Sunteți pe pagina 1din 34

La Kekragarii, Stihiri prosomii, pe 6.

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων


(Ceea ce eşti bucuria cetelor cereşti)
Glas 1 Πα

P e so li to rul fier bi in te că tre Hris to os

Dum ne zeu pe Ste li an slă vi tul de mi nuni fă că to

rul azi du pă drep ta te să îl cin stim cu cân ta a re de la

u dă că pe pă mânt ne tru peş te vi e ţu ind în ge

re eş te pe tre e ce în cer

D in ti ne re ţe cu to o tul în ţe lep ţin du te de

şer tă ciu nea lu mii ai u râ t-o Pă rin te Dom nu lu pe

ca lea strâm tă ur mând băr bă te eş te cin sti tu le şi la

lăr gi mea E de nu lui ai a juns Ste li a ne ve se li

in du u te

Î n bu cu ri e schim ba a t-ai du re rea ma ai ci i lor în

de păr tând în da tă de la prunci toa tă boa la în că şi pe


ce le fă ră de prunci ro di toa a re vă din du le ca cel

ce ai în tru ti ne să lăş lu ind pe Hris tos Vi a ţa ve

eş ni i că

Alte stihiri.
Ως γενναίον εν μάρτυσιν (Ca pe un viteaz)
Glas 4 Vu

C u să ge ţi le pos tu lui să ge tând pe di a vo lul

sfă râ ma t-ai ta a be ri le a ce lu ia în că şi

da rul mi nu ni lor pri mi i t-ai slă vi tu le de la

În suşi Dum ne zeu vin de câ ând toa tă pa ti ma şi du re

ri le ci la E el mij lo ceş te Ste li a ne pen tru

cei ce vin Pă ri in te şi să vâr şesc po me ni rea ta

R i si pi t-ai a ve rea ta Cu vi oa se să ra ci lor

cum în va ţă Do om nul ur mând A ces tu ia şi îm păr

ţind mi nu na tu le flă mâ ân zi lor pâi nea ta ca I


li e mi nu nat în pus ti i e hră ni tu te-ai iar a cum

în cer de dul ce e ţi le Ra iu lui te bu curi Ste li

a ne fe ri ci i te cu toa te ce te le sfin ţi lor

D in prun ci e um plân du te Ste li a ne de Du hul

Sfânt ai lu crat po ru un ci le E van ghe li ei fă ră

pri ha nă fă cân du te ca pru un cii al că ro ra pă

zi tor te-ai a ră tat pen tru ca a re ru gă mu te cu so

li rea ta iz bă ve eş te'i de toa tă ne pu tin ţa şi

ne ca zul Cu vi oa a se şi de smin tea la vrăj ma şu lui


La Stihoavnă. Stihiri prosomii
Χαίροις ασκητικών (Bucură-te cămara)
Glas 5 Πα

B u cu ră te în su fle ţi i tu le stâlp cu fap te

bu ne în tă rit al si haş tri lor vlăs ta rul pus ti ei va

a sul a les al Du hu lui Sfânt Ste li a ne sca a ra bu nă

tă ţi lor ce re es cu le o mu le pă mân te es cu le

în ge re va sul de cins te al iu bi i rii de-a proa pe le

lu cră to ru le al po ru un ci lor Dom nu lui la

u da Pa fla go ni ei şi pis cul sme re ni ei o cro

ti to rul fier bi in te în tru pri mej dii al prun ci lor la

Hris tos mij lo ce eş te să dea su fle te lor noa as tre bo

ga tă mi la Lui

B u cu ră te doc to re fă ră ar ginţi şi ne se ca

tu le iz vor am mi nu ni lor că pu ruri de sus cu mi i lă

pe cei bol navi cer ce tezi şi a lini du re e rea ne că ji


ţi lor pe pru unci de pri mej di e mân tu ie eşti cu so

li rea ta şi ster pi ciu nea o dez le egi ce lor fă ră rod

cel ce eşti le gat cu iu bi i rea Stă pâ nu lui toţi

da ră a du nân du ne Pă rin te cu dra gos te îţi să

vâr şim po me ni i rea de pes te an fe ri cin du te şi

ce rem slă vi i te să lu ăm tă mă du i i re de toa

tă pa ti ma

C ru cea pe u meri sfin te lu ând ca lea cea strâm tă a po

run ci lor ai ur mat în post şi în ru gă ciu u ne în pri

ve gheri ne'n ce tat pe pă mânt vi a a ţa să vâr şin du o

şi'n ce e ruri lu ând a poi des fă tă ă ri le Ra iu

lui că ne ro di rea ai lu cra at a pus ti u lui cu

su do ri le ne vo i in ţe lor pust ni ceşti în

că pri mind slă vi tu le şi da rul mi nu ni lor pe ca


re'l dai tu tu ro o ra ca re cu râv nă te la u dă ci

roa gă'L pe Do om nul să dea su fle te lor noa as tre bo ga

tă mi la Lui

Troparul. Θείας πίστεως


Γα

P runc slă vi i tu le fă ră pri ha nă a ră tâ ân

du te cum zi ce Dom nul o cro ti tor a ră ta a tu te-a

prun ci i lor şi ri si pin du'ţi a ve e rea să ra ci lor

ai strâns în ce e ruri co moa a ra cea veş ni i că ci so leş te ne

la tro nul Mân tu i to ru lui Pă rin te Ste li a ne

ma re mi i la a Lui
După Stihologia întâi, Sedelnele.
Tον τάφον σου Σωτήρ (Mormântul Tău, Mântuitorule)
glas 1 Κε

V i a ţa pe pă mâ ânt pe tre când ne tru peş te în ce

ruri Ste li a a ne pe treci în ge reş te cân tând cân ta a

re pu u ru rea a în tre i tă ă cu î în ge rii

Sfâ ânt Pă ri in te le Sfânt şi Cu vân tul cel veş nic Sfânt şi

Du u hul Sfânt ne des păr ţi ta Tre i me cea U na şi veş

ni că

După Stihologia a doua, Sedelnele.


Την ωραιότητα (De frumuseţea)
glas 3 Γα

D e şer tă ciu ni le e lu mii u râ ân du le şi ce

le veş ni ce e foar te iu bi in du le cu ro ua Du hu

lui ai stins a prin de rea pă ti ma a şă ia ră a prin zân du te

e de do ri rea Stă pâ â nu lui sfin te a ră ta a tu


u te-ai de o po tri vă cu în ge rii ci toţi du pă drep ta a te

îţi câ ân tă Bu cu ră te Pă rin te Ste e li a ne

După Polieleu, Sedealna.Glas 5. Τὸν συνάναρχον Λόγον


(Pe Cuvântul Cel împreună-fără-de-început)
Κε

Î n pus ti e cu tru pul să lăş lu in du te şi cu min tea

Pă rin te la cer su in du te Fă că to ru lui a toa te

te-ai fă cut să laş şi cu So bo rul în ge resc fe ri ci ru le păr

taş cu ca re ne mij lo ceş te Ste li a ne de la Do om

nul dez le ga re da to ri i i lor


Canonul întâi al Cuviosului
Peasna l
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου (Deschide-voi gura mea)
Glas 4

S fin te al lui Dum ne zeu roa gă te pen tru noi

L u cea făr al Soa re lui Ce lui gân dit a ră tân du te

cu ra ze le ha ru lui şi min tea mea ca un bun lu mi nea

ză o Pă rin te Ste li a ne să'ţi cânt cu o sâr di e la a

u dă vred ni că

P e sca ra vir tu ţi lor sfin te pă şind din prun ci a ta

mă su ra băr ba tu lui de să vâr şit ai a juns ci a cum

în cer Pă rin te Ste li a ne te bu curi cu în ge rii pe

Dum ne zeu lă u dând

I u bind din tot cu ge tul pe Dum ne zeu şi a proa pe le cu

to tul slă vi tu le dum ne ze iesc te-ai fă cut cu o sâr di

e pli nind prea în ţe lep te po run ca Stă pâ nu lui şi Zi


Bogorodişna.
di to ru lui tău

A a flân du te sin gu ră ca pe un crin Zi di to rul tău

în mij lo cul spi ni lor şi ca o floa re în văi mai pre sus

de gând Fe cioa ră în tru ti ne Cu vân tul Pă rin te lui să

lăş lu i tu S'a

Alt Canon
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ (Să cântăm Domnului)
Glas 8 Γα

Z ac o mo râ ât de pa a a rimi ci mă în vi a ză cu

so li rea ta ce la ce la Vi a a ţa ce lor vii te-ai mu

tat Cu vi o su le

I i ni ma ta a Pă ri i in te ca să ai zi dit lu mi nii

veş ni ce toa tă în tu ne ci i mea Ste li a ne pier zând

Slavă.
cea a pa ti mii

P of ta tru pea as că toa a a tă o ai le pă dat prea în


ţe lep tu le ce le ne stri că cioa a se din prun ci e cu
Şi acum.
to tul pof tin du le

S coa te mă gra ab nic Ma a ai că din cum pli tul vi for al

is pi te lor şi cu a ta so li i re la li ma nul cel

paş nic în dreap tă mă

Peasna a III-a.
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους (Pe ai tăi cântăreţi).
Glas 4

P e u meri lu ând Pă rin te Cru cea ur ma a t-ai che mă

rii lui Hris tos de lu me le pă dân du te şi fi rea răs tig nin du

o vi e ţii ce lei veş ni ce te-ai hă ră zi it râv ni to

ru le

Î n lu me cu fo cul si hăs tri ei ca a a u rul sfin te

în cup tor cu ge tul lă mu rin du ţi'l la ce ruri î năl ţa tu

te-ai Pă rin te a ră tân du te mai lu mi no os de cât


soa re le

S me re ni a cea î năl ţă toa re la ce e ruri Pă

rin te te-a su it de să vâr şit fă cân du te şi Dom nul pro

slă vin du te po doa bă Cu vi o şi lor te-a a ră ta at


Bogorodişna.
fe ri ci tu le

P e Cel mai pre sus de cât zi di rea în chi ip de cât min

tea mai pre sus L-ai ză mis lit în pâ te ce şi nici de cum

schim bân du Se din ti ne Om năs cu tu S'a de moar te Ma

ai că scă pând pe om

Al doilea canon.
Σὺ εἶ τὸ στερέωμα (Tu eşti întărirea)
Glas 8 Γα

O o go rul cel su fle tesc bi ne lu crâ ân du'l slă vi tu

le ai a du nat roa de le e vi e e ţii în ce reş ti le

jit ni ţe
S tă pân pes te trup ţi-ai pus min tea Pă ri in te şi su

fle tul l-ai a ră tat slo bod de e ro bi i a cea cum pli tă


Slavă.
a pa ti mii

S ă laş Zi di to ru lui prea lu mi na at a ră tân du te

să lăş lu ieşti sfin te Ste e li a a ne în lu mi na A ce


Şi acum.
lu ia

P e ti ne te lă u dăm Fe cioa ră Ma a sa Stă pâ nu lui

că pe Hris tos Pâi nea spre e fi i in ţă ai năs cut mu ri

to ri lor

Sedealna. Glasul al optulea.


Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον (Pe Înţelepciunea şi Cuvântul)
Νη

Î n tu ne e ri cul pa a ti mi lor go nind cu lu

mi i na po ru un ci lor lui Hris tos în lu u me ca soa

re le stră lu ceşti cu vir tu ţi le că răs tig nin du'ţi tru u pul


şi pof ta şi pa ti ma ai în vi at în Du u hul în toc mai

fă cân du te cu cei fă ră de tru u puri Cu vi oa a se Pă

rin te cu ca a re a cum în cer dăn ţu ind fe ri

ci tu le Ste li a ne so o leş te e ne pu ruri la

Hris tos Dum ne zeu să dez le ge toa te da to o ri i i le

ce lor ce fa cem cu râv nă sfân tă po me ni i rea a ta

Peasna a IV-a.
Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ (Cel ce şade întru slavă).
Glas 4

A a prin zân du te de Du u hul ai răb da at ge rul

pu ru rea că u tând pe Do om nul Ca re cu do go o ri

le ha ru lui te în căl zea Ste li a ne ci cu dra gos te

ne vo i in ţa a ta o lă u dă ăm râv ni to ru le

C a un mi re din că ma a ră ai ie şi it fe ri

ci tu le ne stri cat lă sâ ân du'ţi cor tul pă mân te esc mi


nu na tu le şi la Ce ta tea ce reas că stră mu tân du te

bu curi pu u ru u rea pe cre din cio oşi cu so li rea ta

C u ră ţin du te de ti i na cea cum pli i tă a

pa ti mii sfin te Ste li a a ne o chii su fle te eşti lu

mi na tu ţi-ai şi vezi a cum fru mu se ţea Zi di to ru lui

fe ri ci i tu u le cea ne gră i i tă şi veş ni că


Bogorodişna.

C a o vi e ne lu cra a tă o drăs li i t-ai Stă

pâ na mea Stru gu rul de ta ai nă vi nul mân tu i i rii

văr sân du mi'l pen tru a ceas ta Fe cioa ră cu Ar han ghe lul

fe ri ci in du u te cânt mi nu nâ ân du mă tai na ta

Al doilea canon.
Εἰσακήκοα Κύριε (Auzit-am, Doamne)
Glas 8 Γα

M i nu na a tu s'au în ge rii dra cii ru şi na a

tu s'au bi ru in du se bu cu ra tu s'au şi oa me nii sfin


te Ste li a ne de vi a ţa ta

P ri mind ra a ze le ha ru lui te-ai fă cut o gli ind dă

Tre i mii veş ni ce mai pu ter nic de cât soa re le stră lu cind
Slavă.
zi di rii trez vi to ru le

U u dând ţa a ri na i ni mii sfin te cu su do o

ri le os te ne li lor o drăs li t-ai fe ri ci tu le roa da


Şi acum.
în su ti tă a mi nu ni lor

C u stră i i na ta naş te re Mai că stri că ciu u

nea mor ţii stri cân du o fii Vi e ţii ce lei veş ni ce şi ne

stri că cioa se a ră ta tu ne-ai

Peasna a V-a.
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα (Spăimântatu-s’au toate).
Glas 4

P e tre ce rii sfin ţi lor ur ma t-ai cu o sâr di e cu

u ge tul sfin ţin du'ţi Ste li a ne pen tru a cea as ta şi fă


că to or de mi nuni cu ra tul tău trup s'a a ră tat ce lor

ce cu dra gos te să vâr şesc po me ni rea ta

D e sla va vre mel ni că în stră i nân du'ţi cu ge tul

sla a va ne zi di tă ai râv ni t'o slă vind cu fa ap te le

şi cu vi in te le pe Dom nul cel Ca re te-a slă vit pe drept

nu mă rân du te cu so boa re le sfin ţi lor

S tră in cu pe tre ce rea în lu me a ră tân du te

ca as nic te-ai fă cut prin ne vo in ţe Mân tu i to o ru lui

Cu vi o o su le cu tru pul pe cel fă ră de trup cu pu


Bogorodişna.
te rea Du hu lui bi ru in du'l vi tea zu le

C u râv nă şi dra gos te cu to ţii fe ri cin du te

ce e ea ce eşti fă ră de pri ha nă pen tru so li i ri le

Cu vi o o su lui tău ne gu ra pă ca te lor de grab Stă

pâ nă a lun gă ne cu su flă ri le ha ru lui


Al doilea canon.
Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι (Mânecând, strigăm Ţie)
Glas 8 Νη

C u ro ua în frâ nă ă ă rii cup toa re le pa a

ti mi lor stin gând a ră ta tu te-ai păr taş ră co o rii E de

e nu u lui

L u mi nii ne zi di i i te slă vi tu le va as

te-ai fă cut ce le mai pre sus de gând în Du hul Sfâ ânt cu nos câ
Slavă.
ân du u le

R ăb dând şi ge rul no o op ţii şi ar şi ţa zi i

lei pur tând la o dih nă veş ni că a poi Pă ri in te mu ta a


Şi acum.
tu u te-ai

P e Soa re le Vi e e e ţii în pân te ce Ma ai

că pur tând ri di că mă ro gu te de grab din so om nul pă ca

a tu u lui
Peasna a VI-a.
Τὴν θείαν ταύτην (Înţelepţii lui Dumnezeu).
Glas 4

T ru pes cul cu get cin sti tu le cu to tul veş te ji in du'l

mi nu ni le Pă rin te le-ai ro dit şi în gră di i na E de nu

lui te-ai ră să dit slă vi te pom al vir tu ţi lor

I u bind cu to tul sme re ni a tot cu ge tul tru fa aş al vrăj

ma şu lui Pă rin te l-ai sme rit şi la mă su u ra sfin ţe ni

ei te-ai ri di cat cu sla vă în cu nu nân du te

S tri ga t-ai sfin te cu ma re glas Hris tos îmi e pu te e rea

şi la u da şi mân tu i rea mea de ci ne mă ă voi în fri co

şa că în tru Dom nul pu s-am toa tă nă dej dea mea


Bogorodişna.

A l min ţii sfeş nic a prin de mi'l tu Sfeş ni ce de a a ur

al Du hu lui Fe cioa ră ro gu mă şi stin ge'mi fo o cul pă ca te

lor cu ro u ra rea mi lei Ce lui Năs cut al tău


Al doilea canon.
Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ (Curăţeşte-mă, Mântuitorule)
Glas 8 Γα

D e chi tul cel ne tru pesc Prea cu vi oa se cu ar me le

e e e bu nei vo in ţe scă pând Pă rin te săl ta tu te-ai dea

su pra ma te ri ei sla va ne e zi di i tă de la Dom

nul do bân din du o

P u ter nic te-a a ră tat Pă rin te Dom nul Pu te ri lo

o o or şi pes te scor pii şi şerpi căl ca t-ai vi tea zu le pu

te rea vrăj ma şu lui cu pu te e rea Cru u cii Ste li a


Slavă.
ne bi ru in du o

P e u meri Cru cea lu ând de bu nă vo ie slă vi tu le e

e e de să vâr şit te-ai u nit cu Cel răs tig nit pe lemn cu

nu na lu ân du o sfin te Ste e li a a ne şi cu El
Şi acum.
îm pă ră ţind în veci
C u vân tul Cel ne cu prins în fe cio res cul tău pân te

ce e e e ne tâl cu it S'a cu prins ru pând le gă tu ri le bles

te mu lui ce lui vechi fi rea o o me nea as că o Stă pâ

nă în no in du o

Condac
Podobie "Apărătoare Doamnă"
Glas 8 Νη

D e să ră ci a lui Hris tos li pin du'ţi su u fle e

tul şi bo gă ţi a pă mân teas că le pă dâ ân du u

o bo gă ţi a cea ce reas că ai moş te ni t-o ci de da

rul vin de că ri lor um plâ ân du u te de du reri şi de

pri mej dii mân tu ie eş te ne să'ţi stri găm Bu u cu ră

te Ste li a a ne slă vi i tu u le
Peasna a VII-a.
Οὐκ ἐλάτρευσαν (N’au slujit zidirii).
Glas 4

L ă u dă ă mu te fân tâ nă a mi nu ni lor va sul

a le ge e rii tă ri a ce e lor zdro biţi co moa ra să ra

ci lor vâr ful si haş tri lor ra na dra a ci i lor scă pa rea

cre din cio şi lor Cu vi oa se Ste li a ne

N o rul tru u pu lui tre cu t-ai trez vi to ru le min

tea şi i ni i ma u na fă câ ân du le dar şi ra ze le

Du hu lui sfin te pri min du le stâlp de fo oc şi i nor te-ai a

ră tat mo na hi lor la vi a ţă în drep tân du'i

D es fă tă ă ri le lu meşti u rând slă vi tu le şi

din tot cu ge e tul iu bind pe Do om nul Hris tos cu râv nă

ur ma tu I-ai sfin te stri gând a şa Prea lă u da te Doam ne al pă

rin ţi lor şi Dum ne ze u le bi ne eşti cu vân tat


Bogorodişna.

O m zi di in du Se din ti ne Zi di to rul tău l-a

mân tu it pe e om pre cum a bi i ne vo it scă pa re

zi di ri lor în ve de rân du te ci so le eş te e ne Stă

pâ nă că tre Fi ul tău dez le ga re de pă ca te

Al doilea canon.
Παῖδες Ἑβραίων (Tinerii evreilor)
Glas 8 Νη

M a a rea vi e ţii cu trez vi i e stră bă tân du o

Pă rin te Ste li a ne la li ma nul ce resc a jun s-ai Cu

vi oa a se păr taş vi e ţii veş ni i ce a ră tân du te

cu sfin ţii

H a ai na de pie le dez bră câ ân d'o îm bră ca tu te-ai

în hai nă de lu mi nă ca un în ger în trup fă cân du te

Pă ri in te şi lu cră tor mi nu ni i lor Cu vi oa se


Slavă.
Ste li a ne
R â âu al mi nu ni lor prea ma a re ce î nea că toa

tă oas tea cea dră ceas că te a răţi ca un bun în boli tă

mă du i i re Pă rin te dă ru in du u le ce lor ca
Şi acum.
re ţi se roa gă

I a a tă în pân te ce Fe cioa a ra a lu at şi L-a năs

cut pe Zi di to rul cum în Du hul a zis pro ro cul I sa

i i a a ce le ia cu ma re e glas să'i cân tăm toţi cre din

cio şii

Peasna a VIII-a.
Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ (Pe feciorii binecinstitori în cuptor).
Glas 4

R â â uri ne se ca te de mi nu ne Pă ri in te din

prea cin sti tă ra cla moaş te lor ta le iz vo rân du ne cu

reţi toa tă pa ti ma din tru puri şi din su fle te ce lor ce câ ân

tă stri gând pe Do om nul lu cru ri le lă u da ţi'L şi prea î


năl ţa ţi'L pe El în tru toţi ve cii

T oa a tă a ple ca rea su fle teas că la ce e le

ne pie ri toa re î năl ţân du o fă ră de a ba te re ca

lea mân tu iel ni că ai stră bă tut slă vi tu le cân tând

cu î în ge rii pe Do om nul lu cru ri le lă u da ţi'L şi

prea î năl ţa ţi'L pe El în tru toţi ve cii

G ri i ja cea lu meas că le pă dân d'o de su u

flet în ţe lep ţeş te în gri ji tu te-ai pil dă a vir tu ţi lor

vi a ţa ta lă sân du o prea mi nu na te ce lo ra ce

stri gă pu u ru rea pe Do om nul lu cru ri le lă u da ţi'L

Bogorodişna.
şi prea î năl ţa ţi'L pe El în tru toţi ve cii

U u u şă ne um bla tă şi năs tra pă de a a ur

Scrip tu ră vi e şi bi se ri că sfeş nic şi că del ni ţă

Mai că a ră tân du te te lă u dăm cu dra gos te ce rând


so li i rea ta la Fi ul tău că toa te le ca peţi ce ea

ce eşti u na prea bi ne cu vân ta tă

Al doilea canon.
Ἑπταπλασίως κάμινον (De şapte ori în cuptor).
Glas 8 Γα

P rin în frâ na re o mo rând răz vră ti i ri le tru pu

lui iar prin bu nă ta te în vi in du'ţi su fle rul vi a ţa

cea veş ni că de la Stă pâ nul ai do bân dit pu ru rea stri gând

Cu vi oa se Ste li a ne ti neri bi ne cu vân ta ţi'L pre e

oţi lă u da ţi'L no roa de prea î năl ţa ţi'l pe Hris tos în tru

toţi ve cii

B lând şi sme rit te-ai a ră tat din prun ci i e por nin

du te e van ghe li ceş te spre pă mân tul ce lor blânzi mă su

ra băr ba tu lui de să râr şi it a jun gân du o pu ru rea

stri gând Cu vi oa se Ste li a ne ti neri bi ne cu vân ta


ţi'L pre e oţi lă u da ţi'L no roa de prea î năl ţa ţi'l pe Hris
Slavă.
tos în tru toţi ve cii

G la sul Pă rin te lui pri mind în u re e chi le i

ni mii Fi u lui în da tă Ste li a ne ai ur mat de Du hul

pur tân du te de Dum ne ze ez pur tă to ru le şi te-ai ri

di cat du pă drep ta te la ce ruri cân ta re în ge reas că

a du când Cu vi oa se U ni me ne tă ia tă Tre i me
Şi acum.
sla vă Ţi e

N or de lu mi nă pur tă tor Prea cu ra a tă vă di

tu te-ai Soa re le Drep tă şii din tru ti ne ră să rind lu mi

na cea veş ni că ce lor că zu uţi stră lu cin du o ca un Dum

ne zeu şi Dă tă tor de vi a ţă ci pu ruri cu cre din ţă

ca pe Mai ca Lu mi nii cu în ge rii din ce ruri mă ri mu

te Fe cioa ră
Peasna a IX-a.
Ἅπας γηγενής (Tot neamul pământesc)
Glas 4

O m te-ai a ră tat cu fi rea slă vi tu le iar cu pur tă ri

le şi cu ne vo in ţe le de lu me sfi in te în stră i

nân du te cu în ge reş ti le pu teri lo cu i to or

te-ai fă cut Ste li a a a a a ne de da ruri um plân du

te şi vi a ţa de ve eci moş te nin du o

H ai nă ţi-ai ţe sut cu fi rul vir tu ţi lor şi bu nă tă ţi

lor pen tru nun ta Mi re lui cu cea ta sfi in ţi lor nu mă

rân du te şi dăn ţu ieşti cu în ge rii dum ne ze ie es cu

le Ste li a a a a a ne cu ca re so leş te ne la

Hris tos dez le ga a re gre şa le lor

D u hu lui să laş po doa bă Bi se ri cii râu al mi nu ni

lor sca ră a vir tu ţi lor stea lu mi noa a să a Cu vi o


şi lor o cro ti to rul prun ci lor scu tul creş ti i ni lor

Ste li a a a a a ne cu to ţii şti in du te prăz nu


Bogorodişna.
im prea cin sti i tă mu ta rea ta

E e va oa re când po run cii Stă pâ nu lui ne su pu nân du

se s'a su pus bles te mu lui iar tu Fe cioa a ră vo ii Pă

rin te lui te-ai în vo it şi ai năs cut pe Dum ne ze eu cel

Viu lu mii Ma a a a ai că dând bla gos lo ve ni e ci

slă vim cu cre di in ţă mi nu nea ta

Al doilea canon.
Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή (Înfricoşatu-s-a tot auzul)
Glas 8 Νη

A lt A vra am te-ai a ră tat că Tre i mea ai pri mi i

t'O'n lă un trul tău în trea gă oas pe te şi Ei slu jin du'I sfin

te cu dra gos te cu A vra am te os pă tezi în ce e ruri

slă vi tu le la ma sa Dom nu lui în dul cin du u te de po


o mul vi e e ţii de veci

N ou Mo i si te-ai a ră tat că to iag a vând de Du uh

pur tă to ru le Cru cea Stă pâ nu lui po vă ţu i t-ai cea

ta si haş tri lor şi în pus ti e bi ru ind E gi ip tul

pă ca tu lui de la Hris to os ai pri mit Le gea Da ru u lui

Slavă.
pe ta a ble le i i ni i mii

C a un fi nic ai în flo rit în mul ţi tu te-ai ca ce e

drul în cur ţi le ca sei Stă pâ nu lui pre cum a zis Da vid

fe ri ci tu le şi ca măs li nul ai ro dit un gând cu unt

de lem nul tău sfin te pe fii i tăi ca să bi ru u ie strân soa a

Şi acum.
rea vrăj ma a şu u lui

P oa ia ce reas că ai pri mit Prea cu ra tă ca o lâ â nă

în pân te ce şi ai năs cut cu trup pe Cel ce ţi ne toa te în

mâ na Sa ne pă ti mi re iz vo rând Fe cioa a ră a
ce lo ra ce Se în chi nă Lui şi te la u u dă Stă pâ â nă

cu dra a go os te

Exapostilaria. Glasul al doilea.


Γυναίκες Ακουτίσθητε (Femei, auziţi)
Δι

S fin ţi tu te-ai din pâ ân te ce ca oa re câ ând slă

vi i tu le I e re mi a a pro ro o o cul şi Sa

mu il Ste e li a a a ne şi si hăs tre e eş te

pe e tre când vas te-ai fă cu ut al Du u hu lui şi lu cră

to or mi nu u ni lor pe prunci pă zin du u u'i Pă ri in

te de tot ne ca zu ul şi boa a a la

Î n do uă voi şi do o uă firi în tru un si in gur I i pos

tas Mai că Fe cioa ră ă pe Do o om nul fă ră să mân ţă

ă năs cu u u t-ai Cel ce pe Si i i ne S'a a go lit

cu tru pul ră ăs tig ni in du Se vi a ţă dă ă ru


i in du ne şi hai na ne stri i i că ciu u nii de Dum

ne zeu Nă ăs că toa a a re

La Laude, Stihiri prosomii, pe 4.


Glas 8. Ὢ τοῦ παραδόξου (O, preaslăvită minune)
Νη

Î n că din pân te ce Dom nu lui ca Sa mu il te-ai

sfin ţit şi ca Pa vel A pos to lul vas a les te-ai a ră tat răs

tig nin du'ţi slă vi tu le tru pul cu pa a ti mi le şi

pof te le şi în tru ti i ne vi e ţu ind Hris tos moar

tea nă pras ni că de la prunci ru gân du te ai de păr tat

Ste li a ne bu nu le o cro ti to rul lor

S fin te ca un prunc sme rin du te ca lea cea grea

ţi-ai a les de făi mând bo gă ţi i le lu mii şi tru fi a lor

că răb dând cu o sâr di e ar şi ţa zi i lei şi strâm to

rân du te cu pri ve ghe e rea şi os te ne li le mult


râv ni to ru le la lăr gi mea Ra iu lui ai răz bă tut

î na in tea Dom nu lui ma re che mân du te

T ru pul cu ră ţind şi su fle tul de ti na pa ti

mi lor cu iz vo rul su do ri lor ne vo in ţei pust ni ceşti

stră lu ci t-ai ca soa re le sfin te cu ra a ze le bu nă

tă ţi lor pen tru a cea as ta de har um plân du te râ ul

mi nu ni lor iz vo răşti prea bu nu le ce lor ce vin şi

cer cu o sâr di e cal dă so li rea ta

C e le lu meşti le pă da tu le-ai pus ti a Rai

so co tind şi de în ger hră nin du te ca un în ger pe pă mânt

pe tre cu t-ai slă vi tu le cu ge tul că ăr nii ple cân du'l

du hu lui şi de Stă pâ â nul po vă ţu in du te car

te pur tă ri lor în ge reşti si haş tri lor te-ai a ră tat

Ste li a ne ru şi nând is pi ta şar pe lui


E e de nul sfin te si lin du te a'l do bân di

te-ai a dus ca un prunc fă ră pa ti mă Dum ne ze u lui năs cut

din cu ra ta Fe cioa ră prunc ia ră po ru un ci le E

van ghe li ei pu ruri lu crâ ân du le cu o sâr di e

ru dă a Dom nu lui te-ai fă cut la Ca re le ne con te nir

Ste li a ne ce re ne bo ga tă mi la Lui