Sunteți pe pagina 1din 13

Dreptul securității sociale

Prof. dr. Luminița Dima

Unitatea de învăţare II
SISTEMELE DE ASIGURARE PENTRU PENSII
SISTEMUL DE PENSII PUBLICE

Cuprins:

Obiectivele unităţii de învăţare nr. 2


2.1. Sistemele de asigurare pentru pensii
2.1.1. Sistemul de pensii publice (pilonul I)
2.1.2. Sistemul de pensii administrate privat (pilonul II)
2.1.3. Sistemul de pensii facultative (pilonul III)
2.2. Sistemul de pensii publice
2.2.1. Aspecte generale
2.2.2. Principiile sistemului public de pensii
2.2.3. Categorii de persoane asigurate
2.2.4. Stagiul de cotizare
2.2.5. Contribuabilii şi contribuţia de asigurări sociale
2.2.6. Prestaţiile ce se acordă în sistemul de pensii publice
2.3. Bibliografie pentru Unitatea 2

Obiectivele unităţii de învăţare 2

După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să:


 identificaţi sistemele de asigurare pentru pensii din România (cei 3 piloni);
 cunoaşteţi principiile după care funcţionează sistemul de pensii publice;
 cunoaşteţi categoriile de persoane asigurate în sistem;
 înţelegeţi cum se calculează stagiul de cotizare în acest sistem;
 identificaţi cine sunt contribuabilii, care sunt categoriile de persoane care
datorează şi/sau plătesc cotele de contribuţie;
 cunoaşteţi care sunt categoriile de prestaţii care se acordă în sistemul de
pensii publice.

2.1. Sistemele de asigurare pentru pensii

1
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
In prezent, in Romania, functioneaza 3 sisteme de asigurare pentru pensii ( „cei 3 piloni”):

2.1.1. Sistemul de pensii publice (Pilonul I) – Legea 263/2010


Presupune asigurarea publica obligatorie, iar fondurile colectate sunt administrate de o
institutie publica: Casa Nationala de Pensii Publice.
Acest sistem functioneaza pe principiul redistribuirii, in sensul ca toate fondurile stranse din
plata contributiilor se redistribuire sub forma platii prestatiilor.

2.1.2. Sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) - Legea 411/2004


In cadrul acestui sistem, asigurarea este obligatorie, iar fondurile colectate sunt administrate de
institutii private („administratori”)si anume societati de pensii private.
Acest sistem functioneaza pe principiul capitalizarii, in sensul ca fondurile adunate nu se
redistribuie, ci se investesc. Sistemul nu este garantat direct de la bugetul statului.
 Participanti: contribuabili asigurati in sistemul public de pensii; obligatoriu pentru toti
asiguratii in varsta de pana la 35 ani si facultativ pentru asiguratii cu varste cuprinse intre 36
si 45 ani
 Contributii: parte din contributia individuala a asiguratilor la sistemul public de pensii va fi
redirectionata catre pilonul II
 Participantii pot alege doar un singur fond de pensii. O persoana devine participant la un
fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie initiativa sau in
urma repartizarii sale de catre institutia de evidenta.
 Functia de control, reglementare, supraveghere si informare privind pensiile private este
exercitata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autoritate
administrativa independenta, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei.
Banii se investesc de administratori in: Instrumente ale pietei monetare (conturi, depozite, etc.),
titluri de stat, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati publice locale din Romania,
din state membre UE sau apartinand SEE, etc.

2.1.3. Sistemul de pensii facultative (Pilonul III) - Legea 204/2006


Ca organizare si functionare, seamana cu sistemul de pensii administrat privat, insa aderarea la
un fond de pensii facultative nu este obligatorie, ci este o optiune individuala.
 Participanti: orice persoana care realizeaza un venit din activitati profesionale poate adera
la un fond de pensii facultative, contribuind singur sau impreuna cu angajatorul, dupa caz.
 Contributii: nu pot fi mai mari de 15% din venitul salarial brut sau din venitul asimilat
acestuia al persoanei care adera la un fond de pensii facultative
 Contributiile sunt deductibile de la plata impozitului pe venit pentru fiecare participant in
limita echivalentului a 400 EURO anual. Daca angajatorul contribuie si el, se bucura de
deductibilitatea acestor contributii la calculul profitului impozabil in limita echivalentului a
400 EURO anual intr-un an fiscal, pentru fiecare participant.
 Pentru obtinerea unei pensii facultative, participantul trebuie sa: (i)implineasca varsta de
60 de ani, indiferent ca este barbat sau femeie si (ii) sa fi platit minimum 90 de contributii
lunare. Legea prevede anumite exceptii de la aceasta regula.

2
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima

Intrebări:

1. Prin ce se caracterizează sistemul de pensii administrate privat?


2. Prin ce se caracterizează sistemul de pensii facultative?

2.2. Sistemul de pensii publice

2.2.1. Aspecte generale


De la Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi până in prezent, la
adoptarea Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, au avut loc numeroase
modificari ale reglementărilor privind asigurările pentru pensiile publice care au vizat:
- sfera de aplicare. Conform vechii reglementari (Legea 3/1977) persoanele asigurate erau
numai salariatii. In prezent, se adauga si alte persoane care au fie raporturi asimilate
salariatilor, fie sunt persoane care desfasoara activitati independente.
- perioadele lucrate in alte tari. Noua reglementare prevede luarea in considerare pentru
calculul dreptului la pensie si a perioadelor lucrate in alte tari
- plata contributiei. Potrivit Legii 3/1977, contributia era platita in intregime de angajator.
In plus, se mai platea o cota de contributie pentru asa-numita „pensie suplimentara”. In
prezent, cota de contributie este unica, dar nu se mai datoreaza in intregime de
angajator
- baza de calcul a pensiei. Pentru calcularea pensiei s-au luat in considerare toate
veniturile salariale din intreaga perioada de contributie proportional cu cuantumul
acestora, spre deosebire de reglementarea Legii nr. 3/1977 cand se luau in considerare
la alegere 5 ani din ultimii 10
- varsta de pensionare (a crescut varsta de pensionare pentru barbati de la 62 la 65 de
ani, iar pentru femei de la 57 la 63 de ani)
- alte drepturi de asigurari sociale. Initial, Legea nr. 19/2000 a reglementat pe langa
dreptul la pensie si alte drepturi de asigurari sociale (ex: concediu si indemnizatie de
maternitate, concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca), care
functionau in baza principiului contributivitatii. Cea mai mare parte a acestor prestatii au
fost trecute ulterior in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
- principiul gestionarii autonome. Legea 19/2000 a adus principiul gestionarii autonome a
sistemului de asigurari sociale si a infiintat Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de
Asigurari Sociale (CNPAS), in prezent Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).

2.2.2. Principiile sistemului public de pensii


Sistemul public este organizat si functioneaza avand ca principii de baza:

3
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
a) principiul unicitatii - potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public de pensii
bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la sistem. Sistemul unic de acum a
unificat si alte sisteme de asigurari care functionau separat.
b) principiul egalitatii - care asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii,
contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile s i
obligatiile prevazute de lege.
c) principiul solidaritatii sociale - conform caruia participantii la sistemul public isi asuma
reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor
sociale prevazute de lege. Spre exemplu, exista anumite categorii (asimilate) care nu contribuie
la sistem, dar care sunt considerate ca avand stagiu de cotizare.
d) principiul obligativitatii - potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia
de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ
cu indeplinirea obligatiilor. Destinatarii reglementati sunt: asiguratii si contribuabilii angajatori.
e) principiul contributivitatii - conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza
contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public de pensii,
drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale
datorate si/sau platite;
f) principiul repartitiei - pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligatiilor
ce revin sistemului public in acel moment, conform legii;
g) principiul autonomiei - bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public de pensii,
conform legii. Spre deosebire de reglementarea anterioara cand sistemul era administrat de
Guvern, in prezent, sistemul functioneaza independent de orice alte institutii si este administrat
de o institutie specializata: Casa Nationala de Pensii;
h) principiul imprescriptibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie;
i) principiul incesibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau partial.

Intrebări:

1. Ce presupune principiul contributivităţii?


2. Ce presupune principiul repartiţiei?
3. Ce presupune principiul solidarităţii sociale?

2.2.3. Categorii de persoane asigurate


In sistemul public de pensii sunt asigurate doar persoanele fizice care au, potrivit legii, domiciliul
sau resedinta in Romania. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioara cand erau
asigurati doar cetatenii romani si apatrizii, in prezent se pot asigura si cetatenii straini cat timp
domiciliaza sau au resedinta in Romania.
Potrivit legii, exista 2 categorii de persoane asigurate: (i) persoanele asigurate obligatoriu, prin
efectul legii si (ii) persoanele care se asigura facultativ

4
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
1) Persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii
a) salariatii si persoanele asimilate acestora
- persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca
- functionarii publici
- alte persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor pentru care se datoreaza
contributie de asigurari sociale
- persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in
cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului
- membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti
b) persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul
asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri:
- persoane care beneficiaza de indemnizatia de somaj
- persoane care beneficiaza de plati compensatorii (de regula, la societatile care se
reorganizeaza sau trec prin concedieri colective; in acest caz, se suspenda plata
indemnizatiei de somaj)
c) persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din drepturi de
proprietate intelectuala pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale
Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai
multe surse de venit, datoreaza contributia de asigurari sociale daca venitul net realizat
în anul precedent, exclusiv cheltuielile reprezentând contributia de asigurari sociale,
raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul
salariului de baza minim brut pe tara în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se
stabileste contributia.
Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia
asigurarii în sistemul public de pensii potrivit legii, precum si persoanele care au calitatea
de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile din activitati
independente.

2) Persoane asigurate facultativ


In prezent, orice persoana fizica se poate asigura pe baza de contract de asigurare sociala cu
casa teritoriala de pensii publice in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, iar
raporturile de asigurare vor fi reglementate de contractul respectiv. Astfel se pot asigura:
- persoanele care nu realizeaza venituri intr-una din formele mentionate pentru
persoanele asigurate obligatoriu (ex: sotia care nu lucreaza) si doresc sa se asigure
- persoanele care realizeaza venituri intr-una din formele de mai sus, dar care doresc
sa-si completeze venitul asigurat
- avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege,
neintegrate in sistemul public.
Contractul de asigurare poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor
prevazute in cuprinsul acestuia. In acest caz, contributiile de asigurari sociale achitate nu se
restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pens ie.

Test de autoevaluare 2.1.

5
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima

Încercuiţi răspunsul corect sau combinaţia de răspunsuri corecte:

1. În sistemul de pensii publice sunt asiguraţi obligatoriu, prin efectul legii, indiferent de nivelul
venitului brut realizat pe an calendaristic:
a) funcţionarii publici;
b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice.

2. În sistemul de pensii publice se pot asigura (facultativ) pe bază de contract cu Casa Naţională
de Pensii Publice:
a) persoanele care sunt deja asigurate obligatoriu prin efectul legii, dar care doresc să-şi
completeze venitul asigurat;
b) persoanele care nu obţin venituri;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, daca realizeaza venituri peste
limita miinima prevazuta de lege.

2.2.4. Stagiul de cotizare


 Definitie
Sistemul public de pensii are la baza principiul contributivitatii. Astfel, dreptul la pensie poate fi
accesat doar daca se indeplineste conditia contributiei la un sistem de asigurari sociale pentru o
anumita perioada de timp, perioada care reprezinta stagiu de cotizare.
Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc
contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in
conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

 Transferul drepturilor si prestatiilor de asigurari sociale


Legea actuala consacra notiunea de transfer al drepturilor de asigurari sociale si al prestatiilor
aferente ce au luat nastere sub incidenta unui sistem de asigurari sociale diferit fata de cel
aplicabil in tara in care aceste drepturi si prestatii vor fi acordate efectiv asiguratului .
Astfel, la stabilirea drepturilor de asigurari sociale se iau in considerare stagiile de cotizare
realizate in sistemul public de pensii din Romania, precum si perioadele de asigurare realizate
sau recunoscute ca atare in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu
caracter international la care Romania este parte si/sau regulamente comunitare. In sistemul
public de pensii, obligatiile si prestatiile de asigurari sociale se achita in moneda nationala
Beneficiarii drepturilor banesti stabilite de casele teritoriale de pensii si de casel e de pensii
sectoriale, care nu au domiciliul in Romania, pot opta pentru transferul in strainatate al acestor
drepturi, in conditiile legii.

6
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
Prestatiile de asigurari sociale cuvenite beneficiarilor stabiliti in strainatate, aferente drepturilor
pentru care au fost luate in considerare stagiile de cotizare realizate atat in Romania, precum si
in alte tari, pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu
caracter international la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta
moneda asupra careia s-a convenit.

 Calcularea stagiului de cotizare


In prezent, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor, pentru care:
- fie s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii
(indiferent daca s-a platit sau nu contributie); acest sistem de calcul se
aplica in cazul salariatilor si persoanele asimilate acestora;
- fie s-a datorat si platit aceasta contributie (conditii cumulative); acest sistem
de calcul se aplica in cazul celorlalte categorii de asigurati decat salariatii si
persoanele asimilate acestora (asiguratii cu declaratie individuala de
asigurare sau contract de asigurare sociala - somerii, asiguratii independenti
si cei care se asigura facultativ).

Legea prevede si anumite situatii cand, desi nu se platesc contributii, respectivele perioade se
iau in considerare la calculul stagiului de cotizare („perioade asimilate”), perioade cum sunt:
1) perioada in care asiguratii au beneficiat de pensie de invaliditate
in prezent, legea limiteaza aceasta prevedere la un singur caz, si anume pensia de invaliditate.
Reglementarea anterioara viza concediile si indemnizatia de maternitate, concediile si
indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca precum si concediile si indemnizatiile
pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav.
In prezent, legea considera ca fiind perioade asimilate perioadele in care asiguratii au beneficiat
de indemnizatii de asigurari sociale acordate potrivit legii, concediu pentru incapacitate
temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale, concediu pentru
cresterea copilului, in perioadele in care acestea erau asimilate expres de lege stagiului de
cotizare.
2) perioada in care asiguratii au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar
organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii
acestora cu diploma
Intra in categoria invatamantului universitar atat invatamantul public cat si cel particular, buget
sau taxa, luandu-se in considerare atat masterul si doctoratul 1, spre deosebire de sistemul
anterior, cand masterul si doctoratul erau considerate studii postuniversitare si nu studii
universitare normale.
In cazul absolvirii mai multor institutii universitare, se asimi leaza ca stagiu de cotizare o singura
perioada de studii, la alegerea asiguratului.
3) perioada in care asiguratii au satisfacut serviciul militar, ca militar in termen sau militar
cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat

1
A se vedea Legea nr. 288/2004 privind organizarea invatamantului universitar, care in art. 1 prevede: „Prezenta lege
reglementează organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licenţă, studii
universitare de masterat şi studii universitare de doctorat”. A se vedea si Decizia civila nr. 2847 din 30 noiembrie 2005,
Curtea de Apel Bucuresti.

7
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
Nota:
 Perioadele mentionate mai sus sunt asimilate stagiului de cotizare daca in acest timp,
persoanele in cauza nu au realizat stagii de cotizare prin plata de contributii (sau
datorarea lor).
 Perioadele asimilate nu pot fi luate in calcul pentru obtinerea pensiei anticipate sau a
pensiei anticipate partiale.

Test de autoevaluare 2.2.

Încercuiţi răspunsul corect sau combinaţia de răspunsuri corecte:

1. Sunt considerate perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul de pensii publice


perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiază de pensie pentru limită de vârstă;
b) a urmat cursuri de formare profesională organizate de angajator;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus.

2. Sunt considerate perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul de pensii publice


perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiază de pensie anticipată;
b) a beneficiat sau beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I;
c) o singură perioadă în care a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, pe durata
normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă.

3. În sistemul public de pensii, pentru salariaţi stagiul de cotizare se constituie din:


a) perioada în care s-a datorat cota de contribuţie de asigurări sociale prevăzută de lege, de
către angajator şi asigurat;
b) perioada în care s-a datorat şi plătit cota de contribuţie de asigurări sociale prevăzută de lege,
atât de către angajator cât şi de către asigurat.

 Evidenta stagiului de cotizare


Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza codului numeric
personal al asiguratului.
Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, la cerere.

2.2.5. Contribuabilii şi contribuţia de asigurări sociale


In sistemul public de pensii, au calitatea de contribuabili urmatoarele categorii:

8
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
a) persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, precum și cele care
realizeaza venituri ca urmare a desfasurarii unor activitati independente si din drepturi de
proprietate intelectuala;
b) persoanele juridice si fizice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate
angajatorilor;
c) persoanele fizice care sunt asigurate pe baza contractului de asigurare sociala

Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii datoreaza, dupa caz, contributia de


asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din România si din afara
României, cu respectarea legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum
si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care România este parte, pentru care
exista obligatia declararii în România:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor;
b) venituri din activitati independente;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
d) indemnizatii de somaj;
e) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

 Modalitatea de stabilire a contributiei de asigurari sociale


Cotele de contributie se stabilesc diferentiat in functie de conditiile de munca:
(i) conditii normale
(ii) conditii deosebite
(iii) conditii speciale

Conditii deosebite
Sunt incadrate in conditii deosebite locurile de munca stabilite in baza criteriilor si metodologiei
prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora.
Conditiile deosebite dau dreptul la:
- sporuri la salariu (conform Contractului Colectiv de Munca Unic la nivel
National pentru anii 2007-2010, sporul pentru conditii de munca deosebite
este de cel putin 10% din salariul de baza)
- echipamente de protectie
- pensionare cu reducerea varstei
Conditii speciale
Legea enumera expres categoriile de locuri de munca in conditii speciale , astfel ca partile nu au
libertatea de a stabili alte categorii:
 in unitatile miniere – pentru personalul care isi desfasoara activitatea in
subteran cel putin 50% din timpul normal de lucru in luna respectiva
 activitati de cercetare, explorare, exploatare, prelucrare a materiilor prime
nucleare in zonele I si II de expunere la radiatii
 aviatia civila – pentru personalul navigant prevazut in Anexa la Lege (piloti,
instructori de zbor, insotitori de zbor, etc.)

9
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
 activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in Anexa la lege – clovni
si acrobati, cantaretii de opera si opereta, cei care sufla in cadrul orchestrei, etc.
 anumite activitati si unitati prevazute in Anexele legii – acestea sunt supuse
periodic, din 5 in 5 ani, procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale.
Procedura de reevaluare se stabileste prin hotarare a Guvernului,
Constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca si perio adele in care un
asigurat care isi desfasoara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru
incapacitate temporara de munca si/sau in concediu de odihna, daca cel putin in ziua
premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca.

 Cotele de contributie
Cotele de contributii de asigurari sociale sunt prevazute in Codul fiscal si pot fi modificate prin
legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

- Incepand cu anul 2018 cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:


a) 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista
obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentei legi;
b) 4% datorata în cazul conditiilor deosebite de munca de catre persoanele fizice si juridice
care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorata în cazul conditiilor speciale de munca de catre persoanele fizice si juridice care
au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora
- Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din
activitati independente se stabileste prin aplicarea unei cote de contributie de 25%. Contributia
este datorata daca persoana respectiva estimeaza pentru anul curent venituri nete a caror
valoare cumulate este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul
de depunere a declaratiei
- Contributia de asigurari sociale pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj si cea
pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii acordate potrivit legii din bugetul
asigurarilor pentru somaj se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul
cotei de 25%.
- In cazul persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare, contributia se datoreaza si se
plateste de catre asigurat, la nivelul cotei de contributie prevazuta pentru persoanele fizice care
au calitatea de angajati – 25%.

 Baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale


- Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice care
realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor o reprezinta castigul brut.
- Pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora,
baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma câstigurilor brute
realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora
se datoreaza contributia, pentru activitatea desfasurata în conditii deosebite, speciale sau în alte
conditii de munca.

10
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
- Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale în cazul persoanelor care realizeaza
venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai
mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe tara în vigoare la termenul depunerii declaratiei.
- Pentru persoanele fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din buget ul
asigurarilor pentru somaj, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate
bugetului asigurarilor sociale de stat o reprezinta cuantumul drepturilor banesti lunare ce se
suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, respectiv indemnizatia de somaj, cu
exceptia situatiilor în care potrivit dispozitiilor legale se prevede altfel.
În situatia în care totalul acestor venituri este mai mare decât valoarea a de 5 ori câstigul salarial
mediu brut, contributia de asigurari sociale se calculeaza în limita acestui plafon. Câstigul salarial
mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat
prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
- Pe perioada în care somerii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari
sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza
lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat
este suma reprezentând indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza
conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei de
25% si se retine din indemnizatia de asigurari sociale de sanatate.
- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care
beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este suma reprezentând
indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor le gale,
iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei de 25% si se retine din indemnizatia
de asigurari sociale de sanatate.

 Plata contributiilor de asigurari sociale


Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au
obligatia de a calcula si de a retine la sursa, lunar, contributia de asigurari sociale datorata de
catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor.
Institutiile care datoreaza contributii de asigurari sociale, precum si persoanele fizice si juridice
care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula lunar
contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza potrivit legii.
Persoanele care datoreaza contributie de asigurari sociale pentru veniturile din activitati
independente depun declaratia de venituri in baza careia se stabileste contributia de asigurari
sociale si platesc contributia in baza deciziei organului fiscal.
In cazul persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare, plata contributiei de asigurari
sociale se face lunar de catre acestia, dar se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12
luni.
Contributiile se platesc la bugetul asigurarilor sociale de stat.
Nereţinerea şi nevărsarea de către angajatori a contribuţiei individuale de asigurări sociale
generează plata unor dobanzi si penalităţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie sau contract de asigurare nu au
achitat contribuţia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la
achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor aferente.

11
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima

Test de autoevaluare 2.3.

Încercuiţi răspunsul corect sau combinaţia de răspunsuri corecte:

1. Locurile de muncă din aviaţia civilă – pentru personalul navigant prevăzut în Anexa la Legea
263/2010 (piloti, instructori de zbor, insotitori de zbor, etc.), sunt:
a) locuri de muncă în condiţii normale;
b) locuri de muncă în condiţii deosebite;
c) locuri de muncă în condiţii speciale.

2. Legea nr. 263/2010 prevede că pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj
contribuţia de asigurări sociale în sistemul de pensii publice se datorează astfel:
a) în întregime de către persoana care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, la nivelul cotei
corespunzătoare condiţiilor normale de muncă;
b) 10,5% din cota de contribuţie stabilită anual pentru condiţii normale de muncă de către
persoana care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, iar diferenţa până la nivelul cotei de
contribuţie stabilită pentru condiţii normale de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) în întregime din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la nivelul cotei corespunzătoare
condiţiilor normale de muncă (25%).

3. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru veniturile din salarii (câştigul
lunar brut realizat):
a) nu poate depăşi valoarea a de 3 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) nu poate depăşi 5 salarii de bază minime brute lunare pe economie;
c) nu poate depăşi valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale de stat;
d) nu este limitată.

2.2.6. Prestaţiile ce se acordă în sistemul de pensii publice


In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venituri de inlocuire pentru
pierderea totala sau partiala a veniturilor asigurate, ca urmare a batranetii, invaliditatii sau
decesului.
Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de pensii, ajutoare si alte tipuri de prestatii
prevazute de lege, si anume :
a) pensia pentru limita de varsta
b) pensia anticipata
c) pensia anticipata partiala

12
Dreptul securității sociale
Prof. dr. Luminița Dima
d) pensia de urmas
e) pensia de invaliditate
f) ajutorul de deces
In ceea ce priveste pensiile, in sistemul public de pensii o persoana poate beneficia de o singura
categorie de pensie dintre cele mentionate mai sus.
Reglementarea anterioara mai includea in categoria drepturilor de asigurari sociale concediile si
indemnizatia de maternitate, concediile si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de
munca precum si concediile si indemnizatiile pentru cresterea si ingrijirea copilului bolnav. In
prezent, aceste prestatii sunt reglementate distinct prin OUG 158/2005 privind asigurarile
sociale de sanatate si sunt suportate din bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

2.3. Bibliografie pentru Unitatea 2

1. Al. Athanasiu, Dreptul securităţii sociale, Edit. Actami, 1995;


2. Cl. Moarcăș Costea, Dreptul securității sociale. Colecția curs universitar. Ed. CH Beck, 2013;
3. Al. Ţiclea, L. Georgescu, Dreptul securităţii sociale. Curs universitar. Ediţia a VII -a, Ed.
Universul Juridic, 2016.

13