Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins 603

Cuprins

PARTEA I. PARTEA GENERALĂ ............................................................................. 5

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROCESUAL CIVIL


CA RAMURĂ DE DREPT .............................................................................................. 7
SecĠiunea I. NoĠiuni generale despre dreptul procesual civil ....................................... 7
§1. NoĠiunea de drept procesual civil ...................................................................... 7
§2. Dreptul procesual civil, autonom úi drept comun ............................................ 10
§3. Izvoarele dreptului procesual civil ca ramură de drept .................................... 14
SecĠiunea a II-a. Normele de procedură civilă ........................................................... 19
§1. NoĠiune úi clasificare ....................................................................................... 19
§ 2. AcĠiunea normelor de drept procesual civil .................................................... 24

CAPITOLUL II. REALIZAREA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL –


PROCESUL CIVIL ........................................................................................................ 36
SecĠiunea I. NoĠiunea, fazele úi principiile procesului civil ....................................... 36
§ 1. NoĠiunea úi fazele procesului civil .................................................................. 36
§ 2. Principiile procesului civil .............................................................................. 37
SecĠiunea a II-a. ParticipanĠii la procesul civil ........................................................... 74
§ 1. Prezentare........................................................................................................ 74
§ 2. InstanĠa de judecată ......................................................................................... 75
§ 3. Incidente procedurale privind compunerea úi constituirea instanĠei ............... 83
§ 4. PărĠile .............................................................................................................. 93
§ 5. Procurorul ..................................................................................................... 126

CAPITOLUL III. ACğIUNEA CIVILĂ .......................................................................... 130


SecĠiunea I. NoĠiune, elemente úi clasificare............................................................ 130
§ 1. NoĠiune úi elemente ...................................................................................... 130
§ 2. Clasificarea cererilor civile ........................................................................... 133
SecĠiunea a II-a. CondiĠiile de exerciĠiu ale acĠiunii civile....................................... 137

CAPITOLUL IV. COMPETENğA .................................................................................. 153


SecĠiunea I. CompetenĠa generală úi competenĠa jurisdicĠională
a instanĠelor judecătoreúti ......................................................................................... 153
§ 1. NoĠiuni generale ............................................................................................ 153
§ 2. CompetenĠa generală a instanĠelor judecătoreúti ........................................... 154
§ 3. CompetenĠa jurisdicĠională a instanĠelor judecătoreúti ..................................... 146
604 Drept procesual civil

SecĠiunea a II-a. Prorogarea competenĠei, excepĠia de necompetenĠă, conflictele de


competenĠă ............................................................................................................... 178
§ 1. Prorogarea competenĠei instanĠei sesizate ..................................................... 178
§ 2. Instrumentul juridic pentru protejarea regulilor privitoare la competenĠă –
excepĠia de necompetenĠă .................................................................................... 184
§ 3. Conflictele de competenĠă ............................................................................. 186

CAPITOLUL V. PROCEDURA CONTENCIOASĂ....................................................... 190


SecĠiunea I. Actele de procedură úi termenele procedurale ...................................... 190
§ 1. Actele de procedură civilă – generalităĠi ....................................................... 190
§ 2. Citarea úi comunicarea actelor de procedură ................................................ 191
§ 3. Termenele procedurale .................................................................................. 206
SecĠiunea a II-a. SancĠiuni procedurale .................................................................... 210
§ 1. Nulitatea ........................................................................................................ 210
§ 2. Decăderea ...................................................................................................... 214
§ 3. Perimarea ...................................................................................................... 216
§ 4. Alte sancĠiuni ................................................................................................ 218
SecĠiunea a III-a. Cererile ......................................................................................... 221
§ 1. Cererea de chemare în judecată .................................................................... 221
§ 2. Întâmpinarea ................................................................................................. 233
§ 3. Cererea reconvenĠională ................................................................................ 234
§ 4. Timbrarea cererilor ....................................................................................... 239
SecĠiunea a IV-a. ùedinĠa de judecată ...................................................................... 249
§ 1. Primul termen de judecată............................................................................. 249
§ 2. Etape úi reguli de desfăúurare........................................................................ 250
§ 3. Încheierile de úedinĠă .................................................................................... 254
SecĠiunea a V-a. ExcepĠiile procesuale .................................................................... 244
§ 1. NoĠiune úi feluri ............................................................................................ 244
§ 2. Reguli procedurale ........................................................................................ 246
SecĠiunea a VI-a. Probele ......................................................................................... 256
§ 1. Prezentarea probelor ..................................................................................... 256
§ 2. Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaĠi
sau consilieri juridici ............................................................................................ 261
§ 3. Proba cu înscrisuri......................................................................................... 264
§ 4. Proba cu martori ............................................................................................ 281
§ 5. PrezumĠiile .................................................................................................... 287
§ 6. Proba cu rapoarte de expertiză ...................................................................... 291
§ 7. Mijloacele materiale de probă ....................................................................... 295
§ 8. Cercetarea la faĠa locului............................................................................... 297
§ 9. Mărturisirea ................................................................................................... 298
§ 10. Asigurarea probelor..................................................................................... 302
SecĠiunea a VII-a. Incidente procedurale úi acte de dispoziĠie ale părĠilor............... 306
§1. GeneralităĠi ..................................................................................................... 306
§2. Suspendarea procesului .................................................................................. 307
§3. Acte de dispoziĠie ale părĠilor ........................................................................ 312
Cuprins 605
SecĠiunea a VIII-a. Hotărârea ................................................................................... 318
§1. NoĠiune, feluri, procedura deliberării úi pronunĠării, conĠinutul hotărârii...... 318
§2. Aspecte legate de hotărârea judecătorească ................................................... 325
§3. Efectele hotărârii judecătoreúti....................................................................... 331

CAPITOLUL VI. CĂILE DE ATAC ............................................................................... 342


SecĠiunea I. Prezentare generală, clasificare úi principii .......................................... 342
§1. NoĠiuni introductive ....................................................................................... 342
§2. Clasificarea căilor de atac .............................................................................. 343
§3. Principii în materia căilor de atac .................................................................. 344
SecĠiunea a II-a. Apelul ............................................................................................ 347
§1. Reguli generale privind apelul ....................................................................... 347
§2. Judecata apelului ............................................................................................ 356
SecĠiunea a III-a. Căile extraordinare de atac – recursul .......................................... 360
§1. Reguli generale privind recursul .................................................................... 360
§2. Motivele de casare úi judecata recursului ...................................................... 366
SecĠiunea a IV-a. Căi extraordinare de atac – ContestaĠia în anulare
úi Revizuirea ............................................................................................................. 374
§1. ContestaĠia în anulare..................................................................................... 374
§2. Revizuirea ...................................................................................................... 380
SecĠiunea a V-a. DispoziĠii privind asigurarea unei practici judiciare unitare ......... 390
§1. Recursul în interesul legii .............................................................................. 390
§2. Sesizarea Înaltei CurĠi de CasaĠie úi JustiĠie în vederea pronunĠării
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept...................... 392

CAPITOLUL VII. PROCEDURA NECONTENCIOASĂ JUDICIARĂ ......................... 395


BIBLIOGRAFIE PARTEA I ............................................................................................... 369

PARTEA A II-A. DESPRE EXECUTAREA SILITĂ ............................................ 410

CAPITOLUL I. GENERALITĂğI DESPRE EXECUTAREA SILITĂ ........................... 413


SecĠiunea I. Executarea silită. Prezentare úi istoric .................................................. 413
§1. Prezentare....................................................................................................... 413
§2. Executarea silită în trecut ............................................................................... 414
SecĠiunea a II-a. Normele úi principiile executării silite .......................................... 415
§1. Sediul normelor care reglementează executarea silită ................................... 415
§2. Principii în executarea silită ........................................................................... 416
§3. Executarea silită directă úi executarea silită indirectă – modalităĠi ale
executării silite ..................................................................................................... 420

CAPITOLUL II. EXECUTAREA SILITĂ – REGULI GENERALE............................... 426


SecĠiunea I. ParticipanĠii la executarea silită ............................................................ 426
§1. PărĠile. Drepturile úi obligaĠiile părĠilor. Capacitatea úi calitatea procesuală.
Pluralitatea de creditori. Transmisiunea calităĠii procesuale ............................... 426
606 Drept procesual civil

§2. Organele de executare .................................................................................... 436


§3. InstanĠa de executare ...................................................................................... 440
SecĠiunea a II-a. CerinĠe ale declanúării executării silite .......................................... 443
§1. CreanĠa ........................................................................................................... 443
§2. Titlul executoriu ............................................................................................. 445
§3. ÎncuviinĠarea executării silite ......................................................................... 462
SecĠiunea a III-a. Reguli generale de executare ....................................................... 466
§1. Reguli de executare úi somaĠia ca act de executare........................................ 466
§2. PrescripĠia dreptului de a obĠine executarea silită .......................................... 433
§3. Perimarea executării silite .............................................................................. 478
§4. Amânarea, suspendarea, restrângerea, încetarea executării ........................... 445
SecĠiunea a IV-a. Proceduri care facilitează executarea silită – măsurile
asigurătorii úi impedimente la executare .................................................................. 483
§1. Măsurile asigurătorii ...................................................................................... 483
§2. Impedimente la executare .............................................................................. 488
SecĠiunea a V-a. Bunurile supuse executării ............................................................ 491
§1. Obiectul executării silite: bunurile urmăribile úi bunurile neurmăribile ........ 491

CAPITOLUL III. CONTESTAğIA LA EXECUTAREA SILITĂ ................................... 499


SecĠiunea I. NoĠiune, subiecte úi felurile contestaĠiei la executare ........................... 499
§1. Prezentare generală ........................................................................................ 499
§2. Subiectele contestaĠiei la executare................................................................ 499
§3. Categorii de contestaĠii la executare .............................................................. 500
SecĠiunea a II-a. Reguli de depunere úi soluĠionare, suspendarea executării silite,
căi de atac úi efectele hotărârii ................................................................................. 507
§1. Reguli de depunere úi soluĠionare .................................................................. 507
§2. Suspendarea executării silite .......................................................................... 474
§3. Căi de atac úi consecinĠele soluĠiei pronunĠate în contestaĠie asupra
executării silite ..................................................................................................... 477
BIBLIOGRAFIE PARTEA A II-A ....................................................................................... 480

PARTEA A III-A. PROCEDURI SPECIALE ......................................................... 485

CAPITOLUL I. PREZENTAREA MATERIEI ................................................................ 487

CAPITOLUL II. DIVORğUL .......................................................................................... 529


§1. Prezentare ....................................................................................................... 529
§2. DispoziĠii procedurale în materia divorĠului .................................................. 530
§3. DivorĠul pe cale administrativă úi divorĠul pe cale notarială .......................... 540

CAPITOLUL III. PROCEDURA PUNERII SUB INTERDICğIE


JUDECĂTOREASCĂ .................................................................................................. 542

CAPITOLUL IV. PROCEDURA DE DECLARARE A MORğII ................................... 545


Cuprins 607
CAPITOLUL V. PARTAJUL .......................................................................................... 548
§1. Prezentare....................................................................................................... 548
§2. PărĠile în partaj, cererea úi instanĠa competentă ............................................. 548
§3. Procedura partajului úi hotărârea ................................................................... 549

CAPITOLUL VI. ORDONANğA PREùEDINğIALĂ .................................................... 555


SecĠiunea I. NoĠiune, istoric úi importanĠă ............................................................... 555
§1. NoĠiune úi istoric ............................................................................................ 555
§2. ImportanĠa procedurii .................................................................................... 555
SecĠiunea a II-a. CondiĠii de admisibilitate a ordonanĠei preúedinĠiale .................... 559
§ 1. Prezentarea condiĠiilor .................................................................................. 559
§ 2. Analiza condiĠiilor specifice ......................................................................... 560
SecĠiunea a III-a. Domenii de aplicare a ordonanĠei preúedinĠiale ........................... 556
SecĠiunea a IV-a. Procedura în faĠa instanĠei de fond .............................................. 562

CAPITOLUL VII. ACğIUNILE POSESORII.................................................................. 566


SecĠiunea I. NoĠiunea úi felurile acĠiunilor posesorii ............................................... 566
SecĠiunea a II-a. CondiĠiile de exercitare a acĠiunilor posesorii ............................... 567
§1. CondiĠii generale ............................................................................................ 567
§2. CondiĠii speciale ............................................................................................ 567
SecĠiunea a III-a. Reguli procedurale pentru soluĠionarea cererilor
posesorii úi hotărârea ................................................................................................ 570

CAPITOLUL VIII. PROCEDURA OFERTEI DE PLATĂ ùI CONSEMNAğIUNII ...... 572

CAPITOLUL IX. ORDONANğA DE PLATĂ ................................................................ 575


SecĠiunea I. NoĠiune úi domeniu de aplicare ............................................................ 575
SecĠiunea a II-a. Reguli procedurale privind ordonanĠa de plată ............................. 577
§1. CompetenĠa de soluĠionare, cererea úi probele............................................... 577
§2. Cererea în anulare .......................................................................................... 579

CAPITOLUL X. PROCEDURA ÎN CERERILE CU VALOARE REDUSĂ .................. 583

CAPITOLUL XI. EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE


FĂRĂ DREPT .............................................................................................................. 587

CAPITOLUL XII. PROCEDURA PRIVITOARE LA ÎNSCRIEREA


DREPTURILOR DOBÂNDITE ÎN TEMEIUL UZUCAPIUNII.................................. 590

CAPITOLUL XIII. PROCEDURA REFACERII ÎNSCRISURILOR


ùI HOTĂRÂRILOR DISPĂRUTE ............................................................................... 593

CAPITOLUL XIV. CAUğIUNEA JUDICIARĂ ............................................................. 595


BIBLIOGRAFIE PARTEA A III-A ..................................................................................... 559