Sunteți pe pagina 1din 8

LISTA UNITĂŢILOR TEMATICE

AN ŞCOLAR 2017-2018

1. Cine sunt eu?


2. Livezile de fructe-s pline cu arome, vitamine
3. O mulţime de legume, de nu le mai ştii pe nume
4. Vine vreme rea, poţi să te fereşti de ea?
5. În junglă mergem acum, Animale pozăm pentru album
6. Familia, ce să zic? NU se compară cu nimic!
7. Daruri, zăpadă, bucurii, De Crăciun sărbătorim, să ştii!
8. Mergem şi la Poli Să cunoaştem pinguini- dirijori
9. Sănii, vapoare, avioane, maşini, Mijloace de transport pe toate le numim!
10. Submarinul ne arată Viaţa acvatică toată
11. Floricele mititele, Hai să ne jucăm cu ele!
12. Insectele jucăuşe, Dau din aripi şi din picioruşe!
13. În sera mea Multe plante veţi vedea
14. Ce-o fi dincolo de stele?Aş vrea să ajung la ele!
15. Zâne şi zânuţe, Puteri magice şi spiriduşe
16. Vacanţa mare ne asteaptă: La munte, mare sau în lumea-ntreagă.
Comptetenţe Comptetenţe specifice Unităţi de învăţare
generale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme
familiare, rostit clar şi rar
1Receptarea
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj
de mesaje scurt, rostit clar şi rar
orale în 1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un
contexte de cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
rostite clar şi rar
comunicare
cunoscute 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje
orale, în contexte de comunicare cunoscute

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri


2. simple
Exprimarea
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la
de mesaje universul apropiat, prin mesaje scurte
orale în
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de
diverse comunicare uzuală
situaţii de 2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute,
manifestând interes pentru comunicare
comunicare
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul
3. apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
Receptarea
3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care
unei prezintă întâmplări, fenomene, evenimente
varietăţi de familiare
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit
mesaje mesaje de necesitate imediată, din universul familiar
scrise, în 3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe
suport vizual sau auditiv, manifestând interes pentru lucrul
contexte de cu cartea
comunicare
cunoscute
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor,
4.Redactare folosind resurse variate
a de mesaje
4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de
în diverse comunicare
situaţii de 4.3. Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii prin
intermediul limbajelor neconvenţionale
comunicare
Comptetenţe Comptetenţe specifice Unităţi de învăţare
generale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în
concentrul 0-31

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-


31

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-


31, folosind poziţionarea pe axa numerelor
1. Utilizarea
numerelor în 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în
concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea
calcule elementare a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată

1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi


repetate prin numărare şi reprezentări
obiectuale în concentrul 0-31

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri


matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -)
în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
2. Evidenţierea 2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în
raport cu repere/direcţii precizate, folosind
caracteristicilor sintagme de tipul: în, pe, deasupra,
geometrice ale dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos,
stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic
unor obiecte 2.2. Identificarea unor forme geometrice
localizate în spaţiul plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a
înconjurător unor corpuri geometrice (cub, cuboid,
sferă) în obiecte manipulate de copii şi în
mediul înconjurător

3. Identificarea 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/


structuri repetitive simple din mediul
unor apropiat, în scopul identificării unor
fenomene/relaţii/ regularităţi
regularităţi/structu 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea
ri din mediul corectă în relaţie cu mediul familiar
apropiat
4. Generarea unor 4.1. Formularea unor observaţii asupra
mediului apropiat folosind limbajul comun,
explicaţii simple reprezentări prin desene şi operatorii logici
prin folosirea unor „şi”, „nu”
4.2. Identificarea relaţiilor de tipul „dacă...
elemente de logică atunci...” între două evenimente succesive
5. Rezolvarea de 5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/
materiale etc., pe baza unui criteriu dat
probleme pornind 5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin
de la sortarea şi operaţii de adunare sau scădere cu 1-5
unităţi în
reprezentarea unor concentrul 0-31, cu ajutorul
date obiectelor

6. Utilizarea unor 6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale


pentru determinarea şi compararea
etaloane lungimilor
convenţionale
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru
pentru măsurări şi determinarea/ estimarea duratelor unor
estimări evenimente familiare

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente


valoric folosind reprezentări
neconvenţionale în probleme-joc simple de
tip venituri-cheltuieli, cu numere din
concentrul 0-31
Comptetenţe Comptetenţe specifice Unităţi de învăţare
generale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj
1. Explorarea vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/
de mesaje modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care
artistice reflectă un context familiar
exprimate în 1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii
limbaj vizual şi a formei în ipostaze familiare, în spaţiul
într-o înconjurător
diversitate de
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de
contexte
explorarea de mesaje artistice simple,
familiare
exprimate vizual

2.1.Observarea unor caracteristici simple ale


materialelor întâlnite în mediul familiar
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale,
2. Realizarea
în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale
de creaţii
2.3. Realizarea de
funcţionale
aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii
şi/sau estetice
simple, pe baza interesului direct
folosind
2.4. Transformarea unui material prin tehnici
materiale şi
SIMPLE
tehnici
2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate
elementare
prin efort propriu
diverse
2.6. Participarea la activităţi integrate
adaptate nivelului de vârstă, în care se
asociază elemente
Comptetenţe Comptetenţe specifice Unităţi de învăţare
generale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. 1.1. Receptarea unor sunete din mediul
Receptarea înconjurător, cu durate şi intensităţi
contrastante
unor
1.2. Diferenţierea sunetelor vorbite sau
cântece cântate
pentru copii 1.3. Receptarea sunetelor emise de
şi a unor jucăriile muzicale şi percuţia corporală
elemente 1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus
simple de cuprins între DO1-La, cu o structură
limbaj ritmico- melodică asemănătoare
cântecelor din folclorul copiilor
muzical

2. 2.1. Cântarea în colectiv, asociind


Interpretare mişcarea sugerată de text
2.2. Cântarea în colectiv, asociind
a de cântece
acompaniamentul liber
pentru copii, 2.3. Emiterea unor onomatopee
cu mijloace asemănătoare cu sunetele din mediul
specifice înconjurător, cu durate şi intensităţi diferite
vârstei

3. 3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe


Exprimarea muzică, apelând la diverse forme de
exprimare
unor idei,
3.2. Executarea unui dans cu mişcare
sentimente repetată, pe un cântec simplu, din
şi experienţe folclorul copiilor
prin 3.3. Descoperirea şi selectarea unor
intermediul sonorităţi din mediul înconjurător, pentru
acompanierea cântecelor
muzicii şi 3.4. Improvizarea a unei combinaţii
mişcării, ritmice asemănătoare celor din folclorul
copiilor şi asocierea acestora cu mişcări
individual
adecvate
sau în grup

Comptetenţe Comptetenţe specifice Unităţi de învăţare


generale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Manifestarea 1.1. Identificarea unor trăsături
interesului pentru personale elementare
1.2. Identificarea unor obiecte şi
autocunoaştere şi a
activităţi simple de igienă
atitudinii pozitive personală
faţă de sine şi faţă de
ceilalţi
Exprimarea adecvată 2.1. Recunoaşterea emoţiilor de
a emoţiilor în bază în situaţii simple, familiare
2.2. Identificarea regulilor de
interacţiunea cu
comunicare în activitatea şcolară
copii şi adulţi 2.3. Explorarea caracteristicilor
cunoscuţi fiinţelor şi obiectelor preferate şi a
interacţiunii simple cu acestea

Utilizarea abilităţilor 3.1. Identificarea unor rutine în


şi a activitatea şcolară
atitudinilor 3.2. Aplicarea unor tehnici simple
specifice care sprijină învăţarea şi succesul
şcolar
învăţării în 3.3. Identificarea hobby-urilor,
context jocurilor şi activităţilor preferate
şcolar