Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comercialã “LegalNord” cu sediul social în Balti înmatriculatã la Oficiul


Registrului Comertului RM la numãrul 686990 la data 08.09.2005 reprezentatã de dl/ d-na Ceban
Elena chemãm în judecatã societatea comercialã AD0989 cu sediul în or.Balti pentru ca pe baza
probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa:
– reziliati contractul de închiriere nr. 678766 încheiat la data 12.10.2008 între societatea
“LegalNord” si societatea pârâta Agachi Marin
– sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecatã in summa 700 de lei.

Motivele sunt urmãtoarele:


În fapt, la data de 06.03.2011 societatea noastrã a încheiat cu societatea pârâtã un contract de
locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr 789787, prin care a închiriat societatii
pãrâte imobilul situat la adresa mun.Balti str. Calea Esilor 8 ap.32 compus din 3 camere în
suprafata de 65 m² si dependinte cu destinatia de birouri.
Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de
vânzare-cumparare autentificat la nr.8466780 de catre notarul Ana Edu
Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani, începând cu data încheierii
contractului, societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de
2500 lei, reprezentând chiria.
Societatea pârâta nu a platit chiria, de la data de 12.08.2009 pâna în prezent desi a fost somata în
acest sens prin adresa nr. adresa mun.Balti str. Calea Esilor 8 ap.32 din data de 06.03.2011
Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte.
În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art. 1429, pct. 2 si 1439 C.Civ.
Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si
un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de pe înscrisuri.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

Societatea comerciala “LegalMold”


reprezentata de dl/dna Ceban Elena
Semnatura reprezentantului …………………….

Domnului presedinte al ………………………………………….………………