Sunteți pe pagina 1din 9

Baterie de intrebari securitatea muncii

1. Distanţa minimă de vecinătate de la sol, la executarea lucrărilor în instalaţiile de 220 kV din


staţiile exterioare este:
a) 1,5 m; b) 2,4 m; c) 3,7m; (A 2016)
IPSM- IEE Art. 49 pct.2 pag.15

2. În cazul legării la pământ şi în scurtcircuit prin CLP, închiderea acestora trebuie realizată
după verificarea lipsei de tensiune de către un electrician având minimum:
a) grupa a II-a de autorizare;
b) grupa a III-a de autorizare;
c) grupa a IV-a de autorizare. (A 2016)
IPSM- IEE Art. 64 pct.2,Art.65 pct.2, 7 Art.66 pct.1, 3 pag.18

3. În situaţia în care întreruperea lucrării a fost dispusă de către personalul de control,


de admitent sau de personalul de servire operativă, lucrarea va putea fi reluată...
a) dacă a trecut timpul stabilit pentru durata întreruperii;
b) dacă se urgentează terminarea lucrării;
c) după eliminarea cauzelor care au condus la întrerupere, iar continuarea lucrării
este permisă cu aprobarea şi pe răspunderea şefului de lucrare. (A 2016)

4. Lucrãrile executate de personalul delegat care aparţine unei unitãţi specializate de


service se vor executa în baza...
a) unui contract care prevede toate mãsurile tehnice de securitate a muncii;
b) în baza convenţiei de exploatare;
c) în conformitate cu convenţia de lucrãri încheiatã la nivelul conducãtorilor de
unitãţi şi pe baza AL, PV sau ITI-PM dupã caz.
IPSM- IEE Art. 37pct.2(A 2016)

5. Prin separarea electricã a instalaţiei se înţelege:


a) separarea printr-un aparat de comutaţie a unei instalaţii de sursa sau sursele de
alimentare;
b) separarea vizibilã prin separator, a instalaţiei respective, de sursa sau sursele De
alimentare;
c) întreruperea tensiunii, separarea vizibilã a instalaţiei, blocarea în poziţie deschis a
dispozitivelor de acţionare şi aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de
interzicere pe acestea precum şi anularea automatizãrilor care conduc la conectarea
întreruptoarelor. (A 2016)

6. Care sunt mãsurile tehnice de protecţie a muncii ce trebuiesc realizate la executarea lucrãrilor
sub tensiune prin metoda “în contact” la joasa tensiune?
a) nu sunt necesare mãsuri tehnice de protecţie a muncii, deoarece instalaţia nu se scoate de
sub tensiune;
b) (A).identificarea instalaţiei; (B)verificarea vizuala a continuitatii legarii la pamant a
partilor metalice care in mod normal nu trebuie sa fie sub tensiune; (C)VLT efectuata la partile
metalice de la pct. B facuta cu detectorul de JT; (D)delimitarea materialã a zonei de lucru şi
montarea indicatoarelor de securitate;(E) luarea mãsurilor de naturã neelectricã ;(F) asigurarea
ca în spate şi în pãrţile laterale nu se aflã pãrţi de instalaţii sub tensiune neîngrãdite;(G)
utilizarea dispozitivelor si sculelor pentru lucru sub tensiune ( dupa caz)
c) nu sunt necesare deoarece se lucreazã cu scule electroizolante. (A 2016)
IPSM- IEE Art. 144 pct.1 pag.34

7. Lucrãrile la circuitele secundare care necesitã întreruperea tensiunii, se vor executa...


a) numai de persoane care au cel puţin grupa III-a de autorizare;
b) numai dupã verificarea lipsei de tensiune, cu detectorul de tensiune sau cu alte
aparate de mãsurare;
c) numai dupã aprobarea dispecerului. (A 2016)
( IPSM-IEE, art.388, p 71/112)
8. În ce condiţii, din punct de vedere al ISPM-IEE, se pot executa mãsurãtorile cu
megohmetrul?
a) utilizând echipament de lucru;
b) tensiunea trebuie sã fie întreruptã, instalaţia separatã electric şi descãrcatã de
sarcina capacitivã;
c) megohmetrul trebuie verificat de metrologie.

9. Lucrările de verificare a instalaţiilor de circuite secundare se execută...


a) numai după scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor respective şi luarea măsurilor
de realizare a zonei separate electric şi a zonei de lucru;
b) numai după ce se iau măsurile de delimitare materială a zonei de lucru (paravane,
benzi de împrejmuire, indicatoare de securitate);
c) de regulă fără întreruperea tensiunii operative de c.c. şi c.a., şi a tensiunilor şi
curenţilor de măsurare cu condiţia ca personalul să folosească unelte
electroizolante sau electroizolate şi mijloace de protecţie individuală.
( IPSM-IEE, art.387, p 71/112)

10. În timpul lucrului la înălţime...


a) nu este permis a purta mănuşi de protecţie;
b) este interzisă executarea oricăror lucrări la fundaţia stâlpului;
c) nu se permite accesul organelor de control în zona de lucru.

11. În staţiile de transformare clemele scurtcircuitoarelor trebuie să fie legate la ...


a) bornele, piesele, respectiv locurile special marcate în acest scop (puncte fixe de
conexiune);
b) prizele de pământ verificate;
c) centura de pământare a staţiei, indiferent în ce loc. (A 2016)

12. Pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică şi a celor datorate echipamentelor


tehnice şi a utilajelor folosite la lucrările de lichidare a urmărilor unor incidente de
către personalul delegat, măsurile tehnice se vor asigura de către:
a) societatea de construcţii-montaj de care aparţine personalul delegat;
b) unitatea de exploatare de care aparţin instalaţiile;
c) atât unitatea de exploatare, cât şi cea de construcţii-montaj. (A 2016)
13. Care este măsura suplimentară de securitate a muncii care va trebui luată în cazul
executării lucrărilor la întrerupătoarele şi separatoarelor de î.t. acţionate electric?
a) se vor monta plăcuţe avertizoare;
b) se va îngrădi zona de lucru;
c) se vor scoate siguranţele prin intermediul cărora se alimentează motoarele,
bobinele de acţionare etc(A 2016)

14. La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat
urmatoarele masuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de munca si / sau activitatii
b) evacuarea personalului din zona periculoasa
c) anuntarea serviciilor specializate
d) anuntarea conducatorilor ierarhici
e) eliminarea starii care a condus la aparitia starii de pericol grav si iminent(A 2016)

Legea Securitatii si Sanatatii in Munca


Nr.319/2006
Cap VI Sectiunea 1 Art.102 pag. 75

15. In care din urmatoarele cazuri precizate, seful de lucrare poate cumula si functia
de admitent?
a) are grupa IV de autorizare
b) in zona de lucru nu lucreaza decit formatia proprie
c) pentru propria formatie, cu conditia sa detina grupa a IV-a de autorizare si sa fie
consemnat pentru aceasta de catre emitent.
d) masurile tehnice pentru realizarea zonei de lucru sa fie luate impreuna cu un membru al
formatiei de lucru care poseda grupa II de autorizare(A 2016)
Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare TEL 18.08 rev 1
Cap 3 Art.84 pct c. pag. 23/112

16. Responsabilitatea prezentarii la incercari periodice a mijloacelor de protectie


electroizolante revine:
a) conducatorului direct al locului de munca
b) persoanei care le are pe inventar
c) conducerii sectiei(A 2016)

Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare TEL 18.08 rev 1
Cap 4 Art.187 pag. 42/112

17.Enumerati grupele de autorizare din punct de vedere al securitatii muncii si


semnificatia lor:
- -.grupa a.I-a - executant de lucrări în cadrul formaţiei de lucru;
- grupa a II-a - executant de manevre;
- grupa a III-a - şef de lucrare;
- grupa a IV-a - admitent la lucrări şi/sau responsabil de manevre
- grupa a V-a - emitent.
Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare TEL 18.08 rev 1
Cap 2 Art 25 pct 1. pag. 9/112

18. Activităţile desfăşurate de către personalul delegat în instalaţii electrice ale unei
unităţi de exploatare trebuie să se încadreze în una din următoarele situaţii:
a) personalul delegat aparţine altei unităţi (subunităţi) de exploatare;
b) personalul delegat aparţine unei unităţi specializate în lucrări la instalaţiile
electrice (construcţii-montaj, mentenanţă, etc);
c) personalul delegat aparţine unei unităţi specializate în executarea unor lucrări de
service, probe pentru puneri în funcţiune, modernizări în instalaţii,
experimentări;
d) personalul delegat aparţine unei unităţi de exploatare şi execută lucrări şi
manevre la unităţi ce au instalaţii electrice în gestiune, dar nu au organizate
activităţi de exploatare, pentru aceste instalaţii sau o parte a lor.
e) personalul delegat aparţine unei unităţi de prestări servicii de altă specialitate.
Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare TEL
18.08 rev 1
Cap 2 Art 29 . pag. 10/112

19. Executarea unor lucrări şi/sau manevre de către personalul delegat aparţinând unei
unităţi de exploatare în instalaţiile altei unităţi de exploatare trebuie să se facă numai pe
baza convenţiilor de exploatare şi care din punctul de vedere al securităţii muncii
trebuie să conţină:
a) delimitarea instalaţiilor între cele două unităţi;
b) lista lucrărilor şi manevrelor ce se vor executa de către personalul delegat;
c) delimitarea responsabilităţilor privind aplicarea prezentelor instrucţiuni de
securitatea muncii la executarea lucrărilor şi manevrelor în instalaţiile
respective;
d) măsurile organizatorice de securitate a muncii la executarea lucrărilor.
Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare TEL
18.08 rev 1
Cap 2 Art 30 . pag. 10/112

20. Care este distanta minima de vecinatate ( m ) la manevre, executate in instalatii interioare
sau exterioare la 1- 20 kV:
a) 1 m
b) 1.5 m
c) 0.8 m(A 2016)

IPSM-IEE TEL 18.08 rev 1


Cap 3. Art .49. pag. 15/112

21. Care sunt condiţiile speciale pentru autorizare, din punctul de vedere al securităţii
muncii?
a) lucrul sub tensiune în contact;
b) lucrul la înălţime;
c) încercările cu tensiune mărită, de la o sursă independentă;
d) defectoscopie;
e) lucrări în bază de ITI-PM.
IPSM- IEE Art. 22 pct. 2
22. În cadrul convenţiilor de exploatare încheiate între unităţile de exploatare trebuie
să se precizeze manevrele, operaţiile şi lucrările ce se pot executa de personalul delegat
pe bază de:
a) - atribuţii de serviciu (AS)
b)- ITI-PM
c) - DV
d) - PV
e)- AL
În cadrul convenţiilor de exploatare încheiate între unităţile de exploatare
trebuie să se precizeze manevrele, operaţiile şi lucrările ce se pot executa de
personalul delegat pe bază de atribuţii de serviciu (AS) sau ITI-PM.
IPSM- IEE Art. 31

23. Măsurile tehnice obligatorii pentru realizarea unei lucrări în instalaţiile electrice, cu
scoaterea acestora de sub tensiune, sunt:
a) separarea electrică a instalaţiei respective:
− întreruperea tensiunii şi anularea automatizărilor prin care se poate realiza
conectarea întreruptorului;
− separarea vizibilă a instalaţiei sau a părţii de instalaţie, după caz, la care
urmează a se lucra;
− blocarea în poziţia deschis a dispozitivelor de acţionare ale aparatelor de
comutaţie prin care s-a făcut separarea vizibilă;
− aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste
dispozitive.
b) identificarea instalaţiei sau a părţii din instalaţie în care urmează a se lucra;
c) verificarea lipsei tensiunii şi legarea imediată a instalaţiei sau a părţii de
instalaţie la pământ şi în scurtcircuit;
d) delimitarea materială a zonei de lucru;
IPSM- IEE Art. 48 pct.1

24. Zona de lucru (ZL) trebuie să se asigure după separarea electrică, prin efectuarea
succesivă a următoarelor măsuri tehnice:
a) identificarea instalaţiei sau a părţii din instalaţie în care urmează a se lucra;
b) verificarea lipsei tensiunii, urmată de legarea imediată a părţii de instalaţie la
pământ şi în scurtcircuit;
c) delimitarea materială a zonei de lucru;
d) asigurarea împotriva accidentelor de natură neelectrică.
IPSM- IEE Art. 50

25. Este admisă verificarea lipsei tensiunii cu detectoare de tensiune pe timp de precipitaţii
atmosferice în instalaţiile de tip exterior?
a) Este admisă, în cazul în care acest lucru este permis prin instrucţiunile
producătorului de folosire a detectoarelor şi a prăjinilor electroizolante, suport al
acestora.
b) Nu este admisa
Verificarea lipsei tensiunii cu detectoare de tensiune nu este admisă pe timp de
precipitaţii atmosferice în instalaţiile de tip exterior, decât în cazul în care acest lucru
este permis prin instrucţiunile producătorului de folosire a detectoarelor şi a prăjinilor
electroizolante, suport al acestora.
IPSM- IEE Art. 60 pag.18 (A 2016)

26. Verificarea lipsei tensiunii şi montarea scurtcircuitoarelor pentru zona de lucru, se


execută de către un electrician din formaţia de lucru, având minimum grupa a ..........
de autorizare, supravegheat de un electrician având minimum grupa a ............. de
autorizare.
Verificarea lipsei tensiunii şi montarea scurtcircuitoarelor pentru zona de lucru, se
execută de către un electrician din formaţia de lucru, având minimum grupa a II-a
de autorizare, supravegheat de un electrician având minimum grupa a IV-a de
autorizare.
IPSM- IEE Art. 66 pct. 1(A 2016)

27. Alegerea punctului de legare la pământ trebuie realizată cu următoarea prioritate:


a) - priza artificială a instalaţiei sau stâlpului reţelei electrice;
- priza naturală a stâlpului reţelei electrice;
- ţăruşul scurtcircuitorului.

b) - ţăruşul scurtcircuitorului.
- priza artificială a instalaţiei sau stâlpului reţelei electrice;
- priza naturală a stâlpului reţelei electrice;

c) - ţăruşul scurtcircuitorului.
- priza naturală a stâlpului reţelei electrice;
- priza artificială a instalaţiei sau stâlpului reţelei electrice;
Alegerea punctului de legare la pământ trebuie realizată cu următoarea
prioritate:
a) priza artificială a instalaţiei sau stâlpului reţelei electrice;
b) priza naturală a stâlpului reţelei electrice;
c) ţăruşul scurtcircuitorului.
IPSM- IEE Art. 65 pct. 3(A 2016)

28. În instalaţiile electrice fără personal de supraveghere, în care manevrele se


realizează prin telecomandă de către treptele de dispecer, verificarea lipsei tensiunii
şi montarea scurtcircuitoarelor se execută de către un membru al formaţiei de lucru
având minim grupa a ..... de autorizare supravegheat de către şeful de lucrare având
minim grupa a ......... de autorizare.
În instalaţiile electrice fără personal de supraveghere, în care manevrele se
realizează prin telecomandă de către treptele de dispecer, verificarea lipsei tensiunii
şi montarea scurtcircuitoarelor se execută de către un membru al formaţiei de lucru
având minim grupa a II-a de autorizare supravegheat de către şeful de lucrare având
minim grupa IV-a de autorizare.
IPSM- IEE Art. 66 pct. 3

29. Legarea la pământ şi în scurtcircuit a instalaţiilor electrice de 110 – 750 kV, se va


realiza în următoarea ordine:
a) ...............................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
c) ..........................................................................................................................................
d) ..............................................................................................................................................
Legarea la pământ şi în scurtcircuit a instalaţiilor electrice de 110 – 750 kV, se va
realiza în următoarea ordine:
a) se leagă la pământ clema scurtcircuitorului monopolar;
b) se verifică lipsa tensiunii pe o fază;
c) se montează clema scurtcircuitorului monopolar pe faza respectivă;
d) operaţiile de mai sus se repetă, în acelaşi mod, pentru celelalte faze.
IPSM- IEE Art. 67

30. Din punct de vedere organizatoric, lucrările în instalaţiile electrice din exploatare
trebuie să se execute în baza:
a) ...........................................
b) ...........................................
c) ...........................................
d) ...........................................
e) ...........................................
Din punct de vedere organizatoric, lucrările în instalaţiile electrice din exploatare
trebuie să se execute în baza:
a) autorizaţiilor de lucru (AL);
b) instrucţiunilor tehnice interne de protecţie a muncii (ITI-PM);
c) atribuţiilor de serviciu (AS);
d) dispoziţiilor verbale (DV);
e) proceselor verbale (PV).
IPSM- IEE Art. 78

31. La executarea unei lucrări, se admite ca persoana având o grupă de autorizare


superioară să cumuleze şi atribuţiile unei grupe inferioare, astfel:
a) emitentul poate cumula: ...............................................................................................
b) admitentul poate cumula :............................................................................................
c) şeful de lucrare poate cumula:.................................. ....................................................
La executarea unei lucrări, se admite ca persoana având o grupă de autorizare
superioară să cumuleze şi atribuţiile unei grupe inferioare, astfel:
a) emitentul poate cumula: funcţia de admitent sau funcţia de şef de lucrare;
b) admitentul poate cumula şi funcţia de şef de lucrare dar numai pentru lucrarea la
care acesta a fost numit ca atare;
c) şeful de lucrare poate cumula şi funcţia de admitent pentru propria formaţie, cu
condiţia să deţină grupa a IV-a de autorizare şi să fie consemnat pentru aceasta de către
emitent.
IPSM- IEE Art. 84

32. Pentru executarea unei lucrări în instalaţiile electrice din exploatare în baza
autorizaţiei de lucru (AL), trebuie să se îndeplinească următoarele măsuri
organizatorice:
a)
......................................................................................................................................................
b)
......................................................................................................................................................
c)
......................................................................................................................................................
d)
......................................................................................................................................................
e)
......................................................................................................................................................
Pentru executarea unei lucrări în instalaţiile electrice din exploatare în baza autorizaţiei
de lucru (AL), trebuie să se îndeplinească următoarele măsuri organizatorice:
a) dispunerea executării lucrării prin emiterea autorizaţiei de lucru;
b) admiterea la lucrare;
c) începerea şi desfăşurarea lucrării;
d) îndeplinirea formalităţilor în cazul întreruperii lucrării;
e) îndeplinirea formalităţilor la terminarea lucrării.
IPSM- IEE Art. 85

33. Autorizaţia de lucru trebuie sa cuprindă si schema electrică a instalaţiei primare sau
porţiunii din aceasta la care urmează a se lucra. Pe schema electrică se vor indica:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........................................................................
Autorizaţia de lucru trebuie sa cuprindă si schema electrică a instalaţiei primare sau
porţiunii din aceasta la care urmează a se lucra. Pe schema electrică se vor indica:
separările electrice cu CLP-urile care se închid, legările la pământ ,inclusiv zonele de
lucru şi alte elemente necesare de evidenţiat, pentru asigurarea securităţii muncii la
executarea lucrării.
IPSM- IEE Art. 86 pct.2

34. Autorizaţia de lucru poate sa fie emisa pentru executarea unei (unor) lucrări:
a) într-o singură instalaţie electrică.
b) in mai multe instalatii electrice ale aceluiasi centru de exploatare
c) nu este reglementat
Autorizaţia de lucru trebuie să se emită pentru executarea unei (unor) lucrări într-o
singură instalaţie electrică.
IPSM- IEE Art. 87(A 2016)

35. Dezlegarea cordoanelor, demontarea unor porţiuni de bare sau dezlegarea conductoarelor
de la aparataj, în vederea realizării separărilor vizibile, precum şi operaţiile inverse, se pot face:
a) în baza unei autorizaţii de lucru separate
b) in baza FME
c) in baza AS de către personalul operativ (de servire operativă),
Dezlegarea cordoanelor, demontarea unor porţiuni de bare sau dezlegarea conductoarelor de la
aparataj, în vederea realizării separărilor vizibile, precum şi operaţiile inverse, constituie fiecare
în parte o lucrare independentă şi trebuie să se execute în baza unei autorizaţii de lucru
separate cu excepţia executării acestor operaţii de către personalul operativ (de servire
operativă), în baza AS.
IPSM- IEE Art. 89 pag.24(A 2016)

36. Mărimea zonelor de lucru trebuie stabilită de către :


a) Emitent
b) Emitent si admitent
c) Emitent si seful de lucrare
Mărimea zonelor de lucru trebuie stabilită de către emitent, consultându-se în acest
sens cu şeful de lucrare.
IPSM- IEE Art. 90 pct 1(A 2016)

37. Este permisă executarea lucrării pe baza aceleiaşi autorizaţii de lucru, într-o
instalaţie care se pune repetat sub tensiune dacă în perioada executării lucrării nu se
operează nici o modificare a schemei de funcţionare a instalaţiei (instalaţiilor) astfel
încât scoaterea de sub tensiune să se facă prin repetarea aceloraşi manevre?
a) da
b) nu
Este permisă executarea lucrării pe baza aceleiaşi autorizaţii de lucru, într-o instalaţie
care se pune repetat sub tensiune dacă în perioada executării lucrării nu se operează
nici o modificare a schemei de funcţionare a instalaţiei (instalaţiilor) astfel încât
scoaterea de sub tensiune să se facă prin repetarea aceloraşi manevre.
IPSM- IEE Art. 91

38. Lucrarea pe AL se consideră terminată numai după confirmarea acestui fapt de


catre:
a) şeful de lucrare, admitentului
b) confirmarea admitentului catre emitent
c) membrii formatiei de lucru catre admitent
Lucrarea se începe numai după primirea aprobării, de la admitent şi se consideră
terminată numai după confirmarea acestui fapt admitentului, de către şeful de lucrare.
IPSM- IEE Art. 92
39. In cazul în care şeful de lucrare consideră că măsurile tehnice nu sunt suficiente, in
ce capitol din AL trebuie sa consemneze admitentul completarea acestora?
......................................................................................................................................................
...........................................................
In cazul în care şeful de lucrare consideră că măsurile tehnice nu sunt suficiente, trebuie
să solicite admitentului completarea acestora, consemnându-le în autorizaţia de lucru,
la partea privind "Începerea şi desfăşurarea lucrării". Vor semna atât admitentul, cât şi
şeful de lucrare, în rubricile rezervate în tabelul de la pct.6, cap.C din AL, „Realizarea
zonelor de lucru şi mutarea în acestea”. Dacă admitentul nu a asigurat măsurile
solicitate atunci şeful de lucrare trebuie să refuze admiterea la lucrare.
IPSM- IEE Art. 96 pct 3