Sunteți pe pagina 1din 101

ELECTROPUTERE IL-69019/15

Divizia VFU
Directia Tehnica

CAPITOLUL 15. DEFEC IUNI


INTRODUCERE ...........................................................................................................................................................................................................354
SISTEMUL DE PORNIRE............................................................................................................................................................................................355
Demarorul nu cupleaz deloc motorul diesel.............................................................................................................................................................355
Blocaj mecanic ...........................................................................................................................................................................................................358
Demarorul cupleaz – tura ia este prea mic pentru pornirea motorului diesel.........................................................................................................359
Motorul diesel nu porne te când este cuplat la tura ie corespunz toare ....................................................................................................................360
SISTEMUL DE COMBUSTIBIL..................................................................................................................................................................................363
Presiune sc zut a combustibilului ............................................................................................................................................................................363
SISTEMUL DE UNGERE.............................................................................................................................................................................................367
Sc p ri de ulei din sistemul de recirculare................................................................................................................................................................367
Temperatur mare a uleiului de ungere......................................................................................................................................................................371
Folosirea în exces a uleiului de ungere ....................................................................................................................................................................373
Presiune mic a uleiului de ungere a motorului diesel...............................................................................................................................................378
Ulei diluat, contaminat sau necorespunz tor .............................................................................................................................................................380
Defec iuni la sistemul de preungere a turbosuflantei................................................................................................................................................381
SISTEMUL DE RACIRE ..............................................................................................................................................................................................383
Presiune mic a apei de r cire (numai la sistemul de r cire) .....................................................................................................................................383
Alimentare insuficient cu ap de r cire...................................................................................................................................................................384
Pierderi excesive de ap de r cire ..............................................................................................................................................................................384
Temperatur mare a apei de r cire .............................................................................................................................................................................385
PERFORMANTELE MOTORULUI DIESEL..............................................................................................................................................................388
Oprirea accidental a motorului diesel.......................................................................................................................................................................388
Oprirea motorului diesel din cauza presiunii mici în carter.......................................................................................................................................390
Oprirea motorului diesel la supratura ie.....................................................................................................................................................................392
Pendularea tura iei motorului diesel ..........................................................................................................................................................................393
B t i la motorul diesel ...............................................................................................................................................................................................399
Vibrarea excesiv .......................................................................................................................................................................................................400
Pierderi de putere (cu toba de e apare curat – f r a se produce fum).....................................................................................................................401
Motorul diesel scoate fum negru sau cenu iu (condi ie care poate fi înso it de pierdere de putere) .......................................................................404
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Motorul diesel scoate fum albastru ............................................................................................................................................................................409


TURBOSUFLANTA .....................................................................................................................................................................................................410
Turbosuflanta face un zgomot anormal......................................................................................................................................................................411
Turbosuflanta strope te cu ulei din galeria de evacuare ............................................................................................................................................412
Neetan eitatea turbosuflantei .....................................................................................................................................................................................412
Trepidarea turbosuflantei i producerea de fum în exces...........................................................................................................................................412
LOCALIZAREA MOTORULUI DIESEL CU TURBOSUFLATA DEFECTA......................................................................................................417
DEFECTAREA ROTORULUI DATORITA PREZENTEI DE CORPURI STRAINE .........................................................................................417
DEFECTAREA PALETELOR ROTORULUI DATORITA PREZENTEI DE CORPURI STRAINE .................................................................419
SUPRAÎNCALZIRE / SUPRATURATIE.................................................................................................................................................................420
DEFECTAREA LAGARELOR ................................................................................................................................................................................423
DEFECTAREA ANGRENAJULUI ..........................................................................................................................................................................424
GRAFICE DE INSPECTIE “ O ROTATIE”.................................................................................................................................................................425
GHID DE INSPECTIE VIZUALA A C M II CILINDRULUI / PISTOANE........................................................................................................439
REGULATORUL SI LOCALIZAREA DEFECTIUNILOR LA REGULATOR ........................................................................................................446
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

INTRODUCERE
Pentru a ob ine rezultate maxime din acest capitol, se recomand ca cititorul s consulte cuprinsul pentru a localiza zona de interes.
Toate referirile f cute la alte capitole din Manualul se Între inere sau din alte Intruc iuni de intre inere trebuie luate în cosidera ie ca informa ii
suplimentare
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

SISTEMUL DE PORNIRE

Tabelul 15-1 SISTEMUL DE PORNIRE


Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Necunoscut - Poate datorit 1. Se verific dac demaroarele r spund când întrerup torul de pornire este
Demarorul nu cupleaz unui defect în sistemul de pornire ac ionat - Dac demaroarele nu r spund, înseamn c exist un defect la
deloc motorul diesel sau a unui blocaj mecanic la motorul de pornire.
motorul diesel
2. Se deschid toate supapele de încercare a cilindrilor i se încearc rotirea
arborelui cotit cuplând manual mecanismul de pornire

A. Dac motorul diesel nu poate fi pornit dup o turare complet , înseamn


c exist o defec iune la sistemul de pornire - Vezi cauza posibil în
“Func ionarea anormal a demarorului.

B. Dac motorul diesel nu poate fi pornit dup o turare complet - vezi


cauza posibil în “Cuplare blocat de o defec iune mecanic ”

Func ionarea anormal a Se testeaz instala ia de înc rcare a bateriei i se verific conexiunile
demarorului bateriilor la circuitele de comand .
A. Dac instala ia are un întrerup tor de izolare, se verific dac este în
1. Bateriile demarorului nu ia “PORNIT” (START).
pozi
func ioneaz
B. Se verific dac toate întrerup toarele i comutatoarele din circuitele de
2. Comenzile demarorului nu sunt reglare i protec ie sunt pozi ionate corect.
setate corect Pe un motor diesel supralimentat, se verific dac întrerup torul pompei de
ungere a turbosuflantei este închis.

C. La motoarele diesel cu sistem electric de pornire, se verific dac


ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
întrerup torul cu pârghie (lam ) al bateriei este închis i dac siguran a de
pornire nu este întrerupt .

D. La motoarele diesel cu sistem pneumatic de pornire, se verific dac


rezervoarele de aer sunt alimentate cu aer la presiunea corespunz toare i dac
nu prezint acumul ri de ap .

Dac demaroarele nu r spund înc , se verific urm toarele ( în func ie de tipul


instala iei) cu întrerup torul de pornire în pozi ia “PORNIT”.

* Se stabile te dac exist sau nu tensiune în demaroare ( la motoarele diesel


cu demaroare electrice separate).

* Se stabile te dac exist sau nu tensiune la bornele bobinelor de pornire ale


generatorului (la motoarele diesel care folosesc generatorul principal pentru
pornire).

* Se stabile te dac presiunea aerului este corespunz toare (la motoarele


diesel cu sistem pneumatic de pornire).

3. Demaroarele nu func ioneaz Dac demaroarele sunt pornite electric sau pneumatic, acestea se demonteaz
i se probeaz pe stand conform cu Manualul de între inere a motorului diesel.
La sistemul de pornire cu generatorul principal, se examineaz generatorul
pentru a constata dac prezint defec iuni la barele colectoarele care
conecteaz bobinele demarorului sau conexiuni sl bite în circuitul respectiv
4. Circuitul de comnad al A. La motoarele diesel cu demaroare electrice separate, se verific dac
demarorului este inoperativ contactoarele ST i STA (dac sunt prev zute) sunt anclan ate.
(Demarorul nu este alimentat cu
tensiune sau cu aer) * Dac contactorul (contactoarele) de pornire este anclan at, atunci se
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
verific dac contactele interne sunt defecte sau cablurile de pornire sunt
sl bite.

* Dac contactorul (contactoarele) de pornire nu este anclan at, se urm re te


dac circuitul de pornire este întrerupt sau dac bobinele sunt sparte sau
întrerupte.

B. La motoarele diesel care folosesc generatorul principal pentru pornire, se


verific dac contactorul GS este sau nu anclan at.

* Dac contactorul GS este anclan at, se verific dac contactele interne sunt
defecte sau cablurile de pornire sunt sl bite.

* Dac contactorul GS nu este anclan at, se urm re te dac circuitul de


pornire este întrerupt sau dac bobinele sunt sparte.

C. La motoarele diesel cu demaroare pneumatice, se verific dac supapa de


comand a aerului se poate ridica i dac exist obtur ri în circuitele de
alimentare a aerului la demaror. Dac motorul diesel este echipat cu
turbopomp sau cu pomp de pornire, se verific dac pompa a fost activat i
dac interblocajul func ioneaz corespunz tor.
5. Pinioanele demarorului nu 1. Se verific dac dantura pinionului i mecanismul cu contragreut i
cuplez corespunz tor prezint defec iuni sau murd rie.
2. La sistemele pneumatice de pornire, se verific dac circuitele de aer la
mecanismele de angrenare, supapa solenoidului i supapa de comand
func ioneaz corespunz tor.
3. Se verific dac demaroarele sunt montate i centrate corespunz tor.
4. Se testeaz demarorul pe stand pentru a vedea dac cupleaz corespunz tor.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
A. Se demonteaz toate capacele de vizitare a camerei de aer i se face o
Blocaj mecanic inspec ie vizual atent . Se inspecteaz toate ansamblurile pentru a nu
prezenta componente sparte sau defecte. Se verific dac exist reziduuri pe
1. Ansambluri defecte sau murdare suprafa a camerei de aer i la orificiile de intrare a aerului în c ma a
la motorul diesel cilindrilor, inclusiv depuneri de pulbere de c rbune între piston i chiulas .

B. Se demonteaz toate capacele de vizitare a carterului i se inspecteaz


pentru a constata:

* biele îndoite sau defecte

* contragreut i defecte

* dovada supraînc lzirii lag relor principale i a ramelor de sus inere “A”

* defecte la mantaua c m ii cilindrilor

C. Se verific dac toate conductele de ulei pentru r cirea pistonului sunt în


pozi ie corect i intacte. Dac se constat c una din conducte este defect ,
ansamblul respectiv trebuie verificat cu aten ie pentru a nu fi defect.

D. Dac motorul diesel a fost recent reparat, atunci se verific toate


articula iile cu furc ale ansamblurile de for pentru a vedea dac corespund
cu seriile de pe capacul ansamblurilor (neconcordan a acestora ar putea
conduce la griparea cuzine ilor lag relor de biele)
Dac efectuarea acestor etape nu a eviden iat nici o defec iune, atunci se
încearc balansarea arborelui cotiti înainte i înapoi. Dac nu se poate balansa
arborele cotit, se verific lag rul principal. Se trece apoi la urm toarea cauz
posibil .
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
2. Defec iuni la accesorii, A. Se verific dac compresorul de aer are defec iuni mecanice sau pierderi de
echipament sau angrenaje ulei.

B. Se verific dac generatorul principal (când se folose te pentru pornire)


prezint semne de supraînc lzire a lag relor, sau a contactului între rotor i
stator.
Se verific accesoriile frontale i componentele auxiliare ale angrenajelor
motorului diesel. O component sau o buc defect ar putea cauza griparea
angrenajului având ca rezultat imposibilitatea demarorului de a cupla motorul
diesel.
3. Defectarea turbosuflantei La motoarele diesel supraalimentate care nu pot fi pornite în direc ia normal
de rota ie, se inverseaz direc ia de pornire prin instalarea dispozitivului de
pornire pe partea opus a motorului diesel. Dac motorul diesel nu poate fi
pornit nici în direc ie invers de rota ie, se verific dac axul rotorului
turbosuflantei este gripat.
La sistemele electrice de pornire:
Demarorul cupleaz –
tura ia este prea mic 1. Putere insuficient la demaroare 1. Se verific dac instala ia de înc rcare a bateriei func ioneaz
pentru pornirea (sau la generatorul principal) corespunz tor, folosind un hidrometru.
motorului diesel
2. Se verific dac conexiunile cablajului bateriei sunt sl bite sau dac
cablurile sunt rupte
2. Montare incorect a demarorului Se verific dac demaroarele au tensiune corespunz toare i dac sunt
(dac se folose te) conectate corect pentru utilizare la tensiunea bateriei. Instala iile cu
demaroare conectate în paralel cu bateria trebuie s aib domeniul de tensiune
echivalent cu cel al bateriei. Instala iile cu demaroarele conectate în serie cu
bateria (dou motoare) trebuie s aib domeniul individual de tensiune de 1/2
din tensiunea bateriei. Demaroarele cu domeniu diferit de tensiune nu se
combin niciodat în aceea i instala ie.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
La sistemele pneumatice de pornire
1. Debit necorespunz tor de aer la
demaroare Se verific dac presiunea în rezervoarele de aer este adecvat i dac
rezervoarele con in ap
2. Obtura ii ale circuitelor de aer 1. Se verific dac supapele circuitelor de aer sunt complet deschise.

2. Se verific dac exist obtura ii sau componente defecte în circuitele de


alimentare a aerului la demaroare.

3. Se verific dac exist obtura ii la racordurile de aspira ie ale demarorului.


Grip ri ale componetelor mecanice Vezi capitolul precedent “Blocaje mecanice”.
ale motorului diesel Acelea i componente pot fi gripate f r a afecta în totalitate rota ia motorului
diesel.
1. Dispozitivele de protec ie a Se verific dac butonul pentru nivel sc zut de ulei în regulator este defect.
Motorul diesel nu motorului diesel declan ate De asemenea, se verific detectorul de presiune mic ap / presiune mic
porne te când este carter i mecanismul de declan are la supratura ie pentru a fi siguri c acestea
cuplat la tura ie nu au fost declan ate
corespunz toare 2. Metod necorespunz toare de Se verific dac motorul diesel a fost reglat la pornire prin avansarea pârghiei
pornire de comand a injectorului cu aprox. 1/4 din cursa sa total . Dac nu s-a
efectuat aceast manevr , se las motorul diesel cuplat aprox. 30 sec pentru ca
regulatorul s deplaseze cremaliera injectorului din pozi ia lips combustibil
în pozi ia de mers în gol, având ca rezultat pornirea motorului diesel. (la unele
motoare diesel, regulatorul este prev zut cu o pomp de amorsare care
elimin necesitatea de a deplasa manual pârghia).
Dac opera iile anterioare nu au eliminat defec iunea, se verific cantitatea de
combustibil alimentat la cilindri prin deschiderea fiec rei supape de testare a
cilindrilor i se cupleaz motorul diesel cu pârghia de pornire avansat . Un jet
dens de combustibil trebuie s ias din fiecare cilindru. Dac se constat un
astfel de jet, se continu cu cauza posibil nr. 3, dac nu, vezi cauza nr. 4.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
3. Cilindrii nu se aprind cu A. Se verific dac sincronizarea injectorului i regaljul cremalierei sunt
combustibilul alimentat corecte.

B. Se verific dac camera de aer prezint inele sparte sau dac suprafa a
cilindrilor este zgâriat ; oricare din cauze conduce la reducerea compresiei i
poate afecta pornirea motorului diesel.

C. Se urm re te sincronizarea motorului diesel prin verificarea sincroniz rii


supapei de evacuare (Vezi instruc iunile din Manualul de între inere a
motorului diesel). Numai un singur ansamblu de putere de pe fiecare rând de
cilindri trebuie verificat. Dac sincronizarea motorului diesel nu este
corespunz toare, se verific starea angrenajului de sincronizare efectuând o
curs în gol, conform cu instruc iunile din Manualul de între inere a motorului
diesel.
4. Combustibilul nu ajunge în A. Pe motoarele diesel echipate cu o pomp electric de combustibil, se
cilindri. verific dac întrerup torul pompei de combustibil este în pozi ia “CUPLAT”
i dac nivelul de combustibil poate fi v zut în vizorul de retur combustibil
când
întrerup torul pompei este în pozi ia “POMPA COMBUSTIBIL
AMORSATA”. Dac nivelul de combustibilul nu se vede în vizor, se verific
dac nivelul de combustibil din rezervor este suficient, dac exist sc p ri la
partea de admisie sau dac sorbul este înfundat. Dac nivelul de combustibil
se vede în vizorul bypass , se schimb filtrele montate pe motorul diesel.

B. La instala iile prev zute cu pompe de amorsare ac ionate de motorul diesel


sau manual, se verific dac sistemul a fost pornit corect cu pompa manual
de amorsare. Dac nu se constat nici o rezisten când se manevreaz pompa
manual , se verific nivelul combustibilului din rezervor, sc p rile la
conductele de admisie, starea sorbului sau dac supapa de reglare a debitului
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
de combustibil este în epenit . Dac se constat o rezisten foarte mare când
se manevreaz pompa manual , se verific dac filtrele de combustibil sunt
îmbâcsite. Vezi “Sistemul de combustibil”.
5. Sc p ri de aer proasp t din A. Se verific dac filtrele de aer ale motorului diesel sunt îmbâcsite sau
cilindri înfundate.
Vezi instruc iunile din Manualul de între inere al motorului diesel.
B. Se verific dac conductele de aer prezint defec iuni mecanice sau
obturarea debitului de aer. Dup caz, se înlocuiesc, se repar sau se cur .

C. Se scot capacele de vizitare de la camera de aer pentru a verifica dac


conductele de admisie aer sunt obturate.

D. Pe motoarele diesel r cite prin suflante de aer, se verific mecanismele


ventilatoarelor pentru a depista eventualele defec iuni sau obtur ri are
debitului de aer. Dac este necesar, se repar sau se înlocuiesc

E. Pe motoarele diesel supraalimentate:


* Se verific zona activ a r citoarelor intermediare pentru a depista
obturarea debitului de aer. Dac este necesar, se demonteaz i se cur .
* Se verific dac mecanismul turbosuflantei este defect. Vezi
“Turbosuflanta”.
6. Sistemul de evacuare este obturat Se verific dac exist obtur ri mari în circuitul de evacuare. Este posibil ca o
obturare major s genereze o aprindere defectuoas i, în consecin ,
motorul diesel s nu porneasc
Pe motoarele diesel supraalimentate, se verific dac sita filtrant la intrarea
în galeria de e apare este îmbâcsit .
7. Performan a slab a motorului Vezi capitolele respective din “Performan a motorului diesel”.
diesel duce la oprirea acestuia
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

SISTEMUL DE COMBUSTIBIL
NOTA:
Folosi i numai elemente pentru filtrul de combustibil tip EMD sau echivalent. Inlocuirea elementelor filtrante se face la intervalul specificat în
Programul de Intre inere Planificat .

Tabelul 15-2 SISTEMUL DE COMBUSTIBIL


Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
1. Alimentare incorecta cu Se verifica nivelul combustibilului din rezervor.
Presiune sc zut a combustibil
combustibilului
2. Blocarea supapei de reducere a A. La instala iile loocmotivei i la instala iilecu vizor de combustibil montat
presiunii pe motorul diesel , se observ dac vizorul conductei bypass arat 60 psi
pentru a fi siguri c supapa de reducere a presiunii nu este blocat în pozi ia
deschis.

B. La instala iile care au o supap de ocolire (bypass) sau o supap de


reducere a presiunii pe vizorul de pe partea de admisie a filtrelor de
combustibil la rezervorul de retur, se verific verific dac aceste dou supape
sunt blocate în pozi ia deschis
3. Filtrele de combustibil trebuie Se observ c derea de presiune de-a lungul filtrelor de combustibil. Dac
înlocuite aceasta este aproape sau peste valoarea prestabilit pentru filtre, se înlocuiesc
cartu ele filtrante i se verific din nou presiunea combustibilului. Se folosesc
numai cartu ele filtrante recomandate.
4. Sc p ri de combustibil în Se verific nivelul uleiului pentru a determina dac combustibilul a
sistemul de ulei de ungere contaminat uleiul de ungere a motorului diesel. Se verific puntea superioar a
ambelor iruri de cilindri pentru a constata dac exist scurgeri de la
injectoare, conductele injectoarelor sau de la maniforldul de combustibil.
5. Sc p ri la conductele de admisie A. La instala iile neechipate cu vizor pentru combustibilul de retur sau cu
sau obtur ri pomp de combustibil antrenat de motorul diesel:
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
* Se verific toate conductele de aspira ie în ce prive te sc p rile de aer

* Se verific dac racordurile conductelor i mufele sunt etan e

* Se demonteaz i se verific sitele filtrante ale sorburilor de aspira ie.


Dac este necesar, se cur

* Se verific dac conductele de aspira ie au diametrul recomandat sau mai


mare.

B. La instala iile cu vizor pentru combustibilul de retur i cu pomp electric


de combustibil:

NOTA: Apari ia unor bule în vizor este normal în timpul deplas rii
tranzitorii a cremalierei injectorului.

Dac apar bule în vizorul de combustibil în timpul func ion rii motorului
diesel, atunci se opre te motorul, se men ine întrerup torul amorsare pomp /
pornre motor diesel în pozi ia “AMORSARE POMPA COMBUSTIBIL” i se
observ în continuare vizorul. Dac bulele dispar dup oprirea motorului
diesel, este posibil s fie din cauza sc p rilor la injector. Dac bulele nu
dispar dup oprirea motorului diesel, este posibil s fie din cauza sc p rilor la
conductele de admisie combustibil. Acestea din urm pot avea ca rezultat
p trunderea aerului în instala ie i sc derea presiunii combustibilului.
Pentru a elimina sc p rile la conductele de admisie combustibil se efectueaz
urm toarele opera ii:

* Se verific etan eitatea racordurilor tuturor conductelor i îmbin rile


conductelor de admisie a combustibilului
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat

* Pe instala iile locomotivelor, se inspecteaz starea i se verific


etan eitatea tuturor conductelor care intr i ies din rezervorul de combustibil

* Se cur sita sau elementul filtrant al sorbului de la conductele de admisie


a combustibilului, dac este necesar

C.Dac nu s-au depistat sc p ri sau dac sistemul de combustibil trebuie


verificat, se face o prob de presiune a instala iei. Se aplic o presiune static
de 414 kPa (60 psi) pentru instala iile prev zute cu vizoare sau o presiune de
621 kPa (90 psi) pentru instala iile cu dou filtre) dup alimentarea complet
cu combustibil. Se verific c derea de presiune în 15 minute. O c dere de
presiune de 4 psi sau mai mare indic sc p ri la motorul diesel. In aceast
situa ie, se verific sistemul de combustibil în totalitate.
ATENTIE:
O presiune mai mare de 60 psi ar putea sparge vizoarele. Poate s apar
riscul unui incendiu datorit pierderilor prin scurgere.

Pompa de combustibil nu A. Se verific dac pompa de combustibil prezint sc p ri.


func ioneaz corespunz tor
B. La instala iile cu pomp de combustibil antrenat de motorul diesel:
* Se verific cuplajul de angrenare a pompei, fixarea axului de antrenare i
uruburile de siguran

* Se demonteaz pompa i se verific func ionarea ei. Vezi capitolul


respectiv din Instruc iunile de între inere a motorului diesel

C. La instala iile prev zute cu pomp de combustibil antrenate electric:


ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
* Se verific dac circuitul de comand al pompei de combustibil este
întrerupt. Folosi i o schem adecvat pentru verificarea angrenajului i a
conexiunilor cablurilor

* Se demonteaz pompa i se verific func ionarea acesteia.


Vezi capitolul respectiv din Instruc iunile de între inere.
7. Corpuri str ine în rezervorul de Prezen a corpurilor str ine poate obtura intermitent conductele de alimentare
combustibil cu combustibil. Se gole te rezervorul. Dac problema nu dispare, atunci este
necesar s se deschid rezervorul i s se verifice existen a corpurilor str ine.
8. Obturarea conductei de A. Se verific conducta de alimentare la preînc lzitor i circuitele de bypass
combustibil la preînc lzitor (dac din galeria de admisie a combustibilului pentru a constata dac supapele nu
se folose te) sunt cumva par ial închise.
B. Dac problema pare a fi la preînc lzitor, se opre te alimentarea cu
combustibil i ap la preînc lzitor. Aceast manevr se face prin intermediul
supapei de închidere i a supapei de ocolire (bypass).
C. Se scot capacele de la cap tul corpului înc lzitorului i se verific partea
interioar pentru a constata dac prezint acumul ri de murd rie care s
împiedice circula ia combustibilului în înc lzitor. Dac este necesar, se cur
sau se repar .
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

SISTEMUL DE UNGERE
NOTA:
Majoritatea problemelor care apar la sistemul de ungere precum i problemele legate de localizarea defec iunilor la motorului diesel pot fi u or
identificate prin analiza uleiului. Folosi i numai cartu e filtrante EMD sau echivalente pentru rezervorul Michiana cu filtru de ulei

Tabelul 15-3 SISTEMUL DE UNGERE


Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
1. Obturarea sistemului de ulei Etapa preliminar pentru detectarea defec iunilor în sistemul de recirculare a
datorit înfund rii filtrelor sau a uleiului de ungere include montarea unui manometru (0-50 psi) la fitingul de
Sc p ri de ulei din r citoarelor demontare rapid a rezervorului Michiana. Dac este necesar, se efectueaz
sistemul de recirculare preungerea motorului diesel pentru ca lag rele motorului s fie unse
corespunz tor cu ulei curat în timpul localiz rii defectelor

Se efectueaz una din urm toarele opera ii, în func ie de aplica ia specific a
motorului diesel:
PENTRU TOATE INSTALATIILE CU EXCEPTIA APLICATIILOR
MARITIME CU POMPA DE APA NEFILTRATA MONTATA PE
MOTORUL DIESEL
Inainte de pornirea motorului diesel:

A. Se verific dac debitul de ulei în baia cu ulei de ungere este adecvat

B. Se verific dac carcasa sitei filtrante este plin cu ulei la un nivel de 51


mm (2”) pe vizor, sub capacul mare

C. De asemenea, sub capacul mare, se verific dac supapa de golire (cu


maneta “T”) a rezervorului este bine închis
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat

D. Se demonteaz cartu ul sitei de filtrare a pompei de recirculare care se


fixeaz pe cutia sitei filtrante cu 3 uruburi. Se inspecteaz interiorul cutiei
sitei filtrante i , dac prezint depuneri de murd rie, se cur . Se verific
dac sita filtrant curat este montat cu garnitur i se strânge etan
E. Se demonteaz capacele de vizitare a carterului i se inspecteaz conducta
de aspira ie a uleiului pe toat lungimea ei, de la intrarea în regulatorul
motorului diesel spre baia de ulei. Orice defec iune mecanic depistat la
aceast conduct trebuie remediat înainte de pornirea motorului diesel.
Se porne te motorul diesel. Se verific dac nivelul uleiului din cutia filtrului
revine la aprox. 51 mm (2”) în vizor în interval de 45 sec.
Dac nu, se cite te presiunea la rezervorul Mechiana cu motorul diesel la mers
în gol. Se opre te motorul diesel fie prin ac ionarea butonului pentru presiune
joas a uleiului prev zut pe regulator , fie prin ac ionarea levierului de oprire
la supratura ie.

* Dac valoarea presiunii citite este mic sau zero, atunci trebuie verificate
pompa de recirculare i conducta de aspira ie la cutia sitei filtrante. Dac este
necesar, pompa de recirculare trebuie demontat i reparat

* Dac valoarea presiunii citite a fost mai mare de 69 kPa (10 psi), atunci se
schimb cartu ul filtrant i se repet procedura.
Dac presiunea se men ine înc prea mare, se demonteaz i se cur partea
central (activ ) a r citorului de ulei.

Dac nu, se ac ioneaz motorul diesel i se cre te u or tura ia. Se urm re te


nivelul uleiului în cutia sitei filtrante la toate tura iile . La tura ie maxim , se
cite te din nou presiunea pe vizorul rezervorului Michiana.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Dac valoarea presiunii citite este mai mare de 172 kPa (25 psi), se
înlocuie te cartu ul filtrului (La locomotivele de manevr i la motoarele
diesel industriale cu schimb tor de c ldur , tip r citor de ulei, valoarea
aplicabil este 69 kPa (10 psi).
PENTRU TOATE INSTALATIILE CU APLICATIE MARITIMA CU
POMPA DE APA NEFILTRATA, MONTATA PE MOTORUL DIESEL.
Aceste motoare diesel sunt considerate diferite fa de cele EMD deoarece o
parte din sistemul de ungere i conductele aferente sunt instalate de furnizorii
din afar . Aceste varia ii determin modificarea caracteristicilor presiunii
normale a sistemului de ungere.

Datorit capacit ii mai mari a sistemului de ungere i a sitelor filtrante


folosite, pompa de recirculare a uleiului pe motoarele diesel cu 20 de cilindri
( i la unele motoare diesel cu 16 cilindri), ocazional se înregistreaz un
r spuns nelinear al presiunii uleiului (presiunea uleiului nu corespunde cu
tura ia motorului diesel.
Inaintea pornirii motorului diesel:

A. Se verific dac nivelul uleiului în carter este corespunz tor.

B. Se demonteaz sita filtrant i se verific dac este îmbâcsit . Dac este


necesar, se cur sita filtrant . Se reinstaleaz sita filtrant cu o garnitur
bun i se strânge etan .

C. Se verific conducta de admisie a pompei de recirculare a uleiului din


carter. Orice defec iune mecanic la aceast conduct trebuie remediat
înainte de pornirea motorului diesel.

D. Se verific dac sistemul de ulei de ungere este amorsat (cu pompa


ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
manual ) i dac supapa de evacuare este bine închis .
Se porne te motorul diesel, se regleaz la tura ia de mers în gol i se
urm re te presiunea la ie irea pompei de recirculare. Dac presiunea este mai
mic de 69 kPa (10 psi), se inspectez starea urm toarelor componente ( în
ordinea men ionat mai jos), verificând mai ales dac supapele sunt blocate
pe pozi ia deschis:
* Supapa de siguran la partea de aspira ie a pompei de ulei de ungere

* Supapa de siguran a conductei de ocolire filtru


Supapa de siguran a conductei de ocolire r citor de ulei
* Pompa de recirculare a uleiului

Dac presiunea este mai mare de 276 kPa (40 psi), se efectueaz verific rile
de mai jos:
* Se verific presiunea diferen ial pe toat lungimea cartu ului filtrant. Dac
aceasta este mai mare de 69 kPa (10 psi), se schimb cartu ul filtrului i se
testeaz din nou.

* Se verific presiunea diferen ial din r citorul de ulei. Dac aceasta este
mai mare de 69 kPa (10 psi), se face proba de temperatur a r citorului de
ulei, a a cum se descrie în capitolul
“Temperatura mare a uleiului de ungere”
Se aduce motorul diesel la tura ia maxim i se fac urm toarele verific ri:
* Se verific presiunea diferen ial de-a lungul cartu ului filtrului de ulei de
ungere. Dac aceasta dep e te valoarea de 138 kPa (20 psi), se schimb
cartu ul filtrului i se testeaz din nou.

* Se verific presiunea diferen ial de-a lungul r citorului de ulei. Dac


aceasta dep e te valoarea de 138 kPa (20 psi), se face proba de temperatur a
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
r citorului de ulei, a a cum se descrie în capitolul “Temperatura mare a
uleiului de ungere”.
Se demonteaz i se cur , dac este necesar.
2. Sc p ri de ulei Vezi defec iunile de la capitolul “Folosirea în exces a unleiului de ungere”
ATENTIE
Când motorul diesel este oprit din cauza uleiului înc lzit, a tepta i dou ore
înainte de verificarea motorului. Aceasta va împiedica p trunderea aerului
proasp t care ar putea aprinde vaporii de ulei înc lzit.
1. Alimentare inadecvat de ulei Se verific nivelul uleiului i se monitorizeaz presiunea pompei de ulei.
Temperatur mare a
uleiului de ungere
2. Proasta func ionare a sistemului Vezi capitolul “ Lips alimentare ulei din sistemul de recirculare”
de recirculare a uleiului / filtre de
ulei
3. R citorul de ulei nu func ioneaz A. Se determin dac motorul diesel a avut probleme din cauza temperaturii
mari a apei ( Temperatura mare a apei de r cire reduce performan a
r citorului de ulei având ca rezultat cre tere temperaturii uleiului). Dac
motorul diesel a avut o asftel de problem , vezi “Sistemul de r cire”.

B. Instala iile cu aplica ii maritime i de putere constant sunt de regul


echipate cu supap (termostatic ) pentru reglarea temperaturii. La unele
instala ii, defectarea acestei supape determin lipsa agentului de r cire la
r citorul de ulei.

C. Proba temperaturii uleiului din r citor se efectueaz dup cum urmeaz :

1. Se amplaseaz termometre permanente sau provizorii în locurile prev zute


pe conductele apei de r cire a motorului diesel.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
2. Se monitorizeaz temperatura la intrarea i ie irea pe partea de ulei i ap
a r citorului de ulei.

3. Se compar valorile citite cu schema standard (instala iile locomotivei)


sau cu protocoalele instala iei pentru a determina randamentul r citorului
de ulei. (Randamentul sc zut este determinat de înfundarea, murd rie sau
coroziune

4. Dac reducerea temperaturii uleiului sau cre terea temperaturii apei prin
r citor nu sunt corespunz toare, se demonteaz r citorul pentru a fi inspectat
sau cur it.
4. Componente motor diesel Se inspecteaz dac interiorul carterului prezint suprafe e metalice
supraînc lzite supraînc lzite sau metal extrudat în jurul lag relor principale i al bielelor. Se
inspecteaz dac cap tul inferior al angrenajelor prezint depuneri de
murd rie.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Sc p ri de ulei pe la racordul de
Folosirea în exces a evacuare
uleiului de ungere 1. Componente uzate la ansambluri A. Se inspectez camera de aer acordându-se o aten ie deosebit st rii
de putere . pistoanelor, inelelor i cuzine ilor

B. Dac uzura la segmen ii de piston dep e te limita recomandat , se


recondi ioneaz sau se înlocuie te ansamblul de putere. Dac segmen ii
de piston sunt rup i, se înlocuie te imediat ansamblul de putere indiferent
de gradul lui de uzur .

C. Se verific dac capul de piston i orificiile de admisie prezint semne de


defec iuni cauzate de excesul de ulei într-un cilindru anume. Capetele
excesiv de umede sau îmbibate cu ulei pot genera defec iuni la cilindri
2. Segmen i de piston monta i Vezi cauza posibil “Segmen i de piston monta i necoprespunz tor”
necoprespunz tor
3. Lips sit filtrant la separatorul Se demonteaz separatorul uleiului de ungere i se verific dac sita filtrant
de ulei lipse te sau este dezintegrat . Pe motorul diesel supraalimentat, absen a
acestui element filtrant poate genera un consum excesiv de ulei i scurgerea
uleiului pe la racordurile de evacuare.

Prezen a uleiului în separator este evident când viteza debitului de ulei care
trece prin separator dep e te capacitatea proiectat . Aceast situa ie este de
obicei cauzat de gazele de combustie, aerul ambiant sau de aerul sub
presiune care intr în carter. Aceast stare se caracterizeaz prin reducerea
vidului în carter i se poate detecta prin m surarea debitului de ulei cu tija de
nivel.
4. Garniturile de la cap tul Se verific conductele de aer de la ventilator la camera de aer. Dac se
rotorului suflantei sunt defecte constat existen a uleiului, ventilatorul trebuie demontat, iar garniturile de la
(la motorul diesel cu suflant ) cap tul roturului, înlocuite.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
5. Garnitura turbosuflantei este A. Se demonteaz sita filtrant i racordurile de galeria de evacuare.
defect (la motorul diesel cu
turbosuflant ) B. Se verific interiorul galeriei pentru a determina dac sc p rile de ulei
sunt de la motorul diesel sau de la turbosuflant . In multe cazuri, aceast
inspec ie eviden iaz cilindrul care genereaz pierderile de ulei.

C. Dac inspec ia galeriei de evacuare indic turbosuflanta drept cauza a


acestor pierderi de ulei, atunci se verific dac filtrele sistemului de
admisie aer sunt înfundate. (Filtrele înfundate pot genera vacuum mare la
partea de admisie , iar uleiul evacuat se scurge pe lâng garniturile de
etan are ale labirintului turbosuflantei.

D. Dac sistemele exterioare sunt în stare bun , s-ar putea s fie nevoie s
înlocui i turbosuflanta. Vezi “Turbosuflanta”.
6. Depuneri de murd rie pe pere ii La motoarele diesel ac ionate pentru a func iona perioade îndelungate de timp
cilindrilor în condi ii u oare sau f r sarcin , pe pere ii cilindrilor se pot acumula
depuneri de murd rie. Aceast situa ie reduce mult performan a segmentelor
racloare i, în unele cazuri, poate duce la o situa ie cunoscut sub denumirea
de “spumarea uleiului” (poate s apar la sc p ri de ulei prin galeria de
evacuare). Acoperirea pere ilor poate fi caracterizat prin depuneri de culoare
maron deschis pe pere ii c m ii cilindrilor. Dac motorul continu s
func ioneze în sarcin u oar , aceste depuneri pot afecta performan a
etan rii cilindrilor. In cazuri extreme de func ionare cu sarcin mic , ar putea
fi necesar m rirea sarcinii motorului fie prin schimbarea temporar a
regimului de lucru , fie prin îndep rtarea depunerilor i refacerea reglajului
segmentelor racloare.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
7. Uzura excesiv a suprafe elor Suprafe ele suportului de fixare a capacelor cilindrilor i segmentele racloare
suportului de fixare a chiulasei sunt supuse uzurii în timpul func ion rii normale a motorului diesel. Uzura
cilindrilor, uzura sau distrugerea excesiv sau distrugerea segmentelor racloare din cauza strângerii incorecte a
segmentelor racloare ale chiulasei piuli elor de fixare a capacelor pot permite uleiului s se scurg spre galeria
de golire. Aceste st ri pot fi prevenite dac se aplic recomand rile din
Programul de Intre inere Planificat verificând strângerea piuli elor de fixare
a chiulasei pe motoarele diesel noi cu bol uri de fixare f r tij sau verificând
dac se aplic un cuplu corect de strângere când se monteaz ansambluri de
putere noi folosind bol uri de fixare cu tij sau f r tij .
Segmentele pistoanelor montate Pe motoarele diesel EMD, segmentele de piston din canalele nr. 4, 5, i 6 sunt
incorect direc ionate la montare i cele 6 segmente trebuie orientate corect în canalele
de piston.

Segmentul nr. 1. – cu eticheta “Numai în canalul superior” i tan at cu nr de


identificare (serie) . Poate fi montat cu oricare din par i în sus

Segmentele 2, 3 – Ambele segmente sunt identice. Ambele au aceea i serie i


pot fi montate cu oricare din p r i în sus

Segmentul nr. 4 – cu eticheta “Superior” are tan at seria pe el.


Trebuie montat cu eticheta în sus i numai în canalul nr. 4. Dac segmentul
este montat în jos, suprafa a conic va tinde s pompeze uleiul scurs pe la
segmentele superioare de compresie.

Segmentul nr. 5 .Acesta este un segment cu dou cârlige i trebuie montat cu


cârligele orientate în jos.Dac acest segment este montat invers, el va cauza o
pierdere mare de ulei prin orificiile de ventila ie i o pierdere considerabil de
ulei în camera de aer.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Segmentul nr. 6 – Acesta este un segment special de reglare a uleiului care
trebuie montat cu zim ii în jos. Dac acest segment este montat invers,
randamentul de reglare a uleiului va fi substan ial redus ,având ca rezultat o
pierdere mare de ulei.

Cu ocazia reviziei generale sau când segmentele sunt demontate dup ce s-a
constatat un consum excesiv de ulei de ungere, se verific dac orificiile de
golire de sub segmentul de reglare a uleiului sunt înfundate

Sc p ri de ulei de la galeria de
evacuare a camerei de aer

1. Componente uzate la Vezi cauza posibil “ Sc p ri de ulei pe la racordurile de evacuare”, capitolul


ansamblurile de putere 1

2. Segmentele de piston montate Vezi cauza posibil “Segmentele de piston montate incorect”,
incorect
3. Etan area turbosuflantei sau a “ Sc p ri de ulei pe la racordurile de evacuare”, capitolele 4 i 5
ventilatorului este necorespunz -
toare
4. Garnitura de etan are exterioar Se verific dac exist pierderi mari de ulei în jurul ansamblurilor de putere
de la ansamblul de putere este sau de la galeria central a camerei de aer. Sc p rile în acest punct pot indica
defect defectarea sau lipsa garniturii de etan are, defectarea unei componente sau o
defec iune în structura galeriei de ulei.
5. Defec iuni la conducta de Se verific dac conducta de evacuare a uleiului din camera de aer în
evacuare din camera de aer colectorul de ulei prezint sc p ri sau defecte exterioare care ar putea cauza
pierderea uleiului.

Ulei necorespunz tor Aceast indica ie este constatat frecvent în instala iile cu r citoare de ulei tip
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
tubulare cu manta deoarece , in astfel de r citoare, presiunea local a uleiului
1. Ulei în rezervorul de expansiune este câteodat mai mare decât presiunea apei de r cire.
ap
Pe instala iile cu r citoare de ulei cu nervuri de r cire i sisteme de r cire sub
presiune, presiunea apei este mai mare decât presiunea uleiului din r citor.
Datorit acestor diferen e de presiune în interiorul r citorului, au loc de obicei
sc p ri interioare din cauza contamin rii apei cu ulei. Se testeaz presiunea i
se verific dac exist sc p ri la componentele active ale r citorului.

2. Vâscozitate necorespunz toare i Vezi descrierea defec iunii “Ulei diluat, contaminat sau necorespunz tor”
contaminarea uleiului
Scapari de ulei
1. Sc p ri pe la componentele Sc p rile de ulei pe la racordurile componentelor vor necesita în general
motorului diesel etan area componentei afectate sau înlocuirea garniturilor
2. Sc p ri de ulei în regulator Aceast defec iune este cauzat de cre terea sau dep irea debitului de ulei în
vizorul pentru nivelul uleiului din regulator. Se verific etan eitatea axului de
ac ionare a regulatorului i, dac este cazul, se înlocuiesc garniturile. Se
verific diafragma pentru presiune mic a uleiului i, dac este necesar, se
înlocuie te.
3. Pierderi de la regulatorul de Se etan eaz sau se înlocuie te
sarcin sau pe la motorul
ventilatorului (dac se folose te)
4. Pierderi pe la suportul sau Se înlocuiesc garniturile de etan are a lag relor i se verific dac conductele
lag rele generatorului (Maritim) de retur sunt obturate. Se verific pozi ia orificiului de pe conducta de
alimentare.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
1. Alimentare inadecvat de ulei Se verific nivelul din baia de ulei
Presiune mic a uleiului
de ungere a motorului
diesel
2. Ulei diluat Vezi descrierea defec iunii “Ulei diluat, contaminat sau necorespunz tor”

3. Filtrul turbosuflantei înfundat Se înlocuie te cartu ul filtrului (verifica i dac cartu ul nu a


fost montat invers, deoarece aceasta ar putea constitui o cauz a sc derii
presiunii uleiului)
4. Proasta func ionare a sistemului Vezi descrierea defec iunii “ Sc p ri de ulei alimentat de sistemul de
de recirculare a uleiului de ungere recirculare”
Dac debitul de ulei alimentat la pomp este necorespunz tor, se monteaz
manometrul de încercare a presiunii pe cotul de desc rcare al pompei
principale de ulei, folosind o gaur de scurgere de ¾” NPT. Dac presiunea
indicat de manometru este corect , se trece la cauza posibil nr. 10. Dac nu,
se studiaz cauza posibil nr. 5.
5. Site filtrante înfundate sau Se demonteaz cele dou site filtrante din carcas . Se cur i se inspecteaz
depuneri de murd rie pe site garniturile pentru eventuale sc p ri pe partea de aspira ie.

Se gole te cutia sitei filtrante i se verific dac interiorul camerei prezint


acumul ri de murd rie.

C. Se demonteaz i se sufl aer comprimat prin conducta de ventila ie pentru


a fi siguri c nu este obturat .
6. Defec iuni în conducta de Se demonteaz capacele de vizitare a carterului. Se inspecteaz vizual toate
alimentare a uleiului la lag re bol urile de pistoane, suprafe ele exterioare ale lag relor principale i ale
bielelor pentru a constata dac sunt supraînc lzite sau dac au componente
sl bite sau lips .
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
7. Supapa de reducere a presiunii Se porne te motorul diesel la tura ia de mers în gol. Se demonteaz detectorul
este în epenit de presiune mic ap r cire carter, l sând conductele de ulei intacte. (La
modelele mai vechi, care nu sunt prev zute cu racorduri flexibile , unele
conducte de ulei trebuiau acoperite sau astupate). Se verific dac supapa
reductoare de presiune (amplasat chiar în spatele detectorului) prezint
pierderi excesive de ulei. Dac se constat c supapa este în epenit în pozi ia
deschis, ea trebuie demontat i înlocuit cu alta bun .
8. Scurgeri la conducta de ulei i Se verific sc p rile la cotul de admisie în pompa principal i la carcasa sitei
sc p ri la partea de admisie filtrante (dac se folose te). Vezi “Folosirea în exces a uleiului de ungere”.
9. Func ionare defectuoas a Se demonteaz i se verific pompa principal de ulei conform instruc iunilor
pompei principale de ulei de ungere din Manualul de între inere a motorului diesel
10.Func ionarea defectuoas a A. Se verific manometrul.
manometrului B. Se verific dac supapele din galeria de alimentare spre manometru sunt
închise.
C. Se verific diametrul de 1/8” a conductei care trece prin puntea superioar
a irului drept de cilindri ai motorului diesel spre manometru. Se verific cu
aten ie dac prezint defec iuni. Dac este necesar, se sufl aer prin conduct
pentru a fi siguri c nu exist obtur ri.
11. Dispozitivele de protec ie a Se deconecteaz i se blochez conducta de leg tur de la dispozitivul de
motorului diesel sunt defecte sesizare a presiunii uleiului la detectorul de presiune mic ap / carter i
dispozitivul de oprire a motorului diesel când uleiul se înc lze te. Dac
presiunea citit pe manometru revine la valoarea normal , aceasta este o
indica ie c :
Simeringul detectorului de presiune mic ap / carter este defect
Componentele de activare ale detectorului de ulei înc lzit pot fi blocate în
pozi ia deschis
B. Se verific ambele dispozitive
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
12. Conducta de ulei a angrenajului Se folose te scula recomandat pentru a verifica jocul la buc a angrenajului
din spate func ioneaz defectuos de mers în gol nr. 1. Se verific interiorul carcasei de cap t pentru a vedea
dac exist semne de murd rie sub angrenaj.

La motoarele diesel supraalimentate, se demonteaz generatorul auxiliar (dac


este prev zut) sau placa capacului din spatele irului drept de cilindri. Se
verific galeria de alimentare a filtrului turbosuflantei pentru a nu prezenta
componente sl bite sau lips . Se verific dac dopul filetat pentru evi este
montat pe blocul de leg tur la conducta manometrului i se inspecteaz
manifoldul axului cu came.

La motoarele diesel cu suflante (ventilatoare), se demonteaz axul de


antrenare al generatorului (dac este prev zut) sau carcasa separatorului de
ulei. Se inspecteaz dac conductele de ulei la br rile axului cu came au
componente sau garnituri sl bite sau lips .
Se verific dup cum urmeaz :
Ulei diluat, contaminat
sau necorespunz tor Tipul i vâscozitatea uleiului de ungere trebuie comparate cu standardele
EMD. Uleiurile folosite trebuie s fie similare cu cele care îndeplinesc
condi iile publicate de EMD.

B. Se ia imediat o mostr de ulei pentru a fi analizat . Se aplic Ac iunea


corectiv specificat în Instruc iunile de între inere.

1. Contaminarea uleiului de ungere Se verific dac conductele de alimentare a combustibilului la injectoare sunt
cu combustibil fisurate sau pozi ionate necorespunz tor.

Se inspecteaz toate racordurile la galeria de combustibil de la puntea


superioar i dac se observ dac exist sc p ri pe la dopurile pentru evi.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat

Se verific injectoarele i dac exist sc p ri pe la garniturile capacului


filtrului.

Se verific dac segmentele de piston se pot roti liber în canalele de piston.

E. Se verific etan eitatea instala iei de combustibil. Vezi “Sistemul de


combustibil”
2. Contaminarea uleiului de ungere Se inspecteaz vizual dac exist ap în baia de ulei i la partea superioar a
cu ap chiulasei cilindrilor.

Se inspecteaz vizual dac exist sc p ri de ap la galeria de alimentare i la


conductele de ap .
Dac este necesar, se efectuez proba de presiune pentru a izola sursa
sc p rilor . Vezi “Sistemul de r cire”
Dac pompa de preungere nu func ioneaz când motorul diesel este oprit, se
Defec iuni la sistemul reporne te imediat motorul diesel i se las s func ioneze la tura ia de mers în
de preungere a gol timp de 15 minute. Aceasta va permite sc derea temperaturii uleiului care
turbosuflantei r ce te lag rele turbosuflantei. Apoi, motorul diesel poate fi oprit, iar
circuitele electrice i ale pompei de preungere investigate pentru a determina
cauza disfunc ionalit ii.

ATENTIE
Dac motorul diesel nu poate fi repornit în dou minute dup oprire, nu
porni i motorul diesel pân când nu a fost restabilit func ionarea pompei de
preungere i motorul nu a fost l sat s se r ceasc .
1. Supapa de reglare a debitului de Se verific lag rele axului cu came de la puntea superioar a motorului diesel
ulei de ungere este deschis cu pompa de preungere în func iune. Dac se observ ulei în jurul lag relor,
aceasta este o indica ie c supapa (amplasat în carcasa filtrului
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
turbosuflantei) s-a blocat în pozi ie deschis. Se demonteaz carcasa i se
inspecteaz supapa (Aceast situa ie va permite ca agen ii care contamineaz
uleiul s fie purja i în galeria principal de ulei de ungere).

2. Uleiul ocole te filtrele de Pe majoritatea motoarelor diesel, filtrul pompei de preungere este montat într-
preungere o canistr mic aproape de pomp . Nu exist nici un sistem de filtrare
auxiliar . Dac filtrul se înfund , supapa de bypass va permite uleiului
murdar s ajung la lag rele turbosuflantei . Se înlocuie te filtrul pompei de
preungere. Se folosesc numai filtre recomandate de EMD
3. Filtrul de ulei al turbosuflantei Filtrul de ulei al turbosuflantei este amplasat într-o canistr mare în spatele
este înfundat irului drept de cilindri ai motorului diesel.
Nu este prev zut nici o supap de bypass pentru filtrul de ulei al
turbosuflantei, motiv pentru care înfundarea filtrului poate avea ca rezultat
oprirea motorului diesel datorit presiunii mici a uleiului de ungere.

4. Lips ulei alimentat de pompa de Se demonteaz capacul de vizitare a b ii de ulei de pe partea stâng de cilindri
preungere ai motorului diesel. Se verific dac uleiul de sub angrenaj este drenat înapoi
în turbosuflant .

Dac acest drenaj nu este evident, se verific urm toarele componente:


racordul pompei, pompa i motorul. (Vezi instruc iunile din Manualul de
între inere a motorului diesel
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

SISTEMUL DE RACIRE

Tabelul 15-4 SISTEMUL DE RACIRE


Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Se monteaz un manometru în sistemul de r cire i se monitorizeaz
Presiune mic a apei de presiunea la rezervorul de expansiune când motorul diesel se înc lze te la
r cire (numai la sistemul temperatura normal de func ionare. Se verific dac valoarea presiunii citite
de r cire) pe manometru corespunde cu specifica iile pentru sistemul de r cire i cu
inscrip ion rile de pe capac. Vezi manualul de între inere pentru detalii
referitoare la proba de presiune.
1. Supapa de ventila ie a Se a az un recipient cu ap astfel încât cap tul conductei de ventila ie s
rezervorului de expansiune este p trund cu câ iva inci în ap . Prezen a bulelor de aer sau de inhibitor de
defect r cire în ap indic faptul c supapa de ventila ie nu este pozi ionat corect i
trebuie înlocuit .

ATENTIE
Nu b ga i mâinile i nu v apropia i prea mult cu fa de recipientul cu ap în
timp ce efectua i aceast prob
2. Componentele filtrului sunt Se opre te motorul diesel. Se deschide supapa manual de ventila ie pentru a
defecte reduce presiunea din rezervor.

Când presiunea este complet disipat , se demonteaz i se verific supapa de


umplere a rezervorului de expansiune.

Se verific dac racordului de umplere prezint defec iuni.

D. Se verific dac discul metalic este corect pozi ionat i dac garnitura este
în stare bun .
Se verific dac domeniul de presiune inscrip ionat pe capac este corect. Dac
exist indica ii de defect la capacul supapei de umplere, acesta se demonteaz
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
i se testeaz .
Dac este necesar, se înlocuie te.

La instala iile prev zute cu supape manuale de ventila ie, se folosesc numai
rezervoare de expansiune cu capace cu bar în cruce. Acesta reprezint un
sistem de protec ie destinat s previn r nirea personalului la evacuarea apei
fierbin i, dar scopul acestui sistem se anuleaz dac se folosesc rezervoare de
expansiune cu capace plate.
3. Alimentare insuficient de ap de Vezi descrierea defec iunilor “Alimentare insuficient cu ap de r cire” i
r cire “Pierdere excesiv de ap de r cire”
1. Alimentare inadecvat cu ap de Se verific nivelul de ap din rezervorul de expansiune sau de alimentare.
Alimentare insuficient r cire
cu ap de r cire
2. Conductele de ap sunt defecte Se verific dac maniforldul i conductele aferente prezint defec iuni
sau obturate mecanice care ar putea obtura debitul de ap .

B. Se inspecteaz nivelul apei de r cire în diferite puncte din instala ie pentru


a depista orice întrerupere ascuns a debitului de ap .
3. Sc p ri de ap pe la conducte Vezi descrierea defec iunii “Pierderi excesive de ap de r cire”
4. Pompa de ap este defect Se demonteaz i se verific pompa (pompele) conform cu instruc iunile din
Manualul de între inere a motorului diesel.
1. Supapele de golire sunt deschise Se verific dac nu exist pierderi pe la supapele i dopurile de golire . Se
Pierderi excesive de ap verific dac toate supapele de ventila ie de pe rezervorul de expansiune (dac
de r cire este prev zut) sunt în pozi ie corect . Se verific dac rezervorul de
expansiune i cel de alimentare au capace adecvate. Pe locomotive, se verific
dac toate conductele de evacuare de la înc lzitorul cabinei sunt închise.
2. Racordurile de conducte sunt Se verific dac toate îmbin rile conductelor de la instala ia de r cire sunt
sl bite sau lipsesc etan e i dac garniturile sunt în stare bun . Sc p rile pe partea de presiune
sau de ie ire a pompei de ap vor determina pierderi de ap sau sc derea
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
presiunii apei care circul prin instala ia de r cire. (Sc p rile pe la partea de
aspira ie sau ie ire a pompei de ap vor permite p trunderea aerului în
instala ie i ,prin urmare, i în pompa de ap .
3. Sc p ri de ap din instala ia de Se face proba la ap a instala iei de r cire la o presiune care s nu dep easc
r cire 172 kPa (25 psi) ; aceast limit de presiune se impune pentru instala iile mai
vechi care ar putea fi deteriorate din cauza unei func ion ri îndelungate.
Motorul diesel poate fi testa cu aer i ap la o presiune de 620 kPa (90 psi).

Temperatur mare a apei Pe instala iile cu radiatoare


de r cire
1. Alimentare inadecvat de ap de Se verific nivelul de ap din rezervorul de expansiune sau din cel de
r cire alimentare
2. Presiune mic a apei de r cire Vezi descrierea defec iunii “Presiune mic a apei de r cire” (Aplicabil numai
la sistemele de r cire sun presiune)
3. Apa de r cire nu circul prin Vezi descrierea defec iunii “ Alimentare inadecvat de ap de r cire”
instala ie
4. Jaluzelele radiatorului sunt Se ac ioneaz jaluzelele cu butonul de testare al întrerup torului de reglare a
inoperative(dac se folose te) temperaturii sau cu supapa de testare. Se observ dac jaluzelele se deschid
complet.

B. Se verific temperatura la care func ioneaz întrerup torul de


temperatur . Aceasta se poate face fie prin func ionarea motorului diesel pân
când atinge temperatura la care jaluzelele se deschid, fie prin izolarea
întrerup torului de temperatur i testarea lui separat . Se a az elementul
termosensibil într-o baie cu ulei cald i se verific punctul de func ionare cu
un termometru.
5. Ventilatoarele de r cire sunt La instala iile cu ventilatoare electrice de r cire, se verific func ionarea
inoperative corect a motoarelor ventilatoarelor i a întrerup toarelor de reglare a
temperaturii. Se verific dac siguran ele sunt întrerupte i bine setate.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat

B. La instala iile cu ventilatoare de r cire ac ionate prin curea de transmisie,


se verific dac curelele sunt tensionate corespunz tor.
6. Debit mic de aer prin radiatoare Se verific dac radiatoarele sunt înfundate sau dac debitul de aer este
obturat. Dac este necesar, se cur nervurile (aripioarele) radiatorului. Se
verific cu aten ie dac zona activ prezint sc p ri.
7. Conductele de ventila ie ale Se inspecteaz dac conductele de ventila ie ale radiatorului i pompei de ap
radiatorului i pompei de ap sunt sunt în pozi ie corect i dac nu sunt obturate. Conductele de ventila ie
racordate incorect incorect racordate pot genera p trunderea aerului în radiatoare având ca
rezultat reducerea performan ei de r cire. Conductele de ventila ie ale pompei
de ap sl bite sau incorect dimensionate pot cauza p trunderea aerului în
pompa de ap (rezultând o sc dere a presiunii apei de r cire
La instala iile cu schimb toare de
c ldur , r citoare circulare sau
r cire cu ap nefiltrat
1. Alimentare necorespunz toare cu Se verific nivelul de ap din rezervorul de expansiune sau din rezervorul de
ap de r cire alimentare
2. Presiune sc zut a apei de r cire Vezi descrierea defec iunii “Presiune sc zut ap de r cire” (Se aplic numai
în sistemele de r cire sub presiune)
3. Alimentare necorespunz toare de Vezi descrierea defec iunii “Alimentare necorespunz toare de ap de r cire”
ap de r cire
4. Supapa de reglare a temperaturii Se verific func ionarea supapei (termostatice) de reglare a temperaturii (dac
este inoperativ este prev zut ). Vezi instruc iunile din Manualul de între inere a motorului
diesel.
5. Alimentare insuficient de ap Se verific dac toate supapele sunt deschise pe partea de admisie i circuitele
nefiltrat de desc rcare ale pompei.

Se inspecteaz dac îmbin rile conductelor sunt bine strânse i etan e i dac
garniturile sunt în stare bun de func ionare.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat

La instala iile cu pompe de ap nefiltrat ac ionate cu ax sau curea , se


verific cuplajele axului i tensionarea curelei.

D. Dac nici una din etapele de mai sus nu au localizat defec iunea, se
demonteaz i se verific pompa de ap conform cu instruc iunile din
Manualul de între inere a motorului diesel.
6. Schimb torul de c ldur este Se monitorizeaz varia ia de temperatur pe partea de r cire a schimb torului
înfundat de c ldur i, dac este posibil, la pompa de ap , de la partea de admisie pân
la partea de desc rcare. Dac varia ia de temperatur este prea mic pe partea
de r cire a schimb torului (c dere de presiune) sau la pompa de ap , atunci se
cur suprafe ele radiatorului. Dac problema nu dispare, se demonteaz
schimb torul de c ldur .
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

PERFORMANTELE MOTORULUI DIESEL

Tabelul 15-5 PERFORMANTELE MOTORULUI

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
1. Motorul diesel s-a oprit A. Se verific dac nu a fost activat întrerup torul de blocare combustibil în caz de
Oprirea accidental a urgen sau întrerup torul de oprire a motorului diesel.
motorului diesel
B. La instala iile locomotivei, se verific dac motorul diesel nu a fost oprit din
neaten ie prin deplasarea manetei controlerului în pozi ia “STOP” sau dac butonul
pentru oprirea motorului diesel M. U. nu a fost ap sat (dac sunt prev zute). Oricare
din aceste comenzi va bloca i celelalte instala ii ale locomotiovei conectate în
tandem.

Inainte de a trece la alte etape de localizare a defectelor, se verific dac panoul


indicator /semnalizare(dac este prev zut ) sau dispay-ul computerului dau indica ii
de stare de defect.
2. Pârghia de declan are la Se verific pozi ia pârghiei de declan are la supratura ie. Dac a fost declan at , vezi
supratura ie a fost activat descrierea defec iunii “Oprirea motorului diesel la supratura ie”
3. Alimentare A. Se verific nivelul de combustibil în rezervorul de alimentare.
necorespunz toare de
combustibil B. Vezi “Sistemul de combustibil”.
4. Detectorul de presiune mic Vezi descrierea defec iunii “ Oprirea motorului diesel la presiune mic în carter”
în carter declan eaz
5. Detectorul de presiune mic Vezi paragrafele respective din capitolul “Sistemul de r cire”
ap declan eaz (dac este
prev zut)
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
NOTA:
Uneori , la pornirea motorului diesel i accidental la oprirea acestuia, butoanele de
protec ie pot fi activate de presiunea diferen ial tranzitorie. Aceast situa ie poate
determina o indica ie gre it a problemelor ap rute în timpul pornirii i opririi de
rutin .
6. Detectorul de ulei înc lzit Vezi descrierea defec iunii “Temperatura mare a uleiului de ungere”
declan eaz (dac este ATENTIE
prev zut) Dac motorul se opre te din cauza uleiului înc lzit, se a teapt 2 ore înainte de
inspectarea lui. Aceasta va împiedica p trunderea aerului proasp t care ar putea s
aprind vaporii de ulei cald
7. Presiune mic a uleiului Acest tip de oprire este indicat fie de butonul pentru presiune mic al regulatorului, fie
prin panoul indicator, în func ie de instala ie. In oricare din situa ii, se efectueaz
urm toarele:

A. Se verific dac oprirea motorului diesel a fost cauzat de un alt dispozitiv de


protec ie. Celelalte detectoare intr în func iune când presiunea uleiului din regulator
scade. Vezi cauza posibil respectiv

ATENTIE
Dac butonul pentru presiune mic ulei declan eaz i se suspecteaz c motorul este
supraînc lzit, se a teapt 2 ore înainte de inspectarea lui. Aceasta va împiedica
p trunderea aerului proasp t care ar putea s aprind vaporii de ulei cald

B. Vezi “Presiunea mic a uleiului de ungere” din capitolul “Sistemul de ulei de


ungere”

C. Dac nici una din inspec iile de mai sus nu localizeaz cauza opririi motorului pe o
instala ie cu detector de ulei înc lzit, se încarc motorul i se a teapt ca temperatura
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
indicat de termometru s ating valoarea care ar determina o posibil supraînc lzire.
Detectorul ar putea s opreasc motorul i s reseteze automat în timpul r cirii.

8. Cuplajul turbosuflantei este Dac motorul diesel se opre te accidental când maneta controlerului este pe pozi ie
defect mic , oprire înso it de fum dens, cuplajul turbosuflantei ar putea fi incapabil s
cupleze.
9. Înfundarea filtrelor la partea In cazul înfund rii filtrelor, debitul de aer ar putea fi întrerupt , iar motorul diesel oprit.
de aspira ie a aerului Se verific dac filtrele de pe partea de aspira ie aer sunt înfundate. Se verific dac
conductele de aer sunt obturate (Aceast stare trebuie s fie indicat de panoul
semnalizator sau de computer.)
ATENTIE
Oprirea motorului Dac motorul diesel s-a oprit din cauza presiunii mici din carter care a determinat
diesel din cauza activarea detectorului de presiune, nu deschide i nici o trap de vizitare i nici un capac
presiunii mici în al pun ii superioare în scopul inspect rii pân când motorul diesel nu a fost l sat s se
carter r ceasc 2 ore. Nu încerca i s reporni i motorul dac cauza nu a fost depistat i
remediat . Activarea detectorului de presiune constituie o indica ie c motorul diesel
prezint o defec iune cum ar fi lag re supraînc lzite. Dac motorul diesel nu se r ce te,
vaporii de ulei supraînc lzit se pot aprinde cu o for explosiv dac p trunde aer
proasp t. Dac detectorul de presiune nu poate fi resetat, nu porni i motorul diesel pân
când detectorul nu a fost repozi ionat deoarece se poate deteriora diafragma.
1. Sistemul de aspira ie este Se verific dac sita filtrant a separatorului de ulei de ungere este înfundat .
defect Se verific dac conductele de aspira ie sunt înfundate sau defecte. Dac este cazul , se
repar sau se înlocuiesc.
NOTA
Nu demonta i nici un instrument de m sur care face parte integrant din sistemul de
aspira ie în carter i care a fost instalat în fabrica constructoare.

2. Nivel mare de ulei de Se verific nivelul de ulei. Nivelul mare de ulei poate determina oprirea motorului
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
ungere a motorului diesel diesel datorit fenomenului de spumare sau dac uleiul se scurge i love te diafragma
detectorului pentru protec ia motorului diesel care poate s dea o indica ie fals a
valorii presiunii din carter.
3. Tubul de drenare este Pe motoarele diesel supraalimentate, se verific dac exist depuneri de pulbere de
înfundat c rbune care blocheaz cap tul cotit al tubului de drenare care p trunde în galeria de
evacuare.
4. Componente defecte la Dup ce motorul diesel a fost oprit timp de 2 ore, se, sl bite demonteaz colectorul de
motorul diesel ulei i capacele de vizitare. Se verific urm toarele:

* Pistoane sparte

* Bol uri de fixare a cilindrilor sparte sau fixate gre it, piuli e pentru asigurarea
bol urilor

* Chiulasa cilindrilor fisurat

* Ghidajele supapelor uzate

* Garnituri etan are c ma cilindri înt rite sau fisurate

* Cuplu incorect de strângere a piuli elor care asigur uruburile injectorului

* Caneluri pe cilindrii de cap t care ar putea cauza purjarea aerului din camera de aer
peste segmentele racloare (de ungere)

* Segmente sparte sau montate necorespunz tor

* Prezen a reziduurilor de combustie în camera de aer care ar putea genera înt rirea
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
garniturilor i defectarea componentelor

* Orice indica ie de suprafe e metalice supraînc lzite

* Depuneri de murd rie sub angrenajele de la ambele capete ale motorului diesel
5. Montarea incorect a A. Se demonteaz detectorul de la carcasa de antrenare a serviciilor auxiliare
supapei de reducere a presiunii
uleiului B. Se verific dac orificiul supapei reductoare de presiune (amplasat chiar în spatele
detectorului) este pozi ionat în jos i la 90º fa de placa de cap t a motorului diesel.
Dac supapa de reducere a presiunii uleiului este pozi ionat cu fa a spre placa de cap t
sau la 180º fa de aceasta, atunci uleiul desc rcat poate lovi diafagma detectorului de
presiune al motorului diesel care poate s indice o valoare gre it a presiunii în carter.
1. Sarcina motorului a sc zut Se verific dac exist posibilitatea ca sarcina motorului s fi sc zut. Se urm re te dac
Oprirea motorului apar indica ii pe panoul de semnalizare, panoul de comand sau pe display-ul
diesel la supratura ie computerului

Se verific func ionarea releelor de protec ie la supracurent i a releelor de limitare a


excita iei. Se verific func ionarea celorlalte echipamente electrice care ar putea
genera o fluctua ie mare a sarcinii motorului diesel.

Aplica iile maritime ale motoarelor diesel în ap murdar sau în ap mic pot cauza
fluctua ii foarte mari de sarcin .
2. Defectarea dispozitivului de A. Se ac ioneaz motorul diesel la tura ie maxim f r sarcin i se verific tura ia cu
protec ie la supratura ie un tahometru manual. Aceasta se poate face prin clapeta de vizitare de pe capacul
contragreut ii axului cu came

B. Se m re te debitul de combustibil cu pârghia axului de reglare a injectorului pân


când declan eaz dispozitivul de protec ie la supratura ie. Se noteaz tura ia la care a
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
declan at acest dispozitiv.

* Dac dispozitivul de protec ie la supratura ie nu declan eaz când tura ia motorului


diesel atinge 10% peste tura ia prescris , se blocheaz pârghia de comand a
injectorului i se opre te motorul diesel. Se demonteaz capacul contragreut ii camei
frontale i se reseteaz dispozitivul . Vezi Instruc iunile din Manualul de între inere a
motorului diesel.

* Dac dispozitivul de protec ie a declan at la o tura ie prea mic , se scoate capacul


contragreut ii camei frontale i se reseteaz mecanismul. Vezi instruc iunile din
Manualul de între inere a motorului diesel.

Se testeaz pân se ob ine declan area la tura ia corespunz toare


3. Pendularea tura iei Vezi descrierea defec iunii “Pendularea tura iei motorului diesel”
motorului diesel

1. Proasta func ionare a Se verific dac mecanismul de reglare a injectorului func ioneaz corespunz tor. Dac
Pendularea tura iei mecanismului de reglare al se constat semne de gripare a cremalierei, se înlocuie te injectorul
motorului diesel injectorului
2. Probleme de alimentare de Dac apar bule în vizorul conductei de retur a combustibilului (dac este prev zut),
combustibil vezi “Sistemul de combustibil”. Pe celelalte instala ii, se verific dac debitul prin
conductele de alimentare este corespunz tor
3. Nivel incorect de ulei în Se verific dac nivelul de ulei din regulator este la valoarea prescris . Nivelul prea
regulator mic sau prea mare în regulator poate determina func ionarea anormal a motorului
diesel. Dac nivelul de ulei din regulator cre te constant sau dac devine prea murdar
dup o perioad scurt de func ionare, atunci uleiul de ungere a motorului diesel
contamineaz uleiul din regulator. Se verific urm toarele cauze posibile:
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
A. Diafragma de sesizare a uleiului din regulator poate fi spart

B. Etan area mecanismului de ac ionare a regulatorului poate fi neadecvat

C. Garnitura de etan are a supapei pilot pentru reglarea sarcinii poate fi defect .
4. Aer acumulat în regulator Cu motorul diesel în func iune, se deschide supapa de ventila ie a regulatorului pentru
purjarea aerului acumulat în regulator. Se regleaz supapa de compensare cu ac pentru
a limita starea de defect cât mai mult posibil.

5. Reglare incorect a Cu motorul la mers în gol, se rote te urubul de reglare spre interior pân când starea
compens rii (echilibr rii) de pendulare dispare sau se reduce foarte mult. Se regleaz frânele locomotivei i se
regulatorului pune motorul pe pozi ia înc rcare automat , apoi se avanseaz maneta controlerului pe
treapta nr. 1 – motorul diesel nu trebuie s vibreze prea tare . Se rote te urubul de
reglare spre exterior pân se reduce oscilarea tura iei, dac este necesar, sau se
pozi ioneaz pentru a reduce atât starea de pendulare cât i pe cea de vibrare
6. Func ionarea defectuoas la A. La instala iile locomotivei, proasta func ionare a dispozitivelor de protec ie cum ar
instala ia electric fi releele de protec ie la suprasarcin i releele de limitare poate determina starea de
oscilare. Se verific dac circuitele de excita ie func ioneaz corect

B. La instala iile de foraj i la generatoarele de c.c., oscila ia dispozitivelor de


m surare i a releelor de protec ie la suprasarcin poate genera fenomenul de pendulare
la motorul diesel. Se verific dac circuitele func ioneaz normal.
7. Fluctua ii ale sarcinii In unele cazuri, fluctua ia sarcinii poate genera apari ia fenomenului de pendulare.
Motoarele diesel folosite în aplica ii maritime pot prezenta o fluctua ie a sarcinii în ap
murdar sau în ap mic , dar aceasta nu trebuie confundat cu starea de pendulare.
Rateuri la aprinderea METODE DE LOCALIZARE A RATEURILOR LA APRINDEREA
cilindrilor motorului CILINDRILOR
diesel
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
1. Verificarea temperaturii de e apare

A. La instala iile motorului diesel prev zute cu pirometre la galeria de evacuare, se


verific indica iile dintre cilindri cu motorul diesel func ionând cu sarcin par ial . Nu
folosi i numai un set de citiri date de pirometru ca baz pentru o investiga ie sumar a
ansamblului de putere. Se compar întotdeauna mai multe citiri individuale ale
pirometrelor prin ac ionarea detectoarelor dintre cilindrii suspecta i ca fiind defec i i
un alt cilindru la care indica iile sunt corecte.
B. La instala iile motorului diesel care nu sunt echipate cu pirometre la galeria de
evacuare, se poate folosi un pirometru inut cu mâna pe racordurile de evacuare pentru
citirea temperaturii la fiecare cilindru. Se compar citirile pirometrului la fiecare racord
de evacuare în timp ce motorul diesel func ioneaz cu sarcin par ial , deoarece dac
pirometrul este pozi ionat la exteriorul galeriei de evacuare numai o singur citire nu
poate fi luat ca baz pentru inspectarea ansamblului de putere respectiv. Numai un set
de citiri corelate între cilindri poate s conduc la depistarea cilindrului suspectat de a
fi defect.

2. Se verific zgomotul produs de galeria de evacuare

A. Se folose te o conduct de 4’ lungime cu diametru de ½” pân la 3/4” i se ascult


zgomotul produs de fiecare racord de evacuare. Zgomotul excesiv sau anormal indic
posibiliatea de rateuri la aprinderea cilindrilor sau o supap de evacuare defect .

B. Se deconecteaz conexiunea cremalierei injectorului la cilindrul suspectat de a fi


defect. Cu motorul diesel la mers în gol, se avanseaz u or cremaliera pentru cilindrul
respectiv i apoi se revine la pozi ia de mers în gol. Dac injectorul func ioneaz
corespunz tor, se va verifica cu aten ie cilindrul respectiv.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
3. Verificarea presiunii cilindrului

Pierderea presiunii la un cilindru poate fi cauzat de proasta func ionare a supapei de


evacuare, defectarea segmentului de piston , spargerea pistonului etc. Supapa de
evacuare defect poate fi localizat dac , stând lâng motor, se simte un debit
pronun at de aer evacuat, cu motorul diesel la mers în gol.

Pentru a localiza cilindrul care pierde presiune, se opre te motorul diesel i se


îndep rteaz supapa de testare de la cilindrul care se inspecteaz . Folosind un
dispozitiv de testare al supapei de evacuare, a a cum se arat în fig. 15-1, se monteaz
adaptorul i manometrul în orificiul supapei. Inainte de a racorda conducta de aer la
adaptor, se pune în func iune supapa pneumatic i se regleaz presiunea la 414 kPa
(60 psi) pe manometru. Se rote te arborele cotit pân când pistonul cilindrului verificat
ajunge în punctul mort superior. Se racordeaz conducta de aer la adaptor i se
noteaz presiunea indicat de manometru. Dac exist pierderi de aer , presiunea citit
pe manometru este sub 386 kPa (56 psi). Se repet verificarea i pe ceilal i cilindri.

Fig. 15-1. Dispozitivul de testare a supapei de evacuare


NOTA
Detalii despre executarea dispozitivului de testare a supapei pot fi ob inute de la
Electro-Motive Service Department prin solicitarea unei copii a desenului nr. 695.

4. Verificarea presiunii injectorului


ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
(Vezi Manualul de între inere a motorului diesel pentru testarea
injectorului pe standul de probe)
Pentru a verifica dac injectoarele prezint sc p ri , f r a le demonta de pe motorul
diesel., se poate folosi dispozitivul special cod 40021839 . Presiunea injectoarelor se
testeaz dup cum urmeaz :

A. Se verific dac conductele de combustibil sunt complet alimentate.

B. Se amplaseaz o rigl pe rolele cu came de evacuare i pe rolele cu came ale


injectorului . Dac rolele injectorului sunt mai înalte decât rolele de evacuare, se
tureaz motorul diesel pân când rolele injectorului sunt sub rolele de evacuare.

C. Se monteaz dispozitivul de testare la culbutorul injectorului care va fi testat.


Dispozitivul va fi pozi ionat cu cap tul inferior sub axul culbutorului , iar cap tul
superior va acopri contrapiuli a urubului de reglare al culbutorului.

D. Se scot arcul de oprire i tiftul cu cap i gaur care fixeaz pârghia de comand la
mecanismul de reglare.

E. Se fixeaz cremaliera injectorului în pozi ia combustibil maxim.

F. Cu o cheie de strângere de ½” se aplic un cuplu de 107 N·m (80 ft-lbs). Se men ine
cuplul timp de 5 minute. Dac cuplul sl be te sau dac cheia trebuie deplasat pentru a
men ine cuplul, înseamn c injectorul are sc p ri i trebuie înlocuit. Dac cuplul
r mâne constant timp de 5 minute f r deplasarea cheii, injectorul este bun.

5. Verificarea camerei de aer


ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
Un cilindru cu depuneri de murd rie i foarte uzat sau cu segmente de compresie sparte
poate genera emanare de fum, consum mare de combustibil, b t i la motor sau
înc rcarea acestuia i alte probleme de func ionare. Se demonteaz capacele de vizitare
i se inspecteaz fiecare ansamblu de putere prin orificiile de la partea de aspira ie a
aerului. (Vezi “O Rota ie” pentru secven a verific rii). Se verific dac componentele
au depuneri excesive de murd rie i dac orificiile sunt obturate.
1. Injectoarele sunt defecte Se verific seriile de pe corpul tuturor injectoarelor pentru a constata dac setul motor
diesel a fost corect instalat

ATENTIE
EMD nu execut injectoare cu cremalier tubular . Injectoarele cu cremalier tubular
nu pot fi reglate corect cu dispozitiv EMD pentru cremaliera injectorului. Dac acestea
se combin cu injectoarele EMD pe un set de motor diesel EMD i se regleaz cu
dispozitiv EMD, ace ti cilindri vor fi prea u ori fa de volumul combustibilului
(cremalier prea lung ). Aceast situa ie poate genera rateuri la aprindere, vibra ii,
consum de combustibil i chiar deteriorarea motorului diesel. Nu se identific
injectoarele dup canale sau alte mijloace superficiale. Injectorul se identific numai pe
baz de serie i, consultând Catalogul de Piese EMD, se stabile te dac toate
injectoarele sunt corespunz toare pentru setul de motor diesel în discu ie.

2. Presiune sc zut a A. La instala iile cu vizor pentru combustibil, se verific dac debitul de combustibil
combustibilului care trece prin vizor este adecvat. Dac debitul nu este corespunz tor sau dac în vizor
apar bule de aer, vezi “Sistemul de combustibil”

B. La instala iile cu filtre duble pentru combustibil, se verific dac presiunea


combustibilului alimentat are valoarea prescris . Dac nu, vezi “Sistemul de
combustibil”.
3. Sincronizare incorect a Vezi instruc iunile aferente din Manualul de intre inere a motorului diesel.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
injectorului
4. Reglare incorect a jocului A. Se verific reglarea jocului supapei de evacuare a a cum se recomand în Manualul
supapei de evacuare de între inere a motorului diesel.

B. Se demonteaz i se testeaz talerul supapei care prezint joc incorect reglat sau
care face zgomot în timpul func ion rii motorului diesel.
5. Func ionarea defectuoas a Se efectueaz proba de presiune la toate injectoarele, a a cum se descrie în “Metode de
injectorului localizare a rateurilor la aprinderea cilindrilor”
6. Defec iuni la ansamblul de A, Proba de presiune la cilindrii suspecta i de a fi defec i a a cum se men ioneaz în
putere (segmente de piston, “Metode de localizare a rateurilor la aprinderea cilindrilor”.
supape, piston)
B. Se efectueaz o inspec ie a camerei de aer la toate ansamblurile de putere, a a cum
se descrie în “Metode de localizare a rateurilor la aprinderea cilindrilor”. Se verific cu
aten ie orice semn de depuneri de corpuri str ine pe c ma a cilindrilor.
8. Combinarea componentelor In unele cazuri, combinarea componentelor, cum ar fi între motoarele diesel 567 i 645
ansamblului de putere sau între motoare tip suflant i supraalimentate poate determina proasta aprindere a
cilindrilor sau b t i la motor. Aceast situa ie variaz de la a nu avea nici un efect
asupra func ion rii motorului diesel pân la distrugerea rapid a componentelor
1. Motor diesel supraînc rcat Se verific dac motorul diesel este supraînc rcat sau supraînc lzit. Se urm resc
B t i la motorul inducatoarele de sarcin i de temperatur cu motorul diesel în func iune.Dac este
diesel necesar, vezi capitolul respectiv din ghidul pentru localizarea defectelor
2. Rateuri la aprinderea Vezi descrierea defec iunii “. Rateuri la aprinderea cilindrilor”
cilindrilor
3. Biele defecte Dac nici una din etapele anterioare nu ofer o solu ionare a b t ilor ap rute la
motorul diesel, se ia o sârm de plumb pentru a verifica dac exist defec iuni la evile
îndoite sau la bol ul pistonului.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
4. C ma a cilindrului sau Se efectueaz o inspec ie a camerei de aer la toate
pistonul sunt foarte uzate ansamblurile de putere a a cum se descrie în“Metode de localizare a rateurilor la
aprinderea cilindrilor”
1. Descentrarea Dac instala ia a fost supus unor sarcini dinamice (de oc), se verific centrarea
Vibrarea excesiv echipamentului rotativ motorului diesel cu generatorul sau a motorului diesel cu cutia cu angrenage

2. Proasta func ionare a Se deschid capacele de la puntea superioar i i se inspecteaz vizual uruburile care
injectorului sau a sistemului de fixeaz injectoarele, cremalierele, i axul culbutoarelor. Se verific dac cremalierele
combustibil sunt cuplate la pârghiile de transfer i dac toate elemnetele de fixare sunt corect
montate i etan ate. Vezi paragrafele referitoare la injectoare i sistemul de combustibil
din capitolul “Rateuri la aprinderea cilindrilor”.
3. Cuplaje incorecte Se verific dac exist defec iuni la cuplajele dintre motorul diesel i generator sau
cutia de angrenaje. Se înlocuiesc dac este necesar

Pe motoarele diesel folosite în aplica ii maritime, se verific momentul de strângere la


cuplajele conductelor.
4. Defectarea axului de Se verific dac axul de antrenare prezint defec iuni. Se înlocuie te dac este necesar.
antrenare
5. Componete defecte la Se scot capacele de vizitare a carterului. Se inspecteaz vizual suprafa a arborelui cotit
arborele cotit pentru a constata dac capacele lag rului principal sunt sl bite sau defecte, dac
cuzine ii bielei sau contragreut ile arborelui cotit prezint deterior ri. Se inspecteaz
dac exist semne de supraînc lzire sau de metal extrudat.
6. Componente defecte la Se inspecteaz dac exist depuneri de murd rie sub angrenajul de transmisie de la
sistemul de transmisie ambele capete ale motorului diesel. Se inspecteaz vizual atenuatorul arborelui cotit.
Se verific înregistr rile motorului diesel pentru a fi siguri c atenuatorul este în pozi ie
corect .
7. Contragreut ile axului cu A. Se verific dac contragreut ile au dimensiunea corect . Se compar seriile
came sunt gre it aplicate componentelor sau contragreut ile cu cele men ionate în catalogul de piese EMD.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii

B. Se verific sincronizarea contragreut ilor a a cum se descrie în Manualul de


între inere a motorului diesel
8. Bol urile de fixate a polilor Se verific dac bol urile de fixare a polilor generatorului sunt sparte (dac este
generatorului sunt sparte prev zut). Se înlocuiesc dac este necesar.
9. Suruburile de fixare sunt Se verific dac uruburile de fixare sunt strânse cu momentul de strângere recomandat
sl bite sau dac prezint defec iuni
1. Defec iuini la componentele Cu motorul diesel oprit, se deschid toate capacele de vizitare i se inspecteaz
Pierderi de putere pun ii superioare injectoarele, cremalierele i elementele de antrenare ale transmisiilor. Se verific dac
(cu toba de e apare toate cremalierele injectoarelor cupleaz cu pârghiile de transfer i dac toate tifturile
curat – f r a se i elementele de fixare sunt strânse cu mometul de strângere recomandat. Se verific
produce fum) dac conductele de combustibil, cremalierele i conductele de evacuare sunt în stare
bun de func ionare
2. Defec iuni la sistemul de Cu capacele de la puntea superioar închise i cu motorul diesel preg tit pentru
alimentare cu combustibil func ionare normal , se efectueaz urm toarele opera ii:

Se verific nivelul de combustibil din rezervor

B. Se amorseaz instala ia de combustibil i se verific debitul de retur al


combustibilului (la instala iile echipate cu vizor) sau presiunea combustibilului (la
instala iile prev zute cu dou filtre)
C. Se porne te motorul diesel i se a teapt s ating temperatura normal de
func ionare. Se verific debitul i presiunea combustibilului.

Dac sistemul de combustibil prezint vreo indica ie de func ionare anormal , vezi
capitolul “Sistemul de combustibil”
3. Func ionarea anormal a diesel a atins tura ia maxim folosind un tahometru manual. Dac motorul diesel nu
regulatorului Woodward sau a poate atinge tura ia maxim în sarcin , se examineaz pozi ia cremalierei a a cum arat
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
regulatorului de sarcin cuadrantul de pe regulator i se verific dac se respect urm toarele instruc iuni.

Dac cremaliera injectorului regulatorului este mai scurt decât pozi ia maxim
specificat pe eticheta regulatorului ( la sarcin maxim ) , iar motorul diesel
func ioneaz la sau sub tura ia maxim , atunci:

A. La motoarele diesel care echipeaz locomotivele, se verific pozi ia regulatorului de


sarcin

* Dac regulatorul de sarcin se deplaseaz spre pozi ia minim de excita ie, problema
este de natur mecanic . Se inspecteaz cu aten ie partea mecanic i dac seriile
componentelor sunt cele specificate. Se face proba la presiune a injectoarelor a a cum
se descrie în “Rateuri la aprinderea cilindrilor”. Trebuie verificat i seria regulatorului
pentru a fi siguri c tipul de regulator este cel corect. Dac este necesar, se demonteaz
regulatorul i se verific supapa pilot pentru reglarea sarcinii
* Dac regulatorul de sarcin se deplaseaz spre pozi ia maxim de excita ie, problema
poate fi de natur mecanic sau electric . Injectoarele se verific dac au seriile
corespunz toare i se face proba la presiune a a cum se men ioneaz în “Rateuri la
aprinderea cilindrilor”
Sistemul de excita ie trebuie verificat din punct de vedere electric conform cu
instruc iunile din Manualul de între inere al locomotivei.

B. La motoarele diersel sau generatoarele cu aplica ie maritim , este foarte probabil o


defec iune mecanic la injectoarele de combustibil. Injectoarele se verific dac au
seriile corespunz toare i se face proba la presiune a a cum se men ioneaz în “Rateuri
la aprinderea cilindrilor”. Trebuie verificat i seria regulatorului pentru a fi siguri c
tipul de regulator este cel corect. Dac dup efectuarea verific rilor de mai sus
problema nu a fost rezolvat , atunci poate fi vorba de o suprasolicitare mecanic sau o
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
suprasarcin electric . Pentru generatoare, vezi capitolele corespunz toare din
manualele de între inere. Pentru partea de transmisii, vezi curbele caracteristice ale
elicelor pentru a determina dac starea nu a fost cauzat de pasul incorect al elicelor.

Dac cremaliera injectorului regulatorului este mai lung decât pozi ia maxim
specificat pe eticheta regualtorului, iar motorul diesel func ioneaz sub tura ia
maxim , atunci se încearc cre terea injec iei de combustibil (scurtarea cremalierei)
prin avansarea manual a pârghiei de reglare a cremalierei injectorului.

A. Dac pârghia de reglare a cremalierei nu poate fi avansat manual la pozi ia


maxim , atunci fie cremaliera este gripat , fie pistonul de reglare este incorect setat.

B. Dac pârghia de reglare a injectorului nu a putut fi avansat manual spre pozi ia


combustibil maxim i tura ia motorului a crescut, atunci se suspecteaz :

• Reglarea necorespunz toare a regulatorului (limita de tura ie maxim )

• Reglarea deliberat a limit rii tura iei (numai la aplica ii maritime

• Reglarea necorespunz toare a regulatorului (numai la locomotive).

Regulatoarele PG i PGR (instala ii feroviare i de foraj) trebuie demontate de pe


motorul diesel pentru a se face reglajul pe standul de prob pentru regulatoare.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
1. Defec iuni la componentele Cu motorul diesel oprit, se deschid capacele pun ii superioare i se inspecteaz vizual
Motorul diesel scoate pun ii superioare toate injectoarele, cremalierele i componentele transmisiei. Se verific dac
fum negru sau cremalierele cupleaz cu pârghia de transfer i dac tifturile i elementele de fixare
cenu iu (condi ie sunt bine montate i strânse. Se verific dac conductele de combustibil, cremalierele
care poate fi înso it injectoarelor i supapele de evacuare func ioneaz normal
de pierdere de
putere)
2. Injectoare defecte A. Se verific seriile componenetelor pentru a fi siguri c sunt cele recomandate
B. Se face proba la presiune a tuturor injectoarelor a a cum se descrie în “Rateuri la
aprinderea cilindrilor” din Metode de localizare a rateurilor la aprinderea cilindrilor”
3. Segmente sparte sau Se efectueaz o inspec ie complet a camerei de aer. Se verific dac segmentele de
componente defecte la compresiune sunt sparte. Consulta i diagrama “O rota ie” pentru secven a de inspec ie.
ansamblul de putere
4. Obtura ii ale debitului de aer Se verific dac exist acumul ri excesive care s blocheze orificiile de aspira ie a
în camera de aer aerului. Se verific conductele de aer i suprafe ele camerei de aer pentru obtur ri
majore ale aerului. La motoarele diesel supraalimetate, se inspecteaz dac conductele
de aer ale r citorului intermediar sunt blocate sau înfundate.
5. Suflant Root (cu pistoane La motoarele diesel cu suflant de aer, se verific dac sunt pierderi de aer pe la
profilate) defect (dac este garniturile de etan are de la cap tul axului inspectând dac aerul din camera de aer
prev zut ) este contaminat cu ulei. Sc p rile pe la garniturile de cap t pot fi o indica ie de
defec iune a lag relor cu deteriorarea posibil a rotorului.
6. Func ionarea La motoarele diesel supraalimentate, se inspecteaz galeria de admisie . Se demonteaz
necorespunz toare a sec iunea galeriei de evacuare de lâng turbosuflant (dac motorul diesel este echipat
turbosuflantei cu o sit filtrant la partea de evacuare, nu mai este necesar demontarea de mai sus).
Se examineaz sita filtrant la intrarea în toba de e apare i, dac este necesar se
cur . Se inspecteaz interiorul galeriei de e apare spre a nu prezenta depuneri de
murd rie. Se verific paletele rotorului turbinei de e apare i turbosuflanta confrom
instruc iunilor din “Turbosuflant ”
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
NOTA:
Infundarea sitei filtrante a turbosuflantei ar putea fi cauzat de pierdri de ap de r cire.
Vezi “Sistemul de r cire”
7. Defec iuni în sistemul de Cu capacele pun ii superioare închise i cu motorul diesel preg tit pentru pornire
combustibil normal , se efectueaz urm toarele opera ii:

A. Se verific nivelul de combustibil din rezervor.

B. Se pune în func iune sistemul de combustibil i se verific debitul de retur al


combustibilului (la instala iile prev zute cu vizor) sau presiunea combustibilului
alimentat (la instala iile prev zute cu filtre duble).

C. Se porne te motorul diesel i se las s ating temperatura normal de func ionare .


Se verific debitul sau presiunea combustibilului.

Dac instala ia de combustibil prezint indica ii de func ionare necorespunz toare, vezi
“Sistemul de combustibil”.

8. Func ionarea Cu motorul diesel la temperatura normal de func ionare i f r sarcin , se avanseaz
necorespunz toare a încet maneta controlerului de la tura ia de mers în gol la tura ia maxim . Se verific
regulatorului dac se ating toate treptele de tura ie i se verific tura ia maxim cu un tahometru
manual. Dac performan a este nesatisf c toare, vezi cauza posibil nr. 3 “ Pierderi
de putere cu toba de e apare curat – f r a scoate fum”
9. Suprasarcin motor diesel Se verific cuadrantul cremalierei injectorului regulatorului cu motorul diesel la tura ie
i sarcin maxim . Dac dimensiunea cremalierei injectorului este mai scurt decât
valoarea limit men ionat pe eticheta regulatorului, atunci motorul diesel este fie
supraînc rcat, fie prezint pierderi de combustibil. Vezi procedurile de verificare
pentru solu ionarea problemelor referitoare la combustibil
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
Se verific tura ia maxim folosind un tahometru inut cu mâna pe cap tul axului cu
came. Dac motorul diesel func ioneaz sub tura ia maxim i cu cursa cremalierei mai
scurt decât limita recomandat , se efectueaz urm toarele opera ii:

A. La instala iile locomotivei i la generatoare, se regleaz puterea de ie ire la valorile


nominale i se verific toate aparatele de m sur i reglare a sarcinii.

B. La instala ii cu aplica ii maritime, ar putea fi necesar reglarea pasului sau


diametrului elicei dac se men ine starea de suprasarcin .
10. Filtre de ulei înfundate Cu motorul diesel la tura ie maxim , dar f r sarcin aplicat , se folose te un
hidrometru pentru a verifica depresiunea la partea de aspira ie aer. Dac depresiunea
dep e te valoarea specificat în tabelul “C derea de presiune la filtrele de aer”, fig.
15-2, filtrele se cur sau se înlocuiesc.

NOTA:
C derile de presiune la toate filtrele de aer se m soar pe debitul de aer filtrat în aval
fa de elementele filtrante

Aplica ii Motoare diesel supraalimentate Motoare diesel cu suflant de aer


Hârtie Fibre Ulei Hârtie Fibre stic Ulei
sticl
mm In mm In mm In mm In mm In mm In
Maritim 356* 14* 178 7 406* 16* 457* 18** 178 7 508** 20**
Foraj maritim 356* 14* 178 7 406* 16* 457* 18** 178 7 508** 20**
Sta ionar 356* 14* 178 7 406* 16* 457* 18** 178 7 508** 20**
Inst. foraj 508** 20**
Iner iale Iner iale Iner iale Iner iale Iner iale Iner iale
mm In mm In mm In mm In mm In mm In
Locomotive 356 14 356 14 406 16 457 18 457 18 368 14,5
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii
NOTA:
Valorile la filtrele iner iale nu trebuie s dep easc 140 mm (5,5”)
* Pentru filtrele montate de la distan , se scad 76 mm (3”) ap
** Pentru filtrele montate de la distan , se scad 254 mm (10”) ap
11. Contrapresiune mare la Cu motorul diesel la tura ie maxim , cu sarcin maxim aplicat , se folose te un
evacuare hidrometru pentru a verifica contrapresiunea la evacuare.

La motoarele diesel supraalimentate 567 i 645, trebuie practicat un orificiu de 1/16”


în canalul de evacuare al turbosuflantei pe partea motorului diesel , a a cum se arat în
fig. 15-3. Aceast orificiu nu trebuie s prezinte bavuri dup g urire. Peste orificiu se va
suda un racord NPT de 1/8” care se etan eaz cu un dop filetat NPT de 1/8”. Numai
acest punct se folose te pentru m surarea contrapresiunii. Contrapresiunea maxim
admis la evacuare este de 127 mm (5”) ap .

Fig. 15-3. Punctul de m surare a contrapresiunii.


ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii

NOTA:

Consulta i-l pe reprezentantul Electro-Motive pentru specifica iile privind


contrapresiunea la motoarele diesel 710.

La motoarele diesel cu suflant de aer care nu sunt prev zute cu sistem exterior de
evacuare (locomotive i alte instala ii), se practic un orificiu cu diametrul de 4”
(0,159”) (burghiu nr. 21) în centrul fiec rei ramifica ii de evacuare la 230 mm (4”)
deasupra flan ei de montare a galeriei de evacuare a motorului diesel. Folosind un
senzor de presiune static , ar tat în fig. 15-4, se cite te presiunea static la fiecare
ramifica ie – sonda este introdus prin orificiu i rotit u or pân când se ob ine
presiunea maxim . Dup citirea valorilor, orificiile se astup cu uruburi cu autofiletare
nr. 10-32 (cap tul urubului este sudat la ramifica ia de evacuare). Media tuturor
citirilor nu trebuie s dep easc 1208 mm (47,5”) ap . Nici o citire individual s nu
dep easc 1381 mm (54,4”) ap .

La motoarele diesel cu suflant de aer prev zute cu sistem exterior de evacuare (în
special instala ii maritime), se practic un orificiu cu diametrul de 4 mm (0,159”)
(burghiu nr. 21) în conducta de evacuare aproape de punctul în care racordeaz cu
galeria de evacuare a motorului diesel. Se introduce un senzor de presiune static , ca
cel din fig. 15-4) i se rote te pân când se ob ine presiunea maxim . Dup citirea
valorilor, orificiul se acoper cu uruburi cu autofiletare nr. 10-32 (cap tul urubului
este sudat la conduct ). Contrapresiunea m surat nu trebuie s dep easc 559 mm
(22”) ap .
Când valorile contrapresiunii sunt prea mari, se verific dac conducta de refulare ,
ramifica iile galeriei de evacuare sau galeria în aval fa de punctul în care se fac
m sur tori nu sunt obturate.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat


defec iunii

Fig. 15-4. Inregistrator presiune static


12. Sincronizare defectuoas a Se verific sincronizarea supapei de evacuare pe ambele iruri de cilindri a a cum se
supapei de evacuare descrie în Manualul de între inere a motorului diesel.

Motorul diesel scoate Pierderi de ulei sau ulei ars Vezi descrierea defec iunii “Folosirea excesiv a uleiului de ungere” din capitolul
fum albastru “Sistemul de ulei de ungere”
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

TURBOSUFLANTA
Peste 50% din defec iunile care apar la turbosuflant sunt cauzate de condi ii exterioare . Dac aceste condi ii nu sunt corectate, în scurt timp va fi
nevoie de înlocuirea turbosuflantei. In alte cazuri, problemele care apar la motorul diesel sunt atribuite turbosuflantei defecte când, de fapt, aceasta
nu prezint nici o disfunc ionalitate. De aceea, localizarea defec iunilor la turbosuflant necesit dou decizii:

1. Dac turbosuflanta este sau nu defect i trebuie înlocuit

2. Cauza real a defec iunii

Orice turbosuflanta care este suspect de a fi defect trebuie verificat cu aten ie. Se efectueaz urm toarele verific ri înainte de a trece la alte
etape:

1. Se inspecteaz dac carcasa prezint fisuri i pierderi de ulei. Unele sc p ri de ulei pot fi remediate prin strângerea dopurilor filetate pentru evi
sau prin aplicarea de past de etan are pe baz de cauciuc siliconic. Turbosuflanta trebuie înlocuit dac pierderile mari de ulei se datoreaz unei
fisuri sau provenin dintr-o zon greu accesibil .
2. Se demonteaz man onul de cauciuc i flan a de la partea de aspira ie a aerului.
3. Se verific rotorul pentru a depista palete sparte sau lovite sau orice alte semne vizibile sau de frecare. Pe turbosuflantele de schimb, nu
confunda i dârele fine cu cr p turile evidente cauzate de corpurile str ine
4. Roti i rotorul cu mâna pentru a verifica dac este blocat sau dac cuplajul este grav avariat . Trebuie s se roteasc liber în sens invers acelor de
ceasornic, dar trebuie s cupleze când se rote te în sensul acelor de ceasornic.
5. Deplasa i rotorul lateral, vertical , înainte i înapoi pentru a depista jocul radial excesiv i presiunea axial .
6. Verifica i jocul dintre rotor i capac pentru a depista orice contact cu rotorul.
7. Dac s-a depistat o condi ie de defect în etapele descrise anterior, turbosuflanta trebuie înlocuit . Dac nu, se reinstaleaz man onul de cauciuc i
flan a.
8. Tura i motorul diesel pentru a constata dac este defect , înainte de a-l porni, i continua i inspec ia. (Adesea, o turbosuflant raportat ca defect
se dovede te a fi bun , dar se depisteaz defec iuni la componentele motorului diesel).
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Tabelul 15-6 TURBOSUFLANTA


Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Componentele unor turbosuflante identice pot produce zgomote diferite
Turbosuflanta face un datorit toleran elor de fabrica ie ale componentelor respective. Exist o gam
zgomot anormal larg de zgomote produse de componentele turbosuflantei care seam n cu
scâncetul, ciripitul, cântatul i bâzâitul. O turbosuflant care produce zgomote
diferite nu este neap rat defect . Evident c fac excep ie zgomotele puternice
asociate cu defectarea angrenajelor sau a lag relor. In mod normal, aceste
zgomote sunt înso ite de constat ri cu ochiul liber care conduc la identificarea
defec iunii.

Dac turbosuflanta este raportat ca defect din cauza zgomotului neobi nuit,
se recomand efectuarea urm toarelor verific ri:
1. Rotor defect Se efectueaz “Verificarea preliminar a turbosuflantei”
2. Angrenaj de transmisie defect Se deschide capacul trapei de vizitare i se verific dac exist reziduuri
metalice sub angrenajul arborelui cotit. Acestea pot constitui cauza defect rii
angrenajului.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Se verific galeria de evacuare pentru a vedea dac uleiul este evacuat din
Turbosuflanta strope te galerie.
cu ulei din galeria de
evacuare Prin inspec ie exterioar nu se poate depista o garnitur îmbâcsit sau cu
sc p ri i de aceea trebuie determinat prin eliminare, dac nu s-a descoperit
nici o alt defec iune.

Etapele de localizare a defectelor pentru aceast stare se g sesc în “ Sc p ri


de ulei din galeria de evacuare” , cauz posibil descris la “Folosirea
excesiv a uleiului de ungere” din capitolul “Sistemul de ulei de ungere”.
Se porne te motorul diesel i se determin dac exist neetan eit i la
Neetan eitatea turbosuflant . Unele turbosuflante par murdare din cauza neetan eit ilor la
turbosuflantei îmbin rile conductelor sau la garniturile manifoldului de evacuare.
Majoritatea neetan eit ilor apar din cauza fisurilor la conductele de evacuare
sau în zonele de etan are pe partea conductelor de evacuare. Aceste tipuri de
neetan eit i nu pot fi remediate i necesit înlocuirea turbosuflantei.
Montarea necorespunz toare a lan urilor de ridicare poate conduce la îndoirea
îmbin rilor prin suprapunere dintre conducta de evacuare i suportul lag relor
compresorului. Dac aceast îmbinare se deformeaz , efectul poate fi o
permanent neetan eitate.
Necunoscut – verificare Se compar presiunea aerului din camera de aer cu cea a motoarelor diesel
Trepidarea preliminar care func ioneaz necorespunz tor. Folosind acela i manometru (0-270 kPa
turbosuflantei i [0-30 psi] ), se face o citire de presiune la tura ie maxim i f r sarcin la
producerea de fum în motorul diesel care este inspectat i la motoarele de referin . Ideal ar fi ca
exces valorile s nu varieze cu mai mult de 6,9 kPa (1 psi) . Pe baza valorilor de
presiune, se fac urm toarele verific ri, dup inspectarea rotorului conform cu
instruc iunile din “Inspec ia preliminar pentru localizarea defectelor”:
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Presiune mare a aerului din
camera de aer . Obturarea
debitului de gaz în aval de camera
de aer poate determina întoarcerea
debitului de aer în compresor
1. Admisia aerului în cilindri Se verific dac exist depuneri mari de murd rie în jurul orificiilor de intrare
a aerului în cilindri
2. Proasta sincronizare a supapei de Se verific sincronizarea supapei de evacuare a a cum se recomand în
evacuare Manualul de între inere a motorului diesel.
3. Sita filtrant la partea de Se demonteaz partea de galerie de evacuare de lâng turbosuflant (Dac
evacuare a turbosuflantei este motorul diesel este echipat cu un orificiu de inspec ie a sitei filtrante, aceast
înfundat por iune nu trebuie demontat ). Se examineaz starea sitei de filtrare i se
cur dac este îmbâcsit .

NOTA
O cauz frecvent a înfund rii sitei filtrante este func ionarea prelungit a
motorului diesel cu sarcin mic . Imbâcsirea sitei este efectul “spum rii”
uleiului de ungere care ocole te segmentele de reglare a uleiului de pe
pistoane. La func ionarea motorului diesel în sarcin mic este necesar
inspectarea i cur irea sitei filtrante.
4. Turbosuflanta este defect Se examineaz dac duzele i capetele paletelor rotorului prezint depuneri de
murd rie. Verificarea se face privind prin orificiul de vizitare a rotorului.
Capetele paletelor se pot vedea prin orificiile amplasate în pozi iile 1:00 i
2:00 o’clock, iar toate paletele pot fi inspectate prin rotirea rotorului. Se
examineaz dac paletele sunt rupte, crestate, dac paletele care au fost
desprinse freac carcasa, fig. 15-5 i 15-6. Dac se localizeaz astfel de
situa ii, turbosuflanta trebuie înlocuit .
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
NOTA
Pe turbosuflantele de schimb nu confunda i dârele fine cu cr p turile evidente
cauzate de corpuri str ine.

Inspectarea paletelor prin orificiile dintre pozi iile acelor de ceas


la ora 1:0 i 2:0

Palete desprinse, rupte sau cu cr p turi


Fig. 15-5
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Presiune mic a aerului din
camera de aer – sc p ri de
presiune sau blocare admisie aer
1. Rotor defect S-a constatat în verificarea anterioar a rotorului
2. Filtre de aer îmbâcsite Se verific dac filtrele de aer sunt îmbâcsite sau obturate. Vezi paragraful
referitor la filtrele de aer din “Motorul diesel emite fum negru” din capitolul
“Performan a motorului diesel”
3. Neetan eitatea camerei de aer Se verific dac sunt sc p ri de aer pe la capacele de vizitare a componentele
principale ale carterului i la garniturile de desc rcare ale turbosuflant
4. R citorul intermediar înfundat Se inspecteaz dac circuitele de aer sunt obturate sau prezint acumul ri de
murd rie. Se verific c derea de presiune de-a lungul r citorului intermediar
i , dac este necesar, se corecteaz
5. Sc p ri la galeria de evacuare Se verific dac exist sc p ri pe la flan ele de montare i îmbin rile galeriei
de evacuare. De asemenea, etan eitatea garniturilor i a dopurilor filetate
pentru evile de la partea superiaor a racordului de intrare în turbosuflant .
6. Cuplajul turbosuflantei defect Poate s apar o presiune mic dac cuplajul func ioneaz necorespunz tor
astfel încât el patineze la antrenarea turbosuflantei. Aceast stare poate fi
determinat din cauza unei porniri inadecvate a motorului diesel, a fumului
produs sau a trepida iei acestuia. Se demonteaz man onul de cauciuc i se
cur zona din jurul p r ii de admisie în turbosuflant , care ar putea prezenta
depuneri de corpuri str ine. In timp ce se încearc pornirea motorului diesel,
se inspecteaz paletele rotorului. Un angrenaj defect va patina continuu. Pe
motoarele diesel 567 i 645, cuplajul defect necesit schimbarea
turbosuflantei. Pe motoarele diesel 710, turbosuflanta poate fi demontat i
reparat sau se poate înlocui ansamblul angrenaj
Presiune normal în camera de aer , Este normal ca un angrenaj care nu func ioneaz corect s patineze
dar cuplajul turbosuflantei este intermitent, determinând numai ocazional trepida ii sau producerea de fum.
defect Se verific corectitudinea func ion rii cuplajului prin efectuarea urm toarelor
opera ii:
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
A. Se aduce motorul diesel la mers în gol.

B. Se ac ioneaz manual maneta de comand a cremalierei injectorului pentru


a m ri tura ia motorului diesel la aprox. 700
rot/min. Se deplaseaz manual maneta în pozi ia “LIPSA COMBUSTIBIL”.
Aceast manevr va permite turbosuflantei s se roteasc liber de la pozi ia de
decelerare a motorului diesel i va degaja cuplajul

C. Când motorul diesel a fost aproape oprit, se deplaseaz maneta cremalierei


injectorului spre pozi ia de mers în gol. Motorul diesel va accelera, iar
cuplajul trebuie s cupleze.

D. Se repet procedura pân când cuplajul nu mai cupleaz . Dac cuplajul


este defect, va cupla numai o singur dat în mai mult de 30 de încerc ri.
Când nu cupleaz , cremaliera injectorului se va deplasa spre pozi ia
“COMBUSTIBIL MAXIM”, iar motorul diesel va scoate fum negru i se vor
auzi zgomote anormale.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

LOCALIZAREA MOTORULUI DIESEL CU TURBOSUFLATA DEFECTA

Dup ce s-a verificat dac turbosuflanta este defect , este foarte important s se determine cauza defec iunii i s se ia m suri
preventive pentru a fi siguri c turbosuflanta înlocuit nu se va mai defecta. Dup demontarea turbosuflantei de pe motorul diesel, se
verific componentele acesteia i anume:

1. Rotorul

2. Conductele de evacuare

3. Accesoriile de admisie (duze i paletele rotorului)

4. Angrenajul ( se verific dac exist depuneri de corpuri str ine atât pe rotor cât i pe conductele de drenare a uleiului.

Trebuie investigat orice semn care indic o surs exterioar care a provocat defec iunea i se vor lua m suri corective înainte de
punerea în func iune.

DEFECTAREA ROTORULUI DATORITA PREZENTEI DE CORPURI STRAINE


Aceast defec iune, fig. 15-6, se produce din urm toarele cauze:
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Fig. 15-6. Rotor defect datorit depunerilor de corpuri str ine


1. Defectarea anterioar a turbosuflantei – Dac turbosuflanta func ioneaz cu piese sparte la rotor, reziduurile sunt împinse în filtrul
de aer. Ulterior, acestea pot fi eliberate i pot defecta rotorul nou.
2. Montarea necorespunz toare a p r ii de intrare în compresor – dac aceasta se deplaseaz , un urub sau o clem poate intra la rotor
cauzând defectarea acestuia.

3. Material r mas în carcasa filtrului de aer – Materialul uitat în carcas poate intra la rotor, defectându-l.

Dac rotorul prezint frec ri, capace sau piese sparte, atunci trebuie verificate carcasa filtrului de aer, conductele i filtrele.
Cartu ele filtrante din hârtie sau fibre de sticl trebuie înlocuite dac verificarea indic prezen a aluminiului în conductele de aer,
carcasa filtrului sau în filtrele de aer.

Deoarece ansamblul rotorul se rote te încet în cazul unei defec iuni, piesele acestuia pot lovi conductele de aer i pot deteriora
r citorul intermediar.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

ATENTIE
In multe cazuri, frecarea sau piesele libere care ajung la rotor sunt generate de starea de neechilibrare a turbosuflantei. De
aceea, turbosuflanta trebuie inspectat pentru a nu prezenta alte defecte care determin neechilibrarea dac se constat frec ri i piese
libere la rotor.

DEFECTAREA PALETELOR ROTORULUI DATORITA PREZENTEI DE CORPURI STRAINE

Prezenta corpurilor str ine poate fi detectat prin inspectarea paletelor i a duzelor, a a cum se descrie în capitolul
“Trepidarea turbosuflantei i producerea de fum în exces”. Duzele pot fi înfundate i închise, i, în timp, pot fi aspirate piese mai mari
i corpuri str ine. Dac ansamblul rotativ nu este gripat, se inspecteaz capetele paletelor prin rotirea rotorului. Acestea pot fi rupte,
câteva sau toate paletele pot fi cr pate i în unele cazuri, paleta se poate rupte din cauza unei cr p turi adânci, fig. 15-7.

Fig. 15-7. Palete de rotor cr pate

Dezagregarea mecanic a oric rei componente a ansamblurilor de putere sau a sistemului de evacuare poate determina
p trunderea corpurilor str ine la paletele rotorului i în duze. Cele mai frecvente surse sunt supapele de evacuare sparte sau
segmentele de piston rupte. Turbosuflanta este protejat fa de astfel de corpuri str ine prin sita filtrant , dar aceasta nu are randament
de 100% deoarece este destinat s filtreze un volum mare de aer aspirat care induce o mic c dere de presiune. Totu i, ea re ine
majoritatea corpurilor str ine. Acest material trebuie îndep rtat la proxima ocazie deoarece dac trece prin sit determic defectarea
paletelor rotorului.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Sitele filtrante de ultim genera ie au un captator încorporat la partea inferioar a ansamblului. Acesta colecteaz corpurile
str ine i evit lovirea continu a sitei filtrante, ruperea acesteia i p trunderea lor în turbosuflant . Acest tip de sit se aplic la toate
modelele actuale de motoare diesel supraalimentate EMD i se pot monta i pe motoarele mai vechi prin intermediul Electro-Motive
Parts Center.

Defec iunile pot fi reduse dac se efectueaz o între inere preventiv , astfel:

1. Se elimin posibilitatea ruperii segmentelor . M surarea jocului segmentului superior poate fi folosit ca metod pentru a
determina care segment este în stadiu avansat de uzur .

2. Se previne spargerea supapei de evacuare . Se men ine sincronizarea supapei i a injectorului a a cum se specific în Manualul
de între inere a motorului diesel.

3. Se determin dac lipsesc componente la ansamblul de putere sau la sistemul de evacuare sau ,dac exist piese defecte,
acestea se localizeaz i se scot din sistemul de evacuare.

SUPRAÎNCALZIRE / SUPRATURATIE

Supraînc lzirea / supratura ia este cel mai destructiv i costisitor tip de defec iune care are ca rezultat, în majoritatea cazurilor,
distrugerea total a turbosuflantei. Deoarece acest tip de defec iune este generat de c ldura excesiv în sistemul de evacuare care
m re te tura ia rotorului pân la un nivel inacceptabil, singul remediu este de a elimina sursa de c ldur excesiv .

O defec iune cauzat de supraînc lzire / supraturare poate fi recunoscut astfel:

1. Paletele rotorului care se desprind freac carcasa; unele palete pot fi smulse. Adesea, turbosuflanta se gripeaz i rotorul nu se
poate roti i de aceea exist o restric ie în inspectarea tuturor paletelor, fig. 15-8.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Fig. 15-8. Palete desprinse care freac carcasa

2. Vedere în josul conductei de evacuare; ajutajul de evacuare poate fi deformat iar carcasa poate fi umflat . Ambele situa ii pot
fi determinate de palete rupte, fig. 15-9 de mai jos i fig. 15-10 de pe pag. 15-81.

Fig. 15-9. Vedere de jos a galeriei de evacuare (Ajutaj deformat )

NOTA:
Motoarele diesel care au conducta de evacuare racordat la un cot sau la toba de e apare la care ajutajul nu se vede pot fi
inspectate prin demontarea tubului eductor i prin folosirea unei lanterne i a unei oglinzi prin racordul tubului eductor.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Fig. 15-10. Vedere în jos a galeriei de evacuare (Difuzor deformat din cauza paletelor rupte)

3. Rotorul freac carcasa: starea de supraînc lzire / supratura ie poate duce la defectarea lag relor care permit rotorului s se
deplaseze înainte, sau de o stare de neechilibrare care apare când paletele sunt smulse.

Sursele care genereaz c ldura excesiv sunt:

1. Incendiu în camera de aer: Se poate vedea cenu alb în interiorul camerei de aer, pe pl cile tensionate, pe pl cile de cap t sau
pe cuzine i. Vopseaua de pe capacele trapelor de vizitare se coje te. Se cur dac este necesar.

Orice defect care duce la cre terea temperaturii în camera de aer sau la depuneri de murd rie în camera de aer trebuie remediat.
A. R citor intermediar îmbâcsit.

B. Segmente de compresiune sparte.

C. Sincronizare întârziat a injec iei.

D. Sincronizare incorect a supapei de evacuare.

E. Sita filtrant la intrarea în turbosuflant , îmbâcsit .


ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

F. Filtre de aer îmbâcsite sau obtura ii în sistemul de admisie a aerului.

2. Injectoare defecte.

3. Supape sparte (uneori determin defectarea injectoarelor)

4. Sincronizare incorect a motorului diesel, a supapelor i a injectoarelor

5. Incendiu în galeria de evacuare.

6. Supraînc rcare electric

DEFECTAREA LAGARELOR

Un lag r defect se caracterizeaz prin:

1. Frecarea accentuat a paletelor rotorului.

2. Presiune axial excesiv a rotorului.

3. Joc excesiv în sus i în jos a lag relor rotorului.

4. Nici o indica ie de defec iune la rotor din cauza supraînc lzirii / supratura iei sau p trunderii de corpuri str ine.

Unele defec iuni la lag re pot fi evitate. Pornirea i oprirea motorului diesel f r ulei în pompa de ungere a turbosuflantei poate avea
ca efect defectarea lag relor. Pompa de ungere a turbosuflantei unge lag rele hidrodinamice ale turbosuflantei când motorul diesel este
pornit sau oprit. La pornirea motorului diesel, uleiul r ce te lag rele i, dup oprirea motorului, uleiul r ce te lag rele i le protejeaz
împotriva c ldurii reziduale din turbosuflant .
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Verific rile lunare planificate trebuie s includ inspectarea vizual a uleiului din baia de ulei, prin intermediul trapelor de vizitare,
pentru a constatata dac uleiul circul spre angrenaje dup oprirea motorului diesel. Se va face o verificare i la puntea superioar
pentru a fi siguri c uleiul nu se scurge de la lag rele axului cu came, ceea ce ar indica nefunc ionarea supapei de re inere care permite
trecerea uleiului de la pompa de ungere a turbosuflantei la filtru i apoi la lag rele motorului diesel. De asemenea, când motorul diesel
este oprit, orice întrerup tor al bateriei, siguran sau comutator care dezactiveaz pompa de ungere a turbosuflantei trebuie s r mân
închis pân când lag rele s-au r cit.

Defectarea lag relor se poate produce i datorit deform rii carcasei turbosuflantei care afecteaz centrarea conductele de aer ale
r citorului intermediar. Când se instaleaz conducte noi, se respect procedurile men ionate în Manualul de între inere a motorului
diesel.

DEFECTAREA ANGRENAJULUI

Când defectarea angrenajului turbosuflantei este evident , se vor efectua urm toarele opera ii:

1. Se verific dac exist impurit i în sistemul de ulei de ungere, baia de ulei, site filtrante i filtre.

2. Se inspecteaz dac exist depuneri de murd rie în carcasa angrenajului de distribu ie.

3. Se inspecteaz angrenajul motorului diesel, inclusiv cuplajul de antrenare pe motoarele diesel 710 pentru a determina dac
angrenajele trebuie înlocuite. La motoarele diesel care sunt echipate cu angrenaje de antrenare cu arcuri sau cuplaje, se
verific dac uruburile de fixare sunt bine . Suruburile necorespunz toare se înlocuiesc cu altele noi.

NOTA:

Cele 8 uruburi care fixeaz angrenajul de antrenare a turbosuflantei la corpul angrenajului cu arcuri sau tifturile de la
angrenajul cu cuplaj trebuie s aib 31,8 mm (1-1/4”) lungime, cu aibe de siguran între angrenaj i capetele uruburilor.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

GRAFICE DE INSPECTIE “ O ROTATIE”


Urm toarele grafice cu secven ele de verificare “O rotatie” sunt destinate s faciliteze inspec ia principalelor componente ale
motorului diesel i s reduc pornirea manual a acestuia. Graficele arat verific rile care se fac la ansamblul de putere în timpul unei
rotiri a arborelui cotiti.

Se alege graficul care se aplic pentru num rul de cilindri i sensul de rota ie al motorului diesel care este inspectat. (Graficele
cu rota ie spre dreapta se aplic numai motoarelor diesel cu sensul de rota ie spre dreapta, cu aplica ii maritime).

Denumirea coloanelor poate fi interpretat astfel:

GRADE VOLANT – Amplasarea volantului a a cum indic indicatorul volantului.

SUFLANTA - Indic reglarea volantului necesar pe un motor diesel cu suflant pentru a efectua inspec iile respective.

SUPRAALIMENTAT - Indic reglarea volantului necesar pe un motor diesel supraalimentat pentru a efectua inspec iile
respective.

REGLARE INJECTOR – Num rul care apare în aceast coloan opus coloanei “Grade volant” indic faptul c injectorul
cilindrului respectiv trebuie sincronizat.

SEGMENT NR. 1 – Indic faptul c segmentul superior de compresiune al cilindrului respectiv poate fi inspectat

SUS – Num rul care apare în aceast coloan indic faptul c segmentele de compresiune ale cilindrului respectiv se deplaseaz
în sus i pot fi inspectate prin orificiile din c ma a cilindrului.

JOS - Num rul care apare în aceast coloan indic faptul c segmentele de compresiune ale cilindrului respectiv se deplaseaz
în jos i pot fi inspectate prin orificiile din c ma a cilindrului.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

CONDUCTA DE ULEI PENTRU RACIREA PISTOANELOR: Num rul care apare în aceast coloan indic faptul c
jocul dintre conducta de ulei pentru r cirea pistoanelor i suportul pistoanelor poate fi observat i se poate folosi un calibru de
centrare.

PISTON: Num rul care apare în aceast coloan indic faptul c fusta pistonului din cilindrul respectiv poate fi inspectat prin
deschiderile din c ma a cilindrului.

CAMASA CILINDRULUI: Num rul care apare în aceast coloan indic faptul c pistonul din cilindrul respectiv este la sau
aproape de punctul mort inferior care permite inspectarea alezajului prin orificiile din c ma a cilindrului.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

MOTOR DIESEL CU 8 CILINDRI (ROTATIE SPRE STANGA)


SECVENTA DE INSPECTIE “O ROTATIE”

GRADE VOLANT Conducta


Segment de Piston C ma
Supraali-
A.T.D.C. Reglare
compresiune nr. 1
de ulei pt.
Suflanta injector r cirea
mentat +1º +2º Sus Jos pistonului
356 0 1 2 1 4
18½ 22½ 23½ 24½ 7 2
41 45 46 47 5 8
63½ 67½ 68½ 69½ 4 6 4-6 1-7
86 90 91 92 3 2
108½ 112½ 113½ 114½ 8 1
131 135 136 137 7 6
153½ 157½ 158½ 159½ 2 5 2-5 3-8
176 180 181 182 4 1
198½ 202½ 203½ 204½ 6 3
221 225 226 227 8 5
243½ 247½ 248½ 249½ 1 7 1-7 4-6
266 270 271 272 2 3
288½ 292½ 293½ 294½ 5 4
311 315 316 317 6 7
333½ 337½ 338½ 339½ 3 8 3-8 2-5
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

MOTOR DIESEL CU 12 CILINDRI (ROTATIE SPRE STANGA)


SECVENTA DE INSPECTIE “O ROTATIE”

GRADE VOLANT
Segment de Conduct
Supraali-
A.T.D.C. Reglare compresiune nr. 1 de ulei pt.
injector r cirea
Suflant mentat +1º +2º Sus Jos
pistonului Piston C ma
356 0 1 2 1 3 2 3-2 8
15 19 20 21 12 10 11 10-11 4
5
41 45 46 47 7 9 8 9-8 3-6
2
66 70 71 72 10-1
11
90 94 95 96 4 5 6 5-6 9-12
8
116 120 121 122 3 2 1 2-1 7
135 139 140 141 10 11 12 11-12 5
6
161 165 166 167 9 8 7 8-7 2-4
1
186 190 191 192 11+3
12
210 214 215 216 5 6 4 8-4 8-10
7
236 240 241 242 2 2 3 1-3 9
255 259 260 261 11 12 10 12-10 6
4
281 285 286 287 8 7 9 7-9 1-5
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

3
306 310 311 312 12-2
10
330 334 335 336 6 4 5 4-5 7-11
9
356 0 1 2 1 3 2 3-2 8

MOTOR DIESEL CU 16 CILINDRI (ROTATIE SPRE STANGA)


SECVENTA DE INSPECTIE “O ROTATIE”

GRADE VOLANT
Segment de Conduct
Supraali-
A.T.D.C. compresiune nr.1 de ulei pt.
Reglare r cirea
Suflant mentat +1º +2º injector Sus Jos pistonului Piston C ma

356 0 1 2 1 6 13 6-13 7-16 4


18½ 22½ 23½ 24½ 8 11 2 5
41 45 46 47 9 14 7 12
63½ 67½ 68½ 69½ 16 4 10 4-10 1-11 13
86 90 91 92 3 5 15 5-15 8-14 2
108½ 112½ 113½ 114½ 6 12 1 7
131 135 136 137 11 13 8 10
153½ 157½ 158½ 159½ 14 2 9 2-9 3-12 15
176 180 181 182 4 7 16 7-16 6-13 1
198½ 202½ 203½ 204½ 5 10 3 8
221 225 226 227 12 15 6 9
243½ 247½ 248½ 249½ 13 1 11 1-11 4-10 16
266 270 271 272 2 8 14 8-14 5-15 3
288½ 292½ 293½ 294½ 7 9 4 6
311 315 316 317 10 16 5 11
333½ 337½ 338½ 339½ 15 3 12 3-12 2-9 14
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

MOTOR DIESEL CU 20 CILINDRI (ROTATIE SPRE STANGA)


SECVENTA DE INSPECTIE “O ROTATIE”

GRADE VOLANT
Segment de compresiune Conduct
Supraali-
A.T.D.C. Reglare nr. 1 de ulei pt.
injector r cirea
mentat +1º +2º Sus Jos
pistonului Piston C ma
0 1 2 1 15 3 15-6 4 10
9 10 11 19 17 6 15-6 16 12
36 37 38 8 17 6 17-4 9 3
45 46 47 11 12 4 17-4 14 20
72 73 74 5 12 4 12-9 1 6
81 82 83 18 20 9 12-9 19 13
108 109 110 7 20 9 20-1 8 4
117 118 119 15 13 1 20-1 11 16
144 145 146 2 13 1 13-8 5 9
153 154 155 17 16 8 13-8 18 14
180 181 182 10 16 8 16-5 7 1
189 190 191 12 14 5 16-5 15 19
216 217 218 3 14 5 14-7 2 8
225 226 226 20 19 7 14-7 17 11
252 253 254 6 19 7 19-2 10 5
261 262 263 13 11 2 19-2 12 18
288 289 290 4 11 2 11-10 3 7
297 298 299 16 18 10 11-10 20 15
324 325 3269 9 18 10 18-3 6 2
333 334 335 14 15 3 18-3 13 17
360 361 362 1 15 3 15-6 4 10
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

MOTOR DIESEL CU 8 CILINDRI (ROTATIE SPRE DREAPTA)


(NUMAI PENTRU APLICATII MARITIME)
SECVENTA DE INSPECTIE “O ROTATIE”

GRADE VOLANT Segment de


compresiune nr. 1 Conduct
Supraali-
A.T.D.C. Reglare de ulei pt.
Suflant Mentat +1º +2º injector Sus Jos r cirea
pistonului Piston C ma
356 0 1 2 1 4
18½ 22½ 23½ 24½ 8 3
41 45 46 47 6 7
63½ 67½ 68½ 69½ 4 6 4-5 1-8
86 90 91 92 2 3
108½ 112½ 113½ 114½ 7 1
131 135 136 137 8 5
153½ 157½ 158½ 159½ 3 6 3-6 2-7
176 180 181 182 4 1
198½ 202½ 203½ 204½ 5 2
221 225 226 227 7 6
243½ 247½ 248½ 249½ 1 8 1-8 4-5
266 270 271 272 3 2
288½ 292½ 293½ 294½ 6 4
311 315 316 317 5 8
333½ 337½ 338½ 339½ 2 7 2-7 3-6
356 0 1 2 1 4
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

MOTOR DIESEL CU 12 CILINDRI (ROTATIE SPRE DREAPTA)


(NUMAI PENTRU APLICATII MARITIME)
SECVENTA DE INSPECTIE “O ROTATIE”

GRADE VOLANT
Segment de Conduct
Supraali-
A.T.D.C. compresiune nr. 1 de ulei pt.
Suflant mentat Reglare r cirea
injector pistonului
+1º +2º Sus Jos
Piston C ma
356 0 1 2 1 3 2 2-3 8
9
22 26 27 28 6 5 4 5-4 7-11
10
46 50 51 52 2-12
3
71 75 76 77 8 9 7 9-7 1-5
4
97 101 102 103 11 10 12 10-12 6
116 120 121 122 2 3 1 3-1 9
7
142 146 147 148 5 4 6 4-6 8-10
12
166 170 171 172 11-3
1
191 195 196 197 9 7 8 7-8 2-4
6
217 221 222 223 10 12 11 12-11 5
2346 240 241 242 3 1 2 1-2 7
8
262 266 267 268 4 6 5 6-5 9-12
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

11
286 290 291 292 10-1
2
311 315 316 317 7 8 9 8-9 3-6
5
337 341 342 343 12 11 10 11-10 4
356 0 1 2 1 2 3 2-3 8
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

MOTOR DIESEL CU 16 CILINDRI (ROTATIE SPRE DREAPTA)


(NUMAI PENTRU APLICATII MARITIME) - SECVENTA DE INSPECTIE “O ROTATIE”
GRADE VOLANT
Segment de Conduct
Supraali-
A.T.D.C. Reglare compresiune nr. 1 de ulei pt.
injector r cirea
Suflant mentat +1º +2º Sus Jos
pistonului Piston C ma
356 0 1 2 1 13 6 4
18½ 22½ 23½ 24½ 15 12 3 14
41 45 46 47 10 5 16 5-16 8-13 11
63½ 67½ 68½ 69½ 7 4 9 4-9 1-12 6
86 90 91 92 2 14 8 3
108½ 112½ 113½ 114½ 13 11 1 16
131 135 136 137 12 6 15 6-15 7-14 9
153½ 157½ 158½ 159½ 5 3 10 3-10 2-11 8
176 180 181 182 4 16 7 1
198½ 202½ 203½ 204½ 14 9 2 15
221 225 226 227 11 8 13 8-13 5-16 10
243½ 247½ 248½ 249½ 6 1 12 1-12 4-9 7
266 270 271 272 3 15 5 2
288½ 292½ 293½ 294½ 16 10 4 13
311 315 316 317 9 7 14 7-14 6-15 12
333½ 337½ 338½ 339½ 8 2 11 2-11 3-10 5
356 0 1 2 1 13 6 4
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

MOTOR DIESEL CU 20 CILINDRI (ROTATIE SPRE DREAPTA)


(NUMAI PENTRU APLICATII MARITIME)
SECVENTA DE INSPECTIE “O ROTATIE”

GRADE VOLANT
Segment de compresiune Conduct
Supraali-
A.T.D.C. Reglare nr. 1 de ulei pt.
Injector r cirea
mentat +1º +2º Sus Jos
pistonului Piston C ma
0 1 2 1 20 7 13-1 5 10
27 28 29 14 20 7 20-5 11 17
36 37 38 9 12 5 20-5 8 2
63 64 65 16 12 5 12-8 19 15
72 73 74 4 17 8 12-8 1 7
99 100 101 13 17 8 17-1 14 18
108 109 110 6 15 1 17-1 9 5
135 136 137 20 15 1 15-9 16 11
144 145 146 3 18 9 15-9 4 8
171 172 173 12 18 9 18-4 13 19
180 181 182 10 11 4 18-4 6 1
207 208 209 17 11 4 11-6 20 14
216 217 218 2 9 6 11-6 3 9
243 244 245 15 19 6 19-3 12 16
252 253 254 7 14 3 19-3 10 4
279 280 281 18 14 3 14-10 17 13
288 289 290 5 16 10 14-10 2 6
315 316 317 11 16 10 16-2 15 20
324 325 326 8 13 2 16-2 7 3
351 352 353 19 13 2 13-7 18 12
0 1 2 1 13 7 13-7 5 10
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

SECVENTA DE APRINDERE SI PUNCT MORT SUPERIOR

Motor diesel cu rota ie spre stânga Motor diesel cu rota ie spre dreapta
8 cilindri 8 cilindri
Secventa de aprindere Punct mort superior Secventa de aprindere Punct mort superior
11 0º 1 0º
5 45º 6 45º
3 90º 2 90º
7 135º 8 135º
4 180º 4 180º
8 225º 7 225º
2 270º 3 270º
6 315º 5 315º
12 cilindri 12 cilindri
Secven a de aprindere Punct mort superior Secven a de aprindere Punct mort superior
1 0º 1 0º
12 19º 6 26º
7 45º 8 75º
4 94º 11 101º
3 120º 2 120º
10 139º 5 146º
9 165º 9 195º
5 214 10 221
2 240º 3 240º
11 259º 4 266º
8 285º 7 315º
6 334º 12 341º
16 cilindri 16 cilindri
Secven a de aprindere Punct mort superior Secven a de aprindere Punct mort superior
1 0º 1 0º
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

8 22-1/2º 15 22-1/2º
9 45º 10 45º
16 67-1/2º 7 67-1/2º
3 90º 2 90º
6 112-1/2º 13 112-1/2º
11 135º 12 135º
14 157-1/2º 5 157-1/2º
4 180º 4 180º
5 202-1/2º 14 202-1/2º
12 225º 11 225º
13 247-1/2º 6 247-1/2º
2 270º 3 270º
7 292-1/2º 16 292-1/2º
10 315º 9 315º
15 337-1/2º 8 337-1/2º
20 cilindri 20 cilindri
Secven a de aprindere Punct mort superior Secven a de aprindere Punct mort superior
1 0º 1 0
19 9º 14 27
8 36º 9 36
11 45º 16 63º
5 72º 4 72º
18 81º 13 99º
7 108º 6 108º
15 117º 20 135º
2 144º 3 144º
17 153º 12 171º
10 180º 10 180º
12 189 17 207º
3 216º 2 216º
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

20 225º 15 243º
6 252º 7 252ºº
13 261º 18 279º
4 288º 5 288º
16 297º 11 315º
9 324º 8 324º
14 333º 19 351º

NOTA:

Pentru locomotive, instala ii de foraj i generatoare sunt corespunz toare numai motoarele diesel cu rota ie spre stânga.

Pentru aplica ii maritime i industriale sunt corespunz toare motoare diesel cu rota ie fie spre stânga, fie spre dreapta.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

GHID DE INSPECTIE VIZUALA A C M II CILINDRULUI / PISTOANE


In timpul inspec iei c m ii cilindrului / pistoane, este important o diagnosticare corect pentru a preveni demontarea unor piese
care nu necesit repara ii sau func ionarea cu piese nereparate care ar conduce la o defectare complet .

Fotografiile arat defec iunile cele mai probabile, iar titlurile dau termenii corec i pentru definirea lor. Folosirea acestor termeni,
când se descriu st ri de defect la c m ile i pistoanele cilindrilor motorului diesel, va permite evaluarea imediat a problemei i va fi
în eleas de oricine este familiarizat cu astfel de defec iuni.

Când se inspecteaz ajezajul c m ii cilindrilor i se constat st ri anormale, se verific segmen ii de piston i mantaua pistonului
înainte de înlocuirea ansamblului de putere. Nu demonta i un ansamblu pe baza unei inspec ii sumare. Vezi fotografia
corespunz toare din ghidul de inspec ie pentru a ti ce m suri se aplic dup ce s-a diagnosticat defec iunea.

Intre inerea curent sau înlocuirea c m ii / pistonelor cilindrilor conform cu “Ac iunea” recomandat poate contribui semnificativ la
prelungirea duratei de func ionare a componentelor i la prevenirea defect rii motorului diesel.

NOTA:
Pistoanele folosite pe ultimele modele de motoare diesel supraalimentate EMD au mantaua din tabl cositorit a c rei culoare se
schimb din argintiu mat în gri mat în timpul func ion rii motorului diesel. Aceast culoare gri mat poate fi gre it atribuit uzurii
prin frecare în timpul inspec iei. Indica iile de uzur prin frecare includ suprafe e distruse din manta unde metalul str puns poate fi
v zut i pip it; o distrugere aparent a c m ii poate fi observat i dac se inspecteaz prin orificiile practicate pentru vizitare.
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

REGULATORUL SI LOCALIZAREA DEFECTIUNILOR LA REGULATOR

Tabelul 15-7 REGULATORUL SI LOCALIZAREA DEFECTIUNILOR LA REGULATOR


Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Cursa insuficient a 1. Levierul axului terminal este Se schimb levierul axului terminal. Acesta trebuie s aib 106,4 mm (4-
articula iei pentru reglarea montat gre it la regulator 3/16”) între centrii g urilor.
injectorului pentru a ob ine 2. Levierul axului terminal este Dac levierul nu prezint caneluri duble, se monteaz un levier nou. Acesta
un reglaj corect al aplicat incorect la regulator trebuie s aib caneluri cu l ime dubl pentru a se îmbina cu canelurile lips
cremalierei ale axului terminal
3. Axul terminal este gre it montat Se înlocuie te regulatorul. Canelurile lips trebuie s fie în pozi ia 3 o’clock.
pe regulator
4. Scala axului terminal d indica ii Se înlocuie te regulatorul. Scala trebuie s fie calibrat de la 1,96” la 0,062”.
gre ite despre regulator
Plonjorul pentru nivel mic 1. Temporizarea la nivel sc zut de Se regleaz imediat plonjorul pentru nivel sc zut de ulei i se porne te din nou
de ulei declan eaz la ulei este prea mic sau motorul motorul diesel. Cu motorul la mers în gol, se verific i se regleaz
pornirea motorului diesel func ioneaz prea lent pân la temporizarea, dac este necesar. Vezi capitolul “Regulatorul” din Manualul de
atingerea presiunii uleiului între inere a motorului diesel.
2. Detectorul de presiune Se verific butoanele de resetare a detectorului pentru a fi siguri c sunt în
diferen ial ap sau carter este pozi ia setare
declan at
3. Conducta de ulei a motorului Se înlocuie te conducta de ulei
diesel spre regulator este spart sau
blocat
4. Supapa de închidere când uleiul Se înlocuie te supapa dac este defect . Vezi capitolul “Sistemul de ulei de
se înc lze te este deschis sau ungere” din Manualul de exploatare a locomotivei
prezint sc p ri
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
5. Presiune prea mic a uleiului de Vezi capitolul “Sistemul de ulei de ungere” din Manualul de între inere a
ungere a motorului diesel motorului diesel

Regulatorul nu regleaz 1. Combustibil insuficient (Axul Se înlocuie te cartu ul filtrului de combustibil. Se cur cartu ul sitei
tura ia motorului diesel la terminal se deplasez spre pozi ia filtrante.
pornirea acestuia combustibil maxim)
2. Ulei insuficient în regulator Se verific dac nivelul uleiului din vizor. Vezi capitolul “Regulatorul” din
(Axul terminal se deplaseaz spre Manualul de între inere a motorului diesel pentru procedura de remediere i
pozi ia lips combustibil) M.I. 1764
3. Buc a de oprire a regulatorului Se demonteaz capacul regulatorului i se verific dac buc a de blocare este
nu este corect reglat (Axul de 1/32” când acul indicatorului de tura ie se dep laseaz spre pozi ia MERS
terminal se deplaseaz spre pozi ia IN GOL în timp ce motorul diesel este pornit. Dac nu, se demonteaz
lips combustibil) regulatorul i se regleaz conform instruc iunilor din capitolul “Regulatorul”
din Manualul de între inere a motorului diesel.
4. Regulator defect (Axul terminal Se demonteaz capacul regulatorului i se urm re te dac acul indicatorului
se deplaseaz spre pozi ia lips de tura ie se deplaseaz din pozi ia STOP spre MERS IN GOL când motorul
combustibil) diesel este pornit. Se înlocuie te regulatorul dac acul indicatorului nu se
mi c
5. Reglare incorect a cremalierei Se regleaz cremaliera injectorului. Vezi capitolul “Regulatorul” din
injectorului Manualul de între inere a motorului diesel.
Tura ia de mers în gol este
mai mic de 50 rot/min Capacul de sub tija pistonului Vezi capitolul “Regulatorul” din Manualul de între inere a motorului diesel
solenoidului “D” nu este corect
montat
Regulatorul penduleaz 1. Supapa cu ac pentru echilibrare Vezi capitolul “Regulatorul” din Manualul de între inere a motorului diesel
(compensare) este incorect reglat
2. Prea mult sau prea pu in ulei în Vezi capitolul “Regulatorul” din Manualul de între inere a motorului diesel
regulator pentru procedura de remediere i M.I. 1764
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
3. Regulatorul penduleaz pu in L sa i motorul diesel s func ioneze o perioad scurt de timp pentru
când uleiul motorului diesel i înc lzirea uleiului
regulatorului este rece
4. Combustibil insuficient Vizorul pentru combustibilul de retur trebuie s fie plin i s se poat urm ri
nivelul de combustibil la toate treptele de tura ie i valorile de sarcin . Se
înlocuie te cartusul filtrului de combustibil sau se cur cartu ul sitei
filtrante. Se verific dac pompa de combustibil are capacitate adecvat .
5. Blocarea articula iei axului de Se verific dac articula ia axului de reglare se mi c liber (Se înlocuie te
reglare a injectorului sau blocarea injectorul blocat sau se degaj articula ia.
injectorului
6. Patinarea ro ilor datorit varia iei Se corecteaz diametrul ro ilor
diametrului ro ilor locomotivei
7. Blocarea interioar a Se înlocuie te regulatorul
regulatorului
A. Murd rie în regulator * Se gole te uleiul din regulator, se spal i se umple din nou. Vezi
capitolul “Regulatorul” din Manualul de între inere a motorului diesel
pentru procedura de remediere i M.I. 1764
* Se înlocuie te pistonul de echilibru
B. Degradarea pistonului de
echilibru
Regulatorul penduleaz 1. Combustibil insuficient pentru a Se înlocuie te cartu ul filtrului de combustibil. Se cur cartu ul sitei
numai la sarcin maxim men ine tura ia motorului diesel la filtrante. Vizorul pentru combustibilul de retur trebuie s fie plin
sarcin maxim . Restric ii par iale
de combustibil
2. Sita filtrant la intrarea în Vezi “LOCALIZAREA DEFECTELOR LA TURBOSUFLANTA”
turbosuflant este îmbâcsit sau
r citoarele intermediare blocate
3. Reostatul regulatorului de Se verific reostatul
sarcin este defect
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
4. Alte probleme electrice Vezi Procedurile de verificare a instala iei electrice din Ghidul de localizare a
defectelor i Manualul de exploatare a locomotivei
Motor diesel supraînc rcat. 1. Combustibil insuficient Se verific filtrul de combustibil i sita filtrant . Vizorul pentru combustibilul
Axul terminal al de retur trebuie s fie plin
regulatorului este în pozi ia 2. Supraexcita ie a generatorului Vezi Procedurile de verificare a instala iei electrice din Ghidul de localizare a
combustibil maxim, dar principal. Defec iune în circuitul de defectelor i Manualul de exploatare a locomotivei
tura ia motorului scade. comand
Regulatorul de sarcin este * Se gole te uleiul din regulator, se spal i se umple din nou. Vezi
în pozi ie minim de câmp A. Murd rie în regulator capitolul “Regulatorul” din Manualul de între inere a motorului diesel
pentru procedura de remediere i M.I. 1764

B. Deteriorarea pistonului de * Se înlocuie te pistonul de echilibru


echilibru
Motor diesel subînc rcat Subexcitatea generatorului Vezi Procedurile de verificare a instala iei electrice din Ghidul de localizare a
(Nu produce putere proprie) principal. Defec iuni în circuitul de defectelor i Manualul de exploatare a locomotivei
Motorul diesel la tura ie comand
nominal
Axul terminal al
regulatorului are curs mai
lung decât lungimea
specificat a cremalierei, iar
regulatorul de sarcin este
în pozi ia maxim de câmp
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Motorul diesel este înc rcat 1. Acul cuadrantului axului Cu motorul diesel oprit, scala cuadrantului trebuie s indice 1,96”. Dac nu, se
i func ioneaz la tura ie terminal al regulatorului este în deconecteaz articula ia injectorului i se verific :
nominal , dar axul terminal afara domeniului de calibrare
al regulatorului are curs • Dac scala cuadrantului indic 1,96”, se urm re te dac injectorul
mai lung dec t lungimea efectueaz o curs extins în afara contactului alunec tor de calibrare
specificat a cremalierei. • Dac scala cuadrantului nu indic 1,96”, se repozi ioneaz acul
Regulatorul de sarcin este cuadrantului i se regleaz cremalierele injectorului
echilibrat 2. Presiune sc zut în camera de Cu motorul diesel pe treapta 8 a controlerului, f r sarcin , presiunea aerului
aer în camera de aer trebuie s fie ½ psi din presiunea unit ii similare care
func ioneaz pe treapta 8 a controlerului, f r sarcin . Dac presiunea aerului
este mic , se verific :

• Dac rotorul turbosuflantei este defect


• Dac r citorul intermediar i filtrele sunt înfundate
• Dac conducta r citorului intermediar prezint sc p ri
• Dac galeria de evacuare prezint sc p ri
3. Pierderi sau obtur ri în conducta Se demonteaz conducta i se verific . Se înlocuie te dac este necesar.
de aer de la camera de aer la
regulator
4. Contrapiuli a de fixare a Se regleaz solenoidul i se strânge piuli a. Vezi capitolul “Regulatorul” din
solenoidului de suprareglare este Manualul de între inere a motorului diesel
de urubat , men inând pârghia de
reechilibrare în pozi ie ridicat
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Motorul este înc rcat i 1. Acul cuadrantului axului Cu motorul diesel oprit, scala cuadrantului trebuie s indice 1,96”. Se
func ioneaz la tura ie terminal al regulatorului este în repozi ioneaz indicatorul cuadrantului i se regleaz cremalierele
nominal , dar axul terminal afara domeniului de calibrare injectorului.
al regulatorului are curs 2. Regulatorul nu este reglat corect Se înlocuie te regulatorul
mai scurt decât lungimea
cremalierei. Regulatorul de
sarcin este echilibrat
Regulatorul de sarcin 1. Combustibil insuficient Se verific filtrul de combustibil i sita filtrant . Vizorul pentru combustibil
r mâne în pozi ie minim de de retur trebuie s fie plin
câmp cu motorul la mers în
gol 2. Unul sau mai multe injectoare Se verific injectoarele. Vezi capitolul “Sistemul de combustibil” din
defecte Manualul de între inere a motorului diesel
3. Solenoidul de suprareglare al Se înlocuie te regulatorul
regulatorului este blocat sau arcul
de sub plonjorul solenoidului este
rupt
4. Lungimea cremalierei Se regleaz lungimea cremalierei injectorului. Vezi capitolul “Sistemul de
injectorului nu este corect reglat la combustibil” din Manualul de între inere a motorului diesel
1,00” pe scala axului terminal al
regulatorului
5. Circuitele de la regulatorul Se monteaz corect circuitele
Woodward la regulatorul de sarcin
sunt inversate
Regulatorul este plin cu ulei 1. Diafragma detectorului de Se înlocuie te diafragma sau regulatorul
presiune sc zut ulei este spart
2. Deteriorarea garniturii de Se înlocuie te regulatorul
etan are a plonjorului supapei pilot
3. Defect de turnare la coloana de Se înlocuie te regulatorul
evacuare
ELECTROPUTERE IL-69019/15
Divizia VFU
Directia Tehnica

Descrierea defec iunii Cauza posibil Verificarea sau ac iunea corectiv recomandat
Regulatorul are sc p ri de 1. Garnitura de etan are a axului de Se înlocuie te garnitura sau regulatorul
ulei ac ionare este defect
2. Garnitura de etan are a axului Se înlocuie te regulatorul
terminal este defect
Regulatorul nu schimb 1. Fi a regulatorului este sl bit Se verific dac fi a regulatorului este sl bit
tura ia când maneta 2. Solenoidul nu r spunde la Se înlocuie te regulatorul
controlerului se deplaseaz schimbarea pozi iei controlerului Se verific dac circuitele electrice nu sunt întrerupte.
3. Locomotiva în ansamblu nu Se remediaz problemele ap rute în circuitul de comand
reduce tura ia motorului diesel
corespunz tor cu deplasarea
manetei controlerului pe trepte
mici. Tensiune mic la solenoizi
dup ce au fost excita i
Tura ia motorului diesel nu 1. Filtrul de aer al motorului diesel Se înlocuie te cartu ul filtrului de aer
cre te mai mult de treapta 6 este înfundat
a controlerului 2. Intrerup torul filtrului de aer al Se înlocuie te întrerup torul filtrului de aer
motorului diesel este defect