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta ACTIUNI PM 05-1 1. Poluarea poluarii datorate zonelor afectate de suprafetelor mediului si a termenelor prevazute de actele solului datorita haldelor de steril depozitarea ocupate de sterile de reglementare ( autorizatiile de mediu. Pecenaga. Ostrov. Mihai Bravu.1. Cerna. Slava Cercheza.Reducerea Restringerea 2. Ceamurlia de Jos.Poluarea poluarii solului si ecologica a deseurilor decantare steril din vecinatatea localitatii solului si apei a apelor zonelor ocupate cu rezultate din Baia si provenite de la exploatarea miniera subterane subterane depozitele de steril preparatia miniera Altan-Tepe ± inchisa in anul 2002 datorit datorita existentei de preparatie activit ii de iazurilor de miniera depozitare a decanatare steril sterilului de de preparatie preparatie miniera miniera PM 05-2 Reducerea 2. 7. Valea Nucarilor. Kogalniceanu.1. M.1. Greci . Mahmudia.1. Turcoaia.Poluarea Eliminarea calitatii solului si retelelor de reabilitarea retelelor de canalizare existente solului si a poluarii solului si apelor subterane canalizare pentru in mediul urban. Dorobantu. de acestea Mahmudia . Frecatei.1. Chilia Veche. Daeni.Extinderea retelelor de canalizare si 3. Stejaru. de sterilelor de de la exploatarile sterilului si reconstructia exploatare) exploatatie cariera ecologica a miniera ( zonelor afectate Turcoaia . Carcaliu.Respectarea planurilor de refacere a 2.1. Murighiol. Cerna.

infiltr rilor de ape uzate provenite de la populatie PM 05-4 4. Imbunatatirea solului calitatii apelor si apelor subterane din zonele aferente complexelor de crestere a animalelor SC Carniprod SA 2010 Valoarea investitiilor.Implementarea bunelor practici de Numar ferme utilizare a pesticidelor si ingrasamintelor in care realizeaza agricultura agricultura ecologica 6.Poluarea solului si apelor subterane datorit depozitelor de de euri industriale menajere PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 3. Reducerea suprafetelor afectate de poluarea cu pesticide .3. inclusiv studii hidrogeologice pentru investitiilor depozitele de deseuri industriale Consiliul Judetean Consiliile Locale comunale 2018 Agentii economici 2014 PM 05-5 5.1.Reducerea cantitatii de deseuri industriale prin utilizarea de tehnologii curate .1. corelat cu formele de sprijin acordate informare sub foma de Plati de Agro Mediu 5. incorecte a Controlul si dejec iilor eliminarea animaliere din surselor de agricultur de poluare a apelor la fermele subterane in zootehnice zonele fermelor Respectarea prevederilor HG 964/2000 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole ( Directiva UE 91/676/CEE) 5.1.Promovarea Agriculturii ecologice ca Nr si tipul metoda de productie agricola care protejeaza actiunilor de mediu . concentratii poluanti la evacuarea din statia de epurare SC Carniprod SA 2010 117 .2. Gestiunea depozitelor de deseuri conf HG 349/2005 Valoarea investitiilor Lungimea retelei Nr locuitori arondati 4.1. Reabilitarea suprafetelor de teren afectate de poluarea cu pesticide si implementarea bunelor practici in agricultura .1.Extinderea si Reabilitarea retelelor de canalizare la nivelul localitatilor rurale Reducerea poluarii solului si apelor subterane datorate depozitelor de deseuri industriale 4.2.Modernizarea retelelor interioare si exterioare de canalizare si realizarea bazinelor de depozitare a dejectiilor de porc. SGA permanent permanent 2014 6.1. in vederea utilizarii acestora ca ingrasamant natural 6.1.Monitorizarea calitatii apelor subterane in zonele fermelor de animale . controlul si eliminarea in timp a poluarii apelor subterane cu nitrati proveniti din chimizarea agriculturii PM 05-6 Reducerea 6 Poluarea poluarii solului si solului si apelor apelor subterane subterane datorita stocarii datorat dejectiilor stoc rii animaliere.1.1.Elaborarea studiilor de evaluare a Valoarea riscului .2.1.Retehnologizarea statiei de epurare a apelor tehnologice uzate la complexul zootehnic prin executarea treptei biologice de epurare in vederea incadrarii efluentului in prevederile legale Valoarea investitiilor DADR .1.1Monitorizarea calitatii apelor subterane Zonele vulnerabile identificate 5. Poluarea solului si a apei subterane asociata utilizarii in agricultura a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor . Asigurarea unui grad ridicat de valorificare a deseurilor industriale 5.1.

1.1.1.3.1.4.5.5.1.2.Betonarea spatiilor libere de pe amplasamentul pe care se afla statia de epurare si bazinele de depozitare a dejectiilor 6.4.1.Reabilitarea caminelor de vizitare de pe amplasamentul fermei si al statiei de epurare 6.6.Executarea de impaduriri in zonele Suprafata teren degradate si afectate de eroziune degradat impadurit 7.1. 6.Realizarea a 2 foraje de observatie la statia de epurare a apelor uzate i platforma de depozitare temporara a namolului deshidratat.Eroziunea Imbunatatirea accentuata a calitatii solului solului data de lipsa perdelelor forestiere de protec ie PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 6. Reducerea eroziunii solului Suprafata teren degradat Numarul proiectelor pilot Suprafata reabilitata Valoarea investitiilor 7.Promovarea de proiecte pilot de reabilitare a zonelor afectate de eroziune 7.1 Retehnologizarea si modernizarea statiei de epurare a SC Pigcom SA Valoarea investitiilor Valoarea investitiilor SC Carniprod SA SC Pigcom SA SC Pigcom SA 2010 2010 2010 2010 Imbunatatirea calitatii mediului in judetul Tulcea 7.3.2.Reducerea defrisarilor ilegale Numar controale Numar penalizari 7.Identificarea si cartarea zonelor afectate de eroziune pe teritoriul judetului Tulcea 7.1.1.Realizarea de campanii de Nr si tipul constientizare a populatiei rurale cu privire la actiunilor de importanta fondului forestier informare Consiliul Judetean tulcea DADR ± OJSPA Consiliile locale comunale 2012-2013 Directia Silvica DADR 2012 permanent Directia Silvica Cons Judetean APM 2012-2013 permanent 118 .de animale 6.2 etehnologizarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate a complexului zootehnic Pigcom PM 05-7 7.1.Efectuarea de lucrari de consolidare ± Suprafata stabilizare a zonelor afectate consolidata Valoarea investitiilor 7.1.

2Realizarea planurilor de management pentru fiecare arie protejata 1. bariere. panouri indicatoare si de avertizare in cadrul ariilor naturale protejate 3.Reducerea braconajului Controlul strict al activitatilor de vanatoare si pescuit 5.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Matricea plan de actiune pentru problema PM 06 Arii naturale protejate PROBLEMA PM 06-1 Lipsa structurilor de administrare pentru ariile protejate/ situri Natura 2000 Obiectiv general Protectia patrimoniului natural judetului Obiectiv specific 1.1.Cunoasterea perimetrelor ariilor protejate Minimizarea impactului datorat necunoasterii limitelor ariilor protejate PM 06-3 Lipsa situatiei cadastrale a terenurilor care intra in componenta rezervatiilor naturale PM 06-4 5.Crearea de garduri. specii pe cale de disparitie sau care fac parte din Directivele Europene si permanent 119 . Arii protejate preluate in custodie/administrate .Implementarea planurilor de management aferente ariilor protejate 1.1.1.Asigurarea structurilor administrative pentru toate ariile protejate si asigurarea unui management adecvat pentru toate ariile protejate Tinta Identificarea de administratori pentru toate ariile protejate/ Situri Natura 2000 ACTIUNI 1.1.1. Incadrarea Siturilor Natura 2000 in planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului ( conform articolului 3 al O MMDD 1964/2007) Indicatori Nr.4Monitorizarea respectarii prevederilor legislative privind administrarea ariilor protejate 3.1.2 Efectuare de masuratori specifice GPS.1.1. actualizarea bazei de date in vederea stabilirii peimetrelor si pentru cartografierea ariilor naturale de pe teritoriul judetului 4.1.Afectarea fondului cinegetic prin vinatoare neorganizata si Protectia patrimoniului natural judetului al 4.Respectarea prevederilor legislative in vigoare cu privire la modul de administrare al ariilor protejate 1.nr planuri de management realizate Numar planuri de management implementate Numar verificari realizate Valoare investitii Numar arii naturale Responsabili ANAP Termen 2012 al Administratorii /custozii ariilor protejate Administratorii /custozii ariilor protejate APM ARBDD Garda de mediu Administratorii ariilor Protejate 2012 2013 permenent 2012 2012 PM 06-2 Lipsa delimitarii in teren a rezervatiilor naturale Protectia patrimoniului natural judetului al 3.1.Elaborarea de materiale informative despre speciile faunistice de pe teritoriul judetului Tulcea .1. Cunoasterea perimetrelor ariilor protejate Delimitarea bornarea protejate si ariilor Numar Situri Natura 2000 cu incadrate in APM planurile de Consiliul urbanism Judetean Consiliile Locale OCOTA Numar realizate Numar distribuite materiale materiale Consiliile Locale Directia Silvica Tulcea SOR ONG 2012 Asigurarea unei protectii corespunzatoare a fondului cinegetic 5.1.1.1.1.1.3.

Realizarea zonelor de protectie sanitara Incadrarea in prevederile HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitar i hidrogeologic 7. PM 07-1 Zone de protectie sanitara si hidrogeologicca nedelimitate conform normelor legislative in vigoare Obiectiv general Identificarea solutiilor fezabile pentru protejarea asezarilor umane Obiectiv specific 7.2.1.2.Realizarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor a localitatii Ostrov 7.1.2.4.1.1.2.1.Controlul ferm pe fondurile de vanatoare si pescuit si amendarea drastica a cazurilor de nerespectare a legislatieii 5. torentilor i eroziunilor de mal.braconaj atit pe teritoriul rezervatiilor cit si in restul judetului PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA aprevederilor legale privind braconajul acestor specii AJVPS Tulcea APM Tulcea 5.1.1.Realizarea amenajarilor hidrotehnice pentru protectia asezarilor umane impotriva inundatiilor .2. fenomene naturale si antropice PROBLEMA PM 07-1 1. Realizarea zonelor de protectie sanitara Hotari consiliu local instituire zonelor protectie sanitara de de a de Consiliile Locale 2012 120 . torentilor si eroziunilor de mal Tinta Identificarea solutiilor fezabile pentru protejarea asezarilor umane ACTIUNI 7.2.Lucrari de aparare impotriva inundatiilor prin consolidarea malurilor Dunarii pe teritoriul comunei Nufarul.1.Aparare impotriva inundatiilor localitatii Bestepe prin regularizare parau Bestepe 7.3Informarea factorilor interesati privind sistemul de despagubiri instituit prin HG 1679/2008 Nu actiuni realizate Nr Capturi Numar materiale informative distribuite permanent permanent Matricea plan de actiune pentru problema PM 07 Amenintari date de accidente majore . Realizarea studiilor necesare reglementarea juridica a terenurlor si Indicatori Valoarea investiitlor Valoarea investiilor Valoarea investiilor Valoarea investiilor Responsabili Consiliul Judetean Tulcea Sistemul de Gospodarire a Apelor Termen 2012 Eliminarea factorilor ce prezinta riscuri de poluare ai apei potabile 7. satele Nufarul si Ilganii de Jos 7.1.3.Lipsa amenaj rilor hidrotehnice pentru protec ia a ez rilor umane din jude împotriva inunda iilor.Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Babadag prin regularizare parau Tabana 7.

1.1.1. Stadiul de CL Locale resurselor institutionale ciu accesarea de programe de stadiul elaborarii proiectelor. pentru 8.or cu tematica Indicatori Numar informari presa Numarul materialelor distribuite de Responsabili APM Tulcea ARBDD ONG Termen 2009 permanent 2012 Termen permanent Numar de parteneriate incheiate Numar de actiuni APM ARBDD Unitati de invatamant Primaria Tulcea- permanent 121 . Cresterea 8.4.3.2. tinerilor in tinerilor in educatie oentru extrascolare ale probleme activitati mediu tineri.Consilierea Realizarea unei 9.1 Publicarea in mass-media a Cunostinte Cresterea Cunosterea Constientizarea principalelor responsabilitati ale populatiei cu insuficiente nivelului de drepturilor si populatiei si privire la protectia mediului privind legislatia cunoastere a responsabilitatilor grupurilor de mediu in legislatiei privind protectia comunitare despre 9. comunitare mediului responsabilitatile metodelor ecologice de convetuire in mediul drepturile . comunitare privind urban si rural obligatiile si mediul responsabilitatile persoanelor fizice si a grupurilor comunitare PM 09-2 Cresterea 9.1.1.2.1.Identificarea surselor de finantare Numar proiecte externa pentru rezolvarea problemelor de depuse mediu Numar proiecte finantate Matricea plan de actiune pentru problema PM 09 Educatia ecologica si informarea comunitatii PROBLEMA Obiectiv Obiectiv specific Tinta ACTIUNI general PM 09-1 9.2.Organizarea unei baze de date la nivel Proiecte finanatate CJ Tulcea Insuficienta capacitatii Identificarea si numarului de judetean cuprinzand nevoi de finantare.1.Incheierea de parteneriate intre Insuficienta gradului de tinerilor cu pagini web institutiile de invatamant si institutiile cu implicare a implicare a preocupari de cuprinzand activitati atributii in domeniul protectiei mediului.Promovarea unei publicitati agresive a vigoare .1.1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Matricea plan de actiune pentru problema PM 08 Intarirea capacitatii autoritatilor administratiei locale pentru managementu l problemelor de mediu PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta ACTIUNI indicatori Responsabili PM 08.Alocarea de fonduri publice pentru Valoarea problemelor de sectorul de programele de mediu investitiilor mediu mediu. surse de implementare APM financiare atributii in surse de finantare mediu finantare existente si care pot fi accesate Valoarea ARBDD pentru domediul pentru proiectele implementate investitiilor rezolvarea mediului prioritare in 8.Dezvoltarea de programe regionale Sursa de finantare judetul Tulcea finantate de la bugetul de stat.1.2.1 Cresterea 8. prin care sa se asigure pregatirea documentatiilor necesare finantarii proiectelor 8. 9.

3. Macin.Babadag .2.1. utilitati pentru vedere Celic-Dere .Reevaluarea planurilor de urbanism 1.1.Practicarea turismului Exploatarea integrate turismului organizat si potentialului turistic neorganizat si ecologic .1.Implementarea proiectului ³ Valorificarea manastirilor tulcene ´ Operatorii de servicii Publice Consiliile Locale 2010 Valoarea investiilor Consiliul Judetean Tulcea 2012 122 .3.4.Realizarea sistemelor de colectare a deseurilor in toate zonele de agrement Numaru si tipul pubelelor amenajate Valoarea investiilor Valoarea investiilor Operatorii de servicii Publice Consiliile Locale 2010 1. malurile sanitar. al Dunarii ) cu gestiunii dotarile necesare de eurilor si al dpdv igienicolocurilor sanitar si al speciale de gestiunii deseurilor preparare a hranei in aer liber PM 10-2 Practicarea 2.2.2.Marcarea prin activitati diverse a Elaborarea de evenimentelor din calendarul ecologic proiecte prin care sa se acceseze fonduri pentru activitatile de mediu 9.2.1.2. Amenajarea Identificarea Deficiente Conformarea cu zonelor de zonelor de privind cerintele legale in agrement agrement utilizate amenajarea vigoare dpdv (P durea Bididia de populatia zonelor de igienic si dotarea .1.1.educative extracuriluare cu tematica de mediu educative tematica mediu cu de Diversificarea activitatilor cu temtica de mediu Poplarizarea experientelor positive in protectia mediului Facilitarea unor parteneriate cu insitutiile abilitate in protectia mediului PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA de mediu 9.Dotarea zonelor de agrement cu locuri speciale de preparare a haranei in aer liber 2.1. precum al judetului neecologic pe si valorificarea teritoriul potentialului judetului turistic deosebit al judetului ACTIUNI 1.1.p durile din jurul judetului si a agrement din cu utilitati localit ilor rurale i necesarului de punct de urbane.Popularizarea bunelor practici dobandite in educatie pentru protectia mediului prin intermediul disciplinei optionale ³ Educatie ecologica si de protectie a mediului´ 9.Realizarea unei pagini web cuprinzand activitati de protectie a mediului organizate in judetul Tulcea realizate CIEMD Numarul materialelor distribuite Numar actiuni de protectia mediului popularizate Indicatori Valoarea investitiilor Responsabili Consiliul Judetean Tulcea Consiliile Locale Termen 2012 Matricea plan de actiune pentru problema PM 10 Turism si agrement PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta PM 10-1 1. Trasee turistice 4. Cocos acestea igienico.

km reabilitati 3. km 10+800.Ecologizarea lacului Ciuperca si transformarea zonei intr-o zona de agrement 4.3.DJ 229C.2.Consolidare sistem rutier DJ 222F.Jurilovca.Enisala ( DJ 223A) 3.Modernizarea DJ 222A : Horia-Nifon i Valoarea Nifon.1.1.3.1.km reabilitati Babadag.Dezvoltarea infrastructurii portuare 4. DJ 229F) 3. DJ 229 E.3.3.Modernizarea DN 22 Smardan Valoarea investiilor .Reabilitarea DJ Tulcea.2.2.3. DJ 229C.Valoarea Sarichioi. Sarichioi 4.2.1.1.2.Modernizarea infrastructurii portuare pentru turism in Sulina 4.Introducerea Aeroportului Delta Dunarii in circuitul national si international 3.Agighiol.km reabilitati 229L.19+800 investiilor .5.Semnalizarea Transformarea zonei lacului Ciuperca in zona de agrement pentru locuitorii orasului Tulcea Realizarea de modalitati de atragere a turistilor Valoarea investiilor . DJ 229M) 3.1.1.1. DJ 229K.Enisala. tr.3.2.Modernizarea DN 22E IC Bratianu Valoarea investiilor lucrari efectuate Consiliul Judetean Tulcea 2009 PM 10-4 Infrastructura turistica si de agrement deficitara Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii turistice i de agrement în judetul Tulcea 4. Valoarea Garliciu.Reconstructia ecologica a Lacului Valoarea Ciuperca investiilor 4.2.3.Modernizarea Drumurilor judetene PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Facilitatarea 3.4.3.km reabilitati 3.1.2.km reabilitati 3. DJ 229 D.km reabilitati portiune DN 22. DJ 229 A. DJ .Semnalizarea circuitelor turistice din Valoarea investiilor Valoarea investiilor Valoarea investiilor Valoarea 2013 2013 2010 2011 2013 2011 2010 Consiliul Tulcea Consiliul Tulcea Local Local 2009 2010 Consiliul Judetean Tulcea ARBDD 2010 2013 2012 123 .Doua Cantoane ( investiilor DJ 222) i conectarea acestuia la DN 22 prin .Modernizarea infrastructurii de acces Valoarea catre zona turistica Murighiol-Uzlina-Dun v .1.Amenajarea mini-porturilor turistice Sfantu Gheorghe.Luncavita (16+000-37+545) investiilor .km reabilitati 4.Modernizarea Aeroporului Delta Dunarii accesului turistilor catre zonele de interes din judetul Tulcea 3. II.1. . Murighiol.2.Daeni.3.Valorificarea turistica a manastirilor Valoarea tulcene prin îmbun t irea infrastructurii de investiilor acces si de mediu ( DJ 229.investiilor Lacul Razim ( DJ 222C.Realizarea Proiectului ³Parc perimetral Lac Ciuperca´ 4.Modernizarea cailor rutiere de acces pe teritoriul judetului Tulcea 3.PM 10-3 Slaba calitate a Infrastructurii de acces catre zonele turistice Îmbunatatirrea si dezvoltarea infrastructurii de acces catre zonele de intere turistic 3.2.

Revizuirea planurilor de urbanism in conformitate cu prevederile legale 1.Amenajare Retea de foisoare turistice de observare 4. PUG-uri aprobate Suprafata spatiilor verzi Responsabili Consiliul Judetean Tulcea Consiliile locale orasenesti Inspectoratul judetean de constructii Primaria mun Tulcea Agentia de Protectia Mediului Tulcea Consiliiile locale Inspectoratul Termen 2009-2012 PM 11-2 3.1. echiparea si imbunatatirea cailor de acces catre cetatile nord-dobrogene (Enisala.2.Amenajare trasee de acces si observatoare ornitologice in Delta Dunarii 4. Dinogetia). Amenajarea unei infrastructuri de vizitare investiilor Valoarea investiilor Valoarea investiilor Numarul actiunilor informare Valoarea investiilor Valoarea investiilor Valoarea investiilor APM ARBDD Consiliul Judetean Tulcea Primaria Sulina Consiliul Judetean Tulcea Consiliul Judetean Tulcea 2010 2012 Realizarea de modalitati de atragere a turistilor de 2012 2013 2012 2013 Matricea plan de actiune pentru problema PM 11 Urbanizarea si mediul PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta PM 111 1.2.1.Dezvoltarea infrastructurii de agrement si promovarea alternativelor prietenoase cu mediul PM 10-5 Cladirile istorice din judet in stare avansata de dragradare Punerea valoare patrimoniului cultural judetului in a al 5.1.i marcarea obiectivelor turistice 4. 1.2.4.4.1.3.1. restaurarea amenajarea i dotarea a doua corpuri de cladire ale Muzeului de Arta 5.1.Consolidarea.1. Halmyris..Inglobarea spatiilor verzi din terenurile construite in ansamblul spatiilor verzi urbane . amenajarea.Restaurarea.3.1.Eliminarea constructiilor ilegale si redarea in circuitul spatiilor verzi recreative pentru populatie 1.1.4.1.Promovarea etichetei ecologice pentru unitatile de cazare Imbunatatirea stariii cladirilor de patrimoniu din judetul Tulcea 5.Restaurarea centrului istoric Sulina 5. Noviodunum.Trafic ineficeint Asigurarea flux unui 2.3. Eliminarea poluarii datorate traficului Fluidizarea traficului Valoarea investiilor Tipul de lucrari permanent 124 . Argamum.20 m2 -26 m2 ACTIUNI 1. Fluidizarea traficului rutier urban pentru eliminarea poluarii unor zone intens utilizate Indicatori Numar constructii ilegale desfiintate.Restaurarea unor obiective de interes national si international PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Delta Dunarii 4.1.1.1.2. pe baza unor regulamente de urbanism ferme 2. Presiunea Eliberarea Cresterea Respectarea constructiilor autorizatiilor de suprafetelor de normelor de asupra unor constructii in spatiu verde / cap alocare a spatii verzi afara spatiilor de locuitor din suprafetei de existente verzi existente cu mediul urban spartiu verde/cap respectarea PUG locuitor si PUZ .1.

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA fluidizat orase in corespunzator pentru trafic auto in zonele urbane aglomerate 2.1.Reabilitarea soselei de centura a orasului Babadag Popularizarea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte conform OUG 174/2002 cu modificarile si completarile de rigoare Evaluarea situa iei cl dirilor care necesit reabilitare conform legisla iei in vigoare Executia si recep ionarea reabilitare a locuintelor lucrarilor de Strazi reabilitate.Insuficien a spa iilor de parcare în zonele urbane ale jude ului Asigurarea unui numar optim de locuri de parcare PM 11-4 5.Realizarea soselelor de centura in orasele Macin .2.2.Cre terea performan elor energetice a locuin elor prin reabilitarea termic a cl dirilor de locuit multietajate construite în perioada 19501990 Reabilitarea termic a 50% din cladirilie de locuit construite între 1950-1990 4.2. tipul lucrarilor de reabilitare.3.1. trotuare si spatii verzi Realizarea infrastructurii in zonele orasenesti neasigurate cu utilitati 3.1.2.2.Monitorizarea calitatii aerului efectuate Numar depasiri ale concentratiilor poluantilor Numar parcare Numar parcare Numar parcare locuri locuri locuri judetean de Politie APM PM 11-3 4.3 Identificarea de noi spatii de parcare Consiliul Tulcea Local 2010 2010 2010 4.1.Realizarea parcarii subterane rezindentiale in zona PECO 3. Calitatea proasta a infrastructurii urbane Reabilitarea infrastructurii urbane 3.Reabilitarea retelei rutiere PM11-5 Inexistenta unui program unitar de reabilitare termica a cladirilor din mediul urban Reducerea consumului energetic si a pierderilor pentru inc lzirea locuin elor 5.1.2.1.Identificarea spatiilor si posibilitatilor de realizare a parcarilor etajate la nivelul mun Tulcea 3. concomitent cu eliminarea parcarilor pe carosabil .Extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale 4.1.Trafic fluid Crearea unui numar optim de locuri de parcare .1.Extinderea retelei de alimentare cu gaze Numar gospodarii alimentare gaze cu cu Consiliul Judetean Tulcea Consiliile Locale permanent 4. valoarea investiilor Valoarea investiilor Numarul si tipul actiunilor de informare Numar cladiri cu necesitati de reabilitare Valoarea investiilor Numar locuinte 2015 2013 2013 Primaria Tulcea APM 2009 2010 2015 125 .2. Isaccea 4.1.1 Amenajarea unor parcari etajate si refacerea parcarilor existente prin aplicarea metodei de platforme din dale inierbate 4.2.

2.3.1.2.1.1. Cresterea efectuarea masuratorilor de zgomot si umana Desfasurarea capacitatii insuficienta activitatii Dotari cu masini si autoritatii de pentru buna autoritatilor de echipamente mediu de a 12.1.1. mediu prevederile legislative din domeniu monitorizarea calit ii aerului Indicatori Valoarea investitiei Responsabili APM Termen 2010 SR EN ISO APM CEI 17025: ARBDD SGA 2005 Numar instruiri APM ARBDD GNM SGA 2009 permanent Matricea plan de actiune pentru problema PM 13 Sanatatea populatiei PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta PM 13-1 Îmbun t irea 13.1.Instruirea personalului din cadrul biodiversit ii i factorilor de APM.Achitionarea de sonometru pentru Dotare materiala 12.Cresterea perfomantelor energetice prin înlocuirea sistemelor clasice de încalzire Matricea plan de actiune pentru problema PM 12 Intarirea capacitatii institutionale a autoritatii de protectia mediului PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta ACTIUNI PM 12 ± 2 12. energie geotermala. SGA privind protec iei naturii. GNM.1.Desfasurarea unor programe pentru Numarul si promovarea unui stil de viata sanatos tipul actiunilor informative Responsabili Directia de Sanatate Publica Tulcea Agentia de Protectia Mediului Tulcea ARBDD Tulcea Termen permanent 126 .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Realizarea cladirilor de locuit noi cu eficienta energetica ridicata 5. energie eoliana sau alte sisteme care conduc la îmbun t irea calit ii apei si solului reabilitate Numar locuinte noi realizate Numar de proiecte 2015 permanent 5. ARBDD.Informarea Schimbarea 1Educatie st rii de s n tate populatiei privind atitudinilor si deficitara a prin cre terea impactul deprinderilor populatiei gradului de comportamentelor nesanatoase in privind un mod educa ie în rândul nesanogene colectivitatile de de viata populatiei copiii si de tineri sanatos ACTIUNI Indicatori 13.2Acreditarea laboratoarelor in desf urare a mediu in performante furniza informatii conformitate cu cerintele europene activit ii în conditiile despre calitatea domenii specifice monitorizarii factorilor de conservarea corecte a calitatii mediu in timp real 12.Popularizarea programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de înc lzire cu sisteme care utilizeaza energie solara.2.1.

Inexistenta de sisteme de sistemelor de management al management al zgomotului urban zgomotului conform urban directivelor europene 13.2 Dotari cu masini si echipamente performante PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Cresterea 13.Realizarea de Planuri de actiune privind managementul zgomotului urban Valoarea investiilor Populatia afectata Numar de cladiri afectate Consiliul Judetean Tulcea Consiliul Local Tulcea Directia de Sanatate Publica Agentia de Protectia Mediului 2012 2013 127 .1.1.2.2.PM 13-2 Dotare materiala si umana insuficienta pentru buna desf urare a activit ii Desfasurarea activitatii autoritatii de sanatate publica in conditiile monitorizarii corecte starii de sanatate a populatiei PM 13-3 Implementarea 4.Diminuarea poluarii fonice in judetul Tulcea 13.Realizarea de hartilor strategice de zgomot 13. Acreditarea laboratoarelor capacitatii microbiologie si chimie a Directiei autoritatii de Sanatate Publica Tulcea sananate publica de a furniza informatii despre starea de sanatate a populatiei Realizarea de harti ± cartarea principalelor zone de poluare sonora pe teritoriul judetului Tulcea de de de 2009 SR EN ISO Directia CEI 17025: Sanatate Publica Tulcea 2005 13.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful