Sunteți pe pagina 1din 5

Punctuatție, Grafie, Foneticaă

Fișă lucru 1
1. Precizeazaă caâ te litere șț i caâ te șunete contțin urmaă toarele cuvinte:

a. șecetaă ..........................................................................................................
b. caâ rciumaă ....................................................................................................
c. ciobanul .....................................................................................................
2. Deșparte îân șilabe urmaă toarele cuvinte:
a. troșneșc ....................................................................................................
b. șcaâ nteioș ...................................................................................................
c. fantaștic ....................................................................................................
3. Deșparte îân șilabe urmaă toarele cuvinte:
a. iertaă tor .......................................................................................................
b. șfioașe .........................................................................................................
c. maâ hnirile ...................................................................................................
4. Deșparte îân șilabe urmaă toarele cuvinte:

a. neîâmpaă cat ................................................................................................


b. creșț tin .......................................................................................................
c. șuflet ..........................................................................................................
5. Noteazaă varianta corectaă de deșpaă rtțire a cuvintelor îân șilabe:
a. șț tiu-caă /șț ti-u-caă ......................................................................................
b. nec-lin-tit/ne-clin-tit ..........................................................................
c. broaș-ca/bro-aș-ca ..............................................................................
d. iș-praă -vea/iș-praă -ve-a ........................................................................
e. ob-șț tii/obșț ti-i .........................................................................................
f. tre-a-baă /trea-baă ....................................................................................
Punctuatție, Grafie, Foneticaă

Fișă lucru 2

1. Scrie trei locutțiuni/expreșii care șaă contținaă cuvaâ ntul ureche.


a. ................................................................................................................
b. ................................................................................................................
c. ................................................................................................................
2. Noteazaă caâ te un șinonim pentru termenii:
a. dor ....................................................
b. s-a suit .............................................
c. mereu ...............................................
3. Precizeazaă cum ș-au format urmaă torii termeni:
a. românesc ....................................................................
b. strămoșesc .................................................................
4. șcrie formele de plural ale urmaă toarelor șubștantive:
a. acvariu ........................................................................
b. sistem ..........................................................................
c. monedă .......................................................................
5. Scrie procedeul prin care ș-au format cuvintele șubliniate din enuntțul:
Mă cheamă Zahei, părinte, și sunt un orb păcătos. Am venit să-mi
dai vederile.
a. ....................................................................................................................

.
b. ....................................................................................................................

.
Punctuatție, Grafie, Foneticaă

c. .................................................................................................................... 3
.
6. Precizeazaă numaă rul de litere șț i numaă rul de șunete din cuvintele:
a. chel ...............................................................................................................................
.
b. bulumacele ...............................................................................................................
..
c. deschideau ................................................................................................................
.
d.
7. Scrie douaă enuntțuri îân care cuvintele lumină șț i pod șaă fie foloșite cu
șenș figurat.
a. .....................................................................................................................................
b. .....................................................................................................................................
8. Conștruieșț te douaă enuntțuri îân care șaă aparaă șubștantivul gând cu
șenșuri diferite.
a. ....................................................................................................................
b. ....................................................................................................................
.
9. Scrie trei locutțiuni/expreșii care șaă contținaă șubștantivul
gând.
a. ....................................................................................................................
.
b. ....................................................................................................................
.
c. ....................................................................................................................
.
10. Conștruieșț te douaă enuntțuri îân care șubștantivul expresie șaă
aparaă cu șenșuri diferite.
Punctuatție, Grafie, Foneticaă

a. .................................................................................................................... 4
.
b. ....................................................................................................................
.
11. Noteazaă caâ te un șinonim potrivit pentru șenșul din text al
cuvintelor șubliniate îân enuntțul: Mama m-a chemat, dar știa că nu
eu, ci el e autorul faptei și se prefăcea că mă ceartă, să vadă ce va
face Dan.
-+
a. ..................................................................................................................
b. ..................................................................................................................
c. ..................................................................................................................
Punctuatție, Grafie, Foneticaă

Raă șpunșuri :
Fișț a de lucru 1
1. șecetaă - 6 litere, 6 șunete; caâ rciumaă – 8 litere, 7 șunete; ciobanul – 8 litere, 7 șunete
2. troș-neșc; șcaâ n-te-ioș; fan-taș-tic.
3. ier-taă -tor; șfi-oa-șe; maâ h-ni-ri-le.
4. ne-îâm-paă -cat; creșț -tin; șu-flet.
5. șț tiu-caă ; ne-clin-tit; broaș-ca; iș-praă -vea; ob-șț tii; tre-a-baă .

S-ar putea să vă placă și