PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU

JUDE UL TULCEA

2008

1

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

CUPRINS
CAPITOLUL I ± INTRODUCERE ÎN NO IUNEA DE PLAM 1.1. Ce este un PLAM? 1.2. Scopul unui PLAM 1.3. Cadrul legislativ în domeniul Protec iei Mediului 1.4. Istoricul PLAM pentru jude ul Tulcea 1.5. Revizuire CAPITOLUL II ± STAREA INITIALA A JUDE ULUI TULCEA 2.1. Caracteristici geografice, geologice i demografice 2.2. Resurse naturale ale judetului Ttulcea 2.3. Activit i economice principale 2.4. Infrastructura CAPITOLUL III ± STAREA CALIT 2005-2007 3.1. Calitatea aerului 3.2. Calitatea apelor 3.3. Calitatea solului 3.4. Situa ia radioactivit ii mediului 3.5. Calitatea habitatelor naturale, a flor ei i faunei s lbatice . Arii protejate 3.6. Biosecuritatea 3.7. Calitatea p durilor 3.8. Mediul urban 3.9. Deseurile CAPITOLUL IV ± PROBLEME PRIORITARE PRIVIND PROTEC IA MEDIULUI ÎN JUDE UL TULCEA 4.1. Metodologia utilizata in evaluarea problemelor de mediu. 4.2. Identificarea, descriereal, analizarea mediu CAPITOLUL V ± AC IUNI STRATEGICE PRIVIND PROTEC IA MEDIULUI ÎNCONJUR TOR ÎN JUDE UL TULCEA 5.1. Stabilirea scopurilor, obiectivelor si indicatorilor de mediu i evaluarea problemelor/aspectelor de II MEDIULUI ÎN JUDE UL TULCEA IN PERIOADA

2

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

5.2 Recomand ri cadru pentru protejarea componentelor de mediu 5.3 Identificarea actiunilor prioritare 5.4. Matricile Plan de Actiune CAPITOLUL VI ± ADOPTAREA SI INSTITUTIONALIZAREA PLAM-ULUI CAPITOLUL VII ± PLANUL DE IMPLEMENTARE A ACTIUNILOR

CAPITOLUL VIII ± MONITORIZAREA I EVALUAREA REZULTATELOR

3

principiul retinerii poluantilor la sursa. Ce este un PLAM? Un Plan Local de Ac iune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP . principiul Äpoluatorul pl te te. reconstruc ia ecologic a zonelor degradate. a Comisiei Comunit ilor Europene i a organiza iilor interna ionale. în elaborarea sa. mediu i lung necesar solu ion rii problemelor de mediu locale. informarea si participarea publicului la luarea deciziilor. existente la nivel local. s identifice. urm toarele obiective: s îmbun t easc condi iile de mediu. regional i na ional. 1. institu iilor financiare i a investitorilor priva i în regiune" (paragraf 6 . precum si accesul la justitie in problemele de mediu. 4 . Fiecare proiect propus pentru a fi finan at de c tre programele de asisten financiar ale Uniunii Europene trebuie nu doar s fac parte dintr-un plan. pe cât posibil cu resursele disponibile.Local Environmental Action Plan reprezint strategia pe termen scurt. principiul integrarii politicii de mediu in celelalte politici sectoriale.2. PLAM-urile elaborate în Europa Central i de Est au avut. Aceast strategie de abordare planificat a problemelor de mediu a fost stabilit în cadrul Conferin ei Ministeriale ³Un mediu pentru Europa´ desf urat în 1993 la Lucerna. s evalueze i s stabileasc priorit i de ac iune. Obiectivul general al PNAM este de a îmbun t i calitatea mediului în România . s promoveze con tientizarea publicului. Acest document cadru constituie "o baz pentru ac iunea guvernelor i administra iilor locale. De asemenea.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA CAPITOLUL I ± INTRODUCERE ÎN NO IUNEA DE PLAM 1. acordarea unei priorit i sporite poluan ilor care d uneaz s n t ii popula iei. dar totodat trebuie s aib la baz un larg consens al publicului din zona c reia i se adreseaz . Un PLAM trebuie sa fie în deplin concordan cu Planul Na ional de Ac iune pentru Protec ia Mediului (PNAPM) iar principiile generale i obiectivele prioritare ale acestuia trebuie s se reg seasc în Strategia Protec iei Mediului în România. principiul conserv rii biodiversit ii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural.1. Pentru a atinge acest scop trebuie luate în considerare urm toarele principii i strategii: principiul precau iei în luarea deciziei. prin abordare a principiilor dezvolt rii durabile i în deplin concordan cu planurile. strategiile i alte documente le gislative specifice. Elve ia i a fost concretizat prin conven ia cunoscut sub numele Programul de Ac iune pentru Mediu pentru Europa Central i de Est . PLAM-ul poate de asemenea servi ca argument adi ional în ob inerea de resurse financiare. principiul prevenirii riscurilor ecologice. Scopul unui PLAM Scopul planific rii locale este de a d ezvolta un plan cuprinz tor de ac iuni concrete pentru îmbun t irea calit ii mediului. in general. utilizarea durabila a resurselor naturale.Declara ia Ministerial 30 aprilie 1993). în special a celor oferite de Uniune a European . trebuie luate în considerare toate standardele i reglement rile de mediu na ionale relevante precum i programul de adoptare a Acquis -ului Comunitar.

Pe baza celor stabilite se identific ac iuni posibile pentru atingerea acestora. CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI Pentru România. a mediului dar si de costurile pe care le implic . Se continu cu stabilirea si ierarhizarea problemelor inând cont de impactul acestora în raport cu s n tatea popula iei.3. care sunt elementele de referin pentru cuantificarea si evaluarea rezultatelor ac iunilor.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA s înt reasc capacitatea atât a autorit ii locale cât i a ONG pentru a coordona i realiza programe de mediu. sunt angajamentele m surabile care trebuiesc atinse intr -un interval de timp pentru atingerea scopului stabilit. Cerin ele principale ale unui PLAM sunt ca acesta s fie realist. s promoveze parteneriatul între actorii implica i în procesul decizional de mediu. cât si necesitatea restabilirii unor coordonate între perspectivele cresterii economice si calitatea vietii. s respecte cerin ele legislative na ionale de elaborare PAM. s cuprind obiective bine definite cu indicatori m surabili. Stabilirea obiectivelor. transpunerea obiectivelor dezvoltarii durabile a implicat un proces complex de evaluare prealabila a legislatiei adoptate pâna în prezent si de stabilire a unui calendar legislativ. implementabil rezultatele s fie m surabile. Principalele aspecte abordate prin realizarea unui PLAM sunt resursele limitate disponibile pentru solu ionarea tuturor problemelor de medi u i dreptul publicului de a avea acces la informa ia de mediu i de a participa la procesul de luare a deciziei de mediu. astfel încât la revizuirea PLAM-ului se va putea ob ine o evaluare a programului de aplicare a Acquis -ului Comunitar la nivel local. indicatorilor. Cadrul legislativ în domeniul protectiei mediului a fost asigurat prin transpunerea directivelor Uniunii Europene într-o serie de acte normative (legi. În acest sens. Indicatorii de mediu. Obiectivele pentru mediu. ac iunilor i a termenelor pentru atingerea acestora trebuie s in seama de obliga iile ce revin României în vederea conform rii cu cerin ele Uniunii Europene în domeniul protec iei mediului. a obiectivelor si intelor PLAM. reprezentând cuantificarea a ceea ce se dore te a se realiza intr -un interval de timp prestabilit pentru atingerea obiectivului. hotarâri de guvern.). s-au avut în vedere angajamentele asumate prin 5 . care reprezint elementul de îndrumare strategica a eforturilor pe termen lung pentru rezolvarea problemei. luând în considerare atât obligativitatea adoptarii acquis -ului comunitar. programul trebuie: i s implice to i cet enii comunit ii locale pentru a fi siguri c problemele abord ate în plan sunt importante pentru ace tia. care implic stabilirea scopurilor. Primul pas în elaborarea acestui document îl constituie stabilirea metodologiei. pentru fiecare problema de mediu se stabilesc : Scopul pentru mediu. respectarea conventiilor si acordurilor privind protectia mediului. 1. s cuprind activit i pentru care sunt alocate resurse corespunz toare sau activit i noi pentru care pot fi g site fonduri suplimentare reale. PLAM este unic datorit circumstan elor particulare date de condi iile de mediu ale fiec rui jude . care s permit comunit ii locale s evalueze reu ita programului. dar si a indicatorilor de mediu care trebuie lua i in considerare pentru stabilirea ac iunilor. ordine ale diverselor ministere etc. iar pentru a îndeplini aceste cerin e. In vederea elabor rii Planului Local de Ac iune pentru Mediu. intele pentru mediu. posibilitatile financiare ale României.

1. Prin aprobarea acestuia prin Ordinul Prefectului Jude ului Tulcea nr. conceptiile. prin care România a acceptat acquis-ul comunitar. încercând a satisface exigentele si criteriile Uniunii Europene. Alinierea standardelor nationale la cele europene pune prob leme mai ales în ceea ce priveste metodele. i 40 au fost preconizate a se realiza in perioada 2009-2019. Raportul privind evaluarea problemelor de mediu din jude ul Tulcea ofer un ansamblu de elemente fundamentale de referin pentru orientarea politicii de medi u a jude ului.4. 1.2005 s -a realizat institutionalizarea documentului PLAM Tulcea.03.107 / 14. Î n baza acesteia sunt emise acte normative care reglementeaza problemele de mediu din România si care sunt într -o continua dinamica. a cauzelor care au generat probleme de mediu. 195/2005 privind protectia mediului. Revizuire PLAM Tulcea a inclus 279 de masuri de îmbun t ire a calitatii mediului în jude ul Tulcea. cu modificarile si completarile ulterioare. împreun cu evalu rile pentru fiecare problem individual . 265/2006.2005 Forma final a documentului PLAM pentru jude ul Tulcea a fost distribuit pe suport magnetic i suport hârtie tuturor institu iilor cu responsabilit i în protec ia mediului din jude . 149/04. Raportul privind evaluarea problemelor de mediu din jude ul Tulcea ofer o list exhaust iv a celor mai importante probleme de mediu cu care se confrunt jude ul.2005. problema cheie în ceea ce priveste protectia mediului. 6 . Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. PLAM pentru jude ul Tulcea a fost aprobat de c tre Consiliul Jude ean Tulcea prin Hot rârea nr.Capitolul 22 . Conformarea cu standardele europene este.04. Istoricul PLAM pentru jude ul T ulcea În cursul lunii martie 2005. De asemenea. aprobata prin Legea nr.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Documentul de pozitie pentru aderarea la Uniunea Europeana .10. Acest proces s-a realizat prin urmatoarele ac iuni: asimilarea prevederilor PLAM de c tre factorii decizionali locali ± Administra ia public jude ean i local transmiterea c tre toate institu iile responsabile pentru implementare a documentului PLAM i preluarea de c tre ace tia a responsabilit ilor de implementare includerea în programele proprii de dezvoltare a ac iunilor care vor trebui implementate constientizarea publicului cu privire la problemele de mediu prin prezentarea în presa local a problematicii PLAM i crearea cadrului pentru implicarea publicului în luarea deciziilor Monitorizarea i evaluarea rezultatelor implementarii PLAM pentru jude ul Tulcea s -a desfa urat pe întreaga perioad de implementare a ac iunilor . în conditiile actuale. Evaluarea problemelor de mediu se bazeaz pe date i informa ii concrete i reprezint un document esen ial pentru cunoa terea st rii actuale a mediului în jude ul Tulcea. APM Tulcea a încheiat activitatea de elaborare a Planului Local de Ac iune pentru Mediu în jude ul Tulcea prin validarea acestuia de c tre Comitetul de Coordonare al PLAM în cadrul edin ei din data de 17. în conformitate cu planul de implementare stabilit prin documentul PLAM. stabileste principalele directii de actiune în domeniul protectiei mediului. relatiile si structurile institutionale. Dintre acestea 232 au avut ca termen de realizare perioada 2005-2008. Implementarea PLAM reprezint punerea în aplicare a ac iu nilor cuprinse în planul de ac iune. stabilirea celor mai adecvate strategii de rezolvare a problemelor prioritare i pentru evaluarea eficientei solu iilor.Protectia mediului înconjurator.4.

este reprezentat modul de rezolvare pe probleme i pe perioade de realizare: Nr.Ordinul Prefectului nr. schimbarile legislative) nu au putut fi finalizate. De asemenea. angajamentul celor implica i de a face toate eforturile pentru elaborare i implementare. agen ilor economici i a organiza iilor neguvernamentale despre inten ia de realizare a Planului Local de Ac iune pentru Mediu în jude ul Tulcea interesa i a reprezentantului în Comitetul de Coordonare i in Grupul de lucru . pentru revizuirea PLAM au fost luate în considerare modific rile ap rute în starea mediului. In tabelul urmator.11.Agen ia pentru Protec ia Mediului Tulcea Comitet de Coordonare ETAPE ALE PROCESULUI DE ELABORARE A PLAM 7 . Coordonator PLAM Niculai Gheorghe . în situa ia economico-social .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA In cadrul sedintelor Grupului de lucru pentru revizuirea PLAM Tulcea au fost luate deciziile pentru amanarea a 3 8 de actiuni. în tehnologiile de produc ie i de protec ie a mediului.2008 privind Constituirea Comitetului de Coordonare a Planului Local de Ac iune pentru Mediu i a Grupului de Lucru Institu ionalizarea PLAM este deosebit de important pentru desf urarea întregului proces. ac iuni PM 01: PM 02 PM 03 PM 04 PM 05 PM 06 PM 07 PM 08 PM 09 PM 10 PM 11 PM 12 PM 13 Total 49 26 39 27 28 13 15 9 15 13 24 11 10 279 Realizate 29 18 32 13 12 8 9 9 15 9 14 11 5 184 amanate 7 3 1 2 3 5 5 0 0 4 9 0 0 39 Nu sunt de actualitate 1 1 1 permanente Termen>2008 3 1 2 1 9 3 3 11 13 1 1 5 9 7 40 Revizuirea PLAM a fost efectuata pe baza rezultatelor procesului de evaluare a obiectivelor i a ac iunilor in raport cu prevederile PLAM . Procesul de elaborare a Planului Local de Ac iune pentru Mediu al jude ului a cuprins mai multe etape : În tiin area institu iilor.Director executiv . oficializarea unui proces în beneficiul comunit ii. care din motive specifice ( lipsa suportului financiar. De asemenea au fost anulate 9 actiuni. Solicitare institu ionaliz rii PLAM . marcând pe de o parte. iar pe de alt parte. 520/13. cu implicarea autorit ii în luarea deciziilor. în legisla ia pentru protec ia mediului.

Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea Margareta Motoc.comisar-Garda Na ional de Mediu.Institu ia Prefectului Judetului Tulcea 3. Dl Niculai Gheorghe .Comisariatul Jude ean Tulcea 8.Direc ia Silvic Tulcea Lucica Dobre ± Direc ia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Tulcea Dr gu a Tincu a ± Garda Na ional de Mediu ± Comisariatul Jude ean Tulcea PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 8 . D-naTheodora Costea .Viceprimar.Primaria Macin 18. D-ra Corina Trofim. Ing.Primaria Babadag 19.Primaria Tulcea 5. Dl.Director executiv .Agen ia pentru Protec ia Mediului Tulcea Daniela Petroschi . Dl.Institu ia Prefectului Jude ului Tulcea Mihaela Giorgiana Pintilie . Dl. Nicolae Mocanu. Dl.Director ±Direc ia Dezvoltare Economic .consilier.SC ALUM SA 27. DL. Dl.Primaria Turcoaia 22.SC AQUASERV SA Tulcea 11. D-na Maria Zaharia . Ing.Director Prevenire i Protec ie -SC FERAL SRL 25.Institutul Na ional de Cercetare -Dezvoltare Delta Dunarii Teodora Costea . Daniela Petroschi .Director AJVPS Tulcea 17.Consilier Compartiment Mediu .Centrul Local Tulcea Ä Pandion Haliaetus´        Grup de Lucru: Mirela Ghenu . tefan Dobre.Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Tulcea 14. D-na Elisabeta Litrin . Autorizare -Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii 7. Elena Gafar. Ing. C t lin Moraru -inspector Birou Urbanism .Primaria Greci 23.Director Resurse Umane-SC AKER SA 26.ef Serviciu Reglementare.ef Birou Gestiunea Resurselor de Ap Sistemul de Gospod rire a Apelor Tulcea 12.Consiliul Jude ean Tulcea Maria Zaharia . D-ra Maria Giorgiana Ghige -Autoritatea de Sanatate Publica Tulcea 9.compartimentul Afaceri Europene .viceprimar -Primaria Cerna 24. Ion Bodorin .ef laborator Chmie . Dl.Primaria Isaccea 20.ef Serviciu Poli ie de Ordine Public -Inspectoratul de Politie al Jude ului Tulcea 15. Nicolae Topoleanu . Monitorizare Servicii Publice Desconcentrate-Institu ia Prefectului Judetului Tulcea 2.Prim ria Tulcea Cornelia Benea. Dl.Directia Silvica Tulcea 13. Marin Sultan .Direc ia de Urbanism i Amenajarea Teritoriului Consiliul Judetean Tulcea 4.Director executiv adjunct . Firsa Ivan.ESt Marian imonescu. Viorel Drajgu . Stelian B lan . Dl. D-ra Lidia Neagu -Inspector Urbanism.Agen ia pentru Protec ia Mediului Tulcea Mioara Bolovan . Sorin Gheorghe Iliev .Directia Jude ean de Statistica Tulcea 16. Drago Palaghioi . D-na Liliana Teodorof . Dl.Agen ia pentru Protec ia Mediului Tulcea 6.Institutul National de Cercetare si Dezvoltare ÄDelta Dun rii´ Tulcea 10.Agentia pentru Dezvoltare Regional Sud . Dl.viceprimar. D-na Cornelia Benea . Dorin Tutui . D-na Elena Cojoac -Expert Superior. Primaria Sulina 21. D-na Carmen Mitan.Consiliul Jude ean Tulcea Dan Chiriac.Organiza ia Na ional Cerceta ii României . Dr gu a Tincu a. Dl.ARBDD Tulcea Daniela Perijoc ± Autoritatea de S n tate Public Tulcea Liliana Teodorof .C t lin Iord chescu ±Director tehnic .Director Tehnologic .1. Dl.viceprimar.

t it t ti i i. l tit it i i . geologice. l i t t l it i.00 afi e Date em f j l i S P l ti j t l i l ti i. comune i sexe la 1 ianuarie 2008 Sursa: Breviarul statisti al judetului Tul ea.P l l t l l i t t l . .PLA LOCAL DE AC E PE Jude ul TULCEA CAPI II S AREA I I IALà A E 2. i t i l ti t t . demografice Cadrul natural. I j t i t i t j t l B il i l ti. i i Popula ia stabil dup domiciliu pe municipii. ii t t t i ti t t i i . i t l §¦ ¨ ¥ 9 . Caracteristici fizice i geografice A ezarea geografic j l i t l l j t t i i i ii t i i il il ii i i i l . j t l t S Jude TULCEA i mi i Suprafa a ha 849900 2 i Structura administrativ municipii 1 ora e 4 comune 46 sate 133 km 8499. ora e. l i i it .iunie 2008 Jude / ediu/l alitate Jude ul Tulcea Mediu Urban Munici iul Tulcea Oras Babadag Ora isaccea Total 249779 122949 91841 10193 5345 Masculin 124005 59908 44495 5100 2702 Feminin 125774 63041 47346 5093 2643 1 2 3 £ ¤   £ ¢¡   R MEDIU LUI ULCEA ti t l t .1 Caracteristici georgrafice. t t t l . i i i l ' l l S li .l t i l i t t l . %i t .

4 locuitori/kmp. de 30.4 locuitori / ha Relieful 10 © .4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Oras Macin Oras Sulina Mediu Rur l Baia Beidaud Bestepe C Rosetti Carcaliu Casimcea Ceamurlia de Jos Ceatalchioi Cerna Chilia Veche Ciucurova Crisan D eni Dorobantu Frecatei Greci Grindu Hamcearca Horia IC Bratianu Izvoarele Jijila Jurilovca Luncavita Mahmudia Maliuc Mihai Bravu M. Kog lniceanu Murighiol Nalbant Niculitel Nufaru Ostrov Pardina Peceneaga Sarichioi Sfantu Gheorghe Slava Cercheza Smârdan Somova Stejaru Topolog Turcoaia Vacareni Valea Nucarilor Valea Teilor PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 11043 5304 4527 2307 126830 64097 4783 2430 1618 839 1988 986 965 494 3188 1499 3058 1535 2464 1241 777 460 4062 2061 2487 1276 2190 1103 1312 671 2252 1142 1584 802 3642 1776 5485 2646 1549 798 1521 757 1498 754 1220 614 2133 1089 5785 2909 4948 2434 4573 2337 2809 1439 989 516 2522 1307 3254 1636 3515 1822 2852 1433 4518 2272 2463 1255 2049 1102 616 358 1929 977 7144 3613 865 459 2545 1261 1105 541 4570 2297 1945 1022 4884 2500 3548 1734 2363 1198 3743 1908 1521 794 5739 2220 62733 2353 779 1002 471 1689 1523 1223 317 2001 1211 1087 641 1110 782 1866 2839 751 764 744 606 1044 2876 2514 2236 1369 473 1215 1618 1693 1419 2246 1208 947 258 952 3531 406 1284 564 2273 923 2384 1814 1165 1835 727 Jude ul Tulcea are cea mai mic densitate. acest lucru datorându -se în special suprafe ei mari acoperit de ape . Jude ul Tulcea ( ha ) 849880 Zona urban ( ha ) 76770 Intravilan 3269. de circa 3 ori mai mic decât media pe ar de 91 locuitori/kmp.74 % zona urban din Densitatea suprafata jude ului popula iei în zona urban 9.033 % 29.

alc tuit din roci dure (granit). tipoc. complexul lagunar Razim ± Sinoe i apele litorale ale M rii Negre. La gura bra ului Sf. altitudinea putând ajunge la 400m.este caracterizat prin grindurile maritime. Gheorghe i Chilia). aici se g sesc isturi verzi . y Depresiunea Nalbant. respectiv depozitele de aluviuni i nisip l sate de apa dulce a fluviului la contactul cu marea. cu altitudini ce dep esc 400m (vf. La v rsarea Dun rii în Marea Neagr s-a format Delta Dun rii. al turi de cele mai noi forma iuni geomorfologice (Delta Dun rii si Complexul Razim ± Sinoie) La est de Lunca Dun rii se g se te Podi u l Dobrogei. Letea. Grindurile Letea i Caraorman au un relief surprinz tor de variat. y Podi ul Casimcei. forma iuni de vârst precambrian din lan ul Mun ilor Hercinici. podisuri si dealuri. a c rei form se schimb mereu sub ac iunea apelor m rii. Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii este situat la interfa a dintre gurile Dun rii i Marea Neagr . În rezerva ia Biosferei Delta Dun rii se disting patru diviziuni geomorfologice: del fl vi l . Lunca Dun rii în amonte de Tulcea pân la Cotul Pisicii. Crasnicol. m rginite pe alocuri de grinduri longitudinale rezultate prin depunerea de sedimente transportate de Dun re del fl vi -m i im . pân la izobata de 20 m. Greci-467m). întrerupte de depresiuni). cu aspecte montane. y Podi ul Babadag. unde dune prelungi alterneaz cu fâ ii de vegeta ie lemnoas ± a a numitele ha macuri ± sau p duri cu vegeta ie luxuriant Lunca Dun rii com lexul lagunar Razim-Sinoe Clima   !  11 . Sf. y Dealurile Tulcei. Cele mai importante grinduri sunt: Chilia. un masiv hercinic.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA O caracteristic important a jude ului o reprezint prezen a unei variet i mari de forme de relief ce îi confer o distinc ie aparte între celelalte jude e ale rii: cele mai vechi forma iuni geologice ale Europei (mun i. Caraorman. în por iunea lor vestic . suprafa a acesteia fiind de aproximativ 580000 ha. Masivul Dobrogei de Nord este alc tuit din mai multe subdiviziuni: y Mun ii M cinului. spre contactul cu Podi ul Dobrogei de Sud. ocup partea central a Masivului Dobrogei de Nord. Gheorghe se afl Insula Sacalin. cu altitudini m ai reduse (în jurul a 100 -200m). împ r it în dou mari diviziuni: Masivul Dobrogei de Nord i Podi ul Dobrogei de Sud.este compus din re eaua de canale dintre cele trei bra e (Sulina. Aceasta cuprinde delta propriu -zis .

chihlimbarul. La sud de localitatea Rev rsarea s-au deschis noi fronturi de carier . prin masele de aer din NE cu caracteristici arctic-continental i prin advec ia din SV a aerului mediteranean.Trei Fântâni. Iernile se caracterizeaz prin temperaturi nu prea coborâte dar marcate de vânturi puternice. rezerva ie a 12 "" . Din zona Colinele Niculi el se exploateaz roci bazice.Turcoaia . Stratul de z pad are caracter episodic i grosimi neînsemnate.2 la Sulina i de aproximativ 100 în partea continental a jude ului. utilizate în lucr ri de construc ie de drumuri i c i ferate .Baia. pentru exploatarea diabazului Pentru nevoile locale mai sunt exploatate multe alte categorii de roci din perimetrele consiliilor locale de pe teritoriul jude ului : Nalbant . diatomita. reci. în semestrul cald.8 % SiO) pentru a fi folosite la fabricarea sticlei si în procesul tehnologic la Combinatul Siderurgic de la Gala i. pl cile de gresie. pietri urile i nisipurile.1.Sunt exploatate porfirele din dealul Consul. Cerna . sarea. Nisipurile din grindurile f luvio-marine au constituit obiect de exploatare. etc. calcare d olomitice de la Mahmudia. Alte resurse neregenerabile sunt: c rbunele.8 C. din direc ia m rii. mediile lunii celei mai reci. Cârjelari i Codru Babadag. 2 2 RESURSELE NATURALE ALE JUDE UlUI TULCEA 2. Precipita iile atmosferice înregistreaz va lori mai reduse decât în celelalte jude e ale rii. cele din grindul Caraorman (nisip cuar os ± 90.1 C. Temperatura aerului este slab diferen iat pe teritoriul jude ului: mediile anuale sunt în jur de 11. alc tuite. minereuri de metale grele în nisipurile grindurilor litorale. cu durata medie anual 30 zile. nisi purile cuar oase. cald i umed. Cantit ile medii anuale sunt mai mici de 400 mm în regiunea Deltei Dun rii i a complexului lacustru Razelm. Rocile de construc ii reprezentate de roci vulcanice de na tur porfiric i granite sunt prelucrate în vederea obtinerii de cribluri i nisip . Cârjelari i Camena .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Teritoriul jude ului Tulcea apar ine sectorului cu clim continental . coboar pân la ± 1. Circula ia general a atmosferei se caracterizeaz .2. iar în semestrul rece. Resursele naturale au fost i sunt înc exploatate cu tehnologii care au impact semnificativ asupra unor zone ale jude ului i afecteaz imaginea peis agistic . Zona maritim a jude ului este caracterizat prin veri a c ror c ldur este atenuat de briza m rii. urc pân la 23. Regimul climatic se caracterizeaz în partea continental prin veri fierbin i cu precipita ii slabe i ierni nu prea reci dar în care uneori apar viscole puternice dar i cu frecvente intervale de înc lzire care întrerup continuitatea în timp a stratului de z pad . Calcarele dolomitice de la Mahmudia sunt exploatate pentru Sidex Gala i.Ciucurova. calcarul. Num rul mediu al zilelor de înghe este de 84.2 C. Calcarele sunt exploatate ca roci de construc ii în carierele Zebil. mediile lunii celei mai calde. Resurse naturale de materii prime neregenerabile Resursele naturale de materii prime neregenerabile sunt surse generatoare de energie. iulie. În perimetrul Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii au fost identificate diferite resurse naturale neregenerabile: nisip cuar ifer pentru siderurgie. Resursele subsolului : rocile de constructii i alte substante minerale utile exploatate timp îndelungat sunt departe de a fi epuizate constituind perspective de exploatare interesante. Ca roci ornamentale se exploateaz calcare grezoase de la Ba chioi. turb . ianuarie.granitele din zona M cin . ai c ror reprezentan i tipici sunt în principal hidrocarburile. Dup declararea Deltei Dun rii. argila. îndeosebi din combustibilii fosili. Malcoci Sud. Bididia . prin predominarea curentilor lenti de aer temperat -oceanic din V.

având o lungime de circa 276 km. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire Telita Taita Tabana Topolog Hamangia Ciucurova Slava Valea Tulcei Izvor Lungime 48 km 57 km 9 km L=26 50) 33 24 km 38 14 km km (din Debit mediu Mc/s 0.7 km fara bucla Murighiol Principalele lacuri din jude ul Tulcea sunt lagunele maritime Denumire Razim Sinoe Zmeica Siutghiol Suprafa 41500 17150 5460 1900 ( ha ) iar din Delta Dunarii cele mai importante lacuri sunt Denumire Dranov Lacul Ro u Gorgova Merhei Suprafa 2170 1445 1377 1057 ( ha ) 13 .01 0.01 0. padurile. Constanta) BH Litoral -lac Ceamurlia raul Slava lacul Ceamurlia în lac Razelm Dunarea 267 Km din 1075 km pe teritoriul Romaniei) bratul Chilia 120 km.5 0. Toate apele curg toare din jude sunt grefate de viiturile pluviale În jude ul Tulcea apele sunt grupate în dou bazine hidrografice .Casimcei dealurile Tulcei BH Litoral ( Lacul Razelm) BH Litoral ( Lacul Razelm) BH Litoral ( Lacul Razelm) În BH Litoral lac Hazarlac(jud. solul .33 0. Celelalte ape curg toare din jude sunt de importan mic . tributare Dun rii.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA biosferei.33 0. Casimcei Pod. Resursa de ap Este cea mai important dintre resurse. fauna si flora . 2. Acivitatea de extragere si prelucrare industrial a metalelor grele din nisipurile grindului Chituc.02 0.Babadagului Pod. Casimcei Pod. care ocup 71% respectiv 29% din suprafa a jude ului. energia eoliana . nu se integreaz în peisajul deltei. Nisipurile din cordoanele litorale au fost exploatate pentru extragerea unor metale grele. cele mai importante sunt : resursele de apa.2 Resurse naturale regenerabile Sunt diversificate. insuficient explorate si exploatate si cele de suprafa dominate în mare m sur de prezen a fluviului Dun rea care m rgineste jude ul Tulcea pe latura vestic si nordic . Nr. a fost oprit în anii ¶90 datorit incompatibilit ii acestor activit i cu statutul de rezerva ie. bratul Sulina (fluvio maritim) 63 km bratul Sf Gheorghe 69. Dintre acestea. Resursele de ap poten iale si tehnic utilizabile de pe teritoriul jude ului Tulcea sunt reprezentate de cele subterane. au fost stopate lucr rile de realizare a exploat rii si au fost abandonate instala iile si construc iile neterminate care.Dun re i Litoral.2. Casimcei Pod. în prezent.01 anual Bazin hidrografic M-tii Macinului M-tii Macinului Pod. pu ine ca num r si cu debit redus sau tributare M rii Negre cu lungimi si debite mai mari.06 0. dar limitate.

includ depozitele lacustre/lagunare de pe fundul lacurilor. Antroposolurile si non-solurile sunt rezultatul diferitelor activit i umane. dar câteva dintre ele sau format si pe depozite de loess (Câmpia Chiliei). Solonceacurile includ toate tipurile de sol. ele au un nivel de fertilitate moderat din cauza con inutului relativ redus de materie organic . sunt cultivate cu porumb. Cu toate c solurile b lane sunt bu ne din punct de vedere fizic.5mrMN. Pe grindurile fluviale acestea se g sesc sub p duri de Salix alba. Psamosolurile sunt definite prin textura lor nisipoas si de un profil de sol slab dezvoltat. Dar principala cauz a ob inerii de recolte sc zute este lipsa umidit ii din sol Histosolurile constituie principala component nivelului pedologic al RBDD . submers . care const din pajisti halofile de calitate foarte sc zut pentru vite. Aceste soluri s-au format pe produsele dezagregate i alterate a diferitelor forma iuni cristaline. predominant. sunt caracteristice.0 si 0. stepelor cu climat continental uscat. care au limita superioar a orizontului salic în primii 20cm de la suprafa a solului. Numai pe por iuni de teren foarte mici. în partea de sud a zonei Chilia. gleisolurile sunt acoperite. orz. secar . p purisuri si rogozuri. Soluri b lane . sunt asociate cu grindurile si dunele de nisip din delta maritim si din Complexul lagunar Razim-Sinoie. produc iile sunt mici si foarte mici. Pentru agricultur (exceptând p sunatul extens iv) este imposibil a fi folosite f r un drenaj artificial si sp larea s rurilor. Sunt în principal reprezentate de gr mezi de p mânt sau alte materiale rezultate din s parea de canale. Salix fragilis si pajisti cu Agrostis stolonifera si Carex sp.Furtuna Mati a PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 977 652 Resursa de sol Solurile din regiune sunt caracteristice ca profil i factori de fertilitate fiind în dependen de factorii meteo -climatici. unde se sfârseste câmpia de loess a Chiliei. Solonceacurile suport un covor vegetal s rac.7. vegeta ia acvatic . care în mod regulat primesc aluviuni proaspete.0 si 3. Dac nu sunt drenate si cultivate. cartofi. N si P. solurile din zona au un pH în general neutru cuprins intre 6. sunt singurele soluri zonale din Delta Dun rii. În condi iile unui management adecvat aceste soluri sunt productive pentru o gam larg de tipuri de culturi pentru teren uscat. Principalele tipuri de soluri din jude ul Tulcea sunt: Cernoziomurile. Solurile aluviale sunt soluri foarte tinere caracteristice în pri ncipal Luncii Dun rii si grindurilor din partea fluvial (vestic ) a deltei.5 m . Teritoriul ocupat de cernoziomuri este folosit în principal la p sunat. În stare natural . decisivi în pedogeneza i de roca mam . se g sesc în majoritatea terenurilor din Podisul Nord Dobrogean. histosolurile sunt suport de baz pentru ecosistemele umede: stuf risuri. roci magmatice i roci sedimentare . Sunt dezvoltate pe depozite aluviale. Grosimea acestor soluri variaz între 2. din cauza climei uscate f r iriga ii. în cur ile caselor si pe lâng sate. În Delta Dun rii. prin defini ie. reprezint principalul component al învelisului de sol caracteristic formelor de relief cuprinse între 0. Sunt folosite în special pentru p suni si planta ii de plop. Aproximativ 35. pentru desecare în incintele agricole. Prin natura lor. Suprafe e mari sunt utilizate pentru agricultur în incinte amenajate. acestea au o biodiversitate sc zut . Gleisolurile. Nivelul general de fertilitate al psamosolurilor este foarte sc zut. 14 . dar.000 ha de zone cu soluri aluviale din Delta Dun rii sunt îndiguite si cultivate.5 . Aces te sedimente sunt în marea lor majoritate alc tuite din suspensii minerale aduse de apele Dun rii si cele provenite în urma proceselor chimice si biologice care au loc la nivelul masei de ap si sedimentelor. doar o mic parte este folosit la fermele piscicole. aceste soluri sunt pu in r spândite. Limnosolurile . Psamosolurile si nisipurile. cu stuf risuri. iar din punct de vedere al acidita ii . pentru deschiderea unor c i navigab ile (ex.

coline Lunca si Delta Dunarii Total Suprafa a (ha) 71055 20018 91073 Func ia economic principal a p durilor este aceea de a furniza masa lemnoas pentru industrializare (construc ii. Func ia economic a fondului forestier al jude ului Tulcea Suprafe e (ha) asigurare geno-fond 44790 exclusiv de protec ie 44790 de produc ie protec ie i exclusiv produc ie de 46283 Masa lemnoas pus în circuitul economic Masa lemnoas pus în circuitul economic în jude ul Tulcea ( UM= mii mc) Nr.8 90. vânat. mobilier.9 91.P durile au importan economic .8 104.2 Suprafa a padurilor 92. pepeni si alte culturi de subzisten .5 12.3 9. pe formele de relief este prezentat în tabelul urm tor % din suprafa a împ durit a jude ului 78 22 100 % din suprafa a jude ului 8.8 91.3 10.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Caraorman si Mila 23) si canalelor pentru îmbun t irea circula iei apei în p r ile mai izolate ale deltei.2 91 89.3 103.7 12.3 11.1 1. în care se desf oar cele mai intense schimburi de substan .8 Rasinoase 1. energie.1 1 1 1 1 1. Lor li se datoreaz în cel mai înalt grad stabilitatea i calitatea factorilor fundamentali ai mediului (aerul. informa ie i cele mai mari procese biologice . SUPRAFA A FONDULUI FORESTIER PE CATEGORII DE TERENURI SI SPECII DE PADURI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 UM: Mii hectare Total 102. fructe de p dure. uneori amestecate cu materii organice.9 90.7 Forma de relief principal Dealuri.2 103 103 103. P durile P durea este un ecosistem terestru tridimensional.0 Foioase 91.2 102. Printre alte func ii economice ale p durilor men ion m valorificarea superioar a produselor accesorii ale p durii: plante medicinale. Suprafe e mai mari ce s-au înierbat natural sunt folosite ca p sune.2 92 90. editia 2008 specii de paduri 2000 Distribu ia p durilor dup principalele forme de relief Distribu ia p durilor din jude ul Tulcea.8 Alte terenuri 9.7 11 12.sunt folosite de locuitori pentru cultura legumelor. social i ecologic .4 Sursa: Anuarul Statistic al Judetului Tulcea. apa i solul). Antroposolurile sunt constituite în principal din depozite aluviale. cel mai complex i cuprinz tor dintre toate ecosistemele. administrate de Direc ia Silvic Tulcea. ciuperci comestibile.1 90.circa 500 ha .9 92.1 91. crt Locul de recoltare Anul R in oase Fag Stejar Alte specii Alte specii Total 15 . cu legi proprii de dezvoltare. celuloz ) i lemn pentru înc lzirea locuin elor. r chit . Suprafe e mici .4 2.8 91.

Hypericum perforatum (Sun toare) ±iarba.2 40. Tilia tomentosa (Tei argintiu) flori. având multiple utiliz ri în diverse sectoare. TOTAL 2006+2007 Cre terea suprafe ei p durilor pe seama terenurilor degradate. Pentru evitarea supraexploat rii. în principal. în special pe pia a extern . precum i a importului acestora . Achillea millefolium (Coada oricelului). între inerea i exploatarea ra ional a p durilor.3 251. Cornus mas (coarne) i Phragmites communis (Stuf). fructe i frunze. Aceste reglement ri au fost îmbun t ite în anul 2001 prin apari ia Ordinului 647/2001 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activit ilor de recoltare.2 0. Specii din flora i fauna s lbatic valorificate economic. Efectivele de vânat evaluate în ultimii ani sunt relativ constante. care transpune legisla ia specific existent la nivelul Uniunii Europene i pe plan international. presiunea asupra acestor resurse a crescut considerabil. Robinia pseudacacia (Salcâm) ±iarba. Sambucus nigra (Soc).5 469. Hippophae rhamnoides(C tin ) ± fructe. capturare i/sau de achizi ie i comercializare pe pia a intern sau la export a plantelor i animalelor din flora i fauna s lbatic .2 35.7 75.349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitatea European a anumitor specii de faun i flor s lbat ic . Taraxacum officinale ( p p die)-r d cin . Aceast stare a fost realizat . Equisetum arvense (Coada calului)-iarba. Dintre speciile de flor ( flora spontan medicinal i aromatic ) pentru care s -a eliberat autoriza ie de mediu în vederea valorific rii economice în anul 200 7 pot fi amintite: Rosa canina (m ce e).PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA tari P duri proprietate public statului a 2006 2007 0.8 17. în scopul comerciali zarii pe pia a intern i la export. Gestionarii fondurilor de vân toare au aplicat m suri preventive (campanie de vaccinare antirabic în prim var i toamn ) sau masuri drastice în situa ii de criz ( sistarea sezonului de vân toarea in 2005 din cauza gripei 16 .8 1. Tilia cordata (Tei pucios) ± flori i frunze.9 217. Urtica dioica (urzic )-frunza. În ultimii ani. Tilia platyphilos (Tei cu frunza mare). Num rul speciilor de animale valorificate economic în jude ul Tulcea este de 36.1497/2003 referitor la protec ia speciilor de faun i flor s lbatice prin reglementarea comer ului cu acestea i Regulamentul (CE) nr.4 16.3 moi 160. a fost reglementat regimul de desf urare a activitatilor de recoltare/capturare i achizitie a plantelor i animalelor din flora i fauna salbatic i a altor bunuri ale patrimoniului natural. inclusiv ca resurse genetice O mare varietate de specii de flora i faun din România prezint o importan economic i social deosebit . Plantago sp (patlagin )-frunze. neexistând fluctua ii mari de efective la nici una din speciile principale de vânat. prin buna gospod rire a fondurilor de vân toare. constituie obiective permanente ale Strategiei protec iei mediului. Prunus spinosa (Porumbar) ±fructe. Astfel se pun în aplicare prevederile Regulamentul CE nr.2 358.1 0. începand din anul 1997. Viscum album (Vâsc). fiind foarte solicitate.2 198. Crataegus monogyna (p ducel) flori. inapte folosin elor agricole.4 34. realizarea de perdele forestiere de protec ie în zona terenurilor agricole.

AVPS Dacia (2). Din num rul total al speciilor de pe ti inventariate în RBDD circa 30 de specii de pe ti. Alte vie uitoare acvatice au fost reprezentate de 632 kg raci captura i din bazinele acvatice ontea -Furtuna i Mati a-Merhei. 17 .. AVPS Jderul (1). Phasianus colchicus (fazan). Perdix perdix (potârniche). apar inând unui num r de 43 de familii. eurihaline i marine fac obiectul pescuitului comercial. stiuc . reducerea efectivelor de rapitoare pân la un nivel acceptabil pentru men inerea echilibrului ecologic. pen tru activitatea de pescuit comercial desf urat pe domeniul public de interes na ional din Rezerva ia Biosferei "Delta Dun rii". Anas platyrhynchos (Ra a mare). AVPS Bendis (1) AVPS Mistre ul (1). in prezent atrage atentia unor investitori cu potential economic mare. AVPS Câmpulung Muscel (1) i AVPS Bradul (1). Cotele de recolt autorizate pentru sezonul de vân toare 200 7-2008 au fost stabilite în baza evalu rii efectivelor din 200 6 i 2007 la nivelul fiecarui fond de vân toare legiferate prin Ordinul MAPDR nr.364/2007.640 tone .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA aviare) dar i m suri obi nuite ca: selec ia artificial la speciile de vânat purt toare de trofee cinegetice. i Gallinago gallinago (becatina comuna). Coturnix coturnix (prepeli a). parc eolian cu sapte turbine eoliena zona comunei Valea Nucarilor. cu 20 ± 30 turbine eoliene de mare capacita te in zonele Agighiol. Sturnus sp. Resursa piscicol care sus ine activitatea de pescuit i piscicultur este asigurat de un num r mai redus de specii de pe ti. Scolopax rusticola (sitar de padure). Ondatra zibethica (bizam).( Starea Mediului in RBDD 2007). majoritatea fiind specii de ap dulce dar i specii eurihaline sau migratoare. Capturile pe tilor dulcicoli au fost dominate de caras. paza fondurilor de vân toare i lupta împotriva braconajului. dulcicole. La nivelul jude ului Tulcea exist 54 de fonduri de vân toare care sunt gestionate de AJVPS Tulcea( 29). AVPS Diana de Callatis (1). Alauda arvensis (Ciocârlia de câmp). Turdus pilaris (sturz). reglarea corespunzatoare a raportului dintre sexe (cervide). Pe tii migratori au fost reprezenta i de scrumbie. Columba palumbus (porumbei s lbatici). Potentialul energetic eolian a inceput a fi valorificat prin derularea unor investitii de construire de parcuri eoliene in diferite zone ale judetului. Vantur ile predominante bat 270 zile pe an cu viteze de peste 7 m/sec. Folosita foarte pu in în trecut . Streptopelia turtur (turturica). babu c .Sus scrofa (mistre ). Podisul Dobrogei reprezinta una din cele cinci zone cu potential energetic eolian identificate la nivelul tarii. asigurarea hranei suplimentare în perioada de iarn . a fost alocat o captur total a resurselor comerciale pesc re ti de 3. Casimcea. În anul 2007. (gasca mare). Ihtiofauna RBDD cuprinde circa 133 de specii. Direc ia Silvic Tulcea (11). Sunt in derulare alte investitii pentru construirea de parcuri eoliene mari. AVPS Delta Club (2).395 tone i a acoperit 10 bazine acvatice. Anser sp. Streptopelia decaocto (gugu tiuc). doua centrale in zona orasului Macin si patru turbine in zona comunei Topolog. Captura total realizat în anul 2007 a fost de 3. al u. Nyctereutes procyonoides (caine enot). Vulpes vulpes (vulpe). Anser albifrons ( Gârli a mare). AVPS Egreta (1). Fulica atra (lisita). Dintre specii autorizate pe sezon de vân toare enumer m: Capreolus capreolus (caprior).respectiv amplasarea a cinci centrale eoliene in zona comunei Baia. în zonele piscicole din Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii. Stejaru.(Graur). Canis aureus (sacal). urmate de speciile de r pitori -somn. Cerna. AVPS Diana (3). pl tic . Lepus europaeus (iepure). Energia eoliana ± judetul Tulcea are un potential energetic net s uperior altor jude e ale rii.

poluante si cu productivitate sc zut . tendin a general fiind sc derea num rului de salaria i. dup un prim soc al tranzi iei de la sistemul centralizat la economia de pia . a punerii în valoare a poten ialului turistic. Fenomene specifice tranzi iei ca: omajul. 50250 i unit i 0-9 10-49 1) 249 peste 3982 16 Total num r unit i jude 3537 91 4476 338 15 1 Industrie extractiv 6 3 16 5 444 12 Industrie prelucr toare 301 40 450 91 Energie electric i termic . mecanismele economiei de pia au determinat modificari ale structurii resurselor umane din regiune.3 ELEMENTE PRIVIND STAREA ECONOMIC ACTUAL TULCEA A JUDE ULUI Economia jude ului Tulcea. repararea i 2098 între inerea autovehiculelor i 1934 14 2095 150 motocicletelor i a bunurilor personale i casnice 269 Hoteluri i restaurante 244 4 270 21 Transport.37%) . implicate în activitatea de produc ie sau în servicii. în special în domeniul prelucr rii produselor agricole si piscicole. Ramurile industriale reprezentate de unit i-mamut.84%) i agricultur (1.46%). Se remarca scaderea numarului de an gajati in domeniul industriei si o reorientare a acestora spre servicii 18 . care utilizeaz eficient resursele regenerabile si for a de munc locale. în anul 2005 Datele jude ului Tulcea în anul 2006 din care: pe clase de m rime. servicii bancare si transporturi. sociale i personale 4 1927 156 12 0 246 348 385 5 129 302 21 26 18 3 1 54 3 13 4 0 0 5 0 1 0 0 0 2 Sursa: Directia de Statistica Tulcea La nivelul judetului. este afectat acum de schimb rile structurale necesare dup aderarea României la Uniunea European . dup num rul de salaria i 0-910-49 3938 5 305 4 186 426 9 92 2 38 50-249 96 1 43 3 11 250 i peste 16 1 10 1 1 din care: pe clase de m rime. în construc ii. depozitare i 362 1 325 12 388 comunica ii 24 Tranzac ii imobiliare. popula ia ocupat reprezint 20.71% din total. dup num rul de Total Total num r salaria i num r unit i Activit i (sec iuni CAEN Rev. privatizarea. 11 1 5 3 10 gaze i ap 2 186 1 Construc ii 147 13 236 25 Comer cu ridicata i cu am nuntul. energofage. industrie i construc ii ( 8. închirieri i activit i de servicii prestate 367 352 1 407 în principal 14 întreprinderilor 8 Înv mânt 7 8 1 123 S n tate i asisten sociala 122 130 1 Alte activit i de servicii 99 94 1 363 colective. tind s fie înlocuite de IMM-uri flexibile. cea mai mare pondere este ocupat în servicii (10.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA .

10.1 2003 8530 3375 8. construc ii nave.6 4.7 5. Dupa 30.28/06.2006 cu termen de valabilitate 30.2 2007 3461 1497 3. SC Pigcom SA ± 2010.iunie 2008) Total judet Agricultura.cu termen de valab ilitate pân în 23. industria alimentar . STX RO Off hore Tulcea SA si SC Energoterm SA .2007. 3 agen i i anume :SC Alum SA. 2008 În jude ul Tulcea sub inciden a Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii ( IPPC) transpusa prin OUG nr. Mai.Obiectul de $ DIRECTIVEI PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII ( IPPC) AGENTI ECONOMICI AFLATI SUB INCIDENTA % # 96/6 /CE PRIVIND 19 .1 instala ii de combustie >50 MW si este amplasat in incinta SC Alum SA .2017. SC ENERGOTERM SA a obtinut autoriza ia integrat de mediu nr.12.6 2005 5448 2155 6.2007 societatea SC Tremag Sa Tulcea a iesit de sub inciden a Directivei IPPC datorit modific rii capacit ii proiectate prin dezafectarea cuptoarelor 1 si 3.7 tratarea suprafe elor (SC AKER SA) Din cei 7 agen i economici.2 2004 5181 2151 5. celelalte instala ii beneficiaz de perioada de tranzi ie respectiv: SC ALUM SA -2011 pentru CET .9 2006 4340 1622 4.2007.instala ii pentru producerea compu i chimici anorganici de baz (SC Alum SA) 6.04.2008) 3364 1491 3.152/2005 se afl 7 agen i economici detinatori a 9 instala ii IPPC în urm toarele ramuri industriale: metalurgic feroas si neferoas .10.6 8. SC Feral SRL ± 2014. Pân în prezent au fost emise toate autorizatiile integrate.Societatea de ine o instala ie IPPC conform OUG 152 din 2005 punctul 1. SC Tabco-Campofrio SA ± 2012.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Alocarea for ei de munc din judetul Tulcea pe sectoare economice (Buletin statistic lunar.2 8.9 Surs : Breviarul statistic al judetului Tulcea. SC Carniprod SRL.10. Au fost realizate m surile din planul de ac iune i a fost reactualizat autoriza ia integrat de mediu în data de 23.2.6 instala ii pentru cre terea porcilo r(SC Pigcom SA si SC Carniprod SRL) 6. 4 abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi( SC Tabco-Campofrio SA) 6.1 2008(30.10.5 produc ia de metale neferoase brute din minereuri.0 5. vân toare i servicii anexe Silvicultura si Piscicultura Industrie i construc ii Servicii i alte activitati Decembrie 2007 50593 3442 21606 25545 Iunie 2008 51749 3520 22100 26129 Num rul omerilor înregistra i la sf r itul lunii august in perioada 2000 -2008 este prezentat in tabelul urm tor: 2000 Numar someri in judetul Tulcea Din care: femei Rata somajului in judetul Tulcea (%) Rata somajului total tara (%) 11991 5716 11. agricultur (cre terea porcilor). nu au beneficiat de perioada de tranzitie data de conformare fiind 31.8 4.7 7.2010 .5 10. prin procese me talurgice( SC Feral SRL) 4.activitatea de obtinere a aluminei calcinate .1 instala ii de combustie >50 MW(SC Alum SA i SC En ergoterm SA) 2. Activit ile industriale din jude ul Tulcea care se supun prevederilor directivei privind prevenirea i controlul polu rii industriale sunt urmatoarele : 1.8 2002 9208 3992 9.5 2001 9459 4106 9.2007.6 3.06.

4 ha. strada Taberei nr. oxizi de sulf si oxizi de azot. cu le ie de sod fierbinte.5a :produc ia de metale neferoase brute din minereuri.10. Principalele utiliz ri ale feroaliajelor elabo rate fiind în industria metalurgic pentru ob inerea o elurilor. prin procese metalurgice.2007. Aceast industrie produce i comercializeaz : feroaliaje (silicomangan.cu termen de valabilitate pân în 29.000 t aliaje.2007 cu termen de valabilitate 01. prin sec iile de elaborare FERO I i FERO II având capacitate de produc ie medie anual de cca. Activitatea de baz este producerea de alumin calcinat cu o produc ie de circa.Din produc ia unit ii cca 99% este destinat exportului. Au fost reali zate m surile din planul de ac iune i a fost reactualizat autoriza ia integrat de mediu în data de 30.2017. a fost nevoit s -si închid por ile pentru cel pu in 2 ani. 600 mii tone pe an.06. feromangan). apei si aerului pe suprafe e mari. folosindu-se ca dezoxidant i / sau material de aliere.02.23/06. De asemenea..10. Obiectivul de ine o instala ie IPPC conform OUG 152 din 2005 punctul 2. la cca 3. Materia prim de baz o constituie: minereu de mangan. S. situata la 3 km de orasul Tulcea a determinat scoaterea din circuitul economic a 79. i distribu ia energiei term ice i a apei calde SC ALUM SA.152 din 2005 la punctele 1. Halda de lam ro u.10. under. Instala ia de producere a aluminei folose te procedeul Bayer. minereu de mangan. Materia prim pentru industria aluminiului este bauxita din import.A. iar prezen a în aceste suspensii a unor metale cu eventuale ac iuni toxice asupra microorganismelor de care depinde fertilitatea solului poate avea ca efect reducerea recoltelor. eliminarea sterilului rezultat din procesarea materiei prime ( lam ro u). calcar.08. 240. cuar it .2 instala ii chimice pentru producerea de substante chimice de baz . cu precipitarea hidroxidului de aluminiu. ALUM S.2013. separarea si descompunerea solu iei de aluminat purificate. 2400 t brich ete din pulberi/zguri. prin procedeul alcalin ± umed. care const în principal din dizolvarea con inutului de oxid de aluminiu din bauxit . minereu de mangan concentrat. depunerea pe sol a suspensiilor antrenate de vânt de pe plajele formate la cozile de lac sau malurile haldei poate constitui un fact or de afectare a solului. sp larea i calcinarea hidratului pentru ob inerea produsului finit ± alumin .2007. oxizi metalici ori al i compu i anorganici. parte component a fluxului de ob in ere a aluminei calcinate. iar afectarea solului poate fi produs prin eventualele exfiltra ii ale apei din hald precum i prin infiltrarea apei de lam în sol în cazul unor accidente (spargeri la suprapresiune. Un poten ial poluator al mediului îl reprezint instala i a de ob inere a aluminei calcinate prin emisii in atmosfer de pulberi.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA activitate este de producerea. Obiectivul de ine doua instala ii IPPC incadrate conform OUG nr. pulberi i zguri s race în oxid de mangan. Unitatea a obtinut autoriza ia integrat de mediu nr. transportul menajere. cu capital majoritar rusesc. Societatea este amplasat în vecin tatea de Vest a ora ului Tulcea .1 instala ii de combustie > 50 MW si la 4. Produc torul de alumin .5 km de centru i la aprozimativ 5 km de Dun re. pentru a se conforma din punctul de vedere al protec iei mediului la cerin ele reglementarilor Uniunii Europene. functioneaza in domeniul Industriei metalurgice neferoase. ' & SC FERAL SRL functioneaza in domeniul Industriei metalurgice feroas roducatoare de feroaliaje si detine autoriza ia integrat de mediu nr.2007 cu termen de valabilitate 15.2. faze urmate de separarea. nemetale. la înghe sau din cauza înfund rii conductelor de transport). care sunt antrenate de vânt si pot produce poluarea solului.Societatea este amplasat în zona industrial a ora ului Platforma Tulcea Vest .C. zgur manganoas 20 . cocs.9/05. roduc toare de alumin calcinat .

Societatea de ine o instala ie IPPC conform OUG 152 din 2005 punctul 6. AKER BRAATVAAG S. cenu zinc.10. Tulcea )± santierul naval. zgur i resturi de electrozi din sudur .14/04. Factorii care favorizeaz migrarea poluan ilor c tre receptori sunt vânturile puternice i precipita iile (cantitate medie cea mai mare în luna iunie).10. SC Feral a functionat doar intre 01. cu capital norvegian.2007 cu termen de valabilitate 30.05. strada Prislav nr.01.02. sortare) transportul i depozitarea materiei prime i a produse lor. 2 unitati ( SC CARNIPROD SA. Alte ramuri industriale : Industria materialelor de constructii reprezentata prin SC TREMAG SA. Acest tip de activitate poate avea impact asupra mediului prin emisii de pulberi în atmosfer ( praf sablare.2009.10.2007 cu termen de valabilitate 31.6 instala ii pentru cre terea porcilor. STX RO OFFSHORE TULCEA SA a obtinut autoriza ia integrat de mediu nr. produce si comercializeaz produse refractare bazice.10.2010.2007. SC CARNIPROD SRL a obtinut autoriza ia integrat de mediu nr. pulberi de grit uzat. Societatea func ioneaz în prezent la cca 17 % din capacitatea proiectat .si din februarie 2008.Societatea este amplasat în zona industrial de est a municipiului Tulcea. SC TABCO-CAMPOFRIO SA autoriza ia integrat de mediu nr.06/29.09. lam galvanic. 21 .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Principalul factor de mediu afectat este aerul prin emisii rezultate din: preg tirea materiei prime (concasare. emisii de amoniac ( de la centrale frigorifice). comuna Mihai Bravu pe DN 22 Tulcea la cca 800 km de nod ul rutier Tulcea. cu emisii periodice de poluan i sub form de particule a c ror frecven i intensitate depinde de condi iile meteorologice. precum si activit i colaterale.Activitatea principal este de cre tere i ingr are a porcilor în vederea comercializ rii. generare de euri ( ambalaje de vopseluri.Babadag i Canton Zebil.10.C. dozare) prelucrarea final a produselor (concasare.Societatea este amplasata la cca 2 km de zona reziden ial a ora ului si detine doua instala ii IPPC conform OUG 152 din 2005 pun ctul 6.01. Halda de zgur este o surs antropomorf fix . Obiectivul este amplasat în municipiul Tulcea pe oseaua Tulcea Murighiol la km 4. sortare. COV solven i).2007 cu termen de valabilitate 31. mase si mortare.2007. Un caz de succes în industria grea tulcean este reprezentat de STX RO OFFSHORE TULCEA SA ( fostul S. ulei uzat). localitatea Satu Nou .2010.7 tratarea suprafe elor. execut repara ii la utilaje specifice si prest ri de servicii în domeniul asisten ei de specialitate.177. cu capital majoritar coreean. Aceste tipuri de activitati pot avea impact asupra mediului prin evacuare de ape uzate tehnologice cu înc rcare organic mare. SC PIGCOM SA autoriza ia integrat de mediu nr.10. producerea de de euri solide specifice . producerea de de euri solide specifice acestor tipuri de activitate.07-31.cu termen de valabilitate pân în 25.27/19.2007 cu sectia FERO I. cu capacit i de produc ie mai mari de 2000 de capete .Activitatea principal este cre terea si industrializarea porcilor cu o capacitate actual de 35 000 capete porcine pe an. Activitatea const în construc ia i repara ia navelor fluviale i maritime .A.Obiectivul este amplasat în jude ul Tulcea. prin evacuare de ape uzate tehnologice cu înc rcare organic mare. În anul 2007. Au fost realizate m surile din planul de ac iune. 4 abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi.Obiectul de activitate este industrializarea si comercializarea c rnii i a produselor din carne. Autoriza ia integrat de mediu a fost reactualizata în data de 25.2017.. Obiectivul de ine o instala ie IPPC conform OUG 152 din 2005 punctul 6. SC PIGCOM SA)au obtinut autorizatii integrate pentru cre terea intensiv a porcilor.10/05.2007 cu termen de valabilitate 30. Aceste tip de activitate poate avea impact asupra mediului prin emisii de noxe în atmosfer .

87 57 0. suprafa a total agricol si suprafa a arabil au crescut in anul 2007. cât si de euri refractare aduse din exterior.57 60504 16. Suprafa a agricola a jude ului Tulcea este de 362514 ha din care: suprafa a arabil 291251 ha. rebuturi si de euri refractare magnezitice.01 9612 2. 26 de agenti economici sunt autorizati pentru activitatea de exploatare a rezervelor geologice.69 60 0.45 2002 Ha % 362602 290748 80.74 61 0. floarea soarelui ± 49.01 9754 2. în mare parte cu capita l str in. cromo -magnezitice si silico-aluminoase. Prin natura acestei activit i.01 10388 2.69 61 0.487 ha.01 8386 2. Evolutia utilizarii solului in agricultura in perioada 1999-2007 Tipul de folosinta Total agricol Arabil Pasuni Fanete Vii Livezi 1999 Ha % 361681 288737 79. Produc ia industrial a jude ului Tulcea a sc zut in 2007 comparativ cu anul anterior.9 1649 0. Activitatea de exploatare are impact semnificativ asupra mediului. cunoscut ca una dintre cele mai aride din România.69 1631 0. se practic o agricultur bazat pe cultura cerealelor si plantelor tehnice.26 1634 0. prin schimbarea topografiei zonei. aprobat prin HG nr. amot . alumina calcinat .45 2005 Ha % 362496 292094 80.45 2001 Ha % 361723 289159 79. existen a for ei de munc calificate i tradi ia în domeniul rocilor utile au condus la dezvoltarea accentuat a acestei ramuri. Industria extractiv Poten ialul ridicat al rezervelor geologice.188 ha. prin ocuparea unor suprafe e de teren cu material steril.4 În jude ul Tulcea.45 2007 Ha % 362514 291251 80. aditivi.83 1648 0. porumb ± 90. Din extrac ia i prelucrarea minereurilor neferoase s -au inregistrat polu ri istorice în trei zone ale jude ului. societa i cu capital privat.1999.707 ha Productivitatea agricol în jude este limitat de regimul pluviometric sc zut al zonei. in perioada 1996 -2007 este redat in urm torul tabel.65 1608 0.34 61437 16. Agricultura La nivelul jude ului Tulcea.26 1634 0. spinel.45 2006 Ha % 362491 292090 80.09.151 ha.44 2003 Ha % 362810 290839 80. paji ti naturale 61 437 ha.46 2000 Ha % 363217 290233 79.18 60408 16. zone care au fost incluse în programul na ional de închidere i ecologizare. argil . fa de anul 1999.53 60453 16. Ca materii prime sunt utilizate în procesul de produc ie atât de eurile refractare rezultate din produc ia proprie. livezi 1451 ha i vii 8154 ha.01 8203 2.71 57 0. Sectorul Minier Somova a c rui închidere i ecologizare s-a finalizat.8 61006 16.65 61 0.01 8203 2. factorul de mediu afectat in cea mai mare m sura este aerul din cauza emisiilor de pulberi i gaze de ardere de la sursele dirijate i nedirijate. principalele culturi fiind urm toarele: grâu ± 43. Reparti ia terenurilor agricole pe tipuri de folosin e.24 1451 0. alte plante oleaginoase ± 57.02 8154 2.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Materiile prime principale sunt: magnezita sinterizat .57 60504 16. orz si orzoaic ± 9.72 61 0.01 10557 2. cromita. Sectorul minier Iulia urmeaz a fi prins în Programul de închidere i ecologizare. Exploatarea Minier Altân Tepe este în curs de închidere i ecologizare ± proiect în derulare. solu ie de sulfat de magneziu.69 61 0. pe raza jude ului Tulcea.023 ha.16 60690 16.720/02. 22 . inducând în acela i timp modific ri asupra biod iversita ii i imaginii peisagistice. Fluctua iile produc iei industriale sunt consecin a fluxurilor de produc ie ale principalilor agen i economici.93 60484 16.32 1634 0. ceea ce impune o crestere a suprafe ei irigate.87 1631 0.95 61 0.44 2004 Ha % 362199 291665 80.9 60721 16.01 10233 2.

25. Judeul are un efectiv de circa 312427 ovine. Dinamica eptelului în func ie de tipul de ferm i speciile de animale crescute este redat în tabelul de mai jos : Categorii de animale Bovine total Vaci lapte Alte bovine (bubaline) Ovine total Caprine Porcine Pãsãri total Gãini ouãtoare Cabaline Animale blanã 1999 35589 14235 48 314728 33960 104080 1024579 785320 15171 25 2000 35392 14273 46 337638 34253 96401 1229568 810317 16150 28 2001 35182 14310 45 263977 35610 91591 1237892 805785 15572 20 110 Dinamica eptelui în perioada 999 ± 7 în jude ul Tulcea Efective (numãr de capete) 2002 37456 14623 45 293583 45710 108577 1215550 796533 16896 20 2003 36784 14685 44 304011 48560 107763 1166526 720673 18834 20 2004 36666 14714 44 268904 52135 108100 1197486 735226 19593 70 2005 38909 14956 25 325573 58586 118025 1147737 710387 19991 70 2006 35212 14936 25 204425 48041 111989 969740 560320 19249 20 2007 29258 14183 20 312427 45640 91547 703522 460600 17224 250 ) ( 23 . Î n acest mod. podgoriile Sarica Niculi el si Babadag reprezentând brand -uri de renume printre cunosc tori. jude ul se plaseaz pe locuri fruntase la num rul de ovine si produc ia de lân .000 capete . ca ramur a agriculturii este slab reprezentat în jude . si in procente mai mici sunt intalnite viile hibride si pepinierele viticole. In anul 2007. a rezultat o parcelare excesiv a solelor. care si -au stabilit stânele pe p sunile din amenaj rile agricole tulcene. Complexe de cre tere animale : . în proprietatea unor familii de oieri autohtoni. 15. majoritatea aromâni.complex zootehnic ± porcine SC Pigcom SA Satu Nou .3.complex zootehnic ± porcine SC Carniprod SRL. actualmente func ionând în jude ul Tulcea un numar de 11 operatori priva i si 2 de stat in domeniul cre terii bovinelor si un num r de 7 operatori priva i si 2 de stat in cel al cre terii porcinelor. ce presupune practicarea unei agriculturi de subzisten .2 Cre terea animalelor Zootehnia. Jude ul Tulcea este cunoscut ca un mare produc tor de vinuri. Pentru o mai bun utilizare a terenurilor si eficientizarea activit ii agricole se impune crearea unor asocia ii de proprietari de p mânt pentru crearea unor sole de dimensiuni optime pentru aplicarea tehnologiilor moderne. cel mai mare procent este reprezentat de soiuri nobile. apelor de suprafa . cu exceptia ovinelor. Din cele 8154 ha cultivate cu vi de vie. dar si a unora din zona Sibiului. s-a constatat o scadere a num rului de capete de animale. 2.000 capete Activitatea de cre tere animale (porcine) desfa urat poate avea un impact semnificativ asupra mediului prin poluarea solului. apelor subterane prin evacuare de ape uzate tehnologice cu inc rcare organic mare si producere de cantit i mari de dejec ii organice.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA În urma aplic rii prevederilor legii fondului funciar.

irigare. precum i de condi iile climatice. y turism pentru grupuri organizate pentru cei care doresc s admire frumuse ea acestei regiuni. combaterea bolilor si daunatorilor inclusiv prin metode biologice . Al turi de frumuse ea i diversitatea peisajului.D. fieca re un sanctuar al biodiversit ii. Statutul de Rezervatie a Biosferei Deltei Dun rii a determinat un proces de reorganizare a activit ii de turism. în sensul desf ur rii acesteia în contextul valorific rii durabile a resurselor naturale i în special a resursei peisagistice.conversie anul II .) a stabilit 26 de trasee turistice (din care 19 trasee turistice acvatice i 7 trasee turistice pe uscat). creste rea animalelor. se deta eaz ca str lucire i suprafa .R. Acest teritoriu a fost d ruit de natur cu un poten ial peisagistic neasemuit. faunistice i ecosistemice. D.D. poate fi valorificat printr -o gam larg de forme de 24 .. este promovarea agriculturii durabile bazata pe o productie intensiva de produse competitive avand raporturi armonioase cu med iul inconjurator. stocarea. bog ia i varietatea vestigiilor arheologice i a monumentelor istorice dau unicitate jude ului. y turism orientat spre partea istoric pentru cei care doresc s viziteze siturile arheologice . armonioasa. rotatia culturilor.B.2 comercianti Turismul Jude ul Tulcea este prin excelen o zon turistic . Poten ialul turistic considerabil al Deltei.A. În acest context. Din frumosul irag de perle al ariilor protejate de pe raza jude ului. reprezentat atât de surprinz toarele forme de relief cât i de bog ia componentelor floristice.18 producatori ecologici productie animaliera cu un efectiv de 9378 capete . prelucrarea si utilizarea reziduurilor rezultate din activitatile agricole.D. unde este permis desfa urarea activit ilor de turism organizat sau individual.4 procesatori . Turismul în Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii. fertilizare. Tulcea are in evidenta: ± 45 producatori ecologici productie vegetala cu o suprafata de 17 219 ha din care: .42 producatori ecologici din apicultura cu un efectiv de 5075 familii de albine . a tuturor componentelor tehnologice:lucrarile solului.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Agricultura ecologica Una dintre directiile de orientare a agriculturii Uniunii Europene in contextul promovarii noului model european de agricultura .D.B. Agricultura durabila semnifica utilizarea stiintifica. Administra ia Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii (A. generat de valorile naturale i culturale ale zonei.pentru realizarea unor productii ridicate si stabile.R. ce au stat la baza definirii obiectivelor de management privind organizarea i controlul activit ii turistice în aceast zon .4098 ha .conversie anul III .1919 ha .D. Turismul este orientat pe tre i mari direc ii : y turism tiin ific în Delta Dun rii pentru cei care doresc s culeag informa ii în vederea utiliz rii lor în scopuri tiin ifice .conversie anul I ± 11202 ha . Dezvoltarea durabil a turismului i ecoturismului sunt concepte. Delta Dun rii i Parcul Na ional Mun ii M cinului. preluate i adaptate condi iilor din R.

Moehringia grisebachii (merinana). Centrul de Informare Sulina.Testudo graeca ibera. popasuri turistice sau campinguri. foto-safari.rezervatii naturale. Potentialul turistic natural este reprezentat prin urm toarele obiective: y Vârful u uiatu (467 m). y Punctul fosilifer Dealul Bujoarele rezerva ie natural geologic . Turismul în Parcul Na ional Mun ii M cinului Peisaje din Parcul National Muntii Macinului Parcul Na ional Mun ii M cinului reprezint singura zon din Europa în care ecosistemele caracteristice stepei pontico-balcanice. dar i prin actualizarea i dezvoltarea b azei de date cuprinzând toate informa iile de interes turistic i local. c su e.preg tesc începerea fiec rui sezon turistic cu actualizarea i îmbun t irea tematicii. pensiuni urbane i rurale. Componenta faunistic este la fel de surprinz toare. y Lacul S rat . y P durea Valea Fagilor (rezerva ie natural botanic ) . precum i lucr ri pentru refacerea re elei de canale în vederea îmbun t irii circula iei apei. În ultimii ani.u or accesibile de pe traseele marcate sau de pe drumuri. turism de pescuit. oferta de cazare în Rezerva ie este de 4. împreun cu numeroase specii amenin ate cu dispari ia.Celtetum glabratae (specii foarte rare de m cri i sâmbovina). Silene compacta (militeaua).mun ii hercinici i unii dintre primii forma i pe continent. y Vârful Priopcea (410 m). a speciilor de p s ri rare care i-au g sit locuri tainice de cuib rit pe crestele abrupte ale 25 . y Vârful C pu a (433 m) i zona învecinat . hoteluri plutitoare. În Parcul Na ional Mun ii M cinului pot fi admirate componente peisagistice unice. Galanthus plicatus (ghiocelul cu frunze îndoite). cu numeroase specii floristice i faunistice amenin ate cu dispari ia. Centrele de informare . În momentul de fa . turism specializat . de mare importan tiin ific .500 locuri în hoteluri. Din zestrea floristic enumer m: Campanula romanica (clopotelul).obiective culturale i de art popular ). La fel de bine reprezentate sunt pop ula iile speciilor de balaur dobrogean Elaphe quatorlineata . Centrul de Documentare i Educa ie Ecologic Cri an. Obiectivele turistice. y Vârful Moroianu (434 m). broasca estoas de uscat . turism rural. Alyssum saxatile (ciucusoara de stânca). programe speciale pentru tineret.Ablepharus kitaibelli. Administra ia Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii a efectuat lucr ri de refacere i îmbun t ire a sistemului de marcare a traseelor turistice. Este singurul loc din lume unde este întâlnit i protejat asocia ia vegetal Gimnospermino altaice . p durilor submediteraneene i balcanice.monume nte ale naturii). În vederea sprijinirii activit ii de turism. se dezvolt pe cei mai vechi m un i din România . itinerant.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA practicare a turismului: sejur pentru odihn .Centrul de Informare i Educa ie Ecologic Tulcea. etc. atât cantitativ cât i calitativ. opârli a de frunzar . y Vârful Sulucu mare (370 m) i Culmea Pricopanului . predominând varietatea speciilor de fluturi. sunt formate din elemente ale poten ialului turistic natural (peisaj. turism pentru practicarea sporturilor nautice.tiin ific. cura helio-marina. precum i de elemente ale poten ialului turistic antropic (monumente istorice i de arhitectur . s -a constatat o tendin de dezvoltare a structurilor de primire turistice.

III-IV e.acvile. rezerva ia Valea Fagilor. Accesul c tre toate obiectivele din parc este facil . fapt ce favorizeaza turismul de tranzit.I e.com.cu camparea în zonele pitore ti din parc ( Culmea Pricopanului. Creasta principal .respectiv popasul turistic Culmea Pricopanului.). etc.Activit ile turistului se axeaz în general pe vizitarea punctelor de interes. este conferit în special de forma iunile granitice megalitice adev rate arhive informa ionale peste ani i sinteze ale principalelor perioade geolo gice. Jurilovca Cetatea Troesmis .n). la 35 km de M cin. monument de arhitectur .XVIII). Jijila Cetatea Noviodunum ± Isaccea 26 . y Cet ile romane de la Troesmis.Aceast situa ie este cauzat i de faptul c posibilit ile de cazare sunt insuficiente i nu dispun de toate facilit ile necesare. Loca iile arheologice deschise vizit rii în jude ul Tulcea sunt urm toarele : CET I GRECO-ROMANE Cetatea Beroe . hoitari.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA mun ilor.iar ce le existente . ce se dezvolt în condi ii normale de umiditate i temperatura i paji tile stepice ce se dezvolt în condi ii extreme cu temperaturi ridicate i regim pluvial deficitar. valea Luncavi a î n zona "La Scapeti. dar i prin turismul de week-end sau cel de vacan . erpari. putând fi f cut cu autoturismele .Garvan. oimi. lâng Turcoaia (sec. orecari. În afara limitei. Poten ialul turistic antropic. inaccesibile turi tilor . de lânga Garv n (sec. Dot rile turistice lipsesc pe munte . y Cetatea Romano .n.Ostrov. este reprezentat prin urm toarele obiective: y Castrul roman Arrubium. În ora ul M cin exist un hotel modern. y Casa memorial "Panait Cerna" . ca i de contrastul între vegeta ia forestier .n. Unicitatea peisagistic .bizantina Dinogetia. lâng Lacul S rat. din localitat ea Cerna. î n apropierea Pasului Carapelit. sunt dou popasuri turistice care au posibilit i de cazare în c su e.IV e. de lâng M cin (sec. com. iar pe oseaua na ional Tulcea-Macin.Turcoaia. a ezat într-un cadru natural deosebit de pitoresc. sunt localizate în ora ul M cin sau pe oseaua na ional de la poalele mun ilor. la 9 km de localitatea Nifon se afl mân stirea Coco . punct Iglita Cetatea Arrubium ± Macin Cetatea Dinogetia .). punctul Piatra Frec ei Cetatea Orgame / Argamum . y Hanul vechi i geamia din M cin (sec. Pe valea Luncavi a (Cet uia) în locul numit "La Scapeti" func ioneaz localul turistic Valea Fagilor. la 5 km de M cin i popasul turistic C prioara.

în familie.com. cu meniu tradi ional. Sarichioi Cetatea Proslavita . frigider i congelator la dispozi ia acestora. Nufaru COMPLEXUL PALEOCRE TIN NICULI EL În ora ul Tulcea sunt deschise spre vizitare urm toarele muzee : y Muzeul de tiinte ale Naturii. Toate pensiunile sunt clasificate pe margarete i pot dispune de facilit i precum: grup sanitar cu ap cald i rece în permanen . Exist o serie de pensiuni care ofer turi tilor pe lâng comfortul de calitate. buc t rie separat pentru turi ti. stabilit de comun acord de gazd i turi ti. 27 . Agroturism În jude ul Tulcea se poate practica agroturismul în diferite zone turistice. o atmosfer familial . precum i o participare activ a acestora la via a tradi ional a satului.sat Slava Rusa. Se poate asigura pensiune complet .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Cetatea Aegyssus ± Tulcea Cetatea Halmyris . y Muzeul de Istorie i Arheologie. com. y Muzeul de Art Plastic .sat Enisala. com. T. Murighiol Cetatea Ibida . iar gradul d e confort este la alegerea fiec ruia. y Muzeul de Art Popular . Slava Cercheza CET I MEDIEVALE Cetatea Enisala .com.V.

Numai 16.950 km (52 %) drumuri de p mânt. DN 22A) s-a reabilitat în cursul anului 2007.5 % într -o stare de viabilitate rea si foarte rea. diferen a fiind drumuri principale si secundare. 416. Din cei 325. pe tipuri de îmbr c min i se prezint astfel: 32. iar sectorul de drum european E 87-DN 22 km 86+356-172+000 (Smârdan-M cin-Isaccea. Tulcea-Babadag .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICA EXISTENTA LA 31 IULIE 2007 ( sursa: Breviarul statistic al Judetului Tulcea.4. Infrastructura în Jude ul Tulcea 2 4 11 Coridoarele na ionale i interna ionale Re eaua de drumuri publice a jude ului Tulcea destinat circula iei rutiere este constituit din: 325. 39. 213.657 km drumuri na ionale. Din 480.561 km de drumuri jude ene. Drumurile comunale.2 % într -o stare de viabilitate medie si 44. 152.3 % din drumurile jude ene se afl într-o stare de viabilitate bun . 12. mai 2008) unitati Popas turistic pensiuni turistice rurale hotel motel han vile Cabana turistica Tabara de elevi si prescolari pensiuni turistice urbane Sat de vacanta bungalow Spatii nave TOTAL numar 2 23 16 1 1 38 1 3 9 1 1 6 102 Locuri cazarenumar 94 360 1171 24 20 516 8 558 152 50 20 117 3090 2. Sectorul de drum DN 22D km 40+000-52+862 (Horia-Atmagea+Int.657 km drumuri na ionale.329 km (8 %) drumuri pietruite si 16. 564 km ( 42 %) drumuri pietruite si 264. 480.711 km (6 %) drumuri cu îmbr c minte asfaltic usoar .000 km (2%) sunt drumuri modernizate.Tulcea) are o stare de viabilitate medie si rea.limit jude ). Toate drumurile na ionale sunt din îmbr c minte asfaltic si prezint o stare de viabilitate în general bun . Aproape 80 % dintre acestea au o stare de viabilitate rea si foarte rea.132 km (87 %) drumuri cu îmbr c minte asfaltic usoar . 36. necesitând lucr ri de reabilitare urgente.744 km sunt de drum european E87-DN 22 Km 86+356-239+100 (Smârdan-M cin-Isaccea.225 km comunale.561 km jude ene 511. Situa ia drumurilor publice din jude ul Tulcea 22 28 .100 km (3 %) drumuri d e p mânt.

din care 108 km în jude ul Tulcea. Acestea permit în acest moment aterizarea/decolarea aeronavelor de pân la dimensiunile Boeing 737. pe acest aeroport nu se efectueaz curse aeriene regulate. vidanje. sc ri de coborâre/ urcare a pasagerilor. Este preg tit un studiu de fezabilitate pentru modernizarea aerog rii existente.5 La nivelul judetului problemele întâmpinate referitor la re eaua de drumuri sunt: calitatea slab a drumurilor. întrerupte în 2003 si chiar intrarea aeroportului în circuitul international prin atragerea unor companii aeriene de low -cost.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Drumuri Din care Cu îmbr c min i publice total moderni ate u oare rutiere Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 de teritoriu 15. autobuze de 48 locuri. au fost realizate aici importante investi ii cum ar fi: reabilitarea pistei si prelungirea acesteia pân la 2. Transportul fluvial de m rfuri i persoane în jude ul Tulcea este asigurat de c tre operatori dintre care cel mai reprezentativ este SC Navrom SA. Isaccea (comercial i de pasageri). comercial i turistic). investi iile realizate în domeniu fiind destul de reduse în ultimii ani. Transportul fluvial Traficul de m rfuri i persoane este asigurat prin porturile: Tulcea (mineralier. balizaj luminos. majoritatea localit ilor rurale neavând drumuri pietruite sau asfaltate. Transportul public Transportul rutier de pasageri se realizeaz cu microbuze de 17 locuri. în condi tii de deplin siguran . Punerea în practic a acestei documenta ii tehnice va permite reluarea curselor regulate interne. Deocamdat .948 km de linii în exploatare. care a devenit. împrejmuirea aeroportului. 76 54 TULC 1. pe drumul spre Constan a si aflat în administrarea Consiliului Jude ean Tulcea. Calitatea serviciilor prestate popula iei este necorespunz toare în majoritatea cazurilor. În ultimii ani. Transportul aerian Transportul aerian este asigurat de aeroportul ÄDelta Dun rii´. Re eaua de c i ferate Re eaua de c i ferate din România are 10. conform tabelului de mai jos: Total TULC Principalele probleme care afecteaz c ile ferate din regiune sunt legate de condi iile proaste în care se g sesc elementele rulante din punct de vedere tehnic cât i a condi iilor de confort relativ sc zut al vagoanelor de transport persoane. extinderea platformei de parcare aeronave de la 2 la 7 aparate. depozit de carburan i. etc. localizat la aproximativ 14 km de municipiul Tulcea. Traseele sunt adjudecate pe principiul liberei concuren e.7 29 . Mahmudia (mineralier i turistic).000 km2 12. perimate moral si fizic si câteva autocare moderne apar inând unor societ i comerciale de profil si unor persoane fizice autorizate. o a doua poart de detectare a metalelor. benzi rulante pentru bagaje.318 327 108 3 448 Din care electrificate - Densitatea liniilor pe 1. militar. ci doar curse charter. upgradarea balizajului luminos. sistemul deficitar de iluminare i marcare stradal . dotarea cu degivroare. Situa ia drumurilor în mediul rural este critic . Aceasta cu atât mai mult cu cât aeroportul tulcean va trebui s preia si o parte a fluxurilor comerciale de pasageri ale Aeroportului ÄMihail Kog lniceanu´ Constan a. par ial.000 m.

BASNAV TUR SRL. au fost inaintate proiecte si obtinute finantari din fondurile guvernamentale destinate dezvoltarii rurale : (HG nr. mari consumatoare de carburan i (ÄBANAT´. de câte 300 pasageri.de apari ia de noi ora e i de extindere în teritoriu a celor exist ente presupune i necesit dezvoltarea unor facilit i semnificative i din punct de vedere al s n t ii i igienei mediului: . a. asigur leg turile cu rile situate în partea de vest a regiunii M rii Negre ± Turcia.Racordarea la re eaua de canalizare i epurarea apelor uzate menajere. care a reusit s achizi ioneze recent si dou catamarane moderne. Pe parcursul anilor 2005-2008. s-a constatat o preocupare accentuata pentru remedierea acestui aspect. NAVROM Tulcea S.Alimentarea centralizat cu ap potabil . Tulcea Exista inca localit i unde nu exist instala ii de alimentare cu ap . ÄVRANCEA´.C. PDR. cu o ritmicitate de dou zile. S. existen a zonei libere.2 Infrastructura de utilit i Zonele li ere Dezvoltarea unui sistem urban este influen at de aplicarea unui sistem de management adecvat axat pe urm toarele inte principale: . . de 60 locuri si ÄFIENI´ de 30 locuri) cu o vitez redus si cu o manevrabilitate greoaie. ÄMOLDOVA´ si ÄMEHEDIN I´. construite prin anii 1970. . la sfâr itul anului Total Municipii i ora e 49 5 Lungimea simpl a re elei (km) la sfâr itul anului 1193.Sfântu Gheorghe.. TOTAL SRL si S.C.9 km ( Sursa Breviarul Statistic al judetului Tulcea ± edi ia 2008). de câte 150 persoane.Protejarea i punerea în valoare a patrimoniului cultural i natural. Republica Moldova i Ucraina. Tulcea ± Chilia. 30 8 Nr. .C. iar în foarte multe localit i aceste instala ii au un grad avansat de uzur . Astf el. aflate în proprietatea a trei societ i comerciale de profil:S. surse externe: SAPARD.Protejarea localit ilor împotriva dezastrelor naturale. HG 687/1997 ). Amplasarea geografic . Chilia si Sfântu Gheorghe. ÄMIRCESTI´ si ÄMARAMURES´. OG 7/2006. localit i cu instala ii de alimentare cu ap potabil .4. ÄCOTNARI´.alimentarea cu energie termica in regim centralizat . 2. Din cele ase zone libera din România. DIANA SHIPPING SRL.A. definit ca fenomen de cre tere accelerat a popula iei urbane. accesul la cele trei c i de comunica ii. asigurarea accesului la servicii publice i locuin e. Acestea se afl în proprietatea S.Utilizarea eficient a terenurilor. HG 904/2007. 577/1997 . PNDR.9 . . Grecia. Tulcea . pe teritoriul jude ului Tulcea se a fla un punct. . Urbanizarea. de câte 200 locuri.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Majoritatea navelor care opereaz în jude sunt nave dep site moral. .Colectarea organizat a de eurilor. în concordan cu planul de urbanizare. ALIMENTAREA CU AP I SISTEMELE DE CANALIZARE La sfarsitul anului 2006. Acestora li se adaug câteva salupe rapide de circa 60 de locuri ce opereaz zilnic spre Sulina.C.Periprava si Tulcea.Extinderea controlat a zonelor construite.Sulina. lu ngimea simpl a re elei de distribu ie a apei potabile în Judetul Tulcea era de 1193. cu care opereaz pe rutele Tulcea-Sulina.Îmbun t itea condi iilor de via prin eliminarea disfunc ionalit ilor.

realizat 70% Faza proiect PIF 2006 - 7.423 RON Bestepe Bestepe 119762 mii USD OG 7/2006 Baltenii Sus de 152 PNDR Masura 322 Faza proiect Procedura EIAinitiata in aprilie 2008 SF realizat. licitatie in desfasurare in vederea realizarii PT PIF 2006 Sistata Sistata Valoarea estimativa1114535 euro 3 Beidaud Baltenii de Jos Beidaud Neatarnarea Sarighiol de Deal CA Rosetti Cardon Letea Periprava Sfistofca 618 578 625 295 27 404 312 141 3394 1564 HG 687/1997 HG 577/1997 HG 577/1997 HG 950/1996 HG 577/1997 OG 7/2006 HG 577/1997 SAPARD 1. comuna Bestepe Alimentare cu ap si canalizare in sistem centralizat in localitatea Baltenii de Sus Alimentare cu apa a localit ii Sarighiol de Deal Observatii PIF 1999 Aplicatie depusa in aprilie 2008.02.445.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA SITUA IA ALIMENTARILOR CU AP ÎN JUDE UL TULCEA ÎN PERIOADA 1996-2008 Nr Crt 1 Comuna Localitatea Baia Nr. Bestepe. PIF 2002 Valoarea investi iei Baia Panduru 2 456 1785 HG 687/1997 HG 577/1997 PDR PIF 2006 PIF 2003 Receptionat 12. rezervor de stocare sat Ceamurlia de Sus Alimentare cu apa a localit ii Panduru Alimentare cu apa Modernizarea si extinderea sistemului public de alimentare cu apa in loc.2007 1.535.389. Ceamurlia de 1. comuna Casimcea Alimentarea cu ap PIF 2005 3.636.095 RON 4 CA Rosetti sistata Alimentare cu apa Modernizare puturi. construire retea aductiune si distributie apa potabila Alimentare cu ap sat Rahmanu.844 RON 5 6 Carcaliu Casimcea Carcaliu Casimcea Cismeaua Noua Corugea Haidar Rahmanu Razboieni Ceamurlia de 81 525 19 375 821 1528 HG 687/1997 OG 7/2006 HG In faza de executie.140 31 . locuitori 2881 Program finantare HG 577/1997 PNDR Camena Caugagia Ceamurlia de Sus 530 253 904 HG 577/1997 HG 904/2007 HG 577/1997 Denumire proiect Alimentare cu apa Extindere alimentare cu apa Alimentare cu apa Alimentare cu ap în satul Gaugagia Alimentare cu apa si conducta aductiune ap .

comuna Ceamurlia de JosRON 8 Ceatalchioi Ceatalchioi Patlageanca Plauru Salceni Cerna General Praporgescu Mircea Voda Traian 151 93 96 77 2217 205 595 1210 9 Cerna HG 950/1996 HG 950/1996 HG 577/1997 OG 7/2006 OG 7/2006 HG 577/1997 - PIF 2002 Faza proiect - Alimentare cu ap sat Traian. comuna Cerna Faza proiect In curs de executie 95% dinn lucrarea de aductiune si distributie este realizata Receptionat 20. comuna Crisan PIF 2002 Faza proiect PIF 2004 PIF 2002 Alimentare cu apa sat Mesteru- 13 D eni D eni 2537 14 Dorobantu Dorobantu Carjelari Fantana Oilor Me teru 937 571 77 203 1265 1274 HG 577/1997 OG 7/2006+ Fonduri Austria HG 577/1997 FRDS+Buget Local 15 Frecatei Frecatei Cataloi Buget local PDR Reabilitarea si PIF Receptionata 235841 mii USD 32 .08.2007 200 mii USD 10 Chilia Veche Chilia Veche 3539 HG 577/1997 PDR Reabilitarea statiei de pompare si extinderea sistemului public de alimentare cu ap a localit ii Chilia Veche Modernizarea si extinderea retelei de distributie a sistemului public de alimentare cu ap a localitatii Ciucurova 11 Ciucurova Caslita Tatanir Ciucurova 13 54 1475 PDR Receptionata octombrie 2006 100000 mii USD Atmagea Fantana Mare 12 Crisan Crisan Caraorman Mila 23 220 636 487 434 493 HG 577/1997 HG 577/1997 HG 950/1996 HG 577/1997 HG 920/2007 PIF 2001 Alimentarea cu ap a localit ii Crisan PIF 470.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Jos Jos Lunca 1362 577/1997 HG 687/1997 Buget Local HG 920/2007 a localit ii Ceamurlia de Jos PIF 1997 Reabilitare si extindere alimentare cu ap in localitatea Lunca.000 RON PIF 2004 Reabilitare si extindere sistem alimentare cu ap in localitatea Mila 23.

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA extinderea sistemului de alimentare cu ap sat Cataloi. Frec ei Po ta Telita 638 659 Buget Local PDR Extinderea retelei de distributie a sistemului de alimentare cu apa Sat Telita. 90% din reteaua de aductiune si distributie a fost realizat Faza proiect Proiect respins de la finantare in sesiunea aprile 2008 21 Izvoarele Izvoarele Alba Iulia Jijila 1670 304 339 4372 HG 687/1997 HG 577/1997 Receptionat 2007 PIF 1999 martie 989. comuna Hamcearca Alimentare cu ap a localitatilor Hamcearca si Nifon Extinderea sistemului de alimentare cu ap in localitatea Horia.Extinderea retelei de distributie a sistemului public de alimentare cu ap a comunei Greci Extinderea retelei de distributie a sistemului public de alimentare cu ap a comunei Greci noiembrie 2006 Receptionat 2005 64159 mii USD FRDS 16 Greci Greci 5508 PDR Receptionata 2005 200000 mii USD 17 Grindu Grindu 1582 HG 577/1997 PDR HG 687/1997 HG 577/1997 HG 687/1997 HG 577/1997 PDR Receptionata 2007 PIF Sistem de alimentare cu ap comuna Grindu Alimentare cu ap a localitatilor Hamcearca si Nifon Alimentare cu ap sat Balabancea. In curs de executie. com.367.872 RON Caprioara Nifon 19 Horia Horia Closca Floresti 142 330 HG 577/1997 20 IC Bratianu IC Bratianu 1304 OG 7/2006 PNDR Construire retea alimentare cu apa potabila in sistem centralizat in localitatea IC bratianu Alimentare cu ap a localitatii Izvoarele.367. comuna Horia mai 100000 mii USD Receptionata 2005 Receptionat 2007 mai 200000 mii USD 2.218 RON 22 Jijila 33 . comuna Horia Alimentare cu ap sat Floresti.872 RON 18 Hamcearca Hamcearca 366 432 77 753 1122 Balabancea In curs de executie. 90% Receptionat 2007 PIF 2002 Receptionat 2005 58341 mii USD mai 2. comuna Frecatei .

800.695. Tulcea Reabilitare si extindere a sistemului public de alimenatare cu ap a localitatii Rachelu. jud. Kog lniceanu Lastuni 677 1260 1927 601 FRDS OG 7/2006 HG 577/1997 OG 7/2006 HG 577/1997 Faza proiect PIF 2004 Faza proiect Alimentare cu ap comuna M.057 RON Rândunica 29 Murighiol Murighiol 733 1425 HG 687/1997 HG 34 .000 ROn 1. Proiect = 3500000 LEI PIF 2004 2.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA ÄReabilitare aductiune potabila´ PT apa PT Val. Kog lniceanu. Estimativa=30000 lei Valoare estimativa= 180000 lei Ä Reabilitare distributie apa potabila´ Garv n 23 Jurilovca Jurilovca Salcioara 24 Luncavita Visina Luncavita 1460 2899 1406 879 3723 HG 577/1997 OG 7/2006 HG 577/1997 OG 7/2006 HG 687/1997 PDR PIF 1999 Faza proiect PIF 2002 Faza Proiect PIF 2006 Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu ap a localit ii Luncavi a.421 RON 26 Maliuc Baltenii de Jos Baltenii de Sus Maliuc Gorgova Ilganii de Sus Partizani 118 128 298 147 62 483 70 703 - - Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu ap în localitatea Mihai Bravu Receptionata 2005 121323 mii USD 27 Mihai Bravu Vulturu Mihai Bravu 28 M. licitatie in curs de desfasurare Semestrul I 2009 PIF 2006 Valoare estimativa 2.304. sat L stuni Alimentarea cu ap a localit ii Rândunica SF i PT finalizate. Kog lniceanu Satu Nou Turda M. comuna Luncavi a Imbunatatirea retelei publice de apa in localitatile Luncavita si RacheluExtindere si modernizare retea alimentare cu apa potabila Receptionata 2005 172228 mii USD Rachelu 994 PDR Receptionata noiembrie 2006 127772 mii USD PNDR 25 Mahmudia Mahmudia 2795 HG 577/1997 SAPARD Are alimentare cu ap HG 950/1996 HG 950/1996 PDR Sesiune aprilie 2008valoare estimativa: cf.

06.000 RON Reabilitare sistem de alimentare cu apa in comuna Peceneaga 35 . F6 regim conservare. comuna Nufaru Extinderea si modernizarea retelei de distributie a localitatilor Nuf ru i Malcoci.2007 149383 mii USD 33 Ostrov Victoria Ostrov 187 2233 FRDS PDR Receptionat 14. etapa 1 Sitem de alimentare cu ap in localitatea N.2007 Receptionata 2005 162296 mii USD 31 Niculitel 458 4715 PDR 127159 mii USD OG 7/2006 32 Nufaru Nufaru 2600 loc 1062 PDR Faza proiect Receptionata 2005 126386 mii USD PNDRMasura 322 procedura EIA.03. comuna Nalbant Modernizarea si reabilitarea sistemului public de alimentare cu ap a localitatii Niculitel Extinderea si reabilitarea sistemului public de alimentare cu ap comuna Nuf ru Suplimentarea si dotarea sistemului public de alimentare cu apa al comunei Nufaru Alimentare cu ap localitatea Ilganii de Jos. Balcescu.185 km L= 19761 ml 112691 mii USD 34 35 Pardina Peceneaga Piatra Pardina Peceneaga 11 712 2051 HG 577/1997 HG 577/1997 330.03.27. comuna Nalbant.aprilie 2008 - Valoare estimativa lucrari 14410730 lei Ilganii de Jos Malcoci 164 1014 HG 920/2007 PDR Receptionata 18.904. F5 fuctionale.2007 PIF 2005 PIF 2001( 645 gospodarii)foraj F4. comuna Nuf ru Modernizarea si extinderea sistemului de alimentare cu ap n comuna Ostrov Alimentarea cu ap a localit ii Pardina Extindere si modernizare alimentare cu ap localitatea Murighiol Alimentarea cu ap a localit ilor Dun v u de Jos+Dun v u de Sus PIF 2005 1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 577/1997 HG 920/2007 Colina Dunavatu Jos Dunavatu Sus Plopu Sarinasuf Uzlina Nalbant de de 182 710 229 690 536 6 1070 HG 687/1997 HG 687/1997 Buget Local PDR Reabilitarea si extinderea sistemului public de alimentare cu ap sat Nalbant.386 RON 30 Nalbant PIF 2006 Exista proiect Receptionata 2005 137502 mii USD Nicolae Balcescu Trestenic Niculitel 1306 PDR Receptionata 15.

397. in faza initiala de incepere a lucrarii PIF 2006 Receptionata 2005 2.681 RON Calfa Cerbu F g ra u Nou Lumini a M gurele Sâmb ta Nou 43 Turcoaia Turcoaia 178 325 742 316 316 643 3695 - 36 .880 RON 3. sat Visterna Alimentarea cu ap a localit ii Zebil Reabilitarea statiei de pompare a sistemului public de alimentare cu ap a localitatii Sfântu Gheorghe PIF 2006 856 992 Euro Enisala Sabangia Visterna Zebil 37 Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe 1079 626 478 1552 971 HG 687/1997 HG 577/1997 HG 687/1997 PDR PIF 2005 SF SF i PT finalizate.767.410 RON 300000 mii USD 42 Topolog Mina Altân Tepe Vasile Alecsandri Topolog 796 626 2519 MEC Buget Local HG 577/1997 SAPARD OG 7/2006 HG 577/1997 HG 577/1997 HG 577/1997 HG 577/1997 .606 RON 2. realizat 15% PIF 2002 PIF 2005 2. Sarichioi Alimentarea cu ap a localit ii Enisala Alimenatre cu ap comuna Sarichioi.647. comuna Smârdan Extindere si modernizare retea alimentare cu apa potabila Alimentare cu ap sat Mineri Alimentare cu ap Alimentare cu ap sat Stejaru Reabilitarea sistemului de alimentare cu ap al comunei Stejaru -alimentare cu apa sat Mina Altana Tepe Extindere si modernizare retea alimentare cu apa potabila Alimentare cu ap sat F g ra i Nou Alimentare cu apa a localitatii Sambata Noua Alimentare cu apa in localitatea Turcoaia Lucrare realizata in procent de 70% Receptionata 2005 39 Smârdan Smârdan 1171 112867 mii USD 40 Somova Somova 2254 HG 577/1997 SAPARD HG 687/1997 HG 577/1997 HG 577/1997 PDR PIF 2005 3.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 36 Sarichioi Sarichioi 3722 HG 577/1997 SAPARD Extindere si modernizare alimentare cu apa potabila ± com.636 RON 200000 mii USD 38 Slava Cercheza Slava Cercheza Slava Rusa 1482 1347 OG 7/2006 HG 577/1997 HG 687/1997 HG 577/1997 PDR Faza proiect PIF 1999 Alimentare cu apa sat Slava Rusa.639 RON Mineri Parche 41 Stejaru Stejaru 1470 776 872 Receptionat august 2007 PIF 2002 Receptionat decembrie 2007 Receptionata 2006 34.proiect PIF 2004 Faza proiect Lucrare in curs de executie.442. Reabilitarea si extinderea sistemului de alimenatare cu ap a localitatii Smârdan.606.

4 km.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 44 Valea Nucarilor Valea Nucarilor Agighiol 1144 1865 SAPARD HG 920/2007 HG 687/1997 + Buget Local Alimentare cu ap in localitatile Valea Nucarilor si Iazurile Alimentare cu ap sat Agighiol. Nr. comune. dar e xist numeroase str zi care de i au re ele de distribu ie a apei. comuna Valea Nucarilor Alimentare cu ap in localitatile Valea Nucarilor si Iazurile Alimentare cu apa a localitatii Valea Teilor Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu ap a localit ii V c reni.2 13. apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori aruncate la suprafa a solului . Procedura EIA finalizata.ianuarie 2008 Lucrare finalizata. sunt subdimensionate i prezint un grad avansat de uzur (între 50 -70%). producându -se infiltra ii de ape uzate în pânza freatic i subteran .8 km in mediu urban. nu au re ele de canalizare. din care 136. crt 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 Localitatea Tulcea Babadag Isaccea Macin Sulina Baia Chilia Veche Jurilovca Mahmudia Maliuc Lungimea retelei de canalizare (km) 96. Canalizare public la 31 decembrie. sate La sfarsitul anului 2006. in procedura de receptie Iazurile 45 46 Valea Teilor Vacareni Valea Teilor Vacareni 967 1567 2357 HG 577/1997 OG 7/2006 PDR PIF 2001 Receptionata 2006 165706 mii USD Re eaua de canali are Majoritatea re elelor de colectare a apelor uzate din regiune se g sesc în localit ile din mediul urban.1 1 9 Lungimea total simpl a conductelor de canalizare public ( km ) Municipii i ora e 5 5 5 5 5 160 162 141 163 175 37 .5 4.8 15 10 4 15 2. în anii 2002 -2006 Jude ul Tulcea Localit i cu instala ii de canalizare public ( num r ) 1) Anii 2002 2003 2004 2005 2006 1) Total 14 14 13 13 13 Municipii.3 7. Re eaua de canalizare în jude avea o lungime de 174.Toate orasele dispun de re ele de canalizare. ora e. Re elele de canalizare sunt învechite i deteriorate.

C. începând cu marile centre urbane i continuând cu localit ile rurale.C. pentru prevenirea polu rii apelor subterane i de suprafa . Investitiile se vor derula in perioada 2008 -2013.4 Prin urmare este absolut necesar construc ia i extinderea re elei de ap potabil .(uzina de alumin ). Circa 5 % din popula ia municipiului Tulcea este înc racordat la centrale de cartier. b. ce func ioneaz par ial pe arz toare cu combustibil lichid usor. SISTEME DE ÎNC LZIRE Re eaua de distribu ie a gazului metan : Din datele statistice.A. în toat regiunea. care au început deja sa fie înlocuite de arz toare pe gaze naturale. în mai 2008. administrat de S. Comisia Europeana a aprobat o investitie de 114 milioane de euro pentru judetul Tulcea prin programul POS Mediu ± Axa prioritara 1: Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat . DALKIA ROMANIA SRL. care func ioneaz de circa un an cu arz toare pe gaze naturale. Jude ul Tulcea a beneficiat în anul 2006 de asisten e tehnice ISPA.C. mul i dintre beneficiarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic s -au debransat si au montat centrale de apartament proprii.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 12 13 14 Niculitel Sfantu Gheorghe Somova Total 1 2. doar câteva blocuri de locuin e sunt alimentate cu energie termic în regim centralizat.5 2 174. ENERGOTERM S. Localit i în care se distribuie energie termic Total Total la ni el na ional Regiunea Sud-Est 155 22 Din care: municipii i ora e 129 20 @ @ Din care: pentru uz casnic 2145 38 . Pe baza acestor proiecte. Dup ce orasul a început s fie alimentat cu gaze naturale. administrate de S. M cin (par ial) si în municipiul Tulcea Localit i în care se distribuie gaze naturale-la sfâr itul anului 2006 Din care: Total municipii i ora e 3 2 Volumul gazelor naturale distribuite (mii m³) Total 16623 Lungimea simpl a conductelor de distribu ie (km)la sfâr itul anului 130 TULCEA Re eaua de distribu ie a energiei termice : Alimentarea cu energie termic în regim centralizat se realizeaz numai în municipiul Tulcea si în orasul M cin. În M cin. În Tulcea majoritatea consumatorilor de energie termic ce locuiesc în blocuri sunt racorda i la sistemul de termoficare racordat la CET-ul din cadrul S. se constat c judetul Tulcea se situeaz pe locul 38 la nivel na ional în ceea ce lungimea simpl a conductelor de distribu ie a gazelor naturale ( Anuarul Statistic al judetului Tulc ea pe anul 2006) Alimentarea cu gaze naturale este realizat numai în localit ile Jijila.. ALUM S.A. pentru preg tirea proiectelor propuse spre finan are din Fondurile Structurale. în corelare cu realizarea de re ele de canalizare i instala ii de epurare ape uz ate.

STAREA CALIT Starea general de calitate a atmosferei este determinat . Punct de prelevare Sediu APM Sistem SGA Uzina de ap Dana de acostare APM Spital Jude ean Sc Aker SA Statia Meteo Indicatori analiza i Poluan i gazo i (SO2. dintre care cei mai importan i sunt: urbanismul. de factori. Mn ) Pulberi sedimentabile Pulberi sedimentabile În cazul poluan ilor gazo i. a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. Mn ) Pulberi în suspensie ( determ. motorizarea. Situa ia este prezentat tabelar. iri ale valorilor limit stipulate în Ord. mai jos: 39 .2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limit .592/25. Cr. Mn ) i pulberi sedimentabile Pulberi în suspensie ( determ. nu s-au semnalat dep 592/2002. puse in functiune in anul 2007 în cadrul unui contract derulat de MMDD. dioxidului de azot i oxizilor de azot.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA TULCEA 2 2 Capitolul III STAREA MEDIULUI ÎN JUDE UL TULCEA II ATMOSFEREI 3. NO2. monoxidului de carbon i ozonului în aerul înconjur tor si de STAS 12574 / 1987. industrializarea. Cantitative.5 ). Mn ) i pulberi sedimentabile Pulberi în suspensie ( determ. chimizarea. Cr. Cantitative. monitorizat de agen iile teritoriale de mediu.06.1. doua statii automate de supraveghere a calitatii aerului. în general. pulberilor în suspensie (PM 10 i PM 2. plumbului. Calitatea aerului se determin atât prin monitorizarea polu rii de fond cât i a polu rii de impact. Cr. cu sprijin logistic extern. Cantitative. Cr. respectiv STAS 12574/87. densitatea demografic . NH3) Pulberi în suspensie i pulberi sedimentabile ( determ. Cantitative. benzenului. In judetul Tulcea re eaua de supraveghere i urm rire a calit ii aerului este format la ora actual din: 7 puncte fixe de prelevare pulberi i poluan i gazosi. repartizate uniform pe toat suprafa a municipiului Tulcea. Cantitative. Interpretarea rezultatelor se realizeaza in func ie de Ordinul MAPM nr. Cr. Mn ) i pulberi sedimentabile Pulberi în suspensie ( determ. oras in care este concentrata activitatea industriala a judetului.

CO. arderi în industria de prelucrare. Este generat prin desc rc ri electrice. pentru NO x . str. CO. dar si luarii de masuri de catre agentii economici in vederea diminuarii noxelor emise in aer. tratarea de eurilor. Emisiile de metale grele în anul 2007 sunt prezentate în tabelul de mai jos: Emisii Metale Tulcea grele (kg) 1 Mercur 0. Principalii poluan i primari care determina A 2007 2006 2005 593. Parametri monitoriza i NOX. str. parametri meteorologici Calitatea aerului. zinc. COV.Prelungirea Taberei nr.66 ori mai mare decât aerul i se men ine aproape de sol. O3. PM10. transport rutier. plumb ± sunt compu i care nu pot fi degrada i pe cale natural . Localitatea Tulcea.Isaccei Sta ie de tip industrial 1. SO2. Se descompune u or. deoarece precursorii acestuia provin din activit i industriale i trafic rutier.24 Cadmiu 223 Plumb Ozon troposferic i al i oxidan i fotochimici Spre deosebire de ozonul stratosferic care protejeaz via a pe p mânt. Calitatea aerului ambiant ± metale grele Metalele grele± cupru.Jude ul Tulcea Num r Sta ii 2 1 1 PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Tipul Sta iei/ Denumire/Adres Sta ie de tip trafic.Principalele surse generatoare de SO2 sunt: arderi în energetic i industria de transformare. crom. cadmiu. ozonul troposferic este deosebit de toxic i constituie poluantul principal al atmosferei rilor i ora elor industrializate.81 20. având timp îndelungat de remanen în mediu. reac ii fotochimice sau cu radicali liberi.34 40 .7. NOX. Tulcea 1.arderea combustibililor i traficul rutier. procese de produc ie.zootehnia de tip intensiv) Emisii de ga e cu efect acidifiant în perioada 2004-2007 în Judetul Tulcea Jude ul Tulcea Emisii de gaze cu efect acidifiant tone) SO2 NOx NH3 Se remarca o scadere considerabila a poluantilor emisi in atmosfera .Acidifierea Emisii de gaze cu efect acidifiant ± surse de poluare: pentru SO2 . SO2.01 18. nichel. pentru NH3 ± surse naturale (aprox. iar pe termen lung sunt periculo i deoarece se pot acumula în lan ul trofic. mercur. Metalele grele pot proveni de la surse sta ionare i mobile: procese de ardere a combustibililor i de eurilor. NO2. generând radicali liberi cu putere oxidant . NO2 PM10.95 4488 4763 1323 2705 2834 16. Tulcea 2. Localitatea Tulcea. Are densitatea de 1. instala ii de ardere neindustriale. SC Feral a functionat doar trei luni in anul 2007 ) . fapt datorat in parte reducerii activitatilor industriale in anul 2007 ( SC Alum s-a inchis pentru retehnologizare . procese tehnologice din metalurgia metalelor neferoase grele i traficul rutier. 15-20%) i artificiale (agricultura .

emisiile totale din transport (calculate din inventarul emisiilor) reprezinta cca 20% din emisia total de poluan i în atmosfer .313 În vederea prevenirii i combaterii polu rii aerului. acesti poluan i particip la o serie de reac ii fotochimice.arderea combustibililor fosili (c rbune. Traficul se face r spunzator de eliminarea în atmosfer atât poluantilor gazo i.producând dificult i de respira ie i afec iuni pulmonare. În jude ul Tulcea. cre terea suprafe elor spa iilor verzi. compu ii organici volatili (COV) i metanul. . dintre care cei mai importan i sunt: monoxidul de carbon (CO).procesele de compostare a gunoaielor menajere i industriale. produse petroliere). Emisiile de COV la nivelul judetului Tulcea în anul 2007. s -au stabilit norme de concentra ii maxime admisibile ale poluan ilor atmosferici i s -au elaborat acte legislative corespunz toare cerin elor europene i interna ionale. Volumul. natura i concentra ia poluan ilor emi i depind de tipul de autovehicul. dioxidul de carbon (CO2). . Odat ajunsi în atmosfer . . a valorilor de prag. în anul 2007 nu s-au înregistrat dep iri ale CMA conform Ordinului nr. diminuarea influen ei r spândirii poluan ilor în aer.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA formarea prin procese fotochimice. comparativ cu 2006. dioxidului de azot (NO2) i amoniacului (NH 3). M sur torile de ozon se efectueaz cu aparatura special conform standardelor interna ionale. la nivel na ional. Ca surse generatoare de precursori ai ozonului se eviden iaz urm toarele: . dioxid de sulf (SO2) i compu i ai plumbului (Pb). în func ie de condi iile meteorologice. Nocivitatea compu ilor organici volatili este pus în eviden prin concentra ia mai mare sau mai mica de ozon troposferic. toxice). a ozonului i altor oxidan i în atmosfera joas sunt: oxizii de azot (NOx). Situa ia emisiilor din transport în anul 2007 NMCOV(M g) N2O(Mg) SO2(Mg) CH4(Mg) CO2(Gg) Poluan i Nox(Mg) CO(Mg) Tsp(kg) Cd(kg) Cu(kg) Pb(kg) Se(kg) Zn(kg) Cr(kg) Ni(kg) 41 . sunt prezentate mai jos: COV (tone) 2006 2007 Tulcea 1. Concluzii generale cu privire la monitorizarea factorului de mediu AER: La nivelul judetului Tulcea. de natura combustibilului i de condi ii le tehnice de func ionare. care contribuie la formarea ozonului de atmosfera joas .utilizarea solven ilor organici.316 1. Transportul rutier . amplasarea ramurilor industriale poluante cât mai departe de centrele popu late. în surse fixe i mobile (trafic). în anul 2007. Principalele modalit i de men inere a calit ii aerului sunt: reducerea i chiar stoparea elimin rii în atmosfer a substan elor poluante. oxizii de azot (NOx). a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf (SO 2).592/2002 pentru aprobarea normativului privind stabilirea valorilor limit . zgomot si antrenare de pericole pentru om i mediu prin co n inutul m rfurilor transportate (inflamabile. una din noxele cele mai periculoase.depozitarea i distribu ia benzinei. care influen eaz benefic fenomenele meteorologice i asigur o circula ie mai rapid a diferitelor substan e poluante. are cea mai mare influen asupra calit ii factorilor de mediu prin urm toarele trei categorii de impact: emisii gaze de e apament. cât i solizi (particule). hidrocarburi volatile (COV).

145 0. agricultura (prin consumul sporit de îngr minte cu azot).035 Parcul auto la nivel jude ean are tendin a de crestere in ultimii ani.44 903459. transportul rutier. România a implementat Directiva EU ETS în legisla ia româneasc i toate reglement rile importante ale UE în domeniu înc înainte de aderare pentru a putea începe comercializarea emisiilor la 01.53 108.43 25. Protocolul de la Kyoto a devenit un instrument legal pentru cele 128 de p r i semnatare.114 14.arderea combustibililor fosili. la categoria autoturisme. Comisia European a adoptat Directiva 2003/87/CE care stabile te o schem pentru comer ul cu certificate de emisii de gaze cu efect de ser în cadrul Comunit ii.64 552. Protocolul de la Kyoto Începând cu data de 16 februarie 2005.337 864920. arderile în instala iile de înc lzire. Schema stabileste un sistem de limitaretranzactionare bazat.793 90. Schema a fost conceputa pentru a sprijini Statele Membre UE în atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 prevazute de Protocolul de la Kyoto într -o maniera eficienta din punct de vedere al costurilor. Situa ia parcului auto. doar pe instalatiile industriale care emit CO2. Emisiile de gaze cu efect de sera în perioada 2004-2007 în Judetul Tulcea Jude ul Tulcea 2007 2006 2005 Emisii de gaze cu efect de ser ( tone) CO2 220550.74 3161.arderea combustibililor. pentru CH4 .51 4424.55 221. termite). programul fiind destinat cre rii unei baze de date centralizate la nivel na ional pentru care s se poat lua m surile de reducere a emisiilor cu 8% în perioada 2008 ± 2012.arderile din industrie (în special energetic ). materiale organice în descompunere (produse alimentare în depozite).32 N 2O 441. fa de anul 1989. Emisii de gaze cu efect de ser ± surse de poluare: pentru CO2 .17 20. microbuze si autovehicule pentru transport marfuri.862 819.753 729.43 .13 CH4 4. agricultura i transportul. descompunerea vegetal .145 4335. cunoscut i sub denumirea de Directiva UE privind comercializarea emisiilor sau EU-ETS.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 1018. aplica ia informatic a inventarului de emisii atmosferice la nivel jude ean conform metodologiei CORINAIR. Inventarul emisiilor s-a realizat în baza programului CORINVENT.738 1. 42 0. re eaua de monitorizare a imisiilor la principalii indicatori de calitate a aerului precum i calculul emisiilor i în baza acestora impunerea m surilor de reducere a polu rii atmosferice prin reducerea la surs sau prin adoptare de m suri de epurare prin instala ii specifice.147 9. În baza protocolului au fost realizate: inventarul surselor de poluare a atmosferei.62 0.778 Emisii2007 220. AN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 32703 34188 35442 31635 33516 34332 35344 37671 Schimb ri climatice.01.2007. în prima faza. arderi anaerobe (aparatul digestiv al animalelor bov ine. pentru N2O .862 În anul 2003.

cloruri.G. trei operatori economici ale c ror instala ii intr sub inciden a Directivei EU ETS. La sfâr itul anului 2006. zinc.Tulcea s -au efectuat analize la ur m toarele pârâuri: -pârâu Hamangia . crom. iar la inceputul anului 2008 operatorii SC ALUM SA i SC ENERGOTERM SA au ob inut autoriza iile privind emisiile de gaze cu efect de ser pentru perioada 2008 -2012. y salinitate ± reziduu filtrabil. calciu. sodiu. nichel.i reduce emisiile de CO2. astfel c nu se mai încadreaz în prevederile Directivei EU ETS. Indicatorii de calitate analiza i: y Regimul termic si acidifiere . plumb. MMDD a definitivat Planul Na ional de Alocare pentru anul 2007 i pentru perioada 2008-2012.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Agen ia pentru Protec ia Mediului Tulcea a identificat. ortofosfa i. respectiv SC ALUM SA i SC ENERGOTERM SA din sectorul instala iilor de ardere de peste 20 MW i SC TREMAG SA din cadrul industriei de prelucrare a mineralelor (fabricarea c r mizilor refractare). fier total y alti indicatori chimici relevanti ± fenoli. Men ion m c . SC TREMAG SA i-a diminuat capacitatea de produc ie în cursul anului 2007.p. stabilind un num r de certificate de emisii pentru fiecare instala ie din sectoarele industriale cuprinse în Anexa I a Directivei nr. CCO-Cr.în cadrul laboratorului S. y poluanti toxici specifici de origine naturala ± cupru. situa ia aloc rii certificatelor de emisii prin Planul Na ional de Alocare este urm toarea: Operatorii din jude ul Tulcea care au ob inut autoriza ie de emisii Operatorul 2008-2012 economic 2007 Num r certificate Num r certificate emisii ± tone CO2 emisii ± tone CO2 Alocate Realizate Alocate SC ALUM SA 854989 40194 3755950 SC ENERGOTERM SA 17430 19000 76551 SC TREMAG SA 13297 8500 3. i prin urmare nu a mai solicitat autorizarea pentru emisii de gaze cu efect de ser pentru perioada 2008 -2012. transmis recent Comisiei Europene. STAREA CALIT EVOLU IA CALIT II APELOR DE SUPRAFA II APELOR DE SUPRAFA I SUBTERANE Interpretarea rezultatelor s-a efectuat conform Ordinului 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referin pentru clasificarea calit ii apelor de suprafa . magneziu. 2003/87/CE. cadmiu .H. Aceast situa ie impune operatorilor economici s investeasc în retehnologizare pentru a. azoti i. mangan. detergen i. Aceste instala ii au ob inut autoriza ia de emisii a gazelor cu efect de ser pentru anul 2007. în jude ul Tulcea. fosfor total. Comisia European a publicat în luna octombrie 2007.A.pH y regimul oxigenului ± oxigen dizolvat.cobalt. de unde au fost extrase principalele proiec ii macroeconomice. Politica Energetic a României 2006 ± 2009. În anul 2007. Planul Na ional de Dezvoltare 2006 ± 2013. sulfa i. pentru România.2.Baia 43 . având posibilitatea ca certificatele de emisii care devin disponibile s le tranzac ioneze pe pia a european . Prognoza Comisiei Na ionale de Statistic pentru perioada 2006 . Pentru operatorii din jude ul Tulcea care au ob inut autoriza ie de emisii de gaze cu efect de ser . în func ie de estim rile operatorilor economici.2010 (prelungit pân în 2012). decizia adoptat în ceea ce prive te Planul Na ional de Alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser (NAP). CBO5. CCO-Mn. azota i. Inventarul Na ional al gazelor cu efect de ser . y nutrien i ± amoniu.

mal drept.clasa IV) . pârâurile Teli a.Satu Nou sunt de clasa III. conform normativului de referin din Ordinul 161/2006: .pârâu Jijila . Dunare -Valcov km 17 (12-24 analize/an).azoti i.amonte Casimcea 300 m . toate cele 3 lacuri se încadreaz în categoria mezotrof.pârâu Tai a -amonte acumulare Horia .p.brat Macin.H.pârâu Tai a . Din punct de vedere al chimismului apei. Lacul Razelm este de clasa a II-a exceptând CCO-Mn.pârâu Slava . Smardan (3 prelevari /an) SGA Tulcea realizeaza urmatoarele analize: Daeni .Po ta . azota i-clasa IV) . Sulina Hm 10670( 4 analize/an).4 prelevari /an pentru ceilalti indicatori). Hamangia.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA .pârâu Teli a . Starea calit ii fluviului Dun rea : Supravegherea calit ii apelor Dun rii s -a efectuat atât în flux informa ional rapid (cunoa terea situa iei de poluare zilnic ). Isaccea.4 prelevari /an pentru ceilalti indicatori).4 prelevari/an.pârâu Slava ±clasa III(excep ie fac indicatorii CCO-Cr.pârâu Teli a-aval evacuare aeroport Mihail Kogalniceanu -clasa III(excep ie fac indicatorii CCO-Cr. Tulcea M38+500 (zilnic). azot total.azota i-clasa IV) . Macin.amonte pod Jijila 500 m . mijloc .clasa a-III-a Lacul Ciuperca este de clasa a-II-a. lacurile din componenta Deltei Dun rii se încadreaz în clasa a-II-a de calitate conform prevederilor ORDINULUI MINISTERULUI APELOR I PROTEC IEI MEDIULUI Nr.H. Crisan Hm 10520(12 analize/an pentru substante periculoase. 8 prelevari/an pentru ceilalti indicatori). Dunare Sulina Km 0 (12 analize /an). Sistemul de monitorizare si control a calitatii apelor cuprinde: APM realizeaza analize la urmatoarele puncte de prelevare:Dunare M38+500( 2 prelevari/luna). iar pârâul Tai a -amonte acumulare Horia sunt de clasaIV Lacul Babadag este de clasa a IV-a de calitate.pârâu Tai a ±p.CCO-Mn.pârâu Teli a -aval evacuare aeroport Mihail Kog lniceanu În urma efectu rii analizelor la aceste pârâuri.azota i clasaI V) .H. In plu s. Chilia Veche Hm 450 (12 analize/an pentru substanete periculoase. Sfantu Gheorghe M50( 4 prelevari/an). Maliuc Hm 10300( 4 analize/an) . Slava. fosfor total -clasa IV i azotati-clasa V) Din punct de vedere al biotei.4 prelevari /an pentru ceilalti indicatori ).H.pârâu Teli a ±p. cloruri-clasa III i CCOCr-clasaIV) .pârâu Ciucurova ± clasa III (excep ie fac indicatorii CCO-Cr. cât i în flux informa ional lent (evaluarea tendin elor globale ale calit ii apelor în decursul anului).p. azoti i.pârâu Tai a-amonte acumulare Horia-clasa II(excep ie fac indicatorii azoti i -clasa IV) . Macin Hm 9942 (12 analize /an pentru substante periculoase.24 analize/an).Po ta. Mahmudia Hm 900( 12 analize/an pentru substante periculoase. 161/ 10 2006. Du nare. Casimcea. Tulcea Hm 9942(12 prelevari/an).H.clasa III (excep ie fac indicatorii CCO-Cr.pârâu Jijila ±clasa II(excep ie fac indicatorii CCO -Mn. laboratorul SGA realizeaza analize pentru Sectiuni din Reteaua Transnationala de monitorizare( TNMN) astfel: Dunare Reni Km 132(mal stang. azoti i.clasa V) . CCO-Cr i cloruri . Jijila i Tai a p.a rezultat urmâtoarea încadrare în clase de calitate.pârâu Casimcea-clasa III (excep ie fac indicatorii:CCO-Cr-clasa IV i azotati.pârâu Hamangia ±clasa III(excep ie fac indicatorii azota i ± clasa V.pârâu Ciucurova -amonte Slava Rusa .Satu Nou .H. N-tot-clasaIV) . azota i. fosfot total.Sfantu Gheorghe Km 0 (12 analize/an) 44 . Mahmudia.p.Ceamurlia de Jos .Satu Nou-clasa III(excep ie fac indicatorii CCO -Cr.pârâu Casimcea . exceptând regimul oxigenului care este clasa a -IV-a Din punct de vedere biologic.

Av.Cotul Pisicii-Ceatal Chilia (64 km): Cotul Pisicii. Gheorghe.D. calitatea fluviului s -a incadrat in clasa a-II-a de calitate. Pe parcursul anului 2007. Av. Periprava. cloruri. Gheorghe (18 km): Tulcea Mm 38+500. Se poate îns aprecia c apa fluviului este afectat de e vacu rile de la marile unit i industriale ( ex. SC Alum SA Tulcea).la 25ºC pH O2 diz NO3 NH4+ SO4 2ClAl OH Fe CN- ** * * * * * ** * * ** * * * * * ** ** ** * * Bazinul hidrografic Litoral Sec iunea Total probe 2007 Indicatori urm ri i Cond. Prin Programele de conformare s-a impus dotarea navelor mari cu separatoare de produse petroliere sau tancuri de stocare cu predarea reziduurilor în portul Gala i. în sec iunea Dun re M m38+500. cuprinzând 5 tronsoane.Ceatal Chilia-Periprava (92 km): Ct. aplicarea recomand rilor POLDANU BE -1986 la fluviu i a Conven iei MARPOL 73 . 2 2 Indicatori urm ri i Cond. Din punct de vedere biologic fluviul Dun rea se încadreaz în clasa a -II-a de calitate. . Sulina. prin analiza probelor prelevate din urm toarele foraje de observa ie . . unit i care evacueaz apele uzate în fluviu. Gheorghe (104 km): Sf. La nivelul jude ului Tulcea pe anul 2007.Ceatal Sf.Ceatal Sf. Gheorghe .a. Pentru reglementarea acestei situa ii.amplasate astfel : Bazinul hidrografic Dun re: Sec iunea Total probe 2007 Tulcea Aquaserv F1 Tulcea Aker Fg. de exploatarea necorespunz toare a celor existente i de faptul c porturile dun rene de pe teritoriul rezerva iei. Sf. pentru sec iunea Dun re M m38+500 cele mai multe depasiri s-au inregistrat la indicatorii :oxigen dizolvat. pesticide organo-clorurate cât i expertize fizico-chimice. de transportul naval i de evacu rile de ape menajere de la localit ile riverane ( ape ce sunt deversate far o epurare prealabil ) dintre care men ion m în mod special evacuarea men ajer a municipiului Tulcea . exceptând indicatorii amoniu.B. În celelalte sec iuni de potabilizare.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Starea de calitate a apei fluviului Dun rea din teritoriul RBDD a fost urm rit pe o lungime de 338 km. CCO-Cr i fenoli care sunt de clasa a-III-a.la 25ºC pH O2 diz NO3 NH4+ SO4 2ClAl OH Fe CN- 45 .78 de c tre navele maritime (ambele conven ii se refer la colectarea. . a constat în detemin ri de produse petroliere. stocarea la bordul navelor a reziduurilor de hidrocarburi precum i inerea eviden ei pred rii acestora la unit ile colectoare). Activitatea laboratorului propriu al R. nu sunt dotate cu instala ii specifice pentru preluarea i reciclarea acestor reziduuri. exceptând indicatorul fier total care a fost de clasa a-III-a. având la baz m sur torile analitice realizate în 10 sec iuni de supraveghere în cadrul campaniilor trimestriale de recoltare: .Sulina (60 km): Ct. Chilia. ARBDD a impus societ ilor de in toare de mijloace navale de transport. azot din azoti i. . Gheorghe . Reni . Am. calitatea fluviului a fost de clasa a-II-a.D. Starea calit ii apelor subterane Calitatea apelor subterane a fost urmarit în anul 2007 . Având în vedere parcursul Dun rii pân la intrarea în jude i devers rile care au loc pe acest traseu precum i debitul mare de dilu ie al Dun rii.Sf. substante organice. nu se poate preciza cu exactitate aportul în poluan i pe care îl au unit ile economice de pe raza jude ului Tulcea.Ceatal Chilia-Ceatal Sf. Reni. azot din azota i. Poluarea de la nave este determinat de faptul c nu toate navele sunt dotate cu separatoare de reziduuri petroliere eficiente. Gheorghe.

81-100 puncte.1 1073.ha total arabil 49545 49545 10114 1072 10114 1072 46 . etc.4 545. fie de ac iuni antropice agricole i industriale.anul 2007: Categoria de folosin Arabil Paji ti Vii Livezi Total agricol U.M.3 % din totalul agricol.9 26658 V 547. Clasele de calitate stabilesc pretabilitatea acestora pentru folosin e agricole.8 Total (ha) 291251 61498 8154 1611 362514 Sursa DADR Tulcea Nici o suprafa agricol nu întrune te condi iile necesare pentru a se încadra în clasa I de calitate. majoritatea se încadreaz în clasele de calitate III ± IV. Principalele restric ii ale calit ii solului sunt prezentate în tabelul urmator Suprafe e afectate de factori limitativi ai capacit ii productive în anul 2007 (Sursa : DADR Tulcea) Denumirea factorului Seceta .amenajari pentru irigatii Exces periodic de umiditate in sol. Din acest punct de vedere. Principalele restric ii ale calit ii solurilor Studiile pedologice i agrochimice efectuate de OSPA Tulcea. respectiv a capacit ii bioproductive.3 3689.5 25596.din care . din care .1 30908.7 97541. amoniu. clasa V-a -1-20 puncte).PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Jurilovca S1sursa Satu Nou F sursa Sarinasuf Ferma ovine Baia F1 Zoot.4 33830. diferen iate dup nota de bonitare (clasa I .amenajari de desecare-drenaj Eroziunea solului prin apa. la urm torii 3.din care Suprafata afectata .V. conducând la deteriorarea caracteristicilor i func iilor solurilor.5 88. I ha ha ha ha ha 0 0 0 0 0 II 29765 1. au ar tat faptul c terenurile agricole ale judetului sunt afectate într -o masur mai mare sau mai mic de una sau mai multe restric ii. CALITATEA SOLURILOR Solul este principalul suport al tuturor activit ilor socio -economice i constituie factorul de mediu expus cel mai u or la poluare.9 68. Reparti ia terenurilor pe clase de pretabilitate .Ovine 2 2 2 2 ** ** ** ** * * * * * * * * ** * * ** * * ** * * * * * * * * * * ** * ** ** ** ** ** * * * * *.1 2070.azota i.2 908. iar terenurile ocupate cu vii i livezi sunt corespunz toare claselor III ± IV.4 2965.4 207406 60200. fier la marea majoritate a forajelor .).3. la p uni i fâne e majoritatea o de ine terenurile din clasele IV . terenurile agricole se grupeaz în 5 clase de calitate. În categoria terenurilor arabile care de in o pondere de 80.2 425. Aceste restric ii sunt determinate fie de factori naturali (clim .sub concentra ia maxim admis ** -peste concentra ia maxim admis Pe parcursul anului 2007 s -au constat dep iri indicatori:conductivitate.1 Clase de bonitare ale solurilor III IV 200738. forme de relief. ponderea de inând -o terenurile din clasa III -a de calitate.

extinderea i reabilitarea re elelor de distribu ie ap .marea majoritate a solurilor au un pH neutru( 6.25 m i care au cea mai mare parte a anului un exces de umiditate.02 2007 39053.cu alcalinitate ridicat 18339 15253 15253 18339 15253 15253 În vara anului 2007.15% fa de anul 2006.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA . precum i pentru alte construc ii. camping. parc eolian. Excesul de umiditate de pe suprafa a de 10114 hectare a determinat luarea unor m suri de ameliorare. vântului. Presiuni ale unor activitati asupra st rii de calitate a solurilor a)Impactul agriculturii asupra mediului Solurile sunt supuse unor procese continue de degradare i alterare. Chiar dac apar valori ale pH ±ului mai mari de 9. 47 . acesta afectând o suprafa de 49545 ha. se fac în mod empiric i numai pentru culturile de baz (premerg toare). se resimte acut lipsa apei în sol exact în perioadele critice pentru plante.cu amenajari antierozionale Eroziunea solului prin vant S r turarea solului. Evolu ia terenurilor arabile retrase din circuitul agricol În judetul Tulcea. Cu o medie anual de 426 mm.72 Sursa DADR Tulcea Suprafe ele scoase din circuitul agricol au primit alte folosin e. ferme pentru cre terea animalelor. ca de altfel i seceta înregistrat în anii anteriori a afectat gradul de fertilitate al solurilor. nu produce diminu ri drastice ale potentialului productiv. Alt factor limitativ natural îl constituie lipsa apei din sol. Evolu ia suprafe elor scoase din circuitul agricol în perioada 2003 ± 2007 Suprafa a scoas agricol . Gleizarea se manifest pe terenurile cu apa freatic la mai pu in de 1 ± 1. Schimb rile de utilizare a solului precum i exploatarea resurselor naturale într-un ritm mai rapid decât cel în care se pot regenera. în anul 2007 suprafa a terenurilor arabile scoase din circuitul agricol a sc zut cu 39. cel pu in în partea infer ioar a profilului i se manifest prin apari ia unor pete ruginii.cerin major a promov rii i dezvolt rii agriculturii durabile.93 2005 49774. În general lipsa de precipita ii afecteaz i efectul îngr mintelor chimice care nu sunt folosite la poten ialul optim. jude ul Tulcea s-a confruntat cu fenomenul de secet puternic .85 2004 22876. apei. i cele din zona lacului Razelm unde alcalinitatea i salinitatea constituie o problem cu tendin e de extindere. gravita iei i vie uitoarelor fiind un proc es ireversibil. Alt factor limitativ îl constituie s r cirea solului în principalele elemente fertilizante. Alterarea se produce sub ac iunea apei. duc la accentuarea presiunii exercitate aupra starii de calitate a solurilor . Fertiliz rile organice i minerale ± atunci când se fac ± nu au la baz studii agropedologice.2 ) slab alcalin .8 ± 7. Cele dou procese au loc simultan. Nu acela i lucru se poate spune despre solurile din Delta Dun rii ± unde se reg sesc i soluri acide.1 2006 99740. Seceta înregistrat în anul 2007. acizilor minerali sau organici i a s rurilor.din care . la adâncimi peste 50 cm. Degradarea are loc sub influen a temperaturii. imprimate de compu ii de oxidare ai fierului. în special pentru construc ia. În acest sens este necesar cre terea resurselor financiare pentru efectuarea lucr rilor de ameliorare . Reac ia solului sau pH-ul solului .mp circuit 2003 19254.

solului.kg substan activ Total± Insecticide Fungicide din care 107870 72085 73320 193190 40674 19437 16921 42308 26085 19388 26314 104322 Erbicide 41111 33260 30085 46560 Consum de pesticide pe 1 ha suprafa .Kg Total±din Insecticide Fungicide care 0.49 10.13 Sursa DADR Tulcea 2001 2002 2003 2004 48 .18222 20. Insu irea comun a acestor substan e o constituie ac iunea chimic activ i fiziologic activ de tulburare a func iilor fiziologice.11 0. este necesar re spectarea tehnologiilor de aplicare i supravegherea atent a utilizatorilor i prestatorilor de servicii ai acestor produse.55 20.2007 Anul Consum total de pesticide . unde acesta se degradeaz . Utilizarea pesticidelor în agricultur pe lâng avantajul ob inerii u nor produc ii sporite prezint dezavantajul polu rii mediului.29 agricol total Erbicide 0. reprezentând doar 0.082 0. pentru evitarea polu rii cu reziduuri de pesticide a plantelor. Pentru ob inerea unei eficien e superioare.5 46 45 205 283 3081.12 0.1 0.Utilizarea Îngra mintelor chimice: Chimizarea în exces i unilateral tulbur echilibrul ecologic din sol.50 17.11 0.20 0.47 22.60 8.53 0.20 0. respectiv distrugerea par ial sau total a micro i macroorganismelor vii.16 10. afectând procesul de conversie (viteza repunerii în circula ie a materiei i energiei din sol) ceea ce duce la sc derea poten ialului productiv.07 0.1 3660 5980 6478 5890 Azotoase 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2827 2270.23 10. Evolu ia consumului de produse fitosanitare în perioada 2001 .30 0. Solul ac ioneaz ca un receptor i rezervor pentru pesticide.05 0. Pentru reducerea efectelor negative ce pot ap rea la utilizarea pesticidelor.05 0. Evolu ia consumului de îngr minte chimice în jude ul Tulcea.34% din suprafa a agricol total a jude ului Tulcea Utilizarea produselor pentru protec ia plantelor (fitosanitare) În categoria substan elor fitosanitare sunt incluse substan ele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor ± erbicidele. reziduuri vegetale reprezentate de tulpinile i frunzele r mase dup recoltarea unor plante. dup capacitatea acestora de a asimila s rurile nutritive din sol i dup însu irile tipului de sol.046 0. precum i toat masa vegetal de la plante cultivate special pentru a fi încorporate în sol ca îngr mânt.a. Î n aceast categorie se include i turba.71 8.072 0.24 2557.2 6.87 16.6 2837 4873 4083 4087 Consum de îngr minte chimice pe ha (Kg s.3 512 777 1061 2190 1520 11. în perioada 2001 ± 2007: Anul Îngr minte chimice folosite (tone substan Fosfatice Potasice activ ) Total 3807 2393.3 PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Utilizarea îngr mintelor naturale În categoria îngr mintelor naturale se include o serie de reziduuri organice ± dejec ii solide i lichide ale animalelor./ha) Suprafa Suprafa agricol arabil total totall jude jude 13. utilizat ca atare sau sub form de compost. se impune diferen ierea fertiliz rii dup consumul plantelor în diferite elemente. Suprafe ele pe care se aplic fertilizan i organici este foarte mic . bactericidele i virucidele. pentru combaterea insectelor d un toare ± insecticidele i pentru combaterea diferitelor boli criptogamice ± fungicidele. fiind cea mai periculoas surs de impurificare a mediului prin vastitatea suprafe elor pe care se folosesc i prin toxicitatea lor ridicat .59 12.10 16. apei i a altor componente ale agroecosistemelor.

055 61616 58956 0.814 Nu s-au efectuat studii Nu s-au efectuat studii Nu s-au efectuat studii Nu s-au efectuat studii 3. în baza licen elor de exploatare pentru 11 obiective miniere i în baza permiselor anuale de exploatare pentru 14 obiective.A Pope ti-Leordeni Industria metalurgic lam alcalin neferoas Industria metalurgic Metale Depozit de euri municipale Tulcea Subst. Ecorec S. specifice industriei metalurgice. de eurile municipale genereaz în procesul de descompunere diferite gaze si substan e care pot constitui o surs de impact semnificativ asupra mediului i în special asupra solului.C.13 0.313 52. Activit ile miniere de suprafa se de fasoar pentru extrac ia i prelucrarea rocilor pentru construc ii.2005 2006 2007 244469 160796 144539 57449 20039 23967 PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 155914 31106 0. În jude ul Tulcea sunt zone contaminate istoric din activit i miniere anterioare a c ror inchidere i ecologizare a fost aprobat prin hot râri de guvern. MEC ± Sector Altân Tepe 2. c)Poluarea cu reziduuri provenite din activitatea de depozitare a de eurilor municipale se înregistreaz pe o suprafa de 10.A S.06 0. MEC ± Sector Baia Tipul activit ii poluatoare Industria minier Industria Minier (iaz decantare steril) Natura poluan ilor metale grele(Cu) i ape acide de min metale grele reactivi de prepara ie minier 794. siderurgic Industria este principala surs de poluare a mediului înconjur tor prin amploarea proceselor tehnologice. S. realizarea de studii pedologice i agrochimice.000 Suprafa a Contaminat (m2) Localizarea poluantului 216. Pentru aceste situa ii se impune luarea unor m suri adecvate de gospod rire. în jude ul Tulcea principala cauz de poluare a solului o constituie depozitarea de eurilor solide rezultate din procesele productive. Alum S. 4.43 0. Sunt în derulare proiecte d e deschidere de noi exploat ri.rezultate din procesul de descompunere a reziduurilor 49 . conservare i amenajare a teritoriului i acolo unde este cazul.39 0.36 ha.16 94856 45901 0.67 0. Prin natura lor.16 Reziduurile zootehnice De i în jude ul Tulcea nu sunt eviden iate soluri afectate de reziduuri zootehnice. Inventarul siturilor contaminate la nivelul jude ului Tulcea Nr Nume proprietar/ crt administrator sit contaminat 1. precum i ocuparea terenurilor prin exploat ri miniere la zi.17 0. 5. Presiunile asupra st rii de calitate a solului sunt rezultate în principal din activit ile miniere i metalurgice.000 47.A Tulcea S. Terenurile ocupate de haldele de steril tehnologic urmeaz a fi ref cute i redate circuitului natural la închiderea acestor obiective.C. se constat totu i situa ii în care resturile vegetale sunt aruncate la întâmplare i uneori în cantit i excesive. minier.C Ferom S. b) activit ile din sectorul industrial. Din punct de vedere al activit ilor industriale.44 0.000 Nu s-au efectuat studii 159.26 0.08 0.

6. cu o suprafa de 15. 47 ha. Sursa de finan are a proiectului este de la Bugetul Na ional ± Fonduri aprobate prin H.C.000 municipale procesul de Babadag descompunere a reziduurilor Depozit de euri municipale Subst.G 926/2003 ± Proiect tehnic de închidere sector minier Altân Tepe elaborat de S. În anul 2007. care prevede perimetrul de exploatare propriu zis. Nuf ru. a lucr rilor verticale în afara pu ului central care se men ine în func iune.65 ha i iazurile de decan tare amplasate în intravilanul comunei Somova de cca.G 720/02. Închiderea Sectorului Minier Altân Tepe. cu o suprafa de 21. Închiderea Sectorului Minier Somova . la nivelul jude ului Tulcea au fost organizate comisii pentru identificarea.închiderea prin rambleere i plac de beton la gura pu ului.închiderea lucr rilor miniere subterane prin abandonarea în starea în care se afl .rezultate din 30. Mihail Kog lniceanu. în vederea identific rii i delimit rii terenurilor degradate.A. rezultate din procesul de descompunere a reziduurilor Subst. pirit i magnetit. lucr ri de ecologizare a zonelor afectate de activitatea de exploatare. S. Casimcea. Minesa S. cu durat de implementare de 28 luni. Pe parcursul anului 2007.09.2005.837 mii euro.6 ha i uzina de prepara ie minier Baia. Luncavi a. 50 . începand cu luna februarie 2004 i având data finaliz rii în luna octombrie 2006. valoarea alocat fiind de 4071.Ecorecycling SRL Bucure ti PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Depozit de euri Subst. Sursa de finan are a proiectului este de la Bugetul Na ional ± Fonduri aprobate prin H.000 Nu s-au efectuat studii Nu s-au efectuat studii Nu s-au efectuat studii 7. realiza rea proiectului tehnic care s cuprind m surile i instala iile de epurare a apelor de min evacuate de la orizontul ±350 m cât i închiderea lucr rilor miniere. S-a impus realizarea studiilor hidrologice referitoare la evolu ia i influen a apei de min asupra zonelor limitrofe.C Ipromin S. cu ajutorul unei sta ii de pompare.C. Depozit de euri municipale 1613 Ac iuni întreprinse pentru reconstruc ia ecologic a terenurilor degradate i pentru ameliorarea st rii de calitate a solurilor: 1. reecologizarea amplasamentelor haldelor de steril i a iazurilor de decantare. î n baza Ordinului Prefectului nr.G 926/2003 în valoare de 4. su prafe e din teritoriul administrativ al comunelor: M cin. Tehnologii i metode de remediere utilizate: . începând cu luna noiembrie 2005 i finalizare prevazuta pentru luna martie 2008. delimitarea terenurilor degradate i constituirea acestora în perimetre ameliorative. amplasat în zona dealului Cortelu cu o suprafa a de 21.314 mii euro. comuna Stejaru. Î n acest sens au fost analizate.1999 ± Proiectul Tehnic de închidere sector minier Somova elaborat de S. În cadrul programului de încetare a activit ii au fost stabilite modalit ile de închidere a lucr rilor miniere.03. 2.98 ha . . Activitatea minei a fost de exploatare în subteran a z c mântului de pirita cuprifer i de prelucrare a minereului în vederea ob inerii concentratelor de cupru. au fost derulate programe/proiecte de reconstruc ie ecologic pe urmatoarele situri contaminate identificate la ni velul jude ului Tulcea: Exploatarea miniera Altân Tepe este constituit din perimetrul de exploatare amplasat în localitatea Altân Tepe.A Bucure ti. a fost aprobat prin H.men inerea apei de min la nivelul orizontului -350. . a construc iilor provizorii i a utilit ilor din incint . Ostrov.139/28.G 720/1999. rezultate din procesul de descompunere a reziduurilor 20. lucr ri de dezafectare i recuperare a materialelor. cu durata de implementare de 32 luni. Prim ria M cinServiciul public de gospod rire comunal Prim ria IsacceaServiciul public de gospod rire comunal 8. a fost aprobat prin H.

Aceast s itua ie este datorat faptului c . care s corespund i din punct de vedere al calita ii mediului.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Activit ile desfa urate au cuprins exploatarea în subteran i la suprafa a minereurilor de baritin i sulfuri complexe polimetalice. prelucrarea acestor minereuri. y valorificarea ra ional a apei i a energiei. Masuri de reducere a impactului activit ilor din sectorul agricol asupra solului În vederea prevenirii polu rii solului. îns mân are i înierbare. apei i pânzei freatice precum i aerului de c tre activit ile din agricultur . vizând cre terea randamentului amenaj rilor. nivelare. etc. depozitarea materialelor sterile i transportul produselor finite. 42. cu eficien relativ redus care nu pot sus ine costurile aferente iriga iilor. suprafa a irigat efectiv în anul 2007 a fost doar de 33781 ha. aceasta datorându -se secetei din vara anului. sectoare zootehnice. în special Lacul Memelgiu.U. editia 2008 4. acoperire cu sol vegetal. s-au impus urm toarele m suri: solicitarea autoriza iei de mediu pentru activit ile de utilizare. 2000 Suprafa a amenajata pentru irigat 2001 2002 2003 2004 2005 2006 166728 166728 166728 166728 162802 156126 47933 47189 166728 162802 156126 18301 18142 166728 162802 156126 1797 1797 163683 160110 153459 1324 1324 Agricola 162802 162802 162802 Arabila 156126 156126 156126 Suprafa a efectiv irigata cu cel putin o udare Agricola 12756 18405 31635 Arabila 12454 18138 31051 Sursa: Anuarul Statistic al Judetului Tulcea. y modernizarea echipamentelor de iriga ii. 51 . 3. în jude ul Tulcea exist un num r important de exploata ii agricole de mici dimensiuni. prest ri servicii cu produse de uz fitosanitar precum i a altor activit i (sec ii mecanice. combatere a eroziuni i solului în noile condi ii de proprietate i la principiile economiei de pia . în cre tere fa de 2006.F. (CODEX). respective.6%. De i suprafe ele amenajate pentru iriga ii sunt importante. desec ri. comercializare. Reducerea efectelor secetei i combaterea de ertific rii Regiunea SE cuprinde zone semiaride i secetoase.). Suprafe ele amenajate pentru iriga ii reprezint un procent semnificativ din totalul terenurilor agricole. folosirea metodelor integrate de combatere a bolilor i d un torilor. refacerea cadrului peisagistic al zonelor i aducerea suprafe elor afectate la starea natural ini ial . Lucr rile de închidere a sectorului minier sunt lucr ri în special de reconstruc ie ec ologic i au ca scop reabilitarea suprafe elor afectate de activitatea minier i minimalizarea impactului asupra factorilor de mediu. terasarea terenului. Prin lucr rile de reconstruc ie ecologic s -a urm rit refacerea terenurilor degradate i repunerea lor în circuitul agricol. restul aflându-se în conservare. dar s-a men inut mult sub poten ialul de irigare. sporirea produc iilor agricole i protec ia mediului. utilizarea produselor de uz fitosanitar conform Listei omologate de Comisia Interministerial de Omolo gare a P. Din totalul acestor suprafe e sunt echipate 160110 hectare. Tehnologii i metode de remediere utilizate: închiderea prin rambleere i plac de beton la gura pu ului. i ca ur mare se consider c pentru a contracara efectele negative ale secetei asupra produc iilor ob inute este vital reconsiderarea aportului iriga iilor i în consecin se impun m suri pentru: y adaptarea unor lucr ri de iriga ii.

sol vegeta ie i din m sur torile de doz gamma extern . Indicatorii determina i sunt: pH. se efectueaz m sur tori de radioactivitate beta global pentru to i factorii de mediu. În general putem caracteriza solurile ca. la Tulcea si Sf. În cadrul programului standard de monitorizare în jude ul Tulcea. În anul 2007 . În func ie de con inutul de s ruri dizolvate. efectuarea lucr rilor de îmbun t iri funciare conform normelor tehnice i legisla iei de protec ie a mediului. Anual se efectue az dou . Sta ia Peco. Sodiu. Gheorghe si Tulcea. TDS. Zn 2+. Gheorghe au fost amplasate doua statii automate de monitorizare doza. Calciu. probele de sol s-au încadrat. Monitorizarea calit ii solului Re eaua de monitorizare a solului din jude ul Tulcea. depuneri atmosferice (prin determinarea zilnic a activit ii beta globale). cuprinde puncte de prelevare situate în urm toarele zone: Sta ia meteo Tulcea. SC Alum SA Tulcea. prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.4 RADIOACTIVITATEA Re eaua de supraveghere a radioactivita ii mediului din jude ul Tulcea face parte din Re eaua Na ional de Supraveghere a Radioactivit ii Mediului ( RNSRM ) componenta a sistemului integrat de supraveghere a polu rii mediului pe teritoriul României.04. de i activ itatea minier a încetat. Statiile monitorizeaza permanent nivelul dozei gamma si parametri meteo. Parcul Tineretului. Parcul Victoria. calcule de concentra ie ale izotopilor naturali Radon i Toron. Pentru punctul de prelevare SC Feral SRL i zona adiacent acestuia s-a remarcat un con inut ridicat de mangan. ap (prin determinarea zilnic a activit ii beta globale la apa de Dun re i apa potabil ). Cu 2+. Mn 2+ . Magneziu. sol necultivat (prin determinarea s pt mânal a activit ii beta globale).Bicarbonati. A ceasta transmite permanent datele inregistrate catre Laboratorul de Radioactivitate a Mediului Bucuresti. depuneri atmosferice. P durea Bididia. cu excep ia solului din zona Altân -Tepe care este acid. Alcalinitate. 52 . prin determinarea s pt mânal a activit ii beta globale). SC Feral SRL Tulcea.01 ³Procurarea de echipamente necesare in scopul crearii unui sistem adecvat de monitorizare si raporta re a radioactivitatii mediului´. obiectivul principal fiind detectarea oric ror cre teri cu semnifica ie radiologic a nivelelor de radioactivitate din mediu . La statia RA Sf. În prezent în aceste sta ii. Ni 2+. 3. La nivelul judetului Tulcea func ioneaz 2 sta ii de radioactivitatea mediului amplasate in Sf. Cr S-au efectuat prelev ri de sol din zona Altân Tepe. în special. respectarea cu stricte e a agrotehnicii specifice fiec rei culturi.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA fertilizarea solului. cu excep ia solului din zona Altân-Tepe care este puternic salinizat. se urm resc factorii de mediu: aer (prin determinarea zilnica a activit ii beta glo bale i m surarea continu a debitului de doza gamma extern absorbit ). apa. Starea radioactivita ii mediului in jude ul Tulcea deriv din m sur torile beta globale efectuate pentru factorii de mediu : aer. cu îngr minte organice. Satul Mineri. în general în categoria nesalinizate. irigarea ra ional a culturilor cu ap de calitate conform STAS 9450/ 1988. Uzina de ap Tulcea. Potasiu. Cd. Gheorghe a fost montata prin acelasi program Phare o statie automata de monitorizare a radioactivitatii apei . din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. Pb. Fabrica de oxigen. Sistemul SGA.trei campanii de recoltare . vegeta ie (cu perioada de prelevare aprilie -octombrie. cât i supravegherea dozelor gamma absorbite în aer. Cloruri. fiind slab alcaline conform pH -ului determinat.Co.

18 0. identificându -se un num r de 36 de tipuri de habitate naturale de interes comunitar care sunt incluse in Anexa I a Directivei Habitate.45 0. a florei i faunei s lbatice.09 57.17 0.098 Val. Suprafa a jude ului este acoperit în propor ie de 60% de ecosisteme naturale i seminaturale.4 46. Calitatea habitatelor naturale.1 0. i pe ntru care s-au instituit cele 8 Situri de Importan Comunitar . Tipurile de habitate întâln ite în jude ul Tulcea: 1110 1150 1140 1160 1210 1310 1410 1530 2110 2130 2160 2190 3130 3140 3150 3160 3260 Bancuri de nisip acoperite permanent cu strat mic de ap de mare Lagune costiere Nisipuri i zone ml tinoase neacoperite de ap de mare la reflux Melele i golfuri Vegeta ie anual de-a lungul liniei rmului Comunit i de salicornia i alte specii anuale care colonizeaz terenurile umede i nisipoase Paji ti s r turate de tip mediteranean Paji ti i mla tini s r turate panonice i ponto-sarmatice Dune mobile embrionare (în formare) Dune fixate cu vegeta ie erbacee peren (dune gri) Dune cu Hippophae rhamnoides Depresiuni umede intradunare Ape st t toare oligotrofe pân la mezotrofe cu vegeta ie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoeto-Nanojuncetea Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegeta ie bentonic de specii de Chara Lacuri eutrofe naturale cu vegeta ie tip Magnopotamion sau Hydrochariton Lacuri distrofice i iazuri Cursuri de ap din zonele de câmpie.9 1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA În anul 2007 au fost prelevate un num r de 3653 probe de mediu ( aer. ap .39 0. sol.8292 de m sur tori de doz gamma extern . Din analiza rezultatelor ob inute.16 0.35 0.116 3. vegeta ie ) pentru care au fost efectuate 7306 masur tori imediate si întarziate i s-au mai efectuat i cca. in anul 2007. maxim 1. Sintetic.1 3.39 0.9 1.073 0.9 0.25 uGy/h Tulcea Val. pân la cele montane.maxim 8.30 0. datorit unui climat specific Dobrogei de Nord ( continental excesiv de tip pontic). beneficiaz de o diversitate biologic deosebit atât prin numeroasele tipuri de habitate i ecosisteme cât i prin multitudinea de specii de flor i faun .11 0. Arii protejate Habitate Jude ul Tulcea. se eviden iaz faptul c nu s-au înregistrat modific ri semnificative ale ni velelor de radioactivitate pentru nici unul dintre factorii de mediu.57 0.18 0. situa ia radioactivit ii mediului în jude ul Tulcea . De asemenea în zona marin exist habitatul 1180 ³Structuri submarine create de scurge ri de gaze´ unic la nivel de ar . pentru anul 2007. toate valorile medii anuale s -au situat sub limitele de aten ionare specifice fiec rui factor de mediu.5.12 0.16 0.53 0.medie Val. depuneri.38 0. Gheorghe Val.51 0. i a formelor de relief variate.21 0. s-a prezintat astfel : Factor de mediu Aer Depuneri Dun re Potabil Sol Vegeta ie Doz Gamma Nivel aten ionare 10 Bq/mc 200 Bq/ mp*zi 2 Bq/l 2 Bq/l 0.125 Sf. Delta Dun rii ad poste te 18 dintre aceste habitate care nu se regasesc in celelalte zone ale jude ului.medie 1. cu vegeta ie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion 53 .

Cygnus olor ( leb da de var ).P duri dobrogene de fag .542 6. dintre care 9 sunt Arii de Protec ie Special Avifaunistic (SPA-uri) aprobate prin Hot rârea de Guvern nr.1964 /2007 Suprafata (ha) Cod Natura 2000 ROSCI0065 ROSCI0237 ROSCI0060 ROSCI0201 ROSCI0066 ROSCI0123 ROSCI0012 ROSCI0067 450. pe teritoriul jude ului Tulcea au fost legiferate 17 situri Natura 2000 . printre care s pecii rare de r pitoare: Aquila heliaca (acvila de câmp). ORD. turboase sau argiloase Paji ti mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion Comunit i de lizier cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor la cel montan i alpin Paji ti aluvionale din Cnidion dubii Paji ti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) Mla tini calcaroase cu Cladium mariscus -Comunit i pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni .cr Nume sit t 1 2 3 4 5 6 7 8 Delta Dun rii Structuri submarine metanogene . putem preciza c în Delta Dun rii i Dobrogea de Nord se întâlnesc aproximativ 97 de specii de p s ri listate în Anexa 1 a Directivei Pasari (79/409/EEC). care sunt prezente i în ³Lista Ro ie a Vertebratelor din Romania´. Ulmus laevis. din punct de vedere al Directivei Habitate (92/43/EEC) a jude ului Tulcea const în faptul c aici s -au identificat un num r de 17 tipuri de habitate conform Anexei 1 a directivei. Fraxinus.din lungul marilor râuri Z voaie cu Salix alba i Populus alba Galerii ripariene i tuf ri uri (Nerio-Tomaricetea i Securinegion tinctoriae) Importan a conservativ la nivel european. Gheorghe Dealurile Agighiolului Podi ul Nord Dobrogean Delta Dun rii .Vegeta ie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. În ceea ce prive te importan a avifaunistic .2007 i 8 sunt Situri de Importan Comunitar (pSCI-uri) aprobate prin Ordinul MMDD nr.122 1.P duri balcano-panonice de cer i gorun . ± P duri dacice de stejar i carpen P duri ripariene mixte cu Quercus robur. .697 18. 1964/2007.10. Egretta alba(egreta mare).546 10.Pe teri în care accesul publicului este interzis.Sf. Falco cherrug ( oim dun rean) Caprimulgus europaeus (caprimulgul) dar i o multitudine de specii legate de mediul acvatic: Pelecanus crispus (pelican cre ). Branta ruficollis (gâsca cu gât ro u).zona marina Mun ii M cinului Bra ul M cin Deniz Tepe conf.3270 40CO 6260 62CO 6410 6420 6430 6440 6510 7210 8230 8310 91AA 91I0* 91M0 91X0 91Y0 91FO 92AO 92DO PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Râuri cu maluri n moloase cu Chenopodion rubi i Bidention Tuf ri uri de foioase ponto-sarmatice Paji ti panonice i vest pontice pe nisipuri Stepe ponto-sarmatice Paji ti cu Molinia pe soluri calcaroase. Egretta garzetta(egreta mic ). Circus macrourus (erete alb).1284/24. Aquila clanga (acvila ip toare mare). Vegeta ie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos .229 121.303 425 54 . . i habitatele de step . Având în vedere importan a floristic i faunistic a zonei. SITURI DE IMPORTAN COMUNITAR Nr. printre care cele mai importante sunt tipurile de habitate de zone umede danubiene i pontice specifice Deltei Dun rii i M rii N egre.479 87.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Be tepe . 15 se suprapun peste ariile naturale protejate constituite anterior. Morimus funereus.473 22. Dioc. In statistici ulterioare se consider c Dobrogea concentreaz 1911 specii ceea ce înseamn c flora acestei provincii este foarte bogat . Astfel l a nivel de jude au fost identificate un num r de 163 de specii de interes comunitar incluse în anexa nr. Centaurea pontica (Vine ele. Campanula romanica (Clopo el dobrogean).663 500.891 18. Euphydryas maturna.57/2007: Bolbelasmus unicornis. ceea ce reprezint 52 % din flora României i aproape 19 % din flora european (Bos caiu. 1970).Mahmudia Delta Dun rii i Complexul Razim .57/2007. Dintre speciile de flor s lbatic identificate la nivel na ional dou sunt prezente în anexa nr.3 a OUG 57/2007 i 110 specii de intreres na ional care necesit o protec ie strict incluse în anexa 4 B a aceluia i act normativ. Centaurea jankae (Vine ele.43 ha.4 B a OUG 57/2007: Dianthus dobrogensis (garofi a dobrogean ) i Paeonia tenuifolia (bujorul de step ).243 67. Zgl voc).361 58. respectiv: Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt ) Agrimonia pilosa (Turi ). Lycaena dispar i Pholidoptera transsylvanica . Dioc.Sinoie Denis Tepe DUNAREA Veche ± Bratul Macin Lacul Beibugeac Marea Neagr M cin . Osmoderma eremita(pustnicul). Potentilla emilii-popii (Buruian cu cinci degete). rare. Echium russicum (Capul arpelui). incluzându -le în totalitate i aproape dublându -le suprafa a la nivel de jude . In conspectul florei Dobrogei se enumer 1770 specii de plante pentru aceast provincie.759 257 147. suprafa a zonei din apele teritoriale marine propus pentru includere în re eaua Natura 2000 fiind de 95 562. determina existenta unui numar mare de specii de flora si f auna salbatica. 55 Fauna . 55 ha acoperind aproximativ 80% din suprafa a jude ului. Dintre Nevertebrate putem men iona 9 specii de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea ariilor speciale de conservare conform anexei 3 a Ordonan ei de Urgen nr. Din punct de vedere faunistic la nivelul jude ului Tulcea se întalnesc un num r important de specii de interes conservativ la nivel na ional i European. Cerambyx cerdo (croitor).226 ROSPA 0032 ROSPA0040 ROSPA0052 ROSPA0073 ROSPA0076 ROSPA0091 ROSPA0100 Din totalul siturilor SCI i SPA instituite le nivelul jude ului. Moehringia jankae (Merinan ). 1976).Niculi el P durea Babadag Stepa Casimcea conform HG 1284/2007 Suprafata Cod Natura 2000 (ha) 3. multe dintre ele fiind endemice. vulnerabile sau periclitate. Din punct de vedere al importan ei la nivel european.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA SITURI DE PROTEC IE SPECIAL AVIFAUNISTIC Nume sit . pe teritoriul jude ului Tulcea au fost identificate 9 specii de plante de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea ariilor speciale de conservare conform anexei 3 a Ordonan ei de Urgen nr. Zgl voc). Aldrovanda vesiculosa (Otr el). fiind comparabil cu cea a insulelor mediteraneene Creta i Corsica (Dihoru.334 ROSPA0009 ROSPA0031 1. Flora Bogata diversitate a habitatelor naturale ce caracterizeaza zona Dobrogei de Nord. Suprafa a total ocupat de siturile de tip SCI i SPA la nivelul jude ului calculat de Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare Delta Dun rii Tulcea (exclusiv suprafa a ocupat de apele teritoriale marine) este de 696 269. Callimorpha quadripunctaria. Lucanus cervus(r da c ).

Oenanthe isabellina (pietrar rasaritean). Merops apiaster (prigorie). P durea Niculi el.1198/2005. Mun ii M cinului. Caprimulgus europaeus ( caprimulg). o rezerva ie a biosferei i un parc na ional) care au fost integral cuprinse în perimetrele celor 17 situri Natura 2000 (8 Situri de Importan Comunitar i 9 Situ ri de Protec ie Avifaunistic ) declarate la nivelul jude ului Tulcea prin Ordinul MMDD 1964/2007 i HG 1284/2007. Starea ariilor naturale protejate În jude ul Tulcea exist un num r de 36 de arii naturale protejate (34 rezerva ii naturale. Lanius senator (sfrâncioc cu cap ro u). Monticola saxatilis ( mierla de piatra). Haliaeetus albicilla(codalb). P durea Babadag. În cadrul Rezerva iei Biosferei Deltei Dun rii dintre cele 331 de specii de p s ri identificate pân în prezent.1198/2005. dar i cele mai importante c i de migra ie din SE Europei. Ornitofauna se bucur de o mare varietate specific în zona Dobrogei i mai ales în partea de nord respectiv în jude ul Tulcea unde se g sesc cele mai însemnate zone de cuib rit i de hr nire pentru majoritatea speciilor: Delta Dun rii i complexul Razim -Sinoie. Dintre speciile de mamifere pe teritoriul jude ului Tulcea exista 10 specii de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea ariilor speciale de conservare conform anexei 2 a Ordinului MMGA nr. 12 specii au fost declarate monument al naturii. Uliu porumbar (Accipiter gentilis) oim dun rean (Falco cherrung) PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Conform anexei 3 a OUG 57/2007 pe teritoriul jude ului Tulcea întâlnim 100 de specii de p s ri de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea ariilor de protec ie special avifaunistic . C lifar alb (Tadorna tadorna) Pelican (Pelecanus onocrotalus) În zona Mun ilor M cin multe dintre speciile protejate sunt considerate rare sau vulnerabile: Apus apus ( drepnea neagra). Oenanthe pleschanka (pietrar negru). Coracias garrulus (dumbraveanca). Num r situri Natura 2000: 17 Num r arii declarate la nivel na ional: 35 56 .Dintre Amfibieni i reptile la nivelul jude ului se întâlnesc 7 specii de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea ariilor speciale de conservare conform anexei 2 a Ordinului MMGA nr.

1 Denumirea ariei naturale protejate Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii Act normativ de aprobare Supra fa a (ha) Categoria ariei protejate Rezerva ie a biosferei Sit Ramsar Localizare teritorial administrativ Custode/ administrator al ariei naturale protejate A. Cerna i Administra ia PNMM Administra ia PNMM Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Romsilva Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Romsilva Direc ia Silvic Tulcea SOR Tulcea 57 .34 sunt rezerva ii naturale (categoria IV IUCN) .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Num r arii declarate la nivel local: 1 Num r arii atribuite în custodie: 16 Num r arii cu structuri de administrare: 2 Categorii de arii naturale protejate: .un parc na ional (Parcul Na ional Mun ii M c inului) -17 situri Natura 2000 (8 Situri de Importan Comunitar Avifaunistic ) Ariile protejate din jude ul Tulcea Nr Crt.L69/1996 .o rezerva ie a biosferei (Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii) .3 0. Cerna Com. Luncavi a Ora ul Babadag Com. OUG112/2000.3/2004 HG 2151/2004 HG 2151/2004 11 321 154 2 8 9.35 50.472 ha Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 Legea 5/2000 HCL nr. Fântâna Mare ora ul Babadag ora ul Babadag Com. 341/2002 suprafa a ocupat de RBDD este de 415. Murighiol Com.5 0.Tulcea .7 34.000 ha cu modific ri i suprafa a complet ri prin administrat : HG 248/1994 de ARBDD . În jude ul L454/2001.D. Tulcea i 9 Situri de Protec ie Legea 82/1993 580.D. satul Atmagea Com. satul Agighiol Ciucurova. Constan a i Gala i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Parcul Na ional Mun ii M cinului P durea ³Valea Fagilor´ Rezerva ia botanic ³Korum Tarla´ Locul fosilifer Dealul Bujoarele Rezerva ia geologic ³Agighiol´ Vârful Secaru Rezerva ia de liliac ³Fântâna Mare´ Rezerva ia de liliac ÄValea Oilor´ Rezerva ia natural ³ Dealul Bujorului´ P durea Niculi el Lacul BeibugeacPlopu Lacul Traian Muchiile Cernei- Parc Na ional Rezerva ie natural -forestier Rezerva ie natural Rezerva ie natural -geologic Rezerva ie natural Rezerva ie natural Rezerva ie natural Rezerva ie natural Rezerva ie natural Rezerva ie natural Arie Special de protec ie avifaunistic Rezerva ie natural Rezerva ie Com. Ciucurova.R.8 11 170 326 1891 Jud . Valea Nucarilor. HG Tulcea . Niculi el Com.B. Turcoaia Com.

Cerna Com.Sectorul Isaccea. Beidaud Com.Suprafa a 580 000 ha . Topolog Com.Plopu . Horia i Izvoarele Com. Casimcea Com.Dun rea maritim pân la Cotul Pisicii .15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Iaila Beidaud Valea Mahomencea Dealul Ghiunghiurmez ChervantPriopcea C lug ruIancina Muntele Consul Dealul Sarica Dealurile Be tepe Enisala Carasan-Teke Valea Ostrovului Uspenia Edirlen Casimcea Col anii Mari Peceneaga M gurele R zboieni Dealul Deniztepe Dealul Mândre ti Mân stirea Coco P durea Babadag-Codru PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA natural HG 2151/2004 1121 Rezerva ie natural HG 2151/2004 1029 Rezerva ie natural HG 2151/2004 1421 Rezerva ie natural HG 2151/2004 568 Rezerva ie natural HG 2151/2004 130 Rezerva ie natural HG 2151/2004 328 Rezerva ie natural HG 2151/2004 100.Litoralul M rii Negre de la Bra ul Chilia pân la Capul Midia 58 .Complexul lagunar Razim .354.geografice componente .2. Casimcea Com.5 % din suprafa a României (Locul 22 între Deltele lumii i locul 3 în Europa. Frec ei i Niculi el Com.6 Rezerva ie natural HG 2151/2004 524.10 Rezerva ie natural HG 2151/2004 415 Rezerva ie natural HG 2151/2004 57 Rezerva ie natural Hg 2151/2004 244 Rezerva ie natural HG 2151/2004 61.Sinoie . Izvoarele Com.60 Rezerva ie natural TOTAL 431. Frec ei i Izvoarele Casimcea Casimcea Peceneaga Com. Mihail Kog lniceanu Com. Jurilovca Com.Delta Dun rii .250 Doroban u Com. Doroban u Com.S r turile Murighiol .Tulcea cu zona inundabil . Slava Cercehez Com.80 Rezerva ie natural HG 2151/2004 22 Rezerva ie natural HG 2151/2004 25. Mahmudia Com. Niculi el Ora ul Babadag Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea 180.An de constituire: 1990. dup Volga i Kuban) Unit i fizico. .50 Rezerva ie natural HG 2151/2004 137 Rezerva ie natural HG 2151/2004 53 Rezerva ie natural HG 2151/2004 132 Rezerva ie natural HG 2151/2004 292 Rezerva ie natural HG 2151/2004 41 Rezerva ie natural HG 2151/2004 305 Rezerva ie natural HG 2151/2004 5 Rezerva ie natural HG 2151/2004 4. Doroban u Com. Niculi el Com. Sarichioi Com. 6 ha ± DS Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Direc ia Silvic Tulcea Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii .

248/1994 pentru adoptarea unor m suri în vederea aplic rii Legii nr.075 400 2.250 87 50 98 21. zone tampon i zone economice. Trachomitum venetum. Orchis coriophora fragrans. Protejate prin Conventia de la Berna: 59 .600 223. y Flora RBDD speciile cuprind 4 specii endemice si o subspecie: Centaurea pontica. Ornithogallum amphibolum.460 21. de valoare inestimabilã pentru patrimoniul natural universal.560 12. Astragalus versicarius pseudoglaucus.410 4. Astragalus dolicophyllus. 1 la Hot rârea Guvernului nr. Centaurium spicatum.830 13. Elymus pycnanthus ssp. Ornithogallum oreoides. total 22.Sinoie Suprafa a (ha) Zonare func ional : Zone tampon. Dactylorhiza incarnata.125 125 2.deltaicus. din care: Suprafa a (ha) 50.Leahova Dolo man Grindul Lupilor Istria . total. total Zone economice . Acestea sunt definite i delimitate conform anexei nr. Cephalanthera longifolia .300 228 652 110 Grindul Chituc Rotundu Potcoava Belciug Matita-Merhei-Letea Sontea Caraorman Lumina-Vatafu Dranov Saraturi-Murighiol Rotundu Popina Dolosman Zmeica-Sinoie Potcoava Periteasca-Leahova Zona tampon marin . 82/1993 privind c onstituirea Rezerva iei Biosferei "Delta Dun rii".625 825 2.Buhaiova Letea R ducu Nebunu Vatafu ± Lungule Caraorman S r turi Murighiol Erenciuc Popina Sacalin ± Z toane Peritea ca .30 tipuri de ecosisteme . Artemisia tscernieviana . pân la izobata de 20 m Teritoriul Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii este delimitat în 3 cat egorii de zone: zone cu regim de protec ie integral .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA - Apele maritime interioare i marea teritorial . total din care: Zone de reconstruc ie ecologic .000 306.300 9.5380 specii. Stachys maritima. total din care: Ro ca .240 260 28 31. y Existã 14 specii periclitate sau vulnerabile în RBDD: Centaurea pontica.937 210 103. Centaurea jankae.100 11.425 y Un muzeu viu al biodiversitãtii: . Convolvulus persicus. din care: 1 839 specii de florã si 3541 specii de faunã y O bancã de gene naturalã. Anacamptis pyramidalis.625 2. Centaurea jankae.500 115 1.500 13.760 5 1.510 2. Platanthera bifolia. Zonare func ional : Zone cu regim de protec ie integral .

conform categoriilor IUCN. In parc au fost identifica i pâna in prezent. 60 % din populatia mondialã de cormoran mic (Phalacrocorax pygmaeus) 50 %din populatia mondialã de gâscã cu gât rosu Branta ruficollis (pe perioada iernii) Parcul Na ional Mun ii M cinului Parcul Na ional ocup zona central cea mai înalt a Mun ilor M cin. din care 3. Dianthus nardiformis( garofita) De asemenea. Parcul Na ional Mun ii M cinului se întinde pe o suprafa de 11. Moehringia grisebachii ( moeringie).321 ha. 72 de fitotaxoni ce reprezint 5 % din speciile amenin ate incluse în Lista ro ie a plantelor superioare din România In parc au fost identifica i pâna in prezent 5 specii incluse în Lista ro ie european (Dec. adoptat de Comisia Economic pentru Europa) în categoria vulnerabil. M. Euphorbia nicaeensis ssp cadrilater ( laptele cainelui). Silene cserei( militea). acestea fiind: Campanula romanica ( clopotelul mun ilor m cin ). La ace tia se adaug taxonii europeni Centaurea gracilenta( scai ). M. Repartizarea speciilor de Flora si Fauna din cadrul PNMM pe categorii de periclitare similare conform celor IUCN ( conform Listei Rosii a Parcului National Muntii Macinului) Extincte periclitate vulnerabile Statut mai Informatii Total putin insuficiente ingrijorator Flora 4 3 48 8 73 136 Amfibieni 1 4 5 Reptile 3 8 11 60 . comunele Hamcearca i Luncavi a (situate în estul acestuia) precum i Jijila (situat în partea de nord). 4 % din ace ti taxoni sunt endemici (A). jancae. 46 /1991. precum i o culme secundar a acestora. jankae. Moehringia grisebachi ( moeringie). Centaurea tenuiflora( matura) si Dianthus nardiformis(garofita). Greci (situate în vestul parcului) comuna Cerna (amplasat în vestul i sud-vestul parcului). zonele tampon totalizând 7. no. cuprinzând cea mai mare parte din culmea principal ( cunoscut sub denumirea de Culmea M cinului).651 ha reprezint zonele strict protejate.2 % sunt specii europene (B). Galanthus plicatus (ghiocelul dobrogean). Astfel. respectiv Culmea Pricopanului. Al turi de aceasta tot aici sunt proteja i i taxoni subendemici cum sunt Corydalis solida ssp slivenensis ( brebenel). Parcul M cin este singurul Parc Na ional din lume unde se conserv specia endemic pentru Dobrogea Campanula romanica(copotelul muntilor macin)). Este situat pe teritoriul administrativ al localit tilor: M cin.9 % sunt subendemici (b).PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Num rul de specii protejate prin Conven ia de la Berna Grupa sistematic Plante superioare Insecte Pe ti Amfibieni Reptile P s ri Mamifere Total Anexa I 4 4 Anexa II 5 1 6 9 224 7 252 Anexa III 22 3 2 89 15 131 Total 4 5 23 9 11 313 22 387 Cele 331 specii de pãsãri includ: cea mai mare parte a populatiei Europene de pelican comun (Pelecanus onocrotalus) si pelican cret (Pelecanus crispus). iar 4.670 ha. 6.

. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversit ii . nu au rezistat condi iilor pedoclimatice din aceast zon . cât i în zonele tampon a acestora. lipsa unui personal de paz putând duce la apari ia unor tentative de fraud în perimetrele ocrotite).6.lipsa delimit rii cu precizie a zonelor tampon. amplasarea vetrelor de foc în interiorul ecosistemelor valoroase. .lipsa indicatoarelor cu numele i tipul rezerva iei. . Zona dobrogean fiind o zon secetoas . 3. Acestea au fost aprobate de APM Tulcea si au fost depuse de DS Tulcea a CMN-AR pentru avizare.braconajul. f r identificarea unor alternative care s suplineasc activitatea de baz ( economia forestier ). .centre de informare i a personal insuficiente care s asigure controlul i paza obiectivelor naturale protejate le expune ac iunilor negative ale vizitatorilor neaviza i..necunoa terea cu precizie a limitelor de c tre administratorii actuali a unui num r însemnat de arii protejate.în contextul sc derii nivelului de trai al popula iei autohtone sunt tot mai greu de aplicat m suri de gestionare durabil a resurselor naturale. . .Incendiile.depozitarea sporadic a de eurilor menajere . În cursul verific rilor în teren nu au fost înregistrate activit i care s prezinte pericol pentru starea de conservare a speciilor i habitatelor protejate. . eviden iat prin depozitarea n econtrolat a de eurilor. Lipsa structurilor de administrare pentru ariile protejate conduce la imposibilitatea aplicarii prevederilor legale privind obliga ia desf ur rii pe suprafa a ariilor naturale protejate numai a acelor activit i conforme prevederilor planurilor de managem ent i regulamentelor ariilor naturale protejate . .conflictul ap rut între interesele economice ale silvicultorilor i interesul pentru conservarea biodiversit ii (a se vedea modul de gestionare a faunei de interes cinegetic i modul de aplicare a regimului silvic). p s ri i mamifere . .utilizarea în exces a pesticidelor afecteaz sever mai ales specii de pe ti.p unatul. pericolul incendiilor se men ine ridicat aproape în tot cursul anului. .rezerva iile naturale situate în apropierea ora elor sunt expuse practic rii unui turism dezorganizat. care afecteaz ariile acvatice.1/200 0 a dus la apari ia unor conflicte socio -economice cu impact semnificativ asupra unor arii protejate (majoritatea ariilor protejate sunt limitrofe unor terenuri proprietate particular . parcarea ma inilor în rezerva ie etc.extrageri de material fosilifer de c tre localnici din perimetrul depozitelor fosilifere.cultivarea unor specii forestiere ce nu corespund ecosistemelor de step i silvostep i. . endemice din zon . DS Tulcea a elaborat ROF si Planurile de Management pentru toate ariile protejate detinute in custodie in concordanta cu OUG 57/2007.aplicarea Legii nr. iar în cazul plantelor medicinale când se recolteaz peste capacitatea de suport. . atât în zonele strict protejate.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Pasari Mamifere 1 33 19 5 89 6 31 16 173 27 Starea de conservare a speciilor de plante i animale din flora i fauna s lbatic din cadrul rezerva iilor naturale existente pe teritoriul jude ului Tulcea este bun .Recoltarea florei s lbatice poate fi o amenin are pentru speciile rare. condi iile de conservare impuse de legisla ia specific i contraven iile ce decurg din nerespectarea lor. în special pescuitul neautorizat. .absen a solicit rilor de luare în custodie a unor arii protejate de c tre administra iile publice locale .aspecte negative: . . prin urmare. . Biosecuritatea 61 .

de alergenicitate. . Procedura de autorizare este reglementat prin Ordinul MAPDR nr. iar in cadrul DSVSA Tulceaà compartimentul siguranta alimentelor. Evaluarea riscurilor trebuie s identifice riscurile pentru care este necesar s fie elaborate planuri pentru managementul acestora. .efecte asupra circuitelor biogeochimice .metode i procedee pentru controlul organismelor modificate genetic. cultivarea de soia modificat genetic a devenit ilegal în România. In conformitate cu aceasta reglementare.posibil modificare a unor agen i patogeni care ar putea facilita transmiterea bolilor infec ioase i/sau apari ia unor noi surse ori vectori patogeni.efecte asupra dinamicii popula iilor speciilor aflate în mediul receptor i asupra diversit ii genetice a fiec reia dintre aceste popula ii. i stabilirea planului optim ce trebuie aplicat.In cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rural a fost organizat Serviciul Implementare Politici.237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic. Monitorizare. Autoritatea de S n tate Public i Garda de Mediu Comisariatul Jude ean monitorizeaz prin compartimentele proprii implementarea legisla iei privi nd OMG . în caz de împr tiere nea teptat . de exemplu eradicarea organismului modificat genetic .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Termenul de biosecuritate descrie rezultatul eforturilor de reducere sau eliminare a riscurilor poten iale care pot ap rea ca o consecin a utiliz rii biotehnologiei moderne i a produselor La nivelul Judetului Tulcea a fost creat cadrul institutional pentru implementarea legislatiei privind OMG . competen a de autorizare a activit ilor de cultivare OMG revine DADR .îmboln viri ale animalelor i plantelor. Trebuie realizat o estimare a riscurilor pe care le poate avea fiecare caracter nou al OMG asupra s n t ii umane sau asupra mediului.metode de decontaminare a zonelor afectate. animalelor etc. prin analiza combinat a frecven ei de apari ie a efectelor negative i a amplitudinii acestora.metode de izolare a zonei afectate de diseminare . Produc ie vegetal si OMG. Perspective Dup aderarea la Uniunea European . Statistic . prin modificarea capacit ii solului de descompunere a materiei organice.planuri cuprinzând m suri de protejare a s n t ii oamenilor i a mediului în cazul apari iei unui efect nedorit. . Poten ialele efecte negative ale organismelor modificate genetic variaz de la caz la caz i pot consta în: . .îmboln viri ale oamenilor. . incluzând efecte de alergenicitate sau toxicitate. cum ar fi de exemplu: transferul genelor ce confer rezisten la antibioticele utilizate în medicina uman i veterinar . România a trebuit s se alinieze i la normele europene referitoare la cultivarea i controlul culturilor de organisme modificate genetic(OMG).compromiterea ac iunii profilactice sau terapeutice a unor tratamente. Astfel. autorit ile române i -au anun at inten ia de a sprijini în anul 2008 reautorizarea acestei culturi în România. De asemenea. incluzând efecte de toxicitate i. motivând c tehnologia de cultur a soiei modificate genetic a 62 . care au fost exp use în timpul sau dup împr tiere . de la 1 ianuarie 2007. în special pentru circuitele carbonului i azotului. În anul 2007 nu au fost autoriza i agen i economici pentru cultivarea unor soiuri modificate genetic . unde este cazul.metode de eliminare sau salubrizare a plantelor. Totu i. Planurile cuprinzând m suri ce se impun în caz de urgen : .

Potrivit normelor europene. definitiv (ha) 1 2 Rusca 2006 Tulcea 2007 1. datele fiind defalcate în tabelul urmator: Categorii Suprafe e (ha) 2006 Suprafe e afectate de diverse cauze Incendii Inunda ii Secet r r r r Braconaj inoase 50 12100 593 64 3790 1160 1140 mc 1025 115 463 84800 6386 inoase inoase inoase 815 mc 1533 150136 132438 foioase foioase foioase 2007 Estimare pagube ( lei) 2006 2007 foioase Suprafe e tratate pentru combaterea insectelor i parazi ilor vegetali (ha) Suprafe e regenerate(ha) Suprafe e împ durite i reîmp durite(ha) 1. 1. STAREA P DURILOR În cursul anului 2007. 64 ha de p duri au fost afectate de incendii . cu implica ii pozitive la nivelul economiei na ionale a României.0 0.3 SC Moor Mineral Bucure ti SC Navtrans SRL Tulcea Mina Dana + debarcader 3092/2005 ITRSV Foc ani 8/2007 ITRSV 63 . 3790 ha de inunda ii i 1160 ha de secet .087 Suprafe e din fondul forestier parcurse cu t ieri Fond forestier pus la dispozi ie Proprietate publica a prim rii statului Directia Silvica Tulcea Persoane fizice 11 ha ob ti al ii 119 ha Sustrageri ilegale mc material lemnos 1140 Suprafe e de teren scoase din fondul forestier pentru alte utiliz ri In anul 2007.224 1. Motivul acestei r zgândiri ar putea fi perspectiva ca produc ia de biocombustibil s creasc serios în România i ca urmare atingerea obiectivului politic declarat de a reduce dependen a energetic de importuri. 3.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA dovedit avantaje evidente la nivelul fermei. 1025 de hectare au fost tratate pentru combaterea parazi ilor vegetali 115 hectare au fost regenerate si 463 hectare au fost impadurite si reimpadurite. scoas Ocolul silvic Beneficiar Obiectivul Aprobare crt. care ar urma s reprezinte 2% din consumul total în acest an i 20% în anul 2020. România.6 ha de teren au fost scoase din fondul forestier pentru alte utilizari: Suprafa a Nr. trebuie s ia m suri pentru înlocuirea benzinei i motorinei utilizate în transport cu biocombustibil.7. al turi de toate rile europene.

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Foc ani 3 Rusca 2007 0,1 SC Nordez SRL Mahmudia Arhiepiscopia Tomisului Popas turistic 4/2007 ITRSV Foc ani 3/2007 ITRSV Foc ani

4

Casimcea 2007 Total

0,2 1,6

Schit monahal

Total suprafe e de p duri regenerate la nivelul anului 2007 La nivelul jude ului se estimeaz a fi 30.000 ha cu diverse forme de degradare, apte pentru a fi împ durite. În jude ul Tulcea , în anul 2007 au fost regenerate 578 ha , din care : regener ri naturale pe 115 ha i împ duriri pe 463 ha . Presiuni antropice exercitate asupra p durilor. Sensibilizarea publicului Starea de conservare a p durilor este relativ bun , totu i acestea sunt afectate de t ierile ilicite, de p unatul excesiv i de practicarea unui turism neecologic. Principalele m suri de sensibilizare ale publicului au fost luate în ³ Luna p durii ³ 15 martie ± 15 aprilie´ prin articole în mass ± media local cu privire la importan a ecosistemelor forestiere, întâlniri i dezbateri cu reprezentan i ai institu iilor locale, prezent ri specifice silviculturii i ariilor protejate, ac iuni de plantare de pomi. Pe parcursul anului 2007 au avut loc întâlniri tematice cu copiii i profesorii mai multor coli din jude , concursuri, spectacole artistice i excursii, toate cu scopul aducerii oamenilor mai aproape de natur , popularizarea bog iei biodiversit ii jude ului i valorii ecosistemelor forestiere, con tientizarea public i educa ia ecologic . 3.8. MEDIUL URBAN Amenajarea teritoriului este expresia spa ial a patru tipuri de politici: economice, sociale, ecologice i culturale. Amenajarea teritoriului i urbanismul reprezint un ansamblu de activit i complexe care au drept scop organizarea fizic a spa iul ui. Pe teritoriul Judetului Tulcea, toate comunele au Planuri de Urbanism Genaral (PUG) aprobate care includ obiectivele principale ale amenaj rii teritoriale. Aceste obiective sunt: - Dezvoltarea economic i social echilibrat a comunelor i localit il or; - Îmbun t irea calit ii vie ii oamenilor i colectivit ii umane; - Utilizarea ra ional a terenului; - Conservarea tradi iilor arhitecturale i culturale locale. - Dezvoltarea i utilizarea durabil a resurselor naturale i protec ia mediului. - Protejarea unor teritorii sensibile din punct de vedere ecologic. - Evitarea riscurilor naturale i prevenirea efectelor unor catastrofe. Se constat o tendin de cre tere a suprafe ei în intravilan , pentru satisfacerea nevoilor urbane. Impactul asupra mediului prin extinderea ecosistemelor urbane se datoreaz faptului c o parte a popula iei traie te în zone limitrofe far a avea asigurate serviciile de baz (apa potabil , sisteme de canalizare, colectarea i tratarea de eurilor, locuin e adecvate, asisten a sanitara, hran i energie, etc.) Situa ia spa iilor verzi i a zonelor de agrement La nivelul jude ului Tulcea situa ia spa iilor verzi i a zonelor de agrement, în anul 2007, este prezentat conform tabelului de mai jos: Situa ia spa iilor verzi i a zonelor de agrement Municipiu/ora Suprafa a total Suprafa a spatiu Zone de spa ii (ha) verde mp/locuitor agrement (ha)

64

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

Tulcea Babadag M cin Isaccea Sulina

106,99 7,123 5,95 7,35 0,42

11,55 6,93 5,61 13,28

46,18 2,08 4,0 1,6

În anul 2007, a fost amenajat un parc pentru copii în localitatea Chilia Veche în suprafa total de 400 mp, i au fost reamenajate cele existente.Suprafa a total de spa ii verzi existente în municipiul Tulcea este de 106,99 ha, compus din: - 79,9932 ha parcuri, scuaruri, aliniamente în lungul str zilor; - 27,00 ha terenuri neproductive din intravilan. Suprafa a de spa iu verde/locuitor este de 11,55mp. Având în vedere c norma OMS este de 50 mp/locuitor, c în Europa frecvent se ajunge la 25 mp/locuitor i c media pe România este de aproximativ 18 mp/locuitor, este limpede c în judetul Tulcea aceasta reprezint o problem . Conform art.II din Ordonan a de urgen nr.114 din 17 octombrie 2007, suprafa a de spa iu verde care revine unui locuitor trebuie s fie de minim 20 mp, pân la data de 31 decembrie 2010 i de minim 26 mp, pân la data de 31 decembrie 2013. În cadrul planurilor de urbanism i amenajare a teritoriului, este obligatoriu s se respecte principiile ecologice pentru asigurare a unui mediu de via s n tos, prin introducerea spa iilor verzi ce constituie habitatul natural cel mai des întâlnit pentru speciile de plante i animale. Obiectivele legate de zonele verzi din ora e au în vedere dezvoltarea spa ial i sub aspectul diversit ii biologice a acestora, concomitent cu refacerea unui sistem de spa ii verzi, pe de o parte prin realizarea leg turilor dintre acestea, iar pe de alt parte prin recrearea leg turilor cu zonele naturale deja existente. În cursul anului 2007, a fost aprobat prin OUG 59/20.06.2007 - ÄProgramul Na ional de îmbun t ire a calit ii mediului prin realizarea de spa ii verzi în localit i´, program ce se va desf ura pe o perioad de 3 ani începând cu 2007. Ca urmare a demar rii Proiectului, din jude ul Tulcea au fost selectate i aprobate proiectele Prim riei M cin i a Prim riei Luncavi a. Astfel, Prim ria M cin va primi suma de 400.000 lei pentru proiectul de reabilitare i reamenajare Parc Tineretului, iar comuna Luncavi a, 250.000 lei pentru îmbun t irea calit ii mediului prin crearea de spa ii verzi în comun . La sfâr itul anului 2007, au fost demarate oficial lucr rile de ecologizare i reamenajare a Lacului Ciuperca, situat în apropierea centrului municipiului Tulcea. Proiectul are ca termen limita de finalizare a lucr rilor ± luna iunie 2009.Se are în vedere amenajarea marginii lacului la care se vor ad uga lucr ri de ambientare, reamenajarea spa iilor verzi din împejurimi i a zonelor de agrement. Pentru men inerea i între inerea spatiilor verzi, precum i crearea unora noi se prev d o serie de obiective: stoparea diminu rii i degrad rii spa iilor verzi intraurbane i periurbane; analiza suprafe elor intraurbane i periurbane existente, reglementarea i monitorizarea acestora; conservarea suprafe elor spa iilor verzi; reabilitatea zonelor intra i periurbane verzi degradate; elaborarea raportului anual de evaluare i monitorizare a suprafe elor verzi urbane; eliminarea a construc iilor ilegale intraurbane i redarea terenurilor, pe care se afl acestea, circuitului spa iilor verzi recreative sau de joac . De asemenea, se prev d în mod obligatoriu m suri de men inere i ameliorare a fondului peisagistic natural i antropic al fiecarei localit i i zone, condi ii de refacere peisagistic i ecologic a zonelor deteriorate i m suri de dezvoltare a spa iilor verzi, dup cum urmeaz : 65

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

realizarea de noi spa ii verzi în interiorul localit ilor urbane i îmbun t irea celor existente; continuarea ac iunilor de plantare a puie ilor de salcâm, stejar, molid, tei i gard viu în parcuri; amenajarea parcurilor cu alei, locuri de joac , b nci; urm rirea respect rii normelor regulamentului general de urbanism privind raportul num r locuitori/spa ii verzi în localit ile urbane; extinderea perdelelor de protec ie în zonele industrializate.
Poluarea sonor .H r i de zgomot Zgomotul este unul dintre factorii perturban i ai mediului care influen eaz ambian a în care se desf oar activitatea i via a omului. Agresiunea datorat zgomotelor constituie o cale de degradare a mediului ambiant urban i are o ac iune complex asupra organismului în func ie de frecven a, t ria i pozi ia surselor. Sursele principale de zgomot în mediul urban includ t ransportul rutier, feroviar, aerian, industriile, activitatea de construc ii i activit ile publice, vecin t ile (restaurante, discoteci, mici ateliere). În municipiul Tulcea, în anul 2007 Autoritatea de S n tate Public Tulcea a constatat urm toarele efecte ale polu rii sonore asupra s n t ii popula iei: Efecte ale polu rii sonore asupra s n t ii popula iei în mun. Tulcea Tipul Total Ame eli Cefalee Tulbur ri HTA IMA Cardiopatie Tulburari zonei persoane de somn ischemic nevrotice Zona 26 14 16 8 6 6 9 trafic intens Zona 10 trafic rezidentiala

În conformitate cu prevederile art. 4, alin (7) lit. b din HG nr. 321/2005 modificat i completat prin Hot rârea de Guvern nr. 674/2007 e laborarea h r ilor strategice de zgomot pentru jude ul Tulcea se va realiza în etapa a doua, pân la data de 30 iunie 2012 , iar dup realizarea cart rii zgomotului se va realiza Planul de ac iune cu termen de realizare 18 iunie 2013, care va include m surile care se impun de reducere a zgomotului .
Calitatea apei potabile în mediul urban Între problemele de mediu se înscrie i calitatea chimic a apei potabile. Aprovizionarea cu ap se face din surse de suprafa , prelucra t în vederea potabiliz rii la sta iile de tratare i distribuire a apei sau din surse de adâncime. Din popula ia total , doar 80% beneficiaza de ap potabil distribuit prin sistem centralizat.

Aprovizionarea cu ap în mediul urban:
Nr. crt 1 2 3 4 5 Oras Tulcea Babadag Isaccea Macin Sulina Populatie racordata la retea ~92700 7990 3402 10630 4662 Sursa de apa - profunzime (P) - suprafata (S) S P P P S P S Foraje Total Functionale Nefunctionale 3 3 Uzina de apa 11 8 11 8 4 4 Uzina de apa 8 8 Uzina de apa

66

activit i menajere. dar nici aceast a ap nu se înscrie în termenii de potabilitate din punct de vedere microbiologic. epurarea i redarea apei circuitului natural. se impun urm toarele m suri: continuarea lucr rilor la obiectivele aflate în execu ie pentru crearea de no i surse de ap . conformarea pân la data de 31 decembrie 2015. locuitorii din mediul rural consuma: . . (locuitor echivalent). transportul la utilizator. folosirea. a sistemelor de colectare a apelor uzate or ene ti i a sistemelor de epurare i evacuare a apelor uzate or ene ti în aglomer rile cu mai mult de 10000 l.20 % consum apa de fântâna sau de mic profunzime ce nu se înscrie în valorile stass-ului în vigoare. conformarea pân la data de 31 decembrie 2018. eficientizate. probe necorespunzatoare fiind in numar de 913 (23.6%) . efectuandu -se un numar de 7305 analize microbiologice. conform schemei tehnologice clasice. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. efectuandu -se un numar de 6461 analize fizico-chimice. extinse. exprimate în mii mc au înreg istrat o cre tere fa de anul 2006.e. evacuarea. renun ându-se/limitându-se (la) folosirea fântânilor. îmbun t irea calit ii apei prin reducerea polu rii cauzate de substan e periculoase deversate în mediul acvatic (modernizarea i retehnologizarea proceselor industriale. procesele i lucr rile trebuie s fie retehnologizate. dezvoltarea durabil a serviciilor..nu s-au inregistrat cazuri de epidemii hidrice .6 %). protec ia mediului. atât în ceea ce prive te sursele de ap de suprafa . de igien i industriale trebuie eliminat . Legea 311 / 2004 .e. a sistemelor de colectare a apelor uzate or ene ti i a sistemelor de epurare i evacuare a apelor uzat e or ene ti în aglomer rile cu mai pu in de 10000 l. Calitatea i cantitatea apei în 67 . toate instala iile. tratare si distributie conform: Legii 458/2002.10 % din popula ia rural consum apa dire ct din Dun re. realizarea de noi sta ii de epurare a apelor industriale. probe necorespunzatoare fiind in numar de 251 (13. Ca urmare. HG 947/2004. . un numar de 1833 probe pentru laboratorul de chimie. economisirea apei. ca baz a dezvolt rii economice. Consumul mediu de apa pentru popula ia jude ului Tulcea a fost de 120 l/om/zi. Începând deci de la captarea ei.alt parte din popula ie care consum ap potabil de izvor sau de adâncime medie reprezinta 25 %. utilizarea eficient a apei. cât i cele de adâncime.nu s-au inregistrat cazuri de methemoglobinemie acuta infantila ± generata de apa de fantana Desf urarea activit ii serviciilor de ap i canalizare se realizeaz în astfel de condi ii încât s se poat atinge urm toarele obiective: îmbun t irea condi iilor de via a cet enilor. .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA In jude ul Tulcea. Calitatea apei potabile distribuit prin sistem public de aprovizionare ASP Tulcea efectueaza monitorizarea de audit si control a apei potabile din sistemele de captare. Apa potabil folosit în consum.ap potabil de mare profunzime care se inscrie in valorile stass -urilor în vigoare reprezentand aproximativ 35 %. Societatea impune rigori în materie de igien i necesar de ap potabil distribuit care cresc progresiv cererea de ap . . reducerea pierderilor la utilizatori i în re elele de distribu ie.in anul 2007 s-au recoltat: un numar de 1959 probe pentru laboratorul de microbiologie. Pentru anul 2007 resursele de ap teoretice i tehnic utilizabile.10 % din popula ia rural consum ap uzinat prelucrat pe cele 4 trepte de tratare. Acest lucru este datorat îmbun t irii condi iilor de alimentare cu ap prin realizarea de instala ii centrale în multe localit i rurale.

dar i existen a tehnologiilor i a instala iilor deja învechite din industrie. obiectivele în ceea ce prive te gestionarea de eurilor sunt urm toarele: reducerea treptat a de eurilor depozitate în cele 5 de depozite municipale de de euri neconforme existente. în institu ii. Organizarea activit ilor de colectare. Sfantu Gheorghe. precum i a valorific rii energetice a acelora care nu se preteaz la valorificare material cre terea gradului de colectare a de eurilor din zonele rurale neconectate la servicii de salubritate extinderea re elei de colectare a de eurilor la nivel rural. amenin ând totodat i s n tatea popula iei. tratare. au condus. transport. cre terea produc iei i a con sumului. respectiv trei zone de litoral (Sulina. Monitorizarea acestora a fost realizata de Autoritatea de S n tate 3. refolosire i reciclare a componentelor. în conformitate cu principiul Äresponsabilitatea produc torului´. uleiuri minerale. precum i nivelurile de recuperare. freatic i la secete Public Tulcea conform metodologiei de supraveghere. precum si conform prevederilor H. Calitatea apei de îmb iere În jude ul Tulcea zonele de îmb iere identificate i luate în eviden sunt 4 zone naturale . H. Examenul chimic i bacteriologic al probelor de ap în z onele de îmb iere identificate i luate în eviden . produc torilor. diversitatea precum i gestiunea necorespunz toare a acestora.9 DE EURI Una dintre cele mai acute probleme legate de protec ia mediului este reprezentat de generarea de eurilor în cantit i mari. Parametrii urmariti au fost : coliformi totali. închiderea depozitelor neconforme i reamenajarea ecologic construirea i exploatarea unor noi depozite conforme reducerea cantit ii de de euri biodegradabile ajunse la depozite atingerea pân la 31 decembrie 2008 a unui nivel mediu de colectare separat de cel pu in 4 kg/cap de locuitor pe an de de euri de echipamente elecrice i electronice (DEEE) provenind din gospod riile popula iei. Gestionarea necorespunz toare a de eurilor conduce la numeroa se cazuri de contaminare a solului i a apelor subterane i de suprafa . streptococi.459/2002. la generarea de cantit i mari de de euri.G 88/2004 . Gestionarea de eurilor cuprinde toate activit ile de colectare. atingerea obiectivelor de valorificare i reciclare a de eurilor de ambalaje extinderea reutiliz rii i recicl rii materialelor din vehiculele scoase din uz. nu relev dep iri la parametrii pentru care se calculeaz conformarea la norme . cu respectarea cantit ilor maxime anuale de de euri stabilite prin negocieri. materialelor i substan elor.substante active de suprafata si fenoli. coliformi fecali. Pentru judetul Tulcea. inclusiv mon itorizarea acestor opera ii i monitorizarea depozitelor de de euri dup închiderea lor. care consum energie i materiale în exces. unit i comerciale. agen i economici 68 . De euri municipale Categoria de eurilor municipale include totalitatea de eurilor generate. a devenit o problem major . anual. Responsabilitatea pentru activit ile de gestionare a de eurilor revine generatorilor acestora în conformitate cu principiul Äpoluatorul pl te te´ sau dup caz. valorificare i eliminare a de eurilor. transport i eliminare a de eurilor municipale este una dintre obliga iile administra iilor publice locale. în mediul urban i în mediul rural în gospod riile popula iei.G. Portita) si una fluviala-Tudor Vladimirescu .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA condi iile schimb rilor climatice care duc la sc derea pânzei de ap prelungite. Dezvoltarea economic din ultimii ani. inspectie si cont rol.

separat(total) b. parcuri i gr dini.6 104157.8 5911.06 48758.09 69.de euri din gr dini i parcuri b.1. De eurile care fac obiectul PJGD sunt de eurile municipale.234 80.68 16848.71 1.36 383.5.45 16602 2.34 47540.596 5920.41 6535.2 80104.09 8560.1+a.25 5.81 tone de deseuri generate si necolectate.792 Cantitate de euri (tone) 2006 67738.sticl b.78 1069.50 18858.86 1209.16 Cantitate de euri (tone) 2007 50075. Denumire agent salubritate Adresa Tel. La nivelul anului 2007. pie e.2 a.De euri din construc ii i demol ri (total) 4.61 13575. care au deservit în anul 2007 în mediul urban o popula ie de 1348817 i în mediul rural o popula ie de 38723.87 49713.4.81 123016.1. n molurile de la epurarea apelor uzat e or ene ti precum i de eurile din construc ii i demol ri. de la agen i economici b.2.De euri menajere colectate total (a+b).146 54759.lemn 2. crt.De euri din servicii publice a.69 36138. str zi. Cantit i generate 2007 în jude ul Tulcea Tipuri principale de de euri municipale 1. de la popula ie a.2 365. Planul Judetean de Gestionare a De eurilor pentru judetul Tulcea a fost finalizat in cursul anului 2008.44 181.596 20099 100203.08 5083. sau indirect ± prin concesionarea serviciului firmelor specializate în servicii de salubrizare. vehiculele scoase din uz i de eurile de echipamente electrice i electronice. dar i de eurile de ambalaje.5 tone d e euri municipale i asimilabile din total de euri municipale de euri generate de 123016.20 18771.de euri din pie e c.64 67530. E-mail Popula ie deservit (locuitori) urban rural 69 . Se estimeaza o cantitate de 18858.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA (de euri menejere i asimilabile) de eurile stradale colectate din spa iile publice.TOTAL de euri necolectate TOTAL DE EURI MUNICIPALE GENERATE(5+6) Cantitate de euri (tone) 2005 54940.3.08 362.Altele 5.86 208.8 4345.58 170.41 21271 132693.42 38.hârtie-carton b. În judetul Tulcea î i desf oar activitatea un num r de 6 operatori de salubritate. Operatori de salubritate din jude ul Tulcea ± anul 2007 Nr.86 37761.18 293.2.026 100.2 111422. si se afla in procedura de aprobare.de euri stradale 3.plastic b. din care: a./Fax.TOTAL de euri municipale colectate(1+2+3+4) 6. în amestec(total)-a. Serviciile de salubrizare sunt organizate i opereaz mai ales în zonele urbane.metale b.25 2643 5.31 tone. în localit ile urbane ale jude ului Tulcea au fost colectate de la popula ie i agen i economici 104157.31.12 37910.31 Sursa : Raportul privind Starea mediului In judetul Tulcea 2007 Colectarea i transportul de eurilor municipale Colectarea de eurilor municipale este responsabilitatea municipalit ilor i se poate realiza direct ± prin serviciile de specialitate din cadrul Cons iliilor Locale.

Acestea rezult din surse.6 Tulcea agen i economi ci -- 3. SC Ecorecycling SRLpunct lucru Babadag Str.tratarea mecano .N.degradare anaerob cu producere i colectare de gaz.21 M cin 0240/572034 6567 -- 4. produs în anul 1995. de euri verzi din parcuri i gr dini.E4. exprimat gravimetric. Victoriei nr. 54 % din compozi ia procentual medie a de eurilor menajere colectate. în mediul rural doar 2 comune beneficiaza de servicii de salubritate.reducerea cantit ii de de euri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea total .hârtie i carton. De eurile biodegradabile reprezint un procent de aprox. pie e.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Direc ia de servicii publice ± Consiliul local al municipiului Tulcea 0240/515541 0240/515546 directia_servicii_publice_tl@ yahoo. pân în 2013. textile . La judetului Tulcea. pân în 2009 i la 100% în mediul urban . Serviciul Public de Gospod rire Comunal -Consiliul local M cin Str.26 % din popula ia urban este deservit de servicii de salubritate. gradul de acoperire cu servicii de salubritate trebuie s ajung la 80% în mediul rural. prin Planul Judetean de Gestionare a De eurilor. I-a 0240/540031 5341 -- 6 SULINA 3600 În timp ce 96. se pot aplica urm toarele solu ii : . au fost stabilite urm toarele inte: . Avram Iancu nr. obiective foarte ambi ioase.Progresului nr. din alte fluxuri de provenien a de eurilor . De eurile biodegradabile reprezint frac ia biodegradabil din de eurile menajere i asimilabile colectate în amestec. cum ar fi: de euri menajere i asimilabile de eurilor menajere. Str. inclusiv de euri din parcuri i gr din i.com 0240/510037 0240/510038 rertulcea@yahoo.C Ap. În vederea reducerii cantit ii de de euri biodegradabile ce se eli min prin depozitare. 70 .compostarea (degradare anaerob ) .pie ele ora ului.. precum i frac ia biodegradabil din de eurile municipale colectate separat. cur area str zilor. pân în anul 2010.Grigorescu nr. foarte greu de atins.Nr. având în vedere situa ia existe nt în mediul rural.1 Isaccea Str. având în vedere obiectivele stabilite la nivel na ional de reducere a cantit ii de de euri biodegradabile depozitate.1 Babadag 0240/562478 10146 -- 5. colectare a separat a componentelor . Str.28 Tulcea 92379 -- 2.2 3 . Rer Salubris Service SRL Tulcea Str.Sc. lemn. de euri stradale. Conform obiectivelor stabilite în Planul Judetean de Gestionare a De eurilor.Sabinelor.com 1. SC Compania Romprest Service SApunct lucru Isaccea Administra ia Serviciilor Publice Locale Sulina.biologic .

1 mc 7 x 1. carton. într-o mic m sur .4 0. materiale plastice). ponderea cea mai mare în material biodegradabil fiind de inut de cantit ile de de eur i colectate în mediul rural. Comisia European a elaborat i si adoptat Directiva 94/62/CE menit s contribuie la reducerea de eurilor de ambalaje. fiecare companie în parte s poat îndeplini condi iile impuse în privin a recicl rii i valorific rii.A.4 71 . Pentru judetul Tulcea. produs în anul 1995.1 mc Cantitatea colectat (tone) 150. a fost înfiin at organiza ia ECO -ROM AMBALAJE S.1 mc 7 x 1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA .5 25 - Localitate Tulcea Macin Isaccea Babadag 0. la nivel local. Situa ia colect rii selective în 2007 Frac ii de de euri colectate selectiv Hârtie/carton PET Plastic Hârtie/carton PET Plastic Hârtie/carton PET Plastic Hârtie/carton Num r locuitori aronda i 13000 13000 13000 1100 1100 680 680 680 5000 Num r containere pe tip de de eu i tipul containerului 25 x 1.1 mc 25 x 1. De euri de ambalaje Avand in vedere cresterea volumuliui de ambalaje. pân în anul 2013. exprimat gravimetric. Prin transpunerea în legisla ia noastr . Pentru de eurile biodegradabile. în jude ul Tulcea. produs în anul 1995.2 0.Pentru reducerea cantit ii de de eu bi odegradabil în vederea respect rii m surilor Directivei 1999/31/CE. exprimat gravimetric.1 mc 25 x 1. nu se realizeaz o colectare separat a de eurilor organice din de eurile municipale generate. a demarat colectarea selectiv a de eurilor municipale în vederea valorific rii materialelor reciclabile (hârtie.74 8. sticl .5 25 2 Cantitatea valorificat (tone) 150.1 mc 3 x 1. nu exist sta ie de compost prin care s se proceseze de eurile colectate i apoi s se realizeze o valorificare a compostului ob inut. cu rolul de a prelua responsabilit ile companiilor care accept s participe la o schem colectiv de colectare i reciclare/valorificare a de eurilor de ambalaje prin intermediul acestei organiza ii. responsabilitatea implement rii prevederilor acestei directive revine operatorilor economici care produc.reducerea cantit ii de de euri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea total . ca investi ie necesar pentru jude ul Tulcea ± realizarea a 6 sta ii de compostare integrate în cadrul sta iilor de transfer.74 8. în jude ul Tulcea. . In judetul Tulcea sunt 15 societati autorizate pentru colectarea deseurilor de ambalaje. introduc pe pia i distribui e ambalaje i produse ambalate. s-a propus în PRGD. valoarea de referin pentru de eurile biodegradabile din anul 1995 este 56648 tone tone ( conform PJGD Tulcea). În prezent.reducerea cantit ii de de euri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea total . Deoarece este pu in probabil ca în condi iile economice concrete existente în România. pân în anul 2016.1 mc 25 x 1.1 mc 7 x 1.1 mc 3 x 1. Tratarea i valorificarea de eurilor municipale La nivelul judetului.

1 mc 25 x 1. majoritatea cantit ii generate ajungând la depozitare. Investi iile necesare pentru managementul integrat de gestiune a de eurilor municipale în judetul Tulcea Prin ÄSchema de investi ii pentru sprijinirea ini iativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu´ în cadrul Programului PHARE CES 2005 a fost aprobat pentru finan are urmatorul proiect: Jude Beneficiar Denumire proiect Durata Tulcea CONSILIUL Îmbun t irea sistemului de gestionare a 20 luni LOCAL M CIN de eurilor menajere din ora ul M cin i comunele partenere din jude ul Tulcea Printre cele 37 de proiecte majore ale Ministerului Mediului (MM) care vizeaza accesarea Fondurilor Structurale i de Coeziune in cadrul axei Prioritare 2 din POS Mediu: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de eurilor . neexistând posibilitatea estim rii cantit ilor de de euri depozitate anual. nereactive.07. transportul i depozitarea s e realizeaz individual. De eurile din construc ii i demol ri continu s fie un flux de de euri sensibil.G. Babadag. Isaccea. Conform datelor rezultate din ancheta statistic 2 006. Agighiol. Tulcea. SC ECOREC SA a obtinut Autorizatia Integrata de Mediu nr. colectarea. deoarece în prezent la nivelul regiunii nu exi st o eviden exact a cantit ilor generate i nici o gestionare corespunz toare a acestora. în cadrul judetului mai sunt în curs de desf urare i alte proiecte la nivel jude ean. 920 din 07/08/2007privind finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu.12.15 1. i a obtinut Avizul de închidere in conformitate cu O rdinul 1274/005 . Depozitul V r rie i-a sistat activitatea de depozitare la 31. 08/23. a inceput pregatirea unei aplicatie pentru judetul Tulcea (Master Plan) printr-un proiect de asisten tehnic PHARE CES 2006.Domeniul major de interven ie 1 . au fost depozitate 103426 tone de de euri municipale i asimilabile La nivelul jude ului Tulcea exist urm toarele depozite municipale neconforme:.Dezvoltarea sistemelor integrate de management al de eurilor i extinderea infrastructurii de management al de eurilor. zona V r rie. Aceste amplasamente vor fi închise i ecologizate pân la data de 16. Prin H. cu program de m suri în vederea închiderii. care se vor executa în perioada 2007 -2010 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" s-a aprobat finantarea in procent de 100% a proiectului ÄSistem integrat pentr u gestionarea deseurilor din localitatile din Delta Dunarii Ä 72 . La nivelul regiunii nu exist instala ii de tratare a de eurilor rezultate din construc ii i demol ri. M cin.15 Eliminarea de eurilor municipale Depozitarea de eurilor a continuat s reprezinte principala op iune de eliminare a de eurilor municipale. Pe lâng aceste proiecte finan ate din fonduri europene.10. nr.2009.2008 pen tru Ä Depozit zonal pentru de euri nepericuloase i periculoase stabile. În cazul depozitelor rurale.2007.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA PET Plastic 5000 5000 25 x 1. Str. În cadrul judetului Tulcea. fn. aproximativ 90% din de euri municipale sunt eliminate prin depozitare. Taberei. care au ob inut Autorizatie de mediu în baza Bilan urilor de mediu.1 mc 1.

01.5 litri la Argirex Bucuresti ± ( cod deseu 09. acoperite i prev zute la partea superioar cu capac . Cantit i Cantit i Cantit i Stoc Jude generate valorificate eliminate 31.2 553.73 ha De euri periculoase Generatorii de de euri periculoase sunt responsabili pentru gestionarea de eurilor periculoase pe baza principiului Äpoluatorul pl te te´. În general . echipament ele cu con inut de PCB în concentra ii mai mari de 50 ppm.iaz de decantare (halda de lam) ± apar inând SC Alum SA ± suprafa 79. lamurile se depun la baza cuvelor i sunt evacuate periodic ca de euri .01*) y solutie fixator ± 306.04 *) Gestionarea i controlul bifenililor policlorura i i ale altor co mpu i similari La nivelul jude ului Tulcea exist 6 agen i economici care de in un num r de 2338 condensatori ce con in compu i desemna i în concentra ii cuprinse între 50 i 500 ppm (conform Planurilor de eliminare). sulfa i . cloruri i mai pu in cianuri i hidroxizi. Obiectivele ce trebuie avute în vedere pentru gestionarea de eurilor periculoase sunt minimizarea impactului de eurilor periculoase asupra s n t ii i mediului. industria prelucr rii metalelor. în condi iile respect rii normelor tehnologice stabilite. de eurile de hârtie i carton i de eurile din materiale plastice.03. maximizarea folosirii eficiente a resurselor naturale dar i utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA De euri de produc ie Principalele activit i economice generatoare de de euri de produc ie. În anul 2007 societatea a generat 25 to de lam galvanic care este depozitat în siguran în rezervoare metalice supraterane . pe un e antion de agen i economici indicat de MMGA în colaborare cu INS Bucure ti.(cod 11. în spa ii special amenajate.(cod 08. la nivelul regiunii. construc iile i repara iile navale.12. De eurile de produc ie sunt inventariate anual. nr. Depozite de de euri industriale În ceea ce prive te depozitarea de eurilor de produc ie. Echipamentele în func iune ce con in compu i desemna i în concentra ii mai mari de 50 ppm pot fi utilizate pân la sfâr itul existen ei lor utile. De eurile de produc ie periculoase existente în stoc sunt depozitate în condi ii de siguran .5 5164.G. sp lare .253 to la SETCAR SA Br ila . 856/2002. sunt industria metalurgic .Conform prevederilor legale.98*) y amestec solvent ± 67.4 ha .1 tone ± la SC SETCAR SA Br ila.2006 (tone) (tone) (tone) 104905. ce au fost scoase din func iune vor fi eliminate conform planurilor de eliminare aprobate.75 Tulcea Principalele categorii de de euri valorificate au fost de eurile metalice feroase i neferoase.(cod 08. Din ancheta statistic pentru anul 2006 au rezultat urm toarele date la nivelul fiec rui jude . de eurile constau în cea mai mare parte din metale i s ruri ale acestora ± azota i . construc ii i demol ri i prelucrarea lemnului.halda de zgur ± apar inând SC Ferom SA± suprafa 4.(cod deseu .01. industria alimentar .11*) y deseu cianuric neutralizat ± 0. l a nivelul jude ului Tulcea exist 2 depozite industriale nepericuloase din clasa ³ b ³ : . 73 . pân la 31 decembrie 2010.11. SC AKER TULCEA SA a predat în anul 2007 în vederea elimin rii urm toarele tipuri de de euri periculoase: y de eu pasivizare ± 75 tone ± la SC SETCAR SA Br ila.19*) y vopsea solidificat ± 9.3 108651.04 tone ± la SC SETCAR SA Br ila. dar mai ales din fazele preg titoare ± degresare . fezabile economic. conform H. decapare . 57 tone.În anul 2007 a fost insolubilizat o cantitate de cca. lamul zincat produs de STX RO Europe SA rezult din procesele de acoperiri metalice propriu-zise .01.01.

cantitatea de n moluri rezultat de la epurarea apelor uzate or ene ti a fost de aproximativ 29 tone. industriale precum i de la potabilizarea apei. Transportul de eurilor periculoase pân la locul de eliminare final se face cu respectarea strict a normelor de igien i securitate în scopul protej rii personalului i popula iei. 74 . de in torii sta iilor de epurare trebuie s retehnologizeze instala iile. La sfâr itul anului 2007 exista în judet 1 agent economic autorizat pentru transportul de eurilor medicale periculoase . la nivelul jude ului Tulcea. N moluri reziduale generate in industrie Generatorii de n moluri industriale de pe raza jude ului Tulcea sunt : SC TABCO ± CAMPOFRIO SA.G. fiind transportate atât prin re elele de canalizare cât i cu v idanje de la unit ile neracordate. Conform noilor reglement ri. N moluri provenite de la epurarea apelor uzate N molurile provin de la sta iile de tratare a apelor uzate or ene ti. pe viitor nu va mai putea fi permis depozitarea n molurilor de epurare nestabilizate pe depozitele de de euri Sta iile de epurare a apelor uzate or ene ti din judetul Tulcea sunt amplasate dup cum urmeaz :Babadag. Aceasta a fost valoricat /eliminat în depozitele de de euri menajere. este de 17038 tone. 349/2005 privind depozitarea de eurilor. Având în vedere prevederile H. saci galbeni pentru de eurile infec ioase i cutii de culoare galben cu pere i rigizi pentru de eurile în ep toare t ioase. Pân la 31 decembrie 2008 rata medie anuala de colectare selectiv de DEEE. în locul unde sunt desc rcate. cu urm toarele obiective intermediare: a) pân la 31 decembrie 2006.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA De euri medicale În unit ile sanitare de eurile se colecteaz în saci negri pentru de eurile menajere.Cantitatea de n moluri generat de sta iile de epurare industriale în anul 2007. În judetul Tulcea exist doi agen i economici autoriza i pentru eliminarea de eurilor medicale periculoase: SC ECOFIRE SISTEMS SRL CONSTAN A i SC PROD IMPORT CDC SRL Tulcea.N molurile rezultate se deshidrateaz fie pe paturi de uscare.00 kg. a cel pu in 2 kg/locuitor. Transportul de eurilor periculoase în incinta unit ii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacien ilor i vizitatorilor. SC CARNIPROD SRL.Isaccea. Baia. pe cap de locuitor este de 4. SC PIGCOM SA . Jurilovca În anul 2007. referitoare la obiectivele de reducere a de eurilor biodegradabile. Apele uzate tratate în sta iile de epurare sunt în principal de la agen ii economici sau de la popula ie. C rucioarele i containerele mobile se spal i se dezinfecteaz dup fiecare utilizare. în judetul Tulcea. fie prin centrinfugare i sunt depozitate temporar pentru a fi folosite în a gricultur sau depozitate la depozitul de de euri al municipiului Tulcea De euri din echipamente electrice i electronice Gestionarea de eurilor de echipamente electrice i electronice intr sub inciden a a dou directive: Directiva 2002/96/CE privind DEE E i Directiva 2002/95/CE privind restric iile de folosire a anumitor substan e periculoase în echipamentele electrice i electronice. astfel încât s amelioreze calitatea n molului i s asigure gestionarea corespunz toare a acestuia. provenite de la gospod riile particulare. De eurile sunt trans portate cu ajutorul unor c rucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile.

Furnizarea informa iilor privind impa ctul activit ilor institu iilor publice. o imagine cat mai clara a st rii actuale a factorilor de mediu: apa. Persoanele fizice care de in în gospod rie uleiuri uzate sunt obligate s predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici a utoriza i s desf oare activit i de colectare. la nivelul municipiului Tulcea s-a înfiin at prin HCL nr. private si individuale asupra mediului. a cel pu in 3 kg/locuitor. Stabilirea unui nivel ini ial al condi iilor de mediu care s constituie reperul fa de care se va m sura eficienta ac iunilor de îmbun t ire . regiune). Pâna la predarea c tre o firm autorizat pe ntru valorificarea/eliminarea uleiurilor uzate.2007 153 16 277 Uleiuri uzate Generatorii de uleiuri uzate au obliga ia s asigure colectarea separat pe 3 categorii a întregii cantit i de uleiuri generat .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA b) pân la 31 decembrie 2007. precum si privind modul in care acestea pot îmbun t i si proteja mediul. Pentru aceasta produc torii i importatorii trebuie s asigure înfiin area punctelor de colectare DEEE. Vehicule scoase din uz Num r vehicule scoase din uz colectate/tratate/în stoc 2007 Jude Tulcea Tulcea Total Agent economic Autorizat pentru colectare i tratare SC REMAT TULCEA SA SC REMAROM INTERNA IONAL SA Num r VSU colectate 430 16 446 Num r VSU tratate 277 VSU stoc la 31. În jude ul Tulcea nu sunt colectori de uleiuri uzate autoriza i . zona. jude . 4. pentru prevenirea scurgerilor necontrolate. În vederea îndeplinirii obliga iilor prev zute de cadrul legislativ na ional. Facilitarea stabilirii rela iilor si parteneriatului intre participan ii la implementarea ac iunilor. cantitate mult prea mic pentru a putea îndeplini obiectivul intermediar stabilit pentru acest an .2006 un punct de cole ctare DEEE. ceea ce poate conduce la noi oportunit i de ac iune. Obiectivele procesului de evaluare a problemelor de mediu constau in : 1. sol. 105/27. 4.1. 5. 3. METODOLOGIA UTILIZATA IN EVALUAREA PROBLEMELOR DE MEDIU 75 . în recipiente închise etan i rezistente la oc mecanic i termic. Con tientizarea publicului în raport cu problemele de mediu si implicarea cet enilor in ac iunile pentru îmbun t irea mediului . PROBLEME PRIORITARE PRIVIND PROTEC IA MEDIULUI IN JUDE UL TULCEA Evaluarea problemelor de mediu reprezint un profil al condi iilor de mediu existente intr-o arie geografica bine definita (ora . Furnizarea unei analize clare a problemelor cheie de mediu pentru comunitate . rândul sau. Capitolul IV . Statiile de distribu ie carburan i i comercian ii au organizat puncte de colectare a ul eiurilor uzate dar nu au colectat în cursul anului 2007 . împrejmuite i securizate. Acest profil reprezint la.12. În anul 2007 a fost colectat o cantitate de aproximativ 6 tone DEEE. aer.04. 2. acestea trebuie s fie stocate în spa ii corespunz tor amenajate. valorificare i/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

In cadrul intalnirilor grupului de Lucru . In cadrul sedintelor Grupului de lucru pentru revizuirea PLAM Tulcea au fost luate deciziile pentru amanarea a 3 9 de actiuni.Accesarea fondurilor U.E i guvernamentale. b) Studii. h) Cuno tin e individuale. . g) Consultare comunitar . i 40 au fost preconizate a se realiza in perioada 2009 -2019. c) Analiza SWOT d) Strategii i planuri de m suri ale agen ilor economici. ape curg toare. este reprezentat modul de rezolvare pe probleme i pe perioade de realizare: Nr. schimbarile legislative) nu au putut fi finalizate. Ape potabile corespunz toare din punct de vedere calitativ . ac iuni PM 01: PM 02 PM 03 PM 04 PM 05 PM 06 PM 07 PM 08 PM 09 PM 10 PM 11 PM 12 PM 13 Total 49 26 39 27 28 13 15 9 15 13 24 11 10 279 Realizate 29 18 32 13 12 8 9 9 15 9 14 11 5 184 amanate 7 3 1 2 3 5 5 0 0 4 9 0 0 39 Nu sunt de actualitate 1 1 1 permanente Termen>2008 3 1 2 1 9 3 3 11 13 1 1 5 9 7 40 ANALIZA SWOT PUNCTE TARI / OPORTUNIT NR DOMENIUL CRT I. PLAM Tulcea a inclus 279 de masuri de îmbun t ire a calitatii mediului în jude ul Tulcea. programe i planuri locale sau na ionale de ac iune. izvoare. CANTITATE A I CALITATEA APEI I: OPORTUNIT I Puncte tari Existen a surselor diversificate de alimentare cu ap potabil (foraje.Poten ial de dezvoltare a 76 . rapoarte i analize de specialitate ale institu iilor publice descentralizate cu atribu ii în controlul i managementul factorilor de mediu. f) Legisla ia na ional i local în vigoare. e) Strategii. Dintre acestea 232 au avut ca termen de realizare perioada 2005 -2008. in urma analizei Raportului de Evaluare a Implementarii PLAM Tulcea pe perioada 2005 -2008 au fost luate deciziile privind actiun ile din PLAM Tulcea nerealizate. care din moti ve specifice ( lipsa suportului financiar. De asemenea au fost anulate 9 actiuni. In tabelul urmator.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Identificarea i evaluarea problemelor / aspectelor de mediu s -au realizat prin utilizarea urm toarelor instrumente: a) Planul Local de Actiune pentru Mediu al jude ului Tulcea 2005-2008.

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

POTABILE

Existenta unui sistem si a bazei legislative de monitorizare a calit ii apei potabile de c tre M.S.P. Realizarea Master planului pentru ape Obtinerea de fonduri europene pentru reabilitarea, extinderea retelei de alimentare cu apa, si reabilitarea statiilor de tratare Reducerea surselor de poluare industriale Realizarea sistemelor de alimentare rurala in majoritatea comunelor Implicarea autoriratilor locale pentru accesarea de fonduri in vedera realizarii sistemelor de canalizare si a statiilor de epurare Apari ia fermelor ecologice

parteneriatelor cu diverse comunit i din U.E; - Posibilitatea dezvolt rii colabor rii tranfrontiere în domeniul protec iei mediului în cadrul euroregiunilor;

II.

CALITATEA APELOR DE SUPRAFA I SUBTERANE CALITATEA SOLULUI CALITATEA AERULUI

III. IV.

V.

GESTIUNEA DE EURILO R I SUBSTAN E LOR CHIMICE PERICULOA SE

- Existen a reglement rilor legale pentru definirea bunelor practici agricole i de mediu în România. - Agricultura ecologic motor al dezvolt rii Existenta unui sistem de monitorizare a calit ii durabile. aerului ( statii automate) în Judetul Tulcea - Resurse financiare alocate Dotarea laboratorului din cadrul A.P.M. Tulcea cu prin Planul Na ional de aparatura performant . Dezvoltare Rural pentru Comisie Tehnica constituita la nivel judetean pentru proiecte care înglobeaz i elaborarea Programului Integrat de Gestionare a sisteme de iriga ii. Calitatii Aerului Existenta unui plan de reducere a emisiilor pentru - Implementarea la nivel instala ii mari de ardere (I.M.A.) inclus în Planul local a unui program GIS, Na ionala de Reducere a Emisiilor pentru I.M.A. fapt care va oferi Amplasarea platformei industriale la periferia posibilitatea utiliz rii ora ului Tulcea aparaturii GPS pentru Inchiderea crematoriilor spitalelor din judetul monitorizarea cu acurate e Tulcea a factorilor de mediu; Investi ii ale agen ilor economici în sisteme de reducere a emisiilor în atmosfer . - Existen a unui parteneriat Legisla ie în domeniu armonizat cu legisla ia U.E public-privat în domeniul Autorizarea Depozitului zonal pentru de euri managementului de eurilor;
nepericuloase Tulcea i periculoase stabile, nereactive,

VI.

PERICOLE GENERATE DE CATASTROF E/

Existen a Strategiei Na ionale de Gestiune a De eurilor,Planului Na ional de Gestiune a De eurilor, Planului Regional de Gestiune a De eurilor i a Strategiei jude ene de gestionare a de eurilor. Operatori economici specializa i în efectuarea serviciilor de utilitate public de salubritate /salubrizare sau ecarisaj, tratare/denocivizare, etc, autoriza i pentru colectarea , tratarea i depozitarea de eurilor, a reziduurilor municipale si a altor de euri speciale. Existenta mecanismelor func ionale in gestionarea problemei DEEE, VSU, acumulatori uza i, de euri de ambalaje , de euri spitalice ti. Existen a unui sistem de avertizare/alarmare in cazul unor catastrofe si a unor forma ii specializate în interven ii rapide în caz de catastrofe . Inventarierea zonelor umede i malurilor ce necesit lucr ri de renaturarea, reamenajare.

- Sprijin politic i financiar din partea Uniunii Europene. România de ine instrumente institu ionale, de planificare i ac iune, financiare,legislative, coercitive, tehnicoeconomice, educa ionale, cercetare pentru gestiune integrata a tuturor de eurilor istorice si nou generate.
- Alocarea fondurilor din bugetul de stat pentru lucr ri de amenajare / ameliorare torente.

77

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

Existen a unui sistem func ional de hidroameliora ii i construc ii hidrotehnice ( diguri, canale, reten ii permanente i temporare, lacuri de acumulare, baraje) Existenta unui plan local de ap rare împotriva inunda iilor i fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul fiec rei prim rii. Asigurarea asisten ei tehnice din partea A.N.I.F. pentru amplasarea sistemelor de iriga ii de c tre fermieri. VII. DEZVOLTAR Extinderea infrastructurii de mediu in zonele urbane ( alimentare cu apa, canalizare,etc.) EA MEDIULUI Realizarea Master planului pentru ape. URBAN Constituirea Asocia iei de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea Implementarea Agendei Locale 21 in judetul Tulcea, Municipiul Tulcea, Orasul Babadag Existen a proiectelor finan ate pentru extindere spa ii verzi în localit i. VIII. DEGRADARE 10,4% din suprafa a jude ului acoperit cu p duri. A MEDIULUI Diversitatea speciilor forestiere distribuite pe etaje NATURAL I de vegeta ie variate. CONSTRUIT Produse accesorii ale p durii bine reprezentate (fructe de p dure, plante medicinale, ciuperci). Existen a unui plan pentru renaturare / reamenajare maluri, zone umede. Structuri de administrare de stat i private constituite. IX. PROTEJARE Num r mare de arii protejate 36 A NATURII I Parcul National Muntii Macinului CONSERVAR Delta Dunarii EA Capital natural reprezentativ la nivel na ional: BIODIVERSI habitate, specii protejate de plante i animale T II Situri de importanta comunitara din cadrul Re elei ecologice ÄNatura 2000´. Implementarea în gr dini ele i colile din jude ul X. EDUCA IA Tulcea a disciplinei op ionale ECOLOGIC Ä Educa ie ecologic i de protec ie a mediului´ aprobat prin O.M.E.C.T. nr.1862/30.08.2007 Preocuparea crescut a cadrelor didactice pentru activit i extra colare de educa ie ecologic . Realizarea de proiecte i activit i de educa ie ecologic prin implicarea institu iilor cu atribu ii în protec ia mediului i a autorit ilor administra iei locale in educarea tinerei genera ii . Diversificarea ofertei de instruire de la nivel pre colar pân la nivel universitar si postuniversitar Implementarea proiectului ÄECO- Schools´ -un prim pas spre ÄECO- Cities´ în unit i de înv mânt din judetul Tulcea XI. ASIGURARE Programul na ional de evaluare a st rii de s n tate a A ST RII DE popula iei. S N TATE Existenta programelor na ionale de s n tate ( cancer, diabet, TBC,etc.) Existenta unui sistem de monitorizare a st rii de s n tate a popula iei în raport cu factorii de mediu.

FENOMENE NATURALE I ANTROPICE

- Existenta cadrului legal privind extinderea spatiilor verzi conform normelor U.E.( OUG. Nr. 114/2007).

-Existenta cadrului legal pentru declararea de noi arii protejate.

- Existenta cadrului legal pentru aprobarea siturilor de importanta comunitara din cadrul Re elei ecologice ÄNatura 2000´. - Existen a cadrului lege pentru interzicerea cultiv rii plantelor modificate genetic, altele decât cele acceptate în Uniunea European
- Introducerea disciplinei Ä Educa ie ecologic i de protec ie a mediului´ în oferta na ional de op ionale a Ministerului Educa iei, Cercet rii i Tineretului.

- acreditarea laboratoarelor

78

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

XII.

TRANSPORT

XIII. TURISM

XIV XV.

ENERGIE INT RIREA CAPACIT I I ADMINISTR ATIVE I INSTITU IO

Dezvoltarea sistemului privat în domeniul asigur rii st rii de s n tate a popula iei. Inventarierea, extinderea si reabilitarea infrastructurii de transport rutier i c i ferate din judetul Tulcea Introducerea taxei de prim înmatriculare pentru autoturisme i ini ierea programului na ionale de scoatere din uz a autovehiculelor vechi. Legisla ie armonizat inclusiv pentru transportul m rfurilor periculoase i a de eurilor periculoase, norme i normative moderne privind transportul , c ile rutiere i aeriene de transport. Legisla ie privind calitatea tehnica a autovehiculelor, con inutul maxim în substan e i componente periculoase, modalit i pentru valorificarea maxim a componentelor care rezult în cursul utiliz rii autovehiculelor. Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil in Delta Dun rii Cre terea preocup rii autorit ilor administra iilor locale i jude ene pentru promovarea turismului în jud. Tulcea (bro uri, h r i, atlase,etc.) Tendin e de dezvoltare a agroturismului i pe baze moderne. Atrac iile turistice orientate spre punerea în valoare a capitalului natural i biodiversit ii prin ecoturism integrate în planuri de management a SCI si SPA i regulamente de dare în custodie . C i de comunicare rutiere , aeriene i feroviare incluse în re eaua na ional i european de transport. Resurse naturale deosebite ( relief variat, nr. mare de arii naturale protejate, Tradi ii i manifest ri culturale, etnografice diverse datorit diversit ii etnice i confesionale. Obiective turistice cu valoare de patrimoniu, oferte de servicii diversificate (hoteluri 4 ****, etc.) Interes crescut din partea sectorului privat in exploatarea resurselor de energii alternative. Cre terea num rului de personal calificat. Instruirea personalului prin programe de twinning finan ate de U.E. Imbun t irea colabor rii inter-institu ionale prin protocoale de colaborare.

DSP Tulcea, SC Aquaserv SA

- Existen a surselor de energie alternativ nepoluant ; Preocup ri pentru utilizarea altor surse de energie alternative ( solar , eolian , terestr , hidroelectric , bioenergie,etc.) - Posibilitatea dezvolt rii durabile prin întrebuin area tehnologiilor i tehnicilor avansate i nepoluante; - Participarea României, ca ar membr a U.E., la schema european de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser EU ± ETS ( European Union ± Emission Trading Scheme). - Existen a Planului Na ional de Alocare pentru ultimul an din Faza I (2007) i pentru Faza II (2008 ± 2012).

79

CALITATEA APELOR DE SUPRAFA I SUBTERANE . Infrastructur de transport necorespunz toare. în elaborarea unor programe i proiecte fezabile pentru atragerea de finan ri nerambursabile oferite de Uniunea European .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA NALE A INSTITUTIIL OR CU ATRIBU II IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI. Spa ii verzi. Depozit ri necontrolate de de euri. Practicarea agriculturii de subzistenta. Lipsa centurilor de ocolire a ora elor.Necorelarea eforturilor între autorit ile descentralizate din teritoriu i factorii politici locali cu putere de decizie la nivel central în promovarea unor proiecte utile la nivelul jude ului. ARBDD. Degradarea calit ii apelor datorit proceselor de eroziune a solului. CALITATEA SOLULUI IV.Legisla ie deficitar III.. societ ii civile. SGA Tulcea PUNCTE SLABE / AMENIN NR DOMENIUL CRT I. Sisteme deficitare / lips de alimentare cu ap în mediul rural. CALITATEA AERULUI 80 . Existen a colabor rii transfrontiere între institu ii similare. Zone de protectie sanitara neamenajate conform prevederilor HG 930/2005 Lipsa statii de tratare a apei potabile pentru 12 localitati care consuma apa direct din Dunare Utilizarea îngr mintelor chimice i pesticidelor. Zone vulnerabile la poluarea cu nitrati Distrugerea sistemelor de iriga ii (antene subterane.Schimb ri climatice . perdele de protec ie insuficiente. Lipsa unei eviden e actualizate privind schimbarea folosin ei terenurilor. . .acreditarea laboratoarelor APM . AMENIN RI II. Insuficienta implicare a autorit ilor locale. echipamente de udare) existente înainte de 1989.Dezvoltarea mediului economic f r a se ine cont de puterea de absorb ie a mediului ambiant. Schimbarea folosin ei terenurilor agricole. Arderea necontrolat a de eurilor vegetale i menajere. hidran i. CANTITATEA I CALITATEA APEI POTABILE RI : PUNCTE SLABE Infrastructura de alimentare cu ap în mediul urban învechit . . Sistemelor de canalizare si sta ii de epurare insuficiente în mediul rural Poluarea apelor subterane datorit depozit rii / utiliz rii dejec iilor. Existen a solurilor calitatatea a III a Fragmentarea excesiv a propriet ii nu permite respectarea bunelor practici agricole i de mediu.

Insuficien a infrastructurii necesare: .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA V. 114/2007). revalorificare. refolosire.baz material Necunoa terea atribu iilor stabilite prin legisla ia în domeniu de c tre autorit ile competente. Spa ii insuficiente destinate parc rilor autovehiculelor. Inexistenta unui program unitar de reabilitare estetic a cl dirilor din mediu urban. în unele locuri inexistent . Neactualizarea PUG.) Mijloace de transport în comun învechite i insuficiente.24 /2007 i O. Grad redus de reabilitare termic a cl dirilor existente. în procesul de amenajare a teritoriului. .implementarea haotic a unor proiecte de dezvoltare necorelate cu direc iile de dezvoltare. refolosire a de eurilor. reciclare. . Lipsa metodologiei tehnice pentru administrarea Siturilor Natura 2000. Lipsa / neaplicarea unor regulamente de salubrizare la nivel local. Lipsa societatilor de salubrizare la nivel rural Puncte de colectare selectiva a deseurilor insuficiente sau lipsa Lipsa preocup rii pentru minimizarea cantit ilor de de euri generate. PUZ. PERICOLE GENERATE DE CATASTROFE/ FENOMENE NATURALE I ANTROPICE DEZVOLTAREA MEDIULUI URBAN Inexisten a unui sistem integrat de management al de eurilor. Educa ie deficitar a popula iei privind s n tatea i mediul. colectare selectiv a de eurilor) deficitar . GESTIUNEA DE EURILOR I SUBSTAN ELOR CHIMICE PERICULOASE VI. . .lipsa de interes pentru reabilitarea zonelor industriale. Suprafa a alocat spa iilor verzi mult sub normele europene(Legea nr. implementare i control a activit ii de salubrizare a localit ilor.degradare accelerat a cl dirilor de patrimoniu în lipsa renov rii. epurare ape uzate. pentru atribuirea pl ilor compensatorii popula iei care de ine teren în cadrul acestor situri.sta ii de transfer.operatori pentru procesele de colectare. inclusiv a de eurilor periculoase. Existen a unor zone în care exist pericolul producerii alunec rilor de teren Existen a zonelor cu risc de inunda ii în domeniul protec iei terenurilor agricole (arabile în special).Congestionarea traficului i poluarea excesiv a centrelor urbane. 81 . canalizare. .Absenta unor facilit i bancare pentru finan area proiectelor in domeniul mediului. nr. Insuficienta implicare a autorit ilor locale în mecanismele de planificare . VII. Nerespectarea. Cl diri de patrimoniu în proprietatea unor categorii sociale f r posiblit i de a le între ine.lipsa unor studii de dezvoltare coerente . Nerespectarea prevederilor legislative în emiterea certificatelor de urbanism privind impunerea tuturor avizelor legale necesare. Lipsa unor sisteme de stimulare a agen ilor economici pentru colectarea selectiv a de eurilor. etc. Insuficient tehnologie pentru reciclare.UG. . . . poduri. a regulamentelor de urbanism aprobate. Infrastructur de mediu ( alimentare cu ap . Infrastructur de transport deficitar ( drumuri.

82 . ASIGURAREA ST RII DE S N TATE XII. TURISM Depozitari ilegale de de euri menajere i inerte (rezultate din construc ii i demol ri). Insuficienta implicare a autorit ilor locale în protejarea ariilor naturale de pe teritoriul lor administrativ. Reducerea progresiv a suprafe elor neconstruite. DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL I CONSTRUIT IX.N. Slaba monitorizare a asocia iilor de proprietari i a persoanelor fizice fa de obliga ia de a între ine spa ii verzi. drumuri comunale nemodernizate. Programe insuficiente de educa ie pentru s n tate a tinerei genera ii. PROTEJAREA NATURII I CONSERVAREA BIODIVERSIT II X. Lipsa cordoanelor forestiere în jurul localit ilor (conform planurilor de arhitectur peisagistic ). Lipsa drumurilor rapide i autostr zilor. Studii de impact insuficient documentate tiin ific din punct de vedere al biodiversit ii. Lipsa centurilor ocolitoare pentru ora e i municipii. Pericol ridicat de degradare pentru ariile naturale protejate care nu au fost atribuite în custodie. Educa ie deficitar a popula iei privind un mod de via s n tos. Fonduri insuficiente pentru programe coerente de educa ie pentru mediu. Lipsa perdelelor de contur pe hotarul fermelor. Lipsa unui sistem eficient de gestiune a de eurilor în zonele cu poten ial turistic i de agrement. Foarte pu ine ini iative de atragere de fonduri pentru managementul ariilor protejate/Siturilor Natura 2000 atribuite / sau nu în custodie/ administrare. Starea drumurilor na ionale i jude ene nesatisf c toare. EDUCA IA ECOLOGIC XI. Lipsa unor programe/proiecte de monitorizare/inventariere flor /faun s lbatic în arii protejate. Risc poten ial de epidemii hidrice datorit st rii necorespunz toare a re elelor de alimentare cu ap . Infrastructur feroviar învechit .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA VIII. Num r redus de O. Presiune antropic foarte ridicat asupra cadrului natural Insuficienta implicare a societ ii civile în educa ia pentru mediu a popula iei. Lipsa perdelelor de protec ie de-a lungul c ilor de comunica ie. Lipsa m surilor coercitive pentru persoanele fizice care nu protejeaz mediul înconjur tor. Infrastructur de acces la zonele cu poten ial turistic slab dezvoltat . TRANSPORT XIII. Lipsa sistemului de gestiune a de eurilor din arii naturale protejate. Intensificarea traficului rutier în mediu urban. Situri Natura 2000 i în afara lor.G-uri active.

DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI. Puncte de colectare selectiva insuficiente sau lipsa 83 .Gestiune deficitara a deseurilor industriale . În continuare se prezint lista problemelor de mediu identificate în jude ul Tulcea: PROBLEMA PM 01 Managementul deseurilor PM 01-1. Rezultatele proceselor de ierarhizare i de stabilire a priorit ilor pentru ac iune ob inute sunt prezentate în tabelele de mai jos.2. analizarea si evaluarea problemelor de mediu din jude ul Tulcea. Stabilirea priorit ilor de mediu pentru ac iune s -a efectuat pe baza matricelor plan. Pondere crescut de utilizare a combustibililor ENERGIE fosili i a lemnului ca surs de energie termic în special în zone rurale. 4. Slaba dotare cu resurse umane specializate a INT RIREA institu iilor care se ocup cu problemele de mediu CAPACIT II ADMINISTRATIVE din jude . Acoperire insuficieta a serviciilor de salubritate pentru toata populatia judetului PM 01 ± 5. În cadrul fiec rei categorii de probleme au fost identificate mai multe probleme individuale specifice. XV.Poluarea mediului datorita gestiunii necorespunzatoare a deseurilor municipale PM 01. Fiec rei probleme individuale i s -a asociat un cod care faciliteaz jonc iunea între cele trei secven e: Raportul privind Evaluarea Problemelor de Mediu. Planul Local de Ac iune. jude ene i A INSTITUTIILOR institu iile cu atribu ii în domeniul protec iei CU ATRIBU II IN mediului.2 . arii naturale protejate i monumente ale naturii neîntre inute i degradate. Pe baza rezultatelor ob inute s-a elaborat Planul de Implementare a Ac iunilor. Eficien energetic sc zut a sistemelor centralizate de producere. IDENTIFICAREA. avându -se in vedere sursele de poluare identificate si influenta lor asupra mediului si s n t ii umane. transport i distribu ie a c ldurii c tre consumatori în centrele urbane. Planul de Implementare a Ac iunilor pentru Problemele Prioritare. Colaborarea discontinu (fluctua ii în comunicare) I INSTITU IONALE între administra iile publice locale. DESCRIEREA. pe baza rezultatelor ob inute de la diferitele autorit i precum si in urma consult rilor in cadrul Grupului de Lucru.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA XIV. toxice si periculoase PM 01-3 Existenta depozitelor de deseuri menajere necontrolate PM 01 ±4. ANALIZAREA SI EVALUAREA PROBLEMELOR/ ASPECTELOR DE MEDIU Sec iunea urm toare include descrierea. Gam restrâns i calitatea redus a serviciilor turistice Monumente istorice. Procedura s-a aplicat fiec rei probleme individuale de mediu din cadrul fiec reia dintre cele 13 categorii de probleme/aspecte.

Inexistenta instalatiilor de tratare a apei in localitatile rurale din Delta Dunarii care consuma apa direct din Dunare PM 02 ± 5. . tratare.Lipsa amenaj rilor hidrotehnice pentru protec ia a ez rilor umane din jude împotriva inunda iilor. Emisii atmosferice rezultate din activitatea de crestere a animalelor PM 04 Poluarea apelor de suprafata PM 04-1. Cerna.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA PM 02 Calitatea si cantitatea apei potabile PM 02 ± 1.Eroziunea accentuata a solului data de lipsa perdelelor forestiere de protec ie PM 06 Arii naturale protejate PM 06-1Lipsa structurilor de administrare pentru ariile protejate/ situri Natura 2000 PM 06-2. Lipsa unui sistem integrat de management al apei PM 03Poluarea atmosferei PM 03 ± 1 Poluarea atmosferei datorita activitatilor industriale PM 03 ±2 . Preepurare insuficienta la spitale . Mahmudia .Poluarea solului si apei subterane datorit activit ii de depozitare a sterilului de preparatie miniera PM 05-2. Poluarea atmosferei datorate traficului rutier PM 0-3. PM 07-1.Starea tehnica necorespunzatoare a sistemelor de captare. Poluarea lacului Babadag cu ape uzate insuficient epurate de la statia de epurare a orasului PM 04 ± 4. Sulina PM 04 ± 2. Greci . Macin ) PM 05-3 .Afectarea fondului cinegetic prin vinatoare neorganizata si braconaj atit pe teritoriul rezervatiilor cit si in restul judetului PM 07 Amenintari date de accidente majore . Poluarea Dunarii datorita deversarii apelor uzate menajere neepurate provenind din mun Tulcea si orasele Macin. aductiune si inmagazinare a apei destintate alimentarii cu apa a populatiei din mediul urban PM 02 ± 3. torentilor i eroziunilor de mal. Inexistenta unui sistem separat de evacuare a apelor pluviale din orasul Tulcea PM 04 ±7 . PM 05-6 Poluarea solului si apelor subteran e datorat stoc rii incorecte a dejec iilor animaliere din agricultur de la fermele zootehnice PM 05-7 . Lipsa delimitarii in teren a rezervatiilor naturale PM 06-3.Zone de protectie sanitara si hidrogeologicca nedelimitate conform normelor 84 . fenomene naturale si antropice PM 07-1 . Risc de producere a poluarilor accidentale ale Dunarii cu produse petroliere de la navele in tranzit si de la activitatile portuare PM 04 ±6.Starea tehnica necorespunzatoare a retelelor de distributie a apei potabile in mediul urban PM 02 ± 4. Isaccea.Poluarea solului si a apelor subterane datorit infiltr rilor de ape uzate provenite de la populatie PM 05-4 . Poluarea solului datorita sterilelor de exploatatie miniera ( Turcoaia .Poluarea solului si apelor subterane datorit depozitelor de de euri industriale PM 05-5. deversarea apelor uzate realizandu -se in reteaua de canalizare oraseneasca PM 04-5. Poluarea apelor de suprafata datorita inexistentei retelelor de canalizare si statiilor de epurare la nivelul localitatilor rurale PM 05 Poluarea solului si a apelor subterane PM 05-1 . Poluarea apelor de suprafata datorita capacitatilor insuficiente de preepurare sau inexistentei unor statii de epurare la nivelul agentilor e conomici PM 04 ± 3. Gradul de asigurare cu apa potabila redus la nivelul localitatilor rurale PM 02 ± 2. Poluarea solului si a apei subterane asociata utilizarii in agricultura a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor . Lipsa situatiei cadastrale a terenurilor care intra in componenta rezervatiilor naturale PM 06-4.

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA legislative in vigoare PM 08 Intarirea capacitatii autoritatilor administratiei locale pentru managementul problemelor de mediu PM 08. Presiunea constructiilor asupra unor spatii verzi existente PM 11-2 .Insuficien a spa iilor de parcare în zonele urbane ale jude ului PM 11-4. monitorizarea calit ii aerului PM 13 Sanatatea populatiei PM 13-1 1Educatie deficitara a populatiei privind un mod de viata sa natos PM 13-2 4. Dintre pasii importanti in rezolvarea aceastei probleme sensilbile pot fi amintiti: 85 . Slaba calitate a Infrastructurii de acces catre zonele turistice PM 10-4.1. luându -se în considerare prevederile legisla iei na ionale. Taberei. nereactive. Insuficienta resurselor financiare pentru rezolvarea problemelor de mediu PM 09 Educatia ecologica si informarea comunitatii PM 09-1 Cunostinte insuficiente privind legislatia de mediu in vigoare . Deficiente privind amenajarea zonelor de agrement din punct de vedere igienico-sanitar. Inexistenta sistemelor de management al zgomotului urban Raportul privind Evaluarea Problemelor de Mediu con ine definirea i evaluarea în detaliu a fiec rei probleme de mediu. zona V r rie.Trafic insuficient fluidizat in orase PM 11-3. drepturile . al gestiunii de eurilor si al locurilor speciale de preparare a hranei in aer liber PM 10-2 .2008 pentru Ä Depozit zonal pentru de euri nepericuloase i periculoase stabile. Tulcea. Infrastructura turistica si de agrement deficitara PM 10-5. DESCRIEREA PROBLEMELOR PRIORITARE I ASPECTELOR DE MEDIU PRIORITARE SELECTATE PM 01 . fn. au ca rezultat generarea unor cantitati importante de deseuri menajere. pe categorii i pe probleme individuale.10.Managementul de eurilor SINTEZA PROBLEMELOR / Poluarea mediului datorita gestiunii necorespunzatoare a deseurilor orasenesti. Activitatile socio. obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice si a grupurilor comunitare PM 09-2.Acest depozit nu este prevazut cu dotari speciale pen tru protectia mediului fiind doar partial imprejmuit .2 ha . Str.Practicarea turismului neorganizat si neecologic pe teritoriul judetului PM 10-3. Cantitatile de deseuri generate de activitati le casnice si gospodaresti sunt stocate in prezent in : depozitul de deseuri menajere aferent mun Tulcea . Cladirile istorice din judet in st are avansata de degradare PM 11 Urbanizarea si mediul PM 11-1. SC ECOREC SA a obtinut Autorizatia Integrata de Mediu nr. 08/23. Calitatea proasta a infrastructurii urbane PM11-5 Inexistenta unui program unitar de reabilitare termica a cladirilor din mediul urban PM 12 Intarirea capacitatii institutionale a autoritatii de protectia mediului PM 12-1Dotare materiala si umana insuficienta pentru buna desf urare a activit ii în domenii specifice conservarea biodiversit ii i protec iei naturii.economice desfasurate in mun Tulcea . Insuficienta implicare a tinerilor in probleme educative extracuriculare cu tematica de mediu PM 10 Turism si agrement PM 10-1. reglement rilor i standardelor privind protec ia mediului în vigoare. care este amplasat la cca 12 km de oras in zona Agighiol ± Marca si ocupa o suprafata de 5.

Prin Ä Studiul privind gestionarea deseurilor in judetul Tulcea Ä contractat de catre Consiliul Judetean Tulcea au fost stabilite locatiile exacte ale acestora : Macin . Cinci depozite trebuie sa sisteze depozitarea in periaoda 2009 . nr. a HG 349/2005 . Isaccea .Tulcea ( 2015).2010 . locuitorii din mediul rural din cele 130 de sate ale jude ului Tulcea. dispun de 185 depozite neconforme. Conform HG 349/2005 termenul de obligatia de sistare a depozitarii deseurilor in depozitele rurale la 16. Tulcea al SC Ecorec.7 a HG 349/2005 date de 16. si se afla in procedura de aprobare. Sulina (2017). a inceput pregatirea unei aplicatie pentru judetul Tulcea (Master Plan) printr-un proiect de asisten tehnic PHARE CES 2006. situate în zonele limitrofe drumurilor publice.Domeniul major de interven ie 1 . precum i celelalte bunuri necesare desf ur rii activit ii de gestionare a de eurilor b) In mediul urban a u fost inventariate 6 depozite orasenesti neconforme. Cu sprijinul fondurilor externe nerambursabile alocate de UE se va înfiin a o sta ie de transfer a de eurilor i se vor achizi iona mijloacele de transport al reziduurilor. Un depozit (Vararie) a obtinut aviz de mediu la sistarea activitatii.8 ´ Depozite de deseuri industriale nepericuloase care sisteaza depozitarea deseurilor lichide . toxice si periculoase In conformitate cu Anexa 5 .2017: Babadag.G. Agighiol. Existenta depozitelor de deseuri menajere necontrolate a) În prezent.12. Prin H. si pentru minim 80% pentru 86 . In prezent halda de zgura este folosita pentru recuperarea metalului. SC Ferom SA are ca termen de sistare a depozitarii l a Halda de zgura in conformitate cu Anexa 5 . Isaccea( 2009). Babadag . Printre cele 37 de proiecte majore ale Ministerului Mediului (MM) care vizeaza accesarea Fondurilor Structurale i de Coeziune in cadrul axei Prioritare 2 din POS Mediu: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de eurilor . Prin PRGD s-au prevazut realizarea a sase statii de transfer pentru judetul Tulcea .07. Sistarea activitatii de depozitare s -a realizat incepand cu anul 2003.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Planul Judetean de Gestionare a De eurilor pentru judetul Tulcea a fost finalizat in cursul anului 2008.035 de euro pentru realizarea unui sistem integrat de gestionare a de eurilor din aceast unitate administrativ-teritorial i alte zece comune din apropiere. Macin (2016). SC ALUM SA Tulcea sisteaza activitatea de depozitare a slamului in halda de slam la 31. Lipsa serviciilor de salubritate pentru toata populatia judetului In conformitate cu PRGD in mediul urban trebuie realizata asigurarea cu servicii de salubritate cu 100% pentru populatia urbana pana in anul 2013. tabel 5.Dezvoltarea sistemelor integrate de management al de eurilor i extinderea infrastructurii de management al de eurilor.2009. tabel 5. Alternativa o reprezinta depozitul zonal pentru de euri nepericuloase i periculoase stabile. Prim ria ora ului tulcean M cin a ob inut prin fonduri PHARE finan area unui proiect în valoare de 999. care se vor executa în perioada 2007 -2010 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" s-a aprobat finantarea in procent de 100% a proiectului ÄSistem integrat pentru gestionarea deseurilor din localitatile din Delta Dunarii Ä Gestiune deficitara a deseurilor industriale.2009 . nereactive. Topolog . 920 din 07/08/2007privind finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu. Mahmudia si Sulina . ponderea cea mai mare în structura de eurilor depozitate fiind reprezentat de de eurile biodegradabile. care a obtinut autorizatie integrata de mediu.07.

Gorgova. Isaccea. PDR.operator de salubritate din municipiul Tulcea . colectarea selectiv a de eurilor municipale se realizeaz într -o mic m sur ( în special pentru de eurile reciclabile de tipul hârtie -carton. sticla . in cadrul Masurii ISPA 2003/RO/16/P/PA013 -04´. Ilganii de Sus . -bolile parazitare intestinale sunt semnificativ mai crescute în rândul popula iei ce consum ap direct din Dun re . Este cazul aici al eliminarii din deseurile menajere destinate depozitarii finale a urmatoarelor tipuri de deseuri : metale feroase si neferoase . Inexistenta instalatiilor de tratare a apei in localitatile rurale din Delta Dunarii care consuma apa direct din Dunare Localit ile în care alimentarea cu ap se face direct din canalele i bra ele Dun rii sunt urm toarele: B ltenii de Jos . Nuf ru. a extins colectarea selectiv a de eurilor reciclabile de la 20 de puncte in 2007. hirtie . prin programul ³ERACOLECT´. Salceni. PM 02 ± 4.masura 121. PM 02 Calitatea si cantitatea apei potabile Gradul de asigurare cu apa potabila redus la nivelul localitatilor rurale În prezent beneficiaz de sisteme de alimentare cu ap realiza te integral 5 comune: Greci. au fost realizate o serie de proiecte de alimentare cu apa la nivelul localitatilor in mediul rural prin accesarea de fonduri guvernamentale: HG 577/1997.masura 322. În prezent. program pilot de colectare selectiv a de eurilor de ambalaje de plastic i hârtie -carton. 87 . PET). In anul 2008. Macin au inceput lucrarile de reabilitare a sistemelor de captare. Ostrov. Plaur. M surarea efectelor pe s natate întreprinse prin studiile epidemiologice. astfel : -inciden a crescut a bolilor diareice acute datorate consumului de apa direct din Dunar e -bolile parazitare intestinale cu transmitere hidric sunt cu siguran a mult mai numeroase. tratare. PNDR. Periprava.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA populatia in mediul rural. Ostrov i Turcoaia. în parteneriat cu SC ECOROM AMBALAJE SA Bucure ti. Baltenii de Sus. In prezent. Ceatalchioi . PM 02 ± 2. Puncte de colectare selectiva insuficiente sau lipsa. Partizani . lemn . Vulturu. prin POS Mediu axa prioritara 1 au fos t obtinute finantari in valoare de 114 milioane de euro. SC Servicii Publice SA Tulcea . fonduri Sapard . doar 4. materiale plastice. aductiune si inmagazinare a apei destintate alimentarii cu apa a populatiei din mediul urban PM 02 ± 3. inmagazinare si distributie a apei. Un num r de 14 comune au realizate par ial sisteme de alimentare cu ap . tratare. In prezent majoritatea comunelor au realizat documentatiile necesare in vederea accesarii de fonduri atat pentru infiintarea de noi sisteme de alimentare cu apa cat si pentru extinderea si reabilitarea celor existente. In perioada 2005. Pri mariile Babadag.45 % din populatia din mediul rural este deservita de servicii de salubritate.Starea tehnica necorespunzatoare a sistemelor de captare. au demonstrat o serie de date relevante . pentru sectorul apa/ apa uzata. decât morbiditatea eviden iata în registrele de consultatii existente la nivelul dispensarelor.Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte in secorul apa/apa uzata in Romania ± a fost finalizat Master Planul pe Judetul Tulcea. P tl geanca . plastic .2008.Starea tehnica necorespunzatoare a retelelor de distributie a apei potabile in mediul urban In anul 2006. din care 80 de milioane au fost alocate municipiului Tulcea. fapt care determin eliminarea de eurilor de acest tip prin depozitare împreun cu de eurile municipale. Unul dintre obiectivele prioritare in reducerea impactului deseurilor asupra mediului este micsorarea cantitatii de deseuri eliminate in final prin depozitare . la 45 puncte de colectare in 2008 amplasate pe raza municipiului Tulcea . aductiune . prin colectarea selectiva in vederea valorificarii a deseurilor reciclabile . OG 7/2006. Tatanir. Tataru. cu monitorizarea cantit ilor de de euri colectate selectiv. Niculi el.

Pentru limitarea evacuarilor de noxe in atmosfera.morbiditatea crescut a afectiunilor cronice digestive datorate hiperclorinarii apei potabile în scopul evitarii aparitiei unor epidemii hidrice. afe cteaz calitatea atmosferei prin emisiile de gaze de e apament .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA . gospodaria de materii pri me si concasare feroaliaje. Realizarea instalatiilor de captare gaze arse la orificiile de desarjare a cuptoarelor .Realizarea instalatiei de umectare a materiilor prime în zonele de trecere a materiilor prime de pe banda de sol . oxizi metalici si oxizi acizi (monoxid si dioxid de carbon.Modernizarea echipamentelor de depoluare/filtre cu saci. PM 03. +15. oxid de sulf). oxizi de azot.etapa II . Realizarea instalatiei de desprafuire la buncarele de alimentare . societatea va trebui sa realizeze investitii pentru protectia factorilor de mediu. unitatea a realizat investitii de mediu : Modernizarea instalatiilor de epurare a gazelor arse la cuptoarele din Fero I si Fero II in vederea maririi capacitatii de epurare si pentru diminuarea emisiilor. creaza pe langa pol uarea apelor Dunarii si o imagine foarte neplacuta locuitorilor si turistilor care frecventeaza faleza municipiului unde sunt amplasate majoritatea gurilor de evacuare .5 m) Poluarea atmosferei datorate traficului rutier Traficul rutier intens în special în localit ile urbane i de -a lungul oselelor na ionale. Pentru limitarea emisiilor. Poluarea atmosferei Poluarea atmosferei datorita activitatilor industriale Din procesul tehnologic al SC FERAL SRL sunt evacuati in mediul inconjurator pulberi.Modernizarea echipamentelor de depoluare/filtre cu saci. Realizarea transportului deseurilor ± praf in mijloace de transport inchise .Modernizarea sistemului de colectare a dejectiilor conform prevederilor BAT/BR EF in instalatiile pentru cresterea intensiva a porcilor . ce deservesc 5 cuptoare electrice de elaborare feroaliaje ( din 10 cuptoare) in vederea incadrarii in VLE . Sulina ± ape care sunt evacuate fara epurare . Emisii atmosferice rezultate din activitatea de crestere a animalelor In vederea reducerii emisiilor provenite din activitatea de crestere a animalelor. 88 . si compartimentarea acestora conform celor mai bune tehnici disponibile PM 04 POLUAREA APELOR DE SUPRAFATA Poluarea Dunarii datorita deversarii apelor uzate menajere neepurate provenind din mun Tulcea si orasul Macin Principalele surse de poluare a apelor Dunarii o constituie: agentii economici care deverseaza apele uzate fie in reteaua de canalizare oraseneasca fie in Dunare . precum si apele fecaloid .Modernizarea instalatiilor tehnologice. în localit ile rurale. de i nu în cantit i care s dep easc limita maxim admis .menajere provenite din orasele Tulcea si Macin . SC Pigcom SA va trebui sa realizaze investitii pentru protectia factorilor de mediu astfel: . astfel: .Realizarea legaturilor de la analizoarele montate pe co urile cuptoarelor în vederea monitorizarii continue a emisiilor atmosferice (pulberi) de la toare cuptoarele de elaborare a feroaliajelor (10 buc) . transportul fluvial . Unitatea este alcatuita din Sectiile de Feroaliaje I si II care detin instalatii de epurare bazate pe filtre cu saci.6 m.etapa I . ce deservesc 5 c uptoare electrice de elaborare feroaliaje ( din 10 cuptoare) in vederea incadrarii in VLE . Evacuarea apelor fecaloid -menajere neepurate direct in Dunare .Elaborare studiu solu ie pentru captare a emisiilor fugitive de la cuptoarele de elaborare feroaliaje ( cotele +6.

suspensii solide. impactul asupra s n t ii umane i asupra mediului poate fi semnificativ. nisip. Poluarea apelor de suprafata datorita inexistentei retelelor de canalizare si statiilor de epurare la nivelul localitatilor rurale . produse petroliere. in cadrul Masurii ISPA 2003/RO/16/P/PA013 -04´. inundare. compu i organici.188/2002. Evacuarea necontrolat sau colectarea apelor uzate în pu uri absorbante sau în fose septice în acele zone rurale sau urbane în care nu exist re ele de canalizare reprezinta o sursa importanta de poluare . gr simi. O sta ie de epurare a apelor uzate ca parte integrant a unui sistem de canalizare modern trebuie s mic oreze con inutul de poluan i precum de euri casnice plutitoare. consideram ca se impune cu necesi tate luarea tuturor masurilor pentru eliminarea surselor de poluare. Primaria Municipiului Tulcea are în derulare un proiect pentru construirea unei sta ii de epurare a apelor uzate colectate din sistemul de canalizare municipal înainte ca acestea sa fie desc rcate în fluviul Dun rea In anul 2006. lacul Babadag se incadreaza in categoria de lacuri eutrofe. scurgere natural . solide dizolvate. Poluarea apelor de suprafata datorita capacitatilor insuficiente de preepurare sau inexistentei unor statii de epurare la nivelul agentilor economici O serie de unita i economice sunt i ele racordate la sistemul de canalizare municipal i descarc apele uzate industriale dup o epurare in general treapta mecanica . Datorit elimin rii contamin rii bacteriologice a fluviului se vor îmbun t i condi iile sanitare. Sta ia de epurare propus este necesar pentru epurarea apelor uzate colectate din sistemul de canalizare municipal înainte ca acestea s fie desc rcate în fluviul Dun rea. In fun ctie de media valorilor anuale a acesteia. inând cont de posibilitatea de contaminare. nitrificare. în limitele impuse de legisla ia din România prin HG nr. indicatorul relevant pentru lacuri este productivitatea primara exprimata prin biomasa fitoplanctonica.fluviul Dun rea i Delta Dun rii. In anul 2008.Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte in secorul apa/apa uzata in Romania ± a fost finalizat Master Planul pe Judetul Tulcea. prin antrenare. In vederea realizarii reabilitarii retelei de canalizare si executia statiei de 89 . din care 80 de milioane au fost alocate municipiului Tulcea.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Necesitatea unei statii de epurare a apelor menajere in special pentru orasul Tulcea ± cea mai mare concentrare urbana a judetului ± constituie o problema primordiala pentru administratia publica locala . pentru sectorul apa/apa uzata. Acest lucru se datoreaza nefunctionalitatii celor doua statii de epurare datorita faptului ca cele doua statii de epurare sunt depasite si necesita ret ehnologizare . Poluarea lacului Babadag cu ape uzate in suficient epurate de la statia de epurare a orasului Babadag si de la statia de epurare de la complexul zootehnic Pigcom Satu Nou Lacul Babadag ± emisarul evacuarilor de la statia de epurare a apelor menajere aferenta orasului Babadag cit si a apelor de la statia de epurare afrenta complexului zootehnic Pigcom Satu-Nou . Din punct de vedere biologic. Schema tehnologic adoptat este format dintr -o treapt mecanic o treapt biologic cu oxidarea substan ei organice. cel asupra calit ii vie ii poate fi apreciat considerabil Inexistenta unui sistem separat de evacuare a ape lor pluviale municipale In municipiul Tulcea colectarea si evacuarea apelor pluviale se realizeaza impreuna cu apele fecaloid menajere. prin POS Mediu axa prioritara 1 au fost obtinute finantari in valoare de 114 milioane de euro. astfel incit sa se poata preleva o apa cit mai curata pentru acest scop . denitrificare i eliminare biologic a fosforului remanent dup precipitarea chimic . calitatea ecosistemului acvatic i va cre te valoarea capitalului natural . a surselor de ap de suprafa . se incadreaza in categoria a III -a de calitate. Avind in vedere ca o mare parte a apei potabile necesare municipiului Tulcea este preluata din Dunare.

lucr ri de ecologizare a zonelor afectate de activitatea de exploatare. a surselor de ap subterane.000 t de alumin rezult o cantitate de 400 .314 mii euro. 90 . Respectarea acestor masuri trebuie urmarita. Greci . PM 05 Poluarea solului si a apelor subterane Poluarea solului si apei subterane datorit activit ii de depozitare a sterilului de preparatie miniera. prin antrena re. Prin autorizatiile de mediu sunt impuse masuri specifice de restringere a suprafetelor ocupate cu aceste sterile si transformarea acestora in zone ecologice prin reconstructie ecologica. s -a luat in calcul colectarea si evacuarea apelor pluviale separat . impactul asupra s n t ii umane i asupra mediului poate fi semnificativ.9 km. infiltrare in sol . prin prezenta depozitelor de steril in apropierea zonelor locuite ( localitatea Turcoaia ) sunt create conditii specifice de disconfort asupra populatiei din zona .3.Halda de lam este situat în vecin tatea satului Mineri la sud de DN 22. De asemenea . Mahmudia .G 926/2003 ± Proiect tehnic de închidere sector minier Altân Tepe elaborat de S. inând cont de posibilitatea de contaminare. cu durat de implementare de 28 luni. la cca. începân d cu luna noiembrie 2005 i finalizare prevazuta pentru luna martie 2008. Poluarea solului si apelor subterane datorit depozitelor de de euri industriale SC ALUM . Sursa de finan are a proiectului este de la Bugetul Na ional prin Ministerul Economiei si Cormertului in baza listelor anuale de lucrari intocmite de ordonatorul principal de credite. lucr ri de dezafectare i recuperare a materialelor. slamul ro u devine solid cu o densitate aparent de 1. inundare. r mâne cu o umiditate medie de 25-35% (stratul superficial se usuc pân la o umiditate de 3 -5%). Poluarea solului dato rita sterilelor de exploatatie miniera ( Turcoaia . a constru c iilor provizorii i a utilit ilor din incint . Poluarea solului si a apelor subterane datorit infiltr rilor de ape uzat e provenite de la populatie Evacuarea necontrolat pe sol sau colectarea apelor uzate în pu uri absorbante sau în fose septice în zone rurale sau urbane în care nu exist re ele de canalizare reprezinta o sursa importanta de poluare a solului si a apelo r subterane.A Bucure ti. realizarea proi ectului tehnic care s cuprind m surile i instala iile de epurare a apelor de min evacuate de la orizontul ±350 m cât i închiderea lucr rilor miniere.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA epurare a apelor uzate menajere. dar a fost amanat pentru anul 2009. lamul ro u tehnologic rezultat din procesul de producere a aluminei i n intr în categoria de eurilor nepericuloase . iar cel asupra calit ii vie ii poate fi apreciat considerabil . SV de Platforma societ ii SC ALUM SA Tulcea. Sistemul de transport al lamului ro u spre hald este asigurat de o re ea de conducte pozate aerian pe o estacad de cca.C Ipromin S. Masura avea termen de realizare anul 2007.G 926/2003 sunt în valoare de 4. Cerna.000-500. a fost aprobat prin H. Închiderea Sectorului Minier Altân Tepe.8 t/m 3. 3 km.000 m3. reecologizarea amplasamentelor haldelor de steril i a iazurilor de decantare. Deci la o produc ie anual de 500. În cadrul programului de încetare a activit ii au fost stabilite modalit ile de închidere a lucr rilor miniere. S-a impus realizarea studiilor hidrologice referitoare la evolu ia i influen a apei de min asupra zonelor limitrofe.8-1 ton de lam pentru 1 ton de alumin ob inut .4 ha. Dupa decantare.7 -1. Halda de lam are o suprafa de depozitare de aproximativ 79. sau aproximativ 285. Cantitatea de lam rezultat depinde de tipul bauxitelor procesate i poate fi cuprins între 0. Aceste fonduri aprobate prin H.000 tone de lam. Macin ) Sterilele de exploatatie miniera specifice zonei judetului sunt in general inerte dar conduc la poluarea solului prin prezenta acestora pe suprafete intinse de teren ± 149 ha la nivelul judetului.

PM 06 Arii naturale protejate Lipsa structurilor de administrare pentru ariile protejate/ situri Natura 2000 Având în vedere importan a floristic i faunistic a zonei. Poluarea solului si apelor subterane datorat stoc rii incorecte a dejec iilor animaliere din agricultur de la fermele zootehnice De i de eurile animaliere se încadreaz în clasa celor u or degradabile. care pot fi comutate in functie de exploatarea haldei.10. a statiilor de epurare pentru remedierea acestot probleme.2/22. astfel incit administrarea ingrasamintelor sa se realizeze corect . Societatea produce de euri de tip in dustrial de tipul zgur care se depoziteaz la halda de zgur .canale de interceptare-evacuare. in judetul Tulcea au fost identificate 41 de zone vulnerabile la poluarea cu nitrati.2007 91 . traverse din beton. c deri. acestea genereaz în procesul de descompunere diferite gaze i substan e care pot constitui o surs de impact semnificativ asupra mediului.73 ha. SC Alum SA a solicitat acord de mediu pentru inchiderea partiala a haldei de slam si realizarea unei instalatii de ingrosare a sla mului pentru depozitarea slamului in faza solida. Halda de lam aferent SC Alum SA obtinut Avizul de mediu nr 12/2008 pentru inchiderea unei parti a haldei. Eroziunea accentuata a solului data de lipsa perdelelor forestiere de protec ie Zonele afectate de eroziune sa fie monitorizate astfel încât activitatea de combatere a eroziunii solului s fie îndreptat sp re toate aceste zone. în scopul asocierii îngr mintelor minerale cu cele organice. Societatea lichidatoare a SC FEROM SA a încheiat un contract de asociere în participa iune nr.1284/24. dintre care 9 sunt Arii de Protec ie Special Avifaunistic (SPA-uri) aprobate prin Hot rârea de Guvern nr.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Halda de lam poate afecta solul prin eventualele exfiltra ii ale apei din hald precum i prin infiltrarea apei de slam în sol în cazul avarierii conductelor de transport prin spargeri la suprapresiune. Halda de zgur a SC FERAL SA amplasat în Tulcea (zona industrial vest) face parte din clasa de depozit industrial nepericulos i are o suprafa ocupat de 4. baraje din beton. debu ee. depunerea pe sol a suspensiilor antrenate de vânt de pe plajele formate la cozile de lac sau malurile haldei poate constitui un factor de afectare a solului. înghe sau din cauza colmat rii. afectând procesul de conversie (viteza re punerii în circula ie a materiei i energiei din sol).2003 denumit ´FEROM ±ATOLL´ cu APIC TOLL HOLDING LIMITED prin care pune la dispozi ie zgura din hald ca materie prim pentru recuperarea metalelor din zgur prin procesarea acesteia . prin lucr ri specifice : . praf din instala iile de peletizare care se reutilizeaz integral în procesul tehnologic. Poluarea solului si a apei subterane asociata utilizarii in agricultura a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor . pe teritoriul jude ului Tulcea au fost legiferate 17 situri Natura 2000 .De asemenea . Pentru conformarea la Directiva 99/31/CE privind depozitarea . planta ii silvice antierozionale . Chimizarea în exces i unilateral desf urat în anii din urm au tulburat echilibrul ecologic din sol. Este necesara intocmirea studiilor privind continutul de substante nutritive in sol. investitie constand intr-o instalatie compusa din elemente mobile. Se vor lua m suri de identificare i securizarea a acestor zone. Prin O MMDD 1552/2008. astfel ca îngr mintele organice s fie administrate cel pu in o dat la 3 ± 4 ani. sau altern rii adminis tr rii lor. SC Carniprod si Sc PIGCOM au prevazute investitii pentru modernizarea retelelor de canalizare. vaduri pereate. ceea ce a dus la sc derea poten ialului productiv. baraje din p mânt.Investitia a fost realizata de firma SC Apic Toll. i în special asupra solului. cu a coperirea carentelor din sol.12. drumuri.

incluzându -le în totalitate i aproape dublându -le suprafa a la nivel de jude .zona marina Mun ii M cinului Bra ul M cin Deniz Tepe 8 SITURI DE PROTEC IE SPECIAL . torentilor i eroziunilor de mal. avandu-se in vedere potentialul cinegetic si piscicol al judetului. fenomene naturale si antropice Lipsa amenaj rilor hidrotehnice pentru protec ia a ez rilor umane din jude împotriva inunda iilor.334 1.crt 1 2 3 4 5 6 7 Nume sit Delta Dun rii PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Comunitar (pSCI-uri) aprobate prin Ordinul MMDD nr. SITURI DE IMPORTAN Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nume sit AVIFAUNISTIC conform HG 1284/2007 Suprafata (ha) 3. ORD.303 425 Cod Natura 2000 ROSCI0065 ROSCI0237 ROSCI0060 ROSCI0201 ROSCI0066 ROSCI0123 ROSCI0012 ROSCI0067 Structuri submarine metanogene .546 10.473 22. Suprafa a total ocupat de siturile de tip SCI i SPA la nivelul jude ului calculat de Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare Delta Dun rii Tulcea (exclusiv suprafa a ocupat de apele teritoriale marine) este de 696 269. PM 07 Amenintari date de accidente majore .122 1.361 58.43 ha. COMUNITAR conf.1964 /2007 Suprafata (ha) 450. Lipsa delimitarii in teren a rezervatiilor naturale Lipsa situatiei cadastrale a terenurilor care intra in componenta rezervatiilor naturale Odata cu intrarea in vigoare a actelor legislative cu privire la instituirea retelei ecologice Natura 2000 .Niculi el P durea Babadag Stepa Casimcea Din totalul siturilor SCI i SPA instituite le nivelul jude ului.663 500.Mahmudia Delta Dun rii i Complexul Razim .759 257 147.243 67.479 87. 92 .i 8 sunt Situri de Importan 1964/2007.229 121. 15 se suprapun peste ariile naturale protejate constituite anterior. suprafa a zonei din apele teritoriale marine propus pentru includere în re eaua Natura 2000 fiind de 95 562.697 18.542 6. autoritatile publice locale au fost notificate sa prevada în mod obligatoriu încadrarea siturilor de importanta comunitara si a ariilor de protectie specia la avifaunistica în planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism.Sinoie Denis Tepe DUNAREA Veche ± Bratul Macin Lacul Beibugeac Marea Neagr M cin . Afectarea fondului cinegetic prin vinatoare neorganizata si braconaj atit pe teritoriul rezervatiilor cit si in restul judetului-actiunile privind aceasta masura au caracter permane nt.Sf.226 Cod Natura 2000 ROSPA0009 ROSPA0031 ROSPA 0032 ROSPA0040 ROSPA0052 ROSPA0073 ROSPA0076 ROSPA0091 ROSPA0100 Be tepe . Gheorghe Dealurile Agighiolului Podi ul Nord Dobrogean Delta Dun rii .891 18. 55 ha acoperind aproximativ 80% din suprafa a jude ului.

P tl geanca.Greci . Se afl în curs de realizare ap rarea împotriva inunda iilor a localit iilor Tudor Vladimirescu i Sulina mal stîng O caracteristic a ap r rii împotriva inunda iilor în jude ul Tulcea este num rul mare de îndiguiri inelare a localit ilor în care se produce inundarea par ial a incintelor da torit înfiltra iilor puternice prin dig. . în bazinele de recep ie a acestora i lipsa zonelor de protec ie împ durite pe cursurile de ap permanente. Mila 23 .C.A. dintre care 70 de locuin e.Mahmudia . 93 . cu identificarea su rselor financiare pentru aplicarea acestuia.Turcoaia .Inexisten a rigolelor pluvio i subdimensionarea celor existente. Autorita ile locale din comunele Smârdan .Cerna . Dup 1989 au fost executate repara ii curente i lucr ri de între inere doar de S. . interceptarea i evacuarea dirijat a scurgerilor.consolidarea depozitelor de steril.Lipsa lucr rilor de regularizare (colectare i evacuare ) a scurgerilor de pe versan ii limitrofi localit ilor. De asemenea un impediment major în ap rare îl con stituie accesul la lucr rile de ap rare care se desf oar naval i faptul c toate digurile intr aproape simultan în faz de ap rare. Localit ile Babadag. 4.corelarea lucr rilor de ap rare împotriva viiturilor de la Dun re cu cele provocate de precipita iile toren iale. în afara digurilor Cri an. Pentru evitarea unor astfel de situa ii se impune executarea unor lucr ri de ap rare specifice fiec rei localit i. apte fiind distruse în totalitate.200 de hectare de teren agricol aflându -se sub ape. creeaz probleme de stabilitate a terasamentelor. În general nu sunt probleme de dep ire a cotelor de inunda ie dar durata mare a undelor de viitur 30 ± 60 zile. I.I.Babadag . . .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA În jude ul Tulcea. Turcoaia i Mahmudia au fost cuprise în lista localit ilor cu poten ial de risc la inunda ii i i au fost f cute demersuri pentru derularea unor lucr ri de ap rare împotriva inunda iilor.Neamenajarea ( regularizarea ) cursurilor de ap .G. . au între 20 i 50 de ani de func ionare. .localitate cu poten ial de risc la inunda ii din precipita ii . Sunt localit i amplasate pe grindurile de mal ale Dun rii ce nu sunt ap rate înpotriva inunda iilor sau ap rate superficial cu diguri iepure ti prost între inute . Bratianu. în anul 2006. Gorgova.Lipsa planta iilor forestiere pe forma iunile toren iale n epermanente.În majoritatea localit ilor jude ului se impune executarea lucr rilor de canalizare a scurgerilor. Patlageanca i Plauru au evacuat 53 persoane Efectul catastrofal al precipita iilor s -a amplificat ca urmare a urm torilor factori naturali i organizatorici: .A Tulcea i R. .continuarea spre amonte a lucr rilo r de regularizare pe pârâul Tabana i captarea i evacuarea dirijat a scurgerilor de pe versan i.Relieful accidentat cu posibilit i de concentrare a scurgerilor. împ durirea versan ilor. Se impune reconsiderarea protec iei obiectivelor social -economice de pe teritoriul jude ului pe baza unor studii complexe care s includ schimb rile morfologice din Delt i elaborarea unui program unitar de gospod rire a apelor i protec ie. au fost afectate de inunda ii 400 de gospodarii. Ilganii de sus Vulturu.interceptarea scurgerilor din extravilan printr -un canal de centur i regularizarea tronsonului intravilan a pârâului Cerna. prin executarea unor lucr ri transversale prin dig cu ac iune reversibil sau executarea unei re ele de canale colectoare i a unei sta ii de pompare evacuare. redimensionarea i men inerea permanent a capacit ii de transport a acestora. . O problema o constituie vechimea lucrarilor de ap rare a inunda iilor din Delta Dun rii care. Ilganii de jos. .se impune captarea apei în amonte de localitate printr-o acumulare nepermanent i regularizarea p râului Recea.F Tulcea . . chiar distruse ± B ltenii de jos .

câmpurile de loess. De remarcat es te faptul ca elementele hidrografice (b lti. dar t urismul are insa i influente negative asupra mediului.. PM 08 INTARIREA CAPACITATII AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI LOCALE PENTRU MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DE MEDIU Insuficienta resurselor financiare pentru rezolvarea problemelor de mediu Principala problema a administratiei publice locale pentru sectorul mediu o reprezinta insuficienta resurselor financiare necesare pentru rezolvarea aspectelor specifice. Celic-Dere . Zonele de agrement frecvent utilizate de populatia judetului (P durea Bididia . restul reprezint grindurile fluviatile i maritime. 94 .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Zone de protectie sanitara si hidrogeologica nedelimitate conform normelor legislative in vigoare Din datele prezentate in Master Plan-ul pe ap /ap uzat precum i in cadrul discu iilor Grupului de Lucru pentru revizuirea PLAM.p durile din jurul localit ilor rurale i urbane . PM 10 TURISM SI AGREMENT Zonele impadurite si Delta Dunarii prezint un poten ial natural i turistic deosebit de important. Num rul turi tilor caza i în unita ile turistice autorizate este in continua crestere. Acest lucru nu se poate realiza in lipsa unei reactii prompte in fata posibilitatilor de finantare.Babadag . Dezvoltarea turismului i eco -turismului trebuie s se realizeze pe baza unui program menit sa asigure punerea în valoare a poten ialului turistic din zon dar s asigure i protec ia mediului înconjur tor . Macin. Delta Dun rii. In anul 2009. de in 4/5 din suprafa a totala a deltei. vizitat anual de numero i turi ti. ostroavele etc. educatia ecologica si informarea comunitatii reprezinta o problema de mediu constanta pentru rezolvarea careia trebuiesc indeplinitre masuri cu caracter permanent. 185 de depozite din zona rurala si 2 depozite orasenesti trebuie sa si steze activitatea. Frumuse ea si unicitatea peisajului. datorita varietatii si bogatiei florei si faunei sale. si in lipsa cooperarii interinstitutionale in vederea facilitarii accesului la programele de finantare. PM 09 EDUCA IE ECOLOGIC I INFORMAREA COMUNIT II Chiar daca toare actiunile programate a se realiza in perioada 2005 -2007 pentru rezolvarea acestei probleme au fost indeplinite. considerat un monument al naturii. Se impune incadrarea în prevederile HG 935/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitara i hidrogeologic . lacuri. turistice. mla tini. a frumuse ii i originalita ii peisajului ofer multiple posibilita i de practicare a turismului de agrement. fac din judetul Tulcea una dintre cele mai pitore ti zone din tara. Avand in vedere bugetele locale sarace ale comunitatilor locale. etc) care sunt legate de principalele resurse naturale ± stuful i pe tele . malurile Dunarii ) nu sunt amenajate din punct de vedere igienico -sanitar. a fost identificata o nou problem si anume amenajarea necorespunz toare a zonelor de protectie sanitara din jurul surselor de apa. presupun alocari financiare importante. educa ionale i tiin ifice . alternativa o reprezinta accesarea de fonduri europ ene. a turismului cinegetic i de pescuit. Cocos . Acest lucru presupune aplicarea alternativelor identificate prin PJGD care insa . care ofer publicului posibilitatea vizit rii în scopuri recreative. completat de numeroase specii de plante si animale ocrotite si monumente ale naturii . al gestiunii de eurilor si al locurilor speciale de preparare a hranei in aer liber . de odihna. gârle.

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Turismul se desf oar în zone de agrement neamenajate ducâ nd la poluarea mediului datorit de eurilor i distrugerea biodiversit ii din zon . Expunerea la poluan ii din atmosfer a popula iei din zonele cu deficit de vegeta ie este mai ridicat . Impactul asupra calit ii vie ii se refer la disconfortul peisagistic generat de agresarea mediului natural.canal. Macin si si Isaccea suntem aproape de media pe tara . motiv pentru care exist pericolul contamin rii surselor de ap potabil . valori peste limitele admise de standardele i normativele din domeniu. distribu ia zonelor verzi i de agrement este neuniform si este deficitar în special în interiorul cartierelor de locuin e. dete riorarea florei i faunei i a ecosistemelor în ansamblu. în special în zonele limitrofe ale localit ilor. O alta problem legat de urbanizare se refer la dezvoltarea lent a serviciilor. posibilitatea de amenajare a terenului aferent locuin ei (spa ii verzi. Cu toate ca in orasele Tulcea . care ofer o calitate superioar a condi iilor de transport. Impactul asupra s n t ii umane se manifesta prin disconfort psihic generat de poluarea zonelor naturale poluate. Dintre maladiile cauzate de zgomot pot fi citate: nevrozele. conduce foarte des la fenomene de distrugere . insa putem aprecia ca mun Tulcea se inscrie cu o suprafata de spatii verzi de 14mp/locuitor cu putin mai mare decit media pe tara care este de 12 mp/locuitor. prin existen a unui zgomot de fond permanent. colita. dat fiind riscul contamin rii i diminu rii resurselor subterane de ap . impactul asupra s n t ii umane fiind considerabil. Principalele dezavantaje sunt cele legate de lipsa asigur rii serviciului ap . este semnificativ. prezen a spa iilor verzi în spa iul intravilan este nesatisf c toare. dar i celor din a ez rile rurale care sunt str b tute de drumuri intens circulate. Impactul asupra s n t ii popula iei poate fi semnificativ. La polul opus se inscriu orasele Babadag si Sulina in care suprafetele de spatii verzi sunt foarte mici ( 5 si respectiv 4 mp/locuitor ) comparativ cu media pe tara . etc). Nivelul de zgomot echivalent la bordur sau la fa ada cl dirilor (a zon elor protejate) înregistreaz în exclusivitate. frecven mai mare de preluare a c l torilor i acoperirea unor zone mai greu accesibile. unde se înregistreaz o poten are a construc iei de locuin e private. hipertiroidismul. diabetul. f r controlul permanent al calit ii (asigurat de serviciul centralizat). reducerea polu rii atmosferice. Impactul asupra mediului este considerabil. Totodata . Se apeleaz la surse proprii de ap potabil . Impactul asupra calit ii vie ii. etc. PM 11 URBANIZAREA SI MEDIUL Localit ile urbane ale jude ului Tulcea nu se bucur de prezenta spa iilor verzi in suprafete insemnate . în special pentru localit ile urbane. în zonele din vecin tatea c ilor rutiere intens solicitate. ulcerul gastric i duodenal. Mai mult de jum tate din popula ie locuie te sau î i desf oar activitatea zilnic în zone expuse la poluarea sonor . Impactul asupra calit ii vie ii poate fi considerabil. datorit st rii de disconfort creat locuitorilor din a ez rile urbane. O problem important o reprezint existen a unui segment din popula ie afectat de zgomotul având ca surs de poluare sonor . Transportul urban a înregistrat o evolu ie semnificativ cu multe rezultate poz itive în asigurarea capacit ii de transport i acoperire a suprafe ei ora ului. avantajele f iind distan a de zgomotul aglomer rilor. psihastenia. mai ales când se ignor restric iile legate de speciile de flor i faun ocrotit . prin apari ia de firme private mici de transport. se manifest prin deteriorarea calit ii apelor i solului.traficul rutier . gastrita. generate în special de managementul defectuos al de eurilor. poate fi apreciat ca redus. Din punct de vedere al infrastructurii pentru traficul de ma ini ora ele din jude ul Tulcea se confrunt cu 95 . impactul asupra s n t ii umane fiind considerabil . necunoasterea zonelor pro tejate si a speciilor protejate. în raport cu extinderea mediului construit. disconfortul pentru comunit ile locale supuse agresiunii unui turism neorganizat. la stocarea apelor uzate în fose septice sau pu uri absorbante.

In acest moment nu exista sisteme de monitorizare si management al zgomotului urban . este semnificativ. cresterea productiei si a consumului de energie. In conformitate cu prevederile HG nr. se vor realiza incepand cu anul 2011. etc. in lipsa unei tratari corecte a problemelor actuale si a acelora preconizate sau previzibil a apare intr -un viitor apropiat. 321/2005. Cauzele care conduc la existenta si amplificarea problemelor pe relatia urbanism mediu si la nivelul judetului. activit i de petrecere a timpului liber (discoteci. gastrita. datorit st rii de di sconfort creat locuitorilor din a ez rile urbane . impactul asupra s n t ii umane fiind considerabil.M inând cont de implica iile pentru implementarea directivelor U. ca urmare a activitatilor antropice. s li de jocuri). diversificarea serviciilor. Impactul asupra calit ii vie ii. neadaptarea re elei rutiere urbane la necesit ile de trafic . o constitue modificarea caracteristicilor mediului natural si adaugarea de noi caracteristici contruite. dar in special intr -un viitor nu prea indepartat. este traficul rutier . F când o analiza pentru identificarea reala a necesit ilor A. hartile de zgomot. în special pentru localit ile urbane. PM 12 ÎNT RIREA CAPACIT II INSTITU IONALE A AUTORITATII DE MEDIU Principalele probleme necesare a fi abordate in înt rirea institu ionalizat a autorit ii de mediu sunt legate de managementul eficient al resurselor umane. valori peste limitele admise de standardele i normativele din domeniu. O mare parte din popula ie locuie te sau î i desf oar activitatea zilnic în zone expuse la poluarea sonor . daca nu se vor aplica solutii eficiente.P. dezvoltarea transporturilor. prin existen a unui zgomot de fond permanent. atat in prezent. Capitolul V. Totu i. în zonele din vecin tatea c ilo r rutiere intens solicitate. Nivelul de zgomot echivalent la bordur sau la fa ada cl dirilor (a zonelor protejate) înregistreaz în exclusivitate. cresterea co nsumului de bunuri si servicii. lipsa parc rilor. hartile strategice de zgomot si planurile de actiune aferente acestora .pentru municipiul Tulcea. Simpla masurare a intensitatii zgomotului in anumite puncte considerate fierbinti datorate fie traficului rutier inten s . diversificarea activitatilor sociale si culturale. Consecinta extinderii fenomenului de urbanizare si a cresterii complexitatii problemelor legate de urbanism. capacitatea sc zut de circula ie pe str zi i în intersec ii. Dintre maladiile cauzate de zgomot pot fi citate: nevrozele. dar.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA problema calit ii i subdimension rii re elei rutiere fa de necesarul actual. utilizarea si motivarea eficient a acestora .AC IUNI STRATEGICE PENTRU PROTEC IA MEDIULUI ÎN JUDE UL TULCEA 96 . ulcerul gastric i duodenal. sunt: cresterea populatiei care locuieste in orase si concentrarea acesteia in localitati mari.E si a proiectelor cu finan are externa se constata un deficit de personal la nivelul judetului. ce a mai important surs de poluare sonor . calitatea carosabilului. Nu putem afirma ca judetul se confrunta cu o criza acuta in acest domeniu.fie activitatilor comerciale sau industriale nu conduce la rezultate benefice in folosul comunitatii. situatia se poate agrava. prin instru irea. amenajate. lipsa acoperirii tuturor ariilor ora ului cu mijloace de transport în comun. PM 13 SANATATEA POPULATIEI Inexistenta sistemelor de management al zgomotului urban O problem important o reprezint existen a unui segment din popula ie afectat de zgomotul având ca surse activit i cum ar fi: alimenta ia publica (restaurante. dezvoltarea economica in general si a industrializarii in mod special. psihastenia. colita. baruri).

Ap rarea împotriva calamit ilor naturale i accidentelor de mediu. . Aplicarea ferm a legisla iei de mediu si adoptarea sistemului de norme.indicatorii care permit cuantificarea rezultatelor implement rii ac iunilor pentru solu ionarea problemei de mediu. 8. o Planul Local de Ac iune con ine. 4. reprezentând angajamentele m surabile care trebuie atinse într-un interval de timp pentru atingerea scopului stabilit. reprezentând elementel e de referin pentru cuantificarea i evaluarea rezultatelor ac iunilor. Îmbun t irea calit ii solului 3. standarde si reglementari compatibile cu exigentele Uniunii Europene. Sprijinirea dezvolt rii managementului durabil al resurselor de apa. îmbunatatirea calitatii mediului. o Obiectivele pentru mediu. intelor si indicatorilor In vederea elabor rii Planului Local de Ac iune. Stabilirea obiectivelor. 10.obiectivul general necesar a fi atins prin solu ionarea problemei de mediu respective.obiectivele specifice corespunz toare. Gestiunea de eurilor urbane i industriale. Extinderea spatiilor verzi din zonele urbane. 9. 5. o Indicatorii de mediu. pentru fiecare problem individ ual de mediu. Agen ia de Protec ia Mediului Tulcea are în vedere urm toarele obiective generale i imediate: 1. 7. 2. reprezentând cuantificarea a ceea ce se dore te a se realiza într-un interval de timp prestabilit pentru atingerea obiectivului/obiectivelor stabilit(e). Promovarea turismului ecologic. 5. pentru fiecare problem de mediu identificat s-au stabilit: o Scopul pentru mediu. conservarea si ameliorarea starii patrimoniului natural de care România beneficiaza. Luând în considerare liniile strategice i obiectivele generale privind reabilitarea si protejarea mediului în contextul unei dezvolt ri durabile a jude ului Tulcea. Protec ia i conservarea naturii i a diversit ii biologice. Îmbun t irea calit ii aerului. reprezentând elementul de îndrumare strategic a eforturilor pe termen lung pentru rezolvarea problemei. o intele pentru mediu.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Obiectivul strategic general al protectiei mediului îl constituie îmbunatatirea calitatii vietii în România prin asigurarea unui mediu curat. Administrarea ariilor protejate din jude . inând cont de cele prezentate mai sus. care s a contribuie la cresterea nivelului de viata al populatiei.intele necesar a fi avute in vedere . obiectivelor i intelor stabilite s -au identificat ac iunile posibile pentru atingerea acestora. 6.1. 97 . . un set de ac iuni coerente i consistente a c ror implementare convergent face posibil solu ionarea problemei c reia i se adreseaz . 11. o Pe baza scopurilor. pentru fiecare problema de mediu prioritar selectat în cadrul procesului de elaborare a PLAM au fost stabilite: . Îmbun t irea sistemului educa ional formativ i informativ în vederea formarii unei educa ii civice i ecologice a popula iei.

finalizarea lucrarilor aflate în executie pentru asigurarea aliment arii cu apa potabila. dezvoltarea de facilit ati conforme de tratare a deseurilor) 2. anvelope. 3.a unui sistem de colectare selectiva si promovarea reciclarii deseurilor. Aplicarea unor tehnologii moderne care genereaz mai pu ine de euri. 6. Imbunatatirea calitatii resurselor de apa prin Obiective imediate: 1. 4. 2. Feral . Reconstruc ia ecologic a zonelor care au fost afectate de depozitarea de eurilor. Dezvoltarea unui sistem de management integrat al de seurilor (dezvoltarea unui sistem de management integrat al de seurilor. Realizarea de puncte de colectare recipienti PET la nivelul localitatilor rurale 9. realizarea unor fronturi de captare subterane pentru alimentarea cu ap a a satelor. dezvoltarea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor. 5. etc ) 11. reducerea cantitatii de deseuri eliminate prin reciclare si valorificare energetica. Promovarea principiilor reciclarii . Exploatarea propriu-zisa a componentei utile din deseurile industriale specifice fiecarei unitati poluatoare ± Alum . îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare din aglomerarile urbane prin: 98 . 2. 3. baterii i acumulatori. 7. Gestionarea separat a de eurilor toxice proveni te din activit ile casnice. Dezvoltarea infrastructurii edilitare si managementul durabil al resurselor de ap a 2. uleiuri uzate. 8. vehicule scoase din uz. baterii si acumulatori. inclus în matricile-plan. Recomand ri cadru pentru componenta de mediu apa Obiective generale: 1. Asigurarea gestiunii de e urilor industriale i toxice .Recomand ri cadru pentru protejarea componentelor de mediu Recomand ri cadru pentru componenta managementul de eurilor Obiective generale: 1. 4. amenajari de surse noi pentru satisfacerea cerin telor de apa potabila. 3. implementarea planului de gestionare a deseurilor la nivel judetean . Crearea condi iilor pentru ca de eurile s fie reciclate/recuperate sau eliminate f r a pune în pericol s n tatea uman i f r a utiliza procedee sau metode care ar putea d una mediului . aparate electrice i electrocasnice. Inchiderea treptata a depozitelor de deseuri care nu indeplinesc standardele legale . a materialelor i energiei con inute în de eu rile a c ror generare nu se poate evita. 5.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Acest grup de elemente. 10. în vederea atingerii tintelor de reciclare pentru deseurile de ambalaje. 4. Introducerea gestiunii ecologice a unor fluxuri speciale de de euri (ambalaje. reutilizarii si producerii de compost in rindul locuitorilor din mediul rural si urban . deseuri din constructii si demolari. deseurile de echipamente electrice si electronice. a condus la identificarea ac iunilor necesare pentru solu ionarea fiec rei probleme de m ediu prioritare. Obiective imediate: 1. în m sura posibilit ilor. Recuperarea.2.

Reconstruc ia ecologic a zonelor afectate de depozitele de deseuri industriale . 3. NOx. NH3 si COV sa nu depaseasca plafoanele nationale de emisie stabilite pentru anul 2010. 2. 12. reabilitarea si extinderea sistemelor de distribu tie a apei din municipii si orase. 11. NH3 ± 210 ktone si COV ± 523 ktone. tratate si protocoale internationale. Su inerea implement rii Ätehnologiilor curate³ . Impadurirea suprafetelor de teren degradate . 9. 4. accidentate si a ravenelor . 6. 3.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 5. 3. respectiv pentru SO2 ± 918 ktone. îndeplinirea obligatiilor asumate prin ratificarea/aderarea la diferite conventii. Recomand ri cadru pentru componenta de mediu aer Obiective generale: 1. monitorizarea si controlul emisiilor de poluanti în aer. 7. evaluarea calitatii aerului aglomerarile urbane în vederea verificarii conformarii nivelurilor de poluanti în aer cu valorile limita si a identificarii situatiilor de neconformare la obiectivele privind calitatea aerului. 8. realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu ap a si canalizare în zonele rurale care nu au asemenea dotari. reducerea emisiilor poluante generate de traficul rutier prin îmbunatatirea starii tehnice a autovehiculelor în circulatie si adoptarea unor masuri fiscale care sa favorizeze înlocuirea autovehiculelor vechi aflate în circulatie. reabilitarea si extinderea statiilor de epurare a apelo r uzate industriale. 2. 4. 10. urmarind ca: nivelul anual al emisiilor de SO2. sporirea capacitatii de înmagazinare a rezervoarelor. Promovarea practicilor agricole ecologice . modernizarea statiilor existente de epurare a apelor uzate. Con tientizarea conducerii unit ilor poluatoare în vederea automonitor iz rii emisiilor. Mentinerea calitatii aerului înconjurator în zonele care se încadreaza în limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate 2. extinderea capacitatii statiilor de tratare a apei si îmbunatatirea tehnologiilor de tratare. controlul nivelului de pol uare prin aplicarea tehnicilor si tehnologiilor pentru retinerea poluantilor si/sau prin introducerea de tehnologii mai putin poluante. M surarea i evaluarea calit ii aerului înconjur tor în Sistemul na ional de evaluare i gestionare integrata a calit ii aerului. asigurarea accesului publicului la informatiile privind calitatea aerului si mediatizarea efectelor poluarii asupra sanatatii populatiei si a mediului precum si a principalelor surse de poluare a aerului. cu nivel ridicat al emisiilor poluante. 5. realizarea de noi statii de epurare pentru aglomerarile urbane cu mai mult de 2000 locuitori echivalenti. introducerea/utilizarea combustibililor care genereaza em isii reduse de poluanti. extinderea retelelor de canalizare din aglomer arile urbane. NOx ± 437 ktone. menajere si 99 . Obiective imediate : 1. cu autovehicule noi cu un nivel scazut al emisiilor poluante 7. 6. Recomand ri cadru pentru componenta de mediu so l Obiective generale: 1.

utilizarea durabila a habitatelor naturale. Folosirea metodelor integrate de combatere a bolilor i d un torilor. Fertilizarea solului. 5.) . 9. dezvoltarea Retelei Ecologice Europene Natura 2000. Respectarea cu stricte e a agrotehnicii specifice fiec rei culturi. cu îngr minte organice. Indep rtarea excesului de substan e organice de pe suprafa a solului. Recomand ri cadru pentru p duri. 5. 5. Reducerea eroziunii solului prin practicarea unor tehnici agricole eficiente si prin plantarea perdelelor forestiere de protectie . Plantarea perdelelor de protectie fo restiera in terenurile afectate de eroziune de adancime . 100 . precum si a celor cu valoare economica ridicata. existente în afara ariilor naturale protejate: reducerea si eliminarea efectelo r negative cauzate de poluarea mediilor de viata si reconstructia ecosistemelor si habitatelor deteriorate. 6. comercializare. Utilizarea produselor de uz fitosanitar conform Listei omologate de Comisia Interministerial de Omologare a P. s p r seasc imedi at ecosistemul. 2. 7. u or degradabile. asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor naturale si conservarii diversitatii biologice.U. Reducerea efectelor secetei i combaterea de ertific rii. 7. monitorizarea statutului de conservare a habitatelor si a speciilor de interes comunitar. conservarea si refacerea diversitatii biologice terestre si acvatice. 8. Folosirea substan elor organice cu valoare biologic mare. in special. Efectuarea lucr rilor de îmbun t iri funciare confor m normelor tehnice i legisla iei de protec ie a mediului. Conservarea diversitatii biologice. protectia. Efectuarea de lucr ri pentru încorporarea la adâncime a substan elor organice folosite.F. dup lansarea efectului. monitorizarea capturilor/uciderilor accidentale a sp eciilor strict protejate. 3. conservarea in-situ si ex-situ a speciilor amenintate. conservarea si refacerea diversitatii biologice specifice agrosistemelor prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile. 3. Gestionarea durabila a padurilor si sustinerea rolului acestora în viata social-economica a tarii Obiective imediate: 1. 6. protectia. 4. monitorizarea speciilor potential invazive. etc. zone naturale i arii protejate Protec ia i conservarea naturii i a diversit ii biologice Obiective generale: 1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 4. a speciilor de flora si fauna salbatica si reconstructia ecologica a sistemelor deteriorate 2. Irigarea ra ional a culturilor cu ap de calitate conform STAS 9450/ 1988. Solicitarea autoriza iei de mediu pentru activit ile de utilizare. 10. care. 2. prest ri servicii cu produse de uz fitosanitar precum i a altor activit i (sec ii mecanice. sectoare zootehnice. 8. endemice si/sau rare. 11. Supravegherea impaduririi in terenuri degradate . 12. (CODEX) . 4. Obiective imediate i recomand ri: 1.

Acreditarea laboratoarelor APM Tulcea. 3. modernizarea sistemului informational privind riscul lainundatii . 3.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 9 cresterea suprafetei ocupa te de vegetatia forestiera. Sporirea capacit ii de prevenire. accentuarea si diversificarea functiilor socio -economice ale ecosistemelor forestiere în raport cu cresterea cerintelor societatii fata de padure. în vederea dot rii APM Tulcea cu aparatura mobil performant pentru monitorizarea emisiilor. 2. realizarea de îndiguiri concomitent cu protejarea zonelor umede. Implementarea fluxului activ al informa iilor de mediu . SGA Tulcea pentru efectuarea analizelor specifice în conformitate cu cerin ele na ionale. în scopul restabilirii echilibrului ecologic si al satisfacerii necesitatilor de dezvoltare. ARBDD. 5. 3. Organizarea unor campanii de informare a publicului privind aspectele de mediu i distribuirea de materiale informative. 7. Organizarea i participarea la cursuri tematice specifice. în concordanta cu principiile si exigentele dezvoltarii durabil e. Intensificarea preocup rilor pentru atragerea de fonduri. prevenirea aparitiei de epidemii sau minimizarea deteriorarii starii de sanatate a populatiei ca urmare a fenomenului de inundatii si a poluarii asociate acestuia Obiective specifice 1. împaduriri si perdele de protectie. Obiective imediate: 1. 11. Organizarea unor campanii de educare a tinerilor privind aspectele de mediu i distribuirea de materiale informative. 4. 10. prin realizarea unui sistem de monitorizare integrata a factorilor de mediu. Recomand ri cadru pentru înt rirea capacit ii institu ionale a autoritatii de protectia mediului Obiective generale: 1. GNM. reducerea riscului la inundatii si secete prin: 3. Cre terea num rului de speciali ti instrui i în cadrul APM Tulcea. Centralizarea fluxurilor de informa ii i proiectarea unor baze de date rela ionale accesibile. 2. 2. Marcarea tuturor evenimentelor importante de mediu in scopul sensibiliz rii opiniei publice. valorificarea superioara a lemnului si a altor produse ale padurii. interzicerea amplas rii construc iilor în zonele inundabile. Recomand ri cadru pentru ap rarea împotriva calamit ilor naturale i accidentelor de mediu Obiective generale: 1. 2. ARBDD.Implicarea APM Tulcea în elaborarea noilor Planurilor de Urbanism General. 6. 101 . amenajarea torentilor. 12. control i interven ie în caz de calamit i naturale i accidente de mediu. Achizi ionarea echipamentului i dot rilor necesare pentru func ionarea Punctului de informare-documentare .

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

4. prevenirea poluarii apelor de suprafata si a apelor subterane ca urmare a inundatiilor si a efectelor asociate acestora; 5. protectia si îmbunatatirea calitatii terenurilor, iar acolo unde este posibil, încurajarea schimbarilor în practica agricola pentru a preveni sau minimiza scurgerea de suprafata si inundatiile asociate ei ca urmare a unor lucrari a gricole intensive; 6. utilizarea adecvata a resurselor pentru realizarea, întretinerea si exploatarea infrastructurii de protectie contra inundatiilor. Recomand ri cadru pentru componenta s n tatea popula iei
Obiective generale:

1. Implementarea de sisteme de management al zgomotului urban conform Directivelor Europene;
Obiective imediate:

1. 2. 3. 4.

Proiectarea i implementarea re elelor de monitorizare a polu rii sonore. identificarea zonelor care înregistreaza depasiri ale nivelului admisibil de zgomot; elaborarea hartilor de zgomot si a planurilor de actiune; reducerea poluarii fonice în mediul urban, în zonele industriale si în zonele cu trafic aerian sau feroviar;

Recomand ri cadru pentru ecologizarea agriculturii si dezvoltarea rurala durabila
Obiective generale:

1. Incurajarea proiectelor care conduc la o dezvoltare rurala durabila; 2. Protec ia, conservarea si refacerea diversit ii biologice specifice agrosistemelor prin încurajarea proiectelor care vizeaz aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile ; 3. Colaborarea cu institu iile de profil pentru inventarierea terenurilor degradate apar inând fondului funciar in vederea reabilit rii acestora .
Obiective imediate: 1. Promovarea propunerilor de proiecte care vizeaz ecologizarea ag riculturii locale; 2. Supravegherea continu a calit ii factorilor de mediu din zonele rurale; 3. Sus inerea propunerilor de proiecte din cadrul Programului PNDR

Recomand ri cadru pentru urbanism, turism si agrement
Obiective generale:

1. Îmbunatatirea calitatii mediului si asigurarea unui nivel înalt al calitatii vietii în zonele urbane 2. Urm rirea respect rii normelor regulamentului general de urbanism privind raportul num r locuitori/spatii verzi în localit ile urbane ; 3. Extinderea perdelelor de protec ie în zonele industrializate ; 4. Asigurarea unui flux corespunz tor pentru trafic i unui num r optim de locuri de parcare. 5. Valorificarea patrimoniului natural si cultural al judetului 102

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

Obiective imediate:

1. îmbunatatirea conditiilor de viata, a transportului urban si valorificarea eficienta a patrimoniului natural si a celui construibil; 2. dezvoltarea asezarilor umane în zone care nu sunt supuse riscurilor naturale si agentilor poluanti; 3. ridicarea standardului de locuire în mediul urban si rur al; 4. reducerea pierderilor energetice datorate izolarii termice ineficiente; 5. pastrarea identitatii culturale a oraselor; 6. crearea, reabilitarea si extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi în municipii si orase; 7. inventarierea si cercetarea la nivelul întregului teritoriu national a zonelor cu risc de dezastre antropice si naturale, în paralel cu elaborarea planificarii pre -dezastru; 8. reducerea poluarii atmosferice asociata activitatilor industriale; 9. reducerea emisiilor de poluanti specifici traficului au to; 10. asigurarea unui management corespunzator al deseurilor; 11. respectarea regulamentului general de urbanism; 12. îmbunatatirea calitatii si pastrarea diversitatii spatiului rural în vederea obtinerii unui echilibru între activitatile umane si conservarea resurselor naturale; 13. îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii în mediul urban si rural: drumuri, alimentare cu apa, canalizare, statii de epurare; 14. realizarea de perdele forestiere de protectie. Recomand ri pentru componenta educa ie ecologic
Obiective generale :

i infor marea comunit ii

1. Asigurarea condi iilor optime în vederea realiz rii educ rii ecologice în conformitate cu cerin ele UE; 2. Colaborarea, încurajarea i sprijinirea oric ror ini iative ale celorlal i factori interesa i în educarea ecologica a popula iei jude ului; 3. Intocmirea unui plan local de Ac iune pentru educarea civica si ecologica a popula iei; 4. Colaborarea cu organiza iile neguvernamentale din jude în scopul formarii unei educa ii civice si ecologice a popula iei; 5. Crearea unui punct de informare -documentare asupra aspectelor de mediu i a legisla iei în vigoare.
Obiective imediate:

1. informarea populatiei privind problemele de mediu si asigurarea accesului la informatia de mediu; 2. implicarea publicului în luarea deciziilor si asigurarea accesului la justitie în probleme de mediu; 3. sensibilizarea si constientizarea publicului fata de problematica protectiei mediului; 4. promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjur ator; 5. însusirea unor deprinderi de viata care reduc impactul negativ asupra mediului; 6. educarea tinerilor în spiritul respectarii si ocrotirii naturii; 7. responsabilizarea populatiei adulte fata de impactul pe care îl are comportamentul sau asupra mediului înconjurator; 8. promovarea programelor de educare si informare a tinerilor privind efectele poluarii asupra sanatatii umane.
5.3. Identificarea priorit ilor pentru Ac iune

103

PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA

Categoriile de ac iuni identificate pentru elaborarea PLAM Tulcea sunt: Masuri tehnologice ± ac iuni care implic eforturi colective sau individuale pentru solu ionarea problemelor de mediu, care pot fi administrate fie de administra ia local , fie de companii de utilit i, societ i, contractori priva i;
Ac iuni legislative i de reglementare ± ac iuni care solicit societ ilor conformarea cu reglement rile de mediu specifice i implementarea de m suri pentru reducerea polu rii mediului; Stimulente economice ± Ac iune care conduce la modificarea comport rii poluatorilor prin scutirea de taxe pentru a-i stimula în g sirea celor mai eficiente mijloace de reducere a polu rii; Educarea publicului i instruirea personalului - programele de educare a publicului joaca un rol crucial în educarea cet enilor i a societ ilor cu diferite profiluri privind conformarea cu noile cerin e de mediu i modul de realizare a sprijinului public pentru programele de mediu; Programele comunit ii ± activit i care implic ac iuni colective sau individuale ale membrilor comunit ii pentru solu ionarea unor probleme de mediu. Programele de educarea a publicului joac un rol important în conformarea procesului cu cerin ele europene. Informarea i con tientizarea comunit ii locale i de afaceri cu privire la problemele i cerin ele legate de domeniul protec iei mediului, contribuie la cre terea particip rii publicului la luarea deciziei i a sprijinului acordat de toate p r ile implicate.

5.4. - PLANUL LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU AL JUDE ULUI TULCEA MATRICILE PLAN DE ACTIUNE Matricile ± plan pentru solu ionarea problemelor de mediu prioritare

1. Matricea plan pentru problema MANAGEMENTUL DE EURILOR 2. Matricea-plan pentru problema CAL ITATEA I CANTITATEA APEI POTABILE 3. Matricea-plan pentru problema POLUAREA ATMOSFEREI 4. Matricea-plan pentru problema POLUAREA APELOR DE SUPRAFATA 5. Matricea-plan pentru - POLUAREA SOLULUI SI A APELOR SUBTERANE 6. Matricea ± plan ± ARII NATURALE PROTEJATE 7. Matricea ± plan ± AMENINTARI DATE DE ACCIDENTE MAJORE, FENOMENE NATURALE SI ANTROPICE 8. Matricea ± plan ± INTARIREA CAPACITATII AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE PENTRU MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DE MEDIU 104

.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 9. Matricea ± plan ± EDUCA IE ECOLOGIC I INFORMAREA COMUNIT II 10. Matricea plan pentru problema .TURISM I AGREMENT 11. Matricea plan pentru problema ± S N TATEA POPULA IEI 105 . Matricea ± plan ± URBANIZAREA SI MEDIUL 12. Matricea-plan pentru problema INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A APM 13.

Sf.Poluarea mediului datorita gestiunii necorespunzatoare a deseurilor municipale Reducerea cantitativa a deseurilor municipale depozitate 1. Chilia veche.Gestiune deficitara a deseurilor industriale .Consilie Locale .1. Garda de Mediu permanent 106 .PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Matricea plan de actiune pentru problema PM 01 Managementul deseurilor PROBLEMA Obiectiv Obiectiv specific Tinta ACTIUNI general 1. Topolog 1.1.3 Eficientizarea actiunilor de monitorizare a activitatilor de gestionare a deseurilor industriale 2010 2017 Numar verificari APM . reutilizarii si producerii de compost in rindul locuitorilor din mediul rural 1. Caraorman. Mahmudia.1. Gheorghe.Realizarea sistemului judetean de gestionare a deseurilor menajere in conformitate cu Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor 1.3. din gradini si parcuri depozitate Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile conform cu tintele ce au ca an de referinta anul 1995 : .Obtinerea finantarilor necesare 1.3Recuperarea valorificarea materialelor reciclabile din deseurile solide urbane 2. Tudor Vladimirescu pe Indicatori Valoarea investitiie Valoarea investitiei Valoarea investitiei % de realizare Nr si tipul actiunilor de promovare Valoarea investitiei Responsabili Romair Consult SA Bucuresti Consiliul Judetean Tulcea Consiliul Judetean Tulcea Consiliul Judetean Tulcea Consiliile Locale APM ARBDD Consiliile locale Societati salubritate Cons Judetean .Dezvoltarea sistemului integrat de management al de eurilor i extinderea infrastructurii de management al de eurilor 1.2.1.Realizarea Master Planului deseuri pentru judetul Tulcea Reducerea cantitatii de deseuri menajere depozitate 1.1.1Imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile marilor unitati poluatoare conform planurilor de conformare 1.2.la 50% pana in anul 2013 .1.2 2.2Realizarea statiilor de compost in cadrul statiilor de transfer cu functiuni multiple Babadag.1.1. Soc salubritate ARBDD CJ Tulcea Consilii locale Operatori de salubritate Alum SA Feral SRL Termen 2009 2010-2011 2009-2013 PM 01-1 1. toxice si periculoase Asigurarea gestiunii deseurilor industriale toxice si periculoase in conformitate 1.2.1.Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile.Realizarea deseurilor statiilor de sortare a Valoarea investitiei Valoarea investitiei Valoarea investitiei 2013 2.3Realizarea statiilor de compost in localitatile Sulina.1.3.2.la 75% pana in anul 2010 .1Promovarea principiilor reciclarii . Macin. Pardina.la 35% pana in anul 2016 tinte stabilite prin PJGD Reducerea cantitatii de deseuri industiale care ajunge sa fie depozitata in depozite permanente cu 50% pina in anul 2017 permanent 2013 Valoarea investitiei 2012 PM 01.Sistarea depozitarii la depozitul de deseuri tehnologice a SC ALUM SA 2.2. CA Rosetti.2 Procesarea integrala a materialului haldat in vederea dezafectarii haldei de zgura 2. Isaccea.

Agighiol Tulcea necontrolate de (2015).1.Realizarea de contracte cu prestatorii de servicii de salubritate in vederea transportului deseurilor la instalatiile de eliminare/valorificare/sortare 3.Eliminarea depozitarii neadecvate si necontrolate a deseurilor in zona rurala 3.1 Extinderea ariei de acoperire a societatilor de salubritate si instituirea de servicii de salubritate pentru intreaga zona urbana 4.2.1.2 Optimizarea proceselor de productie vizind reducerea pierderilor de materii prime si reutilizarea unei parti din deseuri in procesul tehnologic 2. operatori de salubritate Consiliile Locale permanent PM 01 ±4 : Acoperire insuficieta a serviciilor de salubritate pentru toata populatia judetului Asigurarea de servicii de salubritate pentru intreg judetul 4. Sulina (2017) deseuri menajere 3.1.2.1 Extinderea ariei de acoperire a societatilor de salubritate si instituirea de servicii de salubritate pentru zona rurala CJ Tulcea Consilii locale Operatori de salubritate 2012 2009 Consiliul judetean Tulcea Consiliile Locale 2009-2017 Numar verificari efectuate APM .2.1.cu cerintele legale pentru reducerea impactului asupra mediului si sanatatii populatiei 2.2 Extinderea serviciilor de salubritate in zonele urbane Numar locuitori arondati 2013 Numar societati salubrizare 2009 107 .2. Isaccea (2009). Babadag . Existenta deseurilor depozitelor de in conditii deseuri menajere controlate necontrolate conforme cu legislatia 3.1 Exploatarea propriu-zisa a componentei utile din deseurile industriale specifice fiecarei unitati poluatoare 2.2.3 Reconstructia ecologica a zonelor afectate de depozitarea istorica a deseurilor industriale Eliminarea depozitelor de deseuri de la nivelul tuturor asezarilor rurale pana in anul 2009 3. Macin (2016).2.Inchiderea celor 185 de depozite de deseuri neconforme din zona rurala 3.1 Extinderea serviciilor de salubritate in zonele urbane 4.Realizarea statiilor de transfer Cantitati de deseuri exploatate Cantitati de deseuri exploatate Valoarea investitiilor Tipul actiunilor Valoarea investitiilor Valoarea investitiilor Numar de contracte incheiate Numar depozite la care s-a sistat depozitarea Agentii economici Agentii generatori Agentii generatori permanent permanent 2017 2009 Asigurarea PM 01-3 eliminarii 3. ARBDD .2.1.1.2.2 Imbunatatirea sistemului de valorificare a deseurilor rezultate din activitatile industriale PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 2. Isaccea .Sistarea activitatii de depozitare la depozitele de deseuri urbane care nu sunt conforme cu cerintele legale si care au Eliminarea totala a atins capacitatea maxima de stocare : depozitelor Babadag. Macin .Eliminarea depozitarii neadecvate si necontrolate a deseurilor in mediul urban 3. Sulina. Garda de Mediu Consiliile Locale Tulcea.Monitorizarea implementarii pina in 2017 programelor de conformare pentru functionarea depozitelor de deseuri orasenesti Asigurarea cu servicii de salubritate cu 100% din populatia urbana Asigurarea cu servicii de salubritate a minim 80 % din populatia rurala 4.2.1.2.

nivelul localitatilor mediul rural captare. Trestenic.2.4. alimentare cu apa 1. Magurele.Realizarea sistemelor de alimentare cartarea si potabila cu apa pentru : Baltenii de Jos. Lastuni. Closca. Alba. PM 02 ± 1 identificarea de 1.1.Caugagia. Calfa.1. pierderilor de ap Luminita. Sarinasuf. necesarului de apa Razboieni. Lungime retea alimentare cu apa Nr de locuitori conectati Sursa de finantare.3. Iulia. Jijila localitatilor rurale distributie a apei potabile Responsabili Consiliile Locale Comunale D S P Tulcea SC AQUASERV SA Termen 2012 1. Alecsandri.1. Mesteru managementului sisteme de apei potabile .1 Amenajarea spatiilor existente cu dotari minime pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 5.1. ONG . Fagarasu Nou.Acoperirea Neatarnarea.1. Numar locuitori arondati la punctele de colectare selectiva Indicatori Lungime retea alimentare cu apa .2 Extinderea punctelor de colectare deseurilor reciclabile in selectiva a deseurilor la nivelul localitatilor judetului circuitul economic Nr si tipul actiunilor de promovare Numar puncte selective infiintate. Patlageanca.Extinderea si reabilitarea sistemelor aductiune si distributie a apei sistemele de alimentare cu apa Baia. Corbu. potabile la nivelul existente de Rachelu. Ceamurlia de Sus. Mircea Voda. Nr de locuitori conectati . Satu Nou. V. Cismeaua Noua.1 Constientizarea si informarea comunitatilor locale cu privire la necesitatea si beneficiile colectarii selective Reducerea cantitatii de a deseurilor deseuri menajere depozitate definitiv si reintroducerea 5.1. Slava Cercheza. Corugea. Gradul de noi surse de apa. asigurare cu apa Realizarea de noi potabila in sistem Visina.1.Operationalizarea sistemelor si Lungime retea alimentare cu apa Nr de locuitori conectati Sursa de finantare. Atmagea. Luncavita. ARBDD CIEMD permanent Consiliile Locale 2013 Matricea plan de actiune pentru problema PM 02 Calitatea si cantitatea apei potabile PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta ACTIUNI 1. APM . Baltenii de Sus. General Praporgescu. Punerea in Visterna. rurale potabil in 1. potabila redus la in Reducerea sisteme de centralizat Sabangia. Sursa de finantare. monitorizarea Numar probe analizate 2015 2012 permanent 108 . 1.PM 01 ± 5 Puncte de colectare selectiva insuficiente sau lipsa Asigurarea punctelor de precolectare deseuri orasenesti cu dotarile necesare colectarii selective a deseurilor reciclabile 5. IC Bratianu. Consiliile Locale . Ceatalchioi. Mina Altan Imbunatatirea functiune de noi Tepe. Turda. Carcaliu.1Realizarea sistemelor de alimentare cu apa pentru: .

tratare. marirea volumelor de apa potabila pentru populatie Valoarea investitiilor Sursa finantare.2.7. Valoarea investitiilor Sursa finantare.2 Modernizarea si extinderea statiilor de tratare a apei potabile a apelor de suprafata Incadrarea parametrilor de calitate ai apei potabile distribuite in prevederile L 311/2004 2.3Reabilitare statie tratare apa orasului Sulina a PM 02 ± 2 2.5. Valoarea investitiilor Sursa 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 2010 de 2010 de Consiliul Local Tulcea.Reabilitarea fronturilor de captare apa subterana Satu Nou si Ghiol a orasului Babadag 2. Valoarea investitiilor Sursa finantare.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 2.1. Starea tehnica necorespunzatoare a sistemelor de captare.1 Reabilitarea surselor de captare subterana a orasului Tulcea 2.Reabilitarea celor 2 rezervoare existente si realizarea a 2 rezervoare suplimentare pentru orasul Macin 2. Valoarea investitiilor Sursa finantare. Valoarea investitiilor Sursa finantare.1. Cresterea gradului de folosinta a apei potabile si mentinerea calitatii apei Incadrarea parametrilor de calitate ai apei potabile distribuite in prevederile L 311/2004 2.1.1.1.6.1.8.2. aductiune si inmagazinare a apei destintate alimentarii cu apa a populatiei din mediul urban Imbunatatirea calitatii apei potabile .1.4Reabilitarea conductelor de aductiune ale orasului Babadag 2. Valoarea investitiilor Sursa finantare. Reabilitarea sursei de apa existente a orasului Sulina 2.Reabilitarea conductelor de transport apa tratata catre rezervoarele de inmagazinare a orasului Tulcea 2. APM 2010 de 2010 de 2010 de 109 . Valoarea investitiilor Sursa finantare.Executarea conductelor de transport de la frontul de captare a apei subterane pana la rezervoarele de stocare a orasului Macin 2.2. Sulina .1.1.Reabilitarea complexelor de inmagazinare de la cota +70.2.3. Valoarea investitiilor Sursa finantare.1. SC Aquaserv SA Tulcea Directia de Sanatate Publica Tulcea.2.pentru orasul Tulcea 2.Reabilitarea sursei de apa subterana a orasului Macin 2.Reabilitarea statiei de tratare a apei a municiului Tulcea 2. Valoarea investitiilor Valoarea investitiilor Sursa finantare.

1.1. 4.Reabilitarea si extinderea retelei de Valoarea distributie a orasului Sulina investitiilor Lungimea retelei Sursa finantare.Reabillitarea si extinderea retelei de Valoarea distributie a orasului Babadag investitiilor Lungimea retelei Sursa finantare. permanent SC Aquaserv SA 2010 de 2010 PM 02 ± 3 3.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA finantare.5. Realizarea sistemelor de captare ± tratare si distributie a apei potabile in localiatile rurale din Delta Dunarii Distributia centralizata a apei potabile pentru locuitorii din Delta Numar de probe permanent 110 .4. 3.Reabilitarea si extinderea retelei de Valoarea distributie a orasului Macin investitiilor Lungimea retelei Sursa finantare.Reabilitare si extinderea retea Valoarea distributie a orasului Isaccea investitiilor Lungimea retelei Sursa finantare.1. marirea volumelor de apa potabila pentru populatia urbana 3.2.1. Inexistenta instalatiilor de tratare a apei in localitatile rurale din Delta Dunarii care consuma apa direct din Dunare Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei care traieste in zona Deltei Dunarii 4. 3.Monitorizarea sistemelor de captare si tratare ape potabile 3. 3.4.1Realizarea proiectului ³Imbunatatirea Valoarea calitatii apei pe teritoriul Rezervatiei investitiilor Biosferei "Delta Dunarii" prin realizarea infrastructurii de apa si apa uzata in localitatile din Delta Dunarii´ 4. 2.1.1.1.2.1.1. 3. cresterea calitatii apei potabile si reducerea pierderilor de apa de 2010 de 2010 de 2010 de Consiliul judetean Tulcea Consiliile Locale comunale Directia de Sanatate Publica Tulcea ARBDD 2010 PM 02 ± 4 4.3. Acoperirea necesarului de apa potabila in sistem centralizat in mediul urban Satisfacerea nevoilor de apa potabila a populatiei urbane .1.Reabilitarea si extinderea retelei de Valoarea distributie a orasului Tulcea investitiilor Lungimea retelei Sursa finantare.2 Monitorizarea sistemelor de captare . Starea tehnica necorespunzatoare a retelelor de distributie a apei potabile in mediul urban Imbunatatirea gradului de asigurare cu apa potabila .

Reducerea emisiilor de compusi proveniti de la fabricarea caramizilor refractare 1.2.1.Imbunatatirea monitorizarii si a managementului apei potabile Promovarea In cadrul societatilor a Sistemelor de Management de Mediu analizate .1. NOx.1.1.2.Obtinerea Sistemului de Valoarea Management Integrat ( calitate-mediu.investitiei s n tate i securitate ocupa ional ) si acreditare laboratoriului propriu.1.Realizarea legaturilor de la analizoarele montate pe co urile cuptoarelor în vederea monitorizarii continue a emisiilor atmosferice (pulberi) de la toare cuptoarele de elaborare Valoarea investitiei Concentratii de poluanti in permanent SC FERAL SRL 2010 111 . Numar verificari efectuate 1.2Respectarea valorilor de emisie in aer Concentratii de impuse de autorizatie poluanti in emisii permanent PM 03 ± 1 Poluarea atmosferei datorita activitatilor industriale Mentinerea si imbunatatirea calitatii atmosferei in judetul Tulcea 1.Respectarea valorilor de emisie in aer Numar impuse de autorizatia de mediu depasiri inregistrate.Derularea de campanii de informare Nr si tipul in domeniul celor mai bune practici privind actiunilor de managementul resurselor de apa promovare 5.Introducere instalatie de filtrare cu saci la SC Mixtura SRL Indicatori Valoarea investitiei Responsabili SC Mixtura SRL Sc Nesand SC Mixtura SRL SC ADP Grup Colas Tehnologica Radion SC Tremag SA Termen 2010 1. pulberi ACTIUNI 1.Reducerea emisiilor de noxe din industria de feroaliaje 1. Lipsa unui sistem integrat de management al apei Crearea unui sistem informational care sa se adreseze populatiei Utilizarea durabila a apei la nivelul judetului Tulcea 5.1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA tratare si distributie a apei potabile PM 02 ± 5 5.1. SR EN ISO/CEI 17025: 2001 Directia de Sanatate Publica Tulcea CL Local APM Tulcea ARBDD SC Aquaserv SA Tulcea Cons Local permanent 2010 Matricea plan de actiune pentru problema PM 03 . Reducerea Încadrarea în emisiilor provenite valorile limita de de la statiile de emisii ( VLE) preparare mixturi pentru emisiile de asfaltice SO2.1.Poluarea atmosferei PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta 1.2.3. conform SR EN ISO : 9001: 2001+ SR EN ISO 14001:2005+ OHSAS 18001: 2004. Numar de depasiri inregistrate 5.1.1.3.

prin reducerea emisiilor provenite din traficul auto si naval Imbunatatirea calitatii atmosferei in judetul Tulcea .Promovarea mijloacelor de transport in comun si a celor alternative mg/mc . Reducerea emisiilor provenite din trafic pina la limitele admise de legislatia in vigoare PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA a feroaliajelor (10 buc) 1.3.Utilizarea combustibililor ecologici si provenite din trafic inlocuirea parcurilor auto invechite in prevederile ordinului 592/2002 pina in 2010 .3. +15.Modernizarea sistemului de colectare a Valoarea dejectiilor conform prevederilor BAT/BREF in investitiei instalatiile pentru cresterea intensiva a porcilor 3.2.CO ± 10 mg/mc Incadrarea in valorile limita conform BAT/BREF pentru NH3.1.PM10 . CH4.6 m.1. Imbunatatirea transportului in comun mg/mc .PM 03 ±2 Poluarea atmosferei datorate traficului rutier Imbunatatirea calitatii atmosferei in judetul Tulcea .0.05 2.3.1.SOx ± 0.1.1.2.2.2.3.1.1.Modernizarea instalatiilor tehnologice.Elaborare studiu solu ie pentru captarea emisiilor fugitive de la cuptoarele de elaborare feroaliaje ( cotele +6.4.1.1. Reducerea emisiilor provenite din activitatea de crestere a animalelor 3.Modernizarea echipamentelor de depoluare/filtre cu saci. ce deservesc 5 cuptoare electrice de elaborare feroaliaje ( din 10 cuptoare) in vederea incadrarii in VLEetapa II 1. prin reducerea emisiilor provenite din zootehnie 2.125 2. si compartimentarea acestora conform celor mai bune tehnici disponibile 2010 2010 112 . N2O emisii 2012 2014 2010 2013 Tipul si Cantitate de benzina livrata Numarul si tipul actiunilor desfasurate Numar autobuze vevhi inlocuite Agenti economici 2010 ONG .5 m) Incadrarea imisiilor 2. APM Consiliile locale orasenesti Operatorii transport SC Pigcom SA de permanent PM 0-3 Emisii atmosferice rezultate din activitatea de crestere a animalelor 3.Realizarea instalatiei de umectare a materiilor prime în zonele de trecere a materiilor prime de pe banda de sol 1. ce deservesc 5 cuptoare electrice de elaborare feroaliaje ( din 10 cuptoare) in vederea incadrarii in VLEetapa I 1.3.5.NOx ± 0.04 mg/mc .Modernizarea echipamentelor de depoluare/filtre cu saci.

Poluarea diminuarea de epurare existente la nivelului de acolo unde concentratiile de poluanti depasesc investitiei apelor de poluarii nivelul agentilor economici impurificare al valorile limita concentratiile suprafata apelor apelor uzate poluantilor datorita Dunarii cu orasenesti capacitatilor ape uzate insuficiente provenite de de la agentii preepurare economici Responsabili SC AQUASERV SA CL orasenesti Termen 2010 2013 2010 2013 2015 2015 2015 2015 2010 Societatile comerciale 2010 113 .1. Reabilitarea sistem colectare apa uzata a Valoarea municpiului Tulcea.8 Reabilitarea si extinderea retelei de Lungime retea canalizare a orasului Sulina canalizare reabilitata Valoarea investitiei 1.1. Poluarea apa uzata a orasului Macin canalizare si eliminarea Dunarii Reducerea reabilitata poluarii datorita nivelului de Valoarea apelor de impurificare al deversarii investitiei suprafata 1.etapa II investitiei 1.2. Isaccea. Valoarea 2.1.2.6. Realizarea statiei de epurare a orasului Valoarea Sulina investitiei PM 04 ± 2 Controlul si 2.1.1. Reabilitarea sistem colectare apa uzata a Lungime retea municipiului Tulcea.1.etapa I canalizare reabilitata 1.1.7.1 Modernizarea statiilor de epurare existente.2 Modernizarea statiilor Reducerea 2.1 Reabilitarea si apelor uzate apelor uzate 1. sol Macin. Isaccea si Sulina si 1.1. Isaccea investitiei Sulina Sulina 1.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Matricea plan de actiune pentru problema PM 04 Poluarea apelor de suprafata PROBLEMA Obiectiv Obiectiv specific Tinta ACTIUNI Indicatori general 1. Reabilitarea si extinderea retelei de Lungime retea provenind neepurate constructia statiilor de canalizare a orasului Isaccea canalizare din mun Reducerea din mun epurare a apelor uzate reabilitata Tulcea si infiltrarilor de Tulcea si Valoarea orasele apa uzata in orasele investitiei Macin.4 Reabilitarea si Extinderea retelei de colectare Lungime retea diminuarea 1.9. Reabilitarea statiei de epurare a orasului Valoarea Isaccea.1. 1. PM 04-1 1.1.5 Realizarea statiei de epurare a apelor uzate Valoarea datorita extinderea retelei de menajere orasenesti menajere in orasul Macin investitiei deversarii canalizare a oraselor Tulcea neepurate apelor uzate Macin.3 Realizarea statiei de epurare a apelor uzate Valoarea menajere din mun Tulcea investitiei Controlul .

Poluarea lacului Babadag cu ape uzate insuficient epurate de la statia de epurare a orasului din oras care nu dispun de statii de epurare sau care dispun de statii de epurare ineficiente Controlul si eliminarea poluarii apelor lacului Babadag 2.1 Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare orasenesti Valoarea investitiei % procent de reducere a apei consumate Societatile comerciale 2010 3. Incadrarea concentratiilor poluantilor in Valorile Limita 4.1 Retehnologizarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate a orasului Babadag Lungime retea canalizare reabilitata/extinsa Valoarea investitiei 3.1 Aplicarea cu strictete a principiului ³ poluatorul plateste ³ Numar verificari efectuate de Garda Mediu de permanent 114 .1 Controlul calitatii apelor uzate evacuate Numar analize efectuate. Preepurare insuficienta la spitale .3.2 Monitorizarea calitatii apelor lacului Babadag Eliminarea surselor de poluare a apelor de suprafata datorita lipsei statiilor de epurare sau sau insuficientei preepurarii apelor uzate rezultate de la spitale Controlul .2.2Realizarea/modernizarea statiilor de epurare aferente spitalelor PM 04-5 5.1.2 Retehnologizarea si modernizarea statiei de Valoarea epurare a orasului Babadag investitiei 3.1.1 Prevenirea aparitiei Colectarea si fenomenelor de poluare separarea accidentala a Dunarii cu produselor 5.1.1 Optimizarea fluxurilor tehnologice si fluxului de reducerea consumurilor de apa si implicit reducerea ape uzate cantitatilor de ape uzate evacuate evacuate spre statia de epurare oraseneasca Incadrarea concentratiilor de poluanti in conditiile de descarcare a apelor uzate prevazute in HG 352/2005 3.sau inexistentei unor statii de epurare la nivelul agentilor economici PM 04 ± 3 3.2.3 Reducerea cantitatilor de ape uzate evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Optimizarea 2.1 Monitorizarea calitatii apelor uzate rezultate de la spitale CAS Tulcea pemanent Controlul calitatii apelor uzate evacuate de la spitale CAS Tulcea 2010 4.1 Controlul calitatii apelor lacului Babadag Numar de analize efectuate . deversarea apelor uzate realizanduse in reteaua de canalizare oraseneasca 4. si diminuarea poluarii APM Tulcea ARBDD SGA Tulcea permanent PM 04 ± 4 4. Numar de depasiri inregistrate 4.1 Redimensionarea si modernizarea statiilor de Valoarea preepurare existente investitiilor. Risc de producere a 5.1. Incadrarea concentratiilor poluantilor in Valorile Limita CL Babadag 2013 2015 3.

2 Asigurarea mijloacelor de interventie pentru controlul poluarii 5. Consiliul judetean Tulcea Consiliile locale comunale 2015 2017 2018 2015 2017 115 . Luncavita. investitiei Niculitel. Cerna. Somova. Daeni. Ciucurova. Dorobantu.2 Realizarea de statii de epurare a apelor uzate la nivelul localitatilor rurale 7.1 Controlul calitatii apelor Dunarii numar penalizari de 5.1. Slava Cercheza. Mahmudia.poluarilor accidentale ale Dunarii cu produse petroliere de la navele in tranzit si de la activitatile portuare apelor Dunarii cu produse petroliere de la navele in tranzit si de la societatile care desfasoara activitati portuare PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA produse petroliere de la petroliere din navele in tranzit si de la apele de activitatile portuare santina Efectuarea de interventii operative si eficiente in situatii de poluare 5. Beidaud 7. Greci. Mihai Bravu. Topolog.2.2 Realizarea retelor de canalizare pentru Valoarea urmatoarele comune: Izvoarele.1. Topolog.2.1 Realizarea statiilor de epurare cu epurare Valoarea secundara pentru comunele: Sarichioi. Poluarea apelor de suprafata datorita inexistentei retelelor de canalizare si statiilor de epurare la nivelul localitatilor rurale Evacuarea apelor pluviale (ape conventional curate ) in sistem divizor Eliminarea poluarii apelor de suprafata si de adincime prin evacuarea apelor uzate neepurate . Luncavita. M.2 Organizarea actiunilor de interventie rapida in caz de poluari accidentale Numar de probe analizate Numar de depasiri inregistrate Numar de actiuni efectuate SGA Tulcea APM Tulcea ARBDD SGA Tulcea APM Tulcea ARBDD Garda de Mediu Consiliul Local Tulcea Aquaserv SA Tulcea permanent permanent PM 04 ±6 6. Ceamurlia de Jos. Carcali. Valea Nucarilor. Frecatei. Stejaru.2. Pecenaga.1 Realizarea de retele de canalizare la nivelul localitatilor rurale 7.1.1 Realizarea evacuarii apelor pluviale in sistem divizor Optimizarea fluxului de ape uzate necesare de epurat la nivelul orasului Tulcea Incadrarea concentratiilor de poluanti in apele uzate in conditiile de descarcare a apelor uzate prevazute in HG 188/2002 6. Realizarea statiilor de epurare cu epurare secundara pentru comunele: Greci.2. investitiei Jijila 7. la nivelul localitatilor rurale 6.3 Realizarea retelelor de canalizare pentru comunele: Casimcea. Murighiol.2. Inexistenta unui sistem separat de evacuare a apelor pluviale din orasul Tulcea PM 04 ±7 7. Chilia veche. Jijila canalizare realizata 7.1. Ostrov.2 Realizarea retelei de canalizare pluviala a orasului Tulcea Valoarea investitiei -lungimea retelei 2013 7. Kogalniceanu 7. Nufaru. Turcoaia.1 Realizarea retelor de canalizare pentru Lungime retea urmatoarele comune: Sarichioi.

de sterilelor de de la exploatarile sterilului si reconstructia exploatare) exploatatie cariera ecologica a miniera ( zonelor afectate Turcoaia . 7.1. de acestea Mahmudia . Greci . Carcaliu. apelor a apelor apele uzate subterane subterane cu datorit ape uzate 2018 Indicatori Valoarea investitiei : Tipul lucrarilor efectuate Responsabili SC MINVEST DEVA APM Garda de Mediu Termen 2009 Valoarea invesitiilor: Tipul lucrarilor efectuate Nr. Cerna. Ceamurlia de Jos. Murighiol.1. Ostrov.1. Mahmudia.3. Slava Cercheza. Cerna. Dorobantu.Realizarea reconstructiei ecologice Reducerea Reconstructia Eliminarea asupra zonelor afectate de iazurile de 1. Realizarea statiilor de epurare cu epurare secundara pentru 11 comune cu termen de confromare 2018: Casimcea. Stejaru.1.Poluarea Eliminarea calitatii solului si retelelor de reabilitarea retelelor de canalizare existente solului si a poluarii solului si apelor subterane canalizare pentru in mediul urban. Kogalniceanu. Pecenaga. Frecatei. Chilia Veche. Daeni.1.Poluarea poluarii solului si ecologica a deseurilor decantare steril din vecinatatea localitatii solului si apei a apelor zonelor ocupate cu rezultate din Baia si provenite de la exploatarea miniera subterane subterane depozitele de steril preparatia miniera Altan-Tepe ± inchisa in anul 2002 datorit datorita existentei de preparatie activit ii de iazurilor de miniera depozitare a decanatare steril sterilului de de preparatie preparatie miniera miniera PM 05-2 Reducerea 2. Macin ) PM 05-3 3. Nufaru. Imbunatatirea Realizarea 3. Turcoaia.2. de verificari Nr de sanctiuni APM Garda de Mediu permanent Valoarea investitiilor Lungimea retelei Nr locuitori arondati Consiliul Judetean Consiliile Locale orasenesti 2009-2015 116 . Ciucurova. 1.1. Mihai Bravu. Poluarea poluarii datorate zonelor afectate de suprafetelor mediului si a termenelor prevazute de actele solului datorita haldelor de steril depozitarea ocupate de sterile de reglementare ( autorizatiile de mediu.1. Beidaud Matricea plan de actiune pentru problema PM 05 Poluarea solului si a apelor subterane PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta ACTIUNI PM 05-1 1. M.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Niculitel.1. Somova.Extinderea retelelor de canalizare si 3.Respectarea planurilor de refacere a 2.1. Valea Nucarilor.Reducerea Restringerea 2.

Modernizarea retelelor interioare si exterioare de canalizare si realizarea bazinelor de depozitare a dejectiilor de porc. Asigurarea unui grad ridicat de valorificare a deseurilor industriale 5.1.1Monitorizarea calitatii apelor subterane Zonele vulnerabile identificate 5.1. in vederea utilizarii acestora ca ingrasamant natural 6. concentratii poluanti la evacuarea din statia de epurare SC Carniprod SA 2010 117 . Poluarea solului si a apei subterane asociata utilizarii in agricultura a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor .Monitorizarea calitatii apelor subterane in zonele fermelor de animale . incorecte a Controlul si dejec iilor eliminarea animaliere din surselor de agricultur de poluare a apelor la fermele subterane in zootehnice zonele fermelor Respectarea prevederilor HG 964/2000 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole ( Directiva UE 91/676/CEE) 5. SGA permanent permanent 2014 6.1.Elaborarea studiilor de evaluare a Valoarea riscului .Extinderea si Reabilitarea retelelor de canalizare la nivelul localitatilor rurale Reducerea poluarii solului si apelor subterane datorate depozitelor de deseuri industriale 4.Retehnologizarea statiei de epurare a apelor tehnologice uzate la complexul zootehnic prin executarea treptei biologice de epurare in vederea incadrarii efluentului in prevederile legale Valoarea investitiilor DADR . controlul si eliminarea in timp a poluarii apelor subterane cu nitrati proveniti din chimizarea agriculturii PM 05-6 Reducerea 6 Poluarea poluarii solului si solului si apelor apelor subterane subterane datorita stocarii datorat dejectiilor stoc rii animaliere. Reabilitarea suprafetelor de teren afectate de poluarea cu pesticide si implementarea bunelor practici in agricultura .2.2.1.1. Gestiunea depozitelor de deseuri conf HG 349/2005 Valoarea investitiilor Lungimea retelei Nr locuitori arondati 4.1.infiltr rilor de ape uzate provenite de la populatie PM 05-4 4.1.2.1.1.1.Poluarea solului si apelor subterane datorit depozitelor de de euri industriale menajere PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 3.1. Imbunatatirea solului calitatii apelor si apelor subterane din zonele aferente complexelor de crestere a animalelor SC Carniprod SA 2010 Valoarea investitiilor.1.Promovarea Agriculturii ecologice ca Nr si tipul metoda de productie agricola care protejeaza actiunilor de mediu .Reducerea cantitatii de deseuri industriale prin utilizarea de tehnologii curate .3. Reducerea suprafetelor afectate de poluarea cu pesticide .Implementarea bunelor practici de Numar ferme utilizare a pesticidelor si ingrasamintelor in care realizeaza agricultura agricultura ecologica 6. corelat cu formele de sprijin acordate informare sub foma de Plati de Agro Mediu 5. inclusiv studii hidrogeologice pentru investitiilor depozitele de deseuri industriale Consiliul Judetean Consiliile Locale comunale 2018 Agentii economici 2014 PM 05-5 5.

Realizarea a 2 foraje de observatie la statia de epurare a apelor uzate i platforma de depozitare temporara a namolului deshidratat.1 Retehnologizarea si modernizarea statiei de epurare a SC Pigcom SA Valoarea investitiilor Valoarea investitiilor SC Carniprod SA SC Pigcom SA SC Pigcom SA 2010 2010 2010 2010 Imbunatatirea calitatii mediului in judetul Tulcea 7.1.2.de animale 6.4.1. Reducerea eroziunii solului Suprafata teren degradat Numarul proiectelor pilot Suprafata reabilitata Valoarea investitiilor 7.1.5.4.1.6.1.2.1.Executarea de impaduriri in zonele Suprafata teren degradate si afectate de eroziune degradat impadurit 7.1.Betonarea spatiilor libere de pe amplasamentul pe care se afla statia de epurare si bazinele de depozitare a dejectiilor 6.Eroziunea Imbunatatirea accentuata a calitatii solului solului data de lipsa perdelelor forestiere de protec ie PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA 6.Reducerea defrisarilor ilegale Numar controale Numar penalizari 7.Reabilitarea caminelor de vizitare de pe amplasamentul fermei si al statiei de epurare 6.Promovarea de proiecte pilot de reabilitare a zonelor afectate de eroziune 7.Identificarea si cartarea zonelor afectate de eroziune pe teritoriul judetului Tulcea 7.3.Realizarea de campanii de Nr si tipul constientizare a populatiei rurale cu privire la actiunilor de importanta fondului forestier informare Consiliul Judetean tulcea DADR ± OJSPA Consiliile locale comunale 2012-2013 Directia Silvica DADR 2012 permanent Directia Silvica Cons Judetean APM 2012-2013 permanent 118 .Efectuarea de lucrari de consolidare ± Suprafata stabilizare a zonelor afectate consolidata Valoarea investitiilor 7.1. 6.2 etehnologizarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate a complexului zootehnic Pigcom PM 05-7 7.1.5.3.1.1.

actualizarea bazei de date in vederea stabilirii peimetrelor si pentru cartografierea ariilor naturale de pe teritoriul judetului 4.4Monitorizarea respectarii prevederilor legislative privind administrarea ariilor protejate 3.Afectarea fondului cinegetic prin vinatoare neorganizata si Protectia patrimoniului natural judetului al 4.1.1.1. panouri indicatoare si de avertizare in cadrul ariilor naturale protejate 3. bariere.Reducerea braconajului Controlul strict al activitatilor de vanatoare si pescuit 5.1. specii pe cale de disparitie sau care fac parte din Directivele Europene si permanent 119 .nr planuri de management realizate Numar planuri de management implementate Numar verificari realizate Valoare investitii Numar arii naturale Responsabili ANAP Termen 2012 al Administratorii /custozii ariilor protejate Administratorii /custozii ariilor protejate APM ARBDD Garda de mediu Administratorii ariilor Protejate 2012 2013 permenent 2012 2012 PM 06-2 Lipsa delimitarii in teren a rezervatiilor naturale Protectia patrimoniului natural judetului al 3.1.1.1.Cunoasterea perimetrelor ariilor protejate Minimizarea impactului datorat necunoasterii limitelor ariilor protejate PM 06-3 Lipsa situatiei cadastrale a terenurilor care intra in componenta rezervatiilor naturale PM 06-4 5.Asigurarea structurilor administrative pentru toate ariile protejate si asigurarea unui management adecvat pentru toate ariile protejate Tinta Identificarea de administratori pentru toate ariile protejate/ Situri Natura 2000 ACTIUNI 1.2 Efectuare de masuratori specifice GPS.1. Arii protejate preluate in custodie/administrate .2Realizarea planurilor de management pentru fiecare arie protejata 1.Elaborarea de materiale informative despre speciile faunistice de pe teritoriul judetului Tulcea .1.Respectarea prevederilor legislative in vigoare cu privire la modul de administrare al ariilor protejate 1.1.3.Implementarea planurilor de management aferente ariilor protejate 1.Crearea de garduri.1. Cunoasterea perimetrelor ariilor protejate Delimitarea bornarea protejate si ariilor Numar Situri Natura 2000 cu incadrate in APM planurile de Consiliul urbanism Judetean Consiliile Locale OCOTA Numar realizate Numar distribuite materiale materiale Consiliile Locale Directia Silvica Tulcea SOR ONG 2012 Asigurarea unei protectii corespunzatoare a fondului cinegetic 5.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Matricea plan de actiune pentru problema PM 06 Arii naturale protejate PROBLEMA PM 06-1 Lipsa structurilor de administrare pentru ariile protejate/ situri Natura 2000 Obiectiv general Protectia patrimoniului natural judetului Obiectiv specific 1.1.1.1.1.1. Incadrarea Siturilor Natura 2000 in planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului ( conform articolului 3 al O MMDD 1964/2007) Indicatori Nr.

3. PM 07-1 Zone de protectie sanitara si hidrogeologicca nedelimitate conform normelor legislative in vigoare Obiectiv general Identificarea solutiilor fezabile pentru protejarea asezarilor umane Obiectiv specific 7.2.2.Aparare impotriva inundatiilor localitatii Bestepe prin regularizare parau Bestepe 7. torentilor si eroziunilor de mal Tinta Identificarea solutiilor fezabile pentru protejarea asezarilor umane ACTIUNI 7.Realizarea amenajarilor hidrotehnice pentru protectia asezarilor umane impotriva inundatiilor .1.2. torentilor i eroziunilor de mal.1.Lipsa amenaj rilor hidrotehnice pentru protec ia a ez rilor umane din jude împotriva inunda iilor.braconaj atit pe teritoriul rezervatiilor cit si in restul judetului PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA aprevederilor legale privind braconajul acestor specii AJVPS Tulcea APM Tulcea 5.Realizarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor a localitatii Ostrov 7.1.2.1.3Informarea factorilor interesati privind sistemul de despagubiri instituit prin HG 1679/2008 Nu actiuni realizate Nr Capturi Numar materiale informative distribuite permanent permanent Matricea plan de actiune pentru problema PM 07 Amenintari date de accidente majore .1. satele Nufarul si Ilganii de Jos 7.1. Realizarea studiilor necesare reglementarea juridica a terenurlor si Indicatori Valoarea investiitlor Valoarea investiilor Valoarea investiilor Valoarea investiilor Responsabili Consiliul Judetean Tulcea Sistemul de Gospodarire a Apelor Termen 2012 Eliminarea factorilor ce prezinta riscuri de poluare ai apei potabile 7.2. fenomene naturale si antropice PROBLEMA PM 07-1 1.Controlul ferm pe fondurile de vanatoare si pescuit si amendarea drastica a cazurilor de nerespectare a legislatieii 5. Realizarea zonelor de protectie sanitara Hotari consiliu local instituire zonelor protectie sanitara de de a de Consiliile Locale 2012 120 .Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Babadag prin regularizare parau Tabana 7.2.1.1.4. Realizarea zonelor de protectie sanitara Incadrarea in prevederile HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitar i hidrogeologic 7.1.Lucrari de aparare impotriva inundatiilor prin consolidarea malurilor Dunarii pe teritoriul comunei Nufarul.

2.3.Consilierea Realizarea unei 9.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Matricea plan de actiune pentru problema PM 08 Intarirea capacitatii autoritatilor administratiei locale pentru managementu l problemelor de mediu PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta ACTIUNI indicatori Responsabili PM 08.1. 9.1. Stadiul de CL Locale resurselor institutionale ciu accesarea de programe de stadiul elaborarii proiectelor.Identificarea surselor de finantare Numar proiecte externa pentru rezolvarea problemelor de depuse mediu Numar proiecte finantate Matricea plan de actiune pentru problema PM 09 Educatia ecologica si informarea comunitatii PROBLEMA Obiectiv Obiectiv specific Tinta ACTIUNI general PM 09-1 9.2.1.1 Publicarea in mass-media a Cunostinte Cresterea Cunosterea Constientizarea principalelor responsabilitati ale populatiei cu insuficiente nivelului de drepturilor si populatiei si privire la protectia mediului privind legislatia cunoastere a responsabilitatilor grupurilor de mediu in legislatiei privind protectia comunitare despre 9. prin care sa se asigure pregatirea documentatiilor necesare finantarii proiectelor 8. pentru 8.1.2. comunitare privind urban si rural obligatiile si mediul responsabilitatile persoanelor fizice si a grupurilor comunitare PM 09-2 Cresterea 9.1.1.2.1 Cresterea 8.1.Organizarea unei baze de date la nivel Proiecte finanatate CJ Tulcea Insuficienta capacitatii Identificarea si numarului de judetean cuprinzand nevoi de finantare.1. tinerilor in tinerilor in educatie oentru extrascolare ale probleme activitati mediu tineri.Alocarea de fonduri publice pentru Valoarea problemelor de sectorul de programele de mediu investitiilor mediu mediu.or cu tematica Indicatori Numar informari presa Numarul materialelor distribuite de Responsabili APM Tulcea ARBDD ONG Termen 2009 permanent 2012 Termen permanent Numar de parteneriate incheiate Numar de actiuni APM ARBDD Unitati de invatamant Primaria Tulcea- permanent 121 .Promovarea unei publicitati agresive a vigoare . comunitare mediului responsabilitatile metodelor ecologice de convetuire in mediul drepturile .Dezvoltarea de programe regionale Sursa de finantare judetul Tulcea finantate de la bugetul de stat.Incheierea de parteneriate intre Insuficienta gradului de tinerilor cu pagini web institutiile de invatamant si institutiile cu implicare a implicare a preocupari de cuprinzand activitati atributii in domeniul protectiei mediului.4.1. surse de implementare APM financiare atributii in surse de finantare mediu finantare existente si care pot fi accesate Valoarea ARBDD pentru domediul pentru proiectele implementate investitiilor rezolvarea mediului prioritare in 8. Cresterea 8.1.

2.1. Cocos acestea igienico. al Dunarii ) cu gestiunii dotarile necesare de eurilor si al dpdv igienicolocurilor sanitar si al speciale de gestiunii deseurilor preparare a hranei in aer liber PM 10-2 Practicarea 2. Macin.2.1.1.3.4.Realizarea sistemelor de colectare a deseurilor in toate zonele de agrement Numaru si tipul pubelelor amenajate Valoarea investiilor Valoarea investiilor Operatorii de servicii Publice Consiliile Locale 2010 1.Reevaluarea planurilor de urbanism 1.Dotarea zonelor de agrement cu locuri speciale de preparare a haranei in aer liber 2.1.Practicarea turismului Exploatarea integrate turismului organizat si potentialului turistic neorganizat si ecologic .1.2.Popularizarea bunelor practici dobandite in educatie pentru protectia mediului prin intermediul disciplinei optionale ³ Educatie ecologica si de protectie a mediului´ 9.Marcarea prin activitati diverse a Elaborarea de evenimentelor din calendarul ecologic proiecte prin care sa se acceseze fonduri pentru activitatile de mediu 9.1.Realizarea unei pagini web cuprinzand activitati de protectie a mediului organizate in judetul Tulcea realizate CIEMD Numarul materialelor distribuite Numar actiuni de protectia mediului popularizate Indicatori Valoarea investitiilor Responsabili Consiliul Judetean Tulcea Consiliile Locale Termen 2012 Matricea plan de actiune pentru problema PM 10 Turism si agrement PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta PM 10-1 1.Implementarea proiectului ³ Valorificarea manastirilor tulcene ´ Operatorii de servicii Publice Consiliile Locale 2010 Valoarea investiilor Consiliul Judetean Tulcea 2012 122 . precum al judetului neecologic pe si valorificarea teritoriul potentialului judetului turistic deosebit al judetului ACTIUNI 1. Amenajarea Identificarea Deficiente Conformarea cu zonelor de zonelor de privind cerintele legale in agrement agrement utilizate amenajarea vigoare dpdv (P durea Bididia de populatia zonelor de igienic si dotarea . utilitati pentru vedere Celic-Dere . Trasee turistice 4.educative extracuriluare cu tematica de mediu educative tematica mediu cu de Diversificarea activitatilor cu temtica de mediu Poplarizarea experientelor positive in protectia mediului Facilitarea unor parteneriate cu insitutiile abilitate in protectia mediului PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA de mediu 9.2.1.Babadag . malurile sanitar.1.3.p durile din jurul judetului si a agrement din cu utilitati localit ilor rurale i necesarului de punct de urbane.2.

Valoarea Garliciu.3.19+800 investiilor .Modernizarea Aeroporului Delta Dunarii accesului turistilor catre zonele de interes din judetul Tulcea 3. DJ 229 D. DJ 229 A.Modernizarea infrastructurii de acces Valoarea catre zona turistica Murighiol-Uzlina-Dun v .2.3.Semnalizarea circuitelor turistice din Valoarea investiilor Valoarea investiilor Valoarea investiilor Valoarea 2013 2013 2010 2011 2013 2011 2010 Consiliul Tulcea Consiliul Tulcea Local Local 2009 2010 Consiliul Judetean Tulcea ARBDD 2010 2013 2012 123 .Reabilitarea DJ Tulcea. km 10+800.km reabilitati 3.Daeni.km reabilitati 3.km reabilitati 229L.3.1.Reconstructia ecologica a Lacului Valoarea Ciuperca investiilor 4.km reabilitati 3.Luncavita (16+000-37+545) investiilor .3. DJ 229F) 3.Modernizarea cailor rutiere de acces pe teritoriul judetului Tulcea 3.Valoarea Sarichioi. DJ .3.Dezvoltarea infrastructurii portuare 4.3.4.1.PM 10-3 Slaba calitate a Infrastructurii de acces catre zonele turistice Îmbunatatirrea si dezvoltarea infrastructurii de acces catre zonele de intere turistic 3.Valorificarea turistica a manastirilor Valoarea tulcene prin îmbun t irea infrastructurii de investiilor acces si de mediu ( DJ 229.Jurilovca.Modernizarea Drumurilor judetene PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Facilitatarea 3.1.2. tr.2.investiilor Lacul Razim ( DJ 222C.2.Realizarea Proiectului ³Parc perimetral Lac Ciuperca´ 4.2.Ecologizarea lacului Ciuperca si transformarea zonei intr-o zona de agrement 4.1.Agighiol.km reabilitati portiune DN 22.3.2.2. DJ 229 E.1.1. Murighiol. Sarichioi 4.1. DJ 229K.1.2.Introducerea Aeroportului Delta Dunarii in circuitul national si international 3. .km reabilitati Babadag.2.Enisala ( DJ 223A) 3. II. DJ 229C.1.DJ 229C.Modernizarea DN 22E IC Bratianu Valoarea investiilor lucrari efectuate Consiliul Judetean Tulcea 2009 PM 10-4 Infrastructura turistica si de agrement deficitara Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii turistice i de agrement în judetul Tulcea 4.Modernizarea DJ 222A : Horia-Nifon i Valoarea Nifon.1.2.Modernizarea infrastructurii portuare pentru turism in Sulina 4.5. DJ 229M) 3.3.Consolidare sistem rutier DJ 222F.1.Doua Cantoane ( investiilor DJ 222) i conectarea acestuia la DN 22 prin .Modernizarea DN 22 Smardan Valoarea investiilor .km reabilitati 4.Semnalizarea Transformarea zonei lacului Ciuperca in zona de agrement pentru locuitorii orasului Tulcea Realizarea de modalitati de atragere a turistilor Valoarea investiilor .Amenajarea mini-porturilor turistice Sfantu Gheorghe.Enisala.3.

1.Trafic ineficeint Asigurarea flux unui 2.2.1.2.i marcarea obiectivelor turistice 4.1.1.4. echiparea si imbunatatirea cailor de acces catre cetatile nord-dobrogene (Enisala. amenajarea. 1.3. Noviodunum. Amenajarea unei infrastructuri de vizitare investiilor Valoarea investiilor Valoarea investiilor Numarul actiunilor informare Valoarea investiilor Valoarea investiilor Valoarea investiilor APM ARBDD Consiliul Judetean Tulcea Primaria Sulina Consiliul Judetean Tulcea Consiliul Judetean Tulcea 2010 2012 Realizarea de modalitati de atragere a turistilor de 2012 2013 2012 2013 Matricea plan de actiune pentru problema PM 11 Urbanizarea si mediul PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta PM 111 1.Eliminarea constructiilor ilegale si redarea in circuitul spatiilor verzi recreative pentru populatie 1.Revizuirea planurilor de urbanism in conformitate cu prevederile legale 1.1. Dinogetia).2.Amenajare trasee de acces si observatoare ornitologice in Delta Dunarii 4.1.Restaurarea unor obiective de interes national si international PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Delta Dunarii 4.4.1. pe baza unor regulamente de urbanism ferme 2.1.Promovarea etichetei ecologice pentru unitatile de cazare Imbunatatirea stariii cladirilor de patrimoniu din judetul Tulcea 5.20 m2 -26 m2 ACTIUNI 1.1.Consolidarea. Eliminarea poluarii datorate traficului Fluidizarea traficului Valoarea investiilor Tipul de lucrari permanent 124 .Inglobarea spatiilor verzi din terenurile construite in ansamblul spatiilor verzi urbane .. Presiunea Eliberarea Cresterea Respectarea constructiilor autorizatiilor de suprafetelor de normelor de asupra unor constructii in spatiu verde / cap alocare a spatii verzi afara spatiilor de locuitor din suprafetei de existente verzi existente cu mediul urban spartiu verde/cap respectarea PUG locuitor si PUZ .Amenajare Retea de foisoare turistice de observare 4.1. restaurarea amenajarea i dotarea a doua corpuri de cladire ale Muzeului de Arta 5.1. Fluidizarea traficului rutier urban pentru eliminarea poluarii unor zone intens utilizate Indicatori Numar constructii ilegale desfiintate.3.1.1.Restaurarea. Argamum. PUG-uri aprobate Suprafata spatiilor verzi Responsabili Consiliul Judetean Tulcea Consiliile locale orasenesti Inspectoratul judetean de constructii Primaria mun Tulcea Agentia de Protectia Mediului Tulcea Consiliiile locale Inspectoratul Termen 2009-2012 PM 11-2 3.3. Halmyris.Dezvoltarea infrastructurii de agrement si promovarea alternativelor prietenoase cu mediul PM 10-5 Cladirile istorice din judet in stare avansata de dragradare Punerea valoare patrimoniului cultural judetului in a al 5.2.Restaurarea centrului istoric Sulina 5.4.1.

Reabilitarea retelei rutiere PM11-5 Inexistenta unui program unitar de reabilitare termica a cladirilor din mediul urban Reducerea consumului energetic si a pierderilor pentru inc lzirea locuin elor 5.1.1.1.Reabilitarea soselei de centura a orasului Babadag Popularizarea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte conform OUG 174/2002 cu modificarile si completarile de rigoare Evaluarea situa iei cl dirilor care necesit reabilitare conform legisla iei in vigoare Executia si recep ionarea reabilitare a locuintelor lucrarilor de Strazi reabilitate.Insuficien a spa iilor de parcare în zonele urbane ale jude ului Asigurarea unui numar optim de locuri de parcare PM 11-4 5.2. tipul lucrarilor de reabilitare.2.Identificarea spatiilor si posibilitatilor de realizare a parcarilor etajate la nivelul mun Tulcea 3.Trafic fluid Crearea unui numar optim de locuri de parcare .Realizarea soselelor de centura in orasele Macin .1.Extinderea retelei de alimentare cu gaze Numar gospodarii alimentare gaze cu cu Consiliul Judetean Tulcea Consiliile Locale permanent 4.Realizarea parcarii subterane rezindentiale in zona PECO 3.1 Amenajarea unor parcari etajate si refacerea parcarilor existente prin aplicarea metodei de platforme din dale inierbate 4.1.Cre terea performan elor energetice a locuin elor prin reabilitarea termic a cl dirilor de locuit multietajate construite în perioada 19501990 Reabilitarea termic a 50% din cladirilie de locuit construite între 1950-1990 4. Calitatea proasta a infrastructurii urbane Reabilitarea infrastructurii urbane 3.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA fluidizat orase in corespunzator pentru trafic auto in zonele urbane aglomerate 2.2.3. trotuare si spatii verzi Realizarea infrastructurii in zonele orasenesti neasigurate cu utilitati 3. concomitent cu eliminarea parcarilor pe carosabil .1.2.Extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale 4.1.2.Monitorizarea calitatii aerului efectuate Numar depasiri ale concentratiilor poluantilor Numar parcare Numar parcare Numar parcare locuri locuri locuri judetean de Politie APM PM 11-3 4.2.2.3 Identificarea de noi spatii de parcare Consiliul Tulcea Local 2010 2010 2010 4. Isaccea 4. valoarea investiilor Valoarea investiilor Numarul si tipul actiunilor de informare Numar cladiri cu necesitati de reabilitare Valoarea investiilor Numar locuinte 2015 2013 2013 Primaria Tulcea APM 2009 2010 2015 125 .2.1.1.

1.2.1. ARBDD. energie geotermala.1.3.Informarea Schimbarea 1Educatie st rii de s n tate populatiei privind atitudinilor si deficitara a prin cre terea impactul deprinderilor populatiei gradului de comportamentelor nesanatoase in privind un mod educa ie în rândul nesanogene colectivitatile de de viata populatiei copiii si de tineri sanatos ACTIUNI Indicatori 13.1. mediu prevederile legislative din domeniu monitorizarea calit ii aerului Indicatori Valoarea investitiei Responsabili APM Termen 2010 SR EN ISO APM CEI 17025: ARBDD SGA 2005 Numar instruiri APM ARBDD GNM SGA 2009 permanent Matricea plan de actiune pentru problema PM 13 Sanatatea populatiei PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta PM 13-1 Îmbun t irea 13.PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Realizarea cladirilor de locuit noi cu eficienta energetica ridicata 5. SGA privind protec iei naturii.2Acreditarea laboratoarelor in desf urare a mediu in performante furniza informatii conformitate cu cerintele europene activit ii în conditiile despre calitatea domenii specifice monitorizarii factorilor de conservarea corecte a calitatii mediu in timp real 12.1.1. energie eoliana sau alte sisteme care conduc la îmbun t irea calit ii apei si solului reabilitate Numar locuinte noi realizate Numar de proiecte 2015 permanent 5. Cresterea efectuarea masuratorilor de zgomot si umana Desfasurarea capacitatii insuficienta activitatii Dotari cu masini si autoritatii de pentru buna autoritatilor de echipamente mediu de a 12.2.1.Instruirea personalului din cadrul biodiversit ii i factorilor de APM. GNM.2.Desfasurarea unor programe pentru Numarul si promovarea unui stil de viata sanatos tipul actiunilor informative Responsabili Directia de Sanatate Publica Tulcea Agentia de Protectia Mediului Tulcea ARBDD Tulcea Termen permanent 126 .1.Achitionarea de sonometru pentru Dotare materiala 12.Cresterea perfomantelor energetice prin înlocuirea sistemelor clasice de încalzire Matricea plan de actiune pentru problema PM 12 Intarirea capacitatii institutionale a autoritatii de protectia mediului PROBLEMA Obiectiv general Obiectiv specific Tinta ACTIUNI PM 12 ± 2 12.Popularizarea programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de înc lzire cu sisteme care utilizeaza energie solara.

Acreditarea laboratoarelor capacitatii microbiologie si chimie a Directiei autoritatii de Sanatate Publica Tulcea sananate publica de a furniza informatii despre starea de sanatate a populatiei Realizarea de harti ± cartarea principalelor zone de poluare sonora pe teritoriul judetului Tulcea de de de 2009 SR EN ISO Directia CEI 17025: Sanatate Publica Tulcea 2005 13.2 Dotari cu masini si echipamente performante PLAN LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU Jude ul TULCEA Cresterea 13.Realizarea de hartilor strategice de zgomot 13.1.3. Inexistenta de sisteme de sistemelor de management al management al zgomotului urban zgomotului conform urban directivelor europene 13.Diminuarea poluarii fonice in judetul Tulcea 13.2.2.Realizarea de Planuri de actiune privind managementul zgomotului urban Valoarea investiilor Populatia afectata Numar de cladiri afectate Consiliul Judetean Tulcea Consiliul Local Tulcea Directia de Sanatate Publica Agentia de Protectia Mediului 2012 2013 127 .1.PM 13-2 Dotare materiala si umana insuficienta pentru buna desf urare a activit ii Desfasurarea activitatii autoritatii de sanatate publica in conditiile monitorizarii corecte starii de sanatate a populatiei PM 13-3 Implementarea 4.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.