Sunteți pe pagina 1din 202

^ L .r iîa l T / V S i b i i u , Duminecă, 22 Decemvrie 1896 (3 Ianuarie 1897.) Nr.

52

gaj

P reţu l ab o u a m sn tn ln i: ■" ■' ::: IN S E R A T E '


P t nn an . • • ■ O <1. (t coroane). se primesc în b i r o u l a d m i n i s t r a ţ i u n i l (strada
P* ■! ju a e ta te de an . .
Pentru România 10
’• A-
*rji>&l.
^or°ane). Apare in fiecare Duminecă Poplăcii nr. 15.) — T elefon nr. 14.
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr.
Aboniuaentelese fa cla ,T ljo g r a n s-, soc, pe acţioni, Sibiin. a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.

nut su3 şi tare tn lungile furtuni ale împotriva’ pentetiţei dl Roman n’a dat'
Armele noastre. , veacurilor. 11
Azi e cu totol altceva. Azi numele de
recurs. i,Voi plăti1 cei 30 tt.ji— scrie d-sa
„Tribunei* • — ear’ pe Hieronymi îl !m hin
Sflntem încungiuraţi de rele, sflnteia celui n.“... . .<
Român rgsuuă falnic in toată lum ea; ’l-au ri-
apgsaţi şi prigoniţi, cum nu este nici un
: dicat la strălucire uu Horia,un Iancu cn soţii
popor In Europa c u ltă ; sflntem :căzuţi
• sei viteji şi eroii delă Plevna şi Griviţa, apoi S em n e îm b u c u r ă to a r e . Abia s’a
pradă unei stăpâniri duşmănoase şi ne­ îndepărtat dela putere dl Sturdza şi deja îri‘
; alte capete mari ‘ şi lum inate; ’l-am r id i- '
drepte şi lucrurile ne merg mai mult România se' Şi arată începutul unei mişcări ■
: cat' cu toţii prin vitejia şi hărnicia noastră.'
spre rfiu, decât spre bine... nouă în causa naţională, care numai îmbucura
Azi un popor brav uu mai poate fi
Aceasta e icoana scurtă, dar’ toto­ ne poate. ,
şters dintre popoare; ide aceea foarte ni­
dată şi tristă a stărilor noastre de acum. în şediuţa (adunarea) dela 25 Dec. a
merit grăeşt'e poetul nourii Andreiu Mu-
senatului român dl senator Brabeţeanu a ros­
D ar’ In mijlocul acestui vfirtij de râşanu, zicând: tit o vorbire mai lungă, în caro a vorbit şi
rele şi «Ceasuri, ne îutrtbăui, că oare d =spra causa naţională, veştezind purtarea dlui
„De n’a perit Românul, când oardele barbare
aite popoare n ’aii avut soartea noastră, „Veniau ea şi loeu-to In ngrii nâinăii.iti, Sturdza şi întrebând pe guvern, ea ce calo vrea
n’au tn c u t şi sh e naţiuni prin suferinţe, „Tăind fără do milă, răpind fără cruţare, s<5 urmeze in această câusă ? Dl Brabeţeanu
pSnâ cfind au njuiw l.V recunoaşterea „Lipsind pe fii do tată şi pe surori de fraţi, a arătat cum dl Sturdzi, înainte d e a veni la
„Acum, când braţu-ti ager in lume-'i cunoscut, cârmă, anume când era în împotrivire, învino-,
drepturilor lor naţionale- ? BTu bravule Romanţ mai crezi, cd eştiperdut r*
văţqa pe cei dela cârmă, că .sflnt nemernici,
N ’avem, decât st* deschidcm cartea do oarfrce nu fac niiui'1. pentru causa româ­
Trecutul plin d<; suferinţe, dar’ plin
popoarelor, istoria, şi pe. foile ei vom afla nească şi dtnsul fâgiuluia mult, car’ după-ce
şl do mari şi bărbăteşti fapte, p u tm a de
pilde de grele suferinţe din trecutul mul­ ' a ajuns la cârma *s'au nu s'a intrepus pentru
viaţă şi trăinicia neamului nostru, dove­ Românii ditt‘-Ungaria şi Ardeal şi atunci nu
tor popoare şi alăturea cu ele pilde de
dite prin veacuri şi glasul vremii în ivire s'a ţinut de Jâgăduială, s'au a lucrat împotriva
bărbăţie, de lupte uriaşe îndreptate Îm­
trăim şi care e pe partea celor ,npCsuţi.r lor şi atunci a dat de minciună steagul partidu­
potriva împilătorilor.
pe nedreptul: toate, aceste nc dau cu- lui liberal.* ~ aşa fljunio şi /parte adevărat dl
Chiar trccutul poporului român o ragiu şi nădfjde şi nc tnpinteuS.laJuptâ. Uffibeţeami., Dn aceea a cerut dela noul gu­
plin de astfel de pilde Îticuragiatoare. vern, fcu spun», cum voeşte so Iucre în privinţa
Nemernic şi ticălos a r.fi acela din­
■aceasta ?
E rau vrennni cârd moşii şi stră­ tre noi, care s’ar trage la . o pnrte din;
Răspunsul, co-’l vu priail dl Brabeţeanu,
moşii noştri îudurau suferinţe îngrozitoare. aceasta luptă. Nemernic şi ticălos ar fi crcd^m, că va fi mulţumitor pentru toţi Ro­
Din mulţimea lor sC amintim aci acela, care s’ar înfrica dc. prigoniri şi mânii. —
numai doue. ’şi-ar perde curegiul; , f Al doilei.V sem n'îm bucurător e, că >Ltga
E ra o .v n m c când Turcii nu s5 tn- Fie prigonirile cât de mari, noi vom pentru unitatea culturală a tuturor Români-
dfstuleau a lua din 'jVrile române dare în urma pilda străm oşilor noştri şi nu ne lor *, caro tot In urma uneltirilor dlui Sturdza
vom lăsa a fi întrecuţi de ei în iubirea se desfăcuse în dou5, «6 uneşte do rou în-
bani, vite şi bucate, ci scoteau şi dare
tr’una. Cele dou5 comitete, vechiu şi nou,
(U sânge , luau cu miile copfi dela sînul de neam şi jertfirpa pentru el. Altcum ei
’şi-au dat frăţeşte mână, s’au împăcat, ceea-ce
mamelor şi-’i turceau. Şi era o vreme, ne-ar blăstCma din morminte, din pâm6n- ne înveseleşte muit. După înţelegerea luata,
când Ir-n o i In Ardeal ţcranului român tnl, pe cari 5l-an udat cn sângele şi la­ pe 24 Ianuarie s’a chemat un congres (adu­
nu-’i era iertat a purta haine dc pă- crimile lor ! nare) la Bucureşti, unde se va alege un nou
Dacă duşmanii sfi ne şteargă vor, comitet, care va conduce m ii departe lucru­
nură, cisme, pălărie mai scumpă de
noi le stăm împotrivă cn armele, cari rile, fiind spriginit de toţi.
un zlot (40 cr.) şi cămaşc dc giolgiu.
n ’au fost şi nu pot fi în veci biruite Aceste sQnt semne bune pentru viitor.
Toate aceste erau oprite prin legile un­
gureşti, numite „Aprobate. ■ şi cari sfln t: iubirea ferbinic a tot ce
Aceste şi multe al fele de felul lor e românesc, ţinerea laolaltă, hărnicia şi
P e n tr u n o i. Ministrul de honvezi,
le îndurau înaintaşii noştri, pentru-că nn munca. în înţelegere cu m inierul da interne (a tre-
voiau s5-’şi părăsească legea, limba şi Cu aceste arme puternice şi cinstite
bilor din ldnntru) va mai întemeia 14 posturi
datinele cum li-se cerea; ci au suferit, s6 luptăm şi vom avă isbânda, dacă nu noaue de gendarmi pedestri şi 5 posturi
dar’ nu le-au părăsit, ci ni le-au lăsat azi, mâne de bună seamS. de gendarmi călări r în chipul acesta nu­
S il i c s i n i M o ld o v a n . mărul gendarmilor.se va înmulţi cu 196, aşa
noufi de sfântă moştenire. E;»r’ când le-au
că apoi în întresga ţeară vom av& pe viitor
dat m âna s’au ridicat cu mic cu mare. ai totul 7200 de gendarmi, adecă o armată
sdrobind pe apăsători, de vuiau Carpaţii V o ln ic iile urinează* Prigonirile pen­ întreagă.
uriaşi şi Dunărea bfitrână. tru mărturisirea partidului naţional şi pentru Numeral gendarmilor s’a sporit în anii
[ Şi bine să ne însemnăm, câ toate alipirea la el urmează mai departe. Cea mai din urmă în mod Însemna*, mai eu seamă
nouă pedeapsă s’a dat în Mediaş, fiind pe­ de când am început noi Românii a ne arăta
f acestea s’au petrecut în vremuri, când
depsit harnicul luptător, di Diomsiu Roman, nemulţumirea pe fată. Stăpânirea maghiară
un popor putfc fi msi uşor şters de pe
pentru-că a chemat la adunare pe alegetorii ro­ crede că leacul pentru vindecarea acestei ne­
faţa pămentului şi când Românul era mâni din cercurile Mediaş, S’ghişoara, Cohalm mulţumiri sflnt — gendarmii. Greşit leac î
p tţin cunoscut în lnmea mare. şi Agnita. Adune.rea s'a ţinut ca învoirea po­
Şi totnşi moşii şi strămoşii noştri liţiei şi ca toate aceste dl Eoiuau a fost pe­
n’au desnădăşduit, ci cu cnragiu s’au ţi­ depsii cu 30 fi. de aceeaşi poliţie.
Pâţ? 410 FOAIA POPORULUI Nr. 52

S ’a n ă s c u t în sfîrşit ceriul a ro u rat, şi din


înălţim ile lui co b o rîtu -s’a m ântuirea, căci
¥
Jertfire!
J S M n tu ito r iu l. născutu-s’a M ântuitorul Isus, cel D r e p t
N ouăsprezece veacuri s’au îm plinit
Născutu-s'a pentru omenimea în­
treagă şt întru mântuirea ei a luptat şi
Serbează ceriul şi păm ântul ângerii d e atunci. în v ăţătu rile m ân tu ito are ale
s'a jertfit Domnul nostru Isus Christos!
curaţi, ca şi oamenii, toţi, şi to a te su n t legii lui C hristos s’au lăţit p este to t p ă­
Ca lupta L u i fie şi lupta noastră /_.
cuprinse de o linişte sfântă şi cuvioasă m ântul, şi cu n o scu te sflnt tu tu ro r po-
*
căci s’a născut doritul şi m ult aştep­ poarălor, tu tu ro r limbilor. C u to a te
tatu l Mesia, M ântuitorul lumii. Isus acestea şi astăzi încă în tu n erec m ult S ân t o miie opt sute nouăzeci-şi-
Christos, aco p ere m ari p ărţi ale om enim ei; şi as­ şese de ani, de când în ieslele dela Vifleem
D in ceriuri s’a p o g o rît ca o roauă tăzi încă n e d re p ta te a d o m n eşte asu p ra a’a născut fiiul cel prea luminat. Lumea
sfântă, şi tru p a lu at asem enea nouă dreptăţii, răul p rig o n eşte binele, şi tirăn ia zăcea în Întunerec şi stricăciune. D&ti-
oam enilor, ca D um nezeu fiind să p o ată şi sclăvia ţine locul libertăţii în tre popoare. nele cele bune se perduseră, cinstea dis­
suferi şi pătimi, ca patim ile sale sfinte N oi Românii m ai ales sim ţim greul păruse de pe pământ, omul devenise neom,
să m ântuiască om enim ea cu tro p itâ de a ce sto r triste stări de lucruri, cari se toţi căutau sfi se nimicească unul pe al­
păcate. aseam ână m ult celo r din ain te de veni­ tul, pacea şi dragostea frăţească na mii
în tr’un staul pustiu s’a născut, iesle re a M ântuitorului. avea loc Intre ei. Şi atunci a trim is Dam-
au fost leagănul lui, sărăcăcioase au Şi noi sd n tem ţin u ţi la în tu n erec, nezeu pe Fiiul seu, întrupat în chip de
fost scutecile L u i; în schim b însfi deşi d u p ă lum ină să d o reşte sufletul om, sfi spargă întunecimile, sfi limpezească
o stea cerească strălu ceşte p reste n o s tru ; şi noi îm pilaţi şi prigoniţi sfln- , minţile turburate ale oamenilor, sfi latai-
faţa Lui, corurile ân g ereşti îi cân tă cân­ tem p en tru -că ţinem la dreptul n o stru ; . neze sufletele lor In^grite de patimi şi sfi
tări de bucurie, şi p e lângă păstorii cei şi noi sClntem ţin u ţi su b stăp ân irea al­ alunge duhul necurat al răului, răspân­
blânzi la fire şi buni la inim ă, crai şi tora, deşi la lib ertate stintem chem aţi. dind Intre muritori duhul preacurat &1
îm păraţi vin din d ep ărtare, ca să ’i-se L a relele din afară m ulţim e de binelui.
închine şi daru ri scum pe să-’i ad u că: năcazuri lău n trice ni-se ad au g . C earta, nPe pământ pace şi inire oameni
aur, sm irnă şi tăm âie. desbinarea, în g u stim ea d e inimă, p a­ bună învoire “ a cuvântat M ântuitorul, dar’
S ’a născut M ântuitorul, să ne în­ tim a şi zavistia s’au în cu ib at p rin tre ai , cuvântul dumm zeesc a lost hulit de cei
chinăm şi noi Lui şi prăznuire sfântă n oştri, şi d eab ia vr’o rază d e nădejde se răi şi prigoauele cele mai turbate s’aa
să facem N aşterii Lui. arată. în tr ’a d e v ă r p a r e c ă a r tre b u i să stri­ pornit Împotriva Domnului. Sângele prun­
V cacuri m ulte ’l-a a ş te p ta t o m en i­ găm şi noi din adâncul sufletelor n o a s tre : cilor ucişi de crudul Irod a pângărit naş­
m ea cufundată în rele şi întunerec. «R ouraţi ceriu rilo r dc sus, şi nourii terea Fiiului, dar’ săugele Fiiului răstig­
Mulţi s'au ru g at lui D um nezeu, să n c ploaue pc cel D re p t; deschidă-se n it a sfinţit întemeierea legii celei nonă.
ca mai curând să vină, m ulţi ’l-au aş­ păm ân tu l şi să n c ră sa ră M ântuito- Propoveduind dragostea Intre fr a ţi
te p ta t p ân ă la adânci b ă trâ n eţe, şi to ­ riul». D a r’ D um nezeu nu va face mi­ şi lăpUdarea de sine , Domnul a pătimit
tuşi au m urit cu dorul p e inimă. P ro ­ nuni p e n tru noi.Noi înşine tre b u e să nc şi s’a jertfit Intru m âutuirea neam ului
feţii ’l-au profeţit, şi au încălzit în su­ cân tăm şi să ne g ătim mântuirea. omenesc, celui cuprins de duhul Satanei, şi lai
flete credinţa în venirea Lui, şi din Ear mântuirea noastră tn noi înşine! ’i-au urmat, şiruri-şiruri m artirii creşti­
neam în neam şi din ta tă In fiiu trec ea S ă ţinem la d rep tu rile no astre, să nismului, însufleţiţi şi luminaţi de noufile
credinţa şi dorul nesfirşit d u p ă Mân­ ţinem unul cu altul în b u n ă în ţe le g e r i Învăţături. D ar’ p ^ cât prigoanele şi bar­
tuiloriul. să ţinem Ia steagul nostru, să luptăm bariile Împotriva dreptcredinciojilor se ii-
P ână la a tâ ta în co rd arc a ajuns şi să m uncim , cată m â n tu irea ! teţiau mai sălbatice şi mai tu rb ate, pe
aştep tarea încât ca a isbucnit ca în tr’un F ie, ca g ân d u rile senine, ce ni-le atât numfirul credincioşilor creştea. Mii
strig ăt desnădăjduit, ro stit p rin rostul d e şte a p tă N aşterea M ântuitoriului C h ri­ şi sute de mii de păgâni, uim iţi de pu­
prorocului care zice: sto s să sc înfrupteze în sufletele n o a ­ terea credinţei şi de curagiul nestrăm u­
Rouraţi certurilor de sus, ţ i nourii stre, a tu tu ro r R o m ân ilo r sp re m ân­ ta t al credincioşilor legii celei noufi, cari
se xe ploauâ pe cel D rep t; deschidă-se tu irea noastră. cu fruntea ridicată steteau faţă m orţii, se
pământul fi s i iu răsară Aîântuitoriul / luminau şi ei rlnd pe rînd de adevfim4

Cei trei crai dela Persia Puterea s5 li să stingă


S3 ivesc, s8 ivesc Sfi numai fie
Anr, smirnă şi tămâie-’i Ca Christos sfi împfirăţ&scă
De Crăeiun. Dâruesc. lu yecie.
C u lm i de 2 ilc u la e F e lc u , Iar.
Veniţi astâzi. îngerul tn vis lui Iosif
Veni{i astăzi credincioşi Vesteşte, vesteşte
Să săltăm, i>§ săltăm Cumcâ Irod oaste mare
De naşterea lui Christos Gsteşte.
Să ne bucurăm. Rosmalin,
Ca să piardă pe coconul — D u p â tradiţie p o p o ra lă . —
Că el astăzi tn Vifleem Cel născut, cel născut
S’a născut, s’a născut, Pe Dumnezeu cel fără Pe cel dul'e plaiu,
Precum ’l-au vestit prorocii De Început. în tr’o zi de Maiu,
De de mult. Cioban Rosmalin,
Şi In eslea dobitocească Scoală de grab’ Iosife Mândru ca un crin,
S’a culcat, s’a culcat Şi fugi în Egipet Pe-un câmp verde-’şi Iasă,
Ca un prunc mic în scutece Scapă pruncul şi mama Turma sa aleasă,
înfăşat. Lui din prăpăd. îu cea dulce pace
Rosmalin ce face?,..
Pssforii cu flaerile Ca să peară şi acolo La cea umbră groasă
îl măresc, ll măresc Demonii, demonii Pa iarbă frumoasă,
Pentru dÎDBul lui Dumnezeu Că sânt toţi amestecaţi Flueru ’şi ridică
Mulţumesc. Cu diavolii. Aerul despică
Nr. 52 FOAIA POPORULUI Pag. 411

învăţăturilor Domnului şi se făcean cre­ noi, urmaşii lor, liberi şi fericiţi. Noi, îndurători, mai cumpliţi, cu atât sfi stăm
ştini. Popoare barbare, venite din fundu­ la rlndul nostru, urmând măreţelor învă­ noi mai neclintiţi, mai hotărlţi, mai cu-
rile negrei Asii, cutropind şi jefuind tot ţături ale Domnului despre lăpidarea de ragioşi. Odată cu capul s i nu ne dăm.
ce le sta In cale, răm aseră orbite de lu ­ sine, avem sfi ostenim, sfi luptăm, sfi pă­ Acesta sfi ne fie cuvântul de luptă. Alt­
mina nouei credinţi şi se lăpădară de timim, sfi ne vărsfim sângele, sfi ne jert­ fel, un singur pas ce ’l-am face înapoi,
păgâna lor lege. fim chiar vieaţa, pentru urmaşii noştri- ar aduce cu sine desnădejdea şi în urmă
Astfel, încet-lncet legea păgână dis- Aşa e mersul popoarelor adevfirat pu­ peirea noastră. Gata în si a nejerfi, chiar
pării şi locul ei îl luă, falnică şi atotpu­ ternice. Căci nu numai noi, ceşti de pe noi înşine, ori-când binele neamului
ternică, legea creştină. acum, ci şi cei dinaintea noastră, ca şi va cere, putem fi siguri că vom isbândl.
D ar’ toate acestea s’au sfivîrşit nu­ cei-ce vor urma, fac neamul românesc. Căci Atotputernicul e stăpân pe vieaţa
mai prin lupte, prin lupte uriaşe, pline Deci nu fiecare pentru sine şi ai sei, ci popoarelor, nu oamenii, ear’ Atotpu­
de jertfe. Popoarele, ca n n ’au dat ascul­ cu toţii, pentru întreg neamul, avem sfi ternicul apfiră totdeauna dreptatea, şi
tare legei celei noufi, au d isp ăru t; cele trăim şi sfi luptăm ! dreptatea e cu noi.
Azi mai ales, când îu mijlocul E u­ *
cari B’au increştinat, ori-cât au avut sfi
Îndure şi sfi lupte, s ’au m ărit şi au înflo­ ropei libere, noi, Românii din Transilvania Născutu-s’a pentru omenimea în­
rit, statornicindu-’şi pentru sute şi mii şi Ungaria, avem încă a Îndura prigoniri treagă şi întru mântuirea ei a luptat şi
de ani înainte dreptul de a trăi. şi nedreptăţiri ca înainte cu sute: de ani, s'a jertfit Domnul nostru Isus Christos.
dacă nu şi mai tu rb ate, ni-se cere, ca o Ca lupta L u i fie şi lupta noastăi...
A şa a fost şi cu noi, Românii. Cre­
sfântă datorinţă, a fi totdeauna gata I o a n S c u r tu .
ştini de aproape doufi mii de ani, noi
avut-am sfi dăm piept fără întrerupere
Ia lupta cu ori-ce preţ!
Ni-se tăgăduesc cele mai mari şi mai
multor popoare barbare, multor restrişti
şi primejdii abătute asupră-ne Dar’ tari
fireşti drepturi, se aruncă asupră-ne dări
grele, din cari se făuresc arme împotriva
Din România
şi neclintiţi în iubirea faţă de limba şi
noastră, sftntem aruncaţi cu sutele, căr­ In numfirul trecut am ffteut pome­
legea noastră, gata a urm a ori-când pil­
turari şi ţerani, bărbaţi şi femei, în tem­ nire, că noul Metropolit-primat <al Ro­
dei de jertfire a Domnului, Btat-am vecl- mâniei, Gheorghian, a fost învestit cu
niţe şi pe lângă aceea încărcaţi cu ne
nic în picioare, în măreţii noştri munţi
mai auzite pedepse spre a fi aduşi la pompă şi ceremonii mari. Cu acest pri­
Carpaţi, ca Români şi ca creştini. Toate
sapă de lemn, gendarmii puşcă fârâ milă legiu s ’au ţinut doufi frumoase şi însem­
vijeliile au trecut peste noi ca valol mării,
în noi unde numai pot, s’au făcut legi nate cuvfint&ri; una a ţinut-o Regele
ear’ noi am eşit şi mai voinici, şi mai Carol, cătră noul M itropolit, şi cealaltă
păgâne îndreptate Împotriva sfintei noa­
luminaţi, din groaznicele încercări. Căci
stre biserici şi a şcoalelor noastre, ni-s’â a fost rostită de lualtul Metropolit, ca un
întotdeauna am fo st gata a ne jertfi rfispuns la' cele grăite de Rege.
oprit de atâtea şi atâtea-ori a ne aduna
averea, sângele , ba chiar vieaţa, întru Eată părţile mai de frunte din ace­
ca Români, — cu un cuvfint ni-s’a ho­
apirarea limbii, legii şi m oşiei noastre ste cuvântări:
tărît din partea stăpânirii noastre moar­
româneşti. ,l
tea ca neam românesc..
• A şa au luptat Btrămoşii noştri, pen­ V orbirea R egelui Carol.
D ar’ tot n ’am p e rit! Şi n ’am perit
tru noi, aşa sfi luptăm şi noi, pentru ur­ După-ce regele salută pe noul archi-
pentru-că ara dat piept cu vitejie tuturor
maşii noştri. păstor zise:
prigoanelor, ne-am dus cu faţa senină In
. Nici când bC nu nc Btee în vedere ...„Pronia cerească b5 binecuvintere sfânta
temniţi, am jertfit sume uriaşe de bani, chemare a înalt Proa Sfinţiei Tale, şi se răs­
îngustele noastre interese de traiu, ci
ne-am vfirsat chiar sângelp, lutru a ne plătească sîrguinţele co din nou vei desfă­
numai largul interes de traiu al în treg
apfira limba şi legea. şura întru păstrarea tăriei şi strălucirii sfin­
wamulul nostru.
Dar’ prigoanele nu contenesc, dim­ tei biserici naţionale.'
Nici când sfi nu cugetăm, că noi,
potrivă sfi oţeresc tot mai mult. Stăpâ­ .învestitura Motropoliţilor şl a Episcopi-
ceşti de acum, putfe-vom sau nu ajunge lor este uu fapt totdeauna încungiurat de o
nirea ungurească nu vrea „pace ş i - bună-
la deplină libertate şi egală Îndreptăţire. mare sărbătorire; de astă-dată InBă, această
învoire între oameni11, ci râsboiu. ceremonie dobândeşte o deosebită însemnătate,
Strămoşii noştri au ostenit, a’au luptat,
au pătim it, ’şi-au vfirsat sângelfc, >’şi*au Sfi ne oţfirim deci şi noi. Cu cât căci ea s’a săvîrşit nu numai în faţa efântu-
vor fi ei, vrăjmaşii, mai năvalnic', mai ne- lai Sinod, a corpurilor lecrinitoare şi a auto-
jertfit chiar vieaţa, pentru a ne face pe
Unde tl aşteaptă Ea inel ’i-a dat,
Cu atâta foc
Niţa, ce-’l iubeşte Apoi ’i-a jurat,
De-apelo pe loc
Şi mult 11 doreşte... Unire în soarte,
Stau, la el ascultă
Ajungând să pune De-astăzi pân' la moarte,
Cu dragoste multă,
Zice de minuBe,; Şi de nu — sub glie
Şi cele isvoare
De cântec cea fată Mai bine să fie,
Dulci, răcoritoare
Este fermecată: - Ori la peşti mâncare
Stau şi tainuesc
Pe-alui sin f5 ’nclină Doreşte ori-care L.
Şi nu mai şoptesc;
Eară cea fetiţă Fruntea ei senină
Frumoasa Aniţă Şi-a ei obrăjor Pe cel plaiu frumos
Lui credinţă-’i joară Plin de foc şi dor: Ce cântec doios,
Dela inimioară: Şi-a Ini sin eă ’ncinge Cântec cu suspin
Uniţi vor fi ’n soarte, Şi la sin o strtnge, A lui Rosmalin;
' De-astăzi pân’ la moarte In dulci sărutări, El prin cântec plânge,
Şi de nu sub glie In doici desmerdări... Inima-’i se strînge:
Mai bine să fie, Şi de-a lor iubire După cea feeioară
Ori la peşti mâncare!... Prind părinţii ştire, Mândră bălăioară,
Şi ei nu voesc, După draga-’i turmă
Nu, până trăesc; Ce-o lăsa în urmă,
Şi cine gândeşte, Căci de gând ’şi-a pus,
Că ea rău tânjeşte Că pe la apus,
Pe când în cea zare
Şi se veştejeşte, Are ca se moară
Sfântul soare ese
După Rosmalin Cu cea feţişoară
Prin păduri prea dese,
Mândru ca un crin?! Mândră bălăioară,
Turma ’şi-o îndreaptă
Pag. 412 f o a i a p o p o r u l u i Nr. 52

ritâţilor constituite, ci ţ i a tuturor fruntaţilor şi toate rugile mele cătră Cal Atotputernic le tidului naţional şi am auzit că, a lucrat contra
- terii, cari au închinat puterile ţ i rîvna lor la voiu înălţa ferbinte, pentru ridicarea şi întă­ intereselor noastre naţionale, ba ştiu şi aeees
ridicarea şi întărirea regatului. Aceasta este rirea statului român şi pentru păstrarea bise­ câ am cetit mult despre acest domn că a fost
o scumpă mărturisire că toţi s i întâlnesc în­ ricii noostre în veci slăvită şi sfântă. şi înaintea judeţului cu domnul Dr. R iţiu,
tr'un singur gând, într-o singură voinţă, de „în miezul nopţii scula-mfi-voiu, Sire, şi voiu iubitul nostru preşedinte al partidului naţional,
câte-ori se prestntă mart cause naţionale, cand admira bunătăţile inimii Voastre ca şi mărirea tot ln causa tipografiei. Cunoscând deei toate
patria are nevoe de lucrarea imprenă a tutu­ faptelor Voastie, căci Voi sfluteţi, Maiestate, acestea resping dela mine abonarea dumnealui
ror fiilor sei. , cel dintâiu Rege al României, care a mărit Ia „Tribuna Poporului-1 şi rotr, ca se se facă
8Privesc dar’ cu deplină încredere în vii peste iot locul numele neamului romanesc. paşi U ioţi aderenţii ^FoiiPoporului’1 noastre
tor, sigur fiind că prin unire vom înfrunta „Uniţi glasul voitru nşadar', voi mari s6 lie cu băgare. de se a m ă la această,
deapunirca toate greutăţile, vom înlătura toate diregetori bisericeşti, iubiţi ai mei fraţi Intru în c e rc a re * .
primejdiile. ' Christos, voi fruntaşi ai ţerii, voi mai marii Are dreptate bravul grăniţer, şi noi ii mul­
...„Urând înalt Prea Sfinţiei Tale din adân­ oştilor şi ai diregetoriilor publice, uuiţi. glasal ţumim pentru gândul.bun ce a avut, de ane face
cul sufletului Meu ani mulţi şi fericiţi pe scau­ vostru cu aceU al smereniei mele şi sfi stri­ luă/ori dc samă la aceasta încercare a unui om.
nul metropolitan al Ungro-Vlahiei, sânt sigur, găm lnpreună: ,, Da, e adevirat, că dl I o a n IIu&tu-
că neîncetat vei Înălţa rugile Tale cătră Atot­ „Mulţi ani trăească Regele Carol I. pen­ Ş i r i a n u l , a fo st mai înainte redactor la
puternicul, ca să reverse asupra noastră bine­ tru fericirea ţerii şi Înflorirea bisericii! »Foaia Popondui« şi că a stat cândva şi *s
cuvântările Sale şi se ocrotească sfânta bise­ .Mulţi ani trăească Maiestatea Sa Regina! temniţă pentru un articol.- Dar* toată lumea,
rică naţională şi scumpa noastră ţeară, ale .Mulţi ani trăească Moştenitorii Tronului! ştie ce schimbare la faţă. a făcut acest domx
căror, iastituţiuni,— temelia şi scutul statu­ „Mulţi ani trâeoscă drăgălaşii prinţişori, îu trebile naţionale. ’
lui nostru— \o r găsi totdaeuna ln mine un meniţi dela Dumnezeu se înveselească şi să Acum un an, când a isbucnit nenorocita,
călduroi apfirăror“. umple de bucurie glorioasele bătrâneţe ale pri­ criniif, Russu-Şirianul s’a pus pe partea ltt£
mului Rege şi.afe primei Regine, a scumpei T. 'L : Albini, care zicea că I n s t i t u t u l t i ­
Vorbirea Metropolitalui primat noastre Românii.u ' ’ 1 p o g r a fic e averea lui, cat* nu a partidului
Iosif Glieorghiau. naţional; s'a pus apoi în contra comitetulsx
„Treizeci d e '„ahi tre c u ţi; sflnt de când naţional şi împotriva d o c to r u lu i l i a ţ i t t T
naţiunea română V’a pus ln capul ei, şi Incre-
din:ându-V5 destinele V’a dat şi dreptul de
Fiţi cu băgare de seamă! presidentul comitetului naţional. Mai m u l/.
Dintre cei-ce acum un an s i rtsvrătiseră îm ­
a fcvea o înaltă priveghere şi un binefăcător Un credincios cetitor al „ l o i i I*opo- potriva rînduelii din partidul naţional jt£cr
control asupra tuturor inUituţiuniloru din stat, r 11l u i " nc spune, că printre sătenii noştri a unul nu s'a purtat aşa de necuviincios ca a c e l
pentru-ca aşa pratutindenea s i faceţi ni dom­ împrăştiat cineva scrisori, prin cari ii în­ Russu-Şirianu.
nească dreptatea. Fiţi mâudru, Măreţe Suveran, deamnă a se abona la o n o u ă fo n t e , care IU a sărit pe fereastră in tipografia
că sfânta noastră biserică autocofală ortodoxă se zice că va eş) în A r a d . Scrisorile ace­ noastră de acum, ţ i a fă cu t acolo stricăciaxx.
de rfinărit V’* privit şl Vfi priveş'e ca «pă­ stui menite a abate pe cetitorii noştri dela a purtat pe la poliţie pe D r . l i n ţi u , bă­
rătorul ci cel mai teţelopt şi cel mai putoraic. f o a i a p a r t i d u l u i n a ţi o n a l, vin dela trânul president al partidului naţional, c a r e
„strălucita această adunare, In care re­ I o a n J iu s s u - ,S ir ia n u l, care vrea s i facă mai numai atunci eţise din temniţele Segh+-
cunosc pe aţâţi fruntaşi şi atllpi ai ţerii, pe el, pe barba şi pe punga sa o foaie românească. dinului, şi cu maro îngâmfare îi striga / *
mai marii oştirilor şi Înaltelor diregătorii liată ce ne scrie cetitoriul „ F o ii P o- fa ţă , că presidenţii si pun ţ i se depun.
publice, au venit cu to;iC4n giurul Vostru a«- p o r u l u t ti, un harnic ' grăniţer român din Fireşte că in urma celor petrecute a c e i
tăzi, spre a mărturisi lumii Întregi, c i Tro­ Bănat: ' . ‘ > I lu s s u - lŞ lr ia n u a fost îndepărtat dela firile
nul lui Carol I. nu se razitnă decât pe dra­ Plavişeviţa , 23 Dec. n. 18%. partidului naţional: „ T r ib u n e i" ţ i „ F o n ia .
gostea şi veneraţiunea curată şi nemisurată a După-cum i* vede din Fonta-utalvdny P o p o r u lu i" . De atunci el a petrecut p riw
întregului popor român. Şi cum trudnicul ur­ am primit-o dela dl 1. llunu-Şireanu, şi mă România, ear' acum s'a aşezat in Arad. ţ~i
maş al lui St‘ fan-cel-M»re şi Mihaiu-Viteazul mir, cum vino dumnialui a-'mi trimite aceasta s i apucă s i facă el o gazetă românească.
n’ar put6 El *6 ne razirae pe dragostea şi ve­ şi şi o „ListA do nboiiainont*'*, ca afi lucra Pentru a amăgi lumea acest domn m
neraţiunea poporului seu, rând bnnătâţile inimii Intr’acolo, sfi înduplec poporul n 80 abona 1& dat gazetei sale numele de „ T r i b u n a P o ­
Sale, blândeţa şi dulceaţa cuvintelor S >le, stră­ „Tribuna Poporului*. E i nu cuno«c până p o r u lu i" , nume alcătuit, pe cum se vede
bat lu adâncul sufletului şi inimii noastre, În­ astăzi uici o foaie românense/i sub accat nnme, ; din „ T rib u n a '* ţ i „ F o a ia P o p o r u l u i **-
tocmai ca roua Ermonulâi când se pogoară pe şi mai cu eeamă In Arad. £ u cunosc t Foa>a . Zicem deci tuturor cetitorilor n is fr i,
munţii Sionului. ' Poporuluiu fi d* atla mi* fi (in. Pe dl I., ' c a r i ţ i n la o r g a n is a ţiu n e a p a r t i d u l t r i
Precum In trecut aşa şi In viitor, smerit Russu-Şireanul nu-’l cunosc In perpoană, atAta : n o s tr u n a ţi o n a l, cari ţin la rînduia'a
rog sfi creadă Maiestatea Voastră, că In păs­ Însfi ştiu, că domnia ia a fost odată martir • cinstea luptei noastre naţionale, ca s i fi* c m
toria turmei cavCntătoare a Domnului Nostru neamului nostru şi bun naţionalist, mai târzia b ă g a r e d e s c a m ă la a c e a s ta n o u ă ir%~
I bus Christos, Bomn nu voiu da ochilor mei, tnsfi ştiu şi accasta, câ acest domn a avut cercarel ,
nici dormitare genelor mei**, ci tot sufletul n/adă fi g&l&ovă <n afacerea tipognfipi par-

Lâogâ cel isvor Aoa sfi ’nvtrteşte . • Creşte şi s e .’nclină


Tainic şoptitor... Şi greu clocoteşte Pe fruntea-’i senini,
In apus de Boare, Şi de mal «fi l*Hte» Vftntul suflă lin,
Pe cel mal tn floare, Valuri prea turbate; Tt iul prin su sp in .
Rosmalin să pune Apa li înghite — Iederei-’i şopteşte
Zice de minune; , Valuri risipite • Cât o mai iubeşte;
El prin cântec plânge,' în jos câ sfi scurg Ear’ cea iederiţă
Tnrmiţoara-’şi strlnge, Prin tristul amurg: Cu ging<>şa-’i viţă,
Rfimas bun îşi ia, E<iră cel arin De el se lipeşte —
Dela turma sa, Cu jalnic suspin, Vai cât îl iubeşte. —
Şi cu cea fecioară Şi cu jalnic cânt
Mândră bâlăioara, Sfi plânge la vânt 1...
Sfi duc la peire Cine pe drum trece,
Pentru-alor iubire, O privire rece.
Dulce şi ’nfocată, Pe cei mal prea verde, Pe acest loc lasă;
Sfântă şi curată,.. Cn ’ntre flori sfi perde, Ear’ din piept ti iasă
Pe la dalbe zori, Un suspin prea grea
Pe la eântători, Căci vede m ereu:
Un teiu sfi iveşte Dragoste curată,
Şi eată de-odată, Şi mereu tot creşte, De-un ficior şi-o fată
în cea tristă vale Unde-’i Rosmalin; Aci îngropată!...
Dragostea-’j prăvale; Ear’ pe-a fetei sin, T. Stanca .
Apa e în spume Iedera frumoasă
Ear’ ei duşi din lume; Dulce, drăgăstoasă,
Nr. 52 f o a i a p o p o r u l u i Pag. .417

DIN L U M E . C liir o to n ir i. Metropolitul Miron Ro­


manul a chirotouit întru preoţi pe urmâforii
L u m i n ă e le c tr ic ă î n S ib iiu . Ca
19 Dec. n. începând străzile şi multe Io- ,
Turcia. teologi absoluţi: Aron Gogonea, paroch îu cuinţe din Sibiiu sflnt luminate cu l u m i n ă
Poiana-Merului, protopopiatul Branului; Iosif electrică . ■ , :
în 22 D ecem vrie n. S u ltan u l a d a t *
Popescu, paroch în Dombrava protopopiatul
printr’o poruncă ie rta re tu tu ro r A rm e ­ Reghinului: Ioati Bogdan, paroch în Zizin, î n a fa c e r e a c o r u lu i d i n Jîozo-
nilor osândiţi p e n tru rfisvrătire, afară pro'opopiatul Braşovului; Ioan Nodiş, paroch v ic iu , primim o scrisoare,' iscălită , de mai
de 48 osândiţi la m oarte, a că ro r p e ­ în Stoiceni, protopopiatul Solnocului; Teofil mulţi, în care se spune, că învăţătorul din
deapsă se va schim ba în tem niţă. P rin ­ Holerga, p<roch în Frâna, protopopiatul Me­ Bozoviciu nn e vinovat de cele ce ’i-le aserie
diaşului; Chirion Muntean, parosh în Trapold, „Unul dintre corişti8, în nr.. 47 al foii. noa­
tre aceşti din urm ă se află şi doi epi-
protopopiatul Sighişoarei; Ioan Iosof, capelan stre: anume că ar fi împotriva corului şi că
scopi, c u i vor fi închişi în tr’o m ăn ă­ în Tilişca, protopopiatul Seliştei; Nicolau nu Yoeşte a lăsa covul se înveţe în şcoală. .
stire din Ierusalim. . Oneţ, paroch în Peleş, protopopiatul Câm­ Din scrisoarea aceasta scoatem urmă­
însem năm to to d ată, că în E lveţia penilor. toarele: Corul nostru vocal încă dela înfiin­
ţ'a ad u n at în folosul p rig o n iţilo r A r­ ţarea sa nu 'şi-a ţinut orele în sala de în­
P e sc a u n . O întâmplare, care a în­ văţământ a dini învăţător, ci în a învăţătoarei
meni ap ro ap e o ju m e ta te d e milion d e
veselit mult pe cei de faţă, s’a petrecut la dela şcoala de fetiţe, carea s’a lăudat mai demul-
florini. teori că nu ne va mai lăsa în şcoală să ţinem
palatul regesc din Bucureşti, cu prilegiul aşe­
zării în scaun a noului Metropolit al Româ­ oarele de instrucţiune. Şi într’adevăr că în­
Bulgaria.
niei. Pe câud M. S. Regele Carol întră, In tr’o seeră deşi am Intrevenit prin antistia
S ăp tă m ân a tre c u tă s’a în c ep u t la sala tronulu», micul principe Carol, care se comunală, ca: preşedintele scaunului pcolastic,
tribunalul din Sofia, oraşul cel m ai d e afla cu M. S. Regina în faţa tronului, s’s sco- nu a voit sS ne dee - cheia dela sala ei de,
frunte al Bulgariei, procesul ucigaşilor borît de sus şi & venit s8 se 'aşeze pe tron, învăţământ Bub cuvânt că îi murdărim &?aunile,
lângă Domnitor. M. S. Regele mângăindu-’l, spargem ferestrile, uşa ete., când am fost'
lui StambulofT, m arele b ă rb a t politic al
li zise; — He! Ho!... Te prea grăbeşti a lua siliţi a De duce acasă, fără a ţină oarele de
Bulgarilor, om o rît în v ara anului tr e ­ cântare. Mâne si apoi învăţătoarea a făcut
Ioc pe tron. întrebat în urmă de dl general
cut T ribunalul co n stă din tre i juzi şi Mânu, câ unde a fost, micul Principe a răs­ arătare la antistia comunală cU şi inspecto-
doi juraţi. A cusaţi sflnt 3 : T ufekciev, puns cu un accent corat românesc: — Pe scaun. ruluiregesc de scoale, că noi nu avem statute şi
Georgiev şi H alin, cari n eag ă tot. A u • cântăm şi cântări lumeşti. Despre ■purtarea
învăţătorului dela şcoala comunală nu
fost ascultaţi 130 d e m artori, în tre cari J ) a r p e n t r u b ise ric ă . DI G.-Mâr- avem n:ci o cu io şth ţă eă ai*- fi în contra
şi soţia lui StambulofT, c a re e R om ână zescu, ministrul tuturor şcolilor din România corului, şi cu dânsul na ar fi voit a ne da
din Rom ânia. L a începutul p ertra ctării a binevoit a darul bisericii gr.-or. române din cheia, de oare-ce cheia nu a fost la el, ci la
s'a cetit o scriso are a ucisului, scrisă Scorciu 12 mineie, pentru care dar comitetul învăţătoarea. Bozoviciu la 19 Decemvrie 1896*
câteva luni în a in te d e m o a rtea sa. în parochial îi exprimi adâncile mulţumite ale Iscăliţi: Iancu Mateiu, Pavel leva, Ioan Jur-
poporenilor. chescu, Pan Smeu, Ejta Adamescu, Joan Afi-
această scriso are Stam bulofT d escrie am e-
— Din Som tţjallu ni-eă s:rie: Pe­
loi, Simion Popisci, Pavel leva, Simion Smeu,
nunţit planul ascuns, ţe su t îm p o triv a vieţii
tru Oltean măiestru de moară şi proprietar Simian Stanei«, Mihdild Pislea, Ioan Matei.
sale, arătân d ca vinovaţi pe T ufekciev şi
di* Foneşul-‘ă<<sc, provăzându-’şi apropierea • • !
scusând d e p ă rta ş la plan şi pe fostul şi rftrşitul vi-ţii au dăruit po soima uf. bise­ în c e r c a r e d c o m o r a a u p r a u n u l
sinistru b u lg a r Nacevicî. P e rtra c ta re a rici gr.-or. din comuna Someşfaltu , 50 fl.; p r o to p r e to r . îii comuna Teregova (comit.
*u s’a sfîrşit încă. In tcre sa re a faţă do S5 doa bunul Dtimeezou ca jertfa lui să fie bine Cor#q Sflvfirin> s’a fâcut o încerc*™ d» «mnr
primită In jertfelnicul cel mai presus de ceri uri. asupra protopretorului Aurel Iss- kutz. Pe când
proccs c fo arte m arc a tâ t în Bulga­
Pentru odi<-hna sufletului acestui bun creştin acesta cina împreună cu familia pa. cineva
ria, cât- şi în celelalte ţeri. S tam bu-
Vineri în 6 Decemvrie st. n., s’a săvîrşit pă­ puşcă cu alice hsoprA-’i prin fereastră. Dar*
loft a fost ucis din cause politice şi ruita* îu binerica gr.-or. din Someşfalău, fiind alicele li atinseră nnmai părul. Când Isse-
se svoneşte, c â însuşi prin cip ele Bul­ de fsţă văduva răp03atului Anica O Iţeau. kutz eşl tn stradă, fiptuitorul dispăruse deja.
gariei, F erd in an d , care nu-’l p re a avea Comunicat de A u f/u sttn Cfirllg. Foile m*ghiare — în neagra lor rea credinţi
îa suflet, d u p ă-ce căzuse d i n . m inister, • — aduc încercarea aceasta de omor în legă­
n'ar fi fost străin d c planul uciderii. J ) ln te m n i ţa L u g o j u l u i . „ Tri­ tură cu măcelul dela Mehadica, aruncând vina
bunau primeşte ştirea, că Românii din Bocşa-' earăşi pe Românii
romând, cari Işi fac osânda In temniţa din # •
Lugoj, so iflă bine şi sufer cu deplină tărie B ş it d i n te m n iţă . Economul Achit»
greul Borţii. Şepte întemniţaţi Yor fi puşi în Iiădoiu dia Apoldul-de*jos, împlininda-’şi osân-.
libertate în z:ua Anului-Nou, ear’ domnul ar- da de 2 săptămâni temniţă de atat, a eşit
chitect Diacon-Diaconovici va Bcâpa Vineri, Lunia trecută la 81/* ore dim., din temniţa
în 10/22 Ianuarie, p!ină-ce domnii Spinean, din Sibiiu.

Stefaniga şi Jivoinescu vor scăpa abia la 25
O n e n o r o c ir e groaznic< l a pus
Ft-bruane, pentru-că neputând plăti amenda
capăt zilelor bietului focar Vincenţiu Cenţi la
grea de câte 300 fl., aa sS atee cu o lună
moara din comuna noastră Şeitin, comitatul
mai mult tn temniţă.
Cianadului. în Mercurea de 16 Noemvrie st.
*
n., se aflau multe bucate de măcinat la moară.
C R O N IC A . I s p r ă v u r i „ p a tr io tic e " . Din ji- Pe la 2 oare după ameazi, un om care avea
L a te m n iţă . „Tribuna" primeşte din dovin (Bănat), ’i-se scriu „Tribunei11. urm ă­ cucuruz în coş, a sucit un şirof, ca să ’i-sa
Albj-Iulia ştirea, câ 14 locuitori din Cioara, şi toarele: T r e b u e să rîdâ omul asupra celor-ce macine făina mai m ărunt Dar* într*aceea a
«am tot atâţia din Alba-Iulia, au Intrat tn tem- te petrec la oficiile de postă din Camanul- picat cureaua dela roată. Focarul *>’a reoezit
tiVâ, ea facă o=ânda primită tn proce­ unguresc. Dăunazi am prim it vre-o câteva s’o pue la loc. Roata ’i-a apucat haina.
s e politico ţinute la începutul anului aceş­ exerapl re din .compasul financiar" al dlui Pe-, Atunci focarul puse mâna pe un lucrător Un­
tia Înaintea tribunalului din Alba-Iulia. Unul trescu şi mult m’am mirat văzând învălitoarea gur, ca să-’i fie de ajutora — Dar’ Ungurul\
fotre întemniţaţi ni-se plânge cu cuvintele ro p tă.r Acum am comandat călindarul „Lumii în loc de'â-’i da ajutor, -l-a lovit cu pumnul
tunătoare, serse în cea mai mare amărăciune : ilustrate8 şi ’l-am primit asemenea cu tnve- peste mână şi s’a lăsat la păment; astfel
,Eită ce dar de Crăciun primim dia partea litoarea ruptă. Nu-’mi pot lămuri sltfel roata a tras pe nefericitul focar şi ’l-a întors
Îngâmfării maghiare. Noi Românii sflntem buni această deosebită bîgare de seamă, decât, ca de câteva-ori atât de iu‘e, încât nu se mai
iramsi pentru a plătf dările şi a purta în dela introducerea căsătoriei civile încoace s’a vedea şi deodată ’i-a aruncat în depărtare pi­
spate militarismul cel greu, ear’ răsplata ne schimbat şi sângele domnilor stăpânitori. Aceia, ciorul .drept de pe la şold, şi mâna stângă de
este— temniţa! Dar’ daţi numai cât puteţi cari cn tot prilegiul ştiu a fi volnici, sflnt din jos de cot. Când oamenii din giur, cari se
cuprinşi de mare r/richi* de toate ce vin grăbiră să dee ajutor, ’l-au luat jos de pe roatâ,
îa opincă, domnilor stăpânitori, doară se va
trezi şi ea odată!* dela Sibiiu". ochiul stâng al focarului îi eşise cât pumnul,
* * ear’ urechea stângă lipsea şi sângele cur-
Pag. 418 FOAIA POPORULUI Nr. 5 2

gea şiroaie din trup. Dan acasă, nefericitul rul medical. S’a aflat că otrăvirea s’a făcut cu
a murit peste câteva oare. El a lăsat In
urma sa şese copfi, din cari o fată e mări­
arsenic, care se afla îu mare măsură In pânile
pregătite de brutar. Totodată s’a descoperit,
M ai nou.
tată. G e o r g iu R ă s ă d e a u , june.
*
că încercarea de otrăvire a venit din răsbu-
nare, voind făptuitorul se nimicească bunul
M etropolitul Antim .
Z iu a n a fte i'ii R e g i n e i E lis a b e ta . nume al unui brutar cunoscat de om cinstit. D in Constantinopol se vesteşte , c
Marţi s’a sărbat în Bucureşti ziua naşterii Re­ • Dumineca trecută, s’a publicat scrisa
ginei Elisabeta, al cărei chip împodobeşte nu­ T ă llia r s u b p a t. Rar curagiu a dovedit *rea Sultanului , prin care Prea Sfinţ.
mărul acesta al „Foii Poporului8. Pe caselo zilele trecute o fată din Strass, comună în Sa A n tim este recunoscut de M etr
Bucureştilor s’an arborat steaguri In semn de Salzburg. în tr’o singuratică căscioară de acolo
sărbătoare, ear’ guvernnl In numele ţerii au polit a l Românilor din Macedonia.
locueşte femeia Francisca Sckm ier şi fata sa
felicitat pe graţioasa Domnitoare. Asemenea Ana. în tr’o seară Ana, voind se ee culce, privi Faptul acesta înseamnă o fr~.
a fost felicitată Regina prin o mulţime de te­ din întâmplare sub pat şi văzii a> o!o un băr­ moaşă isbândă a fraţilor nojtri Rom.ir
legrame din toate părţile ţerii. bat, care ţinea tn mână un cuţit lung. Fata
I macedoneni.
• luă repede de pe părete sabia răposatului ei
JPoporaţia p ă m e n tu l u i. După o foaie tată şi împunse de câteva ori sub pat, apoi
americană poporaţia pământului ar fi crescut alergă afară, strigând după ajutor. Dar’ când
se reîntoarse cu câţiva oameni în odaie, ti­
din 1879— 1895 dela 1391 milioane la 1480
milioane, prin urmare cu peste 6 la sută. Dacă călosul dispăruse deja. A doua zi Insă a fost
prins, pe urma sângelui curs din ranele pri­
RIS.
luăm de statornică o creştere de 5 la sută
numai, pământul ar avă la 1900.1549 mili­ mite. El e un ţeran de 29 ani, fost servitor,
oane de locuitori, ear’ la 2000 2546 milioane. dar’ dedat în vremea din urmă furturilor. Săsoaica şi capra.
Astfel s’ar adeveri, că pe lângă o creştere O săsoaică perzendu-şi capra
atât de mare, o parte a poporaţiei ar trebui avea , întreabă p t căprariul sa tu lu i csz
regulat să se prăpâdeasca, lu lipsă de nutri­
in m odul urm ător: „cd baghe c ă p r a r :
mente.

I n v it a r e Ia Concertul ce-’l va arangia


Invitare de abonament. că v a i văzut capru al nostru , căthio d c
negru , căthio dată alb, ctt ţiv g i- lin g i
reuniunea corului vocal al plugarilor rom. gr.- „Foaia Poporului11 serbează şi ea Cră­ grum az şi cu tdrţ p ă r ţ d u p ă el r
or. din comuna Şustra Joi In 2G Decemvrie ciunul dimpreună cil cetitorii sci. De aceea Comunicaţi de U. M a r i a n (E -aj.
s t v. (a doua zi dd Crăciun) cn următoarea, peste filgăduiala, ce ntn făcut, ca a apărut de
programă. 1. Iu loc do Sîotto. Priceasna pe acum ilustrată, aşa cum va apărfc totdeauna
Naşterii Dlui (cuartet, cor b.irb.). 2. Prolog de aici încolo. în fiecare numer „Foaia
rostit de dl preot Pompoin Dorea. 3. Serenada Poporului" va aduce cel puţin cAtc un chip, Fauea gust reu.
(cuartet, cor bărb.) de Porumbescu. 4. Cojo­ uneori şi mai multe; pe lăngă aceea mai multe
Ţiganul fiind judecat la moarta,
cul blăsUmat. (poesie comică do Dolfu) decla­ îmbunătăţiri vom pune In cuprinsul ci.
mată de Petru Negru. 6. Ramâncuţd, (cuartet întrebat, că ce îşi alege, furcile ori fap.
Nc vom nisul, ca ea sc fie un steag de
cor barb.) do I. Murăşan. G. Hora Sei'erinu- ap/rare a l causei naţionale, un prietin hun, După-ce se gândi o vreme, r
lui (cuartet, chor barb.) de Porumbescu. 7. un sfetnic şi povăţuitor spre bine al tuturor ace­ scărpinăndu-se în cap:
Movila lui Burcel poewo declamată de Petru lora, cari o iau In casa lor. — Ba mai bine aş mânca e<
RArhAvan. 8. 7mimea ParisianA (cuar»'1*. Rugam deci,, pc ,toţi cctitorii şi iubitorii
cor bărb.). 9. Cisla (cuartet, cor bărb.) do purcel.
• Foii PopArului* se o aboneze şi st! o re-
* Porumbescu. 10. Marţul cântăreţilor (cuartet, CooiunicaU do E U ta b e ta D . M n t i d e a t , p r e e e n
comăndc spre abonare tuturor prietinilor şi
cor bilrb.) de Porumbescu. După aceea u r­ cunoscuţilor lor.
(Porombtcul-inf.)
mează joc şi tn pauză so va juca .Câluşcrul
şi bătuta*. Preţul: do faroUie GO cr. de p-r- P reţu l di* ubonnnifiif, o*t<*: POSTA R E D A C Ţ IE I.
ioană 20 cr. Începutul la 7*/* ore seara. Ve­ Nic. Fl. m ii. In Saich. ItndonU DiaJe « -
nitul curat este destinat pnitm acoperirea P e n tr u A u s tr o -U n g o r in . . iee advocat, altcum cu greu Ta alia dreptate; p u t
speselor făcute prin r?8aimpttnm*a stindardu­ Po un an întreg . 3 fl. (6 coroane). c i nu 'şi-a luat şi p in i acum.
lui corului. Dăruiri binevoitoare precum Po o jum. de an . I fl. 50 cr. (3 coroane). Mai multora (rudenii) !n Com lof. E orr-lic
şi suprasolviri sfi primesc şi să vor publica in ceea-co ri-t'a Întâmplat, dar’ In foaia p a s e a c r n
foi. Andrei Ioanovici, vicepreşed., Ioan Jurca P e n tr u R o m â n ia . lucruri mai Inicmnate, cari p r im e pe toţi Rc s U t .
cassar, Vichentie Coata, contrelor, Georgo Pe un an î n t r e g ................. 15 foi Un abonent tn larteţ. Scritori n c'td U ^ c
Cabalu, învăţător dirig*nt, preşedintele coru­ Pe o Jumătate de an . . 7 lei 50 bani. numele, ca »i ştim cine le trimite, na p u b lid a .
lui, Petru Gruia, notar. V . S. tn V a sd u . Mulţumiţi. X e r a r i a .
Pe mai puţin de o jumătate dc ah nu pentru lucrarea ee • areţi. Vom publica-o ia a
»
să primesc abonamente. Terminul dc abo­ mulţi numeri. Sărbători fericite.
In vita re la petrecerea plugarilor Ro­ nament să socoteşte dela începutul şi dela , Un abonent nr. * 979. t. „însoţire p»ntra
mâni ce so va ţină In 26 Decemvrie, sau a mijlocul anului (1 Ianuarie şi 1 Iulie s t v.) Mte In Orlţtie. Seri* dlui I m iţ i tor I. B rxs^s.
doua zi de Crăciun tn sala ,L a Regele Un­ Oriţtie (S iin u ir o i.) 2. Oglinda nu-’ţi mai poale d r» ?
Nc rugăm pentru trimiterea cât mai în lucirea. 3. Pentru „octoich" ţi celelalte acrie l a ; 1
gariei" din Lipova. Venitul curat să dă pentru grabă a abonamentelor, ca să putem trimite pografia diecetanl In Caraniebeţ. 4. Societate d e ta
un prapore la sf. biserică română gr.-or. din regulat foaia. gurare pentru eaundarea apelor no este; scutm .*-
Lipova. Preţul Intrării de persoană 50 cr. de pim intul cu umplituri. 6. Foaie umoristici este ;
Trimiterea preţului de abonament mai
familie 1 fL Pentru comitet: George Oprea, turul1' In Orade (Nâgyrarad). cos t i 6 d. la an. S . P e
uşor să face cu rambursă poştală, (Post-An- tru m aţini de xnicinat cere dela A. Rieger, fa b r ic »
Teodor Soimuşan,cassar; Nicolae Balint, vice­
weisung, posta utalvâny). Abonenţii vechi să In Sibiiu nn catalog românesc.
preşedinte; George Beclcherean, controlor.
lipească pe rambursă fSşia, în care le merge Aboncntul nr. 3724. Tom trimite n c = i r : 1
Membrii în comitet: Nicolae Beclcherean, Ioan
foaia, ear’ cei noi să-’şi scrie curat şi ceteţ adresa ceruţi.
Beclcherean, Niculae Rudău. Dăruiri mărini­
numele, satul şi posta din urm i. Abonent nr. 6aaa. înTăţitorS numai d e p i « - t
mos sa să primesc cu mulţumită şi pentru ele d aci n’au âTere, gftnt «cotiţi de darea de d n m . -
să va mulţumi în ziare. începutul la 7 ore seara. Totodată venim a înştiinţa, că U ânzii a s i fogiri In cerc (rotogol) na e str ic ic ij* .
* ori-cine adună cel puţin 10 abonenţi noi, va
E. D. M. pr. In Por-i. Mulţumite. S in t
primi gratuit sau în cinste .Foaia Poporului". bulziţi de material, dar5 le vom publica pe riad. S e:
i?âne o tră vită . în oraşul din America
Cine câştigă mai mulţi abonenţi şi are bitori fericite,
M illvaaki s’a descoperit nu de mult o groaz­
nică încercare de otrăvire. în partea de sus a foaia abonată, poate să capete în cinste ori-ce V. O. în Stremţ. „Colinda Crăciunului*4 a s o c
cărţi din librăria noastră. prea târziu; ne pare rău, căci sg putea publica. I h
oraşului s'au îmbolnăvit deodată 6 oo de f a ­
mite altele. Foaia o capeţi acum cu chipuri.
m ilii, sub aceleaşi semne. De dimineaţa până
seara medicii oraşului ’şi-au pus«toate puterile idmmistraţinnea
Pentru redacţie ţi editură responsabil: Ioan H o r a r is .
întru sdparea familiilor otrăvite. Dar’ mulţi „Foii Poporului". P ro p rie ta r: P e n tru „ Tipografia “ so cieta te p c
dintre nenorociţi au m unt până a veni ajuto­
a cţiu n i: V. H. D re s s n a n d t
Nr. 52 foaia poporului Pag. 419
LOTERIE.
Tragere* din 24 Decemrrie n.
V ien a: 3 00 39 48 o4
T im işo ara : 28 15 61 59 36
Traţerea 'din 30 DecentTrie n. numai veritabilele oroloage de buzunar helveţiene, tn frumoase cutii de
B ru n : 62 42 75 47 2 nickel, acoperite; umblă 36 ore, pe lângă cinstită garanţie de 3 ani;
s e a f lă la [1958] 20-20
Arările din septemâna viitoare dipfi căi. Ţechin.
Cercuri, 2 5 D ecern i'.: Cehul-SSUgiului, Nuţfilfio.
joif 2 6 D e c e m v r ie : Ciuc-Sepriz, Piacolţ.
x u m b t j© h 6 s , ■ ,

orologier, optic şi proprietar de cel mai mare deposit de


sâmbătă, 2 S D e c e m v r ie : Cernat, Ciocmani, Jernot
jp in in e c d , 2 9 D e c e m v r ie : 13uz», Cluj, Illjefalva,
Terebeţ, > inerea.
t o r o lo a g e , g iu v a ere, mărfuri de aur şi argint.
^ Edificiul „Transilvaniei44. S ib iiu . Strada Cisnădiei nr. 3. -
Câiindarul septemânii._____
Zilele C&lindarul Teehiu j| Călind, nou Soarele
---------------------------------- a ____________ ;________________________________________
Dom. lnaiut. Nasc. L Chr. gl. 7, t!u 10. r5s. ap.

3 Genorera 7 53 4 7
/OC>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXOOOOO\
Paa.
Lesi
22
23
Muc. Anastasia
SS. 10 Mei. din Crit; 4 Titu 7 52 4 8 X
Kcv 24 S. Muc. Eugenia 5 Telesfor 7 52 4 8
«ere. 25 ( f ) Năse. D. Is. Chr, 6 Eplfania 7 61 4 9
26 ( f ) Sob. Pr. Năso. ] 7 Ieidor 7 60 4 10

Lanţul de oţel patentat „Groeppinger“


Isi
rs d 27 f Ap. ţi Ar. Ştefan i 8 Sererin 7 49 4 11
a=b. 23 20 mii de Mucenici 9 Iulian 7 48 4 12

cu zale fără fertură (neforostuite)


este conform constatării oficiale de 2— 2V»-ori mai tare decât lanţurile
celelalte (cu zale forostuite), şi poate sfi se întrebuinţeze cu deplină sigu­
i ranţă cu c&ţlva numeri mai subţire, decum e posibil aceasta la lanţuri
forostuite; prin aceasta se ajunge la o considerabilă uşurare de greutate.
Deoi lanţul de oţel patentat este lanţul oel mai ieftin.
-eyf4~ Lanţul acebta este făcut în diferite feluri şi spre diferite scopuri; s8
află ln deposit la
c f y t t f t t + r t - j f / b r s <*#£■ [282G
]3—25 Carol F . Jickeli, Sibiiu.
pu & & % *zţzrtxxsde iv rtf/î
vxxx^oooooooocococxxxxxxxxxxxxx:
JJ3391 15— 20

La libiăria „Tipografiei", boc. pe acţiuni La „Tipografia", societAto po acţiuni ln


tn Sibiiu ho vOnd: WHîn, so nflA do vfinzarn*
La „Tipografia", Bocietato po acţiuni tn O perele preotului K neipp: C ea m ai n o u ă
iiiiu, *c afla de vfinzaro:
► ^ X a tiirl
T A B L O U L a su p ra Carte de bucate
DOMNULUI
siit&ţii copiilor sau îngrijirile n

D î. WJm J3& ŢTO


wnipnw d i n 2 f o t o g r a f ii: n n n i n
ce trebuesc date copiilor bolnavi şl sânetoşl.
M T P r e ţu l 1 fl. v. a . '3S0
b u c iU A r le l

române, franceze, germane şl maghiare


tontam miţlonnl In 1 8 5 9 si a cuprinzGnd reţetele cele mai bune pentru a
P r e c u m şi
doun (lupii ulllmn fotografic. pregăti tn modul cel mai potrivit ori-ce fel do
•fc s u U tregulu i tablou e*te de 30 cm. lung. ţ i 24 cm. l iţ .
C U R A D E A P A . bucato, dolicateso sau beuturi gustoase.

Preţul wiwaI 25 cr. plus 2 cr. porto. C u ra tr e b u e s<5 tră iţi. So vinde cu preţ Boăzut (dela 2 fl.) acu m
n u m ai cu 1 fl. v. a. plu s 10 cr. porto
Testamentul meu şi Conferenţe publice. (20 cr. recom andată.)
P reţu l 1 fl. 5 0 cr. ■ ţJM
„Tipografla*, boc. pe acţ. în Sibiiu.

Câlindarul

„l u i i m m L U D O V I C ETTER,
e unicul tn p rivnţa conţinutului seu Sibiiu, strada Urezului nr, 9.
interesant şi frumos. Chiar acelora,
cari nu obicînuesc întrebuinţarea călin- Mare sortiment şi singurul representant pentru primele
darelor, încă le este folositor pentru Firmă întemeiată la 1865.
bogatul seu cuprins de anecdote, pentru
[J933] 4 — 10
partea umoristică, precum şi pentru
povestirile şi novelele sale. Pe lângă
aceasta conţine d i n ţe a i* ă . ş i d i n s t r ă i n ă t a t e .
^ 121 de ilustraţii ^ T o a te îm b u n ătăţirile m o d e m e .
tare-’i alcătnesc o adererată podoabă.
Intre altele găs’m familia regali, toţi Mare deposit de părţi singuratice necesare.
miniştrii, Fleva, Delavrancea, Speranţă
Atelier de reparaturi
şi ? 'ţi 30 scriitori, ale căror opere

.L a s a i s o n Iu
ocui • un loc de frunte în literatura rv .
română. !1
Cea mai extinsă
Preţul acestui călindar est* numai garanţă. Lista prcţmilor gratis.
70 cr. — Se vinde cu acelaşi p r 4 la Bicicle de tot soiul din cele mai solide şi mai uşurele, pe lângă preţurile cele
Librăria „ T ip o g ra fie is o c ie ta te pe mai moderate de fabrică.
acţiuni în Sibiiu.

^ ,y»,v y v r r 'n nr r r r r >r v y '^ ^


Pag 42 O FOAIA PO PO RULUI Nr. 52

.■ 8 8 * X i3 :8 S O t* » X * îm K * K * 8 ît* * 8 K # K * îî* K X # *
Făină, ţ | O e a s ie d e c u m p e ra t. jj
| de Ungaria şi Bănat p Miamai pentru senrt timp. X
dela cele mai renumite mori cu vapor, n urma abundeuţii depozitului meu de mărfuri, eu ofer prea stim aţlor Jţ
recomandă cu preţuri moderate fra11' mei muşterii de azi în.;olo )ţ
zelaria lui

P etru Mo ga,
x o scădere de 10% cassa-sconto ii
S din prpţiiri!<‘ mele, cât se poate de icftin pfatorlto, la toate srtici»M<\ afhii
§il>iiu,
strada Cisnădiei- nr. 44. | | de rude (le lVr d n Cudgir şi de tinichea iieagrft, precum iji vase ă
[323S] 2—3 ^ (le culină, tacâm uri, bricege. patine, to t felul de unelte, feiv- 2
| | Cili i (le zid iri şi de mobile, cuie (le d rot şi şu ru b u ri, colori de ă
ţ* oleu, osiiVtc. . .X
£ Vânzare de b u rd u fn ri de vin, de plăci de giimi şi de articoli ^
ş g t e c b n ie i , ii>
> ec p r e ţ u r i l e o ri* > * iiiiiIe a l e f a b r i c i i . u
CAROLF. JICKELI, SIBIIU, y N âdfjduind o mare Incuragiare, semnez
[2827] 4— _r e c o m a n d ă : H iso5G] 2—3 V ic to r
maşina de mâcinat carnea ^

&%nunnunnxnntmnmmnnK&nunux *kkkkx
n e g n ţe to r de ferftrie îu A lb a-Iu lia. Piaţa mare. ^

galvanisată argintiu.
Constă numai
din douC părţi,
pftrţile de >i' ;> \ v^iVPv'-’A' •.WCV-’n -.H"-''S-' ^
întregire nu
sâ n t < ' r’
trebuincioase.
„ L x y a Q ş ^ s îA « -
l*urţ)l(» tftiftonr»*
y*.ţ institnt dc credit şl fa economii, ca m.c fta-e pe geţirni lu Lwgoş
8>* ascut dc s:ne iV
r*.' r'v/ rimeşte depuneri spre fructificare
In întrebuinţare.
s u b llnnntoH role condiţiuni:
Vinele 6>? prelucrft tot de nuVtint
I-*»♦ aj Depuneri vsi anunţ do 30 zilo cu .r>%;
ca carnea şi firă ost» nenlă nm*c. Curăţirea
maşinii unnează cu t«>tul. de sine, prin
<V « « » co » r f>V*#/o;
c) , fucnto de biserici, şcoalc, corjioraţiuni eul-
«nînrjirea unei bucăţi de. păne In lftuniru. ttjru h ', o ti cu «cop do binofacerA CU (!% •
Ne o n p t-tii i n p a t r i i m i l r i n i l : Pnrea do venit după intereso o solvente institutul separat.
Nr. 2 4 6 8 iW*
După et-irea cassei depuneri plină la 500 tl. v. a. se resti-
macinâ pro minulA */t 1, 2
chilogramc. tnesc liniau Ia prezentarea libelului fură abzic-jro.
Preţul fl. 3.10 460 5.60 7’30 Depuneri so pot faco şi ridica şi prin postă.
(n u 7] r.:^ Dirccţiunca. \x;
I.n ««Tipografi»**, «urii'tntr )n> nrţhwi in «i I -* • A. . * - -
JKibflu« n tiptinit m* nilii di» v«Mir«r«:

„CĂLINDARUL POPORULUI" •* • U;,


•»' ••rf,
, f i . V-.—
r>^'V V ^ * . / . v .*'•
p c i m u l 1H0 7 . •* v--'’’.i-e*1*M..*»v*/*
%*-,-■V’-4v.-+- -v -*r-<N
Vva•'*«
*,*'t ’ 4 *\ *,*
,•- >*•*v-•t ,*,3fX.r*^V-^
’*v-.*
*’"ţ'•*f•.*> —
5•«'‘'i",*v.
_v ţ^,*7»»-
^ **T'>■ -*.
P roţnl 2 0 c r . , — rit trimllHrt’i» j>«« po«tA 2.1 c r .

Am onorul a aduce la cunoştinţa :p. t. publicului,


cA am m ărit atelierul meu şi am arangiat o f a b r i c i i
îifra 'v t e d e casse. ! ■ X
Spre încredinţare, că furnisez numai marfS bună %
şi frumoasă, servească Impregiurarca, că vând c^sse 5
fabricate exclusiv numai de mine, şi stă în voea fie­ X
cărui a sâ convinge cu prilegiul comandelor îu atelier
tifiM fc H f ® despre bunătatea materialului şi conştienţiositatea exe­
cutării. 1
- ; /i . ' Încredinţând p. t. publicul pe deplin, că atât la
cassele noue cât şi la reparaturi şi deschideri voiu face
m t ^ / ' cele mai ieftine p re ţu ri şi voiu executa în cel mai
conştienţios mod toate comandele, semnez tn speranţa
^5; ~Viţ/Y*]:J•i >:‘r: ~r V -- --'r -I "* ■->*'■->;v i unei clientele binevoitoare [9 5 0 1 3 9 —
^ y ^ : r ; v;-' ,. 'v-r. cu distinsă stimă
G ustav Moe^s,
strada Poplăcii-mare Nr. 8.
Comunelor bisericeşti şi politice li-se acoardă şi plătirea in rate.

Pentru tipar responsabil Io sif


A d a o s la „ F O A IA J t* O P O I * T J L T J T “ n r . 1 — 1 8 ^ 6 ________ Pag. 1
N r. 1
de stare mai bună, cari vinovăţesc şi im­ Putendu-se constata şi afla, că o
e c o n o m u l pută, că abia pot tră i; dar’ foarte puţini socoteală este greşită, de sine urmează,
vor fi aceia, cari sfi caute prin lucru şi că aceea trebue coreasă sau îndreptată.
redactat de I COST IN, A greşit în trecu t proprietarul, care având
preot. oboseală a se scăpa din cătuşile neîn-
destulirii. modru şi stare a legat toţi fiii sei de
glie, cumpfirându-le pământ, a greşit plu­
Spre ştiinţă. Recunoaşterea şi constatarea greului
garul, când fiii lui, fie fost ori-caţi la
vieţei încă nu poate mântui şi scăpa pe
Poporul plugar fa ţă de crisa economică numfir, pe toţi ’i-a strîns a vieţui ne o
nimenea din neajunsuri, dar’ poate sfi-’l
si multele sarcini publice de astăzi, mimai biată de moşie, a greşit zilerul, care n ’a
mântue socoteala şi lucru.
prin lucru înţelept « puteri unite poate afla vfizut mai dulce pâne pentru fiii sei d ecât:
mijloc de aplrare. înaintarea fi îmbunătă­ Privind în trecut vom afla, că fără sapa, coasa, îmblăciul şi sficurea, cu cari
ţirea stării economice nu se poate ajunge decât îndoeală poporul nostru a împlinit cu sfi lucre pe seama altora.
pe donl căi: jolosirea "pămentului in mod cat multă credinţă şi supunere porunca: în
se poate de cuviinţe [raţional), vinderea pro­ A tâta n ’a fost destul, dar’ poporul
sudoarea feţei tale îţi vei câştiga pânea ta.
ductelor cat se poate cu preţuri bune. nostru, aşa cum dînsul este dela firea sa,
Cerinţele acestea se pot împlini numai prin
Deloc nu-’i putem face imputări că n ’ar
satiric, glumeţ, pe neguţător ’l-a batjocorit:
1 însoţire. Aceasta deşteaptă ş i lumineză membrii, fi muncit din greu. Putem însfi a-’i îm-
că sunt fugă-ţeară, ear’ pe m ăiestri: cărpfi-
cum s t- ş i poată întrebuinţa proprietatea , ca puta, că s ’a lipit numai de glia pă­
lâi şi sula în straiţă. Aceste vorbe chiar
aceea s l dee cât se poate de m ult venit. Aceasta mântului, ’l-a arat, scurmat şi grăpat
nici astăzi nu sunt stîrpite din co­
dă ajutorul de lipsă prin maştne, seminţe şi până a stat sfi cadă de obosit sub purta­
altoi, ca s l poată înainta productivitatea; dar* munele noastre.
rea grelei poveri. Putem sfi-’i spunem, că Dacă însfi va căuta economul şi plu­
tot dîtisa se îngrijeşte de piaţe, unde rodul s l
n ’a avut socoteală, că cu toţii s’au îm­ garul în casa neguţătorului şi măiestrului
se poată vinde.
Chemarea măreaţă pentru rlspandirea bulzit ca nişte fl ni înzi tot la glia de cu pătrundere, dacă va judeca starea
însoţirilor economice şt lăţirea culturii p n n pământ, unde e drept, că s’a putut agonisi acelora cu mintea sănfitoasă, va put£ găsi,
dvisele, este o sarcină (are numai: preoţii, pânea de toate zilele; dar’ nu o stare cât de uşor şi bine trăesc neguţătorii
iuveţătorii şi inteligenţa noastră, — can poartă mai bună. Dacă odată a întrat în jug, şi măiestrii şi cât de cu greu o duce dînsul.
in suflet binele ţeranilor, — o pot duce la în­
n ’au mai v îzu t nici n ’au privit în laturi,
deplinire. Deosebire între lucrul unuia şi altuia
că afară de purtatul acestei poveri grtle,
Pentru înlesnirea întemeieni acestor în­ este foarte mare, economul lucră şi oboseşte
soţiri preţioase şi folositoare: cart sc v id a trăeşte o mulţime de străini cu mult
în vreme de ploi şi viscole, neguţătorul
fi temeiul cel tare a l unui viitor mai bun, mai uşor. şi măiestrul lucră scutit de toate viscolele.
avi compus: Noi trebue sfi recunoaştem, că po­ Economul aleargă la toate ttrgurile ca
în d r e p ta r u l- p e n t r u în te m e ie r e a
tu lu r ilo r r u r a l e tl-upil s is te m u l I'. H .
porul nostru numai în economia câmpului se -’şi vândă productele, neguţătorii şi
J ia iffe is e n . a vezut şi crezut, câ numai din pământ măiestrii în cea mai mare parte aşteaptă
Acesta cuprinde toate poveţele trebuin­ ’şi-a putut vedfi asigurat traiul, că numai în prăvălie sau casă de lucru, ca sfi
cioase la întemeierea însoţirilor sau reuniunilor prin mnnea grea şi obositoare a aşteptat vină cumpărătorii sau cei-ce lucră la dînsul.
tconomicc. în dînsul sc află statutele, cari în p â n e ; dar’ la traiul uşor puţin s’a gândit. A greşi este lucru omenesc, dar’ a
deul rituiuri au fo st aprobate de tribunal, atât
Dăcă totuşi unii au voit sC treacă mai se întoarce la cale mai bună este datorinţă.
tn limba română cât şi cea maghiară. în ­
uşor prin cursul vieţii, ca tC nu muncească Inteligenţa, plugarii şi zilerii s6 caute in
drumările, cum sc ţine adunarea prim ă sau
constituantă, cum se compune şi se subşteme atât de greu, — de o parte că n ’au fost giur dc sine, apoi cu puteri unite sC-’ţi
rularea la tribunal, in carc se erre încuviin­ destul de tari, de alta că n ’au avut lipsă, câştige şi cucerească tcrcnele de negu­
ţarea sau aprobarea statutelor. atunci au ales lenea, ca însuşirea cea ţătorie şi măiestrie, căci fiii strigă pane,
APam îngrijit, ca la cerere s l pot da mai de aproape, care poate uşura greu­ care trebue sfi li-se dee.
Uatc formularele trrbuincioasc, atât pentru
tăţile vieţii. . Aşa cred, a sosit vremea, ca noi sfi
protocolul adunării prime cât şi ruga rea şi
actele ce trebue subştemute la tribunal. Din acestea este adeverit mai presus ne strîngem şirurile, ca sfi ne unim cu
î n d r e p t a r u l sc poate cumplra dela de toată îndoeala, că nu atât frica de toţii pentru a cuceri terenurile până acum
editorul IV. K r a fŢ t, librar,şi „ I n s t i t u t u l lucru, cât socoteala, care trebue sfi o nebăgate în seamă a neguţătoriei şi
T i p o g r a f i c " din Sibiiu, cm 6 0 cr. in carc aibă fiecare om în vieaţă a lipsit po­ măiestriilor. Dacă numai puţin ne oprim
se socoteşte porto plătit. porului nostru. Dînsul a muncit pământul, şi facem socoteală, câtă sumedenie de bani
I o a n Cost in.
şi din câştigul aceluia s’a susţinut dînsul câştigă şi adună dela noi străinii, chiar
şi familia, dar’ totodată şi o mulţime şi de aceia, cari ne urăsc, cari ne îm-
S o co teală. mare de neguţători şi măiestri străini. pedecă dela cultură şi înaintare, atunci
Munca şi lucrul plugarului nostru aflăm, că smântăna li-se dă lor, ear’
Dacă privim cu deplină pătrundere
destul de grea, fără îndoeală a fost în­ noufi ne rfimâne zfirul şi laptele acru.
In trecut, atunci aflăm, că ni-a lipsit cea
cununată după multă oboseală cu venite; Yremea ne spune şi sileşte, ca sfi
mai de frunte însuşire socoteala.
dar’ acestea le-a îm părţit străinilor, cari nu hrănim la sinul nostru şerpi, sfi nu
Aflându-ne acum la capfitul unui an,
au ales partea cea mai bună şi uşoară ca încălzim la pieptul nostru vrăjmaşul şiret,
care trece în abisul vecîniciei şi la în­
sfi trăească cu lucru mai uşor, însfi cu ci sfi dăm pânea fiilor, fraţilor, nepoţilor
ceputul altuia, în care va trebui sfi muncim,
şi sângelui nostru. Astăzi Românul în­
datorinţă avem : sfi facem o reprivire în socoteală mai multă.
ainte de ce s ’ar da banul la diregfitor,
trec u t şi o socoteală pentru viitor. Economul nostru plugar, chiar fiind
măiestru ori alt cuiva, datorinţă are sfi
Pe lângă multele însuşiri bune, nu în stare bună, n ’a privit în giur de sine,
facă deosebire şi socoteală între frate şi
putem tăgădui, că poporul nostru a avut ca din fiii sei sfi facă şi neguţători ori
străin. D atorinţă are, ca se părtinească
şi scăderi. Dacă voim sfi fim drepţi, măiestri, ci pe toţi băieţii sei a dorit
pe fratele seu, sufletul şi inima lui sfi fie
după-cum s e . cade sfi fie înţeleptul, atunci sfi-’i facă fericiţi prin cumpfirare de
pătrunsă de dragostea neamului seu.
n o i înşine trebue sfi recunoaştem, cât pământ. îndatinarea moştenită dela stră­
Dacă noi făceam aşa din vremile
p en tru trecut, că n ’am fost destul de ageri buni în vremile mai vechi, fără îndoeală
trecute, atunci astăzi nu ne-am put&
şi deştepţi, ca sfi ne avântăm la bunăstare. ’şi-a avut motivul seu ; dar’, după-cum
plânge, că străinii ne cumpfiră casa şi
am propăşit în toate afacerile din vieaţă,
Foarte mare este numfirul bărbaţilor moşia, că jidovul zdrenţos cu negoţ de
aşa a trebuit sfi ţină seamă şi pas cu îna­
noştri, cari dau expresiune despre neîn- 1 0 — 20 fl. este stăpânul satului, că noi
destulire, cari toţi zic, că ar fi vrednici intarea şi această îndatinare.
Pag. 2 FOAIA POPORULUI Nr. 1

suntem robii altora, că muncim până nu în proporţiunea venitelor, inspectorii de aceasta capul de familie plăteşte d e la
mai vedem bine şi tot săraci sdntem. dare fac lucrările pregătitoare şi comisiu- 5 — 12 fl. pentru membrii din' familie 1
Noi numai atâta sîintem servitorii şi nea îm părţeşte darea. fl., ear’ afară de aceasta mai plătesc d a re
hrănitorii străinilor până când voim. în- Fiecare persoană care ar avă deo­ după fiecare calfă dela 2— 4 fl.
dată-ce vom face socoteală, că să nu ne sebite deprinderi, după toate acestea ’i-se g) industriaşii cari lucră fără să a
dăm banul acelora, cari ne fac rău, care socoteşte dare de câştig, în măsura de stabiliment, ci umblă dintr’un sat într’altul.
ne persecută, care îmbuibă din sudoarea care clasă se ţine deprinderea. Aşa dacă Capul de familie plăteşte 3 fl., apoi pen­
noastră şi care ne hulesc şi batjocoresc un plugar a r fi tot-odată şi neguţător, tru fiecare calfă câte 2 fl.
unde numai pot; putem rupe cu greşelile atunci ’i-se pune darea de câştig din clasa II. în clasa a doua se numără:
şi păcatele trecutului. II. şi III. cât pentru persoana sa.
a) proprietarii de păment şi case,
Putem fi deplin asiguraţi, că din mo­ Această dare se împărţeşte pe capul atât persoanele singuratice, corporaţiani,
mentul ce vom pune mâna noastră pe ne­ de familie şi membrii din familie cari au societăţi şi capul familiilor.
guţătorie şi măiestrii, bunăstarea se va trecut peste 16 ani. Capul de familie
b) persoanele, cari sânt îndatoraţi a
planta şi în mijlocul nostru. este bărbatul, văduva, ori singuraticul în­
plăti darea de carnete şi provisiuni.
Avem noi Românii un greu păcat treprinzător, de membrii familiei se ţin
Capul de familie de clasa aceasta
moştenit dela străbuni şi acesta multe rele muerea, copiii şi servitorul din casă. Da­
plăteşte 2 fl., dacă darea fundamentală nu
ni-a făcut, dela multe lucruri măreţe ne-a rea membrilor din familie dupa lege tre­
trece peste 50 fl., dacă darea est* 50 â .
împedecat, acesta este invidia. Fiecare bue să o plătească capul de familie.
şi 4 fl., dacă darea trece peste 100 fL
dintre noi ar dori ca lui să-’i meargă I. De clasa aceasta se ţin :
Pentru fiecare membru din familie se p lă ­
bine; dar’ se ajute pe altul a se ridica a) persoanele aplicate în serviciuri teşte 1 fl. şi membrii diu familiile, c a ri
aceasta o crede de lucru netrebnic. Mai sau slujbe la economie, fabrici, neguţetorii,
trăesc îu comuniune de avere, plătesc 5 6
mult, îndată-ce cuiva îi merg afacerile bine industrii, întreprinderi. Aceştia în oraşe plă­
cruceri.
’i-se fac imputări, că noi ’l-am ridicat, că tesc dare, capul de familie 2 fl., mem­
brul familiei 1 fl. E a r’ în comune mai
III. tn clasa a treia se num ără:
noi ’j-am pus unde este: aşa trtb u e se
mici de 8000 suflete, capul familiei 1 fl. Arendatorii, fabricanţii măiestrii, a d ­
tie. Un iucru insă se pofteşte ca cel ri­
membru de familie 60 cr. vocaţii, artişt'i, profesorii, învăţat )rii, in ­
dicat la bunăstare, bucuros să împărţească
ginerii, doftorii, veterinarii, scriitorii, s o ­
ale sale comori, nnde lipsa şi binele public b) servitorii de casă. In capitala ţerii
cietăţile şi corporaţiunile pentru deosebi­
aşa o pofteşte. capul de familie plăteşte 4 fl., servitoare
tele intreprinderi după venitele curate.
îndată-ce vom putea ave noi negu­ 2 fl., membrul de casă 1 fl. 20. tu ce­
Darea din această clasă se socoteşte d e p i
ţători şi măiestri bogaţi, aceştia pot face tăţi cu magistrat unde numărul sufletelor
trei ani de lucrare ori de pe vremea câ:
mult bine pentru biserici, şcoli, chiar şi trece peste 15 m ii: capul de familie 3 fl.
a stat întreprinderea. De regulă d area
preoţi şi Învăţători, 50 cr. servitoare 2 şi membrul familiar
se împărţeşte în proporţiune cu venitul
Bogăţia fratelui pururea este comoară, 1 11. tn oraşe unde numărul sufletelor
sau câştigul curat. Venitul, sau dobânda cz
din care fratele poate fi îm părtăşit, ba şi este dela 1[>— 8 mii suflete: capul de fa­
rată, se socoteşte după-ce odatX se stibsî^s.::
trebue se fie că aşa ’i-se porunceşte, cAnd milie 2 fl. 50 cr., servitoare 1 fl. 60 cr.,
toate clieltuelile, cari se poftesc pentru lu ­
împregiurârile aşa poftesc. membrul familiar 80 cr. tn comune mai
crarea întreprinderii, local şi alte cerinţe.
mici de 8 mii stifl' t-*: capul familiar 2 fl.
Cu începutul acestui an să ne facem
servitoarea 1 fl. şi membrul familiar 60 Din dobânda curată se socoteşte m :-
bine socoteala, câ terenul neguţătorii şi
cruct.ri, niinul de 1 0 % ca dare de câştig. Adecă
măiestrii trebue câştigat, trebue cucerit.
c) calfele aplicate in neguţătorie, fa­ neguţătorul, care are dobândă cu raţi 100
Economia naţională să ne fie deprinderea
brici şi alte întreprinderi, dacă plata lu­ fl. în darea capului, trebue să plătească
cea mai scumpi, că numai aşa vom putea
nară nu trece peste 40 fl. tn capitală 10 fiorini.
birul, învinge şi slăbi contrarul, dacă averea
plătesc: capul de familie 5. fl., membrul IV. tn clasa a patra se num i-ră;
noastră, dacă sudoarea muncei o vom da
numai fratelui român. familiar 1 fl. 20 cr. tn c e tă ţi: capul Toţi diregătorii, cari au plată lu n a ri
familiar 4 fl. 50 cr., membrul familiar 1 fie câ se află în diregătorii ori că su n :
fiorin, tu oraşe: capul familiar 1 fiorin, pensionaţi, ori au alte asigurări, trebue s£
Darea de eâştig. membrul familiar 80 cr. tn com une: ca­
pul familiar 3 fl., membrul familiar 60 cr.,
plătească darea de câştig după urm ătoarea
formă sau şemă:
Din mai multe părţi ni-s’au pus în­
d) ziariştii cari sflnt plătiţi pe zi,
trebări despre darea de câştig sau după-
dacă n'au plată lunară, fie aplicaţi în can­ ilAi “'** Hj‘j Tir»; rut» ! Ii:»: ' I j:j’ îtiti r a i Hia
cum s’a îndatinat poporul a o numi darea i# 1 ;
celarii, fabrici ori intreprinderi. In ca­ ii. ■(!.!_«. • n ! fi. ! ii. 1 n. ■n. I fi. I a. f- *.
de cap. In cele următoare vom arăta po­
pitală plătesc: capul de familie 2— 6, Ioo lillfH) 17 2100 43 :;i0:>;"îj0'4100 137 .Mort ; u
veţele mai însemnate, cari servesc de cheie 200 2 1200. 19 2200 40 3200! 85'4200 144'52X>
membrul familiar 1 fl., îu cetăţi capul fa­ soo: a! looo. 21 2:;oo 49 33001 îm) 4 3 0 0 151 x * » 2. ^
pentru împărţirea acestei dări. 400 4:1400 23 2400 52 3400; 05 4*00 155 54 O-1 241
miliar 2 — 5 fl., membrul familiar 1 fl., 5iki'5.1500. 25 25001 55'S500'.H»0 4500 169 5.V»> £?-■•
Darea de câştig se împărţeşte în 4 în oraşe capul familiar 2 — 4 fl., membrul f,00 7:1(500 2*2600 59 3l'>00 10G;4t3< >C<173 3600 2-V>
700.9 1700| 3112700; (»3 3700 112,1700 1S1 5700 270
clase. Conscrierea dărilor de câştig este familiar 80 cr., în comune capul familiar SOO lljlSOO, 34.2'00 67 3$oo llS 4s00 Ir9 5?00
datorinţa antistiilor comunale, adecă da­ 900 13:1900 37 2900 7l :>900 124 490<U97 5^V> 2> >
2— 3 fl., membrul familiar 60 cr. 1000 15.2000 40 3000, 754000 130 5000 205 6000 >j O
tele trebuincioase se câşt'gă prin aceste. c) industriaşii, cari lucră fără calfe
Darea aceasta o împărţ- şte notarul comu­ Dela 6000 fl. îu sus dela fiecaie
mauufăctori (lucrări de mână). în capitala
nal sau cercual in tot anul după datele 100 fl. se socoteşte 10 fl. în darea d e
ţerii plăteşte: capul familiar 5— 12 fl.,
adunate în Noemvrie şi Decemvrie. câştig.
membrul familiar 1 fl. 20 cr., în cetăţi
Darea din clasele t*ci şi patru se capul de familie 4— 10 fl., membrul fa­ Antistiile comunale au datorinţă, ca
statoreşte de comisiunile numite pentru miliar 1 fl., în oraşe capul familiar 4 — 8 să grijească uu cumva locuitorii să fie
împlinirea acestora. Antistia şi notarul fiorini membrul familiar 80 cr., în co­ îngreunaţi peste măsură cu darea de câştig.
comunal adună datele trebuincioase îm­ mune capul de familie 3— 6, membrul de îndoeală nu încape, ca în multe co­
părţind coaiele tipărite, ca fiecare persoană familie 60 cr. mune nu atât legea, cât răutatea, pizma
care se află în aceste clase să-’şi mărtu­ f) industriaşii diu comunele mari şişi ceva dor de răsbunare îngreuneazi pa
risească deprinderea şi venitul seu anual. mici, dacă lucră şi cu calfe. în clasa mulţi oameni cu dări peste lege.
XT , FOAIA POPORULUI Pag- 3
Nr. 1 _____________________ ________________________ _ _______ ________ _______________

Aşa dacă un ju d e comunal n o tar ori se plantează de nou. Sadele cari se în­ fie culcate pe aştern u t gros, ca să fie to t

membra din antistia comunalii are ceva trebuinţează pentru asemenea locuri, trebue în curăţenie. în a in te de ce s’ar fi ivit

neplăcere cu oare-care persoană din co­ să fie în putere bună, deplin sănătoase şi boala la toate vitele unui econom sau nu­

mună, pe acela îl grăm ădeşte la dările de să aibă o lungime de cel puţin uu metru. mai la unii din sat se poate pune din
leacul am intit în m ăsură mică chiar şi în
câştig după-cum le convine. Dacă nu R eplantarea, singuraticilor sade, nu
apa de b eu t. Ceaiul se pregăteşte îu
caută câtă îi este darea, de unde vine, ara re -o ri şi a şirurilor pustiite de ceva
măsura urm ătoare, în 10 litre apa se
atunci plăteşte din g reu , deci fiecare ce- boală se poate îndeplini prin aşa num iţii
ferbe 1 chlgr. din iarba cucului.
tîţean trebue s f fie îu c u ra t c â ţi dare butaţi ori culcatul vlăstarilor dela tulpină,
trebue să plătească şi p en tru -ce? Dacă aşa ca să iasă vîrful uude dorim a
află ceva nedreptate, nuoiai decât trebue suplini sadele.
.să ceară îndreptare.
Din traista eu poveţele.
U nde s’a r arăta slăbirea plantiţiunilor,
în treb a re a /. Sflnt îndatoraţi zilerii
unde vlăstaiii a r creşte subţiri şi cu frunze din comună, cari n ’au casa lor, ci locuesc îa
galbine, unde nu s’a r pute întrebuioţa casă închiriată îa arendă, se plătească dare
Plantarea răchitelor sau sălcilor. vlăstarii p en tru lucru, acolo semnul este de câştig? Notarul cu antistia dela noi ne
(Urmare.)
d at, că păm entul perzându-’şi puterea, sileşte se plătim, noi înse am auzit, că ar fi lege,
VII. care scuteşte pe zileri dela darea de câştig?
pofteşte întocm ire. î n asemenea împre-
G rijirea plan taţiu n ilo r. s. r .
giurări purcedem în modul urm ător: vlă­
R e s p u n s . Aşa este, legea din 1883
Având locul plantat cu vlăstarii sau starii nu se râtunzesc de pe răchite, pă­ art. X. liotăreşte ca se fie luaţi şi zilerii în
sadele de răchită, urm ează ca să purtăm m entul se gunoeşte şi mestecă bine priu listele dării de câştig înse sflnt a se lăsa
jrije despre creşterea acelora. păm ânt. P e n tru guuoirea locului plantat afară din lista plăţilor. Din toate aceste este
Regula de frunte este, ca sâ lucrăm cu răchite mai bun este gunoiul, care lucru apriat, că zilerii nu sflnt îndatoraţi,
adecă sflnt scutiţi dela plătirea dării de câştig.
pămOntul săpându-’l şi plevindu-’l ca să trecând peste ferm entiţiuue, s’a dobândit
Antistiile comunale au datorinţa ea asemenea
nu poată năduşi b u n u m le tin e ii' vlăstari. o stare ca săpunul. persoane, cari trăesc numai din câştigul ce îl
Dacă am lua statua, că sadele nu pot Unde vlăstarii n 'a r creştfî destul de pot ave din lucrul cu pălmile, se-’i scutească
crtşt-*, fnnd păm ântul sec, atunci trebue frum os şi s ’a r dovedi, că pământul este de darea capului.
se-’l îm bunătăţim cu gutioiu. Când săpăm mai slab, acolo pe lâugâ îm bunătăţirea
pământul p la n ta t cu s:id?le, tre b u i să lim păm ântului râtunziiva se se. îndeplinească =. Pătimesc de curgere
în treb a rea
cu griji*, bună, nu cumva supând prea to t la doi ani. Asemenea procedură de urdori, aşa cil ochii îmi sflnt, toţi cârnoşi
afund, se viitC-mum rădOcinile fragede ale urm ărim până put^m ajunge, ca răchitele şi roşii, cc leac aş pute folosiV (i. i \
acelora. Săpâudu-se locul răsădit, m ărăcinii se crească mai bogate ţi frumoase în R e s p u n s . Din Maidan Lazar lomuţiu
bu burut nile, totdeauna se întorc în ram uri. (Va urma.) ne împfirtâsieîff1, ca contra durerilor de ochi
pământ, ca acolo se putrezească priu dînsul a folosit următorul leac cu cel inai bun
cari se mai îm bunătăţeşte păm ântul. tn succes. în tr’o sticlă micuţă a pus puţin spirt,
Paiele şi trestia se scutesc de foc. cătră acela apoi a adaus o bucată de camfor,
vre ine de vară, păm ântul se sapă de
ca un grăunţ dc fasole. Din acest leac a
atâtea-ori, d e c â te ori cere trebuinţa. Dacă economii noştri doresc, ca aco­ udat o cftrpă curată de pânză şi în toată seara
Dacă o parte din sadele răsădite, perişurile de căsi, şuri şi alte clădiri pre­ a pus pe ochi, npoi în scurtă vreme a’a
adecă îm plântate, n ’ar râsuri, atunci locul g ă tite din paie şi trestie se fie scutite vindecat. La început fiind spirlul tare, cel cu
acelora de nou se plantează cu sade tot de foc, atunci se spală în urm ătoarea durere simţeşte usturime, dar’ aceasta în
m estecătură. Pregătim 1 0 % natron-silic, scurtă vreme înceată.
de acel fel. Când unele dintre sade ar
risârl, Inse nu a r creşte destul de bine, în acesta se pun de a se muia vreme de
1 0 — 12 ore paiele sau trestia, scoţmdu-se, P O S T A R E D A C Ţ IE I.
ci ar produce, num ai nişte crenguţe gaibiue,
se svintă şi uscă bine. Paiele sau trestia Dlui din Sântmărnita. Despre darea capului
slăbuţe, asem enea sade fiind, că nu sflnt
scriem; pentru-că notarul nu .ştie vorbi cu D-voastrc
deplin Bânâtoas»-, trebue odată gunoite, uscată, de nou se udă bine în mestecă- româneşte, cum ar treimi, faccţi aretare la ministru.
dacă nici aşa nu cresc mai bine, atunci tuvă (licuid) de chlorcalciu, acestora li-se Legea din ISoS art. 44 S- 21 indatoreşte pe diregetorii
comunali ca sc vorbească cu poporul din sate in
depărtate din grădinar. dă o petrificare, aşa că focul nu poate
limba lor.
tn grădinile plantate cu răchite nu străbate în dînsele. Dlui C. D. in Rodna-vcche. Dacă doreşti sc
• aţii, câtc foi rom âneşti se redactează in Ungaria şi
se pot suferi, ca să răm ână postaţi mai Transilvania, cere dela po stă catalogul foilor din
largi p rin tre şiruri. Crescend ram urii sau ţeară, acolo aflaţi cc voiţi.
Contra durerii de gură şi unghii. Dlui V. Suciu. Foaia incrgc regulat. Pe notar
vlăstarii răchitelor grase şi fragede au
Această boală a tâ t de sdruncinătoare se-’l pireşti la pretor.
m are înclinare se se plece cătră păm ânt. Dlui aboneut nr. 6222 . Caută legea despre
pentru vite, dupf»-cum cetim îu mai m ulte carnete, carc s'a publicat, acolo afli că nu sc pot
Dacă insă n ’au loc, ci cam toate se
foi economice, se poate vindeca uşor cu lua 20%, adccă 20 rt. camătă după 100 fl. I.egea,
razimă una in alta, atunci se pot strim ba când sCnt copiii legiuiţi, dacă s'au născut la 10
aşa uşor că tră păm ânt. P e lâuga strîm bări, iarba cucului. Din această plantă se luni, după moartea părintelui, atunci sOnt legiuiţi.
ferbe ceai, cu aceasta apoi se spală gu ia Dlui D emian A dam escu. Dacă notarul este
vlăstarii au şi altă scădere mai m are, căci
aşa leneş, este destul d e reu, noi inse n u -1 putem face
şi unghiile vitelor lovite de boala am in­
pe aceste foarte iute cresc crengi şi mai sirguincios.
tită . L a întrebuinţare purcedem în mo- ^ Dlui G. Şinca. Dacă voeşti a şti, că Iacob
ram uri laterale, cari impedecă creşterea
dul u rm ă to r: mai nainte de to ate spălăm si Isac ce de muieri au avut ceteşte sf. scriptură.
dreaptă şi frum oasă a acelora. Asemenea întrebări n’au nici un înţeles, mai bine
Dacă s’a r ivi ceva boală în plan- g u ra cu ap ă curată cu o cârpă sau bu­ lucră ceva folositor.
re te , prin aceste depărtăm toate balele şi Dlui V. Moga. Dacă n’ai plătit dare era. lucru
taţiunile de răchite, aşa că ar causa natural se-’ţi vendă moşia. Acum dacă n ai nimic,
p ăturile de carne ce s a r desface de cătră
stirpirea mai m ultor şiruri, atunci postatele n ’au de unde se mai poftească se plăteşti. ■
lim bă, dupâ aceea ’i-se toarnă vit-i bol­ Dlui I. Pinthi in M.-Regen. N'ar fl reu se
pustiite de nou vor trebui plantate. Ex­
nave cam jum ătate litră de ceai în gură, putem publica toate tragerile de losuri, dar’ trebue
perienţa a dovedit, că unde odată s’a ivit se stii, că sunt multe feluri de loterii şi losuri. Dacă.
asem enea se spală şi între unghii cu să ne-am pune se le publicăm toate, atunci toată foaia
ceva boală, care a causat uscarea răchiţilor,
pun, dupâ-ce s 'a a curăţit şi îutre acele noastră s'ar putea umple numai cu numeri. D eci
în acel păm ent nu este speranţă să poată cine cumperă losuri, caute se afle tragerile del*
se toarnă din leacul am intit de asupra
creşte felul odată p u stiit. Asem enea pă­ acela, care ’i-le vinde.
unghiilor ca să se scure p rin tre unghii.
m ânt trebue rigolarisat, trebue sporit cu
C âtă vrem e ţine şi pătimesc vitele de
alt păm ânt, şi în urm ă trebue gunoit.
această boală grea, trebue grijite bine, să
După-ce s ’au făcut toate aceste, păm entul
Pag. 4 FOAIA POPORULUI Nr. 1
9.) m usicanţi num erăm 6 — toţi p rin alte com une, mai cu seam ă în P ă -
Monografia economicâ-culturalâ Ţigani — în tre c a re 5 diplaşi şi 1 resim i (Postul Paştilor).
a com unei c larin etist; cu fluera ştiu mai mulţi.
In zile „de dulce* se hrănesc oa­
Grurarîixlui. 10). Ţ iganii băieşi su n t m eşteri m enii cu lapte, brânză, oue, unt, caş.
Scrisă de Ioachim M untean, preot. buni d e corfe, coşerci (chelteaue), obede slănină şi mai ales cu cam e, de care-
(Urmare). şi altele. se trec e cu deosebire m ultă nu numai
N um ai dacă cineva se îm bie sS M ulţi d in tre m eşterii înşiraţi aici D um ineca în piaţă, când e concurenţă,
lucre peste soroc, ’i-se m ai socotesc îşi exercitează sau folosesc m eseria n u ­ (întrecere) în tre fleşeri, ci şi p este sep-
ca adaos 4 — 6 cr. p e cias. N ’a r tre­ mai în p a rte ca p e un lucru de a doua tem ană. în m ulte case se pregătesc
bui înse nime se mai năslească la aceşti m ână, mai avfind p e lângă ea încă şi b u cate n u trito a re şi gustoase vrednice
câţiva creţari, câştigul căro ra av en d de alte ocupaţiuni sau câştiguri. d e to a tă lau d a; unele familii obicinuesc
u rm are slăbirea tru p ească şi ru in area a pregăti şi lictaruri, d u lc eţu ri şi si-
P e la deo seb ite m eserii se p reg ă­
s ă n e tă ţii; d rep t dovadă su n t feţele sar- rupuri.
tesc acum 9 ti n e r i: 1 la lăcătârie, 1
b ed e şi ferte ce ni-le p resen tă unii din la făurit, 1 la păpucărit, 5 la cojocărit D e n u trirea trupului cu mâncări
lucrători chiar şi p e lângă tim pul nor­ şi 1 la boldăşit. saţioase se p o artă îndeobşte g rije desml
m al de lucru aretat m ai sus. d e bună.
S u n t şi vr’o 15 — 2 0 d e familii,
Cu cârcîm ăritul se d ep rin d 4 inşi cari pe lângă alţi ram i d e econom ie A ltcum se are înse lucrul cu beu-
şi le um blă bine: P e te r S ch u ler — el sau d e câştig se m ai o cu p ă şi cu stu- tura. In vrem urile „cele b u n e u de de­
ţine şi boldiţă cu trafică, Jo h an n Sim on păritul, d a r’ d u p ă obiceiul vechiu m oş­ m ult, când se ferbea rachiu c u ra t de
— un fel de restau ran t c e rc e ta t cu ten it dela părinţi, folosind ad ecă to t bucate, mulţi îşi aveau căld ările lor;
precum p6nire de străini, Ioan V oie şi acum num ai sunt, decâ d a r ’ 2. înainte
în d atin atele coşniţe vechi d e nuiele. A u
Ioan Iac. Gligorea. cu 2 0 — 3 0 de ani susta încă şi se tra­
p o rn it înse a se face din unele părţi
Cu negoţul în mic (sfirnărie) se încercări şi cu de cele noue de scânduri. d u cea în faptă zicala: „cine b e a inu el
ocupă 9 boldaşi, an u m e: b u n ? — noi G u rcn ii“ ! A stăzi num eral
Mulţi lucră iarn a în tăietură, şi
b eu to rilo r de vin a scăzut, în schimb
1. Veduva Ioana I. Triştiu. E a vara a-m unte ca cioplitori sau şi alt­
se bea înse b erc şi rachiu m ai mult.
a rc şi trafică de sare, tă b a c şi tim bre cum , bună-oară la lucrul câm pului ca
acesta cu deosebire dc când sp irtu l ?e
(ştempăle). zileri. Unii sc aplică, cum am vezut,
vinde c reţăreşte în porţii mai mici.
2. Ilie P. Brad. KI c şi p ard o sito r ca păstori şi peste to t ca servitori. A
sluji pc an cu sim brie nu se so co teşte B eutura cea mai săn eto a să şi buni
(floştorar).
a fi lucru ruşinos, şi din familii mai e neîndoelnic apa, cu a cărei bunătate
3. D um itru Milea, c a rc ţine şi noi pe dreptul ne şi putem lăuda. Cu
trafica de sare şi tu tu n şi e şi cojocar bune, d acă rem ân acasă destui de aju­
tor, se dau unii d in tre copii la slugit to a te acestea nu strică, mai ales la os­
m ăiestru.
„se-’şi facă ceva". teneală, nici câte un păhărel d c beutura
4. G eorge M ihanciu a re şi trafică. spirtoasă, num ai se fie curată. C u pre-
5. Ioan M untean asem enea. S ărăcim ea, femei şi copii, cât ce
cum penire vrednic de rec o m a n d a t ar n
vine vara îşi p ro cu ră o b u n ă p a rte din
6. O prea iV ană aşişderea. vinul, care după zisa însăşi sf. scrip tu n
7. I’etru Bâroiu. mijloacele de hrană culegencl b ureţi,
.v eseleşte inima omului*1 în to cm ai după-
K. Vasilie M anta. afine, fragi, sm eură, m u re şi alune, din
cum pânea ’i-o „întăreşte*1.
9. Veduva A na F riedericli născ. care şi vend apoi in com ună, in piaţele
Ce e prea m ult inse, fie şi bun.
Bcrbescu, care e si tu rtâ riţă şi dibace din apropiere, precum şi in Păltim iş dc
nu e sănetos. In privinţa m e su rii şi a
îm pletitoare de corfe. când s'a înfiinţat acolo casa de cură.
cum petului in b eu tu ră se p o a te lua p ilii
Mai avem încă şi 2 cern ito are sau V rednice de laudă su n t mai ales chiar şi dela vite, cu carc oam enii no-tri
văpsitoare de lână destul d e iscusite: femeile, cari dau m ână d e aju to r b ăr­ au dc altcum destulă u m b la re : ori-c:
D obra I. N em eş şi S o ră V. C ăpăţină. baţilor in to ate, în câm p şi acasă şi le-ai face, ele mai mult d ecâ t le trehi:;\
totuşi fâcend iarna din n o ap te zi cu nu vor bea.
Cu m ăcelăritul sc o cu p ă: P etru
H anzu, Ilie Brad, O p rea P eană, P etru lucrul măriilor îm p o d o b esc casa si îi
Un început spre mai b in e sc poate
T riştiu, Ioan G âţă şi Ioan B rad — cu îm bracă şi pe ai sei îm p răştiin d cu ve­ totuşi observa in tim pul din u rm ă h
tăiatul porcilor se d ep rin d mai m ulţi; selia lor norii de griji ce p rea ad ese­
pop oraţiunca noastră. A c c a stă impre-
e a r P etru S toiţă (al Macri) e ju g ă n ito r ori încreţesc fru n tea g ân d ito rilo r b ă r­
g iu rare nc în d rep tăţe şte se privim cu
îndem ănatec şi negustor dc porci. baţi. Bine a zis în această privinţă
o are-ca re linişte in viitor, deşi ştim c i
neîn trecu tu l scriito r şi cu n o sceto r dc
Avem şi o m ulţim e de m escricşi nu vom putea vcd£: .tu r te a fără ne­
oam eni G. B ariţiu: „F em eia rom ână
sau m eşteri, anum e: duri, holdă fără buruiană, şi p ă d u re tară
to arce m ergend şi câ n tă to rc e n d “. u s c ă tu ria.
1.) Bărdaşi: Ioan R ăchită; Ioan
C iontea, D um itru Popa, P e tru G eorge, Cele mai de fru n te familii s’au pro-
vezut şi cu maşini d c cusut, p ân ă acum c) Portul.
N icolae Bobiţ, Vasilie M oga şi fraţii
S ta n c iu ; 8 la num er. P ortul gurăncsc d e azi p riv it in
2.) zidari: Iosif T u ru ţ şi Ioan to tal nu se a ra tă a fi p ro n u n ţa t sau în­
b) hrana.
B anciu; tocm ai cu al nici unui ţin u t lo cu it de
C a se putem m unci, e de neape- Rom âni, în părţile sale înse el sam en â
3.) m esari: G eor. Schiroki, P e tru ra tă treb u in ţă se n e hrănim tru p u l cât
R usu şi Iacob M anta; m ult-puţin cu al com unelor din apro­
num ai se p o ate d e bine cu b u cate nu- p ie re : este prin u rm are c o rc it
4.) r o ta r i: Iacob G ligore, Ioan trito are. H ran a d e căp e ten ie o for­
Pau, Ioan Ars. C ostandin şi V asilie V. C a îm brăcăm inte b ărb aţii p o a rtă
m ează aici s p â n e a “ (pită, lichiu) şi „mâ-
D ăm ian (al Popi); în zile d e lucru căm eşi d e cân ep ă, în
m ăliga“, lângă care se m ai ad au g ă ca
zile d e sărb ăto a re d e b u m bac in tin -
5.) fauri: C ostandin A rg h işan şi stîlp al casei: porcul şi cad a cu curechiu.
încă v r’o 10 Ţigani ferari; e a r’ ca lăcă­ gendu-le cu şerp are d e lăţim e mijlocie,
în posturi, cari d e g e n e r a ţiu n e a m ai unii laibere din p ăn u ră d e casă, alţii
tu ş m eşterul F ran z W e n n e p re a iscusit b ătrân a sfln t p ă zite în c ă c u sfin ţen ie, d e cum perat, ia m a cioareci (nădragi)
în to t felul de lucrări, fie c â t d e fine s e le g u m e sc o a m e n ii d u p ă a n u tim p cu
sau m igăloase; d e lână şi căciuli, m ai cu seam ă negre,
p e şte , fasole, cartofi, varză, castraveţi, în d eo seb ite form e, apoi p e p ta re de
6.) b o ta ri: P etru şi Ioan G eorge, sălată, bureţi, rid ich i şi c e a p ă şi cu to t
T om a şi D um itru Simu, Ioan Z. G eorge, pele, cojoace şi bituşti, un fel d e cojo-
so iu l d e p o a m e: m ere, p ere , p ru n e, n uci cele scurte, d a r’ cu m ai m ulte chindiseli
oan M. G eorge, Ioan şi Ş tefan N eagoe,
şi c u fru cte din c e le În şirate m ai su s. şi boboane, un fel d e sum are sau ţundre
Ş erb an M untean, Nicolae T om os, care
P e n tru îm b u n ătăţirea g u stu lu i la u n e le neg re, d e care se deosebesc înse prin
e şi d o g ar şi ferestrar;
d in leg u m i s e fo lo s e ş te u leu l d e sîm buri, croeală. V ara p o a rtă pantaloni d e pânză
7.) p âp u ca ri: P e tru B. C ăto iu şi a c e sta s e tr e c e în m e su r ă d e o s e b it d e
Ioan H eu ch ert; şi pălării cu fundul ro tu n d şi mici in.
m are, că ci c u c e l d e in p r e a p u ţin sfln t păreţi. (\"a uirsa^
8.) p e tra ri: P e tru M acrea, Ioan
ob icin u iţi. L a p iu e le d e u le u vin o a ­
C o n ţ şi Ioan M acrea;
m en ii şirea g nu num ai d in sat, ci şi d e
Adaos la „FOAIA POPORULUI» nr. 2 — 1896 Pag. 5
£
stricteţă, cu atâ t ordinea sau rîndul bun plinească, nu cunosc cercul de datorinţă
de stat este mai bun şi pacea asigurată. a judelui comunal, notarul cercual.
ec o n o m u l îm plinirea legilor, supunerea faţă de Aşa, fiind adese-ori aleargă să ceară
redactat de I. C 0 S T I N , . acele şi aplicarea acelora faţă de toţi sfat dela Jidovul din cârcimă, care îi
preot. povăţueşte şi îndreaptă, după-cum poftesc
cetăţenii în tr’o formă întireşte statul.
interesele lui. M ulţi dintre plugarii noştri
în cât legile regulează datorinţele şi
Îndreptar despre legi. drepturile, cunoştinţa lor este neîncungiurat
se şi laudă Ce om învăţat este Jidovul
din saţ, une-ori chiar spun, că ar fi mai
Societatea omenească este aşa com­ de lipsă. Libertatea personală, ca cel slab
cu largi cunoştinţe ca preotul şi în­
p u i , ca în dinsa să domnească anumită să nu fie lipsit prin forţă şi putere prin
văţătorul. Vorbele ţeran u lu i: am fost la
ordine. Precum în familie ta ta este le­ cel tare de drepturile cari ’i-se cuvin,
domnii noştri după sfat, dar’ nu m’au
giuitorul, care ordinează şi întocmeşte aface­ asigurarea proprietăţii şi posesiunii, ca
ştiut poveţul, Jidovul din cârcimă ’mi-a
rile din familia restrînsă, întocmai aşa cel avut să nu fie şi lipsit de aceea prin
spus cum porunceşte legea, oare cum
trebue să fie cârm uită: comuna, comitatul atacuri şi lovituri, împăciuirea dintre fraţi
poate fi mai învăţat ca ai noştri, cari au
şi ţeara. şi consângeni, obligaţiunile deosebite dintre
învăţat atâtea şcoli. Unde Jidovul ceteşte
Begulele întocmite şi prim ite, cari persoanele din stat în toate afacerile
cărţile de legi îşi câştigă cunoştinţă pentru
au menirea a servi ca îndreptar de vieţii sunt stipulate prin legi. trebuinţele sale, are pe masă cartea de
cârmuire, din cele mai veclii timpuri se Fiindcă toate afacerile din stat sunt legi ca să poată da sfatul, acolo lucrul
numesc legi. regulate prin legi, nici îndoeală nu în­ e foarte firesc, că va întrece pe Românii
în societatea omenească şi vieaţa cape, că cunoştinţa acelora este trebuinţa cei mai deştepţi, dacă aceia n’au grije să
din sta t legile s’au arătat de trebuinţă fiecărui cetăţean din s ta t; dur’ mai vîrtos cunoască legile.
neîncungiurabilă, căci aceste asigurează fruntaşii şi conducătorii poporului plugar Dacă dorinţa noastră este mare ca
pacea, ordinea şi averea. Dacă din tr’un trebue să aibă cunoştinţa acelora. Este să avem popor deştept, dacă voim a-’l
îtat a r lipsi legile, dacă n ’a r fi anumite ştiut, că plugarul dela sate îndată-ce este creşte pe plugar ca să cunoască şi datorinţă
rfgule pentru drepturi şi datorinţă, dacă ajuns la ceva năcaz, aleargă la preot, în­ nu numai sarcini, dacă voim a scăpa
omul sîrguincios şi păstrător n ’ar ave văţător sau alţi cărturari mai distinşi poporul plugar dela multele ispite la cari
deplină siguranţă contra leneşilor şi p ră­ din sat, ca să ceară sfatul, care are să-’l este expus din necunoştinţa legilor, dacă
pădiţilor: atunci nimenea n ’ar avă im­ urmeze în afacerea sa. Dacă fiecare dorim a lăţi cunoştinţa drepturilor cetă­
boldul de a câştiga avere, temăndu-se că dintre fruntaşii noştri din comune ar avă ţeneşti din s ta t; atunci trebue să ne
jcm :i are se fin prudă unor furi». la îndemână un „ îndreptar u despre toate deprindem serios, ca să dăm în mâna
legile cari ating mni de aproape vieaţa publicului nostru cetitor uu îndreptar
Cunoştinţa lefilor pentru fiecare
comunală, poporul plugar ar pută fi despre legile din stat.
cetăţean din stat, is te o lipsă, dar’ tot­
scutit de multe pagube şi ar pută Bă se
odată şi datorinţă. Lipsă, căci fără a
folosească de multe drepturi.
cunoaşte legile, adese-ori este expus lft
pagube, datorinţă, căci cunoscendu-’l se Necunoştinţa de legi duce pe poporul Se dăm creştere bună copiilor!
poate folosi de drepturile cetăţeneşti, cari de rînd nu odată în cele. mai grele pîruri, Cea mai scumpă avere, ce părinţii
!i-se cuvin în măsura sarcinilor ce trebue cari dacă ar cunoaşte legea n ’ar alerga o pot Iflsa ca moştenire fiilor lor, este,
supoarte în stat. la judecătorii. Nu încape îndoeală, că fără îndoealfl, o bună crcştcrc.
Fiecare datorinţă are în sine drept unii merg la advocaţi şi judecătorie cu
Când zicem bună creştere, nu înţe­
ţi fiecare drept are în sine şi datorinţă. asemenea procese sau pîruri, cari dacă
legem doară, că copiii toţi de-arîndul să
Aţa d. e. un preot are datorinţă a pro- ar avă cât de puţină cunoştinţă despre
fie dobă de carte. Pentru-că mulţi din
povedul evangelia şi a împărtăşi pe poporul legi, nu s ’ar mai pută îndoi, că vor perde
cei-ce au trecut prin toate şcoalele — şi
încredinţat păstoririi sale cu Sf. T aine; pira. Adese-ori s ’ar pută scuti de multele
astfel ar fi putut să devină vestiţi prin
dar’ în mesura serviciului sau datorinţei cheltueli şi drumuri, care trebue să le
fapte bune şi măreţe — ’şi-au făcut nume
împlinite are drept a-’şi pofti plata sau aibă numai diu causa, că n ’are cunoştinţă
rău prin fapte mârşave, ajungănd de rîs
leafa s a : fiecare servitor este vrednic de despre legi. la lume şi trăgănd dungă peste viitorul lor.
plata sa. Dacă poporul are datorinţă Lipsa neapărată a unei cărţi, care
Şi dimpotrivă tineri din părinţi să­
faţă de preotul sau păstorul lor, totodată să explice legile, de care mai mult ,are
raci, care uu ’i-au putut da decât numai
are şi drept a pofti, ca acela în toate lipsă poporul dela sate, este foarte simţită,
puţin ori chiar de loc la şcoală, s’au fă­
să-’şi împlinească diregătoria după-cum îi înşişi plugarii vin zilnic şi cer dela noi
cut oameni sdraveni şi harnici şi ’şi-au
prescrie legea bisericească. Aşa de o poveţele trebuincioase în unele afaceri,
câştigat şi avere.
parte fiind datorinţa, de alta este dreptul, cari s’ar pută isprăvi în comună, dacă
ori că raportul acesta este. întors. E a r’ astfel de lucruri nu le scoate
preoţii şi învăţătorii ar avă o ase­
la iveală oarba întâmplare, ci sânt urmare
Dacă legislatorii cari fac legile, cu menea carte.
firească a creşterii bune sau rele, de care
Învoirea şi întărirea Împăratului, poftesc Din lipsa unei asemenea cărţi, po­
a fost părtaş un tinăr ori altul.
ca să se plătească sarcini şi dări din porul plugar perde o mulţime de bani şi
p artea cetăţenilor pentru susţinerea şi Apoi creşterea bună sau rea îşi ia în­
vreme, umblând prin cele cetăţi şi oraşe
cârm uirea statului, totodată li-se dau şi ceputul încă din pântecele mamei, înrîurind
până pot afla ceva sfat. Nu odată din
anum ite drepturi. asupra ei: bucuria şi întristarea, frica şi
causa unor întârzieri perd pîrele cele mai
curagiul, hărnicia şi lenevirea, trezvia şi
P entru un cetăţean nici-când nu este drepte şi adevărate, numai din lipsa
necumpătul, tem erea de D-zeu şi nepăsarea
îndestuli tor, ca să fie sîrguincios şi necunoştinţelor de legi.
de cele sfiinte ş. a.
punctual numai la împlinirea datorinţelor, Pe lângă aceste pagube mai sânt şi
Ea se urmează mai departe în casa
dînsul totodată trebue să se ştie folosi şi altele, cari li-se întemplă tot din ne-
părintească, care e locul cel mai potrivit
de drepturi. cunoştinţă de legi. Aşa n ’au deplină
pentru a încălzi inimile copiilor, precum
Cu cât legile sunt cunoscute mai orientare sau îndreptar, că oare ce drepturi
drăguţul de soare încălzeşte întreagă firea,
bine de cătră cetăţeni, cu cât acele se li-se cuvin în comună şi comitat. Nu ştiu
dând vieaţă şi putere în toate părţile.
îm plinesc cu mai multă acnreteţă şi câtă dare şi pentru-ce trebue se o îm-
Pag. 6 FOAIA PO PO R U LU I Nr. 2

îa casa părintească învaţă copilul tinerimii şcolare pentru cultivarea pomilor | tuturor băieţilor obligaţi la şcoală, după
dulcea noastră, limbă, românească dela şi a fetiţelor pentru cultivarea legumilor; planul de învfiţământ şi îndrumările venite
iubitoarea lui mamă şi tot dela ea capătă ear’ pentru învfiţători s’au pus In vedere, dela ministrul învfiţământului In înţelegere
sfatul de a nu o părăsi nici în cele mai dacă îşi vor face datorinţa, şi unele venite. cu cel de economie.
grele împregiurări ale vieţii. D ar’ ce s’au ales din toate aceste? E a r’ în §. 46 se zic e :
în casa părintească învaţă copilul cele Aproape nimic. S ân t şi azi protopopiate,
Mai marii judecătoreşti statoresc prin
mai de lipsă începuturi ale credinţei noastre în cari nu se află nici măcar o grădină
regulament anume făcut, că în ţinutul lor,
strămoşeşti şi se dedă la deprinderea fap­ şcolară ceva mai bine îngrijită şi în cele
care fel mai bun de pomi şi arbori sS
telor bune. mai multe comune nu se află nici un sin­
se sporească şi cultive prin şcoală, şi că
în casa păriutească se obiclnueşte gur plugar, care sfi ştie prăsi pomi. Cu
pretutindeni, unde pământul e bun şi le
copilul, de când se trezeşte la vieaţă, cu toate-că, dacă ne-am fi apucat de atunci
prieşte, unde se cultivă mfitasă, ori ar fi
toate lucrurile bune, ce sânt legate atât cu dragă inimă de lucru, am putfi avfi
bine sfi se înceapă cultivarea ei, acolo sS
de strîns de firea noastră, cum s â n t: cân- grădini şcolare, cari sfi nu te mai saturi
se pună o deosebită îngrijire pe prăsirei
tecile, datinile, obiceiurile, portul ş. a. a le p riv i; grădinile din comunele noastre
şi înmulţirea frăgarilor (duzilor). Uni»
de pretutindenea ar put& fi în mare parte
Cu un cuvânt: în casa părintească se cuprind oamenii cu împletirea de corfe
pline de pomi, căci oamenii sub 40 de
se pune temeiul la tot ce avem noi tnai ori coşare, e a se îngriji de sporirea nue-
ani, toţi ar fi putut sfi se îndemâneze cu
scump pe lume. Dar’ nu numai se pune lilor de împletit.
prăsirea lor.
acest temeiu, ci pe el se şi zideşte mai Terminul de un an pentru aducerea
Fiindcă în chipul sus arfitat uu s’a
departe şi trebue să se zidească de aici în fiinţă a acestei legi tocmai acum se
putut ajunge la nici uu sfîrşit, şi aceasta
încolo tot mai cu inimă şi mai cu p ri­ împlineşte şi e de dorit, ca în toate co­
numai din nepriceperea şi nepăsarea celor
cepere. munele sfi se pună oamenii pe lucru. Na
chemaţi, s’a pus la cale alt inodru de a
Căsii pănnţeşti ii stau întru ajutor e timpul de a mai amîna, nici a mai Iftsa
lăţi pomăritul.
pentru întregirea creşterii bune: ş c o a la sfi treacă earăşi zeci de ani, fără a face
Cetitorii acestei foi îşi vor aduce
şi b is e r ic a . vre-o ispravă. Lipsele de tot felul cresc
aminte de cele scrise în „Foaia Popo­
Astăzi înse şcoalei şi bisericii au în­ neîncetat şi din zi în zi se cer tot mii
rului” din acest an, că adecă s’a făcut
ceput a le pune beţe în ro a te ; au început multe dări dela plugari. E a r’, dacă na
legea despre economia de câmp, în care
a le sil), ca ele sfi nu mai poată face destul 110 vom înmulţi venitele, de unde sfi mai
se rîndueşte din nou cultivarea grădinilor
întru toate chemării lor. dăm ? Umplerea grădinilor, a colinelor şi
de pomărit şi sădirea de arbori. Cu acest
ln şcoală s ’a băgat limba ungu­ prilegiu însfi, poate vezând că din partea dealurilor noastre cu pomi nobili (altoiţi)
ne-ar aduce milioane şi milioane de florini,
rească, pentru-ca prin ea limba noastră şcoalelor nu s’a făcut până acum nimic
având cu chipul acesta uu numai cele de
cu timp se fie tu rti'ă la părete şi încetul sau doar’ chiar nimic, se însărcinează co­
cu încetul scoasă afară. trebuinţă pentru casă, dar’ şi de unde da
munele, ca ele se iee şi această treabă
pentru câte ni-se cer.
Credinţa noastră strămoşească vreau sub ocrotirea lor. Amune în $. se z ic e :
sC* ni-o clătine prin legile aduse în anul Comunele .sânt îndatorate, ca, după Pentru lucruri, ce credem că ne sânt
trecut; prin urmare s ’au atins şi de bi­ mărimea hotarului şi a drumurilor ori lo­ de folos, nici n ’ar trebui sfi aşteptăm p >
serică. curilor, ce trebue.se sădite cu arbori ori runcă, nici sfi ne purtăm ca copilul înd£-
pomi, sfi ţină o grădină de pomi (sadniţă 1 Ctnic, care numai de frica nuelii fa«
Singur fam iliile ni-au re mas încă
de pomi şi arbori), cari sfi fie cel puţiu câte un lucru bun. Din contră se nx
mai puţin atinse de primejdii — nu se
de un pătrar de jugfir catastral de mare perdem din vedere ziefitoarea prea a dt-
ştie însfi pună cflnd.
(4 0 0 stîngini pătraţi). vfirată: „precum îţi vei aşterne, aşa r n
Sfi grijim deci, ca duşmanul eu nu durmV.
Comunele, unde nu este o astfel de
Intre şi în ele! Casele măcar sfi ne fie
grădină, sânt datoare, In timp de un an Străinii, cari trăesc îm preună cu n >i
scutite de duhuri rele şi In adăpostul lor
dela Intrarea în vieaţă a acestei legi, sfi şi cunosc firea şi lucrările noastre, ni-aa
se ne păstrăm : limbă, credinţă, datini,
numească locul de grădină şi sfi iee mfi- zis o vorbă destul de adevfirată: „Di-mi-,
obiceiuri, cântece ş. a.
surile de lipsă pentru aducerea ei la fiinţă, Doamne, mintea Românului cea d:%
Aici se stăpânească: munca, cinstea, în tru cât cutare comună ar fi a se scoate urmă!" Pentru-că tot aşa ara cam lucrat
cumpfitul, trezvia, bunăstarea şi celelalte de sub îndatorirea aceasta, sau a se da până acum, treziudu-ne mai târziu decât
cerinţe de lipsă pentru un viitor mai bun voe sfi se întovărfişească mai multe laolaltă alţii şi căindu-ne adese-ori de paşii gre­
şi mai fericit al nostru şi al neamului pentru a ţinfi o grădină, are sfi se hotă­ şiţi, pe cari puteam sfi nu-’i facem ; ciri
nostru. rască judecătoreşte. se ştie, că paşii greşiţi sân t împreunaţi
Dar’ pentru-ca sfi putem ajunge la în §. se zice: cu pagube şi „cinc c dc pagubă, c şi
un viitor mai bun şi mai fericit, trebue sg Primăria comunală e datoare sfi poarte
dăm o creştere cât mai bună fiilor noştri grije de înfiinţarea şi susţinerea grădinilor
şi fiicelor noastre, pentru-că ei sân t nă­ de pomi, precum şi de păstrarea în bună­
dejdea viitorului. stare a pomilor ori arborilor puşi pe mar­
Plantarea răchitelor sau sălcilor.
(Urmare.)
ginea drumurilor ori In alte locuri publice
VEI.
(obşteşti). Cu Îngrijirea de grădina de
Prăsirea pomilor la poruncă. pomi, dacă nu e ori nu se poate ţină un împregiurări păgubitoare.
Faţ> de plugari Îndeosebi nu s’au grădinar anume, noate fi încredinţat în- Precum ori-care plantă poate fi lovită
adus legi, cari sfi-'i silească a prăsi pom i; vfiţătoml sătesc, dându-’i-se o rfisplată po­ de anum ită boală sau stricăciune, întocmai
s an făcut însfi legi, prin cari toate şcoa­ trivită. Unde sânt mai mulţi Învfiţători, aşa nu pot fi scutite nici răchitele de
lele au fost îndatorate a-’şi avfc grădinile acela e a se încredinţa cu îngrijirea de impregiurările aceste.
lor, ear’ învăţătorii au fost îndatoraţi sfi grădină, pe care îl va alege representanţa Dacă vremea de toamnă este Rigu­
le cultiveze împreună cu şcolarii şi şco­ comunală (sfatul primăriei). roasă, încât vlăstarii tineri ai răchî^lor
lăriţele.
§• 45 se zice :. n ’au putut sfi se coacă deplin, ci
Prin această lege, făcută de vre-o îngrijitorul grădinei de pomi e dator într’o stare fragedă, atunci gerul r» te
27 de ani, s'a avut în vedere pregătirea sfi dee învfiţătură practică (adecă arfitându-le) | strica aceste mlâdiţa. Gerurile deaVtnia
Nr. 2 FOAIA POPORULUI Pag. 7

rirelea nici-odată nu poate căşuna pagube în urmă mai sunt unele plante aţoase, întrebarea 6. Aşezat] du-’mi stupii pe iarnă
mari, căci deşi pot înghieţa vlăstarii în­ cari se suie pe vlăstarii răchitelor cum cam slabi, cum ar trebui se-’i nutresc, ca se
sâ n t: răcuina, hemeiul, curpenii şi altele. nu piară până Ia primăvară?
tocmai cum se întâmplă cu viţele de viie,
Sudriaş. V a s ilie S tic iu .
dar’ din trunchiu de nou rfisar vlăstari. Toate aceste fac pagube îa vlăstari, de o
Respuns. Vei duce coşniţele cu stupii
In locurile, unde frigurile şi gerurile parte că împedecă desvoltarea şi creşterea, mai slabi în cămara ori casă mai călduroasă,
de alta pentru-că acaţându-se pe vlăstarii apoi vei topi miere în apă, care o vei pune
sânt foarte mari şi dese, unde însăşi situaţia
frageţi, îi trag cătră pământ, adecă îi printre faguri. Coşniţa o vei întoarce cu gura
şi clima este de aşa natură, că gerurile
strîmbă. în sus, apoi după-ce vei da miere vei lega-o
suut păgubitoare, acolo răchitele plantate
la gură cu ceva pânză. Vei nutri cu albinele
în grădină sau şcoală îndată după-ce se Aceste plante prin săpatul şi plivitul
2—4 chlgr. miere vreme de 6— 10 zile, apoi
taie vlăstarii trebuiucioşî pentru lucru, pămentulni rfisădit cu răchite, se pot stîrpi
vei aşeza la lo.:ul seu coşuiţele. N’ar H fost
trunchiurile se învfilesc. Pământul din foarte uşor. îndoeală nu încape, că omul iertat se pui pentru iernat aşa slabi stupi.
jurul răchitelor se ridică p â n i acopere prin înţelepciunea sa poate ajuta, poate
trunchiul întru’a tlta , ca mugurii de pe scuti şi poate depărta după împregiurări
întrebarea 7 . Acum doi ani tinerii plu­
Tlăstarii cei mai aproape de trunchiu sfi aceste stricăciuni. De altcum în economie
gari români din Pintic la stăruinţa învăţăto­
fie scutiţi de ger. Acest acoperemânt cu ori-care ram aşa suntem, că grijirea
rului nostru ne-am întrunit şi constituit în­
asigurează pe cultivâtor, ca sfi poată avă ajută şi sp o reşte; dar’ nepăsarea risipeşte. tr’un comitet, pentru a înfiinţa „ Biblioteca po
muguri scutiţi de ger, şi chiar atunci câud poralâ{‘ ; dar’ în lipsa statutelor ne este pri­
mejduită şi puţiua colecţiune de cărţi ce am
T lăstarii ar înghieţa.
Coarnele vitelor se scutesc contra procurat-o până acum în număr de 80. Deci
D intre toate felurile de răchiţi mai carilor. cu toată onoarea Ve rog a ne sfătui, că pe
buni şi mai tare de învins gerul este Adese-ori se întâmplă, mai ales cu ce cale am pută se ni-o asigurăm, respective
răchita roşie-închisă, care chiar şi în ge­ a ne câştiga statutele aprobate?
vitele tinere, că carii de coarne se în-
T o m a , june român.
rurile cele mai mari stă neînvinsă. cnibă tn acele şi găurindu-le le strică, ba
Respuns. Nisuinţa învăţătorului şi a
M ultă stricăciuue poate causa răchi­ nu odată lc râtunz^ virful. îudată-ce am D-voastre este vrednic, de toată lauda. Biblio­
telor peatru sau ghiaţa, mai vîrtos atunci, lua scamă, că carii gf.urrsc coarnele sau tecă poporală puteţi avâ şi fără statute. Aveţi
•dud vlă>t>uii siint in stare foarte fragedă, că ar fi făcut stricăciune Su dînsele, atunci şcoală D-voastră, acolo puteţi întocmi biblioteca.
l’nde vlăstarii de răchiţi sfiut mai rari vtrful găurit sc rfitunză, ear’ scoarţa de Dacă purtaţi frică că Vi-s'ar face greutăţi,
p„‘ os se departă, npoi osul în toată sfip- atunvi nu rămâne alt", decât so Ve faceţi
;i plecaţi, şi peatra ori ghiaţa loveşte îu
statute apoi k5 le eubşterncţi prin pretor la
lituri vlăstarii, pe aceştia lasă nişte pete tfimâna se unge cu crcolin. Creolinul este
ministru spre «probare.
de lovituri. Unde însfi vlăstarii de răchiţi un leac, ieftin, care se găseşte în toate
sânt deşi şi stau cu vîrfurile drept în sus, farmaciile, aci asta se poate folosi pentru
întrebarea S. Noi avem doi străji de
acolo aceste lovituri ajung mai vîrtos unsul coarnelor şi atunci când dorim ca noapte Ia comună, ndccă (bacteri), cari poartă
frunzele şi vîrfurile vlăstarilor, aşa că nu coarnele se fu* scutite de ori-ce boală, şi cărţile. Acestora le plătim o mierţă de
w t face pagubă în lemn. căci cresc, foarte frumos. cucuruz, dela fiecare casă şi 40 cr. S'a Întâmplat
la un om nevrednic, care ’şi-a dat grădina
V lăstarii loviţi şi pătaţi de ghiaţă,
lui părintească de şcoală la stal, că ’i-au ars
Înlocui loviturii are lemn melestit, adecă
l&tr’a tâ ta zdrobit, încât voind a-'l în tre­
Din traista eu poveţele. grajdul şi şura. Din co s’a aprins nu se
ştie, dar’ destul atâta, că de atunci solgăbirăul
întrebarea j . Există maşină do măcinat
buinţa şi încovoia pe locul lovit se rupe. ii'î sileşte punâud la străjuitul satului tot
cu mâna, adccă minată de oameni, rentabilă ?
câte 12 inşi pe o noapte, tn cele diu urmă
Mai fac pagubă şi stricăciune iu La „clsv m ag/ar gasdastigi r/ssvAiy-
’i-a redus Ia doi. Este drept şi cu lege
phntaţiunile de răchite animalele: vitele, tdrsulat u din l'e^ta se recomandă o asemenea
aceasta sîlâ? I ■ M.
caprele de pădure, iepuri şi altele. Mai maşinii, care macină tot soiul de bucate In cojocar.
făin.1, este oare bună şi recomandabilă? Respuns. l’entiu siguranţa comunei
îles In iernile, grele iepurii fac cele mai
Mari n.
pretorul are drept ca sc Introduci pază aşa
mari stricăciuni. Respuns. Maşina do măcinat cu mâna
după-cum află de bine spre aceasta legea îl
Scutirea răchitelor de aceste pagube este mai mult o încercare. După toate in­
împuterniceşte. După-cum vezi acum a redus
de loc nu este grea. Dacă împregiurul formările câştigate încă nu este atât de bună,
numărul străjilor. Dacă nu se va întâmpla
ca so sc poată întrebuinţa cu dobândă. Este
locului plantat se resădesc câte 5— 10 nimic In comună ce ar putâ fi contra rtndului
adevărat, că macină, dar’ mai mult samânăcu
şiruri de răchită roşic-închisă, atunci aceasta bun, atunci do totului trebue so mântuească
rlşniţele folosite de popor şi In vremile trecute.
poporul dela asemenea îndatoriri. Dacă cineva
ne apfiră, plantaţiuuea. Răchita aceasta
ar fi globit fără drept, poate recurge prin pre­
are vlăstari, coaje şi frunză atât de amară, întrebarea 4 . Luând eu în arendă mai tor la vice-comitele comitatens.
încât nici un animal nu o roade. Iepurii multe regalii, aş dori so pot cumpăra rachiu
până află alţi pomi mai gustoşi, nu caută de prune, perseci şi cireşe şi tot felul de vi­
întrebarea p. Am un şopron de cătră
după răchite. nuri vechi şi nouă. Aşadar’ cine ar av 6 de
un vecin, care este chiar în miezuină, şi vecinul
venzare să-'mi scrie gradele, preţul şi cât au
M ai siint nişte iusecte şi vermi, cari acum de un an ’şi a făcut un coteţ de rîmători,
de vânzare. X ic o la u lovita,
pe care coperindu-’l cu paie aşa de aproape
pot face pagube simţitoare în plantaţiune, Merrzifalra, rom. Teme?. arendator.
de şopron, că este râzimat de clădirea mea,
dacă odată s’a încuibat acolo. Unele din Respuns. îs oi nu ştim unde poţi afla aşa când ploauă se scurge apa pe scânduri
ele se încuibă îa mijlocul vlăstarilor, aşa cumpărători, de aceea am pus întrebarea după- în jos şi ’mi-se trage apa sub şopronul meu,
•câ găurindu-le acelea la cea mai mică cum am crezut noi mai bine. Cine are de încât îmi căşunează mari pagube. G.
incovăiere se frâng. Altele rod coaja de vtjDzare poate Be-’ţi serie.
Respuns. Legea referitoare Ia clădire
pe vlăstare, aşa capfitâ pete negricioase rîndueşte hotărît, că ori-cine poate clădi pe
şi n u se poate jupui sau beli aşa uşor întrebarea 5 . Ve rog a-’mi spune unde pământul seu, însă aşa, ca picurii de pe streşină
coaja (scoarţa) de pe dînsele. Nu arare-ori aş pute vinde 20.000 chgr. de nuci pentru se cadă pe pământul propria. Dacă şopronul
pregătire de uleu £au de mâncat. de sub întrebare ori coteţul ar fi clădit ca
se întâmplă, că unele insecte năpădesc
R-Vclcca. Ionn C° ca' se nu picure fiecare pe pământul propriu,
franzele şi prin roaderea sau mistuirea trebue strămutate. Dacă înse coteţul îţi face
Respuns. Te această vreme în mare
acelora împedecă creşterea vlăstarilor. pagubă chiar pe pământul D-tale, atunci
parte sânt vândute nucile, dacă însă cineva
Insectele şi vermii aceştia mai adese-ori dintre neguţătorii noştri au lipsă de dînsele, pofteşte prin judele comunal se se strămute
sânt stîrpiţi şi răriţi de vespi şi pâiangeni, aşa ca se nu-’ţi facă pagubă.
credem că te vor cerca.
cari umblă şi vânează ca sfi poată sfi se
nutrească din dînsele.
P ag. 8 FOAIA POPORULUI Nr. 2

şi străd u im mai m ult cum se le şi sale, gunoiul d e p e uliţi se adună şi


Monografia economicâ-culturalâ acoperim . p este săptăm ână, u n d e şi când se iv e şte .
a com unei în chipul a ce sta devenim apoi P e ste to t zis, ei iubesc adevărul, to tu ş i
nu arare-o ri vorbesc şi ce nu e s te .
Grurariului. oare-cum m ai harnici şi mai născocitori
S u n t afară din seam ă sim ţitori şi c a m
Scrisă de loachim M untean , preot. d u p ă isvoare n o u ă de câştig. Cine se
înfundă înse în datorii, ca se -’şi îm pli­ lăuduroşi, mai ales le place a se lă u d a
(Urmare).
nească nu lipsuri, ci treb u in ţe închi­ cu vitejia, fac adese-ori glum e p ip ă ra te ,
încălţăm intea obicinuită e opinca. p u ite : acela nu num ai că g reşeşte, ci su n t pâcăloşi, află în g ra b ă cu v en tu l
S e p o artă înse şi încălţăm inte d e piele, se face d e rîsul şi de o cara lumii. p o triv it şi se în trec c a re d e care s e -’şi
p re c u m : călţuni, păpuci şi cism e, ba p u n ă unul altuia po recle din c e le
ch iar şi ghete. D e învăluit se fo lo sesc: e) Limbă. Moravuri. Obiceiuri. m ai ciudate şi de to t hazul, aşa în c â t
câlţunaşi, ciorapi şi vălători, to a te de p re a puţini vor fi azi în sat, cari, p e
lână. P o p o ru l ro m ân se d eo seb eşte de lângă num ele cel a d e v ă ra t, se nu m ai
a lte naţii prin lim bă, credinţă, p o rt, p o a rte şi un alt — unii d o u e şi tre i —
Fem eile p o artă ca îm brăcăm inte lai- obiceiuri, m oravuri, prin m odul de
b e re de postav, pe care ’şi-le coasă num e de b atjocură, c a re se folo>e>?
tra iu şi alte însuşiri, cari îm p reu n ă p e lângă sau chiar cu esch id erea
ele, p ep tare şi cojoace, ici-colea se
alcătu esc individualitatea sau fiinţa sa. lor d e familie, aşa, că m ulţi num ai d up'i
m ai văd încă şi boboaue, apoi iie de
giolgiu — ale fetelor cu beată, ale T o t ce e b u n se p ăstrăm , luând aceste num e pocite se cunosc. Jo c u l
celoralalte cu ciupag la grum azi — cu pildă în astă p rivinţă dela înaintaşii în cărţi din fericire nu există. F iin d c ă
poalele de bum bac — ra r de cânepă, noştri, d esp re care ne în cred in ţează m ulţi lucră în tă ietu ră, la lem ne sau
şu rţe n egre de lână — mai p u ţin e de p o etu l G. Sion c â n tâ n d : «Lim bă, lege, la groşi pe apă, s â n t d e se caşurile d*
postav şi crătin ţe cu alesătu ri sau n u ­ — v o rb ă sfântă la străm oşi e r a ...» răceli ce se ivesc în tre oam eni, a s tie !
mai cu vărgi roşii. Mijlocul ’şi-’l încing d e beteşug ei îl n u m esc »grift», de'.a
T răin d înse veacuri d e - a r în d u l nem ţescul «G icht» (artrită , re u m a tism .
cu b rân e colorate. în am estec cu felurite sem inţii străin e, C ând ei înse nu-’şi p o t d a seam a c-e
C a încălţăm inte ele p o artă cism e, e lucru dela sine înţeles, câ nu num ai u n de se trage, îşi închipue, că au c ă lc a :
păpuci, ghete şi opinci cu cioareci ori limba, ci şi celelalte d ep rin d eri ale în ceva, au d a t p e ste ceva, li-a a r u n ­
ciorapi (ştrimfi), de lână sau d e bu m ­ n o astre au suferit anu m ite schim bări; cat cineva sau li-a v e n it o boare r e a
bac, e a r’ vara în zile d c lucru „păpuci fondul înse sau răd ăcin a a rem as. A stfel de beteşug îl n u m e sc «•pocitură^
tilen cşti“, un fel d e pantofi de postav,
Îndeosebi p o p o raţiu n ea com une­ sau «tînchinătură».
sim pli sau înflorilaţi cu talpa alcătu ită
lor d e pc păm entul aşa n u m it săsesc Ca scăderi li-se p o a te lua în n u rr.î
din pături de pânză groasă, cu su te cu
(fundul regesc), în tre care sc nu m ără de reu mai ales tinerilor, că de m :~
aţă ta re de fuior.
şi com una noastră, a îm p ru m u ta t m ulte se dedau cu fum atul, cu sudalm ele s:
In cap po artă păsturi (cârpc) dc ap u cătu ri şi b u n e şi rele dela Saşi, cu petrecerile n e ie rta te şi nu d au as­
p e r şi carton, negre sau cu flori, precum cu care vren d -n ev ren d a av u t m ulte cu ltare nici cin stea c u v en ită b ă trâ n ilo r
şi cârp e învelite co p erite cu siliuţă, — d araveri. D e aici sc explică nu num ai Biserica şi şcoala în u n ire cu cn.-a
mai ales la zile mari. D c ploaie şi lim ba, ci şi firea n u ilt-p u ţin greo aie părintească sftnt c h em ate se c o m b r.ti
so are întrebuinţează pălării de paie. a oam enilor noştri. şi d elătu re cu tim pul a c e ste şi alte re"e.
Cu vr’o 50 dc ani num ai înapoi
C a idiom uri sau p articu larităţi de Din m ultele datini, obicciuri -v
femeile, — ca neveste tinere, — p u r­
lim bă ceva mai d eo seb ite însem n pe cred in ţe deşerte, în c a re poporul nc=-
tau în cap căciuli negre îm p odobite
cu flori văpsite (din holdă); e a r’ cele scu rt u rm ăto arele: P ărin ţilo r li-se zice tru e a tâ t de bogat, o p a rte se g ă s e ş te
„tatu şi m am a1*, apoi „m oşu şi b una". şi aici. în cele u rm ă to a re me v o :_
mai înaintate în virstă un fel de în-
C uvântul „uncheşiu" se dă, fără se m ărgini înse a d escrie num ai ur.c-c
vălitoarc albă cu « co n d u » . A cesta
fie înrudiţi, oam enilor mai b ătrân i, c a r’ din obiceiuri şi an u m e d in tre cclc, c.v:
era un cerc in forma oului, înfăşurat
„badiu* celor mai tineri. L a femei se se p ar a fi mai ta re su p u se s c h im b ă r..
d c ju r îm prejur cu pânză şi aco p erit
folosesc 3 g rad aţiu n i: lele, ghiţă şi sp re a le p ăstra pom enirea. în c ep
cu un chindcu — în tim pul din urm ă
m ătuşe. Se zice: a tâ te a Jich iie* de frum oasa datină a «băgatului cu ju n i: >
cu siliuţă de jolj mai fin.
p ân e în loc de pâni sau p ite ; se p ro ­ P e trec erea ţinea în n ecu rm ată v e ­
Schim bări mai mici s’au in tro d u s
n u n ţă «hier» in loc d c fier, copchii, selie dela C răciun p ân ă la A nul-N ou —
cu tim pul şi in portul bărb aţilo r — la
odină, inars, în loc de copii, hodină sau după Îm prejurări şi ceva m ai mult — <:
îm brăcăm inte şi încălţăm inte, ba chiar
o d ih n ă şi vinars. A şa de p ild ă: în iţele se alcătuia aşa: F ecio rii (flăcăii') d :r.
şi în al copiilor. A cesto ra li sc aplică din câm p, ii tot cu el reu în g ură, el
felul d e hăinuţe d u p ă virstă şi sex. sat, cari voiau se jo a c e cu junii, se-
o b ără fen din felderă, ci co b erâ cu oile îm părţiau în 3 ferdele şi se n u m e a -
A şa dc pildă cei sub 3 ani p o artă toţi
de-am unte, a d at in cl să-’l o m crc.... d u pă loc: mijloceni, gălişeni şi lă tu re -L
— 1 băieţi şi fete fără d eosebire — rochii
cu accentul pe silaba în cep ăto are. C u ­ în ziua de Sf. N icolae luau în g ă d u in ţă
şi în cap căiţe, e a r’ de încălţăm inte
vântul «auzi» se p u n e ca un fel dc în­ mai întâiu dela d ireg e to rie , apoi de.?-
păpuci. Băieţii p ân ă la 6 ani p o artă
tă rire a celor zise: ne-a p lo u at auzi! preoţi, ducându-le d re p t cinste câte u n
apoi ciorapi sau cioareci scu rţi şi mai
s ’au c e rta t a u z i! am ju c a t a u z i! în to c­ cop de vin şi prim ind în schimb p o ­
târziu numai li-se d au nădragi. La
mai cum se aude pe aiu rea d u p ă fie­ veţe m orale şi b u n e sfatu ri p ărin teşti-
fete e altcum. E le p ân ă pe la 12 ani
care cu v ân t: zic zeu.
p o artă num ai şu rţ — de lână ori de F iec are ferdelă se organisa d e o ­
carton, dela acea vîrstâ în sus îşi pun M oravurile b u n e îndulcesc traiul
sebit dc celelalte, alegendu-'şi d u r ă
apoi crătin ţâ şi-’şi îm pletesc cosiţă. social şi pun tem eiul fericirii o m e n e şti:
m odul cum se alcătuia diregetoria c o ­
ele m erită d ar’ în treag a n o astră luare
A fară de puţinii articli de boldă m unală: 1 jude, 3 p îrg ari, unul tin e r.
am inte. D upă-cum înse prin g râu —
descrişi mai sus, întreag ă îm brăcăm intea unul de mijloc şi unul m ai bătrân c e
fie c â t de frumos, d acă nu e cernut,
şi to a te cele trebuincioase în casă: ajutor, 1 vornic sau o ra to r dintre c e i
se află şi golgoaze; aşa e şi cu m o ra­
desagi, străiţi, m erindeţe, chindeaue, mai buni de gură, u n vătav ca p u r tă ­
vu rile: p rin tre cele b u n e se află şi nă­
perini ş. a. le lucră femeile în serile to rul jocului şi 1 cârcîm ar, cân::3.
rav u ri rele. Ca se le p u tem com bate,
lungi de iarnă şi prim ăvară p ân ă nu ’i-se dă în seam ă b u te a d e vin ce s e
tre b u e mai ântâiu se le cunoaştem » . | p lătea şi bea în tovărăşie, m ai o sp ătân d
d ă lucrul câmpului.
E a tă cam cum e firea oam enilor noştri, j
încă şi p e alţii. Ju d ele avea şi ju c e -
C a o scădere ce tra g e d u p ă sine în d e o b şte p oporul e religios, cu tra - j
ceasă şi pîrgarii p ârg ărese, pe care Ie
rele urm ări, avem d e scos la iveală g e re de inim ă c ă tră cele sfinte, cerce- j
fudulia, care — d u rere — a în cep u t luau cam d in tre rudenii.
tează biserica, ascu ltă d e p reo ţi şi d e j
se se încuibe şi la noi şi încă nu la m ai m arii satului, d ă cin stea cuviin- \ A ceste fete şi cu altele îm preuna
clasa mai avută, ci la cei cu stare cioasă fruntaşilor şi tu tu ro r străinilor. j se în treceau în zel, c a re se-’şi împo­
m ai puţin ca m ijlocie; e a r’ «fala şi Bărbaţii, ca şi femeile, iubesc cu răţen ia, | dobească cât se p o a te mai trum es
fudulia nasc lipsa şi sărăcia». E ste grajdurile şi curţile le ţin grijite, sp re ! Căluserul.
> ,Ta
^ urci-'
adevărat, că din ce ni-se g răm ădesc i D um ineci şi sărb ăto ri se m ătu ră si |(
. >
m ai m ulte trebuin ţe, din ce ne gândim 1 uliţele — fiecare în d rep tu l moşiei 5
Nr. 3 Adaos la „FOAIA POPOKULUI“ nr. 3 —1896 Pag. 9

Bogăţia Ţerii-Româneşti. lemne de prim a calitate, cărbunii din


Gorj echivalează cu 7— 8 chilograme de
ECONOM UL După-cum aflăm din mai multe ziare
dela fraţii noştri, începutul cu exploatarea
lemne de aceeaşi calitate. De unde este
redactat de I. COSTIN, adeverit de o persoană pricepfitoare, că.
preot. băiilor sau minelor s’a început, cu un
cărbunii din România sân t mai buni ca
resultat peste aşteptare.
cei dela Petroşeni.
Abia a trecut o jum etate de an dela
„Plugarul e talpa ţerii4\ Introducerea legii minelor, şi deja se şi
Directorul minelor din Petroşeni crede,
că straturile şi păturile groase de cărbuni
Felul lucrărilor, după care trăesc arată semnele îmbucurătoare, pe cari le-a
din Goij se întind până în Mehedinţi.
oamenii, este deosebit. Unii ţin vite şî adus, sunt uimitoare, întrecând toate a ş ­
Fiind societatea engleză deplin asi­
lacră pământul, alţii pregătesc haine, teptările.
gurată despre bunătatea cărbunilor, a făcut
unelte şi alte lucruri de trebuinţă. Cei în Gorj, aproape de hotarele T ran­
o rugare ministerului lucrărilor publice,
dintâi se numesc plugari (economi), ear’ silvanii i, o societate engleză a luat încă
cerând reducerea taxelor de transport pe
ceialalţi meşteşugari (măiestri, meseriaşi). de astă-primăvară în exploatare minele de
C. F. R. (căile ferate române) obligân-
Alţii duc d in tr’un loc în tr’altul roadele cărbuni, de pe proprietatea Schelea a dlui
du-se în schimb a transporta în fiecare
plugarilor şi ale meseriaşilor, vânzându-le Dincă Skileru. Când astă-vară dnii dela
zi 2 0 0 de tone (20 vagoane) de cărbuni,
cu câştig, şi se numesc neguţători (comer­ stăpânire s ’au dus sfi vadă începutul lu­
representând o valoare în preţ de 11.400 lei.
cianţi) ; ear’ alţii sâut în o slujbă ori crărilor; dar’ nu se făcuse încă decât o
în acelaşi timp societatea a cerut,
alta, şi se numesc cu un cu re n t: căr­ singură galerie ori săpAtură în straturile pe basa legii pentru înfiinţarea de căi
turari. de cărbuni de 5 0 — 60 metri lungime; ferate particulare, sfi ’i-se dee iertare
D intre toţi, cei mai numCroşi sân t pe atunci pricepfitorii n’aveau prea mari pentru construirea unei linii ferate parti­
plugarii. D ar’ ei şi stau pe treapta cea speranţe şi spuneu, că straturile sânt prea culare dela T.-Jiu şi până la frontieră.
mai de jos ln ce priveşte cultura (lumi­ mici şi înguste şi cărbunii nu ştiut destul Consiliul de miniştri se va pronunţa
narea minţii). Nu însfi din această pri­ de buni sau combustibili. după sfirbători asupra acestor cereri.
cină se vor fi numit plugarii talpa ţerii. Acum însfi lucrurile au ajus aşa de
Dacă luăm la bună socoateală câtă
departe, încât exploatatorii au primit con­
Talpa la Încălţăminte este partea, bogăţie conţin minele de cărbuni, cari
vingerea, că minele de cărbuni din judeţul
pe care se razimă toată povara trupului. întrec pe cele de aur şi argint, fiindcă
Gorj sânt cele mai bune şi mai bogate
Talpa la casele de bârne este de asemenea nu poftesc atâta lucru, adecă u siu e;
din Europa.
psrtea, care ţine deasupra sa întreagă atunci venitul acestor mine are sfi fie
în cursul verii trecute s’a făcut o
zidirea. E ar' prin asfimfinare: plugarii nepreţuit.
galerie principală de 2 0 0 de metri prin
sânt talpa ţerii, atâta însfimnează, că ei Fapt este, că România, cu vremea,
straturile de cărbuni, şi de-a dreapta şi
sânt acei oaireni, pe cari se razimă o are sfi fie cămara europeană, atât pentru
de-a stânga acestei galerii s’au mai deschis
naţie, o ţeară întreagă. grâne, cât şi pentru minele sale bogate.
câte doufi galerii mai mici, în lungime de
I)ar’ ştim, că de talpa Incălţămintelor câte 60 nu tri. întinderea straturilor de
ţi a caselor se poartă grije, ca bC fie cât cărbuni este foarte mare, după-cum se com-
mai trainică, cât mai bună. Nu aşa însfi binează şi socoteşte, mai mare chiar ca în
Viţa americană.
j'a purtat şi ae poartă giije de plugar, Petroşenii din Transilvania. De când filoxera, sau cum o numesc
de talpa ţerii. El totdeauna a fost lăsat Văzând această bogăţie naţionalfi, dnii ţeranii noştri, sfiră, a stîrpit atâtea locuri
In voea sorţii, ba a fost încătuşat chiar, ingineri Stanley şi Slade, au chemat în plantate cu viie, lăsându-le goale, înţe­
pentru-ca sfi nu se poată mişca slobod şi Septemvrie pe vestitul inginer de mine, lepciunea omenească a descoperit un fel
nu se poată nici când ridica la o stare dl Galloway, din Londra, sfi-’şi de părerea de viţă, care nu poate fi pustiită de cătră
mai bună. Şi nici în zilele noastre nu awupra lucrărilor şi asupra calităţii sau această insectă sau sfiră. Viţele, şi mai
se face to t ce s’ar putea pentru cel-ce bunătăţii cărbunilor. ales rădăcinile viiei americane sânt atât
poartă pe umerii sei poverile uni i naţiuni, Dl Galloway a şi făcut deja un raport de tari şi sfilbatice, încât nici filoxera nu
ale unei ţeri. asupra cercetărilor sale societăţii exploa­ face în dînsele nici o pagubă. Aceste
Plugarii hrănesc pe to ţi: dela îm- tatorilor minelor de cărbuni din Euglitera. viţe dau un vin atât de rfiu, acru, am ar,
pfrat până la cel din urmă soldat, şi dela în acest raport d-sa spune hotărît şi care de loc nu se poate bea. De aceea,
vlădică până la opincă. E i adecă scot fără îucunjur, că cărbunii de Gorj diu spre a schimba mustul în mai bun şi
prin munca lor cea grea pânea din pământ straturile de mai jos de 100 metrii, sânt plăcut, viţa americană se altoeşte cu
şi toate celelalte roade de lipsă pentru superiori cărbunilor din E uropa şi chiar mlădiţe din viile noastre întocmai ca
hrană; ei ţin cu nenumfirate griji şi os- şi celor din California. E a r’ în ce pri­ merii, perii şi cireşii.
tenele tot felul de dobitoace, cu a căror veşte cantitatea, din exploatările făcute P rin altoire, viţa americană în pă­
carne, lapte şi oufi încă ne hrănim, şi din până acum, crede, că nici o altă ţeară mânt rămâne sălbatică, pe care filoxera
ale căror pei şi lână ne facem hainele; din Europa n’are mine mai bogate. nu se aşează, deci nici nu o poate
ei îngrijesc de lemnele trebuincioase pentru De aci este adeverit peste toată în- strica; dar’ vlăstarii, cari ne dau roada,
cirturari, neguţători şi m eseriaşi; ei plă­ doeala, că statul rom ân are sub pătura sânt altoiţi aşa, că ne dau vin întocmai
tesc dările şi arancurile cele mai multe, pământului o bogăţie, care va putea ridica ca din viţele noastre de viie.
din cari se susţin cărturarii, oştirea ş. a. ţeara la bunăstare şi înflorire. Societatea, Altoirea se îndeplineşte întocmai ca
care a luat în arândă exploatarea acestor la alţi pomi, în Maiu şi Iunie.
După atâta muncă neobosită şi prea
mine de cărbuni spre a fi deplin lămurită Altoirea se poate îndeplini în grădina
folositoare, ar fi vrednic şi plugarul de o
despre cercetările inginerului Galloway, a de pomărit sau chiar în vie.
soarte mai bună. A r fi vrednic, ca toţi
chemat şi pe directorul minelor de cărbuni în zilele de astăzi mai toţi economii
din toate părţile să se gândească mai
din Petroşeni, ca sfi cerce şi studieze ca mai de frunte, cari se deprind cu po-
Înadins la trebuinţele lui, sfi-’i arete că­
bun pricepător aceste mine. D-sa în măritul şi cultura viiei au altoită viie
rările, cari îl duc la fericire şi sfi-’l abată
Noemvrie a studiat timp de mai multe zile americană, care se poate câştiga cu un
din calea, pe care omul ajunge la sărăcie,
toate lucrările, constatând urm ătoarele: preţ de 5— 14 fl. mia de viţă cu rădăcini.
ticăloşie şi la perzare. m.
Pe când un chilogram de cărbuni din Mai zilele trecute ministrul de agri­
Petroşeni echivalează cu 5 chilograme de cultură prin foaia sa oficioasă face cu­
Pag. 10 FOAIA POPORULUI Nr. 3

noscute o mulţime de firme, dela cari se j tăindu-se vlăstarii până se află pe ei


pot procura viţe de viie americană. fruuzele, depărtându-se şi acele, păraâutul M eţarea juncilor în jug.
este lipsit de grăsimea, care o conţin Creşterea sau prăsirea vitelor pe
în tru ridicarea şi înaintarea replan-
fruDzele lângă alte foloase are şi scopul, ca să
ta rii şi sporirii viilor ministrul a predat
dietei un proiect, care va avă menirea Unde răchitele se află pe ţărm urile învăţăm juncii în jug. Să fim scurţi,
să ajutore pe economii, cari vor planta rîurilor sau lacuri mai mari, încât primă­ economul are lipsă de puterea animalelor,
v iie : parte prin iertarea dării pentru vara ies apele din alvie sau pe lacuri, unde nu ca sfi-’şi poată lucra pământul şi aduna
pământul resădit cu viie, parte prin îm­ se poate străbate, acolo tăietul vlăstarilor roada îu jitniţele sau grânarele sale.
prumut, care va trebui plătit, atunci dacă se îndeplineşte iarna. După-cum alţi ar­ în creşterea vitelor se ivesc doufe
viile vor da roadă. Despre acest pro­ bori, întocmai şi vlăstarii de răchită, aşa împregiurări, cari hotăresc mai deaproape
iect vom vorbi mai pe larg de altă-dată. sânt mai tari şi vânjoşi, dacă se taie iarna. natura acelora. Aşa economul sau plu­
Voind a ave vlăstari deplin albi, garul de rînd, dela uger. începe a fonni
Felurile cele mai îndatinate de viţă
atunci tăiatul acestora se îndeplineşte pri­ viţelul, ca să fie de o natură blândă şi s£
americană, cari înving şi stau contra
măvara, când începe a circula sucul prin se supună la legat, ţeselat şi netezit. î\a
filoxerei neatinse, sânt urm ătoarele: riparia
lemn. Tăiatul de prim ăvară de regulă se aşa se întâmplă aceasta în economiile
portalis, rnpcstris monticula şi berlan-
face în Februarie, până cătră 15 Martie. mari, unde viţeii se cresc mai destrăbălaţi,
dieri. Aceste trei s’au arătat inai aco­
unde sunt lăsaţi liberi, adecă cresc şi
modate pentru clima şi pământurile noastre. La tăiatul acestora trebue să se ţină
se desvoaltă împreună formând o d u r a i,
Felul Riparia-Portalis pofteşte pă­ socoteală, că în măsura, care începe a se
întocmai ca vara pe şesuri şi câmpii.
mânt, îu care este puţin, s;iu de fel nu mişca sucul, se taie vlăstarii, căci în această
Asemenea viţei de regulă sunt foarte
este var, căci deloc nu poate suferi varul. stare coaja se deslipeşte foarte uşor.
sălbatici, încât învăţarea îu jug pofteşte
Rupcst) is-Monlicula, precum şi nu­ Dacă cineva a r ave de tăiat vlăstari înţelepciune şi isteţime multă.
mele o arată, prieşte foarte bine şi prin foarte muiţi, dacă a r fi silit să-’i taie
întocmai după-cum se îndeplineşte
locurile văroase sau pe munţii petroşi. Fe­ iarna, când nu circulă sucul, atuuci se va
creşterea, în cerc mai strîns sau m ii
lul acesta asemenea trăeşte şi creşte prin îngriji, ca să-’i lege în mănunchi şi să-’i
larg. tot a ş i se învaţă juncii la jug mai
locurile noastre, dar'’ fiind încă de tot rar, aşeze aşa, ca să nu veştejească, sau să
uşor sau inai greu.
numai cu bani scumpi sc. poate, câştiga. se uşte. Primăvara, înainte dc ce s ’ar
Vremea de iarnă, când pământ-J
jupul de pe vlăstari coaja, se aşează în
Foarte mare este numărul acelora, este acoperit cu zăpadă, când se află la
apă curată, fie stătătoare sau curgătoare,
cari zic, c» altoii de viţă americană au folosinţă 3unia, atunci este timpul c d
tn aceasta se lasă atâta vreme, până încep
vieaţă scurtă şi nu trăesc mult, adecă, mai potrivit, ca să se înveţe juncii in jo ^ .
a se umfla mugurii şi c >aja se. desface cu
că ln vreme scurtă pier.
toată uşurătatea de pe vlăstari. După o Indatinare veche, juncii 5*e
Adevărat este, d l viţele altoite sânt învaţă de regulă, dela 2 — 4 ani. Economii
Tăindu-se vlăstarii, puterile de lucru
mai gingaşe, decât butucii nealtoiţi. Dacă mai săraci, la tontă întâm plarea cu pajrabi
se. împărţesc aşa, cu partea mai mică şi
altoitul a fost bun, apoi 11 grijim cum
se cade peste iarnă încă de toamnă se
uşoară de lucru o isprăveşte, unul sau
lor, învaţă juncii dela 2 ani. Mai po­
trivită este vlrsta dela 3 — 4 ani.
i
doi lucrători, dar’ la jupuitul, clasificatul
culcă, ca aşa se fie scutite viţele de ger,
şi uscatul vlăstarilor se pune partea cea Datorinţa economului este ca inaint*
primăvara se stropesc contra peronosporei.
mai nrnre, se pun mai mulţi, că aşa lu­ de ce ar prinde în ju g juncii, să alegri
Mai d-parte vom griji, ca săpaşii se nu
crarea să se Îndeplinească in rînd şi sau compună părecliea: ca juncii si- :t
strice sau vateme rădăcinile şi vlăstarii, cât se poate de o vîrstă, mărime, Sni.'-
deodată.
că atunci viţele trăesc foarte, multă vreme.
ţime, lungime, coloare. Form a trupai.L
Tăiatul vlăstarilor de regulă se îm ­
Şi acum s<* aflu in Ungaria viţe capului, ochilor, coarnelor şi tăria se £•*
plineşte. cu cuţite. încovoiate, ori foarfeci
american*- de zece-duisprezi ce ani, cari aceeaşi la amândoi, că numai aşa p n t i
de grădină.
sânt, sănătoase şi produc biue. economul avă păreche bună de boi, c a t:
Ca roada anului viitor să fie deplin la vreme, sosită, se poate vinde cu preţ buo.
Din toate aceste este dovedit mai
asiguraţii, vlăstarii se taie totdeauna aşa,
presus de toată Îndoiala, câ viţa americană Bană grije trebue să poarte economul
că se lasă cătră trunchiu trei muguri din
va fi chemată a înlocui vi'le noastre atât chiar şi atunci, când statoreşte cum
jos de vlăstarul tăiat. Din aceştia trei
de mult expuse la filoxeră. De aceea de fie aşezaţi aceia la rudă, cu cari p i a r t l
muguri are să răsară pe amil viitor noue
loc nu trebue se ne înstrăinăm de povara.
mlădiţe.
cultura ei. Plugarii din străbuni au numirea
Nici-odată nu sânt a se lăsa pe trun­
boilor aflători la jug. Aşa cel din d re a p a
chiu vlăstarii sau mlădiţele mai subţirele
se z ic e : dc cătră om, e a r’ cel din stâng*
Plantarea răchitelor sau sălcilor. in speranţa bună, că din aceia pe alt au
d in brazdă. Această numire este cât k
(Urmare.) vom avă vlăstari mai bine crescuţi. Trin
poate de potrivită.
IX. lăsarea acestora se împedecâ creşterea ce-
Mânlnd omul boii trebue să poarte
Tăiatul vlăstarilor. loralalţi. Vlăstariul lăsat pe al doilea an
sbiciul îu mâna dreapta, deci boul. care
din mulţimea mugurilor ce se află pe dîn­
îndată-ce soseşte vremea de toamnă, se află la mâna aceasta, se numeşte de
sul se tufoşază, încât în loc de a ne da
când înccp a cădâ frunzele de pe răchiţii cătră om. Celalalt, din partea contrari,
mlădiţe bune, împedecâ prin crengile ne­
se pot tăia surcelele sau vlăstarii meniţi fiindcă la plug umblă de regulă pe răzor
trebnice creşterea altor vlăstare folositoare.
pentru lucru. sau pârâul de. uncie ridică plugul brazda
Cultivătorul trebu*- se tie cu bună Tăietura vlăstarilor sau trunchiul, care se zice din brazt
îngrijire, ca să nu taie vlăstarii înainte rămâne din vlăstar, trebue să aibă o formă
Aşezându-'şi economul juncii la jug.
de vreme, de o parte pentru-că vergelele pezîşe, că apa ce vine din ploi să lunece
trebue să ţină seanA şi să facă socoteala
sau vlăstarii tăiaţi înainte de s’ar coace, în jos cu toată uşurătatea, ca se nu poată
cu următoarele im p r« iu ră ri: Juncnl mai
lemnul uşor capătă pete, prin ce îşi perd întră prin miezul vlăstarilor la trnnchiu.
tare. mai iute şi înfobat se aşează
preţul. însăşi răchitele perd din putere, Adecă aşa se scutesc trunchiurile de pu-
brazdă, ear’ cel rarn ss
dacă se taie lemnul înainte ce s’ar fi trejune. (Va urma.)
pune. de cătră om. ]-4tă pentru-ce trebue
oprit creşterea vlăstarilor. De altă parte împlinită această ceriif^-
Nr. 3 FOAIA POPO RULUI Pag. 11

Juucul mai tare se pune îa brazdă, fost şi mai nainfe. Acum, după legea cea
Contra muşcăturilor de şerpi. nouă de câmp ne sileşte se plătim şi la pă­
ui n’are lipsă s6 fie to t m ereu silit la
ras, to t acesta fiind mai iute şi stră- Mai bun leac este n a fta , aşa ne zitorul hotarului plată regulată. Oare după
spune uu Neamţ, care de vr’o 50 de lege se poate aceasta?
jcitor se aşează îu brazdă, sfi nu fie
I o a n Serbau,
(proape de om, ca s& vadă to t m freu ani trăeşte îa Ţeara-Brasiliei din Ame­ f

rica. îu ţeara aceea, unde sunt cam R e s p u n s . Legea din 1894 art. XII
ibiciul, că aşa prin îu vîrtirea şi plesnitura
mulţi şerpi veninoşi, fiecare om, care se § .7 5 îndatoreşte comunele, adecă proprietarii,
iceluia s6 nu fie to t mai m ult siiit la ca se se îngrijească despre păzitor pentru ho­
ras, având şi de altcum sîrguinţă. A jun­ duce departe de-acasă la lucru, ia cu sine
tarul comunal. încât pot fi scutite dela pă­
ând în ju g de cătră ora juncul silitor, în tr’un şipuşor (ţtviţă) naftă. întâm- zitorul regulat comunele, ori încât pot încre­
rin p r ta m are în tăritare se poate îm- plându-se, că un şerpe îl muşcă de dege­ dinţa păzirea ţarinilor gorni- ilor de pădure,
lolnăvi şi strica pentru totdeauna.
tele picioarelor o n ale manilor, iute bagă hotăreşte comuna în deplină înţelegere cu
apoi degetul în n a ftă ; dacă îusfi îl muşcă pretor. La tot caşul din chdtoelile comu­
Juucui mai slab şi leneş se piiue nale sau de cătră proprietari, se plătesc şi
de altă parte a trupului, apoi moaie uu
ie cătră om, ca sfi-’l aibă la îndem ână, păzitorii de câmp.
pttecaş în naftă, o pune pe muşcătură,
şi când vede de lipsă îl loveşte cu
şi după aceea tot toarnă câte câteva pi­
biciul sau îl mai anim ează prinzend
curi de naftă pe petec, ca ea sfi fie tot în tre b a re a i j . în comuna noastră sânt
:2ul de m tf iu , silindu-'l prin lovituri şi
udă de naftă. Făcând aşs. chiar a doua uuii ficiori asentaţi la miliţie, cari au şi fost
îrgare sfi dee to t înainte.
zi muşcătura e tămăduită şi omul e su- în serviciu, înse prin reclamaţie au fost lăsaţi
După-ce economul ’şi-a prins juncii nfitos, pe când de altmintrelea ar putea acasă după 2 luni de serviciu, punendu-’i în
i jug dacă numai se poate sfi-’i aşeze reservă. Aşa, că regulat merg Ia controlă şi
se moară de veninul şerpelui.
la deprinderi de, arine câte 2 săptămâni. Cu
i ruda carului sau sănii, în aceste se
toate acestea, deşi sflnt astntaţi, li-se cere se
ine povară, înse nu m ultă, aşa însfi ca dee darea miliţiei, la unii, dar’ nu înse la toţi.
-■teşi sfi nu poati sfi se svîrcoleascâ uşor Ştiri
i eeonomiee. Rog a ne respunde, că cuvine se se se dee
c tarul legat după ei. Pt-ntru a înfrâna Oprirea importului de vite din această dare de miliţie ori ba, căci până acum
burdălnicia acestora, sfi se îngrijească Serbia. în urma bmloi ile urghii ce s’a dădeau numai aceia, cari nu erau asentaţi de­
emotmil, ca sfi aibă o păreche de b>i în ivit la Serbia, guvernul maghiar a oprit im­ loc. Ne ruuăm de îndrumare, că ce e de
portul do vite şi j orci doi Ser>'ia. Dela această făcut îu cuusa aceasta.
’^ a lă . învfiţar» a juncilor în aerst. mod
oprelişte se aşîer.piă, tă s** va mai ridica pre­ Lancrăm. Simeon Loşiţia.
e îndeplineşte foarte uşor. B>ii din econom.
ţul vitelor la noi.
’^ a lă fiind învfiţ’iţi şi avfind cuinpfit Respuns. Legea care prescrie înda­
rig cum se cade povara din sanie ori toririle îvferitoaro Ia darea aceasti, spune
îr, juncilor nu le rfimâne alta, decât sfi Lege pentru replantarea viilor. foarte apriat, că cin»! odată esto asentat şi
■SjeiscA înainte. Pornindu-se mersul, un Proiectul de lege pi ntru repianfarea viilor dacă <ste pus In îe-ervâ, nu este îndatorat
BtJrpite prin filoxeră e gata. Ministrul de so plătească darea de scutinţa militară. Aşa,
3 merge înainte ţinând paşi înaintea
agricultură, Darănyi Igrâcz, 11 va propune Casei dacă ’i-so pune cuiva aceasta dare pentru
■:!or, ear’ altul îndreaptă şi mînă juncii. deputaţilor iu eea m ii apropiată şedinţă, ca scutirea dela plătire, trebue bo facă recurs
| Dacii juncii siint sbimlalnici, că so se prefacă In lege. în unim acestui pro­ prin pretor la direcţiunea financiară: adeverind,
ir şi sfi svtrcole.sc ci’:l< âiidu-st* şi sărind, iect, cultivatorilor îi -.«o faco o uşurătate prin câ tn care an a fnst asontat, şi câud a fost
prin aceea, câ statul scuteşte pe aceia, cari pus In reservă. D.ică a’ar li luat cu ne­
tinci economul se fie cu deplin cumpfit
se vor învoi so phntrze şi sporească viile de dreptul dare de pe oare-care militar, atunci
i răbdare. Bme sfi grijească, nu cumva unele De. altă parte celor cari vor voi
t i X i \ aceea trebue după rcgulele îndatinate so ’i se
«■’;i însuşească juncii ceva nărav rfiu, a m ori viile Ie va da viţă şi In mare mugură replăteasca, ori socotească In a'ta dare.
i sci la mai târziu abia se poate delfiturn. şi unele njuto ire şi împrumuturi, f.iră sau cu
'i:i s’a r da tn laturi, atunci poate foarte mici peivente. Mai departe vor fi scu­
:.:ra dc doufi laturi ştreanguri sau funi tiţi şi de daro pentru teritorul folosit la re- în tre b a re a i . f In comuna noistră o
plantarea viilor. fntă a căzut In greşeală, năsefind un copil ne­
t’i jug, legate la loitrile carului, aceste
legiuit, după şese septemâni mama respectivă
vi împedecă săriturile în laturi. Kco-
s’au dus mai tn multe rfnduri la domnul
sul umblând cu blândeţii şi frumos, o
Irtche de junei în G— 8 zi'e se pot în-
Din traista eu poveţele. paroch local şi s’a rugat, ca se-’i facă molitva
cuviincioasă după ritul bisericii. Parochul n’a
în treb a rea io. în care ţeară locueşte
:;a In jug. voit şi nici im voeşte «6-’i facă, a zis că nu
preotul KneippV Trifoii Jloca,
îi va fiice, până n’a plăti la biserică 5 11., ca
In economiile m ari, unde sflnt de llva-mare. econom.
pedeapsă pentru greşeala, ear’ 1 fl. pentru
iTfţat mai multe părechi, se pregătesc Respuns. Preotul de sub întrebare facerea molitvei. Greşita n’are bani să plă­
:«ari, In cari pot prinde câte patru boi locueşte In Havana, orăşelul Yomliofen. tească, ear’ părinţii nu voesc se plătească şi
Iturea. în asemenea tmpregiurări juncii o dojenesc foarte pentru greşeala, că parochul
* prind în mijloc, ear’ de cele doufi nu voeşte se-’i facă molitvă. Există oare o
întrebarea //. Doue persoane s’au că­ lege S3U canon bisericesc, prin care domnii
irţi boii deja învfiţaţi, apoi aşa trag sătorit, apoi la 39 fepteraâni, sau 9 luni, au parochi ar fi îndreptăţiţi ca se pedepsească
sn a ori carul. avut un prunc. Bărbatul zice că copilul năs­ greşelile femeieştii, şi ce ar fi de făcut ca
Scopul este unul şi acelaşi, în­ cut nu este legiuit. Binevoiţi a respunde, reşpeetiva greşita se fie împărtăşită cu molitva
este copilul legiuit ori ba! cuviincioasă?
tin a re a veche încă este bună, fiindcă Aboncntul nr. O'-i'-i'i.
P o g a c e u a , 1896. A . G.
l-ce m înă juncii poate sta în 3pro-
Respuns. Legea recunoaşte de legiuiţi
:^rea acelora, ca sfi-’i m&i gugulească. Respuns. Lucrul este trist ca o fată
copiii născuţi dela tn heierea căsătoriei înce-
se păţească aşa ruşine. Parochul are drept
A devfirat este, câ după noua des- pend dela a 7-lea lună. Aşa dind, n’are drept
de dojană şi pedeapsă, că numai aşa poate
bărbatul ca se-’şi asuprească muerea, câ co­
jp&rire, juncii m eniţi p entru învfiţare nu împedecă căderea morală. Este anumită lege
pilul ar fi nelegiuit Naşteri se înteinplă şi
i pot svîrcoll, culca şi da în laturi aşa în biserică, care dictează pedeapsă în asemenea
înainte de vremea îndatinată, deci copiii năs­
îOt, căci de doufi laturi se află îm- împregiurări. Respectiva, dacă este săracă
cuţi după 7 luni de căsătorie toţi se privesc
^decaţi, boii d*ja învfiţaţi, nu se pot trebue se fie împărtăşită în pedeapsă mai mică,
de legiuiţi.
ve înţelegeţi cu psrochul, dînsul ca păstor
ici culca, căci n ’au îndem âna şi grum azii
-î= află îu ju g care de că trâ boi este în treb a re a 12. La Boi In comună fiind
i sufletesc are datorinţă se fie îngăduitor, îl
veti ruga se fie mai îndurat.
:sct drept. coniasat pămentul de 2 ani şi împărţit în 3
hotare, noi 34 familii ne-am pus păzitor cu
alegere de soarte pentru hotar, după-cum am
Pag. 12 FOAIA POPORULUI Nr. 3

Monografia economicâ-culturalâ de-aici, D -zeu tu n ă (întră) a ic i" ; e a r ’ la „cântatul sîp tu lu i", ad ecă a sfântului
a com unei dacă nu, zic alte vorbe. p e c a re m irii ’şi-l iau d e patron
T re c acum la descrierea obiceiului aici d e-arîn d u l la uniţi şi neuniţi sfinţii
Grurarîului. la învoiri, cununie şi ospeţ, după-cum A rchangeli Mihail şi Gavriil. Parastasul
Scrisă de l o a c h i m M u n te a n , preot.
su n t încă astăzi. cu 2 colaci şi 2 lum ini s u n t competent}
(Urmare).
D upă-ce p ărţile interesate au ajuns p reotului p e n tru slu jb ă ; e a r ’ cocofj[
A vendu-’şi to m n ită gazda de mai la bun sfîrşit cu înţelegerea asu p ra zestrei, care mai d em u lt se p u n e a p e mssj
înainte, în ajunul C răciunului ’i-se ad u ­ m ai deslegând încă şi alte în treb ări d e ju p u it — acu m ’i-se d u c e viu acasj
ceau 2 care de lem ne. In ziua de n atu ră m aterială: se p reg ătesc p e n tru Făclia, p e c a re nou căsăto riţii sub q .
C răciun to a te 3 cetele d e juni m ergeau m erg erea la preo t. cursul slujbei o ţin a p rin să în mâi
la biserică şi m ai târziu p o rn eau la învoirile se fac de cătră p reo tu l îm preună, — în D u m in eca u r m ă to r
colindat p rin sat c â n tâ n d : C hristos se miresei, care se încunoştiinţează ceva o duce însuşi m irele la biserică.
naşte ş. c. 1. încep u tu l se făcea la preotul m ai de tim puriu în însăşi ziua h o tărîtă A 2-a zi colindă n u n ta şii dela
din parochie, se co n tin u a la judele, no­ p en tru „datul m ân ii“. la alţii şi sfîrşesc la nu n ospetând:-;-
tarul, şi pe urm ă la ceialalţi câţi voiau s£-’i S eara pe înoptate, ca se n u -’i p retu tin d en ea.
prim ească. în chipul acesta îşi adunau vadă lum ea şi duşm anii se le stric e |
Cu nunul îm p reu n ă m e rg apoi -
o bună provisiune de colaci, carne, cum va norocul, se înfăţişează mirii în- |
m ire sau acolo, u n d e se ţin e osperi
curechiu, slănină, brânză, oau e ş. a., soţiţi d e părinţi, în lipsa acesto ra de
O biceiul a ce sta cu co lin d atu l înce^
precum şi lumini. D in acestea aduceau tito ri sau d e alte neam uri mai daproape,
înse a se stric a întocm ai ca şi s!:=
a 2-a zi c â te un p um n şi în b iserică: în casa preotului.
datini, care în vrem urile d e dem ult ir
„ale tale d in tru ale ta le “, sau după A cesta asistat de 2 m artori, în ­
ţin eau cu scru p u lo sitate, b a cu un i i
cuventul apostolului: „în d a r aţi luat, d eo b şte fruntaşi sau dieci de ai bisericii,
d e evlavie creştinească.
în d a r d a ţi“ . în aceeaşi zi se chem au îndeplineşte form alităţile prescrise iscă­
fete la jocul de seara. C ele-ce m ergeau în to t decursul ospeţului, vornic:
lind de încheiere cu toţii .P ro to co lu l
duceau ceva plocon : pogăci, scoverzi ş. a. bunelor învoiri" sau de „în cred in ţare", susţine o rd in ea şi p o a rtă deosebin
A 3-a zi, precum şi în cele urm ă­ grije, ca to a te se d ecu rg ă, p e cât e c:
p e tem eiul căruia p rin o relaţie specială
toare, um blau junii ju c â n d prin sa t pe putinţă, — a m esu ra t obiceiului lc-cai
se d o b ân d eşte lincenţa (râvâşelul) de
la fruntaşi, căp ătân d cu acest prilegiu cununie dela p ro to p o p u l tractului. F iin d el şi v o rb ă re ţ şi glum eţ, prin
ca cin ste: vin sau bani. P e n tru to t U rm ează apoi cinstirea recip ro că deniiile Iui p ro c u ră m esen ilo r m ultă vet
darul prim it se vornicea, ad ecă se aducea (unul altuia) cu blidul de scoverzi şi b u n ă şi veselie.
m ulţum ită prin un d iscu rs sau oraţie copul (plosca) de vin, ce ad u c şi unii L a m esele mai d c fru n te se scos:»
din p arte a vornicului, carc se sfîr.şia cu şi alţii. „cinstea", la celelalte m ai m ulte *
vorbele: .e a r ’ dela noi"... d u p ă ele urm a C ununia se îndeplineşte sau D u­ aru n că „cheltueala" cu 3 0 — 4 0 cr. 6.
ceata într'un glas p u te rn ic : .fo a rte mul­ m ineca sau serb ăto area, nem ijlocit d u p ă j familie.
ţu m im - ! eşirea din biserică, mai ra r dim in eaţa Am ales înadins a d escrie d.irir:
In ziua de A nul-N ou se făceau în ainte dc in tra re şi num ai veduvii b e­ şi obiceiuri la nunţi, av en d tem erea, d
.C ălu şeri", adecă se im podobiau cu trân i şi mai dc rînd aleg altă zi — după in tro d u cerea legilor n o u e pâc*i--.i
fâşii, frunze şi cingâtori, in pălării cu cam Joia — p en tru cu n u n ie .şi ospeţ. indeosebi a căsătoriei civilc sau mir;
pene (le păuni, pe cari le p o a rtă incă V enirea la biserică, se face acum neşti, m ulte din ele se v o r schirr.M
din ziua dc C răciun, c a r’ la picioare în linişte, fără sg o m o t şi alaiu. Mai de ori se p erd e cu totul.
cu ciucuri şi bum bureze (zurgălăii: i şi m ult inse era altcum . C ununiile de
aşa um blau jucând prin sat. frunte se făceau pe la amenzi şi mirii 25. Bisericile.
D e m ulte-ori sc p ro d u ceau cu jo ­ erau însoţiţi de nuntaşi cu steag şi Cultul divin, ad ecă c in stire a !;•
curile lor frum oase pe tact, şi prin co­ musicâ p ân ă la in tra re a in biserică; D um zeu isvoreşte din un sim ţem O nt re­
m unele vecine, în tim purile de mai aici inse se opriau, jucau şi chiuiau in ligios înăscut şi ad en c s ă p a t in ir.:- ;
nainte chiar şi prin Sibiiu, u n d e storceau tot tim pul, cât ţinea slujba cununiei. fiecărui om. S u b în riu rin ţa Iui bi*.î-
adm iraţiunea străinilor. Mulţi betrâni C o n d u cerea de năfram ă, a mirelui făcctoare ne m ângăiem Sn su ferin ţe s
se mai aud .şi acum povestind cu d o r din p a rte a nunului, a m iresei din p arte a ne întărim , ca sc pu tem p u rta greută:
şi drag de când au fost şi ei băgaţi nunei la biserică şi acasă, breul de care vieţii cu r ă b d a r e : el e ste d a r ’ o tre­
cu junii jucând ca căluşeri D e vre-o sc ţin când fac in cunjurarea pe la sf. buinţă n eap e rată a sufletului nostru-
5 ani s’a şters acest o bireiu, care, dacă icoane, lum inile ap rin se ce ţin in mâni Locul an u m e în to cm it p e n tru des­
în unele părţi n!e sale va ti fost stri- su b to t decursul cerem oniei, cotul dc făşurarea aceluia, este biserica.
căcios: ii trebuiau în d re p ta te ori dclă- pânză pe care calcă mirii, colacul şi Aici se sevîrşesc sfintele taine. sid
tu rate num ai greşelile, nu se se aru n ce pâharul cu miere, plosca cu vin şi păs- se cultivă virtuţile creştineşti, aici ar:in-
scalda cu copil cu tot. tu ra de m ireasă, cc se dă p reo tu lu i: du-ne .to a tă grija cea lum ească cc.:.
A cum nu se mai fac -C ălu şeri", sfint lucruri m ult-puţin cu n o scu te în to t noi o lăpedăm ".
num ai colindă, nici mai jo acă „ficiorii" locul la Rom âni. Biserica a fost dela început, e>:e
p c uliţi, ci num ai la gazdă şi pe la L a ospeţe; d ireg eto ria de căpetenie şi nădejduim că va fi şi în viitor as:/-:
crâşm ă, e a r’ p etre cerea în treag ă ţine o are „vornicul n u n telo r". S u b co n ­ (locul de scăpare), în care ne vom p u :«
num ai câteva zile, apoi >e duc care în­ d u cerea lui m erg nuntaşii mirelui, e a r’ p ă s tra aceea c e avem m ai scum p Ir.
cotro. Iarna îşi mai p etrec tinerii p rin dacă ospcţul se face îm preună, atunci lum e: limba, legea, datinile şi obicei;:- ]
şezători, cân tân d din flueră şi jucân d , şi ai miresei, la nun, cu el îm preună rile n o astre străm oşeşti. ]
e a r’ vara, D um ineca şi serb âto area, joacă la m ireasă şi de aici cu toţii la m ire ori Cele 2 biserici ale n o astre se a r i ţ
Ia b ir t dead rep tu l unde se ţine ospcţul. u n d e li-se cuvine se fie, în centru! j
A r fi şi aici ceva de în d rep tat. Ajunşi în curte, se face spălarea (mijlocul) com unei: cea gr.-or. in fată
D easem enea nu se mai au d e de m ânilor, în vîrtirea nunei şi a m iresei cea g r.-c a t in a p ro p ie rea piaţeL *
câţiva ani încoace nici glasul dulce al ne­ cu „p u p ăza" şi jocul „straiului". Cu
vinovaţilor prunci, cân tân d cu „steaua", prilegiul acesta vornicul îm p arte păs- a) biscrica o<rr-catolică. *.
sau um blând cu „vifleim ul" în sfintele turile d ăru ite de m ireasă, an u m e: nu- P â n ă la anul 1700 toţi Românii i
sărb ăto ri ale Crăciunului şi d o rin d ca: nului şi nunei şi celor 2 ficiori ai din aceste ţe ri — p rin u rm are şi G îi- (
„N aşterea lui C hristos se ne fie de nunului, adecă stegarului) şi celui-ce renii — se ţin eau d e biserica drept-
folos“. Crai şi Irozi ne m ai vin d e pe duce ciubărul, ca d a r din p a rte a nunului, credincioasă a R esăritului.
alte sate. U n obiceiu vechiu to tu şi s’a apoi socrilor m ari şi copiilor acestora, L a această epocă (vreme) de trişti
m ai p ă s tra t Copiii din clasele m ai jos p recu m şi celui-ce duce straiul şi se am in tire p e n tru suferinţele ce am îndu- s
um blă în seara de ajun la colindat, fo­ n um eşte frate de m ire rat, o p a rte din ei cu m etropolitul Ata- ţ
losind la în trare salutul: „B ună sara, T o t el sco ate cu acest prilej şi nasie în frunte p ărăsin d legea strâmCH
sara lui C răciun!" aştep tân d se cap ete cinstea m iresei în bani. şească, au tre c u t la u n ire i
colăcei (colindreţi), fructe (m ere, p ere In trân d apoi în casă, se învită p re o ­ (Va nrma.) |
ş. a.) ori creţari. D acă li-se dă, mul­ tul m irelui la „m er" sau .d esleg area
ţum esc şi Ja eşire u rm ează: _Noi eşim i m esei", sau cum se zice p e alocurea,
Adaos la „FOAIA POPORULUI» nr. 4 —1896 Pag. 13

Pretorul va lua protocol cu cel ales, care închiderea vitelor ori la secuestrarea sau
eco no m ul va conţină numele gornicului cu descrierea reţinerea productelor furate. Nimenea nu
redactat de I. C 0 S TIH, teri torului cât ’i-s’a încredinţat pentru pază. să simţească sumeţ ori îndărătnic ca să
p reo t. Totodată îi va preda gornicului atestatul nu se supună, căci cu atât va trebui să
de lipsă şi semnul (emblema) de serviciu, supoarte mai grele pedepse.
hotărîtă a se da păzitorilor de câmp. Nici gornicul n ’are putere a bate
Gornieii de eâmp. Gornicul prin depunerea jurăm ântu­ sau a lovi pe cineva, numai chiar atunci,
Legea agricolă din 1 8 9 4 art. XII.
lui se îndatoreşte şi obligă: câ dînsul va când voieşte a se apăra pe sine şi când
indatoreşte pe fiecare comună, ca pentru
păzi şi griji cu credinţă de ţarina sau este greu ameninţat.
păzirea hotarului să se îngrijească despre
hotarul lui încredinţat; că va da seamă îndoeală nu mai încape, că grijirea
gornici. şi răspunde de toate productele câmpului celei mai preţioase averi ce nu mai poate
Păzirea şi ÎDgrijirea ţarinei, păşuna-
date sub grija lu i; va preţul cu dreptate avă poporul plugar, este ţarina cu pro­
tului şi pădurii în vremile nu prea înde­
şi măsurat adevărului cu conştienţă cu­ ductele sale. Nimeni nu poate trage dungă
părtate era încredinţată unor oameni, cari
rată toate pagubele; va griji după împre­ peste această pază, ci din contră ori-cine
Incungiurau lucrul mai greu şi cari do­
giurări, ca pe păgubitori să-’i arete la lo­ trebue să se bucure, dacă fructele de pe
reau a trăi cu multă uşorătate.
curile mai în a lte; că nici-odată nu va pîrî pământ sânt bine păzite şi stăpânul este
După-cum era omul şi slujba, aşa
sau învinovăţi pe nimenea pe nedreptul; scutit de păgubiri.
’i-se socotea plata. M irare nu încape că,
în urmă că nici-odată nu-’şi va părăsi înţelept lucru este, ca cămara de
tot aşa erau păzite şi câmpurile. Pe
diregătoria fără ştirea stăpânului. bunătăţi cum sânt viile, grădinile de
icele vremuri nici gornieii nu puteau fi
Din toate aceste mai presus de toată pomi şi ţarinile cu grânele şi alte pro­
traşi la răspundere, dacă proprietarilor
îndoeala este adeverit, că gornicul primeşte ducte, să nu fie încredinţate la nişte
li-se făcea «ceva pagubă, nici vorbă nu în­
asupra sa o răspundere foarte mare. De oameni leneşi, nepăsători şi beutorii satului.
căpea ca să-’i poţi lua la răspundere şi
o parte se îndatoreşte cu sufletul şi onoa­ Mai bine plătească comunele mai mult
despăgubire. Când împregiurările erau de
rea sa că va ti drept, de altă parte, că la oameni cinstiţi, decât puţin la leneşi
işî n aturi, că gornicul păzia câmpul cum
dacă nu va pută da seamă despre paguba şi slăbănogi.
B tăia capul, după plac putea sfi se îm­
făcută, atunci dînsul primeşte responsa­
pace cu cei-ce făceau paguba pe hotarul
bilitatea de a răsplăti paguba.
lomuuei, puţini cruceri şi rachiu erau toată
Dacă un gornic, făcându-se paguba,
Plantarea răchitelor sau sălcilor.
Jespăgubirea. în loc de proprietar gor- (Urmaro.)
licul primea răsplata pagubelor. Nu odată n ’ar fi tn stare a spune cine a făcut pa­ X.
însuşi gornicul se simţia stăpân şi gusta guba, atunci se trage la aspră răspundere
Clasificarea vlăstarilor.
iia fructele ţarinei, eată aşa pe ascuns. de cătră antistia comunală. îndată se
Introduce cercetare am ănunţită cine şi cum îndată*ce se taie vlăstarii urmează
Astăzi la toate aceste nelegiuiri şi
s’a făcut paguba. Afiându-se după cerce­ să fie jupăită sau curăţită conja de pe
ibtiîuri, legea despre păziraa câmpului a
tarea minuţioasă, că diu vina şi nepăsa­ aceia. După-cum am amintit mai înainte,
ras capăt. Fiecare comună este îndato-
rea gornicului s’a făcut paguba, atunci coaja se poate curâţl de pe dînşii mai
»ti a-’şi ţină pe cheltueala proprii tarilor
este silit Ia replătire, aşa câ proprietarul uşor, efind se află sucul in circulare, adecă
âzitori de câmp juraţi cu plata cuviin-
este deplin despăgubit. în asemenea ca­ fiind mâzgoase. Cât numai se poate coaja
ioisâ. Prin Îmbunătăţirea plăţii, voeşte
şuri despăgubirea se face din plata lui. să curăţeşte îndată după-ce se taie vlăstarii,
<gea a pune capăt lăcomiei.
aşa dobândim lemn mai frumos, sclipicios
P entru ţinerea gorniciior se pot în- Aflâmiu-se în cursul cercetării, că
şi preţios.
«!ige şi câte două sau mai multe comune, dînsul după putinţă îşi Împlineşte datorinţa,
că este om slrguincios şi vede de slujba Voind a avă vlăstari, cari vreme de
uii ales unde ţarinile, păşunile şi pădu-
sa, şi dacă se adevereşte, că de totului trei zile să se poată curâţl de coaje,
iie se hotăresc aşa, cât pot fi păzite câte
altele sânt motivele din cari vine paguba, trebue scutiţi de vânturi, ţinuţi pe pajişte
le un gornic de încredere.
încât n’a putut fi în tot locul de faţă, învăliţi şi adese-ori udaţi cu apă.
Proprietarii, cari posed avere în co-
nnă sau mai multo comune învecinate, atunci nu poate fi constrîns ca să desp.' • Vlăstarii, cari nu-’i putem curăţl de
icâ aceea este de 100 jugăre sau trece gubească dînsul pe proprietar. coaje în 3— 4 zile, se leagă in mănunchi
este atâta, atunci poate ţină gornic de Find lucru cunoscut, că la pagubele mărunţi, apoi se aşează in pământ umed
Amp însuşi pentru moşia sa. Nu poate din ţarini şi câmpuri cu greu se pot afla invălindu-se in pături cu ţerină de pământ.
i îndatorat ca să plătească la susţinerea martori de faţă. M ărturisirea gornicului, Lufirtdu-se pentru curăţire, mai ântâiu se
ornicului comunal. înaintea legii se primeşte de adeverită, aşează cu capetele mai groase, adecă cu
Proprietarii cu grădini, păminte şi dacă păgubitorul nu poate dovedi con­ tăieturile în apă curată, ca să se por­
omărit, dacă acele sânt îngrădite, fără trarul. Dacă gornicul ar face arătare nească prin dinsele sucul, apoi se jupuesc
riTire la mărimea acelora au drept a falsă contra cuiva şi s’ar adeveri, că de coaje. Fiindcă vânturile pot veştezi
păzitori sau gornici după plac. Pen- voeşte numai să asuprească, atunci legea foarte repede vlăstarii subţiri, încât ar
m aceste păminte, nu sânt îndatoraţi a ca pe un mărturisitor mincinos îl pedepseşte îngreuna curăţitul acelora, este cu sfat
litl în cheltueala gorniciior comunali. pe basa legii din 1878 art. Y. §. 218 ca să se învălească cu paie ori rogojini
De gornici se pot alege numai oa- foarte aspru. in câtă vreme se pun în apă.
ieni ne pătaţi şi cu purtare bună, cari Gornicul de câmp, câtă vreme se De regulă se întrebuinţează pentru
tt TÎrsta de 24 ani. Dacă se află oameni, află în slujbă se priveşte ca ori-care muiatul vlăstarilor ana din vălceie. Unde
iri ştiu scrie şi ceti, aceştia totdeauna diregător de stat, încât nu este iertat a-’i ai fi teamă, că le poate duce undele în
tnt în primul rînd de ales, şi numai sta contra. Aşa că cine ’l-ar vătăma apropierea apei se sapă aroace, în '•ari
icâ nn s’ar afla de aceştia în comună, cu cuvinte, ar cuteza a-’l lovi, ori nu se aşează.
6 pot alege de aceia cari n ’au învăţătură ’i-s’ar supune, poate fi pedepsit cu temniţă Când cineva a întârziat cu curăţi­
wlară. şi 100 fl. pedeapsă tn bani. tul vlăstarilor într’atâta, că nu se mai poate
indată-ce comuna 'şi-a ales gornicul Din aceste se vede, că ori-care pro­ jupoi de coaje fiind veştedă sau aproape us­
tu în toată regula, trebue ca prin an- prietar ori sătean, care s’ar afla fâcend cată coja pe dînşii, atunci trebue ferte vreme
pagubă în ţarină, unde gornicul îl găseşte, de câte 10— 15 minute. A cea stă lucrare pe
Lnia comunală să-n înfăţoşeze înaintea
sto ru lu i cercual, cerând ca să fie ju rat. este îndatorat să se supună la zălogire, lângă aceea că este scumpă şi obositoare
Pag. 14 FOAIA POPORULUI

nu se poate recomanda nici pentru aceea, fo st: că pulverea de peatră pucioasă de boite, după mfisură. Potcoavele se bat
<&ci schimbă, coloarea sau faţa vlăs tarilor, 1 % mestecată ori presărată prin aşternut pe picioarele vitelor prin ferari ori cărăuşi
prin ce scade preţul acelora. în vreme de 5 minute a stîrpit bacilele, Numfiroase vite şi mai puţini cu
Lucru cel mai înţelept, bun şi uşor care produc ciuma de porci şi orbanţul. Bftnt, cari de loc nu se lasă sfi fie p0t_
este, ca vlăstarii sfi fie tăiaţi, când ră­ Ca sfi se poată stîrpi bacilul, care pro­ covite. Mai ales cu potcovitul boilor nai
chitele sftnt mai pline de suc şi mâzgă,, duce la vite epidemia de splină, a trebuit bine ţinuţi şi sburdalnici întimpină p[B.
în asemenea stare se pot curăţl de coaje o mestecătură de pucioasă în proporţiune gării mari şi multe greutăţi.
uşor şi ne dau lemn foarte preţios. 0 .1 3 % .
Astăzi ştiinţa a înaintat într’atiti.
îndată-ce de pe vlăstar s’a luat coaja, Acest resultat îmbucurător şi numai că şi boii cei mai sburdalnici pot fi
lemnul sau vlăstarii jupâiţi trebue uscaţi atunci se poate ajunge, dacă sporirea coviţi cu uşurătate. M ai 1a toate feră?£:
în faţa soarelui cu bună băgare de seamă. amonialelor carbonice s’ar putea împedeca, de ceva seamă, unde plugani s’&n &
Fiindcă a tâ t ploaia cât şi roaua poate căci această materie ajută foarte mult datinat a potcovi boi şi cai, se află r-j
păta negri ori roşi lemnul curăţit de sporirea bacilelor. Sporirea amonialelor sau cigâ. Aceasta este compusă din î?;
coaje, de aceste trebue scutit. în toată carbonice şi numai aşa se poate împedeca stîlpi, pe aceştia este o grindă, pe griU
dimineaţa după-ce s’a luat roaua se re- dela sporire, dacă în aşternut se află un fus, bună-oară cum este la fuctirj
stilează sau întind pe pajişte de iarbă peatră pucioasă. Aflându-se în aşternut fusul de pe roată cu care se trage a;*
curată, seara înainte de ce ar cădfi roaua această materie leagă în gunoiu şi nitron- Boul se aşează alungul grinzii, apoi ci
se adună cu grije şi se pun în locuri geuul, care este o trebuinţă foarte folo­ capul se leagă bine cătră un stilp. C,
scutite de vreme. Dacă vremea este căl­ sitoare pentru bunătatea gunoiului. ajutorul acestui fus, prin oare-cari frin ^
duroasă în 4 — 8 zile răchitele pot fi us­ Folosindu-ne de peatră pucioasă tre ­ sau funi boul se ridică odată diu pans
cate. Industriaşii, cari lucră cu răchiţi bue sfi fim cu grije bună, ca sfi nu pre- de înainte, apoi dinderfit, ca sfi nu sju:a
dacă au şuri, şopruri ori alte poduri la săram prea multă, căci poate fi stricăcioasă picioarele pământul şi aşa se potcovea.
clădiri, unde nu străbate fum, atunci pentru pfirul, pielea, unghiile ori copita Cât pentru potcovitul cailor, acerj
acolo le pot usca foarte uşor. In ase­ vitelor. din vîrsta cea mai tin e r i se dedau ş
menea îm pregiurări se întind abia ‘2— 3 învaţă, ca sfi stee bine la potcovit.
încercătorii despre cari am vorbit
zile in razele şi căldura soarelui, apoi se Poteovitorul trebue sfi poarte terj
s ’au folosit de proporţiunea sau mfisura
aşază în pod. grije la bătutul cuielor, mai ales la r.:0„
urm ătoare: pe aşternut au presărat pu­
După-ce vlăstarii sftnt gata, adecă cioasă în proporţie 2— 3 % vreme mai cornute, nu cumva cuiele sfi Intre I:
deplin uscaţi, se clasifică sau aleg după îndelungată, fără sfi fi avut urmări rele carne vie, prin <jp. uşor se pot răt^n
grosime, lungime ori coloare. Avftndu*’i pentru vite. şi schilovl vitele. Totodată trebue si*
clasificaţi, se leagă în mănunchiu după- potcoava aşa, ca aceea sfi stee bice ;•?
lîacilele şi numai aşa pot fi stîrpite
cum convine mai bine lucrătorului. După unghii şi sfi nu fie prea mari ori It>
şi pustiite după aşteptare, dacă pulverea
aceasta se aşază Sn grftnare, cămări ori mai ales cele de pe unghiile dinlân'^.
de pucioasă este presărată, aşa ca sfi
alte locuri, unde se scutesc de umezală ca păşind vita sfi se taie şi sânerres. ;
ajungă peste tot aşternutul din grajd.
şi pulvere, ca sfi nu li-se strice coloarea. Poctcovitul este o deprindere, e v r
(Va urma.) Dacă pucioasa s’a dovedit bună la numai aceia o ştiu îndeplini cu sucoss .
boalele amintite, atunci putem conclude folos, cari prin sîrguinţă au înveţat =*
cu toată sigurătatea, că la toate boalele iestria. Aşa fiind, nici un econom s? z
Aşternut scutitor de boale. contagioase se va putea întrebuinţa. M er­ fie lacom ca sfi-’şi lase a se pet:;'
A
In Germania o Însoţire economică gând ştiinţa tot înainte cu vreme vor vitele ori caii de ori-ce tântălfiu, care s
a încredinţat pe doi Invfiţaţi, ca se stu ­ nvfi şi economii scut şi scăpare pentru se pricepe la lucru.
dieze de amfimintul, oare nu s’ar putea vite. Astăzi trebue sfi îndure grele şi Când potcovarul aşează potcoara, **i- ^
scuti vitele de boalele epidemice sau şi multe pagube, (iindcă veterinarii sftnt pânul vitoi sfi caute bine împreginr, a
ciumă. A ceştia au încercat a pregăti puţini şi multe boale numai atunci încep potcoava sfi nu fie nici mai mare t:z .
aşternutul cu anumite materii şi acide, a fl vindecate, când este prea târziu. mai mică decât întocmai mfisurată şi socoti ‘
ca printr’Insele sfi se poată sttrpl bac­ cum este unghia sau copita animalului, a r: ’
teriile cari lăţesc boalele. se dă pentru potcovit. Potcoavele d -
Dela nimicirea acebtor bacile se
Potcovitul Yitelor trăgetoare. împregiur sfi fie frecate cu pila, nu cann ‘
aşteaptă, ca sfi se poată împedica s(\ în­ Lucru ştiut, este că vitele cari se sfi rfimână pe dtnsele ceva sferde ascuţiri. ^
frâna bnalele, şi totodată scutirea eco­ folosesc pentru purtatul de poveri trebue cu care s’ar putfi vătfima vitele.
nomilor de pagube. potcovite. Potcoavele se aleg de regulă Aceste sftnt cele mai de fruct*
Încercările şi studiarea îndelungată pentru anotimp sau vreme, aşa vara se regule, de cari trebue sfi ţină sea^i
au dat un resultat sau sfîrşit îndestulitor, potcovesc ca vitelor, Efi nu li-se roadă economii când îşi potcovesc vit-le.
despre care vrem a vorbi şi noi cetitorilor unghiile, când se folosesc la purtat de
noştri. povară, mai ales umblând pe drumuri pe-
încercările au dovedit, că mai vlr- troase, ear’ iarna şi când este drumnl
Maşinile de eusut.
tos acidele pul.v'erisate şi prfisărate prin­ gheţos se potcovesc, ca sfi nu lunece
O descoperire de mare preţ s’a â-
tre aşternutul de sub vite stîrpeşte şi şi sfi-’şi sclintească picioarele.
cut prin născocirea maşinilor de ces^t. i
împedecă, lăţirea bacilelor cholerice. S’a De aci se vede, că potcovitul este o care înlesnesc de minune sporul Ia :
mai cercat, că aşternutul acrii prin deose­ trebuinţă, ca sfi ne apfirăm vitele, parte cru al celor-ce se îndeletnicesc ca ele. i
bite materii s’ar putea întrebuinţa, ca de rosul copitei şi unghiilor, parte de Cu o astfel de maşină se poate coasJ io- i
âpfirător contra boalelor de vite conta­ căzutul pe drumurile gheţoase. Prin urmare t r ’o zi cât ai coasă cu mâna în zece zile.
gioase sau lipicioase. nici un cărăuş nu poate fără paguba sa De aceea le vedem întrebuiţându-se & i
D intre acidele mineralice, mai bun şi sfi-’şi lase vitele nepotcovite. croitori, cuseturese, păpucari ş. Eî* ~
puternic s ’a dovedit peatra pucioasă. încer­ Potcoavele de regulă se pregătesc seria şi.
cările s ’au făcut cu bacilele de splină, de cătră ferari sau covaci din fer după Dela uu timp încoace se poaî* re*
d u m a de porci şi orbonţul de porci. Re- mărimea picioarelor, cari doreşte economul dea icî-colea şi pe la sate câte o o s f3*
sultatul acestor încercări şi studiare a a le potcovi, ori se cumpfiră şi gata din de acest fel şi ele sftnt o mare b:ncca-
Nr. 4 f o a i a p o p o r u l u i
Pag. 15
•fântare, mai ales, pentru familiile nume­ raţia sau creparea rînzei pofteşte isteţime preţul instrumentului de nutrire (ţuţli), despre
roase, unde bietele mame pe lâugă toată şi repejune mare. Tăietura se îndepli­ care s’a vorbit într’un numer din „Economul1*.
hărnicia lor de albină, nu mai pot ajunge Gal ş a. jr G
neşte cu o custorice sau cu ţit foarte bine
]a sfîrşit cu cusutul şi cârpitul albitu­ ascuţit, chiar la mijiocul rînzei, nici prea R e s p u n s . Vasul din care pot creşte
viţeii, fără se fie aplicaţi la vaci şi despre
rilor ş. a. sus, nici prea jos. îndată-ce se creapă
cari s’a scris în nr. 35 din „Economul8 se
D ar’ dacă vom lua în deaproape bă­ rînza, se scoate din dînsa nutremfintul bătucit poate câştiga dela fabricantul Rock Istvăn Bu­
gare de seamă nenumăratele ocupaţiuni sau întărit. Rana se spală cu apă car- dapesta. Preţul este hotărît dela bunătate,
(incrări) ale ţerancei, care e silită a-’şi bolată, mai ântâiu se coasă peliţa aceasta vei cere informare, apoi vei procura.
face foarte adeseori şi din noapte zi, ve­ a rînzei, după aceasta pielea, care se află
nim la părerea nestrăm utată, că pentru- deasupra rînzei. Locul pe unde s ’a făcut întrebarea j y . La subscrisul cu alţi 7
ca maşina de cusut ar fi de un folos cs tăietura, se unge cu unsoare curată, oleiu ni-s’au întabulat vr’o 60 jugere de pământ cu
nu se poate spune. Cu o astfel de ma­ sau unt. Această operaţiune sau tăie­ 23 fl. 91 cruceri. Noi nici unul nu sflntem
datori cu aceşti bani, ci alt econom este da­
şină, ce se vinde cu 2 5 — 50 de fl. s’ar tură s’a ivit de multe-ori la galiţele lovite
tor, care nu mai are nimic. Noi toţi 8 inşi
cruţa mult tim p ; ear’ timpul este de lipsă de boala amintită, după-cum spun culti- vrem se plătim capitalul acesta la masa să­
S6 învăţăm a-’l preţul mai bine şi noi vătorii de galiţe, mai totdeauna a succes răciei, dar’ banii sflnt întabuîaţi de 29 ani.
Komânii. deplin. Are masa dreptul se ceară dela noi cameta
în unele comune au şi început a se pe 29 ani, sau ba, că masa până acum n’a
cerut nici capitalu nici cameta. Noi vrem se
strecura cusătorese străine, cari fac fru- Curăţitul cailor.
plătim de Yoe bună, ca se se şteargă întabulaţia.
noşi bani, ba îşi agonisesc întreg traiul De totului re datină este, ca eco­ A b o n a tu l
ritţii, cu câte o maşină de cusut. nomul sfi ’şi aşeze caii în g 'ajd , cu care
R e sp u n s. Dacă d-voastră ştiţi cine
Fiind destul de copleşiţi şi până soseşte diu cale sau dela lucru, pâuă nu este datorişul şi dacă n’aţi fost însoţiţi la ceva
jcum de străini pe la sate şi având în ’i-ar fi curăţit. Dacă îi aşează aşa asu­ afacere sau chizeşi unul pentru altul, atunci
şpstele noastre «enumerate lipitori, care daţi, tinoşi sau uzi, pâuă a doua zi, nimenea nu poate lua de pe d-voastră capi­
ne iau toată vlaga, ar fi un lucru diu m urdăria se uscă pe ei şi se curiiţesc cu talul. Voiud înse so scăpaţi de datorie fără
ptră, lucraţi înţelepţeşte. Uşura după capital
«le mai îuţelepte se chibzuim şi asupra mult mai greu. CurAţiudu-se îndaU,
nu se poate pofti decât pe 3 ani. Eu cred că
afinilor de cusut, cu care. o femeie har­ calul nu numai scapă. d^ murdărie, dar’ nici n’a pofti usură numai talpa so lie plătită.
nici şi îndemânatică îşi poate îndoi, în- totodată se sim ţişi* mai uşurat şi se vede Grijiţi ca plătind capitalul so se îndatorească
i:â şi chiar împătri bauii daţi pe ea şl pe dînsul o nîm prospetare făcându-se a şterge datoria do pe moşiile d voastre.
a chipul acesta am mai şi închide străi- voios şi doarme foarte bine. Această
;;br intrarea în satele noastre. curăţenie eat>; folositoare şi pentru sănfi- întrebarea iS . Moşul meu a avut O
tate. De aceea fiecare econom are dato- moară afară la marginea satului, după moar­
rinţa, ca sfi se îngrij-ască de ţeselatul, tea moşului meu moara a remas vr’o 1G ani
Cleiu psntru lipirea buţilor. frecatul şi periatul cailor îndată-ce soseşte
la tatăl meu şi la fratele tatei, pe moară au
remas vr’o 800 fl. datorie la masi. Tata şi
Nu odată se întâmplă, că printre cu dînşii obosiţi la casă. Dacă această frate-seu vezorul cele KOb fl. Intabulaţi pe
ăjele buţilor se scurg deosebitele m â­ lucrare nu ’şi ar putva-o îndeplini însuşi fiind moară, au lăsat-o la comună, caro a vondut-o
ini curgfitoare, această scurgere se poate şi dînsul obosit, atunci trebue sfi încre­ cu razeiu-hotar şi tot ce-a fost la inoară. După
sxieca prin următoarea materie. Mes- dinţeze acest lucru altui membru din câţiva ani a remas ca izlaz. Moşul meu şi
icln 24 grame seu proaspet, 20 grame familie. astăzi o tn grumpul la nr. 822. Acum eu ne­
uri şi -10 grame unsoare de porc, aceste potul moşului am plătit banii toţi la masă
şi vreau so îngrădesc locul acela de moară
îo; se topesc împreună. După-ce s ’a
;i: şi s ’a mestecat destul de bine,
Ştiri eeonomiee. du G93CI, dar’ notarul nostru nu m<5 lasă so
îngrădesc. Dînsul zir.o că cu n’ain drept că
B u n ă t a te a la p te lu i d e v a c ă atîrnă
«tecătura pe încet trebue recită şi !n acuma e a comunei.
inuP dela nutroinântul, ru rare se ţine vaca. A b o n rn tu t .‘{(il.'t.
*tT.ea aceasta se mestecă în tr’insa 25 gr.
Aşa d-i pildă varza (curerhiul) ti dă laptelui
t cenuşe. Când dorim a opri scurgerea R e s p u n s . Dacă odntă ai plătit toată
un gust nu prea plăcut; morcovul ti dă uu
datoria pentru moară, încât aceea este pro­
~,ibr, după-ce curăţim destul de bine gust cam atnar; frunza viţei de viio tl face
prietatea d-tale, atunci şi pământul aparţinetor
cal pe unde asudă butea, luăm din ma­ cam acru şi puţiu untos. Luţcrna produce
de dlnsa este al d-tale. Afacerea nu se ţine
na de lipit şi încălzim atâta, câtă ne lapte cu gust bun şi untos; fonul şi otava,
do notar, ci de representanţa comunală. Pă­
dacă sflnt bune, deasemenea produc lapte mentul sau locul cât s’a ţinut de moară, dacă
apoi ungem aşa de bine locul, ca
bun şi brănzos. Cel mai gros şi cel mai
- treacă acest cleiu în crepăturiie pe ai martori cari îţi pot adeveri cu jurământ
untos lapte tl dau înse vacile nutrite cu
până unde şi cât de mare pământ cuprinde
*ie se întâmplă scurgerea. tărtţe şi cu cartofi mestecaţi cu tărîţe.
împregiurul morii, atunci întocmeşte gardul
fără teamă sau frică. Notarul, dacă are ceva
Bătătura de rînzâ. nedumerire sau crede altcum, atunci caute-’şi

Boala aceasta mai adese-ori atiDge


Din traista eu poveţele. drept de oprire prin judele cercual. Având
întrebarea / j. Primăria comunală din moşie şi proprietate Intabulată pe d-ta, aceea
4 d e din curte. Prin înmulţirea în Vidra-de jos a dat poruncă la hâîtaşii sei, ca o poţi îngrădi după-cum doreşti, numai altuia
a unor materii, cari galiţele le culeg se tragă şi se zălojască toate hainele patului să nu faci nedreptate ori pagubă.
2 ocoale sau curte, însfi nu le pot mistui, pentru dare. Aşa s’a şi împlinit, câ s’au tras
a întăreşte rinza. Această boală de toate lepedeele şi a remas patul numai cu P O S T A R E D A C Ţ IE I.
-sm o pot contrage şi atunci, dacă sfiut gunoaiele. Oare are puterea asta de lege dată ? Dlui V. Popovici, Briglez. Noi n’am primit
V edu va. epistola. Astăzi semenţa de trifoiu în toată ţeara se
^riîe tot cu grăunţe de grâne. Această plăteşte foarte slab cu preţ scăzut. Dacă acasă ca­
R e s p u n s . Antistia n’are drept ca s8 peţi 40 fl. pe m. mage, vinde-o acolo. L ege cu care
îîi se poate vindeca şi aşa, că ’i-se dă
culeagă veştmintele cari se află în folosinţă. ai pute dobândi pîra cu stupii nu este. După maşina
sei bolnave dimineaţa, la ameazi şi Dacă s’a făcut întocmai, este nn abus de pu­ d e tors vom cerca-
Abonentului nr. 3724. Am spus mai de multe-
câte o lingură de oleiu. Când însfi tere, deci faceţi arătare Ia direcţiunea financiară. ori, că lista despre tragerea losurilor o căutaţi dela
cine cumperaţi acele losuri. D e acolo nici-odată nu
«*stă lecuire nu mai poate ajuta, nu mai se face cunoscut celor-ce au losuri, că nici ei nu ştiu
te altă scăpare, decât sfi se crepe rinza Ia cine se află, fiind losurile hârti umblătoare.
Abonentului din Bistriţa nr. 1313. Caută Ia f ~
întrebarea 16 . De vr’o câţiva ani nu
& se scoată din dinsa nutrem entul îm- casa de dare, acolo poti afla când s ’au îndeplinit tra
las viţelul se sugă la vacă, ceea-ce după me­ gerile.
De altcum de această lecuire ne todul practicat până aci, nutrirea viţelului dâ Dlui Gregoriu Avram, neguţător, M. F *’
Pentru nuci adresează-te de-adreptul la acel?
nnmai atunci, când dorim a scntl foarte mult de lucru. Me rog se binevoiţi vinde, dar’ nu la noi. fg
: soarte ceva galiţă mai preţioasă. Ope­ a-’mi spune, de unde şi dacă e ca putinţă,
Pag. 16 FOAIA POPORULUI Nr. 4

Monografia economicâ-culturalâ „2. B iserica sau naea (corabia) unui ordin p reto rial d d to Selişte 2 De­
a com unei „de 4 Va0 lungim e şi 3 7 20 lăţim e în cem vrie 1884 s t n. sub N r. 2504. Zi­
, lumină. d irea înse a m ai dăinuit încă până la
G^urarîului. „3. F iin d d e 2 y 2° lungim e în lu­ 5 M artie 1886, — a tră it adecă cu
Scrisă de loacliim M u n te a n , preot.
m i n ă şi lăţim ea de m ai sus. to tu l 119 ani, — cân d apoi s’a de­
(Urmare).
„4. A fară din fu n d am en t se se m olat.
Spriginiţi de stăp ân ire, cei cari tr e ­ „ridice p â n ă la înălţim ea d e 3° şi p este
cea u duceau cu sine şi av ere a p aro - „to t se fie boltită. c) biserica gr.-or- cea nouă.
chiei cu biserică cu tot. „5. L a în tra re o uşe b o ltită dea- P e locul u n d e a s ta t b iserica ce;
D eoare-ce com una n o a stră G ura- „ rîn d u l e a se văcălui. veche s’a rid icat din fu n d a m e n t alta
riului s’a fundat — dup ă-cu m se va „P e n tru un astfel de lu cru se ni-se nouă, m are şi pom poasă în interval
v e d e la alt loc — cu m ult în a in te de „d ee n o u e celor 2 m ăiestri mai sus relativ s c u rt: din 17 A p rilie 1886 —
a c e st term in, d a r’ pe d e altă p a rte şi „ n u m iţi: 3 4 0 fl., 5 stîngini lem ne de Joi în septem âna lum inată — până
însăşi biserica gr.-cat. de aici a re un „foc, p e zi fiecărui zidar 1 cop d e vin 8 N oem vrie 1887 — D u m in e c ă — i-
tre c u t cu m ult mai d e p ă rta t, — căci Pşi 1 p u n t de c a rn e de vită, c u a rtir care zi s’a d a t prin sfinţirea a rc h ie re ^ ;
d u p ă inscripţia de pe tabla d in frontis­ „liber, lem ne, cărău şie p e n tru de a ne în folosinţa obştească.
piciul ei, această biserică s ’a r fi zidit „aduce p â n e şi legum ă din c e ta te şi O -au zidit in terp rin ze to rii fraţi mă­
din tem elie la anul 1202! — u rm ează „bani cân d ne va trebui, fară nici o iestri F e rd in a n d şi Io se f K o n ig er dir.
dela sine, că ea p ân ă la u n ire a iost „îm potrivire. Sibiiu cu p reţu l d e 3 0 .7 8 2 fl. 21 cr.
biserică greco-orientală. „S e mai fag ăd u eşte a da în abun- v. a. încuviinţat d e c o n s is to r pe te­
D ela anul 1700 pân ă la 1767 c re ­ „ d an ţă (cu prisosinţă) lu crătorii la coş meiul protocolului d e c o la u d a re din i
dincioşii gr.-or. n ’au av u t biserică, ci „şi alţi pălm aşi, p recu m şi în tre g m a te­ D ecem vrie 1887. A ici în s ă n u se cu­
cel m ult vre-o capelă provisorie, p e cân d r ia l u l dc zidire a ni-’l p u n e la înde- p rin d sum ele ce s’au s p e s a t deosebh
cei greco-catolici aveau acu m biserica „m ână d u p ă treb u in ţă. p e altarul provisor, străn i, 3 clopote
cea veche. «A ceasta dovedim , în 9 Iulie 1763.« orologiu în turn, p a ra tu n e t şi alte lu­
E a s'a rep arat în mai m u lte rîn- Nlî. (româneşte cu cirilc) şi pentru mai ade­ cruri trebuincioase, cu to tu l la vre-:
v ăraţi crcdinţă, ne-am iscălit vre-o câţiva juraţi din 5 0 0 0 fl. v. a.
duri, to td eau n a cu cheltueli m ari aco ­
satul Gurariului, anum e:
p e rite din lada com unei. A d ju starea şi în fru m se ţa re a din ’i-
Oprea Gafă, Bucur Manta, u n tru totuşi nu e încă te rm in a tă ; d r
A şa de pildă la anul 1811 ’i-s’a fiind jude. jurat.
d a t pnrochului respectiv 2 0 0 fi. p en tru avem mijloacele băneşti d e lipsă —
Vdsdlie Conţ,
zugrăvirea ei. P e la anii 1 8 2 8 — 1830 jurat. cum se va vedea la alt loc.
s'a zidit turnul cu co n c u re n ţă publică. şi d im p reu n ă cu to t satu l G urariului. O cârm uitori ai p aro ch iei in p e n ­
L a anul 1860 s'a inoit altaru l co stân d II. Pom elnicul (cu cirilc). dul anilor 1885 — 1887, — atâ t cc
şi această lucrare — afară d e preţul bogaţi în sbucium ări şi frăm en tări, —
„în zilele p rea în ălţatei ccsaro cră-
sta to rit în co n tract — num ai p e m a ­ au fost Ioachim M untean, paroch fi
„icsei n o astre M aria T cresia fiind archic-
terial şi altele 671 fl. 29 cr. v. a. preşedintele com itetului, Ioan Mar.ti.
„rcu D ionisie N ovaeovici neunit, în anii
A deverat că si tre b u in ţe le — cu înveţător şi notarul c o m ite tu lu i; merr-
.tre c u ţi dela C hristos 176 dându-ni-sc
m ult mai m erun te ale bisericii gr.-or. brii în c o m itet: P etru H an zu ju n ,
„din m ila Im p crătească loc d e biserică
lo t com una le-a îndeplinit. cob Brad sen., Ioan O lariu , Corrr.
„in anul 1763 luna lui A u g u st în 5 şi
ln anul 1836 episcopul Blajului Pcană, A vram S toiţă, P e tru I.oV-.
„ne-am în d em n at sătenii din num itul
Ioan Lem enyi um blând in visitaţie c a ­ Ioan C. A rsenic, Ioan B. S to iţă, k :
„sat G urariului, oam enii cei neuniţi,
nonica, a cercetat şi com una noastră, I. Brad, A rsenic Pam pu, P e tru Tr;?::
„fiind povăţuitori şi o cârm u ito ri aceşti
cu carc prilej a în zestrat biserica c re ­ D um itru V lad, C om an R eb eg a, Ger:;-:
.o am en i care se vor p u n e mai jo s pe
dincioşilor sei cu A ntm is nou, fără de M ihanciu, P etru V. D ăm ian, Glie-;:::
„n u m e: P op Ştefan, B ucur M anta, Va-
care — după-cum ştiu t este — nu se Răchită, P e n tru H ansu sen ., Gec*;:
.sile C o n ţ şi aceştia au pus silinţă dela
poate slugi sf. liturgic. Popa, înv. şi C răciun L ă p ă d a t; ear'::
„început până la sfîrşit, care cu ajuto-
ep itro p ie: Ioan T riştiu, to to d a tă rr-
.riu l lui D um nezeu a luat sevîrşire în
/') biscrica gr.-or. cea vcclte. m ar com unal, Ioan C o n ţ şi Ioan Y c'
„anii trecu ţi 1767 Iunie 3 “.
în periodul anilor 1 7 6 3 — 1767 s’a A şad ar’ po p o ru l credincios gr.-or. Ca p rice p eto r şi s u p ra v e g h e a
fost zidit biserica cea veche gr.-orient., de aici ’şi-a zidit el însuşi biserica din al lucrării am avut pe inginerul srre-
după-cum sc vede aceas:a a p ria t din 2 propriile mijloace, nu cu ajutorul co­ rior Iosef N eugcbauer din Sibiiu. Ace>‘j
scrisori originale de pc a rc le vrem uri, munei. a prelu crat şi planul d u p ă original»; :*~
contractul şi un fel d c pom elnic. Cu prilegiul dărim ării s’a aflat pe gincrului sup. Karl G a e rtn e r din Bra­
Turnul s’a zidit mai târziu, la p ăretele altarului în dosul icoanei h ra­ şov, alcătuit cu câţiva ani înainte p:
anul 1799. mului, — S o b o ru l îngerilor, — ad ecă seam a com unei Reşnov.
F ie din rea dep rin d ere, fie din îm­ în p arte a din d re a p ta zugrăvită p e zid In anii urm ători 1SS7— 1890
prejurarea, că biscrica credincioşilor u rm ăto area in scrip ţie: lărgit cu rtea şi cintirim ul d e lângă bi­
greco-orientali era acum mai nouă ca „P opa Ştefan, P opa C onstatin, P o p a serică cum perându-se m oşia dalături re-
a celor greco-catolici, s’a în răd e cin at în „Radul sin ego, Iacob Ioan şi G eorge m a să după Ş erb an R o b iţ închizenduK
p o p o r greşita datină, dc a-’i numi pe „Io an ,C o n stan d in C onstandin, Ioan Stoia, apoi d e ju r îm pregiur cu zid, ear' fron­
greco-orientali _ n o i“. „G recu Ilie, V lad Irimie, V lad Bucur, tul cu grilaj (ştachete) d e fer — lu c rir
F iind de im p o rtan ţă isto rică şi din „H anzu, Lupe, C onţ, B ucur M anta, Ia- cari au co stat şi ele vre-o 4 0 0 0 ti.
m ai m ulte puncte dc v ed ere in teresan te „cob V ătah, T o m a C ătăram ă, T o ad er, A cestea precum şi alte cheltue.:-
las se urm eze aici cele 2 d o cu m en te „S tan M orariu, S tan Voie, T ăb an D ră- care stau în leg ătu ră cu zidirea şi tos-
am in tite mai sus. „goiu, O p rea G îţă, Ioanăş C onţ, A vram îm preună tre c peste sum a d e 4 C.<a '
„Conţ, Ş erb an N icoară, M aniu C onţ, fl. — s’au aco p e rit din un fond propr.-
I. C o n tractu l. „P e tru T arnea, C om an R ăchită, P e tru al bisericii.
A cesta e com pus în lim ba nem ­ „Loloiu, O p rea Simu. A ceştia au zu-
ţească, e a r’ în ro m ân eşte su n ă aşa: „g răv t biserica Ia 1 7 6 9 “. d) fondul de zidire.
.L a datul mai jos în sem n at s’a în­ S e înţelege p e din lă u n tru ; căci Istoria acestui fond a fost şi est=
c h e i a t contract in tre noi locuitorii li- p e din afară s’a zugrăvit ceva m ai tâ r­ d e m ulţi în m ulte form e presentatâ ?
„b erei com une G urariului şi în tre cei ziu, la 1 7 7 3 ; e a r ’ la anul 1802 s’a fă­ discutată. E u voiu lăsa se v o r b e a i
. 2 m ăiestri zidari din Sibiiu cu num ele cu t cărăm id a p e n tru închisoarea cu zid docum entele. E a tă cum. în d a tă d up
r Iohann R oth şi T obias L a m m n e r p en - a curţii din ju ru l bisericii — pe chel­ venirea sa în A rdeal, m arele Andre:-
tr u zidirea (ridicarea) bisericii n o a stre tu eala com unei. Ş aguna încă ca vicar general a :r.trs-
„nlnue d e zid anum e: D in motivul sig u ran ţei publice, p e n ­ p rin s visitaţiuni canonice prin diece»
. .1 . Chorul sau ro tu n zim ea la al- tru sta re a ei ru in ată, această biserică ce rc e tâ n d bisericile, m ângâind pe cre­
-ta riv i d e 1*/, stingin lungim e în lu- a fost închisă şi sco asă din folosinţă in dincioşii sei. (Vs cr=i'-
„ m in â, 3° lăţim e in lumină. î 22 N oem vrie 1SS5 s t v. în v irtu tea
Nr. 5 Adaos la ,JFOAIA PO PO R U lţiţ,
ni». 5 —1896

T7 P m S J O M T ’T1T^ 1
X ^ V - x V _ y ± \ V _ y 1 Y -L
I ispravă ÎDS6 n ic i' odată Du face- Aşa fiind
j fiecare econom trebue să isprăvească lu­ mântui arător cât şi cel de fen îl poate
gunoi după plac. Aşa un jugăr de rît,
redactat de I. COST IN, crurile sale atunci, când ’i-a sosit vre­
preot dacă în vremea iernii este gunoit pe de­
mea. Nici-odată nu se poate lucra cu
asupra colea vara va răsări pe dînsul tri-
dobândă, unde lucrurile nu se împlinesc
la vremea lor. f°iu şi în loc de o cositură va da două.
înaintarea economică. Alt rît de trei ori aşa de mare dacă va
Aşa n are nici o socoteală economul, fi lăsat în grija naturii, nu va pute da
Dacă undeva este de lipsă socoteala,
care în vremea plugului, cositului, ori se­
atunci în economie este o datorinţă. In atâta nutreţ. în ceea-ce priveşte bună­
ceratului ar tăia lemne pentru casă. Tă­
anumită măsura ori propoiţie fiecare om tatea nutreţului, rîtul gunoit dă pâne de
iatul şi aşezatul lemnelor este lucru de grâu, dar cel nebăgat în seamă nici de
trebue să trăească cu calculare, economul
iarnă, deci cine n ’a ţinut seamă şi soco­ ovăs. Aceasta ar fi asemănarea cu pri­
insă este silit şi constrîus de multe îm­
teală, că în iaină să împlinească acel lu­ vire la bunătatea nutreţului.
pregiurări, ca să ţină sraina şi socoteală
cru păgubeşte mult, căci vremea de vară
despre ceea-ce se face. Aceste şi alte multe sunt împregiu-
este cu mult mai preţioasă ca cea de
N ici o deprindere nu pofteşte atâta rările cari silesc şi constrîng pe econom
iarnă.
chibzueală, nici o măiestrie nu este le­ ca să facă socoteala cu cualitatea şi cuan-
Aceasta este una din multele gre­ titatea (bunătatea şi mărimea) pământului.
gată de atâta socotinţă, ca tocmai ecouo-
şeli ce se pot face. Dacă cineva întâr­
mia de câmp. Socoteala economului este aşa de strîns
zie din nebăgare dc seamă cu purtatul
Econom ul trebue să ţină socoteală legată şi îmbinată una cu alta, ca catena
gunoiului, aşa încât este silit a-’l purta
in prim ul rînd cu vremea, cu pământul (lanţul) prin verigile sau belciugii, care
când alţii ară, ori ară când alţii au is­
ţi cu câştigul. Despre aceste trri îm- formează o lungime destul de însemnată.
prăvit, atunci a făcut nişte greşeli, cari
prigiurâri trebue să vorbim mai respicat, Când economul ar şti ţină socoteală
nu le mni poate repara.
câci nici un econom nu poate lucra cu cu vremea şi pământul, dar’ n ’are soco-
Din toute acestea este uşor de înţe­ toala pentru câştig, ci acela îl împarte şi
dobândă, nici unul nu poate ajunge la
les, că fiecare lucru în cconomie are vre­ risipeşte după plac, putem zice: că n’a
ludestulire, dacă nu ţine seamă şi cont
mea sa. Plugarul, care ştie să-’şi îm- făcut nici o ispravă.
ca aceste trei împregiurări.
părţească lucrurile după vreme, care nu
\ reniea este învăţătorul cel mai pu­ Socoteală bună şi multă chibzuinţă
lasă lucru de astăzi pe. mâne, care cu
ternic al vieţii, care înţelepciunea noastră se pofteşte la grijirea şi împărţirea câş­
multă sirguinţă îşi face datorinţa, acela tigului, care îl poate dobândi economul cu
o Împărţi şte după vîrsta omului, că aşa
nici-odută nu-’şi poate fnce imputări că multă osteneală şi cruţare.
îc-i poată trage folosul. Cunoscând şi
n ’a avut grije, ori că a întârziat. Vre­ Având cineva câşt'g în bani, aşa
combinând omul, cam câţi ani se poate
mea perdută nici odată nu se poate re­ trebue să ’şi întocmească traiul vieţii, ca
«tjnd»; vieaţa Intri' cele mni bune îm-
câştiga. să fie cumpătat şi cruţător. Ori-care eco­
jr<giurări, a introdus economin sau soco­
Socoteală trebue să ţină economul nom cu pământ ori posesiune aşa lucră
t i » cu vremea.
cu pământul, ca acela aşa să-’l împăr- înţelepteşte, dacă din câştigul adunat şi
A şa vedem, câ pentru vîrsta cea mai
ţească sub lucru, încât dacă numai se păstrat o parte anumită pururea o are
b gfdâ a omului s ’a statorit învăţătura
poate, să scoată din dlnsul dobânda cea lângă sine fn bani gata.
p larii, pentru tinerime învăţarea meşte-
mai mare. Nu poate avă câştig sau dobândă
Tgurilor sau deprinderilor din care vor
Fiecare econom dc pe pământul seu economul, care cheltueşte tot cât poate
«ît* sC tră ia sc ă în vi*aţă, pentru vîrsta
trebue să aibă socoteala, împăţaştina şi câştiga, care risipeşte banii pe rachiu,
Urbâtrascft împlinirea deprinderilor însu-
preliminarul seu înaintea sa, înainte, de cărţi ori tăbac, care îndată-ce ajunge la
fte, e a r ’ pentru bătrâneţe un fel de ră-
ce ar întră cu plugul în brazdă. Nici bani, caută ocasiune cum să poată scăpa
[if'S, întocm ai cum face un călător obo­
un econom de Doamne ajută nu poate de dînşii.
sit de drum şi căldura verii, că caută
lucra pământul, fie acela cât de puţi», fără în vrimea noastră de astăzi, când
ftpaos sub umbră. Fericit este bătrânul, dările şi poverile ţerii stlnt multe şi
socoteală. Dacă ar face aşa, atunci nu
are Jn şirul anilor a avut socoteala ca
aştepte dobândă. grele, când învăţătura, biserica, şcoala şi
ft-'şi răsădească dînsul pomul sub a cărei alte trebuinţe comunale poftesc jertfă, când
Economul bun trebue să ţină seamă
tabrâ Eă poată duce o vieaţă îndestulit. şi cerinţele de traiu şi veştminte n’-s’au îm­
cu respect la pământul seu: la mărime,
Adecă înţelepţeşte a lucrat fiecare om, bunătăţit; numai aşa putun pune ceva la
bunătate şi situaţie. Pământul mai mult
iici a ştiu t câştiga şi păstra ca să aibă o parte din lucrul mult, dacă trăim cum­
şi mare se lucră şi cultivă cu mai multe
fcn ce tră i la bătrâneţe. pătaţi şi ştim păstra.
feluri de plante după cerinţele aceluia.
V rem ea este ngulătorul cel mai pu­ Trebue să ţină seamă economul de situaţia Dacă plugarul a putut câştiga şi pune
ternic al lucrurilor, cari trebue să le îm­ pământului, căci nu se pot cultiva aceleaşi la o parte o sumuliţă oare-care de bani,
plinească fiecare om ; dar’ îndeosebi eco- plante pe pământe muntoasă şi mlăşti­ atunci să aibă socoteală şi mai departe,
tomul este supus şi constrîns a ţină so- noasă. Aşa, n ’are ce obosi economul cu nu o aşf ze. în fundul lăzii să mucezească,
Kteala cu timpul. Econom, care nu-’şi răsădirea pomilor pe pămâDte apâtosse, nu o sape ca omul cel din sf. scriptură
fctoaneşte lucrurile sale după vreme, care nici cu trestie ori spetează pe coline. talantul seu în pământ, ci ducă-se la o
*Ve socoteala sa să ştie împărţi fiecare Economul, care are păment puţin, casă sau bancă de păstrare, aşeze-’şi pentru
kcru dapă vreme, care ar împlini fiecare trebue să-’l lucre, întocmească şi îmbună­ păstrare acolo agonisala, că aşa aceea încă
£sncă to t cn întârziere; unul ca acela tăţească, ca să poată trsge folos din acela, câştigă, nu stă moartă.
fcereu are perderi şi cade din greşeli în ca altul din mult, d ar’ mai rău. în eco­ Economul, care are pământ destul,
Peţeli, până odată de multele lovituri se nomia întocmită cu bună socoteală, nu care îl poate lucra însuşi, care îl poate
^neazâ total. pământul m ult şi rău, dar’ puţin şi bun îmbunătăţi cu uşurătate cu vitele care le
Vremea este însăşi o călătoare foarte dă folosul. Cu pământul mare şi rău ţine, care îl poate lucra la vreme şi bine,
îSEctuală şi sîrguincioasă, care Diciodată trebue lucrători mulţi, apoi dă roadă pu­ deloc să nu lâcomeascâ a -’l înmulţi cu mai
rău. Mai bine să-’şi aşeze banii pentru
aşteaptă după leneşi, care îndeamnă ţină, dar’ cu pământul bun şi puţin tre­
fructificare în ceva bancă căci mai bun
h lucru; dar’ nici-odată nu sileşte. Cine j bue lucrători puţini şi dă roadă multă.
folos va trsge, decât să-’şi sporească averea
^ se ştie folosi de dinsa în zile, oare şi I Economul, cu păment puţin, îl poate
şi să nu o poată lucra la vreme şi bine.
% ite n a mai rătăceşte în largul lumii, i împărţi şi tocmi după dorinţă, atât pă-
FOAIA POPORULUI Nr. 5
Pag. 18
în plantaţiunile dc răchiţi mai ales şi căldura soarelui sfi poată s tră b a te
Astăzi acel econom este adevărat
dacă este ceva lac printre dînsele, atunci printre dînşii.
avut, care are pământ şi b a n i; dar nu
se sporesc paserile sălbatice cum sfln t. Napii de regulă se aşază îu grupe
este dator la nime. Astăzi numai acel
găinile şi raţele sălbatice, care petrec cu sau cuiburi, încât să fie învâlită toată râ-
econom sfi-’şi cumpere pământ şi cu da­
multă plăcere acolo, aceste după trebuinţă dăcina, afară de creasta verde. D epărta­
torie, care n ’are al seu pentru lucru şi
se pot rări şi puşca. rea şirurilor şi rădăcinilor una de a lţi
traiul zilnic. Cine însfi are moşia sa în-
Prin cultivarea răchitelor se dă şi se socoteşte dela 6 0 — 80 cm., după-cuir:
destulitoare, adune la bani, căci deşi
albinilor teren ca să-'şi poată strînge sflut napii de mari şi pământul de bun.
poate munci cu mult pământ fiindcă pro­
ductele n ’au preţ, nu poate avfi dobândă. miere. Din florile răchitelor şi deosebitelor Având de cultivat napii de sămânU
Din cele zise este adevărat, că cine sălcii albinele adună cu mare plăcere miere. în pământ mai slab, atunci în g r o a p a
doreşte a spori averea, cine voeşte a- şi Diu toate cele până aci zise se vede sau cuiburile cari îi aşezăm pun-n
face st-ire iudestulitoare, numai prin lucru apriat, că din cultivarea răchiţilor, unde gunoiu copt împregiurul rădăcinilor, r m
şi socoteală o poate ajunge. locul este acomodat, se poate câştiga ce totuşi ne asigurăm roada.
dobândă foarte bună. Numeroşi plugari De însemnat este, ca nim enea sc ir:
de ai noştri, în timpul de iarnă, când mestece mai multe feluri de napi, ca 3
Plantarea răchitelor sau sălcilor. şi aşa n ’au lucru afară de grijitul vitelor ajungă uuii lângă alţii ori p rin tre ola.*_i
(Urmare şi fiue.) ar putfi câştiga bani frumoşi, dacă s’ar căci prin acest amestec pot sfi se sir.z
XI. deprinde la cultivarea răchitelor şi îm- şi împileze.
în treb u in ţarea vlăstarilor. pletitul de obiecte. Ori-care lucru îşi
îndată-ce napii răsădiţi încep a crer-
Putând avă vlăstarii sau vergelile resplăteţte osteneala, cu cât un econom
pământul dimprejurul acelora, se S i p
de răchită după osteneală grea şi multă, se ponte deprinde în măsura vremii cu
că aşa buruenele sfi nu poată creşte , xj
urmează ca din acele sfi se pregătească mai multe lucruri, cu atâ t are mai
dată-ce cotoarele au crescut peste în ă h :~ -
lucruri frumoase şi bune, că numai aşa mare dobândă.
unei palme, încât vântul, viscolele o
se poate dobândi câştig indestulitor. galiţele ar putea sfi le rupă, se l e a ş l (
In vremile noastre Împletirile de
corfe sau coşerci şi alte lucruri de răchiţi
Cultura napilor. nişte părişori. După-cum ne-am îndarir.
a procede la alte plant'*, că rărim 'îli
sflnt atât de perfect, cu gust şi bine Nu odată am auzit tânguindu-se tarii, ca cei rfiinaşi, sfi fie mai în
lucrate, încât întră şi în căsile cele mai unii economi, că semenţa de napii, meniţi întocmai nşa procedem şi cu vlăstarii rfej
bogate şi întocmite cu lux. Cu deosebire pentru nutrirea vitelor, foarte cu greu rfi- diţi din rădecinile napilor. Dacă ri-:
leagănurile pregătite diu aceste îm pletituri sar, vina se pune de regulă pe sfimânţă. cina este mare şi cu putere, atuuci
sflnt foarte întrebuinţate şi bine plătite. Ca economul se poată încungiura atâta cel mult 3 — 4 cotoare dacii a r fi
Vergelile curăţite de coaje se despică tânguire, că n ’a răsărit sămânţa cât şi numai unul, că şi aşa acela va ţ i p i ra
şi desfac în părţi atât de subţirele, încât paguba ca se nu lucre şi samene sămânţă târziu ramuri destule. Cu cât ave-n: ti
sc pot folosi întocmai ca aţele sau spărgile înzadar, bine este, dacă însuşi îşi cultivă toare mai sănătoase şi groase, cu
de cusut şi legat. semenţa după plac. Mai vîrtos pentru dobândim săm înţă mai bună şi putc-rr 3
Din vlăstarii crepaţi sau despicaţi napi, este hotărltor şi felul de pământ,
CiUră capătul lui A ugust şi îh .-.'t;
se pregătesc de regulă, lucruri şi obiecte unora le convine mai tare, altora mai
tul lui Septemvrie, sau când sfcm cnu i
mai frumoase şi de lux, cari se în­ ţărînos, deci nşa tn b u e să se îndrepte
napi începe a negri începem a tă ;s *i
trebuinţează pentru lucruri mai uşurele. omul în cultivarea lor.
murii cu sămânţa. Adese-ori sfiutrrs : «
Diu răchiţile curăţite de coaje Inse Mai cu sfat este, ca economii de
strînşi a culege câte de pe o ră
nedespicate se pregătesc obiecte, a căror toamna se-’şt ale-igă când se sapă napii
ramuri, până în altă parte sfiaierţâ
menire este oi st* servească pentru lucrări rădăcinile cele mai frumoase şi sănătoase
nu este deplin coaptă, câci d a c i
mai grele şi se ţină mai multă vreme. anume pentru semenţă. Asemenea exem­
culegem, la vreme se scutură.
Din vlăstarii de răchite, cari nu plare de napi se aşază cu bună grije şi
sflnt curăţite de coaje, se pregătesc coşerci se păstrează până primăvara. Dela napii îndată-ce sămânţa de napi este c t j
ori corfe de purtat lemne, cărbuni şi aleşi de sămânţă se culeg frunzele de pe coaptă, cotoarele se taie, apoi pe !ep* -ri
coşuri de car ş. a. vîrf cu mâna — nici câud nu se taie ori jiteie se uscă. Fiind deplm uî:s-'
Cultivatorul de răchite trebue sfi se cu cuţit. Frunzele cele. din mijloc se lasă, cotoarele de semânţă se scutură o r. 13
îngrijească, ca se aibă lemnul de lipsă că mai târziu din aceste are se răsară blătoşt-, după aceea prin ciur o ri :r.
tot di;* gr.idina sa pentru fuştei ori cotorul. se curăţeşte ca sfi o avem curată.
picioare de mese, cum sflnt pe cari se ţiu Economul, care n ’ar avea păstraţi Semânţa dobândită pe ace sstâ a
florile. Adecft. uu numai de vlăstarii cari napi pentru sămânţă, dar' ştie la careva este cea mai bună. Nu odată se înte-n:^
se împletesc şi servesc de leg at; dar’ din comuna sa ori in alta vecină să-’şi că din sem inţtle sfimânate în tracd & s: J
totodată şi de lemnul sau fuşteii cari câştige napi de sămânţă, că aşa îşi va cresc cotoară şi sămânţă, unii a d srJ. I
d.*u tăria şi servesc de cercuri încă trebue putea iusuşi cultiva sămânţa îa vara aceasta această semânţă, apoi o vând în necz'i
să aibă grije. Aceşti fuştei se dobândesc, pentru celalalt an. torii, din această sfimenându-se ap^i H
dacă câte uu vlăstar se lasă sfi ajungă Prim ăvara, câud vremea începe a fi săr nişte rădăcini şi napi slăbuţi.
2 — 4 ani, atuuci aceste rude de răchiţi mai călduroasă, se pregătesc straturi ori
Diu cele înşirate poşte vedes ^
se întrebuinţează ca material, care dă chiar şi holde mai mărunte pentru culti­
care econom, că voind a cultiva
trăinicia împletiturilor. varea sămânţei de napi. Pământul s^ ară,
ca sfi poată ave o recoltă bună, î a ţ e - t . .
Pe lângă aceste foloase ce se poate ori se sapă destul de afund, apoi se gu-
lucru împlineşte dacă însuşi se încr:;;?»
câştiga din cultivarea răch iţi’or mai sflnt noeşte bine. în pământul asemenea lu­
de cultivarea sămânţei. Aşa n a u
şi altele, adecă: crat în cuiburi şi şiruri regulate se răsă­
lit a da bani mulţi pentru sămânţă res
Cosja jupuită de pe vlăstari o pot desc napii de sămânţă.
întrebuinţa orgarîi la lucratul peilor ; d ar’ Fiindcă din rădăcinile acestea răsar Sflnt însfi unele împregiurări, c ir-
se poate întrebuinţa şi de nutrem ent la mai multe cotoare ba adese-ori se foarte nu sămenţa este de vină că creic
vite, oi şi capre, mai ales dacă se mestecă întufişează, aa lipsă de spaţiu, adecă trebue rele, ci mai vîrtos vremea, câud dup* J
cu nutreţuri fen ori otavă. plantaţi în anumită depărtare, ca razele vreme mai lungă secetoasă urmează
Nr. 5 FOAIA POPORULUI Pag. 1 9

~şi vreme grasă, atunci cresc cotoare din Acest tablou sună astfel: mesc la căsătoria păgână. Preotul nostru pof­
sămânţa de napi. Numerul hect.
teşte dela tinerii noştri pentru adeverinţa tre ­
buincioasă câte 2 fl.
Unde s’ar ivi mai adese-ori să crească
Cultivate Necultivate Oare ar fi cu cale atâta pentru un ex­
cotoare din sămânţă in loc de rădăcini, tras, se se solvească preotului?,
acolo economul trebue sfi schimbe să­ l;i Argeş . . . ;■ 2480,1 981 i — 10 25
Verendin. 1 ’. J.
2; Brăila. . . . !: 822;! 710 25 180 25 Respuns. Aşa este, fără atestatul preo­
mânţa. 3 ! Bacău..................... i; 10548; 4834: 75 217 50
4j Buzeu..................... j! 9352’ 4472; 50 977 tului matriculantul nu poate face sau încheia
Nici-odată să nu samene sămânţa care 5’i Botoşani 578’j 792 50 101 25 contractul de căsătorie; dar’ ni-se pare cam
se coace mai de vreme, ci totdeaună cea 6 ' Covurlui . . |i 99951 58’4 152
7 Constanţa , 3951 ; 2370 50 159 50 mare taxa. Dacă atestatul se dă din dire-
i!
târzie să o folosească pentru sămânţă. is Doljiu. . . 31161: 18708 25 ji 121 getorie fără timbru, atunci preotului se cade
9' Dâmboviţa . 4276’ 1574 457
Făcând aşa va scăpa de neplăcerea îm­ ll'j Dorohoiu 113: 215 25 j 16 75 1 fl. în cele mai multe di-eese atâta s’a
11' Făleiu . 9002': 5165 501 1286 statorit pentru fiecare extras matricular.
preunată cu creşterea cotoarălor. Se 12 Gorjiu Î2940 7099 50:! 53 50
13: Ilfov . . 7238 5l'67 118 De altcum în asemenea afac-ri hotăreşte şi
mai poate ivi aşa ceva, ca să crească co- 1836 902 75 j : 16 25
14' Ialomiţa . , datina, unde preotul în trecut încă a avut
toară din sămânţa de napi, şi după 15 Iaşi . . 4407 4416 3957
16 Muscel . 373S 176 25 112 50 mai mult de 1 fl. pentru asemenea extrase,
gheaţă. 17, Mehedinţi 26268 12461 122 50 acolo nu vi-se face nedreptate, daeă şi acum
18. Nenmţu . 73 9"i 7 o
Sămânţa adunată de pe cotoare peste 19 01 tu . . 6728 3458 75; se ţine acea datină.
20 Prahova . 9653 8297 50 803o! 25
iarnă se aşază în saci şi se aşazi în lo­ 14203 13021; 75 •’ 308' 50
21 l’utna. .
curi mai uscate şi ventilate, cum bună­ 22 Iî.-Sărat . 8658 10247j — ;• 48l! 25 întrebarea 22. Aflăm, că la stupăritul
23 Roman . 1274 717150 ii 150 50
oară s â n t podurile. C ătră grinzile sau 21 lînmanaţi ICO10 U56t>] — , 24' 75 măiestrit este trebuinţă neîncungiuiătoare de
2T. Suceava . 309 329; 75 47’ "5 faguri artificioşi, ve rog a-’mi spune dela cine
rudele din pod este bine, dacă sacii se -(>' Tutova . 8415 52S6j .'O ; 209:50
1i;i «9 906S* 75'. 446| — şi de unde aş putea cumpăra faguri buni.
leagă cu sirmele sau fire de drot în loc 27, Teleorman
28 Teruciu . 105S7 0876: 5 0 1 29: 50 Că am auzit câ se fac şi faguri falsificaţi
. de funii şi aşa, cuci pe acele nu se pot 29 Tulcca 7111 5705; 50 •: 20311 25
l»578 341 5j 75 l-t li 75 care deloc nu priese albinelor. Dacă dintre
30 Yasluiu .
coborî aşa uşor şoarecii la sămânţă. 31 Vâlcea 12300 9097 50 5m7: 75 învăţătorii noştri români face oare-careva
32 V aşca . ‘>711 5370, — 49! 10
faguri ?
Putând străbate şoarecii la sămânţă Total 267063 167929 50 20570;10
Văleni 1896. I- D-
in aceea pot causa mari stricăciuni, deci Total general . . . IhS.-lUU.UO
Răspuns. E^te adevărat, câ la stupă­
trebue să luăm toate măsurile ca să o După-cum se vede din tabloul do mai ritul cu coşniţe măiestrit ai lipsă de faguri
scuti ni. sus, România posedă 168.l!)9 hectare de vii artificioşi, şi ea numai fagurii pregătiţi din
cultivate do 207.OC.3 proprietari, şi plătind un ceară curată sftnt cei mai buni. Foarte mare
imposit de 1,97-1 âr> 1 f<anci. dobândă so poate câştga din fo’osirea aces­
Ovreiul (Jidanul) din România. Judeţele, cari prsed mai mari întinderi tora, căci albinele consumă 15 cligr. de miere
de vii sânt: Doijiti, Mehedinţi, Putna, Pra­ până fac 1111 chgr. de ceară, do aceea folosind
Domnul Ioan Ghica ne dă urmă­ fa/îuri măiestriţi dobândim multă miere. Unde
hova, Văl'ea şi Kmnanaţi.
toarea icoană a Ovreiului din R om ânia: Ca tusujiri bum* se disting: \ lUcea cu «ji cnie Învăţător rouiâu ar aven de vândut
„O vreiul, în genere (peste tot), nu vinurile sale dela Prâgăşaui; l’uttia cu renu­ faguri artitiicioşi nu ştim; dar’ după această
mitele vinuri do Odobeşti şi Mehedinţi cu Întrebare sperăm, că vom fi înştiinţaţi.
este nici producător, nici consumător (nu
produsele sal** salo dela Oreviţn.
face nici un biue ţe rii), el este numai în genere to3t« vinurile sftnt oxcelcnte întrebarea 2j . S’ar pută face fânul funi,
precu p ^ t (sfirnar): cumpără când găseşte şi culesul lor după ce îndestulează toate tre ­ pentru-ca eo (ie mai uşor do păstrat în po­
pe om la nevoie, ca să vindă scump. H rana buinţele ţerii mai dispune de un stok, care duri. Aţa cred, câ mai mult încape. Aşa îl
Ovreiului este puţină, mămăligă cu două se poate exporta cu succes tu străinătate, (ic fac şi călăreţii, oare fire-ar bun de nutrit vi­
trei fire de ceapă sau de usturoiu (ain); pentru fabricare de cognac, Iie pentru ames- tele cornute cu cl sau t u, oare mânca-’I-ar
te'area lor cu alte vinuri, cari au nevoi*! dc ca şi din clăi", ori ba.
el nu are trebuinţă de hrană substanţială
îmbunătăţiri, iie In lint* pentru a se da ln Oraviţ.vroinftnă. luai 1 Hrctiz.
i'mai bună), fiindcă nu se osteneşte mun­ consuiuaţiune, unde poate ocupa 1111 loc fie R e s p u n s . Da, se poate aşeza fânul şi
cind, nu m u n ceşte, nu chvltueşte putere frun te printre vinurile de unsă cele mai bine
aşa pregătit în sueituri, numai vorba so tie
rauşchiulară; nu eheltueşte cu îmbrăcă­ apreciate. că asemenea lucrare pofteşte mult lucru. Pen­
m intea, căci nu ţine la curăţenie, lapedă tru nutrit so poate întrebuinţa întocmai ca
haina de pe dînsul şi cuşma din cap nu­ fânul din clăi, sau fîrcituri pentru nutrirea
mai când cad bucăţele. Ocupaţiunea (lu­
Din traista eu poveţele. vitelor cornute.
crarea) lui exclusivă (singură) este. a se întrebarea 19. Dorind a cultiva oves
de Canada şi Siberia, rog pc onorata redac­
ţine la pândă, ţintind chioriş la punga şi întrebarea 2.;. Putâre-aş capota drept
ţiune a-’mi spune cu ce preţ şi unde aş putea
la necesităţile (lipsele) Românului sărac găsi la ori-care econom de ai noştri. de a vinde poame străine? Neguţătorii străini
sau cheltuitor: trăeşte diu sudoarea şi J 'c tc c u n u l. me opresc a vinde poame străine, cum sânt
nenorocirile Românului muncitor. Puţini, Respuns. I)e astă-dată nu ştim apriat sm ohine, pomoranţe, lămâi ş. a. Prin cine
la carc dintre economii noştri şi o:: cât pro; aş putea dobândi dreptul de venzare mai în
foarte puţini Ovrei sân t m eseriaşi: croi­
ai putea aila ovăsul de sub întreb ne. D .ita grabă şi ut;de aş putea cumpăra poame bune
tori, zidari, dulgheri (lemnari), tâmplari
însă ne va u r.l nove înştiinţare, atunci, vom şi ieftine.
im ăsarij; mulţimea cea mare sânt cârci- publica unde se poate a Ha şi cu cât preţ. Oraviţa-română. J' U rca zti.
m ari, cămătari, zarafi (schimbători de bani) Respuns. Drept de a vinde ori-ce
şi sam sari (mijlocitori la cumpărări şi negoţ, se câştigă dela pretură. Aşa eel-ce
întrebarea 20. îu comuna noastră se
vânzări) — nici unul plugar". doreşte a deschide o prăvălie ori a vinde nu­
află uu om in vîrstă de 30 de ani, care, după-
miţi articli, face înştiinţare la pretore pe o
Frumoasă icoană, nu-i vorbă; şi, că cum 'mi a zis, are ce gând a întră la vro
scrisoare timbrată cu 50 cr., totodată alătură
e şi adevărată, uu ne îndoim. »>. m. mănăstire ca monah. îrtreab acăcu m ţi unde?
timbru de 1 fl., care ’i-se pune pe concesiune
pe ce caîe are a pâşi ca se fie primit la atare
ori îngăduinţa. în scrisoarea dată pretorului
mănăstire? A b o n m t S91.
spune în care comună, stradă şi numerul căsii
R espuns. Noi, aici în Ţeara-Uncu-
Ştiri eeonoraiee. reasc-ă şi Ardeal, n’avem asemenea mănăstiri
va vinde marfa. Dacă nu ’i-s’ar da respuns
in trei zile, deschide prăvălia fără a mai aş­
Statistica viilor în România. Pu­ unde sr pute fi primit. tepta. Poamele de sub întrebare le poţi avă
blicăm după datele biuroulai statistic al Ro­
dela i însoţirea de credit şi depuneri a indus­
mâniei un interesant tablou conţinând numerul
21. Cu legile acestea noue
în tr e b a re a triaşilor români din Sibiiu <■, cu preţurile cel©
proprietarilor, numerul hectarelor de vii ce
ale căsătoriei civile, cere matriculantul dela mai ieftine.
posedă fiecare, impositele la care sânt supuse
cătră stat, judeţ şi comună aceste vii, pentru tinerii, cari vosse a se căsători „extrasul de
Secare district în parte. botez, dela preotul nostru, altcum nu se pri­
Pag. 20 FOAIA P O P O R U L U I Nr. 5

inspectorul — senator Petru Roşea, . 8. Triodin. Rîmnic 1761.


Monografia economicâ-culturalâ starea fondului consta din 15.721 fl.
a com unei 9. Evangelie. Bucureşti 1760, ear"
48 cr., din care sumă numai 2416 fl. tablele din 1756.
G r iu - a m ilu i. au fost elocaţi la .cassa de păstrare în
10. Octoich. Rîmnic 1750.
Scrisă de Jo a chim Mmitean, preot. Sibiiu, pe când restul era risipit pe la
(Urmare). câţi toţi. 11. Mărgăritare, adecă cuvinte de;
multe feluri ale lui Ioan Zlatoust Bu­
In 1/13 Iulie 1847 a venit şi în Din suma de 31.778 fl. 67 cr. la cât
cureşti 1746.
comuna noastră. Urmă despre această se ridicase fondul până în 9 Aprilie
1878 — ziua când s’a făcut predarea 12. Apostol. Buzeu 1743.
visită avem în protocoalele matriculare,
care sub datul de mai sus pe lângă cătră organele bisericeşti locale — tot 13. Penticostariu Românesc-Ser-
mai era cam o treime împrăştiată pe besc. Buzău 1701.
adaosul „cu plăcere am văzut“ poartă
iscălitura sa proprie. la privaţi. 14. Pravila cea mare. Tergo-
Ajuns înse la atâta, fondul a cres­ vişte 1652.
Văzend cu acest prilegiu starea
tristă în care încă de pe atunci se cut repede şi a făcut deci cu putinţă 15. Noul Testament. Belgrad 164Ş;
afla vechia biserică, a îndemnat po­ întreruperea arzătoarei dorinţe obşteşti
porul se pună la cale cele de lipsă hrănită timp de 40 de ani: de a vede 26 . Generalogia (cartea neamurilor)
pentru ridicarea unei biserici noue şi ridicată noua biserică abia la 1887! preoţilor.
corespunzătoare numărului poporaţiunii. La poporul nostru clerul întotdea­
Lipseau înse mijloacele — poate şi tă­ c) Antinns, cărţi şi alte. una s’a bucurat de cea mai înaltă cinste
ria voinţei. Aceasta se vede de acolo, Antimisul de pe sf. prestol e înse şi nu atât pentru persoana preotului.,
că abia după 13 ani a pornit a se face tot cel vechiu şi poartă următoarea cât mai ales pentru sfinţenia darului
un pas mai hotărîtor spre ţîntă. inscripţiune: Preoţimea înse a şi fost la noi veacuri
In 16/28 Nov. 1860 representanţa „Dumnezeescul şi sfântul altariu al dearîndul singurul povăţuitor şi lumină­
comunală a dat prin contract parochu- „Domnului nostru Isus Christos sfinţit tor al poporului. Apoi ştiut este, câ
lui Ioan Arscnie în întreprindere pe „cu darul prea sfântului şi de vieaţă „precum păstorul, aşa e şi turma'.
timp nchotărît o tăietură pe „Rîul-cel- „făcătorului duch prin mâna şi blago­ Pe temeiul documentelor reproduse
mare“ cu scop, ca venitul curat se slovirea pica sfinţitului Chir Dionisie şi a unor amănunte culese din gura
cadă în folosul bisericii gr.-or. ce ar fi „Novacovici pravoslavnic, Episcop al sus numitului Ioan Dămian, care ca
a sc zidi. Planul şi preliminariul de „Dudei şi a tot Ardealul a sc slugi diac şi nepot de popă era omul ce!
spese lucratc de inginerul K. Gaertner, „pro dinsul dumnezeiasca liturgic în mai bine informat despre cele vechi
au obţinut sub datul 18 Aprilie 1861 „hramul. — Cu nevoinţa şi cu toată chel­ bisericc.şti-şcolare, las să urnieze aici
Nr. 1154 aprobarea ofieiulatului politic tu ia la celui mai sus numit la anii dela consemnarea preoţilor, câţi s’au rîndu::
cercual (Stokera) din Orlat, precum şi Christos 1762.“ după vremuri în această comună a
binecuvântarea archirrcască sub Nr. Aşadar’ antimisul existase înainte scurte însemnări din vieaţa lor.
311 din 8 Aprilie anul 1861.
de zidirea vedici biserici, de unde ur­ a) Cei gr.-oricntali.
In 24 Martie 1861 representanţa mează una din doue: sau că el s’a fost
comun, pe lAtigâ alte puncte referitoare Ca cel niai vechiu preot gr.-cr
întrebuinţat în o capelă provisoric, sau
la acelaşi obiect, precum : terminul lu­ după unaţic sc pomeneşte:
că episcopul îndată (lupă ocuparea scau­
crării, facerea cărămidei trebuincioase nului la anul 1761 a pregătit mai multe Popa Ştefan Serban (Arscnie) niv
ş. a. a mai statorit şi o listă de sub- antimise se seama bisericilor lipsite. cut, sc zice, în Cărpiniş; dar’ ştiriciri'î
scripţiune printre locuitori, menită se făcute în acea comună n’au dat nic:
După spusa unui cantor bătrân,
aducă la vre-o 5500 fl., cu care sumă a .dascălului" Ioan Dămian, născut la un resultat. Bărbat înzestrat cu fru­
era se se înceapă lucru. moase însuşiri, energic, învăţat şi cj
anul 1804 şi răposat Ia 21 Decemvrie
în realitate inse n'au intrat ca 1889, in sus pomenitul antimis s’ar afla zel pentru ortodoxie; a reuşit se în­
ajutoare decât numai 267 fl. 57 cr. ca moaşte părţi din un deget al sf. ni. toarcă poporul dela unaţie la vech~3
Cu sumuliţa aceasta pc lângă concu­ Iacob Persul, muncit pc la anul 400 credinţă, a stăruit pentru zidirea bi­
renţa publică s’au fâcut câteva sute de d. Christos, a cărui pomenire sc ser­ sericii şi a turnului, car’ la anul 17r'>
mii dc cărămidă, carc cu timpul s’a bează la 27 Noemvrie. a dăruit bisericii un dulap, carc şi acum
vendut şi împărţit pc Ia oameni; ear' Pe lângă odăjdiile preoţeşti, vasele se foloseşte în altariu.
biserică nu s’a zidit. şi alte o’iiccte sfinţite, cum sftnt: sti- A trăit deci ca preot dinaite de
S a pus totuşi temeiu Ia un fond charul patrafirul, mânecările, brăul şi 1763 până după 1799 locuind lânp
al „zidindci biserici", care după compu- sfita şi procovcţele, apoi cruci, icoane, biserică sub Nr. 43 — moşia de odi­
tul din 9 Septemvrie 1862 încheiat dc prapori, festnicc. cădelniţă, potir, dis- nioară a lui Şerban Bobiţ, acum încor­
protopresbiterul tractual dl Ioan Mania cos, (pe cel mai vechiu c săpat anul porată la biserică.
se alcătuia: 1759) teplotă, stea, copie şi linguriţă Dela îndemânarea ce o avea. de
1. din 1498° dc lemne încă ne- — alcătuite din materii şi metaluri a-’şi încălţa însuşi roatele la car, era
vendută. după putinţă din cele mai preţioase, — supranumit „Rotariul“. El să fi fo$:
2. din 615 fl. prctensitini la privaţi, ca neapărat trebuincioase la slujba şi cel dintâiu, carc in Gurarîului a avui
dc 237 fl. 12 cr. biserica a remăs în dumnezeească ar fi a sc mai număra şi car ferecat, privit ca lux (faloşenie) p*e
bagubă prin focul din 26 August 1S62. cărţile bisericeşti rituale. acele vremuri.
3. din 145 mii dc cărămizi. In biserica gr.-or. de aici se află
Tăietura s’a continuat vre-o 7 - 8 A fost ginere juratului Vasile Conţ..
între alte următoarele cărţi remarcabile celui iscălit în cuntractnl bisericii şi
ani în scopul sporirii fondului. mai ales pentru vechimea lor;
Pătruns de sfinţenia scopului şi numit pentru găzdăcia lui „Boierul^.,
1. Pidalion, tipărit în mănăstirea locuind moşia de sub Nrul de acum
cunoscend firea oamenilor, energicul Neamţul la anul 1844.
protopop a trebuit însuşi se iee asupra-’şi 426. Soţia sa Bucura ’l-a supraveruit
2. Propovedanii la îngropăciunea trăind încă pe la anul 1810. La 17S5-
sarcina chivernisirii acestui fond, tră- oamenilor morţi, de Petru Maior, Buda
gend socoteala din an în an, cu care aveau 3 fii: Vasile, Constandin şi Dobra
anul 1809.
prilegiu prisosul, de care putea dispune 2. Constantin Arsenie, contimpo
Cele 12 mineiuri pe lunile de peste ran celui dintâiu şi poreclit de el -Pi-
ca banii se nu se facă — cum zicea an. Buda 1805.
„mere pere“ — îl lua cu sine şi îl paşul“. A locuit pe moşiile de sub
4. Adunarea Cazaniilor cu blago- ş Nrul 300 şi 301. Cu soţia sa Maria
eloca la băncile din Sibiiu. slovirea Archiepiscopului şi metropoli- au avut 2 fli: Arsenie şi Ioan.
„ ^.u *oate acestea multe sume s’au tului Carloviţului. Beciu 1793.
împărţit între oameni — cele mai mari Popa Radul, al cărui nume obvine
5. Ciaslov. Bucureşti 1778. , numai in inscripţia de pe altariu. în­
pe la fruntaşi dela care numai cu mare 6. Penticostariu. Episcopia Rîm-
greutate sau putut încassa atunci când colo cu totul necunoscut A murit-
nicului 1767.
bisericii în adevăr ’i-au făcut trebuinţă. înainte de anul 1785. (Va umaV
7. Antologion, ce se zice înflo­
Astfel după computul încheiat la rirea cuvintelor. Episcopia Rîmnicu-
13/25 Noemvrie 1867, revăzut şi de lui 1766.
Nr. 6 Adaos l a „FOAIA POPORULUI» Tir*. 6 _ 1890 Pag. 21

ECONOMUL arete, că este maiorean sau că prin scau­


n u l1 orfanal s’a declarat de maiorean
din care comună s’a născut, în care
Aşezarea insinuată sau mărturisită
în regulă numai în doufi caşuri se poate
redactat de I. CO ST I N, denega sau tăgădui din partea antistiei:
preot. stradă doreşte a deschide neguţătorie şi a) dacă contra celui-a ce doreşte a se
numfirul casei, dacă îngăduinţa ar fi cerută aşeza s’ar adeveri, că stă sub acusă cri­
de cătră careva corporaţiune morală ori minală, pentru furat, bătfii şi alte crime;
Drepturile de neguţătorie. însoţire sfi arete pe cine va încredinţa cu b) dacă nu sfar pute susţină prin lucrul
Adese-ori am amintit despre bună­ conducerea prăvăliei. Pe rugare se pune seu, ci ar fi spre greutatea comunei.
tatea ce pot aduce neguţătoriile şi mă­ timbru de 50 cr. Deodată cu predarea Cetăţanul, care n’are aceste doufi îm-
iestriile pentru persoanele cari se deprind rugârilor, în cetăţile şi oraşe ai căror lo­ pedecăminte nu poate fi împedecat şi oprit
cn acestea. De astă-dată, vom arfita, care cuitori, adecă numfirul sufletelor trece peste dela aşezarea în altă comună. Alte sânt
sunt datorinţele şi diepturile în cercul 10 mii, se plăteşte o taxă de 5 fl., eară apoi regulele, prin cari poate fi primit
cărora se poate îndeplini o măiestrie sau în oraşele mai mici şi sate se plăteşte cineva în şirul cetăţenilor din comună,
neguţătorie. 1 fl. Aceste taxe se încassează pentru toate drepturile care se cuvin unui ce-
în patria noastră fiecare persoană acea cassă comunală, unde cineva doreşte tăţan.
maioreană, adecă ajunsă la vîrsta de 24 a deschide o prăvălie. Din cele până aici înşirate, cred că va
ani, sau care prin lege ’ş-a cerut majori- Rfispuns pe asemenea rugări trebue putfi înţelege fiecare persoană, care do­
sarea, fără privire că esţe bărbat ori fe­ sfi se dee în vreme de 3 zile. dacă în reşte a se deprinde în comuna sa, ori
meie liber (slobod), poate s6 se deprindă atâta timp nu s’ar fi dat, atunci persoana care doreşte a se aşeza în altă comună,
cu neguţătorie ori măiestrie. care ’şi-a cerut îngăduinţa poate deschide ca sfi se deprindă cu vinderea de negoţ,
prăvălia şi fără frică poate vinde. - ce are de făcut, şi care este calea de
Minorenii, cari au trecut peste 18
Concesiunea sau Îngăduinţa se dă urmat ca sfi-’şi poată ajunge scopul.
ini sub grijea părintească sau a tutorilor
din diregfitorie fără nici un timbru. Aceste sânt cerinţele cele mai de
cd ÎDgăduinţa scaunului orfanal pot sC se
frunte, prin care poate ajunge cineva a
deprindă cu măiestrie şi neguţătorie, când După-cum ni-s’a dat noufi prilegiul
se sfirnări cu mărfurile. Mai târziu vom
se privesc de majoreni njunşi la vîn>tă a afla, mai multe greutăţi întimpină cârd-
vorbi şi despre alte trebuinţe cum şi pe
de sine stătătoari. marii, neguţătorii noştri atunci, când do­
care cale se pot câştiga mărfurile atât
Corporaţiunile cum sânt: Bisericile, resc sfi se aşeze şi sfi vOndă în alte co­
de lipsă în neguţătorie.
şcoalele, Însoţirile şi băncile Încă pot sC mune, nu în care s’a născut şi crescut.
se deprindă cu industrie şi neguţătorie, In asemenea caşuri li-se pun o mul­
dscă aplică conduifitor care se pricepe. ţime de greutăţi din partea antistiei co­
Conform legii de industrie şi negu­ munale, — pricina este uşor de price.pt. Ji- Mlădiţele de oltoit.
storie din 1885 art. XXII. deprinderile dovimea din comunele române se sparie Vremea este învfiţătorul cel mai bun,
s’au clasificat In doufi ramuri. Unele cari şi tremură îndată-ce aude că în sat do­ care ne spune, că în economie care lucru
K însuşesc In vreme mai îndelungată cum reşte sfi vină neguţător român, se pune când trebue isprăvit.
dnt: cismăria, lăcătoşeria şi compaetoria la înţelegere cn antistin, ca cu ori-ci; preţ Pomii rfisar din seminţe, numai că
ţ. a. şi despre ac' ste fiecărui învfiţăcel sfi zădărnicească aşezarea Romitiului în pomii rfisăriţi dacă nu se altoesc atunci,
’i-se dă atestat că ’şi-l-a însuşit. Aceste comună. rfimân în stare sfilbatică, deci numai prin
H numesc deprinderi Împreunate de anu- Cu toţii ştim, că lăcomia este o în­ oltoire putem face pomii mai preţioşi şi
citâ pregătire. Altele, cari nu poftesc suşire pficătoasă a omului, care adese-ori folositori ca sfi ne dee fructe, şi poame
pregătire deosebită, cine însfi doreşte a despărţeşte frate de frate, cn atât mai gustoase.
k deprinde cu aceste trebue sfi-’şi câş­ vîrtos poate face greutăţi Românului, care Mai bune, sfmfitoase şi mai puternice
tige concesiunea, adecă îngăduinţa dela au­ doreşte a scoate din cuib pe Jidov. mlădiţe se culeg îu lunile Ianuarie şi
toritatea industrială. Aceasta în oraşe Ca asemenea greutăţi sfi fie uşor de Februarie, adecă în acea vreme a anului,
ţi cetăţi o îndeplineşte magistratul, eară învins şi neguţătorii români sfi nu se până nu se mişcă încă sucul din pomi.
tn comune direegtoria pretorială. înfrice, trebue sfi dăm şi în aceasti afa­ Dacă se culeg vlăstarele de oltoit după-ce
Legea industrială arată cu nume cere povăţuirea de lipsă, arfitând cu legea, sucul a început a curge, sau circula, acele
toate industriile şi neguţătoriile la cari că nimenea nu poate fi împedecat dela adese-ori nn se mai pot folosi, căci d^vin
se pofteşte pregătire, cât şi acele cari aşezarea în altă comună, şi deschiderea negre, se strică şi nu au vieaţă de a
sSnt numai deprinderi şi ca atari se pot prăvăliei. putea trăi în pomul care se oltoesc.
împlini cu îngăduinţă dela pretură. Persoana, care doreşte a se aşeza în Spre a culege aceste mlădiţe este
Avfind curatul scop, ca sfi pun îna­ oare-care comună mai înfâiu îşi câştiga ziua senină şi uscată cel mai potrivit
intea economilor noştri săteni poveţele de atestat dela antistia coinum i sale; că timp. Dacă cineva culege mlădiţe de
lipsă cum pot sfi-’şi câştige drepturile este om cinstit, că nu se află sub nici oltoit în timp de ger, trebue sfi fie cu
de neguţătorit, nici nu voiu întră mai o pîră criminală. grije, ca prinzendu-le îu mână sfi nu le
adune ca sfi vorbesc despie măiestriile la Avfind acest atestat, merge în co­ încălzească ochii sau mugurii, prin ce
care se pofteşte pregătire de mai mulţi ani. muna unde doreşt- a-’şi deschide prăvă­ aceia îşi perd puterea de vieaţă. Mlădiţele
Deprinderile mai sus înşirate se not lia ori cârcima, acolo îşi caută mai âutâiu sau vlăstarele tăiate pentru oltoit dacă se
Îndeplini fără nici o pregătire mai înde­ prăvălia sau bolta ori locuinţă, după aceea poate trebue culese cu mânuşi şi legate cu
lungată, câştigând numai îngăduinţa de se înfăţoşază la jnd^le comunal, căruia îi pânză. Mlădiţele culese în frig nici-odată
lipsă. Aceste deprinderi sânt următoa­ predă atestatul comunei sale, apoi r de­ nu trebue duse în căldură, care le poate
rele: cârcîmăritul de ori-care categorie, clară că se va aşeza acolo. Fără a spune strica şi face nefolositoare.
Deguţătoritul pe sate cu tot felul de marfâ, cu ce scop şi gând. După-ce s’a aşezat, Grije bună trebue sfi ţinem despre
tinrorile de câştigat servitorii, hornă- ’şi-a întocmit bolta şi are totul gata ca sfi împregturarea, câ ce fel de pom este
ritul ş. a. poată deschide, cere dela pretură îngădu­ mai de timpuriu înfloritor. Aşa vom cu­
inţa sfi poată vinde în prăvălie. lege mlădiţele de oltoit mai de vreme de
Dorind careva dintre cetăţenii statu­
Cu privire la aşezarea în altă co­ pe cireşi, pruni, apoi de pe meri şi peri.
ai, ca sfi se deprindă cu nna dintre condi­
mună legea zice: Fiecare cetăţean are Mei poti ivite pentru oltoire sau no­
ţiile amintite, trebue sfi-’şi suştearnâ ru-
drept a se aşeza în altă comună. bilitare sunt mlădiţele de pe partea de
garea la pretură, în care este dator sfi
Pag. 22 FOAIA POPORULUI Nr. 6

cătră mează-zi a pomilor, deoare-ce ra­ întocmirea împrumutului economic tul, că băncile noastre româneşti peste tot
zele soarelui şi căldura avend mai bună plătesc o dividendă prea mare, şi ca se
în Ungaria.
ajungă acest scop, se silesc toate a areta aa
putere a străbate printre crengi ’i-a Ministrul unguresc de agricultură,
venit curat cât se poate de mare.
fâcut mai sânfitoase, mai coapte mlădi- Darânyi, pregăteşte un proiect de lege,
Dividendă de 10% plătesc cele mai multe
ţele. Mai bune sunt mlădiţele cu ochii prin care crede a organisa creditul eco­ bănci, ba unele plătesc o d'videndă, care nu
deşi. Pentru altoit pururea se aleg tot nomic diu ţeara întreagă. stă In proporţie cu afacerea lor.
vlăstarii din anul trecut, adecă cât a
După-cum sftntem informaţi, basa or- Aşa d. e. „Ulpiana0 plăteşte dividend!
crescut într’un singur au. De regulă la ganis^rii va fi înfiinţarea obligătoare de de 12% Impnţind profitul curat de 2401 76
oltoit sfi se folosească mijlocul mlădiţelor, după-cum urmează:
asociiţiuni. în fiecare comună, în care
căci acolo sftnt mai bine desvoltaţi ochii fl. 1G75.30 dividendă
locuesc economi, trebue sfi se facă o în­
şi totodată mai puternici. Vîrfurile mlă­ „ 408.46 fondul de reservă
soţire cu garauţă neţărmurită. Aceste
diţelor adese-ori sunt slabe, căci n’au „ 280.— remuneraţii şi
asociaţiuni comunale vor avâ administra­ „ 38.— pentru scopuri fiantropice.
putut a fi deplin coapte, deci nici că este
ţie autonomă; cu toate acestea însfi, în O disproporţie foarte mare Intre din-
.bine a ne folosi de dînsele la oltoit.
anumite privinţe, vor fi supuse asoeiaţiunii dendă şi fondul de reservă!
Este cu sfat, ca sfi cunoaştem bine centrale comitatense, care, într’altele, va Fundamentul adevărat, care ar pute serri
pomul de pe care voim a culege mlădiţele, supraveghia toate însoţirile comunale din la statorirea dividendei adecă dobâozii este,
sfi-’i cunoaştem fructele şi sănfitatea. Căci ca dividendă so corăspundă preţului adeverit
comitat.
mlădiţele culese de pe pomi bolnavi, foarte al aeţiei. Preţul adevărat al unei acţii «
Pentru conducerea supremă a orga-
poate afla, dacă adunăm capitalul social şi
uşor duc cu sine morbul, încât vieaţă nisaţiei întregi se va crea în Budapesta fondurile de reservă, şi suma astfel athti
lungă nu poate avea nici după-ce se ol- o centrală pentru toată ţeara, care însfi o împărţim cu numărul acţiilor.
toeşte îu alt truuchiu selbatic, ci duc pe lângă îngrijirea părţii financiare se va După valoarea astfel socotită se poate
boala şi întru aceia. ocupa numai cu chestiuni generale de stabili dividendă.
Mlădiţele culese se împart după soiuri administraţie. Prin însoţirea centrală se Ca dividendă so poate da un procent
sau feluri, apoi Irgându-le mănunchiuri se va exercita şi supravegherea de stat asu­ mai urcat, decât se calculează In genere U
acaţâ de dînsele o scânduriţu, pe care sc pra întregei organ'snţiuni. sume depuse. Aşa d. e. dacă după banii de­
puşi la bancă so platoşe 5% atunci dividendi
înseamnă soiul suu feliul. Noua instituţie nn se va introduce poate fi şi do 5.5% —6% calculată după pre­
Mlădiţele aşa adunate, până la tim­ şi organisa deodată Î11 ţeara întreagă, ci ţul adevărat al unei acţii.
pul oltoitului le aşfzăm timleva 1*11 loc numai într’un timp anumit, în mod gra­ Dacă am lua de basă aceste rego’e,
umbros, apoi acolo se învelesc Î11 păment, dat. Despre mijloacele băneşti se va în­ atunci (folosindu-no de exemplul de mai s z î )
aşa că o parte este afară, nară celelalte griji banca agrară, care a aşternut deja BUI|)iana“ ar fi trebui s51 mpartă ca dividendi ca
«ftn afară doue părţi. Se pot de altcum 12%, ii cel mult 6%-
guvernului condiţiile de lipsă. Este pro­
aşeza şi tn pivniţe, dacă acelea sftnt A urca preţul acţiilor printr’o diri-
babil, că proiectul se vină la desbatere
scutite de prea multă umezeală şi mai dendă mire nu cute lucru înţelept şi tn multe a
încă in sesiunea presentă a dietei. Acest
suri aceasta a fost cauBa, că institute mărişi
vlrtos de prea mare căldură. proiect economic ascunde în sinul seu un bino conduso dtda un timp încolo au locepat
Adese-ori se întâmplă, ca mlădiţele scop foarte pecătos şi adecă va fi menit a da înapoi. Prin lomulţirea fondului de re­
menite pentru oltoit se prea veştejesc, a ungurisa cu ori-ce preţ. servă, prin crearea de fonduri nouu, se con­
atunci aceste Inaint*; de a fi oltoite tre­ solidează un institut, şi cu cât fondurile ds
bue împrospătate. Asta se întâmplă aşa, reservă cresc, cu atâta creşte şi încrederea
publicului şi se micşorează risicul ce-’i m
că le aşezăm tu păment umed sau că pe Starea băncilor noastre româneşti, acţionarii. Dar’ şi beneficiul acţionarilor to­
vreme de câteva oare se pun în apă rece Dintr'o scriere asupra Compasului romîl- tuşi creşte, deoare-ce dividendă se urci U
ori peste noapte se aşează pe iarbă verde. ncsc, redactat do domnul N. N. Pctrencu, proporţie cu fondurile şi mijloacele insti­
Mlădiţele, sub coaja cărora se vede care ne dă o icoana oare-care despre starea tutului.
o peliţă neagră, care ’şi-a perdut verdeaţa, băncilor noastre extragem următoarele după Dacă ar urma astfel i n s t i t u t e l e
„Transilvania*: noastre româneşti, s’ar putâ ajunge l i trei
ne arată, câ sftnt stricate, încât nu se pot
Din tabela statistică a Compasului pentru lucruri:
folosi, deci acelea trebue nimicite, căci
anul 1895 extragem următorul bilanţ general al
n’au putere de vieaţă şi ar fi foarte za­ 1. Ar put& da împrumuturile cu mult
celor 15 de bănci româneşti:
mai ieftine.
darnici osteneala unde s’ar oltol.
liilanl genrral cu finea andui iS 9 5 . 2. Ar pută jertfi o cuoti mai mare
A c t iv e: pentru scopurile de binefacere şi

Durcraa de gură, şi unghii în


Bani g a t a ..................... 276.083 fl. 67 3. Ar putâ întemeia fonduri de resem
Escompt.......................... 9,232.516 89 mari, prin cari s’ar putâ ajunge o lucrare
Kobânya. împrumut hipotecar . . 7,212.724 n 17 mai puternică şi folositoare.
Fiindcă intre porcii din Kobânya Lombard.......................... 98.231 n 40 Nu credem să fie vre-o greutate tn împli­
acum s’a ivit durerea de gură şi unghii, E f e c t e .......................... 1,406.101 * 86 nirea acestei reforme atât de folositoare, cld
R e a lită ţi.......................... 347.293 B 92 nu poate fi Român cu inimă, care se nn re­
ministrul de aghicultură, ca sfi facă sfi
D iv e r s e .......................... 327.806 n 40 cunoască adevărul celor spuse.
înceteze boala aceasta cât de curând, a
Capital social neplâtit . 140 000 71 — Adunările generale ale celor mai molte
oprit deocamdată vinderea şi transporta­
19,040 758 fl. 31 cr. bănci decurg în cea mai adâncă tăcere şi rar ss
rea rîmătorilor din Kobânya. Excepţie iveşte irî-colea câte o idee bună.
fac numai rîmătorii meniţi pentru con­ P a s iv e :
Protocoalele acestor adunări generale
Capital social . . . . 2,340.444 fl. 53 cr.
sum, cari la Budapesta şi în giur sftnt a şi rapoartele direcţiunii sftnt atât de seci
Fondul de reservă . . 594.558 „ 02 „
se purta cu căruţa, ear’ căruţele trebue încât abstrăgend poate dela faptul îmbucură­
Fondu de pensiuni . . 120.480 , 80 ,
t o r că se plăteşte un anumit pro:ent de
desinfecţionate după fiecare ducere de Depuneri..................... 10,722.538 „ 48 „
dividendă, şi dela părţile tabelare, de multe-
pord. La locuri mai depărtate — pen­ Scrisori fonciare . . . 1,770.600 „ —
ori greşit compuse, nu afli nimica mai mo-
tru tăiat sftnt a se duce pe tren, Lombard.......................... 142.900 „ —
mentos. Nici vorbă se afli vre-o temă eco­
ear dela staţie în oraş cu căruţa; cu R e esco m pt..................... 2,445.760 „ 03 ,
nomică actuală, tratată cu raport la afacerile
Diverse . . . . . . 486.297 „ 19 „
un cuvânt mînandn-’i pe jos a-’i trans­ institutului.
Profit curat..................... 417.179 . 26 ,
porta nn este iertat. Şi toate acestea se întemplă din desia-
19,040.758 fl. 31 cr. teresare. Adunările generale sftnt slab cer­
O alta împregiurare, de altfel icl-colea şi cetate, ba de multe-ori se convoacă de câte
prin ziarele, noastre adese-ori spusă este fap­ doue-ori, ca să se poată ţinea, şi cei a*1
Nr. 6 FOAIA POPORULUI Pag. 23

-mulţi acţionari consideră acţiile numai ca o un ajutor de 200 fl. Membrilor Reuniunii ee păt bani dela comună ca ajutor de drum? Nu
•hârtie de valoare bună pentru de a aduce un va împărţi în primăvară semânţă de trifoiu, este lege ca să poţi căpăta bani dela prima­
venit mare. de napi, de nutreţ şi de luţernă, precum şi rul catului.
O alta calamitate, care se simte Ia băncile semenţă de eânepă italiană (cererile se se Bobohalma. D u m it r ii Stroj.
noastre este, că nu au oameni cu deplină înainteze până la 10 Martie n.) Tovărăşiile
cunoştinţe de baucă, şi în privinţa alegerii agricole se înainteze până la 1 Martie n. Respuns. Deloc nu este lege prin
acestora institutele noastre nu îţi fac mare c. raţiociniu documentat despre anul 1895 la care ar pută pofti tinerii asentaţi ajutor dela
scrupul. De multe-ori vedem oameni venind comisia economică comitatensa, şi se facă la comună. Este însă prin unele ţinuturi datină,
comitetul Reuniunii raport despre activitatea ca judele comunal să dee ceva ajutor soldaţi­
direct din şcoală şi aplicaţi ca comptabili pe la
în 1895. întruniri agricole s’au proiectat a lor cari pleacă în serviciu. De regulă acest
Unei, fără-ca ei se aibă o praxă pregătitoare.
se ţină îu Cornăţeî, Gu.şteriţa, Porceşti, Bradu, ajutor se dă din unele pedepse sau gloabe,
Bi mai mult, de vom cerceta Yom afla, că o
Veştem şi Vale. Exposiţia de vite de prăsilă dar’ nu poate fi silită antistia ca să dee din
înălţime de diregetori aplicaţi pe la băncile
se va ţină întruna din comunele din cercul cheltuelile comunale, dacă nu s’a luat în pre­
toîstre, nu au cualificaţiuuea nici praxa re-
Nocrichiu. Adunarea generală se va ţiuă even­ liminar. Daca este datina în comuna d-voa-
cerută. Nu ne putem plâDge mai m ultcă nu
tual în Ludoşul-mare. în Selişte se va aranja stre că s’a dat altora, atunci poţi pofti şi d-ta,
«rn ave oameni cualificaţii, deoare-ce îu tim ­
(zilele prime Martie) un curs de altoit pomi. din contră ba.
pul mai nou un însemnat număr d i tineri se
dedica acestei carieri. Membrilor din Roş;a-săs:ască (11) se va dă­
rui câte un altoi (măr pătul). S’au luat mă­
C h iir şi acele bănci mici, cari poate întrebarea 2j. Ca întregire Ia întreba­
suri pentrn perfecţionarea pepinăriei de viţă
iia considerări materiale nu pot aplica oa- rea 182 din 1895 în „F. P .“ nr. 52 cu onoare
americană din Apo'dul românesc. Maşină de
E?ni cu cualilicaţiune, ar trebui se aib>l cel vă pot spune următoarele: intemplarea cu
semănat (a eonrsiei econ. comir.) se va pune
p;in ua eomptabil, a făcut uu timp mai morile noastre e aşa, că spahia nostru pe
in primăvară la dispusiţia membrilor. Biuroul
^delangat praxă la vre-un institut mai mare. timpul vechiu era nemeş ca şi alţi mai mulţi
se va adresa la înaltul minister cu rugarea
de sub stăpânirea Măriei Teresia. Po atunci
să dăruească Reuniunii pădureţi etc. etc.
şi mai târziu tot bunul comunei noastre era
sub stăpânirea sa, şi moşii noştri din tot ce
Ştiri economice. aveau trebuia să dee zecimala, cu timpul însă
M in e le de a u r . în „Buhtin des mi-
C o m ite tu l cent r a l (tl „li e u n i t m ii nes*, foaia economică, c .re st* tipăreşte în Pa­ toate acestea s’au perdut. Cum a ajuna spahia
române de a g r ic u ltu r ă d in com itat ul ris, s e atrage atenţiunea. s j u băg^rei do reaină la acele drepturi, noi nu put*Mn şt), nici aceea
Sibiiulu i u în şedinţele ultime a luat urmă- a capitaliştilor fr.<nezi asupra minelor din cum pretinde dare după morile noastre, ear’
vsr?le hotărîri: s’au primit de membri ordi- nu ştim. Morile sflnt clădite pe pămentul
Transilvania. Articolul smintit dc^făjură sta­
uri si Reuniunii: Bisiliu Pop de Harşanu, nostrii şi făcute pe banii noştri. Dacă cineva
rea acestor mine şi încearcă a dovedi, că
drocat; Dr. K. Cristea, secretar consistorial;
până în timpul de faţă terenul munţilor din voeşte se veudă moara altuia, atunci nu te
'•ia Oreştiau, diacon-înv. in Apoldul-inferior; Întreabă Ia spahia, căci e aşezat în cartea fun-
aceste păi ţi este foarte puţin exploatat. Scrii­
ta itr u Iridon şi Dumitru Ivan, economi în ( duara proprietarul morii nu spahia. Spahia
torul înşira, amănunţit starea şi tmpregiurările
ipoldul-sup.; Nicolno Tunase, econ. înL udoş; între cari sc atlă tn cele mai mullo părţi mi­ 1111 are nici un drept, totuşi pretinde dela noi
Fetru Cosciuc, cancelist jud ; George Staneso nele în proprietatea societăţilor şi .singurati­ în tot anul cei 10 II. f>0 cr. Cu această plată
p George Muntean, econ. tn Mercurea; Ni- cilor. Mai arată şi starea singuraticilor şi ne am pomei.it cum nu ştim. Caii cu cari mă-
:îie Hudiţan şi Nicolae Schiau, notar în To- puterea de capital cu caro pot lucra. Mai cinăm sflnt a oamenilor cari voesc a măcinit.
Lncoa; Ioan Georgescu, tnv.-dir. în Scoreiu; convingător doreşte a dovedi, <ât<l avere Afară de dijdea morii, n ni pretinde spahia
L’u . Morar, vice-not. tn Veştem ; Simeon fi bogăţie mare se află in sinul acestui /<!• şi după un dărab de pămOnt numit Ia noi
litra, notar; Teodor I’rie, econom; Nicolno mint. Sfătueşte pe Francezi, că ar lucra cu cânepişti câte 3J cr. după fieciro jugor, earăşi
lava (nr. 25), cassar; Ilie Hrana, înv.; Ioan mult mai Inţelepţeşte se-’şi Întoarcă privirea nu ştim cu ce drept. Acum sfat cerem cum
"nzomir, Nicolae (îurian, Simeon Piso, econ.; şi puterea de bani cătră aceşti munţi bogaţi ne-am pută scăpa de această dajdie.
’:-a Slâvescu sen., preot, Ilie I ’isoiu, primar, tn aur, decât se clieltueascA sume enorme, H.-Oomloţ. Sim eon JUHttn.
!:u Slavu, econ., toţi din Mohu. S’a luat venând această bogăţie în Africa, undo abia
" plîrcre act despre paşii făcuţi pentru îu-
RdBpune. Dacă morile sflnt po pă-
se poate găsi. Scriitorul roagă pe inginerii
inenfnl d-voastro făcute eu che.llueala d-voa-
~:]irea unei tovărăşii agricole în Mohu. francezi, ca să 'şi iee osteneală a cerceta şi stre şi ca posesiune semnată la cărţi!e fun*
^ ‘./•pretorului Adalhert I)iirr din Sebeşul-să- studia în faţa locului tesaurii co sn află în duare po fiecare proprietar, daci spahia nu
*i: ’i-s’a adus mulţumită în scris pentru os- sinul munţilor transilvăneni. între altele zico: vă dă uici un ajutor la măcinat sau dăditul
:tf!ele sale cu vânzarea broşurei. „Peronos- inginerii se vor convinge că mai în bun loc, de moar», atunci n’are drept ca să poftească
:n Titicola“ şi pentru încassarea unor taxe. nn pot Întrebuinţa capitalele, de altă parte 10 tl. 50 cr. Astăzi morăritul pe morile seci
'•/iScarea fostului mini tru Excelenţa Sa Fes- lucrarea minelor în aceste părţi nu costă cliel- esto o deprindere industrială, după caro se
fiitî, că ’i-s’a primit abzicerca şi a nctualu- tueli atât de mari ca tn părţile depărtate ale plăteşte dare de stat, ear1 nu zeciuială Ia
îi ministru de agricultură Darănyi Ignâcz, pământului. Acest articol este comentat şi spaliie. Părerea noastră este, ca să nu mai
i a primit conducerea resortului, B’a luat. la apreciat cu multă grije din partea bogaţilor plătiţi, dacă spahia are drept v’a constringe
îi'jţtinţă. Notificarea com isii economice co- din Francia. cu legea Ia plată şi va fi îndatorat a adeveri
:hitense, că Reuniunii ’i-s'a detras subvenţia
pe ce documente pofteşte plătirea, dacă n’are
ro 1695 şi 1896 pentru procurarea de să-
nici un drept va tăcă. înainte de ce aţi
tiiţe de plante de nutreţ, s’a luat cu părere Din traista eu poveţele. face aceasta mai cereţi părerea oare-cărui ad­
la reu la cunoştinţă. La cerere s’a trimis
întrebarea 23. O viţea de 4 ani, înainte vocat român din acele părţi, cari de bună-
^ainistratorului protopresbiteral A. Păcurar
de vreme a fătat 2 viţei morţi, are lapte în seamă cunosc mai bine afacerea.
b Dobra, parochului Io?if Comănescu, din
uger foarte mult, ce este de făcut cu laptele
/diea şi redacţiei BDeşteptăriiu din Cernăuţi
acela? Bun e de mâncat sau ba? La un
ite nn exemplar din statutele Reuniunii rgri- întrebarea 28. Eu sflnt un băiat de 18
cal ’i-s’au lăcut nişte bube mari pe piciorul
-!e respective ale tovărăşiilor agricole. Con- ani, care ’mi-am pus în gând ca se învăţ ceva
dinapoi dela genunche în jos, cam aşa de
'ra notei BInstitutului Tipografic® din Sibiiu, meserie. Am cap uşor, încât multe lucruri
mari, ca un ban de argint, 1 fl., e bulbucată
irtea „însoţirilor de credit8 dapă W. F. Ie învăţ foarte uşor.
buba îu afară, e carne vie, perul tot s’a dus
k.ffeisen, traducere autorisată de Dr. Aurel
de pe picior prin curgerea puroaielor din Deci vă rog să ’mi spuneţi unde aş pută
irote, directorul Transilvaniei, s’a tipărit în
acele bubs. Ca e de făcut? înveţa măsăritul la miăestru român, ori Ia alţii
•r-‘X» exemplare pentru preţul de 428 fl. 50 cr.
R cpsiganttl, eoosom. pe un an, doi, până va trebui se merg în
această sumă se se solvească 200 fl., ear’
*'X» exemplare se se pună prin mijlocirea Respuns. N’aveţi decât se mulgeţi cătane.
Varper. Tom a Iacob.
smintitului institut în venzare. De-asemenea regulat viţaua, laptele îi va fi destul de bun.
•s se văndă şi prin biuroul Reuniunii. Cartea Cât pentru boala calului se-’l curezi prin vete­ Respuns. Dorinţa ce o ai este vred­
*ts tipărită îa 8° mare 277 pagine. rinarul cercului, noi nu-’ţi putem spune leac, nică de toată lauda. Caută ceva măiestru îa
că nu vedem boala. apropiere. La tot caşul dacă înveţi ceva mă­
Comisiunea pentru censorarea opului
iestrie vei pută trăi mai uşor.
«spre stupărit de R. Simu din Orlat s’a în-
Jsgit ca presidentul D. Comşa. S’a cerat întrebarea 26 . Fiind eu soldat, când
•‘-li institutul de credit şi economii „Albina8 m’am dus la cătănie n’aş fi avut drept să ca­
Pag. 24 FOAIA POPORU LU I Nr. 6

moarte dinaintea urmăritorilor (prigonito­ răposatului paroch Ioan Stoiţa şi pe


Monografia economicâ-culturalâ rilor) sei (honvezi) în tufişurile din „Do­ lungă obicinuita cualificaţiune preoţească;
a com unei sul Hanzului“. are ca studii pregătitoare 8 clase gim­
G r u r a r îu lu i . Avend o bună şcoală pregătitoare nasiale cu maturitate.
pentru destoinicia sa a fost ales defen­
Scrisă de lo a c h im M u n te a n , preot. 2 j. Organisarea parochiilor.
(Urmare).
sor (apărător) matrimonial al scaunului A

protopopesc. In al 3-lea pătrar al veacului tre­


4. Ioan Dămian, ginerele Popi cut comuna bisericească gr.-cat se pare
Mult s’a străduit se dee o educa-
Ştefan. Cu soţia sa Soră au avut 4 a fi avut 3 preoţi, pe timpul conscrip­
ţiune aleasă fiilor sei, toţi în bune con­
fii: Petru, Şerban, Ioan şi Soră. S’a ţiei dela 1785 numerul acelora s’a re­
diţii aşezaţi în România
preoţit înainte de anul 1785 în Carlo- dus — cum s’a vezut — la 2 ; eaf
Intre ei cel mai în vîrstă. — Con­
veţ şi a reposat la moşia sa sub Nrul pe la începutul veacului acestuia s'a.
standin — după absolvarea studiilor de
de astăzi 45 la 12 Aprilie 1827 în constituit în o singură paroehie şi m
chemie în oraşul Zurich din Helveţia
vîrstă de 78 ani, 9 luni şi 24 zile. a remas până astăzi.
(Şviţera), s’a aplicat ca profesor la şcoa­
Cei 3 preoţi de sub punct 1, 2 lele medii din Braşov; ear’ mai târziu Poporaţiunea gr.-or. a stat — ai
şi 4, au dus episcopului Gedeon Nichi- a trecut în aceeaşi calitate la şcoalele puţine şi mici întreruperi — tot de pe
tici în Mohu spre revisie protocoalele reale şi comerciale din Galaţi în Ro­ acelaşi timp sub păstorirea a câteşi 3
matriculare Ia 20 Iunie 1788. (Vezi şi mânia, unde apoi a şi reposat. S’a preoţi până la 2 Decemvrie 1875.
„Foişoara“ din „Telegraful Rom ân“ Nr. ocupat şi cu ziaristica. Prin resoluţiunea consistorială dir.
106 din 1887). 24 Septemvrie 1876 de sub Nrul 2622
11. Ioan Manta, fecior celui de
5. Ioan Manta, de asemenea gi­ sub puct. 6, s’a preoţit la anul 1853 comuna bisericească a primit orgarj-
nere preotului Ştefan Şerban. S’a preo­ şi a reposat la 9 Septemvrie 1879 în saţie nouă statorindu-se în mod defi­
ţit şi el în Carloveţ şi a reposat la mo­ vîrstă de 52 de ani. Un timp oare­ nitiv numai 2 parochii. Dela 9 Sep­
şia sa sub Nrul de acum 29 în ziua care a fost elev onorabilului căpitan în temvrie 1879 până la 20 Iulie 1S87
de Crăciun — 25 Decemvrie — anul pensiune Constantin Stejar la şcoalele ambele parochii au fost administrate de
IS IS . milităreşti din Jina — cu bun nume un singur preot, ear’ de atunci şi până
6. Şerban Manta, fecior celui de pe atunci. astăzi ele se ocârmuesc de 2 parochl
mai nainte. S’a preoţit probabil (poate) N’a trăit se isprăvească educaţiu- Archiv parochial în regulă s'a în­
la anul 1819. A locuit lângă tatăl-seu nca fiiului seu Ioan. fiinţat şi sustă numai dela 7 Iulie 1S77
sub Nrul 30 şi a reposat la 14 August Iachim Muntean, născut în Tilişca încoace; ear’ circularele mai vechi câte
1836 — în choleră — în vîrstă dc 40 la 18 Ianuarie 1847, a fost ales cape­ au fost scăpat până atunci dc perire,
de ani, 2 luni şi 3 zile, pe timpul când lan în 13 Martie 1877 pc lângă nepu­ s’au pus în 2 conspecte sub numeri
colegii sci: Popa Petru Hanzu şi Ioan tinciosul paroch Ioan Arsenic, căruia comulativi (mai mulţi la un loc).
Dămian, — în urma unor intrigi (apu­ după moarte i-a urmat în paroehie. De însemnătate istorică sunt ur.c;
cături reutăcioase şi viclene) — erau chirotonit în 30 Maiu 1877, în 3 Iulie din aceste Cerculare, precum şi un pn>
ridicaţi din slujbă. acelaşi an a intrat în funcţiune. tocol aşa numit al „comisiilor" sau c:
7. Petru Hanzu. S'a preoţit tot „porunci11, care conţine ordinaţitini
Pc lângă cualifiraţiunea preoţească
pe la anul 1819. A locuit sub Nrul vcrnialc şi câteva pastorale archicrc-ff
are ca studii pregătitoare 8 classe gim-
361 şi a reposat cam prin 1845. — unele cu subscrierea proprie n epis­
nasiale cu maturitate şi 1 an la acade­
8. Ioan Dămian, fecior celui dc copului — începend dela 19 Iunie 17.V
mia de drepturi.
sub punct. 4. A locuit pe moşia, care până la 20 Iulie 1788. Cele guvernia
13. Ioan Manta, fiiul celui de
sânt intimate de „Ioan Popoviciu, v;
acum poartă Nrul 47 şi a răposat la sub punct. 11, născut aici Ia 2 Martie
8 Ianuarie 1850, lăsând in urma sa o carius netini|iloru şi datate din Ilond:
1862, a fost introdus in paroehie curend (19 la numer, cel dintâiu poartă ds:i
familie numeroasă şi de frunte in co­ după chirotonire — adecă în 20 Iulie
mună. dela 19 Iunie 1780), din Sibiiu (15 s
1887. Afară de cualifiraţiunea preo­
9. Ioan Arsenic. EI s’a preoţit din Cărstău (1) scrise toate şi iscni.'.r
ţească mai are ca studii pregătitoare dc protopopul Moisi Moga din Seiif*:
la anul 1836 purtând un timp oare­
6 clase gimnasiale. — dar’ numai până la anul 1785, cr
care împreună cu preoţia şi notariatul
comunal. b) Cei greco-catolici. aici înainte de protopopul loachim d *
Din fire intreprinzî-tor şi înzestrat ln conscripţia sus pomenită dela Mohu.
cu o minte ageră, pc lAngă cultura sa anul 1785 se află induşi ca preoţi Circularele archicreşti sânt sub­
înaltă a ştiut sr-'şi câştige in societate gr.-cat. in funcţiune (slujbă) aceştia 2: scrise — nu înse toate dc — «Gedeon
o posiţie cinstită fiind vezut şi respec­ 1. Popa Iacob Gligorea sub Nr. Nichitici, episcop neuniţilor a tot Ar­
tat in cercuri largi. 109 — acum 433, cu soţia sa Bucura. dealul şi ţerilor împreunale“ şi dat cari
Din frumoasa avere ce ’şi-a agoni­ 2 . Popa Constandin Gligorea sub din Orăştie (19 Noemvrie 17S4), din
sit, o bună parte o a întrebuinţat la Nrul 111 — acum 435. Cu fii: Coman, Beligrad (24 Decemvrie 17S4) şi din
creşterea celor 2 fii ai sci, dintre care Constandin şi Avram Sibiiu. Dintre circulare reproduc p-'
cel mai marc — Ioan — după primi­ Sc mai face acolo amintire de un cel mai vechiu.
rea diplomei de doctor in medicină a expopă (respopit) gr.-cat. cu numele El regulează modalitatea chiroto-
luat şi cl parte la expediţia împeratului Petru Stoiţă de sub Nr. 75 cu familie nirii preoţilor şi e de următorul cuprir-v
Maximilian în Mexico (America) Ia anul tare numeroasă — din causa vieţii sale înştiinţare.
1864, mai târziu s’a aşezat ca medic iregulare depus înse din preoţie. Despre orândueala a înălţatului g--
de oraş în Brăila (România), unde a şi Date privitoare la preoţii, cari vor bernium dela 5 zile a lunii acum tre­
reposat — in luna lui August anul fi urmat in slujbă celor 2 de mai sus cutei avgust, se dă poruncă inştiinţir.-
1883. — nu-’mi stau la îndemână până la du -se la 10. zile alui Iulie anului curâ-
Distins cu breu roşu ca asesor con­ Petru Stoiţă şi fiiul seu Ioan, acest din toriu dată milostivă reşeripţie, despre
sistorial onorariu, a reposat la 28 Sep­ urmă reposat în luna Iui Decemvrie lipsa unui ardelenesc rumănesc neun.t
temvrie 1878 in vîrstă de 67 ani. A 1878. vlădică, putere sau dat, pe ardeleneşt:
locuit mai întâiu sub Nrul 29, ear’ mai Ager şi vioiu de o fire veselă, in- popi ai rîndui, acel care se află in Buca
târziu sub 329. treprizetor şi resolut (hotărît): moartea neunit vlădică Sofronie Chirilovici ps
10. Constantin Barbeş, s’a preo­ lui a produs surprindere generală, mai vreme nenumită, întracestaş chip.
ţit la anul 1845 şi a reposat la 2 De­ ales că se afla in vîrstă cea mai fru­ a. Precum numitul vlădică de
cemvrie 18/5 in vîrstă de 57 ani. La moasă a betrâneţei şi plin de putere. Buda are ordinaţia popilor ardeleneşti
început a locuit sub Nrul 325 — mo­ în scurtul period de vacanţă pa- fară de nice o plată a isprăvi; iar
şia de acum a parochului loachim Mun­ rochia a fost administrată de parochul oblicindu-se cum câ vlădica numit va
tean, mai în urmă sub Nrul 3. gr.-cât Dumitru Roşea din Selişte. lua ceva dela popi care i va face; in-
Din fire deştept şi îndrăsneţ, s’a Ea s’a întregit cu actualul paroch patruit va fi chitilean a întoarce.
potrivit pentru rolul de căpitan, ce ’l-a Dionisie Aron din Buia, născut la 2 (Ya urma.)
avut în revoluţia din anul 1848. Dar’ Iunie 1855 şi intrat în funcţiune dela
şi numai ca prin minune a scăpat de 18/30 Martie 1879. EI este ginerele
Nr. 7 _
___
___
_Adaos la, „FOAIA. POPORULUI» nr. 7 _
_189©

ECONOMUL stăpânirea de astăzi chiar şi razele soa­


relui încă le-ar opri de pe holdele plu­
garului român, aceasta n’are alt dor de­
este proprietatea noastră, dacă nu ne va
lipsi sîrguinţa.
redactat de I. CO ST IN, Noi trebue să dovedim prin faptă
preot. cât să afle toate mijloacele ca să ne poată contrarului, că avem în sinul nostru des­
călicl, care şi dela moară ar opri sacul tulă putere, că avem în mintea noastră
poporului român, ca dînsul să fie ca că­
Friea lor. puşa de sătul, ear’ Românul să rămână
destulă înţelepciune, ca să facem economie
bună.
Din numărul din urmă al „Foii Po­
lat de foame. Faţă de această volnicie
porului" au putut afla cetitorii noştri, că Noi trebue să ne silim prin sudori crunte,
îndrăsneaţă contrarului, datorinţă avem,
stăpânirea ar dori, ca „Asociaţiunea Tran­ ca să dovedim stăpânirii prin faptă, că de ce
să ne sufulcăm braţele la trudă şi lucru,
silvaniei “ să nu se deprindă cu afaceri se tem nu vor scăpa. Să arătăm că există
ca prin bunăstare să-’l putem întoarce şi
economice. în noi destulă virtute, şi chiar atunci
aduce la deplină convingere, că economia, dacă va opri Asociaţiunea dela literatura
Noi cu toţii ştiam şi până acum, că munca şi oboseala noastră este arma ade­ economică, că noi înşine să o întemeiem
dorul stăpânirii ar fi, ca noi să rămânem vărată, prin care ne apărăm.
şi spriginim. Să dovedim, că conducătorii
săraci şi fără învăţătură, de astă-dată ’şi-a
Dorind stăpânirea a opri dela între­ poporului stint destul de pătrunşi de sfin­
arătat arama pe faţă că ce doresc. Teama
prinderi economice această însoţire, pe noi ţenia causei economice, decât să putem fi
şi frica lor este, că poporul român pu-
ne face atenţi, că ce n’a pută face dînsa, opriţi în drumul nostru de volnicia pă­
năndu-se pe lucru şi oboseală, pe lângă
să facem noi singuratici şi cu toţii. As­ cătoasă şi fărădelege.
toate apăsările vrăşmaşe va putea ajunge
tăzi lucrarea economică a Asoeiaţiunii
la deplină convingere, că economia este
se extinde mai mult asupra unor poveţe
arma cea mai puternică, prin care un po­
economice, de altă parte prin premii do­ Rachiu scutit de contributie.
por îşi poate întemeia bunăstarea. Un i
rea a spori literatura economică de care
popor şi uumai aşa se tace puternic şi Mai mulţi abonenţi de ai noştri, mai
lipsă arzătoare avem.
numai aşa poate sta faţă în faţă cu pis- ales proprietarii cari au avere mai multă,
Trebue să facem o mărturisire dure­
maşul cu mândrie şi resolut, dacă ’şi-a ni-au pus întrebarea, că potu-se dînşii fo­
roasă, că noi mai săraci sântem pe tere­ losi pentru casă servitori şi lucrători de
ficut avuţie în carc este independenţa şi
nul literaturii economice, deş\ este ştiut,
neatîrnarea. rachiu scutit de darea pentru beuturi.
că poveţele şi scrierile bune economice,
Avem noi multe comune mestecate Acestora şi altora cari ar dori a afla
pe lângă aceea câ dau materi il literar
cu alte neamuri, unde poporul prin trezie, despre acest lucru le dăm următoarele
de cetit, adecă nutremănt sufletesc tot­
slrguinţă şi păstrare a putut din sărac ce poveţe:
odată dau şi povtţe de lipsă pentru eco­
era, ca să se ridice peste străin şi astăzi Legea din 1890 art. XXXIV, când
nomie, de unde poate cetitorul a-’şi face
cn multă îndestulire şi mândrie povestesc a statorit regulele referitoare la darea beu-
şi folos şi dobândă materială.
prin ce cale şi mijloace au putut întrece turilor spirtuoase, totodată s’a îngrijit, ca
pe consătenii lor. Dacă preoţii, învăţătorii şi inteligenţa
proprietarii şi economii să aibă un favor.
Poporul nostru dela firea sa este noastrîi, care se. deprinde cu economia ar
Aşa proprietarul poate cumpăra 100 litre
conservativ, adecă dela ori-care înoire se Introduce de-oparte prin praxă, de alta
sau şi mai mult spirt pentru folosinţa că-
Înstrăinează şi totdeauna învaţă bun bu­ prin teorie economia raţională în toate
senilor, servitorilor, şi a zilerilor; scutit
curos, dacă vede din praxă, că din oare­ ramurile economice, folosul şi bunăstarea
de dare. Sftnt însă îndatoraţi a-’şi câştiga
care lucru isprăvit după toată regula are ce ar pută da această întreprindere nici
concesiune (îngăduinţă) dela direcţiunea
folos. că se ponte socoti.
financiară.
Când preoţimea, învăţătorii, proprie­ Avem noi numeroase comune cu
Aşa proprietarii, cari doresc a se
tarii cu moşii şi plugarii mai luminaţi, păment îndestulitor, cu t^ritoare aşa zi-
folosi de acest favor, să facă rugările fără
Tor începe a economisa cu oare-care sis­ cănd pustii, dacă toate, ncestea ar fi luate
timbru, apoi le subştearnă direcţiei finan­
tem şi regule, când atât în lucrarea, îm­ în folosinţă, dacă nici un petec de pămănt
ciare.
părţirea, tocmirea şi semănarea pământului şi nici un ram de economie n’ar fi ne-
gligiat, atunci bunăstarea şi bogăţia s’ar Dacă mai mulţi economi dintr’un sat
tor urma o purcedere mai înţeleaptă,
spori văzend cu ochii, atunci n'am avă doresc a cumpăra spirt sau rachiu, tot
atunci venitele tuturor economilor se vor
insul câte 100 litre sau mai multe deo­
spor). atâţia oameni cu carte şi plugari lipsiţi.
dată să-’şi subştearnă rugările prin an­
Economia câmpului, de vite, neguţă- in lume ori-care lucru îşi răsplăteşte
tistia comunală fără timbre, tot la dinc-
torească şi industrială la noi numai acum osteneala; dar’ nimeni nu poate avă stare
ţiunea financiară. In rugări fiecare pro­
se află într’o desfăşurare oare-care, numai îndestulitoare, dacă nu ’şi-o câştigă cu
prietar este îndatorat a adeveri cu un ates­
tcutn Începe a ne pune în mişcare. Mul­ lucru şi asudare.
tat al antistiei comunale, locuinţa, ramul
tele sarcini ce trebue să supoarte pro­ Indestulirea popoarelor, avuţia nea­
de economie sau industrie, numărul su­
prietarul de pămănt îl silesc ca să se murilor şi taria ac< lora totdeauna a fost
flatelor din casă, cam câţi zileri foloseşte
pună la o socoteală, că oare cum şi ce în cea mai st'insă legătură cu bunăstarea.
peste cursul unui an, decât spirt sau
va şti face, ca să-’şi poată întemeia nu Bună>tarea s’a câştigat nu cu vaiete şi
rachiu are lipsă peste tot anul şi dela
mai mult decât o stare îndestulitoare, neajunsuri, ci cu muncă înţeleaptă şi bună
care fabrică sau negustorie doreşte a cum­
care să-’i tindă pânea cea de toate zilele. chibzuială.
păra spirtul sau rachiul.
Yoind noi, ca frica pismaşilor să fie Dacă tnat- acestea stint tot atâtea
Aceste cereri direcţia financiară este
şi întemeiată, atunci trebue să ne unim adevăruri stntorite, cari nimenea uu le
îndatorată a le resolva afară de rîndul
rlndnrile şi să întemeiem însoţiri econo­ poate trage la îndoeală, atunci nouă îmă
altor cereri, adecă momentan.
mice, comunale, cari să se îngrijească de nu ne rămâne alta, decât «ii i toate răs­
puterile să ne punem pe ; . i-n-unie înţe­ Dacă proprietarii, economii şi indus­
toate mijloacele de lipsă pentru înainta­
triaşii se folosesc de acest favor, cruţă.o
rea economiei, care să dee mâna de aju­ leaptă.
Din îndurarea Iui Dumnezeu şi vir­ sumă destul de însemnată de bmi, darr
tor şi sprigin economilor sîrguincioşi, ca
cumpărând beuturile dela cârclmari, plătesft
Eă se poată ridica la atâta proprietate, tutea părinţilor noştri, avem noi averi
frumoase, avem noi câmpuri mănoase, întreaga dare de consum.
câtă o pot lucra cu dobândă.
Fiind noi deplin convinşi, că unde avem şi puteri şi braţe multe, încât mult
şi care este frica şi teama vrăşmaşului, folos vom putea scoate din pămăntul ce
Pag. 26 FOAIA POPORULUI Nr. 7

Despre diaree. Dacă diarea este prea mare şi ţine


M âtăs ăritu l.
multă vreme, sfi se bea de trei-ori pe zi
Aflându-ne în vremea cea mai grea în anul trecut am arfitat peste tot
câte o ceaşcă de ceaiu de pelin (absinth)
pentru copii, încât foarte adese-ori sânt regulele, cari se poftesc la grijirea, creş­
cald, în care se vor pune 8— 10 boabe
expuşi la boala aceasta, aflăm de lipsă a terea, nutrirea şi întrebuinţarea vermilor
de piper.
da cele mai bune şi potrivite poveţe. de mfitasă, ca prin aceea economul s6
Pe stomac (pântece) se va pune
poată avă dobândă.
Diarea sau urdinarea se produce din în fiecare zi o cârpă de pânză muiată în
rficeli la pântece sau în urma unor mân­ Această întreprindere în ţeara noas­
apă cu oţet de vin tare şi bun. Aceasta
cări grele de mistuit, ori din causa mân­ tră este încredinţată unei comisiuni eco­
legătoare se întrebuinţează astfel: se pune
cării unor poame necoapte. nomice, căreia ’i-se pune la îndemâni
jumetate apă şi jumfitate oţet într’un
Diarea mai de multe-ori este înso­ câte un milion fiorini, ca sfi lăţească,
vas, în care se moaie bine o faşă de
ţită cu fiori de frig amestecate cu căl­ spriginească şi ajute înaintarea acestni
pânză mai îavechită, se stoarce şi se în­
dură, pulsul bate des, bolnavul are o ram de economie.
cinge peste stomac, ear’ pe deasupra se
sete foarte mare şi neodiclină; limba După multă osteneală şi vreme de
leagă cu o altă cârpă sau faţă de lână.
este galbenă şi băloasă; are greaţă şi si­ 15 ani comisiunea a putut rfispândi acest
Compresa sau legătura se poate face şi
linţă de vărsături, în gură simte un gust ram de economie într’atâta, că poporal
cu frunze de brad ferte în apă.
amar, ochii turburaţi şi sticloşi. mai sărac, care se deprinde cu cultiva­
Contra diareei se mai poate în­
Diarea poate ţinfi o zi, doufi, de rea vermilor de mfitasă în această lungi
trebuinţa spirt de afine (vacciuium myrti-
multe-oii şese şi opt, ba cliiar mai multe vreme a primit ca câştig 10 milioane
llus), din care boluavul va lua de doufi-
zile. Dacă ea se repetă numai de doufi fiorini.
ori pe zi câte doufi linguri într’o ceaşcă
sau de trei-ori, atunci nu trebue sfi ’i-se Această deprindere, pe lângă aceea,
cu apă caldă.
dee mare însemnătate, ba de multe-ori că este uşoară şi se poate îndeplini de
Acest spirt ar trebui sfi-’l aibă în
este chiar de folos, pentru-că dă afară cătră bfitrânii slăbiţi şi copii, cari şi de-
casă fiecare familie ; el se prepară astfel:
materiile netrebuincioase din corp. Dar’ altcum n’ar putea isprăvi alte lucruri mai
Se iau cain doi pumni de afine şi se pun
dacă diarea ţine mai multe zile, omul grele, aduce câştig şi dobândă în vreme
intr’o sticlă cam de uu litru cu spirt bun
perde mult din putere, slăbeşte şi perde scurtă şi pe atunci, câud plugarul este
ratinat, se astupă sticla bine şi în urmă
pofta de mâncare. lipsit de bani.
se ţine li căldură şi lumină mai mult
Diarea sfi nu se oprească deodată De altă parte, fiind cultura vermilor
timp, căci cu uit stă mai mult, cu atât
repede, ci incetinel, pentru-ca stomacul împreunată cu plantarea arborilor aşa na-
este mai bun. In cele mni multe caşuri
sfi nu se slăbească. îndată-ce o persoană I miţi duzi sau pomiţari, — fără cari nt
e de ajuns, ca bolnavul sfi mănânce
este atinsă de această boală, trebue sfi se pot nutri vermii de mătasă, — aceşti
numai câteva boabe din aceste afine din
se Infăşurc peste stomac (pântece) cu o arbori pe lângă aceea că dau lemn bza
spirt, şi înceată ori-ce fel de diaree, lu
flanelă, sau cu o petecă de lână stropită de lucru şi foc, mai întocmesc aerul ace­
lipsa spirtului de afine se poate Întrebuinţa
cu spirt rafuiat (curăţit); bolnavul sfi stee lui ţiuut unde se plantează. De aici este
foarte bine lapte fert cit cimbru, din
în casă la căldură şi sfi bea un ccaiu statorit, că deprinderea cu niătăsăritu! di* J
care va lua câte doufi păhărele pe zi.
(tea) de frunză de menthă (ismă, nintă mai multe puncte de vedere este folosi­
De regulă ori-ce persoană, care are
creaţă), în care sfi se pună şi 2— 3 lin­ toare.
un stomac slab şi este expusă adese Ia
guriţe de cocnac sau rum bun. Economii, cari doresc a se deprioie
diaree, e bine sfi bea ln fiecare zi câte
Dacă diarea provine din causa mân­ cu mătăsăritul fie comune întregi, g r â d id
un ceaiu de pelin (absint li) sau de
cărilor, precum o mâncare de poame ne­ şcolare ori singuratici, primesc gratuit sf-
cimbru (origanum), pe care îl va lua
coapte, în acest cas se va da bolnavului menţa de duzi, ear’ duzi cu rădficini cs
dimineaţa pe nemfmcate.
un purgativ (leacuri care curăţă) şi cari preţul cel mai ieftin. Afară de acesta
O persoană bolnavă de diaree sfi nu
fac scaun, precum: doufi sau tm linguri li-se dă celor-ce cer oufi sau sfimenţâ deli
mănânce verdeţuri (zarzavaturi) sau zamă
de oleu de ricini, sau 30 grame de sul­ vermii de mătasă gratuită. Dupâ-ce sa
prea grasă, ci sfi mănânce mai cu seamă
fat de magnesie (sare amarA). După-ce crescut vermii şi aceia s’au ţesut în găoace,
oufi proaspete moi, cari sânt cea mai
ace.ste purgative 'şi-au făcut efectul, atunci acele le va cumpfira vistieria statului ca
bună hrană pentru această boală. Ase­
dacă diarea totuşi n’a încetat, trebue sfi preţul cât se poate de bun.
menea este bună supa de chimin, in care
se dee bolnavului la fiecare oară câte Lucru de frunte este, ca cineva nu­
sfi se pună un gram de subnitrat de
un gram de subnitrat de bismuth, ce se mai sfi voească a se deprinde cu creşte­
bismuth pentru oameni mari, ear’ pentru
va lua dela farmacie (apotecă). rea vermilor de mătasă, îndată află toate
copii numai o jumfitate de gram.
’l-se va da bolnavului în fiecare înlesnirile şi ajutorul trebuincios.
lndată-ce se arată semnele diareei,
prânz şi în liteare seară câte o lingură După-cum ştim, în unele comune bi-
este foarte folositor a lua o ceaşcă cu
de unt de migiale dulci, sau in lipsă năţene, poporul nostru încă a început »
ceaiu de cintaură şi de pelin. Asemenea
de oleu de migdale ’i-se va da oleu se deprinde cu creşterea vermilor şi adese­
va mai lua câte 4— 6 picături de pelin
proaspfit, aceasta o va face in timp de ori a fost deplin mulţumit cu câştigul os-
pe o bucată de zăhar, şi va înghiţi câte
şepte-opt zile. teuelei sale.
2— 4 boabe de ienupere (Juniperus comunis).
Va face o fertură cu cotoarele dela înţelept lucru ar isprăvi preoţii Şî
în timpul diareei bolnavii au mare
florile de trandafiri în modul următor: învfiţătorii noştri, dacă ar spriginl şi răs­
sete, dar’ nu trebue sfi bea apă, ci în
va pune un vas ca patra-parte litră apă pândi această întreprindere uşoară şi fo­
loc de apă sfi li-se dee zamă de urez,
la foc sfi fearbă; după-ce va ferbe bine, lositoare în toate părţile unde plantarea
limonadă acrişoară cu lămâie, sau ca
va pune la 250 grame apă cam 10— 15 şi sporirea duzilor nu este împreunată ca
sirop de smeură.
mucuri sau cotoare de trandafiri în acel nici o greutate, unde adecă atât pimea-
Apa de orez se pregăteşte astfel:
vas; fiind tot la foc, s6-:l mai lase sfi tul, cât şi clima le prieşte.
se pune într’un vas apă, peste care se
fearbă încă 5— 10 minute. După-ce a în economie ori-care ram de lucra
toarnă urez, se pune apoi la foc sfi fearbă,
fert bine sfi se acopere vasul cu un este un isvor de câştig, cu cât poate o
în urmă sfi bea în timpul zilii.
tăier, ca zama sfi se rficească. Când s’a persoană a-’şi deschide mai multe ramuri
în tot timpul boalei este oprit bolna­
rficit sfi se strecoare într’o ceaşcă, unde de economie, cu atât se măreşte câştigai.
vului de a mânca poame.
se va pune puţin zăhar şi sfi se bee mai Prof. D r. Elrfl^ercscti.
Din picurii mulţi se compune litra de
de mai multe-ori într’o zi. apă, din crucerii mfirunţi şi mulţi fiorinul-
Nr. 7 FOAIA POPORULUI Pag. 27

Aşa fiind, preoţii şi învăţătorii nos- . sesc turtarii. Mierea curată se cunoaşte j din stomac, de;i vei folosi leacul următor: Vei
tri pot pe încet şi uşor popularisa această uşor, căci în spirtul de via toată se des­ întrebuinţa în mâncare prat sau pulvere de
deprindere, care pare a fi mai mult o face şi topeşte. în locul spirtului de vin pelin (Artemisia absinîhium), câte într’o mân­
formă de jucăreie; dar’ tot chlgr. de care de doue-ori pe zi vei pune cât poţi lua
se poate întrebuinţa şi spirt de bucate,
pe un vîrf de cuţit. Dar’ poţi întrebuinţa şi
.•găoace de mătasă aşa ne dăpănată se plă­ ba în cas de lipsă şi rachiu mai tare. tinctura, care de altcum este bună Ia toate
teşte din partea statului cu 1 fi. durerile do stomac.
Dacă într’o casă sîlnt 3— 6 copfi, şi
aceia se deprind cu creşterea vermilor de mă­ Ştiri eeonomiee.
tasă, atunci In 6 săptămâni pot să-’şi câştige Tabac de n a s î n contra in f lu ­ întrebarea 32. Aş voi a-’mi clădi o casă.
înşişi jucându-se preţul veştmintelor tre­ enţei adecă răce lii. Un ziar englez, „Ti­ Pentru-ca aceea înse ne fie solidă, tra:nică şi
mes", publică o interesantă scrisoare, pe care totodată şi igienică, vin prin aceasta a ve
buincioase pentru un an.
o primeşte dela un cetitor al seu. Aceasta cere sfatul.
Aşa fiind, n’ar fi un lucru greu, ca Ce fel de grinzi şi corni ar fi mai buni
spune, că tabacul de nas ar fi cel mai puter­
uliţele satului, drumurile ţarinilor şi alte lo­ nic mijloc In contra influenţei. Zice, că el a şi mai trainici a se pune la o casă, de gorun,
curi sterpe toate să fie răsădite cu arborii de petrecut în localităţi de acelea, unde influenţa teiu, sau brad? Când trebue tăiat ori-ce
nutrit vermii de mătasă. Aşa o mulţime bântuia în cea mai mare măsură, dar' cu toate lemu ca se fie mai trainic şi se nu-’l atace
de săraci ar pută avă isvor de câştig. Pe acestea de el influenţa nu s’a prins, deoare-ce ori năpădească carii? Poate-se face venti­
Întrebuinţa tabac de nas, prin care iufluenţa lator la chilie, ca astfel aerul neîntrerupt se
-comune tot lucrul acesta nu ’l-ar costa
se alunga. Dacă ar fi adevărat aceasta, atunci se îuoeascâ. Cât ar trebui se fie înălţimea
Jecât voinţă şi bună îngrijire. unei chilii.
tâbacul de nas, care începuse a eşl cu totul
din obiceiu, de nou îl vom vedă earăşi adus în Greovaţ. j . l ’ăucea,
econom.
folosinţă.
Respuns. Mai trainic este lemnul de
Alungarea gărgăriţelor. goron sau stejar. Lemnele de clădiri şi alte
Este lucru cunoscut câtă stricăciune trebuinţe trebue tăiate iarna până nu circulă
■fi pagube fac aceste insecte economilor
Din traista eu poveţele. în dînsele sucul. Dacă îndată primăvara nu
întrebarea 2p. Fiind eu de 15 ani, am s’ar ciopli, trebue jupuilă coaja d». pe dintele,
!c grânarele unde s’au încuibat. Nu ara-
învăţat cântările bisericeşti, avănd glasul cu­ ca se nu între îu dînsele carii. Ventilator se
re-ori nici după cele mai grele încercări rat, întreg şi fănătos, dar’ dacă am trecut poate face după-cum pofteşti. îuâlţimea unei
lucru uu-’şi put>;a economul scăpa grâ- peste 17 i'iii, ’mi-s’a schimbat giaml îu răgu­ chilii sănătoase trebue Bă fie de 3 metri.
ne!e de dînsele. lu anii din urmă în şit. N’ar fi ceva leac, prin caro ’nii-aş putea
Francia s’au făcut încercări pentru de­ dobândi ear’ glasu! curat?
I. o. întrebarea 33. Un tinăr fund în ser­
portarea gărgăriţelor diu hambarele cu R ă s p u n s . Ca f-e-’ţi poţi redobândi gla­
viciu la gendarmi în Caransebeş a împrumu­
bucate cu ajutorul cânepii, şi au ajuns sul şi ca se poţi 8. ăpa do răguşr.lă vei folosi: tat pe un alt coleg al acu cu 30 tl. v. a.,
ii resultat foarte Îmbucurător. Un eco­ Abureală de flori de fân şi legături de apă
având >i obligaţiune. Nu mult după aceea
nom de frunte avea un grânar cu vr’o rece. Vei giirgărisa gâtul cu ceai pregătit mergând tn spiUl şi do acolo în vieaţa civilă,
din verbas (verbasenm meycr), ear’ mestecat
200 hectolitre de grâu, tn care se Incui- nu a mai auzit de el. Acum a aflat, c.ă da­
cu zuliar 11 poţi întrebuinţa şi de beut ca ceai. toritul sc nflă în serviciu la drumul de fer
tiserâ gărgăriţele de care nu ştia cum
în Simcria (l’iski) ca magaziner, undo are
ii se scape; odată a luat. sămenţă de câ-
întrebarea 30. Am o fiică de doi ani şi plata po an -150 tl.. am f()3t la uu advocat,
c»pâ neîmblătită, din care a aşezat prin
jumetate, care după-ce a împlinit virstă do care ’ini-a Fpii1», că mi-’l pot câştiga, neavând
rinarele cu bucate. A doua zi coperi- zece luni a căpătat o umflătură tn pleoapa salar de 000 tl. Ve rog de c.*va îndrumare
grânarelor erau negre de gărgăriţe, ochiului drepf, aşa încât aceasta o mai um­ de e posibil.
flată şi mai roşie pe dinafară decăt la cela­ A bonentul JUST.
ari fugeau de mirosul cânepii. Cinci
lalt ochiu. în vr’o trei rtnduri a scăzut cu R ă s p u n s . Având obligaţiune tu regulă
In şepte zile s’a văzut această fugă
totul umflătura, ba în primăvara trecută în datoritul so poate ptrl şi dacă n’nre G00 fl. plată.
i» gărgăriţe, ear’ după aceea In hambare Mni întâiu te vei informa deplin, că tutr’adc-
vr'o trei luni nu s’a inai ivit După aceea a
cu s’a mai văzut nici o gărgăriţă. Mai început earăşi a se ivi formând totdeauna mai vor se află în Simeria, după-ce vei afla se-’I
seamă sc pot ţină departe gărgăriţele ftntăiu o Fgrâbunţă mică, când de-asupra, când pîrască Ia judecătoria cereuală do care se ţine
-tla Intrarea în grânare, dacă poiul, adecă sob ochiu, din care apoi se inflamează toată Siineria. Advocat u’a putat se ve dec ase­
pkvele diu care se alege sămenţa de cft- pleopa din jurul ochiului. 15* în unele dimi­ menea efat, că cine n'are G00 11, plată pe an
neţi pleoapele se prind aşa, încât numai cu nu s’ar putea constrîoge să-’ţi plătească datoria.
Crpi, se aşază In lăzi prin grânare. Unii
greu se pot depărta una de alta. Pc din­
k mai alungă şi cu crengi şi flori de soc lăuntru atât ochiul căt ;i pleopele sQnt deplin
r-rzi. ce se bagă In hambare. sănătoase şi curate. Am cercat şi cu medici, întrebarea 3.p. Este scris în lege, că cine
cercarea însă în present ’mi-a fost zadarnică. să facă contracte, judele, notarul sau pretorul ?
Ve rog a-’mi răspunde cum s’ar pută tămădui? Eu de câţiva aDi am făcut câte unul unde a
Ueia-sup. 1895. Abonent n r. fost de lipsă. Acuma avem un notar nou,
Cim se cunoaşte mierea curată? care me ameninţă cu închisoare, dacă voin
R e s p u n s . Pentru asemenea boale, cum
Nu odată se tntemplă, ‘câ unii sfir- sflnt mai virtos cele de ochi, nu se poate da mai cuteza a mni face contracte.
uri, cari se deprind cu vinderea mierii îndrumări pentru lecuire, decât de cătră doc­ Notarul face un contract pentru câte
iceta. o fabrică şi nu o vănd aşa cum tori, cari cearcă boala de aproape. Chiar şi 5 — 8 fl., ear’ eu numai câte pentru 2— 3 fl.
între medici sQnt rari a ’eia, cari au deplină Notarul pentru aceea m’ar înfunda în temniţă,
£ir.şii o cumpără dela stupari. Mierea
cunoştinţă ca se poată vindeca deplin boalele căci ti scăresc mult venitul.
iiiîificatâ se poate descoperi, dacă se pune Muerea. Ciortea.
de ochi. Dieă ai probat cu un medic, fără
i^tr’o sticlă o lingură de miere, peste R e s p u n s . Contracte simple de vânzare,
să-*ţi fi putut ajuta, vei cerca şi cu altul, care
se toarnă trei lingari spirt de vin. poate ’ţi-a da mai bun leac pentru copilă. cumpărare sau de împrumut poţi face şi d-ta.
itxîuţa aceasta se scutură bine ca mierea La toată întâmplarea ai datorinţa a cerca totnl De una se grijeşti, se fie făcute In toată re­
ţ spirtul să se mestece bine. După is­ ca se o poţi vedă vindecată. gula. L°ge încă nu este, care apriat te-ar
pute oprii Adevărat este, că notarul taxează
prava asta se pune sticla ca conţinutul
prea tare poporul, se poate înse că cu înta-
in dinsa să se aşeze. Când îndată după întrebarea jr . Eu sflnt o fată tineră, j bulare ca tot cere atâta preţ, atunci are Ioc.
Punerea în răpaos a sticlei pe fundul ace­ deplin sănătoasă, din gură înse îmi iese un i Pentru contractele de împrumut chiar şi d-ta
ia* se formează un strat alb, atunci pu- miros greu, de această boală aş dori se scap, j iei prea mait, dacă nu Intabulezi contracte de
cum şi prin ce m’aş pută mântui? j cumpărare atunci este destul chiar şi la 1000
îfcm şti, că mierea nu este curată de stupi.
Ş ir e t. -f* j florini, taxa de 1 fl. La obligaţiuni simple
Mai adese-ori se sporeşte, se falsifică Respuns. Dacă mirosul greu ar pro- j
taxa este 50 cr.
si&rea de stupi prin mestecare de zăhar veni numai din gură, atunci poţi scăpa |
-e struguri sau o materie de care folo­ foarte uşor, trebue însă că mirosul provine i
Pag. 28 FOAIA POPORULUI N r. T

Monografia economică-culturalâ voiu face de ştire, şi aşa unele ca aceşte purtat dăscălia mai o jumetate de veac.,
răutăţi şi acar ce feliu de pagube, după dela 1805 până la 1847.
a com unei
puterea mea le voiu împedeca şi încun- El trăeşte şi astăzi în gura oa­
G r u r a r îu lu i . giura; iară împotriva binelui şi a folo­ menilor mai bătrâni, cari dela el au
Scrisă de lo a c h im M untean, preot. sului înălţaţii împărăţii sale şi a moş­ învăţat scrierea frumoasă, cetirea şi rin-
(Urmare). tenilor sei din cât voiu putea voiu ajuta dueala slujbei bisericeşti. A locuit sub
b. Precum dînsul prin mare pe- aşa se mi ajute dumnezeu spasenia nr. c. 108. In lipsa preoţilor cărturari, —
diapsă se nu cuteze a orîndui pe nici sufletului se mi dea.“ cum au fost bună-oară Ioan Dămian
un popă pentru Ardeal, care nu este Sub Nr. gubernial 8122 dela 29 şi Petru Hanzu, — el a purtat matri-
cu paşuş dela înălţatul gubernium de Noemvrie 1872 s’a dăruit de acelaşi mare culele, a indus ordinaţiunile în protocol
aici; care paşuş dela înălţatul guber­ împărat „creştineasca toleranţie la legea şi a compus socotelile bisericii pâni
nium nu se va da, pănă la acela, care săsască şi calvinească şi legii greceşti când ’i-s’a interzis aceasta din partea
ordinaţie caută a popi, despre ale sale protopopului Ioan Moga la anul 1S4-S
neunite“.
ajunsă priceperea şi hărnicia lui, dela (ori 7.)
Alte porunci regulează trecerile re-
aici în ţară orânduit vlădicesc neunit Şcoala lui Fitoc a cercetat-o =:
ligionare pe temeiul examenului 6 săptă­
vicareş, o carte de adeverinţă, şi dela Petru Stoiţă, fiiul preotului gr.-cat. ct-
mâni şi alte multe.
stăpânitoriul Domnul locului seu, cu vo­ venit mai târziu însuşi preot gr.-csi.
inţă de mărturisire spre alui dinainte Din documentele reproduse ese
lămurit: de unde urmează, că parochia gr.-cî.:
avândă ordinaţie a arăta se aibă. pe acele timpuri nu-’şi avea şcoala a
c. Precum numitul vlădică afară 1. că biserica românească neunită
proprie până mai târziu şi anume la
de ordinaţie să nu aibă mai multă din Ardeal ’şi-a avut vicariul seu aici
anul 1829, când prin decretul de ctir.î
treabă sau dreptate spre popi ardele­ în ţeară încă şi pe la anul 1777,
dela 28 Martie s’a sistemisat post 6
neşti neuniţi, darăşi toate cele carele 2. câ ea a stat sub administraţiu- învăţător unit cu salar de 100 fl. pe ^
’i-sau rânduit pan’ acum, sau se va nea vicariului Ioan Popovici din Hon-
Cel dintâiu, care a ocupat acts
răndui de ici înainte dela statuşu ţării dol şi înainte nu numai după episcopul
în triaba popilor; aceasta să rămâe post, a fost Petru Roman din Cuc r,
Gedcon Nichitici — cum se afirmă în
bărbatul învăţat şi înzestrat cu nu.::
tot în aşezământul seu. „Vechia Metropolie" de Nicolae Popea
cunoştinţe, născut la 10 Ianuarie 1S>
De aceasta se dă poruncă tuturor Ia pagina 147!
şi răposat aici Ia 3 Octomvrie îS v
popilor scăuneni neuniţi, care au voe Ca o preţioasă isbândă a înainta­ El a purtat dăscălia — cu o scuri
a se popi, cu deadinsul să fie chitilcni, şilor noştri din timpurile mai din coace întrerupere — în doue rînduri. Tre
cartea aceea mai sus numită de adeve­ notez, că prin resoluţiunea comitelui să­ cend apoi la biserica gr.-or. a vttzz
rinţă a Vicarcşului neunit a o arăta sesc Nr. 951/849 pe temeiul decretului a o purta şi aici în curs de vre-o cd::~
cinstitului sfat, se va da cu atestaţie de curte din 25 Maiu 1847 Nr. 28,680 ani, — cam de pe Ia 1855 pâru i
la înălţatul Gubernium ; şi apoi aceluia s’a dobândit pentru toţi 4 preoţii din
anul 1862.
care va vrea se se popiascâ, fiind har­ Ioc — 3 gr.-orientali şi 1 gr.-cat. — Au mai slugit ca învăţători la
nic de preoţie, va lua paşuşul numit al dreptul de a primi salare sau dotaţiuni în gr.-or. parte cu el împreună, parte
înălţatului Gubernium. bani clin cassa comunală, fiecare câte
intea lui:
încăşi şi supt mare .şi grea pc- 200 fl. mon. conv. 210 fl. v. a.); Cantorul Ioan Dămian, căruia ~.Lr_
diapsâ este oprit, ca nimic se r.u cu- ear' prin decisiunea vice-comitelui dtto la moarte ’i-a rămas numele de ,da'C /
teze se se facă popi la alte ţâri stră­ Sibiiu 2 Maiu 1882 Nr. 2029 la stăru­ apoi preoţii Constantin Barbcş ş:» tr-
ine, adecă in ţara moklovii, sau în inţa parochului Joachim Muntean sala­ Mantia din loc şi Ioan Doican, s r
ţara rumăniască, câ unii ca aceia obli- rul preoţilor gr.-or. s’a regulat cu câte paroch în Scbeşul-dc-jos, înainte
cindu-să, prin marc şi grea pedeapsă 3 15 fl. pe an. preoţirea lor.
se vor pedepsi.
21). .Şcoala. în toamna anului 1S60 s’a :rr
S i b i iu , in 1777 Avgust 22. dus ca învăţător eşit din şcoala r~
Ear’ din Protocolul sus numit es- Vorba înţeleaptă şi sfatul bun nu
nouă (cursul pedagogic dc 2 ar.:
trag — fiind interesantă nu numai ca strică de s’ar repeta căt de des. Multe Sibiiu) absolventul George Por.i
document istoric, ci şi ca limbă — for­ rele şi daune materiale putem abate Săcel, născut la 1 August 1840. r,~ :
mulă jurămintului dc credinţă, pe care dela noi cu ajutorul învăţăturii. Pro­
introdus oarecare regulă şi diVrr'*-;
în urma ordinului gubcrnial din 27 verbul „cine are carte, arc şi parte in şcoală desvoltând in anii dintâiu rr.:
August 1781 Nr. 6239— *10 întreg cle­ nu datează de ieri dc alaltăieri şi-’şi
zel şi dovedind o viuă însufleţire r:*
rul ortodox la depus împăratului Iosif arc şi el noima sa; că omul luminat tru cariera sa atât în şcoală, cât 5: :■
al 2-lea. Iată-o. totdeauna mai bine ca altul va şti să-’şi
biserică. Generaţia, din carc se ^
procure „cartea", adecă dovezi sau do­
TJurăm cnlul care s'a d'-l dela înălţatul tueşte ciata de azi a cântâreţr'or ~
cumente în spriginul seu. strană, dela el s’au procopsit. D âr.:
înipârât / “ Date sigure întemeiate pc docu­ spre alte treburi, dela 1878— 1S> ! ;
rEu X. N. jur întru Dumnezeu cel mente scrise despre începuturile şcoalei întrerupt dăscălia şi locul Iui ’l-ai: :c:
viu adevărat şi vecinic şi cu credinţa sau propăşirea culturală în această co­ pat: in anul dintâiu preotul le.-.oh "
mea mă fâgăduesc cum că la înălţatul şi mună din vechimea mai îndepărtată nu Muntean, care mai nainte fusese ir::
puternicul Domnul Domn Iosif al doilea avem. Tot ce se ştie din predanie învăţător în Tilişca şi în Selişte, :r. i
din mila lui dumnezeu ales împăratul este, că pc la sflrşitul veacului trecut 2-lea an clericul absolvent Ioan F.:-"
romanilor, craiu ţării nemţăşti; Ierusa­ (al 18-lea), ar fi slugit aici ca învăţător din Raiţiâu. A revenit însă earâs:
limului; ţării ungureşti, Bohemii, Archi- un anume Arsenie, frate cu preotul tinuând! a funcţiona până in vara ar.u -
ducsul austrii, duxul lotarengii, Marele Constandin Arsenic de pe timpul con­ 1887; «ar’ în primăvara anului Ix "
prinţipul ţării ardealului şi Domnul Dom­ scripţiei des pomenite, care pe la în­ din causţa slăbiciunilor sale a fes: r_-
nul şi prinţipul mieu, legiuit şi moştian ceputul sutei a 19-a trecuse apoi în în stare \de odichnă cu pensie ar.ui-
mie milostiv şi tuturor moştenilor lui Ţeara-Românească, de unde nu s’a mai de 115 nj- v. a.
în toată viaţa mea drept şi ascultătoriu reîntors. în to(>amna anului 1862 au i m :
supus slugă voiu fi, prietinilor lui pre- Tocmai cam pe aceeaşi vreme ar ca învăţător Petru Cătoiu, născut
ten voiu fi, neprietinilor lui nepretin fi purtat dăscălia şi un diac din R ă­ la 21 ianuarie 1840 şi a f u n c ţ ia
voiu fi; împotriva împărăţii sale şi moş­ şinar cu numele Alăman Trinu, mare neîntrerupt) până la anul lSî>/. c~r~
tenilor lui sfinte feţe, cinste mărire şi cântăreţ; ear’ pe Ia 1804 eara dascăl sub Nr. oficiului parochial 115 SS7 --
biruinţă nici pe dos nici de faţă ceva Ioan Bobeş — totodată şi notar co­ 2 Iulie ’i-s'V inmanuat hotărîrea rrâns-
rău nu voiu socoti nici altora Aşa a munal. terială de p>ensionare cu 110 fl. pe ar.
face învăţături sau sfătuitoriu sau aju- O instrucţie mai temeinică şi şcoală
întoam na anului 1SS4 s'a înninra-'
toriu nu voiu fi, ci însumi eu de aş mai regulată pare înse a se fi urzit a 3-a class; * Ş'1 ca nou A tâ to r a Ir.:
vedea sau aş înţelege că alţii spre rău­ abia pe la începutul şutei acesteia cu preotul de mai târziu Ioan Manta.
tatea împărăţii moştenirii sau a terilor venirea în comnnă şi aşezarea in dăs (Ya urma.)
umblă, unele ca acestea au eu îndată, călie a lui Vasile Fitoc din Avrig, fost
au prin alţi, împărăţii sale de vreme suboficer (căprar) licenţiat. Acesta a

/
Nr. 8 Adaos la, „FOAIA POPORULUI» ni*. & — 1896 Pag. 29

ECONOMUL aceste vedem, că deputaţii din dieta Aus­


triei au fost în stare a împlini dorinţa
mii de fiorini în anii când se fac bine
poamele. Prunele bistriţene uscate cu
redactat de I. CO ST IN, economilor şi fără sfi-’i fi silit la aştep­ multă isteţime şi pricepere fac concurenţă
preot. tare până vor putfi denaturalisa sarea, ca celor din Bosnia, încât sute de mâji se
sfi nu poată fi folosită decât pentru vite. exportează în Galiţia, Polonia şi Rusia.
Curs de pomărit Find constrîns ministrul ca în afa­ Toamna, pe vremea căstanelor, uscatul
cerea aceasta sfi dee rfispuns hotârît, s’a prunelor şi adunatul nucilor, vin Galiţienii
Ministrul de agricultură întocmeşte pen­
nisuit a arfita, că nici în Austria nu s’a cu carele proprii după aceste poame, pe
tru învăţătorii dela şcoalele poporale, cari se
deprind, cu grijirea grădinilor de pomărit, un putot ajunge la ceva resultat îndestulitor care poporul îi numeşte Poliaci.
curs de pomărit câte pe io zile la şcoalele de cu sarea vândută cu preţ scăzut, deoare-ce în acest ţinut mai fiecare econom
agricultură din Kereszthely şi Cluj— Mănă- nici Vs parte din câtă s’a votat n’a fost îşi are în grădina sa de pomărit uscătoa-
ştur. Cursurile se vor ţine în Kereszthely întrebuinţată din partea economilor. rea proprie, care abia ’i-a costat 20— 100
din 26 Martie până în 2 Aprilie, ear1 în
Mai vfidit ’şi-a dovedit lipsa de cu­ fiorini, dar’ cu aceasta uscă poame, din
Cluj—Mănăştur din 7 Aprilie până în 16
st. n. In amettdoue locurile vor fi primiţi câte noştinţă economică ministrul atunci, când care scot un preţ de sute şi mii fiorini.
I5 înviţători, cari vor fi împărtăşiţi de 13 fi. a declarat: sarea nici nare ceva impor­ Clădirea uscătoarelor este de totul
ckeltueli de drum şi diurne pe zi de 1 fl. tanţă sau însemnătate mare pentru eco­ simplă, mult seamfină cu coteţele, între
30 cr. pentru vipt. Rugările simt a se subşteme nomie. aceste este atâta deosebire, că păreţii siint
ministrului de agricultură până în 2p l. c.
Din această declaraţiune a stăpânirii clădiţi cu voioage, un fel de pămfint fră­
st. n. în amettdoug locurile vor fi primiţi şi
este dovedit mai presus de toată îndoeala, mântat, aşezat în formă şi uscat. Aceste
3 — 4. proprietari sau conducltori de economii.
că nici n’a avut, nici n’are în vedere aju­ voioage se aşază între nişte seşi, acope-
torarea economilor, ca sfi poată ajunge la remântul este de şindilă, podul însfi se
Sarea în dietă. sare cu preţ scăzut. pregăteşte din scânduri, pe cari se aşază
După părerea noastră, ministrul de ţiglă ne arsă, apoi se lipeşte bine, ca sfi
In 15 1. c. In dieta ţerii noastre a
finance se pricepe foarte puţin la treaba nu poată eşl din uscătoare căldura.
venit la desbatere o întrebare foarte de
aceasta, că ce Însemnătate mare are pen­ Adevfirată pricepere se pofteşte la
frnnte, pentru economii de vite. S’a luat
tru economia cu vite sarea. Chemarea clădirea cuptorului, care se face din anu­
la desbatere o rugare din comitatul Hont,
şi adevfirată pricepere au agricultorii a mite oale sau ţigle, aşa că pe o parte
în care cetăţenii din acel comitat se roagă
spune însemnătatea ei, aceştia au şi lftngă părete se face focul, apoi căldura
ca preţul sării sfi fie redus pentru eco­
spus-o. Adevfirat este, că ministrul de face un cerc pe lângă păreţii uscătoarei,
nomii, cari se deprind cu creşterea sau
agricultură însuşi a mărturisit în dietă: aşa că fumul iasă în fruntarul uscătoareir
prăsirea vitelor.
că lipsă este Î11 economia de vite şi sare dar’ în partea contrară cu cuptorul unde
Această rugare a servit un prilegiu
ieftină. Totodată a spus: că în scurtă se face focul. Tot în fruntar se lasă o
fi ocasiunea binevenită, ca mai mulţi
vreme va fi în stare a presenta dietei un formă pătrată de fereastră, care se în­
dintre deputaţii dietali sC părtinească
proiect, fiindcă deja este pus în lucrare chide cu oblon de lem, aşa că căldura,
această dorinţă, care de altcum este foarte
planul pentru denaturalisarea sării. sfi nu poată eşl.
Teche şi are mulţi părtinitori în cercurile
Din aceste toate aflăm, că economii Partea dinlăuntru a uscătoarei este
bărbaţilor cu tragere de inimă pentru
de nou au în prospect o nouă făgăduinţă, împărţită în 3— 4 rînduri. Prin păreţi
înaintarea economiei de vite.
că aceasta, când va fi Împlinită, este taina în linie paralelă, adecă dreaptă cu frun­
Sflnt foarte numeroase rugările şi
viitorului. tarul, se aşază câte doufi rude de stAn-
petiţiunile date miniştrilor de agricultură
Fără îndoeală putend cconomii noştri gear, în 3— 4 rînduri, aceste servesc de
ţi finanţe atAt din partea unor comitate,
cumpfira sare mai ieftină, cu mult mai poliţe, pe care se pun apoi lesele cu poa­
cât şi a mai multor reuniuni economice,
bine ’şi-ar put6 griji vitele. Denatura­ mele menite pentru uscare.
dar’ tot de atAtea ori s’a trecut peste
lisarea sării este un lucru isprăvit, căci Lesele se compun din doufi scându-
această întrebare atAt de însemnată.
chiar in Budapesta s’a dat o patentă pen­ rele cam de 1 0 cm. late câte de l 1/ ,— 2 .
Ani de-arindul stăpânirea s’a scutit,
tru o iuvenţiune, prin care sarea se poate metri lungi şi 70— 80 depărtare una de
ei nu poate scâdfc preţul sării până
într’atAta strica, câ omul nu o poate în­ alta. Aceste scândurele alese ca sfi fie
odată şi Austria nu va avfe lege prin
trebuinţa; dar’ vitelor se poate da fără cât se poate de uşnrele, se fac din lemn
care se va reduce preţul pentru sarea, care
nici o teamă. de brad ori plop, apoi prin dînsele se
o întrebuinţează economii de vite. în
pun fuşteii, peste cari se leagă trestie,
toate rîndurile s’a spus şi aceea, că stă­
ori se împletese cu vlăstari de răchiţi.
pânirea trebue sfi afle ori inventeze ceva Useâtoarele de poame. Pe asemenea leasă se pun din poame proas­
metod sau meşteşug, ca sfi denatureze
Adese-ori s’a amintit în coloanele pete atâtea câte poate sfi le ridice nn
Jarea, care s’ar întrebuinţa pentru vite.
foii noastre ce folos ne poate da pomă- dm singur.
Prin denaturalisare s’ar putfc preface sarea
ritul şi ce bogăţie se câştigă în multe ţi­ Aceasta este descrierea pe scurt a
aşa, ca economii sfi nu o poată între­
nuturi din poame. uscătoarelor de poame.
buinţa pentra sine şi familie, decât numai
După-cum ştim, poamele se întrebuin­ Din toate aceste se vede, că pregă­
pentru vite.
ţează în d^oseb te moduri: verzi, ferte şi tirea este pe cât se poate de ieftină şî
Dela promisiunile deşerte a trecut uscate. Dintre toate aceste ramuri de uşoară, încât n’ar trebui sfi lipsească nici
multă vreme, totuşi na s’a aflat modul, întrebuinţare, este vrednică de grije us­ dintr’o grădină de pomărit.
ca sfi se denaturaliseze sarea, nici proiect carea poamelor. Cu această uscătoare se pot usca tot
pentru o lege oare-care, ca sfi se vfindă Cele mai n-nlt- felori de poame prin felul de poame, care altcum nu s’ar putfe- 1
ca preţ scăzut
nscare îşi însuşea o tărie deosebită, ca sfi preţul deloc. Aşa merele şi perele în­
In Austria însfi, dieta ţerii a desle- poată fi păstrate timp mai îndelungat şi dată-ce încep a fi bnne de mâncat, se taie:
g&t această întrebare atât de folositoare, totodată se fac un articlu de comerciu după-cum sânt de mari în 2 — 6 bucăţele,
adecă afacerea este deplin regulată. Pen­ sau neguţătorie foarte cercat apoi se pun în uscătoare. Poamele, mai
tru trebuinţele economice în tot anul se Aşa poporul român din ţinutul Băii- ales când n’au destul de bun preţ, în loc
dau cetăţenilor pentru vite 500 mii m. mari, care ţinut este foarte acomodat pen­ de a fi lăsate ca sfi putrezească sub pomi,
o . de sare cu preţul redus la 5 fl. Din tru pomărit, din poamele uscate adună se uscă şi adună în grănare şi poduri, de
Pag. 30
FOAIA POPORULUI Nr. 8

că neputfindu-’i vedfi ori îi calcă, ori se Purceii pot suge dela 4— 8 sfiptfi-
tinde în vremea iernii se pot vinde cu
culcă pe dînşii. mâni. Dacă voim a-’i vinde, atunci la 4
preţuri foarte bune.
Este foarte înţelept lucru, ca pe lângă sfiptfimâni se pot înţerca. Cine însfi do­
Uscătoarele sânt aşa pregătite, ca sfi
păreţii coteţului sfi se pună împregiur reşte a-’i creşte, îi va înţerca numai după,
nn mistuească nici lemne multe, ba în
nişte leţuri de înălţime şi depărtare cam opt sfiptfimâni. înainte de înţercare, cam1'
■vremea uscării chiar trebue sfi se poarte
30 — 50 cm. Prin acestea se împedecă la 4— 5 sfiptfimâni, sflnt a se învfiţa la
bună grije, ca nu cumva fiind focul prea
scroafele dela culcarea chiar lângă păreţii mâncare, sfi li-se arunce cucuruz, orz,
mare sfi se ardă. grâu şi alac fert.
coteţului, unde le place purceilor a se
In toamna anului trecut căutând pia- După înţercare tot bucatele amintite
grămădi unul peste celalalt.
ţul Bucureştilor, am aflat prune uscate, sfi li-se dee, eară de bfiut lapte dulce mes­
Aşternutul trebue păstrat totdeauna
cari se vindeau per meter maje cu 4— 5 tecat cu apă. Beuturi groase sau urlueli
curat, adese-ori sfi se curăţească, căci în-
fiorini. ’Mi-se spune, că ar fi aduse din din fârinuri sftat a se încungiura, căd
călzinda-se prea tare, rfispândeşte putoare,
Moldova, acele nu corespundeau deloc ce­ prin aceste se mânjesc şi foarte uşor se
care strică foarte mult sănfităţii porcilor
rinţelor de prune uscate: erau afumate, pot umplfi de hârâ (murdărie), care im-
fragezi.
sdrobite şi de totului moi. De pe prune pedecă creşterea
Din aşternutul cald şi puturos, pur­
se vedea că sânt frumoase, uscătura însfi Purceii fătaţi In iarnă trebue hrăniţi
ceii pătimesc adeseori de durere de unghii.
era negrijită şi foarte primitivă. mai lungă vreme cu bucate. Oamenii mai
Sfi fie cu bună pază economul, ca purceii
Prunele uscate în giurul BUi-mari săraci, cari n’au stare atât de bună, nici
sfi nu fie năcăjiţi de frig sau sfi fie ex­
pe uscătoare corfispunzfitoare şi sistema­ nu îi cresc, ci îi vfind la 3— 4 sfiptfi-
puşi în tragere de vfint. îu vreme frigu­
tice, acolo in loc se plătesc meter maja mâui după fătat, şi aceasta este faptă
roasă coteţul sfi fie lipit sau acoperit
cu 12— 22 fiorini, eăr’ perele şi merele înţeleaptă, a-’i vinde când sflnt bine
împregjnr cu paie, ca frigul sfi fie Impe-
dela 10— 16 fi. plătiţi. După-ce odată se vfiud purceii,
decat a străbate în dînsul.
Dacă prunele din Moldova ar fi us­ scroafele trebue* grijite bine, ca de noa
Scroafa când se gată pentru fătare
cate cu grije, atunci s’ar putfe vinde cu sfi poftească a fi duse la vieri.
trebue bine nutrită (hrănită), nu cumva
preţ ca cele diu Bosnia şi SGrbia şi ar Mai buni sflnt de crescut purceii din
flămfiudă fiind, sfi-’şi inânce purceii. Mai
fi o binefacere pentru ţeranul român. Martie şi Aprilie. Unde din creşterea por­
ales de scroafele, cari fată întâiu, trebue
Atlându-ne in cel mai potrivit timp, cilor fac neguţătorie, de toamna grijesc
sfi îngrijim bine, ca nici-odată sfi nu le
când lucrul de. câmp n’a sosit, când eco­ când sfi fie lăsaţi vierii intre scroafe, ca
apuce fâtarea flămfinde. vremea fătării sfi cadă In lunile amintite.
nomul ponte clădi foarte uşor asemenea
Scroafa şi după fătat trebue nutrită
uscătoare, ar fi de dorit că economii mai
bine, dar’ nu este iertat a-'i da nici prea
de frunte din comunele noastre, cari se
multă mâncare ca sfi se bolnăvească; sflnt a Despre producţiunea lânei in 1895.
deprind cu pomâritul, sfi sc pună la lucru
se Încungiura mai ales mâncările acrite. Dintre toate materiile, cari servesc
şi sfi-’şi clădească asemenea uscătoare.
Pentru nutrirc sflnt mai bune urluelile pentru Imbrăcămiutele omeneşti, lâna se
După-cum ara amintit mai sus, eco­ află In locul cel dintâiu. Mai este încă
sau mestecăturile făcutu din bucate, aşa:
nomul, care are lemnele sale, care nu tre­ mătasa, care se produce cu mult mai
din cucuruz, orz, sficară, ovfis, mai departe
bue sfi cumpere decât ţigla, poate clădi greu ca lâua, şi din această causâ este
cartofi şi napi ferţi.
câte o uscătoare cu 12— 16 lese câte cu şi cu mult mai scumpă Încât nu poate
Unii au datina, că purceilor după
2 0 — 30 fl., In care poate pune câte-odată
fătat Ie taie sau rup dinţii, ca sfi nu concura sau întrece In productivitate şi
12— 20 merţe sau feldere dc poame. întrebuinţare lâna. Nici chiar inul, câ­
poată muşca ţiţele mamei, această datină
este stricăcioasă, deci trebue încungiurată. nepa sau bumbacul, deşi sflnt mai ieftine,
Mai au şi acea datină tn unele lo­ nu pot trece aşa uşor peste lânii. Esîe
Despre creşterea purceilor. curi, că purceii Îndată după fătare li des- adevfirat că s’a făcut multe Încercări, ca
Dintre deosebitele ramuri de econo­ părţesc de scroafă, şi îi scutesc In lăzi sfi poată' prin dtnsele Împuţina folosirea
mie unul dintre cele mai folositoare, este şi alte locuri mai călduroase. Nici aceasta şi preţul lânei, dar’ toate Încercările s’aa
creşterea sau prăsirea porcilor (rlmători- nu este datină bună, căci mai bine cresc adeverit a fi foarte zadarnice.
lor). Aceştia atât pentru trebuinţele casei purceii lângă ţiţele mamei. Dacă totuşi îutrebuinţarea lânei pe an ce merg^
unui econom, cât şi pentru vindere, sânt ar fi prea frig, atunci coteţul trebue lipit tot sporeşte şi In acea .mfi^urii creşte şi
foarte preţioşi. sau Incungiurat cu gozuri sfi nu străbată productivitatea După o statistică ni-se
Fiecare econom mai de rind poate frigul; dar’ nici decât purtaţi purceii din­ arată, că la începutul acestui veac între­
ţine la C(.s;i sa porci, căci atât hrănirea, tr’un loc într’altul, prin ce se pot uşor buinţarea a făcut 200 milioane chlgr.,
cât şi grijirea acestora, nu poftesc ceva bolnăvi. Prin schimbarea aerului, odată de atunci până In zilele noastre sporul
oboseală deosebită. Afară de această uşu­ frig şi odată cald, foarte uşor sflnt ata­ este de cinci-ori atâta adecă, 1027 mU.
rătate, sporirea acelora încă ajută foarte caţi de cufureală, care boală stinge vieaţa de chlgr.
mult economia de porci. Adeseori o sin­ multor purcei. întrebuinţarea aceasta atât de în ­
gură scroafă fată dela 5— 12 purcei. Când îDsfi scroafa ar fi foarte sfilba- semnată a fost ajutorată prin producţin-
Fiind scroafele aproape de fătare, tică şi n’ar suferi pe lângă sine purceii, nea mare din Australia Platon şi alte
grija cea mai bună a proprietarului sfi fie atunci trebue luaţi dela dînsa. Trebue ţeri.
Îndreptată într’acolo, de o parte ca scroafa însfi totuşi sfi ţinem cu grije terminul sau Mai virtos s’a sporit prodacţiunea
sfi fie hrănită bine, ca îndată-ce fată sfi vremea pentru sugere. de lână în Australia. Aşa d. e. în anul
aibă lapte indestulitor, de altă parte, ca Mai ântâiu, după-ce se iau dela dtnsa 1800 numfirul oilor era numai 6000, în
fâtând, nu cumva se-’şi turtească sau mâuce purceii, se satură bine, după aceea, pu- anul 1893 ajunse numfirul acelora la
purceii. nfindu-se la rfipaos, ’i-se aduc purceii şi 123 milioane. în Platon, unde in 1S50
Purceii se scutesc contra apăsării aşa pe încet se învaţă cu ei. erau 2 milioane oi, astăzi sflnt peste IOO
sau turtirii mai bine dacă aşternutul In frig mare scroafa sfi nu fie lăsată milioane. în părţile deosebite ale Americei
unde s’a cuibărit scroafa pentru fătat, pe lung timp pe afară. Se poate, ba chiar se află 49 milioane şi in Europa ISO.
este făcut din paie sau gozuri mai mă­ trebue sfi fie slobozite în toate zilele la Aşa pentru industria din Europa şi
runte, încât sfi nu se poată ascunde pur­ puţină preumblare şi alergare, ca sfi mai America aproape 477 milioane de oi pro­
ceii printre paiele mai lungi şi resfirate, scurme, aceasta se pofteşte pentru sănfitate. duc lână.
[ Nr 8 FOAIA POPORULUI Pag. 31

Mai vtrtos s’a sporit producţianea E a r ă ş i o n o u ă dare. în ministe­ 2. Cu sumele provenite dela examinarea ele­
rul de finance se lucră în vremea de faţă la vilor preparaţi în particular! 3. Cu taxa
linei în cei patm ani din urmă, aşa în-
un proiect privitor la urcarea dării pe bere. asupra copiilor străini; 4. Cu amenzile repre-
' 4 t productele de lână n’au putut fi între- Darea impusă pe producţiunea de bere, care seutanţilor copiilor etc.; 5. Cu donaţiuni etc.
buinţate în măsura, care erau pregătite, pană acum a fost 5 fl. 60 cr. de hectolitru,
Ministrul dl Poni crede, că cu 22,000.000
de unde este uşor de înţeles, pentru ce va fi adecă urcată cu 36%- Intre fabricanţii se vor pută face toate clădirile şcolare de
j scăzut preţul lânei. de bere s’a pornit deja 'mişcare pentru de a cari se simte acum trebuinţă în ţeară, ear’
Pe lângă toate că fabricile de ţăHut protesta contra aestei nouă disposiţii a guver­ restul de 8 milioane ajunge pentru şcoalele
nului, şi probabil, că toate camerele comer­ urbane.
şi lucrat lână din Francia şi Germania
ciale din Ungaria se vor alătura la acel pro­
îq prelucrat foarte multă, totuşi preţurile Casa şcoalelor va împrumuta comunelor
test. Despre un reuşit bun nu putem face
ju fost foarte scăzute în jumătatea primă
sumele de cari vor avă lipsă pentru clădiri
profeţire, în vreme-ce clieltuelile statului se
şcolare, în aceleaşi condiţiuni de dobândă
,jin anul trecut. ridică şi nesaţnl mereu creşte
amortisare, în care s’a exmis renta, pentru
Prin Iulie a început a se cerca constituirea fondului.
lâna de cătră fabricile din Austria, care C risa ş i p r e ţu ir e a de cafea. în Dacă unele comune nu vor pută să
pregătesc postavuri pentru armată. Dela Brasilia peste tot astăzi se vorbeşte mai mult plătească anulităţile, sflnt împuternicite se
această vreme încoace pe încet, dar’ si- despre boala care a început a pustii cafeaua, repartieze o zecime asupra contribuţiunii lor
Ţur, preţul s’a tot ridicat. adecă un fel de seră buni-oară, cum este directe. Comunelor cu totul sărace li-se va
Tîrgul de lână, care a fost întocmit filoxera, care face atâta stricăciune în viile da o subvenţie de judeţ şi de casa şcoalelor.
noastre. Unicul noroc este că abia icî-coale
la Budapesta în 1895 şi dacă n’a putut
s’a ivit tncă aceasta boală, încât încă nu poate
îndrepta deplin preţul lânei, totuşi a aju-
fi teama întemeiată, că producţiunea va fi îm-
tit mult pe neguţătorii, cari erau siliţi pedecată. în Brasilia producţiunea de cafea Din traista eu poveţele.
i-’şi păstra marfa în magazine. Pe vii­ din ce merge sporeşte, încât mai mare este Întrebarea j j . Binevoiţi a-’mi răspunde
tor aceste tîrguri sau aucţiuni de lână teama, că producţiunea po mare va face scădere în preţuita foaie, la următoarele: Am o casă
Tor fi părtinit i şi ajutorate diu part:-a în preţuri. Spre a pute pune pedecă acestui cu grăbină, cari sflnt moşia mea, şi stă' toc­
neajuns, presi lenţii din St.-Paolo şi Espirîto- mai în colţul stradelor în comună, locul este
ninistrilor de comerciu şi agricultură.
Santo au concheinat la un fel de congres foarte potrivit pentru o boltă. Eu sflnt plu­
Din această împregiurare se poate deduce,
pe pioducetorii de cafea ca se Ie dovedească, gar, dar’ pământ am foarte puţin, ci chiar eu
d preţul aceleia se va mai îmbunătăţi. că în anii d :n urm ; producţiunea de cafea s’a ara voe să deschid o boltă cam mică în casa
sporit cu 60— 80% , mai vtrtos însă de când ine3. Oare am eu drept ca plugar după lege
sclăvia s’a şters. Producţiunea tn aceste două să ţin boltă, ori ba ? Dacă ara drept, să bine­
Ştiri eeonomiee. republici s’a sporit dela 3 —4 milioane de voiţi a mă îndrepta, de undo pot se capăt
„ Vieforia*. între inserţiuni publicăm saci, după-cum ofte îndatinată poporaţiunea iertare.
■iatragem atenţiunea cetitorilor asupra comptu- a-’şi măsura cafeaua la 8 milioane. Presidenţii Iloroşineu. Abonent nr. M iOS'
ri!or din 1895 a institutului „Victoria8 diu republicclor aşa sperenză, că vor pută deslega
R e B p u n s . Dacă d-ta a vrea a des­
ind, care tn scurt timp a devenit unul din- această întrebare atât do însemnată, dacă vor
chide boltă o poţi face. Mai ântâiu faci în­
principalelo institute de bani la Români. deschide pieţe noue de vtnzare pentru cafeaua
ştiinţare tn scris pretorului cercual, că In care
din Brasilia. încercarea vor lndeplinl-o tn Itusia,
I Cu deosebire tn ultimul an a fâcut mari comună, sub ce număr voeşti a deschide pră­
unde abia cunosc cafeaua. Aici vor deschide
progrese acest institut tn toate ramurile de vălia sau bolta cu mărfuri mixte. La această
exposiţii de cafea, vor întemeia anumite ţfetre,
5j<raţiuni; astfel, n i tn 1805 activele au croş­ rugare să alături un atestat dela antistia comu­
In cari poporul mai sărac va ti împărtăşit cu
et cu 234.000 11., depunerile spre fructificare n a l despro purtarea moralii, totodată şi un tim­
cafeauil tn preţ foarto scăzut, ba chiar şi Iu
s 2 5.000 fi., escomptu! cu 178.000 fl., hi- bru pentru licenţă de 1 II. 50 cr. După-ce ai pre­
cinste. Această întreprindere se va face pe
joUca cu -18.000 H., venitul brut cu 15.000 dat rugarea la pretură, vei aştepta 3 zile, dacă
cheltueala producătorilor de cafea.
5,riai, ear’ venitul curat cu 1500 tl. nu-’ţi vine In această vreme po rugare răspuns sau
Precum sflntem informaţi, direcţiunea va licenţa, atunci fără a îatreba po cineva poţi
frcpunc la adunarea generală dela 1 Martie Stârcit se m ăn ătu rilo r. .Ministrul de deschide bolta.
l c. dotări extraordinare pentru fondul do agricultură din rapoartele primite din ţeară
îiiîrrâ şi de pensiuni, cari prin aceasta vor a dat următoarea înştiinţare despre starea
întrebarea 36 . Am doi copfi, ambii calfe,
nnze cifra de aproape 100.000 fl şi totodată va semănăturilor. Iarna din acest an n’a fost
unul lăcătar, celalalt rotar. Avănd pentru ei
jropunc şi urcarea dividendei dela 7 Ia 8 fl. tntr’o formă pretjtindenea, aşa că tntr’un loc
lipsă de atestat de competenţă (illetiisegi bi-
<!:pi acţic, ear’ pentru scopuri culturale şi a fost frig mare, unde zăpada a lipsit de
zonvitvâny) eu singur nu ştiu dela cine să-’l
ilinîropice va propune votarea sumei însem­ totul, ear’ tn alte locuri a fost frig şi ger
cer. ’L-am cerut dela notarul, unde am stat
n e dc tl. 1500, din venitele anului trecut. fară zăpadă, unde pământul a îngheţat ca
17 ani ca pădurar erarial şi acela m’a îndru­
peatra cu grânele resărite. Mai ales în Tran­
mat la notarul, unde plătesc dare după puţina
silvania gerul de 16— 20 grade a fâcut multă
X ouă lin ie de calc ferată. După- avere ce o am acolo. Acesta m’a îndrumat
pagubă în bucate. Pe unde a acoperit zăpada
c a aflăm din foile din Budapesta, proiectul Ia notarul, In care cerc mă aflu de present ca
grânele peste tot acele s’au iernat bine. Dintre
ie pe linia ferată A l v i n ţ — Sibiiu şi Sibiu— pădurar. Acesta tnsă, deoare-ce numai la 2
toate grânele rapiţa a suferit mai mult, încât
Tcrna-rojiu va fi subşternut tn aceste zile la ani sflnt In notariatul d-sale, zice că nu ’mi-’l
pe lângă malul Tisei este rărită foarte tare.
iieti pentru încuviinţare. Conform Înţelegerii poate da, ce mă îndrumă earăşi la notarul,
Preţul fânului nu este acelaşi In toată ţeara.
ua pactului internaţional, această Iiuie do unde am stat 17 ani, zicând că acela este în­
în unele locuri plugarii duc lipsă mare, în
•tilă ferată trebue să fie gătită până în 1 datorat să mi-’l dee. Îq lipsa acestor atestate
alte locuri n'are nici un preţ fenul. preţul
5^mvrie 1897. După-cât sflntem informaţi, copiii mei sflnt Impedecaţi In completarea mă­
per m. m. se schimbă între 1— 3 fi.
fctul român deja şi lucră la această linie iestriei. Drept aceea ve rog a-’mi da îndru­
ie cale ferată. mările de lipsă.
îndată-ce aceasta legătură de cale ferată C o n s tru c ţiu n i şcolare. Dl Poni, Gioliţa. " S icolae D a b u ,
a va pută îndeplini, cetatea Sibiiu va deveni ministrul de instrucţie publică în România, pâdurar.
în centru foarte însemnat pentru comerciu a presentat Camerii un proiect de lege pentru R espuns. Atestatul de competenţă
ţi industrie. Numeroase înţelegeri şi obliga- înfiinţarea unei case a şcolarilor ps care statul este îndatorat se ’ţi*’l dee notarul, în al cărui
faii comereiale se vor încheia în această ce­ o dotează cu un capital efectiv de 30,000.000 cerc s’au născut băieţii. Vei recerca antistiile
tite, care se va preface un punct emporic în franci procuraţi prin emisiune de rente şi comunale unde ’ţi-s’au născut copiii, aceste la
«le ale negoţului între Austro-Ungaria şi versaţi în curs de şese ani 5 milioane pe an re :ereare sflnt îndatoraţi a-’ţi da atestatul de
Orientul. cu începere dela 1 Aprilie 1897. Creditul sub întrebare. Dacă totuşi ’ţi-ar face greu­
Din toate aceste se prevede, că indus­ acesta are de scop construirea sau clădirea tăţi, se faci înştiinţare pretorului cercual, care
tria, comercial va dobândi foarte mult dela de şcoli atât în sate, cât şi în oraşe. va dispune ca îndată să ’ţi-se dee atestatele
lîeastă linie, dar’ totodată şi Sibiiul se va Pe lângă fondul de 30,000.000, casa de lipsă.
ridica în bunăstare şi va sport în numer. şcoalelor se va mai spori: 1. Cu veniturile j
pământurilor, cari aparţin şcoalelor rurale; !
%
Pag. 32 FOAIA POPORULUI
Nr. 8
4. Ioan Voie din loc, care mai Obligaţi la şcoală în etate dela
Monografia economică-culturalâ târziu a trecut la biserica gr.-or. 6— 12 a n i ....................
a com unei 5. Ioan Andreiu din Săcădate. 32$
Obligaţi la şcoală în etate dela
Gurariului. 6. Toma Simu din Ciufud. 12— 15 a n i ........................
7. Dela 1 Septemvrie 1880 încoace _10ţ
Scrisă de lo ac h im M untean, preot. Suma .~ 7 "435
timp de 12 ani a funcţionat actualul
(Urmare). înscrişi la şcoală în etate dela
paroch gr.-cat. Dionisie Aaron, ear’ în
Parte deodată cu unii din cei în­ A 6— 12 ani ..............................
al 13-lea an a primit dreptul de pen­ 232
şiraţi, parte din urma lor s’au mai suc­ înscrişi la şcoală în etate dela
siune la 120 fl. pe an.
cedat (rînduit) cu învăţători harnici şi 12— 15 a n i ......................... 88.
8. în anii 1892— 1S94 s’a orînduit ca
devotaţi: Ioan Bratu din Tilişca pe Suma . . •~)r -
învăţător Aurel Staicu din Gusu, trecut 3.v
anul 188718, Eliseiu Gabor din Dum­ Ear’ la gr.-catolici obligaţi dela
apoi la gr.-orientali; ear’ în anul cur­
brava pe 1888'9 şi deodată cu el Va­ gător este aplicat. 6— 12 a n i .........................
leriu Popoviciu din Sibiiel; aeesta până Obligaţi dela 12— 15 ani -r.
9. Absolventul de teologie Ioan
la anul 1893 c â n d ’i-a urmat pe 1893/4 Oros din Vecerd. Suma . /o
Ioan Viţălariu din Zlagna. înscrişi dela 6— 12 ani . .
Edificiu propriu de şcoală comuna 35
In present funcţionează ca învă­ nici când n’a avut, ci spre acest scop înscrişi dela 12— 15 ani . . o
ţători definitivi cualificaţi: Jeronim Mar- se închiriau case private. Suma .
dan din Jibărt, absolvent de pedagogie Aşa de pildă Ia începutul dăscăliei
cu pregătire de 5 clase gimnasiale şi lui Fitoc timp de 10— 12 ani s’a ţinut De toţi aşadar’:
Ioan Chipară din Sălişte, de asemenea şcoală în casele «dascălului» Dămian Obligaţi dela 6— 12 ani 3771 _
absolvent de pedagogie cu 4 clase gim­ sub Nr. 46 — p’atunci ale moşului seu Obligaţi dela 12— 15 ani 134 j 011
nasiale; ear’ provisoric pe anul 1894/5 despre mumă Coman Onofreiu; mai jnscrişi dela 6— 12 ani 2701
e denumit clericul absolvent Valeriu târziu în casele — acum nu mai sflnt înscrişi dela 12— 15 ani 97 j
Arsenie din Ioc.
— ale lui Dumitru Zav din sus de Frecuentarea se arată deci a fi d:
în privinţa salarisării este de notat, «cămara» din tîrg, strămutată în urmă 72% sau: tot din câte 100 de cop
că în anul 1790 dascălul avea căpiată şi ea lângă rîu, unde stă încă şi de vîrstă şcoalei, o cercetează 72, ea:
numai 5 fl. 50 cr., în anul 1802 a acum; ear’ d’aici s’a mutat apoi şcoala 28 adecă mai mulţi ca >/4 parte rărr.i:
crescut Ia 18 fl., ear’ Fitoc avea Ia în­ în casele cele mari comunale din «Piaţă» fără învăţătură!
ceput — pe Ia 1805 — 100 dc zloţi zidite dc Oprea Morariu pe la anul In Sib iu la şcoală se află aarr
bani de aramă, sau 40 fl. v. a., pe 1840, unde se află şi astăzi şcoala gr.- 5, anume: Victor Aaron în clasele nor­
lângă cc mai căpăta dela preoţi ca diac, cat. şi o clasa din cele 3 gr.-orientale male, car’ Octavian Aaron, Eugen Mun­
’i-s’a urcat însă dc pe Ia anul 1824/5 în rîndul dinjos (parter), — de-asupra tean, Nicolae Arseni şi Ioan Relx--:
la 100 fl. fiind localităţile cancelariei comunale. prin gimnasiu. Unul — Ioan Peanâ —
Pc timpul cât au fost 2 învăţători pe când celelalte 2 clase se adă­ urmează cursul silvic-agronomic în Bu­
— mai pe Ia început — erau salari- postesc în un edificiu de alăturea adap­ cureşti, car’ dl Ioan Voie, care derrz’:
saţi cu câte 100— 120 fl. Pc anul tat spre acest scop la anul 1875 — a terminat şcoala de cădeţi, se
1861 s’au sistemisat plăţile după pre­ în o stare însă nu prea mulţumitoare. acum locotenent în armata comuni
liminarul comunei, pentru ccl gr.-cat. Dar se are în vedere ridicarca cu în timpul din urmă cultura ger,t-
cu 126 fl, unul gr.-or. cu 172 11. şi un timpul a unui edificiu propriu de şcoală rala şi interesul pentru chestiile ttj.~
adiunct cu 80 fl. cu încăperi dc ajuns pentru dcschidcraa naţionale, au străbătut şi sc lăţcs-c r ,
Pc la anul 18 // învăţătorii gr.-or unei clase noue — a -J-a, de care şi masele poporului. Şi nu numai aa I
aveau: unul 200 fl., cclalalt 150 fl. şi acum se simte trebuinţa. împregiurare nc îmbucură, că după .Cr
lemnele trebuincioase. rea de astăzi */8 din locuitorii cornu'_
••Jl. M işeăm entul .statistic c u ltu r a l. ştiu scrie şi cctl; ci şi mişcarea ce st
Astăzi salnrelc sflnt regulate după
reccrinţele legii: câte 300 fl. la ficcarc La ori-cc lucru, fie cat de încurcat simte în popor şi dorinţa dc a ri:
şi un adaus dc câtc 30 fl. ca relut ori îndoielnic, cifrele sflnt dovezile cele cum stăm ? Ce mai este de nou? Cin
pentru cuartir şi grădină. Cel gr.-cat. mai bune, mai bizuite: ele desfac în­ pc când până bine dc curend oarr.c~
sc apropie şi cl de această sumă. curcătura şi dclătură îndocala, ele vor­ la întâlniri vorbiau numai dc daraven.;
besc mai lămurit şi mai convingător decât lor sau sc şeguiau unul pc altul, cri
în privinţa metodului sau felului
graiul omenesc. In judecarea stării cul­ — cc era şi mai rău — se cleveteau:
meşteşugit ele instruire şi de înmulţirea
turale din această comună, cifrele le acum vorbesc şi se întreabă dc ccJe-ce
cunoştinţelor la şcolari, putem susţine,
vom lăsa şi noi să vorbească. sc fntemplă în lumea mare.
c i şcoala noastră a ţinut pas cu pro­
Datele statistice celc mai vechi, La această îmbucurătoare schim­
gresul obştesc. La început dupâ modul
din câtc au ajuns la cunoştinţa sub­ bare în vieaţa poporului nostru a con­
destul dc greoiu al lui „az buche"
scrisului despre cercctarca ’ şcoalei în tribuit in mare măsură presa.
şi dc „silabizare" slugindu-se copiii —
comuna Gurariului, sflnt cele cuprinse Gazete întră în comună în numer
in lipsa cărţilor — de formulare scrise
într'un «formular", din «Protocolul co­ destul de mare şi anume: „Foaia Po­
de învăţător: am ajuns să vedem pro-
misiilor» pe anul şcolar 1838/9. porului" în peste 20 de exemplare.
punendu-sc cu bună ispravă materialul
Conform acestui formular la anul „Tribuna" în 3, «Telegraful Român* in
de invăţăment destul de bogat, pres
cris în normativul şcolar. arătat numărul pruncilor gr.-or. harnici 1, „Vatra “ în 2, „Rundunica" in 1,
de şcoală se arată a fi fost: prunci 46, „Unirea în 1 şi încă vr’o 2 foi umo­
O parte bună, care n’ar trebui să-’i
prunce 25, cu totul 71; numărul prun­ ristice !
lipsească nici »şcoa!ei nouă« — o aflăm
cilor umblători la şcoală: prunci 40
totuşi în şcoala »cea veche«; aceasta prunce 11, cu totul 61. 31. M ijloace băn e şti. F n n daţin n i.
este: hrănirea elevilor mai dinadins cu
Ear «Extractul» informaţiunilor Propăşirea culturală şi cu bună­
sentimente religioase şi alipirea lor cât despre şcoala gr.-or. pe anul 1851/2 starea materială merg în deobşte mâni
mai strinsă de biserică, de mai marii
fiind învăţător răposatul paroch Ioan în mână şi se spriginesc împrumutat
ei, de legea şi obiceiurile noastre stră­
moşeşti ! Manta, când Ia examen a fost faţă Omul cu avere se poate îngriji cu mai
Preasfinţia Sa Episcopul Andreiu Şa­ multă înlesnire de luminarea minţii şi
La şcoala gr.-cat s’au rînduit pe guna, cuprinde: cultivarea inimii sale, decum o face cel
timp mai lung sau mai scurt în slujba
Numărul pruncilor harnici de şcoală sărac. întocmai aşa este şi cu popoa­
dăscăliei următorii :
nu se ştie, numerul pruncilor um­ rele. Drept-aceea îndoit de bun lucru
1. Petru Roman din Cudjir.
blători la şcoală — prunci 30, prunce fac, cei-ce pe cale cinstită şi cu drep­
Achim Lăpuşan din Lăpuş. 16, cu totul 46. tate strîng averi şi le folosesc cu pri­
Acesta a slugit, — se zice, — cu plată
Să presupunem, că aceştia au fost cepere şi înţelepciune în folosul lor şi
mică, numai 16 fl. pe an; dar’ fiind
elevii unei clase din 2. Totuşi ce deo­ al neamului, din care după sânge şi
el bun cântăreţ, îl foloseau ca diac şi
preoţii gr.-orientali. sebire între atunci şi acum, când pe după lege parte fac.
anul şcol. 1894— 5 sflnt induşi la gr.- (Va urma.)
3. Ioan Avram din Orlat orientali :
Nr. 9 Adaos la, „FOAIA POPORULUI» nr. 9 —i89e
Pag. 33

ECONOMUL redactat de I. COSTI N,


loc prin care poporal român va pută în­
temeia şi întări clasa industriaşilor ro­
mâni. Noi ştim, că industriaşul, neguţă­
pot schimba statutele; dar’ până atunci
însoţirea are lipsă de această garanţie.
preot. Numai garanţia împrumutată îi măreşte
torul şi măiestrul român nu dispune şi
creditul şi îi asigurează statornicia.
n’are sub biruinţa şa capitale adunate de
însoţirea veacuri, că industria noastră numai acum De altcum este lucru foarte uşor de
priceput, că în mfisura sau proporţia
se desface din scutece, că n’are fundament
industriaşilor rom âni din Sibiiu. care creşte fondul de reservă, în aceea
pe care s’ar pută răzima.
După o stăruinţă mare, voinţă tare scade şi garanţia singuraticilor membri,
Când însă această însoţire va pută
şi lucru mult, vedem întemeiată această căci garanţia trece asupra acestui fond.
străbate în sufletul şi inima poporului
însoţire, care este pusă pe un fundament român, când va pută avea 1000— 10.000 Conform statutelor, membrii însoţirii
puternic moral. Aceasta ’şi-a şi început nu lucră ca însăşi sfi aibă ceva câştig mare,
membri, au pus un fundament puter­
prima lucrare pe terenul neguţătoresc în- sau dobândă, nu, căci după 11 fl. nici
nic de capital de unde şi prin care pot
temeindu-’şi o prăvălie după cerinţele le­ că se poate aştepta. Venitul capitalului
fi spriginite împrumutat neguţătoriile,
gilor de comerciu şi trebuinţele publice. social mai mult întăreşte şi nutreşte fon­
măiestriile şi industriile.
Prăvălia este aşezată în cel mai de frunte dul de reservă, ca pe încet sfi uşoreze
Altă basă sau fundament mai puter­
loc din Sibiiu. pe membri de sub garanţia solidară.
nic atât moral cât şi material prin care
Statutele acestei însoţiri sânt aşa Aici este bunătatea şi trăinicia acestui
s’ar pută face şi îndeplini întemeierea şi
compuse, încât în cercul acelora, fără nici sistem, că prin contribuirea multora sfi
ridicarea clasei de mijloc nici că poate
o pedecîi se pot îndeplini toate afacerile compune capitalul la întreprinderile înso­
fi. Deoparte, că poporul român, ca na­
de natură economică: poate primi depu­ ţirii. Aşa fiind, mulţimea membrilor mo­
ţiune se pune cu avutul seu a garanta
neri de bani şi îi poate împrumuta, poate ralmente este silită a-’şi face datorinţa cu
şi stă bun cu averea sa, că hotărît este
cumpăra averi pentra vindere mai departe, spriginul seu câştigând şi pe alţii.
a întemeia clasa industriaşilor, de altă
poate construi şi clădi fabrici ş. a. Aşa dacă noi Românii vom dori a
parte însuşi întră într’o îndatorire, ca sfi
Însoţirea s’a întemeiat după sistemul ne întări pe terenul neguţătoriei, vom voi
spriginească toate întreprinderile însoţirii.
RaifFeisen cu cuote sau acţii câte de 10 a ne scăpa de sub sclăvia străină şi vom
Aci şi prin această garanţie împrumutată da filerii noştri fraţilor adecă lucru şi pâne,
fiorini şi contribuire la cheltuelile de în­
este asigurată vieaţa şi reuşita fericită a fără îndoeală sporim în avere şi se în­
temeiere câte cu 1 fl. Aşa cine doreşte
însoţirii. tăreşte în bună stare neamul nostru.
a 6 membru trebue sfi plătească 11 fl.
Dacă poporul român veacuri de-arîn- Putând însoţirea ajunge la capital
deodată sau şi tn vreme de 10 luni.
dul n’a fost ta stare, sau n’a avut tre­ mai mare şi respectabil, putându-’şi câş­
Membru poate fi ori-care locuitor din Un­
buinţă, ori n’a avut pătrundere câ sfi-’şi tiga membri tot ca asemenea garanţie so­
garia şi Transilvania care dispune însuşi
întemeieze clasa de mijloc, după o ne- lidară, atunci uşor va întemeia filiale prin
piste averea sa şi are purtare onestă.
gligenţă sau nepăsare de veacuri eroarea, toate ţinuturile locuite de poporul nostru.
însoţirea este întemeiată cu garanţie
greşeala sau păcatul numai aşa şi pe Dacă inteligenţa şi poporul din ţi­
solidară sau neliminată, aşa, că fiecare
această basă se poate repara în vreme nutul acela va întră între membri cu în­
membru pe lângă cuota de 1Q fl. garan­
scurtă şi multă demnitate naţională, dacă datoririle ce noi Je avem. Aşa apoi de­
tează totodată cu întreaga sa avere pen­
însăşi li dă braţul şi umărul pe care se oparte sântem siguri de controla cea mai
tru lucrările însoţirii. în acest paragraf
se poată ridică. aspră; dar’ totodată şi despre spriginirea
din statute este fundamentul puternic,
Vorbele şi dorinţa, că bine ar fi sfi şi părtinirea întreprinderii.
basa neclătită şi garanţia morală a Înso­
putem crea clasa de mijloc sânt bune; înţelegându-se de sine că toţi mem­
ţirii. Din această garanţie se poate con­
dar’ numai prin fapte putem ajuta, dân- brii vor fi tot aţâţa apostoli pentru în­
vinge ori-cine, că membrii cari s’au ho-
du-ne spriginul de lipsă. treprindere, cari vor lucra la reuşirea ori­
târtt şi au Întemeiat Însoţirea au Încheiat
Tt*ama singuraticilor cu garanţia so­ cărei afaceri pusă la cale de însoţire, unde.
o obligaţiune foarte temeinfcă şi rCspund
lidară ori neliminată nu este legitimată şi dlnşii sânt membri.
cn toată averea despre mersul cinstit şi
Când inteligenţa noastră română va.
curat al afacerilor. Aşa fiind este lucru nici întemeiată, cu atât mai vîrtos nu,
porni o lucrare puternică ca sfi câştige
natural, că controla iutreprinderilor este că In mfisura care sfi sporeşte numfirul
cât se poate de mulţi membri pentru.în­
cât se poate de strictă şi aspră, ca nu membrilor scade din garanţie; dar’ şi de
soţire, când va pută planta şi în înima po­
cumva 86 se ivească vr’o nelegiuire prin altcum controla fiind foarte aspră, frica
porului dragostea şi spriginirea acestei în­
care membrii ar putea fi păgubiţi. pentru garanţie n’are temeiu.
soţiri, atunci lucrul cel mare ce ne stă
Mulţi sânt, cari tn garanţia solidară Lucrurile mari şi măreţe pururea a
înaintea noastră îl vom pută isprăvi pe
neliminată văd greutatea cea mai mare, poltit şi pretins jertfă, aici mai mult este
calfi netedă şi uşoară, fără sfi ne poată
Încât nu uşor se pot hotărî ca să Intre jertfa morală decât materială, căci 11 fl.
sta cineva în cale. Garanţia reuşirii este
ca membri în sinul Însoţirii, temere având pohte plăti In curs de 10 luni şi pluga­
averea cu care garantează membrii, asta
c i vor fi păgubiţi în avere. rul cel mai sărac. Dacă este garanţie
stă ca o temelie neclătită pe care se pot
Industriaşii români încă au prevăzut aceea se Împărţeşte peste toţi membrii,
clăfîl multe lucruri măreţe.
această greutate, mai ales că noi Rumânii nici odată nu răspunde un numbru cu mai
Menirea însoţirii industriaşilor români
nici nn avem asemenea însoţiri. Au ştiut mare sumă decât altul. Egalitate este In
din S»biiu este frumoasă, terenul de lu­
şi aceea, că vor avă a se lupta cu multe acţiuni, Încât nime nu poate avă mai
crare ce îi stă înainte este foarte extins.
neajunsuri, cum se întâmplă de regulă la mult ca o acţie, fie cât de avut; dar’ Scopul adevărat, sănătos şi salutar însfi ft
asemenea întreprinderi de totului nouă, egalitate ar fi şi la perderi, când acele •poate ajunge numai prin însufleţire voinţă
m*i ales că poporul român dela fire este s’ar ivi. Aşa, dacă numfirul membnlor
şi pătrundere în afacere. Aşa trebue, ca
conservativ, se teme şi poartă frică de ar fi 500 şi perderile 500 fl., atunci la fiecare inteligent sfi vadă meta sau Rota­
ori-ce lucru nou. Membrii din însoţire pagubă ar contribui flecare cu 1 fl. rul la care ţinteşte însoţirea şi la' care
chiar în această garanţie au aflat tăria Această garanţie solidară şi de alt­ numai prin puter.le aşa umte poate ajunge.
şi puterea care dă încredere; că scopul cum numai atâta s’ar susţină, până capi­ Voinţa tare cu puteri unite, poate
este sfânt şi mijloacele oneste. talul social, respective fondul de reservă, îndeplini şi lucrurile cele mai mari, e
Asemenea însoţire pusă pe un fun­ s’ar ridica la o sumă mai însemnată, ajun-
care singuraticul se sparie.
dament atât de puternic este singurul mij­ gându-se aceasta fără nici o greutate
Pag. 34 FOAIA POPORU LU I Nr. 9

Dacă voim emanciparea noastră pe [ mai mult de silă decât de voie bună şi atât mai vârtos, cât eu nemijlocit m’am
terenul neguţătoriei şi industriei, atunci alte multe neajunsuri provenite din ne- ocupat în continuu cu plantarea, altuirea
sfi intrăm ca membri în sînul însoţirii I socotinţă. şi grijirea viei, şi tot ce voiu spune este
acesteia cu sutele şi miile, că aşa nici Un singur ram de economie mai era a se socoti ca mijlocul cel mai uşor, cel mai
porţile iadului nu ne vor birul, dar’ bun şi cel mai rentabil, scos din lungile
I pe unde era: cultura de vii, cari putem
noi multe şi mari lucruri putem isprăvi. experimentări succese şi nesuccese. Şi
I zice, ne plătia ostenelile îmbelşugat, azi
şj acest ram e nimicit aproape cu de- de altmintrelea aici la noi, nu-’s eu sin­
sfivîrşire de cătră filoxeră. gurul ce fac această probă, ci comuna
Despre plantarea şi altoirea viei. I
Cu toate aceste stări slabe, siliţi întreagă, care în decurs de 10— 12 ani
Timpuri grele sfi descarcă asupra I sântem a trăi şi plăti tot ce ni-se cere. a plantat 300 jugfire cat. de vie altoită
noastră an de an, zi de zi fără a avfi I (teritorul întreg unde cândva era vie
Aşa fiind stările de sine se pune
speranţă de ceva îmbunătăţire. e de peste 1000 jug. care a fost pus­
întrebarea: Ce sfi facem dar’ ca sfi nu
tiit cu desfivîrşire prin „filoxeră*) aşa, ci
Mai ales noi Românii din această ajungem la totală cădere şi ruină eco­
azi sute de hect. de vin se storc dii
ţeară sântem robiţi din greu pe toate li­ nomică? Eată ce, după a mea părere:
acest loc.
niile de traiu, şi reduşi aproape la doufi Se reducem economia câmpului, adecă
caste: ale militarismului şi cea economică, cultura grânelor, la partea cea mai mică ce Cei-ce sânt Interesaţi de un ram aş»
din toate celelalte sântem exchişi sau ne este neapfirat de trebuinţă pentru sus­ rentabil şi posed dealurile şi coastele sterpe
strimtoriţi. ţinerea casei. şi pustii bune spre acest scop, fie băgă­
tori de seamă la cele-ce vor urma mai
Ca militari sântem buni a ne jertfi Sfi ţinem vite mai puţine şi de soiu
la vale, de unde uşor vor putea pricepe
sângele pentru ţeară dacă trebue. Ca ales, prin ce vom putfi vinde lesne şi
ce au de-a face dela început pâuă la sflr-
economi, ne silim şi sântem siliţi a plăti uşor, nefiind siliţi a sta In tlrguri câte
şitul plantării.
tot ce ni-se cere fără a murmura sau cu o vacă sau viţel cu anul întreg până
forăl. Iu schimbul sarcinelor luăm ocară 11 putem In preţul îndoit a pielei a-’l Voiu trata dintâiu despre săpatol
şi batjocură. pământului şi săditul cu viţă sfilbatecă; a
vinde. Pe lângă dobfindă In vite vom
doua-oră despre altoire, tragerea şi griji-
Aşa curg ani după ani şi tot ce agonisi şi nutreţul, care ori-şi-cum sfi
rea altoilor. (Va umx)
putem zice, că e datorinţa faţă de care mai plăteşte.
ue cere sângele şi ne stoarce şi slăeşte toată Pământul sfi-’l folosim numai acela
agoniseala. Câ braţul ni-’l punem încă bu­ care, sau prin culcuşul seu firesc, sau prin
Ingunoiat este adus In stare de rodire.
Îngrijirea sfimenătiirilor primăvara.
curos In slujba ţerii şi împeratului, mai este
cum este, dar' e întrebare mare este, câ ba­ Nici-odată nu trebue luate sub lucrare îndată-ce zăpada începe a se topi şi
nul de unde şi cuin se-’l mai agonisim? toate dealurile, coastele şi spălaturile ce urmează ploile de primăvara, datorinţa
abia ne dau sâmânţa, lucrftnd înzadar de frunte a economulului este, ca sfi-’şi
Dacă cercăm starea economică la noi
numai şi numai ca sfi st! lăţească vorba Îngrijească sfiinânăturile.
Românii de-amfiruntul, pe lângă toată aşa
In sat, că cutare s’au cutare câtă sfi- Nici-odată nu este Indestulitor, ci i
zisa economie mai raţionabilâ, ni se În­
mânfitură are. Aratul zadarnic s’ar putfi un econom ’şi-a arat, sfimânat şi grăpst y
făţoşează o icoană de tot tristă. E drept
folosi cu un alt lucru, cum e căratul pământul seu după toate regulele, Încât
că plugal şi grapa se deosebesc de cele
gunoiului şi producerea aceluia In mod toate grânele au rfisărit frumos, afară de
moştenite din bfitrâni. Pământul încă
artificial, dacă dela vite nu putem atâta aceste mai este lipsă şi de Îngrijirea
poate ’l-am lucra mai cu multă grije şi
produce. acelora.
minte dacă ar fi cu cc. Astăzi maşinile
Dealurile, coastele, rlpele şi spălătu- Schimbându-se vremea spre ploi şi
ne mijlocesc mai uşor a ajunge la producte,
rile de apă înzadar le-am Ingunoia, aşa topindu-se zăpada, economul adese-ori tre­
ba şi bucatde încă le-am şti valora mai
duc unii, dar’ ce folos, câ nu sapă pe buo sfi-’şi cerce holdele sale, ca sfi vadi
bine dacă ar fi cui. Asta e buba că nu-’i
acele. Aşa e, dar’ acestea nici sfimfinate nu cumva apa stă baltă pe sfimânâturi,
cui şi împinşi de povara multor dări grele
nu ar trebui. Acc3te au altă menire mai cari stftnd sub apă mai mult timp pier.
după chip şi fel sântem siliţi a le prăda
bună şi mai de folos. Economul treaz Economul pfitrunzfitor şi sîrguincios
explotarilor aşa cum sfi îndură ale cumpfiră.
şi harnic, nu-’şi prădează sfimânţa în de încă de toamna ’şi-a tăiat rfizoare peste
Azi stăm aşa, că puţina inteligenţă ce
aceste locuri, ci rlpele, vâlcelele, spălatu­ holdele sfimânate ca sfi aibă loc la scur­
avem e fără bani, apoi bietul ţeran e
adus la sapă de lemn. rile de apă, le astupă, conduce apa la gere apa. Economul înţelept trebue sfi
un loc, sădeşte In ţerm salce folositoare socotească Inşuşi situaţia sau culcuşul pă­
Zice-se totuşi, că lu privinţa econo­ mântului, ca sfi dee cale şi scurgere apei
prin ce leagă cursurile de pământ şi nu
miei am fi înaintat prin întemeierea câtorva într’acolo unde este mai plecat.
lasă ca apa sfi-’şi facă pat după plac.
bănci economice. Ar fi bine de ar fi
Datorinţa economului este a-’şi scud
drept, dar’ nu-’i tot aur ce sclipeşte, sfi Dealurile şi coastele agiăgoşe, vă
grânele sale cât se poate de bine de
potriveşte şi la aceste zicala Românului: roase şi arinoase le plantează cu pomi
toate neajunsurile; dar’ nimenea nu sfi
„ Diaafară mer frumos şi dinlăuntru ver- sau vie. Că ce modalitate are a observa
încreadă că prin rfizoare sau brazdele de
mfinoa". Miile de cambii ce îngroapă aceste cineva la plantarea uuor locuri ca aceste
scurgere au făcut totul, încât numai la
bânci ar şti sfi ne spună unde am ajuns cu pomi şi ce folos ’i-ar aduce în eco­
secere are de eşit la grâne.
de vre-o 15 20 ani. Multele sfimânături nomie, o va putfi găsi lesne şi uşor din
Pe lângă cea mai bună grije rfizoa-
ce ne străduim a face din toamnă In foile noastre, unde s’a scris destul de
rele se astupă, aşa încât scurgerea apei
toamnă şi din primăvară In primăvară, lămurit şi nu odată, numai cât sfi urmeze
este împedecată, încât oprită fiind face
nu ne mai pot ajuta derangiamentul eco­ credincios poveţelor bune şi folositoare.
bălţi şi lacuri sub care stând grânele mai
nomic zdruncinat de neajunsuri. Aceasta Rfimâne a şti, cum sfi procede la multă vreme se nimicesc. îndoeala nn
scrămătură, sfi o numesc aşa, nu mai e I plantarea şi altoirea viei aşa numite
încape, că scutirea deplin a grânelor de
rentabilă. Sunt atâtea producte In lungul I aamericane*1.
greutăţila ori loviturile vremii este lucrul
şi latul ţerii şi lumii, încât nu mai e nime | Fiind această tesă semnalată din cel mai greu; dar’ încât se poate econo­
în stare a le mistui. Şi noi aici ne zdrobim I fruntea scrisorii acesteia, ajutat de o
mul trebue sâ-’şi facă datorinţa.
pe lângă concurenţele ţerilor mai bogate experienţă şi praxă de 10 ani asta mfi Nici un econom nu este iertat sfi se
în product şi vama nefavorabilă susţinută I îndreptăţeşte la o asemenea povaţă, cu
încreadăf că poate lăsa sfimânâturile ne-
Nr. 9 FOAIA POPORULUI
Pag. 35
cercate, nnul ca acela care lasă semănă­
turile uitate va trebui sfi plătească această
Ştiri economice. noi vom fi sîliţi să lucrăm cu carele şi pâlmile
pentru-că e vorba câ lângă satul nostru are
C urs p e n tr u ferbere de b e u tu ri
uitare sau nepăsare cu mari perderi, cari să se facă staţie, se poate oare ca pentru
spirtuoase. în şcoala statului de agricultură
nici-odată nu se pot îndrepta. aceea staţie noi să fim mai greu apăsaţi?
diu Caşovia. începând dela 9 —20 Martie, se Ruja, 189G.
Aşa fiind, economul înţelept, când ţin cursuri regulate pentru învăţarea sau in­
Io a n V om anielu şi E m a m M Grecii.
struirea proprietarilor de fabrici şi conducă­
.se topeşte zăpada şi încep ploile de pri­ R e s p u n s . Aceea ca să se facă tren
torilor de economii îu ferberea şi manipula­
măvară, adese-ori se ese la holdele sale sau drum de fer pe la d-voastre se poate;
rea spirtului. Chemarea acestei instrucţiuni
:şi sfi umble tmpregiurul acelora. îndată- este, ca se deştepte şi lumineze despre mo­ dar’ ca să fiţi sîliţi la lucru cu carele şi
ce ia seama că apa stă baltă, aceea cu o dul şi metodele mai noue aflate sau descope­ pălmile nu se poate. Dacă calea de fer se
clădeşte pe banii statului ori unei însoţiri,
sapă sfi-o sloboadă ca sfi se poată scurge. rite mai de curead cu pripire la ferberea
spirtului, cât şi despre trebuinţele de supra­ atunci pentru lucru care ’l-aţi isprăvi trebue
Prin această lucrare, care se pare neîn­
veghere şi folosirea într’un mod mai înţelept se vi-se plătească. Nu este lege ca se vă
semnată şi abia socotită, care se poate poată sili la lucru unde se clădesc drumuri
zlatul (lături, braha), care rămâne dela fabri­
isprăvi îa câteva minute, se poate cruţa de fer.
carea spirtului. La acest curs se primesc toţi
mulţi snopi şi multe merţe sau feldere proprietarii sau conducătorii de economii, cari
de grâne. se înfăţoşează în persoană până în 5 3Iartie întrebarea 4.0. Avem noi In limba ro­
st. n. şi plătesc 20 fl. taxa pentru Instruare. mână vr’un manual care ar tracta stupăritul
Toate aceste, adecă grijirea sfimână-
raţional? Unde şi cu ce preţ se află? Din
turilor, destuparea rfizoarelor şi cercarea
oile câte am vre-o patru au căpătat m>, cum
cât se poate de biue de-amfinnntul şi des
grânele, sânt nişte lucruri, cari economul Din traista eu poveţele. şi cu ce le-aş pută vindeca. Aşi dori ale lecui
până-ce nu dau la iarbă, că atunci nu le mai
4e treabă trebue sfi le împlinească, care întrebarea 37. Preotul nostra din Vul- pot ţină deosebite de cele sănătoase. La
ceşti, în casele parochiale caro se află la de­ păşune ele toate trag şi fug acolo unde văd
implinindu-le îi dă folos îmbelşugat.
părtare de 30 metri de Bf. biserică, a luat că sflnt mai multe, mă tem se nu fiu oprit
drept de cârcîinărit şi a pus cârcima In aceste, ca să nu le pot scoate nici la păşune.
fâceudu-se slugă la un arendaş de jidov, aşa A boncntul nr. 7407.
au ajuns căsile noastre paro hiale la cărdraă.
In Februarie lucrul în stupină. Ne rugăm de onorata redacţiune să ne spună:
R ă s p u n s . în limba română avem mai
multe manuale de stupărit, dintre cari până
în luna accista începând a li zile este lege, ca preotul so nu poată fi căminar,
astăzi mai cercat este al părintelui I. Costiu.
ca căsile pa ro d iile ko du fie prefăcute în
aai calde, albinele trebue cercate mai Acesta se află de veuzire la: Institutul
câtdină, ca bo putem depărta cârcima de
adese-ori. în zilele mai frumoase şi căl­ Tipografic cu preţul de G5 cr. — Scoarţa de­
lQngâ biserică? Unde putem afla scut?
duroase le lăsăm sfi sboare pentru deşer­ asupra iîei o beleşte, apoi pregăteşteţi îu
Vulecşti. J . ]■',
farmacie ori apotecă următorul leac:
tare. Mai ales când e căldura de 9— 11° abonent.
lîp. Kreosot.
R. deschid urdinişurile începând dela Respuns. Preotului nu-'i este iertat să
Gram viginti.
facă cârcima în căsile parochiale, acele numai
11— 2 ore. îndeplinind această lucrare Oleiu lini.
pentru locuinţa lui sflnt menite, după legea Gram quadragenta.
înaintea coşniţelor prin stupină, scuturăm
bisericească şi civilă preotul nu poate fi Cu acest leac le unge bine pielea pe
jpaie sau ogrinji, ca căzând albinele mai cârrimar, legea apriat pofteşte ca cârcima să unde esto rlie tot la 4— 5 zile, dacă nici după
•labe, sfi nu ajungă pe zăpadă sau gheaţă fio cel puţin do 100 metri depărtare de 2— 3 ungeri nu s’a putut curăţl rlia, atunci
ade ar înţepeni de frig; de pe paie se biserică. în contra acestor lucruri urlte căutaţi repeţim ungerea tot la 10— 14 zilo până Ia
jot uşor ridica la coşniţă. Tot cătră deslegarea dorită Ia Consistor. primăvară, când poţi folosi lecuire de scaldă,
faea acestei luni, crescând căldura i»lbi- care este cu mult mai bună. Vindecarea se face
întrebarea jS . în comuna noastră a aşa: după-ce se tund oile, să spală bine cu
tîle au lipsă de apă. Această lipsă se
apă şi siipun, după aceasta scoarţa de pe
poate cunoaşte din sfărmiturile de miere lnat uu Neamţ arenda de beuturi spirtuoase,
piele se boleşte cu un cuţit de lemn, apoi pe
zăhar, carne şl slănină. Totodată a şi pu­
ari se găsesc sub coşniţe pe poliţă. Alt fiecare oaie o scăldăm tn următoarea scaldă:
blicat tu comună, câ nu este iertat nimorui
î^mn din care se pot cunoaşte albinele luăm 2*/, chgr. var, 5 chgr. sodă şl 80 litre
ca aceşti ui tu oii suniuiniţi se se aducă
cari au lipsă de apă este, că voesc a sbura ori cumpere dintr’altă comună, ci nnmai
apă, aceste toate le mestecăm bine laolaltă
din coşniţă, deşi timpul nu este favoritor. îotr’un ciubăr sau bute. După-ce este gata
dela el.
leacul luăm oaia rtioasă şi o cufundăm şi
Pentru delăturarea lipsei amintite, în ur­ Oare este drept aceea?
spălăm tn apă foarte bine. Do sine se tnţe'ege,
diniş punem un burete (şponghe) sau câlţi Mai spune, câ legea prescrie cât rachiu
că ochii, nasul şi gura trebue scutite să nu
:daţi, car’ la coşniţele cu gaură în vîrf se Iasă p-nitru casă când cineva ferbe pe
le ajungă acest leac. în această apă scăldăm
sama sa şi pentru ceealaltă trebue se se plă­
ii-se dă apă în sticlă seu trocuţă anume atâtea oi pentru câte ne ajunge, ca să na
tească lui accis 71/* cr. pe litră.
sltită. spre acel scop. Prilipcţ. V rtru Şuvrţiu.
meargă în pagubă mult leac, oaia scoasă din
apa aceasta, se aşează în alt vas şi să ţine
Albinele atacate de diaree (cufureilă) R e s p u n s . Din toate cele spuse de
acolo până să scurge apa de pe dînsa, care
fa măsură mare, se aşează într’o coşniţă Neamţ n’aveţi grije. La stat adecă ţeară,
de nou se toarnă în vasul unde să scaldă
căreia ’i-se plăteşte darea de beuturi, consum
carată in care sânt faguri cu miere sau oile rtioase. După 24 de oare se repeţeşte
şi accisuri îi este tot atâta din care oraş sau
li-se dă miere trebuincioasă pentru nu- scalda, dacă se poate bine este, ca în loc de
sat vor cumpăra cetăţenii. Ţeara are venitul
apă să folosim zamă de tăbac. Aceasta se
trire mestecată cu puţin zăhar de chandis. ori cumpărăm dintr’un loc ori din altul, în­
vinde foarte ieftin şi să câştigă prin veterinar;
Tot asemenea se vindecă şi albinele cari tocmai cum este cu monopolul tabacului, deci
în această zamă să pun materiile amintite,
Pitimesc mai puţin sau în mfisură mai nimtnea nu poate fi constrîns a cumpăra numai
dar’ tot numai Ia 5 zile se scaldă oile. Dacă
dela dînsul. Când cineva ferbe din poamele
Qi:ă de această boală, se stropesc cu folosim de 3 —4 ori această scaldă, atunci
ori bucatele sale rachiu şi plăteşte acdsul la
Qîere fluidă ameitecată cu zăhar de chan- vindecarea este sigură, îucât nu mai avem
cassa de dare, n’are se plătească nimic la
fo, prin ce se irită** la sburare. Când lipsă de a 5-a scalda.
arândatori, dacă însuşi foloseşte bauturilo ferte
Valz sfătueşte pe economi ca se folo­
mtare-ya stup n’are miere de3tulă .ca sfi de dînsul.
sească pentru o sută de oi următoarea scaldă:
poată eşl la primăvară, trebue nutrit. Nu- V, chgr. var nestîns care se topeşte în apă,
fcireâ stapilor începând ca luna lui Mar­ Întrebarea jp . Datori sflntem noi a lucra
apoi se ia sodă IV, chgr. sau 15 chgr. cenuşe
la drumul de fer, care are se se facă dela
tie şi de altcum este lucru folositor că de fag şi 24 litre urină (pişat) de vite,
Sighişoara până la Agnita? Ni-se spune, că
?ibeşte roitul, încât putem avfi cu mult mestecându-le se mai adaug V, chgr. oleu de
vom fl siliţi a lucra fără plată, nenumărate
Cai repede roi, cari peste vară adună com de cerb, V* chgr. naftă (dohot), care de
zile cu carul şi pâlmile ca se ducem o miie
nou se subţie cu 40 litre urină de vite, şi
Eaîtă miere. de care pământ. Satul nostru plăteşte darea
160 litre de apă curată.
drumurilor cu trei mii fl. v. a., ca şi satele
vecine. Pe lângă toate aceste ni-se spune, că
Pag. 36 FOAIA PO PO RU LU I Nr. 9

văduvei Stana G. Demian dela Nr. 44. şi 8 străini aflători atunci în com., anume
Monografia economică-culturalâ, Neamul acesta s’a stîns cu totul; a re- Ghişan din Viştea-de-jos cu . 1 suflete.
a comunei mas înse un dric de loc »în câmpul David din Crăciunf&Ieni cu . 1 »
Berbescu şi Stanciu din Cris­
G r iir a m ilu i. m ic « cu un părăuţ, care şi azi poartă
tian c u ........................... 2 »
numele de «Şipotul Scîntii«. Nicoară din Sângătin cu. . 1 »
Scrisă de 2oachim preot.
StAete Su&eti Ţigan din Selişte cu . . . 1 »
(Urmare).
45. Popa cu 12 56. Nicoară cu 9 Orlăţana şi Stanciu din Orlat 2 »
Pentru susţinerea personalului bi­ 46. Triştiu cu 11 57. Lazar cu 9 Cu totul . . 1745 suflete.
sericesc şi şcolar primesc ambele bi­ 47. Poplăcean cu 11 58. Jurca cu 9
Dintr’acestia 13 au fost slugi şi
serici dotaţiuni şi subvenţiuni (ajutoare) 48. Vîlcan cu 10 59. Dudie cu - 9
49. Tamea cu 10 60. Bîrsan cu 9 ciobani în Sălişte, Orlat, Cristian, Turn
anuale din cassa comunală şi adecă: şi în Cisnădie; ear’ 26 au fost slujnice
50. Păsat cu 10 61. Stânilă cu 8
cea gr.-or. capătă 1700 fl., ear’ cea 51. Dragomir cu 10 62. Şterga cu 8 în comună.
gr.-cat. 450 fl. pe an. Celelalte chel­ 52. Călin cu 10 63. Roşea cu 8 Familii ţigăneşti aşezate în com. au fost:
tueli ’şi-le acopere fiecare biserică din 53. Tipuriţă cu 9 64. Pau cu 8 Suflete i-
alte venite. 54. Purcăreţ cu 9 65. Moaşa cu 8 1. Humaciu cu 15 8. Mărunţel cu 4
55. Pipemea cu 9 66. Hata cu 8 2. Pădure cu 15 9. Guşat cu
Pe lângă fondul seu propriu, nu­
mit mai de mult al »discului« sau al Familia aceasta s’a stîns, dar’ a 3. Pîşu cu 8 10. Lăpedat cu 3
rămas denumirea unui dric, precum şi 4. Haicu cu 7 11. Georgica cu 3
»cutiei«, în deosebire de cel pentru 5. Comea cu 6 12. Grozav cu 3
»zidire«, biserica gr.-or. mai posede: un a unui complex de loc la «Gura Mă-
6. Costandin cu 6 13. Bîrsă cu 2-
fond şcolar şi unul parochial-preoţesc, răjdiei« numit: »La Hata«. 7. Burula cu 4
înfiinţate prin străduinţa parochului Ioa- :2«t« Suflete Laolaltă . . . 80 suflete.
67. Ghişoiu cu 8 80. Jinariu cu 6 Cu totul . . . 1825 suflete.
chim Muntean şi anume: cel dintâiu
68. Achim cu 8 81. Apolzan cu 6 c) Poporaţiunea la 31 Decemvrie-
prin conclusul comitetului parochial din 69. Barb cu 8 82. Albu cu 6
1 Ianuarie 1878, ear’ al 2-lea pe temeiul 83. Macrea cu 6
1894 la sfîrşit este a se adăuga:
70. Vile cu 7
actului de donaţiune (cinste) din 24 Fe­ 71. Streţa cu 7 84. Mairul cu 6 împărţită pe familii sau neamuri
bruarie 1880 al lui Şerban Bobiţ, reposat 72. Ştefan cn 7 85. Toma cu 6 poporaţiunea de astăzi are următoarea
73. Şerb cu 7 86. Rebega cu 5 înfăţişare:
la 16 Aprilie 1884, în vîrstă de 81 de ani.
74. Măelat cu 7 87. Bornea cu 5 I. R o m â n i .
Fondul şcolar atinsese la 31 De­ 75. Lăpedat cu 7 88. Cătoiu cu 5 Sî-flet» a
cemvrie 1S90 suma de 931 fl. 21 cr., 76. Ciontea cu 7 89. Ihora cu 5 1. Conţ cu 178 61. Luduşan cu 10
dar’ s’a contopit apoi în al bisericii, cu 77. Bumben cu 7 90. Jogărean cu 5 2. Demian cu 133 62. Cotoară cu 10
care împreună s’a urcat până în 31 De­ 78. Banciu cu 7 91. Drăgoiu cu 5 3. Brad cu 124 63. Ştef cu 10
79. Balteş cu 6 92. Măriuţa cu 5 4. Stoiţă cu 101 64. Topîrcian cu 9
cemvrie 1894 la 9316 fl. 84 cr.
Familia s’a stîns; dar’ a remas nu­ 5. Hanzu cu 83 65. Ghişoiu cu
Cel parochial constă acum din
6. Loloiu cu 79 66. Ştefan cu
405 fl. 32 cr. Folosul pe care îl aduce mele unei poieni în »Dosul Ilanzului». 67. A lbu cu
7. George cu 68
accst fond, îl trag preoţii. 93. Ordean c u .................... 5 sunete. 8. Macrea cu 64 68. Nicoară cu
Amendoue fondurile dau aşadară 94. Străjan c u .................... 5 » 9. Arsenie cu 59 69. Lepindca cu
suma totală dc 9722 fl. 16 cr. v. a. 95. Suciu cu . . ’ . . . 5 > 10. Manta cu 58 70. Călin cu
95. Ştirbea c u ......................5 » 11. Bischin cu 56 71. Drăgoiu cu
Parochia gr.-cat. arc .şi ca fondul
12. Lupe cu 54 72. Dancu cu
ei hisericesc-şcolar înfiinţat dc actualul Familia s'a stîns; dar’ a remas nu­ 13. Lăpedat cu 53 73. V iutilă cu
paroch Dionisie Aaron şi constatator mirea unei localităţi în »Dosul Hanzului«. 14. Peană cu 52 74. Curtean cu
din 300 fl. v. a. 97. Hiriciu c u .....................5 suflete. 15. Gligorea cu 50 75. Martini cu
98. Buda c u ......................... 4 » 16. Stanciu cu 48 76. Milca cu
17. Căpăţină cu 44 77. Jian cu
întregirea capitolului 24. Popora- Familia s’a stîns; există înse un 18. Costandin cu 44 78. Neagoc cu
ţiunea comunei. părcu cu accst nume pc hotarul Cris­ 19. Jurca cu 43 79. Haiduc cu
a) Conscripţia poporului Ia anultianului, sul) «Dumbravă». 20. Tristîu cu 39 80. Radier cu
1785 la sflrşit este a se adăuga: Cele 21. Căndea cu 39 81. Aaron cu
99. Blrş c u .......................... 4 suflete. 22. Milianciu cu 37 82. Dragotă cu
1825 suflete dela anuj 1785 erau îm­
Un anume Bucur Bleş sub Nr. C. 180, 23. Pampu cti 37 83. Lazar cu
părţite pe neamuri aşa: 84. Găvozdea cu
în vîrstă de 35 ani şi soţia sa Soră, au 21. Ihora cu 37
Biîrti - S—it» 85. Turuţ cu
25. Cioran cu 36
1. Conţ cu 142 17. Han/u cu 29 avut un fiiu, Ioan, dc 8 ani, numit în 26. Rebega cu 36 86. Irimic cu
2. Muntean cu 75 ! 18. Bista (Bischin) cu 29 conscripţie »Iuon Mellperdut« adecă: 87. Olariu cu
27. Toma cu 36
3. Deminn cu 47 19. Băroiu cti 26 cel perdut; deoarc-ce remânend din re­ 88. Crăciun cu
28. Simu cu 35
4. Vlad cu 42 20. Simu cu 24
29. Cătoiu cu 34 89. Ogncriu cu
5. Stoiţă cu 42 21. Şerban cu 23
voluţia lui Horia dc pe acel timp orfan
de părinţi, a dispărut (perit) în anul 30. Popa cu 32 90. Cotnşc cu
6. George cu 41 22. Olariu cu 23 31. Zav cu 31 91. Dolomcca cu
7. Voie cu 40 23. Birză cu 23 1787, nu se ştie unde. 32. Birză cu 31 92. Cosma cu
8. Gligore cti 38 24. Bobit cu 23 93. Bugncriu cu
100. Bogdan c u .................... 4 suflete. 33. Berbescu cu 31
9. Conice cu 37 25. Buhn'el 22 94. Ktiedrich cu
101. Arghişan cu . . . . 4 » 34. Muntean cu 30
10. Arsenic cu 37 26. Albuş cu 22 95. Roman cu
102. Cristca c u .................... 4 > 35. Voie cu 30
11. Manta cu 34 27. Oancea cu 21
36. Băroiu cu 29 96. Mardan cu
12. Cătăramă cu 34 28. Căpăţină cu 20 Neamul acesta s’a stîns; dar’ a re­ 37. Giţă cu 28 97. Cunţan cu
13. Painpu cu 32 29. Giiă cu 18 mas denumirea unei localităţi pe »Rîul- 38. Cătăramă cu 28 98. Nemeş cu
14. Lupe cu 32 30. Cost andin cu 17
31. Cotoară cti 16
cel-mic» în sus. 39. Bobiţ cu 25 99. Dragomir cu
15. Braţ (Brad) cu 32
Cuiitt C-ilU 40. Măelat cu 24 100. Palinyuc cu
16. Loloiu cu 29
103. Chicca cu 4 112. Ghedeon 4 41 Roajdă cu 24 101. Sas cu
Un anume Coman Cotoară sub 104. Dumitru cu 4 113. Hurdubelcacu 3 42. Răchită cu 23 102. Rusu cu
Nr. C. 319 a fost conscris la proprie­ 105. Hinsa cu 4 114. Dragotă cu 3 43. Sandea cu 23 103. Măcclariu cu
tatea sa afară din sat cale ca de 2 ore 106. Matei cu 4 115. Stoica cu 3 44. Albuş cu 22 104. Pesamosca cu
107. Mihanciu cu 4 116. Sbircea cu 3 45. Barb cu 22 105. Bogdan cu
pe »Rîu« în sus, constătătoare din un 106. Chipară cu
108. Leb cu 4 117. Barac cu 3 46. Florea cu 18
complex de fânaţ de 2 jug. şi 632D°, 47. Jinariu cu 16 107. Ivan cu
109. Roman cu 4 118. Spinul uu Dlrdea
care şi azi poartă numirea de «Gră­ 110. Răşinărean cu 4 Bucur dimpreună cu 48. Marcu cu 16 108. Konig cu
dina Iui Cotoară*. El a murit în anul
următor 1786, ear’ femeia lui s’a stră­
111. Peria cu 4
Acesta îşi avea căscioara sa sub
soţia sa 49.
50.
51.
Bungărzan cu 16
Vlad cu
Câmpian cu 15
15
09.
110
111.
. Colorad cu
Banciu cu
Rictăr cu
mutat în Cristian.
Sdiii fciiti
Nr. C. 243, era înse morar la moara 52. Arghişan cu 14 112. Ungvari cu
53. Pau cu 13 113. Tomos cu 2
32. Berbescu cu 16 39. Zav cu 14 »eclesiei augustine săseşti din Cristian®, 2
54. Ciontea cu 13 114. Bîrsan cu
33. Tăban cu 15 40. Rotariu cu 14 acum a familiei Arsenie, sub Nr. 29, 1
55. Vilcan cu 12 115. Dumitru cu
34. Răchită cu 15 41. Ştef cu 13 unde a fost şi conscris. 1
56. Măntoiu cu 12 116. Bubuel cu
35. Moga cu 15 42. Peană cu 13 1
119. Foamete cu 2 suflete. 57. Tăban cu 12 117. Ianovid cu
36. Manciu cu 15 43. Obrişan cu 13 1 18. Heuchert cu 1
120. Jian c u ..........................2 > 58. Babă cu 11
37. Leţe cu 15 44. Scîntea cu 12 1
121. Crăciun c u .....................2 » 59. Droc cu 11 119. Nan cu
38. Cândea cu 15
122. Buchila c u .....................2 » 60. Oancea cu 10
î lo an ăş S cînte a a lo cu it 123. Vălean c u .....................2 » Suma cu 2663 suflete.
atunci sub Nr. C. 158, moşia de azi a 134. Marcu c u .....................2 > ____ (Va ursa)-
Nr. 10 Adaos la „FOAIA POPORULUI4
4irr. IO — 1 8 9 6 Pag. 37

ECONOMUL tura de competenţa nici n’a repăşit din | primul for hotăreşte vice-comitele şi în
competenţa acelei comune. Dacă însfi în al doilea congregaţiunea comilatensă.
redactat de I, CO S T I N, comuna care s’a aşezat a locuit neîntre­ Contra alor doufi hotărîri aduse în­
preot. rupt vreme de patru ani, unde plăteşte tr’o formă numai atunci se poate apela
dare regulat şi este supus ta toate sarci­ la ministrul de interne, dacă s’ar fi de-
Dreptul de competenţă. nile publice, fără sfi se fi putut aplica negat ori total tăgăduit dreptul de com­
Mai adese-ori ni-s’a pus întrebare contra lui cele doufi motive de oprelişte, petentă pe teritorul acelui comitat.
cu privire la dreptul cetăţenesc sau aşa atunci se priveşte de întrat în competenţa Aceste ar fi poveţele mai de lipsă,
numit de competenţă, de astă-dată vom comunei unde s’a aşezat, şi eşit din le­ cari ee ţin de dreptul de competenţă.
da poveţe mai amfinunte ca sfi fim scu­ găturile comunei de unde s’a strămutat.
tiţi de întrebări. Având proprietate în comuna din
Conform legii de competenţă din care s’a aşezat după care supoartă toate Despre plantarea şi altoirea Yiei.
1876 art V. fiecare cetăţean din stat, tre- sarcinile regulat, atunci nu se poate privi (Urmare).

bue sfi aparţină unei comune. Nimenea de eşit din competenţa comunală. 1. Săpatul pămentnlui şi sădirea
nu poate însfi sfi fie membru decât într’o Când însuşi persoana, care s’a aşe­ viţei sălbatice.
singură comună, adecă nu poatî fi privit zat in altă comună cere sfi fie luat în Săpatul pământului se face toamna
de competent decât pentru o singură co­ competenţa aceleia unde locueşte, atunci şi primăvara, atunci când toamna am is­
mună. Moşie şi proprietate ori - care pe lângă încunoştiinţare cu cuvântul sau prăvit cu lucrul câmpului şi primăvara
cetăţean poate avfi în mai multe comune; cu rugare poate sfi ’i-se dee dreptul. până nu începem. Toamna însfi e cu mult
dar’ este Îndatorat ca sfi fie aşezat cu Nici la o întâmplare nu-’l poate de- mai bine, că pământul peste iarnă se
competenţa într’o singură comună. nega sau tăgădui acest drept antistia sau coace, adecă prin ger se face mai fraged
Competenţa dintr’o comună numai representanţa comunală dacă: şi ţfirînos, îl suge g^rul şi se umple mai
atunci înceată, dacă cineva a întrat ca a) persoana care s’a aşezat în co­ uşor de sucuri, pâuă-când primăvara se
membru îu competenţa altei comune, mună locueşte acolo de doi aui; uscă foarte repede şi s'î face tare.
Copfi născuţi din părinţi legiuiţi sau b) dacă în vremea aceasta a plătit La săparea pământului folosim îm­
care s’au legiuit, se ţin de competenţa co­ dare comunală sau dacă n’a fost însărci­ părţire bine socotită, mfisurăm tabla me­
munei unde este compet-nt tata acelora. nat cu acesta a plătit alte sarcini publice. nită pentru cultiva’e cu vie cu aţă sau
Copfi născuţi din pat nelegiuit, se ţin de c) dacă nu se află sub acusă jude­ sfoară, care ajunge curmeziş peste pămân­
competenţa comunei, în care era stabilită cătorească sau pedeapsă, putându-se sus- tul pus sub săpare, ra aţa sfi meargă să­
mama lor în vremea când ’i-a născut. ţinfi fără îngreunarea comunei. patul drept. MOsurâtn în lung un metru
Copfi minoreni luaţi ca de sufltt sau la amândonfi capetele de unde voim a în­
Cerându-’şi cineva dreptul de aşezare
pentru creştere urmează competenţa ace­ cepe săpatul şi traj: m aţa pes'e pământ.
fără-ca totodată sfi ceară şi primirea în
lora, care li primeşte de fii sufleteşti. La săpat ne folosim de următoarele
competenţă ori împământenire în comună,
Muierea măritată se ţine totdeauna unelte: o sapă, un hArleţ, dacă pământul
peste aceasta hotăreşte comuna cu eschi-
de competenţa bărbatului, chiar şi după ar fi petros,- şi un liotan de fer şi o lo­
derea ori-cărei apclaţiune.
moartea soţului rfim&ne cu drept de com­ pată. Cu sapa Anfâiu tragem pătura de­
îndată-ce o persoană este primită
petenţă în comuna bărbatului, până nu-’şi asupra pământului ce o a umblat plu­
în competenţa altei comune, totodată este
cAştigă alt loc de competenţă. gul şi curfiţim locul de sub săpare. După
îndatorată diregfitoria comunală a face
Muierea, care prin pîră şi judecată aceea M m hârlcţul şi săpăm atât de afund
cunoscut comunei din legăturile căreia a
divorţială se despărţeşte de soţul seu după până unde ajunge. Cu lopata se cură-
repăşit.
toate formele legii, se desface din com­ ţeşte pământul din aroa^e. sau şsnţuri,
întrâud cineva în competenţa altei
petenţa comunnlă a soţului şi reintră de scoţind afară pământul tuia'. După aceasta
comune, îndată se face membru al aceleia.
nou 1n competenţa comunei de unde s’a luăm a doua pană n iu pătură de hârleţ
măritat. în caşurile, când se ivesc greutăţi
şi curăţim de nou şanţul astfel dobândim
Dreptul de competenţă în ori-care la statorirea competenţei, când nu se poate
un aroc sau şanţ de 50— GO cm. şi o
comună se poate câştiga prin sau fără descoperi decât cu multe greutăţi acest
săpătură de 75— 80 cm. p’a osată cu
împământenire prin o rugare, ca sfi fie drept, este a se urma în modul următor:
sapa sfi fie pe o f'>n:;â. îu acest mod
primit cineva în competenţa comunală. Fiecare cetăţean se priveşte de apar- înaintăm apoi cu s fa tu l până unde voim
Fiecare cetăţean sau pământean din ţinfitor de competenţa comunei: a săpa sau rigola pământul.
ţ*ară se poate cu tot dreptul aşeza in a) în care plăteşte dare;
Săpat fiind pământul pe care voim
iltă comună insinuând, i:ă doreşte a se b) în care s’a născut;
a-’l planta până încă este proaspfit,
ţine de competenţa comunei unde se aşează. c) îu care a locuit vreme mai înde­
aşezăm în dînsul parii. Păruitul se face
Voind cineva a se aşeza în altă co­ lungată în cei 5 ani din urmă;
încuadrat la 100— 120 centimetri. La pă­
mună eUe îndatorat sfi facă cunoscută d) copfi aflaţi de comuna in care
ruitul de pe laturi folosim rude însemnate
dorinţa sa în scris antistiei comunale unde s’a găsit; la 100— 120 cm.
are voia a se aşeza. e) militarii cari se află în serviciu
Această lucrare se isprăveşte prin
• Antistia comunală n’are drept a res­ se consideră a se ţinfi de competenţa co­
munei din cari au fost duşi la asentare mijlocirea aţelor trase de-alungul dela par
pinge aşezarea în comună decât din ur­
sau din care însuşi s’au însinuat la miliţie. Ia par, ţi una în lat strămutabilă tot dela
mătoarele doufi motive:
Ivindu-se neînţelegeri cu privire la par la par.
1. Dacă se adevereşte, că persoana
care are voinţă a se aşeza în comună ar dreptul de competenţă în asemenea caşuri Isprăvind cu păruitul începem face­
fi sub acusă şi cercetare criminală. dreptul de hotărîre compete: rea gropilor unde se aşează viţa sfilbatecă.
a) în comunele cari se ţin de un Gropile le facem !a 60 cm. în adâncime,
2. Dacă n’ar fi în stare a se sus­
ţină pe sine decât prin îngreunarea sau cerc pretorial în forul prim hotăreşte pre­ în cari aşezăm viţa sfilbatecă, pregătită,
Însărcinarea comunei. torul, în al doilea vicecomitele; deja spre acest scop în lungime corfis-
b) în neînţelegerile ivite între co­ puczftoare. Se tocmeşte bine nu tocmai
Strămutându-se cineva dintr’o comună
munele cari se ţin de cercuri deosebite lângă par, se pune păment mfirunt şi
unde are drept de competenţă în alta,
sau între cetăţi cu magistrat regulat în umed lângă ea, se umple şi apasă binişor,
prin această strămutare n'a încetat legă­
Pag. 38 FOAIA PO PO RU LU I Nr. 10

apoi se îngroapă viţa de tot lângă par, Cine vrea poate lucra şi aşa, că mes- punzătoare plantă scutitoare este săcara
făcându-se o moviluţă ca un tăieraşf ca tecendu-se gunoiul cu pământul aşezat în care se întrebuinţează de nutreţ şi ovăsul
ploând apa să poată străbate la plantă. groapă nutreşte viţa îndeajuns, aşa încât mestecat cu măzăriche, deoare-ce creşte
Unii au obiceiu a nu săpa gropi, deşi nu ’i-se desvoaltă viţa ca în pămân­ repede şi se poate cosi mai iute, încât
tar’ cu un fer lung sau o bâtă de corn tul săpat, cu ceva mai târziu totuşi îşi luţerna rămâne mântuită şi scăpată de
ascuţită la capăt, făcută anume spre acest ajuuge scopul, după-cum se dovedeşte umbra deasă şi poate creşte. Nu corăspund
scop, împlântă lângă par şi aşează viţa aceasta şi aici la noi. '(Va arma.) nici îu parte aşteptării de plante scutitoare
în hudra (gaura) lăsată după ţepuşul scos, grâul, orzul şi ovăsul, carj se lasă pe
împlântă apoi ferul sau bâta lângă viţă pământ până se coc deplin. De regulă
cu scop să apropie pământul cât de bine Semenarea luţernei. aceste plante se seceră în vreme când
lângă viţă. Aşa se aşteaptă că va pută Despre sămânarea plantelor menite e3te mai mare căldură şi ferbinţeală.
înrădăcina uşor, apoi astupă viţa de tot anume pentru nutrirea vitelor s’a scris Este uşor de priceput, că o plantă
sub pământ. adese-ori, de astă-dată vom da unele po­ care a stat mai îndelungată vreme îa
Yiţa astfel aşezată, fie aceea de veţe, cari se referesc la sămânarea luţernei umbră şi umezeală, dacă deodată este
toamna sau primăvara pusă se lasă aşa până- fără alte plante scutitoare sau sămânarea supusă la razele soarelui începe a slăbi
ce înverzeşte. îndată-ce înverzeşte se pământului numai cu luţernă. şi bolnăvindu-se se uscă.
sapă ta ori-care altă vie, de atâtea-ori, Este lucru cunoscut şi o îndatinare, Sămânăturile tomnatice, nici pentru
de câte.-ori cere trebuinţa sa ca să nu o că luţerna şi trifoiul mai adese-ori se aceea nu sânt deplin corăspunzătoare de
înece buruenile. Ca viţa nici în primul seamână între grânele de toamnă; dar’ plante scutitoare, fiindcă nu se poate
au să nu fie lucrată fără folos, ne în­ de astă-dată vom vorbi cum se pot cul­ sămâna luţerna aşa ca să fie deplin în-
grijim a nu lfisa pe ea a se desvolta de­ tiva aceste plante numai singure. în vălită, încât adese-ori sămânătura este
cât 2— 3 muguri, vlăstari eau vărgele, anii din urmă s’au făcut încercări multe petecoasă sau cel puţin o îneacă mărăcinile.
depărtând celelalte. Din aceste vărgele — mui ales în părţile bănăţene. — cu Una dintre chemarea plantelor scu­
căpătăm viţa menită spre plantare, ce sămânarea pământului numai cu sămânţă titoare este, ca să ţină umezeală pentru
de obiceiu o culegem toamna, când o şi de luţernă şi trifoiu. luţernă ori trifoiu. Adevărat este, că sub
plantăm de avem pământ pregătit peutru Noi trebue să ştim pentru-ce s’a îndati­ umbra plantelor scutitoare pătura de­
ea, altcum o punem în scoa'ă, sau îu piv­ nat economii a sămâna plantele de nutreţ de asupra pământului nu se uscă aşa uşor;
niţă până primăvara. In scoală o putem sub întrebare tot printre plante scutitoare. dar’ străbătând mai înjos, plantele scu­
ţinu un an, căpătând din ta viţă cu ră­ Menirea grânelor printre cari se seamână titoare încă trag în sine umezeală şi Ind
dăcină o plantăm. Că pentru-ce nu lă­ aceste plante a fost deoparte ca să scu­ poftesc apă foarte multă ca se poati
săm toate mlădiţele sălbatcce ce răsar, va tească luţerna ori trifoiul de greutăţile şi creşte. Aşa au trebuiuţă de umezeali
pricepe ori-şi-cine, dc.oare-co nu se des- viscolele vremii cum sânt: vânturi, ge­ atât plantele scutitoare cât şi luţenu.
voaltă nici cresc şi coc coră3punzător, ruri mai mici şi giraţii. De altă parte Fiind aşa, în pământele despre şesurik
până-când 2 — 3 se şi desvoaltă şi cresc, ca să poată susţinea umezeala la plantele mai uscăcioase, unde luţerna are mult!
ccta-ce e lucru de frunte acestea fragede şi să le apere de ferbin- trebuinţă de apă, economii s’au îndatinst
îu toamna viitoare, adecă la anul, dacă ţ<ala prea mare a soarelui. Nu arare-ori, a sămâua luţerna fără plante scutitoare.
se pune via sălbatecă toamna, tundem ori acestei meniri plantele scutitoare corespund Pământul văros, pe care după ploiie
rătunzim sălbateca în toată ordiuea şi o îndeplin. rămâne o scoarţă uscată, pofteşte ca fi
îngropăm. Tunsul poate rămânea şi pe Să Întâmplă Insă, că planta scuti­ fie sămânată luţerna cu plante scutitoare,
primăvară, luând în seamă Insă că toamna toare este sămânată foarte deasă, cu cu­ că aceasta nu lasă ca să se poată fsoe
avem trebuintă de a culege mlădiţele săl- ratul scop ca să aducă folos cât se poate Bcoarţă.
' batice, dobândim lucrul dacă o tundem de bun, chiar şi în anul dintâiu când din
aşa, că In primăvară să nu avem treabă De câţiva ani încoace s’a făcut muJte
luţernă nu se poate aşteptă multă do­
cu astfel de lucru. încercări cu sămânatul luţernei fără planti
bândă. In asemenea împregiurări planta
scutitoare, după aceste încercări s’a do­
In primăvara următoare o deschidem scutitoare nici în parte nu poate împlini
vedit, că pămâutul lucrat după toate
şi dacă nu-’i tunsă din toamnă o tundem binele ce se aşteaptă dela dînsa. Ade­
regulele ca să fie cât se poate de ţerînos
şi îndată o şi cuibărim (învălim) şi o lă­ vărata causă, că nu poate corespunde me­
unde luţerna poate se răsară cu uşurătate,
săm aţa până la săpare. Unii după des­ nirii sale este, căci semânându-se prea
este mai sfătos a o sămâna curată decât
chidere o lasă desvălită, ceea-ce nu-’i des­ des printre luţernă, dacă şi vremea este
cu altă plantă.
tul de înţelept lucru, stricând mult razele favorabilă, plantele scutitoare se lăţesc şi
soarelui iald şi totodată se scurge şi Luţerna sămâDată fără plante scu­
întufoşează atât de tare, încât îneacă pe
prea tare. Dacă prinde a răsări grijim titoare dela început, adecă îudată dupi
luţernă, care dela firea sa este plantă
a nu lăsă pe bucium decât 2— 4 mlă­ sămânat, se împacă cu greutăţile vremii.
foarte gingaşe, îndată după-ce răsare din
diţe menite toate spre altoire, pentru-ce Sămânatul luţernii şi trifoiului curat,
pământ.
nu se lasă toate câte răsar, s’a spus mai Luând In seamă, că mulţi dintre pe zi ce merge tot sporeşte, mai vîrtos
sus. Ajungând mlădiţele (vărgelele) de economi nu pentru aceea seamenă luţerna că luţerna nici pe jumătate nu este aş»
40— 50 cm. le putem altoi. cu plantă scutitoare, ca să-’şi poată îm­ de gingaşe după-cum se crede. După în­
Aceste mod de săpare şi plantare a plini menirea, ci mai vîrtos ca să poată cercările făcute s’a dovedit, că chiar în
viţei sălbatece este cel mai corăspunzător, anul dintâiu luţerna sămânată fără plante
avâ şi în anul prim nutreţ mult. Aceste
dar’ totodată şi cel mai grea şi îngreu­ scutitoare dă 2— 3 cosituri, apoi nutreţ
p’ante in loc de a scuti şi ajutora luţerna
nat cu mari cheîtueli. cu mult mai bogat ca atunci când este
în creştere o îneacă şi copleşeşte, ear’
O seamă de oameni, cari voind a sămânţă cu plante scutitoare.
economul în loc de dobânde se trezeşte
cruţa lucrul şi spesele nu sapă pămâutul in al doilea an cu o luţemi rară din Se poate sămâna şi între trifoiu sau
deloc, ci îngunoindu-’l îl ară cu plug cât se care abia este ceva de cosit. luţernă puţin ovăs mestecat cu măzăriche;
poate afund, fireşte numai pe o brazdă în Pentru plante scutitoare de regulă dar’ acesta se coseşte îndată-ce ajunge
jos, fac gropile cum s’a zis mai sus şi se întrebuinţează grâce şi adecă: grâu, a scoate spicul.
pun vita observând toate ca la pământul săcară, ovăs ori ovăs mestecat cu mâză- Pământul menit pentru luţernişte în­
săpat la 60 cm. riche. Dintre toate aceste mai corăs­ dată după arat se seamână revărsat ca
Nr. 10 FOAIA POPORULUI Pag. 39
■ovăs mestecat cu măzăriche apoi se grapă Prin iugrăşarea initnii şi a rărunchi­ Oamenii nu-’şi aduc aminte se fi fost cândva
bine. Isprăvind cu grăpatul se seamânâ lor se nasc: răsuflare grea, leşiaări, slă­ eălbază în hotarul nostru. Nu ar fi ceva leac
Inţerna ori trifoiul, dacă n’avem maşină biciuni şi la urmă boală de apă. (medicină) cu care se se poată scăpa barem
de sămânat grijim, ca semănâtura să nu acelea oi, cari nu sânt cuprinse peste măsură
Nervii, (firicele subţiri alburii), care
-fie pălcuroasă sau peti.-coasâ, ci într’o formă. de aceasta boală; căci foarte tare ne-am
stlnt foarte număroşi în trupul omului şi păgubi dacă ne-ar perl aproape toate oile.
foarte gingaşi, se slăbesc, pricinuind slă­ Sandu. I o a n G a ia ,
biciune de muşchi şi aplicare, spre ne- econom.
Beţia. lucrare, spre lene; apoi tremurare, lipsă Respuns. Vindecarea acestei boale
Rari sdnt oamenii, cari să nu cu­ de somn şi sumetenie de visuri urîte; numai foarte arare-ori se poate ajunge, deşi
noască din păţania lor ce şi cum este se folosesc foarte multe metoade. îndată-ce
ear’ în urmă slăbiciunea puterii de jude­
s’a aflat, adeea descoperit, că oile sânt umplute
beţia, pentru-că ea, fiind o patimă prea cată şi a ţinerii îa minte, ceea-ce urmează de eălbază trebue vendute pentru tăiat, pen­
lăţită între săraci şi bogaţi, la sate şi din slăbirea creerilor, cu cari sunt în le­ tru-că carnea acelora se poate întrebuinţa şi
oraşe, avem prilej adese-ori a da faţă cu gătură nervii şi de aici pani la nebunie mânca fără frică, că doară şi noi ne vom îm­
beţi ori cu beţivi. nu mai e decât un paş. bolnăvi. Oile călbăgite se pot lecui: nutrindu-se
cât se poate de bine li-se dau oilor rădecină
Cel-ce e aplicat să bee adese-ori Prin spitale şi casele de nebuni s’au gentiană, vermut, calnus împreunate cu vitriol
peste măsură: rachiu, vin, bere ş. a., are fâcut cercetări amănunţite şi s’a aflat, că de fer, funingine, oleu de terpentin, spirt
patima beţiei şi o boală mai stricăcioasă cei mai mulţi smintiţi au devenit în tare ori rachiu de drojdii. Unii mai folosesc
in urmările sale decât această patimă abia această stare tristă din pricină, că au apă văroasă mestecată cu oleu de terpentin.
să mai poate afla. fost beţivi în vieaţă. Unde ţinutul este aşa, ca oile să pătimească
peste toată vara de eălbază, li-se dă doue
Cine bea mai mult decât e în stare Dar’ nu numai stricarea sănătăţii şi părţi sare, şi una de gips, pulverisat sau pisat
a purta îşi strică sănătatea, adese-ori scurtarea viefii urmează din beţie, ci şi ca făina. Din această mestecatură în săptă­
pentru totdeauna, pentru-că cu fiecare alte rele şi încă cele-mai mari. mâna dintâiu li-se dă tot a doua zi, mai
prilej beţivului ’i-se tulbură mintea, târziu de două-ori pe săptămână şi peste în­
Cei bt-ţivi îşi tîrăsc vieaţa in le-
’i-se pune stavilă voinţei, devenind unii treaga vară tot la 10— 14 zile.
nevire, în înjurături (ţudălmi), în certe
ca turbaţi, mai târziu adormind fără voe
şi bătîi. tu beţie se ittemplă cele mai
;i nu arare-ori urmând chiar şi moartea. întrebarea 43. Eu ca măiestru zidar
multe furturi (hoţii), omoruri, aprinderi
Astfel omul, din făptură după chipul am avut un tîrg cu un domp, am luat îu în­
ş. a. vorbă scurtă: prin beţie omul se
ţi asemănarea lui D-zeu, se face cu voea treprindere nişte case do cdificat şi ain în-
sălbăticeşte. El îşi uită de toate dato- . cheiat contract cu el în 2 exomplare şi ’mi-a
cel mai ticălos dobitoc.
rinţele sale: de familie, pe care o lasă dat 20 fl. bani de arvună. După 5 zile m’a
Şi e lucru de mirare, cum singur
pradă miseriei (drăciei) şi nu socoteşte provocat prin o corespondenţă în care zicea,
omul, care e pus in fruntea tuturor că îmi atzice lucrul cu caro ne-ain tocmit
întru nimica averea sa; îşi uită de
făptuirilor de pe pământ, săvirşeşte cele din causă ră nu face cvele, şi din arvuna
cinstea şi de naţia sa şi chiar de D-zeu,
mai mari abateri din calea cea dreaptă, care o am prim’t Bă-’mi trag f» tl. şi 15 ti.
Ear’ coj.fii diu părinţi beţivi moştenesc rest să-’l trimit prin postă! Vă rog a-’mi
■din calra firii.
şi ci patimile părinţilor, devenind aplicaţi răspunde, câ are drept a-'mi cere nrvuna în­
Animalele (dobitoacei»-), in căutarea
spre beţie, spre boale de nervi şi spre dărăt, căci eu n’am pus în contract ca în 8
hranei, încungiură cu cea mai marc bă-
nebunie. Acei copfi se bolnăvesc mai de zile so aibă drept a-’mi cere arvuna îndărăt.
me de seamă tot ce li-ar pută fi spre Este lege care să aibă zile anumite pentru
grabă şi se pot scăpa mni cu greu de
itricăciune; ear’ omul se bagă orbeşte arvună ori nu? Eu, dacă ’l-aş fi provocat că
boale decât cei din părinţi sănătoşi.
ia necaz şi la perire. nu-’i fac casele şi că îi dm arvuna îndărăt,
Una e însfi peste ori-ce îndoeală, că Iî■ţia) acest isvor al tuturor relelor, dînsul ar fi fost silit să o primească ori nu ?
buturile, fiind, lucruri măiestrite şi nă­ trebue stlrpită din rădăcină. Spre acest AUta-Inlia. G. V,

scocite dc oameni tare târziu, nu sânt sfirş.t s’au căutat şi se caută feluri şi Respuns. Nu eşti îndatorat a replătl
feluri de căi şi mijloace. între ele se arvuna îndărăt dacă în contract n’aţi pus
celncungiurat de lipsă şi că, cum au
numără, ca cele mai ducătoare la ţîntă, vreme până când să puteţi desface tîrgul.
îrâit oamenii cti dintâiu fârâ de ele, ara Dacă ’ţi-s’a abzis lucrul ţine scrisoarea, ca
petă trăi şi noi, ear’ cu chipul acesta precum s’a mai spus în această foaie,
să nu te poită pîrl sub cuvănt ai n’ai vrut
însoţirile dc cum pâtarc (de înfrînare),
ir scăpa omenimea dc cele mai mari rele. să lucri. Zile anumite cu privire la arvună
între relele, cari le aduce cu sine cari în multe ţeri sânt cu miile şi de numai atunci recunoaşte legea, dacă sflnt sta-
k ţ:a, este în locul dintâiu stricarea care ar trebui să înfiinţăm şi noi Românii torite în obligaţiune. Nici dînsul n’ar fi pri­
in toate comunele. mit îndărăt arvuna numai pe lângi replâtirea
r n itâ [ii. Stomachul (rinza), ficatul, splina,
A
îndoită după-cum este îndatinare.
inima, rărunchii şi mai cu seamă nervii şi
ereerii, toate sânt supuse mai mult sau
mai pnţin primejdiei din pricina beţiei. Din traista eu poveţele. întrebarea 44. Poate bărbatul merge în
Pentru-câ flegma, rigâeala, vărsarea de serviciu şi poate căpăta carte de serviciu fără
întrebarea 41. Vă rog a ne recomanda
Învoirea femeii. Ori femeia poate întră în
spi, mai cu seamă dimineaţa, lipsa de câteva institute pentru asigurarea vieţii. Ce
serviciu fară învoirea bărbatului? Este lege
apetit şi greutăţile în stomach; apoi are să fară cine voeşte să-’şi asigureze vieaţa?
care regulează această treabă?
dnrerea de cap, ameţeală, tremurarea, Cum se solvesc banii, în rate sau cum? Ce
K e sin ţ. Vasilie F lo ri,
procente se solveşte. Cu un cuvânt a ne
vini tura in urechi şi schinteierea ochilor econom.
împărtăşi şi în privinţa aceasta poveţe. ReBpuns. Bărbatul poate întră în ser­
'stele verzi); cum şi aţtţarea din toată
Chijlacă. Simeon B u lc u . viciu şi îşi poate câştiga carte de Blujire
nimica şi neputinţa de a gândi şi ţinfc
Respuns. Asigurări pe vieaţă înde­ fără învoirea muierii şi dînsa este datoare a
sinte cum se cade, — toate aceste sânt
plineşte „Albina* din Sibiiu la prima societate merge ca se locuească unde se află bărbatul.
rele, prin care trupul se slăbeşte, ajungând Nu poate întră în serviciu mnierea fără în­
de asigurare din lume. Se pot faee asigurări
dela nn timp cu totul neharnic de la „ Transilvania11, care este o societate voirea bărbatului şi la opreliştea bărbatului
-chemare a sa. săseasri1. Despre condiţiunile şi poveţele de pretorul nu poate da carte de slujire. Lege
Şi anume: stricându-’şi cineva sto- lipsă cere îndrumările de lipsă dela aceste apriată care ar hotărî această afacere mai
cachul şi ficatul, mistuirea (măcinarea) doue societăţi. deameruHtul nu cunoaştem. Este înse legea
servitorilor despre care s’a scris şi în foaia-
iscatelor nu se mai întâmplă in regulă;
noastră.
aceea urmează lipsa de apetit, urdinări, întrebarea 42. în comuna noastră Sându
■slăbire şi în cele din urmă boală dc ap ă. lângă Turda, s'au umplut oile de eălbază.
Pag. 40 FOAIA PO PO RU LU I Nr. 10

Monografia economicâ-culturalâ dela anul 1829, dusă în deplinire în din greu, de care s’ar fi împărtăşit şî:
a com unei mod definitiv abia numai la 12 Octom­ unii membri ai diregetoriei noastre mai
vrie 1837. mult decât s’ar fi cuvenit, şi aşa gra­
în faţa acestor dovezi istorice şi niţa s’a păşuit şi hâlmurile s’au aşezat —
(Unnare şi fine)
tradiţionale ridic totuşi unele îndoieli pe unde cei dintâiu au voit.
II. F a m i l i i de n a ţ i o n l i t a t e g e r ­ şi întreb: Cum a putut comuna Cris­ Dacă luăm în socoteală slăbiciunea .
m ană. tian, care în majoritate e săsească, se omenească a multora, de a nu se putea-
1. W enn cu . . 7 suflete. dee naştere unei comuni curat româ­ lăpăda de plosca plină; dacă luăm în
2. Schuler . . . 5 »
neşti cum e Gurarîului, după-ce ştiut privire împregiurarea, că membrii dire­
3. Foigtlănder 5 >
. 4 » este, că mica poporaţiune românească getoriei noastre de pe vremurile acelea
4. Simon . . .
5. Schiroki . . 2 > din Cristian, care de altcum creşte la nu erau oameni ştiutori de carte şi
Suma . 23 suflete. numer şi se desvoaltă repede, — nu lipsia poate şi din afară o controlă
are un trecut îndepărtat şi se zice, că mai aspră şi conştienţioasă: svonurile
III. Ţ i g a n i s’ar fi alcătuit din străini veniţi de pe lăţite pot să aibă oare-care temeiu.
a) Fauri : airea şi rămaşi apoi în comună?! Este mai departe în deobşte cu­
1. Brădescu . . suflete. Cum se explică mai departe acea noscut, că la judecată în lipsa altor
2. Vitan . . . 1 ?, > faptică împregiurare, că nu numai munţii dovezi, decum ar fi de pildă documente
3. Lazar . . . 8 »
şi părţile din hotarul nostru, ci şi munţii sau scrisori, preţ deosebit se pune pe
4. Lăpedat . . 5 »
3 > Cristierenilor poartă încă şi azi nume spusa martorilor ascultaţi sub jurăment
5. Muntean . . .
6. Totoiu . . . 2 > româneşti folosite şi de Saşi, precum Despre martorii Saşi se povesteşte
Sima . 46 suflete. sunt: Beşineul, Cioara, Crăciuneasa, Bul- că ei, ascultaţi fiind Ia faţa locului de
bucu, Surdu, Cotorăşti, Păltiniş (acestuia pricină, stând pe teritorul Gurenilor,
b) Corfari (băieşi): ’i-s’a dat de un an încoace de cătră reu­ dar’ avend în cisme păment din hota­
1. Măruntei 39 suflete. niunea carpatină numele de „Hohe rul Cristianului, a jurat că stau pe pă­
2. Urs . . . 37 > Rinne"), Vălari (dela Văii) şi alţii — ment de al lor. în chipul acesta au
3. Costandin . . ?4 >
fiind acesta un adevăr neîndoelnic, că câştigat procesul şi au dobândit linia
4. Lcpşa . . » . 20 >
5. Dura . . , 13 » cel-ce stăpâneşte ântâiu şi ântâiu un de graniţă pe unde o au dorit
6. Negru . . 9 > lucru, acela îi dă şi numele?! Că adevărată ori inventată (născo­
/. > Un fapt însă — deşi dureros — e cită) e istoria aceasta, ca şi cea de mai
8. Maieu . . 1 »
pc deplin constatat: aceste 2 comune sus, nu cercetez; dar’ şi în caşul din
Suma . 148 suflete. vecine au stat adecă din timpuri vechi urmă totuşi lasă o umbră întunecoasă
Toţi laolaltă dau suma dc 2880 suflete. în necurmată ceartă dc hotar, care şi asupra caracterelor (năravurilor) şi a
azi mai dăinue.şte. unora, şi a altora, vorba ceea: -de
31. .Scurtă roprivirc istorică. în computul comunal pc anul unde nu este foc, nu esc fum".
Trecutul istoric al comunei noas­ 1797/8 obvine o posiţie cu 3 fl. 40 cr. Alt cas.
tre — după isvoare săseşti — aşa cum daţi la ..Insinuarea apelaţiunii în pro­ Pe când causa segregaţiunii sau
’mi-s’a împărtăşit de cătră m. onor. domn cesul cu Cristierenii", de unde urmează — despărţirii hotarului cerută dc Gurer.i
E. A. Biclz, consilier regesc şi inspector şi îndoeală nu încape, — că procesul sc desbătea încă şi sc făceau numii
şcolar pensionat în Sibiiu, căruia şi pe s’a urzit cu mult înainte. lucrările pregătitoare, comuna Cristia:.
această cale ii exprim mulţumiri pentru Câte zeci de mii se vor fi cheltuit prevăzând că despărţirea faptică va avi
preţiosul material oferit cu multă pte- cu advocaţi, cu comisiuni eşite la faţa se urmeze negreşit şi a l munţii „între
venire, — sar înfăţoşa pc scurt in chi­ locului, cu deputaţiuni trimise la gu­ Sibiielc" şi „Măgura" vor căde in
pul următor: vernul ţerii în Cluj şi airea — posiţii, proprietatea comunei Gurariului, a recurs
„Satul Gurariului ’l-au întemeiat dc care sflnt pline vechile socoteli co­ la o apucătură şireată. A dat adecă
„Cristierenii pc pămentul lor în anul munale?! Se poate deci presupuue, prin contract pc timp dc mai mulţi
„1380 ca pază dc graniţă, avend se că chiar cea dintâiu împăciuire ori că ani o parte de pădure din acei mur.:i
.apere comuna-mamă împotriva năvă­ n’a fost dusă in deplinire in mod cin­ spre tăiere baronului Friedrich Hirling.
lirilor duşmane de peste munţi. stit — întocmai cum o păţim şi cu le­ Pentru exploatarea (folosirea) aceluia, a
„Referenţele (legătura) în cere se gile de astăzi. adus acesta între anii 1820 — 1830 o
„va fi aflat această comună-filială cătră Dar' chiar „Complanaţia" din urmă colonie (mai multe familii) de Italieni,
„comuna de baştină nu vor fi fost la în­ are acelaşi cusur. Din ea încă au re­ numiţi de popor „Tilieni" de pe lunca
ceput altele, decât acele ale unei colonii mas unele certe de hotar numite „con­ Udinc din Veneţia. Aceştia au făcut
„ţinendu-se altcum in deplină neatîr- troverse" asupra unor puncte din „Ocol- începutul exploatării (tăierii şi aducerii!
„nare dc cătră Cristian în ce priveşte niţă“, precum e „Dosul Rîulului", pentru lemnelor cu „scoc" şi cu Jacuri-
„administraţia (chivernisirea averii ş. a ), carc a decurs procesul până în anul măiestrite — întocmiri, ale căror ruine
„dările şi poverile comunale; totuşi se 1882, când s'a încheiat la forul al 3-lea să mai văd încă şi astăzi pe Riul-cel-
„pare a-’şi fi dobândit aceasta comună în paguba noastră, pricinuind comunei mic în 3 locuri, şi adecă: La _Feţiea
„deplina ci neatîrnare încă înainte de spese mari şi poporaţiunii multe neplă­ Cârligului1', Ia „Părăul Tomnateculur
rdomniâ împărătesei-regine Maria The- ceri, avend a suporta până şi execuţie şi Ia „Părăul Ciuciurlii" ; ear’ în Riul-
„resia (1740— 17S0), — după-ce nici militară. Apoi „Coşteasa", despre care cel-mare din sus de „Unghiul lui Barb-.
„dijma nu o au mai dat de pe atunci să ştie positiv (apriat), că a fost sub
Colonia aceasta s’a aşezat apoi
preotului din Cristian". proces până la anul 1866; de atunci
statornic aici, în Orlat şi in Cristian,
încât pentru dijmă, trăesc încă dispărend (pierind) actele într’un chip
şi cu timpul s’a contopit cu locuitorii
mulţi Gureni, cari spun, că înşişi ei o miraculos (neînţeles), care dă loc la fel
băştinaşi romanisându-se, ear’ in Cristian
au dus „popii săsesc" din Cristian. Ori şi fel de bănuieli, lucrul a rămas încur­
germanisându-se cu desăvirşire.
a fost doar’ aceea altfel de dijm ă?... cat; ear’ Cristierenii se ţin astăzi de pro­
Aceste ar fi momentele mai în­
Ear’ după spusa celor mai bătrâni, prietate şi tăgăduesc existenţa de mai
semnate din trecutul şi din presentul
comuna Gurariulni ar fi stat în adevăr înainte a pricinii dintre noi şi ei pentru
(timpul de acum) al comunei noastre,
din timpuri nepomenite în oare-care acel Ioc.
cu care şi încheiu.
legătură de atirnare de cătră comuna Deoare-ce partea de hotar, care
Ear’ cetitorilor şi dintre ei mai
Cristian. Diregătoria acesteia îşi în- la împărţeală ’i-s'a venit Cristianului, e
ales celor-ce locuesc şi stăpânesc acest
suşia adecă dreptul de a porunci şi şi mai mare şi mai bună, oamenii
colţişor de pământ, drăgălaş şi roditor,
aici, şi da in arendă bunurile noastre noştri — lucru de sine înţeles ) — nu
le zic cu apostolul Pavel:
comunale alăturea cu ale Cristianului. prea sflnt mulţumiţi. Aceasta poate
Aceasta însă s’a intemplat din motivul „Ce este bun, se ţineţi; de tot
să fie pricina, că s’au pus în vileag
uşor de înţeles, fiindcă averea era încă \poveşti ciudate despre modul, cum a felul de lucru rău, să Vă feriţi*.
obştească, şi o folosiau de-avalma, deci j decurs împărţirea. G u r a - R îu lu i , în 19/31 Decem­
şi Gurenii alăturea cu Cristierenii, mai ! Diregătoria comunală din Cristian vrie 1894.
lo a c h im Muntean,
cu seamă munţii, până la împărţirea j a purces, se zice, Ia lucru, provăzută cu paroch gr.-or.
hotarului prin aşa numita „Complanaţie" [ de ale mâncării, dar' mai ales cu beutură
Nr. 11 Adaos la, „FOAIA POPORULUI» u 1896 Pag. 41

Nouă ne lipsesc trei cerinţe funda

ECONOMUL
clasa industriaşilor şi plugarilor va avă
mentale şi temeinice pe cari se poate adunat un capital, cu care multe şi fru­
râzîma bunăstarea şi îndestulirea unui moase isprăvi se vor putk împlini.
redactat de I. COST IN,
preot. popor: economia raţionala, industria şi
Poporul român din Transilvania şi
comerciul.
Ungaria n’ar pută răspunde mai frumos
Precum pentru credinţă şi creştin suut
Licitaţiune de tauri. de lipsă trei virtuţi cardinale: credinţa,
la trufia şi îngâmfarea ce se pregăteşte
la Budapesta cu milleneul, decât ca în
Ministrul de agricultură aduce la cu­
speranţa şi iubirea. întocmai pentru în­ această vreme să adune un capital puternic,
noştinţă, că din ciurda statului din C lu j se
aintarea, bunăstarea şi îndestulirea popo­ decât să stăruească la întemeierea unei
vor vinde în i£ Aprilie st. n. pe lângă lici­
taţiune 23 tauri de 2 1ji — 21/i ani cu bani rului, temelia vieţii fericite sânt cerinţele: însoţiri a plugarilor şi economilor, prin
gata. Taurii simt prăsila ciurzii de stat şi economie raţională, industrie şi comerciu. care să dee vieaţă eeonomiei raţionale
feste tot taurii siint de rasă ardelenească. înaintea noastră avem un exemplu comerciului şi industriei naţionale.
Cumplrătorii din Cluj vor pleca cu tre­ foarte frumos şi vrednic de toată în­
nul la 8 ore şi 4.0 minute la moşia statului
Datorinţa noastră ar fi ca timpul în cât
crederea-, ce poate produce înţelegerea şi se va ţină milleniul, să-’l întrebuinţăm şi
dela booz, se vor da jos la păzitorul de trai
«r. P 5. De aici grajdurile şi moşia statului unirea puterilor. Noi ca un popor, care noi pentru organisaţia economică.
este abia în dtpărtire de câteva minute. La trecea înaintea altor neamuri de sfirac, Voinţa şi însufleţirea pătrunde mintea
ionnţă şi înştiinţare conducitorul economiei ba chiar calic şi hulit, în vreme scurtă fiecărui conducător şi povăţuitor al popo­
st va îngriji ca înaintea cumpărătorilor si de 20— 25 aui am adunat prin însoţire rului şi noi în scurtă vreme ne putem
meargă căruţă.
un capital destul de respectabil şi puternic trezi că avem o cetate clădită din obolul
aproape de 20 milioane. Cam atâţia Bânt multora din care vom pută ajutora pe
Însoţirile eeonomiee. banii cari s’au adunat în băncile române. mulţi, şi vom pută da scut şi traiu la
Suma aceasta, care de altcum s’a mulţi din fiii naţiuni1.
Lupta şi lucrul pentru bunăstare este
compus între nişte împregiurări politice Băncile noastre de astăzi dau lucru
însuşirea fiecărui om înţelept. Pedecile
destul de grele şi stare economică grea şi până la sute de bărbaţi. Mai vîrtos
cari le întimpinâ singuraticii şi mulţimea
ne dau dovadă, că totuşi nu este poporul ar pută da o însoţire puternică, care ar
In această luptă de traiu sftnt atât de
român lipit de glie, cum se credea, că aşeza neguţători români in toate părţile,
nulte şi mari, încât numai singur prin
voinţa tare şi dorul de înaintare multe care ar clădi după trebuinţă câte o
puteri unite se pot depărta, da la o parte
pedeci pune la o parte şi totuşi hotărîrea fabrică unde ar afla lucru sute de oameni.
cri birul.
tare birueşte. Sfi pornim la lucru cu trezfe şi
După-cum s’au unit şi însoţit capi­
Acest capital până în zilele noastre putere, că aşa vom pută birul.
taliştii In forma carc a făcut ei alianţă
mai mult se întrebuinţează ca împrumut,
ţi obligaţiune împrumutată, ca prin materia
parte pe hipotecă, part'? pe credit personal.
au capitalul adunat sfi domnească peste
Adecă banii se împrumută ori cu în- Despre plantarea şi altoirea viei.
ţ«ri şi singuratici, aşa trebue se în­ (U rm a ro şi tin o )
tabulare pe moşfe, ori cu cambii po lâugă
cheie învoeală şi obligaţiune mulţimea
chizeşi: acrasta este forma de a valora II. Despre altoire, trn^emi nltoilor
poporului ca sfi se scape de sclăvia şi
capitalul, care schemă va tr- bul sfi o şi îngrijirea lor.
dtuşile capitalului.
schimbe băncile, dacă nu doresc totala Altoitul se începe îndată-ce ajunge
Privind In viitorul depărtat mintea
ruinare a poporului. viţa (mlădiţa) la 40— 50 cm. Timpul
co socoteala şi judecata sănătoasă aşa ne
Piecum s’a întemeiat aceste bănci, altoitului începe de comun la 15— 20
fpune, că bunăstarea şi înaintarea pe
întocmai aşa va trebui se punem Ia calc Maiu şi ţine până la 15— 20 Iunie, adecă
tfrenul economiei, preţuirea lucrului şi
Întemeierea unei însoţ*ri puternice a tuturor o lună de zile. Altoitul mai târziu este
productelor va atla scutul numai prin
economilor, cari apoi va avă datorinţă, după muncă zădarnică, perdută, câci necocân-
cijlocirea însoţirilor, adecă unirea pnterilor
trebuinţă, a înfiinţa filiale în toate părţile du-se altoii şi sălbatica p er iarna cu de-
ţi ajutorul împrumutat.
şi ţinuturi'e locuite de poporul nostru. sfivîrşire.
Cetitorii noştri vor afla dintre ştirile Lipsa unei însoţiri economice, care Altoitul se face aşa: Viţa sfilbatică
economice din acest număr al foii, ce în­ se aibă mii de membri, este foarte de crescută în mărimea corespunzătoare de
soţire puternică, ce închegare de puteri şi dorit, aceasta este o datorinţă naţională, 40— 50 cm., (mai lungă poate ti, mai
ilianţă. măreaţă a încheiat In Germania este o pretensiune a vremii, care amînare scurtă însă nu, împedeiâMlu-s-: ia tras in
lucrătorii pământului, ca aşa sfi poată abia sufere. pământ cum o vom vedă mai la vale),
ie o parte Înainta în cultură, de altă. Lipsă avem de o însoţire puternică se cearcă unde nu e nici prea tare, nici
parte prin înţelepciune sfi poată scoate din care şi prin care să fie nutrite, spri­ prea crudă, — prea tare de o parte sfi nu
iin agrii lor venite mai mari. ginite şi ajutorate economia câmpului, crepe pocnind, prea crudă de altă parte
Chemarea şi menirea însoţirilor pe industria şi comerciul naţional. să nu se vestejească altoindu-se.
terenul economiei câmpului, — »a i ales Când industriaşii români din Sibiiu Viţa (mlădiţa) nobilă se ia cam aşa
cind crisa economică sau apăsarea pre­ au întemeiat însoţirea lor cu mijloace sfi ’i-se potrivească întocmai şi in grosime,
ţurilor pentru producte este aşa zicând modeste, atunci privirea acelora a fost apoi ciontând cea sălbatică, unde se pare
ruinătoare sau ucizătoare, — este o cerinţă îndreptată într’acolo: ca această însoţire a fi corespunzătoare, o crepăm până la
itit de simţită şi trebuincioasă, fără care sfi servească de temelie şi fundament la nod, luăm cea bună şi facem dela nod
ttonomii nu pot lucra cu spor şi dobândă. o unire puternică şi lăţită pretutindenea. In jos un ic şi-’l punem în crepătura săl­
Multele neajunsuri cu cari trebue sfi Începutul după multă stăruinţă s’a baticei aşa; ca se umpiă locul fără a se-
se lupte plugarul, singur numai prin în­ făcut, nimic nu lipseşte decât voinţa resufla. După aceasta o legăm din sus
soţire se vor put& delătura. multora ca se între de membri şi să înjosgrijind să nu se mişte sub legătură.
Când dorul de însoţire va pătrunde plătească odată pentru totdeauna 11 fl. Acest metod de altoire e mai bunr
h păturile poporului nostru, când vom Când stăruinţa preoţilor şi învăţătorilor sânt şi altele mai puţin rentabile, eu din
P&ă isbutl sfi avem adunat un capital noştri va fi destul de puternică, când se partea mea nici nu le recomând.
economilor, atunci va răsări un soare va face adevărat apostolat pentru unirea Altoiul astfel tăcut până la 14 zile,
cald, mai binefăcător şi roditor şi puterilor şi adunare de mijloace ca în­ dacă este viu şi prins trebue să lucre,
î^ste agrii poporului român. soţirea se sporească în mijloace, atunci eventual se vestejeşte şi se uscă, în care
Pag. 42 FOAIA PO PO RU LU I Nr. 11

cas se încearcă a 2-a altoire, pe a 3-a Săpată şi curăţită groapa, se descaţă cu folos de acest ram economic. La cas
nu-’i timp. altoiul deja par, trupina sfilbatică se ca- de trebuiuţă stau gata a da şi alte în­
Mai este ua metod de altoire in răţeşte cu ajutorul foarfecilor de tuns drumări economice, atât de folositoare
vremea iernii sau de timpuriu primăvara, de toate rădficiuile laterali lăsându-se nu­ pentru poporul nostru plugar.
aşa numit: în uscat. mai cea principală din fund. După aceasta P ir , 1896.
Ştefan E . Cucv,
La astfel de altoire se foloseşte mo­ se îmburdă înainte încovoindu-se în groapă, preot român.
dalitatea ca la pomi, meri, peri, şi auume : aducâudu-’i capul altoiului sus la par,
ca sfi nu fie tocmai în faţa pământului
Viţele (mlădiţele) sălbatice cu sau fârâ
rădficini se iau de toamna şi se aşează ci cu ceva mai sus sfi nu-’şi poată cel Stîrpirea omidelor.
în nfisip umed în pivniţă (celar) astfel se nobil forma rădficini prin atingere cu pă­ Omidele sflnt nişte duşmani neîmpă­
culeg şi mlădiţele nobile şi se pun şi mântul, prin ce ai omorî viţa sfilbatică caţi ai pomilor roditori mai cu seamă,
aceste. Iarna apoi se altoesc ca pomii, lucrând fără scop. E de îngrijit sfi nu fiindcă le mănâncă nu numai frunzele,
folosindu-se mai cu seamă metodul aşa fie chiar lângă par, ci între el şi par sfi dar’ chiar şi bobocii, a căror chemare
numit „copular". Eu încă am pregătit se lase 2— 4 cm. de loc cu pământ, prin este de a ne da roade bune şi gustoase
si astfel de altoi, dar’ nu-'i pot reco­ ce il scutim de putrezire şi moarte. Tras la mâncat.
manda de loc, deaore-ce nu au vieţă lungă, altoiul cu grije punem la rădficină ţirfâ
Dacă rfiul s’ar mărgini numai la con­
se desvoaltă şi cresc în proporţiune cu umedă, îl legăm de par şi umplem groapa
sumarea frunzelor şi a bobocilor, ar fi
trunchiul ile altoite iu vase de tot slabe. cu păment bine apfisat.
trecfitor pentru un an cel puţin, dar’ din
La ori-ce aloit se recere cuţit bine Unde sflnt 2 Bau mai mulţi altoi lipsa frunzelor, cu timpul se usucă şi
ascuţit cu atât mai virtos însfi la vie, pe bucium, tragerea o aminăm până-ce pomii, fie bfitrâni, fie tineri. La noi, din
unde ori-ce Egărietură aduce moarte al­ se coace frunza şi prinde a cădea. causă că nu se stîrpesc omidele, se pră­
toiului. Ca legătură se foloseşte un fel Altoii superflui ii tăiem şi îi punem pădesc cei mai mulţi pomi roditori, toc­
de bumbac gros şi tare. in alt loc unde avem pământ săpat spre mai la epoca când ar trebui sfi ne dee
Când altoiul are frunză în mărimea acest scop. mai multe roade.
unui taler se desleagă şi desface din înfăşu­ Aci e de a se înţelege de ce nu Vremea cea mai potrivită pentru
rări, lăsându-se a creşte după bunul plac. altoim mlădiţele şi mai scurte de 40 cm. stirpirea omidelor este acum, când se des-
Ajungând inâlţimea de o palmă sa Fiind scurte nu sflntem in stare a le trage primăvărează şi cfmd n’a s<sit încă lu­
leagă de par se nu-’l rupă vântul. Când decât tn faţa pământului, ceea-ce e de crul câmpului.
este de 50 — 60 cm. lungime e bine a-’l tot râu, fiind expuse rădăcinile a se tăia cu Omidele se pot stirpl in trei moduri:
reteza ai sâ nu crească numai in sus, ci sapa când sfi face Îngroparea. âutâiu prin culegerea cuiburilor in cari
se-’şi formeze bucium adecă trunchiu mai Dacă pentru altoii tăieţi nu avem sflnt depuse oufile, al doilea mod de
gros şi sâ se coacă lemnul. pământ săpat sau timp sfi-’i aşezăm unde stîrpire este prin unt-de-lemn sau pria
Este de. ştiut, că trunchiul sfilbatice dorim, ii punem în pivniţă sau in pă­ petroleu şi al treilea prin arderea fruo-
trebue curăţit de frunză. Unii culeg de mânt până primăvara, când după modali­ zelor în care s’a îndatinat a-’şi a^er»
tot vlăstarii sâlbatici, alţii li lasă neatinşi, tatea prescrisă îi rfisădim la locul lor. omidele oufile cu lampe anumite.
far’ unii numai ii ciungăresc. Eu ştiu în primăvara viitoare dela altoit şi Cuiburile se adună de pe pomii ro­
că e mai bine numai a se ciungărî, căci ditori in lunu Februarie şi Martie pini-
tras, altoii aduc şi ceva roadă. Se grijim
de se ia de tot facem lemnul a sângera ce mugurii nu s’au dosvoltat. Cuiburi!?
însfi a uu-’i prea Întărită la roadă şi a-’i
prin scursura de sucuri, dacă ii l6săra dc fluturelui alb sau de ziuă sflnt mai uşor
păzi ca trunchiul nobil altoit sfi nu for­
tot se hrănesc prea taie în socoteala şi de cuhs, sflnt mai greu de cules ale flu­
meze rădficini prin atingerea cu pământul.
slăbirea altoilor ciugăriţi, insC este mai La întâmplare, când cutarcva altoiu ar turelui numit păun de noapte, ale cină
potrivită treaba. cuiburi sflut aşezate impregiurul ramuri­
face astfel de rădăcini, acele le tăiem cu
Altoii bine prinşi sânt a se deslega la lor tinere sub formă de inel, pe cari ţe­
foarfecile. E de lipsă însfi, ca Întreaga
timp, sâ nu tae aţa in lemn, prin ce sflnt ranul le mai numeşte şi scuipatul cucului,
altoitură dc un an sfi o cercăm de-a mfi-
expuşi la cea mai mică atingere sau su­ ori mărgele. Ca sfi se poată afla aceite
runtul şi sfi o curăţim de aceste rădficini
flare de vânt la rupere. cuiburi, omul trebue sfi fie cu multă bi-
dacă s’ar Ivi pe ea.
Altoii neprinşi tăieţi cu mlădiţa sfil- gare de seamă, fiindcă coloarea acestora
In anul al doilea via altoită şi bine
batică cu tot, trebue grijiţi ca pe lemnul se confundă cu coloarea ramurilor pe cari
grijiti aduce rod destul de frumos. Se
sfilbatec sC nn crească sfiibăticu în con­ sflnt aşezate. Aceste cuiburi de omide
înţelege, că cea trasă la locul ei pe tablă
tul alt i’.u!:::, decât un singur vlăstar, care sflnt aşa de tari, încât de abia se pot
sfilbatică; cea strămutată rodul dintâiu îl
se va putfi altoi în anul viitor. desface cu unghia de pe ramuri. Cuibu­
Începe la 3 ani după plantare.
Sflnt apoi a sa săpa de câte-ori e rile se adună într’un coşuleţ sau intr'un
Considerând însfi că dela plantarea
trebuinţă şi trebue ţinute îu curăţenie. şurţ, şi după-ce s’a adunat se pun in foc
viei sfilbatice se mină 3 ani până-ce aduce
Pe la mijlocul lui August se pot şi se ard.
ceva rod via altoită, la cei-ce nu pricep Când nu s’ar fi adunat cuiburile la
umplea altoii ca sfi-'şi facă ceva rădficini.
sau nu au voe a se ocupa cu altoitul, e vremea sa şi când vedem că omidtle
Mai virtos aceia cari sflnt a sS tăia din
mai folositor a se cumpfiră altoi gata.
ei şi strămuta in alt loc, — de altcum aleargă după o cracă pe alta, consumân-
Aceştia plantâudu-se încep a aduce roadă du-le frunzele, şi uimicindu-le forţa lor
aceast umplătură poate şi rfimâne.
Ia al 3-lea an. de vieaţă, atunci noi trebue sfi alergăm
Pe la finea lunei Septemvrie, apro-
piâudu-se lemnul de copt, acolo unde a Altoi de aceştia se capfită cu preţ în ajutorul şi scutirea pomilor.
rfimas un altoiu pe lemn sfi poate trage de 4— 12 fl. miia, de acolo pe unde se Se ştie, că omidele peste noapte se
în pământ. face altoirea viilor in toată forma cu miile. aduni de comun între crăcile pomilor
Tragerea se face aşa: Acestea sflnt recerinţele principale la spre a se adăposti în contra frigului şi
Cu hârleţul se sapă o groapă în altoirea viei sfilbatice „americane*. ca sfi nu cadă rouă pe ele, sau se gră­
cuadrat sau şi ovală în faţa pomului, în Viţa cea mai bună americană sfi nu­ mădesc unele pe altele chiar şi pe frunză,
adâncime dela 30— 40 cm. în loc mai meşte „ripariă“. Economii cari doresc la virful ramurilor.
drept şi 50— 60 cm. în buză de deal a-’şi îmbunâţi economia cu plantarea viei, Dacă ne ducem dimineaţa pe la or»
unde spală apa pământul. se pot folosi cu bun resultat şi adese-ori cinci sau şese în grădină, atunci putea
Nr. 11 FOAIA p o p o r u l u i
Pag. 43
omorîm omidele cu cea mai mare în­ tului, a pus temeiu pentru prăsirea uaei
lesnire, sau de-a dreptul cu mâna sau ceală şi indiferentism. Aşa se spune, că ade-
rase mai bune de vite, a întemeiat mai
verata causa că agrtrii străini nu voese a
legăm la capătul unui arac (prăjină) un multe tovărăşii agricole prin comune, a lua parte, ar fi programul statorit de mini­
cânunchiu de pene de găină, le muienl întocmit exposiţii de vite şi de poame, stru pentru congres. Din acest program este
la ant-de-lemn «au petroleu şi ungem omi­ a mişcat totul, pentru-ca să înceapă plu­ lasata la o parte întrebarea cea mai de frunte
sele, cari mor imediat. garii cu sămânarea trifoiului şi a napilor economica, care apasă mai mult economia,
adecă discutarea valutei şi căuşele-cari apasă
Ca să apSrăm pomii noştri în con- de zăhar, a făcut începutul pentru o culti­
preţurile productelor economice.
■jî omidelor cari ar veDl dela vecinii nos- vare mai cum se cade a grădinilor, a
^ Spre a pune capet nedumeririlor ce s’ar
jit rari au neglijat stîrpirea lor, n’avem lucrat îu deajuns pentru introducerea de ivit, ministrul va da în aceste zile uu co­
«cât să ungem tulpina pomilor aproape maşiui şi unelte mai bune ş. a. multe. municat oficios, că deloc n’are de gând a
le unde pleacă ramurile, cu unt-de-lemn Sporul lucrării are să fie însă din eschide din discuţia valutei, fiind luată această
iia ca petroleu cam de un lat de mână. întrebare la secţiunea creditului şi vămilor.
an în an mai mare şi o să ese la
)aidele cari s’ar urca pe tulpină, îndată- Nu mai puţin supărătoare este pentru
iveală din ce în ce tot mai mult. Bună­
agrarii din ţerile străine restrîngerea membri­
s dau de partea tulpinei unsă, se întorc starea plugarilor are să crească şi prin lor la număr hotărît.
;âpoi, şi cu chipul acesfa scăpăm frun­ aceasta binele de obşte.
Faţa de această nedumerire s’a luat ho-
te pomilor de a fi mâncate de omidele Un lucru e totuşi de mirare: cum tărîre ca se fie învitate reuniunile economice,
s vin dela vecinii noştri. de nu s’au pus încă cei chemaţi pe lucru apoi cât despre representare sau înfâţoşare
dînsele se se îngrijească.
Astăzi în multe locuri se întrebuin­ ca şi în celelalte comitate cu poporaţiune
ţezi pentru stîrpirea cuiburilor de omizi După cât sflntem roi informaţi, — deşi
românească să se formeze astfel de reu­
este de dorit cb prin congrese se se stato-
inpe cu petroleu sau uleu. Este ştiut, niuni folositoare.
rească ceva îmbunătăţire pentru economi,__
i omidele îşi aşează ouăle în frunze, cari Congresul (adunarea) economilor un­ congresul internaţional din Budapesta n’are
i vremea iernii se uscă şi stau aninate guri, ţinut vara trecută în Budapesta a se facă multă ispravă.
ii muguri, «ceste cu o lampă aninată fost luat intre a’te Întăriri şi acees?, de
• rade când este timpul călduros şi frun- a se înfiinţa în flecare comitat câte o Adunarea generală a însoţirii
:!e usraie se aprind şi aşa ard. Acest reuniune economică şi avem temere, că economilor. în 18 Februarie s’a ţinut în Ber­
zd de stirpire fiindcă înft-rbântă mugurii şi acestea se vor pune p* cale oficioasă lin adunarea însoţirii: «BundderLandwirth*.
• fopuţinf-ază roada nici nu se foloseşte în lucrare. E ir’ îu aceea întâmplare se' care îa vrem3foarte scurtă, după stăruinţă şi
lucru mult, astăzi numără 190.000 membri.
i-it acolo, unde ştiu întrebuinţa aceste vor face multe ori msi toate împotriva
După-cum aflăm din cele pertractate în şe­
i=?e. folosului nostru bineprk'eput. dinţa acestei adunări, prin nisuinţă şi pute­
Stîrpirea omidelor în patria noastră Deci, pentru-ca se nu ne iee şi rea de lucru economii germani s’au ridicat în
s» de-altcum rînduiti prin legea de în această privinţă alţii pe dinainte, e fruntea tuturor însoţirilor economice. La această
i;p din 1894 art. XII. neîncungiurat de lipsă să se pună pe adunare au luat parte 5000 înşi, cari s’au
sfătuit cu multă cahnitate. şi înţelepciune des­
Economii noştri, cari se deprind cu lucru fruntaşii din toate comitatele, ear’
pre soartea plugarilor şi scopul lor care este
riritul, pentru folosul lor bine priceput plugarii ca totde. una nu ne îndoim, vor curat spre binele agrarilor este lăudat de
s5 se îngrijească despre stîrpirea asculta glasul lor. toate cercurile.
iîelor, dacă doresc şi vrtau sfi aibă Bineeuvânta'e vor fi apoi numele Dintre deosebitele păreri cari s’au luat .
tuturor, care au adus jertfe pentru ridi­ la desbatere mai însemnate siint următoarele,
":.'î din pomărit.
carea la o state mai bună a plugarilor Pentru greutăţile, cari le întimpină agrarii,
Omidele se pot stlrpl cu multă uşo- mai ântâiu învinovăţesc stăpânirea, pentru-ca
l'i'.e, fără mai multe clultueli, prin băieţii români. m. m. aceasta în loc se părtinească nisuinţa şi în­
copiii cari uu pot lucra ceva lucru mai treprinderile acestei însoţiri, le crede de peri­
cu multă bucurie adună şi ard aceste culoase pentru ţeară. Atâta totuşi s’a putut
bari de omide. Ştiri eeonomiee. ajunge, că însuşi stăpânirea recunoaşte în ce
P rii răi Iu industriaşilor rom ăni stare grea şi crisă păgubitoare se află econo­
mia de câmp. Pe lângă toate aceste stăpâni­
d in S ibiiu. Deschizându-se această prăvălie
rea n’are decât cuvinte de compătimit; dar’
M o ţ ă m reuniuni (însoţiri) economice. dobânda piimă o au neguţătorii de prin sa­
nu lecuiri înţelepte.
tele vecine, câci marele comerciant din Sibiiu
In vara trecută s'au împlinit 50 de S. D. Missclbachcr a redus preţul la mai însoţirea economilor află de lipsă, ca la
■i de când Saşii au înfiinţat cea dintâiu mulţi articli dintre mărfuri. Mulţumită inte­ alegerile viitoare tot mai mult se se unească
ligenţei şi deşteptului popor de prin satele şi înţeleagă agricultorii, ca să aleagă în dietă
":niane economică în Sibiiu. împlinirea
vecine, venitele prăvăliei române din zi în zi deputaţi cari ştiu, cunose şi vreau se ajute
i;r 50 de ani au prăznuit-o cu mare economilor a-’i scăpa dm greutăţi, adecă par­
se sporesc, Mai ales este de dorit, ca ne­
iia, după-cum s’a amintit îu foaia tida agrarilor se fie mai tare şi puternică îu
guţătorii de prin sattle noastre se sprigineasca
istri. a eastâ întreprindere folositoare. Dacă popo­ dieta ţerii. _
Câci mult bine şi multă lumină a ral român sprigineşte şi susţine pe neguţă­ în vederea acestei lucrări vor aduna
-s reuniuuea numită asupra poporului torii de prin Fate, aceia datorinţă au a-’şi câş­ bani, ca dintre cele 400 cercuri, cel puţin
tiga marfa din prăvălia română. Mai sAnt 100 se poată câştigă peDtrn programul agra­
din această ţeară; de aceea şi
unele comune a cărora neguţători se feresc rilor. Vorbirea aceasta fu primită cu multă
-ea pe plugarii paşi cu mult mai îna­
şi încungiură prăvălia română, dar faţă de însufleţire. .
lţi în lucrarea pământului. Foloasele După aceste s’a vorbit despre cerinţele
aceia preoţii şi învăţătorii au cuvintele. De
“â astfel de reuniuni nici nu se pot astă-dată tăcem, pe viitor vom arăta cu nu­ m i sflnt mai de lipsă pentru înaintarea eco­
; ele se râd în toate ţările, mele poporului de prin comune, can sAnt ne nomiei: cum sflnt reforma bursei, statonrea
reuniunile au fost aduse mai de mult guţătorii cari nu ţin strîns la întreprinderea valutei duple, ca şi argintul să aiba preţul
* funţă. română şi cari nu sdnt vrednici de părtinirea cuvenit, cu ajutorul acestora preţul bucatelor
poporului din comune, căci duc banii strînşi să fie ridicat la gradul unde şi producătorul
Dar* ce dovadă mai bună ne trtbue, ca se aibă ceva venit pentru osteneala sa.
'-cnai reuniunea română economică din dela popor 1a străini.
Sflnt şi cerinţe mai mărunte: ca scutirea
Statul Sibiiului, care de abia numără vetrii sau moşiei, strămoşeşti, ajutorarea reu­
Congres economic internaţional.
: ini dela întemeierea ei şi totuşi e atât niunilor şi însoţirilor economice.
Ministrul nostru de agricultură s’a hotărît, ca Economii pentru ajungerea scopului Şi
togală în urmări folositoare pe-atru plu-
In vremea milleniului să ţină în u aP®® lăţirea programului agrar a hotărît ca se n-
:‘fii din ace3t comitat. sub presidiul seu un congres economic inter­ temeieze mai multe foi septemânale şi un ziar
Ea a pus la cale în acest timp atât naţional. Contra acestui congres atât Aus­ care va eşl de sub tipar în 45.000 exemplare.
r-scsrt o lucrare mai bună a pămân­ tria cât şi Germania se poartă cu multa re-
Pag. 44 FOAIA PO PO RU LU I Nr. 11

însoţirea mare parte este compusă nu­ sub întrebare, atunci noi nu putem se dăm drum, ara aretat la locurile mai înalte jţ,
mai din plugari, cari jertfesc ea taxă de mem­ ceva sfat şi mai bun. La întrebarea cu darea jude, dar’ fără ceva resultat. Ca se w
bru 1 milion mărci pe an. militară, tinărul de sub întrebare este scutit primi salarul cuvenit 'l-am cerut dela Consistor
însoţirea mijloceşte cumpărarea şi vinde­ de aceea, fiindcă a fost asentat In toată regula protopretor, am rămas fără resultat Asemene-
rea productelor produse de membri, totodată şi nu din vina lui a ajuns la neputinţă. De şi dela inspectorul regesc am cerut verbal,
îi ajută ca se po3tâ cumpăra toate trebuinţele altcum treaba aceasta o poate isprăvi notarul ispravă care ’mi-a respuns: elvetettem a diplo,
de lipsă pentru traiu şi economie cu preţ scăzut. şi antistia comunală, arătând că tinărul de majât, menjen fât vâgni, (diploma ’ţi-amcassat-o
Vlce:presidele însoţirii a adeverit cu sta­ sub întrebare nu este In stare a-’şi lâştiga pleacă a tăia lemne). Ca se încungiur real
tistica tn mână, că în multe ţinuturi plugarii însuşi filerii de lipsă. oare pot merge în altă comună de învăţător?
lucră pămentul cu perdere de 20—42%, deci Galda-sup. A xente Jjita,
trebue se cadă jertfă şi pradă neajunsurilor.
Respuns. Asemenea juzi cari nu asrj-j
După aceasta s’a adus trei hotărtri, cari întrebarea 47. Având un lo: cam de
de Consistor, durere sflnt foarte mulţi,
au chemare a ajuta şi spriginl munca şi ni- vre-o 700 • stSnjini pătraţi, aş dori Fe-’l
o pîră ridicată contra preoţilor şi învăţătorilor
suinţa plugarilor. plantez cu pădure şi anume cu acaţi. Ve rog
n’are sfîrşit bun, că mai adese-ori acesta dir,
Noi încă adese-ori am spus, câ până deci se binevoiţi a-’mi îespunde, că de uude
urmă perd. Dacă a trecut pe la atâtea foruri
nu ne vom nnl cu toţii ca s6 ne sfătuim aş pută să-’i capăt, şi cam câţi ar trebui
şi totuşi nu_ ’ţi-ai primit leafa, n’ai decât sj
la locul su?numit şi cum trebue plantaţi.
cu toţii despre ajutorul, spriginul împru­ o pofteşti pe calea judecătorească. Va treh;
George Bocşa.
mutat, cu greu vom putfi înainta pe te­ se adevereşti că ai fost denumit In torj
Respuns. Pentru ţinutul d-voastre regula. Dacă ’ţi-s’a luat diploma, cum i*.
renul economic, cu greu vom putfc ajunge
muntos nu se plăteşte ca să-’ţi plantezi pă­ şpectorul zice, nu poţi merge In altă comsi
la bunăstare. mântul cu arbori atât de răi şi fără preţ. Odată trebue să-’ţi redobândeşti diploma 14
„însoţirea industriaşilor români din Acaţul este bun pe şesuri undo abia mai calea ministrului de culte. întrebarea d-ui
Sibiiu“, unde se plătesc nunm 11 fl. ca poate creşte alt arbore. D-ta plantează stejar, este atât de neînţeleasa, încât nici nn 3
t8Xt\ de membru, ’şi-a lnat ca scop ajuto­ ulm ori frasin, aceste sânt lemne preţioase. putem deplin povăţul, că nu spui totul 2
rarea şi ridicarea industriei şi economiei Vei scrie după arborii trebuinc:oşi la şcoala este causa la toate aceste? Preotul şi t-
de ponoărit a statului la Turda, Cluj ori văţătorul care este lăsat la hărnicia sa trtrs
raţionale, deci să grăbim a întră ca mem­
Caşovia de unde vei primi răspunsul dorit. să îccuDgiure ori-ce ceartă, că şi numii 3
bri, sft putem şi noi întemeia unirea îu-
spiritul blândeţelor poate deştepte, luzh:
tr’un corp care bC poată lua hotărlri des­ şi cârmul.
pre motivele prin care se poate înainta întrebarea jS . Un om din comuna
noastră ar voi se-’şi scoată ficiorul dela
pe terenul economic, neguţătoresc şi in­ De unde, şi cu ce zc
întreabrea jr .
miliţie şi de nceea Ve rog, să binevoiţi a ne
dustrial. fim pută căpăta pari de brad pentru r.
răspunde In preţuita d-vonstră foaie, că în
ce tasuri se poate face reclamaţie, şi cam La noi aproape toţi locuitorii comunei cmc?
O nouă cium ă tic vftc. Din corni* | sflnt vieri, cari au trebuinţă de pari. Nc: c!
tatul Zala sc resplndfşte vestea, că aco!o s’a cât este do a so plăti pentru o reclamaţie?
( • a r r ilâ Şrrbatl.
cumpăra mai multo mii, deci ne regi^ j*
ivit o boală prin care utelo pier cu grămada. adresă. A fla m .Vot
Boala este causst'i prin nişte verin', rari <*po- Respuns. Cu reclamaţie poate scăpa
rindu-so prin pârul acelora le Inv-ninează şi dela miliţie unicul fiiu al unoi părinte ne­ Respuns. După această întrebare
causenxă moarto. Se zice: că boila B’nr fi putincios (neapt do câştig) sau a unei mamo dem că ni-s’a trimite de undeva adrese. 3
lăţit din teritoiul exondat tn toamnă unde vi­ văduvite, ori neavend nici un fiiu unicul se puteţi câştiga parii trebuincioşi.
tele petrecurâ la păşune. Unii ilin'rc eco­ ginere, opoi după moartea părintelui — unicul
nomi Îndată ce descopăr ivirea boalci câte nepot al bunicului neapt de câştig ori a
pe o vită o lovesc în cap şi o îngroapă ca bunicei văduvite şi îu uimă un frate (fie şi întrebarea $ 2 . Cum şi In ce ch'7 1
nu cumva se se liiţească această epidemie. maşter) pentru susţinerea fraţilor sei cu pută căpăta -100 fl, din oare-care buri **
totul orfani. mână şi ce recomandaţie şi documente v i
Rcclnmajiile de regulă le face notarul do lipsă pentru mai bună încredere şi a.*icrv‘-
cercunl po lângă taxa statorită In statutul Am cumpărat un pămCnt caro se afli t-''"-
Din traista eu poveţele. comunal, care de regulă este cam 3 fl. v. a. In vecinătatea mea, am :camă ci ir.e tx
Întrebarea Este In Sibiiu vr’un strica alţii şi numai aşa îmi va a
coloritor de meta.să (care coloreşte petele şi ttrgul Ia loc dacă pot plăti cu bani ro.
altă materie de mătată pentni haine femeieşti) întrebarea 49. Eu am fos învăţător activ Hcşdat. /. I.
român ? şi până ain seivit ’mi-s'a calculat la alegeri
Respuns. Dela bănci mai îrdepirs:;
Dară da, apoi Vă reg frumos a-’mi contribuţia duplu, totodată am fost scutit de
cu greu poţi câştiga împrumut, derl ii *
serie adresa lui, eventual şi a altui coloritor serviciile ţi aruncurile comunale, ntât In lucru
cerci In giurul d-talo vre-o ban’ă rocii
de melasă, fie chiar şi de altă naţionalite. cât şi banale. Do când am devenit ln pensiune,
dela care vei cere suma de sub întrebi^
(}, (}., preot darea nu ’mi-se mai compută In duplu; şi
Ni-se pare că mai aproape este de £-3
Răspuns. Adresează-te In Sibiiu la: cearcă a mă face părtaş şi la sarcinile comunale.
banca „Arieşana*1, deci cearcă &-’ţi d»s:--â
Clara Bulhach, Piaţa-mare nr. 22 . Am cttit şi eu articolul de lege din anul
creditul la dîn*a. Preotul, învăţătorul .*£
1886: XXII., şi n’am aflat nici un §. care
alţi fruntaşi din comună cari Iţi ştiu îtirs
Întrebarea 46. Se află vre un leac prin m’ar elibera. Dacă aţi şti d-voastră ceva
te pot recomanda la bancă.
care s’ar pută vi:.dcca o boală numită suspin. lege se mă povăţuiţi. s. B .

Fiate-meu pătimeşte do această bodă de 2 Respuns. Câtă vreme ai pnrtat dire­


ani de zile şi a căpătat-o la miliţie, de unde gătoria de învăţător după lege ’ţi-s’a socotit P O S T A R E D A C Ţ IE I.
neputikidu-se vindeca au şi fost eliberat după darea dup'u şi a trebuit se fii scutit de
Dlui P. TerfaUgi. în afacerea, care pd ~
nn an de servire. în spital a fost timp de 6 sarcinile publice comunale In lucru şi bani
trebare s’a dat r£spuns în unul din numerii îrK^
luni In VieDa. VeDind acasă ’şi-a căutat să­ după leafa învăţătoreascâ. Nu ’ţi-se poate
ai *Economului*, nu putem repeta tot o
nătate şi eu medicii cei mai iscusiţi, ba tncSnd socoti darea duplu nefiind In serviciu activ, dar’
avfind altele cu sutele.
şi In România spre a-’şi afla sănătatea, toate poţi fi scutit dela lucrurile şi sarcinile publice
an fost înzadar. Me rog de poveţe, nn cumva comunale după pensiune nn însă şi după Dlui abonent nr. 2059 . Boala neveste: e-3*

există vre-o lege prin care cei eliberaţi din proprietate. este cu mult mai grea decât se ’ţi-se poată

miliţie din causa vre-unei boale primite In leac. Mergi cu dînsa Ia medic că acela îţi n

serviciu ar fi scutiţi de darea miliţiei, căci întrebarea 50 . Ce se fac cu primarul da leac.

licărului din întrebare ’i-s’au cerut pe anul nostru, că dacă n’an putut face nimica cu Dlui L Şierban in N isiud. întrebărilor

trecut In darea de miliţie 5 fl. şi părinţii au acusa dată inspectorului şi apoi Ia Ordinariat. de însemnate cu multă plăcere şi de aîtâ-dau ^

fost siliţi a plăti, nefolosind nimica recursnl metrop. contra-’mi, nu voeşte să asculte nici loc. Primiţi mulţumită pentru cele trimise,
făcut contra acelei dări. de Consistor. Nu pedepseşte oamenii cari Dlui P. Bacii» în V or... în afacerea c-a*
lfercheaşa. A v r a m Jtficxdescu, n’aduc lemne Ia şcoală, până acum am în­ numai singur Consistorul din Blaj îţi poare da
lnrgţitor. văţat eopii în locuinţa mea, deşi sflnt în- ginul de lipsă.
Respuns. Dacă nici cei mai vestiţi îngreunat cu 6 copfi. Aici se fac multe
medici n’au fost In stare se vindece boala de şcandaluri noaptea Ia ferestri fiind şcoala în
N
r. 1
2 Adaos la «FOAIA POPORULUI4
*nr. 12 _
_ 1896

Pe lângă toate acestea băncile noa­ şi se scutim ptlugarul de crisa economică


ECONOMUL redactat de I. CO ST IN,
stre urmează calea apucată, merg pe dru­
mul bătut şi cimentat aproape de 25 ani.
în care se svîrcoleşte.
înţelepciunea aşa pofteşte, că pro­
Fiecare institut de credit lucră într’acolo,
preot. ductelor brute sfi le asigurăm piaţ, toate
ca se poată aşeza sau plasa cât de
aceste se pot face prin fabrici şi co­
mulţi bani împrumut pe hipotecă cu în-
Băneile noastre. tabulare sau cu cambiu, ca aşa sfi poată
merciu...
Dela băncile noastre se aşteaptă,
în vieaţa popoarelor, bunăstarea este face cât de mare învîrtire, căci şi numai
termometrul, care arată trăinicia şi viitorul după schimbarea timpului, industrie şi co
aşa pot avâ dobândă sau profit mai mare
merciu naţional. Cei competenţi, soco-
nnei naţiuni. şi toţi funcţionarii pot fi bine plătiţi.
tiţi-vfi şi vă puneţi la lucru, că poporul
Dacă privim în trecutul nostru ve­ îndoiala nu încape, că acest metod v’a sta într’ajutor.
dem, că până la anul desrobirii plugaru­ statorit ca o şemă, este cel mai prac­
lui, economia n ’a putut lua nici o des- tic şi mai uşor: lucru puţin, venite grase
voltare (înaintare), nu s’a putut forma eco­ şi sigure. Grăpatul semenăturilor.
nomia naţională, lipsindu-’i cerinţa fun­ Dacă vom sta şi socoti, dacă vom Economii noştri, în cea mai mare
damentală: libertatea. pătrunde în afacerea şi lucrarea bănci­ parte, de loc nu se îngrijesc ca să îm­
în vremile trecute, numai acolo a lor aflăm, că astăzi nu se face decât părtăşească sămânăturile de toamnă în­
putut fi vorbă de economie naţională, foarte puţină economie naţională. între tr’o lucrare foarte folositoare, adecă gră­
unde a domnit omul peste proprietate, împregiurările de astăzi băncile mare parte patul de primăvară. Acc-astă întrebuinţare
ear’ nu proprietatea peste om, cum era fac comerciu de bani şi usurărie, care în este atât de folositoare, încât n’ar trebui
bună-oară încătuşat ţeranul nostru de glie. loc de a ridica poporul la bunăstare, îl nici-odată trecută cu vederea.
Multe şi mari greutăţi a îndurat folosesc de mijloc pentru câştig.
Nu odată-plo’le de toamnă, zăpada,
plugarul nostru până a ajuns a fi stăpân De astă-dată nu voiu sfi întru mai afund topirea repede de neauă şi ploile de
pe pământul lucrat de dînsul, dar’ din mo­ a descoperi scăderile, ci mai vîrtos voiu primăvară întru atâta întăresc şi încorţo-
mentul ce ’i-s’a împlinit această dorinţă, arfita la terenul unde ar trebui sfi lucre şează mai ales pământele vîrtoase şi în­
din ziua ce putu st* aibă domnia peste şi opereze băncile noastre, căci referen- desate, încât abia mai pot străbate şi
proprietate, se începu progresul economic ţele vremii de astăzi aşa poftrsc. întufoşa rădăcinile şi fibrele subţirele din
şi se puse teren economiei naţionale. Cu toţii ştim şi vedem, că terenul grâne prin pătura pământului. Cu de­
După liberarea ţeranului şi proprie­ industriei naţionale este negligiat, cu toţii osebire atunci se formează peste grâne o
tăţii din cătuşile grele, urmă un timp greu vedem, că poporul n ’are unde-’şi valora lespede, când pe sâmân/iturile de toamnă
pentm plugari şi proprietari: uşura (camăta) braţul seu, n’are pieţe pentru productele zăpada topită, ploile de primăvară formează
liberă. Komânul încetăţenit şi stăpân făcut brute, ca acele Ia vreme bine ven.tâ sfi belţi. în asemenea împrf giurare apa nu
după apăsarea moştenită din strămoşi, de­ le poată valora, adecă vinde. străbate tn pământ ci evaporisează, dat’
odată ajunse la mai multe libertăţi, de care Dacă este aşa, înţelept lucru ar fi, de regulă după sine lasă o pittură bătucită
grabl n se folosi cu îmbelşugare. Mai ales ca băncile noastre, o parte anumită din şi tare. Mai vîrtos sc întâmplă aceasta
In anii 1870 subdomnirea uşurei libere prin capitalul lor se-’l întrebuinţeze pentru în­ acolo, unde apelt* curgătoare eşind din
lege decretată, au grăbit o mulţime de ţerani temeierea industriei şi comerciului naţio­ alvie ori exundând peste sfmânături retra-
a gusta hămisiţi din arenstă poamă, încât nal. Poporului sfi-’i deschidă cale de gându-se sau evaporând ori uscându-se
multora le căşuna mari stricăciuni. Aceasta venite deoparte* prin cumpărarea produc­ de vânturi, lasă pe suprafaţa sămânăturilor.
lăsa o mulţime de persoane mai uşuratice telor sale, de altă parte prin prelucrarea o pătură sclipicioa7,s.
şi fără socoti ală pe uliţele satului. Pe acelora. Aşa ar fi de dorit, ca se înte­ Unde pământul a ajuns îu aseme­
moşia răscumpărată din iobăjie cu sudori meieze din o parte oare-care a capitalu­ nea stare, săm(măturile. sftnt împedecate tn
de sânge, se făcu sUipân arendaşul satului. lui vre-o fabrică, acolo unde se arată lo­ creştere tn aşa ira-r măsură, că stau
Văzând conducătorii fireşti svircoli- cul şi împregiurările mai potrivite. impilate mai multă vreuie şi abia pot
rea, în care ajunse poporul nostru, luând Noi n’avem nici o moară cu vapor apuca la putere c.i so crească.
la serioasă chibzueală starea tristă în ori cu apă de măcinat fărină, n’avem nici Sămânăturile tomnatici; poftesc doue
care se cufundase prin lăcomia banului: o fabrică de piei, postavuri zâhar sau lucrări cari le pot j.juta îti creştere şi
se hotărîră, ca cu ori-ce preţ se-’l scape. spirt. Toate aceste noi şi poporul le le poate fi spre mm: folu^. Aşa unde
Sub aceste împregiurări se puse fun­ cumpărăm dela străini cu bani scumpi. din toamnă pământul ar fi rămas bulgăros
damentul institutului de credit „A 1 - Dacă prin stăruinţa băncilor s’ar în­ sau cu stolovani, ori prin genii de iarnă
b i n a“, cu menirea curată ca se scape, temeia vr’o fabrică, atunci neguţătorii noş­ s’ar fi pufoiat aşa, încât plantele se văd
încât se va pută, pe ţeranii români din tri şi poporul cu toţii ar părtini o. a fi ridicate din pământ, in asemenea îm-
sclăvia capitalului stiăin. Dela acest Aşa credem, e sosită vremea, ca să pregiurări sămânăturile trebue apărate cu
timp se datează întemeierea băncilor ro­ se mai restringă împrumuturile pe averi, tăvâlieul. Unde însfi pământul este bătut
mâne, a căror număr dimpreună cu în­ hipotecă şi cambii şi devisa să fie: sfi de ploi ori exundat de ape, acolo se
soţirile trece peste 50, eară capitalul întemeiem industria naţională. foloseşte grăpatul de primăvară.
adunat este aproape la 20 milioane. Dorinţa generală este, ca sfi vedem Grapa are menirea, ca se zgărăie
După cum vedem, chemarea şi me­ pe president», directorii şi direcţiunile şi desfacă scoarţa s*u lespedea extinsă
nirea institutelor noastre de credit prin institutelor noastre de credit la un con­ peste sămânăturile de toamnă. Prin această
anii 70 era intr’adevăr o datorinţă şi gres economic, de unde sfi mai răsară lucrare ajutăm creşterea rădăcinilor, în-
trebuinţă foarte legitimată, care nimenea ceva nou pe terenul economiei na­ tufoşarea sămânăturilor, străbaterea aper,
nu o poate trage la îndoială. Ani de-a- ţionale. aerului şi căldurii la rădăcinile plantelor.
rlndul capitalul adunat a fost de lipsă, ca Mult jertfeşte poporul pentru susţi­ Grăpatul de primăvară este foarte folositor
prin acela poporul sfi fie scăpat din robia nerea băncilor, este în drept să aştepte, atât pentru întărirea, creşterea mai repede,
şi domnirea capitalului străin. că aşa după-cum sânt ajezate băncile să cât şi pentru mai bogata rodire a sfi-
Astăzi împregiurările vremii schimbân- mai dee şi dînsele lucru şi pâne la popor. mânăturilor.
du-se, şi întrebuinţarea capitalelor adu­ împregiurările grele de astazi impun, De loc nu se poate tăgădui (nega),
nate la bănci ar trebui schimbată. ca se dâm mijloace de traiu fiilor noştri j că sămânăturile grăpate rămân foarte
Pag. 46 FOAIA POPORULUI Nr. 12

scălcoite, burzucate şi ici-coale câte un Grăpând sfimânăturile, pe grapele tele lutoase, mocirloase şi pururea umede,
fir smuls, această scădere care mai mult uşoare se pune povară sau greutate, apoi din dînsa se dobândeşte un nutreţ de clasa
pare stricăcioasă la privire peste 2— 3 grijim, ca grapa sfi meargă cât numai se primă. Planta aceasta s’a câştigat de
zile, mai vîrtos dacă îndată după grăpat poate de neted peste dînsele. Pentru pe o insulă dela care ’şi-a însuşit şi nu­
urmează ploi, se ridică, înegresc şi vfizând grăpatul acesta se şi întrebuinţează boi mirea. Fie pământul cât de sfic şi slab,
cu ochii erfisc. învfiţaţi cari trag liniştit şi păşesc după- dacă are umezeală creşte foarte bine, se
cum sânt minaţi împacă uşor cu căldura cea mai mare şi
îndeplinirea grăpatului pofteşte anu­
Grăpatul de primăvară mai folositor gerurile abia suferibile. Unde odată s’a
mite regule de cari economul trebue se
este pentru pământele virtoase şi tari, sfimânat nici-odată nu se sfîrşeşte, citrăeşte
ţină seamă dacă nu doreşte s6 fie păgubit.
că prin aceasta lucrare se înţernoşează neîncetat. Creşte câte de 2— 3 metri
Economul trebue se facă socoteală cu
şi dă modru de creştere bucatelor. înălţime are nişte frunze de 25— 30 cm.
vremea şi modul grăpatului
Nici o îndoeală nu mai poate încăpfi, lungime, şi 20— 24 cm. lăţime. Planta se
Grăpatul de'primăvară se îndeplineşte
că atât grâul cât şi sficara priu grăpare întufoşază tot mereu mai eles rădăcinile
primăvara îndată-ce pământul este aşa de
se ajută foarte mult în creştere. Economii prin pătura pământului pătrund tot mai
uscat, încât poate fi lucrat fără s& se
noştri, cari n’a încercat nici-odată acest departe încât însăşi planta se sporeşte tot
mânjească şi întinoşeze. Se pofteşte, ca
lucru, acum au ocasiuue ca se facă în­ mereu şi neîncetat. Planta pentru nu-
pământul când se grăpează s6 fie abia
cercare cu o parte anumită de grâne. trirea cailor şi vitelor este foarte preţioasă,
jilav, că după colţii grapei sfi rfimână pă­
Prin aceasta se vor putfi convinge, cât de adese-ori lasă la o parte ori-care altă
mântul de pe holdă sfîrmicios. Dacă pă­
repede cresc asemenea grâne şi ce roadă plantă şi se hrănesc cu multă plăcere din
mântul uscat, mai ale3 care este vîrtos şi
bogată se poate ajunge prin acest lucru. aceasta. Mai ales mugurii şi frunzele
tare, atunci colţii grapei pot ridica bruşii
fragede dau uu nutremânt foarte plăcut,
sau bulgarii prin cari sar smulge şi firele
îndată-ee cotorul plantei a ajuns înălţimea
de sâmânâturi, ca sfi se poată îucungiura
•aceasta rfe pofteşte ca pftmentul sfi fie Plante de nutreţ. de 1 metru se poate cosi, apoi se folo­
seşte ori verde ori uscată.
umed încât colţii grapei sfi străbată uşor Este cunoscut, că multe dintre
prin dînsul. plante se potrivesc după deosebitele fe­ Planta dc câmpie (Sorghum hale-
luri de pământ şi cualitatea aceluia. peDte). Plantele mai nainte descrise se
Mai potrivită este vremea pentru
Economii practici, cari sfi deprind pot întrebuinţa pentru locurile muntoase
grâpat până încă firile de sfimânături au
cu lucrarea deosebitelor feluri de pă­ şi mocirloase, ear’ aceasta pentru câm­
3— 5 frunza, îndată-ce începe a creşte
mânturi şi cultivarea plautelor, după multe piile extinte. iu anii din nrmă ivindu-se
cotorul sfimâuăturile nu se mai potgrăpa.
îucercări a putut afla, care plantă de lipsa de fân s’a fâcut încercare cu planta
Grăpatul ajută nu numai sfimâuătu-
nutreţ in care pământ se potriveşte mai aceasta, care s’a dovedit de mai bună
rilor dese, dar’ totodată şi celor rari.
bine. Este ştiut de o parte, că cu cât ca plaută de păşune. Cu deosebire îi
Nu odată se întâmplă, că sfimâuăturile
o plaută prieşte mai bine intr’un fel de place pământul ţirfos (stufos) dar’ se
de grâu şi sfccavă, care se arfitau atât de
pământ, cu atâta aduce roadă mai multă, poate cultiva atât pe coaste, cât şi pe
slabe şi rari, Încât economul întristat de
dc alta cu cât pentru oare-care pământ locuri umede, peste tot este o plantă
-slăbenia acelora voia sfi le are apoi sfi le
din fire slab, se află plantă, care aduce preţioasă pentru ori care pământ. Se sea­
samene cu alte grâno de primăvara; gră-
roadă şi pe acela cu atât trage economul mână primăvara câte pe o jugfiră 5— 6
pâudu-le In aceasti stare culege roade
mai bună dobândă. chgr. Peste an se poate cosi câte de
îmbelşugate. De aici este adeverit mai
Deosebitele şcoale agronomice, şi trei-ori, se foloseşte atât ca nutremânt
sus de toată tndoeala, câ sfimfinăturilor
staţiuni de încercări pentru nutreţuri re­ verde cât şi uscat, de regulă se coseşte
rare pot fi ajutorate foarte mult chiar
comandă po pământuri cu ceva scăderi când ajunge la Înălţimea unui metru.
prin giăpatul de primăvară.
mai multe plaute de nutreţuri, dintre
Grăpatul, unde sfimânăturile sânt în­
cari mai însemnate sânt următoarele:
deplinite prin maşina de sfimânat, se face Cultivarea cicoarei.
de-alungul şirurilor, şi numai acolo şi 1. Mdzîlrichc de pădure. (Lafhyrso
silvestrio Wagueri). Aceasta mai vîrtos Economii noştri s’au dedat ca sfi na
atunci curmeziş, când voim ca diu dese
se recomaudă pentru coaste petroase cultive alte plante, decât cu care a’a po­
ce sânt sfi le mai rărim prin grapă. Cu
uscate şi locuri foarte sfici. Aceasta menit din străbuni. îndatinarea aceasta
cât sunt sfiuiânăturile mai rari şi pline
plaută fără deosebire de calitate se face deloc nu poate servi la înaintarea econo­
de buruieni, cu atât se grapă mai mfirunt
in toate pământurile, doci acele nu sânt mică, acest teren şi numai prin Încercări
şi des.
umede. Fiind aceasta atât de bună, că deosebite şi plante cari plătesc mai bine
Mult atîrnj bunătatea grăpatului şi
nu alege pământul, ci se face pe ori-ce osteneala poate da câştig.
dela modul cnoi se isprăveşte sau în­
coaste fie cât de slabe, pe cari alte Cu cât economul poate cunoaşte mai
deplineşte lucrarea. Grapa trebue aleasă
plante nu mai pot vieţui, de aceea coas­ bine firea pământului cu care are de lucra,
după natura pământului, mai ales se
tele pleşuge şi petrişurile uscăcioase se cu cât ştie afla plantele cari priesc mai
pofteşte, ca aceea se nu sară de ici-colea
seamână cu dlnsa încercările chimice au bine in acela, cu cât economia se extinde
peste sfimenătură, ci sfi meargă cu anumită
adeverit, că este o plantă bogată in părţi la mai multe plante, cu atâta creşte folo­
regulă şi socotfa’ă pe^te acele.
nutritoare, încât stă intr’un rînd cu trifoiul sul care ni-’l pot da.
La pământele virtoase şi tari nici­
şi luţerna, sporeşte mult laptele vacilor Aşa una dintre plantele care răsplă­
odată nu se poate întrebuinţa grapă slabă
şi ridică productivitatea untului. Unde teşte bine osteneala este şi cicoarea (Gi-
şi uşoară, ca sfi nu zgârăie pământul,
odată s’a sfimenat vieţueşte şi 50 de ani, cliorium intibus). Din rădficinile acestei
©e regulă pământele virtoase poftesc grapă
de aceea este o plantă care se recomandă plante se pregăteşte adausul de cafea, care
mai grea, cele mai ţfirnoase şi pufâioase
economilor din comunele muntoase, pă­ vine în neguţătorii sub numele de cicorie.
grape uşoare.
şunea dobândită din dinsa asemenea este Rădficinile acestei plaute se useă. apoi
La grăpatul sămânăturilor cât se
foarte preţuită. se macină şi lucră în fabrici până ajunge
poate colţii grapelor sfi fie ascuţiţi ca se
Plantă de mocirlă, (Poîygonum Sa- a ti întrebuinţată de caffa.
străbată uşor printre firele de grâne şi
prin păment. La grăparea sfimenăturilor chalinense). Aceasta este cea mai po­ Mai bine create pe un păment întos,
dese se pot întrebuinţa şi grape cu colţi trivită plantă pentru locurile umede. văros şi mâzgos. Sub cicorie pâmentul
mai groşi, ca prin aceia sfi se rărească. Mai virtos se poate introduce pe pămân­ se lucră cât se poate de afund, ca ridfi-
Nr. 12 FOAIA POPORULUI Pag. 47

iCiniIe să aibă păment ţemos prin care să delăturată această lipsă; prin ce cruţăm Aceste înainte de ce ar începe
poată străbate* Pe pământe mai joase şi vieaţa multor albine. iarba încolţitul trebue depărtate de pe
japă plante de sapă creşte bine, pămân­ Tocmiud coşniţele să grijim, ca soa­ rîturi. Se adună cu grebla apoi fâcându-se
tul cn cât este mai bun, cu atâta aduce rele să le poată ajunge, aşa ca încălzin- grămezi să poartă în groape sau vâlcele
isai mare roadă. du-se vremea să simţeaşcă căldura, îndată ori se ard într’un aşa Ioc unde nu pot
Sămânţa se poate câştiga deadreptul vor sbura albinele dintr’însele mai repede. face pagubă.
dela fabricile cari se deprind cu prelu­ Tot pe acest timp se rotuuză fagurii, Muşinoii mai vechi se taie şi poartă
crarea acestor rădăcini. Mai vestite fa­ mai ales din vîrful lor se ta e celule pen­ prin gropi ca să se mai îndrepte pă­
brici sânt în Ungaria cea din Caşovia tru trântori, aceste de rrgulă simt mai mântul, eară cei proaspeţi se împrăştie
iKîssa) şi Sâmbăta-mare (Nagy-Szombat), mari decât cele menite pentru miere şi peste rîturi, unde sdrobindu-se se desfac
tari dau sămânţa gratis (în cinste) dacă sporire. în ţărnă.
cel-ce o cere se obl gă a vinde roada la Dnpă cercarea generală de primă­ Pentru fânaţe şi rîturi de cosit muş­
jcea fabrică. vară, când se pregătesc stupii pentru sbu- chiul este o adevărată boală, ear’ pentru
Cicoarea se seamână in Aprilie şi rat, totodată se îndeplineşte împreunarea proprietari pagubă. Unde se lăţeşte aceasta
}Iiiu ori cu mâna ori piin maşina, pe stupilor mai slabi. Dacă timpul e frumos peste pământe împuţinează şi împedecă
tn jugăr trebue 5— 6 chile. Cu maşina şi călduros, putem îucepe şi nutrirea spe­ creşterea ierbii.
i?seamână In depărtare de 30— 35 cm., culativă, cătră capătul acestei luni Lucrul cel dintâiu al economului să
ivi cu ceva trebue sămânţă mai puţină. Poveţe mai pe larg se află in Ma­ fie după topirea zăpezii, îndată-ce rîtul
Se sapă şi grijeşte întocmai ca cucuruzul nualul de stupărit al părintelui I. Costin, este scutit de umezeală în zi frumoase, să
napii, ca sS nu o umple buruenile. care se poate cumpăra cu 60 cr. dela stîrpească muşchiul şi lichenele. Până
ludată-ce de cătră toamnă încep a „Institutul Tipografic11 încă nu s’au spălat riturile de mucezeală
rilbini frunzele cicoarei, cam prin Ince­ ce lasă după sine topirea de zăpadă, de
rtul lui Octomvrie, se pune economul cătră ploile de primărară, cari grăbesc
ii scoaterea rădăcinilor şi o scoate, apoi Seminţe bune. încolţirea şi curăţesc fânaţele de ţesăturile
carăţeşte de frunze. Lucru ştiut este cu roada deosebite­ mucegâioase trebue stîrpit muşchiul.
Dorind a avă sămânţă alegem dintre lor plante totdeauua atlrnă dela bunăta­ Riturile umplute de muşchiu se grapă,
ri^cini cele mai frumoase, şi iernându-le tea seminţelor. prin grapa pregătită anume pentru stîrpi­
a morcovii se pun primăvara îu straturi. Ca să se poată încungiura ori-ce îuşe- rea lui sau In lipsa acesteia se pune prin­
Este adevărat, că rădecinile de ti­ lăciune, ministrul de agricultură a dat ordi­ tre dinţii grapelor spini, porumbei, sau
are foarte tare stoarce pământul; dar’ naţiune, ca neguţătorii de seminţe numai rugi, apoi cu grapa aşa gătită se grapă
: !asl mântnţelat şi bine întors, după acele seminţe să le poată vinde, care au şi curăţesc fânaţele.
re putem sămâna ori-ce plante. fost cercate prin un biurou pricepător şi în ţerile apusene pentru stîrpirea
Câte pe un jugârse fac dela 100— 150 s’au aflat de bune, apoi sacul s’a plumbat. muşchiului se foloseşte vitriol de fer.
ear’ mm. se vinde dela 130— 160 De aceea ori-care econom trebue să Acesta măcinat fârină s î preîară pe rîtul
.nni. Aşa dacă îi place pământul şi a grijească când este silit a cumpăra sămânţa umplut de muşchiul pe un jugăr folosesc
:rtbinegrijitădă de pe unjugâr 130— 200 ca acela să o cumpere din sa:i plumbaţi. câte 100— 140 chlgr.
«nai. • Pe marginea sacului este un plumb Se poate folosi şi cenuşa de cărbuni,
întărit intre două aţe, prin care se ade­ gips, var stîns şi fârină de oase (ciolane,
cioante) cari pe lângă nceea că sttrpesc
Nutrirea albinelor. vereşte, că seminţele aduse în neguţătorie,
mai ale3 trifoiul şi luţerna, sflnt curăţite muşchiul ingraşe riturile. Fârina de oase
Pentru nutrirea albinelor în cas de
de părăsită ce se numeşte (lAnă, mucegai sttrpeşte tot muşchiul pe unde numai îl
trebue pregătit nutremânt anumit,
ori rocoină), care face multe pagube în ajunge, şi totodată Ingraşe fânaţele, în­
'■n se poate întrebuinţa cu cel mai bun
cât răsare iarba mai deasă şi mai bogată
-îs, mai ales dacă n’avem miere. Luăm: plantele amintite.
după dtnsul.
i chile zăhar, 360 apă curată. Aceste Unii dintre neguţătorii de sămânţă
i'.zi materii se ferb Într’o jumătate de spre a-’şi putâ vinde marfa arată plumbul,
adăugând încă 2 gr. accid de var este însă de ştiut, că numai acea sămânţă Cum se pot învia florile vestejite?
:!mphor), 40 gr. fârină de aspreală fină este plumbatl, care are plumbul aninat Florile vestejite se pun într’un vas
• gr. albuş de ou, 2 gr. accid carbonic, pe tivitura dela gura sacului. cu apă fierbinte aşa, ca cotorul florilor
î gr. accid salicil. Aceste materii fer- Pentru a veni in ajutorul economilor să fie a treia parte în apă. Când apa
*:du-se şi amestecându-se bine, se toarnă cu sămănţuri bune: „ însoţirea industria­ din vas se va răci, florile vor învia şi
str'o ramă cufundoasă ca să se aşeze, şilor români din Sibiiu “ a câştigat în vor fi earăşi frumoase ca înainte. După
î'-icd două zile în loc curat şi uscat, prăvălia sa din isvoarele cele mai sigure aceea se taie partea cotorului, care a fost
t-.:le^ătura se poate folosi pentru nutri re. seminţe de luţernă, trifoiu, napi şi la în apă, şi apoi floarea se aşează îu apă
în vremea de faţă când timpul e comandă poate servi şi cu altele. proaspătă rece.
£!uro5, albinele se pot pregăti pentru
£:rare. Dacă stupii s’au iernat în stu­ Cum se aperă, paserile cântăreţe în
rzi, aceia se pregătesc pentru sburare, Curăţirea riturilor. contra molielor?
'^pirtându-se toate învelitoarele, ear dacă îndată-ce se iveşte căldura de pri­ Paserile cântăreţe mai ales noaptea
5ta iernat în alt loc, se aduc şi se măvară, economul sirguincios aleargă pe sflnt atacate de molii ori alte insecte mi­
işazi In stupină. câmp şi începe a-’şi curăţl fânaţele de: cuţe, cari se aşează pe picioarele paserilor.
Dacă. voim a avfe roi de vreme şi vreascuri, tufişuri, spini, muşinoaie şi Un mijloc foarte bun contra acestor in­
‘-fetoşi, atunci nutrirea şi adăpatul albi­ muşchiu. Toate acestea sflnt nişte scăderi secte periculoase paserilor este, că seara
lor este de mare trebuinţă. cari împedecă creşterea ierbii, cositul şi se pune în colivia paserii un petec de
începând matca a oua cu finea aceş­ uscatul fânului. postav alb şi dimineaţa se pot vedâ pe
ti hmi, albinele au trebuinţă de multă Este lucru de toţi economii cunos­ el insecte, cari sflnt foarte micuţe şi cari
4?i, şi adese-ori sflnt silite a sbura după cut, că pe fânaţe se răspândesc, mai peste noapte se adunaseră pe acel petec.
şi în timp nrît când se prăpădesc, ale3 unde sflnt pomi, o mulţime de
«ci prin burete sau câlţi udaţi trebue vreascuri, ramuri, găteje ori frunze.
Pag. 48 f o a ia p o p o r u l u i Nr. 12

Ştiri eeonomiee. Din traista eu poveţele. Întrebartă 36 . Având subscrisul 40 ju­


gere cataîtrale de fânaţ In 3 parcele pe
întrebarea 53. Care este adresa directă
P r ă v ă lia in d u s tr ia ş ilo r r o m â n i hotarul nostru, pe cari pământuri creşte numai
a doftorului Koch? Un consângean m’a în ­
d i n S ib iiu . După-cum ni-se Împărtăşeşte tufe de fag, alun ş. a. De pe toate aceste
sărcinat s’o fac această întrebare. Fire-ar
dela această prăvălie, poporul diu giurul Si- jugere, abia fae 3 eare de fân când ene
oare reşpeetivul în posiţiune de a ajuta câtva
biiului o cearcă cu multă plăcere aşa, că hotarul oprit, înse când este hotarul In is’az
cu amintita lui „codană* unui suferind de Vs
venitele din zi îa zi sporesc. Conducotornl n’am nici o dobândă.
an şi în etate de 36 ani?
prăvăliei spune, că în curând are se întocmească - Tufele ce se află la noi ln fâaaţe
Herţegani, 1 Martie 1896. E le n a 1.
In doue sate câte o boltiţă pentru trebuinţele folosit de mii de ani din partea toţi locuitorilor,
Respuns. Dupâ multele încercări s’a
sătenilor. Până în vremea de faţă a dat până acum în comun fiecare a tăiat tt!;
adeverit, că „cochina® nu răspunde deplin
poveţele de lipm la 3 Inşi, cari ’şi-au şi nnde a voit. Acum eu aş voi ca se oprex
aşteptărilor şi nădejdea omenim» care o legase
deschis prăvălie. Pe încetul poporenii din cu desăvîrşire tăiatul tufelor ce se afli p*
de dînsi nu poate fi împlinită. Dar’ şi de
comunele Româneşti vor avă negcţători de pământurile mele proprii, adecă voesc a pre­
altcum Bco’hina“ fe poate întrebuinţa fără
leg^a şi credinţa lor, înţelept lucru fac, căci face acele parce'e lo: de pădure, Inse se Iş-
te ve adresaţi Sn Berlin la Dr. Koch. Se
aşa banii tomânilor se invlrtest tot Intre Ro­ dreptul de păşunat Ia comună.
poate afla prin medici din oraşele mai mari,
mâni. însoţirea industriaşilor sau meşteşuga­ Deci ve rog a-’mi răspunde, că pe
ba chiar şi prin cei cercuali. Chiar In vremea
rilor români tnJată-ce se vor spori membrii eale aş pută câştiga acest drept, ca Ee po:
de faţă se aduc multe mulţumite publice unui
şi capitalul social va purcede la întemeierea opri tăiatul tufelor, se declar poprietatea 2 2
preot rom.-cat. din Nagy-Osz (com. Torontâl),
de filiale, ca aşa pe încet se poată ajunge în loc de pădure. Parcelele de sub întrebare u
Kanten Mihăly, care ar vindeca cu bun resultat
mânile Românilor negoţul. fac nici o pedecă la comună, căci stlnt tj
boalele de piept, chiar şi la cei mai fragezi
copii. Adresaţi-ve la acesta descriind boala vecinătatea pădurii comunale. Am fost 5
pe larg şi cerând leacurile şi poveţele de lipsă. d-nii noştri din Făgăraş dela comitat, de t:
In v e n ţiu n e n o u ă pe terenul stu- întrebat, că 03 este de făcut In aceasta caza
p ă r i t u l u i După-cum cetim din foile străine, întrebarea 54. La noi ca astă-seară şi n’a putut să’-mi dee nici nn răspuns bzj
preotul gr.-cat Ioan Szabo din Erendrcd ar
B’au împărţit mai multe citaţiuni şi ca mâne- Arpaşul-supcrior. Olteanul.
fi descoperit aşa faguri artificioşi, cari de
dimineaţă s5 ne aflăm la 8 oare la judeţul R e s p u n s . Pământul care este prc;~
sine stoarc mierea din coşniţă. Descoperitorul
cercual din comuna vecină, de caro nu sflntem etatea d-tale 11 poţi întrebuinţa după dorii
susţine, că invenţiunea sa ar răspunde deplin
mai departe decât cale de un cias. Un martor fără ră te poată cineva împedeca. Ded pc
aşteptărilor. Dacă această descoperire s’ar
nefiind acasă, n'a căpătat citaţiunea, aşa n^ci preface pământul amintit în pădure. Den:
adeveri, atunci stupăritul a dobândit foarte
n ’a mers la judeţ, pentru aceea nici nu s’a calea şi pro ‘edura dc lipsă vei Irtrebs 3
niu’t. l ’utându-se avă mierea după trebuinţă
făcut judecata, deşi arn fost de faţă toţi pădurarul cercului d-voastre, care eate di::
ln ori-care vreme printr’o scurgere fără a
ceealalţi. Judele ’mi-a spus, că trebue so a-’ţi da toate poveţele după-cum rînd:?*::
ameţi, ucide ori conturba albinele, aceast-t ar
mergfin ln alt rln d ; este cu drept ca so lrgca de păduruilt. Dacă odată vei de h:
li o aşa lucrare, încât ftupăritul ar Înainta
perdem vrenn a de lucru, fiind oameni sernei, sau opri locul do pădure, atucci pe ix j
peste închipuire. Noi d<:-adreptul n’avem încă
fără nici o răsplată? Putem şi do altă-dată vremo de 12 — 15 ani nu poate pişam r::
înştiinţare, Indată-co vom pută câştiga In-
fu primim eitaţ uni pentru aş 1 scurtă vreme o vită, nu-i dacă ar păşuna, atur.ci na prarj
formaţiune sigură, vom face cunoscut e d i­
sau nu? Eate lege de a da cu un termin creşte pădure. AMndu-se aceste pâm ftîi 2
torilor noştri.
mai lurg citaţiunea. ca omul su ştie so se mejda sau miezuitm pădurii comunale, its :
gr'jcas' ii de ziu» judecăţii ? de o parte vei trage aroacc şi vei lt c ii
A r a m a se scumpeşte. în luna trecu'ă Irţrhdnit.i. fnitilie M tirixchrM o, abonent.
pământul apoi vei încredinţa păzirea k
pe pieţele Ixjndrei preţul »râmii s'a r dicat cu Respuns. De loc n’a fost Împărţite bine
20 schillingi. Asemenea întâmplare sn urmează gornicul pădurii comunale. 1
citaţinnile cu termin atU de scurt. Dacă
şi ln (eara noastră, căci fabricile şi maşinile perdtţi şi do altă-dită vremea, trebue se vă
o r i produc aramă 'i-a ridicat preţul cu -1 fl. socotiţi cheltuielilo cari vi-se cuvin; ca zileri întrebarea 37. Aveţi bunătate x-'nii rt
Ia m. m. Ridicarea preţului se motivează prin puUţi pofti l ll., car’ ca plugnri sau cărăuşi punde In preţuita „Foaia Poporului* urnutra-T:
Imprcgiura'cn, că la producerea electricităţii 2 fl., jnd-lc este îndatorat se vă judece causă şi anume: în anul 1889 un taţi '«:-c
se pofteşte multă aramă, apoi întreprinderile cheltueli şi totodată fă se Îngrijească ca se măritat o fată care a trăit cu hă.biw s
şi lucrările cu puterea electrică tot mereu vi-se plătensră. C’itaţ unu nOnteţi îndatoraţi până ln anul 1892, când a murit; dc;.* a
sporesc. să primiţi dela judecător dupa cum acela află au remas o copilă care după moartea tziz?.
dn bine, de loc nu ve puteţi contraria Puteţi sale a mai trăit 3 săptămâni şi dopi in**
Lcr/e despre re p la n tare a v iilo r. Insă să-’l rugaţi ca se vă expedeze citaţiunili! a murit şi copila. Tatăl fetei au dat zn~‘
Dieta din Budapesta a luat sub desbatere un cu 15 — 30 zilo mai lnain'e ca se ve puteţi atât In bani cât şi ln natură mo;ie a
prnicct de lege, care are nHuirei ajutorărei eco­ Înfăţoşa regulat, după-cum rlndueşte legea. ginere. Moşia şi acum Intabulată tot :i
nomilor la reconstruirea sau replantarea viilor Dacă judecătoria este ln loc citaţiunea trebue tatăl fetei. Î11 anul 1894 a murit ji u.‘*
pe pâmântele pustiite do sera . şa numită sfi se facă cu 15, ear’ drcă este In comitat fetei. Gineri-so au urgiat luarea invenUnir
fihxeră. Aici estj vorba despre o lege curat cu 30 de zile mai Înainte, ca martorii ori care s’au şi luat In 1895. E de însemci:, d
eionomică, care va ave chemarea ro redee plrsş’i se se poată înfăţoşa regulat. după tatăl fetei nu rămas 4 orfani, 2
lucru şi pâne la iniile de locuitori din ţeară, şi 2 minoreni. în Octomvrie 1895 a zzzr:
ciri prin pustiirea viilor u remas L ră lucru întrebarea 33. îu primăvara aceasta aş şi ginerele din chestiune, care In anul ! f :-
şi pine. Extinderea viilor ln Ungaria şi Tran­ voi eă-’mi fac nn gard viu pe iQngă vie. Mai s’au însurat a doua-oară şi an lâna*
silvania h fost pe o lăţime de 482.254 mulţi economi ’roi-au recomandat ca se me orfani după el. Pentru aceea me rog î-'x
jugăre, din aceste filoxera a sttrpit via total folosesc de aşa numita plantă, Gleditschia răspunde, că orfanii Ini câpăta-vor parte a i
de pe 220.000 jugere catastrale. ear’ In timpul triacantos, care se şi capătă In ş o a ’a de nu din moşia amintită. De lipsă ar fi ^ *-
de faţă se află sub perire 80.000 jugere. pomărit a statului dela Turda. Bună e tufa ceară sfatul unui advocat, s’au ie na zs.
Este adevăra', că viile de pe pămentele ţlrfoase, aceea de astfel de gard, nn es vlistirii din umble după procese. Legea dă drept zz
nnde filoxera nu poate străbate, via se află po ea prin vie, ca de pildă cum es din acaţi? mnlt să pretindă ca ce au avut fn folosinţă sis ::
o extnlere de 140 000 jugere, unde din zi In Dacă ştiţi d-voastră alte tufe pentru lucrul Filea-superioară. -i. B.
zi se tot sporesc, Inse nici odată nu vor fi In acefta a-’mi spune, şi de nnde aş pută se R e s p u n s . Copiii născuţi d!n g":ner^i
stare a produce nici cualitatea nici cuantitatea le capăt şi cam cn ce preţ.
de sub întrebare n'au drept la averea ar;
Chişfalea, 4 Febr. 1896. S a a ilt u D c ia n .
de vin, care se produce pe colinele şi coastele se trage dela tata fetei. îndată-ce ginerele *
munţilor şi ajunsese a fi vestit In ţerile din
Respuns. Pentru facerea gardului viu
avut copii dela altă muiere lucrul este limpezi,
se folosesc m8i irulte tufe, de regulă însă
Europă. Legea despre replantarea viilor pro­ că copiii n’au drept decât Ia averea tatii ?
măcieşii şi caprafoii sânt mat îndatinaţi. în
pune, ca se se dee economilor anumit împrumut mamei; dar’ la averea de sub întrebare de J-x"
grădina de pomărit din Turda vei afla toate
pentru replantarea viilor, apoi îndată-ce se poveţele de lipsă care tufa este mai bună, ca nu pot avă parte. Mai vîrtos nu pot :
va pute dobândi roadă, In rate anuale să se să nu răsărească prin vie, cnm bună-oară faci părtaşi, fiindcă averea n’a fost In ta b u la tă w
replăteascâ împrumutul. îndată-ce va fi legea amintire despre acaţi. Dacă te afli aproape tata lor care era ginere şi nici ca atare n’a pstsî.
votată şi sancţionată, fiind de mare folos pentru de şcoală vei merge In persoană, dacă eşti în moşteni decât atâta cât ’i-ar fi testat nnier*1-
economii noştri, se va publica întreagă. depărtare vei scrie ce doreşti. Totodată vei La toată întâmplarea Iu afacerea aceasu ce­
spune natura pământului, mulţimea tufelor reţi sfatul unui advocat
de cari ai lipsă şi te vei întocmi cu preţul.
Nr. 13 Adaos la „ F O A l A P O P O R U L ţ j p

care bancă are o .şcoală de economie

ECONOMUL
nomice, la cari deja prin statute s’au an-
unde s’ar pută învfiţa în praxă economia
gagiat băncile, se pot împlini printr’un
câmpului? Nici una nici alta, banca dâ
redactat de I. CO S T I H , congres al băncilor.;
preot. bani şi culege camfită, aceasta este toată
începutul se aşteaptă sfi fie luat din
economia.
partea „ Albinei% care este cea mai de
Dacă stăm fişa, atunci de sine se
Congresul băncilor noastre. pune întrebarea, oare corespunde capitalul
vîrstă şi cea mai puternică dintre băn­
cile noastre.
Mai în zilele trecute In nr. 52 al nostru menirii sale, oare numai' acela
Zice-se, că stăpânirea ar pune greu­
, Tribunei“ s’a făcut amintire în lini- ne-a fost scopul, ca noi sfi punem bani
tăţi în calea unui congres-de asemenea
înente mai însemnate despre ţinerea unui lângă bani, ca cu aceea şpeculând sfi
natură; dar’ nu este îndreptăţită, n’are
congres economic, care ar trebui sfi se explotâm plugari şi proprietari?
punct legal pe care ar putfi sta contra.
pună la cale de cătră direcţiunile băncilor Deloc nu, de exploatarea noastră
în statutele fiecărei bănci se spune
noastre. n’au lipsă fraţii, dar’ are lipsă industria
apriat, câ scopul este a promova (înainta)
Afacerea aceasta ne pare cu mult naţională. Avem noi pământ, ape, munţi,
economia, deci ca sfi poţi ceva împlini şi
mai însemnată decât sfi o lăsăm trecută producte şi materiale cari se pot exploata.
pune în praxă, adecă a promova, ai lipsă
ca vedere şi nediscutată, cu atât mai Când băncile noastre vor ajunge la de sfâtuire. Oprirea congresului este
rfrtos, că statutele fiecărui institut de convingere, că nu omul, dar’ materiile eschisă; dacă totuşi ar fi aşa, cu o dovadă
credit sau bancă deja în paragraful prim brute pretind exploatare, când direcţiunile am avfi mai mult că cu puterea, dar’ nu
spune şi prevede, că societatea ca atare acelora vor câştiga dividendele din fabriti, cu drepul ne opreşte sfâtuirea pentru bu-
«le: întemeiată pentru credit, depuneri maşine şi industrie, când prin capitalul năstare.
şi economie. nostru acţionar vom putfi cumpCra şi vinde într’un congres economic de aseme­
Nici una dintre băncile noastre n’are producte, când vom spriginl comerciul şi nea natură s’ar putfi lua o hotărîre, că
ststute in care sfi nu se spună apriat, mâie3triile prin productele prelucrate cu ' fiecare bancă s’au însoţire în proporţiunea
ci are sfi se deprindă cu economia. Dacă mijlocirea băncilor noastre; atunci am fă­ capitalului fondului de reservă sau do­
tî!e aşa, de sine urmează şi se impune cut economie adevfirată. bândă câte % e*te îndatorată a jertfi
întrebarea, oare iu ce stă şi cum se îm­ Aruncând o privire cătră ţerile din pentru industria sau deprinderea în con­
plineşte economia buneilor? apus, peste hotarul ţerii noastre îndată gres stabilită.
Până astăzi ştim atât3, că băncile aflăm; câ pe Iflngă condiţiuni şi greutăţi Aceasta este celea cea mai sigură
din credit (împrumut) şi primesc depuneri, mai puţin îndestulitoare şi mângâietoare la economia naţională.
dir’ încât corCspund chiemării economice popoarele sflnt mai bogate, îndestulite şi
t’an prea cercat. Ba n’am cercat lămurit puternice. Căutând mai de-amfinuntul
ud la altă împregiurare, ca toate băncile causa aflăm, că industria şi comerciul le Altoirea cireşilor.
nâ«tre sfi fie un corp, o organisaţiune face şi ridică la stare impunătoare. Bo­ Pomăritul ca un ram dc economie
ieplină cu un punct fix şi centru stabilit. găţia Boemiei este de mulţi admirată, dă adese-ori dobândă mare celora-ce se
Soi acţionarii n’am poftit, ca toate băncile numai din causă, că prin puteri unite s’a deprind cu dînsul. Plnn'arca cireşilor în­
teiâne sfi aibă aceeaşi coinptabililate, adecă întemeiat industria şi comerciul, doufi ce­ deosebi, este o îndeletnicire foarte folosi­
tirţile de. socoteală sfi fie scrise intr’o rinţe, care sporeşte averea, ridică vaza toare, căci este poama cta dintâiu din
l:raâ. N ’am poftit, ca băncile în tot anul naţională şi impune respect altor ţeri. care se pot câştig* parale, chiar în vre­
«i puţin odată se ţină un congres (sfă- Pământul locuit de noi Românii, atât mea, când economul n'are alt articlu de
&re) a direcţiunilor, cari sfatuindu-se In Ungaria cât şi Transilvania, este cu câştig decât din vite.
H facă prin mijlocirea capitalilor în- mult mai roditor, cu mult mai bogat în Fiind cireşii pomi, cari priesc mai
cedinţ-ate sub grijea lor şi economie producte brute şi materii cari se pot pre­ în toate felurile de păm ânt atât la munte
£iţ:onală. lucra. Pe lângă toate aceste împregiu­ cât şi la şes cultivarea acelora pofteşte
Deloc nu put<-m face Imputare, mai rări favoritoare, sflntem înfr’o stare umi­ ca sfi fie sporită.
fîţin am fl îndreptăţiţi sfi tragem la în- litoare pe terenul economiei raţionale
Mlădiţele de cireşi atât cele de vreme,
l-'iili buna conducere şi chivernisire a Productele noastre brute, cum sflnt cât şi cele mai târzfi se culeg in luna
beilor, despre cari ne dau dovadă direcţi­ bună-oară peile şi lâna, se exportează (poartă) Februarie şi Martie, îminte dc ce s’a fi
ile acelora. Putem fi îndestuliţi deplin afară din ţeară, ca sfi fie acolo prelucrate, mişcat succul în cirrş;i, cari se taie pe
Pca dividendele, partea de dobândă care apoi după-ce s’au prelucrat, de nou se aduc sub nodul crescut de un an.
* vine câte după o acţie; dar' scopul şi ni-se vând ca preţ scnmp.
Altoirea cea mai tare şi mai sigură
este numai dividende grase adunate Până când băncile noastre nu vor se face în crepătură.
ielj datoraşi, adecă plugarii şi proprietarii începe o lucrare mai practică folositoare, Mlădiţa se ascuţeşte în partea lem­
fcîtri. Scopul ar trebui sfi fie, ca divi- până când noi acţionarii nu vom pofti ca nului de doi ani şi trece această ciopli­
kndele sfi se scoată şi adune din in- anumită parte din fondurile de reservă tură până în mijlocul nodului sau inelului,
^prinderi, cari dau lucru braţelor şi sfi fie întrebuinţat pentm economia naţio­ apoi se aşează în butucul crepat, ca lem­
&e plugarilor, proprietarilor şi zilerilor. nală, până când direcţiunile băncilor nu nul sfi fie în lemn şi coaja în co£ye. Ci­
Băncile prin statute prevfid cultivarea vor stabili o întocmire mai folositoare, aşe­ reşii altoiţi din mlădiţe rfitunzate sub
P exploatarea terenului economic; dar’ zată pe un regulament, nu putem deloc ochi, sau altoite în coaje sau alte forme
şi nimic alta! aştepta pmgres sau înaintare adevărată nu sflnt îndatinate, fiindcă şi după cele
Cu drept cuvânt ne putem întreba, pe terenut practic economic. mai multe încercări s’a adeverit de rele.
dintre băncile noastre face economie Este o datorinţă şi pr*tensiune na­ Cireşii se pot altoi dela 2— 8 cm.
P?ictică, care întrebuinţează o parte din ţională, ca băncile clădite din sudoarea groşi în diametru, fiind mai groşi, punem
fî?ital pentru învestitoţiuni economice, noastră sfi ne întemeieze cu mijlocirea ca­ în crepătură doufi mlădiţe. Crepătură se
face economie industrială, care cum- pitalului care li-s’a pus la îndemână:, eco­ cască cu icuri de lemn sau de fer, dar’
productele brute ale plugarului ca nomia raţională. cât se poate e bine sfi nu se rupă coaja
^ li dee şi dînsa ceva modru de traiu, Fundamentul tare pe care se pot j de totul. Unde se pune mlădiţa crepă-
mai târziu sfi le vendă prelucrate, clădi toate cerinţele şi pretensiunile eco- 1 tura se cască numai atâta cât încape
Pag. 50 FOAIA POPORULUI Nr. 13

mlădiţa, dar’ nici-odată prea tare, ca sfi j Trunchiul nucului nici-când nu se milor, materii de îugrâşat şi unelte de
fie o deschidere pe unde s’ar pute scurge rfitunzeşte, eară crenguţele laterale se rfi- lucrat. Toate aceste sânt aşa cerinţe, fără
apoi sacul şi mlădiţele n’ar avfi cu ce tunzesc toamna şi primăvara, până n’a cari nu se poate nici cugeta un pomolog
se nutri. Toate crepăturile se ung bine început a curge sucul din dtnsul, aşa ca de seamă.
cu ceară de altoit, ca vântul se nu poată ploaia sfi nu poată străbate prin tăietură. Pomii, dela care aşteptăm roadă sau
străbate în crepături, ca aşa să uşte Pentru rfisădirea nucilor mai bun îi pregătim pentru aceea încă înainte de
succul. este gunoiul mestecat cu aştier, putregaiu ce circulează prin dinşii sucul se rfitunzâ.
Pâuă în ziua altoirii, mlădiţele le de lemn şi fârină din firiseu. Tot ase­ Mai ales dela altoi tineri, toate vlăstarele
păstrăm în năsip mai uscat ca umed, menea trebue pregătit pământul pentru dacă sânt prea graşi şi crescute preste
ear’ nu în pământ, căci puse acolo în­ nuci şi în pâmâutele ţirfose. 30— 40 cm. trebue rfitunzate. Prin rfi-
cepe sucul a lucra mai repede. tunzarea aceasta de o parte se întăreşte
Unde s’ar întâmpla sfi fie pământul
Altoitul cireşilor nu e târziu nici prea gras sau poate petriş mfirunt, încât trunchiul, de altă parte pomul se pregă­
până în 15 Aprilie, dacă nu se despri- : n’ar prii nucii, în giurul rădficinilor sfi se teşte ca se dee roadă mai de vreme şi
mavărează iute. pună gunoiu de vite mestecat cu făină de fructe gustoase.
Altoii trebue cât de des a-’i căuta firiseu sau aştier din locul unde se taie începând dela primul an al altoirii
şi dacă ceara ar fi crepată trebue astu­ lemnele. Prin această lucrare şi mestecere vlăstarii netrebnici de pe altoi se cureţesc
pată, ca vântul s& nu străbată la circu- a pământului îndată se strămută spre regulat, mlădiţa din care are sfi se for­
larea sucului. Mai departe rămurelele ce cresc bine creşterea nucului. meze trunchiul, până la al treilea an se
sfilbatici pe butuc, îndată-ce vedem că se cureţeşte de toate crengile laterale, ear’
în locuri unde îi place nucului în­
ivesc sâ rup, ca puterea sfi fie constrînsă vlăstarul din care se formează trunchiul
cepând dela al 3— 4 an începe a rodi.
a merge toată în mlădiţe, ear’ urma se îetuuză regulat după cum a crescut
Câte un nuc adese-ori face câte 2— 4 hl.
puilor rupţi de pe butuc trebue unsă cu de bine, însfi aşa ca la al 3-lea an sfi
nuci şi hl. se poate vinde cu 9— 12 fl.
ccară. aibă înălţimea unui om mijlociu, când
Aşa încât nici un pom nu poate aduce
Cireşii sflnt foarte plini de suc, de apoi ’i-se formează corosna. Din altoii
atâta venit, apoi frunza Ingraşe pământul,
accea vlăstarii sălbatici cresc şi se des- aşa grijiţi se aleg pomii cei mai puter­
încât sub ei se face cel mai bun fân şi
voaltă foarte repede deci, se pofteşte, ca nici în trunchiu şi buni de roadă.
otavă.
cultivatorul de pomi sfi caute adese-ori De pe pomii mai bfitrâui de reguli
Cultivarea nucilor este împreunată
altoii sei, ca se culeagă de pe trunchiu se depărtează s’au retunză mugurii nefo­
cu cea mai frumoasă dobândă care se
vlăstarii sălbatici. Dacă nu merge tot la lositori de pe truuchiu şi uscăturile de
poate nnmai câştiga din pomărit. Deoare-ce
!}— 4 zile tu grădină se zădărnicească pe coroană şi se culeg oufile de omide
nucii sânt pomi care începe a circula şi
aceşti vlăstari, uşor sfi pomeneşte că altoii de pe crengile aceluia. Se rade muşchiul
mişca sucul, mai târziu se pot rfisădi
nu s’a priii3. Este de ştiut şi de altcum, de pe trunchiu, cu rfizuşe anume gătite
până cătră capfitul lui Martie, dar’ în­
că dintre toţi altoii cireşii se prind mai pentru aceastâ ispravă. Dacă pământul
dată-ce începe a curge sucul nu se mai
cu greu, încât abia cei mai isteţi şi dex- din grădina de pomărit s’ar fi slăbit,
pot strămuta sau curăţi decât cu oare­
teri pomologi isbutesc a avi altoi de dacă pe lângă pom şi rădăcini s’ar fi
care perdere,
cireşi. format nişte vlăstari sălbatici, aceia co
bună grije toţi trebue depărtaţi, ca sfi nu

RSsădirea nucilor. Grădina de pomărit. sugă din trunchiul pomului sucul fâri
nici un folos. Pământul dimpregiurul
Unul dintre cei mai folositori pomi Economul, care s’a obicinuit cu po-
pomului se sapă cam de 2 — 3 metri
este nucul. Acesta atât prin fructe cât măritul, care are dorinţă şi voinţă tare
giur împregiur aşa după cum este de mare
şi prin lemnul seu foarte preţios tşi ca grădina şi pomii lui sfi fie bine grijiţi,
pomul, apoi cerând lipsa se pune gunoiu la
plăteşte grijirea. Este adevfirat câ acest care după osteneala sa aşteaptă şi folos rădăcini. Mai vîrtos trebue săpat pământul
pom este gingaş, tncât nu-’i prieşte tn unul ca acela îndată-ce s’a ivit semnele
şi gunoit, pe lângă pomii din pămintele co­
toate felurile de pământ. Mai bine îi primăverii începe la lucru.
sitoare, de o parte aşa li-se dă hrană şi
place pămintele argiloase, mărgoase şi în fiecare grădină de pomărit lucru­ străbate apa şi aerul mai uşor la rădăcini,
lutoase şi dacă se află în dînsele petri. rile care trebue sfivlrşite, nici-odată nu de altă parte prin săpare se ucid o mul­
Mai puţin iubeşte pămintele grase, apătoase, se pot amâna fâră pagubă. De astă-dată ţime de insecte şi cuiburi de furnici.
de aceea se răsădeşte cât se poate pe vom aminti numai cele mai de frunte, a
Fânaţele din pomărit de regulă in
dîmburi şi in faţa soarelni şi pe păminte cărora isprăvire nu sufere amtnare: cu­
toată primăvara trebue greblate îndată-ce
stâucoase. răţitul sau retezatul, săpatul şi greblatul.
vremea s’a preschimbat, încât frunzele
Nucii de comun se răsădesc primă­
Fiecare pom fie acela altoiu tinfir sânt destul de uscate, ca sfi poată fi adu­
vara, fiindcă dacă s’ar rfisădi toamna, fri­
sau pom mai de vîrstâ, in tot anul pof­ nate. Economii din ţerile mai înaintate
gul poate sfi-’i strice peste iarnă. Gropile
teşte, ca muguri, de care n’are lipsă, sau în agricultură, toate frunzele de pomi,
se sapă după-cnm siint rădăcinile nucului
aceia care sânt uscaţi, să fie depărtaţi afară de cele de nuci, le greblă şi adună
de largi şi lungi, aşa ca sg fie câte 25 cm.
de pe rădficina, trunchiul ori coroana toamna îndată-ce a căzut de pe pomi
păment săpat dela virful rădficinilor.
pomului. şi le întrebuinţează pentru nutrirea vitelor.
Când se scot nucii de răsădit trebue
a purta bună grije de rădficina principală Vlăstarii sfilbateci şi crengile uscate Prin greblă se adună de pe ritul
(de frunte), care este crescută drept din nici - odată nu , trebue suferite pe pom. de cosit. îndată-ce c’a retunzat şi cură­
trunchiu. Aceasta săpându-se nucul pen­ Cine a întrat în deprinderea cu pomăritul, ţit pomii, toate vreascurile sau mugurii
tru strămutare ori rfisădire se rfitunzeşte întocmai ca la creşterea vitelor pe cură­ care se folosesc pentru foc, ear frunzele
peziş, tot asemenea şi rădficinile lateraie, ţenie şi nutrirea pomilor trebue se pună pentru aşternut sub vite.
cari sunt ca firele de tort, trebue puţin mare seamă, căci şi numai aşa poate avfc
Greblatul, prin care se zgărâie iarba
rfitunzite. Nici-când nucii nu se aşează dobândă din pomărit.
şi se curăţe muşchiul, foloseşte foarte-
mai afund în groape decât aşa, ca rădă­ Pomologul sau persoana care sfi de­ mrlt la creşterea, sporirea şi îmbunătă­
cina deasupra sfi fie astupată de un lat prinde cu pomăritul are lipsă de cuno­ ţirea ierbii.
de mână dela faţa pămentului. ştinţa pământului, sirguinţă, îngrijirea po­
FOAIA POPORU LU I Pag, 51
Nr. 13
atât pentru holde, cât şi pentru rituri parte gunoiul se sfârîmă şi poartă peste
întrebuinţarea gunoiului.
sau fânaţe. toată faţa pământului, de alta se curaţeşte
Pentru gunoire mai bun este acel Lucrul cel mai însemnat este îm- rîtul de muşchiu.
janoiu, care se afli în deplină putere, prăştiarea gunoiului, cu privire la aceasta Dacă n’ar voi a grăpa, se poate
jflecă dospire. Nu este de loc folositor economii n’au ajuns încă a şti acurat, răstila şi prin greble de fer, dar’ costă
j lăsa gunoiul sfi putrezească deplin, adecă care dintre două lucruri este mai folositor. mai mult lucru.
5^ devină humă, căci prin aceasta îşi De altfel riturile se mai pot gunoi
Gunoiul purtat pe locul de arat se
perde puterea. Ducând pe pământ gunoiu şi cu oile, când li-se dă nutremântul pe
poate împrăştia să stee răstilat pe pă­
deplin copt, în acela cresc repede plan­ turişuri, dar’ mai ales prin staulile de oi.
mânt mai multe zile, sau împrăştiindu-se
ele, dar’ îşi perde repede puterea. Dacă voim a face gunoire de fenaţe,
pe acela se ară îndată. Pe lângă amân­
în gunoiul proaspăt plantele cresc atuuci staulul în toată ziua se schimhă
două lucrările vorbesc adevăruri puternice,
3ii încet, şi îşi păstrează puterea timp şi strămută, începem dela o margine a
căci stând gunoiul răstiiit pe pământul
jiai îndelungat, acesta întrebuinţat în mă­ rîtului şi mergem tot înainte. Dacă staulul
care voim al ara, mai ales dacă ploauă,
sură mare poate opări unele plante. Gu­ se ţine mai multe zile într’un loc, pă­
atunci pătura deasupra a pământului se
noiul proaspăt mai ales este bun pe pă­ mântul se îngraşe prea tare şi dacă nu-1
umple de grăsimea gunoiului chiar unde
rinte mai răci, şi sub sămânături care arăm, atunci cresc pe aceste locuri numai
să seamână plantele; dar’ fiind soare ra­
>e sapă, precum şi sub nutreţe care se nişte ierburi lungi şi groase, cari nu se
zele aceluia şi vântul poartă multă putere
cosesc verzi. pot întrebuinţa de fân, deoare-ce sftnt
diu gunoiu.
Gunoiul care se poate întrebuinţa uumai ogrinji.
împrăştiind gunoiul, când eşim cu
j cât puteai pune pe uu p :mânt, o ho- Pe pămintele îngrăşate cu staulul,
plugul la aratul holdei, atunci e drept că
•ireşte bunătatea sau răutatea pământului. mai ales se pot cultiva plantele cari se
guuoiul nu perde atâta din putere prin
sapă, căci aceste dau o roadă îmbelşugata.
Pe cel sec se duce mai mult, pe cel bu- soare şi vânt; dar’ brazdele culcându-’l
yor mai puţin. Tot asemenea pe pă­ Aflându-se economii noştri în ajunul ara­
sub dinsele, din zama aceluia mare parte
tului, vor lucra îuţelepţeşte, dacă vor
sate reci şi lutoase ae poate pune gu- trece într’o pătură de pământ, de unde
face încercări cu toate aceste forme
:.iu mai mult, pe cele mai călduroase plantele abia pot trjge ceva folos.
rai puţin. De unde economii s’au înda­ de gunoire.
La t>ată întâmplarea pare a fi inai
tinat a pune pe pămintele reci gunoiu mai
bună îndatinata, câ răslăţirea sau îtn-
nr şi mult, pe cele călduroase mai adese­
ori îusă subţire.
prăştiarea gunoiului să se facă aşa, ca
gunoiul răstilat sfi stee mai multă vreme
Ştiri economice.
Gunoirea o hotăreşte şi plantele în s o ţire a in d ttjitria şilo r r o m â n i.
pe pământul care se va ara, ca roaua şi
Membrii acestei însoţiri din zi In zi se tot
a toim a cultiva. Cu cât cultivăm mai ploile se spele zama în putură cart*, ajung sporcsc. A'ja îa soptemâna trecută, ilia co­
:alte plante, dela care aşteptăm se ne rădăcinile. Ac>-asta iuii este şi experienţa munei ti Corrulţd şi l'ofcltica &u Intrat In sinul
iincă sămânţă, cu atât are lipsă pămân- proprie. Însoţirii mai mulţi inşi, ear’ la prăvălia ace­
-J de mai mult gunoiu. Asemeni ii lucrare cu folos se poate lora so grupează tot mai mulţi cumpărători.
Deloc nu este folositor şi bine a Po iflngă toato că întreprindere a cu pră­
face pe păminte drepte, Ins** pe dâmburi
vălia întimpină multe greutăţi, afacerile merg
!:trebuiuţa nici prea mult gunoiu, căci este bine ca gunoiul răstilat să fie întors
foarte bine.
isela de o parte măreşte şi ingraşe spicul, cu brazdele în pământ, cAci ploile îl pot Dacă pătrundem mai afund în npreţiarea
ii:' nu sporeşte sămânţa, de altă parte spălătăcl pe pămintele altora, mai ales acestei afaceri oste uşor do priceput, că greu­
«realele (bucatele) în pământul prea gras pămintele folosite de păşune fiind tari, tăţile începutului sftnt mari. Deoparte peu-
cresc crude şi vântul le culcă la păment, aşa încât nu poate străbate uşor zama tru-că neguţătorii străini din S.biiu, cari au
i?d gunoirea mijlocie e mai bună. capitale mari şi sftnt vechi comercianţi luptă
în pământ, pe asemeuea păminte gunoiul
cu toată puterea a discredita, a slăbi încredo-
Pe un jugăr de pământ, care se se lasă în grămezi până la arat, cAnd
rea cumpărătorilor faţă de prăvălia romăna,
di Încă în putere, sftnt îndestulitoare se împrăştie şi totodată se ară îndată. de altă parto chiar şi cumpărătorii români
15 cară bune de gunoiu, pe care este Pe păminte mai căldurosoase, putem cari au legături vechi cu neguţătorii saşi se
2ii slab trebue câte 40 de cară. folosi gunoiu mai răscopt; dar’ îu cele desfac cu greu din legăturilo ce au cu acein.
răci este bun gunoiul ogringios sau Fără îndoeală do laudă sftnt vrednici condu­
Grâul, săcara, nu se poate sămâna
cătorii instituţiunilor române: seminarului,
la pământ gunoit proaspăt, căci pe lângă gozuros, că acela împrumută pe lângă
şcoala de fete a „Asoeiaţiunii Transilvane"
iceea că capătă grâul tăciune, foarte nutrire şi căldură plantelor. şi institutul de credit „Albina", cari îndată a
Cjor culcă vânturile semănăturile fragede Pentru gunoirea riturilor sau fâna- luat sub părtinire prin cumpărările lor în­
ia pain. Orzului îi place asemenea pă- ţelor se foloseşte gunoiu mai copt şi za- treprinderea meseriaşilor români.

Ecnt proa3pât gunoit, dar’ se poate umplă mă de guuoiu dela grajduri. Pentru spo­
foirte uşor de burueni şi tot felul de rirea nutreţului şi îmbunătăţirea fânaţelor Vindere de vite . în septemâna trecută
airăcini. Ovâsul în guuoiu proaspăt, dar' gunoirea este nespus de preţioasă, căci de economii români din părţile aşa numite măie-
o parte iarba creşte mai lungă, de alta rer.e ale Sibiiului, au vândut peste 32 vaci cu
na pre mult, — dă recoltă foarte bună.
mai deasă, şi după gunoire bună răsare viţei de rasa Pinzgau, cu preţ dela 80 220 fl.
Cucuruzul, cartofii, napii iubesc gu­ câte una. între împregiurările grele economice
noiul proaspăt. Pr n săparea deasă se trifoiul întocmai cum ar fi sămenat, şi
de astăzi pentru fiecare econom care se
perde repede puterea gunoiului. Cânepa, pier sub dînsul multe ierburi părăsite, ca deprinde cu prăsirea vitelor este mare dobândă
rapiţa şi macul sftnt nişte plante, care muşchiul şi altele. ca se poată vinde cu aşa mare preţ câte o
sug cu mult folos puterea pământului de In părţile unde fânul se poate vinde vacă, din preţul căruia poate cumpăra o mică
cu bun preţ, cu deosebire în apropierea moşie, Din această unică afacere pot afla
nou gunoit. Gunoiul proaspăt dă mult
economii noştri ce folos poate aduce prăsirea
folos unde se întrebuinţează pentru să- cetăţilor, oraşelor, atât cultivarea plantelor
sau creşteri# vitelor de rasă sau fel bun.
menarea plantelor de nutreţ verde. Mai de fenaţe cât şi" gunoirea riturilor este
Nu odată am spus şi sfătuit pe cetitorii noştri
virtos se cultivă săemnăturile de ierburi foarte folositoare deprindere. economi, ca să schimbe vitele şi se înceapă
unde nu sftnt destule rituri, spre a da nu­ Economul, voind a gunoi fenaţele, a prăsi vite mai buue, cum sftnt bună-oară

treţul trebuincios pentru susţinerea vitelor totdeauua va restila gunoiul cât numai cele cu per roşii, vîrstate cu alb. Nici aceste
se poate de înănânţelat, apoi va grăpa nu poftesc nutremânt mai bun decât grije şi
După plantele de nutreţ se p6t să- curăţenie mai mare, dar’ osteneala o răsplătesc
mâna ori-care plante, poftească acela ori ritul in lung şi curmeziş cu grapa îm­
totdeauna, Fia ca se vend de prăsiîă, ti»
cât de bun păment. Gunoiul se foloseşte pletită între dinţi cu spini, prin ce de o
Pag. 52
FOAIA P O PO R U LU I Nr. 18
pentru tăiat, căci au greutate de 4—7 m. m., se ceară păşune, decă nu ’i-s’ar fi dat, trebuia moşie într’o,tablă, doua sau trei.,.Aveţi înse
pururea au preţ mai bun. Economii Sibieni se înştiinţeze la judele comunal înaintea alor
au primit pentru vitele vândute peste 4 mii grije da inginer bun, care se îndeplinească ec-
doi martori, ce păţeşte cu Jidovul, atunci ju­ conştienţă comasarea.
fiorini, tot cu acest preţ se poate cumpăra dele comunal ori strîngea pe Jidov să dee pă­
peste 100 vite ardeleneşti ncai slabe. De aci şune, ori trimitea dînsul pe fratele d-tale
se vede ce deosebire mare este între prăsirea acasă. Fiind-că fratele d-tale a părăsit păşu- întrebare 64. Am o iapă cu mânzi,.
vitelor de fel bun şi rău. Deci sătenii noştri natul fără a face cunoscut la judecătorie, cu e de 6 luni şi suge încă, acum vr’o 3—4
pe încet înceapă şi îndeletnicească-se a prăsi drept a fost judecat se plătească. Execuţiunea săptămâni a şi fost premiată de comisiunei
şi creşte vitele din Pinzgau. se va face pe tata d-tale, care este stăpânul pentru prăsirea cailor.
oilor. Dacă puteţi faceţi pace cu Jidovul, dacă Deoare-ce peste puţină vreme iapa va-
nn atunci plătiţi se nu ve facă şi mai multe înţărca, căci Ia 9 zile după fătare ear’ a
Din traista eu poveţele. chetueli. De altă dată trebue a griji, nu
este bine a da cu bâta în baltă. Fuga nu
luat mânz şi de present e împovărată. Aş
vrea că şi dacă înţearcă mânza şi perde
_ întrebarea 58. Am o grădină ridicată S'epă pe nimenea, că legea îl ajunge. laptele totuşi să aduc mânza la creştere să­
costiş pe un deal şi plantată cu pruni, posiţia
nătoasă întocma cum ar tot suge. După în­
ei este înclinată spre Mează-Noapte, unde este
ţărcare’ini-am propus a o ţină cu ovăs, fSnbna
pururea umbră. Pe pruni se fac prune cam întrebarea 61. Un econom din comuna
şi otavă. Unii însă nu recomandă ovesul pentru
puţine, deşi prunii nu sQnt prea deşi. Am noastră are căldare de fert rachiu. Acesta
mânz nici-decât, până nu va trece de 2 ani
voit a o folosi şi pentru coasă, dar’ nu se face plăteşte o taxă de 5 fl. 14 cr. pe 24 ore, ca
Mai vîrtos îmi recomandă se-’i dau seiara,
decât mărul lnpului, cucute, muşchiu şi alte să poată ferbe. Mai este el dator a se su­
alţii cucuruz, ear’ alţii zic că nici otavă n’ar
buruieni netrebnice. pune şi la altă taxă sau bă? Mai poate cere
fi bună pentru mânzi. Se zice, că nutriţi cu
în primăvara trecută o am fost săpat şi dela dtnsul finănţh, pe lângă taxa de sus zisă
ovăs ar capătă mânzii pocuri în picioare,
semfinat cu trifoiu roşu, dar’ nu s’a făcut. şi altă dare? Poate el şi vinde din acel rachiu,
ear’ de cucuruz capătă foaie mare. U nii zic
Acum vă rog răspundeţi-’mi, ce ierburi aş pută sau ba? Ori poate el să cinstească din beu-
se-’i dau ovăs mestecat cu cucuruz, — şi
sămfina ca se se facă? tura aceea pe care îşi are dreptul de a o fo­
earăşi alţii ’mi-a spus, că în stava erarială se
A bonent n r . li242. losi, afară din casa lui sau şi In casa lui
dă ovăs mânzilor mici îndată-ce încep a
sau ba?
Respuns. IVntru sămfinţă de ierburi mânca. Eu dintr’atâtea sfaturi date nu şt;n
Saj’diiz, 1SD5. S (colan T'/eşer,
can priesc bine în umbră te adresează la pe care so-’l urmez. Vă rog să-’mi răspundeţi
m. tcmplar.
Mautrur în Budapesta, spunfind apriat că ai on. d-voastre, că ce fol de bucate se daa
Respuns. Taxa pentru fertul rachiului
lipsă de ierburi mestecate aşa, ca so le poţi la mânz şi câtă cantitate la o mâncare şi de
se plăteşte după hectl., adecă căldarea s’a mă­
sărofina în loc umbros. Cât priveşte preţul câte-ori pe zi, sau să-’i dau totdeauna cit
surat şi odată se sta'oroşto eflt rachiu so poate
50 chgr. costă 30 fl. poate mânca.
ferbe In 21 ore, după producerea rfchiului sa
^ ca- Io a n JT urtj
socoteşte taxa, Po lângă această taxă per­
proprietar.
soana do sub întrebare mai tiebtio po plătească R espuns. Indată-co mânzul ajunsa-
Întrebarea ţp. Atn avu t o datorie la
daro de venit clasa III. Adecă dela un florin vlrsla do 15 zile trebue învăţat şi de-ht
on om, ce a voit a fjlimenta; ou ca p5 mo
dobândă trebue să de.; lo cr. dare. Dm rachiu cu nutrirea. ’l-se pune Intr’un Ioc potrivit
asigur mn Intabulat d-itoria po realităţi, atunci
po; te vinde, Insă numai cn Învoirea şi ştirea unde dînsul petreco puţin ovăs şi g-irc
Y6zfindu.se prins, ’mi-a plătit banii, dar’ mo;ia
nu voeşte a ’şi-o destabu'a. Zico că ou so diregetoriei financiaU*. Cinsto poate faco nea­ grunzoasă din acestea înccpo a gusta încât
murilor şi prietenilor, d<ir' nu cu butoiul ci aşa In scură vreme se învaţă cu mâncarea ove-
’i-o şi destabulez. Eu nu aş voi a i o dca-
câte o glaje sau sticlă do >/, litră. în casa sului şi lingerea sării. Invăţându-ae mânzul
talmla, căci aceea cred câ o datorinţa lui, dar’
aa Iji poate petrece rachiul cu neamuri, prie­ cu o\ăsuI vom vodă, că lndată-co vine ca marns-
el revoind a o dest.buln, eu plătesc dare do
teni şi străini fără se aibă ceva frică ori teamă. sa din afară dela lucru ori preumblare dei-
intabnlaţiune pe tot anul Cine e dator a
destabula acea moşie şi daca el nu voeşfe, dreptul va alerga la locul unde ’i-se pune
nu ’l-aş pută eu sili cu !egc la accca, 'oii mâncarea la iesle ori ceva scflndură tn f o r a i
a-’mi înapoia pe tot anul dârei aceea? întrebarea 6 2 . Vo rog pentru sfatul con­ de masă. Mânzul care este odată învăţat ca
tra suspinului, ce s’ar put6 întrebuinţa, nutremfint, trebue regulat adăpat deodată ca
Abonent nr. 2242,
căci bolnavul se cliinnc;tc foarto reu, fiind­ mamă-sa. Ajungfind un mânz la G— 8 septe-
Răspuns. Daca In contractul sau obli­ că tuşeşte mereu şi so laeacă Încât e tot meiii, po zi ’i-so poate da 2— 3 litre de ove*.
gaţiunea cu eiire ai Împrumutat banii n ’aţi alăturea cu moartei. Abonent nr. Dela buna grije şi nutrirea mânzului in anal
stntorit care ct-te Îndatorat a face destabu-
larea, atunci trebue so-'ţi destabulezi banii, Respuns. Dacă boala este lntr’ade\ăr dintăiu atlrnă frumsoţa şi preţul mânzului.

<m din contră va trebui so plătişi dare după atât do grea, atunci n’ai decât se mergi la Economul care sc deprinde cu creşterea
capi’alul Intabulat. doftor. La ori care îmbolnăvire doftorul tre­ do mânzi trebue se Ie dee atăta hrană ds
bue să cerco pe cel-ce sufere ca să «fio o\ă3 câtă pot mistui. Deloc nu se poate re­
isvorul din ce provine boala. Foarte rari sflnt comanda secara sau cucuruzul pentru hrăni-
Întrebarea 60. Fratele meu, In vara trecută neputinţele unde noi putem da poveţe; dar’ rea mânzilor, unici mâncare s în e^a să pria
oiie titălui nostru le-a băgat In pâstorat la niciodată nu putem recomanda leac la bolnăviri urmaro şi bună. este ovesul. Fiecare mânz
nn Jidan, Inţdegendu-se şi făcfind tocmeala grele. Deci mergeţi la doftor cu bolnavul, pu­ care este aproape do 4 — 6 lani când se ln-
cu vorba po 3 luni de zile. O.la au mâncat teţi proba cu înfăşurări de apă rece. ţarcă trebue nutrit de 3 ori pe zi. Porţiunea
toata iarba în 2 luni, aşa în a treia lună care se poate da din ovăs unui mânz în
iarba s’a sfirşit. Frat* le meu a cerut păşune, această vlrstă fe socoteşte câte 3— 4 litre
Jidanul n’a voit se-’i dee. Atunci fratele întrebarea 63. La noi In comună s’au de ovăs, 2 chile ffin şi câte 5— 7 chile de
meu fără voia Jidanului a plecat cu oile svonit că s’ar face comasare. Din comuna nutreţ verde: luţernă, trifoiu, oves ori mîză-
acasă şi n’a voit so plătească a treia lună noastră nime nu o cere. Sflnt Insă oameni riche. Ovăsul trebue dires c i ciurul ca din
în cinste. J danul înse ’i-a pîrit la judecătorie In comuna vecină, cari au pe teritorul nostrn acela să se depărteze ori-ce putoare şi gozuri.
Şi derutând jurământ a dobândit pîra şi multe parcele. Dacă câţiva din comuna vecină Aceste sflnt poveţele cele mai trebuincioasa
pofteşte 150 fl. cu spese cu to t Fratele meu ar cere-o, apoi poate ca să se facă, fiind noi care se pot da Ia întrebarea d-tale.
însă nare Intabulată pe numele lui nici o toţi contra? Vă rugăm ca se ne daţi respuns
avere mişcătoare ori nemişcătoare. Averea grabnic, ca Ia cas să putem protesta prin un
advocat.
toată stă pe numele tatălui nostru, oare pu- POSTA REDACŢIEI.
te-’l-ţa Jidanul ajunge cu execuţiune? Ori A b o n am e n t n r. 4720.
Dlui O. Barbat. Altă lege de pensiunea lave-
dacă ar lăsa Jidanul pe jumătate din suma Respuns. Comasarea totdeauna se ţătorească decât cea de Petri n’avem tipăriţi ta
de sus,, să se împace fratele meu ori n u ? încuviinţează dacă o cer >/« parte a pro­ limba română.
Foarte cu greu ’i-ar cădă fratelui meu se prietarilor, cari posed atâta avere cât face Dlui R, Fîundre In FSnlak. în lume nu este
platească atâta amar de bani pe nedreptul. V* din întreg teritorul comunei; cătră pro­ om care si vorbească 1000 limbi. La d-voastră as
prietarii cari cer comasarea se socoteşte fost pururea Români, despărţirea trebue se urmtre,
D im itrie A vram . fiţi cu aşteptare.
averea: bisericilor, şcoalei, comunii şi erarului
Respuns. Asemenea tocmeli nu se fac j Dlui abonent nr. 3717 . N’are drept a pofti
fără Dfci o întrebare. Deloc n’aveţi se Vă
numai aşa ar vorba. Dacă oile au mâncat de pe d-ta nici un crucer.
toata paşunea în 2 luni, fratele d-tale trebuia i temeţi de commasare, aceea este o dobândă
nespns de mare, ca fiecare proprietar să aibă
Nr. 14 Adaos la, „FOAIA POPORULUI» nr. 14 —1 8 9 6 Pag. 53

ECONOMUL redactat de I. CO S T I H ,
Afară de dreptul proprietăţii, că ace­
luia este pescuitul a cui este pământul
care este spălat de rîuri, legea a fost
a plăti toată paguba ce ar face-o în să-
mânăturile proprietarului. Dela păgubire
sau daună în 8 zile este îndatorat pescarul
preot. cu privire şi la folosinţa dreptului din îndreptăţit a aduce la cunoştinţa antistiei
naintea regulării. Dreptul usului sau fo­ comunale paguba făcută.
Legea despre pescuit. losinţei încă s’a bucurat de o scutinţă, Dacă nu s’a împăcat cu proprietarul,
Aşa, dacă cineva ’şi-a dat protestul şi tot atunci este îndatorat ca prin antistie se
La dorinţa onora dintre cetitorii
odată a putut dovedi în timp de un an preţuească paguba şi sfi o replătească
noştri, aflăm de lipsă se dăm poveţele'
dela punerea în folosinţă a legii de pes­ fără amînare proprietarului. Antistia pe
cele mai trebuincioase despre drepturile
cuit, că a folosit apa sau rîul pentru cheltuiala pescarului trebue se preţuească
je pescuit, cu atât mai vîrtos, că foarte
pescuit de 20 de ori, atunci dreptul acesta paguba făcută în producte în aşa vreme,
mulţi dintre cetitorii noştri sfint parte
’i-s’a asigurat într’o măsură ca pentru când se poate statori apriat, ce daună
proprietari pe unele rîuri şi fluvii, parte
proprietarii ţărmurilor. sufere proprietarul.
se află aşezaţi pe malurile acelora şi se
Conform acestei cerinţe, pescarii a Pescarul îndreptăţit este strîns oprit
deprind cu pescuitul.
trebuit sfi-’şi poftească respectarea drep­ a face pagubă prin alte deprinderi pe
Pescuitul din punct de vedere al
tului prin vice corniţele s’au primarul ce­ propietatea unde pescueşte.
efonomiei, pentru fiecare ţeară şi pro­
tăţilor. îndată-ce un rîu sau lac s’ar usca,
prietar este de mare însemnătate. De o
Dacă s’ar fi ivit nedumeriri despre adecă ’şi-ar perde apa, toate drepturile
parte, că apele care cuprind mare parte
usul sau folosinţa dreptului de pescuit, • de pescuit încetează.
din pământ se pot aşa întocmi, ca şi
atunci cel interesat, care a păşit ca sfi-’şi Proprietarul pământului de loc nu
jtele se producă ceva folos, de altă parte
poată asigura dreptul a fost îndatorat poate împedeca pe pescarul îndreptăţit dela
peştii sânt un articlu foarte preţios pen­
a dovedi, că s’a deprins cu pescuitul pescuit, până nu s’a stîrpit sau uscat de
tru nutrire. în urmă pescuitul dă de­
vreme de 20 de ani fără nici o împedecare. sine tot locul.
prindere şi sporeşte comerciul, prin cari
Despre aceste afaceri de regulă s’a Pentru înaintarea culturei de peşti
di lucru şi pâne la o mulţime de oameni,
luat protocol de pertractare, unde a fost şi prăsirea acelora, pe lângă restituire
ori se află în apropierea rîurilor mai mari.
ascultaţi atât pricepători cât şi martori. sau replătire corăspunzfitoare, poate fi.
Purcezând din aceste şi alte motive,
în conformitate cu mărturisirea împedecată economia câmpului şi pădurei.
pdsirea peştilor şi dreptul de proprietate
Pot fi puse sub scutinţă şi pază aseme­
peste rîuri, s’a regalat prin legea de acestora, s’au adus judecata, care li-s’a
nea teritoare, prin care sporirea peştilor
pescuit din anul 1888. adus la cunoştinţa proprietarilor, comu­
poate înainta, dorinţa interesaţilor auc-
Regularea dreptului peste rîuri, pră- nei şi celuia care a voit a-’şi asigura
torităţile sau diregătoriile statoresc dajdia
trea şi prinderea peştilor de sine s’a dreptul de folosinţă. Asemenea judecăţi^
şi vremea câtă se pofteşte, ca prăsila de
hpus. Prin pescuitul liber şi ne- aduse prin dregătoriile administrative, nu
peşti se poată creşte. (Va urma).
KDtrolat, prin regularea rîurilor, atîrpirea s’a putut apela, ci tn 3 zile au fost în­
inilor lacuri, încât începuse a se arăta datorat cel cu protestul a face arătare
Ii;sa acelora. la judecătoria cercuală regcascâ şi pe
Piaţele unei ţeri simţiau lipsa; dar’ această cale să-’şi asigureze dreptul în- Cultura pământului.
u era de unde sC poată li provăzute. datinării sau usului. Pdmântul din firea sa numai aşa poate
în asemenea împregiurări trebue sfi Conform cu legea de pescuit numai se ne dee roada dorită, dacă şi noi îl tocmim
R iflc un mijloc de scăpare, ca pescuitul acela are drept de a se deprinde cu pes­ lucrăm şi înfrumseţâm cu seminţe deose­
fie pus pe o treaptă mai bună, ca cuitul, care are bilet de pescuit, pregătit bite de multe feluri şi tot mai de multe
lost ram al economiei sfi fie adus în din partea forului sau autorităţii, care trebuinţe. Recolta bună este attrnătoare
ligitură cu proprietatea,, ca aşa sfi spo- se dă pe vreme de un an, pentru pescari (legato) de mai mnlte împregiurări foarte
rtiscâ dobânda moşiilor, care servesc de cu 2 fl., ear’ persoanelor ajutătoare cu însemnate: dela pământ, climă, sămânţă,
«Irie şi ţermuri pentru rîuri. 50 cr. Acest bilet de pescuit la dorinţa şi lucru.
După-cum se vede din cele până autorităţilor cercuale, comunale şi gen- Aceste patru împregiurări mult puţin
»d amintite, regularea prăsirii de peşti darmilor, pescuitorul este îndatorat a-’l trebue sfi le cunoască fiecare econom,
arăta. Dacă n’ar voi a dovedi prin bi­ căci experienţa este învăţătorul cel mai bun.
p pescuitului, era o lipsă, căci şi numai
letul seu că este pescar şi s’ar con­ Pentru plugar diutre toate mai în­
iţa s’a putut Introduce cultura sistematică
traria a-’şi descoperi numele şi locuinţa semnat este lucrul, adecă aratul şi sfimâ-
> peştilor.
Prin lege este asigurat în primul sau n'ar voi a da zălog, atunci prin natul. Aratul încă are mai multe regule,
amintitele autorităţi poate fi escortat (dus) încât unele plante poftesc arătură mai
riad dreptul de proprietate, declarând
răspicat, că aceluia este dreptul de pes* în comună la primărie şi acolo prin an­ adâncă, altele mai de mijloc.
tistia comunală se ascultă, luându-se la De regulă pămintele mai uscăciose
ttit, preste a căruia proprietate trece
dare de seamă. se ară mai adânc, decât cele lutoase şi argi-
»pa. Aşa, cine are proprietatea de pă-
Pescarii, care pescuesc numai cu loase; deci nu este regulă statoritâ. peste
Eint spălată şi pusă Ia undele rîurilor,
dreptul de folosinţă ori us trebue sfi-’şi tot pentru arat, d pămintele se ară după
«cela are dreptul de pescuit Când apele
însemne pe ţermurnl rîului până unde natura lor. în pămintele uscăcioase să­
ttcndează, adecă eşind din alviese varsă
’i-se Întinde linia sau hotarul de pescuit, mânţa trebue sfi cadă mai afund, ca să
preste teritorul cuiva, atunci proprietarul
ca numai în cercul aceluia sfi se deprindă aibă umezeala spre încolţire în cele umede
Hnântului are dreptul peste peştii află­
cu pescuitul. mai deasupra.
tori pe proprietatea sa. Dela această re-
Proprietarul ţărmurilor este îndatorat De regulă sub grânele de primăvara
pili se face abatere numai atunci, când
şi constrîns se sufere, ca pescarul îndrep­ pământul trebue arat mai afund, decât
L’tul este proprietarul şi altul posesorul,
tăţit se poată străbate la apă, se poată sub cele de toamnă. Grânele de toamna
*decă, când proprietarul ’şi-a dat averea
păstra pe ţfirmure uneltele de pescuit şi au umezeală, pănă-când aceste de primă­
arendă. Dacă în contract nu s’a spus
vară ade-se ori din causa vânturilor dese,
lpriat că şi peştii aduşi prin exundare acele neîmpedecat sfi le poată întrebuinţa
duc lipsa de aceea, încât abia pot răsări.
stat ai arândaşului, atunci aceia rămân pentru prinderea peştilor.
Şi pentru grânele sau plantele de
4 fi cu drept ai proprietarului, ear’ nu indreptâţitul de a pescui pe pro­
vară, întrebuinţăm doufi feluri de ară­
arendatorului care este numai posesor. prietatea altuia asemenea este îndatorat
Pag. 54 FOAIA PO PO RU LU I Nr. U

tură. Pământul pentru cucuruz (porumb), Atât comunele, cât şi singuraticii, cele mai grele lucrări cu cari se deprinde,
sfecle şi napi se ară mai afund, căci rădă­ trebue să jertfească bani, osteneală şi de alta ca se fete şi mânzi de preţ. Numai
cinile acestora caută pământ mai mult sîrguinţă mare, dacă ’şi-a propus, ca pră- prin împlinirea acestor doue cerinţe poate
frăgezit. Sub alte plante, cum sftnt câ­ sila de cai să fie din rasă preţioasă. în- să-’şi vadă economul asigurată talpa banilor
nepa, ovăsul măzărichea şi orzul se înde­ dată-ce o comună, unde împregiurările care a dat-o pentru câştigarea animalelor.
plineşte arătură mijlocie :. iartă ca să se poată deprinde locuitorii , După-cum fiecare deprindere are anu­
Arătura bună se face când pământul cu prăsirea cailor, unde se află cerinţele mite regule, întocmai, şi prăsitol cailor.
sau brazdele se întorc bine, când colţii trebuincioase, iepe şi armăsari se schimbă Economul, care se deprinde cu creştere*
grapii sfarmă şi îndreaptă bulgării (stolo- rasele slabe cu prăsirea de rasă nobilă, cailor sau doară nu mai doreşte să 5*
hai) lăsând suprafaţa cât se poate netedă. acolo osteneala şi lucrul Întrebuinţat spre deprindă, trebue se ţină seamă de urmi-
Dacă şi după o asemenea lucrare rămân creşterea mânzilor totdeauna se răsplă­ toarele regule:
bulgări, aceia prin vălătuci (nâvălatic) se teşte. Totdeauna se aleagă de sămenţă,
sfarmă. Novălaticul este un grindei de Dacă pe careva teren de economie adecă prăsilă, iepe din fel bun. Se cerc»,
lemn, pe care se pun dinţi, ca pe o osie. se poate ajunge resultat îmbucurător şi ca corpul acelora să fie destul de robust
Acesta serveşte pentru sfârmarea bulgă­ dobândă, atunci de sigur prăsirea mânzilor sau tare, ca se poată îndeplini lucruri ^
rilor (brnji), ori netezirea sămânăturii nă- frumoşi şi preţioşi se ţine de acel ram, care mai grele, se învingă şi poveri mai mari
vălăticul poate fi şi fără dinţi. Năvăla- răsplăteşte Îmbelşugat sîrguinţă şi lucrul. Folosul ce poate produce un econom
ticul trebue să aibă anumită greutate, ca se Economii noştri, privind trecutul peste prin deprinderea prăsirii cailor, este atir-
poată sdrobl, menânţela sau netezi semă­ tot; dar’ mai virtos unii, n’au avut nici nătoare dela aceste două împregiurări; fel
năturile, aceasta serveşte totodată şi pentru o socoteală, nici băgare de seamă, cum bun şi puternic. Şi de altcum în pră­
netezirea holdei, care dorim a o sămâna. şi prin care măsură se poate Introduce sirea peste tot este regulă: că felul boa
în zilele noastre, după-ce pământul cultura şi prăsirea de cai, într’un mod răsplăteşte osteneala.
s’a arat, grăpat şi netezit prin năvălatic, sistematic şi bine chibzuit. Adevărata taină şi succes în pri-
se seamănă cu maşina. Maşina de semă­ Foarte adese-ori ni-se arată exemple sirea vitelor, de loc nu-o hotăreşte nutriră
nat este un instrument economical, care şi dovezi, că foarte mare este numărul cu nutreţe nlese sau grijea bună; ci felul
nu se poate de-plin preţul. Aceasta, pe economilor, cari se deprind cu creşterea sau rasa, diu care prin oboseală şi munci
lângă aceea dl ne cruţă multă sămânţă, şi sporirea cailor ; dar’ nu pun nici o economul creşte animal de preţ. Dia
— care sămânţă sămănată cu mâna sar seamă pe iepele de prăsilă şi armăsari. fel rău, cu toată nutrirea cu grije şi
mânca de paseri, ori ar putrezi fiindcă nu Câtă vreme nu se pune multă grije pe nutreţ ales nu se poate creşte vite d*
este Învelită în pământ, ci rămâne la căl­ câştigarea de iepe din rasă bună, pe înăl­ preţ, căci le lipseşte cerinţa cea mai te­
dura şi razele soarelui, sporeşte recolta ţimea, mărimea şi vîrsta acelora, câtă meinică : rasa bună.
încât fiecare seminţe, care numai arc pu­ vreme iepele se împreună cu ori-ce armăsar Legea naturei sau Orei este aşa, d
tere de încolţit, ’i-se dă loc unde poate şi nu se caută ca să n’aibă nici o scădere, din părinţi în anumită măsură trec înn-
răsări. ci se Împacă tot cu nădejdea, că mânzii şirile bune sau rele asupra celor oiscr^
Prin maşină economul este în stare, vor fi mai frumoşi; nu poate avă nici­ Dela această regulă, nici în prăsirea ai
ca fiecare sămânţă să fie pusă atât de adânc, odată cai dc rasă. lor nu se prea întâmplă excepţiune st:
după-cum pofteşte natura pământului, sau a In natură nici-odată nu se dă săritură, abatere.
plantei care se seamănă. ci mai adese ori sc adevereşte proverbul, Fie-care econom trebue să-’şi ln:«-
Nici dela o comună n’ar trebui să cum este mama, aşa vor fi mânzii. mească prăsirea de cai după lmpregiuitri>
lipsească câte 1 — 2 maşini de sămânat. Aşa fiind, datorinţa economului este, între cari se află. îndată-ce economa!
acestea se p it cumpăra prin tovărăşie, care ca cu ori-ce preţ să-’şi câştige iepe este în curat cu socoteala de ce a i
le pot folosi economii din toată comuna puternice chiar şi atunci, dacă acele le are lipsă, de lucru, ori numai de pârad?,
pe rlnd, dobânda ce se ajunge prin cru­ Întrebuinţează pentru lucru. Adevărat, că ştie cum să-’şi cumpere iepele de prisili
ţarea seminţei şi recolta bună, abia se poate iepele frumoase şi de fel mai bun sânt şi ce armăsar poate întrebuinţa pentra
calcula. scumpe, dar’ şi aceea este drept, că cu iepe. Având această socoteală, îndaii
Unde nu se seamănă pământul cu ma­ asemenea iepe economul numai dobândi este in curat cum trebue se purceadă ia
şina, odată se aruncă sămânţa peste brezde, poate. Deoparte fiindcă sânt mai pu­ deprindere, ca să-’şi vadă împlinit scoptl
apoi se grapă, afară de trifoiu, care pu­ ternice şi înving lucru mult, de altă ce şi ’l-a propus.
rurea se seamănă pe pământul grăpat, să nu parte mânzii fătaţi dela aşa marue pururea Tăria fiecărui cal se poate lua seim»
ajungă sămânţa adânc îşi răsplătesc grijea, osteneala şi nutreţul sau observa chiar şi de cel mai puţin
întrebuinţat la creştere. pricepător. Statura şi forma corpului do­
Economul, care ’şi-a propus să se vedeşte deplin care cal, la ce se post?
Creşterea mânzilor, deprindă cu creşterea cailor de rasă, care întrebuinţa. Agricultorii, care se deprimi
doreşte a-’şi ajunge acest scop, unul ca cu aratul, lucratul pământului şi pnrtstri
§. i.
acela trebue să-’şi cumpere anume iepe poverilor, sânt cu privire la puterea calu­
Cerinţele (le frunte în prăsirea
de prăsilă. La prima socoteală se pare, lui, ear’ birjiarii şi călăreţii caută cai
cailor.
că jertfeşte mai mult decât atunci, dacă uşori, buni de fugă.
Dintre toate animalele de casă, prin
însuşi ’şi-ar creşte iepele de sămânţă, căci Caii aleşi pentru muncă grea şi de
însuşirile, forma plăcută şi nobilimea sa,
aşa îşi poate ajunge mai in scurtă vreme purtat poveri trebue se aiba trup osos
calul ’şi-a câştigat şi asigurat locul între cele
scopul. şi gros, ear’ caii meniţi pentru fugă se
mai preţioase animale, atât pentru folo­
Mult înstrăinează şi îngreunează câşti­ cere să aibă trup lungăreţ subţire şi nşor.
sinţă, cât şi pentru frumseţa şi preţul seu.
garea iepelor bune de prăsilă împregiu- îndată-ce nu se ţine seamă de aceste
\oind a prăsi cai frumoşi şi de preţ rarea, că de o parte aceste sânt mai trebuinţe, mai ales la întrebuinţarea cailor
trebue să alegem iepe de rasa bună. Nu­ scumpe, de alta câ, ajungând ceva ne­ la lucrul câmpului, scăderea nebăgată ta
mai aşa se pot ajunge resultate dorite şi fericire pe un asemenea animal, economul seamă este mult păgubitoare pentru în­
îmbucurătoare pe terenul prăsirii de mânzi, este foarte simţitor păgubit. săşi agricultura. Aşa, economii noştri
dacă ne îngrijim a spori numărul iepelor Dela iepele scumpe fiecare econom nu odată folosesc la lucrarea pământului
şi armăsarilor din rasa nobilă. aşteaptă, ca să fie tari, spre a învinge şi nişte cai slabi, împilaţi şi schilăviţi, can
Nr. 14 FOAIA POPORULUI Pag. 55
lin Ioc de a pută ara pământul ln brazde Paiele din locul unde se cresc puii neral de cheltueli anuale pentru cele 20 na­
cum se cade, numai 11 scurmă. Mai târziu tot la 2— 3 zile se scutură, ca murdăriile ţiuni ale Europei de 29 miliarde 526 milioane
se adevereşte câ, după-cum a fost lucrul, se cadă pe păment. tn toată săptămâna franci, adecă 81— 68 pe fiecare an de cap de
locuitor, în care întră femeile, bătrânii, copiii,
aşa este şi roada. se schimbă paiele şi se mătură locul
bolnavii şi infirmii. Această cifră este cu atât
Nu atât ţinerea multor cai slabi şi unde petrec puii.
mai enormă cu cât materia imposibilă a scă­
răi, dar’ prăsirea de fel bun, puţini şi Când vremea este ploioasă şi fri­ zut tn fiecare an.
tari, pot aduce folos şi dobândă fiecărui guroasă puii nici-odată nu sftnt lăsaţi Drumuri de fer. Reţeaua totală a Eu­
•econom. (Va urma.)
slobozi, ci se ţin închişi în coteţul lor ropei este 238.606 chilometri sau 21 chilo-
unde scurmă priu aşternut. Mai ales metri pentru 1000 chilometri pătraţi şi 655
chilometri în termin de mijloc pentru un mi­
scutesc galiţele şi cu deosebire puii de
lion de locuitori. Reţeaua ferată a României
Creşterea puilor de găinâ. vânt, fiind în credinţă, că acela străbătând este de 2581 chilometri sau 19 chilometri,
Aflându-ne în vremea, care pentru sub piele, este mai stricăcios ca frigul. care au transmis 1,653.451 depeşi în anul 1895.
-sporirea puilor este sesonul adevărat, vom In modul şi pe lângă grijea aci Comerciul. Schimburile celor 20 naţiuni
•da câteva poveţe, ce metod urmăresc arătată, culţivătorii francezi cresc o mulţime europene au atins cifrele următoare:

Francezii pentru creşterea puilor. de pui fără să aibă pagubă prin perire, La import 32 miliarde 527 milioane.
îmbolnăvire sau moartea acelora. . La export 24 miliarde 526 milioane. .
Grija mai de căpetenie în creşte­
în total 57 miliarde 53 milioane.
rea puilor este, ca aceia să fie scutiţi în
Dacă scăderea preţurilor care a atins în
primul rînd de răceală. Cultivatorii gali- Bilanţul Europei. termin de mijloc toate producţiunile de sehimb
ţelor diu Francia, începând din a treia Dăm aceste date destul de însemnate cu 50 până la 60 la sută nu s’ar fi produs,
zi după eşirea din ouă, încep nutrirea după „ Curierul Financiar “ .•
aceste cifre ar fi fost mai mult decât îndoite.
puilor, deci două zile nu le dau nimic Această scădere a schimburilor explică crisa
Bilanţul sarcinelor şi resurselor Europei
de lucru, strîmtoarea piaţelor şi a schimbului
>de mâncare. înfăţişează situaţiunea următoare:
şi raritatea afacerilor curente de bancă. .
Nutremântul cel dintâiu ce se dă Poporaţiunea. Cele 21 naţiuni europene
au o poporaţiune de 300.125.000 locuitori,
puilor este faină de orz feartă în lapte.
ceea-ce dă 30 locuitori de chilometru pătrat.
Din această mestecătură se pregăteşte un
Cea mai poporala ţeară este Relgia, care are
Păstrarea şuncilor vara.
fel de aluat moale, ln care se pune şi 211 locuitori dc chil. pătrat; celo mai deşerte Adese-ori se întâmplă, că economul
ceapă râşnitâ. Aluatul aşa pregătit, ca sftnt: Svedia, Norvi^ia şi Finlanda, cari au 6 este silit în cursul verii a tăia pe seama
să nu fie nici prea vîrtos nici moale, se locuitori în termin de mijloc. Francia are sa chiar şi dintre porcii pe care îi îngraşe
unge pe laturea unui trunchiu de lemn, 70 locuitori de chilometru pătrat şi Itomâ- pentru vândut. îu asemenea împregiurări
■care este aşa de înalt şi lat, ca puii să nia 11.
carnea o vinde ori face părţi după-cum
Armata. Pe picior de pace se atlă
ajungă cu ciocul şi să se poată grupa în poate de repede; dar’ bine este, dacă
3,-103.511 oameni; pe picior de resboiu
giurul trunchiului. Prin acest mctml de 21,201.257 oameni: ceea-ce costă 5 miliarde poate să-’şi păstreze şuncile sau şoldurile
o parte nu’şi pot călca hrana, de alta nu 303 milioane pe picior de pace, adecă 14— 56 pentru trebuinţele câsii. Pe lângă anumite
st* pot mânji pe picioare, adecă sftnt scutiţi do cap de locuitor. In Homânia armata po regule şi preparare, şuncile se pot păstra
de murdărie. Ca acest aluat se nutresc picior de paco esto de 49.331 oameni, ear’ chiar şi în cea mai mare câldură de vară
pânâ-ce ajung a fi mari. po picior do resboiu dc 152.000 oameni.
în modul următor; se amestecă la olaltă
Cheltueliie militnrc In timp de pace sftnt de
Cultivatorii de galiţe de loc nu pot 1 cligr. sare şi '/* chgr. salisru, soco­
lei 41,010.131 coea-ce revine la 7 lei 58 bani,
întrebuinţa nutrirea de ouă ori carne, de cap de locuitor. tind u-se pentru 4 şunci, cătră aceste se
care costă pre mult, şi n’ar pută răsplăti Datoria. Totalul datoriilor publice so adauge o mână de piper zdrobit. Fiind
osteneala. urcă în Europa la 11G miliarde 000 milioane în acest mod mestecate se încălzesc, până
Mai întrebuinţează pentru nutrire, — franci, sau 320 frunci de cap de locuitor. sftnt atât de ferbinţi, încât putem umbla
cu deosebire unde au vaci, brânză de Cu dobândă mijlocie de 4 la sută ar face o
cu mâna în dînsele, cu aceste se freacă
rentă anuală de 4 miliarde 040 milioane fr.,
vacă; dar’ peste tot sânt foarte cruţători cât numai se poate de bine şunca. Voind
ce statele europene sflnt datoare a plăti în
ln hrăniroa galiţelor. fiecare an, adecă 1250 de cap de locuitor. a păstra şi din carne, tot asemenea pur­
Pe lângă nutrire au grije şi de adăpatul Eată rangul fiecărui stat, după clasifi- cedem la frecat, lăsând din amestecătură
puilor, însă abia în a cincea ziuă dupâ careu făcută, a datoriilor ce apasă pe fiecare salitru. După-ce cărnurile sftnt bine frecate,
eşitul din oue le dau apă; dar’ şi de locuitor: se aşează pentru murat într’o butice sau
r« r lj Ti ci;
astâ-dată puţină şi apă stătută. Vasul cu covată, însă aşa, ca şuncile se fie de­
1. Portugalia fr. 794 11. România fr. 192
apă, care li-se pune înainte, se umple cu 2. Francia 677 12. Ka.su n 146 desubt. în a doua zi de nou ridicăm
petri, aşa, câ numai ciocul sau clonţul se 3. Knglitcr* m 62'J 13. St-rhia * 143 şuncile şi carnea din locul de murat şi
4. Ţerile-de-jos 480 14. Danemarca 137
ajungă în apă. Acest mijloc îl între­ 137 întocmai ca îu ziua premergătoare le
5. Italia 417 15. Turcia B
buinţează, ca se scutească puii dela udat 6. Austria 304 16. STedia r 73 frecăm tot cu atâta cuantitate din meste-
şi răceală, aşa şi dacă sar peste bliduţul 7. Belgia 350 17. Norregia * 78 cătura amintită. Aşezându-se pentru murat
8. Spâni* 339 18. Bulgaria r 65
sau văsciorul în care li-s’a pus apa, nu 9. Crecia 334 19. Finlanda T> 31 în ziua a treia din carne se formează
ie pot uda. 10. Germania * 274 20. Elveţia s 25 zama. Aflând că este destul de sărată
In vreme călduroasă le dau mai Trebue se notăm, că In aceste cifre nu cu această murătoare udăm în a patra
puţină apă şi nici-odată proaspătă, ci tot Intră decât datoriile permanente sau amorti- zi şunca şi carnea. Dacă n’ar fi destul
stătută, prin aceasta îşi scutesc puii dela sabile constatate prin titluri de rentă, care se de sărată, atunci încă odată se freacă cu
răceală. negociază la bursele europene, aşa încât sar­
mestecătura amintită. După-ce mai stă o
cinile indicate n a i sus nu ne arată decât si-
Vreme de 10— 14 zile nici-odată nu zi, în ziua 5— 6 se culege din murătoare
tuaţiunea minimă, la care ar trebui se se
lasă puii să umble pe pământ, nici chiar şi se aşează în fum. Ne îngrijim, ca să
adaoge datoriile comunale şi judeţene.
vara. Locul unde aşează puii trebue sfi Budgetele. Cheltueliie budgetare ordi­ avem fum zi şi noaptea ca şuncile să se
"fie luminos, călduros şi cu aer curat. nare ale Europei se urcă la 19 miliarde 583 afumeze cât numai se poate de repede şi
Pămentul pe unde umblă puii este acoperit milioane franci sau 51— 47 de cap de locui­ bine. Şuncile în acest mod pregătite vor
tor. Budgetul României pe anul 1896— 97 fi fragede şi foarte gustoase, totodată
cu paie de orz câte o palmă de gros, sub
este de lei 209,677.000, ceea-ce dă lei 41,
trunchiul de nutrit şi vasul de beut se se pot păstra vreme îndelungată.
bani 93 de cap de locuitor.
pune scândură, ca în vremea mâncârii şi Ckcli:ieli generale. Adiţionând cifrele
beutului puii să stee pe basâ mai tare. cheltuelilor care preeedă avem un total ge­
Pag. 56 FOAIA POPORU LU I Nr. 14

chestiunea, pentru a pută presenta camerilor funduare. După moartea tatălui-meu s’£>
Alungarea sobolilor din straturi.
un proiect de lege, pentru industria zăharului aflat un om din comună, care zice, că
Multă neplăcere şi chiar pagubă fac în România. Această industrie nefiind îndes­ cumpărat cele 2 jugere de pământ, cu contract
Boboîii sau cârtiţele pe straturile de răsad tul de spriginită de legea pentru favorisarea dela tatăl meu de 13 ani. De atunci le
ori legume, mai ales când în gunoiul industriei naţionale, proiectul dlui ministru foloseşte Contractul nu ’l-a mai Intabulat acum
aşezat pe straturi se află rime şi alte Palladi vine la timp să aşeze industria zăha­ după moartea tatălui-meu încearcă întabularea.-
rului în România pe base tari. Astfel se fac După-cumam înţeles, a mers Ia notarul public
insecte, după care scurmă sobolii. Aceştia
mari pregătiri, ca se se poată întemeia şi în ca să-’i Intabuleze contractul. Am mai în ­
se depărtează sau alungă de pe straturi
folosul agriculturei fabrici, a căror menire va ţeles, că ar fi subscris martori de nou în con­
aşa, că în gaura cea mai proaspătă se fi în stare a lăţi bunăstarea şi prosperarea tract, nu ştiu însă vor fi martori din vremea
aşează o cârpă muiată în petroleu (fotogen), economiei naţionale române. aceea, sau vor fi de acum. căci cei de acum
ear’ de-asupra pe unde am pus cârpa nu ştiu nimic, despre această afacere. Am
pămentul se îndeasă bine s6 nu se răsufle. fost Ia cărţile funduare se văd în această
Străbătând mirosul prin găurile cârtiţei pe Din traista eu poveţele. treabă şi ’mi-a spus că, foaia este în lucra..
Inventarul :I-am făcut şi aşteptăm după
aceea o alungă de pe straturi. De altcum întrebarea 6j. Comuna noastră are mult pertractare. Deci me rog după îndrumare,
sobolii sânt folositori, căci mistuesc o teritor comunal de păşunat, care până acuma ce ar fi de făcut, ca se pot dobândi eu eele
mulţime de insecte, cari sporfndu-se ar s’a folosit timp îndelungat, după darea curată doue jugăre pământ?
pute face mari pagube în plante. Din a posesiunii private. Mai târzia în mod egal, Zam. ■ x. il

această causă economii mai vestiţi de loc bogat ca cel sărac, fără privire la dare. R espuns. Dacă tata d-tale a făcut
în vara trecută oficiul comunal a hotărlt contract de vânzare In toată regula vânzând
nu ucid nici pustiesc sobolii din grădini
provisorice, ca să se folosească după-cum are pământul de sub întrebare, atunci nu mai este
şi rituri.
cineva jugăre în hotarul privat. Noi Românii mijloc ca să puteţi redobândi averea. P r i­
fiindcă avemjugăre puţine nu ne-am mulţumit, mind notarul public pentru întabulare con­
Ştiri eeonomiee. ci am recurat la dl pretor de unde încă nu
am mai căpătat nici un resultat.
tractul puteţi fi siguri, că numai aşa poate
P răv ălia sau bolta Ind ustriaşi­ împlini întabularea, dacă cumpărătorul arată
în anul acest ear’ voesc a hotărî aşa, contract compus după toate regulele legii.
lor rom flni. După-cum ni-se face cunoscut
ca mulţi din ai noştri se nu mai poată mîna Nu se poato, ca notarul public se pună mar­
această prăvălie s’a Ingrigit de toate măr­
vite pe pământul comuual. tori Într’un contract de cumpărare după 13-
furile care numai sflnt trebuincioase pentru
casă. Cu deosebire sămânţurile dc luţernă, Vo rog deci a-’mi răspunde în „Foaia ani. Contractul de întabulare, dacă n’a cores­
trifoiu şi napi le-a câştigat din locul cel mai bun Poporului11, că fi-va în legea nouă do c/i mp pund e legii, trebue să fio respins dela ju ­
încât poate servi cu deplină garanţie semen- ori alta lege, carc nă-’i îndreptăţească pe ei decătorie, ca totuşi 85 fii deplin liniştit că
ţurilo, că acele vor răsări. Neguţătorii din a folosi pământul comunal după jugărele pri­ nu ’ţi-se face nedreptate, caută prin c*:ra
giurul Sibiiului şi poporul mai pricepător şi vate? Ori a so folosi în mod egal de toţi bărbat de încredere actelo do sub întrebare
deştept pricepe, câ co menire are aceasta pră­ locuitorii. După-cum o şi închis şi după-cum Poţi Insă pofti bo ’ţi-se reîntoarcă darea
vălie, do aceea o şi cercetează şi cumpără 80 fac şi greutăţile publice ale comunei? statului şi comumlă cât şi alte sarcini, cari
mulţi din dlnsa. Toţi articlii din boltă se ~lbon<'iit ttr. '■."*•/ ? . le-ni plătit pentru pământul do sub întrebare
vând cât se poate cu preturi cinstite, apoi R ă s p u n s . Cut despre folosirea piişunii vreme do 13 ani do când cumpărătorul folo­
serveşte marfă foarto bună, şi proaspetă. Dela comune 8e poate introduce folosinţa după-cum seşte pământul, fără se-’l fi Intabulat pe Da­
seminarul teologilor, , Albina* banca t ea mai descrii lucrul. Dupî-cum nu sQnt proprietă­ mele seu. Se poato so câjtigaţi chiar şi p ă ­
puternică românească, dela şcoala du fete a ţile egale nici darea comunală, întocmai nu mântul; dar* uşa ceva numai uu advocat vred­
%Asociaţiunei■ şi mulţi intelegenţi ctnnperă din ponte exista egalitate cu folosinţa păşunii. nic de toată Încrederea, caro vede toate actele
această boltă. Deci nimănui nu ’i-so face nedreptate, dacă ponte Fă-’ţi deo sfat deplin.
’i-so lasă la păşuuo vitele după jugărele dc Întrebarea 6S. Vo rog a-’mi îm parte;'
pământ. că de unde şi dela co linna aş pută comand*
Vieaţa (etatea) anim alelor. Elo-
seminţo pentru plautelo do nutreţ, recoman­
fantul trăcşte dela 4— 500 ani, ba balena
date In nrul 12 al „Econo;nului“, anurne:
ajunge şi miia do ani. între palicari şi corbi Un bun creştin de aici
întrebarea 66. măzăricho de păduro şi plantă de mocirLi.
eflnt şl do aceia, cari ajung o sută de ani, ba nr voi Bă procure po seama bisericii o can­ Saa-Scbe^. Sicolar. Chirc<u
chiar leul trăcţto 80 ani. Vulturii până la delă. Vă rugăm a ne spuno o firmă de acest fel. econom.
CO ani, vulpile 50 delfinii, 45, boii ajung şi ^ am X ic o la r Itusisu. R ă s p u n s . Seminţelo do nutreţ de szt
40 ani. Vîrsta cea mai mare a cailor e 35 Respuns. Pentru vestminte şi alte Întrebare, sflnt deja procurate prin pravâiia:
ani, a cănilor şi lupilor 30, a ursului 28, mă­ unelte trebuincioase pentru biserici cereţi preţ- Industriaşilor români din Sibiiu; cere dela
garul ajunge o virstă de 25 ani. Cămilele curentul dela firma din Budapesta Crista et aceca de cât ai lipsă.
trăesc şi 20 ani, mâţele până la 15, oile şi Gawra.
iepurii 12, găinile 11, porcii 8— 10. Vedem întrebarea 68. Am un socru şi o soacră şi
dar’, că vîrsta de 100 ani numai puţine ani­ aceştia au proprietate cam 40 jugăre de păm ânt
male o ajung. întrebarea 6y. De unde aş pută pro­
foarto bun, dar’ grijesc foarte reu economia, dia
cura nişte vestminte naţionale, costum naţional
care lmpregiurare ’şi-o împovărează cu datorii
femeiesc. Aş voi a-’mi cumpăra eu şi încă
In d u stria zăh a ru lu i în R om ânia. mari. Ce ar fi de făcat ca să-’i opresc dela Impo-
nişte amice de ale mele.
Se ştie, că o bună parte din pământul Ro­ văratul locului; medicul şi antistia com unali .
Bozovici. A u r e lia ro po vic iu .
mâniei se poate' întrebuinţa cu bun folo3 la îmi dau document, că nu sflnt în stare din
Respuns. Pentru co3tum naţional vă causa beuturilor ca să-’şi lucre şi pâstrere
cultura sfeclei pentru fabricaţiunea zăharului.
îndreptaţi Ia firma Ioan Comşa din Sălişte,
De-asemenea este lucra cunoscut, că fabrica averea. Prunci nu mai au decăt pe femeia
comitatul Sibiiu. Aşa cred din acest loc veţi
de zâhar dda Săscut a fraţilor Elias, merge mea Noi ne-am dat toată silinţa ca se-'i
primi toate informaţiunile de lipsă. Port mai
destui de bine. Pentru a satisface şi Înde­ împedecăm dela ruină, dar’ fără de folos.
plăcut şi costume mai drăgălaşe ca în Să­
plini întreaga cosumaţiune a ţerii, mai e ne- Dacă vor gata averea, atunci legea ne va
lişte abia se găsesc. Adevărat, câ costumele
voe de crearea şi a altor fabrici In deosebite sili ca să-’i ţinem noi. Mă rog de ceva sfat
sflnt mai modeste; dar’ în frumseţă pururea
ţiauturi ale ţerii. Tot asemenea se ştie, că ce aş avă de făcut.
pot sta alăturea cu cele mai preţioase costume, Ricin A. -V.
scăderea preţurilor gTânelor, înfiinţarea de
care costă peste 100 fl. Respuns. Dacă afacerea într’adever
fabrici serioase În legătură cu pământul de
sine se impune, ca un lucru indispensabil, stă aşa după-cum ne spui, atunci pune-te to
atât pentru a deschide noue isvoare agricul­ conţelegere cu un advocat, ca să-’ţi isprăvească
întrebarea 67. SQnt ficior serac şi mai
turii, cât şi pentru a face se rămână În ţeară afacerea. Cu atestatul medical şi adeverinţa
am încă un frate, tatăl nostru a răposat în
aurul, cari sflnt siliţi a-’l trimite străinătăţii antistiei comunale vei încerca prin judecătorie
1 Ianuarie 1896. Pentru îngrijirea răposatului
pentru produsele ce importează. Toate ace­ a-’i pune sub curatorat în acest mod vor fl
eram siliţi încă în vieaţa Iui se vindem un
stea sflnt bine cunoscute şi de public şi de împedeeaţi a prăda moşia, li-se va da folosul
juger de păment. Mergând eu cu cumpărătorul
oamenii de stat. Aflăm, că dl ministru de agri­ de pe pămân t; dar’ nici vor pută înstrăina pă­
a face contractul la notarul public, ’mi-a spus,
cultură Palia di a luat în mână afacerea, şi că în mântul, nici vor pută să-’l îngreuneze cn datorii-.
că mai avem 2 jugăre de pământ, cari eu nu
acest moment se ocupă a studia în deamenunt ! le-am ţinut, dar’ s’au aflat în coala cărţilor
Nr. 15 Adaos la „FOAIA POPORULUI" nr. 15_
___1896 Pag. 57

econom ul
sentă presidentul sau un membru ales prin re­ în afacerile de pescuit în ceea-ce
presentanţii ceilalţi, aşa, încât toate aface: priveşte autorităţile s’a făcut abatere dela
redactat de I. C 0 S TIN, rile şi îndatoririle încheiate prin aceasta cercul'âe competenţă mai vîrtos în cause
preot. sânt obligatoare pentru societate. de drept, cum este teritorul de pescuit,
In tot anul cel puţin odată trebue extinderea aceluia şi îngăduinţele. în
Legea despre peseuit. sfi se ţină adunare generală, invitarea eausele amintite, ca primul for hotăreşte
(Urmare şi fine) la această adunare trebue sfi cuprindă vicecomitele, îa a doua congregaţiunea
însoţirile (le pescuit. obiectele despre care se va face sfătuire şi în a treia ministrul de agricultură,
în adunarea generală. în acele afaceri de pescuit, care sânt de
Însoţirile de pescuit se compun de
In cas de trebuinţă o a treia parte dintre natură poliţială şi de loc nu cad în cer­
regulă, după un teritor sau îu tindere
membri, cari au vot, pot pofti în ori-care cul de drept al proprietăţii, hotăririle se
anumita de apă. Asemenea însoţiri se
vreme, ca sfi se ţină adunarea generală, aduc în primul rînd prin protopretore
compun prin cei interesaţi, apoi se pre­
dacă în 8 zile uu li-se vor împlini do­ vicecomite şi congregaţiune.
găteşte despre întinderea apei despre pro­
rinţa, atunci la rugarea acelora ministrul La rugările pentru statorirea întin­
prietarii aceleia o arătare, despre care
de agricultură, industrie şi comerciu face derii . apelor închise sau altor teritoare
se încunoştiinţează vice corniţele comitatului
paşii de lipsă ca adunarea sfi se poată ţinfi. oprite, pe lângă planurile şi desemnările
sau primarul cetăţilor cu magistrat, care
Cercul de lucrare al adunării gene­ trebuincioase, sânt a se . preda la vice­
conform dorinţei celor însoţiţi în vreme
rale se extinde: la statorirea şi schimba-. comite sau primarul cetăţii. Dacă te­
de 2 luni îi învită la o adunare generală.
rea stututelor; alegerea presidentului, ritorul apei de pcscuit s’ar extinde pe
In asemenea adunare şi sub presi- mai multe comitate, atunci copia rugării
membrilor representanţi, schimbarea şi
diul diregfitorului se constituieşte sau vicecomitele trebue sfi o împărtăşească
depărtarea acelora; revidarea şi controla­
compune însoţirea, care după plac îşi cu ceialalţi vicecomiţi sau primari.
rea socotelilor; ridicarea de împrumuturi,
tlege preşedintele şi representanţii sei, care . Totodată li recearcă, că dacă ar
elocarea sau aşezarea capitalului de re­
Iţi compune statutele şi prin vicecomite av& ceva drept de competenţă, în vreme
servă ; în urmă desfacerea sau împreu­
ori primarul, care presidează în adunare, de 15 zile sfi-’şi facă recursurile. în
narea cu altă societate.
le subşterne pentru aprobare la ministrul asemenea împregi urări pentru statorirea
Pentru ridicare de împrumuturi şi
ie agricultură, dimpreună cu protocolul proporţiunii de competenţă toate accisele
schimbarea statutelor se pofteşte majori­
de constituire. se subştern la ministrul de agricultură.
tate absolută, la desfiinţarea societăţii se
Membrii, care ar voi a se folosi de Pertractările în faţa locului, dacă
ceva activitate ori ar păşi în lucrare în pofteşte doufi din trei părţi.
afacerile sflat de o mai mare însemnătate
numele Însoţirii Înainte de ce s’ar fi Membrii representanţei isprăvesc şi de regală se îndeplinesc sub presidiul
«probat statutele, sânt respunzfitori solidar conduc toate afacerile societăţii, aceştia vicecomitelui sau primarului cetăţilor.
despre toţi paşii întreprinşi. Fie-care aleg diregătorii, controlează lucrările lor, Aceştia pot alege pe. protopretore ori pe
membru întrAnd în sinul însoţiri, are recearcă cărţile de cassă şi alte ajută­ un membru representaut din cetate.
drept de pescuit pe teritorul apei şi în ­ toare, toate acestea le împlinesc în mfi­ Pertractările sânt verbale, despre cari
tinderea care este proprietatea însoţirii. sura primită dela adunarea generală. de regulă se conduc protocoale, în care
Statutele însoţirii de pescuit trebue Membrii represenţanţi sânt respunzfitori părerile celor Interesaţi se Introduc scurt
se cuprindă următoarele regale: Numirea societăţii pentru toate lucrările împlinite şi la Înţeleî. Aceste protocoale de toţi
ţi locul, scopul modalităţile de peşcuit diu partea lor. ce-’i de faţă se subscriu, amintindu-se
ţi mijloacele prin care se pot susţiufc şi Hotăririle adunării generale numai care dintre cei de faţă n’au voit a sub­
spori peştii; întocmirea, alegerea, cer­ după aprobarea ministrului de sgricultură scrie protocolul. După aceasta se aduce
cai de lucrare şi vreiuea comitetului sau au putere şi sânt obligătoare de drept. hotărîre. Pîrîtorul este îndatorat a plăti
representanţilor Însoţirii; modalităţile ţine­ Desfiinţându-se societatea, după-ce înainte cheltuielile.
rii convocării adunării generale, locul, tim­ plăteşte toate datoriile, partea rfimasă Rfisplătirea teritoarelor, .pădure ori
pul, când se pot şi când trebue sfi se din averea societăţii se împărţeşte între păşune, auume oprite; pentru sporirea
ţină aceste adunări, precum modul de membri în mfisură proporţionată cu în­ peştilor se face prin învoiala persoanelor
conchemare şi disposiţiile ce ar fi a se tinderea proprietăţii. interesate, dacă aşa ceva nu se poate
lua când n’ar fi de faţă atâţia membri ca Când proprietarii nu s’ar uni în so­ ajunge cu pace şi bună înţel-gere, atunci
e£ se poată aduce hotărîri; în urmă regalele cietate de pescuit, ori societatea nu-’şi preţul de rfiscumpfirare se statoreşte
cum se Îndeplineşte votisarea membrilor. împlneşte datorinţa; atunci dreptul de prin congregaţiunea comitatensă. Ase­
pescuit vicecomitele îl poate da. în arfindă m e nea judecată care statoreşte preţul de >
Dreptul de votisare se statoreşte în
proporţiune cu mărimea întinderii de pes­ sau primarul oraşului pe lângă licitaţie desdaunare, nu se poate apela. Persoana,
sau preţ de strigare. care nu se îndestuleşte cu hotărîrea pre­
cuit sau după teritorul şi proprietatea
Dacă licitarea n’ar succede şi încer­ ţului de replătire, trebue sfi-’l plătească la
celor interesaţi. După-cum este partea
carea ar rfimânea fără nici un resultat, judecătoria de proprietate. Judecătoria,
de teritor, cu care cineva poate lua parte
în asemenea cas dreptul de pescuit poate aceasta statoreşte preţul de desdaunare
în societatea pescarilor, întocmai aşa ur­
fi dat în arândă prin tocmeală; dar’ ase-, după normele legii de expropriate numai ;
mează sfi se facă şi votisarea. Dreptul
menea tocmeală şi contractul totdeauna după-ce s’a ridicat la valoare hotărîrea
mai restrîns este de un singur vot; dar’
numai după aprobarea sau încuviinţarea congregaţiunii. _
şi peste această mfisură se pot forma
vicecomitelui sau primarului cetăţii are Folosirea pădurii sau păşunatului
anumite grupuri de vot. Proprietarii, cari
putere îndestulitoare. numai aşa şi atunci se poate opri ori
nu pot avfi decât numai anumită parte
: Hotăririle aduse din partea viceco­ pune sub oprelişte, dacă preţul statorit
din vot, dacă nu se unesc în grupă
mitelui ori primarului cetăţii se poate apela ca rfisplâtire s’a depus în bani gata ori hârtie
Totisătoare, atunci se representă în înso­
la congregaţiunea comitatensă, dela acest de valoare la judecătoria de proprietate.
ţire prin antistia comunală. Nici un pro­
for la ministru. După trecerea unui pe­ în toate afacerile acestea, când ape­
prietar nu poate ave mai multe voturi ca
riod de arândă, de nou se face încercare larea nu este interzisă prin lfge apriat,
jumătate dintre cei însoţiţi. Afacerile în­
pentru întemeierea societăţii de pescuit. dela primirea ori-cărei hotărîri se face
soţirii se isprăvesc prin adunarea gene­
Venitul din arendă se împărţeşte în pro­ apelată în vreme de 15 zile.
rală printr’un president şi cel puţin patru
porţie cu proprietatea sau teritorul apei.
representanţi din Însoţire. Însoţirea o repre­
Pag. 58 FOAIA POPORULUI Nr. 15

Creşterea mânzilor, asemenea dacă sânt prea bătrâne fată j


mânzi slăbuţi, cu nişte oase subţirele şi
Cât se poate împărecherea se nu
se facă între cai de un fel sau neam,
§. n .
trup gingaş. căci mult puţin însuşirile trec şi la noi-
Alegerea iepelor şi armăsarilor de
Nu puţină însemnătate are înălţi­ născuţi. De aceea se fac încrucişerile
prăsilă.
mea şi mărimea iepelor atât în prăsilă îndatinate, ca armăsarul să nu împăre-
Prăsirea cailor numai aşa poate fi
cât şi în folosinţă, la lucru. înălţimea cheze cu mama ori sora-sa.
răsplătitoare, dacă iepele menite pentru
hotăreşte atât preţul cât şi întrebuin­ Nu se pot face împărecheri nime­
sporire corespund deplin cerinţelor na­
ţarea. Caii mai mărunţi pururea sânt rite nici între caii cari se deosebesc
turale şi anumitelor însuşiri, cari trebue
mai slabi şi ieftini. Economul, dacă nu­ foarte mult, bună-oară o iapă înaltă şi
se le aibă fiecare. însuşirile, cari pot
mai poate şi îl iartă impregiurările, să lungă în trup nu poate fi dusă pentru
hotărî pe econom ca se aleagă iepele
aleagă de prăsilă iepe câte de 150— 160 sărire la armăsar mic şi scurt Nid
de prăsilă, sânt pe scurt următoarele:
cm. înălţime. iepe mărunte nu pot fi împărechete cu
Fiecare iapă se aibă trup regulat
Cu privire la coloarea cailor peste armăsari puternici, groşi şi înalţi. între
şi proporfionat, adecă capul, grumazii
tot şi îndeosebi pentru prăsilă, să ale­ iepe şi armăsarii meniţi la împărechere
şi trunchiul corpului să fie bine com­
gem coloarea neagră. Caii de coloare trebue se fie o proporţie cuvenită.
puse şi în măsură ce ne câştigă la pri­
deschisă, albi şi suri, mai ales dacă nu-’i Dacă totuşi se împârechează ani­
vire plăcere. Trunchiul trupului să fie
putem afla în păreche bună, nici-odată male cu deosebiri mari, atunci foarte
înalt şi lat, apoi de amândouă laturile
să se plece coastele şi deşerturile rotunde. nu sânt aşa de cercaţi ca cei de co- adese-ori urmează preschimbări contra-
loari închise. naturale între cele două animale, adecă
Spatele lungi să fie şi late, ca să
nu formeze spinare ascuţită, ci spinarea Toţi caii albi ori de coloare des- mânziii ori au cap mare, grumazi ori
cu coastele se compună un cerc. La schisă se murdăresc foarte uşor, prin trunciu sau părţile dindărăt mai mari
ori-care iapă se pofteşte corpul lung, urmare poftesc curăţire mai multă; din şi bine crescute largi sau desvoltate ca al­
că numai acele pot avă şi piept lat, această socoteală purcezând, nu se pot tele, de unde urmează o diformitate ne­
acesta este foarte trebuincios pentru recomanda economilor de rînd pentru plăcută, care pentru prăsilă n’au n id
inima şi plăinânile sănătoase. prăsire. un preţ.
Mai vîrtos se pofteşte, ca iepele Dacă se pofteşte, ca iapa de pră­ Se poate însă ca şi dela asemenea
se aibă trup bine format, oase groase silă să fie aleasă din rasă bună, să nu împărecheri să dobândim mânzi frumoşi
şi părţile dindărăt deplin crcscute sau aibă nici o scădere, să fie scutită de şi buni; dar’ această împregiurare se
desvoltate. Iepele late în şcle şi cruci ori-ce boală ori slăbiciune, atunci îndo­ arată mai mult ca o raritate. D in în­
au aşezământ bun şi puternic pentru ială nu mai încape că şi armăsarul pe tâmplare şi împărcchcrile contraste sau
crcstcrca mânzilor. carc voim a-'l întrebuinţa la împărechcre cu deosebiri mari între iepe şi arrai-
Trupul dc două laturi să formeze trebue să fie deplin corăspunzător şi sari pot să dee mânzi frumoşi; dar'
cercuri, pântecele mai ales la mânze se poşeadă toate însuşirile bune. nime nu nc poate asigura, că scăderile
înainte de cc ar fi fătat să aibă formă Economul, carc nu ştie să aleagă cari n’au urmat în noul născut nu s-t
cilindricii, bărbiile să fie late şi din armăsarul, carc nu ţine socoteală cu îm- vor ivi în mânzii cari sc vor naşte din
crucea pieptului eşind să stee pe gru­ pregiurarea, că şi iapa cea mai bună dînşii.
mazi întinse. ' dusă la armăsar slab, va da naştere la Nu arare-ori, unii dintre economi
Coada tufoasă între şolduri pro- mânzi slabi, care de altă parte crede întrebuinţează la prăsire iepe mai slabe,
porţionate, matricea, partea naşterii de­ că iapa slabă şi cu scăderi dusă Ia ar­ accstc Ic duc pentru sărire Ia armăsari
plin crescută şi deşerturile pline încă măsar mândru şi puteros, va da naştere frumoşi. Asemenea purcedere încă se
sânt trebuincioase. la mânzi tot asemenea; se înşeală foarte poate întâmpla şi suferi, când armăsa­
Toate patru picioarele să fie com­ greu. rul este deplin desvoltat şi nu are nid
puse din oase tari, din trunchiu începând Armăsarul totdeauna trebue ales cea mai mică scădere. Această proce­
să aibă lăţime cuvenită şi din trup să din rasă nobilă, ca să aibă toate însu­ dură se poate urmări şi întrebuinţa,
ese ca dintr’un stilp sau cilindru. Pi­ şirile bune, să fie deplin desvoltat, ager, fiindcă pe încct în acest mod înain­
cioarele să fie scutite de ori-ce gâlciuri, vioiu şi blând. Cu deosebire părţile tează şi sc sporeşte nobilitarea sau îm­
rane, bube ori ariciu. genitale, adecă ouăle acelora să fie de­ bunătăţirea prăsilei.
Copitele, ca unele părţi, cari atât plin desvoltate, să fie animal înfocat care Armăsari deplin desvoltaţi şi fără.
la lucru greu, cât şi la alergări, dar’ îndată-ce se apropie cătră dînsul iapa nici o scădere mai sigur se află în her-
cu deosebire Ia purtatul de povară şi pentru împărechere să se irite şi în geliilc statului. Statul se îngrijeşte, ca
cărăuşit sânt de mare trebuinţă, trebue ori-care vreme să fie gata dc sărit. în toate ţinuturile economii şi prăsitorii
să fie sănătoase şi fără de nici o scădere. Păzitorii de cai, pururea trebue să de cai să aibă la îndemână sau trebuinţă
Mult înalţă frumseţa cailor, umblatul fie cu grije bună, ce iapă au de pră­ armăsari sănătoşi şi puteroşl
superb şi păşitul hotărît, de aceea ale­ silă, dar’ nici-odată nu Ie este iertat a Aşa fiind, economii cari doresc a
gând iepe de prăsilă nici-odată să nu trece cu vederea frumseţa, tăria şi stă- avă dobândă din prăsirea cailor, trebue
peardă din vedere umbletul măreţ, aler­ tura făloasă, care trebue să o aibă ar­ să se folosească de aceşti armăsari,
ta tu l şi păşitul hotărît - măsarul. j dacă numai doresc se aibă foloase
Pe lângă însuşirile până aci numă­ Greşeală neiertată şi păgubitoare din prăsirea cailor.
rate încă sânt vrednice de amintire sevîrşesc acei economi, cari nu bagă îngrijire bună este în toate herghe­
vîrstă, mărimea şi coloarea sau faţa pă­ de seamă nici de iepele, nici de armă­ liile, ca economii să afle armăsari după
rului. sarii meniţi spre prăsilă. trebuinţele lor. Aşa, pentru iepele de
Economul deştept nici-odată nu Armăsarii din cea mai fragedă statură mai mică sânt întroduşi pentru
va întrebuinţa pentru prăsilă iapă mai vîrstă trebue ţinuţi sub grije şi pază împărechere armăsari din lipita şi arabia.
tinără de 4 ani, tot aşa nici de acele bună, nutriţi, curăţiţi şi apăraţi de ori-ce Aceştia sânt foarte acomodaţi pentru
cari au trecut peste 12— 14 ani. Dacă primejdie. Crescătorul de armăsar tot­ iepele economilor dela sate. Pe lângă
sânt duse la armăsar mânzele prea ti­ deauna are datorinţă se fie aspru şi re- I toate-că nu sânt mari şi înalţi, dar'
nere, atunci pe lângă aceea că se slă­ gulat cu armăsarul; dar’ nici-odată dur, I au trup tare, din care se nasc mânzi
besc dinsele, fată mânzi cu scădere. Tot ci se arete iubire şi blândeţă. ! în putere, cari înving povoare grele, cari
Nr. 15 FOAIA POPORULUI Pag. 59

sftnt destul de repezi în mers şi se în- pagubă, aleargă şi cheltuieşte în nădejde Pântecele este umflat puţin, pipăindu-’l
destulesc cu hrană puţină. Cu privire ca să-’şi scape animalul de ciumă; dar’ este foarte simţibil. Umblarea animalului
la aceste însuşiri, fiindcă înving şi pot în cele mai multe caşuri rămâne greu este greoaie şi se vede a fi amorţit în
suporta multe greutăţi, sânt buni pen­ înşelat. Nu este destul paguba ce o su­ membri, adese-ori se clătină... în unele
tru prăsire şi sporirea cailor de lucru, fere, dar’ trebue sfi mai dee şi adaus caşuri pe lângă semnele amintite, se pot
,de care au lipsă mare economii noştri. din banii gata pe leacuri, care în cele observa la dînşii dureri mari de splină,
Numeroşi dintre economii noştri, mai multe caşuri uu aduc nici un folos. încât urinează sânge. Această stare se
cari ’şi-au dus iepele pentru sărire la După toate încercările făcute prin întinde câte 2— 3 săptămâni, în această
asemenea armăsari, sunt foarte îndestu- cei mai vestiţi veterinari din ţeară, astăzi vreme boala îi slăbeşte şi perd grăsimea,
liţi, căci ’li-s’au sporit cai frumoşi, tari încă nu avem leac deplin sigur, prin în urmă între semnele deplinei slăbiri pier.
care s’ar pu:e vindeca această boală. Având de a face cu asemenea ani­
şi robuşti, încât te cuprinde plăcere pri-
Acesta este un adevăr dureros, nu ne mal să-’l despărţească îndată dintre cei
rindu-’i.
poate însă supăra greu, căci chiar şi boale sănătoşi, se grijească ca cei sănătoşi se
Mai ales prin introducerea legii
omeneşti sunt multe, faţă de care stă nu poată ajunge la. deşertările ori tur­
despre poliţia de câmp din 1894 art
fără putere si deplin desarmată toată; nările vărsate din porcii bolnavi, ca acele
XII- §. 25 statul s’a îngrijit, ca fiecare
ştiinţa medicală. să le mistuiască..
cerc ori comună sS aibă pentru pră-
Cele mai multe boale, nu atât prin Locul unde petrec porcii bolnavi
iilă armăsarii de lipsă. Fără nici o
lecuire cât prin grijea bună şi apărarea trebue păstrat în curăţenie şi locul des-
îndoeală este de prevăzut, că dacă legea,
de lipsă, se pot depărta atât dela om cât infecţionat cu var nestins, carbol şi alte
va fi aplicată, în scurtă vreme prăsirea
şi dela animale. Statorirea puterii ce materii. Porcii sănătoşi, dacă numai se
de ca i va fi mult îmbunătăţită.
poate avă un leac peutru vindecarea si­ poate, trebue depărtaţi din1 curtea sau
Astăzi în multe comune încă lip- gură este lucru foarte greu. ocolul unde s’a ivit boala.
ţesc armăsarii, care în toate ar cores­
Boala de porci numai aşa se poate Mai adese-ori boala aceasta conta­
punde cerinţelor de toţi aştepte, dar’
ţină departe dela turmă ori coteţe, dacă gioasă sau lipicioasă se transmite sau
este de prevezut, că atât prin legea mai
ne folosim de desinfecţionare şi toate va­ lăţeşte prin mâncările şi apa murdărită,
ros amintită, cât şi prin întroducerea
sele din care se hrăuesc le păstrăm în în acest mod Be introduce în rânza şi
veterinarilor de stat, prăsila cailor se
curăţenie. maţele (intestinele) animalului, aici apoi
ra îmbunătăţi şi va păşi pe terenul
Unde boala s’a ivit, îndată porcii se sporesc baccilele şi mai ântâiu atacă
înaintării.
la cari sc arată semnele boalei, trebuie păreţii maţelor de unde se Introduc în
L a ori-care întemplnre armăsarii despărţiţi de ceialalţi. Este lucru ade­ sânge.
<!abi şi cu scăderi trebue total scoşi verit, că în rămăşiţele de mâncări şi Bolnăvirea urmează numai după-ce
din folosinţă. Perderile ce pot ave eco­ beuturi, mai adese-ori află scut şi loc de bacteriile se pot spori In maţe, ca această
nomii cu armăsarii bolnavi şi cu scă­ sporire baccilele, cari causează boala. sporire să poată urma au lipsă de Im-
deri, abia se pot socoti. Un armăsar Aceste vase trebue desiufecţionate, cu pregiurări, care pentru vieaţa acelora sânt
răi, bolnăvicios şi cu scăderi, transmite, antimoniu, floare de peatră pucioasă, ce- favoritoare.
idccă îşi pune scăderile în mânzi şi nuşe şi sare. De altă parte porcii să Deci numai aşa se poate împedecă
poate strica o generaţiune adecă o stavă nu fie hrăniţi cu mâncări stricate, cari au boala, dacă putem nutri sau Introduce In
de iepe, ca toate se aibii mânzi cu scă­ trecut în descompunere, mucezeală şi pu- maţele porcilor materii, In mijlocul că­
derile aceluia. Nu sc întâmplă aşa cu trejune. rora este imposibilă sporirea baccililor.
iepele de prăsilă, câci şi dacă aceea nu în împregiurările de aztăzi mai mult Ştiinţa a aflat asemenea leacuri, prin
este destul dc bună pentru prăsilă sau pond trebue să punem pe apărări şi scu­ care citernele maţelor se pot infecţiona
ai ceva scăderi, aceste dela dînsa trec tiri decât pe vindecări. cu asemenea materii, în care baccilele
numai la 4 — 10 mânzi; până-când un Aşa din ţinuturi unde porcii pătimesc boalei nu se pot spori.
armăsar bolnav şi cu scăderi, poate Prin urmare sânt de lipsă aşa leacuri,
de această boală, de loc eă nu cumpărăm,
transmite boala la sute de mânzi. Din care să aibă deplină putere a Împedecă
aducem sau 6porim turma de porci, care
această causă foarte temeinică în pră- boala; dar’ totodată să fie scutit animalul
de altcum este scutită de boală. De loc
silâ trebue se sc grijească bine, ca de­ dela Inveninare.
să nu suferim, ca în turma scutită de
loc se nu se crească armăsari bolnăvi­ Spre acest scop se pot întrebuinţa
boală, să între cumpărători, jugănitori
cioşi ori cu scăderi, de loc însfi se nu (căstrători) şi alţi străini, cari vin din compusele din catron, cum sânt; creolinul
ne întrebuinţaţi la sărit sau împărechere. şi lysolul, care trec prin citernele maţe­
ţinuturi unde grasează boala.
Este adevărat, că economul de prin lor fără se vatăme păreţii acelora ca se
satele noastre n’are ocasiune ca să-’şi între în sânge.
Lecuirea boalei san ciumei de porci. poată despărţi şi aşeza porcii despărţiţi, Aceste sânt leacurile cele mai po­
Mulţi dintre cetitorii noştri îşi vor lipsindu-’i locaşurile de lipsă. Pe lângă trivite care pot împedecă ciuma şi lăţirea
idace aminte, câtă perdere şi pagubă an toate aceste trebue să îngrijească de ur­ aceleia.
causat ciuma de porci în anul trecut In mătoarele împregiurări scutitoare: Semnele Creolinul se întrebuinţează mestecat
ţeara noastră. ciumei se începe cu ferbinţeli mari, per- cu apă, adecă 1% de creolin se pune
De regulă îndată-ce o boală se lă­ derea apetitului şi sete foarte mare. Ră­ în apă, porcii beau aceasta apă; dacă nu
suflarea devine mai repede, însă totodată li-se dă alta fiindcă sânt înferbântaţi.
ţeşte, o mulţime de oameni încep a des­
şi mai greoaie. Animalul atacat obosit Un porc mare poate primi pe zi 5— 10
coperi şi afla fel de fel de leacuri, cu
şede pe partea dinapoi, răzimat în pi­ grame creolin fără să-’i strice; pentru
care Încearcă a împedecă lăţirea conta-
cioarele dinainte ca cănii. Deschide gura purceii mai tineri este Indestulitor 2— 3
giuloi. Despre toate leacurile se spune
şi răsuflă, tuşeşte răguşit, din nas li curg grame.
ci sttnt folositoare, că vindecă total ciuma;
De leac bun s’a adeverit încă car-
dar’ tot reclamul se reduce la împregiu- nişte bale întinse.
Nu mult după ivirea boalei animalul bolul şi adecă, într’o litră de apă se pune
rarea, că doresc a câştiga părale dela
este atacat de cufureală. Deşertările sânt 2 gr. carbol şi 2 gr. salicil, cu aceste
publicul întristat de pagube. îa acest
deplin decargătoare, puturoase şi adese-ori se pregăteşte uruiala de mâncat şi tot
mod o mulţime de puţin pricepători ajung
mestecate cu nişte materii sângeroase. din asemenea apă li-se dă beutura.
la dobândă, ear’ economul supărat de
Pag. 60 _________ __ ____ —F O A I A —P O P O R-U LrU I ---------------- -— ------- — -Nrr-lfr-

După încercările îndeplinite până bru al Reuniunii eu locuinţa In Roşia-săsească asemenea şi roada va fi cu 26.97 milioane?
acnm nu s’a aflat leacul despre care s’ar câte nn altoiu mer pătul, dându-se învăţaturi hecto-litre mai puţină ca in anul expirata
despre plantare, altoire, eroirea pomului şi Toată roada este apreţiată la 58 millioane
putfc spune cu siguritate, că poate vin­
altele. — Protopretorului din Sălişte ’i-s’a adus hecto-litre. în anii 1893— 94 atât teritorul se-
deca boala; dar’ mai folositoare s’a ade­
mulţumită protocolară pentru vinderea broşurii mânat cu grâu cât şi roada a fost de 91.64-
verit leacurile şi sentinţele amintite. „Peronospora viticola0 şi pentru trimiterea hecto-litre. Din această productivitate atât
Cu ivirea căldurilor de vară se poate preţului Incassat. S’au distribuit între membrii de mare de regulă s’a exportat câte 15—2Q-
ca ciuma de nou s6 se arete, de aceea Reuniunii 69 chlgr. sămânţă de trifoiu, 12 hecto-litre, Din aceste date se poate pri­
dăm aceste poveţe pentru economii noştri. de napi şi 32 chlgr. sămânţă de luţemă, ear’ cepe deplin ce suprindere, grije şi frică a
asupra cererilor pentru sămânţă de cânepă — cuprins cercurile negustorilor de grâne aceste
se va hotărî mai târziu. ■ — La Invitarea frun­ date atât de superăcioase. India-resăriteani -
Scoaterea gustului şi mirosului de taşilor din Cornăţel, s’a hotărît se se ţină Du­ pentru trebuinţele gale are Jipsă in tot anul
minecă la 31 Martie v. o întrunire agricolă de câte 55— 60 m ill!oane h.-Iitre grâu, aşi
glod din peşti. acolo. Totodată s’a decis să se facă unsorii fiind abia va fi în stare ca se poată exporta
Peştii din bălţi şi rîuri sau văi mo­ in causa ţinerii de întruniri In comuna: Guş- câteva millioane de grâu. Urmarea recoltei
cirloase au un gust a pământ sau a glod teriţa, Porceşti, Bradu şi Veştem şi tot In i
slabe este, că deja a început a se ridica
şi nne-ori a putregaiu. Acest gust se această causă să se facă recercare cătră co­ preţul grâului şi este de prevăzut, că pe
poate scoate aşa, că în urma curăţirii muna politică din Vale. în causa ţinerii ex- încet dar’ sigur se va’ tot ridica. Nu mii
I posiţiei de vite in părţtile Noerichiului, dl pa­ puţin este adevărat că această productivitate
maţelor, peştii se ţin câteva ore într’un
roch Nicolae Moldovan din Nocrichiu este rugat slabă va contribui la ridicarea preţurilor grâ­
amestec de sare, tărîţe, cărbuni aprinşi
a răspunde la recercarea Reuniunii. — Până ului şi In alte ţeri, mai vîrtOB uDde se făcea,
şi apă de fântână (puţ). Urmează spâlarea acum au sosit Ia Reuniune raport despre ac­ export cu grâul indian.
repeţită cu apă moale şi limpede. tivitatea tovărăşiei agricole şi a Însoţirii de
Un alt mijloc este ferberea peştilor credit sistem Raiffeisen din Ro$ia, Sibiiel,
la un loc cu coji de pâne. Apoldul-rom. şi din Sălişte, ear’ tovărăşile din
Lancrăm, Gurariului, Săcădate şi Avrig au Din traista eu poveţele.
fost recercate a raporta fără amlnare. întrebarea 6p. Am un unchiu în etate -
Ştiri economice. de 51 ani, care sufere de 3 ani de morbal
aşa numit „Epilepsie”, adeca ameţea'a de
Apărarea pomMor contra geru­
C om itetul c e n tr u lu i BR e u n iu n ii cap. Tot Ia 2 şi 3 luni so bolnăveşte: ve
lu i. Un pomolrg mai vesiit ro omandă In
ro m â n e ag rico le “ în şedinţa din 31 Martie rog ca se aveţi bunătate a-’mi răspunde, că de
grija cultivătorilor de porni următorul m end:
n. a luat următoarele hotărlri mai de însem­ unde şi ce medicină s’ar putâ Intrebcicu
Pomul dpja Înflorit se poate scuti şi apăra do
nătate: „Proprietarii comunei Mohu, părtaşi mai cu succes la asemenea morb.
ger aşa, că aşezăm sub coroana aceluia un
Ia venitul din păşunatul de iarnă- au solvit Sinteşti. . A b o n e n t n r. 1I7G.
vas plin du npâ cam de 10— 12 litre. După (
fl. 40 taxa şi au fost primiţi de membru pe R e s p u n s . Contra boalei mai sus des­
aceea aşezăm cu capetele sucituri sau funii
vieaţă al „Reuniunii", ear' dl Vasile D a n , crisă vei Întrebuinţa următorul medicamerî:
de paie ln dlnşa, acelea trebue ko fie atât de
candidat de advocat de membru ordinar eu iiP.
lungi, ca ko tijungă cu un capet Inire crengilo
taxa de 5 tl. la an. — S’a luat cu mulţu­ Ivalii hromnti.
sau ramurile pomului. Suciturile acestea sflnt Nutrii tiromati.
m iţi la cunoştinţa, câ dl Simeon Popescu,
Indcstulitoarc, dscă sflnt aşezato sau adunate ita gsta i|iiin(]iic.
protopmbiter şi profesor, a solvit taxa do
ln ti oi părţi alo pomului. Pe capetele din Dir. iu dor acqu
membru pe vieaţă cu ll. >10 şi interesele cu Nro. 10.
vasul cu apa se pun petri ca se le apese, ear’
fl. 7.55. — Advocatului Dr. Ioan Mihu din Vi­ Din leacul aresta înainte de ce ar urca
In pom so leagă do crengi. Prin lutrebuin-
nerea e'a trimis un exemplar al statutelor decurgerea boalei să iee 1— 2 pnlvere.
ţarea acestui ni j ’oc, frigul se tri-ge In apă, po
Reuniunii agricolo şi al „Tovărăşiilor agricole», J>r. lic d n ic •.
care o loghiaţă; dar’ arborele esto mântuit şi
cu scop de a încerca lDfiinţarea' uneia Bau
aşa ’i-se scuteşte productivitatea.
alteia acolo. — S’a horărlt so sc solvească întrebare jo. în comuna co.istra piu-
la perceptorat pedeapsa dc timbra (reper) meşte o femeie de temea (pantlică) de rre-o
cu 21 cr. pmtru o cuitnnţu despre fl. 2, nc- Jir unul hI xăjtatld. După căldura opt nni do zile şi au făcut n u i mult? ccr?
timbrată. — Pentru anul 1896 s’a abonat din Martie a urmat o vreine cu adoverat În­ ba au fost şi in spital In Cluj Inse U ri da
foaia „Der illustrierte Thierfreund* cu 11. 1, grijitoare. Putând plantele Învinge greutăţile nici un foto», că nu s'a putut tămădui de pe­
şi „Landwirtn-haltlischen bWittcr* cu II. 1.G0 acestui timp, vom li foarte norocoşi, dar’ teama ricolul cel mare de. tenea. Pentru-câ capd
— Membrii In restanţă cu rata a IlI-a din de nimicirea mugurilor, caro ne dau roada la toate 7 curele au rămas ln intestine. Acatn
preţul vitelor de rassa BPinzgnu“, cumpărate este foarte întemeiată. Sămânăturile pretu­ Încă a făcnt cură cn scoarlă de măr şi o:eitr
pe datorie au fost provocaţi so solvească rata tindenea s’au ridicat şi crescură frumos ln luna de ricin şi a dat afară o temoe de