Sunteți pe pagina 1din 17

ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr.

ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017
Nr............din.......... PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a V-a
COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL
1. FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI 4 - 4
2. ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PERSONAL 8 - 8
3. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI 3 7 10
4. RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI - 3 3
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 2 2
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 3 4 7
18 16 34

Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor dezbateri privind asigurarea
și promovarea drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor;
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor copilului
sau de promovare a acestora;
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru investigarea / soluționarea unor probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor
celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în promovarea și apărarea propriilor drepturi;

Unitatea de învăţamânt: Școala Gimnazială Nr.7, Reșița Nr.........../.............................


Profesor: LIȚĂ MARIA Director prof. Pomoja Ileana
Disciplina: Educație Socială Responsabil catedră, prof. Bădescu Ilie

Aria curriculară: „Om Şi Societate”


Nr. Ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR:

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a-V-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE .
1.1. Manifestarea interesului pentru
formularea de întrebări cu privire la
propriile drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea 1.Introducere înstudiul educației sociale
propriilor drepturi și responsabilități; 2. Capacitatea de a ne mira, valoarea
1.3. Raportarea critică la opiniile, întrebărilor – de ce nu luăm totul ca
FORMULAREA explicațiile și argumentele formulate de fiind cunoscut 4
DE ÎNTREBĂRI alte persoane în contextul unor dezbateri 3. Formularea întrebărilor; cui putem Obs.
1. privind asigurarea și promovarea adresa întrebări și modalități alternative curentă
5(4+1) ore drepturilor copilului; de a formula întrebări
2.1. Formularea unor probleme care
vizează drepturile copilului, ca punct de
plecare în rezolvarea lor;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
Evaluare personale și de grup, în condițiile
respectării drepturilor celuilalt; 1 Testare
scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
ARGUMENTARE argumente simple pentru promovarea
2. A UNUI PUNCT propriilor drepturi și responsabilități; 1.Fapte și opinii
DE VEDERE 1.3. Raportarea critică la opiniile, 2. Susținerea părerii/opiniei proprii 4 Obs.
PERSONAL explicațiile și argumentele formulate de 3. Formularea răspunsurilor; modalități curentă
alte persoane în contextul unor dezbateri alternative de a formula răspunsuri
9 (8+1) ore privind asigurarea și promovarea
drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care
vizează drepturile copilului, ca punct de
plecare în rezolvarea lor; 4. Schimbul de opinii. Compararea Obs.
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect opiniilor curentă
de promovare a drepturilor copiilor pentru 5. De ce avem nevoie de argumente
investigarea / soluționarea unor probleme 6. Condiții pentru acceptarea unui 4
specifice; argument formulat de o altă persoană
3.1. Exercitarea drepturilor și a 7. Stereotipii și prejudecăți
responsabilităților în luarea unor decizii 8. Persuasiunea
personale și de grup, în condițiile
respectării drepturilor celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup
privind implicarea în promovarea și
Evaluare apărarea propriilor drepturi; Testare
1 scrisă
3. Recapitulare – Obs.
Evaluare 1 curentă
semestrială
1 oră
SEMESTRUL AL II-LEA
1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Convenția ONU cu privire la drepturile
argumente simple pentru promovarea copilului:
propriilor drepturi și responsabilități; - Principiile generale ale convenției 3
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile - Prioritatea intereselor copilului
și argumentele formulate de alte persoane în - Non- discriminarea
contextul unor dezbateri privind asigurarea și - Participarea copiilor la problemele care
promovarea drepturilor copilului; îi privesc
DREPTURI ȘI 2.1. Formularea unor probleme care vizează 2. Drepturi ale copilului; responsabilități
RESPONSABILI drepturile copilului, ca punct de plecare în asociate acestora: Obs.
4. TĂȚI ALE rezolvarea lor; - Exemplificarea unor drepturi în contexte curen
COPILULUI 2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor concrete (de exemplu, dreptul la identitate, 3 tă
11(10+1) ore măsuri de intervenție posibile pentru cazuri dreptul la familie, dreptul la educație,
semnalate de încălcare a drepturilor copilului dreptul lajoc și activități recreative, dreptul
sau de promovare a acestora; la protecție împotriva violenței, abuzului și
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de exploatării, dreptul la securitate și protecție
promovare a drepturilor copiilor pentru socială, protecția mediului- condiție a vieții)
investigarea / soluționarea unor probleme - Corelarea drepturilor cu responsabilitățile
specifice; asociate
3.1. Exercitarea drepturilor și a 1
responsabilităților în luarea unor decizii 3. Modalități de exercitare a drepturilor și de
personale și de grup, în condițiile respectării asumare a responsabilităților:
drepturilor celuilalt; - Copiii, promotori ai propriilor drepturi
3.2. Participarea la decizii de grup privind - Școala ca spațiu de
implicarea în promovarea și apărarea exprimare/exercitare/asumare de către copii 3
propriilor drepturi; a drepturilor și responsabilităților

Evaluare 1
Testa
re
scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea 1. Respectarea și apărarea drepturilor
propriilor drepturi și responsabilități; copiilor:
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile Categorii de copii în situații de risc și /sau
și argumentele formulate de alte persoane în cu cerințe educative speciale ( copii din 1
RESPECTAREA, contextul unor dezbateri privind asigurarea și medii dezavantajate socio-economic, copii
APĂRAREA ȘI promovarea drepturilor copilului; cu dizabilități, copii care aparțin unor
5. PROMOVAREA 2.1. Formularea unor probleme care vizează minorități, copii din mediul rural)
DREPTURILOR drepturile copilului, ca punct de plecare în Obs.
COPILULUI rezolvarea lor; curen
3 ore 2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor 2. Instituții guvernamentale și tă
măsuri de intervenție posibile pentru cazuri nonguvernamentale cu rol în respectarea,
semnalate de încălcare a drepturilor copilului apărarea și promovarea drepturilor
sau de promovare a acestora; copilului:
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de - Instituții guvernamentale: rolul statului;
promovare a drepturilor copiilor pentru securitate și protecție 1
investigarea / soluționarea unor probleme - Organizații interguvernamentale și
specifice; nonguvernamentale, rolul societății civile
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile respectării
drepturilor celuilalt;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Elaborarea și derularea unui proiect Obs.
argumente simple pentru promovarea educațional pentru promovarea unui/unor curen
PROIECTUL propriilor drepturi și responsabilități drepturi ale copilului: 2 tă
6. EDUCAȚIONAL 2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de - Alegerea temei
promovare a drepturilor copiilor pentru - Elaborarea fișei de proiect
3(2+1)ore investigarea / soluționarea unor probleme - Derularea proiectului propus Probă
specifice; - Evaluarea proiectului propus practi
Evaluare 1 că
7. Recapitulare și
evaluare 1
semestrială și
finală
2ore
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT:
CLASA : a V a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI
NUMĂR ORE ALOCATE: 5 (4+1) ore
COMPETENŢE SPECIFICE.
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

- utilizarea corectă a termenilor și a a. frontală


1. Introducere in 1 conceptelor cu conținut civic și social în a. individuală observarea
1.1 10-14 IX
studiul educației diferite contexte sistematică a
sociale 1.2. - participarea la discuții de grup ce oferă conversația elevilor
elevilor ocazia de a formula întrebări manualul descrierea
3.1. 1 referitoare la preocupările lor actuale sau la
2. Capacitatea de a 17-21 IX probleme concrete privind drepturile copilului culegeri de comparaţia - autoevaluare
ne mira, valoarea ( de exemplu, pornind de la întrebările„Ce? texte
întrebărilor – de ce Cine? Unde? Când? De ce?”) activitate pe
nu luăm totul ca - formularea de întrebări pornind de la o ilustrații grupe
fiind cunoscut situație de încălcare a drepturilor copilului
dicţionare metoda
- elaborarea unui proiect individual privind o ciorchinelui observarea
3. Formularea 2 problemă referitoare la drepturile copilului, pe fişe de lucru sistematică a
1.1. 24-28 IX baza unui plan de documentare, observarea,
întrebărilor; cui analiza elevilor
putem adresa 1.3. 1-5 X prin discuții de grup, a deosebirilor între sinteza
întrebări și opiniile bazate pe convingeri personale și cele joc de rol
2.1.
modalități alternative bazate pe argumente/ documente temă în clasă/
de a formula - implicarea în dezbateri privind corelarea proiectul pentru acasă
întrebări 1 drepturilor cu responsabilitățile asociate și lectura
8-12 X evidențierea relației între acestea. dezbaterea
2. Evaluare - exerciții pentru identificarea termenilor brainstormingul
civici și sociali în texte diferite test

CLASA : a V a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PESONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 10( 8+2) ore
SPECIFICECOMPETENŢE

CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENT OBS
DATA MATERIAL PROCEDURALE E .
E DE
EVALUARE
- analizarea unor fișe cu imagini care a. frontală
1. Fapte și 1 ilustrează respectarea/încălcarea unor a. individuală observarea
opinii drepturi ale copilului și formularea unor sistematică a
1.2. puncte de vedere personale cu privire la conversația elevilor
situațiile analizate manualul descrierea
1.3. - observarea, prin discuții de grup, a studiu de caz
deosebirilor între opiniile bazate pe culegeri de comparaţia - autoevaluare
convingeri personale și cele bazate pe texte
2.1. 1 argumente/ documente activitate pe
2. Susținerea - participarea la realizarea regulementului ilustrații grupe
părerii/opiniei clasei, care să reflecte drepturi și
proprii 2.3. responsabilități ale elevilor la nivel de dicţionare metoda
clasă. ciorchinelui observarea
- ilustrarea unor moduri de participare a fişe de lucru sistematică a
1 copiilor la soluționarea problemelor care analiza elevilor
3. Formularea îi privesc sinteza
răspunsurilor; 3.1. - redactarea unui text care să includă joc de rol
modalități argumente simple pe tema importanței
alternative de a 1 respectării drepturilor copiilor. proiectul
formula răspunsuri 3.2. - exprimarea opiniilor în legătură cu lectura temă în clasă/
fapte, idei etc. și susținerea acestora cu dezbaterea pentru acasă
argumente
4. Schimbul de 1 - observarea unor asemănări și deosebiri brainstormingul
opinii. Compararea între explicațiile și argumentele formulate
opiniilor de elevi cu privire la situațiile de
promovare a drepturilor copilului
1.2. 1 - organizarea unor activități de grup în observarea
5. De ce avem care elevii exemplifică situații în care își sistematică a
nevoie de 1.3. pot manifesta drepturile (de exemplu, elevilor
argumente dreptul la joc și dreptul la educație)
- identificarea problemelor cu care se manualul a. frontală
2.1. 1 confruntă unii copii din perspectiva a. individuală - autoevaluare
stereotipilor și prejudecăților și culegeri de
6. Condiții exprimarea opiniilor cu privire la aceste texte conversația
pentru acceptarea 2.3. situații descrierea
unui argument - corelarea drepturilor cu ilustrații
formulat de o altă 1 responsabilitățile asociate acestora comparaţia
persoană - examinarea consecințelor încălcării dicţionare observarea
unor drepturi (cauză și efect), de activitate pe sistematică a
3.1. 1 exemplu, a dreptului de familie fişe de lucru grupe elevilor
- realizarea, în grup, a unui afiș/colaj care
1 să ilustreze ideea „drepturile mele nu metoda
7. Stereotipii și 3.2. trebuie să limiteze /îngrădească ciorchinelui
prejudecăți exercitarea drepturilor tale”; promovarea studiu de caz
rezultatelor activității la nivelul școlii analiza temă în clasă/
- facilitatea întâlnirii între elevii clasei și sinteza pentru acasă
reprezentanții consiliului elevilor pentru argumentarea
discutarea unor probleme incluse în
8. Persuasiunea agenda consiliului elevilor, relevante proiectul
pentru problematică drepturilor copiilor lectura
dezbaterea
- utilizarea corectă a termenilor și a
9. Evaluare conceptelor cu conținut civic și social în brainstormingul
diferite contexte test
- exerciții pentru identificarea termenilor
10. Evaluare civili și sociali în texte diferite
semestrială
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT:
CLASA : a V a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR:
DOMENIU DE CONȚINUT:DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 11(10+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENT OBS.
DATA MATERIAL PROCEDURAL E
E E DE
EVALUARE

1. Convenția ONU cu 1 - realizarea, în grup, a unui afiș/colaj manualul a. frontală observarea


privire la drepturile 17-21XII care să ilustreze ideea „drepturile a. individuală sistematică a
copilului: 1.2 mele nu trebuie să limiteze culegeri de conversația elevilor
- Principiile generale ale /îngrădească exercitarea drepturilor texte descrierea
convenției 1.3 1 tale”; promovarea rezultatelor comparaţia
- Prioritatea intereselor . 14-18I activității la nivelul școlii ilustrații activitate pe - autoevaluare
copilului grupe
-Non- discriminarea 2.1 dicţionare metoda
- Participarea copiilor la 2.2 1 fişe de lucru ciorchinelui
problemele care îi . 21-25 I analiza
privesc lectura
dezbaterea
2. Drepturi ale 2.3 - elaborarea, în echipe, a unui a. frontală observarea
copilului; . pliant/afiș care reflectă activitățile de manualul a. individuală sistematică a
responsabilități asociate voluntariat la nivelul școlii sau al elevilor
acestora: comunității locale pentru culegeri de conversația
3.1 promovarea drepturilor copilului; texte descrierea
- Exemplificarea unor . 4 identificarea problemelor și a - autoevaluare
drepturi în contexte 11-15II soluțiilor promovate în cadrul ilustrații comparaţia
concrete (de exemplu, 3.2 18-22II acestor activități observarea
dreptul la identitate, . 25II-1III - compararea unor mesaje cuprinse dicţionare activitate pe sistematică a
dreptul la familie, 4-8 III în texte (orale și scrise), programe de grupe elevilor
dreptul la educație, televiziune, pagini web, filme, fişe de lucru
dreptul la joc și publicitate, muzică, în care sunt metoda
activități recreative, promovate drepturile copilului/în ciorchinelui temă pentru
dreptul la protecție care sunt încălcate unele drepturi studiu de caz acasă
împotriva violenței, 1.2 - exercitarea drepturilor și a
abuzului și exploatării, . responsabilităților în situații date, de manualul
dreptul la securitate și exemplu, în organizarea unui grup analiza
protecție socială, de inițiativă care să sprijine dreptul culegeri de sinteza
protecția mediului- 1.3 copiilor dintr-o școală la protecție texte argumentarea observarea
condiție a vieții) . împotriva violenței sistematică a
- analizarea, în cadrul activităților pe ilustrații elevilor
1 grupe, a unor cazuri care privesc
- Corelarea drepturilor 2.1 11-15III drepturile copilului, soluționate de dicţionare proiectul
cu responsabilitățile . școală, de primărie, autoritățile lectura
asociate locale sau alte organizații; inițierea fişe de lucru dezbaterea
2.2 unor unor evenimente în cadrul temă pentru
. cărora elevii pot prezenta propriile acasă
soluții
- implicarea în activități de grup în autoevaluare
2.3 care elevii exemplifică situații în
. care își pot manifesta drepturile ( de
exemplu, dreptul la joc și dreptul la
educație)
3. Modalități de - realizarea, pe echipe, a unui manualul a. frontală observarea
exercitare a drepturilor portofoliu referitor la a. individuală sistematică a
și de asumare a respectarea/încălcarea drepturilor culegeri de conversația elevilor
responsabilităților: copilului, prin utilizarea unor surse texte descrierea
- Copiii, promotori ai 1 diferite de informare, în scopul comparaţia
propriilor drepturi 18-22III stabilirii unor modalități de ilustrații activitate pe
- Școala ca spațiu de implicare în promovarea drepturilor grupe temă pentru
exprimare/exercitare/as 1 copilului dicţionare metoda acasă
umare de către copii a 25-29III - participarea activă ( individuală/ pe ciorchinelui
drepturilor și perechi/pe echipe) la punerea în fişe de lucru analiza
responsabilităților practică a proiectelor propuse, sinteza autoevaluare
potrivit sarcinilor de lucru asumate/ argumentarea
atribuite proiectul
1 lectura
4. Evaluare 1-5 IV - utilizarea corectă a termenilor și a dezbaterea test
conceptelor cu conținut civicși social
în diferite contexte
- exerciții pentru identificarea
termenilor civili și sociali în texte
diferite
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT:
CLASA : a V a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ - GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 3 ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE
(detalieri) ORE / RESURSE RESURSE INSTRUMENT
DATA MATERIAL PROCEDURAL E OB
E E DE S.
EVALUARE

1. Respectarea și apărarea -realizarea unor jocuri de rol în care


drepturilor copiilor: elevii formulează soluții alternative la manualul a. frontală
1.2.
- Categorii de copii în probleme specifice problematicii a. individuală
situații de risc și /sau cu 1 drepturilor copilului (de exemplu, culegeri de
cerințe educative speciale 8-12 IV organizarea unui concurs de soluții texte conversația observarea
1.3.
(copii din medii creative la problemele privind asigurarea descrierea sistematică a
dezavantajate socio- dreptului la educație a copiilor cu CES și ilustrații elevilor
economic, copii cu a unei soluții la nivelul clasei) comparaţia
2.1.
dizabilități, copii care -analizarea unor fișe cu imagini care dicţionare
aparțin unor minorități, ilustrează respectarea/încălcarea unor activitate pe
copii din mediul rural) drepturi ale copiluluiși formularea unor fişe de lucru grupe
2.2
puncte de vedere personale privitor la
acestea articole metoda
2. Instituții -dezbaterea unor cazuri de încălcare a ciorchinelui
guvernamentale și drepturilor copiilor, din mediul lor de Convenția analiza temă pentru
2.3.
nonguvernamentale cu rol viață sau prezentate în mass-media și ONU cu sinteza acasă
în respectarea, apărarea și identificarea unor posibile măsuri de privire la
promovarea drepturilor 3.1. 2 intervenție drepturile
copilului: 15- - examinarea consecințelor încălcării copilului proiectul
- Instituții 19IV unor drepturi( condiții, cauză, efect) lectura
guvernamentale: rolul 6-10 V - analizarea, în cadrul activităților pe Legea observarea
statului; securitate și grupe, a unor cazuri care privesc 272/2004 sistematică a
protecție drepturile copilului soluționate de privind elevilor
Organizații școală, de primărie, autoritățile locale drepturile dezbaterea
interguvernamentale și sau de alte organizații; inițierea unor copilului
nonguvernamentale, rolul evenimente în cadrul cărora elevii pot
societății civile prezenta propriile soluții
-dezbaterea în grup și identificarea unor
măsuri de sustenabilitate, inclusiv prin
implicarea unor parteneri din afara școlii
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT:
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 5(2+3)ore

COMPETENŢE SPECIFICE
CONŢINUTURI INSTRUMENT OB
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE E S.
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIAL PROCEDURAL DE
DATA E E EVALUARE

1. Elaborarea și - elaborarea unui proiect individual


derularea unui proiect privind o problemă referitoare la a. frontală
educațional pentru drepturile copilului, pe baza unui a. individuală observarea
promovarea unui/unor plan de documentare; observarea, sistematică a
drepturi ale copilului: prin discuții de grup, a deosebirilor manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 1.2. 2 între opiniile bazate pe convingeri
- Elaborarea fișei de 13-17V personale și cele bazate pe culegeri de activitate pe temă pentru
proiect 20-24V argumente/documente texte grupe acasă
- Derularea - implicarea elevilor, la nivel de
proiectului propus 2.3. clasă, școală sau la nivelul ilustrații observarea
- Evaluarea comunității locale, în elaborarea sistematică a
proiectului propus unei propuneri de proiect de dicţionare proiectul elevilor
intervenție pentru promovarea lectura
unui/unor drepturi ale copilului fişe de lucru proiect
1 - participarea activă (individuală/
2. Evaluare sumativă 27-31V pe perechi/ pe echipe) la punerea în dezbaterea eseuri, rebus-uri
practică a proiectelor propuse,
3. Recapitulare și 2 potrivit sarcinilor de lucru
evaluare finală. 3-7VI asumate/atribuite
10.14 VI - participarea activă la elaborarea
unor instrumente de
monitorizare/evaluare a rezultatelor
și impactului proiectului

S-ar putea să vă placă și