Sunteți pe pagina 1din 11

GRADINITA NR.

9 „LIZUCA”
BOTOSANI
GRUPA MIJLOCIE

AN ŞCOLAR 2016 – 2017


PROF.INV.PRESC. ZETU MARIA
PENCIUC OLGA
Scopul evaluării: Valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil în vederea
stabilirii nivelului de pregătire a volumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.
TEMA: “CINE ESTE?” – Joc didactic

OBIECTIVE:

să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de


vorbitor, cât şi in calitate de auditor;
să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv, pe baza experienţei personale şi – sau
a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de
vedere gramatical;
să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
să pronunţe corect sunetele limbii române.
să intuiască sensul/semnificaţia unui cuvânt/expresii în diferite contexte.
să se exprime corect în propoziţii şi fraze respectând acordul dintre părţile de
propoziţie.
să recunoască anumite poveşti cu ajutorul imaginilor.
să folosească corect forma de singular/plural a substantivelor şi adjectivelor.

FORME DE EVALUARE: conversaţia, povestirea, repovestirea, dramatizarea


MATERIAL DIDACTIC planşe poveşti, calculator+pps cu poveste, cd interactiv,
softuri educaţionale;

CI- COMPORTAMENT INSUSIT

CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE

CA- COMPORTAMENT ABSENT

NUMĂR DE CI CD CA
COPII
EVALUAŢI
Scopul evaluării:
Valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului
de pregătire a volumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.
Sistematizarea și verificarea cunoștințelor copiilor referioare la aspecte legate de
anotimpuri ca element al mediului înconjurător

DȘ – cunoașterea mediului
“Când se-ntâmplă?” – joc didactic
OBIECTIVE:

Denumește fenomene și caracteristici ale anotimpurilor studiate: toamnă, iarnă, primăvară;


Recunosc animale salbatice si domestice
Identifică fructe legume, fenomene ale naturii
Identifica si denumesc mijlocele de transport aeriene,terestre si maritime;
să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare precum şi interdependenţa dintre ele;
să cunoască elemente ale mediului social şi cultural , poziţionând elementul uman ca parte
integrantă a mediului;

DȘ – activități matematice
“Ascultă, numără și socotește si potrivește” – joc didactic

OBIECTIVE:

să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date :


apreciere a cantităţii, punere în corespondenţă, etc;
să efectueze operaţii şi deducţii logice în cadrul jocurilor cu piesele geometrice ;
să recunoască şi să descrie verbal şi sau grafic anumite schimbări din mediul apropiat;
să recunoască , să denumească , să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc,
pătrat, dreptunghi, triunghi în jocuri.
să numere crescător şi descrescător de la 1 la 5.
să clasifice obiecte pe care există simboluri.
să compună probleme simple în limitele 1-5 prin adăugarea/extragerea unui element.
să identifice şi să clasifice animale şi mijloace de transport.

TEMA:
Multe, puţine, tot atâtea! (ex. cu material individual - fişă de lucru )
Spune când se întâmplă! (joc didactic)
FORME DE EVALUARE:
 Fişă de lucru
 Joc didactic
 Conversaţia
MATERIAL DIDACTIC : fişe de lucru, calculator,planşe, jetoane cd- interactiv, cântec:
„Forme geometrice”- Rogvaiv.

CI- COMPORTAMENT INSUSIT


CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE
CA- COMPORTAMENT ABSENT
Tip de NUMĂR DE CI CD CA
activitate COPII
EVALUAŢI
Dş 2
Cunoaşterea
mediului
Dş 1
Activitate
matematică
Scopul evaluării: Valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil în
vederea stabilirii nivelului de pregătire a volumului de cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi.

OBIECTIVE:
Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute;
Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă
de alte fiinţe şi obiecte.
să-şi exprime opinia cu privire la consecinţele pozitive sau negative ale unor
comportamente.
să cunoască şi să aplice principalele formule de adresare civilizată în cadrul unui dialog.
să lipească hârtia/obiecte din natură pe suprafeţe diferite realizând colaje
să finalizeze lucrarea începută.
să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

TEMA:
Peripeţiile unui copil de cinci ani!
(povestea educatoarei - dezbatere de caz)

ITEMI

conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale comportamentului său asupra celor din
jur.
cunoaşte şi aplică principalele formule de adresare civilizată în cadrul unui dialog.
FORME DE EVALUARE :fisa de lucru
MATERIAL DIDACTIC
Carton colorat, hârtie autocolantă colorată, lipici, paiete, glitere, siluete decupate
.

CI- COMPORTAMENT INSUSIT


CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE
CA- COMPORTAMENT ABSENT

NUMĂR DE COPII CI CD CA
EVALUAŢI
Scopul evaluării: Valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil în vederea
stabilirii nivelului de pregătire a volumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.

OBIECTIVE:

să asculte şi să interpreteze cântece simple.


să interpreteze cântece respectând înălțimea sunetelor.
să execute mişcări ritmice sugerate de text.
să discrimineze culori după criterii asociate unor aspecte întâlnite în
mediul înconjurător
să obţină efecte plastice prin îmbinarea culorilor de bază

TEMA:

Micul pictor –temă la alegere


Ghiceşte cântecul
ITEMI:
trasează cu pensula linii, pete de culoare şi puncte pentru redarea temei
propuse
reda prin tehnici specifice modelajului anumite elemente ale mediului
înconjurător
interpretează o strofă dintr-un cântec cunoscut
execută corect mişcările sugerate de textul cântecului

NUMĂR DE COPII CI CD CA
EVALUAŢI

CA- COMPORTAMENT INSUSIT


CPA- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE
CD- COMPORTAMENT ABSENT
Scopul evaluării: Valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii
nivelului de pregătire a volumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.

OBIECTIVE

să execute mişcări corecte de orientare în schema corporală


să execute exerciţii de mers şi alergare păstrând poziţia corectă
să execute corect şi rapid diferite mişcări la comandă, raportându-se la un reper dat.
să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, sărituri, rostogoliri, căţărări;
să-şi formeze o ţinută corporală corectă;
să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie,
fairplay
să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

TEMA:
Sportivii la concurs – parcurs aplicativ
ITEMI:

ridică braţele, sare ca mingea, stă într-un picior.


merge corect cu mâinile pe lângă corp
sare pe amândouă picioarele
execută relativ corect diferite tipuri de mers şi alergare.
acţionează corect la comenzile primite.
ocoleşte un obiect prin dreapta
aleargă în direcţia indicată

NUMĂR DE COPII CI CD CA
EVALUAŢI

CI- COMPORTAMENT INSUSIT


CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE
CA- COMPORTAMENT ABSENT
CONCLUZII ŞI MĂSURI AMELIORATIVE
GRUPA : MIJLOCIE

SCOPUL EVALUĂRII : Valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil în


vederea stabilirii nivelului de pregătire a volumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi

CONCLUZII:

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

În cadrul activităţilor de educare a limbajului am observat o evoluţie


pozitivă în ceea ce priveşte îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv. Preşcolarii
reuşesc să formuleze propoziţii simple despre un obiect , reţin cu uşurinţă
expresii ritmate , recită expresiv, repovestesc fragmente din poveştile învăţare,
utilizând în povestirea lor dialogul.

MĂSURI AMELIORATIVE:

Copiii care au dificultăţi de pronunţie - se vor desfăşura mai multe jocuri


exerciţiu de corectare a vorbirii.
Copiii care sunt timizi vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta
încredere în forţele proprii;
Se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi
îmbogăţirea vocabularului;
Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor.

DOMENIUL ŞIINŢE

În cadrul activităţilor DŞ 1 , de cunoaşte a mediului, copiii au demonstrat că


sunt mari iubitori de natură, şi-au reamintit cu uşurinţă cunoştinţele despre
anotimpuri (aspecte, elemente specifice) .

MĂSURI AMELIORATIVE:
Copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare
în cadrul activităţilor liber-alese prin diverse forme de activitate: colorare,
citire de imagini, jocuri de masa sau cele de rol.
În cadrul activităţilor DŞ2, matematice, preşcolarii au demonstrat că
recunosc formele geometrice învăţate, au realizat diferite construcţii cu
aceste forme, au utilizat calculatorul şi jocurile interactive ce solicita
recunoaştere, seriere, corespondenţă , cu succes, ştiu să plaseze obiectele
în poziţiile indicate, pe categorii de culoare, mic-mare, sus-jos.,
gros-subţire, folosind limbajul matematic adecvat.

MĂSURI AMELIORATIVE:

Copiii care au întâmpinat greutăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în


cadrul activităţilor liber-alese, prin diverse forme de activitate: construcţii
cu forme geometrice , sortarea jucăriilor după criterii date, desfăşurarea
unor jocuri „Ghici unde s-a ascuns ursuleţul” „Aşează jucăria”,
„Domnişoara Drăguţica s-a-ncurcat …” etc, pentru stabilirea relaţiilor
spaţiale , a formelor geometrice etc.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

În cadrul acestor activităţi s-a observat o evoluţie în ceea ce priveşte


folosirea corectă a culorilor pe care le-au asociat corespunzător temei date, s-
au încadrat în spaţiul dat, lucrând cu plăcere şi iniţiativă, dând dovadă de
creativitate şi originalitate în compunerea spaţiului plastic.

MĂSURI AMELIORATIVE:

Se va insista pe încurajarea folosirii acestor componente , creativitatea şi


originalitatea,în redarea liberă a desenului , lăsând copiii să elaboreze creaţii
individuale, originale şi creative.
În cadrul activităţilor de educaţie muzicală, preşcolarii s-au dovedit
foarte muzicali, învaţă şi redau cu plăcere cântecele învăţate, folosesc în cadrul
jocurilor iniţiate în cadrul activităţilor liber – alese jocurile cu text şi cânt,
execută mişcările sugerate de textul acestuia şi se acompaniază singuri – vocal
- în timpul activităţilor pe domenii experienţiale ce permit acest lucru.
DOMENIUL PSIHOMOTRIC
În cadrul activităţilor psihomotrice , preşcolarii se manifestă cu plăcere pe
parcursul derulării activităţilor, îmbinând cu uşurinţă mişcările solicitate cu
jocuri de mişcare sau cele cu text-cânt-mişcări, solicitând aceste activităţi ori
de câte ori se poate . şi-au însuşit deprinderile de igienă
specifice, ţinuta corporală corectă însă trebuie urmărită şi corectată .
MĂSURI AMELIORATIVE:

ţinuta corporală corectă însă trebuie urmărită şi corectată, prin


jocuri ca „Mergi pe pod” „Voiniceii”.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

În cadrul acestor activităţi, preşcolarii au dovedit că pot să efectueze


operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice, cunosc şi utilizează
unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice, şi-au însuşit
norme de comportare civilizată , îşi manifestă sentimentele şi au căpătat
sentimentul „unitar”, ajutându-se reciproc.

MĂSURI AMELIORATIVE:

se va insista pe dezvoltarea acestor sentimente, punând copiii în situaţia de


oferii ajutor
vor fi încurajaţi în folosirea şi altor instrumente de lucru specifice
activităţilor practice (foarfeca).