Sunteți pe pagina 1din 3

02 octombrie 2019

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE,


FAZA II (2014-2020)
Administraţia Naţională ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă
Dobrogea – Litoral continuă implementarea proiectului “REDUCEREA EROZIUNII
COSTIERE, Faza a II (2014-2020), pentru reabilitarea şi protecţia plajelor şi
falezelor degradate şi mai ales prin prevenirea procesului de eroziune.
Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare
(POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările
climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectiv specific 5.1 Reducerea
efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate
principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de
inundații și eroziune costieră.
Obiectivul general al proiectului constă în lucrări de reabilitare a zonei
costiere și asigurarea transparenței în ceea ce priveste finanțarea europeană,
înțelegerea contribuției europene oferite pentru protecția și reabilitarea zonei
costiere a litoralului românesc al Mării Negre.
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral informează publicul că
semnarea la data de 09.11.2018 a contractului de finanțare pentru implementarea
proiectului “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, Faza a II (2014-2020), între Ministerul
Fondurilor Europene și Administraţia Naţională ”Apele Române”, a avut loc după un
efort susținut al specialiștilor din cadrul instituției de aproape 3 ani și
jumătate, contract ce are ca termen de finalizare data de 30 decembrie 2023.
A.B.A.D.L. în toată această perioadă a coordonat toate activitățile solicitate
prin Ghidul de finanțare printre care și următoarele activități principale:
- elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru care s-a obținut aprobarea
indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea nr. 667/2016 privind aprobarea
obiectivului de investiții "Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)",
precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici
aferenți acestuia din data de 19 septembrie 2016.
- obținerea Acordului de mediu nr. 20/2016
- analiza Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa (SEICA) în
conformitate cu cerințele Directivei Cadru Apă
- elaborarea, finalizarea și depunerea la AM POIM a Aplicației de finanțare și a
Cererii de finanțare
- revizii depuse la solicitările JASPERS

Toate aceste activități (susținute de unele acțiuni și activități care vin


în susținerea celor prezentate) coordonate de mangementul A.B.A.D.L. au condus în
final la aprobarea acestei finanțări de către Comisia Europeană. Datorită
complexitățiii și distribuției lucrărilor de la la stăvilarele Edighiol și
Periboina la 2 Mai, pe o distanță de aproximativ 100 de km proiectul “REDUCEREA
EROZIUNII COSTIERE, Faza II (2014-2020) a fost împărțit în 2 etape: Etapa 1 –
Stăvilarele Edighiol/Periboina, Mamaia, Tomis-Cazinou, Agigea, Eforie și Etapa 2 -
Costinești, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia– Venus- Aurora, Mangalia-Saturn,
2 Mai, aspecte relevate și în Hotărârea 667/2016.
Pentru Etapa 1 în data de 12 octombrie 2017 a fost lansat anunțul de
participare la licitație pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru toate
cele 5 loturi fiind introdusă o clauză suspensivă având în vedere că finanțarea a
fost aprobată la data de 09.11.2018. La data de 03.04.2018 au fost depuse 14
ofertanți pentru 5 loturi din etapa 1 și în prezent beneficiarul a desemnat
câștigătorii pentru toate cele 5 loturi încheind un număr de 4 contracte de execuție
lucrări (începând cu data de 08.02.2019), iar pentru cel de-al cincilea contract
se află în instanța.
Pentrue Etapa 2 (loturile 6-11) a fost transmisă în vederea aprobării de
către ANAP, documentația de atribuire la data de 14.08.2019, fiind în procedură de
validare a acesteia. Pentru atribuirea serviciilor de supervizare a lucrărilor a
fost demarată procedura de licitație fiind depuse oferte la data de 18.03.2019 în
vederea încheierii unui contract pentru toate cele 11 loturi (etapele 1 si 2)
pentru care beneficiarul estimează semnarea contractului în perioada octombrie-
noiembrie 2019.
Potrivit legislației și condițiilor contractuale FIDIC, pentru buna
desfășurare a contractelor de lucrări deja semnate, beneficiarul a desemnat o
echipă de supervizare formată din specialiști experimentați din A.B.A.D.L. ca
urmare a implementării cu succes, în perioada 2013 – 2015, a primului
proiect"Protecţia și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării
Negre în zona municipiului Constanța (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru și Tomis
Sud) și Eforie Nord" - Faza I. Aceasta va fi preluată de către supervizorul desemnat
prin încheierea contractului.
Pentru respectarea condițiilor impuse prin Acordul de mediu, ABADL a lansat
procedura de atribuire a serviciilor de monitorizare a biodiversității și a
calității apei în etapa anteconstrucție (cel puțin un an înainte de începerea
lucrărilor de construcții) la data de 03.12.2018, fiind depuse oferte în acest sens
la data de 21.03.2019.
ABADL se află în faza de evaluare a propunerilor tehnice estimând semnarea
contractului de monitorizare a biodiversități în perioada octombrie – noiembrie
2019. Pentru respectarea condițiilor din Acordul de mediu privind monitorizarea
biodiversității în etapa anteconstrucție, ABADL aplică procedura de lucru ținând
cont de faptul că aceste contracte de execuție lucrări conțin 2 etape distincte,
proiectare în prima etapă și execuția lucrărilor după obținerea autorizației de
construcție. Această etapă a proiectării este cuprinsă între 6 și 15 luni, funcție
de specialitatea fiecărui lot de lucrări contractat.
Avand in vedere acest decalaj, se are in vedere colectarea de date prin surse
proprii, dar si solicitarea catre prestatorul de servicii de monitorizare a
biodiversitatii de a reconstitui partial datele de monitorizare din date colectate
in intervalul anterior si de a intocmi un raport pentru intervalul solicitat, adica
de cel putin un an inainte de inceperea efectiva a lucrarilor.
Instituia noastra detine date brute referitor la o serie de parametri din
cei solicitati prin acordul de mediu aceastea putand fi sintetizate in rapoarte de
specialitate.
Intrucat scopul monitorizarii biodiversitatii este acela de a observa
impactul implementarii proiectelor asupra cadrului natural, in conditiile in care
zonele sunt unele supuse monitorizarii, atat de catre insititutia noastra, cat si
de catre numeroase alte institutii publice cu atributii in domeniul mediului,
consideram ca datele relevante, referitor la parametrii solicitati, necesare
intocmirii rapoartelor de monitorizare vor fi disponibile si pentru intervalul
anterior semnarii contractului si vor fi incluse de catre prestatorul serviciilor
de monitorizare a biodiversitatii in rapoartele intocmite la cererea beneficiarului
intrucat Acordul de Mediu si Caietul de Sarcini nu exclud aceasta posibilitate.
Astfel, Acordul de Mediu privind cerința monitorizării biodiversității și a
calității apei în etapa anteconstrucție va fi întru totul respectat.
Avem convingerea că implementarea proiectului “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE,
Faza a II (2014-2020) va fi realizat la termen și în condiții de calitate
superioară, având o echipă de implemntare consolidată din specialiști experimentați
care au implementat cu succes proiectul "Protecţia și reabilitarea părții sudice a
litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanța (Mamaia Sud,
Tomis Nord, Tomis Centru și Tomis Sud) și Eforie Nord" de care în prezent
beneficiază atât localnicii, cât și turiștii.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Administraţia Bazinală de Apă


Dobrogea-Litoral
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 127, Constanța, România. Cod poștal: 900592
Telefon / fax: +40 241 672 089 / +40 241 673 025
pagină web: www.rowater.ro

S-ar putea să vă placă și