Sunteți pe pagina 1din 12

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

LICEUL TEORETIC E. LOVINESCU


CLASA: a XI -a
AN ŞCOLAR: 2017-2018
CURRICULUM APLICAT: T.C. 3 ore, 35+1 săptămâni
MANUAL: EDITURA ART
Profesor: Varga Mioara Gina
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săpt. Obs.
învăţare ore
0. Recapitularea şi -Prezentarea competenţelor vizate şi a conţinuturilor 1 S1
sistematizarea disciplinei pentru clasa a XI-a (conform programei); 1 9-13.09
cunoştinţelor -Repartizarea studiilor de caz pe grupe de elevi şi 1
acumulate anterior explicarea modului în care se vor desfăşura activităţile 1
destinate studiului de caz. 1
-Genul epic 1 S2
-Genul liric 1 16-20.09
-Genul dramatic 1
-Aplicații 1
1

1.Fundamente 1.1.Aplicarea 1. Originile şi evoluţia limbii române 1


ale culturii cunoştinţelor de limbă în (prezentare sintetică): 1 S3
române receptarea mesajelor • Formarea limbii române în contextul 23-27.09
orale şi scrise. romanizării; 1
1.3.Folosirea adecvată a • Substrat, strat, adstrat; 1
strategiilor de • Scrisul. Tipăriturile 1
comuncare orală în • Limba română literară
monolog şi dialog. 2. Limbă şi comunicare: Noile norme lingvistice
1.4.Utilizarea adecvată a (ortografice, ortoepice şi morfologice) conform 1
tehnicilor de redactare. DOOM2 1 S4
2.1.Utilizarea 3. Studiu de caz: Latinitate şi dacism 1 30.10 -
strategiilor de lectură în Recapitulare 1 4.11
vederea înţelegerii Evaluare 1
adecvate a textelor
studiate.

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săpt. Obs.


învăţare ore
2.Perioada 1.1.Aplicarea S5
veche cunoştinţelor de limbă în 1. Perioada veche – repere istorice şi literare 1 7-11.11
receptarea mesajelor (sistematizare)
orale şi scrise. 2. Studiu de caz: Formarea conştiinţei istorice
1.2.Utilizarea -Grigore Ureche 1
achiziţiilor lingvistice, -Miron Costin 1
cu accent pe aspecte -Ion Neculce 1
normative.
1.3. Folosirea adecvată a 3. Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada - contextualizarea
strategiilor de operei literare; analiza complexă a textului literar; 1 S6
comunicare orală în 4. Limbă şi comunicare: Norma literară – aspecte 1 14-18.11
monolog şi dialog. evolutive 1
2.1.Utilizarea 5. Curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: 1
strategiilor de lectură în umanismul şi iluminismul (prezentare sintetică)
vederea înţelegerii -umanismul în cultura europeană 1
adecvate a textelor -umanismul în cultura română
studiate. -iluminismul în cultura europeană 1 S7
2.2.Compararea -iluminismul în cultura română 1 21-26.10
viziunilor despre lume, 1
despre condiţia umană 1
sau despre artă reflectate Evaluare
în texte literare,
nonliterare sau în alte 1
arte.
3.1.Identificarea şi
explicarea relaţiilor
dintre opera literară
studiată şi contextul
cultural în care a apărut
aceasta.

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săpt. Obs.


învăţare ore
3.Paşop- 1.1.Aplicarea 1. Studiu de caz: Rolul literaturii în perioada 1
tismul şi cunoştinţelor de limbă în paşoptistă
Junimea receptarea mesajelor
orale şi scrise. 2. Forme hibride ale civilizaţiei româneşti în mijlocul S8
1.2.Utilizarea secolului al XIX-lea: Chiriţa în provinţie de Vasile 1 28.10-
achiziţiilor lingvistice, Alecsandri: 2.11
cu accent pe aspecte • Plasarea textului în contextul operei lui V.
normative. Alecsandri şi al epocii în care a apărut 1
1.4.Utilizarea adecvată a • Compoziţia textului dramatic (act, scenă,
tehnicilor de redactare. tablou, replică, indicaţii scenice) 1
2.1.Utilizarea • Construcţia subiectului (conflicte dramatice,
strategiilor de lectură în intrigă, momentele subiectului, relaţii temporale şi
vederea înţelegerii spaţiale) 1
adecvate a textelor • Construcţia personajului în textul dramatic
studiate. • Rolul expresiv al elementelor de limbaj
2.3.Interpretarea textelor (construcţia dialogului dramatic, oralitate, monolog, 1
studiate prin prisma registre stilistice în vorbirea personajelor, notaţiile
propriilor valori şi a autorului, elemente verbale, nonverbale şi paraverbale
propriei experienţe de în textul dramatic)
lectură. • Comicul; surse ale comicului
3.1.Identificarea şi 3. Limbă şi comunicare: Uzul diversificat al limbii
explicarea relaţiilor literare. Variante literare libere 1 S9
dintre opera literară 4. Dezbatere: România între Orient şi Occident 4-9.11
studiată şi contextul Descoperirea literaturii populare 1
cultural în care a apărut 1. Meşterul Manole (baladă populară) – analiza
aceasta. complexă a textului literar 1
3.3.Identificarea unor 2. Meşterul Manole de Lucian Blaga: 1
conexiuni între literatura • Plasarea textului în context (încadrarea în 1
română şi cea epoca literară, în curent literar, în opera autorului);
universală. • evidenţierea compoziţiei textului dramatic
3.1.Identificarea şi (act, scenă, tablou, replică, indicaţii scenice); S10
explicarea relaţiilor 1 11-16.11
dintre opera literară
studiată şi contextul • prezentarea construcţiei subiectului (conflicte
cultural în care a apărut dramatice, intrigă, momentele subiectului, relaţii 1
aceasta. temporale şi spaţiale); 1
3.3.Identificarea unor • construcţia personajelor ;
conexiuni între literatura • problematica piesei; 1
română şi cea • comentarea rolului expresiv al elementelor de 1 S11
universală. limbaj în textul dramatic (construcţia dialogului 1 18-23.11
3.4.Utilizarea adecvată a dramatic, oralitate, monolog, registre stilistice în
tehnicilor de vorbirea personajelor, notaţiile autorului, elemente
documentare şi cercetare verbale, nonverbale şi paraverbale în textul dramatic); 1
a unei teme. Limbă şi comunicare: Structuri discursive: textul 1
4.1.Utilizarea tehnicilor informativ 1 S12
şi strategiilor Recapitulare pentru teză 25-29.11
argumentative în situaţii Lucrarea scrisă semestrială 3
de comunicare diverse Analiza lucrării scrise semestriale şi a rezultatelor 1
(scrise sau orale). obţinute 1

1.Studiu de caz: Criticismul junimist


-Junimea
-Titu Maiorescu - studii critice 1 S13
2.Limbă şi comunicare: 1 2-7.12
• Strategii specifice folosite în monolog şi în 1
dialog 1
• Adecvarea discursului oral la situaţii de 1
comunicare diverse
1 S14
Studiu de caz: Diversitate tematică, stilistică şi de 1 9-14.12
viziune în opera marilor clasici:
 Mihai Eminescu sau primatul sensibilităţii
 Ion Creangă, scriitor „poporal”?
 I. L. Caragiale şi universul comic
Ioan Slavici, creatorul nuvelei psihologice în 1
literatura română 1
4.Curente 1.1.Aplicarea 1. Romantismul: context istoric, trăsături, 1
literare în cunoştinţelor de limbă în reprezentanţi
secolul al XIX- receptarea mesajelor 2. Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul: 1
lea orale şi scrise. a. plasarea textului în context istoric (epocă
1.2.Utilizarea literară, curent) şi în contextul creaţiei lui Costache
achiziţiilor lingvistice, Negruzzi; 1 S15
cu accent pe aspecte b. rezumarea conţinutului textului; 18-22.12
normative. c. raportul realitate – ficţiune; 1
1.3. Folosirea adecvată a d. particularităţile discursului narativ:
strategiilor de • construcţia subiectului (I): planuri narative,
comunicare orală în fire epice, înlănţuire/alternanţă, final, incipit; 1
monolog şi dialog. • statutul instanţelor narative;
2.1.Utilizarea • construcţia subiectului (II): acţiune, conflicte, 1
strategiilor de lectură în modalităţi de construire a conflictului, relaţii spaţio-
vederea înţelegerii temporale; 1
adecvate a textelor • construcţia personajului: clasificarea
studiate. personajelor în funcţie de importanţa lor în operă, de
2.2.Compararea structura lor etică etc. , tipologia personajelor, 1 S16
viziunilor despre lume, raporturile dintre personaje şi evoluţia lor, modalităţi 15-19.01
despre condiţia umană de caracterizare a personajului etc.
sau despre artă reflectate e. nuvela istorică - definiţie, trăsături
în texte literare, (sistematizare).
nonliterare sau în alte 3. Limbă şi comunicare: Registre stilistice 1
arte.
1
Romantismul: reactualizarea trăsăturilor sale generale
Mihai Eminescu, Scrisoarea I:
1.1.Aplicarea • Lectura expresivă a textului ; 1
cunoştinţelor de limbă în • Plasarea textului în contextul operei
receptarea mesajelor eminesciene; 1
orale şi scrise. • Geneza textului; surse de inspiraţie;
1.2.Utilizarea • Temă, motiv(e) literar(e) romantice; satira 1 S17
achiziţiilor lingvistice, romantică; 22-26.01
cu accent pe aspecte • Identificarea şi analiza elementelor de 1
normative. compoziţie şi de limbaj în textul poetic. 1
1.3. Folosirea adecvată a
strategiilor de Mihai Eminescu, Luceafărul 1
comunicare orală în Lectura expresivă a textului ;
monolog şi dialog. • Plasarea textului în contextul operei
2.1.Utilizarea eminesciene;
strategiilor de lectură în • Geneza textului; surse de inspiraţie;
vederea înţelegerii • Temă, motiv(e) literar(e) romantice; satira 1
adecvate a textelor romantică; S18
studiate. • Identificarea şi analiza elementelor de 1 27.01-
2.2.Compararea compoziţie şi de limbaj în textul poetic. 1 31.01
viziunilor despre lume, 1
despre condiţia umană Limbă şi comunicare: 1
sau despre artă reflectate • Figuri de stil şi procedee de expresivitate 1
în texte literare, Prezentare de carte 1 S19
nonliterare sau în alte • Conotaţie şi denotaţie 3-7.02
arte.
1.1.Aplicarea Realismul – prezentare generală (context istoric, 1
cunoştinţelor de limbă în trăsături, reprezentanţi) 1
receptarea mesajelor I.L. Caragiale, În vreme de război: 1
orale şi scrise. a. plasarea textului în context istoric (epocă 1
1.2.Utilizarea literară, curent) şi în contextul creaţiei lui Ioan Slavici;
achiziţiilor lingvistice, b. rezumarea conţinutului textului; 1 S20
cu accent pe aspecte c. Particularităţile discursului narativ: 10-14.02
normative. • construcţia subiectului(I): planuri narative,
1.3. Folosirea adecvată a fire
strategiilor de epice, înlănţuire/alternanţă, final, incipit; 1
comunicare orală în • statutul instanţelor narative în nuvela realist-
monolog şi dialog. psihologică; 1
2.1.Utilizarea • construcţia subiectului (II): acţiune, conflicte,
strategiilor de lectură în modalităţi de construire a conflictului, relaţii spaţio- 1
vederea înţelegerii temporale
adecvate a textelor d. Clasificarea personajelor în funcţie de 1
studiate. importanţa lor în operă, de structura lor etică etc., 1
2.2.Compararea tipologia realistă, raporturile dintre personaje şi
viziunilor despre lume, evoluţia lor, modalităţi de caracterizare a personajului
despre condiţia umană e.Nuvela psihologică (particularităţi) – reactualizare,
sau despre artă reflectate sistematizare. 1
în texte literare,
nonliterare sau în alte Limbă şi comunicare: Structuri discursive 1
arte. (argumentative)
.3.Interpretarea textelor S21
studiate prin prisma Simbolismul – prezentare generală (context istoric, 1 17.02-
propriilor valori şi a trăsături, reprezentanţi) 21.02
propriei experienţe de Alexandru Macedonski, Noaptea de decemvrie:
lectură. • Lectura expresivă a textului dat; 1
3.1.Identificarea şi • Contextualizarea operei literare;
explicarea relaţiilor • Geneza textului; surse de inspiraţie; influenţe;
dintre opera literară • Temă, motiv(e) literar(e) romantice şi 1
studiată şi contextul simboliste;
cultural în care a apărut • Imaginarul poetic;
aceasta. • Identificarea şi analiza elementelor de
3.3.Identificarea unor compoziţie şi de limbaj în textul poetic. 1
conexiuni între literatura 1
română şi cea universală Ion Minulescu, Acuarelă
.3.Interpretarea textelor Lectura expresivă a textului dat; 1 S22
studiate prin prisma • Contextualizarea operei literare; 1 24-28.03
propriilor valori şi a • Geneza textului; surse de inspiraţie; influenţe; 1
propriei experienţe de • Temă, motiv(e) literar(e) romantice şi
lectură. simboliste;
3.1.Identificarea şi • Imaginarul poetic;
explicarea relaţiilor • Identificarea şi analiza elementelor de 1
dintre opera literară compoziţie şi de limbaj în textul poetic.
studiată şi contextul 1
Limbă şi comunicare: Neologismele 1
cultural în care a apărut Studiu de caz: Simbolismul european
aceasta. S23
3.3.Identificarea unor Prelungiri ale romantismului şi ale clasicismului: 1 2-6.03
conexiuni între literatura • Curentul eminescian
română şi cea universală • Tradiţionalismul major
• Tradiţionalismul minor
Otavian Goga, De demult...: 1
1.3. Folosirea adecvată a • Tradiţionalismul poetic interbelic; 1
strategiilor de • Lectura expresivă a textului dat;
comunicare orală în • Plasarea textului în contextul operei lui
monolog şi dialog. Octavian Goga; 1
2.1.Utilizarea • Temă, motiv(e) literar(e) ; 1 S24
strategiilor de lectură în • Imaginarul poetic; 9-13.03
vederea înţelegerii • Identificarea şi analiza elementelor de
adecvate a textelor compoziţie şi de limbaj în textul poetic. 1
studiate. 1
2.2.Compararea Orientări tematice în romanul interbelic
viziunilor despre lume, a. Romanul psihologic: Camil Petrescu, Ultima 1
despre condiţia umană noapte de dragoste, întâia noapte de război 1
sau despre artă reflectate • Camil Petrescu – teoretician al romanului 1
în texte literare, modern (romanul – dosar de existenţe );
nonliterare sau în alte • instanţele narative şi relaţiile dintre ele,
arte. perspectiva narativă în romanul modern subiectiv;
1.1.Aplicarea • particularităţile discursului narativ (planuri S25
cunoştinţelor de limbă în narative, alternanţă / înlănţuire, incipit, final); 16-20.03
receptarea mesajelor • construcţia subiectului (acţiune, conflict, SA,S26
orale şi scrise. relaţii spaţio-temporale); 23-27.03
1.2.Utilizarea • problematica romanului; 1
achiziţiilor lingvistice, • particularităţi de realizare a personajelor;
1
cu accent pe aspecte • tehnici de analiză psihologică. 1
normative. 1
1.3. Folosirea adecvată a b. Romanul experienţei: Mircea Eliade, Nuntă în cer 1
strategiilor de 1
comunicare orală în • plasarea textului în context istoric, literar, 1 S27
monolog şi dialog. estetic; 30.03-
1.3. Folosirea adecvată a • statutul instanţelor narative; perspectiva 1 1.04
strategiilor de narativă; raportul dintre instanţele narative în romanul 1
comunicare orală în subiectiv; 1
monolog şi dialog. • particularităţile discursului narativ (planuri
2.1.Utilizarea narative, alternanţă/înlănţuire, final, incipit) ; S28
strategiilor de lectură în • construcţia subiectului (acţiune, conflict,
vederea înţelegerii relaţii spaţio-temporale); 1 20-24.04
adecvate a textelor • particularităţi de realizare a personajelor 1
studiate. (statut social şi psihologic, trăsături, 1
2.2.Compararea modalităţi/procedee de caracterizare, relaţii cu 1
viziunilor despre lume, celelalte personaje);
despre condiţia umană • problematica romanului.
sau despre artă reflectate 1
în texte literare, Recapitulare pentru teză S29
nonliterare sau în alte Lucrarea scrisă semestrială 27.04 –
arte. Analiza lucrării scrise semestriale şi a rezultatelor 1 30.04
1.1.Aplicarea obţinute 1
cunoştinţelor de limbă în 1
receptarea mesajelor c. Romanul balzacian: George Călinescu, Enigma 1
orale şi scrise. Otiliei
1.2.Utilizarea • încadrarea în epocă şi în contextul creaţiei
achiziţiilor lingvistice, călinesciene;
cu accent pe aspecte • construcţia subiectului şi a discursului narativ; 4 S30
normative. • tipologia personajelor, evoluţia raporturilor 1 4-8.05
1.3. Folosirea adecvată a dintre ele, modalităţi de caracterizare; 1
strategiilor de • balzacianismul formulei romaneşti; depăşirea
comunicare orală în balzacianismului;
monolog şi dialog. • problematica romanului.
1
Studiu de caz: Modele epice în romanul interbelic 1 S31
1 11-16.05
1
RECAPITULARE FINALĂ 1

1
1 S32
1 18-22.05
1

1
S33
10 25-29.05

S34
1-6.06
S35
8-12.06