Sunteți pe pagina 1din 3

Exemple de întrebări pentru abordarea prozei ficţionale

Primele reacţii Înţelegerea iniţială a textului Dezvoltarea interpretărilor Dezvoltarea unei


viziuni critice
• Care este prima ta • Există părţi neclare în textul • Care e contextul istoric al poveştii? • Este povestea
reacţie faţă de text? citit? • Când a fost scrisă? Cum e reflectată plauzibilă? De ce?
Poţi asocia textul cu o • Care este firul naraţiunii? perioada respectivă? • Este, după părerea ta,
experienţă personală? (Realizează o cronologie a • Care e semnificaţia titlului? un text bun? De ce da
• Ţi-a plăcut povestea? evenimentelor.) • Cum evoluează personajele? Cum sau de ce nu?
• În ce fel te • Există un protagonist? • Dar un sunt ele construite? • Crezi că este un text
impresionează ce ai citit? personaj care i se opune, un • Din ce perspectivă (punct de narativ tradiţional sau
• Te-a impresionat în mod antagonist? vedere) este spusă povestea? este un text în care
deosebit un personaj? Cu • Care sunt conflictele dintre • Care e atmosfera? Ce detalii ale autorul încearcă ceva
ce personaj te-ai putea personaje? Sunt conflicte interne textului contribuie la crearea nou sau unic?
identifica? sau externe? Când atinge atmosferei? • Ce conexiuni ai putea
• Cum ţi-ai imaginat conflictul un punct critic? Cum • Cum aţi putut iden-tifica tema găsi între această
locul/locurile în care se este soluţionată problema? poveştii? poveste şi altele pe care
petrece acţiunea? Te-a • Unde şi când se petrece • Ce mijloace literare sunt folosite le-ai citit?
impresionat într-un fel acţiunea? (naraţiune, dialog, descriere, conflict, • Ţi-ar plăcea să citeşti
descrierea spaţiului în • Cine narează povestea? intrigă, procedee de expresivitate şi alte texte scrise de
care se desfăşoară • Care e problema abordată de etc.)? acelaşi autor? De ce da
acţiunea? text? • Ce tip de naraţiune aţi descoperit sau de ce nu?
• Ce crezi că s-ar putea întâmpla (aventuri, istorică, S.F.)?
cu personajele? • Care e stilul autorului?

Exemple de întrebări pentru abordarea poeziei


Primele reacţii Înţelegerea iniţială a Dezvoltarea interpretărilor Dezvoltarea unei viziuni critice, a
textului unei evaluări
• Care este prima ta • La ce se referă poezia? • Care este tema poeziei? • Este, după părerea ta, o poezie
reacţie faţă de text? • Cum este structurată • Care este ideea sau imaginea bună? De ce da sau de ce nu?
• Ce stare îţi dă textul? poezia? centrală a poeziei? • Este această poezie unică,
• Ai mai simţit aceasta • Ce sunete predomină în • Ce tip de poezie este (narativă, deosebită? De ce?
stare în alte ocazii? poezie? lirică, dramatică)? • Dacă ai fi scris tu această poezie, ce
• De ce îţi aminteşte • Care este cel mai • Ce procedee prozodice sau ai fi schimbat? Ce ai fi păstrat?
poezia? important cuvânt fonetice sunt folosite (ritm, rimă, • Cum crezi că reacţionează alte
• Lectura textului ţi-a (cuvântul-cheie)? Cea mai aliteraţie etc.)? persoane la această poezie?
stimulat imaginaţia? La importantă • Ce limbaj figurativ este folosit? • Îţi aminteşte această poezie de altă
ce te-ai gândit citind/ propoziţie/frază? Cel mai • Cum ai descrie stilul poetului? operă literară? Dacă da, care este
auzind poezia? important vers? • Cum se raportează poezia la aceea? De ce crezi că e posibilă
• Ce întrebare ai vrea contextul istoric, social sau conexiunea între cele două texte?
să-i adresezi poetului? cultural în care a fost scrisă?

Exemple de întrebări pentru abordarea dramaturgiei


Primele reacţii Înţelegerea iniţială a textului Dezvoltarea interpretărilor Dezvoltarea unei viziuni critice, a
unei evaluări
• Îţi poţi imagina o punere în • Ce s-a întâmplat în piesă? • Ce detalii contribuie la • De ce ţi-a plăcut sau de ce nu
scenă a piesei? • Unde şi când are loc acţiunea crearea atmosferei? ţi-a plăcut piesa?
• Ce ţi-a plăcut mai mult? piesei? • Ce tip de text dramatic aţi • Care este impresia ta generală
Ce ţi-a plăcut mai puţin? • Care sunt personajele citit (comedie,tragedie, despre piesă?
• La ce te-ai gândit când ai centrale? dramă)? • Este un text plauzibil (acţiunea,
citit piesa? • Cu ce probleme se confruntă • Cum utilizează autorul personajele, decorurile)?
• Ţi-a amintit piesa de ceva personajele? • Există un punct procedeele literare (de ex., • Care crezi că sunt părţile cele
din propria experienţă? culminant sau sunt mai multe ironia, simbolurile, imagi- mai bune? Dar punctele
• Ce imagini/ cuvinte/ momente de vârf de-a lungul nile)? Dar mijloacele speci- nevralgice sau părţile mai slabe
întâmplări ţi-au rămas vii în piesei? fice dramaturgiei (schimbări ale piesei?
minte după ce ai citit piesa? • Au fost soluţionate de decor, sunete etc.)? • Este o piesă tradiţională sau
• Ce crezi despre personaje? problemele? • Cum se raportează piesa la mai degrabă una inovativă, ce
• În ce fel te-au impresionat • Există indicaţii scenice în contextul istoric sau social ţine de experiment?
personajele? text? în care a fost scrisă? • Dacă ai putea schimba ceva în
• Ce întrebare ai vrea să-i • Care este scopul piesei sau • Care este stilul această piesă, care ar fi acest
adresezi dramaturgului? ideea principală a acesteia? dramaturgului? lucru?
Exemple de întrebări pentru abordarea prozei nonficţionale
Primele reacţii Înţelegerea iniţială a textului Dezvoltarea interpretărilor Dezvoltarea unei viziuni
critice, a unei evaluări
• Care este părerea ta • Care sunt principalele probleme • Ce calităţi ale stilului autorului pot • De ce credeţi că autorul
privitor la subiectul sau evenimente prezentate? fi identificate (alegerea cuvintelor, consideră subiectul
abordat? • Ce ai aflat nou despre temă? întebări retorice, răspunsuri, important?
• Îţi spune ceva textul? • Ţi- • Cum sunt structurate ideile anecdote, povestiri, folosirea • Este informaţia oferită
a făcut plăcere să-l citeşti? textului (în ce paradigmă textuală dialogului, a comentariului)? utilă? Pentru cine?
• De ce evenimente/ intră textul)? • Care e tonul autorului (personal/ • Ai încredere că
întâmplări îţi aminteşte? • Care credeţi că este scopul subiectiv, obiectiv, o combinaţie de informaţia este corectă?
• În ce fel te-a impresionat autorului care a scris textul? subiectiv şi obiectiv)? Exactă? De actualitate?
textul? • Ce crede autorul despre temă? (se • Ce trăsături ale autoru-lui reies din • Este autorul calificat să
• Spune ceva autorul cu care vede acest lucru în text?) textul său? scrie despre această temă?
te-ai putea identifica? • Care este sensul global al • Are o abordare simpa-tetică? În ce fel?
• Are sens textul prin textului? Apelează la sentimentele Echilibrată? Prejudiciată de • Este un text bun? De ce
raportare cu experienţele cititorului? La raţiune lui? La preconcepţii? da sau de ce nu?
tale? ambele? • Textul vizează reali-tăţi sociale sau • Ce anume nu abordează
• Ai reuşit să-ţi închipui • Textul se bazează pe fapte sau pe politice? textul în legătură cu tema
ceva despre profilul moral al opinii? • Ce mijloace literare a folosit autorul şi credeţi că ar fi fost
unora dintre oamenii despre • A făcut autorul ceva deosebit pentru a-şi comunica ideile (de ex., important de spus?
care se vorbeşte sau pentru a capta atenţia cititorului? flashback, paralelism, ironie, imagini
informaţia este pur factuală? vizuale/ auditive, repetiţii)?

Exemple de întrebări pentru abordarea textelor multimedia


(televiziune, radio, film, internet)
Primele reacţii Înţelegerea iniţială a textului Dezvoltarea interpretărilor Dezvoltarea unei viziuni critice, a unei
evaluări
• Care este prima ta • Cine comunică? • Care sunt părţile deosebite • Care crezi că sunt ideile din spatele
reacţie faţă de „text“? • Ce se comunică? ale „textului“? „textului“?
• În ce fel te • Cui i se comunică? • Care sunt părţile slabe ale • Ai identificat preconcepţii? Ce valori sunt
impresionează „textul“? • Prin ce canal este transmis „textului“? implicite în “?
• Ce conexiuni cu textul? • Care sunt elementele tehnice • Ai identificat preconcepţii? Ce valori sunt
propria experienţă poţi • Ce tehnologie a fost care au un rol special în „text“ implicite în „text“?
face? utilizată pentru realizarea (unghiurile de filmare, • Ce mediu (social, cultural, istoric) a fost
• Ce ţi-a rămas viu în textului? montajul, decorurile, lumina, ales pentru prezentarea temei?
minte după parcurgerea • Care este scopul efectele de sunet, efecte • Prezentarea este corectă? Este o
textului (ascultarea „textului“? Să amuze? Să speciale etc.)? perspectivă realistă sau una realistă?
/vizionarea acestuia)? informeze? Să convingă? • Cum sunt folosite limbajul, • Crezi că „textul“ are impact asupra
• Ţi-a plăcut textul? • Care sunt ideile principale imaginile şi/ sau simbolurile? publicului? De ce da sau de ce nu?
ale textului/ evenimentele Apar acestea într-o combinaţie • Ce adaptări la alte medii crezi că se pot
prezentate în text? fericită sau nu? face? Care sunt avantajele şi limitele
• Cum te-au impresionat mediului ales?
efectele tehnice ale „textului“? • „Textul“ îţi aminteşte de alte opere literare?

Grilă de lectură pentru texte Grilă de lectură pentru texte aparţinând Grilă de lectură pentru texte dramatice
aparţinând genului epic genului liric
Date despre autor şi despre opera studiată.
Care sunt evenimentele relatate? Cum sunt Ce idei / stări sufleteşti sunt comunicate în Care sunt evenimentele textului? Cum sunt
prezentate în text (în ce succesiune, distanţa text? ele prezentate în textul dramatic?
dintre planul poveştii şi cel al discursului?)
Care sunt circumstanţele evenimentelor Care este configuraţia imaginarului poetic? Care sunt circumstanţele evenimentelor pre-
prezentate (spaţiu, timp)? Cum sunt ele (câmpuri lexicale prin care se dezvoltă zentate (spaţiu, timp)? Cum sunt conturate
conturate în text? ideile, stările comunicate) în didascalii sau în vorbirea personajelor?
Care sunt personajele care participă la Care sunt „personajele” lirice prezente în Care sunt personajele şi ce relaţii se
acţiune? Cum sunt ele prezentate în text? text? stabilesc între ele? Cum sunt ele construite?
Cine narează evenimentele? Din ce Care sunt instanţele de comunicare ale textului: Care sunt instanţele de comunicare ale
perspectivă? Cui i se povesteşte? cine vorbeşte, cui i se adresează? textului?
Cum se povesteşte (moduri de expunere Cum se comunică? (cum sunt exprimate Cum se realizează comunicarea (moduri de
folosite, ritmul întâmplărilor, ideile/sentimentele, tonul general, figuri expunere folosite, particularităţi stilistice)?
particularităţi stilistice: umorul, ironia, fonetice, semantice, sintactice, versificaţie;
patetismul etc.)? particularităţi stilist)
Care este tema textului?
Care sunt semnificaţiile generale pe care le poate atribui cititorul textului? Ce viziune despre lume se desprinde din text? Cum se
raportează cititorul la aceasta viziune ?
Ce specie literară / curent literar ilustrează textul ?