Sunteți pe pagina 1din 5

Text HG Propuneri Observații

ART.9-Pe teritoriul pe care se aplică a) structurile de cazare de mari


prezentul regulament sunt interzise dimensiuni:hoteluri cu mai mult de 20 de
următoarele utilizări: camere, pensiuni și moteluri cu mai mult
a)structuri de cazare de mari de 10 camere; ansamblurile hoteliere cu
dimensiuni:hoteluri cu mai mult de 20 de mai mult de 20 de camere.Fac excepție
camere, pensiuni și moteluri cu mai mult cele dispune în sistem pavilionar
de 10 camere; ansamblurile hoteliere cu
mai mult de 20 de camere se vor dispune
în sistem pavilionar
ART.10-(1) Sunt construibile terenurile (1) Sunt construibile terenurile care au
care au dimensiunea minimă a deschiderii dimensiunea minimă a deschiderii parcelei,
parcelei, către calea de acces, de 12 m. către calea de acces, de 12 m. Excepție fac
terenurile parcelate înainte de intrarea în
vigoare a prezentului regulament

ART.11-(4) Distanța dintre clădirile ABROGARE


amplasate pe aceeași parcelă va fi cel puțin
egală cu înălțimea la cornișă a celei mai
înalte dintre ele.
ART.13-(1) Înălțimea maximă admisă a (1)Înălțimea maximă admisă a Pot exista situații în care caracteristicile
construcțiilor din zonele rurale din Delta construcțiilor din zonele rurale din Delta funcțiunii, publice sau de turism, pot
Dunării este de 10 m(echivalentul a 3 Dunării este de 10 m de la cota terenului impune deschideri ce nu se pot acoperi cu
niveluri, dintre care unul în amenajat al intrării principale (echivalentul stuf respectând înălțimea de 10m.
mansardă/acoperiș), cu condiția ca raportul a 3 niveluri, dintre care unul în
dintre dimensiunea orizontală cea mai mansardă/acoperiș), cu condiția ca raportul
lungă și înălțimea clădirii să fie de cel dintre dimensiunea orizontală cea mai
puțin 1.6 lungă și înălțimea clădirii să fie de cel
puțin 1,6. În cazul acoperișurilor din stuf
cu avizul Comisiei tehnice de Urbanism,
înălțimea se poate majora la 12 m..
ART.12-(2)Prevederile alin. (1) nu se (2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în
aplică în cazul edificiilor cu caracter de cazul edificiile cu caracter de unicat-
unicat - foișoare, belvederi, faruri sau alte foișoare, belvedere, faruri sau alte structuri
structuri pentru navigație, comunicații și pentru navigașie, comunicații și apărare,
apărare, elemente verticale ale lăcașurilor elemente verticale ale lăcașurilor de
de cult -, conform legilor în vigoare. cult(conform legilor în vigoare) precum și
clădirile agro-industriale
ART.14-(5) Panta admisă a acoperișului (5) Panta admisă a acoperișului să fie de Necesară schimbarea datorată
clădirii este de maxim 30% cu excepția maxim 20 grade cu excepția acoperișurilor caracteristicilor climatice ce duc la un
acoperișurilor realizate din stuf, care pot realizate din stuf, care pot avea o pantă comportament prost pe timpul iernii al
avea o pantă mai mare pentru scurgerea mai mare pentru scurgerea apelor pluviale învelitorilor realizate cu panta mică,
apelor pluviale spre exteriorul clădirii spre exteriorul clădirii. Unghiul se poate necesitând măsuri suplimentare de
majora în cazul altor acoperișuri, cu hidroizolare
excepția celor din stuf, peste 20 grade,
doar cu avizul Comisiei Tehnice de
Urbanism
ART.14-(8) Amplasarea și proiectarea ABROGARE În deltă, mai ales la structurile de cazare,
ferestrelor se face în funcție de direcția funcțiunea turism, pot apărea orientări
vântului dominant-crivățul, NE-SV diferite în funcție de priveliștea deltaică
existentă(luciul de apă, stuf, etc)
ART.15-(1) La realizarea construcțiilor se (1) La realizarea construcțiilor pot fi
folosesc, de regulă, materiale de construcții utilizate și materiale de construcții
tradiționale: ciamur, chirpici, paiantă. tradiționale: ciamur, chirpici, paiantă.
ART.15-(2) La realizarea edificiilor (2) La realizarea edificiilor publice de mari
publice de mari dimensiuni, în cazul în dimensiuni fundațiile se vor executa din
care studiile geotehnice dovedesc că orice beton sau beton armat.
soluție tradițională este neindicată,
fundațiile se pot executa din beton sau
beton armat.
ART.15-(3) Pentru fundare se vor folosi (3)Soluția de fundare se va alege în
piloți din lemn bătuți, piatră (fundație conformitate cu studiul geotehnic , cu
locală sau continuă) cu mortar de var sau excepția edificiilor publice conform
cimenturi și lianți artificiali, precum și alte alin.(2)
sisteme constructive, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
ART.15-(5) Lemnul se poate folosi - cu (5) Lemnul se poate folosi - cu aspectul
aspectul său natural sau vopsit - la prispe, său natural sau vopsit - la prispe,
acoperișuri și în decorația acestora acoperișuri și în decorația acestora
traforuri, timpane etc. De asemenea, traforuri, timpane etc.
șarpantele se vor executa din lemn.
ART.15-(9) Tavanele se recomandă să se ABROGARE Cu greutate vor putea respecta ciondițiile
execute din grinzi de lemn peste care se bat igienico-sanitare și de izolare termică. Se
scânduri și se așterne un strat de ciamur, încarcă inutil tructura și nu are efect asupra
iar pe dedesubt o căptușeală de trestie cu exteriorului
drișcuială de ciamur.
ART.15-(10) Pentru acoperire se vor (10) Pentru acoperire se vor utiliza Sunt zone unde există tablă zincată și arată
utiliza materialele specifice zonei: stuf, materialele specifice zonei: stuf, țiglă sau inestetic stuful lîngo tabla zincată
țiglă sau olane. Se interzic tabla zincată, olane. Se interzic tabla zincată,
azbocimentul, țigla metalică emailată și azbocimentul, țigla metalică emailată și
membranele bituminoase, cu excepția membranele bituminoase, cu excepția
învelitorilor-terasă orizontale. învelitorilor-terasă orizontale și a zonelor
unde există deja construcții învelite cu
astfel de materiale.
ART.15-(11) Acoperișurile se vor construi (11) Acoperișurile se vor construi cu
cu minimum două ape, paralele cu direcția minimum două ape, paralele cu direcția
lungă a casei. Spre stradă se recomandă lungă a casei. La învelitorile din stuf se
folosirea timpanelor, de preferință decorate recomandă folosirea timpanelor, de
cu elemente tradiționale. La realizarea preferință decorate cu elemente
construcțiilor se vor utiliza: tradiționale. La realizarea construcțiilor se
a) pentru ziduri se vor folosi următoarele vor utiliza:
materiale: a) pentru ziduri se vor materiale adecvate
(i) ciamur - lut amestecat cu paie, ierburi și conforme cu normativele în vigoare de
fibroase, câlți sau pleavă, așezat în straturi proiectare;
de 20-25 cm; b) zugrăvelile se recomandă a fi realizate
(ii) chirpici - calupuri de ciamur pus în cu var alb sau specifice culorilor zonei;
forme și apoi uscat, având dimensiunile 10 c) tâmplăria ferestrelor va fi executată din
x 20 x 40 cm); materiale contemporane durabile ce vor
(iii) paiantă; asigura confortul termic necesar. Se
(iv) cărămizi; interzice folosirea de PVC și aluminiu cu
(v) amestec de chirpici cu cărămidă arsă, excepția celor de nuane alb, albastru,
pe fundație de piatră; verde, gri, în funcție de specificul local;
(vi) piatra la zidărie nu este specifică zonei d) realizarea de turnulețe la construcții este
și se va folosi doar pe suprafețe restrânse; interzisă, iar lucarnele se execută sub
b) zugrăvelile se recomandă a fi realizate formă alungită, de preferință curbilinii.
cu var alb; e)construcțiile cu funcțiunea de depozitare
c) tâmplăria ferestrelor va fi executată sau de producție vor putea fi realizate din
exclusiv din lemn; materiale specifice, având un aspect
d) dotările și amenajările cu caracter neutru, cu condiția amplasării în zonele
sezonier vor fi realizate din materiale agro-zootehnice. Culorile permise pentru
naturale; închiderile din panouri tristrat sunt
e) realizarea de turnulețe la construcții este nuanțele de gri și alb.Acoperirea se va face
interzisă, iar lucarnele se execută sub din același material ca la închiderile
formă alungită, de preferință curbilinii. verticale. Se interzic finisajele lucioase.
Este necesară realizare de perdele de
protecție înglobând atât vegetație majoră
cât și medie între acestea și zonele de
turism sau de locuit. Inserarea în alte zone
se va face cu respectarea aspectului
tradițional așa cum prevede acest
regulament
f)sunr exceptate de la prevederile
prezentului regulament : instituțiile publice
pe proiecte tip finanțate prin programe
guvernamentale și investițiile și extinderile
la construcții edilitare existente.
ART.17-(4) Se recomandă ca edificiile de Nu neapărat, sunt localități ce nu au teren
cult să aibă o poziție privilegiată în în centru.
localitate - centrală, în relație cu spațiul
public cel mai frecventat al localității - și o
siluetă care să le permită a fi vizibile ca
reper vertical al localităților respective.
ART. 21-(1) Împrejmuirea către domeniul (1) Împrejmuirea către domeniul public va
public va fi joasă, cu înălțimea maximă de fi joasă, cu înălțimea maximă de 1,5 m și
1,5 m și transparentă, lăsând vizibilă transparentă, lăsând vizibilă clădirea. Între
clădirea. proprietățile private se permit împrejmuiri
cu înălțimea de maxim 1,8 m
ART.22-(1) Procentul maxim de ocupare a (1) Procentul maxim de ocupare a terenului
terenului (POT) pe parcelă, inclusiv (POT) pe parcelă, se va calcula după cum
construcțiile existente și anexe, va fi de urmează:
30% pentru parcelele de până la 1.000 m2 a) până la 1000 mp – 35%
și de 15% pentru parcelele mai mari de b) până la 2000 mp – 30%
1.000 m2. c) 2001 - 5000 mp – 25%
d) peste 5001 mp – 20%
Se permite în toate cazurile o majorare de
până la 10% a acestor procente doar pentru
construcțiile tip parter cu funcțiunea de
anexe gospodărești și lipsite de sistem de
încălzire

ART.22-(2) Coeficientul maxim de (2) Coeficientul maxim de utilizare a


utilizare a terenului (CUT) pe parcelă va fi terenului (CUT) pe parcelă, se va calcula
de 0,5. după cum urmează:
-până la 500mp = 1
-peste 500 mp = 0,5
Se permite prin documentație de urbanism,
o singură dată, justificat, o majorare de
20%