Sunteți pe pagina 1din 16

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ”

STR.VICTORIEI NR.60A, BUZĂU


TEL/FAX: 0338 401517
E-MAIL: sc_ioncreangabz@yahoo.com
WEB: http://www.ioncreangabz.ro

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, ION CREANGĂ",


BUZĂU
TIPUL CURSULUI OPŢIONAL: transcurricular
DENUMIREA CURSULUI: MISTERELE LUMII ÎNCONJURATOARE
CURRICULUM: la decizia școlii
NUMĂR DE ORE: 1 oră pe săptămână- 34 anuale
CLASA a III- a D
DURATA CURSULUI: 1 an
AN ȘCOLAR: 2019- 2020
PROPUNĂTOR: prof. înv. primar IANCU OLIMPIA

1
ARGUMENT
Natura trebuie respectată pentru că dispune de forţe variate şi fără măsură. Omul ii fură din
taine dar nu poate să o domine.

Natura trebuie iubită pentru că este fascinantă,ni se dezvăluie cu dărnicie şi ne stârneşte


permanent curiozitatea. Multitudinea de culori nu poate fi redată în picturi nici de cel mai desăvârşit
pictor.Natura însăşi poate fi numită ,,PICTORUL DESĂVÂRŞIT’’. Şi, apoi, ce ar însemna o lume fără
culori?Cu greu ar putea fi scris în cuvinte. Culorile şi muzica aduc în sufletul nostru fie bucurie, fie
tristeţe, căldură, răceală, linişte sau preocupare.

Mediul înconjurător este pentru copil un prilej de influenţare, dându-i posibilitatea de a se


mişca în voie, de a trăi noi experienţe, de a descoperi, cunoaşte şi experimenta.

Natura oferă copiilor materiale diferite şi interesante a căror observare, colecţionare, sortare,
conservare şi prelucrare contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere. Numărul infinit de flori,
frunze, seminţe, de forme şi culori diferite au oferit inepuizabile modalităţi de realizare a unor tablouri,
machete , jucării.

Elevii exprimă prin limbajul plastic ceea ce, de multe ori, nu pot exprima în cuvinte.Ei au
pătruns în frumuseţea naturii fie prin contactul direct, fie prin intermediul muzicii, picturii sau
literaturii.

În alegerea acestui opţional am ţinut cont de opiniile părinţilor, de înclinaţiile specifice copiilor
la această vârstă, de interesele şi aşteptările lor, de sensibilitatea lor nativă (şi pe care nu trebuiesă o
pierdem peparcursul şcolarităţii), de preocupările mele, dar şi de resursele materiale disponibile. Fiind
într- o zonă cu bogate resurse naturale (atât în oraş cât şi în împrejurimile lui), putem realiza ierbare,
putem studia vieţuitoarele în mediul lor propriu de viaţă, putem observa starea vremii în diverse
perioade de timp, putem organiza tabere la munte, ateliere de pictură, cercuri literare la ,grupe de
observare şi explorare a mediului sau putem citi diferite fragmente sau poveşti despre anotimpuri, în
aer liber.

Acest opţional va intersecta segmente de discipline ce aparţin mai multor arii curriculare şi,
astfel, i se oferă elevului posibilitatea de a se exprima în funcţie de posibilităţile individuale, de
interesele şi motivaţiile personale. Indiferent dacă doar desenează floarea care-i place lui, doar
construieşte macheta unui parc în care ar alerga sau doar imită cu voce cristalină privighetoarea,
semnalul este receptat de mintea şi sufletul lui.

Doresc ca activitatea opţională să pună accentul pe caracterul formativ şi practic-aplicativ al


activităţii elevilor, precum şi pe antrenarea lor în acţiuni de observare, de cercetare, de percepere şi
redare a frumosului din mediul înconjurător, dezvoltând abilităţi, aptitudini şi capacităţi psiho-motrice
şi creative, specifice unei educaţii pentru o dezvoltare durabilă. Cred că acest opţional, în funcţie de
rezultatele obţinute în acest an şcolar, îl voi putea continua şi în anii viitori cu elevii mei.

2
Arii curriculare vizate:
 LIMBĂ ŞI COMUNICARE
 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
 ARTE ŞI TEHNOLOGII
 OM ŞI SOCIETATE
 EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT
 CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Varianta de curriculum: nucleu


Număr de ore: 1 ore / săptămână

Nr.crt. SEMESTRUL NUMĂR ORE

1 Semestrul I 14 h

2 Semestrul al II –lea 20 h

3 TOTAL 34 h

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Perceperea mediului înconjurător în fiecare dintre cele patru anotimpuri, pe baza unor
informaţii simple;
2. Conştientizarea schimbărilor petrecute în natură în fiecare anotimp, pornind de la lecturi,
ilustraţii, observarea mediului înconjurător;
3. Descoperirea interdependenţei dintre vieţuitoare şi mediul natural;
4. Aplicarea normelor de conduită în contexte variate ;
5. Construirea enunţurilor logice corecte din punct de vedere gramatical;
6. Exprimarea opiniei personale în legătură cu anumite aspecte observate, discutate;
7. Realizarea operaţiilor simple de lucru cu materiale din natură în vederea obţinerii unor
lucrări proprii.

3
COMPETENȚE SPECIFICE & ACTIVITĂȚI DE INVĂȚARE

COMPETENŢE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


SPECIFICE
- ascultarea unor lecturi de pe suport electronic, care redau diferite
sunete din natură;
- reproducerea unor zgomote din natură şi mişcarea plantelor şi a
animalelor din mediul apropiat;
1.Perceperea mediului - achiziţionarea unor materiale din natură ( frunze, flori, seminţe, etc.)
înconjurător în fiecare dintre - participarea la excursii, drumeţii în natură, în vecinătatea satului;
cele patru anotimpuri, pe baza - participarea la exerciţii de recunoaştere şi clasificare a unor plante,
unor informaţii simple animale, fenomene;
- participarea la observarea dirijată a unor planşe, ilustraţii, tablouri;
- rezolvarea unor fişe adecvate;

-observarea unor fenomene şi procese din natură;


- comentarea unor lecturi ale învăţătoarei specifice fiecărui anotimp;
2.Conştientizarea schimbărilor - memorarea unor poezii, ghicitori, urături;
petrecute în natură în fiecare - întocmirea unui calendar al naturii pentru fiecare anotimp;
anotimp, pornind de la lecturi, - realizare de desene, colaje, expoziţii cu aceste lucrări;
ilustraţii, observarea mediului - interpretarea unor cântece/ colinde, specifice unui anotimp;
înconjurător, experimente - participarea la unele operaţii experimentale (ex: ,,Gheaţa
colorată’’;,Cum încolţeşte...?)

3.Descoperirea interdependenţei -ascultă cu atenţie lectura învăţătoarei;


dintre vieţuitoare şi mediul - vizionarea unor filme/ PPT despre vieţuitoare;
natural - observarea dirijată/nedirijată a unor animale şi plante cunoscute
copiilor,
-exerciţii de identificare şi respectare a unor reguli de minimă protecţie
4.Aplicarea normelor de a naturii şi sesizarea comportamentelor neconforme cu acestea (ex. ,,Asa,
conduită în contexte variate da! Asa, nu!’’)
-vizionarea unor filme/PPT-uri cu diferite locuri minunate din natură (din
ţară şi străinătate)
-participarea la acţiuni de înfrumuseţare a grădinii şcolii;

5.Construirea enunţurilor -construirea de enunţuri corecte, îmbinate logic într-un mic text;
logice corecte din punct de - povestirea liberă, comentarea simplă a unor poezii;
vedere gramatical - completeze propoziţiilor cu cuvinte care lipsesc;
-formularea unor întrebări şi răspunsuri
- descrierea obiectelor, vieţuitoare sau fenomene naturale pe care le
cunosc;
- dramatizarea poveştilor, scenetelor; şezători;
4
6. Exprimarea opiniei personale - participarea la exerciţii-joc: “Spune-ţi părerea!”
în legătură cu anumite aspecte - participarea la jocuri de rol:,, Sunt anotimpul…”
observate, discutate - adresarea unor întrebări şi formularea unor răspunsuri ;

7. Realizarea operaţiilor simple - realizarea lucrărilor individuale sau de grup: colaje, felicitări,
de lucru cu materiale din tablouri, mărţişoare, podoabe, souvenir-uri, etc.
natură în vederea obţinerii unor - descoperirea şi oferirea altor soluţii de valorificare a materialelor din
lucrări proprii natură în confecţionarea unor lucrări din proprie iniţiativă ;

CONŢINUTURI
1. Albumul anotimpurilor
a. Toamna – migrarea păsărilor
b. Iarna – Povestea fulgilor de nea
c. Primăvara – simfonia renașterii
d. Vara – Bucuriile verii
2. Plante
a. Plante medicinale
b. Plante carnivore
c. Ingrijirea plantelor
3. Animale
a. domestice
b. sălbatice ( alcătuirea corpului, hrănire)
4. Fenomene ale naturii
a. tornadele
b. erupțiile vulcanice
c. cutremurele
5. Corpul uman
a. Organe interne – funcții
b. Organe externe – funcții
c. Microbi, virusuri si igiena
6. Universul
a. Soarele si stelele
b. Luna
7. Apa
a. Apa- sursa vietii
b. Viețuitoarele marii
c. Giganții din adâncuri
d. Cascadele
8. Păsările
a. Liliecii
b. Vulturul
5
c. Flamingo
9. Pământul
a. În interiorul pamantului
b. Animalele subterane
10. Pădurile
a. Curiozitati din lumea pădurilor
11. Culorile anotimpurilor
a. desene cu tematică păsări, animale, flori, un anotimp preferat; realizare de afişe având
tematică protejarea naturii
12. Anotimpurile în sunet
a. cântece despre iarna, primăvară, vară, toamnă; cântece despre animăluţe, plante
13. ,,Cum ne comportăm în natură?’’
14. Experimente pe teme variate

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
 observarea sistematică;
 autoevaluarea;
 jocuri de rol;
 realizarea de portofolii;
 proiect ,,Cărticica anotimpurilor’’
 expoziţii,
 încurajarea;
 competiţia (întreceri);
 experimente

Unitatea de Competenţ Nr.


Conţinuturi Obs.
învăţare e ore

O lume minunata !
Sem.
La început de drum Toamna – migragrea pasarilor 2
Competenţele specifice sunt

I
consemnate în proiectarea

Plante carnivore
Plante medicinale Sem.
Lumea plantelor 4
Ingrijirea plantelor I
Plante protejate de lege
Animale domestice – animalul preferat
secvenţială

Animale din pădure Sem.


Animale 5
Animale din savană I
Ingrijirea animaelor

6
Eruptiile vulcanice
Cutremurele
Fenomene ale Experimente Sem.
3
naturii I

Iarna – Povestea fulgilor de nea


Organe interne- funcții
Organe externe – funcții
Recapitulare Sem.
Corpul uman 4
II

Sistemul solar
Primavara – simfonia renasterii
Experimente Sem.
Universul 3
II

Apa sursa vietii


Cascadele
Gigantii din adancuri
Experimente Sem.
Apa 4
II

Pasari protejate de lege din Romania


Curiozitati din lumea pasarilor Sem.
Păsările 2
II

In interiorul pamantului
Lumea subterana Sem.
Pământul 2
II

Vietuitoarele din padure


Vara – Bucuriile verii
Reguli de comportare in natura Sem.
Pădurile 3
II

Recapitulare finala
Evaluare Sem.
Iată ce stiu ! 2
II

7
BIBLIOGRAFIE:

1.Dumitru, Rada, Iordan, Irina. - „Natura în ochi de copil", opţional interdisciplinar clasele I-
II, Editura „Petrion", Bucureşti, 2001.
2. Claudiu ,Vodă. - „Din secretele naturii înconjurătoare", Editura „Ion Creangă", Bucureşti,
1987.
3. Elliot, Jane., King, Colin. - „Enciclopedie generală pentru copii", Editura Aquila 93, Bucureşti,
1999
4. Colecţiile revistelor: „Arborele lumii" şi „Terra Magazin".
5. Angelica- Dana, Cozma. Ionica, Boţu- ,,Armonia Naturii’’, Ed. Imprimis, Iaşi, 2009;
6. www.didactic.ro
7. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Programa Școlară aprobată prin Ordin al
Ministrului Nr. 3418/19.03.2013

8
Conţinuturi Comp. Resurse Observatii/
Activităţi de învăţare
(detalieri) specifice (materiale, temporale, pedagogice) Data

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1: LA INCEPUT DE DRUM

- Prezentarea optionalului si introducerea - Activ. frontala: copiii vor viziona scurte


copiilr in lumea minunata care asteapta montaje cu lumea vie;
sa fie descoperita; Se va discuta pe baza ceor vizionate;
1.O lume minunata - prezentari ppt, montaje cu animale si Copii vor impartasi experiente in care au
lumea vie; vazut ceva frumos sau s-au confruntat cu
- discutii pe baza prezentarilor si a o problema din natura
filmuletelor Resurse: calculator, planse.
-prezentarea de ghicitori care fac referire
la pasarile calatoare;
- vizionarea de materiale educative
ddespre migrarea pasarilor;
Activ. frontală interactivă: prezentarea
C1 - discutii pe baza celor vizionate
2. Toamna – migrarea ghicitorilor si materialelor aduse.
C4 - realizarea corespondentei intre clima si
pasarilor Discutii pe baza celor vizionate
migratie;
Resurse: calculator, planse
- observarea caracteristicilor anotimpului
toamna

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 2: LUMEA PLANTELOR

- discutii despre plante, mod de hranire,


elemente necesare unei plante pentru Activ. frontală interactivă: discutii despe
crestere; plante si despre modul lor de hranire si
C1 - Vizionarea de montaje educative despre crestere;
1. Plante carnivore
C6 plantele carnivore; Vizionarea de materiae educative;
- discutii pe baza celor vizionate; Discutii.
- exercitii de formulare de propozitii Resurse: calculator, planse
corecte.
9
Activ. frontala interactiva: reactualizarea
-reactualizarea cunostintelor prin
cunostintelor; (10’)
intrebari despre plantele carnivore;
Activ. frontala: prezentarea materialelor
- ex. de alcatuire de propozitii pe baza
depsre plantele medicinale; (10’)
C4 imaginilor
2. Plante medicinale Activ. ind.: sortarea plantelor medicinale
C5 - prezentarea de materiale depsre plantele
si numirea bolilor pentru care sunt
medicinale;
folosite. (25’)
- realizarea de conexiuni intre boli si
Resurse: planse cu plante medicinale,
plante utile in rezolvarea acestora.
jetoane cu diferite plante, calculator.

Activ. frontala interactiva: se discuta


- reactualizarea cunostintelor prin
despre cunostintele dobandite anterior;
intrebari depsre plantele medicinale;
(10’)
- prezentarea de imagini si fisiere media
Activ. frontala: se prezinta materialele
C4 depsre ingrijirea plantelor;
3. Ingrijirea plantelor despre ingrijirea plantelor; (10’)
C6 - discutii pe baza celor observate;
Activ. practica: ingrijirea plantelor din
- Activitate practica: ingrijirea plantelor
clasa
din clasa.
Resurse: imagini, filme educative,
calculator.

Activ. frontala interactiva: se discuta


despre cunostintele dobandite anterior;
- Reactualizarea cunostintelor despre
(10’)
plante;
Activ. frontala: se prezinta materialele
4. Plante protejate de - Sortarea si aranjarea plantelor pe
adunate despre plante (10’)
lege categorii;
Activ. practica: realizarea ierbarului
- Prezentarea ierbarului.
clasei
- Discutii pe baza celor invatate.
Resurse: imagini, filme educative,
calculator.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 3: ANIMALE

1. Animale domestice C2 - numirea si selectarea animalelor


– animalul preferat C5 domestice; Activ. frontala interactiva: numirea si

10
- colorarea animalului preferat; selectarea nimaleleor domestice
- despcrierea si prezentarea animalului Activ ind.: colorarea animalului preferat;
ales Activ. frontala: prezentarea animalului
Resurse: cd, calculator, boxe.

- vizionarea de documentare despre Activ. frontala: aaudierea si vizionarea


animalele din padure; documentarului si a canteceluilui
C3 - discutii pe baza materialului vizionat; Activ. frontala interactiva: incalzirea
2. Animale din padure
C5 - invatarea unui catec despre animalele vocii si exercitii de dictie; (5’)
din padure. Activ.ind.: interpretarea cantecului
Resurse: calculator, decor, costume.
-citirea de ghicitori despre animalele din
jungla; Activ. frontala: citirea ghicitorilor,
- prezentarea de materiale ppt, video vizionarea materialelor;
3.Animale din savana
despre animalele din jungla; Activ. ind.: exprimarea punctului de
- formularea de opinii pareri despre vedere
modul de viata a animalelor
Prezentarea de materiale despre ingijirea
animalelor; Activ. frontala: vizionarea materialelor;
Ingrijirea animalelor „ Asa da ! Asa nu !” Activ. pe grupe: realizarea de afise
Realizarea de afise pentru protectia pentru protectia animalelor
animalelor.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 4: FENOMENE ALE NATURII

- vizionarea desenului animat „


Vrajitorul din Oz” si alte materiale care Activ.ind.: vizionarea desenului si a
C2 descriu fenomenul; materialului video
1.Tornadele
C5 - identificarea modalitatilor de protectie Activ frontala: identificarea modalitatilor
in cazul furtunilor puternice de la noi din de protectie Resurse: calculator
tara
C1 -prezentarea de documentare despre Activ. frontala: prezentarea materialului
2. Vulcanii C3 vulcanii noroiosi si despre eruptiile si a povestii;
C6 vulcanice; Activ.ind.: repovestire
11
- Povestea orasului Pompeii Resurse: documentare, calculator
- exercitii de repovestire
-reactualizarea cunostintelor despsre
vulcani; Activ frontala: vizionarea materialelor si
- pezentarea de materiale video despre identificarea masurilor de protectie
C4
3. Cutremurele cutremure; Activ frontala interactiva: exeercitii de
C6
- identificarea regulior de protectie simulare a cutremurelor.
impotriva cutremurelor
- exercitii de simulare a cutrenurelor;
SEMESTRUL AL II- LEA

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 5: CORPUL UMAN

Activ. frontala: discutii despre anotimpul


- identificarea caracteristicilor iarna; iarna
- experimente ce contin transformarea Activ. frontala: vizionarea materialelor
1.Iarna – Povestea C1
apei in natura; aduse;
fulgilor de nea C2
- prezentarea de documentare; Activ. ind.: realizarea de experimente cu
- discutii si pareri despre apa apa
Resurse: CD, calculator.
Activ. frontala interactiva: descoperirea
-ghicitori despre organele de simt ale raspunsului corect la ghicitori
C1 omului; Activ. frontala: prezentarea organelor de
2. Organe de simt C2 - prezentarea organelor de simt ale simt
C3 omului; Activ. ind: executarea jocului
Joc: „Ghiceste ce este „ Resurse: calculator

Activ. frontala: vizionarea materialelor;


- prezentarea de materiale despre
Activ. ind.: realizarea plansei
3. Organe interne - C4 organele interne si functiile acestora;
Resurse: foarfeca, hartie colorata,
functii C6 - realizarea de mache cu organele interne
creponata.
ale omului
C1 -reactualizarea cunostintelor despre Activ. frontala: sistematizarea si
4. Recapitulare
C4 organele omului si functiile acestora; recapitularea cunostintelor
12
C6 - recapitularea si sistematizarea Evaluarea lucrarilor si exprimarea
cunostintelor dobandite pe parcursul opiniilor; (10’)
primului semestru

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 6: UNIVERSUL


-Vizionarea de documentare despsre Activ. ind.: vizionarea materialelor
soare; Activ. frontala interactiva: discutii despre
C1 - realizarea legaturii intre soare , influenta soarelui pe pamant;
1. Soarele
C6 anotimpuri si ziua si noaptea. Activ. ind.: realizarea lucrarii
- realizarea de compozitii cu tema „ O zi
insorita” Resurse: calculator
Activ. ind.: vizionarea materialelor
-Vizionarea de documentare despre luna;
Activ. frontala interactiva: discutii despre
- realizarea legaturii intre luna , maree si
C2 influenta lunei pe pamant;
2.Luna ziua si noaptea.
C3 Activ. ind.: realizarea lucrarii
- exprimarea de opinii despre calatoria pe
luna
Resurse: calculator
-Vizionarea de documentare despsre sele; Activ. ind.: vizionarea materialelor
C1 - realizarea legaturii intre luna , soare, Activ. frontala interactiva: discutii despre
3. Stelele
C6 stele si ziua si noaptea. influenta astrelor pe pamant;
- discutii libere despre univers Resurse: calculator
-prezentarea de materiale video;
4. Primăvara – C4 - discuii, exprimarea de pareri despre Activ. frontala: vizionarea materialelor;
simfonia renasterii C6 cele vizionate; Activ. ind.: plantarea semintelor
-plantarea de seminte

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 7: APA

- prezentarea de ghicitori despre apa


Activ. ind.: vizionarea povestii; (30’)
- povestea apei
C1 Activ. frontala interactiva: povestirea
1.Apa- sursa vietii - discutii despre importanta apei in viata
C6 orala a propriilor amintiri (15’)
omului
Resurse: calculator
- realizarea de colaje cu apa
13
-Vizionarea de documentare despre
vietuitoarele marii
Activ. frontala: vizionarea materialelor
C3 - realizarea de colaje cu vietuitaorele
2. Viețuitoarele marii Activ. ind.: realizarea colajelor
C5 marii
Resurse: lipici, foarfeca, imagini
- exprimarea de opinii , prezentarea
colajelor
Activ. frontala: vizionarea materialelor
-vizionarea materialului depsre gigantii
Activ. ind.: realizarea balenei
marii;
3. Gigantii din C4 Expunerea si evaluarea lucrarilor
- realizarea balenei din hartie
adancuri C6 Resurse: planse cu etapele de lucru,
- prezentarea lucrarilor, exprimarea
foarfeca, hartie cartonata, creponata,
opiniei depsre lucrarile prezentate
lipici

UNITATEA DE INVATARE NR. 8: PĂSĂRILE

-discutii depsre pasari si modul lor de


Activ. Frontala: vizionarea materialelor;
vietuire;
1.Liliecii Activ. frontala: exprimarea parerii,
- prezentarea materialelor despre lilieci;
opiniei.
- discutii pe baza materialului vizionat.
- reactualizarea cunostintelor despre
pasari; Activ. frontala: vizionarea materialelor
- prezentarea informatiilor despre Activ. ind.: realizarea colajelor
bufnite; Expunerea si evaluarea lucrarilor
2. Bufnitele
-realizarea de colaje cu modul de viata a Resurse: planse cu etapele de lucru,
bufnitelor; foarfeca, hartie cartonata, creponata,
- prezentarea lucrarilor si exprimarea lipici
opiniei
- reactualizarea cunostintelor despre Activ. frontala: vizionarea materialelor
pasari; Activ. ind.: realizarea colajelor
- prezentarea informatiilor despre vultur; Expunerea si evaluarea lucrarilor
3. Vulturul
-realizarea de colaje cu modul de viata a Resurse: planse cu etapele de lucru,
bufnitelor; foarfeca, hartie cartonata, creponata,
- prezentarea lucrarilor si exprimarea lipici
14
opiniei
- discutii, ce pasare ti-ar placea sa fii, de
ce ?

Unitatea de invatare nr. 9: PĂMÂNTUL

-Vizionarea de materiale care descriu


pamantul si invelisurile sale;
- identificarea si exemplificarea de Activ. frontala: vizionarea
1. In interiorul
resurse care se afla in pamant; materialelor;Activ. ind.: discutii libere
pamantului
- exprimarea de opinii despre bogatiile Resure: Calculator
pamantului;

-prezentarea de ghicitori despre Activ. frontala: vizionarea materialelor


animalele care traiesc in pamant; Activ. ind.: realizarea colajelor
- vizionarea de materiale si curiozitati Expunerea si evaluarea lucrarilor
2. Lumea subterana
despre animalele subterane; Resurse: planse cu etapele de lucru,
- realizarea de colaje cu animalele foarfeca, hartie cartonata, creponata,
subterane. lipici

UNITATEA DE INVATARE NR.10: PĂDURILE

-prezentarea de ghicitori despre


Activ. frontala: vizionarea materialelor
animalele care traiesc in padure;
Activ. ind.: realizarea colajelor
- vizionarea de materiale si curiozitati
1. Vietuitoarele din Expunerea si evaluarea lucrarilor
despre animalele din padure;
padure Resurse: planse cu etapele de lucru,
- realizarea de colaje .
foarfeca, hartie cartonata, creponata,
- prezentarea lucarilor si exprimarea
lipici
opiniilor
-caracteristicile anotimpului vara;
Activ. frontala: discutii despre vara;
2. Vara – Bucuriile - realizarea legaturii intre natura si
Activ. ind.: realizarea lucrarii
verii anotimp;
Resurse: acuarele, hartie
- realizarea de compozitii libere
3. Reguli de -prezentarea de materiale care descriu Activ. frontala: identificarea regulilor;
15
comportare in natura regulile de comportare in natura; Activ. pe grupe: joc de rol
- joc de rol „ Cum ma comport”

UNITATEA DE INVĂȚARE NR. 11: IATĂ CE STIU !

-recapitularea cunostintelor prin diverse


Activ.frontala: oferirea raspunsurilor;
1.Recapitulare finală jocuri si materiale didactice interactive;
Exprimarea opiniei;
-revizionarea materialelor preferate

- Prezentarea lucrarilo si premierea celor


mai reusite
2. Evaluare Activ. frontala: discutii libere
- Discutii libere si exprimarea opiniei in
legatura cu optionalul

16