Sunteți pe pagina 1din 6

Planificare calendaristica

An şcolar 2015-2016
C.T.ENERGETIC, Cluj-Napoca
Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a IX-a A, B 3 ore/săptamână
Manualul: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ,Editura CORINT
Profesor: Cornelia Hangea

SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt. învăţare ore

1. Recapitulare 1.2.identificarea elementelor Recapitularea cunoştinţelor din clasa a VIII-a:


specifice din structura unor tipuri  Genul liric: caracteristici, specii literare, elemente de 1 S I:
textuale studiate; versificaţie, analiză pe text 14-18.09. 2015
1.3.exprimarea orală sau în scris a  Genul epic: caracteristici, specii literare, argumentarea
propriilor reacţii şi opinii privind apartenenţei la gen a unei opere literare studiate în clasa
textele receptate; a VIII-a
1.4.redactarea unor texte diverse;  Genul dramatic: trăsaturi. Comedia: moduri de 1
2.1 aplicarea unor tehnici vizând expunere: dialog, monolog, exclamaţia retorică,
înţelegerea textelor literare sau interogaţia retorică. Umorul şi ironia. Alocuţiunea.
nonliterare;  Îmbinarea genurilor: balada.Temă, motiv, alegorie.
2.2 identificarea temei textelor  Texte nonliterare. Texte funcţionale.
propuse  Sens propriu, sens figurat. 1 SI
2.4.analizarea componentelor  Test de evaluare iniţială.
structurale şi expresive ale textelor  Discutarea testului. Prezentarea manualului si a 1 S II:
literare studiate şi discutarea rolului bibliografiei. Portofoliul de evaluare. 21-25.09
acestora în tratarea temelor; 2015

1
2. Familia 1.1- utilizarea adecvată a achiziţiilor Ficţiune literară: „Mara”, Ioan Slavici
lingvistice în înţelegerea şi în Roman realist de factură rurală:
producerea diverselor texte;  Date despre viaţa şi opera scriitorului; lectura 1
2.2- identificarea temei textului fragmentului. S II:
2.6- aplicarea conceptelor de  Contextul operei. Tema romanului. Motive. Viziune 21-25.09
specialitate în analiza şi discutarea despre lume. Construcţia subiectului. Narator/ instanţe 1 2015
textului narative.
1.3- exprimarea reacţiilor şi opiniilor  Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare.
proprii la receptarea Aplicaţii: 1
2.6- aplicarea conceptelor de 1. Cuplu de personaje dintr-un roman:
specialitate în discutarea textului - Persida si Naţl (cuplu erotic) S III:
1.1- utilizarea adecvată a achiziţiilor -Mara şi Persida (cuplu familial) 1 28.09-02.10. 2015
lingvistice în receptarea diverselor 2. Paralelă între personaje: Mara Bârzovanu şi Vitoria
texte Lipan 1
1.3.- participarea adecvată la
intaracţiuni verbale în diferite situaţii L.C. : Exprimarea orală I
de comunicare Monologul şi formele sale. Exerciţii. Aplicaţii.
 Funcţiile comunicării.
 Monologul narativ: monolog adresat, monolog 1
interior, monologul recurent. S IV:
 Monologul dramatic:solilocviul, monologul pr.-zis. 5-9.10. 2015
 Monologul ca discurs politic, ştiinţific, informativ, 1
ocazional, monolog sub forma de: prelegere,
conferinţă, toast, alocuţiune, pledoarie. 1

2
2.3- compararea ideilor şi a Literatura şi alte arte:
atitudinilor diferite în dezvoltarea
3. Aventură, aceleiaşi teme literare  Literatura şi cinematografia. Ecranizarea romanului Ciulinii 1
călătorie 3.3- exprimarea unui punct de vedere Bărăganului, Panait Istrati. SV
argumentat 12-16. 10. 2015
2.7- compararea limbajului  Limbaj literar- limbaj cinematografic 1
cinematografic cu acela al textului
scris  Raportul text- imagine. Concepte specifice cinematografiei. 1

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor Ficţiune literară: studiul romanului


lingvistice în receptarea
diverselor texte;  Contextualizare(epocă, curent literar etc. Roman pitoresc si 1
social. Date despre viaţa şi opera scriitorului; lectura S VI
1.2. identificarea elementelor fragmentului. 19-23.10
specifice din structura unor tipuri 2015
textuale studiate;  Temă. Motive. Viziune despre lume. Repere de interpretare 1
a problematicii romanului.
1.3.exprimarea orală sau în
scris a propriilor reacţii şi opinii  Construcţia subiectului: Aventura cunoaşterii de la mit la
privind textele receptate; realitate. Încadrare în specie. Narator/ instanţe narative.
1
1.4.redactarea unor texte  Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare: S VII
diverse; Idealizarea feminităţii mature. 26-30. 10. 2012
2
2.2- identificarea temei textului  L.C. Exprimarea scrisă - tipuri de texte. Relatarea unei
experienţe personale. Aplicaţii.
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate în discutarea textului

3
Joc, ioacă 1.1- utilizarea adecvată a achiziţiilor Ficţiune literară: Acasă, Fănuş Neagu
4. lingvistice în înţelegerea şi în Nuvela unei duble experienţe istorico-morale trăite de generaţii
producerea diverselor texte; diferite (reprezentate de bunica şi nepotul ). 1
2.2- identificarea temei textului
2.6-aplicarea conceptelor de  Contextualizare(epocă, curent literar etc.) Încadrare în
specialitate în analiza şi discutarea specie.
textului
1.3- exprimarea reacţiilor şi opiniilor  Temă. Motive. Viziune despre lume. Narator/ instanţe 1 S VIII
proprii la receptarea texului narative. 2-6.11.
2.6- aplicarea conceptelor de 2015
specialitate în discutarea textului  Construcţia subiectului. Construcţia personajelor.
1.1- utilizarea adecvată a achiziţiilor
lingvistice în receptarea diferitelor  L.C. : Exprimarea orală II 1
texte
 Dialogul. Tipuri dialogice frecvente:

1) Conversaţia curentă.
2) Discuţia argumentativă. Aplicaţii.

5. Şcoala 1.1- utilizarea adecvată a achiziţiilor Grupaj liric:


lingvistice în înţelegerea şi în
producerea diverselor texte; Moină, / Amurg violet, George Bacovia
2.2- identificarea temei textului  Genul liric.Trăsături.Eul liric. Încadrare.Titlu. Teme şi 1
2.4- analizarea componentelor de motive simboliste. Structura de suprafaţă si de adâncime.
structură şi expresive Incipit-final. Relaţii de opoziţie / simetrie. Limbaj poetic.
3.3- argumentarea unui punct de 1 S IX
vedere privind textul.  Evaluare. Aplicaţii pe texte la prima vedere: Nocturna, 9-13.11
Decembre, Decor, De iarnă. 2015
1

4
6. Joc, joacă 1.1- utilizarea adecvată a De-a v-aţi ascuns…, Tudor Arghezi
achiziţiilor lingvistice în  Genuri literare. Genul liric.Trăsături.Eul liric. Încadrare în 1
înţelegerea şi în producerea peioadă litarară . Artă poetică modernă. Lirism subiectiv. SX
diverselor texte; 16-20.11
2.2- identificarea temei textului  Teme. Motive. Structură de suprafaţă si de adâncime. 2015
2.4- analizarea componentelor de Limbaj poetic. 2
structură şi expresive SXI
3.3- argumentarea unui punct de  Evaluare. Aplicaţii pe texte la prima vedere: Adam si Eva, 23-27.11
vedere privind textul. Morgenstimmung, Lumină lină. 3 2015

7. Aventură, 1.1- aplicarea unor tehnici vizând Ficţiune şi realitate:


călătorie înţelegerea textelor literare şi Deşertul pentru totdeauna, Octavian Paler
nonliterare  Studierea unui text nonficţional. Confesiunea 3 S XII
2.2- identificarea temei textului 30.11-4.12
2.3- compararea ideilor şi atitudinilor epicizată. 2015
diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme
2.5 compararea trăsăturilor definitorii  Lectura textului.Idei principale.Tema. Repere de
ale comunicării în texte ficţionale şi interpretare. 2
nonficţionale; S XIII: 7-11.12
1.2. identificarea elementelor 2015
specifice din structura unor tipuri Limbă şi comunicare: Tipuri de texte
textuale studiate; 1) Fişa de lectură text liric si epic. 2 S XIV:14-18.12
1.3 exprimarea orală sau în scris 2015
a propriilor reacţii şi opinii privind 2) Jurnalul de lectură. Realizare model 2
textele receptate;
1.4 redactarea unor texte diverse.
8. Teză 3 S XV:11-
Recapitulare pentru teză 2 15.01.2016
Teză 1 S XVI:18-
Discutarea teze 22.01.2016

9 Recapitulare Recapitulare semestriala 6 S XVII/S XVIII:


25.01-5.02.2016

5
6