Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL LOCAL ŢAMBULA МЕСТНЫЙ СОВЕТ


MD 6241, s.Ţambula, СЕЛО ЦАМБУЛА
Tel. 31-7-63 fax 31-7-61 МД 6241, с.ЦАМБУЛА,
Тел 31-7-64 факс 31-7-61

PROCESUL – VERBAL NR.___


Din 22 august 2019

[ al şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Ţambula ]


Total membri ai Consiliului -13 , din ei prezenţi -10, absenţi motivat -3 , nemotivat–0.
( lista se anexează ).
Cu privire la acordarea aitobusului primăriei pentru transportarea elevilor.
Raportor: dl Gheorghe Pelin, consilier sătesc Ţambula.
În conformitate cu art. 16 (7) , 20 (1) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI
din 28.12.2006,Hotărîrea Guvernului RM nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de
consultare public cu sicietatea civilă în procesul decizional,, Hotărîrea Guvernului nr.903 din
30.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor, aceştia avînd
nevoie să fie transportați între localitatea domiciliu şi localitatea instituţiei de învăţămînt unde
aceştea îşi fac studiile.
Consiliul local Ţambula DECIDE :
1. Se acceptă decizia Consiliului local Ţambula nr. 6.5 din 15.08.2019 cu privire la acordarea
autobusului primăriei pentru transportarea elevilor.
2. Se alocă din soldul disppnibil al bugetului primăriei, mijloace financiare în suma totală de 110
mii lei, pentru întreţinerea autobusului cu conbustibil timp de un an .
3. Se va organiza un concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de şofer al autobusului
şcolar, pe o perioadă nedeterminată.
4. Începînd cu 01.09.2019, suma de 5 mii de lei lunar va fi alocată din bugetul primăriei pentru
achitarea salariului şeferului de autobusului şcolar.
5.Se va efectua controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii, şi se pune pe seama primarului-
Bînzari Ecaterina
AU VOTAT : pro – 29 ; contra – 0; s-au abţinut –0 .

Preşedintele şedinţei dl Ion Cojocari.


Consilierul raional , care va semna deciziile în caz că preşedintele şedinţei va fi incompatibil de a
le semna – d.Igor Ivanciuc .
Lista Consilierilor prezenți
1. Pascari Mihail
2. Pascari Fiodor
3. Midrigan Cătălina
4. Secrieri Nicolai
5. Smiricov Valeriu
6. Smiricov Irina
7. Smiricov Rodica
8. Cainarean Olesea
9. Mardari Octavian
10. Vizitiu Pavel
Lista Consilierilor absenți
1.Tudosiciuc Diana
3.Dragan Serghei 3.Crețu Rodica
1
2